Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012"

Transkript

1 Ing. Miroslav Albrecht, MBA Leden 2012

2 Blok 1 Externí analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Interní analýzy jako nástroj pro tvorbu strategie. Blok 2 Analýza SWOT. Portfolio analýzy - model BCG, metodologie a použití. Portfolio analýzy model GE (MABA), metodologie a použití. Blok 3 Marketingový mix. Produkt jako prvek marketingového mixu, vlastnosti produktu, životní cyklus produktu. Cena jako prvek marketingového mixu Blok 4 Distribuce, jako prvek marketingového mixu Komunikace, jako prvek marketingového mixu, komunikační nástroje a tvorba komunikačního rozpočtu.

3 Interní Analýzy Externí SWOT S, W z interní analýzy O, T z externí analýzy Konfrontační matice Klíčové prvky Matice BCG Portfolio analýzy Matice GE (MABA) Stanovení základních strategií

4 Silné stránky - S S1 S2 S3 S4 Příležitosti - O O1 O2 O3 O4 Slabé stránky - W W1 W2 W3 W4 Hrozby - T T1 T2 T3 T4

5 Silné stránky majetkové propojení s výrobcem cementu a kameniva vysoká kvalita produkce moderní provozy široké portfolio výrobků soustavná inovace a rozšiřování výrobkových řad Slabé stránky složitá majetková struktura horší možnost jednotné komunikace firmy malá pružnost v investiční činnosti složitá struktura řízení slabá pozice v některých regionech (severní Morava) propojení s velkou stavební firmou Příležitosti vývoj nových typů betonů investice do dopravní infrastruktury stavby velkých komerčních center ekologické dotace z EU nové možnosti použití betonu Hrozby změna DPH v roce 2007 příchod zahraničních staveních firem negativní image betonu rychlá expanze konkurence omezení státních investic vzdělávání odborné veřejnosti

6 získání stručného přehledu výsledků externí /interní analýzy určení směru pro definování hlavního problému a pro určení směru pro definování a vyhodnocení variant hlavní startegie podniku získání výchozího bodu pro analýzu GE spočívající v posouzení přitažlivosti jednotlivých oborů podnikání z hlediska atraktivity trhu (Market Attractiveness) a konkurenční výkonnosti (Business Assessment)

7 Je příliš všeobecná, neposkytuje směrnice/vodítka Vyvstává otázka, zda nějaká příležitost je skutečnou příležitostí, zda nějaká silná stránka je skutečnou silnou stránkou... Je otázka, co je skutečně důležité?

8 Rozšíření SWOT Důvody pro použití: Pokud nejsou specifikovány jen hlavní příležitosti a ohrožení a silné a slabé stránky lze se mýlit při definování hlavního problému a určení hlavních strategií podniku a jeho jednotlivých oborů podnikání KONFRONTAČNÍ MATICE pomůže odhalit hlavní příležitosti, kritické faktory pro jejich využití a nastíní možný směr vývoje!!!

9 1. Postavte do protikladu silné/slabé stránky a příležitosti/hrozby 2. Tím se vyjasní význam silných/slabých stránek ve světle vývoje očekávaného v externím prostředí 3. Některé silné stránky jsou neutralizovány, jiné silné stránky se stanou důležitějšími. Totéž platí i pro slabé stránky 4. Zvolte si škálu např. -5 až Použijte + v případě příznivého vývoje, díky němuž se silná stránka stává zvlášť významnou nebo slabá stránka ztrácí na svém významu nebo již vůbec není slabou stránkou 6. Použijte, jestliže v důsledku vývoje externího prostředí silná stránka již není důležitá nebo jestliže slabá stránka má velice negativní důsledky 7. Sečtěte plusy a minusy a zjistěte tak nejdůležitější silné/slabé stránky 8. Sečtěte plusy a minusy a zjistěte tak nejdůležitější příležitosti/hrozby

10

11 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Majetkové propojení Kvalita Moderní provozy Portfolio Spojení se stavební firmou Doprovodné služby Majetková struktura Komunikace Investice Řízení Nové typy betonů Investice do DI Komerční centra Dotace z EU Vzdělávání Volné trhy Hrozby Změna DPH Zahraniční konkurence Negativní image betonu Rychlá expanze konkurence Omezení státních investic

12 Matice BCG Matice GE Použitelnost pro: Porovnání SBU Porovnání produktů(produktových řad atd. Porovnání jednotlivých firem /odvětví atd.

13 Vytvořena na základě empirických výzkumů dvě základní determinanty úspěchu podíl na trhu růst trhu Podle těchto determinantů se celé pole podnikání rozdělí do čtyř kvadrantů, které představují všechny kombinace nízkých a vysokých hodnot podle obou kritérií Podíl na trhu - podíl vlastního prodejního obratu a prodejního obratu největšího konkurenta Míra růstu trhu - v procentech vyjádřené tempo meziročního růstu poptávky pozici každé firmy (SBU, produktu) lze umístit do jednoho ze čtyř kvadrantů znázorňují se pomocí kruhů, jejich průměr je úměrný podílu té které jednotky na prodejním obratu podniku

14 % 25 Hvězdy (Stars) Otazníky ( Questions) R ů s t t r h u v y s o k ý 10 n í z k ý SBU4 SBU 8 SBU 2 SBU 1 SBU 5 SBU 6 SBU 7 SBU 3 SBU Dojné krávy (Cash Cows) Psi (Dogs) vysoký 1 nízký 0,1 relativní tržní podíl

15 Otazníky (Questions) velký růstový potenciál stávající podíl na trhu je malý - další vývoj této kategorie je otevřený (otazníkový). Hvězdy (Stars) vysoký podíl na trhu a vysoký růst Umožňují růst podniku a po vyčerpání zdrojů rychlého tempa růstu trhu mají tendenci přejít do kategorie cash cows Dojné krávy (Cash Cows) jednotky, které sice dosahují vysokého podílu na trhu, ale jeho růst je nízký, pro konkurenty méně přitažlivý Nevyžadují příliš velké investice přispívají významně do peněžního toku podporují financování jiných podnikatelských jednotek Psi (Dogs) jednotky s nízkým podílem na trhu, který neroste, což zhoršuje peněžní toky

16 Klady Jednoduchá na tvorbu a interpretaci Hasně kvantifikovatelné údaje Lze porovnat prakticky cokoliv Zápory Hodnotí podnikání pouze dvěma charakteristikami Hranice 10% růstu trhu Příliš jednoduchý pohled na vnější prostředí a pozici firmy v tomto prostředí

17

18 Vytvořena analytiky v General Electric Reakce na zjednodušení matice BCG Principem je hodnocení firem z pohledu: atraktivity trhu konkurenční pozice tyto dimenze jsou výsledkem posuzování řady faktorů

19 Atraktivita trhu vysoká střední nízká silná střední slabá Konkurenční pozice Základní strategie jednotlivých SBU Investice, růst Selektivní přístup, výdělky Vydojit, opustit

20 Atraktivita trhu (MA) závislá na řadě faktorů, např. velikost trhu, růst trhu, intenzita konkurence, průměrná zisková marže atd. Každý z těchto faktorů je obodován a kombinace těchto bodů pak udává atraktivitu trhu Konkurenční pozice (BA) Kombinace různých faktorů, např. relativního tržního podílu, úrovně kvality výrobku, ale i znalostmi a informacemi o trhu a jeho odběratelích

21 Tři zóny Zóna vlevo nahoře (tečkovaná zóna) zahrnuje SBU, které jsou pro podnik velmi přitažlivé. Podnik by měl do těchto SBU investovat, aby mohly dále růst Prostřední zóna (zóna bez výplně) zahrnuje SBU, které jsou, pokud jde o celkovou přitažlivost, průměrné Podnik udělá dobře, když se bude držet standardních investic do těchto SBU Zóna vpravo dole (čárkovaná zóna) ty SBU, které vykazují nízká bodová hodnocení celkové přitažlivosti Podnik v těchto případech by měl zvážit strategii sklízet nebo zbavit se jich

22 Ukazatel Váha Hodnocení Součin Přitažlivost trhu Velikost trhu 0,2 4 0,8 Tempo růstu trhu 0,2 5 1 Ziskovost trhu 0,15 4 0,6 Intenzita konkurence 0,2 4 0,8 Technologická náročnost 0,1 3 0,3 Energetická náročnost 0,1 3 0,3 Vliv na ŽP 0,05 2 0,1 1 3,9 Obchidní síla Tržní podíl 0,3 4 1,2 Růst podílu 0,2 2 0,4 Image značky 0,15 5 0,75 Výrobní kapacita 0,1 4 0,4 Pokrytí trhu 0,15 3 0,45 Výzkum a vývoj 0,05 5 0,25 Management 0,05 5 0,25 1 3,7

23 Často je obtížné v případě portfolia BCG pro jednotlivé SBU určit růst trhu a tržní podíl podniku (a jeho konkurentů). Tyto metody zohledňují jen omezený počet faktorů prostředí, zejména v matici BCG je zvažován pouze růst trhu a tržní podíl největšího konkurenta Výsledky u matice GE jsou citlivé na ohodnocení a váhy jednotlivých faktorů atraktivity trhu a konkurenční pozice - ty jsou často stanovovány subjektivně. Často nastane, že se u jednotlivých SBU vyskytuje průměrné ohodnocení úrovně dílčích charakteristik a SBU se v portfolio matici umístí uprostřed. V tomto případě je obtížné stanovit vhodnou strategii. U portfolia BCG je věnováno příliš pozornosti růstu trhu. Vstupuje se do vysoce rostoucích nových oborů podnikání a zanedbávají se zralé současné obory podnikání, přestože i v nich se vyskytují zajímavé tržní příležitosti. Obě metody se orientují především na analýzu současných podmínek na trhu a výsledků již proběhnuvších aktivit podniku a nedávají přesné informace o budoucích tržních šancích. Žádná u uvedených metod nepředepisuje strategii a taktiku. Obě metody pouze obecně udávají, jaké strategie připadají v úvahu. Nejsou respektovány synergie mezi dvěma a více SBU.

24 I přes zjednodušení je možné zvolit základní strategie Nutnost pravidelné revize Základní strategie poté předurčují funkční cíle a strategie funkčních oblastí

25 Otazníky Investiční a ofenzivní strategie nebo Strategie udržení se nebo Strategie tržního výklenkáře Hvězdy Investiční a ofenzivní strategie Dojné krávy Defenzivní strategie Dezinvestiční strategie (pouze v případě vysokých nákladů na udržení se) Psi Dezinvestiční strategie

26 Ukazatel A B C D Obrat ( v mil. Kč) Tržní podíl Konkurence Počet Tržní podíl největšího konkurenta Tržní podíl druhého největšího konkurenta Velikost trhu Rozpočet na reklamu (v mil. Kč)

27 Úkoly Sestavte matice BCG Nastiňte základní strategie pro A-D Jaké asi cash flow budou tvořit jednotlivé jednotky? Může nastat případ, kdy byste psa nechali ve vašem portfoliu?

28 Kontakt: Ing. Miroslav Albrecht, MBA

Strategický marketing

Strategický marketing Literatura Strategický marketing Lucie Paulovčáková Povinná studijní literatura: JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing. Strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008 KOTLER, P. Marketing Management.

Více

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM

DEFINICE MARKETINGU PODNIKATELSKÉ KONCEPCE A PŘÍSTUP K ZÁKAZNÍKŮM DEFINICE MARKETINGU Definic marketingu existuje celá řada, k nejznámějším a nejvýstižnějším z nich patří následující dvě: Z hlediska celospolečenského je marketing sociálním a manažerským procesem, jehož

Více

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností.

MARKETING. Prodej - je jedna z činností firmy, je to samotná procedura prodeje výrobku zákazníkovi, tj. jedna z marketingových činností. MARKETING Marketing slovo anglického původu. Market = trh, tržiště, odbyt, odbytiště. Ing..vyjadřuje v angličtině zpravidla pohyb, děj, akci. Marketing = práce s trhem, tvorba trhu. Definice marketingu

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

- jak toho chceme dosáhnout

- jak toho chceme dosáhnout Plánování = cílově orientovaný rozhodovací proces (volba z variant budoucích cílů a volba z variant postupů jak cílů dosáhnout) - předchází výkonu všech ostatních manažerských funkcí (všechny manažerské

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O Bc. Denisa Přibylová Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Analýza podmínek pro založení nové restaurace Diplomová práce Denisa Přibylová

Více

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje

Strategické řízení. Studijní dokumentace projektu. Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Strategické řízení Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S.R.O. Diplomová práce Analýza marketingové strategie vybraného hotelu Analysis of marketing strategy chosen hotel Bc. Karolína Vojířová 13284 Studijní obor: Management

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

Strategie a strategická analýza

Strategie a strategická analýza Strategie a strategická analýza VŠEM Ing. Zdeněk Moravec Základní a doporučená literaturat Základní literatura: t Kovář, Strategický management, skripta VŠEM 2007 Moravec, Strategie a strategická analýza,

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

Strategický management

Strategický management Strategický management 2 Členění okolí firmy Analýza obecného okolí a oborového okolí firmy Porterův pětifaktorový model Analytické matice Podnikatelská fakulta VUT v Brně Brno 2007 Ing. Robert Zich, Ph.D.

Více

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá)

Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Lidská potřeba Požadavky Poptávka Neexistující Negativní Latentní Kolísavá Klesající Úplná Nadměrná (přehřátá) Závěrečné shrnutí co bude v otázkách: Str 6 - Potřeba/poptávka/požadavek - Lidská potřeba o vychází z pocitu nedostatku a naše vědomí se snaží tento nedostatek odstranit. Potřeby jsou v různých společnostech

Více

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI I. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti I. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran: 73

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU

PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor : Podnikové hospodářství PODNIKATELSKÝ PLÁN A ZAKLÁDÁNÍ MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKU V OBLASTI E-BUSINESSU Business plan and founding of a small

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Strategické plánování v mezinárodním marketingu Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o.

MARKETING. (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Dušan Šimo Martin Přibyl Jitka Krulová MARKETING (Elektronická forma učební pomůcky) Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r. o. Znojmo 2012 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo spol. s r.

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS.

Návrh marketingové strategie firmy. Petr Králíček, DiS. Návrh marketingové strategie firmy Petr Králíček, DiS. Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Hlavním cílem bakalářské práce bylo zanalyzovat současný stav marketingové strategie. Vedlejšími cíli mé práce bylo

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO HOTEL PANORAMA BUSINESS PLAN FOR HOTEL PANORAMA DIPLOMOVÁ

Více

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková

Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Projekt zvýšení konkurenceschopnosti firmy Jazyková škola B-WISE s.r.o. Bc. Lucie Hluštíková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je navrhnout efektivní opatření vedoucí ke zvýšení

Více

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA

Vysoká škola ekonomie a managementu. Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Vysoká škola ekonomie a managementu Základy managementu 2 Ing. Miroslav Vágner, PhD, MBA Cíle : 1. Rozhodování 2. Plánování Manažerské rozhodování Rozhodovací proces - proces řešení rozhodovacího problému

Více

Stručný popis simulace Global Marketplace

Stručný popis simulace Global Marketplace I listen, I forget. I see, I remember. I do, I understand. Old Chinese Proverb Stručný popis simulace Global Marketplace Celkovým cílem zařazené simulace je rozvíjet profesionální dovednosti v oblasti

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Konkurenční výhoda společnosti Axit CZ, s. r. o. Bc. Michaela Horníková Diplomová práce 2013 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů

SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ. Teorie pro praxi. Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ Teorie pro praxi Kolektiv autorů Vydal Ústav sociálních inovací Brno 2014 Sociální

Více

Marketingový plán firma Unihoc

Marketingový plán firma Unihoc Marketing Marketingový plán firma Unihoc Týmový projekt Martin Švéda Jan Macháček Radim Kysučan Obsah 1 Prováděcí shrnutí 3 2 Marketingová situace 3 2.1 Situace na trhu................................

Více