VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 4b METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE ÚVOD 1. ANALÝZA S W O T 2. METODA S P A C E 3. METODA V R I O 4. BALANCED SCORECARD (BSC) 4.1 Aplikace metody Balanced scorecard 4.2 Typické otázky aplikace metody Balanced scorecard 5. CÍLOVÉ NÁKLADY (TARGET COSTING) 6. FINANČNÍ ANALÝZA 6.1 Vyuţití výstupů finanční analýzy 6.2 Nejrozšířenější typy ukazatelů Závěr

2 Ú V O D Pro formulování smysluplných strategických záměrů a strategií potřebujeme mít k dispozici řadu výchozích informací a předpokladů. Těmi jsou jednak: obecné směry, zásady, hodnoty vývoje chování organizace stanovené v poslání, vizi, etickém kodexu apod. Situační analýzy zaměřené na vnější a vnitřní prostředí mají podat přehled o postavení organizace, o jejích kritických a klíčových faktorech. 1. ANALÝZA S W O T SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetrţité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. Vyuţívá závěrů předchozích analýz tím, ţe identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příleţitostmi a ohroţeními a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie. Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí, příleţitosti a rizika. Z tohoto přístupu však současně vyplývá značné omezení SWOT analýzy, vyvolané právě poţadavkem odlišit silné stránky od slabých a příleţitosti od hrozeb. Často je velmi obtíţné odhadnout, zda určitý jev znamená příleţitost či hrozbu, a zda určitá charakteristika podniku představuje jeho silnou či slabou stránku. Ohroţení lze za jistých předpokladů změnit na příleţitost a naopak, určitá příleţitost se můţe změnit v hrozbu. Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat, resp. utlumovat slabé a současně být připraven na potenciální příleţitosti a hrozby. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe jasná klasifikace faktorů vnější i vnitřní situace směřující k jednoznačné identifikaci příleţitostí a hrozeb, jakoţ i silných a slabých stránek, je často daleko méně významná a podstatná neţ pečlivá identifikace vnějších i vnitřních faktorů a následné ocenění jejich vlivů a vazeb mezi nimi. Právě v tomto lze nalézt základní přínos SWOT analýzy. Cílem SWOT analýzy není v ţádném případě zpracování seznamu potenciálních příleţitostí a hrozeb a silných a slabých stránek, ale především idea hluboce strukturované analýzy poskytující uţitečné poznatky. Má-li SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí. V rámci této analýzy je snaha zjistit, do jaké míry kolidují silné a slabé stránky organizace, firmy popsané během interních strategických analýz s vývojem externího prostředí, resp. s jeho změnami ve formě příleţitostí a ohroţení. Metoda SWOT je zaloţena na kombinaci silných stránek podniku (Strenghts); slabých stránek podniku (Weaknesses); příleţitostí okolí (Opportunities); hrozeb okolí (Threats). Slabé a silné stránky organizace I kdyţ okolí je bezpochyby velice silným faktorem ovlivňujícím tvorbu strategie firmy, ukazuje se, ţe nemůţe být a není faktorem jediným. Musí být vzaty v úvahu i silné a slabé stránky organizace a její vnitřní zdroje. Slabé a silné stránky organizace mohou být hledány a analyzovány především v následujících oblastech: finanční síla organizace; výzkum a vývoj; výrobková politika; úroveň managementu; organizace firmy; napojení na infrastrukturu image firmy či výrobku a další. Hrozby a příleţitosti budoucího okolí Příleţitosti jsou ve většině případů chápány jednak jako příleţitosti, které pomohou podniku neutralizovat hrozby, jednak jako vlastní rozvojové příleţitosti vyplývající z charakteru okolí.

3 V druhém případě bude charakter příleţitostí závislý na tom, zda půjde o odvětví ve fázi zralosti, odvětví na sestupu nebo zda půjde o mezinárodní či dokonce globální trhy. Při analýze budoucích hrozeb je třeba vycházet jak z hrozeb makrookolí, tak i mikrookolí. Je nesporné, ţe prosazující se globalizace hranice relevantního okolí značně rozšiřuje. Přehled typických hrozeb: vysoká diferenciace v odvětví; státní regulace; know-how, které odvětví pouţívá; velký počet konkurujících firem, stejně velké konkurující firmy; pomalý růst odvětví; hrozba substitučních výrobků; hrozba vstupu nového výrobce a další. Kombinací příleţitostí a hrozeb okolí, silných a slabých stránek firmy pak vznikají různé varianty strategického chování. Je ale nutné vţdy vzít v úvahu, ţe jde o budoucí vývoj, coţ znamená, ţe jak silné a slabé stránky, tak příleţitosti i hrozby je nutno chápat dynamicky, zvaţovat alternativy, změny. Pak lze určit takzvanou: ideální podnikatelskou jednotku, pro níţ jsou typické velké příleţitosti a malé ohroţení; spekulativní podnikatelskou jednotku, pro níţ jsou typické velké příleţitosti, ale i velká ohroţení; vyzrálou podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a malým ohroţením; znepokojující podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a velkým ohroţením. Podle charakteru odvětví a kombinací vnitřních i vnějších stránek pal lze pro organizaci, popř. i její jednotlivé organizační sloţky volit různé typy strategií, které vycházejí ze čtyř moţných zjednodušených přístupů: přístup S O = vyuţívat silných stránek a velkých příleţitostí plynoucích z okolí; V tomto, nejpříznivějším kvadrantu se podnik setkává s několika příleţitostmi v okolí a zároveň je schopen nabídnout i mnoţství silných stránek. které vyuţití těchto příleţitostí podporuji Výsledkem příznivých okolností by měla být růstově aţ agresivně orientovaná strategie označovaná jako strategie "max - max'" SO (Strenghts a Opportunities]. Tato strategie představuje ofenzivní přístup z pozice síly a je to pochopitelně nejvíce ţádaná situace, cíl většiny podniků. Silné stránky jsou v souladu s předpokládanými příleţitostmi. V zájmu většiny podniků je dosáhnout pohybu z jiné pozice právě do této situace. přístup W O = snaţit se eliminovat slabé stránky za pomoci příleţitostí z okolí; V tomto kvadrantu má podnik na trhu mnohé příleţitosti, avšak je nucen čelit velkému mnoţství svých slabých míst. Strategie "max - min'" strategie OW (Opportunities a Weakr es] klade důraz na maximalizaci příleţitostí k překonání slabých stránek. Zaměření strategie v tomto případě spočívá v důsledné eliminaci slabých stránek a dále ve větším vyuţití trţních příleţitostí. přístup S T = vyuţívat silných stránek organizace pro eliminaci hrozeb; Zde jsou silné stránky podniku podrobeny nepřízni okolí. Tato strategie vychází z předpokladu, ţe silné stránky se střetnou s hrozbami. Strategie "min - max'" strategie ST (Strenghts a Threats] předpokládá maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohroţení V této situaci je třeba včas identifikovat hrozby a přeměnit je vyuţitím silných stránek v příleţitosti. Výsledkem je diverzifikační strategie. přístup W T = snaţit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace organizace. Čtvrtý, nejméně příznivý kvadrant, ukazuje podnik v situaci, ve které u něho převaţují slabé stránky a současně se v okolí vyskytuje mnoho rizikových faktorů. Strategie "min - min'" strategie WT [Weaknesses a Threats] se orientuje na minimalizaci slabých stránek a minima, rizik. V tomto případě se jedná spíše o strategii obrannou a defenzivní vycházející často z uzavírání kompromisů a opouštění určitých pozic. Principy analýzy SWOT mohou být rovněţ vyuţity pro sestavení analýzy SWOT konkurence pro nejvýznamnější konkurenty, jako součást analýzy konkurence Cílem je zvaţovat potenciální reakce konkurentů na očekávané, příleţitosti a hrozby vzhledem k jejich rozpoznaným silným a slabým stránkám. Podobně jako u analýzy SWOT i zde je velmi významný dynamický přístup. Vnější prostředí i vnitřní podmínky podniku jsou stále proměnlivější, dynamičtější. Vzhledem k tomu se musí měnit i jednotlivé faktory. Vychází se přitom z minulosti, přes současnost a pochopitelně nejvýznamnější jsou analýzy zaměřené na různé časové horizonty v budoucnosti.

4 SLABÉ STRÁNKY KONKURENTA (W) SILNÉ STRÁNKY KON- KURENTA (S) HROZBY (T) Reakce konkurenta na hrozby okolí s ohledem na jeho slabé stránky Reakce konkurenta na hrozby okolí s ohledem na jeho silné stránky PŘÍLEŢITOSTI (O) Reakce konkurenta na příleţitosti s ohledem na jeho slabé stránky Reakce konkurenta na příleţitosti s ohledem na jeho silné stránky SWOT konkurence V souvislosti s aplikací SWOT analýzy je velmi důleţitý poznatek vymezující roli v procesu formulace strategie. SWOT analýza nepředstavuje závěrečnou etapu strategické analýzy, ale pouze relativně přehledný nástroj slouţící k určité orientaci, jehoţ význam pro formulaci strategie není vhodné přeceňovat. Získané výsledky SWOT analýzy mohou však tvořit orientaci pro vnímání strategické pozice. 2. METODA SPACE SPACE (Strategic Positron and Action Evaluation) je další metodou, která se snaţí sloučit výsledky analýzy vnějšího a vnitřního prostředí do jednoho celku a vytvořit tak prvotní představu o podnikatelské strategii. Vnější prostředí je vyjádřeno prostřednictvím dvou agregovaných kriterií, a to: stability prostředí, Která je ovlivňována takovými faktory, jako jsou technologické změny, míra inflace, proměnlivost poptávky, bariéry vstupu do odvětví, tlak substitučních produktů, značná cenová elasticita poptávky apod; atraktivnosti odvětví, kterou ovlivňují takové faktory, jako je růstový potenciál trhu, kapitálová náročnost, vyuţití kapacit, technologické know-how apod. Vnitřní prostředí je také vyjádřeno dvěma kritérii: konkurenční výhodou dané organizace, jeţ je podmíněna takovými faktory, jako je faktický podíl na trhu, ţivotní cyklus výrobku, věrnost zákazníků, rychlost zavádění nových výrobků apod; finanční silou podniku, která je dána takovými ukazateli, jako je likvidita, návratnost investic, míra zadluţení, podnikatelské riziko, úspory z rozsahu apod. Spojením kritérií vnitřního a vnějšího prostředí vzniknou čtyři relativně odlišná postavení strategického chování. Agresivní postavení Je typické pro atraktivní, relativně stabilní odvětví, v kterém má organizace konkurenční výhodu a je schopna si ji chránit. Kritickým faktorem můţe být vstup nových konkurentů do odvětví. Postavení umoţňuje nové akvizice, zvyšování podílu na trhu a soustřeďování zdrojů na výrobky, které jsou vysoce konkurence schopné. Konkurenční postavení Je typické pro atraktivní, relativně nestabilní prostředí, ve kterém má organizace určitou konkurenční výhodu. Kritickým faktorem je finanční síla organizace. Ve strategických záměrech by si měla hledat cesty, jak upevnit své finanční postavení, spojení s jinou organizací, která je finančně stabilní, zvyšovat hospodárnost výroby, posilovat peněţní hotovostní toky. Konzervativní postavení je typické pro stabilní odvětví s nízkou mírou růstu a finančně stabilní organizace. Kritickým faktorem je konkurenční schopnost výrobků. Organizace by měla chránit své úspěšné

5 výrobky, vyvíjet nové, popř. hledat moţnosti proniknutí do atraktivnějších odvětví, sniţovat náklady. Defenzivní postavení je typické pro neatraktivní odvětví, ve kterých organizaci chybí nejen produkty schopné konkurence, ale i nutné finanční prostředky. Kritickým faktorem je nízká schopnost konkurence. Organizace by měla výrazně redukovat náklady, omezit investice, reálně zvaţovat odchod z daného odvětví. 3. METODA V R I O Název metody je odvozen od počátečních písmen faktorů, resp. otázek, podle nichţ je účinnost jednotlivých zdrojů posuzována: V - value (hodnota, hodnotnost zdroje). Je zdroj schopen pomoci vyuţít příleţitostí a neutralizovat hrozby? R - rareness (vzácnost, výjimečnost zdroje). Kolik konkurenčních firem tento zdroj vlastní? I - iritability (napodobitelnost zdroje). Bude pro firmy, které tento zdroj nevlastní nevlastní, nákladné jej napodobit? O - organization). Má firma takovou organizační strukturu, aby mohla zdroje vyuţít? Kaţdý zdroj je pak posuzován podle těchto základních kriterií a otázek, přičemţ za strategickou konkurenční výhodu je moţno povaţovat takový zdroj, který vyhovuje všem čtyřem základním poţadavkům. Podstatné je, ţe zdroje jsou hodnotné pouze tehdy, jestliţe sniţují náklady, zvyšují příjmy, neničí příleţitost a neutralizují hrozby. Hodnotnost zdroje Vzácnost zdroje napodobitelnost Soulad s organizací Vyhodnocení zdroje ne Ne - - slabá stránka ano Ne snadná ano silná stránka ano Ne ne příliš snadná ano dočasná výhoda ano Ano nesnadná ano trvalá výhoda Je nutno zdůraznit, skutečnost, ţe zdroje a jejich hodnotnost nejsou stálé veličiny, ale v průběhu času a vlivem technického rozvoje i rozvoje celé společnosti se mění. Je tedy třeba neustále zdroje v těchto souvislostech posuzovat, nacházet zdroje nové či umět současných zdrojů vyuţít jiným způsobem či na jiných trzích. 4. BALANCED SCORECARD (BSC) Balanced scorecard představuje metodu, která vytváří vazbu mezi strategií, tj. strategickými záměry formulovanými v podobě strategických plánů, podnikatelských plánů, dílčích strategií a operativní činností s důrazem na měření výkonu. Balanced scorecard je obvykle povaţována za controllingový nástroj. Zaměřuje se jiţ na správnou formulaci strategických cílů a klade důraz na jejich měřitelnost. Neklade důraz pouze na finanční cíle, doporučuje uţití i dalších cílů, přičemţ je vhodné určit měřitelné indikátory úspěchu. Je dobré, pokud tyto indikátory lze provázat s finančními ukazateli. Balanced scorecard zdůrazňuje potřebu vhodné komunikace, kdy všechny řídící i výkonné články organizace by měly být seznámeny se záměry organizace dílčími úkoly, které se jich týkají měly by téţ pochopit, v čem spočívá jejich příspěvek k úspěchu organizace jako celku. Podstatnou sloţkou přístupu je průběţné, pravidelné vyhodnocování situace v plnění strategických záměrů. K tomu slouţí indikátory výkonu. Vhodné jsou i různé formy vizualizace průběţného plnění strategických plánů, jejich vlivu na stěţejní výsledky hospodaření. Měl by být zaveden i vhodný systém hmotné stimulace v podobě odměn a bonusových programů. Balanced scorecard předpokládá zpětnou vazbu v podobě učení se z nedostatků a vyuţití zkušeností při příštím cyklu strategického řízení. 4.1 Aplikace metody Balanced scorecard má následující kroky:

6 Stanovení cílů východiskem pro sestavení BSC je vyjasnění strategie a stanovení strategických cílů pro celou organizaci a pro jednotlivé útvary z následujících perspektiv: o Finance, o Zákazníci, o Interní procesy, o Znalosti, učení se, změny, inovace, růst, zaměstnanci. Vychází se ze schválené strategie organizace a strategických cílů, např. zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře, zvýšení rentability trţeb apod. Propojení souvislostí klíčovým úkolem sestavení BSC je vytvořit propojení cílů ve všech čtyřech perspektivách a stanovit váhy pro jednotlivé ukazatele. Stanovení měřítek a cílových hodnot pokud máme stanoveny cíle, musíme tyto cíle kvantifikovat, stanovit měřítka a cílové hodnoty. Určení akčních programů k dosaţení cílů je nezbytné přijmout a realizovat akční programy a projekty. Zapojení do běţných systémů BSC slouţí jako nástroj řízení podniku prostřednictvím strategických cílů a ukazatelů. Kaţdý manaţer je motivován odpovědností za splnění akčních programů a splnění stanovených ukazatelů. 4.2 Typické otázky, které aplikace BSC předpokládá jsou: Je strategie formulována v podobě měřitelných cílů (strategic charity)? Došlo k dekomponování cílů aţ na nejniţší úrovně (cascaded measures)? Lze objektivně měřit výkony jednotlivých pracovišť, týmů, klíčových osob (objectioves setting processes)? Lze vazbu mezi strategickými rozhodnutími a realizačními aktivitami charakterizovat pomocí indikátorů? Jsou tyto indikátory dovedeny aţ po rozhodující finanční ukazatele (results driven)? Pracujeme s informacemi, které mají přímou vazbu na realizační aktivity (executing change)? Příklad: Strategického záměru zvýšit rentabilitu trţeb (aspekt financí) bude dosaţeno rozšířením nákupů stálých zákazníků, díky získávání nových zákazníků, tzn. díky zvýšení trţního podílu (aspekt zákazníci), V provozních procesech musí dojít: ke zkrácení vývoje a přípravy nových výrobků, do výroby bude zavedena nová technologie, která umoţní zkvalitnění uţitých parametrů výrobků (aspekt interní procesy), Musí také dojít k zlepšení monitoringu potřeb zákazníků, rozšíření benchmarkingu ve vztahu zavádění nových výrobků (aspekt učení se, změny, inovace, zaměstnanci). 5. CÍLOVÉ NÁKLADY (TARGET COSTING) Tento přístup směřuje k určení ceny nového či budoucího výrobku nebo sluţby. Je zaloţen na následujících zásadách: určení limitu ceny není realizováno standardními postupy, tj. výrobními náklady plus ziskem, ale trhem akceptovatelnou prodejní cenou. Cílové náklady jsou takové, které dovolí trh, tj. ochota zákazníka do dané výše ceny zaplatit za uvaţované výrobky nebo sluţby s ohledem na jejich uţitek a pochopitelně s přihlédnutím k nabídce konkurence; z limitu výrobních nákladů výrobku lze určit cílové náklady pro jednotlivé součásti výrobku, ať vyráběné či nakupované, a limitní náklady pro jednotlivé, zvláště výrobní procesy. Je pochopitelné, ţe nestačí náklady uvedeným postupem pouze naplánovat, ale je třeba jich skutečně dosáhnout. Cenu výrobku určují funkční vlastnosti a následné výrobní náklady (ne obráceně!), tzn. "kolik smí výrobek stát". V řadě případů dochází k tomu, ţe jsou jednostranně preferovány zájmy techniků, směřující k produkci vysoce výkonných a precizních výrobků, které nabízejí širokou škálu funkčních vlastností, jichţ zákazník ani nevyuţije a ani je nedocení. Při koncipování výrobku, a obdobně to platí i pro sluţby, je třeba se zaměřit na dobrou prodejnost výrobku, tj. především na ty vlastnosti, které jsou zákazníky poţadovány, a poskytovat zákazní-

7 kovi uţitečné výrobky za přijatelnou cenu, tzn. nabízet výrobek "tak dobrý, jak je třeba a ne tak dobrý, jak je možné". Cílové náklady odvozené z trţní ceny se zřejmě nebudou shodovat s výrobními náklady určenými na základě nákladových kalkulací: jsou-li cílové náklady vyšší neţ kalkulačně určené náklady, rozdíl představuje částku, o kterou lze zvýšit předpokládaný zisk z výrobku; dojde-li naopak k převaze cílových nákladů nad kalkulačně určeným limitem nákladů, tato situace vyvolává impuls k zlepšovacím aktivitám, jejichţ důsledkem by mělo být odhalení a vyuţití rezerv, odstranění neefektivnosti, zvýšení produktivity atd., ve všech etapách výroby s cílem sníţení nákladů. 6. FINANČNÍ ANALÝZA Finance kapitál, likvidita, finanční toky, finanční zdroje a jejich disponibilita, mobilita a bonita hrají významnou roli v řízení kaţdé organizace. Tato problematika je podrobně probírána v řadě dalších odborných předmětů. Nelze je tedy přehlíţet ani v případě strategického řízení. Finanční analýza představuje zcela specifickou součást analýzy zdrojů. Projektování poţadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důleţitým měřítkem vyváţenosti zdrojů podniku. Vyplývá to z významu a komplexního charakteru finančních faktorů. Finanční analýza umoţňuje postihnout vlivy rozhodnutí, která se týkají trţního podílu, nových výrobních programů, investičních aktivit, marketingové strategie, dále majetkové a kapitálové struktury, dividendové a dluhové politiky, rozhodnutí v oblasti emise akcií apod., a současně zváţit kombinované efekty všech těchto rozhodnutí pro podnik jako celek. 6.1 Vyuţití výstupů finanční analýzy V strategickém managementu lze výstupů finanční analýzy vyuţít při: hodnocení minulé a současné finanční situace organizace, Finanční analýza by měla dát odpověď, jak organizace hospodařila, kde jsou pozitiva či nedostatky v její finanční situaci; vyhodnocování předpokládaného ekonomického vývoje Pomocí aparátu finanční analýzy lze analyzovat ekonomickém důsledky jednotlivých strategických variant a určit ekonomicky nejvýhodnější variantu; ekonomickém zdůvodnění připravovaných nebo předpokládaných podnikatelských projektů pro statutární orgány či bankovní kruhy. Podstatou finanční analýzy je výpočet ukazatelů, které mají dobrou vypovídací schopnost, logickou interpretaci vzhledem ke zkoumané ekonomické realitě. Mohou být vyjádřeny v peněţních jednotkách, ale i v procentech, v jednotkách času, v Kč/rok, nebo i v bezrozměrném vyjádření. Naprostou většinu výchozích dat údajů kvantitativní povahy poskytuje účetnictví a jeho finální produkt rozvaha a výkaz zisků a ztrát. A K T I V A 1. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2. Stálá aktiva nehmotný investiční majetek hmotný investiční majetek finanční investice 3. Oběţná aktiva zásoby, dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky, finanční majetek 4. Ostatní aktiva náklady příštích období, příjmy příštích období P A S I V A 1. Vlastní jmění základní jmění, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk minulých let 2. Cizí zdroje rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasiva výdaje příštích období, výnosy příštích období Analýzu finanční výkonnosti podniku, jejímţ cílem je zhodnotit finanční pozici podniku, lze vyuţít

8 jako analýzu ex post, hodnotící minulý vývoj, ale především jako analýzu ex ante, tj. analýzu budoucího vývoje, coţ je z pozice strategické analýzy zvláště významné. Při úvahách o budoucnosti je pochopení vlivů působících na dosavadní vývoj nezbytné. Informace získané především z finančního účetnictví umoţňují pochopit zpětné vazby mezi manaţerským rozhodnutím a jeho praktickými důsledky. Finanční analýza je velmi uţitečnou součástí analýzy zdrojů. Projektování poţadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důleţitým měřítkem vyváţenosti zdrojů podniku. Finanční ukazatele, ziskovost a likvidita, jsou vyuţívány pro srovnání výkonnosti podniku s jeho konkurenty jako měřítka, jaká je situace ve zdrojích podniku. 6.2 Nejrozšířenější typy ukazatelů Za nejrozšířenější typy ukazatelů, kterých finanční analýza pouţívá, lze povaţovat: ukazatele vývojových trendů Postihují časové změny absolutních ukazatelů. Metoda spočívá v porovnávání jednotlivých poloţek výkazu (výkonů, nákladů, zisku, majetku a dalších) v čase. Poměrové ukazatele (ratio) Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkazů. Mezi těmito poloţkami musí ovšem existovat vzájemná souvislost. Umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách organizace. Pyramidový rozklad Kaţdá skupina poměrových ukazatelů postihuje pouze jediný rys ekonomického procesu. Je však zřejmé, ţe mezi nimi existují určité závislosti. Poznatky je třeba třídit, vzájemně propojovat a komplexně vyhodnocovat. Pro usnadnění takové analýzy jsou vytvářeny pyramidové soustavy ukazatelů. Je-li finanční analýza vyuţívána jako součást analýzy zdrojů, je důleţité vzít v úvahu následující skutečnosti: Finanční poměrové ukazatele nejsou tak důleţité samy o sobě. Velkou vypovídací schopnost mají vzájemné vazby a souvislosti mezi jednotlivými ukazateli. Tato charakteristika platí vţdy, ale při uplatnění finanční analýzy v procesu strategické analýzy pak nabývá na zvláštním významu. Pouze určité činnosti budou strategicky významné. Zvláště uţitečná pak bude finanční analýza orientovaná právě na vzájemný vztah těchto činností. Např. obrat zásob můţe být významný pro obchodní podnik, objem trţeb pro výrobní podnik s vysokým vstupním kapitálem. Vyplývá z toho, ţe pro různé podniky budou strategicky významné různé ukazatele. Klíčové činnosti se časem mění a tuto skutečnost by měly finanční ukazatele monitorovat. Např. v průběhu zavádění nového výrobku můţe být klíčovým faktorem určení objemu prodeje. Jakmile je výrobek zaveden, můţe být nejdůleţitějším ukazatelem zisk na jednotku výroby, a dochází-ii k poklesu, významným ukazatelem můţe být cash flow, které bude nezbytné pro podporu nové generace výrobků. Z hlediska strategické analýzy je účelem finanční analýzy určit, jak podnik v průběhu času vyuţívá své finanční zdroje. Srovnáním rozvahy a výkazu zisků a ztrát jednotlivých let můţeme např.: hodnotit, jak se mění vyuţití majetku, klasifikovat změny v rozvaze podle toho, zda zvyšuji či sniţují peněţní prostředky, klasifikovat změny ve výkazu zisků a ztrát podle toho, zda zvyšují nebo sniţují peněţní prostředky, konsolidovat tyto informace na sumu zdrojů a jejich uţití. Výsledky finanční analýzy, resp. informace týkající se finanční situace podniku r slouţí pouze jako významná součást strategické analýzy, jejich vyuţití je mnohem širší, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které přicházejí do kontaktu s podnikem. Součástí finanční analýzy, zaloţené obvykle na poměrových ukazatelích, by měly být i ukazatele predikce časové tísně. Jedná se o přístup spočívající v odhadu budoucího vývoje podniku, nejčastěji je pro tento účel pouţíván Altmanův model. Finanční analýza zaujímá mezi dílčími analýzami, jako součástmi analýzy zdrojů a schopností, nezastupitelnou úlohu. Jejím úkolem je charakterizovat co nejkomplexněji finanční situaci podniku. Finanční analýza je velmi uţitečným nástrojem pro pochopení výše, struktury a uţití zdrojů podniku z hlediska strategických schopností. Získané závěry jsou velmi závaţné a mají významný vliv na celou řadu strategický rozhodnutí. Tvoří podstatné východisko pro určení silných a slabých stránek podniku a především identifikaci zá-

9 kladů konkurenční výhody.

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY

STRATEGIE A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY 01 A PROJEKTOVÁNÍ FIRMY DEFINICE ZÁKLADNÍCH POJMŮ (1) - ŘECKY STRATOS (VOJSKO); AGOS (VŮDCE) STRATEGOS (UMĚNÍ VOJEVŮDCE) - DO ROKU 450 (př. n. l.) ZMĚNA VÝZNAMU: SPRÁVA, VEDENÍ, MLUVENÝ PROJEV, MOC - DOBA

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu

Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů. 2) Kalkulace životního cyklu Manažerské účetnictví pro strategické řízení II. 1) Kalkulace cílových nákladů 2) Kalkulace životního cyklu 3) Balanced Scorecard - zákaznická oblast, zaměstnanecká oblast, hodnotová oblast Změny v podnikatelském

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Strategie podniku potravinářské výroby

Strategie podniku potravinářské výroby JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Strategie podniku potravinářské výroby

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz

Ing. Lucie Vokáčov. ová, vokacova@pef.czu.cz Strategické plánov nování Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Podstata marketingového řízení Marketingové řízení je proces vedoucí při uvažování vnitřních podmínek i zdrojů a vnějších příležitostí

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

CO JE TO SWOT ANALÝZA

CO JE TO SWOT ANALÝZA SWOT analýza CO JE TO SWOT ANALÝZA Univerzálně používaný nástroj, který mapuje a analyzuje daný jev (například určitý stav, situaci, úkol, problém, pracovní tým, projekt atd.) Umožňuje dívat se na analyzovanou

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

Management. Tvorba a struktura plánu

Management. Tvorba a struktura plánu Management Tvorba a struktura plánu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu:

Více

CZ.1.07/1.3.49/01.0002

CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Název projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních Reg. č. projektu: Modul : Uplatnění řízení týmů a projektů v praxi Pro vyžití ve školních projektech Jde

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku

Kalkulace nákladů a jejich využívání v podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra ekonomiky Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Kalkulace nákladů a jejich

Více

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza

Management. Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Management Plánování Vnitřní a vnější prostředí organizace SWOT analýza Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2009 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2009 a) Stav podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

MANAGEMENT I. Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu MANAGEMENT I PLÁNOVÁNÍ VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PROSTŘEDÍ ORGANIZACE, SWOT ANALÝZA Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla

Podnikatelský záměr. = Podnikatelský plán = business pla Podnikatelský záměr = Podnikatelský plán = business pla Základní části realizační resumé zpracovává se na závěr, rozsah 2-3 stránky charakteristiku firmy a jejích cílů organizační řízení a manažerský tým

Více

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty

Návaznost předmětu FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ na ostatní předměty FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ A VÝKAZNICTVÍ (zkouška č. 6) Cíl předmětu Zkouška by měla otestovat schopnost adeptů sestavit účetní závěrku včetně výkazu peněžních toků a přílohy k účetní závěrce (připravit by je

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

Marketingové plánování

Marketingové plánování Marketingové plánování Úkol plánování vytvořit a udržet vztah mezi stanovenými cíli podniku a strategiemi zvolenými pro dosažení cílů je to impuls k inovacím, dokáže nasměrovat firmu správným směrem Marketingové

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ TÉMATA BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ Ekonomika Odbor plánování a controllingu Návrh implementace metody Balanced Scorecard v podmínkách ČD, a.s. Návrh souboru nástrojů strategického systému měření výkonnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií katedra řízení podniku Předmět: PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ Téma 4: HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU, ODMĚŇOVÁNÍ ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU Nutnost Formulování

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1285_SWOT analýza_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu: Číslo

Více

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management

Literatura doporučená: Management změny. Prosperita organizace. Strategický management Anotace předmětu: Předmět rozšiřuje poznatky základního kurzu managementu o témata zaměřená na management změny, prosperitu organizace, výkonnost organizace, strategický management a podnikatelský plán,

Více

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního

Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního Ekonomické aspekty trvale udržitelného územního plánování Ing. Miroslav Pavlas Univerzita Pardubice, Civitas Per Populi Pardubice, 2. června 2011 Cíle ekonomických ukazatelů TUR Podněcování či redukce

Více

Řízení Lidských Zdrojů

Řízení Lidských Zdrojů Katedra Řízení Podniku Řízení Lidských Zdrojů Ing. Miloš Krejčí milos.krejci@mail.vsfs.cz Řízení Lidských Zdrojů 1. Řízení lidských zdrojů jako součást podnikové strategie 2. Řízení Lidských Zdrojů Řízení

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu

Klasifikace a význam cílů Struktura plánu PLÁNOVÁNÍ Co je to plá Klasifikace a význam cílů Struktura plánu Strategické plá Postup při sestavování plánu Metody plá Bariéry plá - definice manažerská aktivita zaměřená na budoucí vývoj firmy, určující

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz

Řízení rizik. Ing. Petra Plevová. plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Řízení rizik Ing. Petra Plevová plevova.petra@klikni.cz http://plevovapetra.wbs.cz Procesní řízení a řízení rizik V kontextu současných změn je třeba vnímat řízení jakékoli organizace jako jednoduchý,

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

HODNOCENÍ INVESTIC. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. HODNOCENÍ INVESTIC Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 9. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Metody hodnocení efektivnosti investic Při posuzování investice se vychází ze strategických

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA

EKONOMIKY NEMOCNIC. Ing.Lubomír Vrána,MBA NÁSTROJE PRO ŘÍZENÍ EKONOMIKY NEMOCNIC Ing.Lubomír Vrána,MBA Úvod Nemocnice v ČR měly v minulosti většinou charakter příspěvkové organizace, dnes je část obchodními společnostmi, případně mohou mít jinou

Více

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner

FINANČNÍHO PLÁNU. Ing. Aleš Koubek Koubek & partner Ing. Aleš Koubek Koubek & partner 1. Kalkulace Hlavním úkolem kalkulace je spočítání vlastních nákladů kalkulační jednotky, obvykle nějakého výkonu (výrobku nebo služby). K tomu, abychom mohli kalkulovat

Více

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví

FINANČNÍ A SPRÁVNÍ. Metodický list č. 1. Název tématického celku: Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Metodický list č. 1 Vymezení problematiky oceňování podniku. Analýza makroprostředí a odvětví Studenti by měli pochopit pojem oceňování podniku, jeho účel, kdo oceňování provádí, rozlišit pojmy cena a

Více

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová

ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů. Ing. Petra Plevová ÚVOD DO BSC - základy metody vyvážených ukazatelů Ing. Petra Plevová Kvalita Norma ČSN EN ISO 9000:2001 Jakost (resp. synonymum kvalita) je stupeň splnění požadavků souborem typických znaků. Požadavkem

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní

I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní Náklady na kapitál I) Vlastní kapitál 1) Základní jmění /upsaný kapitál/ 2) Kapitálové fondy: - ážio/disážio - dary - vklady společníků 3)Fondy ze zisku: - rezervní fond - statutární a ostatní fondy 4)

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba

Pojem investování. vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Investiční činnost Pojem investování vynakládání zdrojů podniku za účelem získání užitků které jsou očekávány v delším časovém období Investice = odložená spotřeba Druhy investic 1. Hmotné investice vytvářejí

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI

Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI Příloha č. 10 Obecná pravidla (rámcová metodika) pro vykazování skutečných nepřímých nákladů v projektech OP VaVpI 1 Úvod Tato metodika se zabývá dílčí problematikou vykazování skutečných způsobilých nákladů

Více

Management. Ing. Jan Pivoňka

Management. Ing. Jan Pivoňka Management Ing. Jan Pivoňka Stanovení osobní vize V souladu s kotvou Konkrétní představa Citový náboj Stimul pro aktivní jednání Krátkodobější cíle motivace Výjimky Jasná vize Pohodoví lidé Úspěch bez

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Jak založit vlastní firmu?

Jak založit vlastní firmu? Jak založit vlastní firmu? Ladislav Šiška Ladislav.siska@econ.muni.cz Obsah prezentace Podnikání Formy podnikání Podnikatelský záměr / plán účel hlavní prvky forma Finanční výkazy obchodních společností

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání,

1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 1.1 Pojem a funkce podnikových financí a finančního řízení 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku 1.3 Zdroje financování podnikatelských

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí

Projektová fiše. Cíle modulu. SWOT analýza. SWOT analýza. SWOT analýza - přehled. SWOT Analýza vnitřního prostředí Cíle modulu Všeobecné seznámení se strukturou a cílem projektové fiše obeznámení se základními principy tvorby SWOT analýzy projektů (vyhodnocení, návaznosti apod.) dokázat stanovit cíle projektu dle kritérií

Více

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Projekt Tvorba modelu pro měření a řízení výkonnosti podniků byl podpořen Grantovou agenturou ČR, reg. č. projektu 402/09/1739 DOTAZNÍK MĚŘENÍ A ŘÍZENÍ VÝKONNOSTI PODNIKŮ - ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s.

Přehled základních právních forem podnikání podává tato grafika: Právní formy podnikání. k.s. s.r.o. a.s. PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Právní formy podnikání - přehled Podrobné cíle učení: Umět vysvětlit, proč existují různé právní formy podnikání. Podnikání se vţdy uskutečňuje v určité právní formě. Chce-li někdo

Více

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE

VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE VNITŘNÍ ZDROJE A SCHOPNOSTI ORGANIZACE Ú V O D 1. VÝVOJ STRATEGICKÝCH PŘÍSTUPŮ 1.1 Historický přehled strategických přístupů 1.2 Přehled významných strategických přístupů 1.2.1 Hierarchické pojetí strategie

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR)

Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) Metodické listy pro kombinované studium předmětu INVESTIČNÍ A FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ (IFR) (Aktualizovaná verze 04/05) Úvodní charakteristika předmětu: Cílem jednosemestrálního předmětu Investiční a finanční

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

Finanční analýza žadatele o úvěr

Finanční analýza žadatele o úvěr Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Finanční analýza žadatele o úvěr Diplomová práce Autor: Bc. Renata Plodíková Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Jiří Anděl,

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví

Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Metodika výpočtu finančního zdraví (FZ) Postup výpočtu finančního zdraví Pro vyhodnocení finančního zdraví se používá deset ekonomických ukazatelů finanční analýzy, kterým jsou podle dosaženého výsledku

Více

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU

MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU MĚŘENÍ A PŘEDPOVÍDÁNÍ POPTÁVKY TRHU Co budeme řešit?? 1. Jaké jsou hlavní koncepce měření a předpovídání poptávky? 2. Jak lze odhadnou současnou poptávku? 3. Jak lze předpovědět budoucí poptávku? 1.Hlavní

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012

Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Moderní metody ve finanční analýze a plánování ARC Consulting Czech Republic, s.r.o. Petra Oceláková 13.9.2012 Překážková sazba Plánované cash flow Riziko Interní projekty Zpětné vyhodnocení Alokace &

Více