VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE"

Transkript

1 VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky 4b METODY ANALÝZY ZDROJŮ A KOMPETENCÍ ORGANIZACE ÚVOD 1. ANALÝZA S W O T 2. METODA S P A C E 3. METODA V R I O 4. BALANCED SCORECARD (BSC) 4.1 Aplikace metody Balanced scorecard 4.2 Typické otázky aplikace metody Balanced scorecard 5. CÍLOVÉ NÁKLADY (TARGET COSTING) 6. FINANČNÍ ANALÝZA 6.1 Vyuţití výstupů finanční analýzy 6.2 Nejrozšířenější typy ukazatelů Závěr

2 Ú V O D Pro formulování smysluplných strategických záměrů a strategií potřebujeme mít k dispozici řadu výchozích informací a předpokladů. Těmi jsou jednak: obecné směry, zásady, hodnoty vývoje chování organizace stanovené v poslání, vizi, etickém kodexu apod. Situační analýzy zaměřené na vnější a vnitřní prostředí mají podat přehled o postavení organizace, o jejích kritických a klíčových faktorech. 1. ANALÝZA S W O T SWOT analýza je jednoduchým nástrojem, koncepčním rámcem pro systematickou analýzu, zaměřeným na charakteristiku klíčových faktorů ovlivňujících strategické postavení podniku. Je přístupem nepřetrţité konfrontace vnitřních zdrojů a schopností podniku se změnami v jeho okolí. Vyuţívá závěrů předchozích analýz tím, ţe identifikuje hlavní silné a slabé stránky podniku a porovnává je s hlavními vlivy z okolí podniku, resp. příleţitostmi a ohroţeními a směřuje k syntéze jako východisku pro formulaci strategie. Přístup SWOT analýzy rozlišuje dvě charakteristiky vnitřní situace podniku, silné a slabé stránky, a dvě charakteristiky vnějšího okolí, příleţitosti a rizika. Z tohoto přístupu však současně vyplývá značné omezení SWOT analýzy, vyvolané právě poţadavkem odlišit silné stránky od slabých a příleţitosti od hrozeb. Často je velmi obtíţné odhadnout, zda určitý jev znamená příleţitost či hrozbu, a zda určitá charakteristika podniku představuje jeho silnou či slabou stránku. Ohroţení lze za jistých předpokladů změnit na příleţitost a naopak, určitá příleţitost se můţe změnit v hrozbu. Uplatnění SWOT analýzy je vedeno základním cílem rozvíjet silné stránky a potlačovat, resp. utlumovat slabé a současně být připraven na potenciální příleţitosti a hrozby. V této souvislosti je třeba zdůraznit, ţe jasná klasifikace faktorů vnější i vnitřní situace směřující k jednoznačné identifikaci příleţitostí a hrozeb, jakoţ i silných a slabých stránek, je často daleko méně významná a podstatná neţ pečlivá identifikace vnějších i vnitřních faktorů a následné ocenění jejich vlivů a vazeb mezi nimi. Právě v tomto lze nalézt základní přínos SWOT analýzy. Cílem SWOT analýzy není v ţádném případě zpracování seznamu potenciálních příleţitostí a hrozeb a silných a slabých stránek, ale především idea hluboce strukturované analýzy poskytující uţitečné poznatky. Má-li SWOT analýza plnit v procesu tvorby strategie určitou roli, musí její aplikace směřovat k identifikaci, nalezení a posouzení vlivů, k predikci vývojových trendů faktorů vnějšího okolí a vnitřní situace podniku a jejich vzájemných souvislostí. V rámci této analýzy je snaha zjistit, do jaké míry kolidují silné a slabé stránky organizace, firmy popsané během interních strategických analýz s vývojem externího prostředí, resp. s jeho změnami ve formě příleţitostí a ohroţení. Metoda SWOT je zaloţena na kombinaci silných stránek podniku (Strenghts); slabých stránek podniku (Weaknesses); příleţitostí okolí (Opportunities); hrozeb okolí (Threats). Slabé a silné stránky organizace I kdyţ okolí je bezpochyby velice silným faktorem ovlivňujícím tvorbu strategie firmy, ukazuje se, ţe nemůţe být a není faktorem jediným. Musí být vzaty v úvahu i silné a slabé stránky organizace a její vnitřní zdroje. Slabé a silné stránky organizace mohou být hledány a analyzovány především v následujících oblastech: finanční síla organizace; výzkum a vývoj; výrobková politika; úroveň managementu; organizace firmy; napojení na infrastrukturu image firmy či výrobku a další. Hrozby a příleţitosti budoucího okolí Příleţitosti jsou ve většině případů chápány jednak jako příleţitosti, které pomohou podniku neutralizovat hrozby, jednak jako vlastní rozvojové příleţitosti vyplývající z charakteru okolí.

3 V druhém případě bude charakter příleţitostí závislý na tom, zda půjde o odvětví ve fázi zralosti, odvětví na sestupu nebo zda půjde o mezinárodní či dokonce globální trhy. Při analýze budoucích hrozeb je třeba vycházet jak z hrozeb makrookolí, tak i mikrookolí. Je nesporné, ţe prosazující se globalizace hranice relevantního okolí značně rozšiřuje. Přehled typických hrozeb: vysoká diferenciace v odvětví; státní regulace; know-how, které odvětví pouţívá; velký počet konkurujících firem, stejně velké konkurující firmy; pomalý růst odvětví; hrozba substitučních výrobků; hrozba vstupu nového výrobce a další. Kombinací příleţitostí a hrozeb okolí, silných a slabých stránek firmy pak vznikají různé varianty strategického chování. Je ale nutné vţdy vzít v úvahu, ţe jde o budoucí vývoj, coţ znamená, ţe jak silné a slabé stránky, tak příleţitosti i hrozby je nutno chápat dynamicky, zvaţovat alternativy, změny. Pak lze určit takzvanou: ideální podnikatelskou jednotku, pro níţ jsou typické velké příleţitosti a malé ohroţení; spekulativní podnikatelskou jednotku, pro níţ jsou typické velké příleţitosti, ale i velká ohroţení; vyzrálou podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a malým ohroţením; znepokojující podnikatelskou jednotku s malými příleţitostmi a velkým ohroţením. Podle charakteru odvětví a kombinací vnitřních i vnějších stránek pal lze pro organizaci, popř. i její jednotlivé organizační sloţky volit různé typy strategií, které vycházejí ze čtyř moţných zjednodušených přístupů: přístup S O = vyuţívat silných stránek a velkých příleţitostí plynoucích z okolí; V tomto, nejpříznivějším kvadrantu se podnik setkává s několika příleţitostmi v okolí a zároveň je schopen nabídnout i mnoţství silných stránek. které vyuţití těchto příleţitostí podporuji Výsledkem příznivých okolností by měla být růstově aţ agresivně orientovaná strategie označovaná jako strategie "max - max'" SO (Strenghts a Opportunities]. Tato strategie představuje ofenzivní přístup z pozice síly a je to pochopitelně nejvíce ţádaná situace, cíl většiny podniků. Silné stránky jsou v souladu s předpokládanými příleţitostmi. V zájmu většiny podniků je dosáhnout pohybu z jiné pozice právě do této situace. přístup W O = snaţit se eliminovat slabé stránky za pomoci příleţitostí z okolí; V tomto kvadrantu má podnik na trhu mnohé příleţitosti, avšak je nucen čelit velkému mnoţství svých slabých míst. Strategie "max - min'" strategie OW (Opportunities a Weakr es] klade důraz na maximalizaci příleţitostí k překonání slabých stránek. Zaměření strategie v tomto případě spočívá v důsledné eliminaci slabých stránek a dále ve větším vyuţití trţních příleţitostí. přístup S T = vyuţívat silných stránek organizace pro eliminaci hrozeb; Zde jsou silné stránky podniku podrobeny nepřízni okolí. Tato strategie vychází z předpokladu, ţe silné stránky se střetnou s hrozbami. Strategie "min - max'" strategie ST (Strenghts a Threats] předpokládá maximalizaci silných stránek a minimalizaci ohroţení V této situaci je třeba včas identifikovat hrozby a přeměnit je vyuţitím silných stránek v příleţitosti. Výsledkem je diverzifikační strategie. přístup W T = snaţit se vyřešit znepokojivý stav i za cenu likvidace organizace. Čtvrtý, nejméně příznivý kvadrant, ukazuje podnik v situaci, ve které u něho převaţují slabé stránky a současně se v okolí vyskytuje mnoho rizikových faktorů. Strategie "min - min'" strategie WT [Weaknesses a Threats] se orientuje na minimalizaci slabých stránek a minima, rizik. V tomto případě se jedná spíše o strategii obrannou a defenzivní vycházející často z uzavírání kompromisů a opouštění určitých pozic. Principy analýzy SWOT mohou být rovněţ vyuţity pro sestavení analýzy SWOT konkurence pro nejvýznamnější konkurenty, jako součást analýzy konkurence Cílem je zvaţovat potenciální reakce konkurentů na očekávané, příleţitosti a hrozby vzhledem k jejich rozpoznaným silným a slabým stránkám. Podobně jako u analýzy SWOT i zde je velmi významný dynamický přístup. Vnější prostředí i vnitřní podmínky podniku jsou stále proměnlivější, dynamičtější. Vzhledem k tomu se musí měnit i jednotlivé faktory. Vychází se přitom z minulosti, přes současnost a pochopitelně nejvýznamnější jsou analýzy zaměřené na různé časové horizonty v budoucnosti.

4 SLABÉ STRÁNKY KONKURENTA (W) SILNÉ STRÁNKY KON- KURENTA (S) HROZBY (T) Reakce konkurenta na hrozby okolí s ohledem na jeho slabé stránky Reakce konkurenta na hrozby okolí s ohledem na jeho silné stránky PŘÍLEŢITOSTI (O) Reakce konkurenta na příleţitosti s ohledem na jeho slabé stránky Reakce konkurenta na příleţitosti s ohledem na jeho silné stránky SWOT konkurence V souvislosti s aplikací SWOT analýzy je velmi důleţitý poznatek vymezující roli v procesu formulace strategie. SWOT analýza nepředstavuje závěrečnou etapu strategické analýzy, ale pouze relativně přehledný nástroj slouţící k určité orientaci, jehoţ význam pro formulaci strategie není vhodné přeceňovat. Získané výsledky SWOT analýzy mohou však tvořit orientaci pro vnímání strategické pozice. 2. METODA SPACE SPACE (Strategic Positron and Action Evaluation) je další metodou, která se snaţí sloučit výsledky analýzy vnějšího a vnitřního prostředí do jednoho celku a vytvořit tak prvotní představu o podnikatelské strategii. Vnější prostředí je vyjádřeno prostřednictvím dvou agregovaných kriterií, a to: stability prostředí, Která je ovlivňována takovými faktory, jako jsou technologické změny, míra inflace, proměnlivost poptávky, bariéry vstupu do odvětví, tlak substitučních produktů, značná cenová elasticita poptávky apod; atraktivnosti odvětví, kterou ovlivňují takové faktory, jako je růstový potenciál trhu, kapitálová náročnost, vyuţití kapacit, technologické know-how apod. Vnitřní prostředí je také vyjádřeno dvěma kritérii: konkurenční výhodou dané organizace, jeţ je podmíněna takovými faktory, jako je faktický podíl na trhu, ţivotní cyklus výrobku, věrnost zákazníků, rychlost zavádění nových výrobků apod; finanční silou podniku, která je dána takovými ukazateli, jako je likvidita, návratnost investic, míra zadluţení, podnikatelské riziko, úspory z rozsahu apod. Spojením kritérií vnitřního a vnějšího prostředí vzniknou čtyři relativně odlišná postavení strategického chování. Agresivní postavení Je typické pro atraktivní, relativně stabilní odvětví, v kterém má organizace konkurenční výhodu a je schopna si ji chránit. Kritickým faktorem můţe být vstup nových konkurentů do odvětví. Postavení umoţňuje nové akvizice, zvyšování podílu na trhu a soustřeďování zdrojů na výrobky, které jsou vysoce konkurence schopné. Konkurenční postavení Je typické pro atraktivní, relativně nestabilní prostředí, ve kterém má organizace určitou konkurenční výhodu. Kritickým faktorem je finanční síla organizace. Ve strategických záměrech by si měla hledat cesty, jak upevnit své finanční postavení, spojení s jinou organizací, která je finančně stabilní, zvyšovat hospodárnost výroby, posilovat peněţní hotovostní toky. Konzervativní postavení je typické pro stabilní odvětví s nízkou mírou růstu a finančně stabilní organizace. Kritickým faktorem je konkurenční schopnost výrobků. Organizace by měla chránit své úspěšné

5 výrobky, vyvíjet nové, popř. hledat moţnosti proniknutí do atraktivnějších odvětví, sniţovat náklady. Defenzivní postavení je typické pro neatraktivní odvětví, ve kterých organizaci chybí nejen produkty schopné konkurence, ale i nutné finanční prostředky. Kritickým faktorem je nízká schopnost konkurence. Organizace by měla výrazně redukovat náklady, omezit investice, reálně zvaţovat odchod z daného odvětví. 3. METODA V R I O Název metody je odvozen od počátečních písmen faktorů, resp. otázek, podle nichţ je účinnost jednotlivých zdrojů posuzována: V - value (hodnota, hodnotnost zdroje). Je zdroj schopen pomoci vyuţít příleţitostí a neutralizovat hrozby? R - rareness (vzácnost, výjimečnost zdroje). Kolik konkurenčních firem tento zdroj vlastní? I - iritability (napodobitelnost zdroje). Bude pro firmy, které tento zdroj nevlastní nevlastní, nákladné jej napodobit? O - organization). Má firma takovou organizační strukturu, aby mohla zdroje vyuţít? Kaţdý zdroj je pak posuzován podle těchto základních kriterií a otázek, přičemţ za strategickou konkurenční výhodu je moţno povaţovat takový zdroj, který vyhovuje všem čtyřem základním poţadavkům. Podstatné je, ţe zdroje jsou hodnotné pouze tehdy, jestliţe sniţují náklady, zvyšují příjmy, neničí příleţitost a neutralizují hrozby. Hodnotnost zdroje Vzácnost zdroje napodobitelnost Soulad s organizací Vyhodnocení zdroje ne Ne - - slabá stránka ano Ne snadná ano silná stránka ano Ne ne příliš snadná ano dočasná výhoda ano Ano nesnadná ano trvalá výhoda Je nutno zdůraznit, skutečnost, ţe zdroje a jejich hodnotnost nejsou stálé veličiny, ale v průběhu času a vlivem technického rozvoje i rozvoje celé společnosti se mění. Je tedy třeba neustále zdroje v těchto souvislostech posuzovat, nacházet zdroje nové či umět současných zdrojů vyuţít jiným způsobem či na jiných trzích. 4. BALANCED SCORECARD (BSC) Balanced scorecard představuje metodu, která vytváří vazbu mezi strategií, tj. strategickými záměry formulovanými v podobě strategických plánů, podnikatelských plánů, dílčích strategií a operativní činností s důrazem na měření výkonu. Balanced scorecard je obvykle povaţována za controllingový nástroj. Zaměřuje se jiţ na správnou formulaci strategických cílů a klade důraz na jejich měřitelnost. Neklade důraz pouze na finanční cíle, doporučuje uţití i dalších cílů, přičemţ je vhodné určit měřitelné indikátory úspěchu. Je dobré, pokud tyto indikátory lze provázat s finančními ukazateli. Balanced scorecard zdůrazňuje potřebu vhodné komunikace, kdy všechny řídící i výkonné články organizace by měly být seznámeny se záměry organizace dílčími úkoly, které se jich týkají měly by téţ pochopit, v čem spočívá jejich příspěvek k úspěchu organizace jako celku. Podstatnou sloţkou přístupu je průběţné, pravidelné vyhodnocování situace v plnění strategických záměrů. K tomu slouţí indikátory výkonu. Vhodné jsou i různé formy vizualizace průběţného plnění strategických plánů, jejich vlivu na stěţejní výsledky hospodaření. Měl by být zaveden i vhodný systém hmotné stimulace v podobě odměn a bonusových programů. Balanced scorecard předpokládá zpětnou vazbu v podobě učení se z nedostatků a vyuţití zkušeností při příštím cyklu strategického řízení. 4.1 Aplikace metody Balanced scorecard má následující kroky:

6 Stanovení cílů východiskem pro sestavení BSC je vyjasnění strategie a stanovení strategických cílů pro celou organizaci a pro jednotlivé útvary z následujících perspektiv: o Finance, o Zákazníci, o Interní procesy, o Znalosti, učení se, změny, inovace, růst, zaměstnanci. Vychází se ze schválené strategie organizace a strategických cílů, např. zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře, zvýšení rentability trţeb apod. Propojení souvislostí klíčovým úkolem sestavení BSC je vytvořit propojení cílů ve všech čtyřech perspektivách a stanovit váhy pro jednotlivé ukazatele. Stanovení měřítek a cílových hodnot pokud máme stanoveny cíle, musíme tyto cíle kvantifikovat, stanovit měřítka a cílové hodnoty. Určení akčních programů k dosaţení cílů je nezbytné přijmout a realizovat akční programy a projekty. Zapojení do běţných systémů BSC slouţí jako nástroj řízení podniku prostřednictvím strategických cílů a ukazatelů. Kaţdý manaţer je motivován odpovědností za splnění akčních programů a splnění stanovených ukazatelů. 4.2 Typické otázky, které aplikace BSC předpokládá jsou: Je strategie formulována v podobě měřitelných cílů (strategic charity)? Došlo k dekomponování cílů aţ na nejniţší úrovně (cascaded measures)? Lze objektivně měřit výkony jednotlivých pracovišť, týmů, klíčových osob (objectioves setting processes)? Lze vazbu mezi strategickými rozhodnutími a realizačními aktivitami charakterizovat pomocí indikátorů? Jsou tyto indikátory dovedeny aţ po rozhodující finanční ukazatele (results driven)? Pracujeme s informacemi, které mají přímou vazbu na realizační aktivity (executing change)? Příklad: Strategického záměru zvýšit rentabilitu trţeb (aspekt financí) bude dosaţeno rozšířením nákupů stálých zákazníků, díky získávání nových zákazníků, tzn. díky zvýšení trţního podílu (aspekt zákazníci), V provozních procesech musí dojít: ke zkrácení vývoje a přípravy nových výrobků, do výroby bude zavedena nová technologie, která umoţní zkvalitnění uţitých parametrů výrobků (aspekt interní procesy), Musí také dojít k zlepšení monitoringu potřeb zákazníků, rozšíření benchmarkingu ve vztahu zavádění nových výrobků (aspekt učení se, změny, inovace, zaměstnanci). 5. CÍLOVÉ NÁKLADY (TARGET COSTING) Tento přístup směřuje k určení ceny nového či budoucího výrobku nebo sluţby. Je zaloţen na následujících zásadách: určení limitu ceny není realizováno standardními postupy, tj. výrobními náklady plus ziskem, ale trhem akceptovatelnou prodejní cenou. Cílové náklady jsou takové, které dovolí trh, tj. ochota zákazníka do dané výše ceny zaplatit za uvaţované výrobky nebo sluţby s ohledem na jejich uţitek a pochopitelně s přihlédnutím k nabídce konkurence; z limitu výrobních nákladů výrobku lze určit cílové náklady pro jednotlivé součásti výrobku, ať vyráběné či nakupované, a limitní náklady pro jednotlivé, zvláště výrobní procesy. Je pochopitelné, ţe nestačí náklady uvedeným postupem pouze naplánovat, ale je třeba jich skutečně dosáhnout. Cenu výrobku určují funkční vlastnosti a následné výrobní náklady (ne obráceně!), tzn. "kolik smí výrobek stát". V řadě případů dochází k tomu, ţe jsou jednostranně preferovány zájmy techniků, směřující k produkci vysoce výkonných a precizních výrobků, které nabízejí širokou škálu funkčních vlastností, jichţ zákazník ani nevyuţije a ani je nedocení. Při koncipování výrobku, a obdobně to platí i pro sluţby, je třeba se zaměřit na dobrou prodejnost výrobku, tj. především na ty vlastnosti, které jsou zákazníky poţadovány, a poskytovat zákazní-

7 kovi uţitečné výrobky za přijatelnou cenu, tzn. nabízet výrobek "tak dobrý, jak je třeba a ne tak dobrý, jak je možné". Cílové náklady odvozené z trţní ceny se zřejmě nebudou shodovat s výrobními náklady určenými na základě nákladových kalkulací: jsou-li cílové náklady vyšší neţ kalkulačně určené náklady, rozdíl představuje částku, o kterou lze zvýšit předpokládaný zisk z výrobku; dojde-li naopak k převaze cílových nákladů nad kalkulačně určeným limitem nákladů, tato situace vyvolává impuls k zlepšovacím aktivitám, jejichţ důsledkem by mělo být odhalení a vyuţití rezerv, odstranění neefektivnosti, zvýšení produktivity atd., ve všech etapách výroby s cílem sníţení nákladů. 6. FINANČNÍ ANALÝZA Finance kapitál, likvidita, finanční toky, finanční zdroje a jejich disponibilita, mobilita a bonita hrají významnou roli v řízení kaţdé organizace. Tato problematika je podrobně probírána v řadě dalších odborných předmětů. Nelze je tedy přehlíţet ani v případě strategického řízení. Finanční analýza představuje zcela specifickou součást analýzy zdrojů. Projektování poţadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důleţitým měřítkem vyváţenosti zdrojů podniku. Vyplývá to z významu a komplexního charakteru finančních faktorů. Finanční analýza umoţňuje postihnout vlivy rozhodnutí, která se týkají trţního podílu, nových výrobních programů, investičních aktivit, marketingové strategie, dále majetkové a kapitálové struktury, dividendové a dluhové politiky, rozhodnutí v oblasti emise akcií apod., a současně zváţit kombinované efekty všech těchto rozhodnutí pro podnik jako celek. 6.1 Vyuţití výstupů finanční analýzy V strategickém managementu lze výstupů finanční analýzy vyuţít při: hodnocení minulé a současné finanční situace organizace, Finanční analýza by měla dát odpověď, jak organizace hospodařila, kde jsou pozitiva či nedostatky v její finanční situaci; vyhodnocování předpokládaného ekonomického vývoje Pomocí aparátu finanční analýzy lze analyzovat ekonomickém důsledky jednotlivých strategických variant a určit ekonomicky nejvýhodnější variantu; ekonomickém zdůvodnění připravovaných nebo předpokládaných podnikatelských projektů pro statutární orgány či bankovní kruhy. Podstatou finanční analýzy je výpočet ukazatelů, které mají dobrou vypovídací schopnost, logickou interpretaci vzhledem ke zkoumané ekonomické realitě. Mohou být vyjádřeny v peněţních jednotkách, ale i v procentech, v jednotkách času, v Kč/rok, nebo i v bezrozměrném vyjádření. Naprostou většinu výchozích dat údajů kvantitativní povahy poskytuje účetnictví a jeho finální produkt rozvaha a výkaz zisků a ztrát. A K T I V A 1. Pohledávky za upsané vlastní jmění 2. Stálá aktiva nehmotný investiční majetek hmotný investiční majetek finanční investice 3. Oběţná aktiva zásoby, dlouhodobé pohledávky krátkodobé pohledávky, finanční majetek 4. Ostatní aktiva náklady příštích období, příjmy příštích období P A S I V A 1. Vlastní jmění základní jmění, kapitálové fondy, fondy ze zisku, nerozdělený zisk minulých let 2. Cizí zdroje rezervy, dlouhodobé závazky, krátkodobé závazky, bankovní úvěry a výpomoci 3. Ostatní pasiva výdaje příštích období, výnosy příštích období Analýzu finanční výkonnosti podniku, jejímţ cílem je zhodnotit finanční pozici podniku, lze vyuţít

8 jako analýzu ex post, hodnotící minulý vývoj, ale především jako analýzu ex ante, tj. analýzu budoucího vývoje, coţ je z pozice strategické analýzy zvláště významné. Při úvahách o budoucnosti je pochopení vlivů působících na dosavadní vývoj nezbytné. Informace získané především z finančního účetnictví umoţňují pochopit zpětné vazby mezi manaţerským rozhodnutím a jeho praktickými důsledky. Finanční analýza je velmi uţitečnou součástí analýzy zdrojů. Projektování poţadavků různých aktivit na potřebu finančních zdrojů je důleţitým měřítkem vyváţenosti zdrojů podniku. Finanční ukazatele, ziskovost a likvidita, jsou vyuţívány pro srovnání výkonnosti podniku s jeho konkurenty jako měřítka, jaká je situace ve zdrojích podniku. 6.2 Nejrozšířenější typy ukazatelů Za nejrozšířenější typy ukazatelů, kterých finanční analýza pouţívá, lze povaţovat: ukazatele vývojových trendů Postihují časové změny absolutních ukazatelů. Metoda spočívá v porovnávání jednotlivých poloţek výkazu (výkonů, nákladů, zisku, majetku a dalších) v čase. Poměrové ukazatele (ratio) Charakterizují vzájemný vztah mezi dvěma poloţkami účetních výkazů. Mezi těmito poloţkami musí ovšem existovat vzájemná souvislost. Umoţňují získat rychlý a nenákladný obraz o základních finančních charakteristikách organizace. Pyramidový rozklad Kaţdá skupina poměrových ukazatelů postihuje pouze jediný rys ekonomického procesu. Je však zřejmé, ţe mezi nimi existují určité závislosti. Poznatky je třeba třídit, vzájemně propojovat a komplexně vyhodnocovat. Pro usnadnění takové analýzy jsou vytvářeny pyramidové soustavy ukazatelů. Je-li finanční analýza vyuţívána jako součást analýzy zdrojů, je důleţité vzít v úvahu následující skutečnosti: Finanční poměrové ukazatele nejsou tak důleţité samy o sobě. Velkou vypovídací schopnost mají vzájemné vazby a souvislosti mezi jednotlivými ukazateli. Tato charakteristika platí vţdy, ale při uplatnění finanční analýzy v procesu strategické analýzy pak nabývá na zvláštním významu. Pouze určité činnosti budou strategicky významné. Zvláště uţitečná pak bude finanční analýza orientovaná právě na vzájemný vztah těchto činností. Např. obrat zásob můţe být významný pro obchodní podnik, objem trţeb pro výrobní podnik s vysokým vstupním kapitálem. Vyplývá z toho, ţe pro různé podniky budou strategicky významné různé ukazatele. Klíčové činnosti se časem mění a tuto skutečnost by měly finanční ukazatele monitorovat. Např. v průběhu zavádění nového výrobku můţe být klíčovým faktorem určení objemu prodeje. Jakmile je výrobek zaveden, můţe být nejdůleţitějším ukazatelem zisk na jednotku výroby, a dochází-ii k poklesu, významným ukazatelem můţe být cash flow, které bude nezbytné pro podporu nové generace výrobků. Z hlediska strategické analýzy je účelem finanční analýzy určit, jak podnik v průběhu času vyuţívá své finanční zdroje. Srovnáním rozvahy a výkazu zisků a ztrát jednotlivých let můţeme např.: hodnotit, jak se mění vyuţití majetku, klasifikovat změny v rozvaze podle toho, zda zvyšuji či sniţují peněţní prostředky, klasifikovat změny ve výkazu zisků a ztrát podle toho, zda zvyšují nebo sniţují peněţní prostředky, konsolidovat tyto informace na sumu zdrojů a jejich uţití. Výsledky finanční analýzy, resp. informace týkající se finanční situace podniku r slouţí pouze jako významná součást strategické analýzy, jejich vyuţití je mnohem širší, jsou předmětem zájmu mnoha subjektů, které přicházejí do kontaktu s podnikem. Součástí finanční analýzy, zaloţené obvykle na poměrových ukazatelích, by měly být i ukazatele predikce časové tísně. Jedná se o přístup spočívající v odhadu budoucího vývoje podniku, nejčastěji je pro tento účel pouţíván Altmanův model. Finanční analýza zaujímá mezi dílčími analýzami, jako součástmi analýzy zdrojů a schopností, nezastupitelnou úlohu. Jejím úkolem je charakterizovat co nejkomplexněji finanční situaci podniku. Finanční analýza je velmi uţitečným nástrojem pro pochopení výše, struktury a uţití zdrojů podniku z hlediska strategických schopností. Získané závěry jsou velmi závaţné a mají významný vliv na celou řadu strategický rozhodnutí. Tvoří podstatné východisko pro určení silných a slabých stránek podniku a především identifikaci zá-

9 kladů konkurenční výhody.

Krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování

Krátkodobé a dlouhodobé finanční plánování JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: 6208 B Účetnictví a finanční řízení podniku Krátkodobé a dlouhodobé

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku)

ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) ÚČETNICTVÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PODNIKU (Metodika účetnictví udrţitelného rozvoje podniku) Zpracovatel: doc. Ing. Jaroslava Hyršlová, Ph.D. Pracoviště zpracovatele: Vysoká škola ekonomie a managementu,

Více

Životní cyklus podniku

Životní cyklus podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra ekonomiky Studijní program: B 6208 Ekonomika a management Studijní obor: Řízení a ekonomika podniku Životní cyklus podniku Vedoucí

Více

LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE

LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE LOGISTIKA VE SLUŢBÁCH VÝZKUMU A VÝVOJE Václav Cempírek Pavel Šaradín Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s.

Návrh projektu implementace personálního. Slovácké strojírny, a.s. Návrh projektu implementace personálního controllingu a jeho nástrojů ve společnosti Slovácké strojírny, a.s. Bc. Radka Juřenová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na zavedení

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci

Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Uplatnění zásad finančního řízení v příspěvkové organizaci Diplomová práce Autor: Bc. Eduard Jozífek Obor Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4

www.thunova.cz PEKS BP Otázka č.4 1. ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO KAPITÁLU 2 2. CASH FLOW (CF) 6 3. HLAVNÍ ČINNOSTI PODNIKU 7 4. HODNOCENÍ FINANČNÍ VÝKONNOSTI PODNIKU FINANČNÍ ANALÝZA (FA) 10 5. FINANČNÍ ANALÝZA (FA) 11 6. UKAZATELÉ RENTABILITY A

Více

Nástroje řízení podnikové logistiky

Nástroje řízení podnikové logistiky Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Nástroje řízení podnikové logistiky Bakalářská práce Autor: Michaela Kirchová bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaromír

Více

Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy

Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Strategie expanze firmy Proman s.r.o. na nové trhy Bc. Marcela Nekutová Diplomová práce 2009 Děkuji vedoucímu své diplomové práce Ing. Jindřichu Jeţkovi,

Více

PODNIKOVÝ CONTROLLING

PODNIKOVÝ CONTROLLING Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKOVÝ CONTROLLING učební text Josef Kutáč, Kamila Janovská Ostrava 2012 Recenze: RNDr. Miroslav Liška, CSc. Ing. Karel Stelmach, Ph.D. Název: Podnikový

Více

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková

Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Projekt optimalizace nákladů zavedením monitoringu vozidel ve společnosti CHMELA-STAV, s. r. o. Bc. Lenka Peléšková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů zavedením

Více

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová

Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově. Bc. Eva Caklová Projekt založení kavárenského podniku ve Vyškově Bc. Eva Caklová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zaloţením nového kavárenského podniku ve Vyškově. V teoretické části jsou shromáţděny

Více

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel

MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV. Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel MANAŢERSKÝ NÁVOD PRO ŘÍZENÍ PROCESŮ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA ÚZEMÍ OBECNÍCH SAMOSPRÁV Manuál pro velikostní kategorii obcí: do 200 obyvatel Projekt: Projektový tým: WD-50-07-1 Procesy řízení regionálního

Více

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková

Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Návrh implementace metody BSC v podmínkách Českých drah, a.s. Bc. Eva Brablíková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Cílem této diplomové práce je vytvoření návrhu implementace metody Balanced Scorecard

Více

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU

STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS STRATEGIE DIFERENCIACE MALÉHO PODNIKU DIFFERENTIATION

Více

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti

Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií DIPLOMOVÁ PRÁCE Analýza vzdělávacích potřeb zaměstnanců ve vybrané společnosti Vlasta Fajtlová Vedoucí práce: Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. Brno 2012 Čestné prohlášení

Více

Marketing sluţeb a aspekty přepravy

Marketing sluţeb a aspekty přepravy Marketing sluţeb a aspekty přepravy Mgr. Pavla Masnikosová Roman Kuzmin AHOL Vyšší odborná škola, o. p. s. Praha 2007 2 Marketing služeb a aspekty přepravy Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha,

Více

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných

konkurence, zde je nutné vybrat podniky, které opravdu naši konkurenty, a to právě z podstaty našeho zacílení. Hodnocení těchto vybraných ÚVOD Téma diplomové práce Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace byla vybrána z důvodu blízkého vztahu ke restaurace Foodbar & Lounge Café a opravdové touze tento projekt realizovat. Byla jsem

Více

Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí

Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Samira Aghabayova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Analýza organizační struktury vybrané firmy

Analýza organizační struktury vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza organizační struktury vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Irina Tarasova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD

MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD MODELOVÁNÍ SYSTÉMŮ V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD Miroslav Pokorný Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA

Analýza ekonomické a finanční situace podniku. Ing. Lenka Krutnorádová, MBA Analýza ekonomické a finanční situace podniku Ing. Lenka Krutnorádová, MBA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Zákon o účetnictví 353/2001 Sb. ve znění p.p. poslední novela 410/2010 a 188/2011 Sb. a prováděcí vyhláška

Více