STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE"

Transkript

1 REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ÁST B - OBCE

2 Na zpracování Strategického plánu rozvoje DSO Orlice se podíleli: Ing. Ivana ervinková Karel Urbanec František Kunar Petr Vondráek Jií Kaplan Miroslav Zilvar František Krmá Mgr. Stanislava Šrajerová Ing. Josef Myšák Jan Ržika Pavel Svašek Petr Dostál Mojmír Jindrásek František Kodytek Ing. Pavel Bílek Marie Trejtnarová Miroslav Bozetický Ing. Jií Bartoš Ing. Martin Chlumecký Ing. Jií Nmec Bc. Martin Jireš Bc. Jan Šlaj Pavel Tichý Ing. Pavlína Kotouová Bc. Tomáš Kytlík Kristina Holmová pedsedkyn DSO Orlice, starostka msta Kostelec n.o. pedseda DSO Brodec, starosta obce Borovnice starosta obce astolovice starosta obce estice starosta obce Doudleby nad Orlicí starosta obce Hibiny-Ledská starosta obce Chleny starostka obce Kostelecké Horky starosta obce Krchleby starosta obce Lhoty u Potštejna starosta obce Olešnice u RK starosta obce Potštejn starosta obce Svídnice starosta obce Tutleky starosta obce Vrbice starostka obce Záml starosta obce Zdelov len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. vedoucí odd. regionálního rozvoje msta Kostelec n.o. student Pírodovdecké fakulty Ostravské university v Ostrav studentka Fakulty zahradní a krajináské tvorby MZLU Brno Zpracovatelé dkují touto cestou za úinnou spolupráci všem, kteí svými pipomínkami pispli ke zpracování tohoto dokumentu. za zpracovatele Ing. arch. Kateina Holmová Rychnov nad Knžnou 2

3 ást B VI. OBCE 1. BOROVNICE 1.1. Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 1.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 1.3 Rozvojové zámry 2. ASTOLOVICE 2.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 2.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 2.3 Rozvojové zámry 3. ESTICE 3.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 3.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 3.3 Rozvojové zámry 4. DOUDLEBY NAD ORLICÍ 4.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 4.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 4.3 Rozvojové zámry 5. HIBINY - LEDSKÁ 5.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 5.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 5.3 Rozvojové zámry 3

4 6. CHLENY 6.1. Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 6.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 1.3 Rozvojové zámry 7. KOSTELEC NAD ORLICÍ 7.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 7.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 7.3 Rozvojové zámry 8. KOSTELECKÉ HORKY 8.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 8.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 8.3 Rozvojové zámry 9. KRCHLEBY 9.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 9.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 9.3 Rozvojové zámry 10. LHOTY U POTŠTEJNA 8.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 1.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 10.3 Rozvojové zámry 4

5 11. OLEŠNICE U RK 11.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 11.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 11.3 Rozvojové zámry 12. POTŠTEJN 12.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 12.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 12.3 Rozvojové zámry 13. SVÍDNICE 13.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 13.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 13.3 Rozvojové zámry 14. BOROVNICE 14.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 14.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 14.3 Rozvojové zámry 15. VRBICE 15.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 15.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 15.3 Rozvojové zámry 5

6 16. ZÁML Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 16.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 16.3 Rozvojové zámry 17. ZDELOV 17.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 17.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 17.3 Rozvojové zámry 6

7 1. Borovnice 1.1. Popis Obec Borovnice leží pi hranici mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem, 9 km jižn od msta s rozšíenou psobností Kostelce nad Orlicí pi státní silnici 2. tídy. 316 smrem na Choce. Tvoí ji tyi ásti Borovnice, Homol, Pestavlky, Rájec a dv katastrálních území Borovnice u Potštejna a Rájec. Obecní úad je umístn v historickém objektu Zámeku v Pestavlkách, který je v majetku rodu Kinských, obec má objekt v dlouhodobém pronájmu. Krom Obecního úadu je v objektu umístna obadní sí, obecní knihovna, tlocvina s klubovnou a sociální zázemí. Ped objektem je dtské hišt a dva antukové volejbalové kurty. V Pestavlkách je oteveno pohostinství U medvda se sálem, kde se konají spoleenské akce obce. Další obanské vybavení je v Borovnici obecní knihovna, spoleenská místnost, prodejna potravin a volejbalové hišt, v místní ásti Rájec je píležitostné pohostinství a další antukové hišt. Do Rájce zajíždí pojízdná prodejna potravin. Obec Borovnice nemá školu, dti dojíždjí autobusem pevážn do ZŠ ve Lhotách u Potštejna, dále do ZŠ v Chlenech, Chocni a Kostelci nad Orlicí. Nejbližší mateská škola je ve Chlenech. Vtšina zamstnaných obyvatel za prací dojíždí pevážn do Kostelce nad Orlicí a Chocn, v míst pracuje firma ZOPOS Pestavlky, nástupce nkdejšího Státního statku. Hromadná doprava je zajištna autobusovými linkami Choce - Kostelec nad Orlicí a Lhoty u Potštejna Kostelec nad Orlicí. V Pestavlkách je pestupní stanice obou tchto linek. Obcí protéká potok Brodec, na katastru obce je i nkolik rybník Statistické údaje obce Údaj Poslední dostupný údaj Rozloha (ha) 819 Poet ástí 4 Poet obyvatel-muži-ženy Hustota obyvatel (obyv/ha) 0,45 Vková struktura obyvatel , 15-59, 60+ Prmrný vk 37 Vzdlanost Z-U-SŠ-VŠ Domy Celk.poet-trv.obydlené Byty Celk.poet-trv.obydlené Objekty k individuální rekreaci 30 Rozdlení pdy (ha) ZPF-LPF-VP-ostat. Zamstnavatelé ZOPOS Pestavlky 20 osob Podnikatelé 15 živnostník Nezamstnanost (%) 5,81 Veejná správa Obecní úad, obadní sí Obanské vybavení 3 hišt, dv knihovny, spoleenský sál, obchod, 2 pohostinství 7

8 Rekreace Ubytovna, tenisový kurt, volejbalové hišt, vyhlídka, nauná stezka, cyklotrasa, turistické znaky Technická infrastruktura Vodovod 80%, kanalizace, OV 10%, plyn 100%, telefon, odvoz odpadu Dopravní obslužnost SAD 12 spoj pouze ve všední den Závady na životním prostedí ZOPOS hluk a prach v dob sklizn Významné objekty, lokality Kostel, poutní místo Homol, Zámeek Pestavlky, sochy svatých Významné osobnosti Aktivita obyvatelstva obce Subjekt innost Komise, výbor OZ finanní, kontrolní, sociální Zájmové spolky SDH 3x Aktivní jedinci ne Sponzoi ano ZOPOS Pestavlky Spoleenský sál ano Pohostinství Pestavlky Územní plán ano rok Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm Celkem se ankety zúastnilo 55 respondent, vtšina žen (64 %), stedního a staršího vku (76 %), s uovským a stedním vzdláním ( 65 %), psobících jako zamstnanec (42 %) nebo v dchodu (36 %). Nadpoloviní vtšina respondent (56 %) pravideln dojíždí. Více než polovin dojíždjících (61 %) dojíždní nevyhovuje. Pipomínky se týkají : nedostatené etnosti spoj pedevším ve veerních hodinách a o víkendech smrem na Choce a Ústí nad Orlicí neprovázanosti vlakových a autobusových spoj Nejvtší spokojenost ( 83 %) projevili respondenti s dostupností školských zaízení Pipomínky nejsou. Vysoká spokojenost (80 %) se projevila s životním prostedím v obci Pipomínky se týkají : rstu nákladní dopravy na místních komunikacích zhoršování ovzduší spalováním pevných paliv v domácnostech a pálením lisí a plast v zahradách nepoádku kolem komunikací píliš železité pitné vody 8

9 Nadprmrná (64 %) je spokojenost s dostupností a potem sportoviš Pipomínky se týkají : chybjící tlocviny a sportoviš v Borovnici a v Pestavlkách Nadprmrná (63 %) je i spokojenost s dostupností zdravotnických zaízení Pipomínky se týkají. ordinaní doby nedostatené kvality základní pée nedostatené pée o starší a invalidní obany Nadprmrnou spokojenost (60 %) vyjádili obané s kulturním životem obce Pipomínky se týkají malého potu zájezd malého potu zájmových organizací nutnosti dojíždní do mst absence kulturních poad vbec Nejmenší spokojenost (47 %) vyslovili obané se sítí obchodu a služeb Pipomínky se týkají : špatného zásobování, úzkého sortimentu, vysokých cen chybjících služeb pro starší obany pedikúra, manikúra, masáže chybjící pevné prodejny v Rájci Pro podporu cestovního ruchu se vyjádila vtšina ( 79 %) obyvatel Doporuení se týkají : propagace obcí, internetových stránek nutnosti výstavby cyklostezek a cyklotras nedostatku ubytovacích kapacit Reforma veejné správy byla pínosem pro více než polovinu respondent (56 %) Pipomínky se týkají : potu úedník a nízkého pracovního vytížení vzdálenosti státní správy O existenci svazku obcí Orlice je informována vtšina (96%) respondent Pipomínky nejsou. Nejvtší problémy (azeno podle etnosti uplatnní) nedostatená dopravní obslužnost veejnou dopravou, špatný stav komunikací, chybjící chodník kolem hlavní komunikace snižování potu obyvatel, nedostatek pracovních píležitostí chybí vodovod, pitná voda je nekvalitní, chybí voda na Homoli volné pobíhání ps vysoké náklady na provoz Obecního úadu Upednostnné zámry oprava stechy na kostele na Homoli, oprava zámeku v Pestavlkách oprava místních komunikací a údržba v zim výstavba bytových dom pro mladé rodiny 9

10 vytvoení pracovních píležitostí, vtší sociální jistoty, pomoc starým lidem k dožití v obci udržení provozu MŠ a ZŠ v Chlenech SWOT analýza Silné stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Zastaven úbytek obyvatelstva Prosperující zemdlský podnik Drobní emeslníci v obci Dostatená nabídka základních služeb a obchodu Dobrá dostupnost mst Kulturní prostory v každé z obcí Cyklotrasa a nauná stezka Chocesko Významná kulturní památka na katastru obce Tradiní volejbalové turnaje Pozemky pro rodinné domky Vtší poet dtí a mladých lidí v obci Funkní restaurace se sálem Aktivní hasiský sbor, 3 sbory, 5 žákovských družstev Obecní kronika a obecní asopis Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Pkné a píjemné pírodní prostedí Borovnice a Rájce Dominantní historický zámeek Dominantní historické poutní místo Homole Píjemné dtské hišt Sousedství rozsáhlých lesních a luních ploch Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady isté životní prostedí Dobré silniní spojení s Kostelcem nad Orlicí a Chocní Plynofikace obce, vodovod Význam obce Slabé stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Rivalita obcí Pestavlky, Borovnice, Rájec Nevelký nemovitý majetek obce Chybjící koupališt Chybjící ubytovací kapacita pro turisty Malá nabídka pracovních míst v obci Nutnost dojížky za prací Nevyužívaný rybník? Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Chybí pirozené centrum obcí Chátrající zámeek v Pestavlkách Nedokonené úpravy okolí kostela na Homoli 10

11 Dominantní silo Rozlehlá centrální asfaltová plocha v Pestavlkách, nadmrná kižovatka a autobusové nádraží Neupravené okolí rybníka Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Nedokonená kanalizaní sí Konící životnost vodovodního vrtu Obec leží mimo železniní tra Celononí provoz ZOPOS v Pestavlkách narušující životní prostedí hlukem a prachem Význam obce Horší pší dostupnost obce Obec bez významnjších aktivit, spíše místního významu Hrozby Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Vzájemné znepátelení jednotlivých obcí Stagnující rozvoj obcí Denní vylidování obcí, noclehárna Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Nemožnost finanního zajištní vtších investiních akcí Pokraující chátrání významných dominant obcí Další zpustnutí centra Pestavlk Další rozšiování areálu ZOPOS a zvtšování potu nepíznivých dominant Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Poruchovost vodovodu a ukonení jeho životnosti Význam obce Postupné upadání významu obcí Vymírání obcí Píležitosti Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Doplnní sít cyklotras v návaznosti na cyklotrasy v okolí, spojení s Kostelcem nad Orlicí, Potštejnem a dalšími obcemi Podpora zimního turistického ruchu udržováním a propagací bžeckých tras podél Brodce a kolem Homole Rozvoj služeb pro turisty (ubytování, oberstvení) Vtší využití hostince v Pestavlkách pro spoleenský život obcí Zvýraznní významu historických objekt v obcích, využití pro turistický ruch Úpravy historických objekt a jejich okolí pro vtší komerní využití tchto objekt Navázání na nkteré tradiní události spojené s poutním místem Homolí Odkoupení objektu zámeku od majitele a jeho vtší spoleenské a komerní využívání Podpora všech podnikatelských aktivit Zvtšení nabídky volnoasových aktivit dtí a mládeže Rozvoj nové bytové výstavby, pisthování mladých rodin Využití rybníka a potoka Brodec pro rekreaní úely Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Oprava historických objekt a úprava jejich okolí, spolupráce s odborníkem 11

12 Úprava stedu obce Pestavlky, ozelenní prostoru, doplnní chodník, posezení, zmenšení asfaltové plochy Ozelenní areálu firmy ZOPOS, úprava fasády skladu obilí Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Využití stávající vodovodní sít pro nový vodovod Význam obce Propagace obcí jako východisek na poutní místa Homoli a Chlum Propagace objektu zámeku jako historického centra širšího okolí, regionální museum, expozice pírodního parku Brodec Komentá Obec Borovnice vznikla administrativním spojením ty pvodn samostatných obcí. Zejména Pestavlky a Borovnice, ale i Rájec vystupují mnohdy i nadále jako samostatné subjekty, což pirozen vede k urité soutživosti až rivalit mezi obany tchto obcí. Souasný význam místních ástí i rozvojové možnosti jsou však takka srovnatelné, Borovnice má výhodu názvu a velikosti, Pestavlky polohu na významnjším silniním tahu a kižovatku hromadné dopravy, Homol vhlas kulturní památky a Rájec malebnost a náhorní polohu. Spolené vedení psobí svou inností spravedliv, žádná z ástí není ve svém rozvoji upednostována. Vedení obce reprezentované pedevším starostou je aktivní a vnuje svou pozornost všem stránkám života obce, z dotazníkového šetení vyplynula pouze nižší spokojenost oban s nabídkou obchod a služeb a s dopravní obslužností, což je obvyklý jev ve všech venkovských oblastech. Obec je vedena cílevdom, kontinuáln, bez výkyv v hospodaení a zadluženosti. Rozvoj je postupný, omezený finanními možnostmi rozpotu, dotaní nabídka státu a jiných organizací je využívána rozvážn.obec je také lenem Dobrovolného svazku obcí Brodec, založeného úelov pro plynofikaci lenských obcí. Po naplnní úelu je innost svazku omezena, nabízené rozvojové možnosti nebyly využity a další spolené aktivity se jen pomalu rozjíždjí. Z tohoto dvodu je lenství obcí v nov vzniklém vtším DSO Orlice pínosem, protože mnohdy ne úpln objektivní místní zájmy obcí budou nahlíženy pohledem vtšího celku. Na druhou stranu je evidentní, že uspokojení menších místních požadavk bude v rámci vtšího celku potlaováno a DOS Brodec by neml na svou další existenci rezignovat. Nemovitý majetek obce není rozsáhlý, výhodou by bylo odkoupení i pevzetí objektu Zámeku v Pestavlkách, který má obec v dlouhodobém pronájmu, od souasného majitele a jeho intenzivnjší využití jako zázemí spoleenského a veejného života obce. Omezení možností rozvoje je teba spatovat i ve skutenosti, že obec nevlastní žádné stavební pozemky. Pozemky pro výstavbu rodinných domk jsou sice v územním plánu obsaženy, ale jsou v soukromém majetku. Život v obcích je stabilizovaný, poet obyvatel pomalu vzrstá. Dvodem je neperušená innost tradiních místních zamstnavatel firem ZOPOS Pestavlky, Federal Mogul a dalších, neperušená innost a kompletnost školských zaízení v blízkém okolí, možnosti bytové výstavby, slušné vybavení obcí technickou infrastrukturou a až na ást Homol dostaující obslužnost hromadnou dopravou. Objekty jsou obydlené a udržované, uritým nedostatkem je nedostatená údržba veejných prostranství pramenící zejm z nesouvislosti a rozsahu katastrálních území a také nevyjasnné funkce nkterých ploch. Chybí pirozené centrum obce v Pestavlkách i v Borovnici s obanským vybavením, posezením, informaní tabulí. Vnjší veejné místo k pirozenému setkávání obyvatel nelze nahradit vnitními prostorami, které jsou v obou vtších obcích. Jsou však spíše komornjšího rázu a slouží setkávání místních zájmových skupin. Velký sál k poádání náronjších spoleenských akcí 12

13 byl donedávna nefunkní, ani v souasné dob není ke svému úelu píliš využíván. Spoleenský život je organizován pevážn vedením obce, samostatná aktivita oban a spolk není píliš vysoká. Vysoké hodnocení si zaslouží ti místní hasiské sbory za svou intenzívní sportovní innost a péi o dti a dorost. Z kulturních a sportovních akcí je výjimená Letní volejbalová škola, která nabízí smysluplné využití prázdninového asu dtem z obce i okolí již nkolik let. Uznání zaslouží finanní a organizaní pomoc obce dvma pobokám místní knihovny. Výhodou Borovnice a všech jejích ástí je pkné a zdravé pírodní prostedí a blízkost rozsáhlých lesních masiv. Tato pednost není doposud píliš turisticky využívána, slouží spíše pímo obyvatelm obcí a regionu k odpolední a víkendové rekreaci. Na katastrálním území Borovnice se ásten nachází významná kulturní památka, poutní místo Homol s kostelem a hbitovem. I pes mnohé, ale spíše extenzívní, snahy o rekonstrukci objektu a jeho oživení, je v souasné dob objekt kostela využíván jen k obasným bohoslužbám a chátrá, stejn jako jeho okolí. K zvýšení jeho návštvnosti, tedy i zájmu o jeho osud, pispívá v roce 2003 dokonená ást cyklotrasy vedené z Chocn. Dvodem dosavadního malého zájmu vzdálenjších turist o návštvu této oblasti je i nedostatek, nebo ješt spíše absence služeb pro turistiku. Nejsou zde ubytovací možnosti, nabídka oberstvení je nepravidelná, chybí další objekty zájmu. I když nkteré zmínné nedostatky lze zmenšit i odstranit, nedá se pedpokládat výraznjší rozvoj turistického ruchu v této oblasti. Souhrnn lze íci, že všechny místní ásti obce Borovnice nabízejí vhodné prostedí pro trvalé bydlení s pevažujícími píjemnými stránkami života na venkov. Poteby obyvatel jsou uspokojeny spíše jen v základním rozsahu, ale rovnomrn. Až na uritou nekolegialitu místních ástí nejsou patrné žádné skryté problémy, které by mly negativn ovlivnit rozvoj obce jako stabilního sídelního útvaru. 1.3 Rozvojové zámry I. Všestrann spokojený život trvale žijících obyvatel. Pro naplnní tohoto zámru je teba : 1. Zajistit možnost výstavby rodinných domk pro nové rodiny Projednat možnost odkoupení a zainvestování pozemk urených územním plánem k bydlení, zadat zpracování zastavovacího plánu, zjistit a využít nabídku finanních píspvk na tyto akce, pipravit finanní rezervu v rozpotu obce na spolufinancování zámru. 2. Doplnit a rekonstruovat základní technickou infrastrukturu Zjistit souasný stav a možnosti rekonstrukce stávajícího vrtu pitné vody, zajistit rekonstrukci, pípadn výstavbu nového vrtu, opravit a doplnit stávající vodovodní rozvod do všech ástí obce. Vystavt kanalizaci a OV. Zjistit a využít nabídku finanních píspvk na tyto akce, pipravit finanní rezervu v rozpotu obce na spolufinancování zámru Zajistit pipojení plynových pípojek oban a dostatený odbr plynu v obci. 3. Rozšíit nabídku obchodu, služeb a dalšího obanského vybavení 13

14 Využít objekt Zámeku v Pestavlkách pro umístní provozovny služeb (kadenice, pedikúra, masáže ), klubu (dchodci, sportovci, ženy, mládež ), knihovny s ítárnou, tlocviny a herny. Rozšíit innost knihovny o veejný internet a kroužek dtí a mládeže. Využít objekt pohostinství v Pestavlkách pro umístní prodejny potravin, píp. dalšího sortimentu, rozšíit nabídku pohostinství a otevírací dobu (jedno z mála pohostinství pi komunikaci Kostelec - Choce), upravit pedprostor objektu posezení, denní nabídka. Upravit spoleenský sál a zavést tradici pravidelných spoleenských akcí. Umístit novinový stánek do prostoru autobusové stanice v Pestavlkách, doplnit zele, posezení, informaní tabule. V Borovnici zkvalitnit a rozšíit sortiment prodejny potravin, alternativn využívat prostor knihovny pro setkávání zájmových skupin obyvatelstva, píp. poskytování nkterých služeb. V Rájci zvážit možnost využití objektu píležitostného pohostinství pro pevnou prodejnu potravin s ásteným provozem. Podpoit rozvoj innosti emeslník propagací, objednávkami a píspvky obce. Podpoit innost úspšných spolk (hasii) vtší propagací a píspvky obce a z dalších zdroj. 4. Zlepšit dopravní obslužnost obce hromadnou dopravou a kvalitu a údržbu místních komunikací Projednat s dopravci možnost doplnní sobotní a nedlní autobusové linky Kostelec- Choce, upravit jízdní ády autobus v souladu s jízdními ády D. Zvážit a projednat možnost zízení okružního školního autobusu pro dovoz a odvoz dtí do MŠ, ZŠ, LŠU apod. Doplnit chodníky podél hlavní komunikace, osadit nové zastávkové pístešky s lavikami, rekonstruovat veejné osvtlení. Opravit a udržovat místní komunikace. II. Zvýšení atraktivity obce pro místní obyvatele i turisty Pro naplnní tohoto zámru je teba : 1. Nabídnout návštvníkm dostatek zajímavých cíl v obci a propagovat je Citliv zrekonstruovat objekt Zámeku v Pestavlkách, umístit museum s expozicí historie obce a okolí, pírodního parku Orlice a další. Spolen s obcí Lhoty u Potštejna a Církví ímskokatolickou upravit areál poutního místa Homol, nahradit chybjící plastiky replikami, opravit schodišt a prostor pi jeho pat upravit pro posezení, informace, odložení kol, odstavení aut, zásti odstranit stávající vzrostlou zele a vysadit ovocný sad, navázat na tradici poutí, zavést nové akce náboženského i svtského charakteru. Vyznait sí cyklotras v obci a okolí, navázat na cyklotrasu Chocesko pod Homolí, protáhnout trasu pes Borovnici a Pestavlky na Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, opan na Potštejn. Upravit pro rekreaci rybník v Borovnici, umožnit koupání, posezení, táboení. Vydat výraznjší propaganí materiál Homole a brožuru o historii poutního místa. Vytisknout turistickou a cyklomapku obce a okolí, vyznait turistické cíle. 14

15 2. Nabídnout návštvníkm základní služby Vybudovat ubytovací kapacitu v objektu Pohostinství, píp. Zámeku v Pestavlkách, prodloužit v letním období otevírací dobu pohostinství. Zídit veejné táboišt u rybníka v Borovnici a pístešek pod Homolí. V Rájci prodloužit v letním období otevírací dobu pohostinství, píp.obchodu, upravit požární nádrž pro koupání. 15

16 2. astolovice 2.1. Popis Obec astolovice leží v Královéhradeckém kraji, 1 km západn od msta s rozšíenou psobností Kostelce nad Orlicí pi státní silnici 1. tídy. I/11 smrem na Týništ nad Orlicí. Je složena z jedné ásti astolovic a jednoho katastrálního území. Obecní úad je umístn v obecním objektu v centru obce. Krom Obecního úadu je v pízemí objektu umístna pošta a klub dchodc, v podkroví nov rekonstruovaná galerie s trvalou expozicí obraz Antonína a Jiího Hudekových. Prostor galerie je využíván i jako obadní a spoleenská sí. Další obanské vybavení je rozmístno ve stedu obce prodejna potravin a prodejny spotebního zboží, pohostinství, i mimo nj další prodejny a pohostinství, obecní knihovna, zdravotní stedisko. Sportovnímu vyžití slouží pedevším fotbalové hišt v jihovýchodní ásti obce a nov opravená sokolovna, tenisový kurt, další, víceúelové sportovišt vnjší i vnitní obci citeln chybí. V astolovicích je základní devítiletá škola i mateská škola, stední školy v Kostelci nad Orlicí jsou v pším dosahu. Vtšina zamstnaných obyvatel pracuje v míst ve firm ORSIL i za prací dojíždí pevážn do Kostelce nad Orlicí nebo Rychnova nad Knžnou. Hromadná doprava je zajištna mnoha autobusovými linkami Praha Hradec Králové Vamberk a astolovice Lino, resp.rychnov nad Knžnou a dále adou vlakových i rychlíkových spoj trat Týništ nad Orlicí Hanušovice a astolovice Solnice. V obci se nachází státem chránná kulturní památka zámek astolovice, která byla navrácena do vlastnictví pvodních majitel. Souástí areálu zámku je rozlehlý pírodn krajináský park v anglickém stylu s oborou. Další významnou památkou v astolovicích je pozdn barokní kostel Panny Marie Bolestné a kamenná socha sv. Václava od akademického sochae L. Faltejska. Obcí protéká íka Blá, na katastru obce je soutok této íky s ekou Divoká Orlice Statistické údaje obce Údaj Poslední dostupný údaj Rozloha (ha) 562 Poet ástí 1 16

17 Poet obyvatel-muži-ženy Hustota obyvatel (obyv/ha) 2,9 Vková struktura obyvatel , 15-59, 60+ Prmrný vk Vzdlanost Z-U-SŠ-VŠ Domy Celk.poet-trv.obydlené Byty Celk.poet-trv.obydlené Rekreaní objekty Rozdlení pdy (ha) ZPF-LPF-VP-ostat. Zamstnavatelé ORSIL, Rojek, menší firmy Podnikatelé Nezamstnanost (%) 6 Veejná správa Obecní úad, obadní sí Obanské vybavení MŠ, ZŠ, zdravotní stedisko, lékárna, pošta, hišt, tlocvina, fitnes, spoleenský sál, knihovna, restaurace Rekreace hotel, pension, ubytovna, cyklotrasa, turistická trasa, rozhledna, vyhlídka Technická infrastruktura vodovod, kanalizace, plynovod, OV, odvoz odpadu, tídní odpadu, telekomunikace Dopravní obslužnost SAD 12 spoj, D 20spoj; víkend polovina Závady na životním prostedí ORSIL, doprava na I/11 hluk, exhalace, zápach Významné objekty, lokality Zámek, kostel, kaple, socha, kanál Alba Významné osobnosti rod Šternberg, Antonín a Jií Hudekovi Aktivita obyvatelstva obce Subjekt innost Komise, výbor OZ finanní, kontrolní, sociální, stavební, kulturní, sportovní Zájmové spolky SDH, rybái, zahrádkái, myslivci, kynologové, dchodci, Sokol, fotbal Aktivní jedinci ano Sponzoi ano Spoleenský sál ano Územní plán ano rok Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm Celkem se ankety zúastnilo 17 respondent, pesnji neurený poet muž a žen, údaje o vku, vzdlání a zamstnání nebyly vyplnny. 17

18 Vtšina respondent (88 %) pravideln dojíždí. Obvyklé je dojíždní autem (50 %) nebo autobusem (50 %), vtšin dojíždjících (88 %) spojení vyhovuje. Pipomínky nejsou Nejvtší spokojenost (100 %) projevili respondenti s dostupností zdravotnických zaízení Pipomínky nejsou Stejn vysoká spokojenost (100 %) se projevila s dostupností školských zaízení Pipomínky nejsou Vysoká (71 %) je spokojenost se sítí obchodu a služeb Pipomínky nejsou Nadprmrná (69 %) je i spokojenost s životním prostedím v obci Pipomínky se týkají : nutnosti výstavby obchvatu obce, nadmrné dopravy, zhoršování životního prostedí dopravou zhoršování ovzduší pachy z Orsilu Nízká spokojenost (47 %) se projevila s potem a dostupností sportovních zaízení Pipomínky nejsou uvedeny Nejmenší spokojenost (19 %) vyslovili obané s kulturním životem obce Pipomínky nejsou uvedeny Pro podporu cestovního ruchu se vyjádila vtšina (87 %) obyvatel Doporuení se týkají : ochrany památek ped krádežemi K reform veejné správy a svazku obcí se respondenti nevyjádili Nejvtší problémy (azeno podle etnosti uplatnní) nadmrná silniní doprava, chybí pechody se semafory (u Obecního úadu) Upednostnné zámry obchvat obce, zlepšení silniní sít, výstavba cyklostezky podél hlavní komunikace rozšíení nabídky obchodu a služeb výstavba sportoviš, rozšíení kulturní nabídky, obnova letního kina podpora cestovního ruchu, podpora podnikání zlepšení životního prostedí, zlepšení veejné dopravy, více odpadkových koš bytová výstavba SWOT analýza Silné stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život 18

19 Významná kulturní památka v obci zámek Galerie lenství v místním funkním mikroregionu Strýc Velký nemovitý majetek obce MŠ a ZŠ v obci Rekonstruovaný objekt hostince se spoleenským sálem v majetku obce Aktivní spolkový život obce Pracovní píležitosti v obci a blízkém okolí Zvyšování potu obyvatel Volné parcely pro výstavbu RD Blízkost a snadná dostupnost nkolika vtších mst Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí eka v obci Dominanta zámku a zámeckého parku Projekní pipravenost dalších investiních akcí Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Kižovatka železniních tratí a zastávka v obci Dobrá dopravní dostupnost obce ze všech smr Plynofikace obce, vodovod, kanalizace Význam obce Celostátn významná kulturní památka Regionáln významná zahradnická výstava Významný prmyslový podnik Slabé stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Chybjící tlocvina a venkovní sportovišt Chybjící kulturní zaízení a vtší sál, málo aktivní kulturní život Chybjící služby pro turisty Nevyužívané obchodní prostory v objektech Komunikace 1. tídy rozdluje obec, malá prstupnost Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Silnice 1.tídy prochází obcí Neúpravný sted obce Neudržované objekty v obci zejména pi komunikaci 1.tídy do Hradce Králové Architektonicky málo atraktivní objekty, nesourodá zástavba Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Exhalace z prmyslové výroby a navazující dopravy Exhalace z intenzivní silniní dopravy Význam obce Obec ve stínu významné kulturní památky Hrozby Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Zánik pvodního charakteru zástavby, novostavby místo rekonstrukcí 19

20 Nadmrná dopravní zátž obce, zhoršení životního prostedí a bezpenosti Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Význam obce Píležitosti Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Doplnní sít cyklotras v návaznosti na cyklotrasy v okolí, spojení s esticemi, Kostelcem nad Orlicí, Solnicí a dalšími obcemi Doplnní sít znaených pších tras, zejména smrem na Kostelec nad Orlicí, Synkov a další, zvýraznní dalších turisticky atraktivních míst v okolí obce (kostelecký zámecký park, pírodní park Orlice, údolí Blé) Celoroní využití prostoru galerie a sálu U Lva ke kulturním akcím Nová výstavba rodinných domk na volných stavebních pozemcích Dokonení rekonstrukce sokolovny, výstavba venkovního víceúelového sportovišt Obnovení tradice letního promítání a kulturních program na letní scén Vtší spolupráce s majitelkou zámku a firmou Orsil, vzájemná propagace a sponzorství Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Uskutenní projekn pipravených stavebních zámr v centru msta Úprava centra obce, doplnní zelen, laviek, odclonní prjezdné dopravy Oprava fasád objekt, oživení parter Doplnní informaního systému pro turisty Doplnní zeleného pásu podél komunikace 1.tídy v obci Oznaení a zvýraznní pší trasy k nádraží D Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Vybudování nadchodu (podchodu) pes komunikací 1. tídy v centru obce, možnost bezkolizního prchodu dtí do školy a turist do centra Význam obce Propagace obce jako místa historie a kulturních tradic Komentá Obec astolovice je svou velikostí, potem obyvatel a charakterem zástavby na pomezí kategorií obec a msto. Toto zaazení je pro rozvoj obce nevýhodné, protože z obou kategorií erpá spíše negativa. Nároky obyvatel vtších obcí na obanské vybavení, technickou infrastrukturu a dopravu se pibližují nárokm obyvatel mst, zatímco možnosti rozpotu jsou bližší možnostem menších obcí, avšak bez nároku nebo s omezenou možností získání rzných státních finanních píspvk. Zejm i proto se obec donedávna stavla k uskuteování svého rozvoje trochu rezervovan, investovala pedevším do inženýrských sítí a komunikací a svj rozvojový potenciál nechávala ležet ladem. Pitom projektová pipravenost obce (územní plán již z roku 1994, zastavovací plán obytné zóny, ÚPD dostavby centra obce, víceúelového sportovišt, sportovní haly, domu s peovatelskou službou, aj.), a tedy zejm promyšlenost rozvoje zdaleka pedí msta s mnohem vtšími možnostmi. To je možné pokládat za velmi dobrou investici do budoucna, protože v nejbližších letech lze pedpokládat zvýšení možnosti získání finanních prostedk na realizace investiních zámr obcí podložených zpracovanou a schválenou projektovou dokumentací. V tomto smyslu je obec výborn pipravena. 20

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/

ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ ODS http://www.obcanska-spolecnost.cz/komunalni-volby-2014/volebni-program-odpovidajici-sluzby-za-dane/ Vašedanvevášprospch sto dostává od státu zpt ást penz z Vámi zaplacených daní. Je teba se ptát, zda-li

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL Územní plán obce inves U 24 s.r.o 2 strana.z. 2403 0999-03 U 24 s.r.o Územní plán obce inves I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005

Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 Obec Lomnice struný pehled od roku 1991 do 4/2005 1. Urbanistická studie obce zpracoval STAVOPROJEKT s.r.o., Ing.arch.Kasková A., Karlovy Vary v prosinci 1992, schválena byla zastupitelstvem obce v listopadu

Více

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE

ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE ROZVOJOVÝ PLÁN OBCE ZLATÁ OLEŠNICE Autorský kolektiv Jií erný, starosta Bc. Jana Jeleková, místostarostka a zastupitelé obce: Mgr. Marcela Kubíková Hana Vedralová Hana Žantová Zbynk Holina Miroslav Nosek

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001

Více

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH

ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH Univerzita Karlova Pírodovdecká fakulta katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Petra Puldová ZMNA SOCIÁLNÍHO PROSTEDÍ V OBCÍCH V ZÁZEMÍ PRAHY Roníková práce Praha 2005 Vedoucí roníkové práce:

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ

Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: Tlesné výchovy Studijní program: Ekonomika a management Obor: Sportovní management PRZKUM ZÁJMU O CESTOVNÍ KANCELÁ ORIENTOVANOU NA DTI A MLÁDEŽ

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013

Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Rozvojový plán statutárního msta eské Budjovice v oblasti sociálních služeb na období 2008-2013 Tento projekt je financován Evropskou unií a Jihoeským krajem. Obsah 1. Úvod.7 2. Základní charakteristika

Více

$% &' ( na období 2006-2009! " #

$% &' ( na období 2006-2009!  # $% &' ( % ) *+*+,-.+ */01) 2*'134+5 na období 2006-2009! " # $ &67 8 "9:( Komunitní plán pro msto Hluín 2 OBSAH: ÚVODEM... 5 1. KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ... 6 1.1. TEORETICKÁ VÝCHODISKA... 7 1.2. TYPOLOGIE SOCIÁLNÍCH

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice

Školní vzd lávací program DDM Luha ovice m dtí a mládeže Luhaovice, íspvková organizace Masarykova 76, 763 26 Luhaovice Školní vzdlávací program DDM Luhaovice Ve znaku máme klí, klí k zájmovému vzdlávání, alternativu nud. Zpracovala Bc. Eva Tomalová,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám

DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým osobám Konkrétní realizace a hodnocení innosti spolenosti v roce 2005 Konkrétní prbh jednotlivých aktivit DM SLUŽEB NEVIDOMÝM JOSEFA CHALOUPKY Integrované centrum sociálních služeb tžce zrakov a kombinovan postiženým

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002

Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 Z P R Á V A o situaci na trhu práce v okrese Klatovy v 1.pololetí roku 2002 I N F O R M A C E Srpen 2002 Obsah: A. ZÁKLADNÍ ZPRÁVA... 2 1. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA OKRESU...3 2. ZAMSTNANOST A VOLNÁ PRACOVNÍ

Více