STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE"

Transkript

1 REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ ÁST B - OBCE

2 Na zpracování Strategického plánu rozvoje DSO Orlice se podíleli: Ing. Ivana ervinková Karel Urbanec František Kunar Petr Vondráek Jií Kaplan Miroslav Zilvar František Krmá Mgr. Stanislava Šrajerová Ing. Josef Myšák Jan Ržika Pavel Svašek Petr Dostál Mojmír Jindrásek František Kodytek Ing. Pavel Bílek Marie Trejtnarová Miroslav Bozetický Ing. Jií Bartoš Ing. Martin Chlumecký Ing. Jií Nmec Bc. Martin Jireš Bc. Jan Šlaj Pavel Tichý Ing. Pavlína Kotouová Bc. Tomáš Kytlík Kristina Holmová pedsedkyn DSO Orlice, starostka msta Kostelec n.o. pedseda DSO Brodec, starosta obce Borovnice starosta obce astolovice starosta obce estice starosta obce Doudleby nad Orlicí starosta obce Hibiny-Ledská starosta obce Chleny starostka obce Kostelecké Horky starosta obce Krchleby starosta obce Lhoty u Potštejna starosta obce Olešnice u RK starosta obce Potštejn starosta obce Svídnice starosta obce Tutleky starosta obce Vrbice starostka obce Záml starosta obce Zdelov len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. len komise regionálního rozvoje MZ v Kostelci n.o. vedoucí odd. regionálního rozvoje msta Kostelec n.o. student Pírodovdecké fakulty Ostravské university v Ostrav studentka Fakulty zahradní a krajináské tvorby MZLU Brno Zpracovatelé dkují touto cestou za úinnou spolupráci všem, kteí svými pipomínkami pispli ke zpracování tohoto dokumentu. za zpracovatele Ing. arch. Kateina Holmová Rychnov nad Knžnou 2

3 ást B VI. OBCE 1. BOROVNICE 1.1. Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 1.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 1.3 Rozvojové zámry 2. ASTOLOVICE 2.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 2.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 2.3 Rozvojové zámry 3. ESTICE 3.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 3.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 3.3 Rozvojové zámry 4. DOUDLEBY NAD ORLICÍ 4.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 4.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 4.3 Rozvojové zámry 5. HIBINY - LEDSKÁ 5.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 5.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 5.3 Rozvojové zámry 3

4 6. CHLENY 6.1. Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 6.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 1.3 Rozvojové zámry 7. KOSTELEC NAD ORLICÍ 7.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 7.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 7.3 Rozvojové zámry 8. KOSTELECKÉ HORKY 8.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 8.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 8.3 Rozvojové zámry 9. KRCHLEBY 9.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 9.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 9.3 Rozvojové zámry 10. LHOTY U POTŠTEJNA 8.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 1.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 10.3 Rozvojové zámry 4

5 11. OLEŠNICE U RK 11.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 11.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 11.3 Rozvojové zámry 12. POTŠTEJN 12.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 12.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 12.3 Rozvojové zámry 13. SVÍDNICE 13.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 13.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 13.3 Rozvojové zámry 14. BOROVNICE 14.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 14.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 14.3 Rozvojové zámry 15. VRBICE 15.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 15.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 15.3 Rozvojové zámry 5

6 16. ZÁML Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 16.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 16.3 Rozvojové zámry 17. ZDELOV 17.1 Popis Statistické údaje Aktivita obyvatel obce 17.2 Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm SWOT analýza Komentá 17.3 Rozvojové zámry 6

7 1. Borovnice 1.1. Popis Obec Borovnice leží pi hranici mezi Královéhradeckým a Pardubickým krajem, 9 km jižn od msta s rozšíenou psobností Kostelce nad Orlicí pi státní silnici 2. tídy. 316 smrem na Choce. Tvoí ji tyi ásti Borovnice, Homol, Pestavlky, Rájec a dv katastrálních území Borovnice u Potštejna a Rájec. Obecní úad je umístn v historickém objektu Zámeku v Pestavlkách, který je v majetku rodu Kinských, obec má objekt v dlouhodobém pronájmu. Krom Obecního úadu je v objektu umístna obadní sí, obecní knihovna, tlocvina s klubovnou a sociální zázemí. Ped objektem je dtské hišt a dva antukové volejbalové kurty. V Pestavlkách je oteveno pohostinství U medvda se sálem, kde se konají spoleenské akce obce. Další obanské vybavení je v Borovnici obecní knihovna, spoleenská místnost, prodejna potravin a volejbalové hišt, v místní ásti Rájec je píležitostné pohostinství a další antukové hišt. Do Rájce zajíždí pojízdná prodejna potravin. Obec Borovnice nemá školu, dti dojíždjí autobusem pevážn do ZŠ ve Lhotách u Potštejna, dále do ZŠ v Chlenech, Chocni a Kostelci nad Orlicí. Nejbližší mateská škola je ve Chlenech. Vtšina zamstnaných obyvatel za prací dojíždí pevážn do Kostelce nad Orlicí a Chocn, v míst pracuje firma ZOPOS Pestavlky, nástupce nkdejšího Státního statku. Hromadná doprava je zajištna autobusovými linkami Choce - Kostelec nad Orlicí a Lhoty u Potštejna Kostelec nad Orlicí. V Pestavlkách je pestupní stanice obou tchto linek. Obcí protéká potok Brodec, na katastru obce je i nkolik rybník Statistické údaje obce Údaj Poslední dostupný údaj Rozloha (ha) 819 Poet ástí 4 Poet obyvatel-muži-ženy Hustota obyvatel (obyv/ha) 0,45 Vková struktura obyvatel , 15-59, 60+ Prmrný vk 37 Vzdlanost Z-U-SŠ-VŠ Domy Celk.poet-trv.obydlené Byty Celk.poet-trv.obydlené Objekty k individuální rekreaci 30 Rozdlení pdy (ha) ZPF-LPF-VP-ostat. Zamstnavatelé ZOPOS Pestavlky 20 osob Podnikatelé 15 živnostník Nezamstnanost (%) 5,81 Veejná správa Obecní úad, obadní sí Obanské vybavení 3 hišt, dv knihovny, spoleenský sál, obchod, 2 pohostinství 7

8 Rekreace Ubytovna, tenisový kurt, volejbalové hišt, vyhlídka, nauná stezka, cyklotrasa, turistické znaky Technická infrastruktura Vodovod 80%, kanalizace, OV 10%, plyn 100%, telefon, odvoz odpadu Dopravní obslužnost SAD 12 spoj pouze ve všední den Závady na životním prostedí ZOPOS hluk a prach v dob sklizn Významné objekty, lokality Kostel, poutní místo Homol, Zámeek Pestavlky, sochy svatých Významné osobnosti Aktivita obyvatelstva obce Subjekt innost Komise, výbor OZ finanní, kontrolní, sociální Zájmové spolky SDH 3x Aktivní jedinci ne Sponzoi ano ZOPOS Pestavlky Spoleenský sál ano Pohostinství Pestavlky Územní plán ano rok Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm Celkem se ankety zúastnilo 55 respondent, vtšina žen (64 %), stedního a staršího vku (76 %), s uovským a stedním vzdláním ( 65 %), psobících jako zamstnanec (42 %) nebo v dchodu (36 %). Nadpoloviní vtšina respondent (56 %) pravideln dojíždí. Více než polovin dojíždjících (61 %) dojíždní nevyhovuje. Pipomínky se týkají : nedostatené etnosti spoj pedevším ve veerních hodinách a o víkendech smrem na Choce a Ústí nad Orlicí neprovázanosti vlakových a autobusových spoj Nejvtší spokojenost ( 83 %) projevili respondenti s dostupností školských zaízení Pipomínky nejsou. Vysoká spokojenost (80 %) se projevila s životním prostedím v obci Pipomínky se týkají : rstu nákladní dopravy na místních komunikacích zhoršování ovzduší spalováním pevných paliv v domácnostech a pálením lisí a plast v zahradách nepoádku kolem komunikací píliš železité pitné vody 8

9 Nadprmrná (64 %) je spokojenost s dostupností a potem sportoviš Pipomínky se týkají : chybjící tlocviny a sportoviš v Borovnici a v Pestavlkách Nadprmrná (63 %) je i spokojenost s dostupností zdravotnických zaízení Pipomínky se týkají. ordinaní doby nedostatené kvality základní pée nedostatené pée o starší a invalidní obany Nadprmrnou spokojenost (60 %) vyjádili obané s kulturním životem obce Pipomínky se týkají malého potu zájezd malého potu zájmových organizací nutnosti dojíždní do mst absence kulturních poad vbec Nejmenší spokojenost (47 %) vyslovili obané se sítí obchodu a služeb Pipomínky se týkají : špatného zásobování, úzkého sortimentu, vysokých cen chybjících služeb pro starší obany pedikúra, manikúra, masáže chybjící pevné prodejny v Rájci Pro podporu cestovního ruchu se vyjádila vtšina ( 79 %) obyvatel Doporuení se týkají : propagace obcí, internetových stránek nutnosti výstavby cyklostezek a cyklotras nedostatku ubytovacích kapacit Reforma veejné správy byla pínosem pro více než polovinu respondent (56 %) Pipomínky se týkají : potu úedník a nízkého pracovního vytížení vzdálenosti státní správy O existenci svazku obcí Orlice je informována vtšina (96%) respondent Pipomínky nejsou. Nejvtší problémy (azeno podle etnosti uplatnní) nedostatená dopravní obslužnost veejnou dopravou, špatný stav komunikací, chybjící chodník kolem hlavní komunikace snižování potu obyvatel, nedostatek pracovních píležitostí chybí vodovod, pitná voda je nekvalitní, chybí voda na Homoli volné pobíhání ps vysoké náklady na provoz Obecního úadu Upednostnné zámry oprava stechy na kostele na Homoli, oprava zámeku v Pestavlkách oprava místních komunikací a údržba v zim výstavba bytových dom pro mladé rodiny 9

10 vytvoení pracovních píležitostí, vtší sociální jistoty, pomoc starým lidem k dožití v obci udržení provozu MŠ a ZŠ v Chlenech SWOT analýza Silné stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Zastaven úbytek obyvatelstva Prosperující zemdlský podnik Drobní emeslníci v obci Dostatená nabídka základních služeb a obchodu Dobrá dostupnost mst Kulturní prostory v každé z obcí Cyklotrasa a nauná stezka Chocesko Významná kulturní památka na katastru obce Tradiní volejbalové turnaje Pozemky pro rodinné domky Vtší poet dtí a mladých lidí v obci Funkní restaurace se sálem Aktivní hasiský sbor, 3 sbory, 5 žákovských družstev Obecní kronika a obecní asopis Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Pkné a píjemné pírodní prostedí Borovnice a Rájce Dominantní historický zámeek Dominantní historické poutní místo Homole Píjemné dtské hišt Sousedství rozsáhlých lesních a luních ploch Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady isté životní prostedí Dobré silniní spojení s Kostelcem nad Orlicí a Chocní Plynofikace obce, vodovod Význam obce Slabé stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Rivalita obcí Pestavlky, Borovnice, Rájec Nevelký nemovitý majetek obce Chybjící koupališt Chybjící ubytovací kapacita pro turisty Malá nabídka pracovních míst v obci Nutnost dojížky za prací Nevyužívaný rybník? Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Chybí pirozené centrum obcí Chátrající zámeek v Pestavlkách Nedokonené úpravy okolí kostela na Homoli 10

11 Dominantní silo Rozlehlá centrální asfaltová plocha v Pestavlkách, nadmrná kižovatka a autobusové nádraží Neupravené okolí rybníka Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Nedokonená kanalizaní sí Konící životnost vodovodního vrtu Obec leží mimo železniní tra Celononí provoz ZOPOS v Pestavlkách narušující životní prostedí hlukem a prachem Význam obce Horší pší dostupnost obce Obec bez významnjších aktivit, spíše místního významu Hrozby Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Vzájemné znepátelení jednotlivých obcí Stagnující rozvoj obcí Denní vylidování obcí, noclehárna Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Nemožnost finanního zajištní vtších investiních akcí Pokraující chátrání významných dominant obcí Další zpustnutí centra Pestavlk Další rozšiování areálu ZOPOS a zvtšování potu nepíznivých dominant Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Poruchovost vodovodu a ukonení jeho životnosti Význam obce Postupné upadání významu obcí Vymírání obcí Píležitosti Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Doplnní sít cyklotras v návaznosti na cyklotrasy v okolí, spojení s Kostelcem nad Orlicí, Potštejnem a dalšími obcemi Podpora zimního turistického ruchu udržováním a propagací bžeckých tras podél Brodce a kolem Homole Rozvoj služeb pro turisty (ubytování, oberstvení) Vtší využití hostince v Pestavlkách pro spoleenský život obcí Zvýraznní významu historických objekt v obcích, využití pro turistický ruch Úpravy historických objekt a jejich okolí pro vtší komerní využití tchto objekt Navázání na nkteré tradiní události spojené s poutním místem Homolí Odkoupení objektu zámeku od majitele a jeho vtší spoleenské a komerní využívání Podpora všech podnikatelských aktivit Zvtšení nabídky volnoasových aktivit dtí a mládeže Rozvoj nové bytové výstavby, pisthování mladých rodin Využití rybníka a potoka Brodec pro rekreaní úely Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Oprava historických objekt a úprava jejich okolí, spolupráce s odborníkem 11

12 Úprava stedu obce Pestavlky, ozelenní prostoru, doplnní chodník, posezení, zmenšení asfaltové plochy Ozelenní areálu firmy ZOPOS, úprava fasády skladu obilí Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Využití stávající vodovodní sít pro nový vodovod Význam obce Propagace obcí jako východisek na poutní místa Homoli a Chlum Propagace objektu zámeku jako historického centra širšího okolí, regionální museum, expozice pírodního parku Brodec Komentá Obec Borovnice vznikla administrativním spojením ty pvodn samostatných obcí. Zejména Pestavlky a Borovnice, ale i Rájec vystupují mnohdy i nadále jako samostatné subjekty, což pirozen vede k urité soutživosti až rivalit mezi obany tchto obcí. Souasný význam místních ástí i rozvojové možnosti jsou však takka srovnatelné, Borovnice má výhodu názvu a velikosti, Pestavlky polohu na významnjším silniním tahu a kižovatku hromadné dopravy, Homol vhlas kulturní památky a Rájec malebnost a náhorní polohu. Spolené vedení psobí svou inností spravedliv, žádná z ástí není ve svém rozvoji upednostována. Vedení obce reprezentované pedevším starostou je aktivní a vnuje svou pozornost všem stránkám života obce, z dotazníkového šetení vyplynula pouze nižší spokojenost oban s nabídkou obchod a služeb a s dopravní obslužností, což je obvyklý jev ve všech venkovských oblastech. Obec je vedena cílevdom, kontinuáln, bez výkyv v hospodaení a zadluženosti. Rozvoj je postupný, omezený finanními možnostmi rozpotu, dotaní nabídka státu a jiných organizací je využívána rozvážn.obec je také lenem Dobrovolného svazku obcí Brodec, založeného úelov pro plynofikaci lenských obcí. Po naplnní úelu je innost svazku omezena, nabízené rozvojové možnosti nebyly využity a další spolené aktivity se jen pomalu rozjíždjí. Z tohoto dvodu je lenství obcí v nov vzniklém vtším DSO Orlice pínosem, protože mnohdy ne úpln objektivní místní zájmy obcí budou nahlíženy pohledem vtšího celku. Na druhou stranu je evidentní, že uspokojení menších místních požadavk bude v rámci vtšího celku potlaováno a DOS Brodec by neml na svou další existenci rezignovat. Nemovitý majetek obce není rozsáhlý, výhodou by bylo odkoupení i pevzetí objektu Zámeku v Pestavlkách, který má obec v dlouhodobém pronájmu, od souasného majitele a jeho intenzivnjší využití jako zázemí spoleenského a veejného života obce. Omezení možností rozvoje je teba spatovat i ve skutenosti, že obec nevlastní žádné stavební pozemky. Pozemky pro výstavbu rodinných domk jsou sice v územním plánu obsaženy, ale jsou v soukromém majetku. Život v obcích je stabilizovaný, poet obyvatel pomalu vzrstá. Dvodem je neperušená innost tradiních místních zamstnavatel firem ZOPOS Pestavlky, Federal Mogul a dalších, neperušená innost a kompletnost školských zaízení v blízkém okolí, možnosti bytové výstavby, slušné vybavení obcí technickou infrastrukturou a až na ást Homol dostaující obslužnost hromadnou dopravou. Objekty jsou obydlené a udržované, uritým nedostatkem je nedostatená údržba veejných prostranství pramenící zejm z nesouvislosti a rozsahu katastrálních území a také nevyjasnné funkce nkterých ploch. Chybí pirozené centrum obce v Pestavlkách i v Borovnici s obanským vybavením, posezením, informaní tabulí. Vnjší veejné místo k pirozenému setkávání obyvatel nelze nahradit vnitními prostorami, které jsou v obou vtších obcích. Jsou však spíše komornjšího rázu a slouží setkávání místních zájmových skupin. Velký sál k poádání náronjších spoleenských akcí 12

13 byl donedávna nefunkní, ani v souasné dob není ke svému úelu píliš využíván. Spoleenský život je organizován pevážn vedením obce, samostatná aktivita oban a spolk není píliš vysoká. Vysoké hodnocení si zaslouží ti místní hasiské sbory za svou intenzívní sportovní innost a péi o dti a dorost. Z kulturních a sportovních akcí je výjimená Letní volejbalová škola, která nabízí smysluplné využití prázdninového asu dtem z obce i okolí již nkolik let. Uznání zaslouží finanní a organizaní pomoc obce dvma pobokám místní knihovny. Výhodou Borovnice a všech jejích ástí je pkné a zdravé pírodní prostedí a blízkost rozsáhlých lesních masiv. Tato pednost není doposud píliš turisticky využívána, slouží spíše pímo obyvatelm obcí a regionu k odpolední a víkendové rekreaci. Na katastrálním území Borovnice se ásten nachází významná kulturní památka, poutní místo Homol s kostelem a hbitovem. I pes mnohé, ale spíše extenzívní, snahy o rekonstrukci objektu a jeho oživení, je v souasné dob objekt kostela využíván jen k obasným bohoslužbám a chátrá, stejn jako jeho okolí. K zvýšení jeho návštvnosti, tedy i zájmu o jeho osud, pispívá v roce 2003 dokonená ást cyklotrasy vedené z Chocn. Dvodem dosavadního malého zájmu vzdálenjších turist o návštvu této oblasti je i nedostatek, nebo ješt spíše absence služeb pro turistiku. Nejsou zde ubytovací možnosti, nabídka oberstvení je nepravidelná, chybí další objekty zájmu. I když nkteré zmínné nedostatky lze zmenšit i odstranit, nedá se pedpokládat výraznjší rozvoj turistického ruchu v této oblasti. Souhrnn lze íci, že všechny místní ásti obce Borovnice nabízejí vhodné prostedí pro trvalé bydlení s pevažujícími píjemnými stránkami života na venkov. Poteby obyvatel jsou uspokojeny spíše jen v základním rozsahu, ale rovnomrn. Až na uritou nekolegialitu místních ástí nejsou patrné žádné skryté problémy, které by mly negativn ovlivnit rozvoj obce jako stabilního sídelního útvaru. 1.3 Rozvojové zámry I. Všestrann spokojený život trvale žijících obyvatel. Pro naplnní tohoto zámru je teba : 1. Zajistit možnost výstavby rodinných domk pro nové rodiny Projednat možnost odkoupení a zainvestování pozemk urených územním plánem k bydlení, zadat zpracování zastavovacího plánu, zjistit a využít nabídku finanních píspvk na tyto akce, pipravit finanní rezervu v rozpotu obce na spolufinancování zámru. 2. Doplnit a rekonstruovat základní technickou infrastrukturu Zjistit souasný stav a možnosti rekonstrukce stávajícího vrtu pitné vody, zajistit rekonstrukci, pípadn výstavbu nového vrtu, opravit a doplnit stávající vodovodní rozvod do všech ástí obce. Vystavt kanalizaci a OV. Zjistit a využít nabídku finanních píspvk na tyto akce, pipravit finanní rezervu v rozpotu obce na spolufinancování zámru Zajistit pipojení plynových pípojek oban a dostatený odbr plynu v obci. 3. Rozšíit nabídku obchodu, služeb a dalšího obanského vybavení 13

14 Využít objekt Zámeku v Pestavlkách pro umístní provozovny služeb (kadenice, pedikúra, masáže ), klubu (dchodci, sportovci, ženy, mládež ), knihovny s ítárnou, tlocviny a herny. Rozšíit innost knihovny o veejný internet a kroužek dtí a mládeže. Využít objekt pohostinství v Pestavlkách pro umístní prodejny potravin, píp. dalšího sortimentu, rozšíit nabídku pohostinství a otevírací dobu (jedno z mála pohostinství pi komunikaci Kostelec - Choce), upravit pedprostor objektu posezení, denní nabídka. Upravit spoleenský sál a zavést tradici pravidelných spoleenských akcí. Umístit novinový stánek do prostoru autobusové stanice v Pestavlkách, doplnit zele, posezení, informaní tabule. V Borovnici zkvalitnit a rozšíit sortiment prodejny potravin, alternativn využívat prostor knihovny pro setkávání zájmových skupin obyvatelstva, píp. poskytování nkterých služeb. V Rájci zvážit možnost využití objektu píležitostného pohostinství pro pevnou prodejnu potravin s ásteným provozem. Podpoit rozvoj innosti emeslník propagací, objednávkami a píspvky obce. Podpoit innost úspšných spolk (hasii) vtší propagací a píspvky obce a z dalších zdroj. 4. Zlepšit dopravní obslužnost obce hromadnou dopravou a kvalitu a údržbu místních komunikací Projednat s dopravci možnost doplnní sobotní a nedlní autobusové linky Kostelec- Choce, upravit jízdní ády autobus v souladu s jízdními ády D. Zvážit a projednat možnost zízení okružního školního autobusu pro dovoz a odvoz dtí do MŠ, ZŠ, LŠU apod. Doplnit chodníky podél hlavní komunikace, osadit nové zastávkové pístešky s lavikami, rekonstruovat veejné osvtlení. Opravit a udržovat místní komunikace. II. Zvýšení atraktivity obce pro místní obyvatele i turisty Pro naplnní tohoto zámru je teba : 1. Nabídnout návštvníkm dostatek zajímavých cíl v obci a propagovat je Citliv zrekonstruovat objekt Zámeku v Pestavlkách, umístit museum s expozicí historie obce a okolí, pírodního parku Orlice a další. Spolen s obcí Lhoty u Potštejna a Církví ímskokatolickou upravit areál poutního místa Homol, nahradit chybjící plastiky replikami, opravit schodišt a prostor pi jeho pat upravit pro posezení, informace, odložení kol, odstavení aut, zásti odstranit stávající vzrostlou zele a vysadit ovocný sad, navázat na tradici poutí, zavést nové akce náboženského i svtského charakteru. Vyznait sí cyklotras v obci a okolí, navázat na cyklotrasu Chocesko pod Homolí, protáhnout trasu pes Borovnici a Pestavlky na Borohrádek, Kostelec nad Orlicí, opan na Potštejn. Upravit pro rekreaci rybník v Borovnici, umožnit koupání, posezení, táboení. Vydat výraznjší propaganí materiál Homole a brožuru o historii poutního místa. Vytisknout turistickou a cyklomapku obce a okolí, vyznait turistické cíle. 14

15 2. Nabídnout návštvníkm základní služby Vybudovat ubytovací kapacitu v objektu Pohostinství, píp. Zámeku v Pestavlkách, prodloužit v letním období otevírací dobu pohostinství. Zídit veejné táboišt u rybníka v Borovnici a pístešek pod Homolí. V Rájci prodloužit v letním období otevírací dobu pohostinství, píp.obchodu, upravit požární nádrž pro koupání. 15

16 2. astolovice 2.1. Popis Obec astolovice leží v Královéhradeckém kraji, 1 km západn od msta s rozšíenou psobností Kostelce nad Orlicí pi státní silnici 1. tídy. I/11 smrem na Týništ nad Orlicí. Je složena z jedné ásti astolovic a jednoho katastrálního území. Obecní úad je umístn v obecním objektu v centru obce. Krom Obecního úadu je v pízemí objektu umístna pošta a klub dchodc, v podkroví nov rekonstruovaná galerie s trvalou expozicí obraz Antonína a Jiího Hudekových. Prostor galerie je využíván i jako obadní a spoleenská sí. Další obanské vybavení je rozmístno ve stedu obce prodejna potravin a prodejny spotebního zboží, pohostinství, i mimo nj další prodejny a pohostinství, obecní knihovna, zdravotní stedisko. Sportovnímu vyžití slouží pedevším fotbalové hišt v jihovýchodní ásti obce a nov opravená sokolovna, tenisový kurt, další, víceúelové sportovišt vnjší i vnitní obci citeln chybí. V astolovicích je základní devítiletá škola i mateská škola, stední školy v Kostelci nad Orlicí jsou v pším dosahu. Vtšina zamstnaných obyvatel pracuje v míst ve firm ORSIL i za prací dojíždí pevážn do Kostelce nad Orlicí nebo Rychnova nad Knžnou. Hromadná doprava je zajištna mnoha autobusovými linkami Praha Hradec Králové Vamberk a astolovice Lino, resp.rychnov nad Knžnou a dále adou vlakových i rychlíkových spoj trat Týništ nad Orlicí Hanušovice a astolovice Solnice. V obci se nachází státem chránná kulturní památka zámek astolovice, která byla navrácena do vlastnictví pvodních majitel. Souástí areálu zámku je rozlehlý pírodn krajináský park v anglickém stylu s oborou. Další významnou památkou v astolovicích je pozdn barokní kostel Panny Marie Bolestné a kamenná socha sv. Václava od akademického sochae L. Faltejska. Obcí protéká íka Blá, na katastru obce je soutok této íky s ekou Divoká Orlice Statistické údaje obce Údaj Poslední dostupný údaj Rozloha (ha) 562 Poet ástí 1 16

17 Poet obyvatel-muži-ženy Hustota obyvatel (obyv/ha) 2,9 Vková struktura obyvatel , 15-59, 60+ Prmrný vk Vzdlanost Z-U-SŠ-VŠ Domy Celk.poet-trv.obydlené Byty Celk.poet-trv.obydlené Rekreaní objekty Rozdlení pdy (ha) ZPF-LPF-VP-ostat. Zamstnavatelé ORSIL, Rojek, menší firmy Podnikatelé Nezamstnanost (%) 6 Veejná správa Obecní úad, obadní sí Obanské vybavení MŠ, ZŠ, zdravotní stedisko, lékárna, pošta, hišt, tlocvina, fitnes, spoleenský sál, knihovna, restaurace Rekreace hotel, pension, ubytovna, cyklotrasa, turistická trasa, rozhledna, vyhlídka Technická infrastruktura vodovod, kanalizace, plynovod, OV, odvoz odpadu, tídní odpadu, telekomunikace Dopravní obslužnost SAD 12 spoj, D 20spoj; víkend polovina Závady na životním prostedí ORSIL, doprava na I/11 hluk, exhalace, zápach Významné objekty, lokality Zámek, kostel, kaple, socha, kanál Alba Významné osobnosti rod Šternberg, Antonín a Jií Hudekovi Aktivita obyvatelstva obce Subjekt innost Komise, výbor OZ finanní, kontrolní, sociální, stavební, kulturní, sportovní Zájmové spolky SDH, rybái, zahrádkái, myslivci, kynologové, dchodci, Sokol, fotbal Aktivní jedinci ano Sponzoi ano Spoleenský sál ano Územní plán ano rok Analýza Vyhodnocení dotazníku obanm Celkem se ankety zúastnilo 17 respondent, pesnji neurený poet muž a žen, údaje o vku, vzdlání a zamstnání nebyly vyplnny. 17

18 Vtšina respondent (88 %) pravideln dojíždí. Obvyklé je dojíždní autem (50 %) nebo autobusem (50 %), vtšin dojíždjících (88 %) spojení vyhovuje. Pipomínky nejsou Nejvtší spokojenost (100 %) projevili respondenti s dostupností zdravotnických zaízení Pipomínky nejsou Stejn vysoká spokojenost (100 %) se projevila s dostupností školských zaízení Pipomínky nejsou Vysoká (71 %) je spokojenost se sítí obchodu a služeb Pipomínky nejsou Nadprmrná (69 %) je i spokojenost s životním prostedím v obci Pipomínky se týkají : nutnosti výstavby obchvatu obce, nadmrné dopravy, zhoršování životního prostedí dopravou zhoršování ovzduší pachy z Orsilu Nízká spokojenost (47 %) se projevila s potem a dostupností sportovních zaízení Pipomínky nejsou uvedeny Nejmenší spokojenost (19 %) vyslovili obané s kulturním životem obce Pipomínky nejsou uvedeny Pro podporu cestovního ruchu se vyjádila vtšina (87 %) obyvatel Doporuení se týkají : ochrany památek ped krádežemi K reform veejné správy a svazku obcí se respondenti nevyjádili Nejvtší problémy (azeno podle etnosti uplatnní) nadmrná silniní doprava, chybí pechody se semafory (u Obecního úadu) Upednostnné zámry obchvat obce, zlepšení silniní sít, výstavba cyklostezky podél hlavní komunikace rozšíení nabídky obchodu a služeb výstavba sportoviš, rozšíení kulturní nabídky, obnova letního kina podpora cestovního ruchu, podpora podnikání zlepšení životního prostedí, zlepšení veejné dopravy, více odpadkových koš bytová výstavba SWOT analýza Silné stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život 18

19 Významná kulturní památka v obci zámek Galerie lenství v místním funkním mikroregionu Strýc Velký nemovitý majetek obce MŠ a ZŠ v obci Rekonstruovaný objekt hostince se spoleenským sálem v majetku obce Aktivní spolkový život obce Pracovní píležitosti v obci a blízkém okolí Zvyšování potu obyvatel Volné parcely pro výstavbu RD Blízkost a snadná dostupnost nkolika vtších mst Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí eka v obci Dominanta zámku a zámeckého parku Projekní pipravenost dalších investiních akcí Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Kižovatka železniních tratí a zastávka v obci Dobrá dopravní dostupnost obce ze všech smr Plynofikace obce, vodovod, kanalizace Význam obce Celostátn významná kulturní památka Regionáln významná zahradnická výstava Významný prmyslový podnik Slabé stránky Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Chybjící tlocvina a venkovní sportovišt Chybjící kulturní zaízení a vtší sál, málo aktivní kulturní život Chybjící služby pro turisty Nevyužívané obchodní prostory v objektech Komunikace 1. tídy rozdluje obec, malá prstupnost Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Silnice 1.tídy prochází obcí Neúpravný sted obce Neudržované objekty v obci zejména pi komunikaci 1.tídy do Hradce Králové Architektonicky málo atraktivní objekty, nesourodá zástavba Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Exhalace z prmyslové výroby a navazující dopravy Exhalace z intenzivní silniní dopravy Význam obce Obec ve stínu významné kulturní památky Hrozby Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Zánik pvodního charakteru zástavby, novostavby místo rekonstrukcí 19

20 Nadmrná dopravní zátž obce, zhoršení životního prostedí a bezpenosti Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Význam obce Píležitosti Život obce - obyvatelstvo, zamstnanost, vybavení obce, podnikání, spoleenský život Doplnní sít cyklotras v návaznosti na cyklotrasy v okolí, spojení s esticemi, Kostelcem nad Orlicí, Solnicí a dalšími obcemi Doplnní sít znaených pších tras, zejména smrem na Kostelec nad Orlicí, Synkov a další, zvýraznní dalších turisticky atraktivních míst v okolí obce (kostelecký zámecký park, pírodní park Orlice, údolí Blé) Celoroní využití prostoru galerie a sálu U Lva ke kulturním akcím Nová výstavba rodinných domk na volných stavebních pozemcích Dokonení rekonstrukce sokolovny, výstavba venkovního víceúelového sportovišt Obnovení tradice letního promítání a kulturních program na letní scén Vtší spolupráce s majitelkou zámku a firmou Orsil, vzájemná propagace a sponzorství Vzhled obce - urbanistické a architektonické kvality, poloha obce, životní prostedí Uskutenní projekn pipravených stavebních zámr v centru msta Úprava centra obce, doplnní zelen, laviek, odclonní prjezdné dopravy Oprava fasád objekt, oživení parter Doplnní informaního systému pro turisty Doplnní zeleného pásu podél komunikace 1.tídy v obci Oznaení a zvýraznní pší trasy k nádraží D Technické vybavení obce - inženýrské sít, doprava, ovzduší, odpady Vybudování nadchodu (podchodu) pes komunikací 1. tídy v centru obce, možnost bezkolizního prchodu dtí do školy a turist do centra Význam obce Propagace obce jako místa historie a kulturních tradic Komentá Obec astolovice je svou velikostí, potem obyvatel a charakterem zástavby na pomezí kategorií obec a msto. Toto zaazení je pro rozvoj obce nevýhodné, protože z obou kategorií erpá spíše negativa. Nároky obyvatel vtších obcí na obanské vybavení, technickou infrastrukturu a dopravu se pibližují nárokm obyvatel mst, zatímco možnosti rozpotu jsou bližší možnostem menších obcí, avšak bez nároku nebo s omezenou možností získání rzných státních finanních píspvk. Zejm i proto se obec donedávna stavla k uskuteování svého rozvoje trochu rezervovan, investovala pedevším do inženýrských sítí a komunikací a svj rozvojový potenciál nechávala ležet ladem. Pitom projektová pipravenost obce (územní plán již z roku 1994, zastavovací plán obytné zóny, ÚPD dostavby centra obce, víceúelového sportovišt, sportovní haly, domu s peovatelskou službou, aj.), a tedy zejm promyšlenost rozvoje zdaleka pedí msta s mnohem vtšími možnostmi. To je možné pokládat za velmi dobrou investici do budoucna, protože v nejbližších letech lze pedpokládat zvýšení možnosti získání finanních prostedk na realizace investiních zámr obcí podložených zpracovanou a schválenou projektovou dokumentací. V tomto smyslu je obec výborn pipravena. 20

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

PROGRAM OBNOVY VESNICE

PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec Ohrazenice Ohrazenice p. 81 511 01 Turnov Tel. 481 321885 IO 00275956 DI CZ 00275956 PROGRAM OBNOVY VESNICE Obec : Ohrazenice Katastrální území : Ohrazenice u Turnova Poet obyvatel : 1076 Obsah :

Více

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu

Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky 1 000 K Píjmy: Da z píjmu Obec Jindichovice,Jindichovice 232,358 01 Kraslice Plnní rozpotu k 30.06.2010 Skutenost Rozpoet %plnní poznámky K 1 000 K Píjmy: Da z píjmu fyz.osob.závislá innost 516 885,43 950,00 54,41% Da z píjmu fyz.osob

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství

37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství Píloha. 2 Strategická ást akního rozvoje sociálních služeb na rok 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sít odborného sociálního poradenství ze Cíl D.1 Zajistit sí krizových poradenských

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340

SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 P í l o h a. 3 SCHVÁLENÝ ROZPOET NA ROK 2001 (v tis. K) SR UR I.PÍJMY CELKEM 79 878 82 340 z toho: daové 39 068 39 068 nedaové 11 928 14 387 kapitálové 5 777 5 777 dotace neinvestiní 21 670 21 673 FRBMS

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence,

bezpené msto s nízkým výskytem spoleensky nepíznivých jev a s vysokou úrovní jejich prevence, CELKOVÁ VIZE ROZVOJE MSTA Horní Slavkov je v roce 2028 regionáln významným a vyhledávaným centrem oblasti Slavkovského lesa, dynamicky a vyvážen se rozvíjejícím a funkním místem, nabízejícím vhodné podmínky

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ. Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy

Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy Návrh rozpotu na rok 2004 A - daové píjmy položka text rozpoet v tis. K 1111 da ze závislé innosti 1300 1112 da z píjmu fyz. osob (OSV#) 500 1113 da srážková 70 1121 da z píjmu práv. osob 1 300 1122 da

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000

Text roku 2008 na rok 2009. Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Návrh rozpotu na rok 2009 P Í J M Y schválený rozpoet návrh rozpotu Text roku 2008 na rok 2009 Daové píjmy celkem 21 168 000 23 923 000 Da z píjmu FO záv.innost 3 800 000 4 100 000 Da z píjmu FO samost.výdlená

Více

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin.

ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. ZÁPIS z 3. veejného zasedání Zastupitelstva obce Zlatá Olešnice konaného dne 18.12.2006 na OÚ v zasedací místnosti od 18,00 hodin. Program: 1. Zahájení. 2. Schválení programu. 3. Základní a Mateská škola

Více

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč

Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Prodej komerční nemovitosti č.p. 443 Dolní Dobrouč Obec: Dolní Dobrouč Katastrální území: Dolní Dobrouč Okres: Kraj: Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: Poloha objektu: 10 600

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora

Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Bezpenost dtí v okolí škol z pohledu bezpenostního auditora Ing. Jaroslav Heinich, HBH Projekt spol. s r.o. pednáška na konferenci Bezpenos dopravy na pozemných komunikáciách 2008 ve Vyhne (SK) ÚVOD Bezpenostní

Více

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí?

4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? 4. Co Vám ve Vraném nad Vltavou a v jeho okolí chybí? Krajina a příroda hospodářství - obnovení funkce statku stromy v nové zástavbě upravený horní okraj obce a na něm louky a sady častější čištění (odbahnění)

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0

Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0. z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 Rozpoet msta Stíbra na rok 2004 I.PÍJMY CELKEM 110 663,0 z toho daové 52 983,0 nedaové 15 842,0 kapitálové 1 400,0 dotace neinvestiní 40 438,0 II. VÝDAJE CELKEM 110 724,5 z toho bžné 100 931,0 kapitálové

Více

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta

Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta Stav cyklistické dopravy v Hradci Králové podkladový materiál pro jednání s vedením mčsta leden 2011 Úvod Hradec Králové je historicky cyklistické mčsto. Cyklistické stezky vybudované v 80. letech okolo

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin.

Zápis. z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Zápis z 5. jednání rady msta, které se konalo v pondlí 19. února 2007 od 18.00 hodin. Program jednání: 1) Návrh ceny vodného a stoného na hospodáský rok 2007 2008 pro msto. 2) Návrh na poízení nového územního

Více

Vyhodnocování udržitelného využití území

Vyhodnocování udržitelného využití území Vyhodnocování udržitelného využití území Vladimíra Šilhánková, Michael Pondlíek Nový stavební zákon pinesl adu novinek nejen v územn plánovacím procesu, ale i v nástrojích územního plánování. Zcela nov

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn

17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn 17. Orlická cyklistická cesta: Hradec Králové - Třebechovice pod Orebem - Kostelec nad Orlící Potštejn Vedení cyklotrasy bylo podrobně zpracováno firmou SURPMO, Ateliér Hradec Králové v roce 2004. Jako

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen

Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Územní studie horských oblastí Gebietsstudie von Bergregionen Bc. Vlastimil Veselý, Karlovarský kraj Informaní systém pro územní plánování pomže pekonat hranice plánování CROSS-DATA Závrená konference

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Schválený rozpoet na rok 2002

Schválený rozpoet na rok 2002 PÍLOHA. 2 z 31. zasedání zastupitelstva Msta Stíbra dne 31.01.2002 Schválený rozpoet na rok 2002 I.PÍJMY CELKEM 81 810 Píjmy 80 410 z toho: daové 41 955 nedaové 13 304 kapitálové 3 200 dotace neinvestiní

Více

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003

U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 3.zasedání Zastupitelstva M-Praha-Kunratice 26.2.2003 U S N E S E N Í z 3.zasedání Zastupitelstva M Praha Kunratice konaného dne 26.února 2003 Zastupitelstvo M návrhovou komisi ve složení: Ovovatele zápisu

Více

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013

Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vyso ina na období 2008 2013 Strategie rozvoje cestovního ruchu v kraji Vysoina na období 2008 2013 Zpracovatel: Krajský úad kraje Vysoina, oddlení strategického plánování Vysoina Tourism, píspvková organizace Masarykova univerzita

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Brno - Líše. Obrázek 1 zaátek trasy "Jedovnická" Obrázek 2 kižovatka Jedovnická - ípská

Brno - Líše. Obrázek 1 zaátek trasy Jedovnická Obrázek 2 kižovatka Jedovnická - ípská Brno - Líše 1) Jedovnická - kolem spalovny - zaátek: kižovatka Blohorská - konec: kižovatka Ktinská - Novolíšeská - délka: 1,5 km. - šíka 5,5 m (po celé délce) Cyklisty už dnes využívaný chodník kolem

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 )

Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) Stránka 1 z 6 Komunitní plán zdraví a kvality života Desná ( 2007 ) A. VEŘEJNÁ SPRÁVA, INFORMOVANOST, STRATEGICKÝ ROZVOJ B. ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SOCIÁLNÍ

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Rozvojová strategie obce Písečná

Rozvojová strategie obce Písečná Rozvojová strategie obce Písečná VIZE Obec Písečná bude v roce 2020 kvalitním místem pro život občanů s pestrým kulturně-společenským děním, čistým životním prostředím a rozvinutou infrastrukturou. GLOBÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdlávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA, LIBEREC, ESKÁ 354, PÍSPVKOVÁ ORGANIZACE 1. IDENTIFIKANÍ ÚDAJE Motivaní název školního vzdlávacího programu pro základní vzdlávání: UÍME SE,

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE VINTÍOV ING.ARCH. O.FÁRA ATELIER A.F.I. PLZE ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ, URBANISMUS, ARCHITEKTURA, PROJEKTOVÁ, PORADENSKÁ A KONZULTANÍ INNOST Železniní 28, 326 00 Plze, Telefon-záznamník-fax-377241839, E-mail- afi.atelier@volny.cz

Více

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti

Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Zápis ze setkání zástupců MAS Orlicko a veřejnosti Místo konání: Ústí nad Orlicí, Dolní Čermná, Žamberk Dne: 22. 4., 23. 4., 25. 4. 2014 Účastníci: zástupci MAS Orlicko a veřejnost Ve dnech 22. 4., 23.

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2.Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot 1. Vymezení zastavěného území Řešeným územím územního plánu Žampach je katastrální území Žampach s kódem 794 465 a výměrou 556 ha. Vedle vlastního Žampachu patří do řešeného území místní část Hlavná. V

Více

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt

Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky. Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK. Semestrální projekt Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava Institut geoinformatiky Analýza dojíždní z dotazníkového šetení v MSK Semestrální projekt 18.1.2007 GN 262 Barbora Hejlková 1 OBSAH OBSAH...2 ZADÁNÍ...3

Více

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007

Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Przkum kvality služby v Mstském dopravním podniku Opava, a.s. v roce 2007 Zpracoval: Ing. Michal Matoušek, Ph.D. Dresden, 11.5.2007 1 V návaznosti na provedený przkum kvality služby v Mstském dopravním

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích

Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Komunitní plánování rozvoje v Bučovicích Martin Vérteši FOND MIKROPROJEKTŮ Brno, 2015 Obsah Úvod... 3 1. Obec Bučovice a východiska pro komunitní plánování... 4 2. Sociodemografické údaje... 4 3. Vztah

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem

Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem 117 Příloha č. 19 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny, hodnocené znaky a kvalitativní pásma pro ocenění bytů porovnávacím způsobem Základní ceny za m 2 podlahové plochy v budovách typu J a K KRAJ/ (OBEC)

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více