Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa"

Transkript

1 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/3

2 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 2 Obsah OBSAH 2 ÚVOD 3 1 STRUKTURA NÁVRHOVÝCH ČÁSTÍ JIŽ EXISTUJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ V ÚZEMÍ STRATEGIE ROZVOJE LK STRATEGIE ROZVOJE DOLNOSLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA VOLBA METODIKY ZPRACOVÁNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A HARMONOGRAM GRÉMIA STRATEGIE A JEJICH ROLE 11 3 NÁVRH STRUKTURY DOKUMENTU STRATEGIE 15 4 NÁVRH STRUKTURY DOKUMENTU AKČNÍ PLÁN STRATEGIE 19 5 NÁVRH STRATEGIE 21 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): SILNIČNÍ DOPRAVA 22 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 24 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ČISTÁ NISA 26 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): LESY 28 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): CESTOVNÍ RUCH A CYKLOTURISTIKA 30 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): HOSPODÁŘSTVÍ 32 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 34 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): KRIZOVÝ MANAGEMENT 36 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): KNIHOVNY 38 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): HISTORIE 40 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): PAMÁTKY 42 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): STATISTIKA 44 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ŠKOLSTVÍ 46 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 48 TEMATICKÁ OBLAST: KULTURA A SPORT 50 TEMATICKÁ OBLAST: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 50

3 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 3 Úvod Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa vznikl s cílem co nejvíce usnadnit práci grémií, v nichž bude strategie zpracovávána, především pak práci odborných přeshraničních pracovních skupin tím, že: stanoví jasnou metodiku zpracování této strategie (touto metodikou se pak bude řídit zpracovatel strategických dokumentů při koordinaci práce pracovních skupin a samotné kompilaci jejich výsledků v ucelený dokument), navrhuje strukturu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, navrhuje strukturu dokumentu Akční plán Strategie rozvoje ERN, navrhuje harmonogram zpracování Strategie a Akčního plánu, který koresponduje s projektovou žádostí, definuje prioritní oblasti, ve kterých probíhá přeshraniční spolupráce a jejich případnou koncentraci do větších strategičtějších celků, navrhuje koncept strategie tj. navrhuje základní popis jednotlivých oblastí, jejich SWOT analýzu některá opatření v dané oblasti tento koncept bude sloužit jako výchozí podklad pro diskusi v pracovních skupinách.

4 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 4 1 Struktura návrhových částí již existujících rozvojových dokumentů v území Struktura dokumentu Strategie rozvoje ERN by měla vychází z programového dokumentu Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika , ve kterém je provedena charakteristika území (analýza) a následně zvoleny cíle a strategie. Jedná se o společný přeshraniční dokument, jehož struktura odpovídá zpracovávané Strategii rozvoje ERN (analýza cíle (vize) strategie hodnocení). Součástí Strategie rozvoje ERN bude i Akční plán s rozpracovanými konkrétními pilotními projekty. Strategie by měla být rovněž kompatibilní s nejdůležitějšími rozvojovými strategiemi v území: s rozvojovou strategií Libereckého kraje a s rozvojovou strategií Dolnoslezského vojvodství. 1.1 Strategie rozvoje LK Strategie rozvoje Libereckého kraje se ve své návrhové části drží stejné struktury jako v analytické části a dotýká se pěti rozvojových oblastí (strategických cílů): Dynamická a konkurenceschopná ekonomika. Kvalitní a zdravé lidské zdroje. Komplexní a kvalitní infrastruktura. Zdravé životní prostředí bez zátěží. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti. V každé z těchto oblastí následně definuje 4-7 rozvojových opatření. 1.2 Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství Podobně jako Strategie rozvoje Libereckého kraje na české straně ERN, tak i Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství představuje hlavní regionální rozvojový dokument polské strany ERN. Dokument definuje následující strategické cíle: Vybudování konkurenceschopného a inovačního hospodářství (hospodářský cíl),

5 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 5 zvýšení územní soudržnosti (územní cíl), rozvoj sociální solidarity a postojů otevřených světu (sociální cíl). 1.3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika V programovém dokumentu programu přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce je dle požadavků nařízení stanovena strategie sloužící k naplnění strategických a specifických cílů. Důraz je... kladen na rozvoj podnikatelského prostředí (podpora navazování spolupráce mezi výzkumnými a vývojovými institucemi a podnikatelskými subjekty, posilování inovačního potenciálu), rozvoj cestovního ruchu (atraktivit cestovního ruchu, podpora jejich propagace, zlepšení nabídky produktů cestovního ruchu), na podporu vzdělávání a celoživotního učení a přeshraniční spolupráci mezi místními komunitami a institucemi na obou stranách hranice (tvoření nových sítí a struktur) a na snižování migrace obyvatelstva z příhraničního území podporováním procesů vytvářejících nové pracovní příležitosti a v neposlední řadě na posílení dostupnosti území a zlepšení kvality životního prostředí. 1 Ve strategii jsou stanoveny 3 prioritní osy: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, podpora spolupráce místních společenství. Obr. Schematické vyjádření prioritních oblastí a cílů strategie obsažené v programové dokumentu OPPS ČR-Polsko Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

6 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 6 Tabulka: Porovnání struktury návrhových částí rozvojových dokumentů Strategie rozvoje Libereckého kraje Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Podpora spolupráce místních společenství Strategie rozvoje dolnoslezského vojvodství vybudování konkurenceschopného a inovačního hospodářství (hospodářský cíl) zvýšení územní soudržnosti (územní cíl) Rozvoj sociální solidarity a postojů otevřených světu (sociální cíl).

7 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 7 2 Volba metodiky zpracování 2.1 Postup zpracování a harmonogram Postup zpracování strategie vychází z obecně přijímané metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů, tak aby byla kompatibilní s výše uvedenými rozvojovými strategiemi v území (s rozvojovou strategií Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a rovněž strategií obsažené v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká-republika Polsko ). Výstupy této strategie rovněž musí být co do struktury kompatibilní se strategií, která bude připravována v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Dolnoslezským vojvodstvím, Libereckým, Královehradeckým, Pardubický a Olomouckým krajem, a českými a polskými částmi euroregionů Nisa a Glacensis. Výstupy strategie rozvoje ERN a Akčního plánu budou následně přejaty do strategie širšího území. Bude potřeba dobře nastavit komunikační kanály mezi zpracovatelem rozvojové strategie ERN a rozvojové strategie česko-polského pohraničí a to již v době přípravy, aby bylo dosaženo co možná největší kompatibility. Při zpracování Strategie rozvoje ERN bude následován tento postup: - 1. fáze: Socioekonomická analýza a SWOT analýza V prví fázi (během prvního čtvrtletí 2012) bude členům pracovních skupin představena zpracovaná socioekonomická analýza a odborníci budou vyzvání k jejímu připomínkování. Připomínky budou do analýzy zapracovány. Rovněž se očekává, že budou aktualizována v analýze použitá statistická data, jakmile boudou k dispozici. Aby byl zajištěn hladký a rychlý začátek procesu tvorby strategie, bude ještě před započetím práce grémií vypracován odborný návrh konceptu strategie (tento dokument). Jeho smyslem je poskytnout členům odborných grémií vstupní podklad k diskusi a připomínkování. Odpadne tak nutnost vytvářet text od samého začátku. V první fázi budou členové odborných skupin EUREX diskutovat a připomínkovat v konceptu navrženou SWOT analýzu své dané oblasti. Zpracovatel zapracuje připomínky a předloží aktualizované analýzy k odsouhlasení. Taktéž vytvoří na základě odsouhlasených dílčích SWOT analýz souhrnnou SWOT analýzu celého území.

8 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 8 Zpracovatelem bude navrženo pro účely zpracování strategie případné tematické sloučení některých oblastí zaměření pracovních skupin do větších tematických celků. Tento návrh společně s dalšími výstupy ze skupin bude předložen řídícímu týmu. Bude informován řídící výbor. Výboru budou prezentovány výsledky socioekonomické analýzy a SWOT analýzy. Indikativní harmonogram: 1.Q fáze: Vize, strategické cíle, prioritní oblasti V druhé fázi (během 2. čtvrtletí 2012) budou započaty práce na návrhové části strategie. Nejprve bude odsouhlasena vize území tedy jak by mělo českopolské území Euroregionu vypadat v roce Z této vize bude vyplývat globální cíl a strategické cíle v jednotlivých prioritních oblastech. Každá z oblastí bude obsahovat popis a odůvodnění. Každá odborná skupina bude zodpovědná za práci ve své konkrétní oblasti, řídící tým poté za případné překryvy či témata nepokrytá pracovními skupinami. Zpracovatel zajistí dodržení jednotné struktury výstupů všech pracovních skupin. Návrh struktury je rovněž obsahem tohoto konceptu. Indikativní harmonogram: 2.Q fáze: Opatření Ve třetí fázi zpracování strategie, která bude probíhat ve třetím čtvrtletí roku 2012, bude v pracovních skupinách navržen v jednotlivých prioritních oblastech seznam opatření vedoucích k dosažení stanovených cílů. Každé opatření bude obsahovat krátký popis a zdůvodnění vč. případného popisu vhodných aktivit (projektů). V této fázi by mělo proběhnout další zasedání Řídícího výboru strategie. Ten by měl být informován o výsledcích práce odborných skupin a řídícího týmu a o výstupech z druhé a třetí fáze zpracování strategie. Indikativní harmonogram: 3.Q 2012

9 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ fáze: Finalizace dokumentu návrh implementace, vyhodnocování V poslední (čtvrté) fázi tvorby Strategie by se měl celý dokument finalizovat. Hlavní objem práce bude spočívat na externím zpracovateli, který bude muset všechny dílčí výstupy agregovat do jednoho uceleného dokumentu. Velmi důležitá bude i práce řídícího týmu, který by měl vyladit případné překryvy mezi prioritními oblastmi a navrhnout implementační strukturu (resp. způsob, jakým bude strategie uváděna v život). Rovněž by měl navrhnout, jakým způsobem bude naplňování strategie monitorováno (pracovní skupiny by ve spolupráci s pracovní skupinou Statistika měly navrhnout vhodné monitorovací ukazatele). Finální verze dokumentu bude schválena Řídícím výborem a dalšími grémii (např. Radou Euroregionu Nisa či konventem Euroregionu Nysa). Indikativní harmonogram: 4.Q 2012 Obr.: Harmonogram tvorby Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 1. čtvrtletí 2012 Socioekonomická analýza a SWOT analýza 2. čtvrtletí 2012 Vize, strategické cíle, prioritní oblasti 3. čtvrtletí 2012 Opatření 4. čtvtletí 2012 Finalizace dokumentu Práce na tvorbě Strategie rozvoje ERN by tedy měly být dokončeny do konce roku 2012, aby byl splněn i milník v česko-polském projektu. V další fázi, během první poloviny roku 2013, pak bude následně zpracován Akční plán definující klíčové pilotní projekty.

10 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 10 Zpracování Akčního plánu bude probíhat v následujících fázích: - 5. fáze: Identifikace pilotních projektů Během páté fáze celého procesu (1. fáze zpracování Akčního plánu) budou v jednotlivých oblastech vybrány v pracovních skupinách klíčové pilotní projekty, jejichž realizace má pro danou oblast a stanovené strategické cíle největší přidanou hodnotu. Velmi důležitým úkolem v této fázi bude nalezení konsenzu nad těmito pilotními projekty resp. nad jejich důležitostí. Rovněž bude zapotřebí najít konsensus nad důležitostí jednotlivých oblastí. Zde bude hrát důležitou roli Řídící výbor složený převážně z politických reprezentantů regionu. Ten bude muset stanovit jasné priority. Výstupem bude seznam pilotních projektů, které budou obsaženy v akčním plánu. Indikativní harmonogram: 1.Q fáze: Rozpracování pilotních projektů finalizace dokumentu Během poslední fáze budou členy pracovních skupin detailněji rozpracovány navržené pilotní projekty v Akčním plánu až do podoby projektového záměru, který by měl obsahovat popis projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, přeshraniční spolupráci, aktivity, přibližný rozpočet, harmonogram a také případné projektové partnery (nositele projektu). Neméně důležitou součástí takového záměru bude i vazba na dostupné zdroje financování 2. Zpracovatel strategie zajistí kompilaci těchto projektových záměrů do Akčního plánu a zajistí finální úpravu dokumentu a připraví jej ke schválení ve všech grémiích. Indikativní harmonogram: 2.Q Jelikož se jedná o období, kdy se budou teprve formovat budoucí operační programy v rámci kohezní politiky EU na období a programy současného období již s největší pravděpodobností budou mít všechny prostředky navázány, bude zapotřebí sledovat aktuální vývoj v oblasti budoucí kohezní politiky a identifikovat včas možné zdroje financování. Je možné, že dojde ke zpoždění a tyto zdroje bude možno identifikovat až v pozdějším čase. Je možné se rovněž soustředit i na jiné než evropské dotace, i když z logiky věci budou nejvhodnějším dotačním titulem budoucí programy přeshraniční spolupráce.

11 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 11 Obr.: Harmonogram tvorby Akčního plánu 1. čtvrtletí 2013 Identifikace pilotních projektů 2. čtvrtletí 2013 Rozpracování pilotních projektů - finalizace dokumentu 2.2 Grémia Strategie a jejich role Řídící výbor Samotnou tvorbu strategie bude zastřešovat Řídící výbor, který bude celému procesu dodávat především politickou záštitu. Toto je velmi důležité pro budoucí obecné přijetí strategie všemi důležitými subjekty veřejného života především Libereckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím, okresy a městy. Zastoupeny by měly být i další významné subjekty např. vzdělávací instituce či zástupci podnikatelské sféry. Navrhované složení Řídícího výboru: - za českou stranu: o RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova o Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa, starosta města Hrádek nad Nisou o Ing. Petr Beitl, místopředseda Euroregionu Nisa, starosta města Jablonec nad Nisou o Ing. Dan Ramzer, místopředseda Euroregionu Nisa, starosta města Frýdlant v Čechách o Ing. Josef Poláček, místopředseda Euroregionu Nisa, místostarosta města Varnsdorf o Jan Stejskal, místopředseda Euroregionu Nisa, člen zastupitelstva města Česká Lípa o Ing. Jaromír Pekař, místopředseda Euroregionu Nisa, místostarosta města Turnov o Ing. Vladimír Opatrný, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Liberec o Ing. Jana Drašarová, Ph.D, prorektorka Technické univerzity Liberec

12 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ za polskou stranu: o Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego nebo Wicemarszałek Radosław Mołoń nebo Wicemarszałek Jerzy Łużniak o Piotr Roman, prezident Euroregionu Nysa, starosta města Boleslawiec o Starostové členských powiatů ER Nysa či místopředsedové ER Nysa Řídící tým Řídící tým bude koordinovat tvorbu strategie a pravidelně vyhodnocovat pokrok ve tvorbě strategie a navrhovat další postupy. Zastoupeni by v něm měli být experti na regionální rozvoj a strategické plánování hlavních partnerů tj. Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství, sekretáři Euroregionu Nisa a projektový tým. Navrhované složení Řídícího výboru: - za českou stranu: o Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajský úřad Libereckého kraje o RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí, Krajský úřad Libereckého kraje o Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., sekretář Euroregionu Nisa o Ing. Pavel Branda, Ph.D., projektový manažer, Euroregion Nisa - za polskou stranu: o Zástupce Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství (např. Bartolomej Ostrowski) vedoucí odboru vnějších vztahů a evropské spolupráce o Andrzej Jankowski, sekretář Euroregionu Nysa o Dr. Miroslaw Zdulski - projektový manažer, Euroregion Nysa Odborné pracovní skupiny Samotná práce bude probíhat v odborných pracovních skupinách složených z expertů na jednotlivé tematické oblasti z obou stran hranice. Pro zpracování strategie budou využity odborné pracovní skupiny Euroregionu Nisa EUREX. V současné době působí v Euroregionu následující pracovní skupiny: Silniční doprava Železniční doprava Školství Cestovní ruch a Cykloturistika

13 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 13 Památky Knihovny Historie Veřejné zdraví Krizový management Zdravotnické záchranné služby Hospodářství Čistá Nisa Lesy Statistika Tak vysoký počet pracovních skupin je dán historickým vývojem spolupráce v rámci euroregionu a témat, která byla předmětem společného zájmu. Pro přehlednost strategie by pracovní skupiny měly být integrovány do širších tematických celků (prioritních oblastí): Možné sdružení Dopravní dostupnost Pracovní skupiny ERN (EUREX) Silniční doprava Železniční doprava Životní prostředí Hospodářství a cestovní ruch Bezpečnost Vzdělávání, kultura a sociální oblast Podpůrná průřezová skupina Čistá Nisa Lesy Cestovní ruch Cykloturistika Hospodářství Veřejné zdraví Krizový management Zdravotnické záchranné služby Knihovny Historie Památky Školství Statistika Externí zpracovatel Samotné zpracování dokumentu bude realizováno externím expertem/firmou. Ten bude rovněž celý proces tvorby strategie odborně/metodicky doprovázet. Projektový tým Koordinaci česko-polského projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa zajišťuje společný přeshraniční projektový tým složený z polského a českého experta. Tým je

14 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 14 zodpovědný za koordinaci celého projektu v souladu z pravidly operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko Některé projektové aktivity přímo realizuje, jiné koordinuje a úzce spolupracuje s externími dodavateli. Tým pracuje jak v Polsku (v sídle polské strany ERN) tak v České republice (v sídle české strany ERN). Složení projektového týmu: - za českou stranu: o Ing. Pavel Branda, Ph.D., projektový manažer, Euroregion Nisa - za polskou stranu: o Dr. Miroslaw Zdulski, projektový manažer, Euroregion Nysa

15 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh struktury dokumentu strategie Struktura samotného dokumentu vychází z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Jelikož těžiště práce bude spočívat na přeshraničních odborných pracovních skupinách, vychází se z předpokladu, že každá skupina bude zodpovědná za zpracování své tematické oblasti. Socio-ekonomická analýza Každá skupina bude moci v první fázi připomínkovat socio-ekonomickou analýzu, která bude vstupním podkladem pro zpracování strategie. SWOT analýza Dalším krokem by mělo být vytvoření SWOT analýzy jakožto nástroje dlouhodobého plánování. Ta by měla komplexně hodnotit interní faktory rozvoje (silné stránky a slabé stránky) a externí faktory (příležitosti a hrozby). Popis oblasti Každá oblast by měla obsahovat krátký popis výchozí situace vč. rekapitulace dosavadních výsledků spolupráce. Specifické cíle: Pro každou oblast budou stanoveny specifické cíle tzn. čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo. Tyto specifické cíle pak budou integrovány do hlavního cíle prioritní oblasti (podle integrace tematických oblastí). Vazba na SWOT analýzu: Každá tematická oblast by měla dále obsahovat slovní popis vazby tematické oblasti na SWOT analýzu. Tím, že k vypracování souhrnné analýzy budou sloužit dílčí SWOT analýzy jednotlivých oblastí, bude zajištěna i tato vazba. Navrhovaná opatření: Nejdůležitější prací odborných skupin bude navržení nejvhodnějších opatření vedoucích k dosažení specifických cílů v dané tematické oblasti. Každé opatření by mělo obsahovat následující informace: - název opatření, - popis, - vazba na specifický cíl/zdůvodnění, - vhodné aktivity.

16 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 16 Každá z pracovních odborných skupin by tedy měla vypracovat výše uvedené a to v následující struktuře, která bude stejná pro všechny skupiny a zajistí jednotnost zpracování a sloučení tematických oblastí do rozvojových priorit:

17 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 17 Tematická oblast (pracovní skupina): Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Příležitosti: Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Hrozby: Vnější (mající původ mimo Euroregion) Popis oblasti: Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo)

18 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 18 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity)

19 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh struktury dokumentu Akční plán strategie Smyslem akčního plánu je vytipovat v rámci navržené strategie konkrétní aktivity (pilotní projekty), jejichž realizace by nejvíce přispěla k dosažení stanovených cílů. Výstupem by měl být zásobník projektů v určité fázi připravenosti, tak aby bylo možné je připravit a předložit hned na začátku dalšího plánovacího období, pokud tyto aktivity budou financovatelné z prostředků Evropské unie. Každý z projektů by měl být rozpracován v následujících oblastech: Název projektu: Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Popis projektu: Cíle projektu:

20 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 20 Náklady projektu: Doba trvání projektu: Možné zdroje financování:

21 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh Strategie V následující části jsou uvedeny návrhy popisu, cílů, SWOT analýzy příp. i opatření v každé z oblastí. Návrhy mají za cíl usnadnit začátek zpracování strategie v pracovních skupinách, kdy skupiny budou mít k dispozici tento výchozí podkladový materiál a mohu začít s jeho připomínkováním a diskusí nad ním, místo toho, aby musely začít zpracovávat danou oblast na čistém listu papíru.

22 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 22 Tematická oblast (pracovní skupina): Silniční doprava Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Poměrně hustá dopravní síť, jejíž kvalita se postupně zlepšuje Dlouholetá spolupráce dotčených subjektů v rámci pracovní skupiny Existence třístranné Koncepce rozvoje dopravy a mapy silničních investic Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Stále přetrvávající potřeby velkých investic do zkvalitnění sítě (především mosty a silnice) Vnější (mající původ mimo Euroregion) Příležitosti: Členství všech zemí v schengenském prostoru Hrozby: Dopad živelných událostí (především bleskových povodní) na silniční síť Existence správních hranic Nedostatek finančních prostředků ve veřejných rozpočtech Zaměření budoucích operačních programů na neinvestiční priority Popis oblasti: Charakteristika oblasti: Existence kvalitního dopravního propojení je základním předpokladem rozvoje přeshraniční spolupráce a hospodářského a sociálního rozvoje území. Vstupem do schengenského prostoru jsou vytvořeny dobré rámcové podmínky pro rozvoj přeshraničních spojení. Díky poddimenzování investic do dopravní sítě v minulosti přetrvává v ERN stále potřeba dalších investic. Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo) Na počátcích spolupráce na zač. 90. let stálo v popředí zájmu obnova historických a vytváření nových přeshraničních spojení (hraničních přechodů). Podařilo se přispět k rozvoji dopravní sítě v této bývalé periferní oblasti skrze realizaci mnoha investičních záměrů. I přes existenci schengenského prostoru nadále existují administrativní hranice a je potřeba i nadále spolupracovat. Významným plánovacím nástrojem je třístranná Koncepce rozvoje dopravy a mapa silničních investic.

23 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 23 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Pokračovat ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic (aktualizace koncepce a investiční mapy) Dokončit klíčové propojení R35 a B178 přes polské území jako základní dopravní tepny ERN Zlepšit stav silniční sítě v příhraničí především přeshraničních propojení Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) Území ERN je charakteristické poměrně hustou dopravní sítí, jejíž kvalita se postupně zlepšuje. I přes to v důsledku nedostatečného financování v historii přetrvává potřeba velkých investic do zkvalitnění této sítě (především mostů a některých silnic). V ERN funguje dlouholetá spolupráce dotčených subjektů o čemž svědčí i existence třístranné Koncepce rozvoje dopravy a mapy silničních investic. Velkou kvalitativní změnou v oblasti silniční dopravy bylo rozšíření schengenského prostoru. Rozdílné správní systémy však vyžadují další rozvoj spolupráce. Důležité bude rovněž zajištění dostupných prostředků pro investice z evropských a národních dotačních programů. Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Opatření k realizaci společného plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic Investice do budování nových silničních přeshraničních spojení a zlepšení stavu stávající silniční sítě (mající vliv na přeshraniční propojení)

24 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 24 Tematická oblast (pracovní skupina): Železniční doprava Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Hustá železniční sít Existující spolupráce mezi dopravci a objednateli veřejné dopravy konkrétní výsledek v podobě společné euroregionální jízdenky Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Zanedbání rozvoje železniční dopravy v 2. pol. minulého století (nedostatečné investice) např. trať Hrádek nad Nisou Porajów Zittau Neexistence železniční zastávky na polském území na trati Hrádek nad Nisou Porajów Zittau Nejednotný název společné jízdenky Nedostatečná publicita společné jízdenky Vnější (mající původ mimo Euroregion) Příležitosti: Potenciál pro rozvoj přeshraničních tratí Společné soutěžení v oblasti dopravní obslužnosti na přeshraničních tratích Propojení dopravní nabídky (společné jízdenky) s turistickými produkty Hrozby: Různé národní dopravní systémy Popis oblasti: Charakteristika oblasti: V minulosti byla železnice na území Euroregionu hlavním prostředkem dopravy a to jak osobní tak nákladní. I v dnešní době je tento druh dopravy konkurenceschopný, nicméně vyžaduje další investice. Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo) Díky spolupráci se podařilo obnovit např. historické spojení Harrachov Sklarska Poreba. Podařilo se rovněž skrze dlouholetou spolupráci zainteresovaných subjektů uvést v život společnou euroregionální jízdenku (spolupráce v oblasti veřejné dopravy).

25 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 25 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Vytvoření kvalitní společné dopravní nabídky (jízdenky), která bude motivovat obyvatele a návštěvníky Euroregionu k většímu využívání veřejné dopravy Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) V Euroregionu existuje velmi hustá železniční síť, která i přes nedostatek investic v druhé polovioně min. století stále zůstává konkurenceschopným druhem dopravy (především veřejné). I přes různé dopravní systémy se podařilo díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů vytvořit společnou dopravní nabídku euroregionální jízdenku. Tato dopravní nabídka by mohla být ještě lépe využita skrze propojení s nabídkami v oblasti cestovního ruchu. Rovněž se podařilo obnovit historické dopravní spojení na trase Harrachov Sklarska Poreba. I nadále však existuje potenciál pro zkvalitnění stávajících a vznik nových propojení (především napojení polské části ERN na trať Zittau Hrádek nad Nisou ) Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek Opatření k zajištění větší publicity společných dopravních a turistických nabídek (interaktivní web, aplikace pro chytré telefony a tablety, letáky, pořady v médiích) Zdokonalení jednotného informační systém o jízdních řádech, dopravních nabídkách Vznik nových přeshraničních spojení Zlepšení stavu stávajících přeshraničních spojení

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.

Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020. Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11. Příloha č.1 Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí 2014-2020 Analytická část české území projektu CZ.3.22/3.1.00/11.02547 Objednatel: Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500

Více

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje

Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategií k rozvoji Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Zkrácená verze Regionální inovační strategie Libereckého kraje byla schválena usnesením č. 301/09/ZK

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE

POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE Ministerstvo pro místní rozvoj POKYNY PRO ČESKÉ ŽADATELE pro operační program Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko Česká republika 2007-2013 Vydání 7, platné od 1. srpna. 2012 Za obsah zodpovídá: Ministerstvo

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST

PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE JIHOČESKÉHO KRAJE 2014-2020 NÁVRHOVÁ ČÁST Verze dokumentu: duben 2014 Jazyková korektura dokumentu a zapracování závěru v AJ bude provedeno po jeho projednání v zastupitelstvu Jihočeského

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA 2007-2013 4. října 2007 OBSAH Prohlášení o spolupráci...4 1 Základní informace o Programu...5 1.1 Územní vymezení Programu...5

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013

PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE PRO OBDOBÍ 2007 2013 AKČNÍ PLÁN KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3, 602 00 BRNO tel.+ fax: 545 211 053, tel: 545 242 846,

Více

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním

1 SRR byla schválena vládou usnesením č. 344 z 15. května 2013. Tato Strategie (dále SRR) je základním 3 Popis integrovaného přístupu k územnímu rozvoji, podporovanému fondy nebo shrnutí integrovaných přístupů k územnímu rozvoji na základě obsahu programů podle čl. 15 (2,A) obecného nařízení Základním východiskem

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 1 Obsah: 1 Úvod... 3 1.1 Kontext a metodika

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013

Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 VERZE 2013 3.0 Informace k verzi 3.0 PD IROP ze dne 20. 9. 2013 Informace o verzi 3.0 Programového dokumentu IROP Programový dokument je zpracován v rozsahu 1. a částečně 2. fáze (kap. 5.1.), definované

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU

A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU DESTINAČNÍ MANAGEMENT A VYTVÁŘENÍ PRODUKTŮ V CESTOVNÍM RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU STRATEGICKÝ ROZVOJ DESTINACE CESTOVNÍHO RUCHU Zpracoval: Kolektiv společnosti Eurovision, s. r.

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY. na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY na období 2009 2015 říjen 2009 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Obsah. Seznam použitých zkratek

Obsah. Seznam použitých zkratek 1 Obsah 1. Kontext vzniku strategického plánu rozvoje statutárního města Jihlavy... 3 1.1. Město Jihlava, strategické plánování a řízení v předchozích letech... 4 1.2. Další projekty realizované v rámci

Více

ITI ostravské aglomerace

ITI ostravské aglomerace ÚVOD DO STRATEGIE ITI ostravské aglomerace Integrovaná teritoriální investice Investiční plán pro udržitelný rozvoj měst v území ostravské aglomerace na období 2014 2020 Ostrava, srpen 2014 1 ÚVOD DO STRATEGIE

Více

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020

OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA V OBDOBÍ 2014 2020 Návrh č. 3 duben 2014 Obsah Oddíl 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE PROGRAM SPOLUPRÁCE PŘISPÍVAT KE STRATEGII

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary

Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Strategický plán udržitelného rozvoje Statutárního města Karlovy Vary Návrhová část Návrhová část SPURM 1 ZADAVATEL: Statutární město Karlovy Vary Moskevská 21 361 20 Karlovy Vary Odbor strategií a dotací

Více