Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa"

Transkript

1 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa V rámci projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa Dokument číslo: Strategie/CZ/3

2 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 2 Obsah OBSAH 2 ÚVOD 3 1 STRUKTURA NÁVRHOVÝCH ČÁSTÍ JIŽ EXISTUJÍCÍCH ROZVOJOVÝCH DOKUMENTŮ V ÚZEMÍ STRATEGIE ROZVOJE LK STRATEGIE ROZVOJE DOLNOSLEZSKÉHO VOJVODSTVÍ OPERAČNÍ PROGRAM PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE ČESKÁ REPUBLIKA POLSKÁ REPUBLIKA VOLBA METODIKY ZPRACOVÁNÍ POSTUP ZPRACOVÁNÍ A HARMONOGRAM GRÉMIA STRATEGIE A JEJICH ROLE 11 3 NÁVRH STRUKTURY DOKUMENTU STRATEGIE 15 4 NÁVRH STRUKTURY DOKUMENTU AKČNÍ PLÁN STRATEGIE 19 5 NÁVRH STRATEGIE 21 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): SILNIČNÍ DOPRAVA 22 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA 24 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ČISTÁ NISA 26 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): LESY 28 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): CESTOVNÍ RUCH A CYKLOTURISTIKA 30 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): HOSPODÁŘSTVÍ 32 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): VEŘEJNÉ ZDRAVÍ 34 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): KRIZOVÝ MANAGEMENT 36 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): KNIHOVNY 38 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): HISTORIE 40 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): PAMÁTKY 42 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): STATISTIKA 44 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ŠKOLSTVÍ 46 TEMATICKÁ OBLAST (PRACOVNÍ SKUPINA): ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 48 TEMATICKÁ OBLAST: KULTURA A SPORT 50 TEMATICKÁ OBLAST: ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI 50

3 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 3 Úvod Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa vznikl s cílem co nejvíce usnadnit práci grémií, v nichž bude strategie zpracovávána, především pak práci odborných přeshraničních pracovních skupin tím, že: stanoví jasnou metodiku zpracování této strategie (touto metodikou se pak bude řídit zpracovatel strategických dokumentů při koordinaci práce pracovních skupin a samotné kompilaci jejich výsledků v ucelený dokument), navrhuje strukturu dokumentu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, navrhuje strukturu dokumentu Akční plán Strategie rozvoje ERN, navrhuje harmonogram zpracování Strategie a Akčního plánu, který koresponduje s projektovou žádostí, definuje prioritní oblasti, ve kterých probíhá přeshraniční spolupráce a jejich případnou koncentraci do větších strategičtějších celků, navrhuje koncept strategie tj. navrhuje základní popis jednotlivých oblastí, jejich SWOT analýzu některá opatření v dané oblasti tento koncept bude sloužit jako výchozí podklad pro diskusi v pracovních skupinách.

4 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 4 1 Struktura návrhových částí již existujících rozvojových dokumentů v území Struktura dokumentu Strategie rozvoje ERN by měla vychází z programového dokumentu Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika , ve kterém je provedena charakteristika území (analýza) a následně zvoleny cíle a strategie. Jedná se o společný přeshraniční dokument, jehož struktura odpovídá zpracovávané Strategii rozvoje ERN (analýza cíle (vize) strategie hodnocení). Součástí Strategie rozvoje ERN bude i Akční plán s rozpracovanými konkrétními pilotními projekty. Strategie by měla být rovněž kompatibilní s nejdůležitějšími rozvojovými strategiemi v území: s rozvojovou strategií Libereckého kraje a s rozvojovou strategií Dolnoslezského vojvodství. 1.1 Strategie rozvoje LK Strategie rozvoje Libereckého kraje se ve své návrhové části drží stejné struktury jako v analytické části a dotýká se pěti rozvojových oblastí (strategických cílů): Dynamická a konkurenceschopná ekonomika. Kvalitní a zdravé lidské zdroje. Komplexní a kvalitní infrastruktura. Zdravé životní prostředí bez zátěží. Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti. V každé z těchto oblastí následně definuje 4-7 rozvojových opatření. 1.2 Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství Podobně jako Strategie rozvoje Libereckého kraje na české straně ERN, tak i Strategie rozvoje Dolnoslezského vojvodství představuje hlavní regionální rozvojový dokument polské strany ERN. Dokument definuje následující strategické cíle: Vybudování konkurenceschopného a inovačního hospodářství (hospodářský cíl),

5 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 5 zvýšení územní soudržnosti (územní cíl), rozvoj sociální solidarity a postojů otevřených světu (sociální cíl). 1.3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika V programovém dokumentu programu přeshraniční spolupráce v rámci cíle Evropská územní spolupráce je dle požadavků nařízení stanovena strategie sloužící k naplnění strategických a specifických cílů. Důraz je... kladen na rozvoj podnikatelského prostředí (podpora navazování spolupráce mezi výzkumnými a vývojovými institucemi a podnikatelskými subjekty, posilování inovačního potenciálu), rozvoj cestovního ruchu (atraktivit cestovního ruchu, podpora jejich propagace, zlepšení nabídky produktů cestovního ruchu), na podporu vzdělávání a celoživotního učení a přeshraniční spolupráci mezi místními komunitami a institucemi na obou stranách hranice (tvoření nových sítí a struktur) a na snižování migrace obyvatelstva z příhraničního území podporováním procesů vytvářejících nové pracovní příležitosti a v neposlední řadě na posílení dostupnosti území a zlepšení kvality životního prostředí. 1 Ve strategii jsou stanoveny 3 prioritní osy: Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik, zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, podpora spolupráce místních společenství. Obr. Schematické vyjádření prioritních oblastí a cílů strategie obsažené v programové dokumentu OPPS ČR-Polsko Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika

6 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 6 Tabulka: Porovnání struktury návrhových částí rozvojových dokumentů Strategie rozvoje Libereckého kraje Dynamická a konkurenceschopná ekonomika Kvalitní a zdravé lidské zdroje Komplexní a kvalitní infrastruktura Zdravé životní prostředí bez zátěží Udržitelný rozvoj území a občanské společnosti Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika- Polská republika Posilování dostupnosti, ochrana životního prostředí a prevence rizik Zlepšení podmínek pro rozvoj podnikatelského prostředí a cestovního ruchu Podpora spolupráce místních společenství Strategie rozvoje dolnoslezského vojvodství vybudování konkurenceschopného a inovačního hospodářství (hospodářský cíl) zvýšení územní soudržnosti (územní cíl) Rozvoj sociální solidarity a postojů otevřených světu (sociální cíl).

7 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 7 2 Volba metodiky zpracování 2.1 Postup zpracování a harmonogram Postup zpracování strategie vychází z obecně přijímané metodiky zpracování strategických rozvojových dokumentů, tak aby byla kompatibilní s výše uvedenými rozvojovými strategiemi v území (s rozvojovou strategií Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství a rovněž strategií obsažené v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Česká-republika Polsko ). Výstupy této strategie rovněž musí být co do struktury kompatibilní se strategií, která bude připravována v rámci projektu Strategie integrované spolupráce česko-polského příhraničí Dolnoslezským vojvodstvím, Libereckým, Královehradeckým, Pardubický a Olomouckým krajem, a českými a polskými částmi euroregionů Nisa a Glacensis. Výstupy strategie rozvoje ERN a Akčního plánu budou následně přejaty do strategie širšího území. Bude potřeba dobře nastavit komunikační kanály mezi zpracovatelem rozvojové strategie ERN a rozvojové strategie česko-polského pohraničí a to již v době přípravy, aby bylo dosaženo co možná největší kompatibility. Při zpracování Strategie rozvoje ERN bude následován tento postup: - 1. fáze: Socioekonomická analýza a SWOT analýza V prví fázi (během prvního čtvrtletí 2012) bude členům pracovních skupin představena zpracovaná socioekonomická analýza a odborníci budou vyzvání k jejímu připomínkování. Připomínky budou do analýzy zapracovány. Rovněž se očekává, že budou aktualizována v analýze použitá statistická data, jakmile boudou k dispozici. Aby byl zajištěn hladký a rychlý začátek procesu tvorby strategie, bude ještě před započetím práce grémií vypracován odborný návrh konceptu strategie (tento dokument). Jeho smyslem je poskytnout členům odborných grémií vstupní podklad k diskusi a připomínkování. Odpadne tak nutnost vytvářet text od samého začátku. V první fázi budou členové odborných skupin EUREX diskutovat a připomínkovat v konceptu navrženou SWOT analýzu své dané oblasti. Zpracovatel zapracuje připomínky a předloží aktualizované analýzy k odsouhlasení. Taktéž vytvoří na základě odsouhlasených dílčích SWOT analýz souhrnnou SWOT analýzu celého území.

8 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 8 Zpracovatelem bude navrženo pro účely zpracování strategie případné tematické sloučení některých oblastí zaměření pracovních skupin do větších tematických celků. Tento návrh společně s dalšími výstupy ze skupin bude předložen řídícímu týmu. Bude informován řídící výbor. Výboru budou prezentovány výsledky socioekonomické analýzy a SWOT analýzy. Indikativní harmonogram: 1.Q fáze: Vize, strategické cíle, prioritní oblasti V druhé fázi (během 2. čtvrtletí 2012) budou započaty práce na návrhové části strategie. Nejprve bude odsouhlasena vize území tedy jak by mělo českopolské území Euroregionu vypadat v roce Z této vize bude vyplývat globální cíl a strategické cíle v jednotlivých prioritních oblastech. Každá z oblastí bude obsahovat popis a odůvodnění. Každá odborná skupina bude zodpovědná za práci ve své konkrétní oblasti, řídící tým poté za případné překryvy či témata nepokrytá pracovními skupinami. Zpracovatel zajistí dodržení jednotné struktury výstupů všech pracovních skupin. Návrh struktury je rovněž obsahem tohoto konceptu. Indikativní harmonogram: 2.Q fáze: Opatření Ve třetí fázi zpracování strategie, která bude probíhat ve třetím čtvrtletí roku 2012, bude v pracovních skupinách navržen v jednotlivých prioritních oblastech seznam opatření vedoucích k dosažení stanovených cílů. Každé opatření bude obsahovat krátký popis a zdůvodnění vč. případného popisu vhodných aktivit (projektů). V této fázi by mělo proběhnout další zasedání Řídícího výboru strategie. Ten by měl být informován o výsledcích práce odborných skupin a řídícího týmu a o výstupech z druhé a třetí fáze zpracování strategie. Indikativní harmonogram: 3.Q 2012

9 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ fáze: Finalizace dokumentu návrh implementace, vyhodnocování V poslední (čtvrté) fázi tvorby Strategie by se měl celý dokument finalizovat. Hlavní objem práce bude spočívat na externím zpracovateli, který bude muset všechny dílčí výstupy agregovat do jednoho uceleného dokumentu. Velmi důležitá bude i práce řídícího týmu, který by měl vyladit případné překryvy mezi prioritními oblastmi a navrhnout implementační strukturu (resp. způsob, jakým bude strategie uváděna v život). Rovněž by měl navrhnout, jakým způsobem bude naplňování strategie monitorováno (pracovní skupiny by ve spolupráci s pracovní skupinou Statistika měly navrhnout vhodné monitorovací ukazatele). Finální verze dokumentu bude schválena Řídícím výborem a dalšími grémii (např. Radou Euroregionu Nisa či konventem Euroregionu Nysa). Indikativní harmonogram: 4.Q 2012 Obr.: Harmonogram tvorby Strategie rozvoje Euroregionu Nisa 1. čtvrtletí 2012 Socioekonomická analýza a SWOT analýza 2. čtvrtletí 2012 Vize, strategické cíle, prioritní oblasti 3. čtvrtletí 2012 Opatření 4. čtvtletí 2012 Finalizace dokumentu Práce na tvorbě Strategie rozvoje ERN by tedy měly být dokončeny do konce roku 2012, aby byl splněn i milník v česko-polském projektu. V další fázi, během první poloviny roku 2013, pak bude následně zpracován Akční plán definující klíčové pilotní projekty.

10 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 10 Zpracování Akčního plánu bude probíhat v následujících fázích: - 5. fáze: Identifikace pilotních projektů Během páté fáze celého procesu (1. fáze zpracování Akčního plánu) budou v jednotlivých oblastech vybrány v pracovních skupinách klíčové pilotní projekty, jejichž realizace má pro danou oblast a stanovené strategické cíle největší přidanou hodnotu. Velmi důležitým úkolem v této fázi bude nalezení konsenzu nad těmito pilotními projekty resp. nad jejich důležitostí. Rovněž bude zapotřebí najít konsensus nad důležitostí jednotlivých oblastí. Zde bude hrát důležitou roli Řídící výbor složený převážně z politických reprezentantů regionu. Ten bude muset stanovit jasné priority. Výstupem bude seznam pilotních projektů, které budou obsaženy v akčním plánu. Indikativní harmonogram: 1.Q fáze: Rozpracování pilotních projektů finalizace dokumentu Během poslední fáze budou členy pracovních skupin detailněji rozpracovány navržené pilotní projekty v Akčním plánu až do podoby projektového záměru, který by měl obsahovat popis projektu, zdůvodnění jeho potřebnosti, přeshraniční spolupráci, aktivity, přibližný rozpočet, harmonogram a také případné projektové partnery (nositele projektu). Neméně důležitou součástí takového záměru bude i vazba na dostupné zdroje financování 2. Zpracovatel strategie zajistí kompilaci těchto projektových záměrů do Akčního plánu a zajistí finální úpravu dokumentu a připraví jej ke schválení ve všech grémiích. Indikativní harmonogram: 2.Q Jelikož se jedná o období, kdy se budou teprve formovat budoucí operační programy v rámci kohezní politiky EU na období a programy současného období již s největší pravděpodobností budou mít všechny prostředky navázány, bude zapotřebí sledovat aktuální vývoj v oblasti budoucí kohezní politiky a identifikovat včas možné zdroje financování. Je možné, že dojde ke zpoždění a tyto zdroje bude možno identifikovat až v pozdějším čase. Je možné se rovněž soustředit i na jiné než evropské dotace, i když z logiky věci budou nejvhodnějším dotačním titulem budoucí programy přeshraniční spolupráce.

11 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 11 Obr.: Harmonogram tvorby Akčního plánu 1. čtvrtletí 2013 Identifikace pilotních projektů 2. čtvrtletí 2013 Rozpracování pilotních projektů - finalizace dokumentu 2.2 Grémia Strategie a jejich role Řídící výbor Samotnou tvorbu strategie bude zastřešovat Řídící výbor, který bude celému procesu dodávat především politickou záštitu. Toto je velmi důležité pro budoucí obecné přijetí strategie všemi důležitými subjekty veřejného života především Libereckým krajem, Dolnoslezským vojvodstvím, okresy a městy. Zastoupeny by měly být i další významné subjekty např. vzdělávací instituce či zástupci podnikatelské sféry. Navrhované složení Řídícího výboru: - za českou stranu: o RNDr. Vít Příkaský, náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova o Bc. Martin Půta, předseda Euroregionu Nisa, starosta města Hrádek nad Nisou o Ing. Petr Beitl, místopředseda Euroregionu Nisa, starosta města Jablonec nad Nisou o Ing. Dan Ramzer, místopředseda Euroregionu Nisa, starosta města Frýdlant v Čechách o Ing. Josef Poláček, místopředseda Euroregionu Nisa, místostarosta města Varnsdorf o Jan Stejskal, místopředseda Euroregionu Nisa, člen zastupitelstva města Česká Lípa o Ing. Jaromír Pekař, místopředseda Euroregionu Nisa, místostarosta města Turnov o Ing. Vladimír Opatrný, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Liberec o Ing. Jana Drašarová, Ph.D, prorektorka Technické univerzity Liberec

12 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ za polskou stranu: o Rafał Jurkowlaniec - Marszałek Województwa Dolnośląskiego nebo Wicemarszałek Radosław Mołoń nebo Wicemarszałek Jerzy Łużniak o Piotr Roman, prezident Euroregionu Nysa, starosta města Boleslawiec o Starostové členských powiatů ER Nysa či místopředsedové ER Nysa Řídící tým Řídící tým bude koordinovat tvorbu strategie a pravidelně vyhodnocovat pokrok ve tvorbě strategie a navrhovat další postupy. Zastoupeni by v něm měli být experti na regionální rozvoj a strategické plánování hlavních partnerů tj. Libereckého kraje a Dolnoslezského vojvodství, sekretáři Euroregionu Nisa a projektový tým. Navrhované složení Řídícího výboru: - za českou stranu: o Mgr. Michael Otta, vedoucí odboru hospodářského a regionálního rozvoje a evropských projektů, Krajský úřad Libereckého kraje o RNDr. Ivana Pecháčková, vedoucí oddělení rozvojových koncepcí, Krajský úřad Libereckého kraje o Ing. Jaroslav Zámečník, CSc., sekretář Euroregionu Nisa o Ing. Pavel Branda, Ph.D., projektový manažer, Euroregion Nisa - za polskou stranu: o Zástupce Maršálkovského úřadu Dolnoslezského vojvodství (např. Bartolomej Ostrowski) vedoucí odboru vnějších vztahů a evropské spolupráce o Andrzej Jankowski, sekretář Euroregionu Nysa o Dr. Miroslaw Zdulski - projektový manažer, Euroregion Nysa Odborné pracovní skupiny Samotná práce bude probíhat v odborných pracovních skupinách složených z expertů na jednotlivé tematické oblasti z obou stran hranice. Pro zpracování strategie budou využity odborné pracovní skupiny Euroregionu Nisa EUREX. V současné době působí v Euroregionu následující pracovní skupiny: Silniční doprava Železniční doprava Školství Cestovní ruch a Cykloturistika

13 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 13 Památky Knihovny Historie Veřejné zdraví Krizový management Zdravotnické záchranné služby Hospodářství Čistá Nisa Lesy Statistika Tak vysoký počet pracovních skupin je dán historickým vývojem spolupráce v rámci euroregionu a témat, která byla předmětem společného zájmu. Pro přehlednost strategie by pracovní skupiny měly být integrovány do širších tematických celků (prioritních oblastí): Možné sdružení Dopravní dostupnost Pracovní skupiny ERN (EUREX) Silniční doprava Železniční doprava Životní prostředí Hospodářství a cestovní ruch Bezpečnost Vzdělávání, kultura a sociální oblast Podpůrná průřezová skupina Čistá Nisa Lesy Cestovní ruch Cykloturistika Hospodářství Veřejné zdraví Krizový management Zdravotnické záchranné služby Knihovny Historie Památky Školství Statistika Externí zpracovatel Samotné zpracování dokumentu bude realizováno externím expertem/firmou. Ten bude rovněž celý proces tvorby strategie odborně/metodicky doprovázet. Projektový tým Koordinaci česko-polského projektu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa zajišťuje společný přeshraniční projektový tým složený z polského a českého experta. Tým je

14 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 14 zodpovědný za koordinaci celého projektu v souladu z pravidly operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko Některé projektové aktivity přímo realizuje, jiné koordinuje a úzce spolupracuje s externími dodavateli. Tým pracuje jak v Polsku (v sídle polské strany ERN) tak v České republice (v sídle české strany ERN). Složení projektového týmu: - za českou stranu: o Ing. Pavel Branda, Ph.D., projektový manažer, Euroregion Nisa - za polskou stranu: o Dr. Miroslaw Zdulski, projektový manažer, Euroregion Nysa

15 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh struktury dokumentu strategie Struktura samotného dokumentu vychází z operačního programu přeshraniční spolupráce ČR-Polsko Jelikož těžiště práce bude spočívat na přeshraničních odborných pracovních skupinách, vychází se z předpokladu, že každá skupina bude zodpovědná za zpracování své tematické oblasti. Socio-ekonomická analýza Každá skupina bude moci v první fázi připomínkovat socio-ekonomickou analýzu, která bude vstupním podkladem pro zpracování strategie. SWOT analýza Dalším krokem by mělo být vytvoření SWOT analýzy jakožto nástroje dlouhodobého plánování. Ta by měla komplexně hodnotit interní faktory rozvoje (silné stránky a slabé stránky) a externí faktory (příležitosti a hrozby). Popis oblasti Každá oblast by měla obsahovat krátký popis výchozí situace vč. rekapitulace dosavadních výsledků spolupráce. Specifické cíle: Pro každou oblast budou stanoveny specifické cíle tzn. čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo. Tyto specifické cíle pak budou integrovány do hlavního cíle prioritní oblasti (podle integrace tematických oblastí). Vazba na SWOT analýzu: Každá tematická oblast by měla dále obsahovat slovní popis vazby tematické oblasti na SWOT analýzu. Tím, že k vypracování souhrnné analýzy budou sloužit dílčí SWOT analýzy jednotlivých oblastí, bude zajištěna i tato vazba. Navrhovaná opatření: Nejdůležitější prací odborných skupin bude navržení nejvhodnějších opatření vedoucích k dosažení specifických cílů v dané tematické oblasti. Každé opatření by mělo obsahovat následující informace: - název opatření, - popis, - vazba na specifický cíl/zdůvodnění, - vhodné aktivity.

16 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 16 Každá z pracovních odborných skupin by tedy měla vypracovat výše uvedené a to v následující struktuře, která bude stejná pro všechny skupiny a zajistí jednotnost zpracování a sloučení tematických oblastí do rozvojových priorit:

17 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 17 Tematická oblast (pracovní skupina): Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Příležitosti: Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Hrozby: Vnější (mající původ mimo Euroregion) Popis oblasti: Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo)

18 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 18 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity)

19 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh struktury dokumentu Akční plán strategie Smyslem akčního plánu je vytipovat v rámci navržené strategie konkrétní aktivity (pilotní projekty), jejichž realizace by nejvíce přispěla k dosažení stanovených cílů. Výstupem by měl být zásobník projektů v určité fázi připravenosti, tak aby bylo možné je připravit a předložit hned na začátku dalšího plánovacího období, pokud tyto aktivity budou financovatelné z prostředků Evropské unie. Každý z projektů by měl být rozpracován v následujících oblastech: Název projektu: Potencionální vedoucí partner a partneři projektu: Popis projektu: Cíle projektu:

20 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 20 Náklady projektu: Doba trvání projektu: Možné zdroje financování:

21 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/ Návrh Strategie V následující části jsou uvedeny návrhy popisu, cílů, SWOT analýzy příp. i opatření v každé z oblastí. Návrhy mají za cíl usnadnit začátek zpracování strategie v pracovních skupinách, kdy skupiny budou mít k dispozici tento výchozí podkladový materiál a mohu začít s jeho připomínkováním a diskusí nad ním, místo toho, aby musely začít zpracovávat danou oblast na čistém listu papíru.

22 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 22 Tematická oblast (pracovní skupina): Silniční doprava Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Poměrně hustá dopravní síť, jejíž kvalita se postupně zlepšuje Dlouholetá spolupráce dotčených subjektů v rámci pracovní skupiny Existence třístranné Koncepce rozvoje dopravy a mapy silničních investic Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Stále přetrvávající potřeby velkých investic do zkvalitnění sítě (především mosty a silnice) Vnější (mající původ mimo Euroregion) Příležitosti: Členství všech zemí v schengenském prostoru Hrozby: Dopad živelných událostí (především bleskových povodní) na silniční síť Existence správních hranic Nedostatek finančních prostředků ve veřejných rozpočtech Zaměření budoucích operačních programů na neinvestiční priority Popis oblasti: Charakteristika oblasti: Existence kvalitního dopravního propojení je základním předpokladem rozvoje přeshraniční spolupráce a hospodářského a sociálního rozvoje území. Vstupem do schengenského prostoru jsou vytvořeny dobré rámcové podmínky pro rozvoj přeshraničních spojení. Díky poddimenzování investic do dopravní sítě v minulosti přetrvává v ERN stále potřeba dalších investic. Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo) Na počátcích spolupráce na zač. 90. let stálo v popředí zájmu obnova historických a vytváření nových přeshraničních spojení (hraničních přechodů). Podařilo se přispět k rozvoji dopravní sítě v této bývalé periferní oblasti skrze realizaci mnoha investičních záměrů. I přes existenci schengenského prostoru nadále existují administrativní hranice a je potřeba i nadále spolupracovat. Významným plánovacím nástrojem je třístranná Koncepce rozvoje dopravy a mapa silničních investic.

23 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 23 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Pokračovat ve společném plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic (aktualizace koncepce a investiční mapy) Dokončit klíčové propojení R35 a B178 přes polské území jako základní dopravní tepny ERN Zlepšit stav silniční sítě v příhraničí především přeshraničních propojení Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) Území ERN je charakteristické poměrně hustou dopravní sítí, jejíž kvalita se postupně zlepšuje. I přes to v důsledku nedostatečného financování v historii přetrvává potřeba velkých investic do zkvalitnění této sítě (především mostů a některých silnic). V ERN funguje dlouholetá spolupráce dotčených subjektů o čemž svědčí i existence třístranné Koncepce rozvoje dopravy a mapy silničních investic. Velkou kvalitativní změnou v oblasti silniční dopravy bylo rozšíření schengenského prostoru. Rozdílné správní systémy však vyžadují další rozvoj spolupráce. Důležité bude rovněž zajištění dostupných prostředků pro investice z evropských a národních dotačních programů. Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Opatření k realizaci společného plánování rozvoje silniční sítě a koordinaci investic Investice do budování nových silničních přeshraničních spojení a zlepšení stavu stávající silniční sítě (mající vliv na přeshraniční propojení)

24 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 24 Tematická oblast (pracovní skupina): Železniční doprava Připomínky k socio-ekonomické analýze: SWOT analýza: Vnitřní (mající původ v Euroregionu) Pozitivní (přispívající k dosažení cíle) Silné stránky: Hustá železniční sít Existující spolupráce mezi dopravci a objednateli veřejné dopravy konkrétní výsledek v podobě společné euroregionální jízdenky Negativní (bránící dosažení cíle) Slabé stránky: Zanedbání rozvoje železniční dopravy v 2. pol. minulého století (nedostatečné investice) např. trať Hrádek nad Nisou Porajów Zittau Neexistence železniční zastávky na polském území na trati Hrádek nad Nisou Porajów Zittau Nejednotný název společné jízdenky Nedostatečná publicita společné jízdenky Vnější (mající původ mimo Euroregion) Příležitosti: Potenciál pro rozvoj přeshraničních tratí Společné soutěžení v oblasti dopravní obslužnosti na přeshraničních tratích Propojení dopravní nabídky (společné jízdenky) s turistickými produkty Hrozby: Různé národní dopravní systémy Popis oblasti: Charakteristika oblasti: V minulosti byla železnice na území Euroregionu hlavním prostředkem dopravy a to jak osobní tak nákladní. I v dnešní době je tento druh dopravy konkurenceschopný, nicméně vyžaduje další investice. Vývoj spolupráce: (jaký je současný stav spolupráce, jakých výsledků již bylo díky spolupráci dosaženo) Díky spolupráci se podařilo obnovit např. historické spojení Harrachov Sklarska Poreba. Podařilo se rovněž skrze dlouholetou spolupráci zainteresovaných subjektů uvést v život společnou euroregionální jízdenku (spolupráce v oblasti veřejné dopravy).

25 Návrh konceptu Strategie rozvoje Euroregionu Nisa, číslo: Strategie/CZ/3 25 Specifické cíle: (čeho má být realizací opatření v dané oblasti dosaženo) Vytvoření kvalitní společné dopravní nabídky (jízdenky), která bude motivovat obyvatele a návštěvníky Euroregionu k většímu využívání veřejné dopravy Zlepšení kvality dosavadních přeshraničních spojení a iniciace nových propojení Vazba na SWOT analýzu: (slovní popis) V Euroregionu existuje velmi hustá železniční síť, která i přes nedostatek investic v druhé polovioně min. století stále zůstává konkurenceschopným druhem dopravy (především veřejné). I přes různé dopravní systémy se podařilo díky spolupráci všech zainteresovaných subjektů vytvořit společnou dopravní nabídku euroregionální jízdenku. Tato dopravní nabídka by mohla být ještě lépe využita skrze propojení s nabídkami v oblasti cestovního ruchu. Rovněž se podařilo obnovit historické dopravní spojení na trase Harrachov Sklarska Poreba. I nadále však existuje potenciál pro zkvalitnění stávajících a vznik nových propojení (především napojení polské části ERN na trať Zittau Hrádek nad Nisou ) Navrhovaná opatření: Název opatření (popis/vazba na specifický cíl/zdůvodnění/vhodné aktivity) Vznik a rozvoj společných dopravních a turistických nabídek Opatření k zajištění větší publicity společných dopravních a turistických nabídek (interaktivní web, aplikace pro chytré telefony a tablety, letáky, pořady v médiích) Zdokonalení jednotného informační systém o jízdních řádech, dopravních nabídkách Vznik nových přeshraničních spojení Zlepšení stavu stávajících přeshraničních spojení

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce

Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007-2013 Evropské dotace pro obce Přeshraniční spolupráce 11.10.2011 Přeshraniční spolupráce Projekty přeshraniční spolupráce

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Prioritní oblast: A. Doprava. Tématická oblast: A.1.Silniční doprava. Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: Specifické cíle:

Prioritní oblast: A. Doprava. Tématická oblast: A.1.Silniční doprava. Charakteristika oblasti: Vývoj spolupráce: Specifické cíle: Prioritní oblast: A. Doprava Tématická oblast: A.1.Silniční doprava Existence kvalitních dopravních propojení je základním předpokladem přeshraničního rozvoje hospodářské a sociální spolupráce. Vstupem

Více

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY

CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY CÍL EÚS 2014-2020 PROGRAM OBSAH PŘÍKLADY Dr. Johannes Hartl www.by-cz.eu Cíl EÚS Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 2020 Evropská unie Evropský fond pro regionální rozvoj CÍL EÚS 2014 2020 CO

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE

Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Program meziregionální spolupráce 2014-2020 INTERREG EUROPE Karel Hošek tajemník Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje Rozšíření území programu Rozpočet (ERDF) INTERREG IVC 2007-2013 321 mil. Technická

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko možnosti pro města a obce MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020, Hradec Králové 24.10.2014 Obsah prezentace Územní

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování

Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování Uplatnění CLLD v oblasti sociálního začleňování a spolupráce MAS s Agenturou pro sociální začleňování 24. 2. 2014 Zuzana Drhová Z Dohody o Partnerství (str. 173, leden 2014) 3.1.1 Komunitně vedený místní

Více

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020

Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Strategie rozvoje Libereckého kraje 2006-2020 Systém m strategického plánov nování VIZE ------------------ Cíle Opatření Aktivity ------------ Strategie rozvoje Libereckého kraje Program rozvoje Libereckého

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule:

PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici. Preambule: PŘÍLOHA 4: Metodika zpracování Analýzy systémových problémů přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici Preambule: V rámci Česko-polské mezivládní komise pro přeshraniční spolupráci působí několik

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK)

Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Regionální inovační strategie Libereckého kraje (RIS LK) Hodnocení z hlediska vlivů na ŽP, soustavu NATURA 2000 a veřejné zdraví, Liberec, 1. července 2009 Zdůvodnění tvorby RIS LK- 1 Rostoucí konkurence

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky

Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika. Základní podmínky Program přeshraniční spolupráce 2007-2013 Česká republika Polská republika Základní podmínky Seminář Cíl 3 - programy přeshraniční spolupráce Liberec, 22. června 2007 Společný technický sekretariát (JTS)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie

Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Brusel 13. 4. 2010 Evropská makroregionální spolupráce a Dunajská strategie Ing. Jaroslav Drozd náměstek hejtmana Zlínského kraje 2 OBSAH PREZENTACE 1. Tradice a zkušenosti s územní spoluprací 2. Region

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ ZLÍN 2014-2020 Projekt Podpora vzniku Integrovaného plánu rozvoje území Zlín pro období 2014-2020 je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu technická pomoc

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Plzeň 27. ledna 2015 Seminář Dotace pro obce Kohezní politika - alokace Cíl 1: Investice

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE

Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE Programy Evropské územní spolupráce INTERREG EUROPE, CENTRAL EUROPE 2020 a DANUBE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Praha 2. června 2015 Stella Horváthová 2014-2020 Cíl 2: Evropská územní spolupráce v

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 19/03 ze dne 25.5.2000 k návrhu Strategického plánu hl. m. Prahy Zastupitelstvo hlavního města Prahy I. schvaluje

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY)

DATOVÝ VÝSTUP Z RIS (BYTY) PROFIL ORGANIZACE OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Centrum pro regionální rozvoj ČR státní příspěvková organizace zřizovatel: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015

Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020. Výroční konference 26. února 2015 Program spolupráce Česká republika Svobodný stát Sasko 2014 2020 Výroční konference 26. února 2015 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Obsah Programové

Více

Regionální inovační strategie Libereckého kraje

Regionální inovační strategie Libereckého kraje Regionální inovační strategie Libereckého kraje Metodika zpracování RIS LK vychází z doporučené metodiky IRE (Innovating Regions in Europe), komunitního plánování a principů partnerství. Koncepční řešení

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020

Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Příprava Královéhradeckého kraje na nové programové období 2014-2020 Konference Příležitosti pro města a obce v období 2014-2020 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Příprava Královéhradeckého

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa

strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 2020 strategie Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 2014 2020 Obsah Úvod 5 Proces zpracování dokumentu 6 Základní informace o Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa 10 Vize, prioritní

Více

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020

Evropská územní spolupráce. Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Evropská územní spolupráce Programy přeshraniční spolupráce 2014-2020 Financování společenských funkcí lesů, možnosti podpory EVVO z národních a evropských zdrojů 24. 6. 2015, Mazurova chalupa, Hoděšovice

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů

Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů Kulatý stůl č. 2 projektu MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů 22. 9. 2015, České Libchavy Ing. Tomáš Vacenovský Obsah prezentace: Základní fakta o projektu Výstupy projektu Témata

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020

1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 1. zasedání Externí pracovní skupiny pro přípravu programového období 2014 2020 Ústí nad Labem, 5. 10. 2011 Program 1. Informace o Externí pracovní skupině pro přípravu programového období 2014 2020. 2.

Více

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020

Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 Program přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Dotace pro obce Plzeň 27.01.2015 ING. VERONIKA BERANOVÁ Obsah prezentace Podpora

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše úvodní jednání 3. 4. 2012 Program 1. Představení SPF Group a. Profil firmy b. Významné reference 2. ISRR Krkonoše a. Výstupy b. Harmonogram c. Organizace

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje

Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Statut Regionální stálé konference pro území Moravskoslezského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení

Více

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020

Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Kohezní politika EU - příprava období 2014-2020 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Konference Konkurenceschopnost a růst Objem finančních prostředků Berlínská metodika Vyspělost regionů Míra kofinancování

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP

Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Strana 1 z 6 TC 2: Zlepšení přístupu k IKT, využití a kvality IKT TC 4: Podpora posunu směrem k nízkouhlíkovému hospodářství ve všech

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast

Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast Strategie ITI pro Hradecko-pardubickou metropolitní rtd oblast PS 1 Atraktivní, environmentálně příznivá doprava Ing. David Koppitz Problémy aglomerace Nadměrná dopravní zátěž ve městech zhoršující kvalitu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy

Budoucnost cestovního ruchu v regionech. z pohledu krajské samosprávy Budoucnost cestovního ruchu v regionech z pohledu krajské samosprávy Ing. Jindřich Ondruš předseda komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch člen Rady Zlínského kraje Vznik krajů subjekty odpovídající

Více

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE

Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE Příprava Královéhradeckého kraje na programové období 2014-2020 HLAVNÍ TITULEK PREZENTACE podtitulek Pardubice 29. květen 2014 Zita Kučerová Centrum investic, rozvoje a inovací Programové období 2007-2013

Více

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj

Obce a evropské fondy v období 2014-2020. Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Obce a evropské fondy v období 2014-2020 Mgr. František Kubeš odbor regionální politiky Ministerstvo pro místní rozvoj Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Místní akční plány rozvoje vzdělávání Místní akční plány rozvoje vzdělávání Ferdinand Hrdlička hrdlicka.ferdinand@vlada.cz Tel:+420 607 827 090 MAP v kontextu OP VVV Prioritní osa 3 je postavena na základní tezi, že klíčovým článkem kvality

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D.

Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014. Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Setkání MAS a mikroregionů Kraje Vysočina - Ledeč nad Sázavou, 20.2. 2014 Ing. Radim Sršeň, Ph.D. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (EFRR) > MPO Prioritní osa 1: Rozvoj podnikání založený na

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 25. 10. 2013 Č.j.: 75857/ENV/13 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Prioritní cíle programu LIFE+

Prioritní cíle programu LIFE+ Prioritní cíle programu LIFE+ 1 Prioritní oblasti LIFE+ Příroda a biologická rozmanitost Základní cíl: chránit, zachovat, obnovit, sledovat a zjednodušit fungování přírodních systémů, přírodních stanovišť,

Více

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu

Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Aktivity a záměry Olomouckého kraje v oblasti cestovního ruchu Konference Společně správným směrem spolupráce s partnery i médii Vyhodnocení činnosti v letech 2008 2009 a nástin další spolupráce Ostrava

Více