S.W.O.T. analýza výsledky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S.W.O.T. analýza výsledky"

Transkript

1 Váha Skupina SWOT Text 85 A Podniková kultura školy, atmosféra, vztahy, řízení školy 5 A S Duchovní zázemí 5 A S Vstřícný až kamarádský vztah profesorů ke studentům 3 A S Tolerance věřících a nevěřících studentů 3 A S Zájem rodičů o školu 2 A S Bohatá mimoškolní činnost 1 A S Mladý profesorský sbor 1 A S Vstřícnost vedení školy vůči rodičům A S Loajálnost sboru A S Několik starších profesorů v příliš mladém sboru A S Odlišnost KG A S Týmové zpracování strategie 10 A W Úbytek dobrých profesorů 2 A W Informovanost studentů (informační uzavřenost směrem ke studentům) 1 A W Nepřítomnost spirituála 1 A W Nestabilní profesorský sbor 1 A W Ničení majetku školy A W Chybí komunikace školy s rodiči A W Malá účast rodičů na rodičovských sdruženích A W Mladý profesorský sbor A W Nadržování A W Nedostatečná informovanost rodičů A W Neochota studentů respektovat rozumné požadavky v oblasti ekologie A W Podhodnocení učitelského stavu A W Poměr chlapci/dívky A W Pracovní smlouvy na dobu neurčitou A W Současná emotivní nálada učitelů mezi sebou A W Stavovská nezodpovědnost některých vyučujících A W Vzájemné shazování kantorů navzájem před studenty 6 A O Zavést motivačně vzdělávací programy pro učitele na základě "Investors in people" (Benchmarking, ZV) 5 A O Vedení studentů k vzájemnému respektování a svobodě 5 A O Zrušení třídních schůzek 4 A O Intranet s řízeným přístupem (hesla) s možností přímé komunikace pedagogů, rodičů, studentů 4 A O Konzultační dny jednotlivých vyučujících 4 A O Řízené tématické diskuze na aktuální ožehavá témata (profesoři, rodiče, studenti) 4 A O Smíření a přijetí úspěchů i chyb z historie vedení KG 3 A O Schopnost navázat na tradice 3 A O Školní psycholog pro studenty i pedagogy 1 A O E mailové spojení mezi rodiči a pedagogy 1 A O Exercicie pro učitele 1 A O Poskytnout studentům pomoc při problémech doma 1 A O Vybudování "kultury organizace" 1 A O Vytvoření pozice správce webu a sítě 1 A O Vzdělávání učitelů 1 A O Změna motivace studentů na znalosti A O Aktuální dostupnost hodnocení studentů na Intranetu A O Asistenti pedagogů pro zajištění práce školy A O Otevřená schránka důvěry kohokoliv komukoliv se zveřejněnou odpovědí na web A O Otevřenost a pravidelné poskytování informací A O Propojení vstupních karet s centrální evidencí na počítači A O Škola naruby A O Větší spolupráce rodičů s konkrétními učitely A O Větší spolupráce učitelů s aktivními rodiči A O Víkendové akce pro studenty s jejich rodinami A O Založení SRPŠ A O Zapojení studentů do brigád (škola, kostel) A O Změna motivace rodičů A O Zřízení spirituála 3 A T Konzervatismus Říjen 2006 Strana: 1/5

2 1 A T Odliv osobností ze školy 1 A T Potlačování výjímečnosti studentů A T Lhostejnost A T Pomluva, msta, lež A T Spánek na vavřínech A T Uzavřenost práce s informacemi A T Úzkoprsost A T Zkreslování 25 B Budovy, prostory, vybavení, areál 5 B S Dobře položený areál školy B S Malá škola B S Malý počet tříd B S Vysoce kvalitní architektonická studie 9 B W Nedostatečné vybavení učeben technikou 2 B W Architektonická studie KG 1 B W Nedostatečně vybavená knihovna B W Nedostatek ubytovací kapacity a stravování ve škole 5 B O Adaptace školy pro možnost ubytování o prázdninách 3 B O Dataprojektor v každé třídě B O Počítač s internetem v každé třídě B O Vybudovat venkovní zelenou učebnu 48 C Jak se jeví škola zvenku a působí navenek,atraktivita 5 C S Práce studentského klubu Halahoj 3 C S Koncerty ve škole 1 C S Debatní klub C S Školní galerie je přístupná veřejnosti 5 C W Prezentace školy na veřejnosti 1 C W Drby a pomluvy 1 C W Malá informovanost 5 C O Otevřít školu pro celoživ.vzdělávání dospělých (osobní orientace self management, projektové řízení, EU a její možnosti a příležitosti, jazyky) 4 C O Být příkladem 4 C O Internet v cizích jazycích směrovaný k zahraničním školám 4 C O Oslovení mladých lidí ve vztahu k evangelizaci 3 C O Obnovení plesů KG 3 C O Otevření areálu veřejnosti 2 C O Od "katolicismu" ke "katolicitě" 2 C O Svoboda názoru 2 C O Větší využití webu školy i informovanosti vně i dovnitř 1 C O Studenti pomáhají osmělým 0 C O Studentský internetový časopis bez cenzury v různých jazycích C O Aktivní prezentace školy při náboru C O Být "výkladní skříní církve" C O Pravidelné besedy s významnými osobnostmi C O Prezentace výstav ve škole směrem k veřejnosti C O Spolupráce s rádiem Proglas C O Tiskové konference C O Začlenění marketingové koncepce do strategie KG C O Zlepšení prezentace na Didaktě C O Zlepšení prezentace školy (web školy) C O Zlepšit úroveň Dnů otevřených dveří C O Zviditelnění KG v Třebíči pořádáním akcí pro veřejnost 2 C T Odliv zájemců o studium C T Malá informovanost C T Stavění vědy a víry proti sobě C T Záměrná snaha škodit škole C T Zavádění znaků soukromé školy Říjen 2006 Strana: 2/5

3 50 D Podmínky pro činnost, financování D S Dobrá spolupráce se zřizovatelem D S Výborná spolupráce s třebíčským děkanstvím 5 D W Zadluženost 3 D W Nerovnost se státními školami D W Malá informovanost studentů a rodičů o způsobu užití finančního příspěvku D W Neochota některých rodičů financovat poznávací zájezdy 10 D O Nahrazení dobrovolného příspěvku povinným 9 D O Sledování vypisovaných dotačních programů a zpracování projektů 9 D O Získání fundraisera 4 D O Nalézt témata pro zapojení podniků dle C.S.R.( společenské odpovědnosti firem) 2 D O Informování rodičů o způsobu využití finančních příspěvků 1 D O Finanční pomoc školy / zřizovatele finančně slabým studentům 1 D O Urovnání a vyjasnění vztahů se zřizovatelem D O Srovnatelné výsledky v přírodovědných soutěžích se státním gymnasiem D O Všichni povinně sázejí v loterii D O Výhody pro přispívající studenty D O Využití grantů 6 D T Neúčast zřizovatele na práci týmu D T Finanční kolaps školy D T Finanční výhodnost na úkor kvality 74 E Způsoby výuky, charakteristické znaky školy pro studenty, zaměření studia a orientace, kooperace, projekty 4 E S Podpora přírodovědných předmětů 3 E S Počet přijatých studentů na VŠ E S Komunikace pedagogů se studenty přes internet E S Letní tábor KG E S Srovnatelné výsledky v přírodovědných soutěžích se státním gymnasiem E S Škola má řadu vynikajících pedagogů E S Uspěchy v soutěžích E S Výchova k ekologii E S Zlepšení práce v předmětových komisích včetně vzájemných hospitací 4 E W Malé nadšení studentů pro vlastní vzdělávání 1 E W Hospitace kolegů a ředitele v hodinách 1 E W Chybí biologie v posledním ročníku 1 E W Málo známek E W Absence učebnic a osnov náboženské výchovy E W Důchodci ve sboru E W Chybí zpětná vazba od studentů na profesory a jejich způsob výuky E W Paušalizování úrovně výuky E W Písemné práce nejsou zpřístupněny rodičům pouze známky E W Zkreslené představy rodičů o škole Říjen 2006 Strana: 3/5

4 6 E O Spolupráce s podobnými školami v zahraničí 5 E O Moderní metody výuky 5 E O Výměny studentů a pedagogů do jiných škol 5 E O Zřídit studijní zázemí pro studenty 4 E O Vést žáky k větší odpovědnosti za vlastní učení 4 E O Zaměření na znalosti místo na známky 3 E O Soulad koncepčních plánů s vizí, posláním a prioritami školy 3 E O Zaměření studentů na metody práce 3 E O Zaměření studentů na řešení problémových úloh 2 E O Procesní, projektové a strategické myšlení a metody jako předmět 2 E O Věnovat se více talentovaným studentům 2 E O Volitelné předměty 2 E O Vyučování etiky jako samostatného předmětu 2 E O Vyučující externisté z církevního prostředí 2 E O Výuka dle nových rámcových vzdělávacích programů 2 E O Výuka kreacionismu a vyvrácení pověr evolucionismu 1 E O Informace o nové koncepci náboženské výuky 1 E O Modifikace přijímaček podle profilu školy vzdělavatelnost 1 E O Spolupráce s teologickými fakultami 1 E O Zaměřit se na práci se studenty s neobvyklými typy inteligence (emoční, lingvistická) 1 E O Zavést průřezové předměty pro žáky z různých ročníků E O Nalézt optimální zatížení studentů doma E O Natáčet hodiny výuky úspěšných učitelů E O Osobnosti v učitelském sboru E O Otevření diskuze nad koncepcí jednotlivých předmětů E O Pořádání vědeckých soutěží studentů, pedagogů E O Projekty LEONARDO, SOKRATES E O Slovní hodnocení (klasifikace) místo známek nebo ke známkám E O Státní gymnázium je přírodovědně zaměřené E O Více poznávacích zájezdů E O Výuka v terénu E O Vzájemné hospitace kolegů E O Zařazení výuky projektového řízení E O Zařazení výuky rozvoje osobnosti E O Zařazení výuky týmových technik E O Zavést předmět: dramatická výchova, prezentace a empatie E O Zřízení více tříd v rámci ročníků 3 E T Lpění na starých metodách učebnice = jediný prostředek výuky E T Posuzování studenta aritmetickým průměrem známek E T Princip Rámcových vzdělávacích progamů a Školních vzdělávacích programů E T Příliš mnoho nových příležitostí a malý důraz na klasické vyučování E T Srovnatelné výsledky v přírodovědných soutěžích se státním gymnasiem E T Záměrná neschopnost rozumět češtině Říjen 2006 Strana: 4/5

5 54 F Výuka jazyků 1 F S Dostupnost jazykových kurzů F S Pořádání jazykových kurzů pro studenty F S Semináře zaměřené na konverzaci F S Umístění v jazykových soutěžích v okrese 8 F W Střídání učitelů jazyků 5 F W Málo jazykových kurzů v zahraničí 4 F W Malé spektrum jazyků 1 F W Nutnost doučování studentů mimo školu v jazycích F W Kvalita jazykových kurzů F W Nevyužívání jazykových seminářů F W Nezájem studentů o cizojazyčnou debatu F W Pořádání jazykových kurzů v domácím prostředí F W Vyhodnocování písemných jazykových cvičení ve smyslu zpětné vazby F W Zjišťování jazykové úrovně formou písemných prověrek 7 F O Dobrými pracovními podmínkami získat kvalitní pedagogy 5 F O Motivační stáže studentů na školách v zahraničí 5 F O Státní zkouška z jazyku součástí maturity 5 F O Získání rodilých mluvčích 4 F O Navázat kontakty v zemích NL, IRL, NOR, FIN, SLOV, EST (angličtina komunikační nástroj) 2 F O Jmenovat "ministra zahraničí" KG 2 F O Výměnné pobyty pedagogů: KG zahraničí 2 F O Vytvořit menší skupiny studentů při výuce jazyků 1 F O Letní mezinárodní jazykové kurzy 1 F O Vybavit studenty jazykovými znalostmi pro život 1 F O Vyučovat jiné předměty v cizích jazycích F O Cizojazyčný klub F O Debatní kluby v cizích jazycích F O Nabídka zahraničních výměn pro studenty zvenčí F O Omezit počet žáků ve třídě F O Přeshraniční spolupráce pro všechny studenty F O Stáže v zahraničí pro učitele F O Studijní pobyt pedagogů v zahraničí F O Výuka čínštiny (i pro veřejnost) F O Web v angličtině a němčině 0 G Hesla bez vlivu tohoto týmu G S Bezplatné církevní školství G O Výsledky voleb 2006 G T Demografický vývoj G T Přijetí zákonů proti "přirozenému zákonu" G T Zhoršující se výchova v rodinách Říjen 2006 Strana: 5/5

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz. Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace Gymnázium Josefa Kainara, Dr. E. Beneše 7/586, 748 01 Hlučín www.ghlucin.cz Garant: Mgr. Pavla Mrůzková Dobří holubi se vracejí... Gymnázium s lidskou tváří a jeho zkušenosti při realizaci autoevaluace

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o.

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIA-S 72/10-A. Gymnasium Jižní Město s.r.o. Česká školní inspekce Pražský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIA-S 72/10-A Gymnasium Jižní Město s.r.o. Adresa: Tererova 2135/17, 149 00 Praha 4 - Chodov Identifikátor: 600005178 IČ: 48109355

Více

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV)

Gymnázium Ostrov, Studentská 1205. Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání. vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV (ŠVP GV) Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání vytvořený dle RVP ZV a GV GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP GV) 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO NIŽŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV

Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 GYMNÁZIUM OSTROV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání - Gymnázium Ostrov vytvořený dle RVP ZV Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání (ŠVP

Více

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o.

Koncepce rozvoje. Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Koncepce rozvoje Základní škola a Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 177, p.o. Zpracovala: Mgr. Věra Floriánová, ředitelka příspěvkové organizace Datum: 1.9. 2013 OBSAH 1. Úvod 2. Analýza současného

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH OBSAH... 2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro vyšší stupeň gymnázia Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Ve škole ať cokoli se dělá, ať slouží a napomáhá budoucímu životu. Jan Amos Komenský ŠVP BYL ZPRACOVÁN S PODPOROU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Gymnázia Františka Palackého Valašské Meziříčí Moudrost je třeba nejen získávat, ale i používat Cicero ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Královéhradecký inspektorát České školní inspekce. Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIH-341/11-H Název kontrolované osoby: ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Sídlo: Smiřických 740, 547 01 Náchod IČO:

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY ZŠ Pardubice Dubina, Erno Košťála 870, Pardubice Vědění je poklad - klíčem k němu je škola Při stanovení strategie rozvoje školy musíme vždy citlivě vážit potřeby, zájmy, přání žáků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM JAN NEPOMUK NEUMANN Určený pro osmiletý cyklus gymnaziálního vzdělávání a zpracovaný podle RVP ZV Biskupské gymnázium a Církevní základní škola České Budějovice, Jirsíkova 5 1

Více

Základní školy u Říčanského lesa,

Základní školy u Říčanského lesa, KONCEPCE ROZVOJE Základní školy u Říčanského lesa, Školní2400/4, Říčany, okres Praha-východ Zpracoval: Mgr. Daniel Kohout Říčany, listopad 2009 Obsah: strana Úvod... 1 1. Oblast personální... 1 2. Oblast

Více

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM GYMNÁZIUM A STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ A ZEMĚDĚLSKO-EKONOMICKÁ VYŠKOV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM PRO GYMNAZIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA Svazek 1 Škola orientace

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro víceleté gymnázium nižší stupeň (zpracovaný podle RVP ZV) prima kvarta Gymnázium Uherské Hradiště Velehradská třída 218 Uherské

Více

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program

ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program ŠANCE Šance pro Vás, šance pro nás Školní vzdělávací program Obor vzdělání 41 41 M/01 Agropodnikání zaměření agroturistika, cestovní ruch rozvoj venkova platnost ŠVP: od 1. září 2009 Vydala Střední zemědělská

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1572/09-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1572/09-S Název školy: Gymnázium, Český Brod, Vítězná 610 Adresa: Vítězná 616, 282 27 Český Brod Identifikátor: 600 007 120 IČ: 48665967

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-626/08-09. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-626/08-09 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Adresa: Úprkova 1, 500 09 Hradec Králové Identifikátor:

Více

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou

Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou Plán reformy kurikula Střední průmyslová škola technická, příspěvková organizace Belgická 4852, Jablonec nad Nisou 1 Obsah 1. Plán reformy kurikula 3 1.1. Výchozí dokumenty 3 1.2. Legislativa 3 2. Strategické

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1. Charakteristika školy 1.1. Vzdělávací program a profilace školy 1.1.1. Vzdělávací program V současné době škola vyučuje podle vzdělávacího programu Národní škola, který má řadu specifik oproti ostatním

Více

Vlastní hodnocení školy

Vlastní hodnocení školy VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 Název školy, adresa Zřizovatel školy Ředitel školy Druhy a typy škol Základní škola a Mateřská škola T.G. Masaryka Drásov, Brno venkov, Drásov 167,

Více

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program

Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program GYMNÁZIUM SLOVANSKÉ NÁMĚSTÍ BRNO Školní vzdělávací program pro gymnaziální vzdělávání Čtyřletý vzdělávací program Multikulturní všeobecné gymnázium OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...4

Více

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE

KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE KONCEPCE ROZVOJE A ŘÍZENÍ MASARYKOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY DOLNÍ ROVEŇ, OKRES PARDUBICE Úvod Masarykova základní škola Dolní Roveň je příspěvková organizace, která poskytuje základní vzdělání uložené školským

Více

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31

Obsah Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 Charakteristika ŠVP... 9 Učební plán... 29 Učební osnovy... 31 1 Obsah 1 2 Identifikační údaje... 5 Charakteristika školy... 6 2.1 Úplnost a velikost školy... 6 2.2 Vybavení školy... 6 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 7 2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav. Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Na Františku 32, 294 02 Kněžmost skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Koncepční záměr rozvoje školy pro období 2013 2019 1 Obsah

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO VYŠŠÍ STUPEŇ OSMILETÉHO GYMNÁZIA A PRO ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM ZPRACOVANÝ PODLE RÁMCOVÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-876/09-A. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Pražský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-876/09-A Název školy: Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 Adresa: Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 Identifikátor: 600 005 496 IČ: 61385271

Více