Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013"

Transkript

1 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl

2 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

3 Vlastní plán krok 5 Napište do svého podnikatelského plánu analýzu cílové skupiny

4 V. Analýza trhu (do plánu) 2. Analýza cílové skupiny (zákazníků) kdo je můj zákazník? (pohlaví, věk, příjmová skupina, vzdělání, odkud je, jaké má zájmy, co má rád, jaké má vzorce chování...)? jaké má potřeby? kdo je uţivatel produktu? (zákazník kupuje, uţivatel uţívá) podle čeho se zákazník rozhoduje při nákupu?

5 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu podle VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

6 SWOT analýza Komplexní hodnocení mých silných a slabých stránek a příleţitostí a hrozeb pro mé podnikání Dělá se na základě informací o produktu a o trhu, které jsme shromáţdili v předchozích částech plánu S = Strength = silná stránka (mého produktu) W = Weakness = slabá stránka (mého produktu) O = Opportunity = příleţitost (na trhu) T = Threat = hrozba (na trhu)

7 SWOT analýza - význam 1. Další utřídění informací: z mnoha informací, které jsme nashromáţdili vybereme ty nejdůleţitější podle významu pro naše podnikání 2. Je to výchozí bod pro formulování naší podnikatelské strategie

8 SWOT analýza S silná stránka souvisí s mým produktem faktor, který je pro mé podnikání výhodou proti konkurenci W slabá stránka souvisí s mým produktem faktor, který je pro mé podnikání nevýhodou proti konkurenci

9 SWOT analýza O příleţitost souvisí s vnějším prostředím a nejsem ji proto schopen ovlivnit je to faktor trhu, jehoţ vyuţití mi můţe přinést profit T hrozba souvisí s vnějším prostředím a nejsem ji proto schopen ovlivnit je to nepříznivý vývojový trend, která by mohl moje podnikání ohrozit v případě, ţe na něj nebudu reagovat

10 Vlastní plán krok 6 Na základě shromáţděných informací o svém produktu a o trhu napište SWOT analýzu pro své podnikání Vţdy maximálně 5 bodů v kaţdé rubrice S (silné stránky) W (slabé stránky) * * * * * * * * * * O (příležitosti) T (hrozby) * * * * * * * * * *

11 Moje podnikatelská vize Přesvědčivá, stručná a výstiţná charakteristika toho, kam se chci ve svém podnikání dlouhodobě dostat Pokud moţno je vyjádřena jednou větou, která mě bude motivovat kdyţ se ráno probudím např.: nejkvalitnější centrum zdravého pohybu pro seniory ve Středočeském kraji největší dodavatel balíčků s kvalitním zdravým jídlem v okrese Praha východ nejkvalitnější soukromý poskytovatel domácí péče o těţce nemocné a seniory v Čelákovicích a okolí

12 Vlastní plán krok 7 Naformulujte dlouhodobou vizi pro své podnikání

13 Prodej a zisk (Kč) Ţivotní cyklus Produktu (life cycle) Prodeje Zisk 0 Zavádění Růst Zralost Pokles

14 Prodej a zisk (Kč) Fáze zavádění: cíl strategie Prodeje Vybudovat povědomí o produktu a zkušenost s prvním pouţitím 0 Zavádění

15 Prodej a zisk (Kč) Fáze růstu: cíl strategie Prodeje 0 Čas Růst

16 Fáze zralosti: cíl strategie Prodeje Maximální zisk a obrana podílu na trhu 0 Čas Zralost

17 Prodej a zisk (Kč) Fáze poklesu: cíl strategie Prodeje Regulace poklesu 0 Pokles

18 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

19 Marketingová strategie Sled kroků, jak se dostaneme k vytyčenému cíli Kroky na sebe musí navazovat Musí respektovat trendy vývoje trhu Odpovídá vybranému zákaznickému segmentu respektuje potřeby potenciálního zákazníka Vychází ze SWOT analýzy Podle cíle strategie se tvoří marketingový mix

20 Marketingový mix 4P (5P) Prvky naší nabídky k uspokojení potřeb zákazníka Produkt (Product) Cena (Price) Místo (Place) Propagace (Promotion) (5.P = Lidé (People)

21 Produkt viz sekce IV. vašeho podnikatelského plánu

22 Cena Cena nám má přinést co největší profit Nízká cena zvyšuje počet prodaných produktů, ale sniţuje profit na kus x Vysoká cena zaručuje vysoký profit, ale méně prodaných kusů Řada zákazníků chce kvalitní produkt a je za něj připravena zaplatit vyšší cenu

23 Cenová strategie Jaká bude moje cena ve srovnání s konkurencí? Jaká bude moje marţe? Jaké budu dávat slevy velkoodběratelům?

24 Propagace Jakákoli aktivita, která zvyšuje povědomí o produktu Typ propagace se bude lišit podle toho, jaký máme produkt Propagace by neměla vyvolávat v zákazníkovi přílišná očekávání, která pak náš produkt nemůţe splnit Dobrá propagace přiměje zákazníka ke koupi

25 Účinnost vs. efektivita Být účinný = Dosáhnout nejvyšší kvality sdělení zprávy / nejvyšší účinnosti zprávy, která generuje prodeje Být efektivní = Doručit zprávu za co nejniţší náklady cílové skupině

26 Propagace (komunikační strategie) Co bude mé sdělení pro zákazníky? Jak budu získávat nové zákazníky? Jak budu udrţovat stávající zákazníky? Jak bude vypadat moje reklama (logo, vizuál, grafika...?) Jaké vyuţiji komunikační kanály? (internet, billboardy, direct mail, sociální sítě, ústní doporučení, PR...) Jaký bude mít moje komunikace rozsah? (moje město, celostátní...)

27 Místo Rozhodnutí o tom, jak se bude můj produkt dostávat k zákazníkovi Produkt musí být dostupný tam, kde jsou mí zákazníci Vţdy bychom se měli snaţit zákazníkovi nákup co nejvíc usnadnit

28 Místo (=distribuční strategie) Jakými kanály budu svůj produkt distribuovat? (osobní prodej, supermarket, e-shop, vlastní krámek...)

29 Marketingová strategie Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Rámcová strategie vychází ze SWOT má mít horizont měsíců Má buď: Vyuţít silné stránky / příleţitosti k nárůstu prodeje Zvládnout vliv slabých stránek / hrozeb k obraně prodejů

30 Formulování marketingové strategie

31 Vlastní plán krok 8 Naformulujte 3-5 hlavních bodů vaší marketingové strategie

32 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy Marketingový plán

33 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

34 III. Popis vaší společnosti Základní informace druh podnikání a odvětví právní subjektivita vlastnictví firmy, případně management místo podnikání historie (zaloţení, významné milníky, úspěchy...) Vize poslání směřování do budoucna (Partneři)

35 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

36 VII. Váš tým Důleţitá kapitola zejména pro případné investory podílníci organizační struktura (pravomoci, kompetence...) management projektu / společnosti (včetně profilu klíčových osob) náklady na tým...

37 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

38 Příklad základních finančních údajů CELKEM PRODEJ CENA ZBOŽÍ NATURÁLNÍ RABATY CENA ZBOŽÍ CELKEM MARŽE MARŽE % 45% 50% 52% 50% REKLAMA VZORKY JINÉ VÝDAJE CELKEM PŘÍSPĚVEK ("ZISK") NÁKLADY NA PROVOZ CELKOVÝ ZISK PŘED ZDANĚNÍM

39 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho produktu / sluţby V. Analýza trhu VI. Vaše strategie a implementace VII. Váš tým VIII.Finanční analýza IX. Přílohy podle

40 . Shrnutí plánu (executive summary) Nejdůleţitější část podnikatelského plánu pro zaujetí externích čtenářů musí upoutat pozornost Shrnuje jen to nejpodstatnější a nejzajímavější z celého podnikatelského plánu Tato část má být stručná, poutavá, obsahovat všechny podstatné informace, tvořit příběh a zaujmout Maximálně na 2 strany Píše se úplně na závěr celého plánu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu

Podnikatelský záměr pro sociální firmu Podnikatelský záměr pro sociální firmu PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bakalářská práce Autor: Obor: Olga Trush Ekonomika a management malého

Více

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková

Marketing ve vědě a výzkumu. Renáta Pavlíčková Marketing ve vědě a výzkumu Renáta Pavlíčková Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH TĚSTOVIN LA BRUSLA PASTA

MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH TĚSTOVIN LA BRUSLA PASTA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT MARKETINGOVÝ PLÁN KE ZVÝŠENÍ PRODEJE ČERSTVÝCH

Více

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská

Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví. Modul č. 6. Základy managementu pro informační pracovníky. Michaela Dombrovská INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Univerzita Karlova v Praze Ústav informační studií a knihovnictví Modul č. 6 Základy managementu pro informační pracovníky Michaela Dombrovská Určeno pro projekt: Název:

Více

Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová

Studijní opora BIVŠ. Marketing. Ing. Helena Cetlová Studijní opora BIVŠ Marketing Ing. Helena Cetlová Srpen 2013 1 Úvod Studijní opora Marketing je určena posluchačům bakalářského studia BIVŠ a pokouší se spojit historické poznání a teoretické principy

Více

Místní akční skupina Vyhlídka o.s.

Místní akční skupina Vyhlídka o.s. Místní akční skupina Vyhlídka o.s. MARKETING MÍSTNÍCH PRODUKTŮ 26.6. a 28.6.2009 II. (studijní materiály) Vzdělávací program č. 08/005/3310a/452/001700 Kunštátský sekáč, který byl podpořen z EAFRD Evropský

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

Obsah 1 Zakládání podniku...3

Obsah 1 Zakládání podniku...3 [Zadejte text.] Obsah 1 Zakládání podniku...3 2 Majetková a kapitálová výstavba podniku...3 3 Dlouhodobý majetek...4 3.1 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku...4 3.1.1 Finanční leasing...4 3.1.2 Operativní

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy

Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu, podnikání a oceňování Analýza dopadů marketingové komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor: Obor: Šárka Palasová Ekonomika a management

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání.

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. PODNIKÁNÍ II Jak zpracovat Byznys plán Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Obsah Úvod Než začnete podnikat 04-05 Fáze přípravy podnikání 06 Cíle podnikání 07 Produkt a cena 08 Proč sestavovat

Více

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace

Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh komunikačního plánu vybrané neziskové organizace Bakalářská práce Autor: Andrea Brucknerová Ekonomika a management zdravotních a

Více

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu

PODNIKÁNÍ II. Jak zpracovat Byznys plán. Krok za krokem k vašemu úspěšnému podnikání. Realizátor projektu. Partneři projektu Realizátor projektu ŠANGRI-LLA o.s. Tyršova 96 517 54 Vamberk Tel. : 734 255 101 E-mail: sangrilla@sangri-lla.cz Partneři projektu VASPO VAMBERK s.r.o. RC Srdíčko o.s., Ústí nad Orlicí Město Kostelec nad

Více

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce

13) Marketing Podstata marketingu: Vývojová stádia marketingu Výrobní koncepce (nejstarší) Výrobková koncepce Prodejní koncepce 13) Marketing Podstata marketingu, vývojová stádia, marketingový informační systém, marketingové prostředí, marketingový mix produkt (úrovně produktu, životní cyklus), cena (metody stanovení ceny, cenové

Více

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067

Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Marketingový plán PRAKTIKUM Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 Cíle vzdělávacího programu Účastníci školení musí pochopit základní pravdy a souvislosti

Více

Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí

Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí Český restaurační řetězec z hlediska jeho aktuální konkurenceschopnosti v zahraničí DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Samira Aghabayova Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. katedra hotelnictví Studijní obor:

Více

Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík

Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík Marketingové řízení v pivovaru Černá Hora, a. s. Libor Minařík Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce je zaměřena na marketingové řízení pro malé a střední organizace, konkrétně na marketingové

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku

Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Přínosy marketingu pro finanční hospodaření podniku Bakalářská práce Autor: Petr Martínek Bankovní management Vedoucí

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT PODNIKATELSKÝ PLÁN PRO ZALOŽENÍ NOVÉHO PODNIKU

Více

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ

Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomiky a managementu zdravotních a sociálních sluţeb Marketingová komunikace v občanském sdruţení PROSAZ Bakalářská práce Autor: Iveta Pešková Ekonomika

Více

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o.

Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Podnikatelský plán rozvoje společnosti John & Paul s.r.o. Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jakub Tabas Jan Moravčík Brno 2015 Na tomto místě

Více

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ ZÁŽITKOVÉ RESTAURACE

PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ ZÁŽITKOVÉ RESTAURACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR - ZALOŽENÍ ZÁŽITKOVÉ RESTAURACE

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více