Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Sociální pomoc. Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení. Diplomová práce."

Transkript

1 Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální pomoc Volná Danuše 2006 Prohlašuji tímto, že jsem diplomovou práci na téma Sociální pomoc zpracovala sama a uvedla jsem všechny použité prameny.

2 Obsah Úvod Pojem sociální pomoc Legislativní definice sociální pomoci Sociální pomoc jako pomoc proti sociálnímu vyloučení Sociální pomoc jako základ pro sociální práci Sociální pomoc a sociální politika Sociální pomoc v kontextu právního řádu ČR/ úvaha de lege ferenda/ Historický vývoj právní úpravy sociální pomoci Postavení sociální pomoci v systému práva sociálního zabezpečení Sociální pomoc a formy sociálního zabezpečení Formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení státu Formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení občana Prameny právní úpravy sociální pomoci Ústavní základy sociální pomoci Prameny mezinárodního práva Prameny práva Evropské unie v oblasti sociální péče Zákony a podzákonné předpisy v oblasti sociální péče Právní vztahy sociální pomoci Subjekty sociální péče Oprávněné subjekty Povinné subjekty Objekt právních vztahů sociální péče Obsah právních vztahů sociální péče Formy poskytování sociální péče Dávky sociální péče Služby sociální péče Poradenství Sociální prevence Sociálně-právní ochrana Pojmy životní minimum a sociální potřebnost Životní minimum

3 8.2 Sociální potřebnost Dávky sociální péče Charakteristika jednotlivých dávek sociální péče Dávky sociální péče pro rodiny a děti Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu Dávky sociální péče pro staré občany Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany Dávky sociální péče ve zvláštních případech Dávky sociální péče z důvodu sociální potřebnosti Nárok na dávku a nárok na její výplatu Služby sociální péče Charakteristika jednotlivých služeb sociální péče Poskytovatelé služeb sociální péče Žádost o sociální službu Povinnosti a odpovědnost občanů oblasti sociální péče Povinnosti v oblasti sociální péče Odpovědnost v oblasti sociální péče Působení nestátních subjektů v systému sociální pomoci Občanská sdružení Obecně prospěšné společnosti Církevní organizace a účelová zařízení církví Nadace a nadační fondy Právo EU a sociální pomoc Připravované změny právní úpravy v oblasti sociální pomoci Nový zákon o sociálních službách Změny v oblasti sociálních dávek Závěr Resumé Seznam použité literatury

4 Úvod Sociální pomoc představuje významnou součást systému sociálního zabezpečení. Jejím cílem je především to, aby občan znovu získal schopnost zabezpečovat své potřeby vlastním přičiněním, případně mu poskytnout pomocnou ruku po dobu, kdy toho není sám schopen. Výjimku představují takové životní situace člověka, které vyžadují trvalé poskytování sociální pomoci bez možnosti návratu k soběstačnému životu v důsledku těžkého zdravotního postižení či vysokého věku. Je tedy určena všem občanům, jejichž životní potřeby nejsou v dostatečné míře zajištěny a hrozí jim sociální vyloučení, nebo již sociálně vyloučenými jsou. Zatímco chudoba představuje výsledek nerovnosti v přístupu k bohatství a výsledek nerovnosti při distribuci bohatství vytvářeného tržní ekonomikou, sociální vyloučení je chápáno jako nerovnost v participaci na životě společnosti, která je výsledkem nedostatku příležitostí k této participaci. Tato nerovnost vytváří neschopnost podílet se na společenském životě a izolaci od společnosti. Sociální vyloučení je tvořeno nerovným přístupem k pěti základním zdrojům společnosti, a to zaměstnání, zdravotní péči, vzdělání, bydlení a sociální ochraně. Mezi chudobou a sociálním vyloučením bývá často souvislost, kdy ohrožené skupiny občanů mají velmi často zkušenost s obojím. Z výše uvedeného vyplývá, že otázka sociální pomoci je i přes poměrně nízký počet jejích klientů velmi významná, neboť představuje poslední naději pro ty, jež jsou na ni závislí, a jimž hrozí sociální vyloučení. Proto se domnívám, že se tato otázka týká každého z nás a měla by být rozvíjena občanskou společností každého demokratického státu. Je velmi důležité, aby právní úprava sociální pomoci zaručovala každému, kdo se nachází v tíživé sociální situaci, nejefektivnější a nejvhodnější prostředky pomoci s ohledem na individuální situaci každého klienta. Stát by zde měl zapracovat na kvalitní právní úpravě v oblasti kontroly, aby prostředky, které jsou na tuto oblast vynakládány byly využity co nejefektivněji a dostaly se opravdu k těm, co tuto pomoc potřebují. Samotné poskytnutí pomoci by však mělo být ponecháno na pracovnících poskytujících sociální pomoc, rodinných příslušnících, a širokém lidském zázemí klienta a nemělo by být řešeno jen přes pouhé poskytnutí hmotné dávky. Cílem této práce je poskytnout co nejkvalitnější přehled základních institutů a otázek vyvstávajících v této oblasti. Obsah práce by měl vytvořit jasný obraz o pojmu sociální pomoci, a to jak pro laika, tak pro klienta obracejícího se pro radu. Je sestaven tak, aby jasně vylíčil základní systémové zařazení tohoto pojmu v celém systému sociálního zabezpečení, jeho funkce a obsah. 4

5 1. Pojem sociální pomoc Definovat pojem sociální pomoc hned na počátku diplomové práce by se mohlo jevit velmi odvážné, zejména proto, že bych k objasnění jejího obsahu měla dojít v podstatě až na závěr této práce, a také proto, že právní úprava v České republice (dále ČR) s tímto pojmem zatím nepočítá a místo něj ve stejném významu používá pojem sociální péče. Nicméně pojem sociální pomoc je všeobecně uznávaným termínem a proto bude velmi vhodné, když se nejen z praktických důvodů vypořádám s jejím obsahem hned na počátku této práce. Sociální péče pramení ze společenské solidarity a spočívá v transferu prostředků a služeb ve společnosti. 1 Sociální subjekt, zejména stát, zde tedy formou přerozdělování pomáhá těm, kteří takovou pomoc nutně a prokazatelně potřebují v důsledku právem uznaných nepříznivých sociálních situací sociálních událostí. Je určena pro individuální sociální potřebu občana v nouzi. Pokud se občan ocitne v tíživé sociální situaci, nastupuje sociální pomoc jako projev lidské solidarity a dobročinnosti s cílem : a) navrátit takovému občanu sociální suverenitu, b) pomoci mu překonat sociálně-ekonomické potíže, c) anebo řešit jeho trvalé sociálně neuspokojivé postavení. 1.1 Legislativní definice sociální pomoci: Dle současné právní úpravy, jak je uvedeno v 73 odst.1 zák.č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení je sociální péčí péče, kterou zajišťuje stát pomoc občanům, jejichž životní potřeby nejsou dostatečně zabezpečeny příjmy z pracovní činnosti, dávkami důchodového nebo nemocenského zabezpečení, popřípadě jinými příjmy, a občanům, kteří ji potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nebo věku, anebo kteří bez pomoci společnosti nemohou překonat obtížnou životní situaci nebo nepříznivé životní poměry. 2 Toto ustanovení doplňuje 73b cit.zák., který uvádí že za sociální péči se považuje též ústavní péče poskytovaná ve zdravotnických zařízeních občanům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni se obejít bez pomoci další osoby a nemohou být proto propuštěni ze zdravotnického zařízení, pokud jim nemůže být poskytnuta potřebná péče nebo pečovatelská služba, přestože podmínky pro poskytování těchto služeb splňují. 3 1 Více k tomu Arnoldová, A., Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. Část Sociální péče, 2. vydání, Praha, karolinum, 2004, str odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 3 73 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 5

6 Jako negativum této legislativní definice bych uvedla zejména její důraz na roli státu jako primárního nositele sociální péče v právních vztazích sociální péče obecně, tedy jak v oblasti jednotlivých dávek sociální péče, tak i služeb. Stát má být garantem sociální jistoty a na rozdíl od rozhodování o přerozdělování různých dávek financových ze státního rozpočtu, kde je samozřejmě role státu velmi důležitá, by měl stát v oblasti sociálních služeb působit až když jiné prostředky pomoci selžou. Platná legislativní úprava tedy upřednostňuje subjekty státu před subjekty, které jsou nezávislé na státu, jejichž role je velmi důležité hlavně z toho důvodu, že se soustředí na provozování sociálních služeb v přirozeném domácím prostředí, formou sociálních zařízení s malou kapacitou, které občanovi pomáhají zajistit nejen hmotné zabezpečení a překonat tíživou sociální situaci, ale v důsledku speciálního individuálního přístupu také lépe zajistí jeho opětovné zařazení společnosti. Dle mého názoru by se tedy mělo v oblasti poskytování služeb sociální péče postupovat postupně od rodiny a jejího blízkého okolí, dále přes nestátní subjekty, a až když budou tyto možnosti vyčerpány, by se měl stát nositelem sociální péče stát. Také bych této legislativní úpravě vytkla její pojetí občana, jako pasivního příjemce, jenž se ocitl v nepříznivé sociální situaci. V praxi se nevyžaduje skoro žádná aktivita z jeho strany pro zmírnění či vyřešení své nepříznivé sociální situace, stačí pouze aby se obrátil na příslušný úřad a podal žádost o dávku. Zatím zde neexistují takové principy, které by stavěly občana do aktivní role, což ale nově schválený zákon o sociálních službách brzy změní. 1.2 Sociální pomoc jako pomoc proti sociálnímu vyloučení: Sociální vyloučení chápeme jako ztrátu místa ve společnosti a ze sociálního postavení v ní v důsledku zdravotního postižení, ztráty zaměstnání, stáří, závislosti na drogách či alkoholu, ztráty domova atd. Vyloučení je dáno pozicí subjektu, je to v zásadě oboustranně nepříznivý stav, protože vede k sociálnímu napětí. Charakterizuje situaci, kdy jednotlivec, rodina, či skupina jedinců nejsou schopny účastnit se mnohdy až všech stránek společenského života, jako jsou politika, kultura, vzdělání, ekonomika, sport apod., a plně využívat výhod, které jim společnost poskytuje. 1.3 Sociální pomoc jako základ pro sociální práci Pojmem sociální pomoc můžeme rovněž rozumět souhrn jednotlivých metod sociální práce uplatňovaných sociálními pracovníky, psychology, lékaři, dobrovolníky charitativních a humanitárních organizací, jakož i rodinnými příslušníky a ostatními občany, cítícími morální 6

7 povinnost pomoci potřebným. 4 Jejím cílem je pomoc zaměřená na zlepšení nebo obnovení schopnosti sociálního fungování jejích subjektů. 1.4 Sociální pomoc a sociální politika Sociální pomoc je projevem sociální politiky v nejužším slova smyslu, začíná tam, kde již ostatní nástroje sociální politiky nestačí. Nastupuje tehdy, když ani jeden z ostatních systémů sociálního zabezpečení (sociální pojištění ani státní zaopatření) nejsou schopny poskytnou dostatečné pnění, které by vyřešilo nepříznivou sociální situaci jedince. Sociální pomoc tedy představuje ten nejspodnější rošt, kterým by žádný jedinec neměl propadnout. Tvoří tedy tzv. záchrannou sociální síť. 1.5 Sociální pomoc v kontextu právního řádu ČR / úvaha de lege ferenda/ Sociální pomoc lze také definovat jako soubor právních norem, které upravují vznik, změnu a zánik specifických společensko-právních vztahů v rámci práva sociálního zabezpečení. Předmětem právní úpravy sociální pomoci je sociální ochrana osob, jež se ocitly v tíživé sociální či hmotné situaci, kterou nemohou překonat samy, bez cizí pomoci a nejsou tak schopny zabezpečit své základní životní potřeby. Jejím cílem je odstranění nebo zabránění vzniku sociálního vyloučení, z čehož plyne její výrazná preventivní funkce. Právní normy v oblasti sociální pomoci proto musí poskytnout v každé její oblasti to nejkonkrétnější a nejindividuálnější řešení tíživých životních situací, jež by byly schopny reagovat na nejrůznější neopakovatelné lidské osudy. 4 Koldinská, K., Marková, H., Sociální pomoc a právo, 1. vydání, Praha, Orac s.r.o., 2001, str.8 7

8 2. Historický vývoj právní úpravy sociální péče Sociální pomoc má ve světě i na našem území své dlouholeté kořeny. Odnepaměti existuje určitá solidarita bohatých s chudými, zdravých s nemocnými, jednoduše mezi těmi, co pomoc potřebují a těmi, kdo ji nabízejí. Již od pravěku cítí člověk potřebu sociálního bezpečí, která je vědomou i podvědomou konstantou lidského chování. Na úsvitu lidské civilizace můžeme spíše hovořit o aktu vzájemné pomoci, která byla naprosto přirozená a spočívala v zásadě na rodové a kmenové pospolitosti. 5 V některých starověkých státech se přidělovala půda válečným vysloužilcům, poskytovala se pomoc vdovám a sirotkům po vojácích a chléb chudým občanům, což ale bohužel směřovalo spíše k získání politického vlivu, než k pomoci chudým a potřebným. Již před naším letopočtem některé státy pečovaly o slepé, hluché a postižené. Tato pomoc byla poskytována určitou komunitou, a to jednorázově, nebo po určitou dobu. Stát se v této formě pomoci angažoval pouze v případě, že mu hrozilo určité nebezpečí, jako např. stávky otroků, a to často represivně než sociálně. Ve středověku dochází k velkému rozvoji péči o chudé. Tato péče byla zpočátku velmi neorganizovaná a jejími nositeli byli především církev a šlechta. S prvním chudinským zákonodárstvím se v českých zemích setkáváme až za období Rakouska-Uherska. Vůdčí zásadou rakouského zákonodárství byla myšlenka, že pečovat o své příslušníky v nouzi je povinna domovská obec. 6 Tato povinnost domovské obce byla zakotvena v říšském policejním řádu Ferdinanda I. z roku 1552, který byl ale spíše represivního charakteru. Represivní charakter měla i další nařízení proti žebrotě a o postrku, jako např. nařízení Marie Terezie Bettler-, Schub- und Verpflegsordnung z roku K prvnímu zmírnění dosavadních represivních předpisů došlo až u dvorských dekretů Josefa II. z let , kterými bylo zavedeno zřizování farních chudinských ústavů. V druhé polovině 19. století došlo legislativní úpravě veřejné chudinské péče zákonem č. 105/1883 ř. z., o domovském právu, který obsahoval vymezení domovského práva jako právo na pobyt v obci a nárok na zapatření chudinské, a chudinským zákonem č. 59/1868 čes. z. z., jež upravoval právní vztahy v oblasti chudinské péče. Oba tyto předpisy byly později recipovány do právního řádu Československé republiky. 5 Durdisová, J., a kol., Sociální politika, 2. vydání, ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2002, str Koldinská, K., Marková, H., Sociální pomoc a právo, 1. vydání, Praha, Orac s.r.o., 2001, str. 13 8

9 Chudinská péče byla dle chudinského zákona poskytována jednak v ústavech, formou tzv. uzavřeného chudinského zaopatření, tak i mimo ně, formou volného zaopatření chudého. Ve své době byly nejmodernější ústavem ve střední Evropě Masarykovy domovy v Praze. Kromě výše zmiňovaného veřejného chudinství došlo také k rozvoji chudinství soukromého, kdy chudinskou péči poskytovaly také soukromé subjekty, jako humanitární organizace a spolky. Tento systém chudinské péče existoval až do roku 1956, kdy vstoupil v platnost zákon č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení, jež se stal jednou z prvních základních a jednotících norem práva sociálního zabezpečení. Tato nová právní úprava převedla v podstatě veškerý výkon sociální péče z obce na stát, resp. na jeho místní orgány národní výbory, a upravila poskytování dávek a služeb sociální péče formou poradenství, ústavního zaopatření atd. 7 V roce 1964 byl přijat nový právní předpis stejného názvu pod č. 101/1964 Sb., který sice zařadil sociální péči pod pojem služby sociálního zabezpečení, ale koncepce sociální pomoci zůstala v podstatě nezměněna. Tento zákon prováděla vyhláška č. 102/1964 Sb., dle které se také poskytovaly sociální služby. Na výše uvedený zákon poté navázal zákon č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, který zavedl mnohem širší spektrum dávek sociální péče, jež se poskytovaly občanům dle jejich příslušnosti k určité sociální skupině. K tomuto zákonu byla rovněž přijata prováděcí vyhláška č. 130/1975 Sb. Jako další předpis upravující sociální péči byl přijat zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, a i když byla mnoha ustanovení tohoto zákona v souvislosti s postupující reformou sociálního zabezpečení zrušena, je sociální péče stále upravena tímto právním předpisem. Posledním právním předpisem schváleným poslaneckou sněmovnou je nový zákon o sociálních službách, jež bude účinný od 1. ledna Tento zákon byl přijat z důvodu nevyhovující a zastaralé právní úpravy v oblasti sociální péče a systému sociálních služeb, o jehož budoucím přínosu bude pojednáno v samostatné kapitole této práce. 7 Více k tomu Tröster, p., a kol, Právo sociálního zabezpečení, 3. vydání, C. H. Beck, Praha, 2005, str

10 3. Postavení sociální pomoci v systému práva sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení je veřejnoprávním odvětvím, které je tvořeno souhrnem právních norem upravujících vznik změnu a zánik právních vztahů, které vznikají důsledku právem uznaných sociálních událostí. Sociální událost je tedy kterákoliv právem uznaná právní skutečnost, která má, nebo může mít nepříznivý dopad na sociální postavení jedince a osob závislých na něm výživou. Vzhledem k množství sociálních událostí, při kterých tyto právní vztahy vznikají mění se a zanikají a při kterých je poskytováno hmotné zabezpečení či jiná pomoc, je právo sociálního zabezpečení velmi bohaté a složité právní odvětví. Ovšem právě na základě výše zmiňovaných sociálních událostí můžeme dle právní literatury systém práva sociálního zabezpečení rozdělit na tři základní pilíře, a to na : I. sociální pojištění II. státní sociální podporu III. sociální pomoc Tyto tři systémové části jsou tvořeny celkem pěti základními subsystémy práva sociálního zabezpečení. Jsou to : 1.veřejné zdravotní pojištění jako subsystém sociálního pojištění 2. nemocenské pojištění jako subsystém sociálního pojištění 3. důchodové pojištění jako subsystém sociálního pojištění 4. státní sociální podpora jako subsystém státního zaopatření 5. sociální péče jako subsystém sociální pomoci Systém práva sociálního zabezpečení v ČR tedy vypadá takto: sociální pojištění státní zaopatření sociální pomoc nemocenské pojištění důchodové pojištění veřejné zdravotní pojištění státní sociální podpora sociální péče 10

11 Vnitřní systémové části práva sociálního zabezpečení tvoří dohromady sedm částí. K pěti základním subsystémům řadí teorie práva ještě obecnou část práva sociálního zabezpečení a důchodové připojištění. Ve výsledku se tedy vnitřní systém práva sociálního zabezpečení člení na : a) Obecnou část práva sociálního zabezpečení, která obsahuje ustanovení společná všem právním vztahům uskutečňovaným v rámci práva sociálního zabezpečení, jako jsou pojem, předmět, metoda právní úpravy atd. b) Veřejné zdravotní pojištění, které obsahuje úpravu právních vztahů vznikajících při poskytování a financování zdravotní péče. c) Nemocenské pojištění, které se zabývá úpravou poskytování hmotného zabezpečení při krátkodobých sociálních událostech a vztahuje se na ekonomicky aktivní obyvatelstvo. d) Důchodové pojištění, které obsahuje úpravu těch právních vztahů, které vznikají při poskytování hmotného zabezpečení při dlouhodobé nebo trvalé ztrátě pracovní schopnosti, ve stáří a při ztrátě živitele. e) Důchodové připojištění, které představuje nadstavbu nad důchodovým pojištěním. Jedná se o dobrovolné doplňkové pojištění. f) Státní sociální podporu, která pokrývá zabezpečení rodin s dětmi ze strany státu. Vyjadřuje jeho podíl na krytí nákladů na výživu a ostatní základní potřeby rodin s dětmi a je tvořen dávkami, které jsou vypláceny buďto závisle na výši příjmu rodiny, jen individuálním adresátům, nebo bez závislosti na výši příjmu, tedy plošně. g) Sociální pomoc, která představuje tu část práva sociálního zabezpečení, která nastupuje až v případě, kdy ani jeden z předchozích systému nedokáže zabezpečit jedince v sociální tísni. Zahrnuje ty vztahy, které vznikají při poskytování hmotného zabezpečení těm osobám, které jsou ve stavu sociální potřebnosti.. Cílem je tuto sociální potřebnost zmírnit, nebo odstranit. Systém sociální pomoci reaguje na individuální situaci občanů, zohledňuje jejich sociální, příjmové a majetkové poměry, nutné náklady na zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb a nákladů na domácnost. 8 8 Krebs, V., a kol., Sociální politika, 2. vydání, ASPI Publishing, s.r.o., Praha, 2002, str

12 4. Sociální pomoc a formy sociálního zabezpečení Formy sociálního zabezpečení specifikují sociální zabezpečení jednak z hlediska postavení státu při tvorbě zdrojů sociálního zabezpečení a při jeho organizaci, a dále z hlediska postavení občana v systému sociálního zabezpečení a splnění podmínek pro to, aby se systém práva sociálního zabezpečení vůči němu začal uplatňovat. 4.1 Formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení státu a) stát jako nositel sociálního zabezpečení : forma všeobecného povinného státní zabezpečení - příjmy a výdaje jsou přímo napojeny na státní rozpočet, stát organizuje provádění sociálního zabezpečení institucionálně. 9 - státní orgány řídí a realizují tuto formu systému práva sociálního zabezpečení, - občan se stává automaticky oprávněným subjektem v této formě sociálního zabezpečení, vstoupí-li do právních vztahů, s nimiž stát spojuje vznik tohoto zabezpečení, - subjekty obvykle nemají přímou povinnost podílet se na tvorbě zdrojů v této formě sociálního zabezpečení, jejich podíl na tvorbě zdrojů zde existuje nepřímo, tedy formou tvorby a přerozdělování státního rozpočtu. b) stát jako garant sociálního zabezpečení : forma všeobecného povinného pojištění - stát vytváří právní rámec sociálního zabezpečení, - stanoví podmínky sociálního zabezpečení, - upravuje sociální práva občanů a jejich realizaci, ale není zde přímo subjektem, který realizuje sociální zabezpečení, - k provádění této formy sociálního zabezpečení jsou vytvářeny speciální instituce, jež vystupují nezávisle na státu a také v této formě sociálního zabezpečení samostatně hospodaří s prostředky sociálního zabezpečení, - stát zde ale poskytuje záruku za fungování systému sociálního zabezpečení a za plnění z tohoto systému. c) stát jako iniciátor sociálního zabezpečení : forma dobrovolného doplňkového pojištění - stát vytváří pouze právní rámec pro působení subjektů v této formě sociálního zabezpečení, - vymezuje základní pravidla chování těchto subjektů, - neposkytuje zde ani právní záruku za fungování systému sociálního zabezpečení v této formě - tyto formy sociálního zabezpečení jsou financovány hlavně z příspěvků jejích subjektů 9 Galvas, M., Gregorová, Z., Sociální zabezpečení, MU v Brně, 2000, str

13 Jednotlivé formy sociálního zabezpečení se navzájem prolínají a doplňují a tak jsou systémy sociálního zabezpečení většinou tvořeny smíšenými formami sociálního zabezpečení. Tím je umožněno, aby konkrétní systém práva sociálního zabezpečení byl budován vrstevnatě a mohl tak pružněji reagovat na měnící se sociální události v životě člověka i na měnící se vnější podmínky Formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení občana a) zabezpečovací forma z hlediska postavení občany - stačí, aby se občan po určitou dobu vyskytoval v určitém právním postavení, aby mu bylo ze systému sociálního zabezpečení poskytnuto plnění, - a nemusí se přímo podílet na tvorbě zdrojů v této formy sociálního zabezpečení b) pojišťovací forma z hlediska postavení občana - k zařazení občana do tohoto systému sociálního zabezpečení je nutné, aby se finančně podílel na tvorbě zdrojů systému c) zaopatřovací forma z hlediska postavení občana - v této formě sociálního zabezpečení stačí k poskytnutí plnění pouze objektivní stav potřebnosti občana bez dalších podmínek, tzn. bez jakéhokoliv jeho dalšího přičinění. I formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení občana se v jednotlivých systémech sociálního zabezpečení navzájem doplňují a prolínají, stejně jako formy sociálního zabezpečení z hlediska postavení státu. Sociální pomoc má z hlediska postavení státu primárně formu všeobecného státního zabezpečení. Stát zde hraje hlavní roli ve financování plnění poskytovaného na základě jednotlivých sociálních událostí a také řídí a organizuje provádění tohoto systému sociálního zabezpečení prostřednictvím orgánů státní správy, které k tomuto účelu zřizují : - ústavy sociální péče, - manželské poradny, - domovy pro matky s dětmi, - stanice pečovatelské služby pro děti, - zařízení pro občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, - zařízení pro občany společensky nepřizpůsobené, - kluby důchodců 10 Galvas, M., Gregorová, Z., Sociální zabezpečení, MU v Brně, 2000, str

14 - samostatné jídelny z vlastní kuchyní pro důchodce, - zařízení pečovatelské služby, zejména zařízení pro denní pobyt starých občanů, střediska osobní hygieny a prádelny pečovatelské služby. Sociální pomoc má ale z hlediska forem sociálního zabezpečení, ač v mnohem menší míře, i formu dobrovolného doplňkového zaopatření. Jak již bylo výše uvedeno, je tato forma sociálního zabezpečení financována hlavně ze zdrojů vytvořených různými dobrovolnými dobročinnými institucemi, a také jednotlivci působícími v této formě zabezpečení. Je tedy financována ze zdrojů vytvořených nezávisle na státu. Mezi tyto dobrovolné dobročinné instituce patří různá občanská sdružení a charitativní, církevní organizace, nadace a nadační fondy. 14

15 5. Prameny právní úpravy sociální pomoci 5.1 Ústavní základy sociální pomoci: Dle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, ( dále LZPS ),vyhlášené ve Sbírce zákonů pod číslem 2/1993 Sb. má občan právo na přiměřené hmotné zabezpečení, a to v případě, že nastane jedna ze tří jmenovaných sociálních událostí, tedy stáří, nezpůsobilost k práci nebo ztráta živitele. Odst. 2 tohoto článku pak stanoví, že každý, kdo je v hmotné nouzi, má právo na takovou pomoc, která je nezbytná pro zajištění základních životních podmínek. 11 Řeší tedy sociální událost hmotné nouze, bez ohledu na to, zda se jedná o občana ČR či nikoliv. Dále čl. 31 říká, že každý má právo na ochranu zdraví 12, a opět tedy se nevztahuje pouze na občana ČR, ovšem jeho pokračování říká, že občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon, a tak se zde opět setkáváme s dvojím rozlišením osobního rozsahu. Sociální péče se také týká čl. 32 LZPS, který zaručuje ochranu rodiny a rodičovství. Zaručuje jednak rodičům právo na výchovu dítěte a péči o něj, ale na druhé straně chrání dítě před negativním vlivem rodičů, a to tak, že na základě zákona rozhodnutím soudu je možné dítě od rodičů odloučit. 5.2 Prameny mezinárodního práva: Mezi významné mezinárodní právní prameny patří zejména Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech z roku 1966, který ČSSR spolu s Mezinárodním paktem OSN o občanských a politických právech ratifikovala a vyhlásila ve Sbírce zákonů pod číslem 120/1976 Sb. Velmi významným mezinárodním dokumentem je také koncem roku 1999 ratifikovaná Evropská sociální charta, vyhlášená ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 14/2000 Sb. m. s. Z hlediska sociálně-právní ochrany dítěte je velmi významným pramenem Úmluva o právech dítěte, přijatá OSN v roce 1989, publikovaná ve Sbírce zákonů pod číslem 104/1991 Sb. Dále je ČR vázána velkým množstvím bilaterálních smluv, z nichž některé se samozřejmě také týkají sociální péče. 11 Čl. 30 odst. 2 LZPS 12 Čl. 31 LZPS 15

16 5.3 Prameny práva Evropské unie (dále jen EU ) v oblasti sociální péče Základním dokumentem je jistě Charta základních práv EU, která v článku 34 chápe sociální pomoc jako nástroj boje proti sociálnímu vyloučení, o které bude dále hovořeno v 13. kapitole této práce v souvislosti s právem EU. Evropská sociální charta je dalším významným dokumentem v oblasti ochrany a uznání sociálních práv a i když se v podstatě jedná o pramen mezinárodního práva, je její závaznost je daná tím, že ji signovaly všechny členské země EU. Po přistoupení ČR k Evropské unii ( dále EU ) jsou v rámci koordinace dávek v oblasti práva sociálního zabezpečení stěžejní tyto dokumenty: - Nařízení Rady (EEC) č. 1408/71 o aplikaci soustav sociálního zabezpečení na osoby zaměstnané, samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství. - Nařízení č. 574/72, které stanoví postup provádění Nařízení (EEC) č. 1408/ Zákony a podzákonné předpisy v oblasti sociální péče: Stěžejním právním předpisem v oblasti sociální péče je zákon č. 100/1988 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jehož předmětem úpravy je právě sociální péče samotná. Dále upravuje v důsledku přijetí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, díky němuž byla z tohoto zákona vypuštěna ustanovení týkající se důchodového zabezpečení, pouze právní úpravu zvýšení důchodu pro bezmocnost, a nemocenské pojištění osob samostatně výdělečně činných. Dále zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČSR v sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů, který upravuje kompetence správních orgánů v oblasti sociální péče. Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, který stanoví definici sociální potřebnosti, která je mezi podmínkami pro vznik nároku na některé dávky či služby a proto je významným nástrojem pro stanovení, zda se jedná o sociálně potřebného občana a také upravuje i další dávky poskytované sociálně potřebným občanům. Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, jehož výše je také důležitým kritériem pro posouzení, zda se jedná o sociálně potřebného občana. Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů, jež se použije ve vztahu k právní úpravě sociální péče subsidiárně, kde tedy úprava sociální péče nestanoví jinak. 13 Arnoldová, A., Vybrané kapitoly ze sociálního zabezpečení II. část Sociální péče, 2. vydání, Praha, Karolinum, 2004, str

17 Vyhláška MPSV č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a zákon ČNR o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, jež přesně stanoví jednotlivé formy dávek a služeb poskytované jednotlivým skupinám příjemcům. Vyhláška MPSV č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška MPSV č. 310/1993 Sb., o úhradách za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. A další související předpisy. 17

18 6. Právní vztahy sociální péče Právní vztahy sociální péče jsou takové společenské vztahy, které jsou upraveny právními normami práva sociálního zabezpečení, a jejichž obsahem jsou určitá práva a povinnosti subjektů těchto vztahů, které se zakládají, mění a ruší na základě právních skutečností. Tyto vztahy jsou zásadně veřejnoprávní povahy, kde na jedné straně vystupují orgány veřejné správy spolu se soukromými subjekty, jako povinné subjekty, tedy poskytovatelé sociální péče, a na druhé straně příjemci této péče, tedy oprávněné subjekty. Poskytovatelé a příjemci sociální péče mají mezi sebou tedy nerovné postavení. Orgány veřejné správy zde rozhodují o nároku na poskytnutí plnění, o jeho výši a formě v jaké má být poskytnuto. U poskytování dávek sociální péče se spojuje funkce rozhodujícího a poskytujícího orgánu v jeden subjekt. Právní vztahy sociální péče vznikají, mění se a zanikají na základě právních skutečnostísociálních událostí. Jedná se o sociálně tíživé situace, které vznikají nezávisle na vůli subjektů jimi postižených. Sociální události vznikají nejčastěji jako důsledky: a) nedostatečné sociální prevence, b) selhání přirozených nebo náhradních zdrojů sociální soběstačnosti a jistoty, c) ztráty schopnosti využívat přirozené nebo náhradní zdroje sociální soběstačnosti a jistoty, d) ohrožením občana jednáním jiného občana. 6.1 Subjekty sociální péče Oprávněné subjekty sociální péče Zákon o sociálním zabezpečení č. 100/1988 Sb. definuje oprávněné subjekty sociální péče dle jejich příslušnosti k určité sociální skupině. Tyto sociální skupiny pak představují i samotné oblasti sociální péče. Dle 73 odst. 5 zákona č. 100/1988 sociální péče obsahuje péči o tyto sociální skupiny: 14 a) rodinu a děti, b) občany těžce zdravotně postižené, c) staré občany, d) občany, kteří potřebují zvláštní pomoc, e)občany společensky nepřizpůsobené odst. 5 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 18

19 Způsobilost k právům a povinnostem oprávněných subjektů sociální péče je upravena rovněž zákonem o sociálním zabezpečení, a to v ustanovení 4 tohoto zákona, jakož i způsobilost v těchto právních vztazích vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. 15 Co se týče právní úpravy způsobilosti k právům a povinnostem oprávněných subjektů v ustanovení 4 odst. 1 tohoto zákona, můžu říci, že se velmi podobá ustanovení 7 občanského zákoníku. 16 Ovšem odlišně je zde upraveno prohlášení občana za mrtvého. Dle 4 odst. 1 tohoto zákona způsobilost k právům a povinnostem zaniká prohlášením za mrtvého, tzn. v den, kdy je vydáno příslušné soudní rozhodnutí. Vzniká tak situace, kdy občan, který je již mrtev, může nabývat práv a povinností jako by byl naživu, dokud není vydáno příslušné rozhodnutí o jeho prohlášení za mrtvého. Toto rozhodnutí má tedy účinky ex nunc. Oproti tomu úprava občanského zákoníku je v tomto ohledu logičtější, když zánik způsobilosti k právům a povinnostem spojuje výhradně se smrtí. Rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého dle 198 a 199 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu zde má účinky ex tunc, proto způsobilost k právům a povinnostem zaniká již dnem, který je v tomto rozhodnutí označen jako den smrti, případně v den, který nezvěstný nepřežil, nebo se ho nemohl dožít. 17 Způsobilost k právním úkonům vzniká oprávněným subjektům sociální péče dle 4 odst. 2 zák. č. 100/1988 Sb. dovršením šestnáctého roku věku. Toto ustanovení je tedy ve vztahu k 8 občanského zákoníku lex specialis, tzn. použije se právní úprava zákona o sociálním zabezpečení. Z toho vyplývá, že občan sám může ještě před dosažením zletilosti žádat o přiznání dávky sociální péče a také samostatně vystupovat v řízení o dávku jako účastník řízení. Občan, který dovršil 16. rok věku a hodlá se v těchto řízeních nechat zastupovat, musí svého zástupce k příslušným právním úkonům zmocnit plnou mocí, a to dle 17 správního řádu. Občan mladší šestnácti let musí být zastoupen zákonným zástupcem, jak je uvedeno v 36 a 37 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, a to buď opatrovníkem ustanoveným soudem, nebo svými rodiči. Dle 4 odst. 3 zák. č. 100/1988 Sb. omezení a zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonném zástupci občana, jehož způsobilost k právním úkonů byla omezena nebo který byl 15 4 odst. 1 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 16 Více k tomu 7 Občanského zákoníku 17 Více k tomu 198 a 199 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu 19

20 této způsobilosti zbaven, a to prohlášením občana za mrtvého platí ustanovení občanského zákoníku. 18 Použije se zde tedy ustanovení 27 odst. 2 občanského zákoníku Povinné subjekty sociální péče Sociální péči dosud stále v největší míře zajišťuje stát, a to prostřednictvím orgánů státní správy, event. orgánů místní samosprávy. 19 V zákoně č. 114/1988 Sb.o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení jsou vymezeny kompetence jednotlivých povinných subjektů v oblasti sociální péče. Dle 1 odst. 1 cit. zákona to jsou : - Ministerstvo práce a sociálních věcí, - krajské úřady, - obecní úřad obce s rozšířenou působností, - pověřený obecní úřady, - obecní úřad, dále dle 1 odst. 2 tohoto zákona vykonávají působnost na úseku sociálního zabezpečení též obce a kraje. 20 a) Ministerstvo práce a sociálních věcí ( 2 odst. 1 cit. zákona ) - řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, zajišťuje úkoly spojené s rozvojem dávek a služeb v této oblasti, může zřizovat a spravovat zařízení a ústavy sociální péče a diagnostickou službou, provádí dozor nad poskytováním sociálních služeb soukromými subjekty, tzn. právnickými osobami a občany, a v případě zjištění pochybení ukládá opatření k nápravě - Ministr práce a sociálních věcí má právo odstraňovat tvrdosti, které se mohou vyskytnout při provádění sociální péče ( 2 odst. 2 cit. zákona ) b) Krajský úřad ( 3 odst. 1 cit. zákona ) - řídí a kontroluje výkon státní správy v sociálním zabezpečení, provádí dozor nad poskytováním sociálních služeb organizacemi a občany a ukládá opatření k odstranění těchto závad, má právo rozhodovat o povolení výjimky z podmínky trvalého pobytu na území ČR žadatele o poskytnutí služby ( 3 odst. 3 cit. zákona ) - a dále je odvolacím orgánem proti rozhodnutí obecních úřadů v řízeních o poskytnutí dávek sociální péče 18 4 odst. 3 zákona č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení 19 Ryba, J., a kol., Nad sociálním zabezpečením, 1. vydání, Praha, Orac s.r.o., 1998, str odst. 2 zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení 20

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015

Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 Sociální pomoc VŠFS 12.2.2015 1 Obsah Sociální pomoc Obecně Principy Cíle Životní a existenční minimum Dávky hmotné nouze Dávky sociální péče 2 Sociální pomoc Systém sociálního zabezpečení je rozdělen

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Zákon o životním minimu

Zákon o životním minimu Zákon o životním minimu Zákon ze dne 29.října 1991 č.463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění zákona č.10/1993 Sb., zákona č.84/1993 Sb., zákona č.118/1995 Sb., zákona č.289/1997 Sb., zákona č.492/2000

Více

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT (CZ.1.07/1.3.46/01.0019) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Systém pomoci v

Více

Zákon č. 110/2006 Sb.

Zákon č. 110/2006 Sb. Zákon č. 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy 1 (1) Tento zákon stanoví životní minimum jako minimální

Více

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ÚVOD DO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ OBECNÝ CÍL SOCIÁLNÍ POLITIKY A JEHO NAPLŇOVÁNÍ Hlavním úkolem je čelit sociálním a ekonomickým ohrožením, s nimiž lidé v průběhu svého života se setkávají a dále vytvářet

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 110/2006 Sb. ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Parlament

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY

VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY VYBRANÉ PROBLÉMY SOCIÁLNÍ POLITIKY dílčí podklad ke studiu ak. rok 2009/2010 ZABEZPEČENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE - VEŘEJNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Znaky programu: jednotný účel: plně nebo částečně hrazená zdravotní

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 04 VY 32 INOVACE 0114 0304 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.14 Integrovaná střední škola

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ (SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ, SOCIÁLNÍ PÉČE) Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost -

Více

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711

vydávám Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Dr. Ing. Jaromír Drábek ministr práce a sociálních věcí V Praze dne 18. března 2011 Č. j.:2011/15663-711 Podle ustanovení 3a odst. 4 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Klasifikace informační databáze

Klasifikace informační databáze INFORMAČNÍ DATABÁZE KLASIFIKACE AKTUALIZACE: 1.1. 2008 ASOCIACE OBČANSKÝCH PORADEN Tachovské náměstí 3, Praha 3, 130 00 tel./fax 222 780 599 i Klasifikace informační databáze 1. Sociální dávky občanských

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013

Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Zpráva o činnosti odboru sociálních věcí 2013 Stejně jako jsme se potýkali loni v lednu se sociální reformou, kdy byly převáděny veškeré dávky na ÚP, tak od letošního ledna bojujeme s novelou zákona o

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška TÉMATA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ ZABEZPEČENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE Obor vzdělání: Výchovná a humanitární činnost - Sociálně administrativní činnost Kód

Více

Státní sociální podpora

Státní sociální podpora Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Státní správu podle tohoto zákona vykonávají od 1.4.2004

Více

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi - zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi Pomoc v hmotné nouzi je určena pro občany, kteří ani s využitím jiných sociálních systémů nebo vlastní iniciativou, ani využitím vlastního

Více

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ

Sociální reformy KARTA SOCIÁLNÍCH SYSTÉMŮ Sociální reformy VÝPLATA DÁVEK Od 1. ledna 2012 dojde v rámci celkové sociální reformy k podstatným změnám v oblasti dávek: - pro osoby zdravotně postižené, - pro osoby, které jsou příjemci příspěvku na

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče

Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče spracovala Lívia Keseličková Sociální pojištění, Zdravotní pojištění, Dávky státní sociální podpory, Dávky pomoci v hmotnej nouzi, Dávky sociální péče Sociální pojištění Pojistné je příjmem státního rozpočtu

Více

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících.

1. Prevence vzniku dluhu na nájemném a na službách s bydlením souvisejících. Metodický postup při sociální práci se skupinou neplatičů nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu (ceny služeb a energií). Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, komentář

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy

Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy ~ 1 ~ Povinnosti zaměstnavatelů k úřadu práce a vzájemné vztahy Budeme se pohybovat v dimenzích Zákona o zaměstnanosti konkrétně mezi 4-62. Ihned v úvodu tj. 4 ZZ hovoří o účastnících právních vztahů,

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215

Czech Statistical Office Eurostat Grant no. 32100.2005.004-2005-215 Annex 3 National version of explanatory notes Metodické pokyny F0601 Cílem otázky není nástup do starobního důchodu ale věk ukončení aktivit na trhu práce. Odpověď se tedy může významně lišit od věku odchodu

Více

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR

Legislativní rámec dobrovolnické služby. Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec dobrovolnické služby Mgr. Radek Jiránek Ministerstvo vnitra ČR Legislativní rámec zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

Více

Sociální služby v kostce

Sociální služby v kostce Sociální služby v kostce Sociální služby v ČR začal v roce 2007 řešit zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách a vyhláška 505/2006 Sb. (v novém znění vyhláška 162/2010 Sb.). Na tento zákon se mnoho

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Část první. Úvodní ustanovení

Část první. Úvodní ustanovení Instrukce Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra, Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 5.4.2007 č.j. 142/2007-ODS-Org,

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška. (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: povinná ústní zkouška Předmět: SOCIÁLNÍ PÉČE (SOCIÁLNÍ PÉČE, SOCIÁLNÍ POLITIKA) Obor vzdělání: Sociální péče sociální činnost pro etnické skupiny Kód oboru: 75-41-M/005

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy

Úplné znění. Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Úplné znění Zásad vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy Schváleno usnesením vlády ze dne 1. února 2010 č. 92,

Více

IV. volební období. Vládni návrh

IV. volební období. Vládni návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1982 IV. volební období 28 Vládni návrh Zákonné opatřeni předsednictva Federálního shromáždění ze dne ledna 1982 o zvýšení důchodů a o některých

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Město Kolín. Směrnice

Město Kolín. Směrnice Město Kolín Směrnice č. 14 ze dne 26.5.2014, kterou se stanoví obecná pravidla pro uzavírání nájemních smluv na sociální byty v majetku města Kolína Tato směrnice je závazná pro zaměstnance města Kolína

Více

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY

1. ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY 9 Ubi societate, ibi ius. Kde je společnost, tam je i právo. Výrok ze starého Říma. 1.1 Právní vědomí 1.2 Právní akt 1.3 Normativní systémy 1.4 Právní řád 1.5 Právní systém 1.6 Charakteristika právních

Více

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí

Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Oddíl 5 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí Až doposud jsme se zabývali problematikou úpravy poměrů nezletilých dětí, jejíž vyřešení je podmínkou rozvodu rodičů. Nutno však konstatovat, že zákonná

Více

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část

IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část IV. D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část Zhodnocení platného právního stavu Důchody z důchodového pojištění se zvyšují na základě ustanovení 67 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona

May 24, 2013. VY_52_INOVACE_20.notebook. Existenční minimum. Životní minimum. SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona Existenční minimum Životní minimum SOŠ InterDACT s.r.o. Bc. Vébrová Ilona 1 Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek SOŠ InterDact s.r.o. Most Bc. Ilona Vébrová V/2_Inovace

Více

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu

Shrnutí - zásady fiskálního federalismu Shrnutí - zásady fiskálního federalismu centralizace přerozdělování centralizace stabilizace zajištění minimální úrovně veřejných služeb vyrovnání fiskální pozice neutrality Model fiskálního federalismu

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Domácnost a formy soužití

Domácnost a formy soužití Domácnost a formy soužití Společně posuzované osoby Posuzují se společně s žadatelem Nejčastěji rodina, vždy se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti, manželé a registrovaní partneři Popř. patří

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA s komentářem a příklady 2008 1. aktualizace k 1. 1. 2009 Str. 14 Ve výčtu novel zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, si za zákon č. 379/2007 Sb. doplňte: č. 129/2008

Více

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem

Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce Dávky sociálního zabezpečení podmíněné zdravotním stavem Tomáš Studýnka 2009 Prohlašuji, že jsem

Více

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY

SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY SYSTÉM STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY Koncepce SSP Vytvoření systému státní sociální podpory bylo součástí procesu sociální reformy. Na konci roku 1989 patřil k výchozím principům společenské a ekonomické transformace

Více

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1.

Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. Sociální reforma Zákon č. 329/ 2011 o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením Publikováno ve sbírce zákonů dne: 13. října 2011 Účinnost od 1. 1. 2012 Změny dalších zákonů s tím související Martina

Více

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole

Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Zákon o sociálně právní ochraně dětí s důrazem na využití ve škole Novela zákona o OSPOD vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. S účinností od 1.1.2013. Zasazení novely v,,legislativním rámci do

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

Sociálně právní ochrana dětí

Sociálně právní ochrana dětí Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) Sociálně právní ochrana dětí VK Mezioborová spolupráce v rámci

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Charitativní a humanitární činnost

Charitativní a humanitární činnost Charitativní a humanitární činnost Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Charitativní a humanitní činnost Hospicová

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí

114/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 114/2002 Sb. - poslední stav textu Změna: 510/2002 Sb. Změna: 100/2006 Sb. Změna: 100/2006 Sb. (část) Změna: 355/2007

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

90 let sociálního pojištění v České republice

90 let sociálního pojištění v České republice 90 let sociálního pojištění v České republice 25 let existence České správy sociálního zabezpečení JUDr. Simona Urbánková, Brno, 12. 5. 2015 Obsah 1. Historický úvod 2. Zákon č. 221/1924 Sb. 3. Vývoj sociálního

Více

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ

CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ CÍL 2: SPRAVEDLNOST VE ZDRAVÍ DO ROKU 2020 SNÍŽIT ZDRAVOTNÍ ROZDÍLY MEZI SOCIOEKONOMICKÝMI SKUPINAMI NEJMÉNĚ O JEDNU ČTVRTINU ZLEPŠENÍM ÚROVNĚ DEPRIVO- VANÝCH POPULAČNÍCH SKUPIN Spravedlnost ve zdraví

Více

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona;

vedle tohoto piktogramu naleznete příklady; tento piktogram odkazuje na konkrétní ustanovení zákona; APLIKACE SPRÁVNÍHO ŘÁDU VE ŠKOLSTVÍ Cílem následujícího textu je poskytnout základní přehled o způsobech a rozsahu aplikace zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, v oblasti

Více

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy

preventivní péče ústavní nebo ochranné výchovy Systém péče v ČR Systém péče v České republice se dělí na dvě základní skupiny. Do první skupiny patří zařízení, která pracují s klienty v rámci preventivní péče. Druhá skupina zařízení se již věnuje dětem,

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Sociální služby. Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Sociální služby Sociální péče pro seniory a osoby se zdravotním postižením Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí. Sociální

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ MŮŽEME MÍT prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. vedoucí katedry rozpočtové politiky a managementu veřejného sektoru 19. 11. 2008 OSNOVA Studium veřejných financí na VŠFS Hypotéza

Více

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů

Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů (Parlament České republiky schválil zákon dne 10. července 2001, vyhlášen byl ve Sbírce zákonů dne 2. srpna

Více

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ

333/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ 333/2012 Sb. ZÁKON ze dne 19. září 2012, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 107/2005 Sb., o školním stravování ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 107/2005 Sb., o školním stravování jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 107/2008 Sb., č. 463/2011 Sb. a č. xxx/2015 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví

Více

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb.

Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Chronologický seznam nařízení, zákonů a vyhlášek 1956/54 Sb. Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců 1961/140 Sb. Trestní zákon 1961/141 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) 1963/94 Sb.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří. Sociální péče. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Sociální péče Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah 1. Teoretická část... 3 1.1 Prameny... 3 1.2 Pojmy... 3 1.3 Postupy... 4 1.4 Správa... 4 1.5 Doporučení... 5 2. Praktická část... 6 2 1. Teoretická

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Témata: Sociální politika a její význam ve společnosti * pojem, cíl, úkoly * subjekty a objekty sociální politiky * oblasti sociální politiky ve vztazích k sociálním skupinám - principy SoP, sociální politika

Více

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU

MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU MPSV PŘIPRAVILO PRO ROK 2011 SOCIÁLNÍ REFORMU Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovalo návrhy změn, které zahájí legislativní proces sociální reformy. Z velké většiny by měly nabýt účinnost od 1.

Více

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ

Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ Stanovy FONDU OHROŽENÝCH DĚTÍ (úplné znění po změnách ze dne 24. 2. 1996, 20. 6. 1998, 5. 6. 1999, 16. 6. 2001 a 19. 6. 2004) čl. I Název, sídlo a působnost Občanské sdružení Fond ohrožených dětí je právnickou

Více

V ztah rodičů a školy

V ztah rodičů a školy V ztah rodičů a školy pohledem práva Vztah rodičů a školy pohledem práva Podle ustanovení 32 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, mají ve výchově dětí rozhodující úlohu

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO

7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO TEORIE PRÁVA 7. POJMOVÉ ZNAKY PRÁVNÍHO VZTAHU Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz PRÁVNÍ VZTAH Právní vztah je společenský vztah mezi nejméně dvěma konkrétně určenými právními subjekty, upravený právními

Více

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008

Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Průvodce změnami sociálního systému od.1 ledna 2008 Státní sociální podpora Přídavek na dítě Přídavky budou vypláceny v pevné výši, která je odstupňovaná podle věku dítěte. Přídavek bude vyplácen ve třech

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h v a l u j e USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. ledna 2003 č. 86 + 2P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2003 1. Koncepci

Více

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010

TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 TEZE K PROBLEMATICE SOCIÁLNÍ POLITIKY ak.rok 2009/2010 OBSAH, FUNKCE, PRINCIPY, NÁSTROJE, AKTÉŘI SOCIÁLNÍ POLITIKY Funkce sociální politiky: ochranná, aktivizační, redistribuční, homogenizační, preventivní,

Více

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí

Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013. Ministerstvo práce a sociálních věcí Opatření k podpoře rodin s dětmi 2004-2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí Oblasti Dokumenty k rodinné politice Usnesení vlády k oblasti služeb péče o děti Návrhy právní úpravy v oblasti služeb péče

Více

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod

Výkladová prezentace k tématu Listina základních práv a svobod Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Datum vytvoření Anotace Očekávaný výstup Druh učebního materiálu Mgr.

Více