AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT"

Transkript

1 AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT Objednatel: Město Stráž pod Ralskem Zhotovitel: Pracovní skupina: Bc. Věra Reslová Ing. Jitka Urbánková Helena Bušová Ing. Jiří Mužák, Ph.D. Ladislav Poncar Patrik Želechovský Michal Ptáček Obsah: Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 2 2. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA 3 3. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OKRUHY 3 4. SWOT ANALÝZA 6 5. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA 7 6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY A Ekonomický potenciál B Technická a dopravní infrastruktura, bydlení C Cestovní ruch a rekreace D Sociální infrastruktura E Správa majetku města F Prevence kriminality AKČNÍ PLÁN IMPLEMENTACE A MONITORING Implementace Monitoring Aktualizace Strategie rozvoje ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PODĚKOVÁNÍ 16 1

2 1. ÚVOD Stráž pod Ralskem je průmyslovým městem s celkem obyvateli k , které je výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách. Orientace na těžbu uranových rud změnila v průběhu let minulého století výrazným způsobem jeho urbanistickou strukturu a tvářnost. V souvislosti s transformací ekonomiky a útlumem těžby ztratila řada průmyslových a jednoúčelových objektů svůj původní význam, domy i celé areály jsou využity jiným způsobem nebo stále čekají na své nové využití. Tyto průmyslové plochy je nezbytné revitalizovat a využít nejen pro další rozvoj průmyslu, ale i jiných odvětví a současně zajistit podmínky pro vznik nových pracovních míst. V současné době se město Stráž pod Ralskem výrazně a dynamicky mění, neboť včas zachytilo nastupující trend cestovního ruchu v oblasti Podralska a tento trend maximálně využilo ve svůj prospěch. Existence přírodních krás v bezprostředním okolí města (borové lesy, pískovcové skály, vodní plochy a toky, přírodní a kulturní pamětihodnosti atd.) jsou zásadními předpoklady pro přeměnu ve vnímání města Stráže pod Ralskem z průmyslového města postiženého těžbou uranových rud na město, které je důležitým místem pro rozvoj cestovního ruchu celého regionu Podralska. Pro stanovení optimálního směřování města a jeho transformace na moderní centrum na úrovni 21. století je vypracován dokument Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem, který byl zpracován Agenturou regionálního rozvoje spol. s r. o. v roce Tento koncepční dokument se skládá ze 4 samostatných částí, které popisují profil města, návrh opatření na zlepšení definovaných rozvojových oblastí města, akční plán s detailním výčtem rozvojových aktivit s přiřazením jejich důležitosti a závěrečný kompilát shrnující všechny tři předchozí části. Tento primární dokument Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem byl schválen Zastupitelstvem města dne číslem usnesení Z18/2007. Aktualizace Strategie rozvoje města Stráž pro Ralskem, která proběhla v první polovině roku 2012, kladla důraz zejména na zakomponování nových trendů v obecném směřování rozvojových strategií, na přiřazení konkrétních možností získání finančních prostředků na realizaci navržených rozvojových projektů a na identifikaci využití existujících, dosud nevyužívaných, možností města. Pro provedení aktualizace byla Radou města stanovena Pracovní skupina pro aktualizaci Strategie rozvoje města. Hlavním úkolem členů je aktivně se podílet na připomínkování a schvalování jednotlivých etap procesu tvorby strategie a zajišťovat výměnu informací a zpětnou vazbu na další subjekty působících ve městě. Členové pracovní skupiny se velmi výrazným způsobem podíleli i na realizaci proběhlého dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Úvodní část aktualizované rozvojové strategie tvoří analýza současného stavu tzv. Profil města. Kromě všeobecné geografické charakteristiky obsahuje kapitoly týkající se demografického vývoje, struktury osídlení, bydlení, ekonomiky a trhu práce, technické a dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, dotýká se i problematiky cestovního ruchu, bezpečnosti a kriminality. Součástí aktualizace bylo rovněž provedení dotazníkového šetření k obecné problematice strategii rozvoje města Stráž pod Ralskem, jehož výsledkem byla zejména identifikace rozvojových projektů, které obyvatelé města považují za nejdůležitější a identifikace chybějících služeb. Na základě vyhodnocení získaných i vlastních podkladů, výsledků dotazníkového šetření, vlastních znalostí zpracovatele a jednání účelově ustavené Pracovní skupiny pro aktualizaci strategie rozvoje byla zpracována Analýza problémů (identifikovaných obyvateli města v dotazníkovém šetření) a SWOT analýza, která byla v další etapě zpracování díla doplněna a upravena. Předmětem řešení 2. části Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem je vlastní návrh dlouhodobé rozvojové strategie města. Jedná se o návrh možností rozvoje města v dlouhodobém časovém horizontu let Naplňování dlouhodobé rozvojové strategie a dosažení vytčeného stavu v období roku 2022 (tj. za 10 let od současného roku 2012) je v této aktualizaci navrženo formou realizace konkrétních projektů vždy v období 5 následujících let (tj , ). Vstupní část 2. části rozvojové strategie tvoří dopracování hlavních závěrů analytické části, seznámení s výstupy z rozvojových dokumentů a koncepcí na národní a krajské úrovni, upravená a doplněná globální SWOT analýza města, vymezení kritických oblastí a definování strategické vize města. Těžištěm celého materiálu je návrh priorit a opatření pro řešení zásadních problémů v rámci definovaných kritických oblastí v návrhovém horizontu strategického plánu. Závěrečnou etapu procesu tvorby Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem představuje tzv. Akční plán. Zahrnuje přehled vybraných opatření a aktivit řazených podle jednotlivých prioritních oblastí, u nichž se předpokládá příprava, popř. realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu (max. do roku 2017). 2

3 Tyto záměry musí být následně samostatně analyzovány a prověřeny; na základě tohoto posouzení se vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho případná modifikace vyhovující konkrétním podmínkám. Každý záměr bude samostatně projednán v příslušných orgánech města a o jeho realizaci bude definitivně rozhodnuto až v rámci schvalování rozpočtu města. Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (konkretizace projektu, určení garanta, konkretizace finančních zdrojů na realizaci projektu, návaznost na strategické dokumenty, navržený termín realizace s ohledem na existenci vhodných dotačních titulů) Závěr celého dokumentu tvoří popis implementace a monitoringu vybraných opatření a aktivit Akčního plánu. 2. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA Na základě existující Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem, dotazníkového šetření realizovaného mezi členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem a jejími spolupracovníky a znalostmi zpracovatele aktualizace Strategie, jsou definovány hlavní rozvojové oblasti, které pokrývají všechny oblasti rovnoměrného rozvoje města. A) B) C) D) E) F) Ekonomický rozvoj, zaměstnanost (podpora malého a středního podnikání) Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Cestovní ruch a rekreace Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Správa majetku města Prevence kriminality 3. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OKRUHY A) Ekonomický rozvoj, zaměstnanost Konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, zaměstnanců i zaměstnavatelů pro zachování stávajících pracovních příležitostí je základním předpokladem pro jakýkoliv další rozvoj města Stráž pod Ralskem. Tento předpoklad neplatí jen v lokálním nebo regionálním měřítku, ale jedná se o celostátní, ale i celoevropský trend. Situacemi, které by nepochybně velmi nepříznivě ovlivnily budoucí rozvoj města, jsou nedostatek pracovních příležitostí a s tím spojený odchod zejména mladých obyvatel, stárnutí obyvatel města, nedostatečná kupní síla plynoucí z vysoké nezaměstnanosti a nedostatečné daňové příjmy. Primárním zájmem města je tedy proto podpora zachování existence stávajících podnikatelských subjektů a tím i pracovních příležitostí na území města, podpora podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a prezentace města jako vhodné lokality pro realizaci záměrů potencionálních investorů. Profilace Stráže pod Ralskem jako průmyslového města směrem k veřejnosti je profilací jednoznačně negativní vzhledem k rozvíjejícímu se zázemí pro cestovní ruch. Na druhou stranu však profilace města jako průmyslového města s veškerým zázemím směrem k potencionálním investorům je profilací jednoznačně pozitivní, neboť tím dochází ke zvýšenému zájmu investorů o lokalitu Stráže pod Ralskem. Ve městě se nachází několik tzv. brownfields, jejichž využití by bylo vhodné stanovit jako podmínku pro realizaci budoucích potencionálních investorských záměrů. Pro iniciaci zájmu investorů o město Stráž pod Ralskem chybí cílená prezentace ekonomického potenciálu města potencionálním investorům na úzce specializovaných akcích (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Okresní hospodářská komora Liberec, veletrhy, atd.). Důležitá je rovněž všeobecná a trvalá podpora malých a středních podnikatelů, kteří na území města vytvářejí pracovní místa pro obyvatele města. Tato podpora by měla být v každodenní praxi realizována zejména městským úřadem a volenými orgány města (rada města, zastupitelstvo města). 3

4 B) Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Detailní informace o aktuálním stavu technické a dopravní infrastruktury jsou pro zabezpečení její bezchybné funkce ve vztahu k odpovědným pracovníkům zejména městského úřadu, Energetického centra Stráž s. r. o. a DIAMO s. p. mimořádně důležité. Důležitost těchto informací nabývá na významu zejména při řešení havárií na technické či dopravní infrastruktuře a při realizaci větších investičních akcí (např. stavby PENNY Marketu, stavby prodejny KIK, rekonstrukce školního hřiště, atd.). Výchozími dokumenty, které slouží jako prvotní zdroj informací, jsou tzv. pasporty technické a dopravní infrastruktury. Pro potřeby Stráže pod Ralskem je možno jako relevantní označit pasport kanalizační sítě (splaškové i dešťové), pasport horkovodních kanálů (funkčních i zrušených), pasport vodovodního řadu, pasport komunikací a chodníků, pasport veřejné zeleně a pasport veřejného osvětlení. Poslední jmenovaný pasport je ve města aktuálně zpracován ve spolupráci s ČEZ Distribuce a. s. a splňuje současné informační požadavky kladené na dokument tohoto charakteru. Ostatní pasporty obsahují informace, jejichž aktuálnost je diskutabilní, případně některé pasporty zcela chybí (pasport kanalizační sítě splaškové i dešťové, pasport horkovodních kanálů). Samostatným problémem je digitalizace těchto pasportů v příslušných softwarových programech a jejich zpřístupnění, např. na webu města. S problematikou kvality bydlení a dopravní infrastrukturou souvisí i problematika parkovacích ploch ve městě a zejména na sídlištích v akceptovatelné (docházkové, dohledové ) vzdálenosti od panelových domů. Tuto problematiku je možné řešit prostřednictvím jednoho či několika projektů regenerace panelových sídlišť a jeho financováním z dotačních titulů státního rozpočtu České republiky. Ve vazbě na rozvíjející se cestovní ruch a na budovanou Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice je město nuceno zajistit bezpečný pohyb cyklistů v intravilánu města a zejména je primárním zájmem města zajistit podmínky pro využití nabízených služeb cestovního ruchu v intravilánu města cyklisty projíždějícími katastrálním územím města Stráž pod Ralskem na budované cyklomagistrále či na jiných cyklotrasách. Cílovým stavem je zásadní navýšení útrat cykloturistů v rámci ekonomiky města Stráž pod Ralskem. Z dotazníkového šetření mezi vzorkem obyvatel města vyplynul požadavek na posílení autobusové dopravy, zejména o víkendech a ve večerních hodinách. Tuto slabou stránku dopravní obslužnosti města je nutné řešit ve spolupráci s IDOL (Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje) s cílem úpravy jízdních řádů dle požadavků obyvatel města. Ve městě je identifikován výrazný zájem o individuální výstavbu rodinných domů, město však nedisponuje dostatečným počtem vhodných stavebních parcel. Jako nejvíce exponovanou pro eventuální výstavbu rodinných domů se jeví plocha mezi ul. Jižní a ul. Fibichova na plochách bývalého statku VLS s. p. Pro tuto plochu má město zpracovanou studii zástavby rodinnými a bytovými domy, nicméně tomuto záměru v současnosti brání existence zbytků budov bývalého statku a především nutnost výstavby přečerpávací stanice kanalizace vynucená nepříznivou terénní a výškovou situací v dané lokalitě (není možná výstavba gravitační kanalizace). C) Cestovní ruch a rekreace S rozvíjejícím se cestovním ruchem zejména v oblasti Podralska vyvstává stále více do popředí nedostatečná kvalita nabízených služeb turistům, cykloturistům a návštěvníkům Stráže pod Ralskem obecně. Ve městě zcela chybí nabídka kvalitních (2 hvězdičky a více) ubytovacích kapacit a jako nedostatečná se jeví nabídka služeb pro cykloturisty (absence půjčoven, opraven a úschoven kol, absence nabídky přepravy kol autobusem (cyklobus), nevyhovující provozní doba některých služeb a obchodů atd.). Pro zlepšení rozsahu, úrovně a kvality služeb v cestovním ruchu by bylo vhodné podnikatelům ze Stráže pod Ralskem prezentovat příklady dobré praxe formou workshopů (výměnných či výjezdních setkání) s podnikateli z podobných turistických oblastí (např. Český ráj, Krkonoše apod.). Nevyužitým potenciálem města zůstává dlouhodobě pláž vodního jezera Horka i využití vodní plochy samotné. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli zcela jednoznačně vyplynulo, že jako jednu z nejdůležitějších investic doporučují revitalizaci pláže vodního díla Horka v úseku mezi hrází vodního díla a lokalitou vodního vleku. Revitalizace pláže je podmíněna odbahněním vodního díla a zamezením výskytu sinic či jiných obdobných zdraví škodlivých mikroorganismů v následujících letech. Problematika odbahnění 4

5 je časově a zejména finančně mimořádně náročným úkolem a měla by být řešena s využitím zkušeností jiných subjektů působících v okolí (např. o. p. s. Máchovo jezero, Město Doksy). Město Stráž pod Ralskem má velmi dobré podmínky pro pořádání různých vzdělávacích seminářů, konferencí, workshopů i firemních teambuildingů regionálního, krajského i celostátního významu. Tyto podmínky spočívají zejména v dostatečné kapacitně prostor vhodných pro pořádání takovýchto vzdělávacích akcí (malý a velký sál kulturního domu U Jezera, školicí středisko DIAMO, Justiční akademie, Institut vzdělávání vězeňské služby apod.). Současně město disponuje i vhodnou nabídkou zázemí, zejména sportovního, pro účastníky těchto většinou jedno až dvoudenních vzdělávacích akcí. Navázáním kontaktů s potencionálními organizátory těchto akcí by byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení návštěvnosti Stráže pod Ralskem tímto specifickým druhem návštěvníků účastníků vzdělávacích akcí. Prezentace města veřejnosti je stěžejní záležitostí při zvyšování návštěvnosti města. Stráž pod Ralskem, v porovnání s jinými městy obdobné velikosti, disponuje poměrně rozsáhlým zázemím, zejména sportovním a rekreačním, je pořadatelem mnoha hodnotných kulturních akcí (koncerty vážné hudby v kostele sv. Zikmunda, Vartenberské kulturní léto, atd.). Informace o těchto akcích však často nepřesáhnou hranice města, jejich propagace v regionálním (okresním) nebo krajském měřítku je téměř nulová. Prezentaci zajímavých akcí města je nutné výrazným způsobem přehodnotit, zejména je nutné definovat ideální cílové skupiny návštěvníků města a následně realizovat cílenou kampaň zaměřenu na prezentaci města těmto cílovým skupinám. D) Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Dle dotazníkového šetření mezi občany Stráže pod Ralskem je stávající struktura obchodů a zejména služeb hodnocena jako značně nevyhovující. Vzhledem k existenci jediného obchodního řetězce ve městě by občané uvítali působení dalších obchodních řetězců a vznik konkurenčního prostředí. Absenci obchodů a služeb hodnotí obyvatelé města jako jeden z nejzásadnějších problémů města. Z hlediska demografického vývoje společnosti je vhodné řešit zajištění sociálních služeb o seniory ve městě i zajištění nabídky pro seniory, kteří by eventuálně zvažovali možnost přestěhování do Stráže pod Ralskem. Tuto problematiku bude řešit záměr společnost PROMOVEO a. s. na vybudování komfortního areálu pro seniory přímo v intravilánu města. Zdravotní služby jsou ve městě zajištěny (v porovnání s ostatními městy obdobné velikosti) nadstandardně existencí objektu polikliniky. Ze strany občanů vyplynula z dotazníkového šetření potřeba zřízení specializovaných lékařských ordinací, jejichž vznik by bylo vhodné iniciovat např. nabídnutím služebních bytů chybějícím lékařským specialistům. E) Správa majetku města Největším problémem správy majetku města Stráž pod Ralskem je skutečnost, že tento majetek je tvořen značně rozsáhlým souborem objektů, pozemků, komunikací, inženýrských sítí a dalším majetkem. Efektivní využití tohoto majetku je diskutabilní, naopak jeho technická a funkční dožilost je evidentní. Zásadní snahou města v oblasti správy majetku by měla být jasná identifikace zbytného majetku a realizace snahy o jeho prodej či převod a zajištění pravidelnosti v údržbě a opravách majetku, který zůstane v majetku města. Rozvojové priority města generují potřebu nabývání dalšího nemovitého majetku k již tak rozsáhlému souboru budov a pozemků. Rozhodnutí o koupi, vydražení v dražbě či bezplatném přijmutí dalšího nemovitého majetku je plně v kompetenci zastupitelstva města. Tomuto rozhodnutí by však vždy měla předcházet relevantní analýza technického stavu, vlastnických práv, nutných investic a návratnosti vložených finančních prostředků do nemovitého majetku, u kterého existuje ze strany města záměr jeho získání. F) Prevence kriminality Z hlediska prevence kriminality obyvatelé města v dotazníkovém šetření vyjádřili požadavek na zvýšení hlídkové činnosti Městské policie i Police České republiky v rizikových lokalitách. Současně si obyvatelé přejí rozšíření kamerového systému na území celého města. 5

6 S ohledem na sociální skladbu obyvatel se jako vhodným nástrojem pro prevenci kriminality jeví intenzivní sociální práce v problémových rodinách a podpora vzniku poradenského místa pro rodiny ohrožené sociální exkluzí (dluhová poradna, sociální poradna apod.). Obyvatelé města v dotazníkovém šetření rovněž uváděli problematické mezilidské vztahy mezi obyvateli města. 4. SWOT ANALÝZA SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o vnitřních a vnějších faktorech, které je možné využít ve prospěch komplexního, vyváženého a udržitelného rozvoje města Stráž pod Ralskem (silné stránky a příležitosti) a faktorech, kterým je třeba navrhovanou rozvojovou strategií (strategickým plánem) čelit, resp. je eliminovat (slabé stránky a ohrožení). SWOT analýza byla vytvořena ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Informace uvedené ve SWOT analýze byly zjištěny především na základně informací zpracovatele aktualizace Strategie a na základě realizovaného dotazníkového šetření mezi spolupracovníky pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Tab.: SWOT analýza silné a slabé stránky SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY atraktivní krajina v okolí města nevyhovující struktura obchodů (Ralská pahorkatina, hrad Ralsko, vodní nádrž a služeb Horka, rybník Hamr na Jezeře, Ještěd, atd.) dostatek možností pro sportovní nedostatek pracovních příležitostí, vyžití (víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty, zejména pro ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel bazén, volejbalové hřiště, horolezecká stěna, (matky s malými dětmi, absolventi, atd.) tělocvična, skatepark, atd.) klidné město mimo hlavní dopravní špatné mezilidské vztahy obyvatel tahy a současně dobrá geografická poloha města města s dostupností do velkých měst i rekreačních oblastí kvalitní zdravotnické služby v objektu polikliniky, nový rentgen 6 nedostatečné dopravní spojení pro dojíždění do zaměstnání, absence spojů o víkendech mateřská a základní škola ve špatná image města, dědictví městě, dobrá dopravní dostupnosti středních minulosti těžba uranu, věznice, převaha panelové a vysokých škol (Česká Lípa, Liberec, Nový Bor) výstavby dobrá technická infrastruktura nedostatečná propagace nabídky města (systém CZT, veřejného osvětlení, města komunikací, vodovod a kanalizace atd.) relativně dobrý technický stav nedostatek ubytovacích kapacit bytových domů ve vlastnictví města vyšší kvality nedostatečné využití kapacit majetku města (poliklinika, sportoviště, kulturní dům) patriotismus obyvatel, hodnocení města jako dobrého místa pro život dobrá poloha města na hlavních turistických trasách (cyklomagistrála Ploučnice, vodní tok řeky Ploučnice atd.) PŘÍLEŽITOSTI rozšíření struktury nabídky kulturního vyžití (kino, koncerty na hradě Vartenberk a na pláži vodního díla Horka apod.) podpora vzdělávání obyvatel (jazykové kurzy, kurzy IT gramotnosti, finanční gramotnosti apod.) HROZBY závislost města na s. p. DIAMO v oblasti zásobování teplem a existence kolizních situací mezi rozvojovými prioritami města a potřebami s. p. DIAMO odchod mladých obyvatel města, strmý nárůst současného průměrného věku obyvatel města (38 let) maximalizace využití kapacit obnova těžby uranové rudy majetku města formou pořádání seminářů, (dobývacím či chemickým způsobem) a tím konferencí, workshopů (aktivní a cílená nabídka znehodnocení aktivit zaměřených na rozvoj

7 volných prostor krajským a státním institucím, cestovního ruchu sportovním organizacím apod.) trvalá podpora vytváření nových pracovních míst ve městě s cílem zamezení odchodu mladých obyvatel a služeb další omezování struktury obchodů vytváření rozvojových ploch s infrastrukturou pro stavbu RD nárůst nezaměstnanosti a následný odchod obyvatel města zlepšení spolupráce s okolními obcemi s atraktivitami pro návštěvníky se zdůrazněním výhodné polohy Stráže pod Ralskem jako výchozího místa pro návštěvy atraktivit cestovního ruchu zlepšení propagace města se zaměřením na jeho jedinečný soubor nabídky sportovního vyžití a vytvoření ucelené nabídky služeb na sezónu léto/zima využití pláže vodního díla Horka jako rekreačního areálu pro volný čas zlepšení sociálních vztahů mezi obyvateli města Z definice aktivit uvedených ve SWOT analýze lze definovat tzv. prioritní oblasti rozvoje města. V rámci těchto prioritních oblastí budou, v souladu se strukturou strategických cílů vymezenou ve Strategii rozvoje Libereckého kraje, vymezeny strategické cíle, opatření k jejich naplnění a jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím budou realizovány. Aktivity jsou naplněny jedním nebo několika dílčími projekty. 5. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA Strategická vize města je definice stavu města v dlouhodobém časovém horizontu. Vzhledem k současné dynamicky se měnící době je nutné dlouhodobý časový horizont chápat v období 5 10 let (a nikoliv již v období let). Uvedené definice stavu města Stráž pod Ralskem po uplynutí vymezeného dlouhodobého časového horizontu (tj. v letech ) je možné vnímat jako kompromisní definice vycházející ze znalostí zpracovatele aktualizace Strategie a z realizovaného dotazníkového šetření mezi spolupracovníky pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Město Stráž pod Ralskem je v letech : výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách se širokým spektrem ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb všeobecně známým významným místem pro pořádání vzdělávacích seminářů, konferencí, workshopů regionálního, krajského i celostátního významu v moderních konferenčních prostorech splňujících požadavky organizátorů těchto společenských akcí místem s dostatečnou nabídkou vzdělávacích možností, sportovních a kulturních aktivit, sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města a spádových obcí místem s dobrou sociální, vzdělanostní a věkovou skladbou obyvatel s dostatečně širokou strukturou pracovních příležitostí pro obyvatele města vyhledávaným místem pro trvalé bydlení zejména mladých rodin s dětmi, s dostatečně širokou nabídkou infrastruktury pro individuální výstavbu, s kvalitní strukturou občanské vybavenosti s dobrými možnostmi rekreace v místě 7

8 místem s dobrou dopravní dostupností, s individuální i veřejnou hromadnou dopravou, s dobře fungujícím dopravním zázemím do letních a zimních rekreačních oblastí (cyklobusy a skibusy) místem s příkladnou péčí o historické památky, o bytové domy a jejich bezprostřední okolí a místem bez nevyužitých areálů a domů 6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY Na základě výstupů z provedeného dotazníkového šetření mezi členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem a jejich spolupracovníky a s přihlédnutím k existující platné Strategii rozvoje Libereckého kraje a Plánu rozvoje Libereckého kraje byl stanoven globální cíl a strategické cíle pro jednotlivé rozvojové oblasti rozvoje města Globální cíl Dosáhnout trvalého, vyváženého a udržitelného rozvoje města Stráž pod Ralskem i růstu kvality života všech skupin jeho obyvatel na základě podpory nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na podporu a rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu, na přeměnu image města z centra uranového průmyslu na město, které je výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách s širokým spektrem ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb. Specifické cíle a návrhy opatření V následující části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit v jednotném členění podle prioritních rozvojových oblastí A F. U každé z prioritních rozvojových oblastí jsou prezentována všechna navržená opatření a aktivity, které jsou obsaženy v návrhové části. Rozpracovány jsou pouze ty vybrané aktivity, u kterých je předpoklad získání dotačních zdrojů nebo ty aktivity, jejichž realizace je podmínkou pro samotné podání žádosti o dotační zdroje A Ekonomický potenciál Opatření A 1 Definování podmínek pro podporu zachování pracovních míst v malých a středních podnicích Aktivita A 1.1. Podpora malých a středních podnikatelů podnikajících na území města Opatření A 2 Vytvoření prezentace ekonomického potenciálu města potencionálním investorům Aktivita A 2.1. Identifikace ekonomického potenciálu města s důrazem na ekonomickou náročnost jeho využití potencionálními investory Aktivita A 2.2. Marketingové aktivity zaměřené na přilákání tuzemských i zahraničních investorů Opatření A 3 Revitalizace bývalých výrobních a uvolněných armádních areálů (brownfields) na území města 8

9 Aktivita A 3.1. Aktualizace databáze brownfields Aktivita A 3.2. Přeměna brownfields areálů na jiné funkce (bydlení, občanská vybavenost, služby) 6.2. B Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Opatření B 1 Zpracování pasportů kanalizační sítě (splaškové i dešťové), horkovodního vedení a dalších inženýrských sítí uložených pod zemí a pasportů komunikací, chodníků a veřejné zeleně jejich průběžné aktualizace Aktivita B 1.1. Zpracování pasportu kanalizační sítě (splaškové i dešťové) Aktivita B 1.2. Zpracování pasportu horkovodních kanálů Aktivita B 1.3. Zpracování pasportu vodovodního řadu Aktivita B 1.4. Zpracování pasportu komunikací a chodníků Aktivita B 1.5. Zpracování pasportu veřejné zeleně Opatření B 2 Zpracování koncepce rozvoje parkování ve městě Aktivita B 2.1. Projednání navrhovaných řešení parkovacích míst se zástupci veřejnosti, zajištění projektové připravenosti parkovacích míst Opatření B 3 Zpracování projektu komplexní regenerace panelového sídliště (chodníky, komunikace, parkovací místa, zeleň, herní prvky) Aktivita B 3.1. Zpracování projektu komplexní regenerace panelových sídlišť Aktivita B 3.2. Koordinace regenerace panelových sídlišť a plány investic dalších subjektů (DIAMO s. p., SČVaK a. s. atd.) Opatření B 4 Podpora bezpečného pohybu cyklistů po intravilánu města Aktivita B 4.1. Identifikace hlavních tras pohybu cyklistů v intravilánu města Aktivita B 4.2. Podpora bezpečného pohybu cyklistů v intravilánu města Opatření B 5 Podpora rozvoje bydlení v různých formách Aktivita B 5.1. Tvorba ploch pro individuální výstavbu rodinných domů Opatření B 6 Poradenství pro majitele bytů, členy výborů SVJ a BD vzniklých v prodaných bytových domech Aktivita B 6.1. Podpora zlepšování technického stavu domů zajištěním informačního servisu členů výborů SVJ a BD v prodaných bytových domech 6.3. C Cestovní ruch a rekreace 9

10 Opatření C 1 Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky služeb pro cestovní ruch, zejména pro cykloturisty v souvislosti s realizovanou páteřní cyklotrasou Zelená cyklomagistrála Ploučnice Aktivita C 1.1. Diverzifikace stávající nabídky služeb v cestovním ruchu Aktivita C 1.2. Aktivizace subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu a rozšíření stávajícího spektra služeb pro cykloturisty Opatření C 2 Zahájení činností s cílem odbahnění vodního díla Horka a realizace komplexní revitalizace pláže vodního díla, včetně zajištění služeb pro návštěvníky pláže Aktivita C 2.1. Odbahnění vodního díla Horka Aktivita C 2.2 Revitalizace pláže, vybudování odpovídajícího zázemí pro návštěvníky pláže Opatření C 3 Zahájení činností s cílem využití volných kapacit města pro pořádání kongresů, vzdělávacích seminářů a teambuildingů Aktivita C 3.1. Zpracování analýzy současného stavu a využití kapacit pro pořádání společenských a vzdělávacích akcí v objektech ve vlastnictví města Aktivita C 3.2. Prezentace všech volných kapacit na území města s nabídkou doprovodných služeb cílové skupině Opatření C 4 Zlepšení kvality služeb pro cestovní ruch (ubytování, stravování, maloobchod, doplňkové služby) Aktivita C 4.1. Podpora zvýšení standardu stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení a diverzifikace těchto služeb na území města Aktivita C 4.2. Rozvoj doplňkových služeb pro cestovní ruch (půjčovny, úschovny kol, hlídaná parkoviště apod.) Opatření C 5 Zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, posílení marketingu a propagace v regionálním, celostátním a příhraničním měřítku ve spolupráci s okolními obcemi a s obcemi v polské a německé části Euroregionu Nisa Aktivita C 5.1. Zvyšování kvalifikace personálu ve službách cestovního ruchu Aktivita C 5.2. Navázání spolupráce se zahraničními subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu Aktivita C 5.3. Podpora nových metod marketingu a propagace v cestovním ruchu Opatření C 6 Spolupráce podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a společná tvorba kompaktních produktů cestovního ruchu a jejich propagace Aktivita C 6.1. Aktivní spolupráce podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu Aktivita C 6.2. Společná tvorba produktů cestovního ruchu Aktivita C 6.3. Podpora vícedenního pobytu turistů ve městě 6.4. D Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Opatření D 1 Podpora rozvoje chybějících obchodů služeb 10

11 Aktivita D 1.1. Vytvoření podmínek pro rozšíření sítě služeb Aktivita D 1.2. Vytvoření podmínek pro vznik drobných obchodů Aktivita D 1.3. Vytvoření podmínek pro vznik působení dalšího obchodního řetězce ve městě Opatření D 2 Zkvalitnění kulturního vyžití obyvatel města Aktivita D 2.1. Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení Aktivita D 2.2. Obnovení provozu městského kina Aktivita D 2.3. Prohloubení spolupráce mezi školami, kulturními a sportovními institucemi a zařízeními a občanskými sdruženími Opatření D 3 Podpora vzdělávání dětí, mládeže a dospělých obyvatel města Aktivita D 3.1. Podpora možností dalšího vzdělávání dětí, mládeže a dospělých Aktivita D 3.2. Spolupráce s nestátními neziskovými organizacemi a podnikatelskými subjekty na koordinaci nabídky a poptávky dalšího vzdělávání Opatření D 4 Zachování a rozšíření spektra stávajících zdravotnických služeb v objektu polikliniky a zajištění péče o seniory Aktivita D 4.1. Zkvalitnění sítě zdravotnických zařízení Aktivita D 4.2. Podpora vzniku dalších zařízení pro seniory na území města Aktivita D 4.3. Podpora terénní péče o seniory, zapojení nestátních a privátních subjektů 6.5. E Správa majetku města Opatření E 1 Zpracování analýzy využití kapacit majetku města a jeho efektivní správy Aktivita E 1.1. Analýza využití současných volných kapacit města Aktivita E 1.2. Spolupráce s ostatními orgány státní správy, podnikatelskými subjekty a nestátními neziskovými organizacemi při dalším využití volných kapacit Opatření E 2 Optimalizace využití majetku formou koncentrace subjektů využívajících tento majetek Aktivita E 2.1. Sloučení působení obdobných subjektů do objektů či areálů ve vlastnictví města Aktivita E 2.2. Posouzení perspektivy další existence subjektů či zařízení využívajících majetek města Opatření E 3 Identifikace priorit investic do majetku města s využitím dotačních zdrojů Aktivita E 3.1. Nastavení priorit investic dle možnosti dotačních zdrojů Opatření E 4 Vytvořit funkční systém pravidelných kontrol technického stavu majetku města Aktivita E 4.1. Definice technických parametrů při kontrolách majetku města Aktivita E 4.2. Delegování výkonu kontrol na uživatele majetku města Opatření E 5 Rozpočtování finančních prostředků na běžnou údržbu majetku města Aktivita E 5.1. Zajištění koordinace mezi rozpočtováním nákladů na obnovu majetku města a udržením požadovaného technického stavu majetku města 11

12 Opatření E 6 Identifikace zbytného majetku města a realizace aktivit směřujících k jeho prodeji Aktivita E 6.1. Identifikace ekonomické a provozní náročnosti stávajícího majetku města Aktivita E 6.2. Identifikace zbytného majetku města a aktivity k jeho prodeji Opatření E 7 Definování koncepce získávání majetku do vlastnictví města (pozemky, budovy, inženýrské sítě, komunikace) Aktivita E 7.1. Koncepce získávání dalšího majetku do vlastnictví města 6.6. F Prevence kriminality Opatření F 1 Aktivita F 1.1. Aktivita F 1.2. Zvýšení intenzity hlídkové činnosti v rizikových lokalitách města Zvýšení intenzity hlídkové činnosti v rizikových lokalitách Spolupráce Městské policie a Policie České republiky Opatření F 2 Rozšíření stávajícího kamerového systému na celé území města s důrazem na dohled nad majetkem města Aktivita F 2.1. Zavedení monitorovacího kamerového systému na exponovaných místech Opatření F 3 Zintenzivnění preventivní sociální práce s problémovými rodinami s důrazem na včasnou identifikaci problémů a zajištění prevence jejich vzniku Aktivita F 3.1. Aktivní přístup k sociální práci s rodinami ohroženými sociální exkluzí Opatření F 4 Podpora vzniku poradenského místa pro rodiny ohrožené sociální exkluzí (dluhová poradna, poradna při sociálních problémech atd.) ve spolupráci s orgány státní správy a nestátními neziskovými organizacemi Aktivita F 4.1. Vznik poradenského místa (občanské poradny) pro občany ohrožené sociální exkluzí 7. AKČNÍ PLÁN Aktualizovaná návrhová část (tedy část 2) Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem obsahuje přehled opatření a aktivit navržených k realizaci bez podrobnějšího časového určení (neodráží priority v čase). Na základě změn v požadavcích v jednotlivých rozvojových oblastech od doby zpracování původní Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem (2006) do její současné aktualizace (2012) byla vybrána konkrétní opatření, resp. jednotlivé aktivity (programy a projekty). Byly vybrány programy a projekty, na jejichž realizaci je možno získat finanční prostředky na základě současné nabídky dotačních zdrojů nebo jejichž realizace nevyžaduje finanční zdroje. Tyto aktivity s rozpracovanými konkrétními projekty jsou zahrnuty do tzv. Akčního plánu. V následující části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit v jednotném členění podle prioritních rozvojových oblastí A F. U každé z prioritních rozvojových oblastí jsou prezentována všechna navržená opatření a aktivity, které jsou obsaženy v návrhové části. Rozpracovány jsou pouze ty vybrané aktivity, u kterých je předpoklad získání dotačních zdrojů nebo ty aktivity, jejichž realizace je podmínkou pro samotné podání žádosti o dotační zdroje. U těch aktivit, které jsou v této části 3 aktualizace Strategie nerozpracované, budou jednotlivé rozvojové projekty konkretizovány v rámci střednědobého plánu naplňování Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem ( ). Do tohoto závěrečného kompilátu je začleněna pouze tabulka vytipovaných projektů (bez další specifikace). 12

13 Číslo aktivity Název aktivity Název projektu A 1.1. Zajištění trvalé podpory malých a středních Podpora malých a středních podnikatelů podnikajících podnikatelů na území města A 3.1. Aktualizace databáze brownfields Aktualizace databáze brownfields a přeměna všech brownfields na funkční objekty využívané na bydlení, občanskou vybavenost či pro služby A 3.2. Přeměna brownfields na jiné funkce (bydlení, občanská vybavenost, služby) B 1.1. Zpracování pasportu kanalizační sítě (splaškové i dešťové) B 1.2. Zpracování pasportu horkovodních kanálů B 1.3. Zpracování pasportu vodovodního řadu B 1.4 Zpracování pasportu chodníků a komunikací B 1.5 Zpracování pasportu veřejné zeleně B 3.1. Zpracování projektu komplexní regenerace panelových sídlišť B 4.2. Podpora bezpečného pohybu cyklistů v intravilánu města B 5.1. Tvorba ploch pro individuální výstavbu rodinných domů B 6.2. Výstavba a přivedení inženýrských sítí k plochám určeným k bydlení C 1.2. Aktivizace subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu a rozšíření stávajícího spektra služeb pro cykloturisty 13 Zpracování pasportů všech podzemních sítí na území města Stráž pod Ralskem Projekt regenerace panelového sídliště Podpořit podmínky pro zajištění bezpečného pohybu cyklistů v intravilánu města na komunikacích ve vlastnictví města Stráž pod Ralskem a navýšit počet míst pro bezpečné (uzamykatelné) odkládání jízdních kol Zajistit u ploch určených územním plánem města k plnění obytných funkcí trvalou využitelnost k určenému účelu Zasíťování pozemků určených k individuální i hromadné výstavbě Společný česko-německý (saský) nebo česko-polský workshop o nabídce služeb v bezprostředně sousedícím příhraničním regionu C 2.1. Odbahnění vodního díla Horka Realizace odbahnění vodního díla Horka C 2.2. Revitalizace pláže, vybudování odpovídajícího zázemí pro návštěvníky pláže C.3.2. C 5.3. Prezentace všech volných kapacit na území města s nabídkou doprovodných služeb cílové skupině Podpora nových metod marketingu a propagace cestovního ruchu Obnovit rekreační charakter vodního díla Horka a zlepšit provozně-technické parametry vodního lyžařského vleku Využít stávající kapacity města pro pořádání vzdělávacích seminářů pořádných státní správou nebo pro pořádání firemních teambuildingů Uspořádání zážitkového fam tripu pro novináře Vytvoření marketingové značky 3D prezentace města Informační a navigační systém města Tiskové materiály D 1.1. Vytvoření podmínek pro rozšíření sítě služeb Rozšíření stávajícího spektra poskytovaných služeb a vytvoření podmínek pro vznik drobných obchodů D 1.2. Vytvoření podmínek pro vznik drobných obchodů D 2.1. Rekonstrukce a modernizace kulturních zařízení Rekonstrukce nedostatečně využívaných prostor kulturního domu U Jezera Vybudování zastřešeného prostoru pro pořádání kulturních akcí v areálu zámku Vartenberk D 2.2. Obnovení provozu městského kina Modernizace městského kina formou instalace 3D technologie D 3.2. Spolupráce s neziskovými organizacemi a podnikateli při koordinaci nabídky a poptávky dalšího vzdělávání Iniciace vzniku nabídky vzdělávacích aktivit v neziskových organizacích na území města

14 D 4.1. Zkvalitnění sítě zdravotnických zařízení Nabídnutí služebních bytů chybějícím lékařským specialistům při zřízení ordinace D 4.2. Podpora vzniku dalších zařízení pro seniory Zřídit komfortní areál pro seniory a území města E 1.1. Analýza využití současných volných kapacit města Maximalizovat využití současných volných kapacit majetku města E 2.1. Sloučení obdobných subjektů do objektů ve Sloučení mateřské školy U Potoka a mateřské školy vlastnictví města Máchova do objektu mateřské školy U Potoka Vybudování muzea historie Města Stráž pod Ralskem E 3.1. E 4.1. Nastavení priorit investic dle možností získání dotačních zdrojů Definice technických parametrů při kontrolách majetku města E 7.1. Koncepce získávání dalšího majetku do vlastnictví města F 2.1. Zavedení monitorovacího kamerového systému na exponovaných místech města F 3.1. Aktivní přístup k sociální práci s rodinami ohroženým sociální exkluzí F 4.1. Vznik poradenského místa pro občany ohrožené sociální exkluzí Rekonstrukce statického zajištění zámku Vartenberk Dokončení poslední (páté) etapy rekonstrukce základní školy Celková modernizace objektu polikliniky Dostavba hasičské zbrojnice (zateplení a omítnutí fasády a terénní úpravy okolí) Výměna oken v bytech ve vlastnictví města Přesun sběrného dvora do areálu hasičské zbrojnice Úprava pláže vodního díla Horka Revitalizace náměstí 5. května Obnova Zámeckého vrchu Jasně a srozumitelně definovat technické parametry, které by měly být předmětem pravidelných kontrol na objektech v majetku města Zpracování koncepce získávání dalšího majetku do vlastnictví města Instalace kamerového systému Aktivní vyhodnocování obecných informací o sociálních problémech ohrožených rodin Vznik poradny pro občany ohrožené sociální exkluzí 8. IMPLEMENTACE A MONITORING Zpracovaná a schválená aktualizovaná Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem je důležitým výchozím předpokladem pro naplnění priorit a cílů volené reprezentace města. Neméně důležitou fází je však implementace ( uvedení do života ) a monitoring (sledování jeho plnění v čase). Příprava Strategie rozvoje i její aktualizace si vyžádala zapojení představitelů vedení města, členů pracovní skupiny s potřebnými znalostmi a zkušenostmi i případně rozdílnými pohledy na budoucnost města, zčásti i laické veřejnosti (prostřednictvím dotazníkového šetření). Realizace strategického plánu je však úkolem manažerským, který vyžaduje podrobný dohled nad aktivitami města, a dalších organizací, které budou do realizace zapojeny. Pro tento úkol je třeba na základě zkušeností z jiných českých měst a podle programovacích zásad EU vytvořit a naplnit odpovídající struktury Implementace Implementaci jednotlivých opatření a aktivit, resp. konkrétních projektů v rámci Akčního plánu zajišťuje garant (většinou příslušný odbor městského úřadu nebo jím zřizovaná organizace) buď vlastními silami, nebo 14

15 prostřednictvím jiného subjektu vybraného realizátora. Na realizaci se ale spolupodílejí i členové volených orgánů, výborů a příslušných komisí. Finančním garantem Strategie rozvoje, vzhledem k tomu, že převážná většina úkolů plánu bude financována nebo spolufinancována městem a jeho organizacemi, je samo Město Stráž pod Ralskem se svými existujícími organizačními strukturami (zastupitelstvo, rada města, finanční odbor, příslušné výbory a komise, popř. pověřené organizační složky a příspěvkové organizace) a technickými a ekonomickými nástroji (rozpočet města). Z hlediska využití dotačních zdrojů doporučujeme trvale zjišťovat možnosti získávání externích finančních prostředků do rozpočtu města Stráž pod Ralskem. U konkrétních dotačních titulů, které jsou v tomto Akčním plánu u jednotlivých opatření uvedeny, doporučujeme zahájit ihned přípravu k podání žádostí o dotace. Příprava konkrétních dotačních projektů, respektive jejich koncepce, a zajištění všech požadovaných podkladů je kolektivní činnost všech subjektů ve městě, zejména městského úřadu a jím zřízených organizací Monitoring Realizaci projektů je nutné pravidelně monitorovat a vyhodnocovat, aby bylo zaručeno naplnění strategických cílů a jednotlivých opatření. Monitoring stavu jednotlivých projektů, resp. celého procesu realizace naplňování Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem by měla zajišťovat pracovní skupina pro aktualizaci Strategie rozvoje města, případně doporučujeme obnovit činnost Komise pro Strategii rozvoje města Stráž pod Ralskem (KOSR). Tato komise by byla iniciativním a poradním orgánem rady města při zajišťování realizace cílů strategického plánu rozvoje a souvisejících činností. Pracovní skupina či Komise pro Strategii rozvoje či jiný radou města ustanovený obdobný poradní orgán by měl ve spolupráci s odbory sledovat a vyhodnocovat přípravu, postup realizace a výsledný přínos cílů Akčního plánu a dalších aktivit souvisejících s rozvojem města v obecné rovině. Monitoring realizace projektů sleduje a vyhodnocuje: a) soulad postupu realizace s navrženým postupem a plánovaným obsahem projektu b) plnění stanovených úkolů pro garanty realizace a spolupracující subjekty c) dosažené cíle realizace každého projektu v porovnání s cíli stanovenými ve strategické části pro dané aktivity a opatření d) efektivitu využití a skutečný objem vynaložených finančních prostředků v porovnání s plánovaným objemem finančních prostředků e) spotřebovaný čas na realizaci v porovnání s plánovaným časovým rámcem realizace. Komplexní monitoring naplňování Akčního plánu by měla Pracovní skupina či Komise pro Strategii rozvoje či jiný obdobný poradní orgán (pokud si tuto činnost nevyhradí přímo Rada města Stráž pod Ralskem) provádět minimálně 1x ročně Aktualizace Strategie rozvoje Postupem času se snižuje aktuálnost každého rozvojového dokumentu sestaveného pro delší časové období. Z tohoto důvodu je nutné celou Strategii rozvoje města pravidelně aktualizovat, aby časem nedošlo k ohrožení realizace navržených projektů (například z důvodu nemožnosti jejich realizace změnou některých zákonů, rozpočtových priorit, apod.). Aktualizací se ověřuje, zda jsou, i s odstupem času, stále platné předpoklady, na nichž byla Strategie rozvoje postavena. Při aktualizaci je prováděn sběr statistických dat pro aktualizaci analytické části a jsou shromažďovány nové podněty a potřeby od zainteresovaných subjektů, na něž je plán zaměřen. Aktualizace Strategie rozvoje se vždy zaměřuje na: a) sledování a vyhodnocování změn vnějšího prostředí města, které by mohly ohrozit realizaci navržených činností a projektů (legislativní změny, situace veřejných rozpočtů apod.) b) sběr a analýzu statistických dat a údajů pro aktualizaci a ověření všech postupných kroků analytické části (včetně sledování a vyhodnocování změn vnitřního prostředí města analýza silných a slabých stránek) 15

16 c) sběr informací o nových potřebách subjektů, kterých se Strategie rozvoje města dotýká. Subjekt provádějící aktualizaci plánu rozvoje dle bodů ad a) až ad c) předkládá výsledky aktualizace vedení města ke schválení v orgánech města. Zároveň navrhuje změny opatření, aktivit a projektů, které bude nutné přijmout na základě výsledků aktualizace. Zastupitelstvo města navržené změny posoudí a rozhodne o jejich zařazení do plánu. Strategie rozvoje města by měla být aktualizována pravidelně; zejména se jedná o vybrané krátkodobé a střednědobé aktivity Akčního plánu. Akční plán navrhujeme aktualizovat každoročně nebo maximálně ve dvouleté periodě. Samotná Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem jako dlouhodobý koncepční dokument (Návrh strategie rozvoje) doporučujeme aktualizovat ve čtyřleté periodě shodné s volebním obdobím zastupitelstva města. 9. ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem nesmí být chápána jako dogma. Tento dokument se mění a vyvíjí v návaznosti na změnu podmínek, za nichž je realizován. Změny začínají již okamžikem splnění prvního úkolu a je optimální, je-li podle potřeby doplňován a upravován (viz kap. Implementace a monitoring). Na druhé straně je nutné respektovat kontinuitu potřebnou pro realizaci projektů a zejména vnitřní vazby tohoto strukturovaného dokumentu. Proto každý případný zásah do jeho záměrů a cílů (reprezentovaných jednotlivými opatřeními a aktivitami) musí být podložen jasnými a konsensuálně přijatými argumenty. Úkolem volených orgánů města, zástupců městského úřadu a všech, kteří se na jeho realizaci podílejí, je zajistit, aby vize, záměry a cíle tohoto klíčového rozvojového dokumentu byly v co největší míře naplněny. 10. PODĚKOVÁNÍ Zpracovatel () aktualizace Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem vyslovuje poděkování za příkladnou spolupráci při řešení a projednávání jednotlivých etap dokumentu, za podnětné návrhy a připomínky a poskytnuté podklady vedení města a členům pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie: Bc. Věře Reslové, Ing. Jitce Urbánkové, Heleně Bušové, Ing. Jiřímu Mužákovi, Ph.D., Ladislavu Poncarovi, Patriku Želechovskému a Michalu Ptáčkovi. Dále zpracovatel děkuje všem spolupracovníkům členů pracovní skupiny, a to zejména za účast v dotazníkovém šetření, které přineslo důležité informace pro realizaci aktualizace Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. 16

AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM

AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ČÁST 2 NÁVRH Objednatel: Město Stráž pod Ralskem Zhotovitel: Pracovní skupina: Bc. Věra Reslová Ing. Jitka Urbánková Helena Bušová Ing. Jiří Mužák,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL

UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD PRIORITNÍ OSA 3 UDRŽITELNÝ ROZVOJ MĚST A VENKOVSKÝCH SÍDEL Hlavním cílem prioritní osy 3 je systematické zvyšování konkurenceschopnosti regionu posilováním

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS

STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS STRATEGIE SPOLUPRÁCE OBCÍ NA PLATFORMĚ MAS Hradská 52, 344 01 Domažlice IČ: 266 79 973 web: http://www.masceskyles.cz/ Dokument Strategie spolupráce obcí na platformě MAS je dodatkem Strategie komunitně

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2014 až 2022 Jablonná, červen 2014 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč

Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu. Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Aktivity MMR ČR v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu Seminář Sdružení lázeňských míst České republiky 14. červen 2011, Lázně Bohdaneč Plán aktivit cestovního ruchu: - dříve Konsolidovaný plán podpory

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4.

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV. Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu. 4. INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE ÚZEMÍ MLADÁ BOLESLAV Seminář k představení Integrovaného regionálního operačního programu 4. května 2015 Praha 1 Integrovaný plán rozvoje území v programovém období 2014 2020 Nový

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne 18.06.2013. Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 č.j.: 416/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 18.06.2013 Akční plán pro rok 2013 Strategického plánu MČ Praha 3 Zastupitelstvo městské části I. b e r e

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit

Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit Opatření A 1.1 Rozvoj podnikatelských aktivit zvýšení atraktivity kraje pro investory podpora stávajících a nových firem v oborech s vyšší mírou přidané hodnoty zvyšování exportní schopnosti regionální

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Zápis I. jednání Pracovní skupiny Doprava, infrastruktura a ŽP Dne: 15. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní

Více

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část

2015-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NOVÁ ROLE Část C Implementační část ABRI, s.r.o. Zpracováno ke dni 01. 09. 2015 Strategický dokument zpracoval pracovní tým společnosti ABRI, s.r.o. Vedoucí týmu: Mgr. Miloslav

Více

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA k 2. AKTUALIZACI SPRM I. NÁVRH NA USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZM- OR 19/08 MĚSTO KUTNÁ HORA odbor regionálního rozvoje a územního plánování Zpráva pro jednání Zastupitelstva

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov

Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Strategický plán udržitelného rozvoje města Sokolov Implementační dokument MĚSTO SOKOLOV May 29, 2015 Autor: Profesionální servis s.r.o. Mgr. Bc. Jindřich Hlavatý, PhD. Mgr. Bc. Miloš Podlipný Pro účely

Více

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova

Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Konference Dopad finanční krize na rozvoj v ČR 4.prosince 2013 Dotace na podporu cestovního ruchu v Programu rozvoje venkova Obsah 1. Program rozvoje venkova ČR na období 2007 2013 2. Opatření III.1.3

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Profil domácího turisty (zima 2009/2010)

Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Profil domácího turisty (zima 2009/2010) Bc. Petra Paduchová CzechTourism EDEN Cíl: Zjistit profil domácích návštěvníků / turistů v krajích / regionech České republiky Termín projektu: 2009 2014 Způsob

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Regionální operační program Severovýchod

Regionální operační program Severovýchod Regionální operační program Severovýchod Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Rozvoj dopravní infrastruktury... 2 Prioritní osa 2 - Rozvoj městských a venkovských

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2011 2012 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2011 2012 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 10. prosince 2010. ÚVOD Národní akční program bezpečnosti

Více

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009

C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 Strategický plán rozvoje města Týnce nad Labem C. AKČNÍ PLÁN MĚSTA pro rok 2009 Březen 2009 SPF Group, v.o.s. 03/09 1 Akční plán města Týnce nad Labem 2009 OBSAH 1

Více

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU

INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU INVESTICE DO CESTOVNÍHO RUCHU Příjmy z cestovního ruchu jsou vždy významnou složkou ekonomického fungování regionů, a proto se investice do cestovního ruchu (CR) vyplatí nejen krajům, ale i podnikatelským

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Český Brod do roku 2022. Duben 2010

Český Brod do roku 2022. Duben 2010 Plnění Strategického plánu města m Český Brod do roku 2022 Duben 2010 Vznik strategického plánu Zahájen jení prací na strategickém m plánu prosinec 2006 Schválen lení strategického plánu zastupitelstvem

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje

Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Projektová karta Projektový námět Budování absorpční kapacity Plzeňského kraje Evidenční číslo projektu Název partnera - vkladatele Název partnera zodpovědného za vyplnění či kontrolu Projektové karty

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020

Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují. Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 Strategický rozvojový plán obce Žďár nad Metují 2014 2020 1 Úvod Strategický plán a akční plán rozvoje obce Žďár nad Metují je základním dokumentem územního rozvoje. Vyjadřuje předpokládaný rozvoj katastrálního

Více

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+

ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ Podkladové studie pro přípravu ČR na využívání fondů EU v období 2014+ ANALÝZA ÚZEMNÍ DIMENZE DOPRAVY A JEJÍ VLIV NA KONKURENCESCHOPNOST A ZAMĚSTNANOST A DOPORUČENÍ PRO OBDOBÍ 2014+ zpracovatel Realizační

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

Udržitelný rozvoj na Praze 14

Udržitelný rozvoj na Praze 14 Udržitelný rozvoj na Praze 14 Městská část Praha 14 jedna z 57 městských částí hlavního města Prahy původní historické obce Kyje, Hloubětín, Hostavice a sídliště Černý Most přibližně 45565 obyvatel 2 Městská

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba

P2: Program rozvoje obce kontext, struktura, tvorba Elektronická metodická podpora tvorby rozvojových dokumentů obcí (CZ 1.04/4.1.00/62.00008) Část III.b: Postupná realizace vzdělávacích aktivit projektu v řešených územích Dvoudenní vzdělávací kurz TVORBA

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek

1. Úvod. 2. Seznam použitých zkratek STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (AKČNÍ PLÁN MĚSTA 2005-2006) Verze - červen 2005 1. Úvod Posláním akčního plánu je převedení Strategie města do běžného každodenního života. Jde o nástroj sloužící

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Program přeshraniční spolupráce ČR-Polsko MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR AKTUÁLNÍ MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ OBNOVY A UCHOVÁNÍ KULTURNÍHO DĚDICTVÍ, Liberec, 10.12.2014 Obsah prezentace Ohlédnutí za programovým

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc

Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti. 2. prosinec 2013, Olomouc Představení aktivit Olomouckého kraje v oblasti podpory zaměstnanosti 2. prosinec 2013, Olomouc Struktura prezentace Základní charakteristika Olomouckého kraje Možnosti a kompetence krajské samosprávy

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce

Spolupráce MMR s NSZM. Finanční zdroje MMR pro města a obce Spolupráce MMR s NSZM Finanční zdroje MMR pro města a obce XVII. Celostátní konference Národní sítě Zdravých měst ČR Ing. Michal Janeba náměstek ministra pro regionální politiku a cestovní ruch Ministerstvo

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení

Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Fakulta stavební VŠB TUO Katedra městského inženýrství Aktivita A 1005 Námět nového nástroje na zvýšení fyzické dostupnosti bydlení a snížení regionálních rozdílů ve fyzické dostupnosti bydlení Koordinační

Více

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů

Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního programu z pozice regionů 4. ročník odborné konference EVROPSKÉ FONDY 2014 20. února 2014, zastupitelský sál MHMP Problematika čerpání z ROP a pohled na budoucí podobu regionálního programu - Integrovaného regionálního operačního

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička

Strategie rozvoje mikroregionu Bystřička STRATEGIIE ROZVOJE MIIKROREGIIONU BYSTŘIIČKA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 6 3. PODNIKÁNÍ... 10 4. CESTOVNÍ

Více

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ

Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Klíčová oblast 1: PODNIKÁNÍ, ZAMĚSTNANOST, SLUŽBY, OBCHOD, PRŮMYSL, ZEMĚDĚLSTVÍ Výstupy 2. kola jednání pracovní skupiny a 2. koordinační schůzky zástupců skupin VERZE K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ, 30. 4. 2014 UPOZORNĚNÍ:

Více

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA

OBČANSKÁ PARTICIPACE NA OBČANSKÁ PARTICIPACE NA VENKOVĚ Z POHLEDU CENTRA PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ČR Mgr. et Mgr. Vilém Řehák tajemník CRR ČR Olomoucké vysoké školství partnerem moravského venkova reg. č.: CZ.1.07/2.4.00/12.0065

Více