AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT"

Transkript

1 AKTUALIZACE STRATEGIE ROZVOJE MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM ZÁVĚREČNÝ KOMPILÁT Objednatel: Město Stráž pod Ralskem Zhotovitel: Pracovní skupina: Bc. Věra Reslová Ing. Jitka Urbánková Helena Bušová Ing. Jiří Mužák, Ph.D. Ladislav Poncar Patrik Želechovský Michal Ptáček Obsah: Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 2 2. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA 3 3. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OKRUHY 3 4. SWOT ANALÝZA 6 5. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA 7 6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY A Ekonomický potenciál B Technická a dopravní infrastruktura, bydlení C Cestovní ruch a rekreace D Sociální infrastruktura E Správa majetku města F Prevence kriminality AKČNÍ PLÁN IMPLEMENTACE A MONITORING Implementace Monitoring Aktualizace Strategie rozvoje ZÁVĚREČNÁ DOPORUČENÍ PODĚKOVÁNÍ 16 1

2 1. ÚVOD Stráž pod Ralskem je průmyslovým městem s celkem obyvateli k , které je výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách. Orientace na těžbu uranových rud změnila v průběhu let minulého století výrazným způsobem jeho urbanistickou strukturu a tvářnost. V souvislosti s transformací ekonomiky a útlumem těžby ztratila řada průmyslových a jednoúčelových objektů svůj původní význam, domy i celé areály jsou využity jiným způsobem nebo stále čekají na své nové využití. Tyto průmyslové plochy je nezbytné revitalizovat a využít nejen pro další rozvoj průmyslu, ale i jiných odvětví a současně zajistit podmínky pro vznik nových pracovních míst. V současné době se město Stráž pod Ralskem výrazně a dynamicky mění, neboť včas zachytilo nastupující trend cestovního ruchu v oblasti Podralska a tento trend maximálně využilo ve svůj prospěch. Existence přírodních krás v bezprostředním okolí města (borové lesy, pískovcové skály, vodní plochy a toky, přírodní a kulturní pamětihodnosti atd.) jsou zásadními předpoklady pro přeměnu ve vnímání města Stráže pod Ralskem z průmyslového města postiženého těžbou uranových rud na město, které je důležitým místem pro rozvoj cestovního ruchu celého regionu Podralska. Pro stanovení optimálního směřování města a jeho transformace na moderní centrum na úrovni 21. století je vypracován dokument Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem, který byl zpracován Agenturou regionálního rozvoje spol. s r. o. v roce Tento koncepční dokument se skládá ze 4 samostatných částí, které popisují profil města, návrh opatření na zlepšení definovaných rozvojových oblastí města, akční plán s detailním výčtem rozvojových aktivit s přiřazením jejich důležitosti a závěrečný kompilát shrnující všechny tři předchozí části. Tento primární dokument Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem byl schválen Zastupitelstvem města dne číslem usnesení Z18/2007. Aktualizace Strategie rozvoje města Stráž pro Ralskem, která proběhla v první polovině roku 2012, kladla důraz zejména na zakomponování nových trendů v obecném směřování rozvojových strategií, na přiřazení konkrétních možností získání finančních prostředků na realizaci navržených rozvojových projektů a na identifikaci využití existujících, dosud nevyužívaných, možností města. Pro provedení aktualizace byla Radou města stanovena Pracovní skupina pro aktualizaci Strategie rozvoje města. Hlavním úkolem členů je aktivně se podílet na připomínkování a schvalování jednotlivých etap procesu tvorby strategie a zajišťovat výměnu informací a zpětnou vazbu na další subjekty působících ve městě. Členové pracovní skupiny se velmi výrazným způsobem podíleli i na realizaci proběhlého dotazníkového šetření mezi obyvateli města. Úvodní část aktualizované rozvojové strategie tvoří analýza současného stavu tzv. Profil města. Kromě všeobecné geografické charakteristiky obsahuje kapitoly týkající se demografického vývoje, struktury osídlení, bydlení, ekonomiky a trhu práce, technické a dopravní infrastruktury, občanské vybavenosti, dotýká se i problematiky cestovního ruchu, bezpečnosti a kriminality. Součástí aktualizace bylo rovněž provedení dotazníkového šetření k obecné problematice strategii rozvoje města Stráž pod Ralskem, jehož výsledkem byla zejména identifikace rozvojových projektů, které obyvatelé města považují za nejdůležitější a identifikace chybějících služeb. Na základě vyhodnocení získaných i vlastních podkladů, výsledků dotazníkového šetření, vlastních znalostí zpracovatele a jednání účelově ustavené Pracovní skupiny pro aktualizaci strategie rozvoje byla zpracována Analýza problémů (identifikovaných obyvateli města v dotazníkovém šetření) a SWOT analýza, která byla v další etapě zpracování díla doplněna a upravena. Předmětem řešení 2. části Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem je vlastní návrh dlouhodobé rozvojové strategie města. Jedná se o návrh možností rozvoje města v dlouhodobém časovém horizontu let Naplňování dlouhodobé rozvojové strategie a dosažení vytčeného stavu v období roku 2022 (tj. za 10 let od současného roku 2012) je v této aktualizaci navrženo formou realizace konkrétních projektů vždy v období 5 následujících let (tj , ). Vstupní část 2. části rozvojové strategie tvoří dopracování hlavních závěrů analytické části, seznámení s výstupy z rozvojových dokumentů a koncepcí na národní a krajské úrovni, upravená a doplněná globální SWOT analýza města, vymezení kritických oblastí a definování strategické vize města. Těžištěm celého materiálu je návrh priorit a opatření pro řešení zásadních problémů v rámci definovaných kritických oblastí v návrhovém horizontu strategického plánu. Závěrečnou etapu procesu tvorby Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem představuje tzv. Akční plán. Zahrnuje přehled vybraných opatření a aktivit řazených podle jednotlivých prioritních oblastí, u nichž se předpokládá příprava, popř. realizace v krátkodobém až střednědobém horizontu (max. do roku 2017). 2

3 Tyto záměry musí být následně samostatně analyzovány a prověřeny; na základě tohoto posouzení se vyhodnotí reálnost konkrétního záměru a stanoví se postup jeho další přípravy nebo jeho případná modifikace vyhovující konkrétním podmínkám. Každý záměr bude samostatně projednán v příslušných orgánech města a o jeho realizaci bude definitivně rozhodnuto až v rámci schvalování rozpočtu města. Součástí přehledu opatření a vybraných aktivit je podrobnější specifikace (konkretizace projektu, určení garanta, konkretizace finančních zdrojů na realizaci projektu, návaznost na strategické dokumenty, navržený termín realizace s ohledem na existenci vhodných dotačních titulů) Závěr celého dokumentu tvoří popis implementace a monitoringu vybraných opatření a aktivit Akčního plánu. 2. STANOVENÍ KRITICKÝCH OBLASTÍ ROZVOJE MĚSTA Na základě existující Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem, dotazníkového šetření realizovaného mezi členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem a jejími spolupracovníky a znalostmi zpracovatele aktualizace Strategie, jsou definovány hlavní rozvojové oblasti, které pokrývají všechny oblasti rovnoměrného rozvoje města. A) B) C) D) E) F) Ekonomický rozvoj, zaměstnanost (podpora malého a středního podnikání) Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Cestovní ruch a rekreace Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Správa majetku města Prevence kriminality 3. PROBLÉMOVÁ ANALÝZA OKRUHY A) Ekonomický rozvoj, zaměstnanost Konkurenceschopnost podnikatelských subjektů, zaměstnanců i zaměstnavatelů pro zachování stávajících pracovních příležitostí je základním předpokladem pro jakýkoliv další rozvoj města Stráž pod Ralskem. Tento předpoklad neplatí jen v lokálním nebo regionálním měřítku, ale jedná se o celostátní, ale i celoevropský trend. Situacemi, které by nepochybně velmi nepříznivě ovlivnily budoucí rozvoj města, jsou nedostatek pracovních příležitostí a s tím spojený odchod zejména mladých obyvatel, stárnutí obyvatel města, nedostatečná kupní síla plynoucí z vysoké nezaměstnanosti a nedostatečné daňové příjmy. Primárním zájmem města je tedy proto podpora zachování existence stávajících podnikatelských subjektů a tím i pracovních příležitostí na území města, podpora podmínek pro vznik nových pracovních příležitostí a prezentace města jako vhodné lokality pro realizaci záměrů potencionálních investorů. Profilace Stráže pod Ralskem jako průmyslového města směrem k veřejnosti je profilací jednoznačně negativní vzhledem k rozvíjejícímu se zázemí pro cestovní ruch. Na druhou stranu však profilace města jako průmyslového města s veškerým zázemím směrem k potencionálním investorům je profilací jednoznačně pozitivní, neboť tím dochází ke zvýšenému zájmu investorů o lokalitu Stráže pod Ralskem. Ve městě se nachází několik tzv. brownfields, jejichž využití by bylo vhodné stanovit jako podmínku pro realizaci budoucích potencionálních investorských záměrů. Pro iniciaci zájmu investorů o město Stráž pod Ralskem chybí cílená prezentace ekonomického potenciálu města potencionálním investorům na úzce specializovaných akcích (CzechInvest, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Okresní hospodářská komora Liberec, veletrhy, atd.). Důležitá je rovněž všeobecná a trvalá podpora malých a středních podnikatelů, kteří na území města vytvářejí pracovní místa pro obyvatele města. Tato podpora by měla být v každodenní praxi realizována zejména městským úřadem a volenými orgány města (rada města, zastupitelstvo města). 3

4 B) Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Detailní informace o aktuálním stavu technické a dopravní infrastruktury jsou pro zabezpečení její bezchybné funkce ve vztahu k odpovědným pracovníkům zejména městského úřadu, Energetického centra Stráž s. r. o. a DIAMO s. p. mimořádně důležité. Důležitost těchto informací nabývá na významu zejména při řešení havárií na technické či dopravní infrastruktuře a při realizaci větších investičních akcí (např. stavby PENNY Marketu, stavby prodejny KIK, rekonstrukce školního hřiště, atd.). Výchozími dokumenty, které slouží jako prvotní zdroj informací, jsou tzv. pasporty technické a dopravní infrastruktury. Pro potřeby Stráže pod Ralskem je možno jako relevantní označit pasport kanalizační sítě (splaškové i dešťové), pasport horkovodních kanálů (funkčních i zrušených), pasport vodovodního řadu, pasport komunikací a chodníků, pasport veřejné zeleně a pasport veřejného osvětlení. Poslední jmenovaný pasport je ve města aktuálně zpracován ve spolupráci s ČEZ Distribuce a. s. a splňuje současné informační požadavky kladené na dokument tohoto charakteru. Ostatní pasporty obsahují informace, jejichž aktuálnost je diskutabilní, případně některé pasporty zcela chybí (pasport kanalizační sítě splaškové i dešťové, pasport horkovodních kanálů). Samostatným problémem je digitalizace těchto pasportů v příslušných softwarových programech a jejich zpřístupnění, např. na webu města. S problematikou kvality bydlení a dopravní infrastrukturou souvisí i problematika parkovacích ploch ve městě a zejména na sídlištích v akceptovatelné (docházkové, dohledové ) vzdálenosti od panelových domů. Tuto problematiku je možné řešit prostřednictvím jednoho či několika projektů regenerace panelových sídlišť a jeho financováním z dotačních titulů státního rozpočtu České republiky. Ve vazbě na rozvíjející se cestovní ruch a na budovanou Zelenou cyklomagistrálu Ploučnice je město nuceno zajistit bezpečný pohyb cyklistů v intravilánu města a zejména je primárním zájmem města zajistit podmínky pro využití nabízených služeb cestovního ruchu v intravilánu města cyklisty projíždějícími katastrálním územím města Stráž pod Ralskem na budované cyklomagistrále či na jiných cyklotrasách. Cílovým stavem je zásadní navýšení útrat cykloturistů v rámci ekonomiky města Stráž pod Ralskem. Z dotazníkového šetření mezi vzorkem obyvatel města vyplynul požadavek na posílení autobusové dopravy, zejména o víkendech a ve večerních hodinách. Tuto slabou stránku dopravní obslužnosti města je nutné řešit ve spolupráci s IDOL (Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje) s cílem úpravy jízdních řádů dle požadavků obyvatel města. Ve městě je identifikován výrazný zájem o individuální výstavbu rodinných domů, město však nedisponuje dostatečným počtem vhodných stavebních parcel. Jako nejvíce exponovanou pro eventuální výstavbu rodinných domů se jeví plocha mezi ul. Jižní a ul. Fibichova na plochách bývalého statku VLS s. p. Pro tuto plochu má město zpracovanou studii zástavby rodinnými a bytovými domy, nicméně tomuto záměru v současnosti brání existence zbytků budov bývalého statku a především nutnost výstavby přečerpávací stanice kanalizace vynucená nepříznivou terénní a výškovou situací v dané lokalitě (není možná výstavba gravitační kanalizace). C) Cestovní ruch a rekreace S rozvíjejícím se cestovním ruchem zejména v oblasti Podralska vyvstává stále více do popředí nedostatečná kvalita nabízených služeb turistům, cykloturistům a návštěvníkům Stráže pod Ralskem obecně. Ve městě zcela chybí nabídka kvalitních (2 hvězdičky a více) ubytovacích kapacit a jako nedostatečná se jeví nabídka služeb pro cykloturisty (absence půjčoven, opraven a úschoven kol, absence nabídky přepravy kol autobusem (cyklobus), nevyhovující provozní doba některých služeb a obchodů atd.). Pro zlepšení rozsahu, úrovně a kvality služeb v cestovním ruchu by bylo vhodné podnikatelům ze Stráže pod Ralskem prezentovat příklady dobré praxe formou workshopů (výměnných či výjezdních setkání) s podnikateli z podobných turistických oblastí (např. Český ráj, Krkonoše apod.). Nevyužitým potenciálem města zůstává dlouhodobě pláž vodního jezera Horka i využití vodní plochy samotné. Z dotazníkového šetření mezi obyvateli zcela jednoznačně vyplynulo, že jako jednu z nejdůležitějších investic doporučují revitalizaci pláže vodního díla Horka v úseku mezi hrází vodního díla a lokalitou vodního vleku. Revitalizace pláže je podmíněna odbahněním vodního díla a zamezením výskytu sinic či jiných obdobných zdraví škodlivých mikroorganismů v následujících letech. Problematika odbahnění 4

5 je časově a zejména finančně mimořádně náročným úkolem a měla by být řešena s využitím zkušeností jiných subjektů působících v okolí (např. o. p. s. Máchovo jezero, Město Doksy). Město Stráž pod Ralskem má velmi dobré podmínky pro pořádání různých vzdělávacích seminářů, konferencí, workshopů i firemních teambuildingů regionálního, krajského i celostátního významu. Tyto podmínky spočívají zejména v dostatečné kapacitně prostor vhodných pro pořádání takovýchto vzdělávacích akcí (malý a velký sál kulturního domu U Jezera, školicí středisko DIAMO, Justiční akademie, Institut vzdělávání vězeňské služby apod.). Současně město disponuje i vhodnou nabídkou zázemí, zejména sportovního, pro účastníky těchto většinou jedno až dvoudenních vzdělávacích akcí. Navázáním kontaktů s potencionálními organizátory těchto akcí by byly vytvořeny předpoklady pro zvýšení návštěvnosti Stráže pod Ralskem tímto specifickým druhem návštěvníků účastníků vzdělávacích akcí. Prezentace města veřejnosti je stěžejní záležitostí při zvyšování návštěvnosti města. Stráž pod Ralskem, v porovnání s jinými městy obdobné velikosti, disponuje poměrně rozsáhlým zázemím, zejména sportovním a rekreačním, je pořadatelem mnoha hodnotných kulturních akcí (koncerty vážné hudby v kostele sv. Zikmunda, Vartenberské kulturní léto, atd.). Informace o těchto akcích však často nepřesáhnou hranice města, jejich propagace v regionálním (okresním) nebo krajském měřítku je téměř nulová. Prezentaci zajímavých akcí města je nutné výrazným způsobem přehodnotit, zejména je nutné definovat ideální cílové skupiny návštěvníků města a následně realizovat cílenou kampaň zaměřenu na prezentaci města těmto cílovým skupinám. D) Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Dle dotazníkového šetření mezi občany Stráže pod Ralskem je stávající struktura obchodů a zejména služeb hodnocena jako značně nevyhovující. Vzhledem k existenci jediného obchodního řetězce ve městě by občané uvítali působení dalších obchodních řetězců a vznik konkurenčního prostředí. Absenci obchodů a služeb hodnotí obyvatelé města jako jeden z nejzásadnějších problémů města. Z hlediska demografického vývoje společnosti je vhodné řešit zajištění sociálních služeb o seniory ve městě i zajištění nabídky pro seniory, kteří by eventuálně zvažovali možnost přestěhování do Stráže pod Ralskem. Tuto problematiku bude řešit záměr společnost PROMOVEO a. s. na vybudování komfortního areálu pro seniory přímo v intravilánu města. Zdravotní služby jsou ve městě zajištěny (v porovnání s ostatními městy obdobné velikosti) nadstandardně existencí objektu polikliniky. Ze strany občanů vyplynula z dotazníkového šetření potřeba zřízení specializovaných lékařských ordinací, jejichž vznik by bylo vhodné iniciovat např. nabídnutím služebních bytů chybějícím lékařským specialistům. E) Správa majetku města Největším problémem správy majetku města Stráž pod Ralskem je skutečnost, že tento majetek je tvořen značně rozsáhlým souborem objektů, pozemků, komunikací, inženýrských sítí a dalším majetkem. Efektivní využití tohoto majetku je diskutabilní, naopak jeho technická a funkční dožilost je evidentní. Zásadní snahou města v oblasti správy majetku by měla být jasná identifikace zbytného majetku a realizace snahy o jeho prodej či převod a zajištění pravidelnosti v údržbě a opravách majetku, který zůstane v majetku města. Rozvojové priority města generují potřebu nabývání dalšího nemovitého majetku k již tak rozsáhlému souboru budov a pozemků. Rozhodnutí o koupi, vydražení v dražbě či bezplatném přijmutí dalšího nemovitého majetku je plně v kompetenci zastupitelstva města. Tomuto rozhodnutí by však vždy měla předcházet relevantní analýza technického stavu, vlastnických práv, nutných investic a návratnosti vložených finančních prostředků do nemovitého majetku, u kterého existuje ze strany města záměr jeho získání. F) Prevence kriminality Z hlediska prevence kriminality obyvatelé města v dotazníkovém šetření vyjádřili požadavek na zvýšení hlídkové činnosti Městské policie i Police České republiky v rizikových lokalitách. Současně si obyvatelé přejí rozšíření kamerového systému na území celého města. 5

6 S ohledem na sociální skladbu obyvatel se jako vhodným nástrojem pro prevenci kriminality jeví intenzivní sociální práce v problémových rodinách a podpora vzniku poradenského místa pro rodiny ohrožené sociální exkluzí (dluhová poradna, sociální poradna apod.). Obyvatelé města v dotazníkovém šetření rovněž uváděli problematické mezilidské vztahy mezi obyvateli města. 4. SWOT ANALÝZA SWOT analýza shrnuje základní analytické poznatky o vnitřních a vnějších faktorech, které je možné využít ve prospěch komplexního, vyváženého a udržitelného rozvoje města Stráž pod Ralskem (silné stránky a příležitosti) a faktorech, kterým je třeba navrhovanou rozvojovou strategií (strategickým plánem) čelit, resp. je eliminovat (slabé stránky a ohrožení). SWOT analýza byla vytvořena ve spolupráci s členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Informace uvedené ve SWOT analýze byly zjištěny především na základně informací zpracovatele aktualizace Strategie a na základě realizovaného dotazníkového šetření mezi spolupracovníky pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Tab.: SWOT analýza silné a slabé stránky SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY atraktivní krajina v okolí města nevyhovující struktura obchodů (Ralská pahorkatina, hrad Ralsko, vodní nádrž a služeb Horka, rybník Hamr na Jezeře, Ještěd, atd.) dostatek možností pro sportovní nedostatek pracovních příležitostí, vyžití (víceúčelové sportovní hřiště, tenisové kurty, zejména pro ženy a znevýhodněné skupiny obyvatel bazén, volejbalové hřiště, horolezecká stěna, (matky s malými dětmi, absolventi, atd.) tělocvična, skatepark, atd.) klidné město mimo hlavní dopravní špatné mezilidské vztahy obyvatel tahy a současně dobrá geografická poloha města města s dostupností do velkých měst i rekreačních oblastí kvalitní zdravotnické služby v objektu polikliniky, nový rentgen 6 nedostatečné dopravní spojení pro dojíždění do zaměstnání, absence spojů o víkendech mateřská a základní škola ve špatná image města, dědictví městě, dobrá dopravní dostupnosti středních minulosti těžba uranu, věznice, převaha panelové a vysokých škol (Česká Lípa, Liberec, Nový Bor) výstavby dobrá technická infrastruktura nedostatečná propagace nabídky města (systém CZT, veřejného osvětlení, města komunikací, vodovod a kanalizace atd.) relativně dobrý technický stav nedostatek ubytovacích kapacit bytových domů ve vlastnictví města vyšší kvality nedostatečné využití kapacit majetku města (poliklinika, sportoviště, kulturní dům) patriotismus obyvatel, hodnocení města jako dobrého místa pro život dobrá poloha města na hlavních turistických trasách (cyklomagistrála Ploučnice, vodní tok řeky Ploučnice atd.) PŘÍLEŽITOSTI rozšíření struktury nabídky kulturního vyžití (kino, koncerty na hradě Vartenberk a na pláži vodního díla Horka apod.) podpora vzdělávání obyvatel (jazykové kurzy, kurzy IT gramotnosti, finanční gramotnosti apod.) HROZBY závislost města na s. p. DIAMO v oblasti zásobování teplem a existence kolizních situací mezi rozvojovými prioritami města a potřebami s. p. DIAMO odchod mladých obyvatel města, strmý nárůst současného průměrného věku obyvatel města (38 let) maximalizace využití kapacit obnova těžby uranové rudy majetku města formou pořádání seminářů, (dobývacím či chemickým způsobem) a tím konferencí, workshopů (aktivní a cílená nabídka znehodnocení aktivit zaměřených na rozvoj

7 volných prostor krajským a státním institucím, cestovního ruchu sportovním organizacím apod.) trvalá podpora vytváření nových pracovních míst ve městě s cílem zamezení odchodu mladých obyvatel a služeb další omezování struktury obchodů vytváření rozvojových ploch s infrastrukturou pro stavbu RD nárůst nezaměstnanosti a následný odchod obyvatel města zlepšení spolupráce s okolními obcemi s atraktivitami pro návštěvníky se zdůrazněním výhodné polohy Stráže pod Ralskem jako výchozího místa pro návštěvy atraktivit cestovního ruchu zlepšení propagace města se zaměřením na jeho jedinečný soubor nabídky sportovního vyžití a vytvoření ucelené nabídky služeb na sezónu léto/zima využití pláže vodního díla Horka jako rekreačního areálu pro volný čas zlepšení sociálních vztahů mezi obyvateli města Z definice aktivit uvedených ve SWOT analýze lze definovat tzv. prioritní oblasti rozvoje města. V rámci těchto prioritních oblastí budou, v souladu se strukturou strategických cílů vymezenou ve Strategii rozvoje Libereckého kraje, vymezeny strategické cíle, opatření k jejich naplnění a jednotlivé aktivity, jejichž prostřednictvím budou realizovány. Aktivity jsou naplněny jedním nebo několika dílčími projekty. 5. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA Strategická vize města je definice stavu města v dlouhodobém časovém horizontu. Vzhledem k současné dynamicky se měnící době je nutné dlouhodobý časový horizont chápat v období 5 10 let (a nikoliv již v období let). Uvedené definice stavu města Stráž pod Ralskem po uplynutí vymezeného dlouhodobého časového horizontu (tj. v letech ) je možné vnímat jako kompromisní definice vycházející ze znalostí zpracovatele aktualizace Strategie a z realizovaného dotazníkového šetření mezi spolupracovníky pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem. Město Stráž pod Ralskem je v letech : výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách se širokým spektrem ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb všeobecně známým významným místem pro pořádání vzdělávacích seminářů, konferencí, workshopů regionálního, krajského i celostátního významu v moderních konferenčních prostorech splňujících požadavky organizátorů těchto společenských akcí místem s dostatečnou nabídkou vzdělávacích možností, sportovních a kulturních aktivit, sociálních a zdravotních služeb pro obyvatele města a spádových obcí místem s dobrou sociální, vzdělanostní a věkovou skladbou obyvatel s dostatečně širokou strukturou pracovních příležitostí pro obyvatele města vyhledávaným místem pro trvalé bydlení zejména mladých rodin s dětmi, s dostatečně širokou nabídkou infrastruktury pro individuální výstavbu, s kvalitní strukturou občanské vybavenosti s dobrými možnostmi rekreace v místě 7

8 místem s dobrou dopravní dostupností, s individuální i veřejnou hromadnou dopravou, s dobře fungujícím dopravním zázemím do letních a zimních rekreačních oblastí (cyklobusy a skibusy) místem s příkladnou péčí o historické památky, o bytové domy a jejich bezprostřední okolí a místem bez nevyužitých areálů a domů 6. GLOBÁLNÍ CÍL, SPECIFICKÉ CÍLE, OPATŘENÍ A AKTIVITY Na základě výstupů z provedeného dotazníkového šetření mezi členy pracovní skupiny pro aktualizaci Strategie rozvoje města Stráž pod Ralskem a jejich spolupracovníky a s přihlédnutím k existující platné Strategii rozvoje Libereckého kraje a Plánu rozvoje Libereckého kraje byl stanoven globální cíl a strategické cíle pro jednotlivé rozvojové oblasti rozvoje města Globální cíl Dosáhnout trvalého, vyváženého a udržitelného rozvoje města Stráž pod Ralskem i růstu kvality života všech skupin jeho obyvatel na základě podpory nových ekonomických aktivit s důrazem na tvorbu pracovních míst, na podporu a rozvoj infrastruktury a služeb v cestovním ruchu, na přeměnu image města z centra uranového průmyslu na město, které je výchozím místem pro návštěvníky turistické oblasti Českolipska, Podralska, Podještědí a Euroregionu Nisa umístěným na hlavních turistických a cyklistických trasách s širokým spektrem ubytovacích, stravovacích a rekreačních služeb. Specifické cíle a návrhy opatření V následující části uvádíme podrobnou specifikaci aktivit v jednotném členění podle prioritních rozvojových oblastí A F. U každé z prioritních rozvojových oblastí jsou prezentována všechna navržená opatření a aktivity, které jsou obsaženy v návrhové části. Rozpracovány jsou pouze ty vybrané aktivity, u kterých je předpoklad získání dotačních zdrojů nebo ty aktivity, jejichž realizace je podmínkou pro samotné podání žádosti o dotační zdroje A Ekonomický potenciál Opatření A 1 Definování podmínek pro podporu zachování pracovních míst v malých a středních podnicích Aktivita A 1.1. Podpora malých a středních podnikatelů podnikajících na území města Opatření A 2 Vytvoření prezentace ekonomického potenciálu města potencionálním investorům Aktivita A 2.1. Identifikace ekonomického potenciálu města s důrazem na ekonomickou náročnost jeho využití potencionálními investory Aktivita A 2.2. Marketingové aktivity zaměřené na přilákání tuzemských i zahraničních investorů Opatření A 3 Revitalizace bývalých výrobních a uvolněných armádních areálů (brownfields) na území města 8

9 Aktivita A 3.1. Aktualizace databáze brownfields Aktivita A 3.2. Přeměna brownfields areálů na jiné funkce (bydlení, občanská vybavenost, služby) 6.2. B Technická a dopravní infrastruktura, bydlení Opatření B 1 Zpracování pasportů kanalizační sítě (splaškové i dešťové), horkovodního vedení a dalších inženýrských sítí uložených pod zemí a pasportů komunikací, chodníků a veřejné zeleně jejich průběžné aktualizace Aktivita B 1.1. Zpracování pasportu kanalizační sítě (splaškové i dešťové) Aktivita B 1.2. Zpracování pasportu horkovodních kanálů Aktivita B 1.3. Zpracování pasportu vodovodního řadu Aktivita B 1.4. Zpracování pasportu komunikací a chodníků Aktivita B 1.5. Zpracování pasportu veřejné zeleně Opatření B 2 Zpracování koncepce rozvoje parkování ve městě Aktivita B 2.1. Projednání navrhovaných řešení parkovacích míst se zástupci veřejnosti, zajištění projektové připravenosti parkovacích míst Opatření B 3 Zpracování projektu komplexní regenerace panelového sídliště (chodníky, komunikace, parkovací místa, zeleň, herní prvky) Aktivita B 3.1. Zpracování projektu komplexní regenerace panelových sídlišť Aktivita B 3.2. Koordinace regenerace panelových sídlišť a plány investic dalších subjektů (DIAMO s. p., SČVaK a. s. atd.) Opatření B 4 Podpora bezpečného pohybu cyklistů po intravilánu města Aktivita B 4.1. Identifikace hlavních tras pohybu cyklistů v intravilánu města Aktivita B 4.2. Podpora bezpečného pohybu cyklistů v intravilánu města Opatření B 5 Podpora rozvoje bydlení v různých formách Aktivita B 5.1. Tvorba ploch pro individuální výstavbu rodinných domů Opatření B 6 Poradenství pro majitele bytů, členy výborů SVJ a BD vzniklých v prodaných bytových domech Aktivita B 6.1. Podpora zlepšování technického stavu domů zajištěním informačního servisu členů výborů SVJ a BD v prodaných bytových domech 6.3. C Cestovní ruch a rekreace 9

10 Opatření C 1 Zajištění dostatečné a kvalitní nabídky služeb pro cestovní ruch, zejména pro cykloturisty v souvislosti s realizovanou páteřní cyklotrasou Zelená cyklomagistrála Ploučnice Aktivita C 1.1. Diverzifikace stávající nabídky služeb v cestovním ruchu Aktivita C 1.2. Aktivizace subjektů poskytujících služby v cestovním ruchu a rozšíření stávajícího spektra služeb pro cykloturisty Opatření C 2 Zahájení činností s cílem odbahnění vodního díla Horka a realizace komplexní revitalizace pláže vodního díla, včetně zajištění služeb pro návštěvníky pláže Aktivita C 2.1. Odbahnění vodního díla Horka Aktivita C 2.2 Revitalizace pláže, vybudování odpovídajícího zázemí pro návštěvníky pláže Opatření C 3 Zahájení činností s cílem využití volných kapacit města pro pořádání kongresů, vzdělávacích seminářů a teambuildingů Aktivita C 3.1. Zpracování analýzy současného stavu a využití kapacit pro pořádání společenských a vzdělávacích akcí v objektech ve vlastnictví města Aktivita C 3.2. Prezentace všech volných kapacit na území města s nabídkou doprovodných služeb cílové skupině Opatření C 4 Zlepšení kvality služeb pro cestovní ruch (ubytování, stravování, maloobchod, doplňkové služby) Aktivita C 4.1. Podpora zvýšení standardu stávajících ubytovacích a stravovacích zařízení a diverzifikace těchto služeb na území města Aktivita C 4.2. Rozvoj doplňkových služeb pro cestovní ruch (půjčovny, úschovny kol, hlídaná parkoviště apod.) Opatření C 5 Zvýšení kvality lidských zdrojů v oblasti cestovního ruchu, posílení marketingu a propagace v regionálním, celostátním a příhraničním měřítku ve spolupráci s okolními obcemi a s obcemi v polské a německé části Euroregionu Nisa Aktivita C 5.1. Zvyšování kvalifikace personálu ve službách cestovního ruchu Aktivita C 5.2. Navázání spolupráce se zahraničními subjekty působícími v oblasti cestovního ruchu Aktivita C 5.3. Podpora nových metod marketingu a propagace v cestovním ruchu Opatření C 6 Spolupráce podnikatelských subjektů v cestovním ruchu a společná tvorba kompaktních produktů cestovního ruchu a jejich propagace Aktivita C 6.1. Aktivní spolupráce podnikatelských subjektů v oblasti cestovního ruchu Aktivita C 6.2. Společná tvorba produktů cestovního ruchu Aktivita C 6.3. Podpora vícedenního pobytu turistů ve městě 6.4. D Sociální infrastruktura (maloobchod, služby, školství, kultura, tělovýchova, zdravotnictví a sociální péče) Opatření D 1 Podpora rozvoje chybějících obchodů služeb 10

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA NÁCHOD Kontaktní osoba: Ing. Marek Pavlík, Ph.D. Mobil: +420 602 578 508 E-mail: pavlik@mc-triton.cz NÁZEV PROJEKTU: ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÝCH SLUŽEB V NÁCHODĚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E. Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA TURNOVA N Á V R H S T R A T E G I E Zhotovitel: Odbor rozvoje města, Antonína Dvořáka 335, 511 22 TURNOV DUBEN 2013 OBSAH Název kapitoly Strana 1. ÚVOD 1 2. PŘEHLED STRATEGICKÝCH

Více

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025

Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategický plán rozvoje města Modřice 2008-2025 Strategie Vypracoval: AQE advisors, a. s. Foto: Miroslav Hájek OBSAH I. Část: Strategie 1 ÚVOD...7 2 METODIKA...8 2.1 Metodický postup a pojmosloví... 8

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA SWOT analýza Programová část Listopad 2014 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA ÚVOD... 3 Vize a globální cíl Programu rozvoje Kraje Vysočina... 5 Struktura programové

Více

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II.

Strategie rozvoje Mikroregionu Obce památkové zóny 1866 Strategie realizace II. II. STRATEGIE REALIZACE VIZE, SWOT ANALÝZA, PRIORITY, OPATŘENÍ, PROJEKTY 36 OBSAH: 10. VIZE A SWOT ANALÝZA MIKROREGIONU OBCE PAMÁTKOVÉ ZÓNY 1866 38 10.1 VIZE 38 10.2 SWOT ANALÝZA - ÚVOD 38 10.3 CÍLE 38

Více

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020

Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 Program rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje na období 2014 2020 2. N á v r h o v á č á s t Zadavatel: Zhotovitel: Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc ARC Mikulov s.r.o., Náměstí 30,

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015

Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Analýza a zhodnocení Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 Obsah: I. Úvodní a metodické poznámky II. Popis a analýza hodnocené Strategie rozvoje

Více

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026

Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026 Strategický plán rozvoje města Mikulov 2013 2026 Zefektivnění činnosti městského úřadu Mikulov reg. č. CZ. 1.04/4.1.01/53.00035 Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012

POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 POTENCIÁL MĚSTA PLZNĚ Z POHLEDU CESTOVNÍHO RUCHU ČÁST 2. STRATEGIE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU 2008-2012 DHV CR spol. s r.o., srpen 2007 DHV CR spol. s r.o. 2007 Zadavatel Plzeň, statutární město, IČ 0075370

Více

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020

STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 STRATEGICKÝ PLÁN MĚSTA BYSTŘICE NA LÉTA 2014 AŽ 2020 IMPLEMENTAČNÍ DOKUMENT PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Vedoucí projektu: Ing. Ivana Foldynová 2014 Tato studie byla vytvořena v rámci

Více

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu

Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Projekt MISTRAL Místní implementace strategického řízení v Litoměřicích Činnost 8: Zpracování Inovované strategie marketingu a cestovního ruchu Inovovaná strategie marketingu a cestovního ruchu Obsah I.

Více

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H

O B C E B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H S T R A T E G I C K Ý P L Á N R O Z V O J E O B C E V E L K É B Ř E Z N O - V A L T Í Ř O V N Á V R H ÚVOD : Předložený dokument je výsledkem procesu strategického plánování, jež by měla obec Velké Březno

Více

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Akční plán. Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová AQE advisors, a. s. Tvorba: Únor - duben 2008

Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová. Akční plán. Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová AQE advisors, a. s. Tvorba: Únor - duben 2008 Strategický plán rozvoje města Moravská Třebová 2007 2020 Akční plán Vypracovali: Městský úřad Moravská Třebová AQE advisors, a. s. Tvorba: Únor - duben 2008 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Zdroj dat... 3 1.2.

Více

Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020

Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Příprava a zpracování Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015-2020 1 Obsah I. ÚVOD, POSTUP, METODIKA ZPRACOVÁNÍ A ZAPOJENÍ CÍLOVÉ SKUPINY... 7 I. 1

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319

Autorský tým. Kontakt na zpracovatele: Žerotínova 1124/35, 130 00 Praha 3 telefon: +420 221 584 301 telefon: +420 221 584 302 fax: +420 221 584 319 Autorský tým PhDr. Mgr. Ivo Říha (Nexia AP) Mgr. Miroslav Špaňhel (Nexia AP) Mgr. Vladimír Vojtěch (Nexia AP) PhDr. Martin Dohnal, PhD. (DHV CR) Bc. Petra Chvatíková (DHV CR) Ing. Jiří Vavřínek (DHV CR)

Více

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021

Program rozvoje města Uherský Brod. na období 2015-2021 Program rozvoje města Uherský Brod na období 2015-2021 Návrhová část 02. dubna 2015 Návrhová část Programu rozvoje m ěsta Uherský Brod 1 ZADAVATEL: Město Uherský Brod Masarykovo nám. 100 688 17 Uherský

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015

Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Strategický plán rozvoje města Kravaře 2009 2015 Objednatel: Město Kravaře, Náměstí 43, 747 21 Kravaře Tel.: + 420 553 777 911 Fax: + 420 553 777 922 posta@kravare.cz www.kravare.cz Zpracovatel: DC VISION,

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více