Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta 2004-2013"

Transkript

1 Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta Nové využití kulturního dědictví a přírodního bohatství pro kvalitu života Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s E consulting, s.r.o Třebíč Verze 2_071218

2 Obsah: Úvod 1. Strategická vize MAS 2. Sociodemografická analýza regionu ( aktualizováno 2007) 3. Proces tvorby a aktualizace strategie ( aktualizováno 2007) 4. Týmová S.W.O.T. analýza týmu MAS ( aktualizováno 2007) 5. Strategické priority a opatření pro roky ( aktualizováno 2007) 6. Srovnání Integrované strategie MAS s ostatními strategickými dokumenty 7. Samostatné přílohy ( aktualizováno 2007) 2

3 Úvod: Tým Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. vypracoval tuto Integrovanou rozvojovou strategii jako základní a živý strategický dokument pro rozvoj území v letech Strategie reprezentuje společné názory a přístupy veřejného a soukromého sektoru regionu zastřešených Místní akční skupinou nejen s ohledem na aktivity Leader, ale bere v úvahu široký rozvoj území MAS Jemnicko. Dokument rozvíjí, oživuje a naplňuje předchozí strategie a je v souladu se strategickými dokumenty krajů v nichž území regionu leží platnými v době vzniku této Integrované strategie. Naplňováním vize Inegrované rozvojové strategie chce Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s přispět k nové kvalitě života jejích obyvatel i návštěvníků regionu stejně jako k novému využití kulturního dědictví a přírodního bohatství, které tento příhraniční region nejenom historicky charakterizuje. Tato strategie předpokládá účelné a hospodárné využívání vlastní zdrojů stejně jako veřejných prostředky Evropské unie, České republiky a krajů Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského na jejichž území region leží tak, aby realizací projektů Jemnicko směřovalo k udržitelnému a vyváženému rozvoji. Říjen 2004 Říjen 2007 Řízení procesu, facilitace, sociodemografická analýza a formální úprava E consulting, s.r.o. Třebíč 3

4 VIZE ROZVOJE REGIONU MAS JEMNICKO 2013 Aktivizací lidí a vytvářením komunitní společnosti rozvíjíme a posilujeme region zejména s důrazem na multifunkční zemědělství, vzdělání a duchovní hodnoty, pro dosažení prosperity a trvalého rozvoje venkovských sídel, aby bylo Jemnicko zajímavé pro život.. 4

5 ͱ ±Ľ»ł±ą żş µ? ż ż # ż &»ł3 ÓßÍ Ö»ł µ± ň FޱĽ F»ł3 ÓßÍ Ö»ł µ±» 3 ż ± ż 3 3 µ ż ň Ę ± żô Ö ±» µ# ż Ö ±ł± żş µ# µ ż ň Ć 3 ż ±Ľ3 Îżµ±«µ»łň Ńľ ż» ż żµ» µ?» Ş 3ł»ł Ľ Ş3ł Ş ł «± ±«ż ± ň Đ ł ±Ş? Ş# ±ľż» ż ± ż ż ± Ľ3 ż 3µ żľ ±Ľ»Ş» 3? 3 Ę ± ±Ľ ł ň Ü»Ľµ»ł» Ş 3»ł Ľ µ7 ±» ± żľ µ# Ş# µ Ş# żł # µ ż # ±ľ ż 3 ř ż ± Ľ3 ±Ľ»Ş» 3? 3 Ę ± ň Ě«± ż ż # Ľ3»ł? ż żµ± żµ «ż ż ± ±Ľ»ł±ą żş µ7 ż ż # ł µ ±»ą ± «Ö»ł µ±» ż? µ«±µ«îđđëň Ń ± żş«ş ±» îđđë Ľ± ± µ» ł Ş &»ł3 ż 3ł µ» # ż żµ» µ»ą ± «ň ß ż # ż ż ±Ş?Ş? &»ł 3 ±ľ ż íî ±ľ»ł ô» µ±ş±«µż ż? 3 Ş#ł ±«íéňëěí ż ż ďěňííë ±ľ Şż» ň Ô» 3 ± żľ3 ż 3 çňééě żô ±? Ľż îîňíéë żň Ľ»»µ± ±ą µ7 żľ ±ľ ż» đôęň Đ Ş 3 3»ł 7 ł3 µ ± ±ľ 3»ą ± «±?» 3» ďí ó ďěň ±» 3ň «ż» ďć Ëł3 3»ą ± «Ş?ł µ ż Ć?µ» ć Ű ± «ąô ň ň±ň 3» îđđé ě

6 ĆËÖ Ńľ Şż» Ę#ł ż Ş ř ż Ô» 3 Ľż ř ż Ń? Ľż ř ż ʱĽ 3 ± ř ż Ć»ł Ľ µ? Ľż ř ż Ľ»»µ± ±ą µ7 żľ ŇżĽł± µ? Ş# µż řł ňłň Đ Ş 3 3»ł??Şż Ţż µ±ş» ëěěčíí ďďę ęíč çç ěęë č ëđď đôí ěîě ďîçě Ţ? ±Ş» ëęîéîę ďđí ěéç ëđ íěę ďë íçí đôí ëďę ďíîé Ţ«Ľ3 µ±ş» ëěęđíč éčî îíđě ęéë ďîčę ďč ďěčě đôę ëďî ďíëí Ţ«Ľµ±Ş ëçđěďđ íęë ďéîç çěđ ęëę ďí éďđ ďôě ëđí íëí Ü»? ëěęďěí ęęí íéęç ěëę îčéđ íë íđčđ đôî ěęę ďíđđ Ý ± ľ«ľ» ëëđěéé ďđë ëëď ëě íčě ç ěíë đôí ěčđ ďíëď Ö»ł» ëçđéčç ěěđé íîěí çîë ďééč íé ďççî đôę ěéđ ďîîé Ö ż» ëëđëçď čď íđę îđ îëđ ď îéđ đôî ěęé ďíęď ŐĽ±«±Ş ëçđčďç ďđé îîë ďë ďëč ď ďčí đôî ěëč ďíěď Ő± ± «ëçěîëí îđď ďëěé ëçé éçč ďě ččđ đôč ěíí ďíéí Ő± 3µ ëçđčçě îđî ďîçę ëíč ęíî ç ęčí đôç ěëî ďíěč Ô ±» ëěěčéę ďęď îčđ ç îîé ď îěč đôď ěęě ďíęď Ô±ł ëčéęđë ďěě čéč îéë ěéî ě ëíí đôę ëěë ďíéí Ô±Ş ±Ş» ëěěçëé ëę íçđ ďí íëé í íęđ đôď ěëě ďíęđ Ô«ľ» ëçěíčë éč éęđ ďéé ěęč ë ëîí đôë ěđë ďíéî Ó» ż» ëěëđíď ďëë ěéě îď ěđđ ě ěîď đôď ěčë ďíěç Ó żľ± ±Ş» ëçďďęë íéę ççě çë éěë îđ čîď đôî ěëî ďíďç Ń ±»» ëçďíîé ďčë ëďé îď ěďę í ěęë đôî ěčč ďíëď Ń ±Ş» ëçěëçč çë ęďî îíď îíî čî îěč ďôî ěęí ďěçč Đ? ±Ş» ëëđěęç ďęî ëčç íç ëđę ě ëďç đôď ëçď ďíěç Đ3» 7 ëěęçďé ëëď ííëě çíě ďçíé íë îďěę đôę ěěí ďíęę б» ëçďíçě íçé ëçë čî íçç č ěëî đôí ěěë ďíěí Î? ±Ş» ëďďíđé ďđç éîď íěč íďđ é ííç ďôď ěęí ďíëě ÎżĽ±» ëěëđěđ ďíď ěčî íî íčě é ěďî đôî ěîě ďíęç Í żş3µ±ş» ëěëďčđ îďç ëëď íđ ěëí č ěčě đôď ěëî ďíëđ Í żş±» ëěéďęę îęéě ěëéç ďçęđ ďęíę ďďđ îďěď ďôí ëďî ďîęđ µ±ş ëçďčîí ďđč íçí ęđ îéí ď íđě đôí ëęë ďíëď Ě»ľ» ±Ş» ëçďčëč ěęď ďďěď ďéç éçę ę čéę đôí ěęč ďíęë Ě»ľ» ëęîíîé íďđ ęçď ďéë ěđé í ěéë đôę ěčé ďíěę Ë»» ëçëđđě ěîî ďîëę ďçę čęč ç çęě đôí ěíđ ďíďî Ę ż 3 ëçëďďđ îçí ďěéí îçî ďđëé ďď ďđçî đôí ěęč ďîëď Ę ± ż ëçëďěě ďďę éîę îíę ěđç ç ěíę đôę ěíë ďěçč ďěííë íéëěí çééě îîíéë ëđđ îěčéđ đôę Ěżľ«µż ďć Í» żł ±ľ 3 ÓßÍô?µ żľ 3 &Ľż» ĆĽ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę ë

7 Ć»Ľ µż ± «±ľ Şż»» ±ľ»»ą ± «± Ľ Ľ±»?µ żľ 3 µ«ć ó ďé ±ľ ł» îđ𠱾 Şż» ó ď𠱾 îđđ Š ěçç ±ľ Şż» ó í ±ľ» ëđđ Š ďççç ±ľ Şż» ó î ±ľ» Ş»» îđđ𠱾 Şż» «ż» îć α Ľ» ±ľ ±Ľ» ± «±ľ Şż» ĆĽ ± ć ÍF ÓŃÍ îđđę ę

8 ň Ńľ»? Ľ»ł±ą żş» б ±ľ ±Ľ» Ş» µ± µ«ńľ Şż» ޱ ±Ľ» Ş» µ± 3 µ«±ľ 3 ďé î ďíôçîű îîôęěű ďěôđěű ďđ í ěçôěđű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ů żş ďć б» ±ľ Ş»Ľ ± Ş# Ş» µ± µ«ćľ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę Ů żş îć бĽ»Ľ ± Ş# Ş» µ± µ«±ľ ż ± «±ľ Şż» Ş»ą ± «ĆĽ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę Ř»µ ż ±Ş? Ş#ł ż»ľ ± ±Ş# Ş» µ± µ«±ľ íđôîďű îíôçéű îëôđěű îđôéčű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ů żş í ć бĽ»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ż» µ±ş7 Ş ł»»ą ± «ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ íďňďîňîđđę Đ ľ ± ±Ş ż ±ľ Şż» Şż» Ş ±ľ Ş»» îđđ𠱾 Şż» řö»ł»ô Í żş±» ň é

9 Ę»ą ± «ż µ±»ľ±şż ± ±ľľ±ľ ř ň ďçęđ ó íďň ±» îđđę ± ż»ł»ą ± «ż čîű ± «±ľ Şż» ±µ«ďçęđň Ë Ş» µ± µ«±ľ ±Ľ ďóďççç ±ľ Şż» Ľ± ± µ ±µ» «żľ ± «± ± «±ľ Şż» µ ±µ» «±Ľ «ż» µ±ş ł ± «±ľ Şż»»ą ± «ň Ę ±» ďçęđ ± Ş ± ±ľ ďđňçîî ±ľ Şż» ô µ» ޱ ż ęîôíë ű ±ľ Şż»»ą ± «ň бĽ» Ľż ±µ«îđđę ± Ş ± ±ľ éňîëě ±ľ Şż» ż ޱ ± ëđôęđ ű ±ľ Şż»»ą ± «ň Ë µ«±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» Ľ± ± µ «± «±ľ Şż» ęňëçë Ş ±» ďçęď ż éňđčď Ş ±» îđđę ż Ş «±Ľ «ż ± «±ľ Şż»»ą ± «íéôęëű ż ěçôěđűň ËŞ»Ľ»»»ż ±Ş ł żł Ş ± «±ľ Şż» Ö»ł»ň Ę Ńľ Í żş±» Ľ± ± Ş»»Ľ±Şż ł ±ľľ±ľ µ ±µ» «± «±ľ Şż» ň Ę» µ± µ«ďçęď ďçéđ ďçčđ ďççď îđđď îđđę đóďçç íîîđ îçíđ îęîč îíđí îďďđ îđďî îđđóěçç ěíđę ěđěđ íęíç ííęě íîéę íîěę ëđđóďççç ííçę îçčç îëďč îďěî îđéé ďççę îđđđ ż Ş» ęëçë ęěéé ęęčď ęčçé éđîě éđčď λą ± ďéëďé ďęěíę ďëěęę ďěéđę ďěěčé ďěííë Ěżľ«µż îć Ę Ş± ± «±ľ Şż» Ş»ą ± «ĺ Ę Ş± ±Ľ «± «±ľ Şż» Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ Ş»» ďçęďóîđđę ĆĽ ± ć Í o ÍÔÜŢ ďçęďô ďçéđô ďçčđô ďççďô îđđďĺ ÓŃÍ ďççę č

10 Ó ą ż» ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ Đ ±»»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ éđ ęđ ëđ ěđ íđ îđ ęď đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł ěđ íđ îđ ďđ đ óď óë đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł ďđ đ óďđ óîđ óíđ óěđ óíę óîě ę ě óěí óďđ óîđ óíđ óěđ óëđ óîé óëě óíí óîď óëđ óęđ îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę ±µ ±µ Ů żş ë ć Ó ą ż» ±ľ Şż»»ą ± «Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«ň ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ů żş ę ć α Ľ ł» Ş ż ±» ł ż»ł» ł ±ľ Şż»»ą ± «Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ý» µ±ş»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ Ę ±ľ ±»ł ±ľ Şż» Ľ± îđ𻺿 ±Şż ż»ł ą ż» ±ľ Şż» żľ ł ą ż ż ł ± ż Ľ ± ±Ľ ± ň ęđ ëđ ěđ íđ îđ ďđ đ óďđ óîđ óíđ óěđ óëđ óęđ óéđ óčđ óęí óéč óîé îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę ±µ óďé óěě ëę đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł Ę ±ľ îđđóěçç ±ľ Şż»»ł ą ż»»şż ±Şż ż ż ł ą ż ż ± ±Ľ ± żľ ł ± ň Íż Ľ± ł ą ż» ľ ± Ş» ±»»µ ±ľ Şż» ň Ę ±ľ ëđđóďççç ±ľ Şż» ľ ż «ż» ± ż» «±ľ îđđóěçç ±ľ Şż» ň ł ą ż» ľ ż Ş»»ł ą ż»ň Fł ± Ş żµ» ż ±Şż ż Ş ż ± ±Ľ ± ż ± ± Ľ± ± «µ«±ľ Ş» Ş»Ľµ«żµ µ ±µ» «±ľ Şż» ň Ů żş é ć Ý» µ±ş &»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ę ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» µ ±ł ±µ«îđđż ±Şż ±» ±Şż ż ±Ľ ±Şż ł ň б» ż ±» ľ ż ±ľľ±ľ îđđďóîđđę ł Ş» ±»»ł» ň Ę» µ±ş ł ±««ľ»µ ł ą ż» ±»»µ ±ľ Şż» Ş»ą ± «Ş ±ľľ±ľ îđđď o îđđę ± ň ç

11 Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»» ł ż Ş ł»ą ± «ż ±»Ľ ë» ł»ł µ ±» ±Ľ µ± ±ł µ żµ Ş ±ľ Şż» ň Í»» Ľ» ±»Ş «Ş» ±ľ ň Ę µ±ş? «µ «ż ±ľ Şż» Şż ň îđđď ďđđű çđű îěű îđű îďű ďęű ďçű čđű éđű ęđű ëđű ěđű ëçű ęíű ęđű ęěű ęîű íđű îđű ďđű ďéű ďčű ďçű đű ďçű ďçű Ę µ±ş? «µ «ż ±ľ Şż» Şż ň îđđę ďđđű çđű čđű éđű ęđű ëđű ěđű íđű îđű ďđű đű îíű ęíű ďěű îđű ęěű ďęű îđű ęíű ďéű ďčű ęęű ďéű ďçű ęëű ďęű đóďě ďëóëç ëç ż Ş» Ů żş č ć Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş ň îđđď ĆĽ ± ć Í ó ÍÔÜŢ îđđď đóďě ďëóëç ęđ ż Ş» Ů żş ç ć Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş ň îđđę ĆĽ ± ć Í ó ÓŃÍ îđđę б» ±ľ Şż» ń Ş µ đóďě ďëóëç ëç ż Ş» đóďçç íęę ďîěé ěçé îđđóěçç ëčď îđëî ęěí ëđđóďççç íçč ďîěď ěíč îđđđ ż Ş» ďíëě ěëďî ďďëč λą ± îęçç çđëî îéíę Ěżľ«µż íć α Ľ» ±ľ Şż» ±Ľ» Ş µ«ş ±» îđđď ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď б» ±ľ Şż» ń Ş µ đóďě ďëóëç ęđ ż Ş» đóďçç îčë ďîęč ěëç îđđóěçç ëîç îđęě ęëí ëđđóďççç ííë ďîęď ěđđ îđđđ ż Ş» ďďéí ěęęî ďîěę λ ą ± îíîî çîëë îéëč Ěżľ«µż ěć α Ľ» ±ľ Şż» ±Ľ» Ş µ«ş ±» îđđď ĆĽ ± ć ÓŃÍ îđđę Ę»ą ± «żµ±» µ«ľ± ±»Ľ µż żľ ± «± ±ľ Şż» µ ±µ» «± «±ľ Şż» Ş» Ş» Ş µ±ş µ«ň Ň» Ş ż» ±»Ş ±µ» Ş µż»ą± ±ľ Şż» Ľ± ďë» ň Ë ±ľ Ľ± ďçç ±ľ Şż» ±µ» ±» ±ľ Şż» Ş» Ş µ«đóďě ż ęđ ż Ş»» ň Ë ±ľ îđđ ż ěçç ±ľ Şż» Ş ± ±» ±ľ Şż» Ş» µż»ą± ďë ż Ş»» Ş µ«ň Ë ±ľ ëđđ ż ďňççç ±ľ Şż» «Ş ± ±» ±ľ Şż» Ş» µż»ą± ďë ż Ş»» Ş µ«ň Ë ±ľ Ş»» îňđđ𠱾 Şż» ±µ» ±» ±ľ Şż» Ş»Ľ ±Ľ«µ Ş ł Ş µ«řđóďě» ň Ę» ł»ą ± «±«ż ±»Ľ ë» ł Ş µ ±ľ Şż» ± ďôë o î ±µ ň ďđ

12 Đ ł Ş µ ±ľ Şż» ěîôë ěđ íéôë íë íîôë íđ îéôë îë îîôë îđ ďéôë ďë ďîôë ďđ éôë ë îôë đ ěďôî íçôç íéôé íç íçôëé íčôë íčôë íęôę íçôďî íéôę đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďđć Đ ł Ş µ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş»» îđđď ż îđđę ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđďĺ ÓŃÍ îđđę îđđď îđđę ďď

13 ňę Ľ ż ± Ę ±«żľ«±ľ» ł» Ľ Ş» Ş Ş± «µ «±ľ Şż» Şż»Ľł» Ş ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» Ş ż Ş ±Ľ ±ľ Şż» ł»ľ ł Ş Ľ ł łż «±«± ± ľ µą ± «ň λą ± ± Ş żş Ľ ±ô» µ» ż ł ±»ł ±ľ Şż» Ş ±ľ µ» ±Ľ ±Ş Ş ± Ş Ľ ż» ±» Ş ±Ľ ± ±ľ ľ» łż «ż» µ żľ ł Ş Ľ łň Ě» ±» Ľ» ±ľ» ł ł± ł ±ľ Şż» łż ±ľ ň Ě ň Ş ł ±Ľ»ł ± ±ľô µ» ľ ł żľ Ş Ľ±ľ ô µľ ż Ş» ±» ± Ş µ ± ±»Ľ Ş Ľ ň Ő Ľ ± ±«Ş ±«ż ±ľ Ş ±ľ ż Ş Ľ ż ± Ľż ż ÍÔÜŢ ±µ«îđđďň Ć ± ± ± Ľ ޱĽ«±Ľ ± «Ş Ľ Ş ą żş» ż żľ«µ»» ż ±Ľ ±Ş Ľż ±«ż ł«żş«ň Ć µ żľ ż żµ» µ Ş żµ Ş» µ±«żşľ ±Ľ±ľ ± Şż Ş ň îđđé ±Ľ ň Ę Ľ ż ± «µ «ż ±ľ Şż» ±Ľ» Ş» µ± µ«±ľ ďđđôđđű îôďčű ďôéčű îôççű íôçęű îôíčű đôçęű ëôíçű íôčđű îôîëű îôéďű çđôđđű ďčôđđű ďéôěéű îđôěçű îđôđěű čđôđđű îíôďęű éđôđđű ęđôđđű ëđôđđű ěđôđđű íđôđđű îđôđđű ďđôđđű đôđđű ěíôîçű ííôçďű ěîôîęű íěôđďű ěëôîîű îčôčíű ěîôîěű îëôčěű ěîôéíű íđôěďű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďđć Ľ± ż» 7 ± Ş Ľ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ş ±µ± µ± µ Ş ň Ş Ľ» µ żş Ş ±Ľľ± ż żşľ±ş»ľ łż «±«Ş ż»ľ ±Ľľ± ľ» łż «µ żľ ż»«µ±»» ± ľ» Ş Ľ Ę» µ± µ«µ żľ ż»«µ±» Ş ż»ľ ±Ľľ± ľ» łż Ľ łż «±«Ş ±Ľľ± ż żşľ±ş Ěżľ«µżë ć Ěżľ«µż Ľ± ż» 7 ± Ş Ľ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ş ±µ± µ± µ Ş ň Ş Ľ» µ żş ľ» Ş Ľ» ± đóďçç éęí çéě ěđë ěđ ěç é ďî îđđóěçç çěě ďďéí ěčë ęę čí č ďé ëđđóďççç îďď ííď ďëđ é îç î î îđđđ ż Ş» çěě ďëěí čěę çç ďçé č ďę λą ± îčęî ěđîď ďččę îďî íëč îë ěé Ć» ±Ş ł»ł µ ż» Ę ± ż Ş Ş ô» ł ż ± ±ľ» µ żľ ł Ş Ľ ł» Ş» ±Ş µ ż µ ł ł»»ł Ş ň Ę µ ż» Ş» ± ±ľ łż «ł Ş Ľ ł ľ» Ş ň Ě» ±»Ş» Ş ±«żľ«ł ł ±ľ» ł» Ľ»ł µ±» ż»» Ş Ľ ż Ľ Ľ± Ş ±ľ ň ďî

14 Ęň Ň ľ±» µ7 Ş Đ ±»ą ±» ż żµ» µ żľ Ş ł ż ±ľ Şż» ř± ± µ ż µ ł ± ł«ł µ µ» ł«ľ±» Ş ň Ň» Ş ±Ľ Ľ» µ µ» µş» ż ± ł µ±µż ± µ ł ľ±» Ş łň Ü «± Ş µ«±«±«żµ Ľ ľ» Ş ř ż îëôęű ň Ň» Ş ±Ľ» ż żł» «±ľ Ľ± îđ𠱾 Şż» ň Ę ±Ş Ľż ± ± Ľż ±ľ ż ľ±» µ ± Ş Ľ ޱĽ ± Ľ ±» ±ľľ±ľ żµ± «Ľż ±ľ ż Ş Ľ ż ± ň Ę» µ± µ«ý µ»ş ł µ±µż ± µ Ý µ»ş» µ± ±Ş» µ «µ» µ±ľ ż µ µ»ş»şż ą» µ Đ żş± żş µ»ş Ş» µ»ł Ň ľ±» µ ±» ± ÍŞ Ľµ±Ş7 Ö» ±Ş±Ş Ţ» Ş Ň» ± đóďçç ďçěé ď ďě ď ď ěçě îčí îđđóěçç îîîč ë ě î ď ëďč íčé ëđđóďççç ëíě î ç đ đ îďé çç îđđđ ż Ş» îîđč ďë ďę ďđ ě ďęíę ëéç λą ± ęçďé îí ěí ďí ę îčęë ďíěč Ěżľ«µż ę ć б» ±ľ Şż»» µ µ» ł«ş ľ ż ľ±» Ş ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď ďí

15 Ęň Ň ±Ľ ± ±» Ň ±Ľ ± Ş»ą ± «íôěëű» µ ł± żş µ Ń ż çđôëéű Ů żş ďí ć α Ľ» ±ľ Şż»»ą ± «±Ľ» ±Ľ ± ĺ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ć»Ľ µż ±Ľ ± ±»»ą ± ±ł±ą» ň Đ ľ çěű ±ľ Şż»» µ» µ»ľ± ł± żş µ ±Ľ ± ň Ę ň Ţ ±Ş ż Ľ±ł±Ş ş± Ľ Ö Ş» «Ş»Ľ» ± Ľ»ł±ą żş µ ± Ş Ş±»»ą ± Ľ±Ş±Ľ Ş Ş± Ľ±ł±Ş ± ş± Ľ«ň Ë»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ľ± µ ł«ş ޱ Ş ± «±ľ Ľ» Ľ±ł ň Ę ±ľ ëđđ ż Ş» ±ľ Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł» ±»ň Ë ±ľ łż ł îđ𠱾 Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł Şż» µ» ň Ë ±ľ îđđ ż ďççç ±ľ Şż» Ľ± ň ďççď µ» ż ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł ň Ę ±» îđđď» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł «± ±ľ ł Ş ň Ë ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł» ł ±»ň Ë ±ľ ëđđ o ďççç ±ľ Şż»» ±Ľ»µ»ż Ľ±ł» Ş» Ş» ±ľ ň Đ ±ł ż Ľ±ł ż»µ»ż»» «±ľ Ľ± ďňđđ𠱾 Şż» ±ľş µ ň Ę»ą ± Ş żµ ±ł µ ż Ş» µ ±» Ľ±ł Ş»Ş «ô ± żşľ ±Ľ±ľ ±«Ş Ş» µ±«ł ±ł Ľ µ ± Ş «µ ż ň ďě

16 Ę ň ۵± ±ł µż Ć ± µ ±»Ľ µż» Ş»ą ± «± Ş» ±» Ş»»ł Ľ Ş ň Ć Ş ± ż»ł Ľ Ş ż ż Ľ± ż ł ż ±Ş ż ż» łż ş»ł»ą ± ż ş± ł±şż ż»ľ± Ş µ ż Ş ±ľ ż ł «ż ľň Ş żł Ó µ ± ±Ľ µ» Ş»ą ± «żľ Şż»Ľ»Ş ł ±ľ ±Ľ ± ô»ł Ľ Ş łô»ł» ż żş»ľ Ş łň ĆŞ ż łżş ł» «ł µ ± ±Ľ µ Ş» µ ±Ľ żş»ľ ş»łň ͱ«Ş żşľ ±Ľ±ľ ±» ±«ż ż ł»ľ µ ±ş» Şň ż ś Ş ±» µ Ťň Ë»Ľ Ş» µ ±Ľ µ»» Ş» µ ±Ľ ş»ł ł «ř ň»ł Ľ Ş ô» Ş ż ľ± ±Ş ň Ě» ± ±Ľ ł Ľ± żľ Ľ± Ş ±µ ł» żł ż ± ż Ľ± Ş» µ» - ± Ľ Ş» żş«ł» żł ż ± ň Ň» żł ż ±» Ş»ą ± «ł ż ĽŞ± ±ľµ«µ ż µ ± żş«ň Ë łż ±ľ Ľ± ż ż îôë ±ľµ«µ ż µ ± ł «ň ŃĽ»Ľ ż ±µ«îđđę ż ±«± Ş» Ľ ł» żł ż ± ň îîôë Ę Ş± ł» żł ż ± Ş»ą ± «îđ ďéôë ďë ďîôë ďđ éôë ë îôë đ ďń đë ěń đë éń đë ďđ ńđ ë ďń đę ěń đę éń đę ďđ ńđ ę ďń đé ěń đé éń đé đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďęć Ę Ş± ł» żł ż ± Ş»ą ± «ż»ľ ± Ş» ±ľ ĆĽ ± ć ÓĐÍĘ» îđđé Ę ň Ň» µ±ş7 ± ąż ż» Ę»ą ± » Ľ ± ąż ż» «żľż»ô żľż ş± Ľň Ú«ą Ş żµ Ş»» ± ąż ż Ş» ş± ł ± µ ô ±ľ ż µ Ľ ż ±Ľň б»» Ş µ«±«±«± ąż ż» Ľ±ľ ±Ş± ż ô»ľ±şż ± µ ł Ş» µ ł ż ± ±Ş ł µ «ľ ż Ľ ł ň Ę ±»Ľ»» Ş µ ±Ş ±ľ ż µ Ľ ż ±ľ» ± 7 ±» ± ż ±Ľ ± «µ««± ޱ ż ż ±Ľ ± «± ޱ»»ą ± «ří żş±»ô Ö»ł» ň ďë

17 Čň Ńľ ż µ Ş ľżş» ± Ę Ľ»ŞżĽ»»» ±ľ ż Ş» Ş» ±ľ»ą ± «Ş łµ±«ţ«ľ µ±ş ô Ě»ľ ż Đ» ±ô ±ş µż»ň Ę ż ±ľ ł ľ«ľ±şż ޱĽ±Ş±Ľň Ňż ŃĘ ±«ż ±» µż ż ż» Ş Ö»ł ô Í żş± ô Đ» łô Ţ«Ľ µ±ş ż Ě»ľ ň Ü» ł»» ±ľ±ş»»łň Ę ±µ»» ±«Ş» Ş żľ» µ± ô ± ż Ľ żş± µ ż» ř Şż»ľ± Ľ» ż ±Şż ň «ż» íć Đ ±ş µż» ±ľ ô ±Ş ł ± µżł ô Ş ľżş» ± ޱĽ±Ş±Ľ»ł ż µż ż ż ŃĘ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ďę

18 «ż» ěć ܱ «± Ľ żş± ż ±» ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë Ę Ţ«Ľµ±Ş»» ± Ľ» ż ±Şż ±łż ± ±ą µ ż ±Ş ň Ę Đ± ô Ë» ż Ţ«Ľ µ±ş ± Ľ» ż ±Şż ż ±Ş ±łż ± ±ąż ż żµ µ ± µż»ň Ü» ł» Ľ» ż ±Şż ż ±Ş żµ µ ± µż» ± Ľ± ż ± Ľ ż Ľ± ± ň Ę» Í żş± ż Ö»ł ±«±Ş± ±Ş ± Ľ ż» żµ µ ± µż» ± Ľ± ô Ľ ż Ľ± ± ô ±łż ± ±ą µ ż ą»µ± ±ą µ ± Ľ ż»ň Ę Ţ«Ľ µ±ş» ±Ş± ±Şż Ľ±ł±Ş Ľ ±Ľ ň Ę» Í żş± ż Ö»ł Ľ±ł» ±Şż» µ±««ľ±«ň ďé

19 «ż» ëć ܱ «± ± ż ±» ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë бľ± µ» µ б ±«µ Ľ ± Ş» Ş ±ľ»ą ± «o Ö»ł»ô Í żş±»ô Đ» ô Ţ«Ľ µ±ş» ż Ü» ň ŃľŞ±Ľ ±ĽĽ» б» λ ±ł Ş» Ę ż ô Đ» łô Í żş± ż Ö»ł ň Ńľ» ł µ ±»»» ż Ş Ľ ±ľ ň ďč

20 «ż» ęć ÍS µ± ż» ó» Ş Ľ± «µ± ż Ş ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ ďççëĺ ßµ «ż ż» ÓßÍ îđđé «ż» éć α ł ż Ľ±ľ ±Ş± ż ±ş» ± ż ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ďç

21 Čň Ő ż ż «ż» čć Ľ»»µ± ±ą µ żľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ŐŰÍ o Ő±»ş»»µ± ±ą µ żľ» Ľ»ş ±Ş żµ± ±ł ± Şň żľ ż» żľ µ ż ± ޱ ޵ ň Í żľ ޵ Ô» Ľż ʱĽ ± ż ±µ Ě Şż żş ± ± Đż Ş Ó±µ ± żľ ÍżĽ Ę» Ň» żľ ޵ Ń Ľż ß ± ±ą» ±Şż ± Ý ł»» رĽ ± µ±»ş» «±» ±Ş»Ľ±Ş ć ŐŰÍ ă đôﻳ łż ł ł ż ł ±Ľ «µ «ô µ żľ»µ± ±ą µ ş«µ» ł«ľ Şż» ż ż ±Ş» ± ±ą µ ł ż đôď ŐŰÍ ă đôí»ł żľ ł Ş «Şż ô»»» ł ż ł ±Ľ «µ «ô µ żľ»µ± ±ą µ ş«µ» ł«ľ ±«żş ż ż ±Ş» µ ł ż đôí ŐŰÍ ă ďôđ𻳻 Ş Ş «Şż» ł ż»ł Ľ µ±«ş» µ±ş ±ľ±«ô ± żľ» îđ

22 ż«±»ą«ż ± ±Ľ Ş»µ± ł» ±ľ» ż ±µ± ±ą µ±«żľ «ż Ş żľ Ş ±µ ޵ żľ Ľ±Ľż µ±ş»» ą» ďôđđ ŐŰÍ íôđđ Ş» µ«ş Ş» µ ż żô Ş ± µ ±ľ»µ» ż Ş Ş ±«żľ«ľ± ±Şż ł ±Ľ ł «µ «żł ô Ľ»Ľµ»ł» ±»ľż»» ą±ółż» ±Ş ޵ żľ ŐŰÍ âă íôđ𠱼 ż ±Ľ ľ µ µ ż ż Ş ż ±Şż ±µ± ±ą µ żľ «µ «ż µ± ±«Ş «Ş µ ż ±Ş µ»łň λą ± ż ż ±Ş ±Ľ»±ľ ż Ľ µ» Ş»ł Ľ µ ± Ľ Ş żł µ ż ±ľ ż ň Ę ±«ż Ľ±ľ ±Ş Ľ±Ş ± ĽŞ ±µż Ş ł ŇßĚËÎß îđđđň ŃĽ ±»Ľ «Ľ» Ľ± ± µ»ą ż ±Ş łż»ł ň ۵± ±ą µ» Ş»ą ± «± ł»»ľ±»ľ Şż ± ň Í» żł ±µż ŇßĚËÎß îđđđ Ę ż řfľ± Ü» Đ» řó± żş µ Ü» Óż ± ± &»ł Ü» řő ľ Ő± µ ří«µ Í żş±» řę» µ Ě ±«ľ ô Ü Ľ»µ «Í żş± îď

23 Č ň Ő««żł µ Ü µ Ş ± ż żľ ż ż Ľ± ďíň ±» Ľ ± »ą ± îęě ż łżş ł ż»µ ± µ ł ô żµ ł ô Ş» µ±ş µ ł ż Ľż ł µ««ł żł µżł ň «ż» çć Ő««żł µ ł µ ±»ą ± «ĆĽ ± ć Ň ±Ľ żł µ±ş & żş Đ ż ż λą ±»ł ł ± ± Ş żł µ ż ±ľ ż ň Ń ± Ş» ł Ş żµ µ««żł»µ řł ż µ Ľ±ł ô µż µ ô Ş» µ±ş µ Ľ ± ô ľ± ł«µżô ± ż Ľň ň Ě ± żł µ ±Ľ «ż żµ» µ»ą ± «ż µ ż Ľ± ľ«ľ±«ż ż łżş ±» ň Ę» ł ż łżş ±«Ş ± ±«Ş ±»» ż Í żş±»ô µ» ±«Ş» ł ľ± ż ż»ł±ş µ««żł µ ň Ó µ żł µ±ş»» Şż» ć Í żş±» řďçęď Ó µ7 żł µ±ş7 - ć Ö»ł» řďççđ Ę» µ żł µ±ş - ż ć Ę ż řďççë Ę» µ żł µ±ş - ż ć Đ ż ±Ş» řďççî Ň ±Ľ µ««żł µż ć Ë»» řîđđď îî

24 Í» żł µ««3 żł?»µ»ą ± «Ô±Ş ±Ş» ěďęéę ń éóîčíí µż»?ş» Ô«ľ» íëéďę ń éóęëíď íęëđę ń éóęëíí îčçîç ń éóęëíî ňď µ±» Şň Ö 3 µż µż şż ż Î? ±Ş» ďčďďé ń éóíđçę íëďďđ ń éóíđçě ěëđíě ń éóíđçé ňďç µ 3 µż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± ŐĽ±«±Ş ďęęđđ ń éóîééč ěëěěę ń éóîéčí îďďďé ń éóîéčď ěëđďę ń éóîéčî íéčęě ń éóîééç ěéďéě ń éóîéčě ěéčěé ń éóîéčđ µ±» Şň Ô ż ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± Ľ±ł«îčóîç ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ň é ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ł»ł Ľ± Ő± 3µ ňď şż ż ňďî Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňá # µż á ł» µ±»»ł ż şż ±«µ±ş íëéíď ń éóíđč𠵿» Şň Ę? żşż Ę ± ż Ę ± ż µ 3 ż Ő± ± «íęëëč ń éóęçěí ěčçęí ń éóčíęě ďîççé ń éóččđđ Ş# 7 ±»Ş 7 3Ľ ó żľ Đż ż Ľ ±ô ż»± ±ą µ7 ± ňë? ±ľ? żşľż µ ±Şż» ňě軳 Ľ µ# ĽŞ Đż µ# ż»?»ł ż ±µ ż ±ľ» Ţż µ±ş» ěéîčě ń éóîëîę îééçď ń éóîëîé îďîíë ń éóîëîč ďëîíč ń éóîëîç µ±» Şň Ý ż ż Ó» ±Ľ»ô ± ±» ć Şż ż ľ± 3 ł«µż ňě Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňë Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňé Ş» µ±ş µ? Ľ ±»Ş» «Ôżľ» ÎżĽ±» íěëđç ń éóíđďď ěđíîđ ń éóíđďî îčíîč ń éóíđďí íéčđě ń éóíđďě ěďçěí ń éóíđďë íéďđč ń éóíđďę íďíëč ń éóíđďé ňďě ňďë ňďé ňďç ňíđ ňěí µż» Şň αĽ Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ# Ľ ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ô±ł îđëéë ń éóîčíđ Ó» ż» îçëíç ń éóîčíé îčëîđ ń éóîčíč ňě µż» µ 3 Ľ± Ö»ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Đ? ±Ş» ďéçďđ ń éóîçëç ďčíîë ń éóîçëč ďčçěí ń éóîçęď îęěđď ń éóîçęđ ěđéđđ ń éóîçęî ňí µż µż ±» 3 µż µż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ň ďçč µ 3 µ Đż» µ7 µ 3 Ľ± Ö»ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ń ±» íďîçč ń éóîçëđ îéçđď ń éóîçëî îđěëë ń éóîçëí îěëîě ń éóîçëě ííđîë ń éóîçëď íďęíî ń éóîçěç ňěé µż»?ş» Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż µ Ţ«Ľµ±Ş«ľ± 3 ł«µż Ľ± Ě»ľ» ±Ş ľ± 3 ł«µż ż ż ň Ş ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş

25 Ő± ± «ďěëéę ń éóęěéç îîëéë ń éóęěčď ěěčđď ń éóęěčđ îđîěí ń éóęěčî îéďčě ń éóęěčí ďěďéę ń éóęçěî µ±» Şň ĘżŞ» µż µż ±» 3 µż µż µ Ë» 3ł ľ± 3 ł«µż ľ ±Ş ľ± 3 ł«µż Ş ± 3 Ö ±Ľ Ş µ 3 Ő± 3µ ďëîîđ ń éóîčđđ îçëěđ ń éóîčđî îîčîë ń éóîčđě íęçęé ń éóîčđí µ±» Ňż ±» 3 Đň Óż» µż µż»ľ µ±»»ł ľ± 3 ł«µż Ľ± б» ľ± 3 ł«µż ±» 3 ŐĽ±«±Ş ó Ę ± ż Í żş3µ±ş» îéîđë ń éóíđëď ďçďđë ń éóîčěď µ±» Şň Őż» µż» Đň Óż» Ę ż 3 îčđďî ń éóęçîî ěčçëę ń éóčíëę îééďđ ń éóęçíď µż µż ±» ěčçëé ń éóčíëé ěčçëç ń éóčíëç îîíîé ń éóęçíí îěîěč ń éóęçíě îççđí ń éóęçíî ďëčîç ń éóęçíë ěčçęđ ń éóčíęđ ěčçęď ń éóčíęď ěéíđç ń éóęçîč ěčçëč ń éóčíëč íěěďđ ń éóęçíę îéçđí ń éóęçîď ďęěđç ń éóęçíé ďęđďë ń éóęçîę îęíčě ń éóęçîé ňď µ±» Şň Öżµ«ľż Ę 3 ± µż» ޱ 3 ± ±ľ«µż µż ľ ±Şô ± ±» ć żş 3 µ 3 ż ľ ±Ş Ş żş± µ Ë» 3ł ľ± 3 ł«µż Ľ± Ë» ľ± 3 ł«µż ł Îż 3 ±Ş ľ± 3 ł«µż ł Îż 3 ±Ş µ 3 ±» 3 µ «ş µ «ş ňě µ?» ňëď ňëë ± ż Şň ܱ? ż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± şż ż ż ±ľ 3 ł» ±ł ż Îż 3 ±Ş «şż 3 ± µ±» ż Ľ± Îż 3 ±Şż «& Şż «ĐÍ ňčč ± ±Ş 3 ż» Ó żľ± ±Ş» ďčéěî ń éóîčěî îîđîę ń éóîčíç ííčěé ń éóîčěđ ňëç µż µż Đň Óż» ľ± 3 ł«µż Ľ± ܱľ 7 ʱĽ Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ţ«Ľµ±Ş íččçí ń éóîëéë íďčçě ń éóîëčě íîęíđ ń éóîëčí îčíčđ ń éóîëčë ďěěíč ń éóîëęç ňď µ±» Şň Óż ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ł Ń ±» Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż Şň Ú ±? ż ľ± 3 ł«µż ŇżĽ ± 3»ł?ł»µ б» îęčđé ń éóîçéí îďçëď ń éóîçéě îîíčč ń éóîçéî ďęęěď ń éóîçęč îęéîç ń éóîçéë Ľ±Ş µ# ľ ±Ş Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± ż Şň Ú ż µż ČżŞ» µ7 ± ňď?ł»µ ňďě żľ» Ľ±Ş µ? Ë»» îđččë ń éóęčęé ěčçíî ń éóčííî ëđęíě ń éóčçđč ěčçíí ń éóčííí íîëíç ń éóęčęę ěëčçđ ń éóęčěę ěčçíď ń éóčííď µż µż Ľ± бĽ żľ3 µż µż «# µ» 3 ż µ Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± ż Şň Óż µ7 ňá?ł»µ ňá # µż á?ş 3 Ş» Ş Ě»ľ» ±Ş»

26 ěěčęč ń éóíđçí ďčďéî ń éóíđçë ďďíëé ń ďééęë ń éóíđçč íěďéë ń éóíđçç ňěç ňďđę ňďđç µż» Şň Ú ±? ż?ş» ľ± 3 ł«µż»» 3 ż»» 3 ż» Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Đ3» 7 îîëíç ń íóîđçď îčďęď ń íóîđčç íěíčđ ń íóîđçđ ďéěčď ń íóîđčë ííëčě ń íóîđčę ďčěěč ń íóîđčé ěďçčé ń íóîđčč ňď ňç ňíî ňďíë µż» Şň Őż» Ľ±Ş µ# ľ ±Ş żł 3 µ?ł»?ł»µ Ş» µ±ş µ? Ľ ± ô ± ±» ć # ż Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ľ±Ş µ# Ľ ł?ş» µ Ý Şż µ±ş ł Ü»? íîčçđ ń íóďčëč ííçěę ń íóďčëç íďéčę ń íóďčęę ěěęëî ń íóďčęë ďëçđë ń íóďčęđ îđéěě ń íóďčęď ěëéîç ń íóďčęî îîçéë ń íóďčęě íçěíđ ń íóďčëî îęěęę ń íóďčëí îčďčë ń íóďčëě îěěîç ń íóďčëë îčîđđ ń íóďčëę îęěëí ń íóďčëé ěëđđě ń íóďčëď ňí ňě ňë ňę ňé ňč ňěë µ±» Şň Öż ż Ő»» şż ±«ľ ±Ş Ş#µ» µ±ş? µż µż Ş#µ» µ±ş? µż µż Ľ± «ż ±Ş Ş»» Ľ± Îż 3 ±Şż ľ± 3 ł«µż ł Ý Şż µ±ş» ľ± 3 ł«µż µ «ş ż ±µ żľ µż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± ł Ý Şż µ±ş»ô «ň č軾 µ±»»ł ±» 3 Ö»ł» ó Üż ±Ş» Ţ«Ľ3 µ±ş» ďęéęî ń íóďééę µż µż ň čč íďîďđ ń íóďééč íęęçď ń íóďééé îçďěí ń íóďééë ňď żł 3 µ?ł» ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ±?ł»µ ł µ ł Ş ĆżŞżĽ» ±?łµ«í żş±» îęëđď ń íóîďęç íęçéî ń íóîďéď íęěëí ń íóîďéđ îčëęí ń íóîďéî ďđďěďę ďëçđď ń íóîďčç ěęîëě ń íóîďçđ îęëîî ń íóîďíî íçęđî ń íóîďéé ěęíéí ń íóîďčč ďéđíđ ń íóîďčě îđîěë ń íóîďčî îęéęé ń íóîďéç îéęěč ń íóîďčí îéęčí ń íóîďčď íîđďé ń íóîďéę íéíîď ń íóîďéč ěęçđç ń íóîďčđ ěéíęí ń íóîďčë íěčęë ń íóîďčé îęěçę ń íóîďéě îđîčî ń íóîďéë ďďçďé ń íóęđéí îîëďč ń íóîďçď íëééč ń íóîďęč µ±» Ňż»ľ»Ş» 3 Đň Óż»?łň Ó3 «µ±» Şň Ü«ż ż ޱ 3 ± Ě ż ÍĆ ż ł»ł ż µ± µ±» Şň Öż ż Ő»» ż ł»ł ż µ± µ±» Şň Ő 3» Ň?Ľ ż 3 µż» ܱľ? ޱĽż µż µż µż µż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ł µ7 ±»Ş 3 µ 3 ±Ş?» ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ľ± 3 ł«µż ľ± 3 ł«µż Í ż µ±ş µżô ň îë ŇżĽ ż 3ô ň ďçď Üż µ?ô ň îđę ň ż Í ň رľ 3ô ± ň Ó«? ±» 3 Ý Şż» 3 ó Í żş 3 ľ± 3 ł«µż Ľ µ7ł µ±«ż ľ± 3 ł«µż ż Üż» ľ± 3 ł«µż ň ëç ľ± 3 ł«µż µ±şżô ň íéé ľ± 3 ł«µż µ» µ±«ż ňô ż Í ż #ł Ş»ł ľ± 3 ł«µż ż Í ż 7 رľ 3 ľ± 3 ł«µż ň ěíç řľ 3Ş» ň ď ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± µż ż» ± ±«Đň Óż» łłż «ż µż ż» ± ±«Şň Ú ±? ż µż ż ż 3 3 ó ±Ľ»ł 3 ±ĽŞ±Ľ ±Şż 3 7ł ż µ? Ş» Đşżşş» żąô ż»± ±ą µ7 ± Üż µ?ô ň ęđ?łň Ó3 «?łň Ó3 «ňě żľ±ş ż?łň Ó3 ż Í ż µ±ş

27 íéďęď ń íóîďëé îíčđđ ń íóîďěě ëďéíë ń íóęđéë ďééęç ń íóëíęé îęëďé ń íóîďíç ěîđíě ń íóîďěđ ěéđíđ ń íóëíęđ čëđçč ń íóęîěđ îďíîč ń íóîďěď ěęçěđ ń íóîďěî îęëďí ń íóîďěë îęëđč ń íóîďěę îęěëđ ń íóëíęď îîďęď ń íóîďěé îđďéď ń íóîďěč îęëđđ ń íóîďěç îęěçë ń íóîďëđ ďęçíč ń íóëíęî îęëîí ń íóîďëď ďéííî ń íóëíęí îęëďč ń íóîďëî ďçîđě ń íóëíęě îđěîí ń íóîďëí îčďđî ń íóîďëě îęëđç ń íóîďëë îëčçę ń íóëíęë îęëđě ń íóîďëę ďđđçďî ěéěďç ń íóëęčď ěéěďé ń íóëęéç ěéěďč ń íóëęčđ íëéďč ń íóëíęç ěěęëę ń íóëíëé ďđîđíç ďîçđě ń íóîďëč ěéđđđ ń íóîďëç ďěčéě ń íóîďęđ ďéđęë ń íóîďęď ďčíçď ń íóîďęî íęíęč ń íóëíëč ďđěëę ń íóęđěî îčěđë ń íóëíëç ďíčîč ń íóîďęí ďéçéé ń íóîďęě îëéęď ń íóîďęë îíďęč ń íóëíęę ëďëçę ń íóęîíç îčíçí ń íóîďęę ďčěîđ ń íóëíęč íđçîë ń íóîďęé ěéěîđ ń íóëęčî ďęčëč ń îęđíę ń ííěěî ń íóîďěí ňëč?» Ľ 3 ±» ô ±ł»» 3łć ľ» ޱ ±Ş ż?» Üż µ? ňěě𠱼 # Ľ łô ± ±» ć» 3»Ľ Üż µ±«ľ ż ±«ňěěç ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěëđ ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěëď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëí ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëě ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëę?µ żľ 3 µ± ż?łň Ó3 «ňěëç ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęđ ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęî ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęí ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęě ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęë ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęę ł ż µ# Ľ ł ±Ľ ±«ľ3ł?łň Ó3 «ňěęé ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęč ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéí?µ żľ 3 µ± ż?łň Ó3 «ňěéę ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéé şż ż?łň Ó3 «ňěéč ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéç ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčđ ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčî ł ż µ# Ľ ł ó ř ±» ß şż?łň Ó3 «ňěčí ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěçě żą±ąż Öż ż Ş» ł ňëđé ł ż µ# Ľ ł Öż ż Ş» ł ňëđč ł ż µ# Ľ ł Öż ż Ş» ł ňëďď ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďě ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďë ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďé ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďç ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëîđ ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëîî ł ż µ# Ľ ł ر 3?ł 3 ňëîę ł ż µ# Ľ ł ر 3?ł 3 ňëîč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíí ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíě ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíę ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíç ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëěí Ş» µ±ş µ? Ľ ± ޱ» Ň ł ±Ş7 ňëęđ ł ż µ# Ľ ł Ň?Ľ ż 3 ňëęî ł ż µ# Ľ ł ŇżĽ ż 3 ňëęí ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéđ ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéí ł ż µ# Ľ ł «ň Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéě ł ż µ# Ľ ł «ň Ţň Ň ł ±Ş7 ňỾł µ# Ľ ł Í? µ±ş µ? Ö»ł» íďééë ń éóîéěç íęéđę ń éóîéďé ííęçí ń éóîéďë íęçîî ń éóîéďę îďęęę ń éóîéëč îíéęę ń éóîéëç ěęéđí ń éóîéęđ íëđéç ń éóîéëé ďęíčî ń éóéďéë ěîďéí ń éóîéëđ ň Ľ±Ş µ# Ľ ł ó Ľ±Ş µ7 ą» ± µ±» Şň Öżµ«ľżô ľ ±Ş 3 Ňż б żľ3 ďđíéí ń éóčëěę ż ľ±» «ł á Ć?ł» µ? ř ňîîôîíôîěôîëôîęôîéôîčô ěčôěçôëďôëîôëíôëëôëęô»ňďéě µ±» Şň Í ż żşż?łň ÍŞ±ľ±Ľ µ±» Şň Ę3 ż ±Ľ»ł 3ł ± ± µż µż µż µż µż µż Ľ±Ş µ# ľ ±Ş ±»ľ 3 µż» Đż żş ż µ»ł ł µ7 ±»Ş 3 ň б µ? Ľ± Ô±«µ

28 îííçď ń éóîéęę ďěéďé ń éóîéęí ďëçčç ń éóîéđî íďîçę ń éóîéęî íëîîç ń éóîéęď ęčçîí ń éóîéëě ďęéďč ń éóîéëę îěíëč ń éóîéëë ěëíđę ń éóîéęë ďîíęě ń éóčěęí čęđçď ń éóîéîî ďďîîď ń éóîéđç ďďçďë ń éóčéëę ěëíęě ń éóîéîí ďęëđę ń éóîéîě íîíěě ń éóîéîë ěîďíé ń éóîéîę íëďçí ń éóîéîé ěéďďî ń éóîéîč íçěďí ń éóîéîç îéčçî ń éóîéíđ ěęđíě ń éóîéíď ďęéíď ń éóîéíî ěëîčę ń éóîéíí íěëěç ń éóîéíě îéčçí ń éóîéíë íííçč ń éóîéíę íééęđ ń éóîéíé íěďéç ń éóîéíč îîęéę ń éóîéíç íďçéę ń éóîéěđ îéçďé ń éóîéěď îçíçî ń éóîéěî íďěčí ń éóîéěí îđçěđ ń éóîéěě íîđíí ń éóîéěë îčíěç ń éóîéěę ďëčďđ ń éóîéěé ďéďęé ń éóîéěč ëďëđí ń éóçđîě ďďíëę ń ďďíëë ń éóčęçí Ş± µż îčň 3 żô ň ěëę ľ± 3 ł«µż» Ľ± Ý ± ľ«ľ ľ± 3 ł«µż ł ޱ ±Ş ľ± 3 ł«µż?łň ż µ«ľ± 3 ł«µż?łň ÍŞ±ľ±Ľ ± ż Şň ß ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± бĽ± 3 ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ±?łň ÍŞ±ľ±Ľ ł3 3 µ 3 Ę 3 ± ż ޱĽ±Ş±Ľ 3 3 ó ±«ľ± ±ľ»µ Ş»»? ± ż ó?ł 3 ÍŞ±ľ±Ľ żµ±»»µ?ł 3 ÍŞ±ľ±Ľ ňď?ł»µ Ö»ł» ňďë ł ż µ# Ľ ł?łň ŘżŞ 3 µ±ş± ňíď ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíě ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíę ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíé ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňëî? ±ľ? żşľż ňęď ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňęí ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňęě ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéđ ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéî ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéé ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéç ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňčđ ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňčé ł ż µ# Ľ ł Ňż łż 7 Ţ ż» ňčç ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçí ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçę ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçé ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňçč ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňçç ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđď ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđî ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđí ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđě ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđč? ±ľ? żşľż ňďđç? ±ľ? żşľż ňîëç ł ż µ# Ľ ł Ňż бĽ± 3 ňęčç»» 3 ż» á ňęčç»» 3 ż Ö»ł» ó Ó± żş µ7 Ţ«Ľ ±Ş» á

29 Komunitní workshop Vratěnín Komunitní workshop Police Komunitní workshop Budkov Komunitní workshop Třebětice Komunitní workshop Třebelovice Komunitní workshop Jemnice Komunitní workshop Slavonice Seznam aktivních lidí regionu Seznam prioritních problémů regionu Sumarizační workshop, oslovení kompetentních aktérů Audit zdrojů, projektové záměry Návrhový workshop Programového týmu MAS- SWOT, Priority, opatření Aktualizace sociodemografie Proces chart Mind Map (c) Ec,fej2007 Redakce strategie a její vydání Aktualizace Integrované územní strategie MAS Jemnicko proces zapojení veřejnosti (2).mmap

30 3. Proces tvorby a aktualizace strategie Výchozí Integrovaná strategie území MAS Jemnicko byla zpracována na konci roku 2004 týmovým způsobem, kdy cca 20 členný tým tvořili zakladatelé MAS se zastoupením všech sektorů za respektování procesů facilitované týmové práce s využitím skupinové dynamiky (Pravidla týmu, konsensuální rozhodování, sektorová vyváženost ) V průběhu roku 2007 byla integrovaná strategie zásadním způsobem aktualizována oslovením široké veřejnosti na území a využitím metody Komunitních workshopů E consulting,s.r.o. Komunitní workshopy byly provedeny v březnu 2007 celkem na šesti místech, a to ve Vratěníně, Polici, Třebelovicích, Budkově, Třeběticích, Jemnici a po připojení Slavonic a Písečné k MAS také ve Slavonicích jako na místě sedmém na konci srpna 2007 s celkovou účastí 52 osob, které zareagovaly na pozvání v tisku nebo starostů obcí regionu MAS. Základní náplní workshopů byla zjištění problémů a nedostatků regionu formou brainstormingu, rozhodnutí skupiny účastníků o prioritě přednesených hesel z hlediska veřejného zájmu a posléze jejich začlenění do aktualizované SWOT analýzy území regionu. V závěru jednotlivých workshopů byli účastníci seznámeni s činností MAS Jemnicko včetně úspěšné účasti v programu Mze Leader ČR v roce 2005 a administrovanými projekty. Neméně důležitou částí komunitních workshopů byl systematický výběr nových místních aktivistů mezi účastníky (12) a jejich přizvání k vlastní práci na aktualizaci strategie. Ti z nich, kteří pozvání přijali, vytvořili spolu s některými zakladateli jádro programového týmu MAS Jemnicko. Účastníci prvního společného setkání programového týmu v Jemnici navrhli a konsensuálně přijali pravidla týmu, shrnuli věcné výsledky 7 komunitních workshopů a s využitím metod Vennova diagramu a Párové matice vybrali k oslovení další kompetentní aktéry, kteří by měli být do širší činnosti MAS a programového týmu zapojeni. Mezi sebou delegovali oslovení zástupců těchto subjektů či občanů s tím, že je zároveň přizvali ke skupinové spolupráci na celodenní týmové aktualizaci strategie území MAS dne v Budkově. Zde byla náplní práce (nového) Programového týmu MAS SWOT analýza včetně začlenění chybějících prioritních hesel z komunitních workshopů a doplnění formulace priorit a opatření strategie. Zde také vznikl rozšířený záběr integrované strategie vedle kvality života směrem k novému využití kulturního dědictví a přírodní jedinečnosti území MAS. Zatímco úvodní proces návrhu strategie (2004) probíhal na pozadí založení MAS a trval cca 3 měsíce ve čtyřech celodenních skupinových blocích, průběh zapojení veřejnosti do procesu strategie v rámci její aktualizace zabral 9 měsíců roku 2007 a vedle 7 skupinových workshopů obsahoval jeden půldenní a jeden celodenní blok práce týmu, dále pak úkoly pro jeho členy v oslovení kompetentních aktérů a tři workshopy mapující projektové záměry na území v září a říjnu Náročnost a otevřenost procesu se však projevila nejen ve výsledcích práce, ale i ve významném zvýšení povědomosti o MAS Jemnicko mezi veřejností na celém území regionu včetně nových obcí. Proces práce týmu byl řízen zkušeným facilitátorem (Ec) a byla použita původní metodika firmy E consulting, s.r.o. Třebíč ( team building, metodika komunitních workshopů) a aplikovány metody Vennova diagramu a využití Párové matice pro identifikaci konfliktů). Nositelem všech věcných myšlenek je Programový tým MAS, který kromě původních nápadů reflektoval i všechna hesla z komunitních workshopů na území regionu. (viz doplnění SWOT a přílohy strategie) Expertní podíl firmy E consulting, s.r.o v roce 2007 stejně jako v roce 2004 spočíval ve facilitaci, aktualizaci sociodemografické analýzy s ohledem na změnu území MAS, komentářích, shrnutí a konečné redakci dokumentu. Výsledek redakce aktualizace Integrované strategie území MAS Jemnicko v roce 2007 spočívá zejména v těchto změnách: 1) Byla přepracována sociodemografická analýza s ohledem na změny území MAS a vzhledem k situaci v roce 2006/7. 29

31 2) Byl přepracován oddíl 3. Proces tvorby a aktualizace strategie dle aktuální skutečnosti 3) Byl připojen jmenný seznam členů Programového týmu, kteří se podíleli na týmové aktualizaci Strategie. 4) Byly zapracovány výsledky zapojení veřejnosti do tvorby strategie formou komunitních workshopů a SWOT analýza Programového týmu do výsledné SWOT analýzy tak, že pokud se hesla shodná nebo záměnná vyskytovala již v původní SWOT analýze, byla ponechána, nová hesla byla doplněna (modře) i se započtením přiznané priority. Členění oddílů SWOT bylo ponecháno. 5) Programovým týmem byla upravena a doplněna návrhová část strategie v oblasti opatření a jedné z priorit P5 (upravené a doplněné texty jsou modře) a byl rozšířen záběr strategie. 6) Ostatní části integrované strategie zůstaly v původní podobě. 7) Jako přílohy byly připojeny kompletní věcné výsledky komunitních workshopů. Schema procesu aktualizace strategie se zapojením veřejnosti (vložený list). Pravidla programového týmu MAS Jemnicko (2007) 1. Jsme otevřeni vůči sobě i nově příchozím. 2. Nepodceňujeme žádný nápad. 3. Nebudeme perzonifikovat posuzujeme nápady, ne lidi. 4. Vzájemně se podporujeme. 5. Uvažujeme v zájmu regionu. 6. Zúčastňujeme se společné práce a pracujeme na maximum. 7. Rozšiřujeme myšlenky v regionu. 8. Rozhodujeme na základě souhlasu všech za respektování těchto pravidel týmu pokud se nedohodneme, rozhodnutí odložíme. Tato pravidla jsou otevřený systém. Výběr hesel zpětnovazebních dotazníků Komunitních workshopů (průměr) Líbila se Vám naše společná práce? 85 % Vysvětlili jsme srozumitelně metodu Leader? 91 % Zapojí se dle Vás v regionu do rozvoje venkova většina subjektů, které zde působí? 58 % Myslíte, že bude fungovat partnerství napříč sektory (veřejná správa, podniky NNO, občané) na venkově? 64 % Jak hodnotíte animaci / moderování workshopu ve skupinách? 81 % Myslíte, že skupinami navržené myšlenky a nápady se skutečně prakticky uplatní? 70 % 30

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13

Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Strategický plán LEADER MAS Společná CIDLINA 2007-13 OBSAH 1 Žadatel / předkladatel strategie...3 2

Více

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech

Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Strategický plán LEADER Sedlčansko - pohoda v srdci Čech Předkladatel: MAS Sedlčansko o.p.s. 1 OBSAH 1. Žadatel/předkladatel SPL..... 3 2. Základní údaje o území MAS.. 3 3. Zpracování SPL MAS. 4 3.1. Způsob

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015)

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020. Strategická část. (průběžná verze červen 2015) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje místní akční skupiny Stolové hory pro období 2014 2020 Strategická část (průběžná verze červen 2015) 1 2 Obsah 1 Strategická část... 5 1.1 Definování Mise...

Více

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ

Aktualizace programu rozvoje kraje Vysočina - specifikace opatření SPECIFIKACE OPATŘENÍ SPECIFIKACE OPATŘENÍ OBSAH OBSAH... 124 3. Struktura hlavních a dílčích cílů PRK, specifikace opatření... 125 3.1. Struktura hlavních a dílčích cílů rozvoje kraje Vysočina... 125 3.2. Specifikace opatření

Více

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013

M A S STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 STRATEGICKÝ PLÁN MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINY SVAZKU OBCÍ BLATENSKA NA OBDOBÍ 2008 2013 M A S Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Na Tržišti 727, Blatná 388 01 IČ: 26081822 1 z 36 Obsah: Strategický

Více

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10

Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA HUMPOLEC (STRATEGIE MĚSTA) Verze 3.0 září 2006 Obsah: Obsah:... 2 1. Úvod... 3 2. Vize Města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 5 3. Opatření a aktivity...10 Problémový

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky

Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020. Místo tohoto listu bude tisk titulky Krajinný integrovaný plán rozvoje Regionu Národní park Šumava na období 2011 2020 Místo tohoto listu bude tisk titulky Obsah Obsah 2 1 Soulad s nadřazenými strategickými dokumenty 4 2 Analýza ekonomické

Více

Priority Opatření - Aktivity

Priority Opatření - Aktivity Priority Opatření - Aktivity aktualizace - září 2011 Obsah Úvod... 3 Globální cíl... 4 Priority dotační strategie Královéhradeckého kraje... 4 Priorita A. Regionální rozvoj a venkov... 5 Opatření I. Obnova

Více

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA

PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA ZK-07-2011-xx, př. 1 Počet stran: 76 PROGRAM ROZVOJE KRAJE VYSOČINA Programová část SWOT analýza prosinec 2011 Zpracoval: KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA 2 OBSAH: Úvod... 5 Struktura programové části Programu

Více

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD)

Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční skupiny Šipka (SCLLD) Strategy Community-Led Local Development of Local Action Group Šipka Strategie komunitně vedeného rozvoje území Místní akční

Více

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020

Strategický plán rozvoje. pro období 2013-2020 Strategický plán rozvoje městské části Praha 20 pro období 2013-2020 Konečná verze schválená 16.09.2013 Zadavatel: Městská část Praha 20 Zpracovatel: Finanční poradenství, s.r.o. Zadavatel Název: Městská

Více

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO)

Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutární město Opava Koncepce Environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) Statutárního města Opavy pro období 2009-2020 HLAVNÍ DOKUMENT - SHRNUTÍ Srpen 2009 Koncepce environmentálního vzdělávání,

Více

Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov

Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov Strategický rozvojový plán Obce Bohdíkov na roky 2012 2025 Strategický komunitní tým Obce Bohdíkov Řízení procesu, expertní část, redakce a editace dokumentu E consulting E.U.R., s.r.o. 2012 Facilitace

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje kraje se specifikací potřeb po roce 203 z hlediska kohezní politiky KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ Centrum EP Hradec Králové ČERVENEC 200 2 Obsah. Úvod... 3 2. Základní charakteristika

Více

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště

Integrovaný plán rozvoje města Příbram pro zónu Březohorského sídliště Obsah SEZNAM ZKRATEK... 2 1 SOULAD IPRM S NADŘAZENÝMI STRATEGICKÝMI DOKUMENTY... 3 2 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SITUACE MĚSTA A SWOT ANALÝZA, VIZE, CÍLE 4 2.1 ANALÝZA SOUČASNÉ EKONOMICKÉ A

Více

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu

Strategický. plán. Leader. Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Strategický plán Leader Zpracovala Místní akční skupina Kyjovské Slovácko v pohybu Obsah Kap. Název... Str. 1. Žadatel / předkladatel SPL...3 2. Základní údaje o území MAS...3 3. Zpracování SPL MAS...5

Více

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování:

MAS KRKONOŠE Zpracovatel: Datum zpracování: STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE MAS KRKONOŠE B. STRATEGICKÁ ČÁST Zpracovatel: SPF Group, s.r.o., Bozděchova 99/6, 400 01 Ústí nad Labem Datum zpracování: červen srpen 2014 1 OBSAH Obsah...

Více

Strategický plán Leader 2007-13

Strategický plán Leader 2007-13 Strategický plán Leader 2007-13 1. Žadatel/předkladatel SPL 1.1.Identifikace žadatele Přesný název místní akční skupiny (dále jen "MAS"): Sdružení SPLAV,o.s. Sídlo: Skuhrov nad Bělou čp.84, 517 03 Skuhrov

Více

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA

YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA YESN Young Entrepreneurs Support Network POSTAVENÍ MLADÝCH LIDÍ NA TRHU PRÁCE NA VENKOVĚ ČESKÁ REPUBLIKA Praha, listopad 2007 Obsah I. Manažerský přehled 5 II. Definice mladých lidí v oblasti politiky

Více

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA

Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Regionální svazek obcí Vltava se sídlem 382 11 Větřní 191, tel./fax 0337/732225,tel.0337/732373 IČO 708 62 168, http://www.obecvetrni.cz Strategie rozvoje regionálního svazku obcí VLTAVA Březen 2002 Obsah

Více

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR

Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR. Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Příloha č. 1 ke Strategii regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR Charakteristika priorit Strategie regionálního rozvoje ČR PO 1: Evropský a národohospodářský

Více

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020

Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Návrhová část Strategie komunitně vedeného rozvoje MAS Jablunkovsko pro období 2014 2020 Pracovní verze červenec 2015 Obsah 1. MISE a základní principy... 3 2. Vize:... 5 3. Hierarchie a provázanost cílů

Více

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049

Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354. Klimentov 147, IČ: 280 14 049 MIKROREGION MARIÁNSKOLÁZEŇSKO STUDIE PŘÍLEŽITOSTÍ MIKROREGIONU MARIÁNSKOLÁZEŇSKO Zadavatel: Mariánskolázeňsko, dobrovolný svazek obcí Plzeňská 32, 354 71 Velká Hleďsebe IČ: 712 03 354 Zpracovatel: Klimentovská

Více

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova QH82249 SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova MANUÁL ROZVOJE VENKOVA GaREP, spol. s r.o. Brno 2011 1 2 Obsah Úvod... 4 Návod pro pouţití manuálu... 5 Rejstřík aktérů... 5 Vize rozvoje venkova ČR... 8 Východiska

Více

Strategické plánování (v) regionu

Strategické plánování (v) regionu Strategické plánování (v) regionu Tomáš Šulák Strategické plánování je proces, který umožní efektivní řízení rozvoje kterékoliv společnosti (místní organizace, obec, mikroregion, MAS-region, správní obvod,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD III. REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 2. listopadu 2006 1 OBSAH ÚVOD... 5 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU... 7 1.1 VÝCHOZÍ

Více

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu

Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. Metodika tvorby obsahu Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020 Metodika tvorby obsahu Odbor rozvoje a strategie regionální politiky MMR ČR Verze 10. 4. 2013 1 Obsah Obsah...

Více