Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta 2004-2013"

Transkript

1 Integrovaná rozvojová strategie regionu MAS Jemnicko na léta Nové využití kulturního dědictví a přírodního bohatství pro kvalitu života Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s E consulting, s.r.o Třebíč Verze 2_071218

2 Obsah: Úvod 1. Strategická vize MAS 2. Sociodemografická analýza regionu ( aktualizováno 2007) 3. Proces tvorby a aktualizace strategie ( aktualizováno 2007) 4. Týmová S.W.O.T. analýza týmu MAS ( aktualizováno 2007) 5. Strategické priority a opatření pro roky ( aktualizováno 2007) 6. Srovnání Integrované strategie MAS s ostatními strategickými dokumenty 7. Samostatné přílohy ( aktualizováno 2007) 2

3 Úvod: Tým Místní akční skupiny Jemnicko, o.p.s. vypracoval tuto Integrovanou rozvojovou strategii jako základní a živý strategický dokument pro rozvoj území v letech Strategie reprezentuje společné názory a přístupy veřejného a soukromého sektoru regionu zastřešených Místní akční skupinou nejen s ohledem na aktivity Leader, ale bere v úvahu široký rozvoj území MAS Jemnicko. Dokument rozvíjí, oživuje a naplňuje předchozí strategie a je v souladu se strategickými dokumenty krajů v nichž území regionu leží platnými v době vzniku této Integrované strategie. Naplňováním vize Inegrované rozvojové strategie chce Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s přispět k nové kvalitě života jejích obyvatel i návštěvníků regionu stejně jako k novému využití kulturního dědictví a přírodního bohatství, které tento příhraniční region nejenom historicky charakterizuje. Tato strategie předpokládá účelné a hospodárné využívání vlastní zdrojů stejně jako veřejných prostředky Evropské unie, České republiky a krajů Vysočina, Jihočeského a Jihomoravského na jejichž území region leží tak, aby realizací projektů Jemnicko směřovalo k udržitelnému a vyváženému rozvoji. Říjen 2004 Říjen 2007 Řízení procesu, facilitace, sociodemografická analýza a formální úprava E consulting, s.r.o. Třebíč 3

4 VIZE ROZVOJE REGIONU MAS JEMNICKO 2013 Aktivizací lidí a vytvářením komunitní společnosti rozvíjíme a posilujeme region zejména s důrazem na multifunkční zemědělství, vzdělání a duchovní hodnoty, pro dosažení prosperity a trvalého rozvoje venkovských sídel, aby bylo Jemnicko zajímavé pro život.. 4

5 ͱ ±Ľ»ł±ą żş µ? ż ż # ż &»ł3 ÓßÍ Ö»ł µ± ň FޱĽ F»ł3 ÓßÍ Ö»ł µ±» 3 ż ± ż 3 3 µ ż ň Ę ± żô Ö ±» µ# ż Ö ±ł± żş µ# µ ż ň Ć 3 ż ±Ľ3 Îżµ±«µ»łň Ńľ ż» ż żµ» µ?» Ş 3ł»ł Ľ Ş3ł Ş ł «± ±«ż ± ň Đ ł ±Ş? Ş# ±ľż» ż ± ż ż ± Ľ3 ż 3µ żľ ±Ľ»Ş» 3? 3 Ę ± ±Ľ ł ň Ü»Ľµ»ł» Ş 3»ł Ľ µ7 ±» ± żľ µ# Ş# µ Ş# żł # µ ż # ±ľ ż 3 ř ż ± Ľ3 ±Ľ»Ş» 3? 3 Ę ± ň Ě«± ż ż # Ľ3»ł? ż żµ± żµ «ż ż ± ±Ľ»ł±ą żş µ7 ż ż # ł µ ±»ą ± «Ö»ł µ±» ż? µ«±µ«îđđëň Ń ± żş«ş ±» îđđë Ľ± ± µ» ł Ş &»ł3 ż 3ł µ» # ż żµ» µ»ą ± «ň ß ż # ż ż ±Ş?Ş? &»ł 3 ±ľ ż íî ±ľ»ł ô» µ±ş±«µż ż? 3 Ş#ł ±«íéňëěí ż ż ďěňííë ±ľ Şż» ň Ô» 3 ± żľ3 ż 3 çňééě żô ±? Ľż îîňíéë żň Ľ»»µ± ±ą µ7 żľ ±ľ ż» đôęň Đ Ş 3 3»ł 7 ł3 µ ± ±ľ 3»ą ± «±?» 3» ďí ó ďěň ±» 3ň «ż» ďć Ëł3 3»ą ± «Ş?ł µ ż Ć?µ» ć Ű ± «ąô ň ň±ň 3» îđđé ě

6 ĆËÖ Ńľ Şż» Ę#ł ż Ş ř ż Ô» 3 Ľż ř ż Ń? Ľż ř ż ʱĽ 3 ± ř ż Ć»ł Ľ µ? Ľż ř ż Ľ»»µ± ±ą µ7 żľ ŇżĽł± µ? Ş# µż řł ňłň Đ Ş 3 3»ł??Şż Ţż µ±ş» ëěěčíí ďďę ęíč çç ěęë č ëđď đôí ěîě ďîçě Ţ? ±Ş» ëęîéîę ďđí ěéç ëđ íěę ďë íçí đôí ëďę ďíîé Ţ«Ľ3 µ±ş» ëěęđíč éčî îíđě ęéë ďîčę ďč ďěčě đôę ëďî ďíëí Ţ«Ľµ±Ş ëçđěďđ íęë ďéîç çěđ ęëę ďí éďđ ďôě ëđí íëí Ü»? ëěęďěí ęęí íéęç ěëę îčéđ íë íđčđ đôî ěęę ďíđđ Ý ± ľ«ľ» ëëđěéé ďđë ëëď ëě íčě ç ěíë đôí ěčđ ďíëď Ö»ł» ëçđéčç ěěđé íîěí çîë ďééč íé ďççî đôę ěéđ ďîîé Ö ż» ëëđëçď čď íđę îđ îëđ ď îéđ đôî ěęé ďíęď ŐĽ±«±Ş ëçđčďç ďđé îîë ďë ďëč ď ďčí đôî ěëč ďíěď Ő± ± «ëçěîëí îđď ďëěé ëçé éçč ďě ččđ đôč ěíí ďíéí Ő± 3µ ëçđčçě îđî ďîçę ëíč ęíî ç ęčí đôç ěëî ďíěč Ô ±» ëěěčéę ďęď îčđ ç îîé ď îěč đôď ěęě ďíęď Ô±ł ëčéęđë ďěě čéč îéë ěéî ě ëíí đôę ëěë ďíéí Ô±Ş ±Ş» ëěěçëé ëę íçđ ďí íëé í íęđ đôď ěëě ďíęđ Ô«ľ» ëçěíčë éč éęđ ďéé ěęč ë ëîí đôë ěđë ďíéî Ó» ż» ëěëđíď ďëë ěéě îď ěđđ ě ěîď đôď ěčë ďíěç Ó żľ± ±Ş» ëçďďęë íéę ççě çë éěë îđ čîď đôî ěëî ďíďç Ń ±»» ëçďíîé ďčë ëďé îď ěďę í ěęë đôî ěčč ďíëď Ń ±Ş» ëçěëçč çë ęďî îíď îíî čî îěč ďôî ěęí ďěçč Đ? ±Ş» ëëđěęç ďęî ëčç íç ëđę ě ëďç đôď ëçď ďíěç Đ3» 7 ëěęçďé ëëď ííëě çíě ďçíé íë îďěę đôę ěěí ďíęę б» ëçďíçě íçé ëçë čî íçç č ěëî đôí ěěë ďíěí Î? ±Ş» ëďďíđé ďđç éîď íěč íďđ é ííç ďôď ěęí ďíëě ÎżĽ±» ëěëđěđ ďíď ěčî íî íčě é ěďî đôî ěîě ďíęç Í żş3µ±ş» ëěëďčđ îďç ëëď íđ ěëí č ěčě đôď ěëî ďíëđ Í żş±» ëěéďęę îęéě ěëéç ďçęđ ďęíę ďďđ îďěď ďôí ëďî ďîęđ µ±ş ëçďčîí ďđč íçí ęđ îéí ď íđě đôí ëęë ďíëď Ě»ľ» ±Ş» ëçďčëč ěęď ďďěď ďéç éçę ę čéę đôí ěęč ďíęë Ě»ľ» ëęîíîé íďđ ęçď ďéë ěđé í ěéë đôę ěčé ďíěę Ë»» ëçëđđě ěîî ďîëę ďçę čęč ç çęě đôí ěíđ ďíďî Ę ż 3 ëçëďďđ îçí ďěéí îçî ďđëé ďď ďđçî đôí ěęč ďîëď Ę ± ż ëçëďěě ďďę éîę îíę ěđç ç ěíę đôę ěíë ďěçč ďěííë íéëěí çééě îîíéë ëđđ îěčéđ đôę Ěżľ«µż ďć Í» żł ±ľ 3 ÓßÍô?µ żľ 3 &Ľż» ĆĽ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę ë

7 Ć»Ľ µż ± «±ľ Şż»» ±ľ»»ą ± «± Ľ Ľ±»?µ żľ 3 µ«ć ó ďé ±ľ ł» îđ𠱾 Şż» ó ď𠱾 îđđ Š ěçç ±ľ Şż» ó í ±ľ» ëđđ Š ďççç ±ľ Şż» ó î ±ľ» Ş»» îđđ𠱾 Şż» «ż» îć α Ľ» ±ľ ±Ľ» ± «±ľ Şż» ĆĽ ± ć ÍF ÓŃÍ îđđę ę

8 ň Ńľ»? Ľ»ł±ą żş» б ±ľ ±Ľ» Ş» µ± µ«ńľ Şż» ޱ ±Ľ» Ş» µ± 3 µ«±ľ 3 ďé î ďíôçîű îîôęěű ďěôđěű ďđ í ěçôěđű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ů żş ďć б» ±ľ Ş»Ľ ± Ş# Ş» µ± µ«ćľ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę Ů żş îć бĽ»Ľ ± Ş# Ş» µ± µ«±ľ ż ± «±ľ Şż» Ş»ą ± «ĆĽ ± ć ÍF Š ÓŃÍ íďňďîňîđđę Ř»µ ż ±Ş? Ş#ł ż»ľ ± ±Ş# Ş» µ± µ«±ľ íđôîďű îíôçéű îëôđěű îđôéčű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ů żş í ć бĽ»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ż» µ±ş7 Ş ł»»ą ± «ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ íďňďîňîđđę Đ ľ ± ±Ş ż ±ľ Şż» Şż» Ş ±ľ Ş»» îđđ𠱾 Şż» řö»ł»ô Í żş±» ň é

9 Ę»ą ± «ż µ±»ľ±şż ± ±ľľ±ľ ř ň ďçęđ ó íďň ±» îđđę ± ż»ł»ą ± «ż čîű ± «±ľ Şż» ±µ«ďçęđň Ë Ş» µ± µ«±ľ ±Ľ ďóďççç ±ľ Şż» Ľ± ± µ ±µ» «żľ ± «± ± «±ľ Şż» µ ±µ» «±Ľ «ż» µ±ş ł ± «±ľ Şż»»ą ± «ň Ę ±» ďçęđ ± Ş ± ±ľ ďđňçîî ±ľ Şż» ô µ» ޱ ż ęîôíë ű ±ľ Şż»»ą ± «ň бĽ» Ľż ±µ«îđđę ± Ş ± ±ľ éňîëě ±ľ Şż» ż ޱ ± ëđôęđ ű ±ľ Şż»»ą ± «ň Ë µ«±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» Ľ± ± µ «± «±ľ Şż» ęňëçë Ş ±» ďçęď ż éňđčď Ş ±» îđđę ż Ş «±Ľ «ż ± «±ľ Şż»»ą ± «íéôęëű ż ěçôěđűň ËŞ»Ľ»»»ż ±Ş ł żł Ş ± «±ľ Şż» Ö»ł»ň Ę Ńľ Í żş±» Ľ± ± Ş»»Ľ±Şż ł ±ľľ±ľ µ ±µ» «± «±ľ Şż» ň Ę» µ± µ«ďçęď ďçéđ ďçčđ ďççď îđđď îđđę đóďçç íîîđ îçíđ îęîč îíđí îďďđ îđďî îđđóěçç ěíđę ěđěđ íęíç ííęě íîéę íîěę ëđđóďççç ííçę îçčç îëďč îďěî îđéé ďççę îđđđ ż Ş» ęëçë ęěéé ęęčď ęčçé éđîě éđčď λą ± ďéëďé ďęěíę ďëěęę ďěéđę ďěěčé ďěííë Ěżľ«µż îć Ę Ş± ± «±ľ Şż» Ş»ą ± «ĺ Ę Ş± ±Ľ «± «±ľ Şż» Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ Ş»» ďçęďóîđđę ĆĽ ± ć Í o ÍÔÜŢ ďçęďô ďçéđô ďçčđô ďççďô îđđďĺ ÓŃÍ ďççę č

10 Ó ą ż» ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ Đ ±»»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ éđ ęđ ëđ ěđ íđ îđ ęď đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł ěđ íđ îđ ďđ đ óď óë đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł ďđ đ óďđ óîđ óíđ óěđ óíę óîě ę ě óěí óďđ óîđ óíđ óěđ óëđ óîé óëě óíí óîď óëđ óęđ îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę ±µ ±µ Ů żş ë ć Ó ą ż» ±ľ Şż»»ą ± «Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«ň ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ů żş ę ć α Ľ ł» Ş ż ±» ł ż»ł» ł ±ľ Şż»»ą ± «Ş»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ý» µ±ş»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ Ę ±ľ ±»ł ±ľ Şż» Ľ± îđ𻺿 ±Şż ż»ł ą ż» ±ľ Şż» żľ ł ą ż ż ł ± ż Ľ ± ±Ľ ± ň ęđ ëđ ěđ íđ îđ ďđ đ óďđ óîđ óíđ óěđ óëđ óęđ óéđ óčđ óęí óéč óîé îđđď îđđî îđđí îđđě îđđë îđđę ±µ óďé óěě ëę đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» Ý» µ»ł Ę ±ľ îđđóěçç ±ľ Şż»»ł ą ż»»şż ±Şż ż ż ł ą ż ż ± ±Ľ ± żľ ł ± ň Íż Ľ± ł ą ż» ľ ± Ş» ±»»µ ±ľ Şż» ň Ę ±ľ ëđđóďççç ±ľ Şż» ľ ż «ż» ± ż» «±ľ îđđóěçç ±ľ Şż» ň ł ą ż» ľ ż Ş»»ł ą ż»ň Fł ± Ş żµ» ż ±Şż ż Ş ż ± ±Ľ ± ż ± ± Ľ± ± «µ«±ľ Ş» Ş»Ľµ«żµ µ ±µ» «±ľ Şż» ň Ů żş é ć Ý» µ±ş &»µ ±ľ Şż» Şż ±Ľ» Ş» µ± ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđę Ę ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» µ ±ł ±µ«îđđż ±Şż ±» ±Şż ż ±Ľ ±Şż ł ň б» ż ±» ľ ż ±ľľ±ľ îđđďóîđđę ł Ş» ±»»ł» ň Ę» µ±ş ł ±««ľ»µ ł ą ż» ±»»µ ±ľ Şż» Ş»ą ± «Ş ±ľľ±ľ îđđď o îđđę ± ň ç

11 Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»» ł ż Ş ł»ą ± «ż ±»Ľ ë» ł»ł µ ±» ±Ľ µ± ±ł µ żµ Ş ±ľ Şż» ň Í»» Ľ» ±»Ş «Ş» ±ľ ň Ę µ±ş? «µ «ż ±ľ Şż» Şż ň îđđď ďđđű çđű îěű îđű îďű ďęű ďçű čđű éđű ęđű ëđű ěđű ëçű ęíű ęđű ęěű ęîű íđű îđű ďđű ďéű ďčű ďçű đű ďçű ďçű Ę µ±ş? «µ «ż ±ľ Şż» Şż ň îđđę ďđđű çđű čđű éđű ęđű ëđű ěđű íđű îđű ďđű đű îíű ęíű ďěű îđű ęěű ďęű îđű ęíű ďéű ďčű ęęű ďéű ďçű ęëű ďęű đóďě ďëóëç ëç ż Ş» Ů żş č ć Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş ň îđđď ĆĽ ± ć Í ó ÍÔÜŢ îđđď đóďě ďëóëç ęđ ż Ş» Ů żş ç ć Ę µ±ş «µ «ż ±ľ Şż»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş ň îđđę ĆĽ ± ć Í ó ÓŃÍ îđđę б» ±ľ Şż» ń Ş µ đóďě ďëóëç ëç ż Ş» đóďçç íęę ďîěé ěçé îđđóěçç ëčď îđëî ęěí ëđđóďççç íçč ďîěď ěíč îđđđ ż Ş» ďíëě ěëďî ďďëč λą ± îęçç çđëî îéíę Ěżľ«µż íć α Ľ» ±ľ Şż» ±Ľ» Ş µ«ş ±» îđđď ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď б» ±ľ Şż» ń Ş µ đóďě ďëóëç ęđ ż Ş» đóďçç îčë ďîęč ěëç îđđóěçç ëîç îđęě ęëí ëđđóďççç ííë ďîęď ěđđ îđđđ ż Ş» ďďéí ěęęî ďîěę λ ą ± îíîî çîëë îéëč Ěżľ«µż ěć α Ľ» ±ľ Şż» ±Ľ» Ş µ«ş ±» îđđď ĆĽ ± ć ÓŃÍ îđđę Ę»ą ± «żµ±» µ«ľ± ±»Ľ µż żľ ± «± ±ľ Şż» µ ±µ» «± «±ľ Şż» Ş» Ş» Ş µ±ş µ«ň Ň» Ş ż» ±»Ş ±µ» Ş µż»ą± ±ľ Şż» Ľ± ďë» ň Ë ±ľ Ľ± ďçç ±ľ Şż» ±µ» ±» ±ľ Şż» Ş» Ş µ«đóďě ż ęđ ż Ş»» ň Ë ±ľ îđđ ż ěçç ±ľ Şż» Ş ± ±» ±ľ Şż» Ş» µż»ą± ďë ż Ş»» Ş µ«ň Ë ±ľ ëđđ ż ďňççç ±ľ Şż» «Ş ± ±» ±ľ Şż» Ş» µż»ą± ďë ż Ş»» Ş µ«ň Ë ±ľ Ş»» îňđđ𠱾 Şż» ±µ» ±» ±ľ Şż» Ş»Ľ ±Ľ«µ Ş ł Ş µ«řđóďě» ň Ę» ł»ą ± «±«ż ±»Ľ ë» ł Ş µ ±ľ Şż» ± ďôë o î ±µ ň ďđ

12 Đ ł Ş µ ±ľ Şż» ěîôë ěđ íéôë íë íîôë íđ îéôë îë îîôë îđ ďéôë ďë ďîôë ďđ éôë ë îôë đ ěďôî íçôç íéôé íç íçôëé íčôë íčôë íęôę íçôďî íéôę đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďđć Đ ł Ş µ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ş»» îđđď ż îđđę ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđďĺ ÓŃÍ îđđę îđđď îđđę ďď

13 ňę Ľ ż ± Ę ±«żľ«±ľ» ł» Ľ Ş» Ş Ş± «µ «±ľ Şż» Şż»Ľł» Ş ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» Ş ż Ş ±Ľ ±ľ Şż» ł»ľ ł Ş Ľ ł łż «±«± ± ľ µą ± «ň λą ± ± Ş żş Ľ ±ô» µ» ż ł ±»ł ±ľ Şż» Ş ±ľ µ» ±Ľ ±Ş Ş ± Ş Ľ ż» ±» Ş ±Ľ ± ±ľ ľ» łż «ż» µ żľ ł Ş Ľ łň Ě» ±» Ľ» ±ľ» ł ł± ł ±ľ Şż» łż ±ľ ň Ě ň Ş ł ±Ľ»ł ± ±ľô µ» ľ ł żľ Ş Ľ±ľ ô µľ ż Ş» ±» ± Ş µ ± ±»Ľ Ş Ľ ň Ő Ľ ± ±«Ş ±«ż ±ľ Ş ±ľ ż Ş Ľ ż ± Ľż ż ÍÔÜŢ ±µ«îđđďň Ć ± ± ± Ľ ޱĽ«±Ľ ± «Ş Ľ Ş ą żş» ż żľ«µ»» ż ±Ľ ±Ş Ľż ±«ż ł«żş«ň Ć µ żľ ż żµ» µ Ş żµ Ş» µ±«żşľ ±Ľ±ľ ± Şż Ş ň îđđé ±Ľ ň Ę Ľ ż ± «µ «ż ±ľ Şż» ±Ľ» Ş» µ± µ«±ľ ďđđôđđű îôďčű ďôéčű îôççű íôçęű îôíčű đôçęű ëôíçű íôčđű îôîëű îôéďű çđôđđű ďčôđđű ďéôěéű îđôěçű îđôđěű čđôđđű îíôďęű éđôđđű ęđôđđű ëđôđđű ěđôđđű íđôđđű îđôđđű ďđôđđű đôđđű ěíôîçű ííôçďű ěîôîęű íěôđďű ěëôîîű îčôčíű ěîôîěű îëôčěű ěîôéíű íđôěďű đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďđć Ľ± ż» 7 ± Ş Ľ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ş ±µ± µ± µ Ş ň Ş Ľ» µ żş Ş ±Ľľ± ż żşľ±ş»ľ łż «±«Ş ż»ľ ±Ľľ± ľ» łż «µ żľ ż»«µ±»» ± ľ» Ş Ľ Ę» µ± µ«µ żľ ż»«µ±» Ş ż»ľ ±Ľľ± ľ» łż Ľ łż «±«Ş ±Ľľ± ż żşľ±ş Ěżľ«µżë ć Ěżľ«µż Ľ± ż» 7 ± Ş Ľ ±ľ Şż» ±Ľ»»Ľ ± Ş Ş» µ± µ«±ľ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ş ±µ± µ± µ Ş ň Ş Ľ» µ żş ľ» Ş Ľ» ± đóďçç éęí çéě ěđë ěđ ěç é ďî îđđóěçç çěě ďďéí ěčë ęę čí č ďé ëđđóďççç îďď ííď ďëđ é îç î î îđđđ ż Ş» çěě ďëěí čěę çç ďçé č ďę λą ± îčęî ěđîď ďččę îďî íëč îë ěé Ć» ±Ş ł»ł µ ż» Ę ± ż Ş Ş ô» ł ż ± ±ľ» µ żľ ł Ş Ľ ł» Ş» ±Ş µ ż µ ł ł»»ł Ş ň Ę µ ż» Ş» ± ±ľ łż «ł Ş Ľ ł ľ» Ş ň Ě» ±»Ş» Ş ±«żľ«ł ł ±ľ» ł» Ľ»ł µ±» ż»» Ş Ľ ż Ľ Ľ± Ş ±ľ ň ďî

14 Ęň Ň ľ±» µ7 Ş Đ ±»ą ±» ż żµ» µ żľ Ş ł ż ±ľ Şż» ř± ± µ ż µ ł ± ł«ł µ µ» ł«ľ±» Ş ň Ň» Ş ±Ľ Ľ» µ µ» µş» ż ± ł µ±µż ± µ ł ľ±» Ş łň Ü «± Ş µ«±«±«żµ Ľ ľ» Ş ř ż îëôęű ň Ň» Ş ±Ľ» ż żł» «±ľ Ľ± îđ𠱾 Şż» ň Ę ±Ş Ľż ± ± Ľż ±ľ ż ľ±» µ ± Ş Ľ ޱĽ ± Ľ ±» ±ľľ±ľ żµ± «Ľż ±ľ ż Ş Ľ ż ± ň Ę» µ± µ«ý µ»ş ł µ±µż ± µ Ý µ»ş» µ± ±Ş» µ «µ» µ±ľ ż µ µ»ş»şż ą» µ Đ żş± żş µ»ş Ş» µ»ł Ň ľ±» µ ±» ± ÍŞ Ľµ±Ş7 Ö» ±Ş±Ş Ţ» Ş Ň» ± đóďçç ďçěé ď ďě ď ď ěçě îčí îđđóěçç îîîč ë ě î ď ëďč íčé ëđđóďççç ëíě î ç đ đ îďé çç îđđđ ż Ş» îîđč ďë ďę ďđ ě ďęíę ëéç λą ± ęçďé îí ěí ďí ę îčęë ďíěč Ěżľ«µż ę ć б» ±ľ Şż»» µ µ» ł«ş ľ ż ľ±» Ş ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď ďí

15 Ęň Ň ±Ľ ± ±» Ň ±Ľ ± Ş»ą ± «íôěëű» µ ł± żş µ Ń ż çđôëéű Ů żş ďí ć α Ľ» ±ľ Şż»»ą ± «±Ľ» ±Ľ ± ĺ ĆĽ ± ć ÍÔÜŢ îđđď Ć»Ľ µż ±Ľ ± ±»»ą ± ±ł±ą» ň Đ ľ çěű ±ľ Şż»» µ» µ»ľ± ł± żş µ ±Ľ ± ň Ę ň Ţ ±Ş ż Ľ±ł±Ş ş± Ľ Ö Ş» «Ş»Ľ» ± Ľ»ł±ą żş µ ± Ş Ş±»»ą ± Ľ±Ş±Ľ Ş Ş± Ľ±ł±Ş ± ş± Ľ«ň Ë»Ľ ± Ş Ş» µ± ±ľ Ľ± µ ł«ş ޱ Ş ± «±ľ Ľ» Ľ±ł ň Ę ±ľ ëđđ ż Ş» ±ľ Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł» ±»ň Ë ±ľ łż ł îđ𠱾 Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł Şż» µ» ň Ë ±ľ îđđ ż ďççç ±ľ Şż» Ľ± ň ďççď µ» ż ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł ň Ę ±» îđđď» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł «± ±ľ ł Ş ň Ë ±ľ żľ îňđđ𠱾 Şż» ±» Şż» ±ľ Ľ» Ľ±ł» ł ±»ň Ë ±ľ ëđđ o ďççç ±ľ Şż»» ±Ľ»µ»ż Ľ±ł» Ş» Ş» ±ľ ň Đ ±ł ż Ľ±ł ż»µ»ż»» «±ľ Ľ± ďňđđ𠱾 Şż» ±ľş µ ň Ę»ą ± Ş żµ ±ł µ ż Ş» µ ±» Ľ±ł Ş»Ş «ô ± żşľ ±Ľ±ľ ±«Ş Ş» µ±«ł ±ł Ľ µ ± Ş «µ ż ň ďě

16 Ę ň ۵± ±ł µż Ć ± µ ±»Ľ µż» Ş»ą ± «± Ş» ±» Ş»»ł Ľ Ş ň Ć Ş ± ż»ł Ľ Ş ż ż Ľ± ż ł ż ±Ş ż ż» łż ş»ł»ą ± ż ş± ł±şż ż»ľ± Ş µ ż Ş ±ľ ż ł «ż ľň Ş żł Ó µ ± ±Ľ µ» Ş»ą ± «żľ Şż»Ľ»Ş ł ±ľ ±Ľ ± ô»ł Ľ Ş łô»ł» ż żş»ľ Ş łň ĆŞ ż łżş ł» «ł µ ± ±Ľ µ Ş» µ ±Ľ żş»ľ ş»łň ͱ«Ş żşľ ±Ľ±ľ ±» ±«ż ż ł»ľ µ ±ş» Şň ż ś Ş ±» µ Ťň Ë»Ľ Ş» µ ±Ľ µ»» Ş» µ ±Ľ ş»ł ł «ř ň»ł Ľ Ş ô» Ş ż ľ± ±Ş ň Ě» ± ±Ľ ł Ľ± żľ Ľ± Ş ±µ ł» żł ż ± ż Ľ± Ş» µ» - ± Ľ Ş» żş«ł» żł ż ± ň Ň» żł ż ±» Ş»ą ± «ł ż ĽŞ± ±ľµ«µ ż µ ± żş«ň Ë łż ±ľ Ľ± ż ż îôë ±ľµ«µ ż µ ± ł «ň ŃĽ»Ľ ż ±µ«îđđę ż ±«± Ş» Ľ ł» żł ż ± ň îîôë Ę Ş± ł» żł ż ± Ş»ą ± «îđ ďéôë ďë ďîôë ďđ éôë ë îôë đ ďń đë ěń đë éń đë ďđ ńđ ë ďń đę ěń đę éń đę ďđ ńđ ę ďń đé ěń đé éń đé đóďçç îđđóěçç ëđđóďççç îđđđ ż Ş» λą ± Ů żş ďęć Ę Ş± ł» żł ż ± Ş»ą ± «ż»ľ ± Ş» ±ľ ĆĽ ± ć ÓĐÍĘ» îđđé Ę ň Ň» µ±ş7 ± ąż ż» Ę»ą ± » Ľ ± ąż ż» «żľż»ô żľż ş± Ľň Ú«ą Ş żµ Ş»» ± ąż ż Ş» ş± ł ± µ ô ±ľ ż µ Ľ ż ±Ľň б»» Ş µ«±«±«± ąż ż» Ľ±ľ ±Ş± ż ô»ľ±şż ± µ ł Ş» µ ł ż ± ±Ş ł µ «ľ ż Ľ ł ň Ę ±»Ľ»» Ş µ ±Ş ±ľ ż µ Ľ ż ±ľ» ± 7 ±» ± ż ±Ľ ± «µ««± ޱ ż ż ±Ľ ± «± ޱ»»ą ± «ří żş±»ô Ö»ł» ň ďë

17 Čň Ńľ ż µ Ş ľżş» ± Ę Ľ»ŞżĽ»»» ±ľ ż Ş» Ş» ±ľ»ą ± «Ş łµ±«ţ«ľ µ±ş ô Ě»ľ ż Đ» ±ô ±ş µż»ň Ę ż ±ľ ł ľ«ľ±şż ޱĽ±Ş±Ľň Ňż ŃĘ ±«ż ±» µż ż ż» Ş Ö»ł ô Í żş± ô Đ» łô Ţ«Ľ µ±ş ż Ě»ľ ň Ü» ł»» ±ľ±ş»»łň Ę ±µ»» ±«Ş» Ş żľ» µ± ô ± ż Ľ żş± µ ż» ř Şż»ľ± Ľ» ż ±Şż ň «ż» íć Đ ±ş µż» ±ľ ô ±Ş ł ± µżł ô Ş ľżş» ± ޱĽ±Ş±Ľ»ł ż µż ż ż ŃĘ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ďę

18 «ż» ěć ܱ «± Ľ żş± ż ±» ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë Ę Ţ«Ľµ±Ş»» ± Ľ» ż ±Şż ±łż ± ±ą µ ż ±Ş ň Ę Đ± ô Ë» ż Ţ«Ľ µ±ş ± Ľ» ż ±Şż ż ±Ş ±łż ± ±ąż ż żµ µ ± µż»ň Ü» ł» Ľ» ż ±Şż ż ±Ş żµ µ ± µż» ± Ľ± ż ± Ľ ż Ľ± ± ň Ę» Í żş± ż Ö»ł ±«±Ş± ±Ş ± Ľ ż» żµ µ ± µż» ± Ľ± ô Ľ ż Ľ± ± ô ±łż ± ±ą µ ż ą»µ± ±ą µ ± Ľ ż»ň Ę Ţ«Ľ µ±ş» ±Ş± ±Şż Ľ±ł±Ş Ľ ±Ľ ň Ę» Í żş± ż Ö»ł Ľ±ł» ±Şż» µ±««ľ±«ň ďé

19 «ż» ëć ܱ «± ± ż ±» ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë бľ± µ» µ б ±«µ Ľ ± Ş» Ş ±ľ»ą ± «o Ö»ł»ô Í żş±»ô Đ» ô Ţ«Ľ µ±ş» ż Ü» ň ŃľŞ±Ľ ±ĽĽ» б» λ ±ł Ş» Ę ż ô Đ» łô Í żş± ż Ö»ł ň Ńľ» ł µ ±»»» ż Ş Ľ ±ľ ň ďč

20 «ż» ęć ÍS µ± ż» ó» Ş Ľ± «µ± ż Ş ±ľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ ďççëĺ ßµ «ż ż» ÓßÍ îđđé «ż» éć α ł ż Ľ±ľ ±Ş± ż ±ş» ± ż ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ďç

21 Čň Ő ż ż «ż» čć Ľ»»µ± ±ą µ żľ ĆĽ ± ć Í o ÓŃÍ îđđë ŐŰÍ o Ő±»ş»»µ± ±ą µ żľ» Ľ»ş ±Ş żµ± ±ł ± Şň żľ ż» żľ µ ż ± ޱ ޵ ň Í żľ ޵ Ô» Ľż ʱĽ ± ż ±µ Ě Şż żş ± ± Đż Ş Ó±µ ± żľ ÍżĽ Ę» Ň» żľ ޵ Ń Ľż ß ± ±ą» ±Şż ± Ý ł»» رĽ ± µ±»ş» «±» ±Ş»Ľ±Ş ć ŐŰÍ ă đôﻳ łż ł ł ż ł ±Ľ «µ «ô µ żľ»µ± ±ą µ ş«µ» ł«ľ Şż» ż ż ±Ş» ± ±ą µ ł ż đôď ŐŰÍ ă đôí»ł żľ ł Ş «Şż ô»»» ł ż ł ±Ľ «µ «ô µ żľ»µ± ±ą µ ş«µ» ł«ľ ±«żş ż ż ±Ş» µ ł ż đôí ŐŰÍ ă ďôđ𻳻 Ş Ş «Şż» ł ż»ł Ľ µ±«ş» µ±ş ±ľ±«ô ± żľ» îđ

22 ż«±»ą«ż ± ±Ľ Ş»µ± ł» ±ľ» ż ±µ± ±ą µ±«żľ «ż Ş żľ Ş ±µ ޵ żľ Ľ±Ľż µ±ş»» ą» ďôđđ ŐŰÍ íôđđ Ş» µ«ş Ş» µ ż żô Ş ± µ ±ľ»µ» ż Ş Ş ±«żľ«ľ± ±Şż ł ±Ľ ł «µ «żł ô Ľ»Ľµ»ł» ±»ľż»» ą±ółż» ±Ş ޵ żľ ŐŰÍ âă íôđ𠱼 ż ±Ľ ľ µ µ ż ż Ş ż ±Şż ±µ± ±ą µ żľ «µ «ż µ± ±«Ş «Ş µ ż ±Ş µ»łň λą ± ż ż ±Ş ±Ľ»±ľ ż Ľ µ» Ş»ł Ľ µ ± Ľ Ş żł µ ż ±ľ ż ň Ę ±«ż Ľ±ľ ±Ş Ľ±Ş ± ĽŞ ±µż Ş ł ŇßĚËÎß îđđđň ŃĽ ±»Ľ «Ľ» Ľ± ± µ»ą ż ±Ş łż»ł ň ۵± ±ą µ» Ş»ą ± «± ł»»ľ±»ľ Şż ± ň Í» żł ±µż ŇßĚËÎß îđđđ Ę ż řfľ± Ü» Đ» řó± żş µ Ü» Óż ± ± &»ł Ü» řő ľ Ő± µ ří«µ Í żş±» řę» µ Ě ±«ľ ô Ü Ľ»µ «Í żş± îď

23 Č ň Ő««żł µ Ü µ Ş ± ż żľ ż ż Ľ± ďíň ±» Ľ ± »ą ± îęě ż łżş ł ż»µ ± µ ł ô żµ ł ô Ş» µ±ş µ ł ż Ľż ł µ««ł żł µżł ň «ż» çć Ő««żł µ ł µ ±»ą ± «ĆĽ ± ć Ň ±Ľ żł µ±ş & żş Đ ż ż λą ±»ł ł ± ± Ş żł µ ż ±ľ ż ň Ń ± Ş» ł Ş żµ µ««żł»µ řł ż µ Ľ±ł ô µż µ ô Ş» µ±ş µ Ľ ± ô ľ± ł«µżô ± ż Ľň ň Ě ± żł µ ±Ľ «ż żµ» µ»ą ± «ż µ ż Ľ± ľ«ľ±«ż ż łżş ±» ň Ę» ł ż łżş ±«Ş ± ±«Ş ±»» ż Í żş±»ô µ» ±«Ş» ł ľ± ż ż»ł±ş µ««żł µ ň Ó µ żł µ±ş»» Şż» ć Í żş±» řďçęď Ó µ7 żł µ±ş7 - ć Ö»ł» řďççđ Ę» µ żł µ±ş - ż ć Ę ż řďççë Ę» µ żł µ±ş - ż ć Đ ż ±Ş» řďççî Ň ±Ľ µ««żł µż ć Ë»» řîđđď îî

24 Í» żł µ««3 żł?»µ»ą ± «Ô±Ş ±Ş» ěďęéę ń éóîčíí µż»?ş» Ô«ľ» íëéďę ń éóęëíď íęëđę ń éóęëíí îčçîç ń éóęëíî ňď µ±» Şň Ö 3 µż µż şż ż Î? ±Ş» ďčďďé ń éóíđçę íëďďđ ń éóíđçě ěëđíě ń éóíđçé ňďç µ 3 µż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± ŐĽ±«±Ş ďęęđđ ń éóîééč ěëěěę ń éóîéčí îďďďé ń éóîéčď ěëđďę ń éóîéčî íéčęě ń éóîééç ěéďéě ń éóîéčě ěéčěé ń éóîéčđ µ±» Şň Ô ż ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± Ľ±ł«îčóîç ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ň é ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ł»ł Ľ± Ő± 3µ ňď şż ż ňďî Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňá # µż á ł» µ±»»ł ż şż ±«µ±ş íëéíď ń éóíđč𠵿» Şň Ę? żşż Ę ± ż Ę ± ż µ 3 ż Ő± ± «íęëëč ń éóęçěí ěčçęí ń éóčíęě ďîççé ń éóččđđ Ş# 7 ±»Ş 7 3Ľ ó żľ Đż ż Ľ ±ô ż»± ±ą µ7 ± ňë? ±ľ? żşľż µ ±Şż» ňě軳 Ľ µ# ĽŞ Đż µ# ż»?»ł ż ±µ ż ±ľ» Ţż µ±ş» ěéîčě ń éóîëîę îééçď ń éóîëîé îďîíë ń éóîëîč ďëîíč ń éóîëîç µ±» Şň Ý ż ż Ó» ±Ľ»ô ± ±» ć Şż ż ľ± 3 ł«µż ňě Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňë Ş» µ±ş µ? Ľ ± ňé Ş» µ±ş µ? Ľ ±»Ş» «Ôżľ» ÎżĽ±» íěëđç ń éóíđďď ěđíîđ ń éóíđďî îčíîč ń éóíđďí íéčđě ń éóíđďě ěďçěí ń éóíđďë íéďđč ń éóíđďę íďíëč ń éóíđďé ňďě ňďë ňďé ňďç ňíđ ňěí µż» Şň αĽ Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ# Ľ ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ô±ł îđëéë ń éóîčíđ Ó» ż» îçëíç ń éóîčíé îčëîđ ń éóîčíč ňě µż» µ 3 Ľ± Ö»ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Đ? ±Ş» ďéçďđ ń éóîçëç ďčíîë ń éóîçëč ďčçěí ń éóîçęď îęěđď ń éóîçęđ ěđéđđ ń éóîçęî ňí µż µż ±» 3 µż µż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ň ďçč µ 3 µ Đż» µ7 µ 3 Ľ± Ö»ł Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ń ±» íďîçč ń éóîçëđ îéçđď ń éóîçëî îđěëë ń éóîçëí îěëîě ń éóîçëě ííđîë ń éóîçëď íďęíî ń éóîçěç ňěé µż»?ş» Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż µ Ţ«Ľµ±Ş«ľ± 3 ł«µż Ľ± Ě»ľ» ±Ş ľ± 3 ł«µż ż ż ň Ş ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş

25 Ő± ± «ďěëéę ń éóęěéç îîëéë ń éóęěčď ěěčđď ń éóęěčđ îđîěí ń éóęěčî îéďčě ń éóęěčí ďěďéę ń éóęçěî µ±» Şň ĘżŞ» µż µż ±» 3 µż µż µ Ë» 3ł ľ± 3 ł«µż ľ ±Ş ľ± 3 ł«µż Ş ± 3 Ö ±Ľ Ş µ 3 Ő± 3µ ďëîîđ ń éóîčđđ îçëěđ ń éóîčđî îîčîë ń éóîčđě íęçęé ń éóîčđí µ±» Ňż ±» 3 Đň Óż» µż µż»ľ µ±»»ł ľ± 3 ł«µż Ľ± б» ľ± 3 ł«µż ±» 3 ŐĽ±«±Ş ó Ę ± ż Í żş3µ±ş» îéîđë ń éóíđëď ďçďđë ń éóîčěď µ±» Şň Őż» µż» Đň Óż» Ę ż 3 îčđďî ń éóęçîî ěčçëę ń éóčíëę îééďđ ń éóęçíď µż µż ±» ěčçëé ń éóčíëé ěčçëç ń éóčíëç îîíîé ń éóęçíí îěîěč ń éóęçíě îççđí ń éóęçíî ďëčîç ń éóęçíë ěčçęđ ń éóčíęđ ěčçęď ń éóčíęď ěéíđç ń éóęçîč ěčçëč ń éóčíëč íěěďđ ń éóęçíę îéçđí ń éóęçîď ďęěđç ń éóęçíé ďęđďë ń éóęçîę îęíčě ń éóęçîé ňď µ±» Şň Öżµ«ľż Ę 3 ± µż» ޱ 3 ± ±ľ«µż µż ľ ±Şô ± ±» ć żş 3 µ 3 ż ľ ±Ş Ş żş± µ Ë» 3ł ľ± 3 ł«µż Ľ± Ë» ľ± 3 ł«µż ł Îż 3 ±Ş ľ± 3 ł«µż ł Îż 3 ±Ş µ 3 ±» 3 µ «ş µ «ş ňě µ?» ňëď ňëë ± ż Şň ܱ? ż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± şż ż ż ±ľ 3 ł» ±ł ż Îż 3 ±Ş «şż 3 ± µ±» ż Ľ± Îż 3 ±Şż «& Şż «ĐÍ ňčč ± ±Ş 3 ż» Ó żľ± ±Ş» ďčéěî ń éóîčěî îîđîę ń éóîčíç ííčěé ń éóîčěđ ňëç µż µż Đň Óż» ľ± 3 ł«µż Ľ± ܱľ 7 ʱĽ Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ţ«Ľµ±Ş íččçí ń éóîëéë íďčçě ń éóîëčě íîęíđ ń éóîëčí îčíčđ ń éóîëčë ďěěíč ń éóîëęç ňď µ±» Şň Óż ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ł Ń ±» Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż Şň Ú ±? ż ľ± 3 ł«µż ŇżĽ ± 3»ł?ł»µ б» îęčđé ń éóîçéí îďçëď ń éóîçéě îîíčč ń éóîçéî ďęęěď ń éóîçęč îęéîç ń éóîçéë Ľ±Ş µ# ľ ±Ş Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± ż Şň Ú ż µż ČżŞ» µ7 ± ňď?ł»µ ňďě żľ» Ľ±Ş µ? Ë»» îđččë ń éóęčęé ěčçíî ń éóčííî ëđęíě ń éóčçđč ěčçíí ń éóčííí íîëíç ń éóęčęę ěëčçđ ń éóęčěę ěčçíď ń éóčííď µż µż Ľ± бĽ żľ3 µż µż «# µ» 3 ż µ Ş#µ» µ±ş? µż µż ó ±µ ± ż ± ż Şň Óż µ7 ňá?ł»µ ňá # µż á?ş 3 Ş» Ş Ě»ľ» ±Ş»

26 ěěčęč ń éóíđçí ďčďéî ń éóíđçë ďďíëé ń ďééęë ń éóíđçč íěďéë ń éóíđçç ňěç ňďđę ňďđç µż» Şň Ú ±? ż?ş» ľ± 3 ł«µż»» 3 ż»» 3 ż» Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Đ3» 7 îîëíç ń íóîđçď îčďęď ń íóîđčç íěíčđ ń íóîđçđ ďéěčď ń íóîđčë ííëčě ń íóîđčę ďčěěč ń íóîđčé ěďçčé ń íóîđčč ňď ňç ňíî ňďíë µż» Şň Őż» Ľ±Ş µ# ľ ±Ş żł 3 µ?ł»?ł»µ Ş» µ±ş µ? Ľ ± ô ± ±» ć # ż Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ľ±Ş µ# Ľ ł?ş» µ Ý Şż µ±ş ł Ü»? íîčçđ ń íóďčëč ííçěę ń íóďčëç íďéčę ń íóďčęę ěěęëî ń íóďčęë ďëçđë ń íóďčęđ îđéěě ń íóďčęď ěëéîç ń íóďčęî îîçéë ń íóďčęě íçěíđ ń íóďčëî îęěęę ń íóďčëí îčďčë ń íóďčëě îěěîç ń íóďčëë îčîđđ ń íóďčëę îęěëí ń íóďčëé ěëđđě ń íóďčëď ňí ňě ňë ňę ňé ňč ňěë µ±» Şň Öż ż Ő»» şż ±«ľ ±Ş Ş#µ» µ±ş? µż µż Ş#µ» µ±ş? µż µż Ľ± «ż ±Ş Ş»» Ľ± Îż 3 ±Şż ľ± 3 ł«µż ł Ý Şż µ±ş» ľ± 3 ł«µż µ «ş ż ±µ żľ µż ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± Ş» µ±ş µ? Ľ ± ł Ý Şż µ±ş»ô «ň č軾 µ±»»ł ±» 3 Ö»ł» ó Üż ±Ş» Ţ«Ľ3 µ±ş» ďęéęî ń íóďééę µż µż ň čč íďîďđ ń íóďééč íęęçď ń íóďééé îçďěí ń íóďééë ňď żł 3 µ?ł» ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ±?ł»µ ł µ ł Ş ĆżŞżĽ» ±?łµ«í żş±» îęëđď ń íóîďęç íęçéî ń íóîďéď íęěëí ń íóîďéđ îčëęí ń íóîďéî ďđďěďę ďëçđď ń íóîďčç ěęîëě ń íóîďçđ îęëîî ń íóîďíî íçęđî ń íóîďéé ěęíéí ń íóîďčč ďéđíđ ń íóîďčě îđîěë ń íóîďčî îęéęé ń íóîďéç îéęěč ń íóîďčí îéęčí ń íóîďčď íîđďé ń íóîďéę íéíîď ń íóîďéč ěęçđç ń íóîďčđ ěéíęí ń íóîďčë íěčęë ń íóîďčé îęěçę ń íóîďéě îđîčî ń íóîďéë ďďçďé ń íóęđéí îîëďč ń íóîďçď íëééč ń íóîďęč µ±» Ňż»ľ»Ş» 3 Đň Óż»?łň Ó3 «µ±» Şň Ü«ż ż ޱ 3 ± Ě ż ÍĆ ż ł»ł ż µ± µ±» Şň Öż ż Ő»» ż ł»ł ż µ± µ±» Şň Ő 3» Ň?Ľ ż 3 µż» ܱľ? ޱĽż µż µż µż µż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± ł µ7 ±»Ş 3 µ 3 ±Ş?» ż Ş#µ» µ±ş? µż µż ľ± 3 ł«µż ľ± 3 ł«µż Í ż µ±ş µżô ň îë ŇżĽ ż 3ô ň ďçď Üż µ?ô ň îđę ň ż Í ň رľ 3ô ± ň Ó«? ±» 3 Ý Şż» 3 ó Í żş 3 ľ± 3 ł«µż Ľ µ7ł µ±«ż ľ± 3 ł«µż ż Üż» ľ± 3 ł«µż ň ëç ľ± 3 ł«µż µ±şżô ň íéé ľ± 3 ł«µż µ» µ±«ż ňô ż Í ż #ł Ş»ł ľ± 3 ł«µż ż Í ż 7 رľ 3 ľ± 3 ł«µż ň ěíç řľ 3Ş» ň ď ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± µż ż» ± ±«Đň Óż» łłż «ż µż ż» ± ±«Şň Ú ±? ż µż ż ż 3 3 ó ±Ľ»ł 3 ±ĽŞ±Ľ ±Şż 3 7ł ż µ? Ş» Đşżşş» żąô ż»± ±ą µ7 ± Üż µ?ô ň ęđ?łň Ó3 «?łň Ó3 «ňě żľ±ş ż?łň Ó3 ż Í ż µ±ş

27 íéďęď ń íóîďëé îíčđđ ń íóîďěě ëďéíë ń íóęđéë ďééęç ń íóëíęé îęëďé ń íóîďíç ěîđíě ń íóîďěđ ěéđíđ ń íóëíęđ čëđçč ń íóęîěđ îďíîč ń íóîďěď ěęçěđ ń íóîďěî îęëďí ń íóîďěë îęëđč ń íóîďěę îęěëđ ń íóëíęď îîďęď ń íóîďěé îđďéď ń íóîďěč îęëđđ ń íóîďěç îęěçë ń íóîďëđ ďęçíč ń íóëíęî îęëîí ń íóîďëď ďéííî ń íóëíęí îęëďč ń íóîďëî ďçîđě ń íóëíęě îđěîí ń íóîďëí îčďđî ń íóîďëě îęëđç ń íóîďëë îëčçę ń íóëíęë îęëđě ń íóîďëę ďđđçďî ěéěďç ń íóëęčď ěéěďé ń íóëęéç ěéěďč ń íóëęčđ íëéďč ń íóëíęç ěěęëę ń íóëíëé ďđîđíç ďîçđě ń íóîďëč ěéđđđ ń íóîďëç ďěčéě ń íóîďęđ ďéđęë ń íóîďęď ďčíçď ń íóîďęî íęíęč ń íóëíëč ďđěëę ń íóęđěî îčěđë ń íóëíëç ďíčîč ń íóîďęí ďéçéé ń íóîďęě îëéęď ń íóîďęë îíďęč ń íóëíęę ëďëçę ń íóęîíç îčíçí ń íóîďęę ďčěîđ ń íóëíęč íđçîë ń íóîďęé ěéěîđ ń íóëęčî ďęčëč ń îęđíę ń ííěěî ń íóîďěí ňëč?» Ľ 3 ±» ô ±ł»» 3łć ľ» ޱ ±Ş ż?» Üż µ? ňěě𠱼 # Ľ łô ± ±» ć» 3»Ľ Üż µ±«ľ ż ±«ňěěç ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěëđ ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěëď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëí ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëě ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěëę?µ żľ 3 µ± ż?łň Ó3 «ňěëç ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęđ ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęî ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęí ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęě ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęë ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęę ł ż µ# Ľ ł ±Ľ ±«ľ3ł?łň Ó3 «ňěęé ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěęč ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéí?µ żľ 3 µ± ż?łň Ó3 «ňěéę ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéé şż ż?łň Ó3 «ňěéč ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěéç ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčđ ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčď ł ż µ# Ľ ł?łň Ó3 «ňěčî ł ż µ# Ľ ł ó ř ±» ß şż?łň Ó3 «ňěčí ł ż µ# Ľ ł Üż µ? ňěçě żą±ąż Öż ż Ş» ł ňëđé ł ż µ# Ľ ł Öż ż Ş» ł ňëđč ł ż µ# Ľ ł Öż ż Ş» ł ňëďď ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďě ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďë ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďé ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëďç ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëîđ ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëîî ł ż µ# Ľ ł ر 3?ł 3 ňëîę ł ż µ# Ľ ł ر 3?ł 3 ňëîč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíí ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíě ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíę ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíč ł ż µ# Ľ ł ر 3?łň ňëíç ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëěí Ş» µ±ş µ? Ľ ± ޱ» Ň ł ±Ş7 ňëęđ ł ż µ# Ľ ł Ň?Ľ ż 3 ňëęî ł ż µ# Ľ ł ŇżĽ ż 3 ňëęí ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéđ ł ż µ# Ľ ł Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéí ł ż µ# Ľ ł «ň Ţň Ň ł ±Ş7 ňëéě ł ż µ# Ľ ł «ň Ţň Ň ł ±Ş7 ňỾł µ# Ľ ł Í? µ±ş µ? Ö»ł» íďééë ń éóîéěç íęéđę ń éóîéďé ííęçí ń éóîéďë íęçîî ń éóîéďę îďęęę ń éóîéëč îíéęę ń éóîéëç ěęéđí ń éóîéęđ íëđéç ń éóîéëé ďęíčî ń éóéďéë ěîďéí ń éóîéëđ ň Ľ±Ş µ# Ľ ł ó Ľ±Ş µ7 ą» ± µ±» Şň Öżµ«ľżô ľ ±Ş 3 Ňż б żľ3 ďđíéí ń éóčëěę ż ľ±» «ł á Ć?ł» µ? ř ňîîôîíôîěôîëôîęôîéôîčô ěčôěçôëďôëîôëíôëëôëęô»ňďéě µ±» Şň Í ż żşż?łň ÍŞ±ľ±Ľ µ±» Şň Ę3 ż ±Ľ»ł 3ł ± ± µż µż µż µż µż µż Ľ±Ş µ# ľ ±Ş ±»ľ 3 µż» Đż żş ż µ»ł ł µ7 ±»Ş 3 ň б µ? Ľ± Ô±«µ

28 îííçď ń éóîéęę ďěéďé ń éóîéęí ďëçčç ń éóîéđî íďîçę ń éóîéęî íëîîç ń éóîéęď ęčçîí ń éóîéëě ďęéďč ń éóîéëę îěíëč ń éóîéëë ěëíđę ń éóîéęë ďîíęě ń éóčěęí čęđçď ń éóîéîî ďďîîď ń éóîéđç ďďçďë ń éóčéëę ěëíęě ń éóîéîí ďęëđę ń éóîéîě íîíěě ń éóîéîë ěîďíé ń éóîéîę íëďçí ń éóîéîé ěéďďî ń éóîéîč íçěďí ń éóîéîç îéčçî ń éóîéíđ ěęđíě ń éóîéíď ďęéíď ń éóîéíî ěëîčę ń éóîéíí íěëěç ń éóîéíě îéčçí ń éóîéíë íííçč ń éóîéíę íééęđ ń éóîéíé íěďéç ń éóîéíč îîęéę ń éóîéíç íďçéę ń éóîéěđ îéçďé ń éóîéěď îçíçî ń éóîéěî íďěčí ń éóîéěí îđçěđ ń éóîéěě íîđíí ń éóîéěë îčíěç ń éóîéěę ďëčďđ ń éóîéěé ďéďęé ń éóîéěč ëďëđí ń éóçđîě ďďíëę ń ďďíëë ń éóčęçí Ş± µż îčň 3 żô ň ěëę ľ± 3 ł«µż» Ľ± Ý ± ľ«ľ ľ± 3 ł«µż ł ޱ ±Ş ľ± 3 ł«µż?łň ż µ«ľ± 3 ł«µż?łň ÍŞ±ľ±Ľ ± ż Şň ß ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ± бĽ± 3 ± ż Şň Öż ż Ň» ±ł«µ7 ±?łň ÍŞ±ľ±Ľ ł3 3 µ 3 Ę 3 ± ż ޱĽ±Ş±Ľ 3 3 ó ±«ľ± ±ľ»µ Ş»»? ± ż ó?ł 3 ÍŞ±ľ±Ľ żµ±»»µ?ł 3 ÍŞ±ľ±Ľ ňď?ł»µ Ö»ł» ňďë ł ż µ# Ľ ł?łň ŘżŞ 3 µ±ş± ňíď ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíě ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíę ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňíé ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňëî? ±ľ? żşľż ňęď ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňęí ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňęě ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéđ ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéî ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéé ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňéç ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňčđ ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňčé ł ż µ# Ľ ł Ňż łż 7 Ţ ż» ňčç ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçí ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçë ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçę ł ż µ# Ľ ł?łň ÍŞ±ľ±Ľ ňçé ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňçč ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňçç ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđď ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđî ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđí ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđě ł ż µ# Ľ ł Ř«±Şż ňďđč? ±ľ? żşľż ňďđç? ±ľ? żşľż ňîëç ł ż µ# Ľ ł Ňż бĽ± 3 ňęčç»» 3 ż» á ňęčç»» 3 ż Ö»ł» ó Ó± żş µ7 Ţ«Ľ ±Ş» á

29 Komunitní workshop Vratěnín Komunitní workshop Police Komunitní workshop Budkov Komunitní workshop Třebětice Komunitní workshop Třebelovice Komunitní workshop Jemnice Komunitní workshop Slavonice Seznam aktivních lidí regionu Seznam prioritních problémů regionu Sumarizační workshop, oslovení kompetentních aktérů Audit zdrojů, projektové záměry Návrhový workshop Programového týmu MAS- SWOT, Priority, opatření Aktualizace sociodemografie Proces chart Mind Map (c) Ec,fej2007 Redakce strategie a její vydání Aktualizace Integrované územní strategie MAS Jemnicko proces zapojení veřejnosti (2).mmap

30 3. Proces tvorby a aktualizace strategie Výchozí Integrovaná strategie území MAS Jemnicko byla zpracována na konci roku 2004 týmovým způsobem, kdy cca 20 členný tým tvořili zakladatelé MAS se zastoupením všech sektorů za respektování procesů facilitované týmové práce s využitím skupinové dynamiky (Pravidla týmu, konsensuální rozhodování, sektorová vyváženost ) V průběhu roku 2007 byla integrovaná strategie zásadním způsobem aktualizována oslovením široké veřejnosti na území a využitím metody Komunitních workshopů E consulting,s.r.o. Komunitní workshopy byly provedeny v březnu 2007 celkem na šesti místech, a to ve Vratěníně, Polici, Třebelovicích, Budkově, Třeběticích, Jemnici a po připojení Slavonic a Písečné k MAS také ve Slavonicích jako na místě sedmém na konci srpna 2007 s celkovou účastí 52 osob, které zareagovaly na pozvání v tisku nebo starostů obcí regionu MAS. Základní náplní workshopů byla zjištění problémů a nedostatků regionu formou brainstormingu, rozhodnutí skupiny účastníků o prioritě přednesených hesel z hlediska veřejného zájmu a posléze jejich začlenění do aktualizované SWOT analýzy území regionu. V závěru jednotlivých workshopů byli účastníci seznámeni s činností MAS Jemnicko včetně úspěšné účasti v programu Mze Leader ČR v roce 2005 a administrovanými projekty. Neméně důležitou částí komunitních workshopů byl systematický výběr nových místních aktivistů mezi účastníky (12) a jejich přizvání k vlastní práci na aktualizaci strategie. Ti z nich, kteří pozvání přijali, vytvořili spolu s některými zakladateli jádro programového týmu MAS Jemnicko. Účastníci prvního společného setkání programového týmu v Jemnici navrhli a konsensuálně přijali pravidla týmu, shrnuli věcné výsledky 7 komunitních workshopů a s využitím metod Vennova diagramu a Párové matice vybrali k oslovení další kompetentní aktéry, kteří by měli být do širší činnosti MAS a programového týmu zapojeni. Mezi sebou delegovali oslovení zástupců těchto subjektů či občanů s tím, že je zároveň přizvali ke skupinové spolupráci na celodenní týmové aktualizaci strategie území MAS dne v Budkově. Zde byla náplní práce (nového) Programového týmu MAS SWOT analýza včetně začlenění chybějících prioritních hesel z komunitních workshopů a doplnění formulace priorit a opatření strategie. Zde také vznikl rozšířený záběr integrované strategie vedle kvality života směrem k novému využití kulturního dědictví a přírodní jedinečnosti území MAS. Zatímco úvodní proces návrhu strategie (2004) probíhal na pozadí založení MAS a trval cca 3 měsíce ve čtyřech celodenních skupinových blocích, průběh zapojení veřejnosti do procesu strategie v rámci její aktualizace zabral 9 měsíců roku 2007 a vedle 7 skupinových workshopů obsahoval jeden půldenní a jeden celodenní blok práce týmu, dále pak úkoly pro jeho členy v oslovení kompetentních aktérů a tři workshopy mapující projektové záměry na území v září a říjnu Náročnost a otevřenost procesu se však projevila nejen ve výsledcích práce, ale i ve významném zvýšení povědomosti o MAS Jemnicko mezi veřejností na celém území regionu včetně nových obcí. Proces práce týmu byl řízen zkušeným facilitátorem (Ec) a byla použita původní metodika firmy E consulting, s.r.o. Třebíč ( team building, metodika komunitních workshopů) a aplikovány metody Vennova diagramu a využití Párové matice pro identifikaci konfliktů). Nositelem všech věcných myšlenek je Programový tým MAS, který kromě původních nápadů reflektoval i všechna hesla z komunitních workshopů na území regionu. (viz doplnění SWOT a přílohy strategie) Expertní podíl firmy E consulting, s.r.o v roce 2007 stejně jako v roce 2004 spočíval ve facilitaci, aktualizaci sociodemografické analýzy s ohledem na změnu území MAS, komentářích, shrnutí a konečné redakci dokumentu. Výsledek redakce aktualizace Integrované strategie území MAS Jemnicko v roce 2007 spočívá zejména v těchto změnách: 1) Byla přepracována sociodemografická analýza s ohledem na změny území MAS a vzhledem k situaci v roce 2006/7. 29

31 2) Byl přepracován oddíl 3. Proces tvorby a aktualizace strategie dle aktuální skutečnosti 3) Byl připojen jmenný seznam členů Programového týmu, kteří se podíleli na týmové aktualizaci Strategie. 4) Byly zapracovány výsledky zapojení veřejnosti do tvorby strategie formou komunitních workshopů a SWOT analýza Programového týmu do výsledné SWOT analýzy tak, že pokud se hesla shodná nebo záměnná vyskytovala již v původní SWOT analýze, byla ponechána, nová hesla byla doplněna (modře) i se započtením přiznané priority. Členění oddílů SWOT bylo ponecháno. 5) Programovým týmem byla upravena a doplněna návrhová část strategie v oblasti opatření a jedné z priorit P5 (upravené a doplněné texty jsou modře) a byl rozšířen záběr strategie. 6) Ostatní části integrované strategie zůstaly v původní podobě. 7) Jako přílohy byly připojeny kompletní věcné výsledky komunitních workshopů. Schema procesu aktualizace strategie se zapojením veřejnosti (vložený list). Pravidla programového týmu MAS Jemnicko (2007) 1. Jsme otevřeni vůči sobě i nově příchozím. 2. Nepodceňujeme žádný nápad. 3. Nebudeme perzonifikovat posuzujeme nápady, ne lidi. 4. Vzájemně se podporujeme. 5. Uvažujeme v zájmu regionu. 6. Zúčastňujeme se společné práce a pracujeme na maximum. 7. Rozšiřujeme myšlenky v regionu. 8. Rozhodujeme na základě souhlasu všech za respektování těchto pravidel týmu pokud se nedohodneme, rozhodnutí odložíme. Tato pravidla jsou otevřený systém. Výběr hesel zpětnovazebních dotazníků Komunitních workshopů (průměr) Líbila se Vám naše společná práce? 85 % Vysvětlili jsme srozumitelně metodu Leader? 91 % Zapojí se dle Vás v regionu do rozvoje venkova většina subjektů, které zde působí? 58 % Myslíte, že bude fungovat partnerství napříč sektory (veřejná správa, podniky NNO, občané) na venkově? 64 % Jak hodnotíte animaci / moderování workshopu ve skupinách? 81 % Myslíte, že skupinami navržené myšlenky a nápady se skutečně prakticky uplatní? 70 % 30

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Hodnocení implementace

Hodnocení implementace Hodnocení implementace Obsah: A. KONKURENCESCHOPNÉ PODNIKÁNÍ... 3 OPATŘENÍ 1.1.1 ROZVOJ INOVAČNÍHO PODNIKÁNÍ VČETNĚ INFRASTRUKTURY... 3 OPATŘENÍ 1.1.2 EFEKTIVNÍ SPOLUPRÁCE MEZI VŠ, VÝZKUMNÝMI ÚSTAVY A

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska

MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. partner rozvoje Břeclavska MAS Lednicko-valtický areál, z.s. Právní forma: zapsaný spolek Vznik: květen 2015 Počet členů: 27 Územní působnost: Břeclav, Bulhary, Hlohovec,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014)

Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) Pracovní verze K veřejnému připomínkovému řízení (30.8.2014 19.9.2014) 1 4.2. Návrh konkrétních opatření Fungující systém sociálních, doprovodných a navazujících služeb v území 1.1. Zvýšit kapacitu a efektivitu

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN

ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ROZVOJ VENKOVA Z POHLEDU MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN Národní síť místních akčních skupin ČR František Winter 20.10.2011 CO JE TO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA? Místní komunitní skupina působící na definovaném území,

Více

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015

Místní Akční Skupina Lašsko. Strategie MAS 2014-2020. veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Místní Akční Skupina Lašsko Strategie MAS 2014-2020 veřejné setkání, Hodslavice, 3. 2. 2015 Co je místní akční skupina? MAS je neziskovou organizací nezávislou na politickém rozhodování PARTNERSTVÍ veřejného

Více

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko

NÁVRHOVÁ ČÁST. Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko NÁVRHOVÁ ČÁST Integrovaná strategie rozvoje regionu Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email: anna.bartosova@cpkp.cz

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Strategický plán rozvoje města Třeboň

Strategický plán rozvoje města Třeboň MĚSTO TŘEBOŇ Strategický plán rozvoje města Třeboň 2008-2020 Verze 11.9.2008 Příloha č. 1 Shrnutí návrhové části Strana 1 Prioritní osa 1 Třeboň aktivní a komunikující město pro občany Třeboně, Třeboňska

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé)

Strategický cíl 1 Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Sociálně soudržné, živé a kulturní město (lidé) Kulturní a živé město se silnými lokálními komunitami, které nabízí podmínky pro demografickou reprodukci, kvalitní vzdělávání založené na inovativním a

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Občané pro rozvoj venkova, o.s. Pozlovice, 13. listopad 2013 Základní

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH Strategická část Strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD KH 2014+ Strategická část Ing.Alexandra Fürbachová, členka správní rady MAS KH o.p.s. Strategická část Mise = proč strategii vytváříme: Strategie MAS

Více

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Podbrdsko, o.s. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí ISRÚ Integrovaná strategie rozvoje území Nástroj pro čerpání finančních prostředků a jejich přerozdělování

Více

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města

Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role města Prioritní osa 1 (PO 1): Infrastruktura a životní prostředí Oblast Opatření Typy aktivit Role 1.1. Doprava a komunikace 1.2. Technická infrastruktura Zlepšení stavu komunikací ve městě Snížení negativních

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova. na období 2014-2020. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova na období 2014-2020 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Strategický rámec pro období 2014-2020 Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společná

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání

Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Zápis I. jednání Pracovní skupiny Ekonomika a podnikání Dne: 16. ledna 2014, zasedací místnost zastupitelstva města, Městský úřad Kopřivnice Přítomni: dle prezenční listiny Příloha č. 2 1/1 Úvodní slovo

Více

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ

SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SWOT ANALÝZA DEFINOVANÁ V PLÁNU ROZVOJE KRAJE PRO PROBLÉMOVÝ OKRUH VENKOVSKÝ PROSTOR A ZEMĚDĚLSTVÍ SILNÉ STRÁNKY půdně a klimaticky vhodná území pro rozvoj zemědělských aktivit v nepotravinářské produkci

Více

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově

Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Příloha k zápisu z konference ke tvorbě Integrované strategie území MAS 21 na období 2014 2020 konané dne 29. 5. 2014 v Dolním Žandově Přehled cílů a priorit strategické části za jednotlivé pracovní skupiny

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Cestovní ruch Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Cestovní ruch Nepomuk, 15.7. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako problémy/potřeby v oblasti cestovního ruchu na území působnosti

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+

Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Setkání místních akčních skupin Olomouckého kraje k přípravě na nové plánovací období EU 2014+ Tvorba Integrované strategie rozvoje MAS Strategie rozvoje regionu Hranicko Pozlovice, 13. listopad 2013 Území

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice

MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice MAS Horní Pomoraví o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Horní Pomoraví SWOT analýza MAS Horní Pomoraví - lidé, příroda a tradice Zpracováno v rámci roku 2014 SWOT analýza

Více

Strategie rozvoje. Městyse Dalešice

Strategie rozvoje. Městyse Dalešice Strategie rozvoje Městyse Dalešice na léta 2004 2013 Občanský komunitní tým Městyse Dalešice Facilitace procesu, expertní část a redakce dokumentu E consulting, s.r.o. Třebíč Březen duben 2004 Aktualizace

Více

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví

Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Výstup z 1. jednání - SWOT analýza území MAS Horní Pomoraví Pozn. zvýrazněná hesla získala preferenční hlasy (počet) jako důležitá S Silné stránky Příroda, ŽP, environmentální výchova (EVVO) životní prostředí,

Více

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje

Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje Veřejná správa a její odraz ve Strategii regionálního rozvoje 2014-2020 Strategie regionálního rozvoje ČR pro období 2014 2020 (SRR) je základním koncepčním dokumentem v oblasti regionálního rozvoje. Dle

Více

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9

0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4. 1.1 Silné stránky 5. 1.2 Slabé stránky 6. 1.3 Příležitosti 7. 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 Obsah 0 Úvod 2 1 SWOT ANALÝZA MĚSTA PŘEŠTICE 4 1.1 Silné stránky 5 1.2 Slabé stránky 6 1.3 Příležitosti 7 1.4 Ohrožení 8 2 MOTTO 9 3 VIZE 9 4 PRIORITNÍ OBLASTI ROZVOJE 10 5 STRATEGICKÉ CÍLE 11 6 PRIORITY

Více

Priority MAS Královská stezka

Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Priority MAS Královská stezka Zlepšování kvality života v obcích MAS Podpora občanské společnosti Podpora podnikání a trhu práce Zemědělství, lesnictví a rybářství Cestovní

Více

Příprava projektů měst a obcí na programové období

Příprava projektů měst a obcí na programové období Příprava projektů měst a obcí na programové období 2014 2020 Porada ředitelky KrÚ Jihomoravského kraje s tajemnicemi a tajemníky OÚ obcí typu I, II a III 30.9.2014 Aktivity ČR související přípravou na

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny svatého Jana z Nepomuku pro období 2014-2020 Aktuální verze leden 2015 Místní akční skupina svatého Jana z Nepomuku a rozvojový

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU

NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU NÁRODNÍ STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2014+ VÝZVA KE SPOLEČNÉMU POSTUPU 1 STRATEGICKÝ POZIČNÍ DOKUMENT NÁRODNÍ SÍTĚ MÍSTNÍCH AKČNÍCH SKUPIN ČESKÉ REPUBLIKY PRO PŘÍPRAVU POLITIK ROZVOJE VENKOVA V RÁMCI PROGRAMOVACÍHO

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Závěrečná cyklokonference Bzenec

Závěrečná cyklokonference Bzenec Závěrečná cyklokonference Bzenec v rámci projektu Rozvoj spolupráce Jihomoravského kraje a Trečianského samosprávného kraja v oblasti cyklistiky Možnosti financování aktivit a projektů v oblasti cyklodopravy

Více

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO

ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO ZPRÁVA Z DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ INTEGROVANÉ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS DOLNOBŘEŽANSKO CÍLE DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V návaznosti na zpracování Integrované strategie území MAS Dolnobřežansko

Více

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce

Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Využívání fondů EU v letech 2007 2013 Strategie a programy ČR, možnosti pro obce Martina Sýkorová Odbor evropských fondů Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Přerov, 26. dubna 2007 1 Finanční prostředky SF

Více

Aktualizace KPS, oblast podnikání

Aktualizace KPS, oblast podnikání Připraveno pro: Oblastní hospodářská komora Aktualizace KPS, oblast podnikání Datum: Místo: Předkládá: 2011-11-23 Hotel Vitality Vendryně Ing. Marian Razima, HRAT, s.r.o. Aktualizace KPS, oblast podnikání

Více

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření

Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Zaměstnanost a podnikání na venkově v rámci dosavadní strategie MAS, Dotazníkové šetření Kulatý stůl k projektu Místní partnerství zaměstnanosti, CZ1.04/5.1.01/77.00419 Doloplazy, 7.11. 2013 a 27.11.2013

Více

Z Á P I S ze dne

Z Á P I S ze dne Z Á P I S ze dne 8. 4. 2014 Pracovní skupina: Ekonomická udržitelnost, zaměstnanost, školství, vzdělávání 14:00 16:00 Program: 1. Diskuze k SWOT analýze a návrhové části rámcové strategie Přítomni: dle

Více

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova

SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Společnost pro regionální ekonomicképoradenství SYNERGIE v přístupu k rozvoji venkova Paradoxy v rozvoji venkova Seminář Venkov 2011 1. února 2011 SYNERGIE V PŘÍSTUPU K ROZVOJI VENKOVA Výzkumný projekt

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše

Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Integrovaná strategie rozvoje regionu Krkonoše Pracovní skupina Ekonomika a lidské zdroje 18. 12. 2012 ISRR Krkonoše Cíl: analyzovat aktuální situace regionu Krkonoše identifikovat rozvojové problémy Krkonoš

Více

Přehled programových rámců

Přehled programových rámců Přehled programových rámců Programový rámec IROP Programový rámec OPZ Programový rámec PRV alokace: 54,4 mi. Kč alokace: 11 mil Kč alokace: 26,58 Fiche 1/ opatření Bezpečná doprava vazba na SCLLD: 1.1.2,

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014+ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR RNDr. Josef Postránecký ředitel odboru rozvoje a strategie regionální politiky STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR základní, střednědobý

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná Strategický plán ekonomického rozvoje statutárního města Karviná byl schválen 22. 1. 2008 a aktualizován v roce 2011 zastupitelstvem v počtu

Více

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s.

Připomínkový list. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00263 Název nositele strategie: Místní akční skupina Hlučínsko, z.s. Číslo připomínky 1 Charita Hlučín, Lukáš 2 Charita Hlučín, Lukáš 3 Charita Hlučín, Lukáš

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Strategie VŠTE 2010-2015

Strategie VŠTE 2010-2015 Strategie VŠTE 2010-2015 PREAMBULE: Tento dokument vymezuje pohled vrcholového vedení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen VŠTE ) na dlouhodobé směřování vysoké školy v

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Konference Valašské Meziříčí 6.12.2013 1 www.infokon.eu 16.4.2014 Program rozvoje venkova PRV zajišťuje působení Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD) a určuje

Více

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Investiční priorita 3 Prioritní osy 1 Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám Specifický cíl 1.3.1: Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV

PŘÍLOHA. Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV CS PŘÍLOHA Část I 1. Tabulka uvádějící roční příspěvky z EZFRV Druhy regionů a dodatečné prostředky Ustanovení čl. 59 odst. 3 písm. a) nařízení (EU) č. 1305/2013 méně rozvinuté regiony Ustanovení čl. 59

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín

Vítáme Vás. Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín Vítáme Vás Veřejné setkání v rámci přípravy Kulturního plánu města Děčín 2014 2020 17.1. 2014,Louny 28. dubna 2014 Dům dětí a mládeže, Děčín Součást projektu Sociální a institucionální podmíněnost rozvoje

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR

Evropské fondy ve vztahu k obcím ČR SPOV ČR 6. října 2015, Praha 1 Evropské fondy 2014-2020 ve vztahu k obcím ČR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 6. října 2015, Praha SPOV ČR 6. října 2015, Praha 2 Úvodní přehled

Více

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY

PODANÉ RUCE MEZI ÚPOU A METUJÍ Oblast podpory v rámci 6. VÝZVY Výzva k předkládání žádostí o dotaci Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují vyhlašuje 6. VÝZVU k předkládání žádostí o dotaci na realizaci projektů v rámci opatření IV. I. 2 Realizace místní rozvojové

Více

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015

Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje. 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 3. pracovní jednání Brno 7. dubna 2015 Informace o postupu zpracování Regionálního akčního plánu SRR ČR 2014 2020 pro území JMK Regionální akční

Více

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova

Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Evropský model země dělství a jeho aplikace v podmínkách českého agrárního venkova Ing. arch. Iveta Merunková merunkova@gmail.com ČZU Praha Analýza indikátorů možného rozvoje venkova Kvalita venkovského

Více

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec

Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Strategický plán rozvoje města Jindřichův Hradec Listopad 2015 1 OBSAH Úvodní slovo starosty. 3 Popis dokumentu 4 Popis procesu tvorby dokumentu... 5 Struktura dokumentu.. 6 Schvalovací proces dokumentu..

Více

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín

Program Rozvoje venkova ČR na období Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín Program Rozvoje venkova ČR na období 2014-2020 Využití brownfieldů pro rozvoj obcí OHK Hodonín 29.10. 2013 Obsah sdělení PRV programový dokument Strategický rámec pro období 2014-2020 Legislativní rámec

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s Valná hromada Místního partnerství března 2016 Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Naděje o.p.s. 2014-2020 Valná hromada Místního partnerství - 29. března 2016 Program Shrnutí postupů tvorby SCLLD Vize Mise Principy Strategické cíle =

Více

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova

Návrhy Komise pro období v oblasti rozvoje venkova Návrhy Komise pro období 2014 2020 v oblasti rozvoje venkova Lukáš Víšek, DG AGRI 3/9/2012, České Budějovice http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap Jak venkovská je Evropská Unie? Venkovské oblasti

Více

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP

NRP Návrh globálního cíle, strategických cílů a priorit NRP Výstup pro ŘKV Globální cíl NRP Globální cíl NRP Globální cíl Národního rozvojového plánu ČR pro období 2007-2073 reflektuje východiska politiky soudržnosti Evropské unie a respektuje zásadní strategické dokumenty České republiky. Globální

Více

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje)

1. Průběh přípravy SCLLD (strategy community-led local development- strategie komunitně vedeného rozvoje) 1 Zápis z 2. Veřejného projednání 24.6.2014 zasedací místnost MěÚ Jilemnice Přítomni: dle prezenční listiny Program: seznámení s přípravou SCLLD seznámení s Vizí, misí a strategickými oblastmi stanovení

Více

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství

Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství Zápis s 3. jednání pracovní skupiny Hospodářství k přípravě Integrované strategie rozvoje území - strategie komunitně vedeného místního rozvoje Termín jednání: 13. května 2014 od 8:00 hod. Místo konání:

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova aktuální stav implementace a výhled na rok 2011 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah prezentace Obecný úvod Aktuální stav implementace

Více

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě

Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Balanced scorecard (BSC) jako strategický nástroj řízení UR v samosprávě Ing. Radomír Zimek Vedoucí odboru strategického rozvoje města Vsetín Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního

Více