INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ"

Transkript

1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ CÍLE, STRUKTURA A FUNKCE INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ A JEJICH UPLATNĚNÍ V MANAGEMENTU ORGANIZACÍ - T1 Prof. Ing. Jiří Urbánek, CSc. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/ )

2 Management jako vědní disciplína Moderní management se rozvíjí od počátku dvacátého století. Poznatky čerpá jednak z manažerské praxe, z teoretických disciplín pak zejména ze sociologie, psychologie, ekonomie a dalších společenských věd (antroposofie). Přínosem je rovněž aplikace poznatků z kybernetiky, teorie systémů a procesů i dalších formálních disciplín. Nejkratší definice managementu je opřená o vyjasnění rozdílnosti pojmů management / řízení: Management = Antropogenní řízení (The Anthropogenic Control) Pramen: Urbánek,J.F. Teorie procesů management environmentů. ISBN Literatura zpravidla rozlišuje následující tři historické etapy vývoje managementu a v rámci nich jednotlivé myšlenkové proudy.

3 Americká manažerská praxe 70. let používala muddle through (něčím se promotat, protlouct) a quick fix (rychlosprávka). Ralph Killman to shrnul: Ředitelé na své podniky pohlížejí jako na svůj budík. Když nejde jak by měl, nejprve řádně dotáhnou péro. Pak jej rozeberou, hledají vadnou součást, vymění osičku, nebo kolečko a čekají, že bude klapat jako dříve. Ale nejspíš zase nebude. Čile se všichni honí, avšak bez plodného konce. Svůdnost rychlosprávek i nadále přitahuje mnohé nevědomé náčelníky. Historie: a) Klasický management První systematické teorie se konstituují jako odraz potřeby kvalifikovaného řízení stále větších a složitějších podniků na počátku dvacátého století. Současná literatura je zpravidla označuje jako klasické školy: škola vědeckého řízení, jejímž zakladatelem byl F. W. Taylor, vyznačující se technokratickým přístupem k řízení, škola lidských vztahů, jejímž protagonistou byl E. Mayo, zaměřená na lidskou stránku řízení, škola správního řízení, reprezentovaná H. Fayolem, orientovaná na principy řízení podniku jako celku, škola byrokratického řízení, spjatá se jménem M. Webera.

4 Historie: b) Management manažerské revoluce Ve čtvrté dekádě dvacátého století (po odeznění velké hospodářské krize) se ve vyspělých zemích začíná velmi výrazně prosazovat trend k vytváření velkých korporací s vlastnictvím rozptýleným mezi velký počet akcionářů. Dochází k oddělování funkce vlastnění a řízení. Řízení těchto korporací se dostává do rukou profesionálů, kteří získávají oproti rozptýleným vlastníkům značnou faktickou moc. Tato změna bývá označována jako tzv. manažerská revoluce. Alfred Sloan (GM) vyznával přirovnání, že manažer je jako dirigent orchestru (nemusí určovat co se bude hrát, nemusí vlastnit orchestr a nemusí ani vyplácet hráče). Jeho současník a přítel Peter.F.Drucker mu však vyčítal, že holá profesionalita v řízení je sterilní a že řízení musí být podnikatelské. Vysoké nároky na profesionální řídící pracovníky stojící v čele korporací byly výzvou pro rozvoj teorie řízení. Vznikají další myšlenkové proudy.

5 Historie: b) Management manažerské revoluce Literatura strukturalizuje tyto další proudy do pěti přístupů: procesní přístupy, navazující zejména na školu správního řízení (Fayol) a ISO 9001, 9004:2000 (TQM); psychologicko-sociální přístupy, navazující především na školu lidských vztahů (Mayo); systémové přístupy, opírající se o teorii systémů a kybernetiku, hodnotové (kvantitativní) přístupy, opírající se o aplikovanou matematiku, zejména tzv. operační analýzu; empirické přístupy, vycházející především ze zobecňování zkušeností řídící praxe. Poznámka: Procesní, systémový a hodnotový (kvantitativní) přístup bude reprezentován modelovací a simulační metodou DYVELOP ( Urbánek,J.F. Teorie procesů management environmentů. ISBN )

6 Historie: c) Postmoderní management ástup třetí etapy, který se klade do poloviny sedmdesátých let, tevírá období akcelerace četnosti a hloubky probíhajících změn. Drucker,P.F.: jedinou konstantou příští doby bude změna Hovoří se o nástupu věku diskontinuity, tj. zásadních a těžko ředvídatelných zlomových přeměn, které zasahují rozsáhlé oblasti nejen ekonomických, ale v podstatě veškerých společenských aktivit. Mnohočetnost, zejména však častá rozpornost a rotisměrnost dílčích vývojových procesů je vnímána jako prostředí turbulence a chaosu. Hammer,M. & Champy,J... v našem prostředí krize nikdy nepomine Dalším významným jevem je globalizace. Nástup globální konkurence, ale i globální spolupráce je iniciován trendem ke tále se rozšiřující dělbě práce a k využívání komparativních výhod podnikání v různých lokalitách.

7 Historie: c) Postmoderní management Kromě již výše jmenovaných, ke světově známým autorům manažerské literatury z tohoto období patří Peters,T.J.; Waterman,R. H.; Senge,P. M.; Handy,Ch.; Kaplan,R.S. a další. Z řady dílčích přístupů a metod, které se v této době objevují a získávají značnou popularitu lze jmenovat procesní management, benchmarking, reengineering, coaching, total quality management, management znalostí, MBO, BSC, DYVELOP apod.

8 Budoucí management Potřeba skloubit současné globální ekonomické, finanční a manažerské aktivity, (signalizovaná v americké ekonomice na počátku 21.století falešným výkaznictvím nadnárodních gigantů Enron (energetika), Worldcom (telekomunikace) a mnoha dalších, vyúsťuje do kategorického imperativu, převést pravidla podnikatelských aktivit na pokud možno globální jednotně standardizovanou bázi, která se v současné době nazývá INTEGROVANÝ MANAGEMENT (The Inegrated Management).

9 INTEGROVANÝ MANAGEMENT Mngmt Kvality Subdodavatel Dodavatel Zákazník Pramen: ISO 9001:1994 Smluvní subdodavatel Organizace Zákazník Pramen: ISO 9001:2000 Organizace je integrována do: - prostředí smluvních dodavatelsko odběratelských vztahů; - prostředí globalizovaných tržních/funkčních vztahů; - standardizačního prostředí; - prostředí procesního přístupu (managementu). Procesy managementu lze hodnotit!

10 INTEGROVANÝ MANAGEMENT ISO 9001 a 9004:2000 standardizuje procesy a systémy zaměřené zejména k: dosažení závazků vrcholového vedení organizace, identifikaci procesů organizace, identifikaci jejich rozhraní s ostatními procesy, zdrojové podpoře fungování procesů v rámci organizace, neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu jakosti, monitorování spokojenosti zákazníka.

11 INTEGROVANÝ MANAGEMENT Monitorování zákaznického uspokojení vyžaduje hodnocení informací vztahujících se k zákaznickému vnímání, zda organizace je obeznámena se zákaznickými požadavky.

12 Cíl mezinárodní normy: zvýšit spokojenost zákazníka plněním jeho požadavků. Prostředek: zavádění procesního přístupu při vývoji, uplatňování a zlepšování efektivnosti jakéhokoli systému managementu jakosti. Aby organizace fungovala efektivně, musí identifikovat a řídit mnoho vzájemně propojených činností. Činnost, která využívá zdroje a je řízena za účelem přeměny vstupů na výstupy, může být považována za proces. Výstup z jednoho procesu často přímo tvoří vstup do dalšího procesu. Aplikování systému procesů v rámci organizace spolu s identifikací a vzájemným působením těchto procesů, i jejich management, lze nazývat procesním přístupem. Výhodou procesního přístupu je pokročilé řízení, které je poskytováno při zřetězení individuálních procesů se systémem procesů, stejně jako při jejich kombinaci a interakci. Takový přístup, je-li použit v rámci systému managementu jakosti, zdůrazňuje důležitost: a) pochopení a uspokojení potřeb, b) potřebnosti uvážit procesy ve smyslu přidané hodnoty, c) obdržení výsledků procesní výkonnosti a účinnosti, a d) neustálého zlepšování procesů založeného na objektivním měření.

13 Management na cestě od integrace k interoperabilitě Potřeba skloubit současné globální ekonomické, finanční a manažerské aktivity, (signalizovaná v americké ekonomice na počátku 21.století falešným výkaznictvím nadnárodních gigantů Enron (energetika), Worldcom (telekomunikace) a mnoha dalších, vyúsťuje do kategorického imperativu, převést pravidla podnikatelských aktivit na pokud možno globální jednotně standardizovanou bázi, která se v současné době nazývá INTEGROVANÝ MANAGEMENT (The Integrated Management)

14 STANDARDIZAČNÍ CYKLUS Integrovaného managementu Krok první: zavedení a certifikace norem ISO 9001 a 9004:2000/2008. Krok druhý: zavedení norem ISO Environmental Management and Audit Scheme (EMAS) a ISO Occupational Health and Safety Management and Audit Systems (OHSMAS). Krok třetí : certifikace informační bezpečnosti podle norem řady ISO Information Security Management System (ISMS). Krok čtvrtý : hodnotící a auditní procedura norem řady ISO 9000, a 18000; spolu s integrací na konkrétní reálné prostředí, je završena normami řady ISO (19011, 19012,19013) Integrated management (IM).

15 Integrovaný management vyžaduje certifikaci ISMS i dle ČSN ISO/IEC Důvody komplexního řešení bezpečnosti informačních systémů s využitím platných norem a možností využití tohoto řešení ve prospěch Organizace:

16 Co to je ISMS? ČSN Efektivní systém řízení bezpečnosti informací - Information Security Management System (ISMS). Soustava opatření ve formě pravidel, natrénovaných postupů, procedur, organizační struktury, programových a hardwarových funkcí. Procesní přístup pro vybudování, zavedení, provozování, monitorování, udržování a zlepšování efektivnosti bezpečnosti v organizaci.

17 Bezpečnost podle ČSN Zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti informací a s nimi spojené priority, např. autentičnost, odpovědnost, nepopiratelnost a hodnověrnost. Bezpečnost: je zaměřena na širokou škálu hrozeb, zajišťuje kontinuitu činností organizace, minimalizuje obchodní ztráty, maximalizuje návratnost investic a podnikatelských příležitostí, podporuje právní shodu a dobré jméno organizace.

18 Co to je bezpečnost IS? Shrnutí: Souhrn opatření k zabezpečení provozu IS podle stanovených zásad a k ochraně IS a jejich dat před neoprávněným narušením, změnou, zneužitím a užíváním. Absolutní bezpečnost neexistuje! Jednoduché situace vyžadují jednoduchá řešení!

19 Řešitelé bezpečnosti Specialisté na řešení bezpečnosti, spoluúčast všech zaměstnanců organizace, spolupráce majitelů (akcionářů), dodavatelů, třetích stran, zákazníků, externích subjektů, rady specialistů jiných organizací, certifikační organizace s externími auditory. Výdaje na bezpečnostní opatření by měly odpovídat ztrátám způsobeným narušením bezpečnosti. Výběr opatření je na rozhodnutí organizace.

20 Požadavky norem I S Komplexní řešení bezpečnosti IS Řešení bezpečnosti po celou dobu života IS Přesné a správné informace oprávněným uživatelům v pravý čas

21 Trendy v oblasti bezpečnosti Normy, legislativa Dílčí kroky Hrozby a potřeby Růst investic Růst povědomí Systémové řešení

22

23

24 Základ zajištění bezpečnosti 1. Bezpečnostní politika, 2. přidělení odpovědností, 3. vzdělávání, školení, zvyšování povědomí, 4. bezchybné zpracování v aplikacích, 5. řízení technických zranitelností, 6. řízení kontinuity činností, 7. zvládání bezpečnostních incidentů a kroky k nápravě.

25 Využití Zlepšování ISMS Opatření k nápravě a preventivní činnosti Projednávání výsledků Záruka dosažení cílů Životní cyklus ISMS Ustavení Rozsah ISMS Bezpečnostní politika Analýza rizik Prohlášení o aplikovatelnosti Kontrola Monitorování procesů Aktualizace analýzy rizik Pravidelné přehodnocování ISMS Aktualizace bezpečnostních plánů Pravidelné provádění vnitřních auditů Zavedení Plán zvládání rizik Příručka bezpečnosti Školení Řízení provozu a zdrojů Detekce narušení a zvládání incidentů

26 Kritické faktory ne/úspěchu Bezpečnostní politika, cíle Přístup k zavádění, udržování, monitorování a zlepšování ISMS Zřetelná podpora a angažovanost vedení Pochopení bezpečnostních požadavků Marketing bezpečnosti vůči vedení, zaměstnancům a třetím stranám Zdroje na financování bezpečnosti Školení a zvyšování povědomí zaměstnanců Zvládání bezpečnostních incidentů Hodnocení míry účinnosti řízení bezpečnosti

27 Dosažitelný efekt Zavedení pořádku do řízení bezpečnosti, přizpůsobení opatření reálnému stavu, rozložení odpovědností a pravomocí, snížení rizika poškození a zneužití dat, uvědomění si skutečných hodnot aktiv, zlepšení dodržování legislativy, vypracování vybraných plánů kontinuity.

28 Dosažitelný efekt Snížení chybovosti zpracování, nákladů na řešení incidentů, ztrát narušením a zneužitím dat, nákladů na bezpečnostní opatření. Zvýšení/ zlepšení důvěry v bezpečnost informací, bezpečnostního povědomí, konkurenceschopnosti.

29 Proč certifikovat ISMS? Pro: Nezávislé objektivní posouzení stavu IS/IT, zajištění bezpečnosti informací, odpovědnosti a pravomoci, průhlednost, transparentnost, součást systému řízení integrovanáho managementu, důvěra okolí a konkurenční výhoda.

30 Proč certifikovat ISMS? Proti: peníze, peníze, peníze Peníze, Peníze, Peníze PENÍZE, PENÍZE, PENÍZE??? nerozhodnost, neznalost, nedůvěra??? obavy z odhalení nedostatků??? zatím se nám nic nestalo!!! A víme to určitě???

31 Přínosy Certifikátu ISMS Záruka komplexního řešení IS/IT, jistota nepřetržitého cyklu bezpečnosti, pravidelná kontrola řízení i řešení, měření účinnosti opatření, soulad s normou a legislativou, nezávislé posouzení úrovně, zajištění vazeb na řízení kvality, posílení dobrého jména organizace.

32 Integrovaný management Hlavni funkce IM: ROZHODOVAT pro uspokojení potřeb zákazníka Environmentálně integrovaným způsobem Hlavni funkce PM: rozhodně ŘÍDIT operace Hlavní funkce managementu: ROZHODOVAT ENV Standardizace + 7 dalších základních funkcí: synergicky uplatňovat standardizované procesy; optimalizovat působení preventivních postupů; rozvíjet operabilitu a interoperabilitu řízených PrS; proaktivně ovlivňovat potřeby zákazníků; ovlivňovat environmentální vztahy; produkovat environmentálně šetrné a bezpečné výrobky; zkoumat environmentální vztahy. Procesní management Cyklus šesti základních funkcí: Plánovat Organizovat Přikazovat Stimulovat Koordinovat Kontrolovat Klasický management + 8 dalších základních funkcí: Implementovat procesní a hodnotový přístup z hlediska kvality, výkonnosti a účinnosti; Zabezpečovat změny programu neustálým zlepšováním procesů založeném na objektivním měření; ovlivňovat pracovní tým k dosažení závazků organizace; Naplňovat požadavky zákazníků; Provádět management zdrojů; Řídit environmentální vztahy; Používat čisté technologie; Řídit operace off-line Hlavni fce KM : Rozhodovat pro ZVLÁDNUTÍ krizové události + 4 další základní funkce: Analyzovat a hodnotit rizika Vytvářet nové programy během řešení krizových operací (operační umění) Provádět management rizik Řídit krizové operace on-line (v reálném čase) Název entity: Prostředí (ENV) Standardizace Entita zahrnuje: ISO, ČSN, EN 8000, 9000, 10000, 14000, 16000, 18000, i normy STANAG, ČOS a ostatní vojenské normy, doktríny, předpisy a standardní operační postupy plně respektuje: právní normy a technologická pravidla úspěšného managementu (MBO, BSC, Controlling, Reengineering, atp.)

33 Koncepce úspěšného výkonu procesů managementu Organizace Z hlediska zlepšování interoperability jakékoli Organizace se ukázalo důležité, aby v její organizační struktuře existovala schopnost k budování a udržení součinnosti s okolím, která ve vztahu ke všem prvkům organizační struktury plní úlohu manažera, organizátora, koordinátora i syntetizátora součinnostních procesů s cílem zefektivnění výkonových struktur, to znamená zejména posílení operability směrem k maximální konkurenceschopnosti a efektivnosti procesů Organizace. ENV Organizační interoperability Management Organizace Mngmt LZ Mngmt Kvality Mngmt Procesů Mngmt ENV Informační Mngmt (IS/IT,bezp) Mngmt Projektů PLÁNOVÁNÍ ROZVOJ SCHOPNOSTÍ ZMĚN, VÝVOJE A INOVACÍ EFEKTIVNÍ produkce Flexibilita Ziskovost INFORMAČNÍ převaha INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Operabilita INTEGROVANÁ LOGiSTIKA Analýza

34 Technologie úspěšného výkonu procesů managementu Proces Organizování Pro úspěšnou řídící práci je velmi důležitý vztah mezi strukturou a výkonem funkcí, tedy proporce mezi tím, co je dopředu již relativně stabilně upraveno, a tím, co je ponecháno bezprostřední řídící činnosti vedoucích. Tato proporce bývá označována jako stupeň organizovanosti. Pokud je stupeň organizovanosti nepřiměřeně nízký, musí se vedoucí pracovník stále znovu a znovu zabývat řešením velkého množství problémů, většinou operativního charakteru. To odčerpává jeho čas a energii. V lepším případě mu nezbývá prostor pro koncepční práci, která by zcela nepochybně měla tvořit těžiště jeho činnosti, v horším případě se dostává do takového přetížení, kdy se mu řízení zcela vymyká z rukou.

35 Technologie úspěšného výkonu procesů managementu Proces Organizování Naproti tomu nepřiměřeně vysoký stupeň organizovanosti vyplývá ze snahy toho dopředu upravit a standardizovat co nejvíce. Vybudování velmi podrobné a propracované struktury je značně časově náročnou a nákladnou záležitostí, přičemž výsledný produkt v podobě rigidního uspořádání bude činnost vedoucího spíše znesnadňovat, než aby mu pomáhal. Nepřiměřeně vysoký stupeň organizovanosti, obrážející se v nepřiměřeně rozsáhlém a tím pádem nepřehledném souboru pravidel determinujících chování celého systému, bude pro vedoucího spíše přítěží či překážkou než oporou v jeho práci. Řídící činnost se může v takových podmínkách snadno zdegenerovat na kličkování mezi předpisy. Celý systém se stává těžkopádným až strnulým, neschopným reagovat na měnící se podmínky neboli postrádá pružnost. Činnost managera se pak lehko může stát kontraproduktivní.

36 Procesy Organizací Je tedy zřejmé, že optimální stupeň organizovanosti se nalézá mezi oběma zmíněnými extrémy. Obecně je možno říci, že potřebné je organizovat to, co je podstatné, konkrétně vyjádřitelné (strukturovatelné, algoritmizovatelné), relativně stabilní, resp. často se opakující a to co je hodnotitelné (měřitelné). Řídící činnost probíhá v prostředí, které je určitým způsobem zorganizováno. V terminologii teorie systémů je organizování možno chápat jako vytváření struktury systému, tedy jako definování prostředí, prvků (entit) systému a zejména vztahů mezi entitami. Optimálně koncipovaná organizační struktura dnešních Organizací vyžaduje vysokou míru počítačové podpory systémů i procesů Organizací! Tím se vytváří rámec, který efektivně usměrňuje chování systému, automatizuje realizaci mnoha činností, a tím pádem odbřemeňuje management od celé řady balastních řídících zásahů, na straně druhé nebrání vedoucímu pracovníkovi v jeho řídící práci ani žádoucímu vývoji dané organizace.

37 Procesy Organizování Struktura systému předurčuje interoperabilitu i operabilitu chování systému. Podstata procesu organizování v organizaci, tedy procesu upřesňování, vytváření či přetváření struktury systému jeho řízení, spočívá v definování: procesní struktury, tedy činností a vztahů činností; útvarové struktury, tedy pracovních či organizačně-funkčních (mocenských) míst a vztahů míst.

38 Procesy Organizování Procesní strukturu organizace představuje množina činností a časových (sekvenčních, simultánních), informačních či hmotněenergetických vztahů mezi nimi. Principiálně vzato, procesní struktura je primární, útvarová struktura je sekundární. Určující jsou činnosti a vztahy mezi entitami organizace (procesní struktura). Operační zajištění realizace těchto činností (tedy jejich přiřazení výkonu funkčních či pracovních míst) je pak následné. V rámci reálných organizačních operací to vede k vytváření či změnám útvarové struktury k REORGANIZACI, INOVACI a ZMĚNÁM. Má-li být prováděna reorganizace Organizace, nestačí se zabývat pouze útvarovou strukturou, na což se v nejednom případě praxe omezuje, nýbrž je potřeba nejprve hledat východisko v analýze vztahů funkcí dané organizace s její procesní strukturou a pak následně pokračovat v analýze vztahů procesní struktury a struktury útvarové (reengineering).

39 Proces Organizování Každá Organizace realizuje určité řetězce funkcí, jimiž je naplňováno její poslání a je dán smysl její existence. Realizace funkcí v operacích organizace je determinována tím, že se v dané organizaci provádí velké množství zpravidla značně složitě propojených činností a procesů, směřujících ke společnému cíli. Jednotlivé entity (činnosti, procesy, prvky, funkce a prostředí) struktury procesního systému, se v operaci přiřazují jednotlivým pracovním místům, tato pracovní místa seskupují do organizačních útvarů, útvary nižší se seskupují do útvarů vyšších. Obecně lze říci, že seskupování se děje na dvou základních principech: principu funkční specializace a principu předmětné specializace.

40 Procesy Organizování Podle principu funkční specializace se vytváří organizační struktura tak, že se do jejích jednotlivých útvarů seskupují činnosti dle míry podobností činností, s menším ohledem na charakter či určení výsledku (výrobku nebo služby) této činnosti. Hlavním cílem pak je určitá míra organizovanosti provádění činností za účelem zvýšení produktivity a kvality práce. Podle principu předmětné specializace se vytváří co nejmenší relativně samostatné subsystémy, sloužící k produkci výrobků nebo poskytování služeb určitého charakteru nebo určitého určení. Hlavním cílem je zjednodušení řízení a zvýšení zainteresovanosti na výsledném produktu či službě. Snížuje se míra kooperace a s tím souvisí snížení počtu meziútvarových bariér (interoperabilních rozhraní). Platí, že konkrétní organizační struktury jsou dány kombinací uvedených dvou základních principů.

41 KOMPETENCE Přístup funkčně - preskriptivní (činnosti) vychází z činností, které manažeři vykonávají. Jedná se nejčastěji o plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. Observačně-deskriptivní (role) přístup se opírá o pozorování manažerů při práci. Koncepty identifikace schopností (dispozic, dovedností) se zaměřují na schopnosti, resp. vlastnosti, které manažer pro svou práci potřebuje.

42 KOMPETENCE Vztah mezi měřitelným výkonem a kompetencemi Měřitelný výkon Způsob práce ČÍM A JAK CO čísla, výsledky kompetence, kterými se dosahují čísla Podstatou kompetencí je to, že jednu věc můžeme dělat různými způsoby a přitom můžeme být stejně úspěšní. Kompetenční model je cestou k řízení výkonu a nikoliv k vytvoření standardu. Kompetence je žádoucí stav vývoje pracovních předpokladů člověka (tedy jeho pracovní způsobilosti a kvalifikace) v daném pracovním zařazení a v konkrétních podmínkách Organizace. Pak kompetence vyjadřuje skutečnost, že pracovník je na svém místě.

43 KOMPETENCE Vztah mezi pracovní způsobilost a kvalifikací Pracovní způsobilost představuje všechny stránky člověka, které souvisí s připraveností zvládat pracovní úkoly v rámci jeho pracovního zařazení. Patří sem nejen znalosti, zkušenosti a dovednosti, ale i všeobecný rozhled, osobní vlastnosti a postoje. Vzdělání a kvalifikace nelze ztotožňovat. Kvalifikace se vztahuje pouze k odborné způsobilosti člověka, vzdělání se naproti tomu týká celkové osobnosti člověka, je orientováno i na sociální aktivity člověka. Vzdělání chápe jako určitý trvalý znak osobnosti, který nesouvisí s prací, jež momentálně vykonáváme. Pro kvalifikaci je vzdělání základem. Pomocí praktické činnosti ji můžeme dále rozvíjet. Kvalifikacepracovníka je souhrn předpokladů pro výkon pracovní činnosti. Pojem kompetence souhrnně vyjadřuje reálnou úroveň zvládnutí úkolů, které jsou spojeny s konkrétním zařazením pracovníka. Pracovník může kompetenci v průběhu svého života nejen získat, ale také ztratit. Důvodem může být fyzické stárnutí, psychické opotřebení, změna zařazení či změna náplně práce. Příkladem mohou být sportovci, kteří kvůli fyzickému opotřebení nemohou již provozovat sport na profesionální úrovni. Kompetence je přitom ovlivněna jak subjektivními, tak objektivními faktory. Mezi subjektivní faktory patří: pracovní způsobilost, další osobnostní charakteristiky, motivační profil, průběžné zvládání profesní a pracovní pozice. Dalšími osobnostními charakteristikami jsou myšlené takové vlastnosti, jako je například míra ctižádosti, sebedůvěry, přílišná úzkostnost či nedostatečná sebekritičnost. Z hlediska motivačního profilu ovlivňuje člověka dlouhodobé zaměření a jeho preference. Úspěšnost člověka závisí však i na zvládání pracovní pozice, ze které vyplývá určité pozice v sociální struktuře. Naproti tomu objektivními faktory jsou například zařazení pracovníka, styl řízení a organizace práce v podniku, způsob hodnocení zaměstnanců a sociální klima na pracovišti.

44 KOMPETENCE Vztah mezi Pracovní činností / funkcí / profesí, Pracovním místem a Zaměstnáním Vysvětlit rozdíl mezi profesní a pracovní pozicí si žádá vysvětlení samotného pojmu práce. Pauknerová (2006) uvádí, že práce může být chápána buď jako kategorie sociálně-ekonomická nebo psychologická. Sociálně-ekonomická kategorie práce se vyznačuje tím, že práce je základní podmínkou existence života člověka. Psychologická kategorie připomíná, že nositelem je vždy konkrétní jedinec. Ten působí plánovitě na pracovní předměty, které přetváří. Práce a s ní spojené pracovní zařazení ovlivňují život každého jedince. Pracovní činnost svou podstatou představuje cílevědomé, systematické a záměrné působení na vnější svět. Jejím prostřednictvím člověk získává nezbytné prostředky k zajištění své individuální i druhové existence. V procesu společenské práce se tvoří hodnoty. Současně však práce aktivně formuje a rozvíjí psychiku člověka a jeho osobnost. Pracovní místo označuje zařazení jedince do struktury organizace. Zároveň mu přiřazuje určité povinnosti a odpovědnosti. Pracovní funkce podle Koubka (2003) tvoří jen část pracovních míst, a sice jen taková pracovní místa, která lze hierarchicky uspořádat. Provazník (1997) uvádí, že pracovní funkce vymezuje konkrétní zařazení pracovníka a přiděluje mu určité místo v organizační struktuře. Obvykle se rozlišují pracovní funkce na obecné a specifické. Funkce obecnější povahy jsou např. technolog, projektant, výzkumný pracovník. Funkce specifické pro daný typ podniku jsou např. sládek, stárek. Profesi chápe Koubek (2003) jako synonymum pro pojem povolání, což je určitá činnost, pro kterou byl pracovník vyškolen. Koubek také upozorňuje na časté zaměňování termínů zaměstnání a povolání. Zaměstnání je druh práce, kterou pracovník vykonává bez ohledu na to, zda byl pro tuto práci vyučen.

45 KOMPETENCE Model ledovce manažerských kompetencí Vrchol ledovce manažerských kompetencí se skládá z dovedností a znalostí, které můžeme na rozdíl od spodních vrstev snadno trénovat a rozvíjet. Spodní vrstvy je také možné rozvíjet, ale je to náročnější a zabere to mnohem více času Jednotlivé úrovně kompetencí tedy můžeme popsat následovně: dovednost umožňuje provádět konkrétní činnost, úroveň dovedností je dána vlohami, vzděláním, výcvikem či našimi zájmy, dovedností je například počítačové programování, znalosti souvisí s určitými oblastmi, jsou to poznatky, které vychází z vykonávané práce, sociální role je obraz, který jedinec předvádí na veřejnosti, odráží hodnotu osobnosti, obraz sebe sama je pohled člověka na vlastní já, rysy značí trvalé znaky člověka, je to obvyklé chování, které člověka odlišuje od ostatních, motivy jsou vnitřní pohnutky, které vyvolávají a udržují aktivitu.

46 Hierarchický model kompetence Chování Dovednosti Inteligence Talent Schopnost Vědomosti Zkušenosti Know-how Hodnoty Postoje Motivy Jako kompetence je někdy chápáno pouze zjevné chování. V tomto modelu však vidíme, že na dalším stupni jsou dovednosti, vědomosti a oproti předchozímu modelu také zkušenosti a know-how. Schopnosti se pomocí odborné praxe projeví v dovednostech. Praxe vytváří předpoklad pro osvojení si zkušeností, které jsou pro danou práci podstatné. Know-how můžeme chápat jako znalost nějakého postupu. Ve spodní vrstvě vidíme inteligenci, talent a schopnosti na straně jedné a hodnoty, postoje a motivy na straně druhé. Inteligence je jakási obecná schopnost rozumně myslet a vypořádat se se svým okolím. Místo pojmu talent by bylo možná lepší na tomto místě uvést nadání, protože talent je definovaný jako soubor výrazných dovedností, kdežto nadání je soubor příznivých vrozených předpokladů k určité činnosti. Hodnoty vznikají přisuzováním významu skutečnostem, které poznáváme. Postoje jsou přitom chápány jako trvalé soustavy pozitivních či negativních hodnocení. Motivy jako vnitřní pohnutky, které vyvolávají a udržují aktivitu nelze nikdy podcenit.

47 Děkuji za pozornost. Prof. Ing. Jiří URBÁNEK, CSc. Katedra ochrany obyvatelstva Univerzita obrany Kounicova Brno tel.:

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena Bumbová, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomiky a managementu Katedra ochrany obyvatelstva Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti

ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti ČSN ISO/IEC 27001:2014 a zákon o kybernetické bezpečnosti Ing. Daniel Kardoš, Ph.D 4.11.2014 ČSN ISO/IEC 27001:2006 ČSN ISO/IEC 27001:2014 Poznámka 0 Úvod 1 Předmět normy 2 Normativní odkazy 3 Termíny

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Léto 2014 Interní audit vymezení IA a outsourcing, benchmarking Ing. Petr Mach 1. Vymezení interního auditu, vztah k EA 2. Interní audit a outsourcing 3. Interní audit a benchmarking 2 Cíle auditu: Externí

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2016 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU

ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0068 Prohloubení nabídky vzdělávacích programů v oblasti rozvoje lidských zdrojů vedoucích úředníků měst,

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001

Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Certifikace systému managementu bezpečnosti informací dle ISO/IEC 27001 Hradec Králové duben 2009 2009-03 Informace versus Bezpečnost informací Informace (aktivum) - vše, co má hodnotu pro organizaci Bezpečnost

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.020; 35.040 2008 Systém managementu bezpečnosti informací - Směrnice pro management rizik bezpečnosti informací ČSN 36 9790 Červen idt BS 7799-3:2006 Information Security Management

Více

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration

Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Podpora kvality ICT ve veřejné správě pohledem Telefónica O2 4. Národní konference kvality Karlovy Vary Jan Hřídel Regional Sales Manager - Public Administration Obsah 1. Strategie v ICT využití metody

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011

Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Porada zástupů územních samospráv a jejich úřadů: Systém vnitřního řízení a kontroly Ing. Josef Svoboda, Ph.D. Regionservis Pleinservis, s.r.o Dětenice 11. května 2011 Systém vnitřního řízení a kontroly

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN 80-7261-152-6 OBSAH Úvod 9 Kapitola 1: POJMOSLOVÍ 13 Kapitola 2: PROČ A JAK MANAGEMENT PARTNERSTVÍ S DODAVATELI 19 2.1 Role nákupu v organizacích 21 2.2 Role organizací v dodavatelském

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org

International for Standardization for Standardization. International Organization. www.iso.org. www.iso.org International Organization International for Standardization Organization for Standardization www.iso.org www.iso.org 1 Přehled ISO 9001 a ISO 14001 zpracoval Roger Frost e-mail frost@iso.org Manager,

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce?

Abychom definovali dimenze kompetencí, položili jsme si otázku: S kým/čím vstupujete do vzájemné interakce? Profily kompetencí Úvodní situace před testováním E-learningový modul obsahuje šest interaktivních situací orientovaných na kompetence, které mají svou roli v maloobchodní společnosti. Všechny maloobchodní

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3

Obsah. ÚVOD 1 Poděkování 3 ÚVOD 1 Poděkování 3 Kapitola 1 CO JE TO PROCES? 5 Co všechno musíme vědět o procesním řízení, abychom ho mohli zavést 6 Různá důležitost procesů 13 Strategické plánování 16 Provedení strategické analýzy

Více

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba

Audit ICT. KATALOG služeb. Ing. Jiří Štěrba KATALOG služeb Ing. Jiří Štěrba Obsah Úvod 3 Služby 4 Zaměření 5 Nabídka 7 Poptávka 8 Ke stažení 9 Reference 10 Informace 11 Kontakty 12 2 Úvod Dovolte, abychom Vám poskytli informace, které jsou věnovány

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14

OBSAH INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 ŘÍZENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU 37. Kapitola 1. Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 OBSAH Kapitola 1 INTELEKTUÁLNÍ A LIDSKÝ KAPITÁL 11 Problémy s terminologií 12 Intelektuální kapitál a jeho složky 14 Stručná poznámka k pojmu kapitál v ekonomické teorii 14 Intelektuální kapitál 14 Klasifikace

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE. FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Obor Provoz a ekonomie Katedra ekonomických teorií TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Téma: Charakteristika konkurenceschopnosti podniků ČR v souvislosti

Více

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS)

Systém řízení informační bezpečnosti (ISMS) Systém řízení informační bezpečností (ISMS) RNDr. Igor Čermák, CSc. Katedra počítačových systémů Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze Igor Čermák, 2011 Informační bezpečnost,

Více

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017

KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 KATALOG SEMINÁŘŮ SYSTÉMY KVALITY PRO ROK 2017 Katalog vzdělávacích akcí Textilního zkušebního ústavu, s.p. Nabídka seminářů... 3 1. Nové požadavky normy ISO 9001... 4 2. Nové požadavky normy ISO 14001...

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Marketingová koncepce managementu

Marketingová koncepce managementu Marketingová koncepce managementu 0 Tomek - Vávrová Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd FEL-ČVUT YMVY Definice managementu duševní a fyzická práce usilující o koordinaci různých činností za

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

1.1 Význam a cíl měření

1.1 Význam a cíl měření Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 1.1 Význam a cíl měření Cílem obsahového okruhu Technická měření je vybavit žáky především souborem praktických

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000

Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Praktické zkušenosti s certifikací na ISO/IEC 20000 Vladimír r VáňaV Senior business consultant AutoCont CZ a.s. Agenda Proč jsme se rozhodli k implementaci kvalitativního standardu a následné certifikaci?

Více

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje

Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje Cesta k zavedení managementu společenské odpovědnosti, aneb jak na to praxe Krajského úřadu Jihomoravského kraje 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu:

Učební cíl: Obsahová náplň předmětu: Učební cíl: V rámci studia mají absolventi zvládnout soubor poznatků specializované činnosti, bez které se neobejde žádný větší organizační celek, pochopit rozdíl mezi vedením a řízení, zorientovat se

Více

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010

Kvalita v ošetřovatelské péči. Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalita v ošetřovatelské péči Irena Pejznochová Česká asociace sester Česká společnost pro jakost 30.dubna 2010 Kvalitní péče? Jak se společnost dokáže postarat o seniory a osoby se zdravotním postižením,

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER

HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW MODEL MANAŽER A IS IS, a.s. F l o r i á nsk é nám. 1 0 3-27 2 0 1 K l a d no - h2 k.a i si s.c z T e l., f a x: +4 2 0 312 245 8 1 8 - e -m a il: h2 k @ a i si s. c z HODNOTÍCÍ MODUL HOW 2 KNOW Nástroj pro hodnocení

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA PROVOZ A EKONOMIKA Katedra řízení Teze diplomové práce MANAŽERSKÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI Vedoucí práce: Doc. Ing. Marie Horalíková, CSc. Vypracovala:

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA

ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe. Ing. Martin Havel, MBA ISO 9001:2009 a ISO 27001:2005 dobrá praxe Ing. Martin Havel, MBA Obsah 1. Podstata řešení 2. Cíle 3. Průběh implementace 4. Přínos 5. Výsledky 6. Doporučení 2 Podstata řešení Vytvoření jednotného systému

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu

Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15. Katedra podnikání a managementu Tematické okruhy diplomových (magisterských) prací pro akademický rok 2014/15 Katedra podnikání a managementu doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj.

SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) Povinný kurz specializace Personální management a organizační rozvoj. 1 SPP 423 Principy personálního řízení (Personální analýza, plánování, strategie) garant kurzu: PhDr. Jiří Winkler, PhD. Vyučující : PhDr. Alena Lubasová, Ph.D. Identifikace kurzu : Magisterské prezenční

Více

2. Podnik a jeho řízení

2. Podnik a jeho řízení 2. Podnik a jeho řízení Řízení podniku Rozvoj podniku Vazba strategie procesy Strategie podniku SWOT analýza Podnik a IS Strategie IS/ICT Projekty 1/35 Řízení podniku - 1 Vrcholové vedení Řídící aktivity

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK

MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK MONITORING NEKALÝCH OBCHODNÍCH PRAKTIK Dodržují vaši obchodníci a prodejní zástupci vaše obchodní podmínky? Uplatňují vaše etické principy všichni zaměstnanci vůči svým zákazníkům? Dostávají vaši zákazníci

Více

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD.

Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení. Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Aplikace modelu CAF 2006 za podpory procesního řízení Ing. Vlastimil Pecka Ing. Zdeněk Havelka, PhD. Cíle prezentace 1. Přiblížit důvody zavádění modelu CAF 2009 za podpory procesního řízení. 2. Shrnutí

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje

Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Celokrajské strategické řízení příspěvkových organizací, návrh pravidel rady kraje Zdeněk Kadlec, ředitel Krajského úřadu Kraje Vysočina Komplexní, konečná odpovědnost Kdo je nositelem komplexní, konečné

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

Manažerská psychologie a manažerské poradenství

Manažerská psychologie a manažerské poradenství Manažerská psychologie a manažerské poradenství Úvod do manažerské psychologie PhDr. Martin Seitl, Ph.D. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/28.0138 Název projektu: Modularizace manažerského a psychologického

Více

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu

1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu KAPITOLA 1: MANAGEMENT A KRIZOVÝ MANAGEMENT 1.3 Podstata, předmět a cíle krizového managementu Krizový management patří do skupiny prediktivního projektového managementu 4. Je to soubor specifických přístupů,

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o.

Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik. Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Business Continuity Management jako jeden z nástrojů zvládání rizik Ing. Martin Tobolka AEC, spol. s r.o. Co je BCM? Mezi časté příčiny přerušení kontinuity činností patří technická selhání (energie, HW,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004

CobiT. Control Objectives for Information and related Technology. Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 CobiT Control Objectives for Information and related Technology Teplá u Mariánských Lázní, 6. října 2004 Agenda Základy CobiT Pojem CobiT Domény CobiT Hodnocení a metriky dle CobiT IT Governance Řízení

Více

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE

1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE 1. VYMEZENÍ ODBORNÉ STÁŽE Šablona stáže představuje základní rámec odborné stáže pro typovou pozici a obsahuje požadavky na obsah a průběh stáže, na stážistu i na poskytovatele stáže. Bílá pole označují

Více

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A

Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu PDCA Požadavky ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A ISO 9001:2015 v cyklu P-D-C-A Milan Trčka Kontext organizace (4) Interní a externí aspekty Rozsah zákazníků Zainteresované strany Systém managementu kvality Kontext organizace (4) Základ Kontext organizace

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA II. Úvod do dobrovolných nástrojů Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Kounicova 65 662 10 Brno telefon: 973 44 31 55 e-mail: alena.oulehlova@unob.cz

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Vymezeni, historie a vývoj managementu Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Andragogika Podklady do školy

Andragogika Podklady do školy Andragogika Podklady do školy 1 Vzdělávání dospělých 1.1 Důvody ke vzdělávání dospělých Vzdělávání dospělých, i přes významný pokrok, stále zaostává za potřebami ekonomik jednotlivých států. Oblast vzdělávání

Více

Ing. Alena Šafrová Drášilová

Ing. Alena Šafrová Drášilová Organizování Ing. Alena Šafrová Drášilová BPH_ZMAN Organizace ace spontánní umělé zaměstnanecké zájmové princip vstupu do organizace psychologická psaná smlouva maximalizace užitku alokace zdrojů v organizaci

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více