MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143"

Transkript

1 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/

2 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje lidský faktor v řízení a využívá motivace lidí. Manažer musí mít schopnost vést lidi a vědět, které lidské faktory ovlivňují dosažení požadovaných výsledků. Vedení lidí a koordinace jejich činnosti = základní náplň práce manažerů na všech úrovních. Lidskými faktory se rozumí odlišnost lidí v psychologických vlastnostech : Inteligence a chápavost Vstřícnost a schopnost komunikace Výkonnost a soustředění se na úkol Vytrvalost a preciznost Samostatnost a schopnost improvizace

3 Motivace Představuje souhrn osobních cílů, jejichž dosažení je podmíněno dosažením zadaných cílů. Motivovat člověka znamená dát člověku osobní cíl shodný s jeho přáními, potřebami či touhami. Motivaci ovlivňují: a) vnější kritéria daná okolím (společnost, právní normy, morální kodex) b) vnitřní kritéria daná člověkem (osobní cíle, způsob sebehodnocení, životní zkušenosti)

4 Motivaci chápeme jako určitý řetězec reakcí: potřeba přání uspokojení

5 Motivace X Stimulace MOTIVACE v činnosti člověka se projevuje jako vnitřní popud působící směrem k vytyčenému cíli MOTIV = vlastní vnitřní impuls (pohnutka) pro jednání člověka STIMULACE soubor vnějších podnětů a pobídek, které usměrňují jednání pracovníků a které působí na jejich motivaci STIMUL = vnější pobídka, která má určitý motiv podnítit nebo tlumit; má žádoucí účinek jen tehdy, když je v souladu s motivačním profilem člověka a situací, v níž se nachází Př. Vyžadujeme-li od pracovníka v pondělí práci přesčas, kterou stimulujeme návrhem náhradního volna v pátek odpoledne, pak stimul může vyvolat: a) vnitřní ochotu, zájem (v případě, že nemá nic naplánováno) b) pramalou ochotu (jedná-li se o čáru přes rozpočet ) tu můžeme změnit jiným stimulem např. odměnou

6 Vývoj motivačních koncepcí Koncepce racionálně ekonomického chování člověka Koncepce sociálního člověka Koncepce realizujícího se člověka Koncepce komplexního člověka

7 Koncepce racionálně ekonomického chování člověka období prvního desetiletí 20. století Východiskem koncepce jsou tyto závěry: - člověk je primárně motivovaný monetárními (peněžními) podněty, ve svém jednání je pasivní, ovlivnit se dá pouze ekonomickými stimuly - člověk má iracionální pocity - průměrný člověk nerad pracuje, může-li, práci se vyhýbá - protože nechuť k práci je základem lidské povahy, musí být lidé kontrolováni (pod výhružkou trestu) - průměrný člověk dává přednost tomu, aby byl veden, chce se vyhnout odpovědnosti, má poměrně nízké ambice Praktické důsledky této koncepce spočívaly v přesvědčení, že pro výkon pracovní činnosti je třeba pracovníkům poskytnout podrobné předpisy, vyžadovat důslednou kázeň a motivovat je prostřednictvím úkolové mzdy.

8 Koncepce sociálního člověka pol. 20. let 20. století protipól předchozí koncepce Vychází z těchto předpokladů: - vykonávaná práce, pracovní podmínky i fyzické potřeby lidí mají obvykle menší vliv na výsledky práce než sociální a psychologické faktory - člověk je v první řadě motivován sociálními potřebami, sociální síly uvnitř skupiny mohou být silnější než opatření nadřízených - podřízení reagují na informace vedoucích jen v tom rozsahu, ve kterém bere nadřízený ohled na sociální potřeby podřízených Praktický efekt této koncepce najdeme v existenci dalších faktorů motivace (sociálních a psychologických) potřeba sociální stability atd.

9 Koncepce realizujícího se člověka Představitelé této koncepce: a) Abraham Maslow (americký psycholog) a jeho teorie hierarchie potřeb b) F. Herzberg teorie dvou faktorů c) D. McGregor teorie X a Y, a další

10 Koncepce realizujícího se člověka Vychází z těchto závěrů: jednání člověka ovlivňuje celá řada potřeb, které lze uspořádat hierarchicky člověk se nejdříve snaží uspokojit základní životní potřeby (fyziologické, bezpečí), poté má zájem uspokojit potřeby vyšší (sociální jistoty, uznání) fyzické a duševní úsilí související s prací je přirozené; podle konkrétních podmínek může být určitá práce zdrojem pocitu uspokojení (je vykonávána dobrovolně) X nebo je zdrojem pocitu stresu (člověk se jí vyhýbá)

11 Teorie hierarchie potřeb Maslowova pyramida potřeb Lidské potřeby jsou podle této teorie rozděleny do pěti hierarchicky spořádaných skupin, a to na potřeby : Fyziologické Jistoty a bezpečí Přátelství a přijetí Uznání Seberealizace Tato teorie předpokládá, že níže položené potřeby jsou významnější a jejich alespoň částečné uspokojení je podmínkou pro vznik méně naléhavých a vývojově vyšších potřeb. Toto však nelze říci zcela bezvýhradně a je doloženo, že uspokojování vyšších potřeb (estetických, duchovních) může napomoci v mezních situacích lidského života, ve kterých je možnost uspokojování nižších potřeb omezena

12 Koncepce realizujícího se člověka Koncepce dále vychází z těchto závěrů: fyzické a duševní úsilí související s prací je přirozené; podle konkrétních podmínek může být určitá práce zdrojem pocitu uspokojení (je vykonávána dobrovolně) X nebo je zdrojem pocitu stresu (člověk se jí vyhýbá) vnější kontrola a pohrůžka trestu jsou jedinými prostředky, které vedou ke splnění podnikových cílů (člověka je možné naučit, aby plnil úkoly s pomocí sebekontroly a sebeřízení) za určitých podmínek je člověk schopen naučit se přijímat odpovědnost; vyhýbání se odpovědnosti není přirozená lidská vlastnost intelektuální kapacita reprezentuje poměrně vysoký stupeň představivosti, tvůrčích schopností při dosahování cílů

13 Teorie dvou faktorů Autorem je F. Herzberg ( ) Formuluje dvě skupiny vzájemně odlišných faktorů: - udržovací faktory (frustrátory) - motivační faktory (motivátory)

14 Motivátory úzce souvisí s vykonávanou činností a jejím bezprostředním oceněním vůči vykonávané činnosti mají motivační účinek Mezi motivátory můžeme zařadit: dosažení cíle uznání povýšení práce sama o sobě možnost osobního růstu odpovědnost samostatnost

15 Frustrátory souvisí s širšími podmínkami, ve kterých lidé pracují při jejich přiměřeném pozitivním účinku si je pracovníci příliš neuvědomují a na bezprostřední motivaci nemají významnější vliv při snížení pod prahovou úroveň dochází náhle k výraznému pocitu nespokojenosti

16 Mezi frustrátory můžeme zařadit: Podniková politika a správa Vztahy s nadřízenými, kolegy, podřízenými Plat Jistota práce Osobní život Pracovní podmínky Postavení

17 Maslovovaa Herzbergovateorie -rozdíly - oblast Maslow Herzberg 1. vztahuje se na všechny lidi společnosti ve všech organizacích 2. vliv potřeb na chování 3. role peněžní odměny všechny potřeby mohou motivovat může motivovat 4. záběr týká se všech lidí a jejich životů většinou na duševní pracovníky a na vysoce kvalifikované pracovníky pouze některé vnitřní potřeby mohou fungovat jako motivátory není klíčovým motivátorem soustřeďuje se na práci

18 McGregorova teorie X a Y Autorem je D. McGregor ( ) představuje dva extrémní názory na vztah člověka k práci a tomu odpovídající formy řízení

19 Teorie X průměrný člověk má přirozený odpor k práci, a proto se jí pokud možno vyhýbá, protože odpor k práci je přirozenou lidskou vlastností, musí být lidé nuceni, kontrolováni, usměrňováni a musí jim hrozit postihy, pokud nebudou vynakládat požadované úsilí pro dosažení podnikových cílů,

20 Teorie Y vynakládat fyzické a duševní úsilí je přirozené jako hra či odpočinek, vnější řízení a hrozba postihu nejsou jedinými prostředky k dosažení žádoucího úsilí ve směru podnikových cílů, lidé jsou schopni sami se řídit a kontrolovat, zda jejich činnost směřuje k dosažení podnikových cílů, se kterými se ztotožňují, při vhodných podmínkách se průměrný člověk naučí odpovědnost nejen přijímat, ale také vyhledávat, intelektuální potenciál průměrného člověka je v moderním průmyslu nedostatečně využíván.

21 Teorie Y Čím vyšší je úroveň vzdělání a kvalifikace pracovníků určité pracovní skupiny, tím více se její skupinové postoje blíží teorii Y. V důsledku toho, vedoucí kolektivu musí vymezit dlouhodobé osobní cíle každému jedinci. Jsou-li tyto cíle oboustranně akceptovatelné, stává se tento cíl (díky působení emotivní složky) motivačním faktorem sám o sobě a pracovník se při jeho dosahovánízároveň angažuje pro celopodnikový cíl.

22 Koncepce komplexního člověka Tato koncepce odráží současný pohled na postavení a úlohu člověka v organizaci, možnosti motivace atd.: člověk je mnohostranný, schopný přeměny, za různých okolností usiluje o různé cíle pro motivaci pracovníků je důležité mít jasné představy a získat pro ně spolupracovníky uplatňovat otevřenou komunikaci o záměrech v rozvoji firmy, o dosažených výsledcích i nejdůležitějších nedostatcích věnovat pozornost pracovnímu prostředí usilovat o rozvoj kvalifikace pracovníků posilovat zainteresovanost pracovníků na výsledcích firmy (podíly na zisku, výhodné spoření atd.) SŠ KNIH, s. r. o.

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Obsah Úvod...2 1. Motivace...2 2. Teorie motivace...4 3. Motivace pracovní činnosti...7 4. Potřeby...9 5. Demotivace... 12 Literatura... 14 Úvod Tématem této práce jsou motivační

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v technologické firmě Autor BP: Vítězslav Černý Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2013 Praha ČESTNÉ

Více

Motivace v pracovním procesu

Motivace v pracovním procesu Motivace v pracovním procesu Úvod Tématem této práce jsou motivační vlivy na pracovišti dle Maslowovy pyramidy potřeb. Základními pojmy naší práce je motivace a motiv. Zmiňujeme zde některé teorie motivace

Více

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov

Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Motivační program pracovníků Centra služeb pro seniory Kyjov Bc. Lucie Holková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá zjištěním spokojenosti zaměstnanců Centra služeb pro seniory Kyjov,

Více

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková

Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení. Bc. Milena Vaníčková Motivace zaměstnanců - aspekt personálního řízení Bc. Milena Vaníčková Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Personální řízení je rozhodující oblastí podnikového řízení a tedy nedílnou součástí strategického

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Motivování zaměstnanců v organizaci The Motivation of Employees at an Organization Jana Rottenbergová Cheb 2012 Poděkování Ráda bych

Více

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce

Motivační systém zdravotních sester. v nemocnici. Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií. magisterská diplomová práce Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií Motivační systém zdravotních sester v nemocnici magisterská diplomová práce Autor práce: Bc. Pavla Juráková Vedoucí diplomové práce: PhDr. Alena Lubasová

Více

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu

UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Analýza motivace a spokojenosti zaměstnanců ve vybrané leasingové společnosti Autor BP: Michal Opočenský Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová,

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra ekonomických a sociálních věd. Pracovní motivace. Bakalářská práce. Alice Weisserová Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Pracovní motivace Bakalářská práce Autor: Alice Weisserová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. PhDr. Viktor Červený Praha

Více

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová

Pracovní spokojenost zaměstnanců. Miroslava Gigimovová Pracovní spokojenost zaměstnanců Miroslava Gigimovová Bakalářská práce 2013 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovní spokojenosti zaměstnanců a v souvislostí s ní také úrovní vybavenosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomických studií ZÁKLADY MANAGEMENTU Roman Fiala 2009 Recenzovali: prof. Ing. Jan Váchal, CSc. doc. Ing. Jiří Dědina, CSc. Za jazykovou a věcnou správnost

Více

Systém motivace pracovníků

Systém motivace pracovníků UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE A ANDRAGOGIKY Renata Pávková Systém motivace pracovníků Scheme of employee motivation ZÁVĚREČNÁ MAGISTERSKÁ PRÁCE Vedoucí práce: Mgr.

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků obchodního oddělení v prozákaznicky orientovaném a silně konkurenčním prostředí Autor BP: Jindřich Michalica

Více

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ

SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ SOCIÁLNĚ-PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY MOTIVACE A ROZVOJE PRACOVNÍKŮ Vojtěch Malátek Klíčová slova: pracovník, motivace, pracovní spokojenost, lidský kapitál, rozvoj pracovníků, podniková kultura, podnik Key words:

Více

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ

PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY VYUŽITÍ MOTIVAČNÍCH ČINITELŮ V SOUČASNÉM ZEMĚDĚLSKÉM PODNIKÁNÍ Drahomíra Dlouhá Ústav práva a sociologie PEF Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 662 65 Brno Anotace: Podnikový

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení a motivace pracovníků v ICT společnosti Autor BP: Jan Rys Vedoucí BP: Ing. Jarmila Zouharová, Ph.D. 2014 Praha Čestné prohlášení

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita v Brně. Fakulta sociálních studií Masarykova univerzita v Brně Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce Strategie, firemní kultura a personální řízení Diplomová práce Autor práce: Julie Baránková Vedoucí diplomové

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Konkurenci nelze porážet velikostí, ale předstihnout se musí myšlením. " R.Solow Analýzy fungování firem jednoznačně prokazují, že jedním ze základních faktorů úspěšnosti firem je

Více

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví. Bakalářská práce Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Bakalářská práce

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIKY A MANAGEMENTU ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LITOMYŠL DIPLOMOVÁ PRÁCE 2007 Bc. Irena Macková UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO-SPRÁVNÍ

Více

Základy řízení lidských zdrojů

Základy řízení lidských zdrojů Základy řízení lidských zdrojů Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Základy řízení lidských zdrojů Obsah 1.

Více

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ

Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ O S T R A V S K Á U N I V E R Z I T A Z D R A V O T N Ě S O C I Á L N Í F A K U L T A Z Á K L A D Y M A N A G E M E N T U V O Š E TŘOVATELSTVÍ D o c. P h D r. D a r j a J A R O Š O V Á, P h D. OSTRAVA

Více

METODIKA VÝBĚRU A HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI A. S.

METODIKA VÝBĚRU A HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI A. S. Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství METODIKA VÝBĚRU A HODNOCENÍ OBCHODNÍCH ZÁSTUPCŮ V PLZEŇSKÉM PRAZDROJI A. S. Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Personální psychologie výběr personálu

Personální psychologie výběr personálu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra ekonomických a sociálních věd Personální psychologie výběr personálu Bakalářská práce Autor: Jaroslava Korinková Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ

MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO TÝMU V LŮŽKOVÉM ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Bc. Markéta Zabloudilová Studijní obor: Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech MANAGEMENT EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ OŠETŘOVATELSKÉHO

Více

Úloha vedoucího pracovníka ve společnosti Agrodružstvo Jevišovice

Úloha vedoucího pracovníka ve společnosti Agrodružstvo Jevišovice SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Úloha vedoucího pracovníka ve společnosti Agrodružstvo Jevišovice

Více