Novinky CADKONu+ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky CADKONu+ 2015"

Transkript

1 Novinky CADKONu PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu+ Stavební konstrukce a CADKONu+ TZB verze 2015 oproti verzi 2014 SP1. Nová verze CADKON obsahuje nové funkce a vylepšení, na základě připomínek Vás uživatelů. Tato nová verze plně podporuje formát výkresu dwg 2013 a nechybí ani plná kompatibilita s operačním systémem Windows 8.1. Obsah: Novinky společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB... 2 Novinky pro CADKON+ Stavební konstrukce... 9 Novinky pro CADKON+ TZB Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Vyřešené problémy CADKON+ Stavební konstrukce Vyřešené problémy CADKON+ TZB Systémové požadavky Technická podpora

2 Novinky společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Zabezpečení výkresu Možnost předání uzamčeného výkresu DWG, jako ochrana před odcizením vašich dat. Obr. Ribbon Odeslat s novým příkazem Zamknout výkres. Funkce vytvoří uzamčenou kopii celého výkresu nebo jeho vybrané části. Výsledkem je samostatný soubor DWG, jehož obsahem je jediný uzamčený objekt, který je možné prohlížet, měřit, ovládat jeho hladiny a tisknout, ale není možné jej rozložit, kopírovat a jinak upravit. Možnosti dalšího omezení nakládání s výkresem - zákaz odměřování a ovládání hladin. Obr. Dialogové okno s možnostmi nastavení zamykaného výkresu. Oříznutí výřezu Výřezy výkresového prostoru mohou snadno měnit tvar a přitom stále zachovávat předchozí nastavení výřezu. Obr. Ribbon Výřezy s novým příkazem Oříznutí výřezu. Výřez lze oříznout výběrem existujícího objektu, nebo zadáním polygonální hranice. 2

3 Nová ukotvitelná paleta nástrojů Paleta nástrojů poskytuje flexibilitu pro rychlý přístup k základním příkazům. Ta může být ukotvena nebo plovoucí, různě veliká a umístěna v různých polohách v uživatelském rozhraní. Lze je upravit také přidáním/odebrání nebo přejmenování karty a přidáním/odstraněním bloků. Obr. Okno palety nástrojů s nabídkou základních editačních příkazů a možností vytvoření a naplnění vlastní palety bloků. Obsahuje příkazy pro úpravy 2D/3D objektů. Speciální karta pro uložení a vkládání bloků. 3

4 Uživatelské nastavení stránky V dialogovém okně "Tisk" byla zařazena nové funkčnost, které umožňuje uložení nastavení uživatelských úprav. Obr. Dialogové okno Tisk s novou možností uložení nastavení stránky. Uloží aktuální nastavení do pojmenovaného nastavení stránky, které může být změněno ve Správci nastavení stránky. Uložené nastavení zůstává součástí výkresu. Obr. Dialogové okno Správce nastavení stránek se zobrazením uložených nastavení stránek. 4

5 Nastavení barev pro šrafy V nastavení šraf byla zařazena možnost zadání vlastní barvy, nezávislé na barvě aktuální hladiny. Asociativita úhlových kót pro dynamické bloky Obr. Dialogové okno nastavení parametrů šraf s možností zadání vlastní barvy. Úhlová kóta obsažená v dynamickém bloku bude stále asociativní i při úpravách parametrů bloku. Úhlové kóty se aktualizují spolu s geometrií dynamického bloku jak ručně protažením uzlů nebo úpravou parametrů v dialogu "Vlastnosti". Kóta délky oblouku Pro zvýšení produktivity byla přidána do pásu karet a panelu nástrojů ikona funkce "Kóta délky oblouku". Obr. Ribbon Kóty obecné s novým příkazem Kóty délky oblouku. 5

6 Kóty a kótovací styly Předpony a přípony primárních jednotek mají zvýšený počet povolených znaků. Pro násobitel jednotek a toleranci jsou povoleny hodnoty menší než 0.1. Obr. Dialogové okno nastavení kótovacího stylu s vyznačením položek provedených úprav. Do vlastností kóty byla přidána pevná délka vynášecí čáry kóty (systémová proměnná DIMFXL). Odkazy mohou být vytvořeny a umístěny v jiné výšce než 0. Šrafování Při šrafování jsou dočasně vypnuty body uchopení, což minimalizuje chyby. Po dokončení šrafování se obnoví nastavení pro body uchopení. Šrafování pomocí možnosti Vybrat objekty bylo vylepšeno v několika specifických případech: - Pro šrafování mohou být vybrány 3D křivky. - Při šrafování pomocí vzoru Solid můžete také vybrat objekty. 6

7 Pro rychlé vyplnění plochy v závislosti na typu zvolené hranice, přidány funkce Solid křivky, Solid hranice a Solid mezi dvě úsečky. Obr. Ribbon Šrafy s nově přidanými příkazy na vyplnění plochy. Příkaz Kopie vlastností Několik vylepšení a oprav bylo provedeno pro příkaz Kopie vlastností od základních objektů až po texty a víceřádkové texty. Vlastnost tloušťka čáry můžete přenášet z jedné čáry na druhou. Vlastnost výška je správně použita v odkazech. Uchopovací body Uchopovací body lze získat na plochách a objektech mnohoúhelníkových sítí. Body uchopení lze nyní získat pro bloky a externí reference v rozvržení. Mezi dvěma bloky jsou rozpoznány režimy uchopení průsečík a zdánlivý průsečík. Zaoblení úseček a křivek V některých zvláštních případech lze připojit zaoblené segmenty čáry. Zaoblení křivky při poloměru 0 ořízne správnou stranu objektu. Vypnutí/zapnutí řídících pohledů Byla přidána nová systémová proměnná pro zapnutí/vypnutí ovládání pohledů (VPCONTROL). Chcete-li ovládat viditelnost tohoto ovládacího prvku, nastavte systémovou proměnnou "VPCONTROL" na 1 nebo 0. Chcete-li skrýt ovládací prvky, nastavte ji na 0 (vypnuto). Chcete-li zobrazit ovládací prvky, nastavte ji na 1 (zapnuto). Obr. Zobrazené ikony ovládání pohledů. 7

8 Vysunutí oblastí, 3D křivka a dynamické vysunutí Nyní mohou být vysunuty 3D křivky, pokud jsou všechny vrcholy ve stejné rovině. Oblasti jsou vysunuty ve správném směru, v závislosti na kladné nebo záporné hodnotě výšky. Dynamické vysunutí definované pomocí směru polární se provádí správně. Příkaz vícenásobně u 3D modelování Příkaz vícenásobně lze použít také pro 3D tělesa krychle. Příkaz vícenásobně lze použít pro zaoblení a zkosení objektů 3D těles. Aktualizovaná nápověda Byla provedena aktualizace nápovědy. 8

9 Novinky pro CADKON+ Stavební konstrukce Aktualizace kót při úpravách otvorů Pokud při úpravě otvoru funkcí Editace otvoru jsou součástí výběru otvoru i kóty, tak při změně velikosti otvoru dojde k posunu kótovaných bodů a provede se aktualizace kóty šířky otvoru. Obr. Aktualizace kóty šířky dveří a otvoru po provedení editace otvoru. Volba počtu zobrazených desetinných míst plochy popisu místnosti Odečtená plocha místnosti a další číselné položky v rámci funkcí na vytváření a úpravy popisů místností se zobrazí dle nastavené přesnosti. Obr. Nastavení přesnosti a její zobrazení v položkách popisu místnosti. 9

10 Zobrazená přesnost číselných položek popisů místností se řídí podle nastavení přesnosti v rámci příkazu Jednotky (_UNITS). Možnost úpravy zobrazené přesnosti plochy místnosti dodatečně, bez nutnosti nového odečítání plochy. Stačí změnit nastavení přesnosti v Jednotkách. Popis místnosti si pamatuje přesnost na 8 desetinných míst. Pokud se ručně přepíše některá z číselných položek, tak program bude nadále pracovat s touto novou hodnotou. Pouze editační funkce na aktualizaci plochy popisů místností tuto ručně zadanou hodnotu mohou opět přepsat podle nového odečtení plochy z výkresu. Tabulky popisů místností vykreslují číselné položky s přesností zadanou v rámci vlastního nastavení tabulek. Zobrazení strany otevírání dveří v pohledu Ve funkcích Pohled a Svislý řez je přidána možnost vykreslení zobrazení strany otevírání dveří. Obr. Dialogové okno Pohled s možností vykreslení strany otevírání dveří. Obr. Vykreslené zobrazení strany otevírání dveří. Vykreslení strany otevírání u dveří v pohledu. Způsob otevírání v pohledu odpovídá půdorysnému typu výplně a nastavené straně otevírání. Přidána volba "Strana otevírání dveří", která je přístupná v případě volby "Kreslit rámy oken/dveří v pohledu". Značka způsobu otevírání dveří je vykreslena do samostatné hladiny pro jednoduché ovládání její viditelnosti. Vykreslená značka v pohledu může také sloužit jako rychlý indikátor strany otevírání dveří při doplňování bloků schémat dveřních křídel včetně zobrazení kliky. 10

11 Svislé a vodorovné dopravní značení Nové a snadné vkládání dopravního značení do výkresu s možností výkazu značek do tabulky. Obr. Ribbon Knihovny s nově zařazenými příkazy dopravního značení. Knihovna svislých a vodorovných dopravních značek v barevném nebo obrysovém zobrazení. Vytvoření skupiny z několika dopravních značek vybraných v knihovně a jejich společné vložení do výkresu. Vložené značky do výkresu je možné vykázat do tabulky s kusovníkem. Obr. Dialogové okno Svislé dopravní značení. Obr. Vykreslená skupina značek. Rozšířená nastavení pro kreslení skladby překladů Rozšíření možností stávajícího nastavení bubliny, sklopeného řezu a popisu překladů. Vlastní nastavení stylů písem, výšek textů, hladin a dalších parametrů pro jednotlivé prvky překladu. Samostatné nastavení parametrů výškové kóty sklopeného řezu skladby překladů. Možnost uložení provedených nastavení do šablon pod zadaným názvem. Šablony lze sdílet s více uživateli jako je tomu u ostatních knihoven CADKONu. Načtení aktuálních parametrů z vykreslené skladby v rámci editace překladů. 11

12 Obr. Dialogové okno Nastavení parametrů popisu a značení skladby překladů. Mazání stropů kontroluje stav Vymazání stropu kontroluje stav hladin samostatně pro ocelové a prefabrikované nosníky. Pokud je jedna z hladin nosníku (osa resp. obrys) vypnuta, tak mazání zapne i druhou hladinu (obrys resp. osu). Tím dojde vždy k vymazání všech prvků nosníku. Vytváření DWG a DXF souborů Knihovny bloků Zařazeny funkce na aktualizace knihovnu podle DWG a DXF, které lze použít pro vytvoření odpovídajících souborů v rámci Knihovny bloků. Obr. Ribbon Blok s nově zařazenými příkazy na vytvoření DXF a DWG. 12

13 Izolace Při vykreslení izolace funkcí Izolace na vnější stranu stávající stěny, je následně editovaný otvoru funkcí Editace otvoru upraven podle vnější hrany vykreslené izolace. Toto pravidlo je vázáno na vykreslení uzavření konců vrstvy izolace, které se nastavuje zatržením Uzavření konců do hladiny: v rámci dialogu Izolace. Mtext s odkazem Mtext s odkazem má upraveno zarovnání textu vzhledem k použitému typu odkazu. Svislý řez Svislý řez v případech volby v dialogovém panelu "Kreslit do aktuální hladiny" nebo "Přidat za název hladiny z půdorysu" vykresluje do zvolených hladin všechny čáry, které jsou součástí otvoru a protíná jej čára řezu. Bubliny Pokud je vybráno schéma z Knihovny schémat a není načteno (dvojitý klik nebo Načíst schéma z nabídky na pravém tlačítku myši), tak při OK pro vložení bubliny do výkresu se zobrazí hláška "Připojit vybrané schéma v knihovně k bublině?". Vkládání řezů Řez schodištěm a Řez střechou mají volbu zadání bodu vložení až na konci funkce a vkládaný řez je tak viditelný pro jeho přesné umístění do výkresu. Databáze značek a výrobců Aktualizace knihoven výrobců prefabrikovaných stavebních prvků: - HELUZ - zařazeny balkónové panely. - HELUZ - aktualizace roletových překladů. - POROTHERM - aktualizace hmotnosti stropních vložek. - POROTHERM - aktualizace názvů překladů, přidány nové překlady XL. - HODOTHERM - aktualizace stropních nosníků a vložek. - HODOTHERM - aktualizace názvů překladů, doplnění nabídky. - YTONG - aktualizace stopních nosníků, vložek a přidány nově panely. - YTONG - zařazeny nové překlady. - GOLDBECK - aktualizace stropních panelů. - DOBIÁŠ - aktualizace stropních panelů. - MONTRAZ - aktualizace překladů. - RZP - aktualizace překladů. 13

14 Do Knihovny bloků (Pohledy > Konstrukční prvky > Výplně otvorů) zařazeny dynamické bloky: - Plastová okna (jednokřídlé, dvoukřídlé, trojkřídlé, s nadsvětlíkem, bez nadsvětlíku, varianty způsobů otevírání). Obr. Ukázka dynamických bloků plastových oken s možností změny jejich zobrazení. - Balkónové dveře plastové (jednokřídlé, dvoukřídlé, dělené, nedělené). Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností. 14

15 - Vstupní dveře plastové (varianty s bočním a horním světlíkem nebo světlíkem na obě strany). Obr. Ukázka dynamických bloků vstupních plastových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností. - Balkónové sestavy (různé varianty sestav rámů). Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových sestaví s možností změny jejich zobrazení a vlastností. 15

16 Novinky pro CADKON+ TZB Výpočty vody a cirkulace CADKON+ Zdravotechnika nyní podporuje nejen kreslení rozvodů vody a cirkulace, ale také výpočet a návrh dimenzí na základě průtoků. Do další fáze vývoje programu zpracováváme hydraulické posouzení a automatizované vykreslení schémat. Předpokladem správného výpočtu je rozmístění stoupaček, vykreslení potrubních rozvodů a vložení koncových prvků. Navržené dimenze potrubí se uloží zpět do výkresu, kde je můžete jednoduše popsat nebo vyhodnotit jako výkaz použitého materiálu např. do MS Excelu. Obr. Připravené rozvody teplé, studené vody a cirkulace v půdoryse, včetně stoupaček a výtoků. Obr. Nastavení a vlastní výpočet dimenzí potrubí. 16

17 Spolupráce s programy PROTECH Celá řada vylepšení a změn při vytváření půdorysů a schémat otopných soustav s následným exportem do programu DIMOS od společnosti PROTECH. Při exportu otopné soustavy z výkresu CADKONu do DIMOSu můžete jednoduše zadat nebo opravit označení jednotlivých větví. V náhledovém okně lze pomocí výběru oknem nebo klepáním myši a držením klávesy CTRL vybrat jednu nebo více částí schéma a zadat označení větve. Nově můžete nechat automaticky popsat čísla úseků také v půdorysech otopných soustav. Obr. Zadání možností exportu do DIMOSu včetně dodatečného doplnění informací o větvích. Hromadná změna vlastností Pokud editujete vlastnosti otopných těles vložených z databáze PROTECHu, můžete ve funkci Hromadná změna vlastností přepsat označení těles. 17 Obr. Přepsání specifikace tělesa z klávesnice.

18 Potrubí: náčrt Po výběru a použití potrubí z nabídky se hladina automaticky nastaví jako aktuální. Další potrubí potom můžete již rychle vykreslovat pomocí křivek. Popis dimenzí potrubí/vedení Funkce Popis dimenzí potrubí/vedení I si automaticky hlídá, aby se text popisu nepřekrýval s popisovaným potrubím/vedením. Obr. Příklad vykreslení popisu dimenzí potrubí se zadáním bodu vykreslení P1. Vkládání pozic Pokud při vkládání pozic popisujete také rozměr potrubí/tvarovek, můžete nyní pro text pod pozicí nastavit jiné parametry písma. Obr. Možnosti nastavení vykreslení pozic ve výkrese. Výkazy použitého materiálu Nová možnost vypsat každou položku na nový řádek (po jednotlivých kusech). Uplatnění je především při komunikaci s jinými např. rozpočtářskými programy. 18

19 Obr. Ukázka výstupu výkazu materiálu do MS Excelu. 19

20 Správce databáze značek Pokud si zákazníci vytvářejí svoje vlastní značky do databáze CADKONu, často se stávalo, že nebyly správně definovány vkládací body. Nyní musí být vkládací bod definován úsečkou v hladině DEFPOINTS a barva může být bílá, dleblok nebo dlehlad. Databáze značek a výrobců Sortiment kanalizačních tvarovek od výrobce OSMA rozšířen o systém SKOLAN DB (nízká intenzita hluku). Rozšíření sortimentu potrubních tvarovek od výrobce Atrea. Nové a přehlednější ikony pro značky venkovních situací pro elektroinstalace. Rozšíření stoupaček pro použití ve funkci Řez kanalizace v podlažích. Nové potrubní díly a tvarovky pro komínové systémy. Obr. Nové tvarovky pro vykreslování komínových systémů. Nové nebo upravené vzt tvarovky (např. přechodová spiro odbočka 30 ). Celá řada drobných úprav v databázi vzt tvarovek (rozviny, popisy dimenzí atd.). Obr. Příklady nových vzt tvarovek. 20

21 Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Kóty a kótovací styly Předpony pro alternativní jednotky se zobrazují správně. Byly opraveny ztráty asociativity u kót poloměru a průměru ve specifických případech. Opraveno chování pro barvu pozadí kót a víceřádkový text. Bloky a atributy Kopírované a zrcadlené prvky se stále ukládají do bloku i po provedení úprav na místě. Stabilita externích referencí při úpravách na místě Byl opraven problém stability, ke kterému docházelo při úpravách externích referencí a bloků na místě. Načítání souborů *.LIN a typy čar Uživatelské typy čar lze korektně načíst pomocí zadané cesty. Oprava správného zobrazení speciálních typů čar. Vylepšení tisku OLE objekty se tisknou správně. V několika specifických případech nebyly správné výsledky tisku při použití volby Okno. Vyřešeny problémy tisku podložených PDF dokumentů. Zlepšení výkonu pro operace ve složitých výkresech V několika specifických případech byla zvýšena rychlost programu. Hladiny Oprava nestability programu při změně šablony hladin na některých výkresech. Import DGN souborů Funkční import a otevření souborů formátu DGN V8. Automatické ukládání Oprava ukládání aktuálního výkresu, který se ukládal pod názvem "~.dwg" do programového adresáře CADKONu. 21

22 Vyřešené problémy CADKON+ Stavební konstrukce Prostupy Již se neprovádí kreslení odkazové čáry při vypnutém popisu. Editace otvoru Pokud otvor s dveřmi neobsahuje popis, je např. v rámci dialogu při vytváření dveří popis vypnut, tak následná editace otvoru zobrazí chybně hlášku, že na otvoru jsou provedeny uživatelské úpravy. Bublina překladů Vykreslená bublina skladby překladů byla kostrbatá při větším přiblížení. Bublina rastru Bublina popisu rastru má vlastnosti typu čáry a tloušťky DleBlok, má mít DleHlad. Dynamické bloky Oprava posunutí editačních bodů dynamických bloků po předchozím provedení výběru bloku některou z editačních funkcí CADKONu. Dynamické bloky vykázané do tabulky (příkaz _TAB_BLOCKS) se již nezobrazují s názvem nepojmenovaného bloku (např. *U001), ale v tabulce jsou uvedeny skutečné názvy bloků. Popisy místností Oprava nezobrazených horních indexů v případě užití výchozího textového stylu Standard s fontem ic-simplex.shx. Horní indexy se nyní zobrazují též v tabulkách. Formáty Možnost přidání vlastních formátů (výkresů obsahující vykreslený rámeček výkresu) nebyla funkční. Nyní přidaný výkres názvu FORMAT_*(místo * se zadá jméno formátu) se zobrazí v nabídce pevných formátů. 22

23 Vyřešené problémy CADKON+ TZB Řez kanalizace v podlažích Oprava nestability programu při výběru stoupaček bez informací o označení a podlaží. Oprava vykreslování odboček kanalizace, které jsou umístěné na jedné stoupačce, ve stejném podlaží a mají různé výšky připojení. Oprava vykreslení kanalizačních odboček v komplikovaných případech. Oprava nestability programu, pokud byly vybrány odkazové čáry (leader). Rozvinutý řez kanalizace Oprava hodnot délek a uložení u dlouhých řezů s velkým spádem. Obr. Příklad napojení více odboček s různými výškami. Obr. Délky a uložení kanalizace v podélném řezu. 23

24 Komunikace s programy PROTECH Odstranění nefunkčního odměřování délek z výkresu CADKONu do tepelných ztrát/výkonů po aktualizaci programů PROTECH (CD verze 531). Vyřešení nefunkčních katalogů spotřebičů po aktualizaci programů PROTECH (CD verze 531). Oprava nestability při exportu otopné soustavy do programu DIMOS v některých specifických případech. Oprava vytvoření špatného propojení úseků a větví po exportu do programu DIMOS v některých specifických případech. Obr. Ukázka složitějších případů číslování úseků a různých větví. Vytváření schémat otopných soustav Oprava špatného popisu ventilů otopných soustav po importu z programu DIMOS od společnosti PROTECH. Oprava vykreslení zakončení stoupaček v posledním podlaží, pokud je nastaveno uložení potrubí v podlaze (záporné číslo). Obr. Příklad zadání uložení potrubí v podlaze. Spojování potrubí Funkce Spojení potrubí II nyní používá nové tvarovky oblouků a kolen (v databázi CADKONu je z důvodu editací starších výkresů také stará databáze kolen a oblouků). 24

25 Vkládání přímých kusů potrubí mezi dva body Oprava špatného vykreslení a odečtení dimenzí potrubí při použití funkce Přímý kus mezi dva body II. Hromadný popis prvků Oprava správné používání nastaveného faktoru šířky písma. Potrubí/vedení Oprava správného nastavení rozestupu potrubí/vedení při použití funkce Další potrubí/vedení. Obr. Nastavení rozestupu vykreslovaných potrubí/vedení. Vkládání stoupaček do potrubí/vedení Po vložení (připojení) stoupačky do potrubí/vedení si program automaticky zapamatuje poslední zadanou délku stoupačky. Vykreslení izometrie/axonometrie Oprava správného vykreslení vložených armatur na 32-bit Windows. Trasa potrubí (VZT a UT) Vyřešení problémů při vykreslení trasy, kdy program hlásil chybu nepovolených úhlů čar skici. Vkládání pozic Vyřešení problémů vykreslení a natočení pozic při různých nastavení souřadných systémů (USS). Výkazy použitého materiálu Oprava špatného výkazu délek kanalizačních potrubí ve stoupačkách při použití funkce Řez kanalizace v podlažích. 25

26 Oprava nestability programu na některých výkresech při použití funkce Zahrnout/nezahrnout do výkazu materiálu. Legendy Legendy z uživatelem doplněných značek se nyní vykreslují správně. Správce databáze značek Oprava odskočení entit oblouků při vložení do databáze v některých specifických případech. Oprava správného zobrazení šraf v náhledu na prvek. Hlášení aktivních transakcí Odstraněny problémy, kdy po nějaké době CADKON začal hlásit problém aktivních transakcí a nedalo se dále pokračovat. Nyní by již tento problém neměl nastat. Pokud přeci jen tento problém nastane, můžete z příkazové řádky použít příkaz _CK_TRANS_ABORT. 26

27 Systémové požadavky Minimální systémové požadavky: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bitové nebo 64-bitové verze) procesor Intel 3.generace Core i3.0 nebo ekvivalentním AMD 4 GB paměti RAM 1 GB volného místa na disku pro instalaci programových souborů Microsoft.NET Framework 3 5 a vyšší Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft Visual C++ Redistributable 2005, 2008 a 2010 Upozornění: Windows XP není již nadále podporován. V případě instalace CADKON+ na tento operační systém, se na tuto konfiguraci nevztahuje žádná technická podpora. Doporučené systémové požadavky: Windows 8.1, Windows 7 (64-bitové verze) procesor Intel Core i5 nebo AMD ekvivalent a vyšší 4 GB paměti RAM 1 GB volného místa na disku pro instalaci programových souborů nesdílená grafická karta systémový SSD disk Microsoft.NET Framework 3.5 nebo vyšší Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft Visual C++ Redistributable 2005, 2008 a 2010 Technická podpora V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKONu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho Helpdesku. Přihlášení: Registrace: Nápověda Helpdesku: Žádost o zapomenuté heslo: CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio spol. s r.o. Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům. Copyright 2014 AB Studio spol. s r.o. Zpracovala firma AB Studio

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2016 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka

Manuál k programu. Professional. Ing. Petr Motyčka Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Na Bučance 1289/9,140 00 Praha www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah 1.

Více

Manuál k programu progecad 2014

Manuál k programu progecad 2014 Manuál k programu progecad 2014 Professional Ing. Petr Motyčka Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26, 294 71 Benátky nad Jizerou www.solicad.com, email: progecad@solicad.com, +420 224 248 581 Obsah

Více

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš

Manuál k programu. P r o f e s s i o n a l. Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš Manuál k programu p r o g e C A D P r o f e s s i o n a l Bc. Petr Motyčka, Ing. Jan Fidler, Bc. Bronislav Gabryš K o n s t r u k č n í k a n c e l á ř Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o., Kbel 26, 294

Více

SPIRIT 12 Nové funkce

SPIRIT 12 Nové funkce SPIRIT 12 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 07/2006 (SPIRIT 12 CZ) Revize 3 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2006.

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO. AutoCAD LT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště strojírenské a elektrotechnické Trnkova 113, BRNO AutoCAD LT 2D kreslení technické dokumentace na počítači listopad 2006 Ing. Ladislava Krejčí Obsah ÚVOD

Více

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31

Obsah. Kapitola 1 Úvod... 1. Kapitola 2 Začínáme... 14. Kapitola 3 Práce s výkresy. 31 Obsah Kapitola 1 Úvod... 1 ZwCAD a další software...2 Porovnání ZwCADu a CAD systému s ručním kreslením...4 Práce s dalšími daty a programy...11 Použití pokročilých CAD funkcí...13 Získání dalších informací...13

Více

BRICSCAD V15. Referenční příručka

BRICSCAD V15. Referenční příručka BRICSCAD V15 Referenční příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

AUTOCAD 2014 2D kreslení

AUTOCAD 2014 2D kreslení AUTOCAD 2014 2D kreslení Obsah AUTOCAD 2014 2D kreslení... 1 CAD systémy... 4 Rozdělení CAD systémů.... 4 CAD systémy - produkty... 5 Catia V5, V6... 5 Pro/Engineer Wildfire 4.0... 5 NX 6... 5 Produkty

Více

Podélný profil komunikace 4

Podélný profil komunikace 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, 481 120 160, autopen@volny.cz 606 638 253 Podélný profil komunikace 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka

IDEA Tendon 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon IDEA Tendon 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Tendon Obsah 1.1 Požadavky programu... 7 1.2 Pokyny k instalaci programu... 7 2 Úvod... 8 2.1 Omezení... 8

Více

Podélný profil voda, plyn 4

Podélný profil voda, plyn 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, 481 120 160, autopen@volny.cz 606 638 253 Podélný profil voda, plyn 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Podélný profil vodní toky 4

Podélný profil vodní toky 4 AutoPEN, Ing. Lubomír Bucek, Halasova 895, 460 06 Liberec 6 www.autopen.net, 481 120 160, autopen@volny.cz 606 638 253 Podélný profil vodní toky 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 AutoCAD Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní Nový 2D pracovní prostor Pokud používáte pouze 2D příkazy aplikace AutoCAD, proč nepoužít nový pracovní

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D V 2014 ZWCAD Software Co., Ltd. Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou

Více

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka

G R O M A. v e r z e 1 1. Uživatelská příručka G R O M A v e r z e 1 1 Uživatelská příručka i Obsah I. Uživatelská příručka... 16 1. Úvod... 17 Požadavky programu... 17 Ochrana programu... 17 2. Instalace programu... 18 Instalace... 18 Spuštění programu...

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul

NEXIS 32 rel. 3.60 Základní modul SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8

OBSAH Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 Příklad vytvoření projektu vzduchotechniky v Cadventu... 8 OBSAH 1 Postup nastavení projektu vzduchotechniky v CADventu... 3 1.1 Načtení externí reference... 3 1.2 Nastavení podlaží... 4 1.3 Nastavení projektu... 5 1.3.1 Dialog nastavení projektu...5 1.3.2 Načtení

Více

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka

BRICSCAD V15. Uživatelská příručka BRICSCAD V15 Uživatelská příručka Protea spol. s r.o. Makovského 1339/16 236 00 Praha 6 - Řepy tel.: 235 316 232, 235 316 237 fax: 235 316 038 e-mail: obchod@protea.cz web: www.protea.cz Copyright Protea

Více

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71

Příručka k programu. verze 2013. Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 Příručka k programu Ing. Bronislav Gabryš ml., dr. h. c. Konstrukční kancelář SoliCAD, s.r.o. Kbel 26 Benátky nad Jizerou 294 71 telefon: +420 777 654 223 internet: http://www.solicad.com e-mail: info@solicad.com

Více

AutoCAD LT 2009. Přehled

AutoCAD LT 2009. Přehled AutoCAD LT 2009 Přehled Obsah Úvod... 3 Uživatelské rozhraní... 3 Okno aplikace... 3 Prohlížeč nabídek... 4 Panel rychlého přístupu... 7 InfoCenter... 7 Pás karet... 8 Stavová lišta...10 Rychlé vlastnosti...11

Více