Novinky CADKONu+ 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky CADKONu+ 2015"

Transkript

1 Novinky CADKONu PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu+ Stavební konstrukce a CADKONu+ TZB verze 2015 oproti verzi 2014 SP1. Nová verze CADKON obsahuje nové funkce a vylepšení, na základě připomínek Vás uživatelů. Tato nová verze plně podporuje formát výkresu dwg 2013 a nechybí ani plná kompatibilita s operačním systémem Windows 8.1. Obsah: Novinky společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB... 2 Novinky pro CADKON+ Stavební konstrukce... 9 Novinky pro CADKON+ TZB Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Vyřešené problémy CADKON+ Stavební konstrukce Vyřešené problémy CADKON+ TZB Systémové požadavky Technická podpora

2 Novinky společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Zabezpečení výkresu Možnost předání uzamčeného výkresu DWG, jako ochrana před odcizením vašich dat. Obr. Ribbon Odeslat s novým příkazem Zamknout výkres. Funkce vytvoří uzamčenou kopii celého výkresu nebo jeho vybrané části. Výsledkem je samostatný soubor DWG, jehož obsahem je jediný uzamčený objekt, který je možné prohlížet, měřit, ovládat jeho hladiny a tisknout, ale není možné jej rozložit, kopírovat a jinak upravit. Možnosti dalšího omezení nakládání s výkresem - zákaz odměřování a ovládání hladin. Obr. Dialogové okno s možnostmi nastavení zamykaného výkresu. Oříznutí výřezu Výřezy výkresového prostoru mohou snadno měnit tvar a přitom stále zachovávat předchozí nastavení výřezu. Obr. Ribbon Výřezy s novým příkazem Oříznutí výřezu. Výřez lze oříznout výběrem existujícího objektu, nebo zadáním polygonální hranice. 2

3 Nová ukotvitelná paleta nástrojů Paleta nástrojů poskytuje flexibilitu pro rychlý přístup k základním příkazům. Ta může být ukotvena nebo plovoucí, různě veliká a umístěna v různých polohách v uživatelském rozhraní. Lze je upravit také přidáním/odebrání nebo přejmenování karty a přidáním/odstraněním bloků. Obr. Okno palety nástrojů s nabídkou základních editačních příkazů a možností vytvoření a naplnění vlastní palety bloků. Obsahuje příkazy pro úpravy 2D/3D objektů. Speciální karta pro uložení a vkládání bloků. 3

4 Uživatelské nastavení stránky V dialogovém okně "Tisk" byla zařazena nové funkčnost, které umožňuje uložení nastavení uživatelských úprav. Obr. Dialogové okno Tisk s novou možností uložení nastavení stránky. Uloží aktuální nastavení do pojmenovaného nastavení stránky, které může být změněno ve Správci nastavení stránky. Uložené nastavení zůstává součástí výkresu. Obr. Dialogové okno Správce nastavení stránek se zobrazením uložených nastavení stránek. 4

5 Nastavení barev pro šrafy V nastavení šraf byla zařazena možnost zadání vlastní barvy, nezávislé na barvě aktuální hladiny. Asociativita úhlových kót pro dynamické bloky Obr. Dialogové okno nastavení parametrů šraf s možností zadání vlastní barvy. Úhlová kóta obsažená v dynamickém bloku bude stále asociativní i při úpravách parametrů bloku. Úhlové kóty se aktualizují spolu s geometrií dynamického bloku jak ručně protažením uzlů nebo úpravou parametrů v dialogu "Vlastnosti". Kóta délky oblouku Pro zvýšení produktivity byla přidána do pásu karet a panelu nástrojů ikona funkce "Kóta délky oblouku". Obr. Ribbon Kóty obecné s novým příkazem Kóty délky oblouku. 5

6 Kóty a kótovací styly Předpony a přípony primárních jednotek mají zvýšený počet povolených znaků. Pro násobitel jednotek a toleranci jsou povoleny hodnoty menší než 0.1. Obr. Dialogové okno nastavení kótovacího stylu s vyznačením položek provedených úprav. Do vlastností kóty byla přidána pevná délka vynášecí čáry kóty (systémová proměnná DIMFXL). Odkazy mohou být vytvořeny a umístěny v jiné výšce než 0. Šrafování Při šrafování jsou dočasně vypnuty body uchopení, což minimalizuje chyby. Po dokončení šrafování se obnoví nastavení pro body uchopení. Šrafování pomocí možnosti Vybrat objekty bylo vylepšeno v několika specifických případech: - Pro šrafování mohou být vybrány 3D křivky. - Při šrafování pomocí vzoru Solid můžete také vybrat objekty. 6

7 Pro rychlé vyplnění plochy v závislosti na typu zvolené hranice, přidány funkce Solid křivky, Solid hranice a Solid mezi dvě úsečky. Obr. Ribbon Šrafy s nově přidanými příkazy na vyplnění plochy. Příkaz Kopie vlastností Několik vylepšení a oprav bylo provedeno pro příkaz Kopie vlastností od základních objektů až po texty a víceřádkové texty. Vlastnost tloušťka čáry můžete přenášet z jedné čáry na druhou. Vlastnost výška je správně použita v odkazech. Uchopovací body Uchopovací body lze získat na plochách a objektech mnohoúhelníkových sítí. Body uchopení lze nyní získat pro bloky a externí reference v rozvržení. Mezi dvěma bloky jsou rozpoznány režimy uchopení průsečík a zdánlivý průsečík. Zaoblení úseček a křivek V některých zvláštních případech lze připojit zaoblené segmenty čáry. Zaoblení křivky při poloměru 0 ořízne správnou stranu objektu. Vypnutí/zapnutí řídících pohledů Byla přidána nová systémová proměnná pro zapnutí/vypnutí ovládání pohledů (VPCONTROL). Chcete-li ovládat viditelnost tohoto ovládacího prvku, nastavte systémovou proměnnou "VPCONTROL" na 1 nebo 0. Chcete-li skrýt ovládací prvky, nastavte ji na 0 (vypnuto). Chcete-li zobrazit ovládací prvky, nastavte ji na 1 (zapnuto). Obr. Zobrazené ikony ovládání pohledů. 7

8 Vysunutí oblastí, 3D křivka a dynamické vysunutí Nyní mohou být vysunuty 3D křivky, pokud jsou všechny vrcholy ve stejné rovině. Oblasti jsou vysunuty ve správném směru, v závislosti na kladné nebo záporné hodnotě výšky. Dynamické vysunutí definované pomocí směru polární se provádí správně. Příkaz vícenásobně u 3D modelování Příkaz vícenásobně lze použít také pro 3D tělesa krychle. Příkaz vícenásobně lze použít pro zaoblení a zkosení objektů 3D těles. Aktualizovaná nápověda Byla provedena aktualizace nápovědy. 8

9 Novinky pro CADKON+ Stavební konstrukce Aktualizace kót při úpravách otvorů Pokud při úpravě otvoru funkcí Editace otvoru jsou součástí výběru otvoru i kóty, tak při změně velikosti otvoru dojde k posunu kótovaných bodů a provede se aktualizace kóty šířky otvoru. Obr. Aktualizace kóty šířky dveří a otvoru po provedení editace otvoru. Volba počtu zobrazených desetinných míst plochy popisu místnosti Odečtená plocha místnosti a další číselné položky v rámci funkcí na vytváření a úpravy popisů místností se zobrazí dle nastavené přesnosti. Obr. Nastavení přesnosti a její zobrazení v položkách popisu místnosti. 9

10 Zobrazená přesnost číselných položek popisů místností se řídí podle nastavení přesnosti v rámci příkazu Jednotky (_UNITS). Možnost úpravy zobrazené přesnosti plochy místnosti dodatečně, bez nutnosti nového odečítání plochy. Stačí změnit nastavení přesnosti v Jednotkách. Popis místnosti si pamatuje přesnost na 8 desetinných míst. Pokud se ručně přepíše některá z číselných položek, tak program bude nadále pracovat s touto novou hodnotou. Pouze editační funkce na aktualizaci plochy popisů místností tuto ručně zadanou hodnotu mohou opět přepsat podle nového odečtení plochy z výkresu. Tabulky popisů místností vykreslují číselné položky s přesností zadanou v rámci vlastního nastavení tabulek. Zobrazení strany otevírání dveří v pohledu Ve funkcích Pohled a Svislý řez je přidána možnost vykreslení zobrazení strany otevírání dveří. Obr. Dialogové okno Pohled s možností vykreslení strany otevírání dveří. Obr. Vykreslené zobrazení strany otevírání dveří. Vykreslení strany otevírání u dveří v pohledu. Způsob otevírání v pohledu odpovídá půdorysnému typu výplně a nastavené straně otevírání. Přidána volba "Strana otevírání dveří", která je přístupná v případě volby "Kreslit rámy oken/dveří v pohledu". Značka způsobu otevírání dveří je vykreslena do samostatné hladiny pro jednoduché ovládání její viditelnosti. Vykreslená značka v pohledu může také sloužit jako rychlý indikátor strany otevírání dveří při doplňování bloků schémat dveřních křídel včetně zobrazení kliky. 10

11 Svislé a vodorovné dopravní značení Nové a snadné vkládání dopravního značení do výkresu s možností výkazu značek do tabulky. Obr. Ribbon Knihovny s nově zařazenými příkazy dopravního značení. Knihovna svislých a vodorovných dopravních značek v barevném nebo obrysovém zobrazení. Vytvoření skupiny z několika dopravních značek vybraných v knihovně a jejich společné vložení do výkresu. Vložené značky do výkresu je možné vykázat do tabulky s kusovníkem. Obr. Dialogové okno Svislé dopravní značení. Obr. Vykreslená skupina značek. Rozšířená nastavení pro kreslení skladby překladů Rozšíření možností stávajícího nastavení bubliny, sklopeného řezu a popisu překladů. Vlastní nastavení stylů písem, výšek textů, hladin a dalších parametrů pro jednotlivé prvky překladu. Samostatné nastavení parametrů výškové kóty sklopeného řezu skladby překladů. Možnost uložení provedených nastavení do šablon pod zadaným názvem. Šablony lze sdílet s více uživateli jako je tomu u ostatních knihoven CADKONu. Načtení aktuálních parametrů z vykreslené skladby v rámci editace překladů. 11

12 Obr. Dialogové okno Nastavení parametrů popisu a značení skladby překladů. Mazání stropů kontroluje stav Vymazání stropu kontroluje stav hladin samostatně pro ocelové a prefabrikované nosníky. Pokud je jedna z hladin nosníku (osa resp. obrys) vypnuta, tak mazání zapne i druhou hladinu (obrys resp. osu). Tím dojde vždy k vymazání všech prvků nosníku. Vytváření DWG a DXF souborů Knihovny bloků Zařazeny funkce na aktualizace knihovnu podle DWG a DXF, které lze použít pro vytvoření odpovídajících souborů v rámci Knihovny bloků. Obr. Ribbon Blok s nově zařazenými příkazy na vytvoření DXF a DWG. 12

13 Izolace Při vykreslení izolace funkcí Izolace na vnější stranu stávající stěny, je následně editovaný otvoru funkcí Editace otvoru upraven podle vnější hrany vykreslené izolace. Toto pravidlo je vázáno na vykreslení uzavření konců vrstvy izolace, které se nastavuje zatržením Uzavření konců do hladiny: v rámci dialogu Izolace. Mtext s odkazem Mtext s odkazem má upraveno zarovnání textu vzhledem k použitému typu odkazu. Svislý řez Svislý řez v případech volby v dialogovém panelu "Kreslit do aktuální hladiny" nebo "Přidat za název hladiny z půdorysu" vykresluje do zvolených hladin všechny čáry, které jsou součástí otvoru a protíná jej čára řezu. Bubliny Pokud je vybráno schéma z Knihovny schémat a není načteno (dvojitý klik nebo Načíst schéma z nabídky na pravém tlačítku myši), tak při OK pro vložení bubliny do výkresu se zobrazí hláška "Připojit vybrané schéma v knihovně k bublině?". Vkládání řezů Řez schodištěm a Řez střechou mají volbu zadání bodu vložení až na konci funkce a vkládaný řez je tak viditelný pro jeho přesné umístění do výkresu. Databáze značek a výrobců Aktualizace knihoven výrobců prefabrikovaných stavebních prvků: - HELUZ - zařazeny balkónové panely. - HELUZ - aktualizace roletových překladů. - POROTHERM - aktualizace hmotnosti stropních vložek. - POROTHERM - aktualizace názvů překladů, přidány nové překlady XL. - HODOTHERM - aktualizace stropních nosníků a vložek. - HODOTHERM - aktualizace názvů překladů, doplnění nabídky. - YTONG - aktualizace stopních nosníků, vložek a přidány nově panely. - YTONG - zařazeny nové překlady. - GOLDBECK - aktualizace stropních panelů. - DOBIÁŠ - aktualizace stropních panelů. - MONTRAZ - aktualizace překladů. - RZP - aktualizace překladů. 13

14 Do Knihovny bloků (Pohledy > Konstrukční prvky > Výplně otvorů) zařazeny dynamické bloky: - Plastová okna (jednokřídlé, dvoukřídlé, trojkřídlé, s nadsvětlíkem, bez nadsvětlíku, varianty způsobů otevírání). Obr. Ukázka dynamických bloků plastových oken s možností změny jejich zobrazení. - Balkónové dveře plastové (jednokřídlé, dvoukřídlé, dělené, nedělené). Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností. 14

15 - Vstupní dveře plastové (varianty s bočním a horním světlíkem nebo světlíkem na obě strany). Obr. Ukázka dynamických bloků vstupních plastových dveří s možností změny jejich zobrazení a vlastností. - Balkónové sestavy (různé varianty sestav rámů). Obr. Ukázka dynamických bloků balkónových sestaví s možností změny jejich zobrazení a vlastností. 15

16 Novinky pro CADKON+ TZB Výpočty vody a cirkulace CADKON+ Zdravotechnika nyní podporuje nejen kreslení rozvodů vody a cirkulace, ale také výpočet a návrh dimenzí na základě průtoků. Do další fáze vývoje programu zpracováváme hydraulické posouzení a automatizované vykreslení schémat. Předpokladem správného výpočtu je rozmístění stoupaček, vykreslení potrubních rozvodů a vložení koncových prvků. Navržené dimenze potrubí se uloží zpět do výkresu, kde je můžete jednoduše popsat nebo vyhodnotit jako výkaz použitého materiálu např. do MS Excelu. Obr. Připravené rozvody teplé, studené vody a cirkulace v půdoryse, včetně stoupaček a výtoků. Obr. Nastavení a vlastní výpočet dimenzí potrubí. 16

17 Spolupráce s programy PROTECH Celá řada vylepšení a změn při vytváření půdorysů a schémat otopných soustav s následným exportem do programu DIMOS od společnosti PROTECH. Při exportu otopné soustavy z výkresu CADKONu do DIMOSu můžete jednoduše zadat nebo opravit označení jednotlivých větví. V náhledovém okně lze pomocí výběru oknem nebo klepáním myši a držením klávesy CTRL vybrat jednu nebo více částí schéma a zadat označení větve. Nově můžete nechat automaticky popsat čísla úseků také v půdorysech otopných soustav. Obr. Zadání možností exportu do DIMOSu včetně dodatečného doplnění informací o větvích. Hromadná změna vlastností Pokud editujete vlastnosti otopných těles vložených z databáze PROTECHu, můžete ve funkci Hromadná změna vlastností přepsat označení těles. 17 Obr. Přepsání specifikace tělesa z klávesnice.

18 Potrubí: náčrt Po výběru a použití potrubí z nabídky se hladina automaticky nastaví jako aktuální. Další potrubí potom můžete již rychle vykreslovat pomocí křivek. Popis dimenzí potrubí/vedení Funkce Popis dimenzí potrubí/vedení I si automaticky hlídá, aby se text popisu nepřekrýval s popisovaným potrubím/vedením. Obr. Příklad vykreslení popisu dimenzí potrubí se zadáním bodu vykreslení P1. Vkládání pozic Pokud při vkládání pozic popisujete také rozměr potrubí/tvarovek, můžete nyní pro text pod pozicí nastavit jiné parametry písma. Obr. Možnosti nastavení vykreslení pozic ve výkrese. Výkazy použitého materiálu Nová možnost vypsat každou položku na nový řádek (po jednotlivých kusech). Uplatnění je především při komunikaci s jinými např. rozpočtářskými programy. 18

19 Obr. Ukázka výstupu výkazu materiálu do MS Excelu. 19

20 Správce databáze značek Pokud si zákazníci vytvářejí svoje vlastní značky do databáze CADKONu, často se stávalo, že nebyly správně definovány vkládací body. Nyní musí být vkládací bod definován úsečkou v hladině DEFPOINTS a barva může být bílá, dleblok nebo dlehlad. Databáze značek a výrobců Sortiment kanalizačních tvarovek od výrobce OSMA rozšířen o systém SKOLAN DB (nízká intenzita hluku). Rozšíření sortimentu potrubních tvarovek od výrobce Atrea. Nové a přehlednější ikony pro značky venkovních situací pro elektroinstalace. Rozšíření stoupaček pro použití ve funkci Řez kanalizace v podlažích. Nové potrubní díly a tvarovky pro komínové systémy. Obr. Nové tvarovky pro vykreslování komínových systémů. Nové nebo upravené vzt tvarovky (např. přechodová spiro odbočka 30 ). Celá řada drobných úprav v databázi vzt tvarovek (rozviny, popisy dimenzí atd.). Obr. Příklady nových vzt tvarovek. 20

21 Vyřešené problémy společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Kóty a kótovací styly Předpony pro alternativní jednotky se zobrazují správně. Byly opraveny ztráty asociativity u kót poloměru a průměru ve specifických případech. Opraveno chování pro barvu pozadí kót a víceřádkový text. Bloky a atributy Kopírované a zrcadlené prvky se stále ukládají do bloku i po provedení úprav na místě. Stabilita externích referencí při úpravách na místě Byl opraven problém stability, ke kterému docházelo při úpravách externích referencí a bloků na místě. Načítání souborů *.LIN a typy čar Uživatelské typy čar lze korektně načíst pomocí zadané cesty. Oprava správného zobrazení speciálních typů čar. Vylepšení tisku OLE objekty se tisknou správně. V několika specifických případech nebyly správné výsledky tisku při použití volby Okno. Vyřešeny problémy tisku podložených PDF dokumentů. Zlepšení výkonu pro operace ve složitých výkresech V několika specifických případech byla zvýšena rychlost programu. Hladiny Oprava nestability programu při změně šablony hladin na některých výkresech. Import DGN souborů Funkční import a otevření souborů formátu DGN V8. Automatické ukládání Oprava ukládání aktuálního výkresu, který se ukládal pod názvem "~.dwg" do programového adresáře CADKONu. 21

22 Vyřešené problémy CADKON+ Stavební konstrukce Prostupy Již se neprovádí kreslení odkazové čáry při vypnutém popisu. Editace otvoru Pokud otvor s dveřmi neobsahuje popis, je např. v rámci dialogu při vytváření dveří popis vypnut, tak následná editace otvoru zobrazí chybně hlášku, že na otvoru jsou provedeny uživatelské úpravy. Bublina překladů Vykreslená bublina skladby překladů byla kostrbatá při větším přiblížení. Bublina rastru Bublina popisu rastru má vlastnosti typu čáry a tloušťky DleBlok, má mít DleHlad. Dynamické bloky Oprava posunutí editačních bodů dynamických bloků po předchozím provedení výběru bloku některou z editačních funkcí CADKONu. Dynamické bloky vykázané do tabulky (příkaz _TAB_BLOCKS) se již nezobrazují s názvem nepojmenovaného bloku (např. *U001), ale v tabulce jsou uvedeny skutečné názvy bloků. Popisy místností Oprava nezobrazených horních indexů v případě užití výchozího textového stylu Standard s fontem ic-simplex.shx. Horní indexy se nyní zobrazují též v tabulkách. Formáty Možnost přidání vlastních formátů (výkresů obsahující vykreslený rámeček výkresu) nebyla funkční. Nyní přidaný výkres názvu FORMAT_*(místo * se zadá jméno formátu) se zobrazí v nabídce pevných formátů. 22

23 Vyřešené problémy CADKON+ TZB Řez kanalizace v podlažích Oprava nestability programu při výběru stoupaček bez informací o označení a podlaží. Oprava vykreslování odboček kanalizace, které jsou umístěné na jedné stoupačce, ve stejném podlaží a mají různé výšky připojení. Oprava vykreslení kanalizačních odboček v komplikovaných případech. Oprava nestability programu, pokud byly vybrány odkazové čáry (leader). Rozvinutý řez kanalizace Oprava hodnot délek a uložení u dlouhých řezů s velkým spádem. Obr. Příklad napojení více odboček s různými výškami. Obr. Délky a uložení kanalizace v podélném řezu. 23

24 Komunikace s programy PROTECH Odstranění nefunkčního odměřování délek z výkresu CADKONu do tepelných ztrát/výkonů po aktualizaci programů PROTECH (CD verze 531). Vyřešení nefunkčních katalogů spotřebičů po aktualizaci programů PROTECH (CD verze 531). Oprava nestability při exportu otopné soustavy do programu DIMOS v některých specifických případech. Oprava vytvoření špatného propojení úseků a větví po exportu do programu DIMOS v některých specifických případech. Obr. Ukázka složitějších případů číslování úseků a různých větví. Vytváření schémat otopných soustav Oprava špatného popisu ventilů otopných soustav po importu z programu DIMOS od společnosti PROTECH. Oprava vykreslení zakončení stoupaček v posledním podlaží, pokud je nastaveno uložení potrubí v podlaze (záporné číslo). Obr. Příklad zadání uložení potrubí v podlaze. Spojování potrubí Funkce Spojení potrubí II nyní používá nové tvarovky oblouků a kolen (v databázi CADKONu je z důvodu editací starších výkresů také stará databáze kolen a oblouků). 24

25 Vkládání přímých kusů potrubí mezi dva body Oprava špatného vykreslení a odečtení dimenzí potrubí při použití funkce Přímý kus mezi dva body II. Hromadný popis prvků Oprava správné používání nastaveného faktoru šířky písma. Potrubí/vedení Oprava správného nastavení rozestupu potrubí/vedení při použití funkce Další potrubí/vedení. Obr. Nastavení rozestupu vykreslovaných potrubí/vedení. Vkládání stoupaček do potrubí/vedení Po vložení (připojení) stoupačky do potrubí/vedení si program automaticky zapamatuje poslední zadanou délku stoupačky. Vykreslení izometrie/axonometrie Oprava správného vykreslení vložených armatur na 32-bit Windows. Trasa potrubí (VZT a UT) Vyřešení problémů při vykreslení trasy, kdy program hlásil chybu nepovolených úhlů čar skici. Vkládání pozic Vyřešení problémů vykreslení a natočení pozic při různých nastavení souřadných systémů (USS). Výkazy použitého materiálu Oprava špatného výkazu délek kanalizačních potrubí ve stoupačkách při použití funkce Řez kanalizace v podlažích. 25

26 Oprava nestability programu na některých výkresech při použití funkce Zahrnout/nezahrnout do výkazu materiálu. Legendy Legendy z uživatelem doplněných značek se nyní vykreslují správně. Správce databáze značek Oprava odskočení entit oblouků při vložení do databáze v některých specifických případech. Oprava správného zobrazení šraf v náhledu na prvek. Hlášení aktivních transakcí Odstraněny problémy, kdy po nějaké době CADKON začal hlásit problém aktivních transakcí a nedalo se dále pokračovat. Nyní by již tento problém neměl nastat. Pokud přeci jen tento problém nastane, můžete z příkazové řádky použít příkaz _CK_TRANS_ABORT. 26

27 Systémové požadavky Minimální systémové požadavky: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista (32-bitové nebo 64-bitové verze) procesor Intel 3.generace Core i3.0 nebo ekvivalentním AMD 4 GB paměti RAM 1 GB volného místa na disku pro instalaci programových souborů Microsoft.NET Framework 3 5 a vyšší Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft Visual C++ Redistributable 2005, 2008 a 2010 Upozornění: Windows XP není již nadále podporován. V případě instalace CADKON+ na tento operační systém, se na tuto konfiguraci nevztahuje žádná technická podpora. Doporučené systémové požadavky: Windows 8.1, Windows 7 (64-bitové verze) procesor Intel Core i5 nebo AMD ekvivalent a vyšší 4 GB paměti RAM 1 GB volného místa na disku pro instalaci programových souborů nesdílená grafická karta systémový SSD disk Microsoft.NET Framework 3.5 nebo vyšší Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable Microsoft Visual C++ Redistributable 2005, 2008 a 2010 Technická podpora V případě technických potíží s instalací či funkčností CADKONu nás neváhejte kontaktovat prostřednictvím našeho Helpdesku. Přihlášení: Registrace: Nápověda Helpdesku: Žádost o zapomenuté heslo: CADKON a logo CADKON jsou registrované obchodní známky firmy AB Studio spol. s r.o. Všechny ostatní značky, názvy výrobků a obchodní známky patří příslušným majitelům. Copyright 2014 AB Studio spol. s r.o. Zpracovala firma AB Studio

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu Stavební konstrukce a CADKONu TZB verze 2015 oproti verzi 2014.

PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu Stavební konstrukce a CADKONu TZB verze 2015 oproti verzi 2014. Novinky CADKONu 2015 PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu Stavební konstrukce a CADKONu TZB verze 2015 oproti verzi 2014. Nová verze CADKON 2015 obsahuje nové

Více

Novinky CADKONu+ 2014

Novinky CADKONu+ 2014 Novinky CADKONu+ 2014 PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis všech oprav CADKONu+ TZB 2014 a CADKONu+ Stavební konstrukce 2014 oproti předchozí verzi 2013.2. Obsah: Novinky společné

Více

CADKON ARCHITECTURE

CADKON ARCHITECTURE Slovenský doplněk pro CADKON+ 2017 ARCHITECTURE www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com CADKON+ 2017 slovenský doplněk Slovenský doplněk je určen pro slovenské zákazníky používající

Více

Provedena řada úprav vedoucí k větší stabilitě CADu na různých pracovních stanicích a systémech. Zejména se jedná o práci na výkresech a tisk.

Provedena řada úprav vedoucí k větší stabilitě CADu na různých pracovních stanicích a systémech. Zejména se jedná o práci na výkresech a tisk. Novinky CADKON+ 2013 společné pro CADKON+ Stavební konstrukce a CADKON+ TZB Kompatibilita s Windows 8 CADKON+ 2013 je kompatibilní s Windows 8 bez jakéhokoli omezení! Je plně testován pod Windows 8 32-bit

Více

CADKON Stavební konstrukce 2013

CADKON Stavební konstrukce 2013 CADKON Stavební konstrukce 2013 POPIS NOVINEK A OPRAV Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2013 vůči verzi 2012.1 Podporované platformy AutoCAD LT 2013/2012/2011/2010/2009/2008/2007 CZ/UK

Více

POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ

POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ CADKON-2D 2010.1 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2010.1 vůči verzi 2010 Podporované platformy AutoCAD LT 2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004 CZ/UK AutoCAD 2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004

Více

Autodesk Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017 Novinky Autodesk Inventor 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2017. Obsah:

Více

CADKON Service Pack 1

CADKON Service Pack 1 Novinky CADKON+ 2017 Service Pack 1 www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.cadkon.eu, www.graitec.com Novinky CADKONu+ 2017 Service Pack 1 CADKON+ 2017 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Novinky CADKONu+ 2014

Novinky CADKONu+ 2014 Novinky CADKONu+ 2014 Tento PDF dokument obsahuje podrobný přehled novinek, vylepšení a výpis oprav CADKONu+ Stavební konstrukce a CADKONu+ TZB verze 2014 SP1 oproti verzi 2013.2. Nová verze CADKON+ 2014

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011. Podporované platformy

CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011. Podporované platformy CADKON TZB 2012 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2012 vůči verzi 2011 Podporované platformy AutoCAD LT 2012/2011/2010/2009/2008/2007 CZ/UK AutoCAD 2012/2011/2010/2009/2008/2007

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

Nápověda CADKON Express

Nápověda CADKON Express Nápověda CADKON Express Úvod CADKON Express je nadstavba pro AutoCAD LT 2004 až AutoCAD LT 2014. Má stejné nároky na operační systém počítače jako verze AutoCADu LT, na které je používán. Podporované operační

Více

Novinky AutoCAD LT 2017

Novinky AutoCAD LT 2017 Novinky AutoCAD LT 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD LT 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD LT 2017. Obsah: 1. Autodesk aplikace...

Více

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 CA technologie 6 Product Lifecycle Management 7 Aplikační programy

Více

Advance Steel 8.1 / SP1

Advance Steel 8.1 / SP1 Advance Steel 8.1 / SP1 Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení v Servis Packu 1 pro Advance Steel 8.1. MODELOVÁNÍ Vylepšení ohýbaných plechů: Změna úhlu ohnutí a smazání vazby ohýbaného plechu mohlo

Více

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník

TDS-TECHNIK 10.0. TDS-Výpočty. TDS-Kusovník TDS-TECHNIK 10.0 V následujícím textu jsou uvedeny informace o již desáté verzi strojírenské aplikace TDS- TECHNIK. V úvodu jsou popisovány moduly Výpočty a Kusovník, které jsou společné všem verzím. Pak

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015

Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Novinky AutoCAD Plant 3D/AutoCAD P&ID 2015 Nová úvodní obrazovka Po spouštění AutoCADu Plant 3D/P&ID 2015 se objevuje nová úvodní obrazovka ta zobrazuje historii výkresů, má možnost trvale připnout výkres

Více

AutoCAD Plant 3D 2017

AutoCAD Plant 3D 2017 Novinky AutoCAD Plant 3D 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky AutoCAD Plant 3D PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD Plant 3D 2017. Obsah: 1.

Více

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25

1.8. Úprava uživatelského prostředí AutoCADu 25 Přednostní klávesy 25 Pracovní prostory 25 Obsah 1 Novinky v AutoCADu 2006 11 1.1. Kreslení 11 Dynamické zadávání 11 Zvýraznění objektu po najetí kurzorem 12 Zvýraznění výběrové oblasti 13 Nový příkaz Spoj 14 Zkosení a zaoblení 15 Vytvoření kopie

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

CADKON Service Pack 1

CADKON Service Pack 1 Novinky CADKON+ 2016 Service Pack 1 www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com CADKONu+ 2016 Service Pack 1 CADKON+ 2016 Service Pack 1 obsahuje vylepšení a opravy pro CADKON+ ARCHITECTURE,

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro BricsCad v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Novinky Revit Architecture 2012

Novinky Revit Architecture 2012 Novinky Revit Architecture 2012 Konstrukční modelování Prvky lze rozdělit na více částí z konstrukčních důvodů (např. z hlediska výroby). Rozdělené části si zachovávají vztah k původnímu objektu. Vylepšený

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

VYTÁPĚNÍ A POTRUBÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE OTOPNÝCH SOUSTAV, CHLAZENÍ SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Parní kotelna, Sedliště Ing. Petr Madrý, Ostrava CADKON představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním,

Více

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D.

ProgeCAD - Základy. 1. Úvod. 2. Modelový a výkresový prostor. Základy ProgeCAD 2013 Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ProgeCAD - Základy 1. Úvod Ing. Rudolf Urban, Ph.D. ČVUT Fakulta stavební, Praha Základní okno programu se dělí na několik částí dle významu. Největší část zabírá modelový prostor (či rozvržení pro tisk),

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD

Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Chování mapování při exportu kót aplikace Revit do kót aplikace AutoCAD Parametr kóty aplikace Revit Namapováno na vlastnost kótovacího stylu DWG Komentáře Šikmá kóta Lineární kóta Úhlová kóta Radiální

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

CADKON-TZB 2011 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2011 vůči verzi Podporované platformy

CADKON-TZB 2011 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ. Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2011 vůči verzi Podporované platformy CADKON-TZB 2011 POPIS NOVINEK A VYLEPŠENÍ Tento dokument obsahuje pouze popis vylepšení verze 2011 vůči verzi 2010.1 Podporované platformy AutoCAD LT 2011/2010/2009/2008/2007/2006/2005/2004 CZ/UK AutoCAD

Více

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha

SPIRIT 15. Nové funkce. SOFTconsult spol. s r. o., Praha SPIRIT 15 Nové funkce SOFTconsult spol. s r. o., Praha Informace v tonto dokumentu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 04/2008 (SPIRIT 15 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol. s r. o.

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Advance Steel 2012 / SP1

Advance Steel 2012 / SP1 Advance Steel 2012 / SP1 Tento dokument popisuje vylepšení Service Pack 1 pro Advance Steel 2012. VÝPISY [7021] Ve výpisech na výkresu lze použít operátor dělení /. [7180] Byl vyřešen speciální případ,

Více

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz,

Novinky. Autodesk Vault helpdesk.graitec.cz, Novinky Autodesk Vault 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Vault 2017 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Vault 2017. Obsah: 1.

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

1. Úvod do obsluhy AutoCADu

1. Úvod do obsluhy AutoCADu 1. Úvod do obsluhy AutoCADu Studijní cíl V této lekci se naučíme: Seznámíme se s potřebným zařízením. Způsoby ovládání. Nastavení AutoCADu. Doba nutná k procvičení 1,5 hodiny 1.1 AutoCAD AutoCAD je plnohodnotný

Více

Manuál. 2D čárový rastr

Manuál. 2D čárový rastr Manuál 2D čárový rastr 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná jeho část nesmí být bez výslovného písemného

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop

manuál CADKON-KROVY CADKON-KROVY kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop kreslení dřevěných konstrukcí pro Autodesk Architectural Desktop Stav k 1.2.2007 Vzhledem k tomu, že se náš software průběžně vyvíjí, nemůžeme zaručit, že všechny uvedené údaje v příručce odpovídají aktuálnímu

Více

Uživatelské rozhraní grafického zadávání

Uživatelské rozhraní grafického zadávání 24.02.2014 Seznam změn Truss 4.6 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.6 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Grafické zadávání Rovinné (2D) pracovní plochy nyní umožňují přímé

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.0556 III / 2 = Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT ZÁSADY TVORBY VÝKRESŮ POZEMNÍCH STAVEB II. Autor

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku.

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Novinky Revit MEP 2011 Vylepšení uživatelského rozhraní Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Karta Upravit V okamžiku výběru nějakého nástroje

Více

Stavební konstrukce. Výkresová stavební dokumentace rychle a jednoduše. www.abstudio.cz

Stavební konstrukce. Výkresová stavební dokumentace rychle a jednoduše. www.abstudio.cz Stavební konstrukce Výkresová stavební dokumentace rychle a jednoduše www.abstudio.cz Revitalizace kláštera Broumov na vzdělávací a kulturní centrum Projekční kancelář: INS s.r.o. projektový a inženýrský

Více

AutoCAD nastavení výkresu

AutoCAD nastavení výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD nastavení výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 Otevření nového souboru - Začít od začátku Pro zobrazení panelu viz obrázek je nutno přepnout proměnnou STARTUP na

Více

ZDRAVOTECHNIKA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KANALIZACE, VODY, PLYNU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

ZDRAVOTECHNIKA PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KANALIZACE, VODY, PLYNU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE KANALIZACE, VODY, PLYNU SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz BD Tři věže, Hustopeče u Brna CM Projekt, Hustopeče CADKON představuje praktický a výkonný nástroj s jednoduchým ovládáním,

Více

AutoCAD 2016 AutoCAD 2016 pro Mac

AutoCAD 2016 AutoCAD 2016 pro Mac AutoCAD 2016 AutoCAD 2016 pro Mac Interakce uživatele Asociativní pole Příkazový řádek Multifunkční uzly Dynamické zadání Automatické dokončování při zadávání příkazů 1 Skrytí a izolace objektů Vytváření

Více

Profese ústřední vytápění

Profese ústřední vytápění SkiJo Software Ing. Skokan Petr 11/08/2008 http://www.sarai.cz/~skijo http://www.skijo.cz e-mail: skijo@tiscali.cz Nadstavba pro AutoCAD, BricsCAD a ZwCAD SkiJo program pro podporu kreslení stavebních

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg.

Vytvoření tabulky: V následujícím okně si editujete okno tabulky. Vyzkoušejte si viz podklad Cv_09_Podklad_tabulka.xls a Cv_09_Tabulka.dwg. 1. Tabulky, styly tabulek Obecné texty k vytváření tabulek najdete na této adrese: http://www.fce.vutbr.cz/studium/materialy/autocad/acad_i_cz/defaultce.html Nabídka Kreslení Tabulky. Lze se k nim dostat

Více

Autodesk AutoCAD a AutoCAD LT 2016 CZ

Autodesk AutoCAD a AutoCAD LT 2016 CZ Novinky Autodesk AutoCAD a AutoCAD LT 2016 CZ helpdesk.graitec.cz, www.cadnet.cz, www.youtube.com/abstudiocz, www.graitec.com Obsah Karta Začít... 1 Další možnosti karty Začít:... 1 Pás karet RIBBON pracovní

Více

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1

124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 124KP1 Konstrukce pozemních staveb strana 1 ZÁKLADY ZAKRESLOVÁNÍ PODKLAD 1 ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb Kreslení výkresů stavební části - výtah z normy pro potřeby cvičení z 124KP1 a 124KP2 pozn.:

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Aleš Najman [ÚLOHA 28 NÁSTROJE EDITACE ] 1 ÚVOD Úloha 28 je zaměřena na úpravu objektů v modulu Výkres. Úpravou výkresů jsou myšleny operace zaoblení,

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace Zadání např. NÁVRH PŮDORYSU: Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy (podrobnosti

Více

ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz

ELEKTROINSTALACE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE. www.abstudio.cz PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VNITŘNÍCH ELEKTROINSTALACÍ SLABOPROUDU, SILNOPROUDU SNADNO A RYCHLE www.abstudio.cz Přístavba veterinární ordinace, Kladno Projekce elektro Martin Frühau, Vinařice CADKON představuje

Více

RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů.

RoadPAC 2016 BETA. 1. Nový formát protokolů. RoadPAC 2016 BETA Verze 2016 programu RoadPAC je, kromě nového labelu, doplněna o některé nové funkce, některé stávající jsou změněny. Tato verze RoadPAC vyžaduje instalaci, nestačí provedení aktualizace.

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Bloky, externí reference

Bloky, externí reference AutoCAD 2006 Bloky, externí reference Radek Procházka (prochazka@fel.cvut.cz) Projektování v elektroenergetice ZS 2010/11 Bloky obvykle více objektů, kombinovaných do jednoho objekty různých vlastností

Více

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace

PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace PŘÍKLAD NAVRŽENÍ A ZAKRESLENÍ PŮDORYSU DLE ZADÁNÍ modulová koordinace Zadání např. NÁVRH PŮDORYSU: Uvažujeme výstavbu z keramického stavebního systému Porotherm: zdivo, překlady nad otvory, stropy (podrobnosti

Více

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD

TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD TDS-TECHNIK 15 pro ZWCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK 15.0 Komplet pro ZWCAD. Nový nástroj: Migrace uživatelských nastavení K nadstavbě

Více

Stručný obsah. Základy AutoCADu. Dvourozměrné kreslení. Práce s daty ČÁST 1

Stručný obsah. Základy AutoCADu. Dvourozměrné kreslení. Práce s daty ČÁST 1 Stručný obsah ČÁST 1 Základy AutoCADu 1. Začínáme kreslit 37 2. Otevření výkresu 47 3. Používání příkazů 55 4. Zadávání souřadnic 75 5. Nastavení výkresu 103 ČÁST 2 Dvourozměrné kreslení 6. Kreslení jednoduchých

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy

Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy Pražská 38b, 642 00 Brno Bosonohy Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: 13_zakreslování okenních otvorů Téma: Zakreslování okenních

Více

Novinky CADKON helpdesk.graitec.cz,

Novinky CADKON helpdesk.graitec.cz, Novinky CADKON+ 2016 www.cadkon.eu www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky CADKONu+ 2016 Nová verze CADKON+ 2016 přináší řadu změn a novinek. Významnou celkovou změnou je příprava CADKONu+

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1)

Závěrečná práce. AutoCAD Inventor 2010. (Zadání D1) Závěrečná práce AutoCAD Inventor 2010 (Zadání D1) Pavel Čurda 4.B 4.5. 2010 Úvod Tato práce obsahuje sestavu modelu, prezentaci a samotný výkres Pákového převodu na přiloženém CD. Pákový převod byl namalován

Více

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno

Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno Výkresy GA Entita rovinného řezu Obecné výkresy uspořádání 2D okno 1 Vydání: Scia Engineer 2010.0 Informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tento dokument ani žádná

Více

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2

Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Produktové documenty (30.09.2015) Přehled funkcí a vlastností programu pcon.planner 7.2 Formáty Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších DWG formátů Rozšířená podpora šablon včetně

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce

Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce Výkres tvaru monolitické železobetonové konstrukce = pohled do bednění stropní konstrukce (+ schodišť, ramp apod.) a půdorysný řez svislými nosnými prvky podporujícími zakreslovaný strop. Řez je veden

Více

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele

CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu rotační součásti - hřídele Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: CAD druhý, třetí Petr Machanec 24.8.2012 Název zpracovaného celku: CAD_Inventor -cvičení k modelování a tvorbě technické obrazové dokumentace Vytváření výrobního výkresu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Obsah. Co je nového v Advance Concrete 2011

Obsah. Co je nového v Advance Concrete 2011 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2011, SOUČÁSTI ŘEŠENÍ GRAITEC BIM... 5 NOVÝ JEDNOTNÝ PROCES INSTALACE... 6 VÝKRESY VÝZTUŽE... 9 Výztuž 1: Nastavení krytí jednotlivě pro každou stranu distribuce sítí...9

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

Historie změn DDS-CAD 12

Historie změn DDS-CAD 12 DDS-CAD 1 Historie změn DDS-CAD 12 Historii změn a úprav najdete vždy v programu v menu Nápověda => Historie Novinky Obecné Uživatelské rozhraní Vkládání objektů Značka pozice Web update Správa hlášení

Více

Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014

Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014 Rozdíly Revit Architecture vs. Revit Structure vs. Revit MEP 2014 Funkce Revit Architecture Revit Structure Revit MEP Obecné Funkce Text modelu ano ano ano Čáry modelu ano ano ano Skupiny modelu ano ano

Více

CADKON/TZB verze 2007.1

CADKON/TZB verze 2007.1 Stránka č. 1 z 12 Pospis propojení programů CADKON/TZB a PROTECH (TZ, DIMOSW) CADKON/TZB verze 2007.1 Výpočet tepelných ztrát Rozmístění otopných těles Vkládání těles z databáze PROTECHu Vykreslení půdorysných

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011

Technické novinky. AutoCAD. Mechanical 2011 AutoCAD Mechanical 2011 2 Představujeme AutoCAD Mechanical 2011 Obsah Knihovna obsahu... 2 Obecná vylepšení... 2 Vylepšení podpory mezinárodních norem...2 Selektivní aktualizace obsahu...2 Publikování

Více