Grafický manuál Graphic manual

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Grafický manuál Graphic manual"

Transkript

1 Grafický manuál Graphic manual Obecné zásady pouţívání vizuální identity General guide for visual identity usage

2 Obsah Summary Úvod Introduction... 2 Logo Logo... 3 Specifikace barevnosti Colours specification... 4 Ochranná zóna Protection zone... 5 Správné a nesprávné pouţití Right and wrong usage... 6 Tiskoviny Stationery... 7 Písmo Font... 8 Hlavičkový papír A4 Headed paper A Obálky a vizitky Envelopes and business cards Firemní desky Company folders CD/DVD CD/DVD Počítače a internet Computers and internet PowerPoint PowerPoint Internet Internet Reklamní bannery Banners Dopravní prostředky Vehicles Automobily Cars Veřejná doprava Public transport

3 Úvod Introduction Obecné zásady pouţívání vizuální identity Jednotný vizuální styl firemních materiálů usnadňuje komunikaci uvnitř firmy. Pro zaměstnance představuje přehlednější způsob práce s firemními materiály a na své klienty působí společnost pouţívající jednotný vizuální styl profesionálně a spolehlivě. Grafický manuál je soubor definic a principů, které lze aplikovat nejen na firemní materiály uvedené v manuálu, ale představuje klíč, pomocí kterého lze snadno navrhnout a vytvářet materiály nové. Grafický manuál je prostředek, který šetří čas a energii zaměstnanců a usnadňuje komunikaci mezi společností a dodavateli reklamních sluţeb. Pro zaměstnance je manuál dostupný na intranetu a v několika tištěných vydáních je k dispozici na kaţdé pobočce společnosti. General guide for visual identity usage Unified visual style of corporate materials makes the corporate communication easier. It represent better style of work with corporate materials for employees and the company using unified visual style looks professional and reliable. Graphic manual is a set of definitions and principles that can be applied not only to corporate materials stated in the manual but it is a key to design and create new materials easily. A graphic manual is an instrument that saves time and energy of employees, makes communication between a company and suppliers of advertising services easier. For employees a manual is available on the internet and it is available in several copies in each branch office. 2

4 Logo Logo Obsah Summary Specifikace barevnosti Colours specification... 4 Ochranná zóna Protection zone... 5 Správné a nesprávné pouţití Right and wrong usage

5 Logo Logo Specifikace barevnosti Colours specification Logo se ve své základní podobě skládá ze tří barev. Alternativou pak můţe být jednobarevná verze loga, která nachází uplatnění zejména při černobílém tisku. Logo consist of three colours in its basic form. An alternative can be a one coloured logo version that is used especially in black and white printing. Pantone 136C C0 / M33 / Y100 / K0 R255 / G180 / B0 Pantone 144C C0 / M59 / Y100 / K0 R255 / G132 / B0 Pantone 161C C47 / M66 / Y98 / K55 R83 / G53 / B0 Pantone Black C C0 / M0 / Y0 / K100 R0 / G0 / B0 4

6 Logo Logo Ochranná zóna Protection zone Kolem loga je definována ochranná zóna, do které nesmí zasahovat text ani jiné grafické prvky. There is a zone of protection defined around the logo, there cannot be any text or other graphic elements. 1x 2x 2x 2x 2x Ukázka správného pouţití loga a ochranné zóny na nekontrastním podkladu. An example of the correct use of a logo and the zone of protenction on the soft ground. 5

7 Logo Logo Správné a nesprávné pouţití Right and wrong usage 6

8 Tiskoviny Stationery Obsah Summary Písmo Font... 8 Hlavičkový papír A4 Headed paper A Obálky a vizitky Envelopes and business cards Firemní desky Company folders CD/DVD CD/DVD

9 Písmo Font Primárně se pouţívá písmo Trebuchet MS v řezech Regular a Italic. Primary Trebuchet MS font Regular a Italic is used. Trebuchet MS ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřţýáíéúů ĚŠČŘŢÝÁÍÉÚŮ (,;:=+/.?) Písmo Arial je dovoleno pouţít v situacích, kde není z technických důvodů moţné pouţití primárního písma. Arial font is allowed to be used in situations where there is not possible to use the primary font for technical reasons. Arial ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřţýáíéúů ĚŠČŘŢÝÁÍÉÚŮ (,;:=+/.?) Ve speciálních případech (slogan), je moţné pouţít dekorativní písmo Fertigo Pro. In special cases (slogan), it is possible to use decorative font Fertigo Pro. Fertigo Pro ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyz ěščřţýáíéúů ĚŠČŘŢÝÁÍÉÚŮ (,;:=+/.?) 8

10 Hlavičkový papír A4 Headed paper A (mm) 12,5 12,5 9

11 Obálky a vizitky Envelopes and business cards (mm) Formát vizitek 90 mm x 54 mm Business card size 90 mm x 54 mm 34 (mm)

12 Firemní desky Company folders Pro vnitrofiremní účely se pouţívají bílé desky s logem na přední straně a www adresou na straně zadní. For intracorporate purposes white folders with the logo on the front side is used and web address on the back side. 11

13 Firemní desky Company folders Pro komunikaci s klienty a mimofiremní aktivity jsou určeny desky s motivem. For the communication with client and other activities folders with a motive are used. 12

14 CD/DVD CD/DVD Pro vnitrofiremní účely je určeno CD/DVD bez motivu, pro ostatní potřeby se pouţívají CD/DVD s motivem. For intracorporate purposes CD/DVD without motive is used, for other purposes CD/DVD with a motive is used. 13

15 Počítače a internet Computers and internet Obsah Summary PowerPoint PowerPoint Internet Internet Reklamní bannery Banners

16 PowerPoint PowerPoint K tvorbě prezentací v Powerpointu pouţívejte připravenou šablonu. For the creation of a presentation in Powerpointu use the pattern. Titulní stránka Title slide Po editaci názvu prezentace a jména lze ponechat titulní stránku ve výchozí podobě. Alternativou je nahrazení horní poloviny stránky obrázkem či jiným motivem, avšak ohraničení křivkami musí zůstat zachováno. To edit the title and the name of a presentation it is possible to title slide in basic form. An alternative is to replce upper half of a slide with a picture or another motive, but the limitation of graphics must be preserved. 15

17 PowerPoint PowerPoint Podstránky prezentace Content slides Kaţdá podstránka prezentace musí obsahovat logo společnosti. Připravená šablona vkládá logo a číslování na kaţdou stránku automaticky. Each content slide of a presentation must have the company logo. The pattern inserts logo and page number on each page automatically. 16

18 Obdobně jako je na hlavičkových papírech uvedena v zápatí adresa a kontakt, taktéţ v ech je specifikován jednotný formát automatického podpisu, který je uváděn vţdy na konci u. Jméno Příjmení funkce ve společnosti tel: adresa na 1 řádek: ulice, číslo, PSČ, město Similarly to headed paper where there is address and contact in the foot, in e- mails there is specified unified format for automatic signature that is at the end of en . Name Surname funkce ve společnosti tel: adresa na 1 řádek: ulice, číslo, PSČ, město y je vhodné odesílat ve formátu HTML. Výchozím písmem je Trebuchet MS o velikosti 12px. Barva automatického podpisu je světlejší neţ text u, doporučený odstín je rgb(153,153,153) nebo také # It is suitable to send s in HTML format. Basic font is Trebuchet MS 12px. The colour of the automatic signature is lighter than the text of the , recommended shade is rgb(153,153,153) or #

19 Internet Internet Specifikace internetových stránek Na internetových stránkách je dominantním grafickým prvkem obrazový motiv ohraničený shora a zdola křivkami. Konkrétní podoba obrazového motivu není přesně specifikována, avšak ohraničení pomocí křivek musí být vţdy zachováno. Obrazový motiv by neměl být jen estetickým prvkem stránek, uţivatele by měl upozornit na novinky v nabídce nebo mu poskytnout jiné zajímavé informace. Příkladem můţe být recept pro přípravu kávy. Obrazových motivů můţe být připraveno více a při kaţdém načtení stránek je lze náhodně střídat. Prostor pod obrazovým motivem je rozdělen na dva sloupce, v levém sloupci je hlavní menu stránek a v pravém obsah vybrané sekce. Oba sloupce jsou zdola ohraničeny vodorovnou čarou, pod kterou jsou umístěny odkazy na doplňující informace včetně copyrightu a loga společnosti. Website specification The dominant graphic element on the website is a visual motive limitive from above and below with graphics. The particular image of the visual motive is not specified exactly but the limitation must be always preserved. The visual motive should not be only an aesthetic element on the website, users attention should be drawn to the news in the menu or it should provide them other interesting information. An example can be the recipe for coffee preparation. There can be more visual motives and they can be changed randomly. The space below the visual motive is divided into two columns. There is a main menu in the left column and chosen sections in the right column. Both columns are limited from below with the horizontal line under which links to other information including copyright and company logo are written. 18

20 Internet Internet Layout internetových stránek Website layout 19

21 Reklamní bannery Banners Reklamní bannery na internetu by měly respektovat doporučené rozloţení. Advertising banners on the internet should respect recommended layout. Standardní formáty internetové reklamy: Standard formats of web advertising: Název Full Banner Square Medium Rectangle Skyscraper Wide Skyscraper Rozměry ŠxV 468 x 60 px 250 x 250 px 300 x 250 px 120 x 600 px 160 x 600 px 600px 250px 300px 160px 20

22 Reklamní bannery Banners Bannery mohou být pouţity ve ţlutém nebo oranţovém provedení. Animované bannery mohou vyuţít celou plochu banneru, avšak poslední snímek musí obsahovat logo a charakteristické ohraničení obsahu pomocí křivek. Banners can be used in yellow or orange version. Animated banners can use the whole desktop of the banner, but the last picture must contain the logo and characteristic limitation of the content with the ise of graphics. 600px 250px 250px 120px 60px 468px 21

23 Dopravní prostředky Vehicles Obsah Summary Automobily Cars Veřejná doprava Public transport

24 Automobily Cars Nákresy specifikují umístění loga na firemních automobilech. Povolen je mírný náklon loga, který kopíruje linie automobilu. The drawings specify the location of a logo on company cars. Slight sway of a logo copying the lines of a car is allowed. 23

25 Automobily Cars 24

26 Veřejná doprava Public transport Souběţně s potiskem firemních automobilů lze vyuţít nabídek dopravců k provozování reklamy. Vhodná je především celovozová reklama a alternativy, které na dopravních prostředcích neobsahují další motivy ani reklamy jiných společností (vyjma informací o dopravci). Na levé i pravé straně vozu musí být vţdy vyobrazeno logo, které je vhodně doplněno části piktogramu. The carrier offers to run advertising can be used together with company cars printing. Complete vehicle advertising and alternatives that do not contain other motives on the vehicles or advertising of other companies (excluding the information about the carrier) are suitable. A logo must be depicted on the left and right side of a vehicle appropriately supported with part of an icon. 25

27 Veřejná doprava Public transport Souběţně s potiskem firemních automobilů lze vyuţít nabídek dopravců k provozování reklamy. Vhodná je především celovozová reklama a alternativy, které na dopravních prostředcích neobsahují další motivy ani reklamy jiných společností (vyjma informací o dopravci). Na levé i pravé straně vozu musí být vţdy vyobrazeno logo, které je vhodně doplněno částí piktogramu. The carrier offers to run advertising can be used together with company cars printing. Complete vehicle advertising and alternatives that do not contain other motives on the vehicles or advertising of other companies (excluding the information about the carrier) are suitable. A logo must be depicted on the left and right side of a vehicle appropriately supported with part of an icon. 26

European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o.

European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Logotype Graphics Manual / Grafický manuál logotypu European Cultural Route of Saints Cyril and Methodius, IALE Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje, z.s.p.o. Contents Obsah Introduction / Úvod

Více

Corporate Design Manual

Corporate Design Manual Corporate Design Manual OBSAH A Použítí manuálu B Rozsah použití manuálu C Redesign loga Základní barevné provedení Konstrukce a ochranná plocha Provedení s konturou Provedení s konturou na pozadí Pozitiv

Více

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy

manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy manuál jednotného vizuálního stylu města Klatovy Jednotný vizuální styl Jednotný styl města Klatovy je vizuální způsob komunikace městského úřadu s veřejností. Podoba vizuálního stylu vychází z jednotného

Více

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.

(VERZE 2014) Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03. ODBORNÉ VÝRAZY ICT (VERZE 2014) Ing. Jan Roubíček, Ing. Jaroslav Adamus Vytvořeno v rámci projektu: S anglickým jazykem do dalších předmětů Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.36/03.0005 Tento projekt

Více

English manual. Český manuál. Page 2-27. Strana 29-65

English manual. Český manuál. Page 2-27. Strana 29-65 English manual Page 2-27 Český manuál Strana 29-65 1. About Name: File: AreaGuard Neo Help Help_AGNeo.pdf 1.1. Revision Verze Changes Release AreaGuard Neo 1.0. Basic document 1.1 1.1. Newly added functions

Více

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz

G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A. pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz G R A F I C K Ý M A N U Á L P O U Ž I T Í LO G A A C E M A pro společnost ACEMA vypracoval Simon Anfilov - www.dobrelogo.cz Obsah manuálu 1 Vizuální identita Acema 2 Základní definice symbolu a loga 3

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL

CORPORATE IDENTITY MANUAL CORPORATE IDENTITY MANUAL BEST SOLUTIONS FOR YOUR BUSINESS 1 Obsah Značka... 1 Užití značky v textu ve slovní podobě... 1.1 Umístění na síti... 1.2 Konstrukce... 1.3 Ochranný prostor... 1.4 Minimální rozměry...

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 2 Z Á K L A D N Í Ú D A J E O S P O L E Č N O S T I Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil KČ Sídlo: Hornokrčská 15, 140 00 Praha 4 IČO: 63 07 82 36 ISIN: CZ0009092300 Představenstvo:

Více

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT

FONTLAB STUDIO 5: TYPE DESIGNER S DELIGHT TYPO.TEXT Nimbus Sans Novus (medium, semibold, heavy) URW++ 2 TYPO.TOOLS The year 2005 marks an unusual anniversary: 30 years of digital font technology. In 1975, at the ATypI conference in Warsaw, Peter

Více

Grafický manuál značky. DY-THA rail

Grafický manuál značky. DY-THA rail Grafický manuál značky DY-THA rail Obsah Úvod 1 Značka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 Černobílá pozitivní varianta 2.3 Černobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice a

Více

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE.

NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. NÁVOD K OBSLUZE Ver 1.3 1.3 WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO

Více

Značka společnosti MORA

Značka společnosti MORA Design Manuál 2011 Značka společnosti MORA 2 Za jednu z hlavních součástí firemní identity je považován její design neboli jednotný vizuální styl. Základním stavebním kamenem tohoto vizuálního stylu je

Více

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu

Grafický manuál. ČAGeo - Česká asociace geocachingu Grafický manuál ČAGeo - Česká asociace geocachingu Obsah Úvod... 3 Základní varianta značky... 4 Zjednodušená varianta značky... 5 Značka jako piktogram... 6 Definice barev... 7 Definice základního písma...

Více

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3)

Grafický manuál. NIKON CORPORATION Imaging Company. 2009 (verze 0.3) Grafický manuál NIKON CORPORATION Imaging Company 2009 (verze 0.3) Obsah A-2 Značka - verze s přechodem (doporučená)............................. 3 A-4 Nikon logotyp.............................................

Více

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL

ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL ZÁKLADNÍ GRAFICKÝ MANUÁL OBSAH 1 ÚVOD 2 KODIFIKACE LOGOTYPU 2.1. barevná varianta loga 2.2. černobílá varianta loga 2.3. ochranná zóna a minimální velikost loga 2.4. rozkres loga v grafické síti 2.5. logotyp

Více

V roënì zpr va Annual Report

V roënì zpr va Annual Report V roënì zpr va Annual Report Content Základní údaje o společnosti..............................3 Zpráva představenstva o činnosti Software602 a. s. v roce...4 Prognóza pro roky 2002-2003..............................5

Více

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL

GRAFICKÝ LOGO MANUÁL GRAFICKÝ LOGO MANUÁL OBSAH Základní varianta loga logo 01 4 Základní varianta loga doplněná o slogan logo 02 5 Inverzní barevná varianta loga logo 01 6 Monochromatická varianta loga doplněná o slogan logo

Více

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky

Počítačový design. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Počítačový design Informační systémy pro elektronické podnikání Robin Palička Obsah 1 Role designu ve firemní identitě...

Více

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit

manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit manuál jednotného vizuálního stylu Petr Štěpán Odhlásit Základní provedení Symbol altron Ochranná zóna Rozměrová řada s doprovodným textem je základním prvkem vizuálního stylu společnosti Altron. Její

Více

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál

Grafický manuál SAZKA 1. Grafický manuál Grafický manuál SAZKA 1 Grafický manuál obsah obsah 3 Úvod 5 1.00 logotyp sazka 7 1.01 primární horizontální barevný logotyp 8 1.02 konstrukce horizontálního barevného logotypu 9 1.03 primární vertikální

Více

Návod k obsluze Ver 1.0

Návod k obsluze Ver 1.0 Návod k obsluze Ver 1.0 OBSAH 1 XWEB 500 rel.1.0 ÚVOD...4 BALENÍ...4 MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA PC KLIENTA...5 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE...6 2 INSTALACE...7 2.1 HARDWARE...7 2.1.1 RS485... 7 2.1.2 SERIAL ADDRESS...

Více

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné

ODBORNÝ DVOUMĚSÍČNÍK O EVENT MARKETINGU A SALES PROMOTION WWW.EVENT-PROMOTION.CZ. 5 l 13. chutné lokační Hotel Augustiniánský dům str. 21 superstar čísla snadný průvodce tipy pro eventy incentiva u sousedů R E K L W R E K L A M N 08.05.13 měří ROI eventů CATERINGOVÉ TRENDY 2014 vám zachutnají VYBÍRÁME

Více

IMPORTANT INFORMATION

IMPORTANT INFORMATION IMPORTANT INFORMATION The following text constitutes a non-binding translation of English User's Manual for digital pen. The translation has been provided by following authorised distributor of Wacom Europe

Více

SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT WWW.602.CZ

SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT WWW.602.CZ SOFTWARE602 A. S. VÝROČNÍ ZPRÁVA WWW.602.CZ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI BASIC DATA OF THE COMPANY Obchodní jméno: Software602 a. s. Základní jmění: 51 mil Kč Sídlo: Hornokrčská 15, 140

Více

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk

Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris Šumperk» Manuál vizuální identity SVČ a ZpDVPP Doris Šumperk ÚVODEM» ÚVODEM Školní rok 2012/2013 je rokem změn v zájmovém

Více

Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka

Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka Grafický design GUI prezentace textu Eduard Sojka URO, Léto 2011/12 VŠB Technická univerzita Ostrava Motivace Proč věnovat pozornost designu? websites are often hastily put together; web designers are

Více

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image.

OBECNÉ POKYNY. Nedodržováním těchto pravidel je porušována integrita značky a všechny tyto věci mají negativní vliv na firemní image. STYLE GUIDE OBECNÉ POKYNY STYLE GUIDE přesně definuje závazné normy pro všechny druhy a formy vizuální komunikace společnosti a je důležitou součástí publikace NAVITEL BRAND BOOK (hlavní publikace jednotného

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků.

úvod Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. grafický manuál Manuál obsahuje závazná pravidla a doporučené varianty používání loga nebo jeho jednotlivých prvků. úvod Jednotný vizuální styl (Corporate Identity Design) je prostředek komunikace společnosti

Více

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU

LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU LOGOTYP ČESKÉ JEZDECKÉ FEDERACE MANUÁL JEDNOTNÉHO VIZUÁLNÍHO STYLU 1 9 7 2 ZÁKLADNÍ ELEMENTY 1 9 7 2 OBSAH 1.1 1.2 2.1 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1.1 6.1 6.2 Logotyp_základní varianta Logotyp_nápis OFFICIAL Logotyp_ochranná

Více