Protisluneèní & garážová technika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protisluneèní & garážová technika"

Transkript

1 KATALOG VÝROBKÙ Protisluneèní & garážová technika Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance Žaluzie Monokomando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu Sešit 4 (7/2003)

2 PØEDSTAVENÍ SPOLEÈNOSTI Vážení zákazníci, dostává se Vám do rukou prospektový materiál spoleènosti SERVIS CLIMAX s.r.o.. Naše spoleènost se zabývá výrobou, prodejem a montáží protisluneèní a garážové techniky. Výrobní sortiment tvoøí: žaluzie hliníkové interiérové, meziskelní, žaluzie látkové, plastové a hliníkové venkovní rolety, garážová vrata rolovací, sítì proti hmyzu, markýzy, fasádní stínìní a venkovní žaluzie. Veškerý tento sortiment nabízíme ve spoustì variant a v rùzných cenových hladinách tak, aby si mohl vybrat každý zákazník. Výroba a hlavní sídlo spoleènosti je ve Vsetínì, stálá zastoupení máme v Praze a Hradci Králové. Díky vlastní dopravì jsme schopni rozvést bìžné zboží v dobì do 1 týdne kdekoliv po Èeské republice. Naše spoleènost pùsobí na èeském trhu již od roku Za tuto dobu jsme se stali jednou z nejvìtších a nejsilnìjších firem v oboru stínící techniky v Èeské republice. Pomohl nám k tomu pøedevším stálý kontakt s Vámi, našimi zákazníky, okamžitá reakce na Vaše potøeby a neustálé vyvíjení nových výrobkù a jejich inovace. Mùžeme Vám slíbit, že budeme pokraèovat v další práci tak, aby i nadále pøinášela úspìch jak nám, tak pøedevším Vám, našim zákazníkùm. Nadále budeme klást vysoké požadavky na priority jakými jsou kvalita výrobkù, kvalitní komponenty k výrobì a perfektní práce našich montážních dìlníkù. To vše podpoøíme dodržováním termínù dodávek, rychlým øešením záruèních i pozáruèních oprav a pøedevším pøíjemným a vstøícným chování všech našich pracovníkù. I nadále se budeme snažit o stálé rozšiøování sortimentu výrobkù. Velice si vážíme Vaší dùvìry a doufáme, že naše spolupráce bude i nadále pokraèovat. Pøejeme Vám hodnì úspìchù. Miroslav Jakubec Tomáš Jureèka Jiøí Jureèka SERVIS S.R.O. 2

3 Obsah Pøedstavení spoleènosti Hliníkové žaluzie IZO žaluzie Žaluzie Elegance, Monokonando Vertikální žaluzie Hliníkové rolety - pøedokenní Hliníkové rolety - podomítkové Rolovací garážová vrata Sítì proti hmyzu

4 HLINÍKOVÉ ŽALUZIE Hliníkové žaluzie stále pøedstavují nejrozšíøenìjší zpùsob protisluneèní ochrany. Výhodou je pøedevším jejich jednoduchost, rychlost montáže, minimální údržba a pøedevším cenová dostupnost. Hliníkové žaluzie jsou použitelné prakticky do všech typù oken. Standard 18 Základní øada žaluzií. Je vybavena lamelou o síle 0,18 mm v 26-ti barevných odstínech, nosièem o rozmìru 19 x 27 mm v bílé barvì a bílými provázky. Výhodný pomìr mezi kvalitou a cenou dìlá z tìchto žaluzií nejžádanìjší typ v ÈR. Lux 18 Proti pøedchozímu typu jsou zde sladìny žebøíèky a provázky s barvou lamely. Jinak se jedná o stejnì vybavené žaluzie jako u typu Standard 18. Super 18 U tohoto typu je použita špièková rakouská mechanika, která zaruèuje žaluzii delší životnost a snadnìjší ovládání. Jsou zde sladìny žebøíèky a provázky s barvou lamel, nosièe jsou dodávány v nìkolika barevných odstínech. Tento typ je vybaven lamelou o síle 0,18 mm v 26-ti barevných odstínech. Super 21 Nejkvalitnìjší žaluzie vyrábìné na nosièích 19 x 27 mm. Komfortní mechanika je zde doplnìna ještì o lamelu v síle 21 mm s dlouhou životností a tvarovou stálostí. 16 mm Žaluzie s šíøkou lamely 16 mm, která se dodává v 6-ti barevných odstínech. Mechanika je totožná s provedením Super. Díky vìtšímu poètu lamel jsou tyto žaluzie esteticky velice pùsobivé. Atypické rozmìry Jedná se pøedevším o rùzné tvary lichobìžníkù, trojúhelníkù a kruhù. Podmínkou kvalitního výrobku je pøesné zamìøení. Všechny výše uvedené žaluzie mohou být vyrobeny v provedení meziskelním, meziskelním s boèním vedením, interiérovém, interiérovém s boèním vedením, s boèním a èelním vývodem. Žaluzie 18 STANDARD Žaluzie 21 SUPER 4

5 Podle naklopení lamel reguluje žaluzie prùchod svìtla do interiéru. Bílé lamely pøíjemnì rozptylují svìtlo v interiéru. Pøi práci s poèítaèem jsou žaluzie neodmyslitelným doplòkem okna. Detail ovládání žaluzie 21 SUPER. 5

6 IZO ŽALUZIE Tyto žaluzie byly speciálnì vyvinuty pro plastová okna a eurookna. Spojují v sobì jednoduchost klasických žaluzií s estetickou èistotou nových prvkù. Široký horní profil zakrývá všechny spojovací prvky a díky své ploché konstrukci minimálnì pøesahuje pøíèný profil okna. Boèní strunové vedení je kotveno plastovým kolíèkem v barvì rámu okna a nijak nenarušuje celkový vzhled. Jednotlivé typy IZO žaluzií: EKO s bowdenem a EKO s brzdou 18, 21, 16L Tyto typy žaluzií kombinují široký horní profil s kvalitní žaluziovou mechanikou z typu Elegance. Ovládání typu EKO s bowdenem je øešeno otoèným táhlem /v barvì bílé nebo hnìdé/ a provázkem a je vyvedeno na rámu okna. U typu EKO s brzdou je ovládání øešeno klasickou brzdou známou z bìžných interiérových žaluzií. Nosièe mohou být v provedení bílém, støíbrném a tøech odstínech hnìdé barvy, komponenty v barvì nosièù, provázky sladìny do barvy lamel. Tento typ mùže být vybaven lamelou o síle 0,18 mm v 26-ti barevných odstínech, nebo lamelou o síle 0,21 mm v 35 barevných odstínech. Tyto žaluzie se standardnì dodávají s boèním silonovým vedením. IDK 18, IDK 21, IDK 16L Dnes nejpoužívanìjší typ žaluzií do plastových oken a eurooken. Žaluzie je ovládána øetízkem /v barvì bílé, hnìdé, béžové nebo šedé/, který zabezpeèuje naklápìní a vytahování lamel. Nosièe mohou být v barvì bílé, šedé a tøech odstínech hnìdé barvy. Tento typ mùže být vybaven lamelou o síle 0,18 mm v 26-ti barevných odstínech /IDK 18/, nebo lamelou o síle 0,21 mm v 35 barevných odstínech /IDK 21/. IDP 18, IDP 21, IDP 16L Žaluzie IDP byla vyvinuta ve spolupráci s nìmeckou spoleèností Somfy. Jedná se o žaluzii ovládanou øetízkem, tak jak je to u typu IDK. To je umožnìno vestavìnou pøevodovkou. Tento typ mùže být vybaven lamelou o síle 0,18 mm v 26 barevných odstínech /IDP 18/, nebo lamelou o síle 0,21 mm v 35 barevných odstínech /IDP 21/. Žaluzie je možno dodat i s motorickým pohonem. Žaluzie EKO s brzdou Žaluzie IDK imitace døeva 6

7 Nejvíce žádanou barvou žaluzie je bílá. U IZO žaluzií splývá horní lišta s rámem okna. Žaluzie IDK jsou montovány pøedevším do plastových oken. Detail žaluzie IDK s øetízkovým ovládáním v hnìdém provedení. 7

8 ELEGANCE, MONOKOMANDO Tyto žaluzie byly vyvinuty pøedevším pro nároèné zákazníky, kteøí oceòují pøedevším širokou barevnou škálu nosièù /25 barev/, které je možno sladit s 54 barvami lamel a 25 barvami žebøíèkù. Barevná škála obsahuje zvláštì moderní pastelové barvy. Samozøejmostí je u tìchto žaluzií špièková mechanika. Elegance Tyto žaluzie jsou postaveny na nosièi 25 x 25 mm a jsou vybaveny zcela odlišnou mechanikou proti bìžnì užívaným žaluziím v ÈR. Tato mechanika umožòuje podstatnì lepší doklápìní lamel a snadnìjší vytahování a spouštìní celé žaluzie. Žaluzie Elegance jsou vyrábìny pouze v interiérovém provedení, naklápìní lamel zajiš uje prùhledné táhlo, vytahování a stahování žaluzie je pøes šòùru z brzdou. Monokomando U tohoto typu žaluzie jsou využívány špièkové komponenty nìmecké firmy Somfy. Ovládání žaluzie je zajištìno øetízkem. Tyto žaluzie mohou být dodávány i s motorickým pohonem a dálkovým ovládáním. Speciální provedení žaluzií Domykatelné provedení Speciálnì upravené lamely umožní doklopení žaluzie bez viditelných prùhledù.takto upravené žaluzie lze doklápìt pouze na jednu stranu. Domykatelné provedení je možno použít u tìchto typù: Super 18, Super 21, EKO s brzdou, EKO s bowdenem, IDK. Atypické rozmìry Jedná se pøedevším o rùzné tvary lichobìžníkù, trojúhelníkù a kruhù. Podmínkou kvalitního výrobku je pøesné zamìøení. Žaluzie ELEGANCE Žaluzie MONOKOMANDO 8

9 Žaluzie mohou být použity jako výrazný architektonický prvek. Domykatelné provedení umožní doklopení žaluzie bez viditených prùhledù. Vhodnì použité žaluzie jako doplnìk sklenìných dìlících stìn. Detail ovládání žaluzie monokomando pomocí nekoneèného øetízku. 9

10 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Látkové vertikální žaluzie v sobì spojují sluneèní clonu s elegantní dekorací interiéru. Tvoøí moderní dominantu bytových a kanceláøských prostorù a zároveò nahrazují tradièní bytové prvky, jako závìsy a záclony. V 34 Tato mechanika umožòuje vyrábìt kvalitní vertikální žaluzie za pøíznivou cenu. Je zde nìkolik variant ovládání žaluzie, které vyhoví všem bìžným požadavkùm zákazníkù. HD EOS Jedná se o nový typ mechaniky, který uživateli pøináší vìtší komfort. Pøedevším se jedná o snadnìjší natáèení lamel a stahování celé žaluzie. Díky zkrácenému závìsu lamel je zde také výraznì zmenšena spára mezi nosièem a lamelami. Nìkolik dalších vylepšení dìlá z tohoto typu žaluzie špièku mezi podobnými výrobky v ÈR. Oba typy vertikálních žaluzií mohou být vybaveny látkami z obsáhlého vzorníku látek, které umožòují sladit žaluzii s každým interiérem. V nabídce je 68 barev a vzorù látek. Materiálem mùže být 100% polyester, smìs polyesteru a bavlny, 100% sklenìné vlákno a PVC. Atypické provedení Systém HD EOS umožòuje provádìt i atypické tvary vertikálních žaluzií jako jsou lichobìžníky, horizontální a vertikální oblouky. Dále lze tuto mechaniku vybavit motorickým ovládáním. Podmínkou kvalitního výrobku je pøesné zamìøení. Vertikální žaluzii lze vyrábìt v rùzných tvarových provedeních 10

11 Vertikální žaluzie mají své uplatnìní v kanceláøích, bytech i restauracích. Díky široké škále barev lze žaluzie sladit s interiérem. Pro místnosti s poèítaèem se používají speciální látky REFLEX. Svìtlá barva vertikální žaluzie mùže opticky zvìtšit prostor. 11

12 HLINÍKOVÉ ROLETY Rolety - pøedokenní provedení Pøedokenní rolety si získávají v ÈR stále vìtší oblibu. Pøedevším u novostaveb rodinných domù se stávají neodmyslitelnou souèástí oken. Díky variabilitì provedení je dnes možno použít hliníkové rolety pro všechny typy okenních otvorù. Hliníkové rolety mají pro své uživatele celou øadu výhod. Vedle vynikající protisluneèní ochrany je to ochrana proti úniku tepla a proti hluku. Hliníkové rolety chrání konstrukce oken proti povìtrnostním vlivùm a prodlužují tak jejich životnost. Uživatelé také oceòují ochranu proti vloupání. Proti nadzvednutí jsou rolety chránìny speciální pružinou. Bìžným doplòkem rolet dnes bývá motorické ovládání s možností skupinového øízení jednotlivých rolet a centrálním ovládáním. Stahování rolet lze i programovat v závislosti na èase a sluneèním svitu. Praktickým provedením pøedokenní rolety je kombinace s navíjecí protihmyzovou sítí. Høídel je umístìna ve spoleèném boxu s roletou a rovnìž vodící lišty jsou spoleèné pro sí i pro roletu. Pro výrobu tìchto rolet jsou používány pouze kvalitní dlouhodobì vyzkoušené nìmecké komponenty. Pøíèný øez pøedokenní rolety s protihmyzovou sítí 12

13 Venkovní roleta vhodnì doplòuje estetický vzhled domu. Venkovní roleta s 20 boxem umístìná na fasádu. Venkovní roleta v kombinaci s protihmyzovou sítí. Provedení 2 na sobì nezávislých rolet do spoleèného kulatého boxu. 13

14 HLINÍKOVÉ ROLETY Rolety - podomítkové provedení Podomítkové provedení roletového boxu je urèeno pøedevším do novostaveb, u kterých je již v projektu vynechán v nadokenním pøekladu volný prostor, do kterého se pozdìji (po montáži oken) vloží podomítkový box rolety. Èelo roletového boxu a vodící nohy se pozdìji pøekryjí omítkou. Viditelný zùstává pouze revizní kryt, po jehož odkrytí se mohou provádìt opravy bez zásahu do omítky. Tímto øešením je docílen èistý a nièím nerušený vzhled fasády. Stejnì jako roleta montovaná dodateènì, mùže být i podmítková roleta vybavena navíjecí protihmyzovou sítí. Høídel je umístìna ve spoleèném boxu s roletou a rovnìž vodící lišty jsou spoleèné pro sí i roletu. Rolety mohou být ovládány mechanicky /šòùrou s brzdou, popruhem s navíjeèem/, nebo motoricky s rùznými typy spínaèù a øízení. Speciálním provedením podomítkové rolety je typ BAT G. Høídel rolety je zde uložena ve speciálním samonosném døevocementovém boxu. Pro výrobu tìchto rolet jsou používány pouze kvalitní dlouhodobì vyzkoušené nìmecké komponenty. Pøíèný øez podomítkové rolety s protihmyzovou sítí 14

15 Podomítkové rolety jsou montovány pøed provádìním vrchní omítky. Podomítkové rolety lze použít i u obloukových oken. Díky schovanému boxu a vodícím nohám lze ostìní okna rùznì upravovat. Fasáda s podomítkovými roletami pùsobí velice èistì. 15

16 ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA Rolovací vrata se stávají stále èastìjší variantou uzavøení garáží. Jejich velkou výhodou je skuteènost, že díky konstrukènímu øešení zabírají velice malý prostor u stropu garáže. Tvarování, tlouš ka hliníkové stìny lamely a pìnová výplò dávají lamelám pro rolovací vrata vysokou stabilitu. Povrchová úprava válcovaných lamel je provedena vysoce kvalitním vícestupòovým lakem a z tohoto dùvodu je dosaženo vysoké odolnosti povrchu proti úèinkùm UV záøení a povìtrnostním vlivùm. Pro vyšší bezpeènost pøi provozu mohou být vrata opatøena optickou kontaktní lištou, která zastaví pancíø pøi najetí na pøekážku. Vrata jsou ovládána elektrickými trubkovými motory, které øídí tlaèítkové, klíèové, nebo dálkové spínaèe. Na pøání je možno dodat i motor s ruèním nouzovým ovládáním, který zajistí otevøení vrat v pøípadì výpadku elektrického proudu. Garážová vrata M 511 Tato vrata jsou urèena pro menší otvory garáží. Max. šíøka vrat je 350 cm, výška cm a plocha 8 m.vrata jsou složena z lamel s krycí výškou 5,5 cm. Vrata M 511 menších rozmìrù mohou být ovládána pružinou s protiváhou a opatøena zámkem. Garážová vrata T 77 Tato vrata se používají pro vìtší rozmìry. Max. šíøka vrat je 550 cm, výška 400 cm a 2 max. plocha je do 16 m. Krycí výška lamel je 7,7 cm. Do tohoto typu vrat je možné vložit prosvìtlovací a vìtrací lamely. Lamela M 511 Lamela T 77 16

17 Rolovací vrata mohou být doplnìna vìtracími møížkami. Pro vìtší objekty jsou vhodné lamely T 77. Rolovací vrata doplnìná o prosvìtlovací lamely. Dotyková lišta zastaví vrata pøi kontaktu s pøekážkou. 17

18 SÍTÌ PROTI HMYZU Sítì proti hmyzu jsou nejefektivnìjší pøirozenou ochranou proti obtížnému hmyzu. Pøestože je jejich funkce pøedevším praktická, svým moderním designem se stávají elegantním doplòkem oken a dveøí. Sí je vyrobena z poplastovaného sklolaminátového vlákna, které nepodléhá korozi a dobøe snáší teplotní rozdíly. Je dodávána v šedé barvì a na oknì je prakticky neviditelná. Hliníkový rám je vyroben z válcovaného hliníku a povrchovì chránìn vypalovacím lakem. Je dodáván v barvì bílé a hnìdé. Pevná konstrukce 25 mm Díky jednoduché instalaci a cenì se jedná o nejpoužívanìjší typ sítí. Rám je možno uchytit do konstrukce okna nìkolika zpùsoby. Nejpoužívanìjší jsou plastové otoèné háèky. Sí s límcem Tyto sítì proti hmyzu jsou urèeny pro použití do plastových oken. Rámeèek je opatøen límcem, který dokonale pøilne k rámu okna. Tím je dosaženo lepšího vzhledu sítì a její vìtší tìsnosti. Instalaci rámu je možno provádìt z interiéru. Vìtšinou se provádí pomocí pružinových kolíèkù nebo plastových otoèných háèkù. Samonavíjecí sí okenní a dveøní Jedná se o sí, kterou je možno, v dobì kdy ji nepotøebujeme, vytáhnout do kastlíku. Je tím docíleno mnohem vìtší životnosti. U dveøního provedení je možno dodat pro lepší uchycení magnetickou lištu. Sí ové dveøe HD Sí ové dveøe si v poslední dobì získaly velikou oblibu. Lze je namontovat se samozavíracími panty, ochrannou lištou proti prokopnutí a dalšími doplòky. Samonavíjecí sí okenní 18

19 Sí ové dveøe si získali velkou oblibu u zákazníkù. Samonavíjecí sí umožòuje jednoduchou a pøíjemnou obsluhu. Detail samonavíjecí sítì pøi pohledu z exteriéru. Detail montáže protihmyzové sítì pomocí otoèných obrtlíkù. 19

20 SERVIS S.R.O. SERVIS CLIMAX s.r.o., Jasenice 1253, Vsetín Tel.: , Fax: , SERVIS CLIMAX s.r.o.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.

V20140101 KATALOG 2015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs. V0140101 KATALOG 015 PEVNÉ A POSUVNÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné podmínky Typy sítí Okenní profil válcovaný - OV

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

úèinná tepelná ochrana budov

úèinná tepelná ochrana budov VENKOVNÍ ŽALUZIE Venkovní žaluzie Venkovní žaluzie jsou moderním a efektivním způsobem stínění. V současné době představují nejpoužívanější způsob venkovního stínění. Jsou účinnou tepelnou ochranou budov.

Více

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù

V20150514 KATALOG 2015 LÁTKOVÉ ŽALUZIE PLISÉ. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù V20150514 KTLOG 2015 LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù OSH Všeobecné informace Látkové žaluzie Plisé LÁTKOVÉ ŽLUZIE PLISÉ - základní ceníkové sestava

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25 mm + ISSO

Více

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE

HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE CZ HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE 1 OBSAH MAX 25 3 IKD 5 SUPER 6 MONO SC 7 INT 35/50 9 KONTAKT 10 2 MAX 25 Žaluzie MAX 25 Vnitřní žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií

Více

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU

KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU V20140101 KATALOG 2015 ROLOVACÍ A PLISÉ SÍTÌ PROTI HMYZU - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH VŠEOBECNÉ INFORMACE TYPY ROLOVACÍCH SÍTÍ VERSA - ROLOVACÍ

Více

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž

V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž V20140101 KATALOG 2015 DØEVÌNÉ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž OBSAH Všeobecné informace Døevìné žaluzie - všeobecný popis ŽALUZIE 25mm + ISSO PROVÁZEK - ovládání - základní ceníková

Více

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù

V20140101 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù V0140101 KATALOG 015 VENKOVNÍ ROLETY ROLOVACÍ SYSTÉMY - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy venkovních rolet RADIX pøedokenní roleta - Základní

Více

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž

KATALOG 2014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU. - technické informácie - zameranie - montáž KATALOG 014 PEVNÉ A POSUVNÉ SIETE PROTI HMYZU - technické informácie - zameranie - montáž Okenní profil válcovaný OV 5x10 10 17 8 5 mm Pøíèka 5x10 ZÁKLADNÍ CENÍKOVÁ SESTAVA OKENNÍ SÍTÌ PROFIL OV 5x10 OVINY

Více

prodlužují životnost oken

prodlužují životnost oken VENKOVNÍ ROLETY Venkovní rolety Venkovní rolety představují jeden z nejlepších a nejpoužívanějších způsobů stínění rodinných domů či bytů. Lze je využít nejen jako ochranu proti slunci, ale i jako další

Více

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù

V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù V20150925 KATALOG 2015 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - ceníky hotových výrobkù OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava - barva bílá, hnìdá (RAL

Více

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava

Více

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy

SÍTĚ PROTI HMYZU. Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku. www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115. Specialisté na rolovací systémy SÍTĚ PROTI HMYZU www.minirol.eu volejte zdarma 800 400 115 Velmi vhodný doplněk, pokud toužíte po klidném spánku Specialisté na rolovací systémy Unikátní systém sítí proti hmyzu Extrudované profily sítí

Více

ROLETY. Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům. Specialisté na rolovací systémy

ROLETY. Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům. Specialisté na rolovací systémy ROLETY Chytře pomáhají chránit Váš dům proti chladu, slunci i nezvaným hostům Specialisté na rolovací systémy ODPOVÍDÁ EN 13659 P O Ž A D AV K Ů M Možnosti ovládání rolet Popruhem, šňůrou nebo klikou Každá

Více

TECHNICKÉ LISTY ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA PØEDOKENNÍ ROLETY ROLOVACÍ VRATA VRAT Garážová rolovací vrata svým jednoduchým a esteticky vzhledným provedením jsou vhodná do každé garáže. Svým konstrukèním a

Více

KATALOG 2014 VENKOVNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž

KATALOG 2014 VENKOVNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž KATALOG 014 VENKOVNÍ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž OBSAH Všeobecné informace Venkovní žaluzie - všeobecný popis Et 0 VENKOVNÍ ŽALUZIE Základní ceníková sestava Pøíplatky Technický popis

Více

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz

systra katalog výrobkù E-mail: zaluzie@systra.cz www.systra.cz Exterier Interier EC 65 mm,80 mm EZ 70 mm, 90 mm systra katalog výrobkù Systra, spol. s r. o. Na Zahrádkách 349 CZ-666 01 Tišnov Tel: +420 549 410 212 Fax: +420 549 410 036 výroba E-mail: zaluzie@systra.cz

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí.

SCREENOVÉ. chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ rolety chrání vaše soukromí. SCREENOVÉ ROLETY chrání vaše soukromí. Pořiďte si vysoce účinnou, estetickou a moderní stínicí techniku screenové rolety ISOTRA. Zajistíte si příjemnou teplotu v

Více

Markýzy Fasádní stínìní Stínìní zimních zahrad

Markýzy Fasádní stínìní Stínìní zimních zahrad KATALOG VÝROBKÙ Markýzy Fasádní stínìní Stínìní zimních zahrad Sešit 5 (5/2004) VÝSUVNÉ CLONY AZUR a DELTA AZUR je sluneèní clona s dokonalým konstrukèním øešením. Základním prvkem konstrukce je nosný

Více

CENÍK A MANUÁL. Vnitāní žaluzie. Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie. Sešit 1 (9/2011)

CENÍK A MANUÁL. Vnitāní žaluzie. Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie. Sešit 1 (9/2011) CENÍK A MANUÁL Vnitāní žaluzie Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie Sešit 1 (9/2011) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ

DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ DATOVÉ ROZVADÌÈOVÉ SKØÍNÌ Certifikace strana 02 Pøedstavení firmy strana 03 KROMEXIM Products spol. s r.o. byla zapsána u Krajského obchodního soudu v Brnì dne 19.06.1996. Vlastní poèátek výroby rozvadìèových

Více

STÍNÍCÍ TECHNIKA NA VAŠE PŘÁNÍ

STÍNÍCÍ TECHNIKA NA VAŠE PŘÁNÍ René Býma Ostrava, Frýdek-Místek gsm:725 119 045 Nový Jičín, Přerov, e-mail: byma@renesun.cz Olomouc, Prostějov, Brno web: www.renesun.cz Opava, Havířov, Karviná Showroom: Cihelní 35, Ostrava,702 00 STÍNÍCÍ

Více

V20150429 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20150429 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V20150429 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY - technické informace - zamìøení - montáž - ceník hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy textilních roletek JAZZ 17 textilní roletka - Základní

Více

CENÍK A MANUÁL. Vnitřní žaluzie. Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie. Sešit 1 (9/2011)

CENÍK A MANUÁL. Vnitřní žaluzie. Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie. Sešit 1 (9/2011) CENÍK A MANUÁL Vnitřní žaluzie Horizontální hliníkové žaluzie Bambusové žaluzie Sešit 1 (9/2011) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty

Více

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy www.monarc.cz... moderní nábytek za rozumné ceny www.monarc.cz... kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. www.monarc.cz Vestavné skøínì Variant Technické rozkresy

Více

V20140101 KATALOG 2014 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20140101 KATALOG 2014 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V010101 KATALOG 01 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace TYPY VERTIKÁLNÍCH ŽALUZIÍ STANDARD vertikální žaluzie

Více

Venkovní žaluzie. Sítě proti hmyzu. Venkovní Pevné sítěžaluzie C-80 / C-80 CC. Venkovní žaluzie EXT-50 / EXT-50H. Sešit 4 (6/2007) Sešit 2 (2/2011)

Venkovní žaluzie. Sítě proti hmyzu. Venkovní Pevné sítěžaluzie C-80 / C-80 CC. Venkovní žaluzie EXT-50 / EXT-50H. Sešit 4 (6/2007) Sešit 2 (2/2011) Ceník Ceník a manuál manuál Venkovní žaluzie Sítě proti hmyzu Venkovní Pevné sítěžaluzie / Venkovní Dveřní sítěžaluzie Venkovní Rolovací sítě žaluzie okenní Venkovní Rolovací sítě žaluzie dveřní Venkovní

Více

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení

Prumyslové oplocení Posuvná brána! Panelové drátené oplocení Prumyslové oplocení Posuvná brána Panelové drátené oplocení Prùmyslová brána je vhodná pro uzavøení prùmyslových objektù, dvorù, parkoviš atd. Díky bytelné konstrukci je touto bránou mo né uzavøít velké

Více

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky

Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Systémy oplocení brány plotové díly branky sloupky Bezpeènost Bezpeènost pou ívání brány je zajištìna zátì ovým vypínaèem a lampou signalizující pohyb køídla brány. Zátì ový vypínaè zastaví køídlo brány

Více

V20151021 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zamìøení - montáž

V20151021 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY. - technické informace - zamìøení - montáž V20151021 KATALOG 2015 TEXTILNÍ ROLETKY - technické informace - zamìøení - montáž OBSAH Všeobecné informace Typy textilních roletek JAZZ-17 textilní roletka - Základní ceníková sestava + pøíplatky - Technické

Více

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné

Rozvádìèe øady EU jsou urèeny pro rozvod elektrické energie nízkého napìtí v prùmyslu a energetice jako hlavní nebo podružné ROZVÁDĚČE NN systém EU Výroba rozvádìèù EMCOS vychází z individuálních požadavkù zákazníkù. Èerpáme pøitom z dlouholetých zkušeností našich pracovníkù i z nejmodernìjších poznatkù v elektrotechnice. Každý

Více

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika

Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 Charakteristika Venkovní žaluzie Cetta 50 jsou moderní a praktické žaluzie určené zejména pro rodinné domy. Mají však také široké uplatnění platní při zastínění hal, hypermarketů

Více

CENÍK. Venkovní rolety (3/2014)

CENÍK. Venkovní rolety (3/2014) Venkovní rolety P N R (3/2014) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a. s. Jasenice 1253, 755 01 Vsetín, Česká republika Kontakt Kontakty Venkovní rolety Příjem zakázek tel./fax:

Více

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí.

sítě proti hmyzu chrání vaše soukromí. sítě proti hmyzu Sítě proti hmyzu Stačí v průběhu letního větrání na moment rozsvítit v místnosti světlo a pokoj je plný hmyzu. Sítě proti hmyzu do oken tento problém spolehlivě odstraní. Pro moderní okna

Více

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY

www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY www.presbeton.cz ZDICÍ MATERIÁLY Technické informace Použití: zdicí tvarovky FACE BLOCK tvoøí ucelený systém pro základy, nosné stìny i pøíèky, pøeklady a vìnce. Technologie umožòuje stavìt tradièním zpùsobem

Více

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor

Montážní návod. BITHERM Floor EN E U R O N O R M. Podlahový radiátor BITHERM Floor Podlahový radiátor Montážní návod EN E U R O N O R M 4 4 2 Popis Podlahový radiátor BITHERM Floor se umis uje pøed prosklenou stìnu zapuštìním do podlahy a je urèen k vytápìní vnitøního prostoru

Více

V20150807 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz

V20150807 KATALOG 2015 VENKOVNÍ ŽALUZIE. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù. www.kasko-vs.cz V0807 KATALOG 01 VENKOVNÍ ŽALUZIE - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Venkovní žaluzie - všeobecný popis EXT 0, INT 0 VENKOVNÍ

Více

2 Kastlíky. Ino'lativní systém ven.kl)vních rolet 74 ROLETA PVC. )~l. . ~ ~... ~! "i.:

2 Kastlíky. Ino'lativní systém ven.kl)vních rolet 74 ROLETA PVC. )~l. . ~ ~... ~! i.: 74 ROLETA PVC Ino'lativní systém ven.kl)vních rolet 1 Systém Systém nadokenních rolet PVCke spojení s oknem - zajištuje ochranu proti vloupání, chladu, hluku, slunecnímu zárení a zvedavými pohledy zároven

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy.

Praktické øešení. (není nutný) a minimalizuje nerovnosti podlahy. Praktické øešení Sekèní vrata se montují za otvor gará e. Pojezdové kolejnice jsou vedeny do pravého úhlu. Díky tomuto øešení je mo né vyu ít celou hloubku gará e. Ideální øešení pro vytápìné gará e Dostateèná

Více

katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ

katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ katalog VENKOVNÍCH ŽALUZIÍ Venkovní žaluzie Z Optimální řešení venkovního zastínění Výrazný termoregulační a ochranný efekt Bezpečnostní doplněk objektu Snížení hladiny venkovního hluku v interiéru Doporučené

Více

Rolovací vrata Troll. komfort rolovacích systémů

Rolovací vrata Troll. komfort rolovacích systémů Rolovací vrata Troll komfort rolovacích systémů 2. rolovací vrata Troll RGD 77 Kvalitní tepelná izolace a úspora energie Ochrana před slunečním a světelným zářením Ochrana před hlukem a prachem Účinnost

Více

Venkovní rolety. Rolovací gará ová vrata. Sítì proti hmyzu. Sešit 2 ( 1/2005) SERVIS S.R.O.

Venkovní rolety. Rolovací gará ová vrata. Sítì proti hmyzu. Sešit 2 ( 1/2005) SERVIS S.R.O. C E N Í K R O L E T Y Venkovní rolety Rolovací gará ová vrata Sítì proti hmyzu SERVIS S.R.O. Sešit ( /005) SERVIS CLIMAX, s.r.o. - pøední výrobce stínicí a gará ové techniky v ÈR SERVIS S.R.O. C E N Í

Více

TECHNICKÉ LISTY ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA

TECHNICKÉ LISTY ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA TECHNICKÉ LISTY ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA POPIS VRAT Garážová rolovací vrata svým jednoduchým a esteticky vzhledným provedením jsou vhodná do každé garáže. Svým konstrukčním a technickým řešením nezabírají

Více

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94

400-BQO SIGMA PUMPY HRANICE 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE LEHKÁ DIAGONÁLNÍ ÈERPADLA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 400-BQO 426 2.98 11.94 Použití Èerpadla

Více

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY

VLASTNOSTI PARAMETRY SVÍTIDLA FUTUREPROOF VÝBAVA NA PØÁNÍ ROBUSTNÍ, KOMPAKTNÍ A VYBAVENÉ TECHNOLOGIEMI BUDOUCNOSTI ROZMÌRY PARAMETRY SVÍTIDLA Krytí optické èásti: Krytí elektrické èásti: Aerodynamický odpor (CxS): Odolnost proti nárazu (PC): Napájecí napìtí: El. tøída izolace: Hmotnost(prázdný): Instalaèní výška: IP 66 LEDSafe

Více

Vyladěné předokenní rolety... venkovní žaluzie...

Vyladěné předokenní rolety... venkovní žaluzie... Vyladěné předokenní rolety... venkovní žaluzie... Vyberte si takové předokenní rolety a žaluzie, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled na svět,

Více

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu

DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu DESIGN PRO RADIÁTORY Manuál projektu EN E U R O N O R M 4 4 2 1 Filozofie konstrukce Elegance, tvùrèí dekor, kvalita, spolehlivost, tvarová flexibilita, prostorová pøizpùsobivost, malý objem náplnì, dynamická

Více

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY

TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ ROLETY TECHNICKÉ LISTY PŘEDOKENNÍ PŘEDOKENNÍ LUX - PŘEDOKENNÍ S VIDITELNÝM HLINÍKOVÝM EM Standardní box - řez Box - standardní provedení Box - půlkulaté provedení BARVY Viditelná část boxu,vodící lišty a spodní

Více

120 cca. MS boční vývod. PROVEDENÍ ŽALUZIE Šířka Ovládání lamely. táhlo / provázek tyčka / provázek. MEZNÍ ROZMĚRY Šířka VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE

120 cca. MS boční vývod. PROVEDENÍ ŽALUZIE Šířka Ovládání lamely. táhlo / provázek tyčka / provázek. MEZNÍ ROZMĚRY Šířka VÝŠKA STAŽENÉ ŽALUZIE 1.5 STNDRD Vyobrazení výrobku, žaluzie bez vedení 1. HORIZONTÁNÍ HINÍKOVÉ ŽUZIE HORIZONTÁNÍ HINÍKOVÉ ŽUZIE SPOEČNÁ SEKCE HINÍKOVÉ ŽUZIE boční vývod I čelní vývod čelní vývod MUSOVÉ ŽUZIE egenda: meziskelní

Více

KATALOG A CENÍK 2008/9

KATALOG A CENÍK 2008/9 KATALOG A CENÍK 2008/9 Profesionální univerzální stavební pila Tato pila na zdicí materiály nabízí výbornì vyvážený pomìr mezi kvalitou a cenou, jak se øíká "za málo penìz hodnì muziky. Nabízí uživateli

Více

SEZNAMTE SE S LÁTKOVÝMI ROLETAMI...

SEZNAMTE SE S LÁTKOVÝMI ROLETAMI... ROLETY CZ SEZNAMTE SE S LÁTKOVÝMI ROLETAMI... Jedná se o vysoce funkční, léty prověřený, jednoduchý stínicí prvek. Díky široké kolekci látek je vhodný pro všechny styly bydlení. Možnosti využití látkových

Více

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024

ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 ØADA FERNI F 1000 F 1100 F 1024 Vnìjší automatický systém s kloubovými rameny pro závìsné brány Vzorová montáž Napájecí vodièe k motoru: 4 x 1,5 mm 2, délka 20 m 4 x 2,5 mm 2, délka 30 m 1 Montážní sada

Více

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004)

MANUÁL EXT 50, INT 50. SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín. Tel./fax: 571 405 601. Manuál 2 (8/2004) MANUÁL VENKOVNÍ ŽALUZIE EXT 50, INT 50 Tel./fax: 571 405 601 SERVIS CLIMAX s.r.o. Jasenice 1253 755 01 Vsetín Manuál 2 (8/2004) 1. ÚČEL POUŽITÍ Venkovní žaluzie Ext 50 a Int 50 umožňují plynule regulovat

Více

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády

Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Eternit tradièní materiál pro støechy i fasády Tradice a budoucnost Eternit pochází z latinského slova Eterna, což znamená vìènost. Eternit je støešní krytina s více než 100 letou tradicí. Díky svému vzhledu

Více

venkovní žaluzie SETTA ZETTA cetta chrání vaše soukromí.

venkovní žaluzie SETTA ZETTA cetta chrání vaše soukromí. venkovní žaluzie SETTA ZETTA cetta chrání vaše soukromí. venkovní ŽALUZIE setta, zetta, cetta venkovní ŽALUZIE SETTA Venkovní žaluzie vytváří optimální prostředí z pohledu světelných a tepelných podmínek

Více

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,-

Libor Pavlík. Cena celkem: 6 650,- Cena celkem: + 1 134,- F ESPO VÝROBA SKLEPNÍCH KÓJÍ, interiéry www.sklepni-koje.cz Tel.: 603-423-834, 732-441-435 www.uv-print.cz Tel./Fax: 222-959-288 PK-079-2012-01 Na základì vaší poptávky sdìlujeme požadované ceny a možnosti

Více

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav

Zumoval. www.petruzalek.cz. Odšťavòovaèe citrusù. Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav Odšťavòovaèe citrusù Petruzalek s.r.o. Bratislavská 50, 690 02 Bøeclav www.petruzalek.cz Zumoval S. L. Spoleènost Zumoval, S. L. která byla založena v roce 1991, je výrobcem automatických odšťavovaèù citrusù.

Více

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT

Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT moderní nábytek za rozumné ceny kvalitní èeský nábytek pro Váš domov Výrobce si vyhrazuje právo technických zmìn. VESTAVNÉ SKŘÍNĚ VARIANT Vestavné skøínì Variant - fotogalerie strana 1 / 7 Vestavné skøínì

Více

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75

CYSY KOAXIAL 50 CYSY. 4x0,75 FAST SERIE Zajímavý design, jednoduchost montáže, integrovaná øídící KAXIAL jednotka v motoru. Tento motor je navržen pro køídlové privátní brány do rozmìru 2,3 m jednoho køídla, které mají osu otáèení

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Technická dokumentace o Rezy 5-komorových PVC profilu VEKA 2009 Softline AD 70 mm Okna Macek s.r.o., 2009 Zmeny vyhrazeny Naše výrobky jsou vyrobeny z nìmeckých pìtikomorových profilù VEKA. Systémy VEKA

Více

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX

CENÍK. Venkovní rolety. Nadokenní rolety. /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX CENÍK Venkovní rolety /ŌıKNG@ J BDMıJT 5DMJNUMı QNKDSX t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX a.s. - výrobce stínicí techniky Kontakt Kontakty Venkovní rolety Příjem zakázek tel./fax:

Více

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE

SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE SEKČNÍ VRATA SPOLEHLIVOST ODOLNOST PĚKNÝ VZHLED TEPELNÁ IZOLACE GARÁŽOVÁ VRATA RSD01 Specifikace výrobku Šířka vrat: 2 000 3 000 mm; Výška vrat: 1 800 2 800 mm. Sekční vrata RSD 01 jsou určena k instalaci

Více

MINIROL SCREEN. Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy

MINIROL SCREEN. Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy MINIROL SCREEN Efektivní omezení proudění teplého a studeného vzduchu na Vaše okna! Specialisté na rolovací systémy MINIROL SCREEN Minirol screeny jsou elegantní, moderní a cenově příznivá možnost, jak

Více

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny

design v interiéru ... nádech intimity. plisse vertikální žaluzie japonské stěny design v interiéru plisse vertikální žaluzie japonské stěny... nádech intimity. PLISSe VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE JAPONSKÉ STĚNY Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím.

Více

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19

OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 6-8 9 ROLETY MAXI 10-11 MINIKAZETA PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 TEXTILNÍ STÍNĚNÍ CZ OBSAH VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE 3-5 ROLETY MAXI 6-8 9 MINIKAZETA 10-11 PLISSÉ 12-18 KONTAKT 19 VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE Nosný profil Vertikální látková žaluzie Ovládání řetízek/ šňůra MAXIMÁLNÍ

Více

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny

Polygrafický prùmysl. Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Polygrafický prùmysl Systémy barvového hospodáøství LINCOLN pro ofsetové tiskárny Barvové hospodáøství LINCOLN Automatizace a centralizace zásobování barvami ve Vaší tiskárnì - to je naše úloha, náš cíl.

Více

KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU

KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU KATALOG 2008 SÍTĚ PROTI HMYZU Technické informace Zaměření Montáž Typy sítí proti hmyzu : Okenní sítě : Rám sítě je vyroben z válcovaného nebo extrudovaného hliníkového profilu a síťovina je zajištěna

Více

MONTÁŽNÍ NÁVODY NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ

MONTÁŽNÍ NÁVODY NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ NÁVOD K MONTÁŽI - VERTIKÁLNÍ PVC ŽALUZIE - MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ 1) Pøed samotnou montáží zkontrolujeme obsah balení. 8 4 3 5 7 2 1 1 Lamely 2 Profil 3 Ovládací zakončení 4 Zpětná koncovka 5 Ovládání naklápění

Více

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí

I drill PRO. Nejlepší øešení pro snadné setí I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí ACCORD I drill PRO Nejlepší øešení pro snadné setí I drill je nový secí stroj, vyvinutý spoleèností ACCORD, vynálezcem pneumatického setí. Koncept je zalo en

Více

Manuál. Vnitřní žaluzie. Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou. Sešit 6 (3/2008)

Manuál. Vnitřní žaluzie. Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou. Sešit 6 (3/2008) Manuál Vnitřní žaluzie Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou Sešit 6 (3/2008) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX, a.s. výrobce stínící techniky.

Více

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05

SVA SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ 426 2.98 16.05 SIGMA PUMPY HRANICE SAMONASÁVACÍ ÈERPADLA SVA SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 60 587 Email: sigmahra@sigmahra.cz 46.98 16.05 Použití Samonasávací èerpadla

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Zateplovací systémy Tytan EOS ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Vnìjší kontaktní tepelnì izolaèní systémy ETICS Tytan EOS Certifikované vnìjší tepelnì izolaèní

Více

Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie...

Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie... Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie... Vyberte si takové předokenní rolety a žaluzie, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled

Více

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

ELASTICKÝ. odolné OTEVØENÝ. pøírodní SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Tytan EOS strojnì nanášené omítky ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY Strojnì nanášené omítky TYTAN EOS Strojnì nanášené omítky jsou urèené jako koneèná povrchová

Více

Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie...

Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie... Vyladěné předokenní rolety... Vyladěné venkovní žaluzie... Vyberte si takové předokenní rolety a žaluzie, které jsou vyladěny na míru Vašim představám. Obsah Uvědomujeme si, že každý z Vás má vlastní pohled

Více

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY

POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY POLYURETANOVÉ OZUBENÉ ØEMENY Polyuretanové ozubené øemeny Polyuretanové øemeny Naše firma nabízí polyuretanové øemeny splòující nejvyšší požadavky výrobcù prùmyslových zaøízení. Výroba na moderním strojním

Více

Ceník. Vnitřní žaluzie. Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou. Sešit 1 (3/2008)

Ceník. Vnitřní žaluzie. Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou. Sešit 1 (3/2008) Ceník Vnitřní žaluzie Horizontální žaluzie hliníkové Dřevěné žaluzie s bambusovou lamelou Sešit 1 (3/2008) t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m Kontakt SERVIS CLIMAX, a.s. - výrobce stínící techniky.

Více

LHF PRO SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ A PRÙMYSLOVÁ VRATA KRUŽÍK

LHF PRO SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ A PRÙMYSLOVÁ VRATA KRUŽÍK STVNÍ PØPRVNOST L PRO SÈNÍ GRÁŽOVÁ PRÙMYSLOVÁ VRT RUŽÍ nadpraží - garážová vrata (min. 250 mm) nadpraží - prùmyslová vrata (min. 350 mm) +20 mm boèní ostìní (min. 100 mm) (v pøípadì montáže boèního motoru

Více

Vyladìná plastová okna... O spoleènosti LOMAX Firma LOMAX & Co spol. s.r.o. vznikla v roce 1992 a dnes je nejvìtším výrobcem garážových vrat, pøedokenních rolet a plotù a bran v ÈR. Sídlo firmy se nachází

Více

Interiérové rolety Artemis

Interiérové rolety Artemis Chcete dát Vašemu domu moderní vzhled? Máte rádi kvalitní produkty? Hledáte stylové a zároveň funkční řešení stínění? Všechny modely rolet spolehlivě chrání Vaše oči před škodlivým přímým světlem. Rolety

Více

design v interiéru ... nádech intimity. plissé vertikální žaluzie japonské stěny

design v interiéru ... nádech intimity. plissé vertikální žaluzie japonské stěny design v interiéru plissé vertikální žaluzie japonské stěny... nádech intimity. PLISSÉ VERTIKÁLNÍ ŽALUZIE JAPONSKÉ STĚNY Buďte netradiční a zvolte originální alternativu k interiérovým roletám a žaluziím.

Více

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA

ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA ROLOVACÍ GARÁŽOVÁ VRATA Variabilní, na prostor nenáročný způsob uzavření garáže Specialisté na rolovací systémy VK 24 A EN ŮM 1 1 DÁ 13 ODPO VÍ POŽAD Rolovací garážová vrata Rolovací garážová vrata MINIROL

Více

Integrované stínicí prvky pro izolační dvojskla a trojskla. Žaluzie - Rolety - PlisÉ - DueTte

Integrované stínicí prvky pro izolační dvojskla a trojskla. Žaluzie - Rolety - PlisÉ - DueTte Integrované stínicí prvky pro izolační dvojskla a trojskla Žaluzie - Rolety - PlisÉ - DueTte Od největších projektů po malé byty, tam všude ScreenLine integrované žaluzie slouží již více než 20 let. Pro

Více

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù

BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D. Balièky válcových balíkù BW 1100 1200 1400 1600 1850 3D Balièky válcových balíkù Nesená balièka BW 1100 Jsou li balíky pøepravovány k balení do místa urèení, je nesená balièka BW 1100 ideálním øešením. Dodává se ve dvojím provedení:

Více

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY

OTEVØENÝ. pøírodní ELASTICKÝ. odolné SAMOÈISTICÍ. lotosový efekt. Ceník INTERIÉROVÉ SYSTÉMY ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY ELASTICKÝ odolné OTEVØENÝ pøírodní SAMOÈISTICÍ lotosový efekt Ceník ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY INTERIÉROVÉ SYSTÉMY L D T E C H N O L O G Y O F T R U S T NYNÍ 1 min Zásadní úspora èasu! Neuvìøitelnì krátký èas

Více

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX

Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Jurije Gagarina 1589/a, 736 01 Havíøov-Bludovice Tel: +40 597 431 399 e-mail: info@torael.cz Gsm: +40 776 00 039 http://www.torael.cz Telefony pro digitální systémy LASKOMEX Široký výbìr modelù telefonù

Více

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA

SPECIAL KRBOVÁ KAMNA SPECIAL KRBOVÁ KAMNA Krby Posezení u odkrytého èi za prùzraèným sklem plápolajícího ohnì není jen Krby a krbová kamna jsou v posledních letech neodmyslitelnou souèástí interiérù novì postavených rodinných

Více

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU

MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU MATELAC LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU G L A S S U N L I M I T E D OBÝVACÍ POKOJ Stùl ze skla MATELAC Silver Bronze. M A T E L A C LAKOVANÉ SKLO SE SATÉNOVOU POVRCHOVOU ÚPRAVOU STYL A ELEGANCE

Více

Katalog a ceník pergol PRIVILEGE 2015/1

Katalog a ceník pergol PRIVILEGE 2015/1 Katalog a ceník pergol PRIVILEGE 2015/1 Barevné varianty konstrukcí pergol BT dle vzorníku RAL Barevné varianty konstrukcí pergol BT dle vzorníku ostatní barvy Bílá lesklá Dřevo Stříbrno šedá Kovově šedá

Více

Horizontální betonárny

Horizontální betonárny Horizontální betonárny SCHWING Stetter Ostrava s.r.o. èlen koncernu SCHWING H1 s talíøovou míchaèkou Spoleènost Stetter ji déle ne 40 let s úspìchem vyrábí betonárny. Více ne 1500 betonáren Stetter s míchaèkami

Více

Komfortní clony Prùmyslové clony

Komfortní clony Prùmyslové clony Komfortní clony Prùmyslové clony øada C, D øada P vzduchové clony Jak funguje dveøní clona? Vzduchová clona je speciální vzduchotechnické zaøízení, které pomocí opticky nerušícího proudu vzduchu odcloòuje

Více

PRO DOKONALOST VAŠICH OKEN

PRO DOKONALOST VAŠICH OKEN PRO DOKONALOST VAŠICH OKEN Společnost Bematech se svojí obchodní značkou je hlavním lídrem na trhu stínicí techniky a okenních dekorací. Více než 18 let kvalitní péče, inovačního procesu na všech úrovních

Více

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1

VHODNÉ POUŽITÍ ZÁKLADNÍCH TYPÙ DESEK HOFATEX. Støecha nad krokve. Typ desek Hofatex. Podlahy. Støecha pod krokve. døevostavby SYSTEM KOMBI SN1 HOBRA HOFATEX návody na použití døevovláknitých desek pøednosti desek hofatex: pøírodní materiál z døevního vlákna tepelná izolace a akumulace tepla zvukovì izolaèní vlastnosti propustnost pro vodní páru

Více

Roletové mříže Troll. hliníková transparentní ochrana

Roletové mříže Troll. hliníková transparentní ochrana Roletové mříže Troll hliníková transparentní ochrana 5. roletové mříže Troll 5.1 AEG 56 5.2 AEG 84 5.3 Instalace Vysoká ochrana proti vloupání Vysoká pevnost a nadstandardní stabilita roletových mříží

Více

KATALOG A CENÍK ROLETY

KATALOG A CENÍK ROLETY KATALOG A CENÍK ROLETY 01 OBSAH ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm STANDARD 1 ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm LUX - AL ŘETÍZKOVÁ ROLETA mm KOMPAKT ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX ŘETÍZKOVÁ ROLETA 8 mm LUX - AL

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více