Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady"

Transkript

1 Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady Michal Mejstřík, EEIP, a.s. (spoluautor Kateřina Holická) Příspěvek na 9. ročník mezinárodní konference Energy Efficiency Business Week konanou ve dnech listopadu 2004 v Praze 1

2 Obsah Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 2

3 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 3

4 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (1)! Ještě v 80. letech se všechny veřejně prospěšné společnosti (utilities) poskytující veřejně prospěšné statky stále ještě považovaly za přirozenou a klíčovou součást veřejného (státem vlastněného) sektoru a takto to bylo i vykládáno ve většině učebnic ekonomie (Samuelson( Samuelson ), byť díky stagnující konkurenceschopnosti se postupně prosazovaly akademické názory, že je třeba tuto situaci změnit.! Diskuse věnované reformě regulace pak bývaly zaměřeny na dvě základní oblasti: i) na metody transformace řízení a vlastnictví státních utilit a ii) na metody konstrukce režimu regulace. Diskuse obou témat pak zdůrazňovaly tvorbu nejlepšího souboru motivů efektivního řízení a provozu vertikálně integrovaných státních utilit. Zatímco privatizace patřila ke klíčům prvního okruhu problémů, systémy motivační regulace typu u cenových limitů naznačovaly cestu řešení druhého okruhu problémů. 4

5 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (2) V průběhu 90.let dochází pod tlakem řady okolností k zásadnímu obratu: jak většina teoretických tak praktických ekonomů Cole(2003), Newbery(1999), Pittman(2003), Kikeri,Nellie Nellie(2002), Kerf,Giradin Giradin(2000), Megginson,Netter Netter(2001), Scarpetta(2003), Wright,Mason,,Mason,MilesMiles (2003) - se pod tlakem empirie shoduje : I. Privatizace, či alespoň významná účast soukromého sektoru obvykle zvyšuje efektivnost státních utilit. II. Prohloubení pravidel a institucí regulace: tradiční regulace na základě míry výnosnosti ( oprávněné náklady a přiměřený zisk ) se řadí k nejméně účinným motivačním systémům pro efektivní fungování podniků v podmínkách ekonomické regulace a navíc podporují tendence k neefektivnímu přeinvestování. p Dle některých např. US praktiků Pittman (2003) může být nicméně vhodná v případech, kdy vládní prostředky jsou vysoce nedostatkové a kdy nejsou k dispozici ani další mechanismy zavazující vládu směrem k investorům. Je třeba dopracovat a pochopit vlastnosti pružnějšího mechanismu, který podpoří zvýšení statické i dynamické efektivnosti.. Jak technický pokrok tak hlubší ekonomické poznání zásadně překonaly dřívější přesvědčení, že sektor utilit obecně fungoval nejefektivněji a zákaznicky nejpřínosněji v podobě vertikálně integrovaných monopolů, ať již státem vlastněných nebo/a státem regulovaných. U všech veřejně prospěšných služeb existuje přinejmenším možnost (nyní již ve světě mnohdy realizovaná) konkurenční nabídky neboli vstupu do odvětví v obchodní či jisté výrobní fázi, atÿ ÿ se již jedná o výrobu elektřiny, zemního plynu, mobilní telefony nebo provozu nákladové železniční dopravy, tak aby spotřebitelé měli možnost volby dodavatele. Existují předběžné propočty US přínosů (Center Phoenix (2004)). Na straně druhé, většina analytiků nepřehlédne, že v těchto t sektorech přetrvává jakýsi prvek přirozeného monopolu ve formě existující fyzické sítě (přenosová síť elektřiny, plynovody, místní fixní telefonní síť, dopravní cesta nebo signální infrastruktura), která však může být konkurenty přinejmenším doplňována či nahrazována sítí technicky vyspělejší. III. Deregulace a vertikální restrukturalizace utilit. Jak technický pokrok tak hlubší ekonomické poznání zásadně 5

6 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (3)! A právě od povahy deregulace a liberalizace utilit se odvíjí živá á diskuse. Důsledným východiskem je příznivé vnímání efektu konkurence, uvědomění si nákladů regulace a to zejména v rozvíjejících se zemích se slabou institucionální základnou, což vyúsťuje v doporučení k nahrazení regulace konkurencí a k důslednému vertikálnímu oddělení konkurenčních či potenciálně konkurenčních sektorů ze zbývajících h přirozeně monopolních sítí (např. World Development Report 2000, u nás např. Dušek(1998), Zajíček(2000),(2001)).! Oproti tomu jiní ekonomové (Newbery( Newbery(1999), Pittman(2003)) upozorňují, že z hlediska teorie a praxe nelze takové důsledné zobecnění přijmout: očekávané konkurenční přínosy z vertikálního oddělení se zatím mnohdy nedostavily a některé synergické efekty vertikální integrace utilit byly, či mohou být po oddělení ztraceny. Jednotlivé diskutující strany konkrétně uvádějí neúspěch britského modelu železnic nebo kalifornské elektroenergetiky (i ENRON), oproti tomu se uvádí úspěch mexických železnic nebo chilských telekomunikací. Nepanuje ani shoda v interpretaci uvedených případů. 6

7 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (4)! Deregulace a liberalizace utilit dle směrnic EU (1996,1998 a 2003) volí poměrně radikální přístup k liberalizaci a deregulaci s tím, že i nadále podporuje regulaci cen a nediskriminačního přístupu třetích stran do přepravních a distribučních sítí a zásobníků plynu (TPA), regulovaný provoz sítě (např. poskytování systémových služeb), licence vstupu do odvětví. Přístup se liší i v rámci rozhodovacího trojúhelníku EU, s tím, že Komise EU se zdá být radikálnější než n Evropský parlament. Největší rozdíly v názorech se pak projevují na úrovni Evropské rady a vládních představitelů jednotlivých členských států EU, kde se velmi zdrženlivě chová zejména Francie.! Vznikla i řada nových mocných národních i mezinárodních regulačních institucí,, které využívají i zjednodušených nástrojů monitorování plnění přijatých závazků v podobě srovnávacích zpráv (benchmarking reports), tabulek scorecards,, jež jsou předmětem diskuse a postupného dohadování (May (2003), Parker (2003)).! Na straně druhé se objevila i další institucionální změna v podobě horizontální integrace: vznik multiutilit pohybujících se v mnohonárodním rámci, což vyvolává další diskusi si o obsahu regulace (Geradin( (2001)).! Přijetí nedomyšlených regulačních opatření vyvolává pak teoretické i praktické spory o porušení regulačních smluv (Sidak et al.. (1996), Sidak et al.. (2002)). 7

8 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 8

9 Rozvoj institucionálního rámce (1)! Cíl: ustavit jednotný energetický trh k zefektivnění výroby a spotřeby energie právní rámec liberalizace a regulace : od roku 1991 příprava Směrnic EC a jejich prosazování s iniciativou EC! Směrnice 96/92/EC o liberalizaci trhu s elektřinou v EU! Směrnice 98/30/EC o liberalizaci plynárenství v EU! Harmonogram pro otevírání trhu,definice oprávněného zákazníka,obecná pravidla povinnosti veřejné služby pro organizace působící v tomto odvětví,organizace přístupu do soustavy (přístup třetích stran),oddělené účtování za jednotlivé činnosti, Vstoupila v platnost 10. srpna 2000, ALE: již zde Přechodná období! První srovnávací zpráva za rok 2001 (hodnocení postupu):! Návrh novely směrnic EU původně zpracován v březnu

10 Rozvoj institucionálního rámce (2)! Právní rámec regulace : Politika zájmového vyjednávání o novelizaci směrnic EC za demokratické účasti tří polit.subjektů EU (viz níže) a jejich prosazování?! Summit Barcelona, březen 2002 další krok k novelizaci: doporučila zrychlení harmonogramu pro otevírání trhu s plynem v EU pro průmyslové odběratele do roku 2004, pro všechny ostatní do roku 2005! Náhlý zvrat - Francie: otevírání trhu by nemělo narušit poskytování základních veřejných služeb nová jednání! Summit Brusel listopad 2002: termíny otevírání trhu červenec 2004,2007! Další problém: zajištění kompatibility liberalizačních směrnic EU s ostatními intervenčními (netržními) směrnicemi např. o opatřeních h na zabezpečení bezpečných dodávek zemního plynu ( ),podpora prioritních síťových projektů! 2. roční srovnávací zpráva v říjnu 2002! 2. roční modifikovaná srovnávací zpráva v dubnu 2003 (včetně kandidátských zemí) 10

11 Rozvoj institucionálního rámce (3)!Právní rámec regulace: Směrnice EU a jejich prosazování! Směrnice 2003/55/EC a 2003/54EC týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem a elektřinou ze dne 26. června 2003! Otevření trhu pro všechny v zákaznz kazníky ky kromě domácnost cností od července 2004, pro domácnosti od července 2007! Právní unbundling pro přenos do července 2004, distribuce do července 2007; manažerský unbundling v platnosti od července 2004; ne vlastnický unbundling EU striktně odmítla! Regulovaný přístup! Ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve všech členských státech! 3. srovnávací zpráva v březnu 2004! (4. srovnávací zpráva očekávána do konce roku 2004) 11

12 Shrneme-li: Zajištění efektivního fungování společného trhu: Hlavní pilíře " Otevírání trhů Poskytnout zákazníkům možnost výběru dodavatele. " Zintenzivnění konkurence, možnost vstupu nových subjektů na trh, " zvýšení efektivity energetických trhů, " srovnání tempa otevírání trhů v jednotlivých zemích. " Unbundling (oddělení v rámci vertikální restrukturalizace): Přejít od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících svázané služby za jedinou sazbu ke konkurenčním trhům s oddělenými regulovanými (monopolními) a neregulovanými (konkurenčními)( aktivitami a zvláštními sazbami pro každou činnost. " Zamezit případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit, " zabránit společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a neregulovanými aktivitami, " dovolit oddělenou kalkulaci nákladů služeb, transparenci a zavedení ení konkurence. Bohužel existuje množství problémů s implementací vertikální restrukturalizace. " Nezávislý regulátor " Regulovaný přístup třetích stran (TPA) 12

13 Rozvoj institucionálního rámce : ERGEG a Madridské fórum o regulaci plynu! Horizontální instituce: V roce 1999 Evropská komise iniciovala založení z Madridského fóra o evropské regulaci plynárenství. Fórum bylo založeno s cílem jednat o otázkách vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jimiž se směrnice nezabývá. Fórum se schází dvakrát ročně v Madridu, jeho hostitelem em je Fundación de Estudios de Regulación (dosud 8 setkání) a jsou v něm zastoupeny národní regulační úřady, členské státy EU, Evropská komise, provozovatelé é přepravních soustav, dodavatelé plynu a obchodníci, odběratelé Poslední (osmé) setkání se uskutečnilo 8.-9.července Aktuálními tématy projednávanými Fórem jsou: pravidla přístupu třetích stran (TPA) k zásobníkům a k přepravnímu systému, přeshraniční obchod s plynem, zejména přidělování a řízení omezených propojovacích kapacit a technické a obchodní překážky bránící vytvoření plně funkčního vnitřního trhu s plynem.! Supernacionální EU instituce konsultativního charakteru ( superregulátor superregulátor ): EC ustavila European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) 13

14 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 14

15 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (1) Nový spolurozhodovací proces: # návrh novely obou směrnic původnp vodně vyžádán n usnesením m Rady EU již v březnu 2000 v Lisabonu a potvrzen usnesením m Evropského parlamentu v červnu 2000 # složitý až dramatický legislativní proces trval celé tři i roky " Fáze I. - již dne 2. května 2001 předlop edložila Evropská komise návrh n směrnice novelizující obě směrnice, energetické a plynárensk renské směrnice 96/92/EC a 98/30/EC dle požadavk adavků Rady EU z března 2000 " Fáze II. - dne 3. října 2001 předlop edložil svůj j názor n Hospodářsk ský a sociáln lní výbor EK; Výbor V regionů se rozhodl svůj j názor n nepředlo edložit - Rada EU v Barceloně v březnu b 2002 představila p další krok k novelizaci: doporučila harmonogramu pro otevírání trhu (postupně do roku 2005) zrychlení " Fáze III. - Evropský parlament schválil svoje stanovisko během b prvního čtení dne 13. března b 2002; přitom přijal p 157 pozměň ěňovacích ch návrhn vrhů,, z nichž 90 se týkalot elektroenergetiky a 67 plynárenstv renství - ve světle tohoto stanoviska předlop edložila Evropská komise svůj j upravený tj. návrh, a to dne # následně Francie otevřela ela další diskusi s tím, že e otevírání trhu by nemělo narušit poskytování základních veřejn ejných služeb 15

16 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (2) " Fáze IV. - dne 3. února 2003 přijala p Rada EU svá společná stanoviska spočívaj vající v Rozhodnutí Rady EU přijatém m per rollam (1. aža 3. února) (dokument č /03) a zaslala texty Evropskému parlamentu obdobně jako Komise. - cílem tohoto Rozhodnutí bylo urychlit liberalizaci plynárenstv renství a elektroenergetiky v souladu s dohodou ministrů energetiky členských států EU dosaženou na zasedání dne 25. listopadu 2002 a zapracovat do směrnice celou řadu podstatných pozměň ěňovacích ch návrhn vrhů schválen lených Evropským m parlamentem (Společná stanoviska se týkala t těchto t předloh: p Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU,, novelizující Směrnici č.. 98/30/EC o pravidlech vnitřního trhu s plynem (dokument č /02). Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU,, novelizující Směrnici č. 96/92/EC o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou (dokument č /02). Nařízen zení Evropského parlamentu a Rady EU,, týkajt kající se podmínek přístupu p do sítěs pro účely přeshraniční výměny elektřiny (dokument č /02)). - návrh společných stanovisek, který byl součást stí celého souboru spolu s Nařízen zením m o podmínk nkách přístupu do sítěs pro účely přeshraniční výměny elektřiny, obsahoval # kvantitativní ustanovení o liberalizaci trhů s elektřinou a plynem v rámci Evropského společenstv enství pro spotřebitele jiných kategorií než domácnost cností do 1. července 2004 a úplném otevřen ení těchto trhů pro všechny v spotřebitele do 1. července 2007 # kvalitativní ustanovení týkající se oddělen lení provozovatelů přenosu resp. přepravy p a distribuce, povinnosti veřejn ejné služby, úkolů regulačních orgánů a přístupu p třett etích stran k zásobníkům m plynu spolu s pravidly stanovení cen a přidp idělování disponibilních propojovacích ch kapacit pro účely přeshraniční výměny elektřiny 16

17 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (3) " Fáze V. - Evropský parlament texty projednal v druhém čtení v rámci tzv. spolurozhodovacího procesu - jeho výbor v pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum v a energetiku (ITRE) projednával pozměň ěňovací návrhy, které byly mnohdy rozporné oproti pozici Rady EU. - aby se EP vyhnul tzv. smírčímu mu procesu, scházeli se intenzivně zástupci všech v třít stran (v neformáln lním trialogu), kteří vyjednávali vali kompromisní dohody aža do vlastního hlasování 4.června 2003, kdy bylo přijato p nikoliv však v jednomyslně přes 40 dodatků oproti únorovým m společným stanoviskům m Rady EU; Rada EU a Evropská komise předjednanp edjednané dodatky již nerozporovaly - dne 26.června pak již vyšlo závaznz vazné znění směrnic a nařízen zení 17

18 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (4) Proč se jednalo o tak složitý proces? - evropští zákonodárci, Rada EU i Komise usilující o postupné vytvářen ení jednotného evropského energetického trhu, vstupovali do terénu, kde se křížily k národnn rodní zájmy strategie rozvoje energetiky (lze doložit pravidelně zpracovávan vanými srovnávacími zprávami EU (benchmarking( reports on the implementation of the internal electricity and gas market)): ): " na straně jedné některé státy ty své energetické společnosti stále ještě ani nezprivatizovaly a chápou je jako veřejn ejný statek (a veřejn ejně prospěšné společnosti) nosti), " na a straně druhé,, většina v států EU svoje energetické společnosti zprivatizovala a každé nové kvantitativní nebo kvalitativní ustanovení právn vní úpravy musí důkladně vážit z pohledu důsledků této to právn vní úpravy nejen pro státem tem ovládan dané veřejn ejně prospěšné společnosti, ale i pro soukromé společnosti. # hrozba porušen ení soukromovlastnických ch práv v vyvolaných nedokonalou právn vní úpravou způsobuj sobující škody soudně vymáhan hané poškozen kozenými stranami (hovoří se o regulatory contract breach) 18

19 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 19

20 Přehled otevírání trhu s plynem (1) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Struktura přepravního tarifu Koncentrace na velkoobchodním trhu Rakousko 100 právní právní ex-ante známka/vzdálenost ano Belgie 83 právní právní ex-ante vstup-výstup ano Dánsko 100 vlastnické právní ex-post známka ano Francie 37 účetní účetní ex-ante vstup-výstup střední Německo 100 manažerské účetní NTPA podle vzdálenosti střední Irsko 85 manažerské manažerské ex-ante vstup-výstup ne Itálie 100 právní právní ex-ante vstup-výstup ano Lucembursko 72 manažerské manažerské ex-ante známka ano Nizozemí 60 manažerské právní ex-ante vstup-výstup střední Španělsko 100 právní právní ex-ante známka ano Švédsko 51 účetní účetní ex-post známka ano VB 100 vlastnické vlastnické ex-ante vstup-výstup ne NTPA = sjednaný přístup třetích stran; Regulační úřad by měl v Německu začít fungovat

21 Přehled otevírání trhu s plynem (2) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Nové členské státy (bez Malty a Kypru) Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Struktura přepravního tarifu Koncentrace na velkoobchodním trhu Estonsko 80 žádné žádné ex-ante nerozhodnuto ano Lotyšsko 0 právní právní ex-ante nerozhodnuto ano Litva 80 účetní účetní ex-ante známka střední Polsko 34 účetní účetní ex-ante známka ano ČR 0 účetní účetní ex-ante nerozhodnuto ano Slovensko 33 právní právní ex-ante známka ano Maďarsko 0 právní účetní ex-ante nerozhodnuto ano Slovinsko 50 účetní účetní ex-ante známka ano 21

22 Přehled otevírání trhu s elektřinou (1) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Elektřina má zpravidla náskok před plynárenstvím Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Rakousko 100 právní účetní ex-ante příznivé Švédsko 100 vlastnické právní ex-post příznivé VB 100 vlastnické právní ex-ante příznivé NTPA = sjednaný přístup třetích stran Podmínky příznivé vstupu Belgie 80 právní právní ex-ante nepříznivé Dánsko 100 právní právní ex-ante příznivé Finsko 100 vlastnické účetní ex-post příznivé Francie 37 manažerské účetní ex-ante střední Německo 100 právní účetní NTPA nepříznivé Řecko 34 právní/manažerské účetní ex-ante nepříznivé Irsko 56 právní/manažerské manažerské ex-ante střední Itálie 66 vlastnické/právní právní ex-ante střední Lucembursko 57 účetní účetní ex-ante nepříznivé Nizozemí 63 vlastnické právní ex-ante příznivé Portugalsko 45 právní manažerské ex-ante střední Španělsko 100 vlastnické právní ex-ante příznivé 22

23 Přehled otevírání trhu s elektřinou (2) Nové členské státy + Norsko Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Podmínky příznivé vstupu Norsko 100 vlastnické účetní ex-ante příznivé Estonsko 10 účetní účetní ex-ante nepříznivé Lotyšsko 11 právní právní ex-ante neznámé Litva 17 právní právní ex-ante střední Polsko 51 manažerské účetní ex-ante střední ČR 30 právní účetní ex-ante nepříznivé Slovensko 41 právní právní ex-ante střední Maďarsko 30 účetní účetní neznámé střední Slovinsko 64 právní účetní ex-ante nepříznivé Kypr 0 manažerské žádné ex-ante n/a Malta 0 derogace žádné neznámé n/a 23

24 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro malé zákazníky v letech (50 MWh/rok) - koridor se zúžil, tendence k poklesu Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 24

25 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v letech (3,5 MWh/rok) - přetrvávající rozdíly Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 25

26 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro - velkoodběratele (1), - maloodběratele (2), - domácnosti (3) v letech EU 15 vs.. nové členské státy (1) (2) (3) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 26

27 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele v roce 2002 elektřina oprávnění velkoodběratelé 10 maloodběratelé/ domácnosti oprávnění velkoodběratelé 11 plyn maloodběratelé/ domácnosti Rakous ko 15% 5% 6% 0% Belgie 5% 12 n.k. Dáns ko 45% 17% Fins ko 13 10% Francie 15% 20% Německo 20% 5% 5% less than 2% Řecko 0% Irs ko 20% 2% 100% 14 Itálie 15% 10% 0% Lucembursko 10% 15 0% Nizozemí 20% 15% Portugalsko 10% Španěls ko 20% 38% 1% Švédsko 10 10% 16 0% Velká Británie 15% 12% 16% 19% Nors ko 12% 14% elektřina oprávnění velkoodběratelé 10 maloodběratelé/ domácnosti oprávnění velkoodběratelé 11 Es tons ko 0% 0% Litva 0% 0% Lotyšsko 0% 0% Polsko 2-5% 0% Česká republika 8% 0% Slovensko n.k. less than 5% Maďarsko more than 50% n.k. Slovinsko n.k. 6% 0% Kypr 0% Malta 0% kandidátské země Rumuns ko 13% 0% Bulhars ko 0% 0% Turecko 0% 0% os tatní s ous edící země Chorvats ko 0% Bosna 0% Srbsko/Č.Hora 0% Albánie 0% plyn maloodběratelé/ domácnosti Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 10 obecně se vztahuje na zákazníky se spotřebou vyšší než 1 GWh/rok 11 obecně se vztahuje na zákazníky se spotřebou vyšší než 0,1mil. m 3 /rok 12 40% se znovu sjednanou smlouvou 13 většina finských a švédských zákazníků vybírá každý rok nového dodavatele 14 všichni velkoodběratelé (většinou elektrárny), samododavatelé 15 15% se znovu sjednanou smlouvou 16 v kumulaci od roku % 27

28 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro malé zákazníky v letech (420 GJ/rok = cca 120 MWh) - koridor se zúžil s výjimkou Portugalska, Itálie Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 28

29 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro domácnosti v letech (16 GJ/rok = cca 4,5 MWh) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 29

30 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro - velkoodběratele (1), - maloodběratele (2), domácnosti (3) v letech EU 15 vs.. nové členské státy (1) (2) (3) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 30

31 Výsledky deregulace trhů " Rozvoj konkurence na evropském trhu s plynem je vědomě opožďována a za situací na trhu s elektřinou " Řada specifických faktorů (dovoz) " Pokrok v otevírání trhů s elektřinou a plynem " V červenci 2003 trh otevřen plně v 7 zemích " Od července 2004 podle Směrnic EU povinné otevření trhů pro všechny zákazníky kromě domácností " Zpoždění v implementaci Směrnic nejen v nových členských zemích ale i v řadě klíčových států Francie (dokončení až v nejzazším termínu 2007) " Samotné otevření trhů není dostačující podmínkou pro rozvoj konkurence " Vylepšení struktury tarifů odstranění nebo modifikace tarifů závisejících na vzdálenosti " Zvýšení transparentnosti s ohledem na dostupnost kapacit " Potřeba dořešit nediskriminační a transparentní přístup třetích stran (TPA) k zásobníkům " Příprava Pravidel dobré praxe TPA Madridským fórem 31

32 Efekty deregulace trhů na spotřebitele " Aktivita na trzích změny dodavatele " Podíl oprávněných zákazníků měnících dodavatele ve většině zemí vyšší na trhu s elektřinou než v případě trhu s plynem " Výjimkou je Velká Británie, kde na obou trzích došlo k významnému u počtu změn dodavatele, a to i mezi malými odběrateli a domácnostmi " V nových členských zemích nízká míra změn = málo rozvinuté trhy " Efekt na ceny elektřiny a plynu " Ceny byly v letech 2002 a 2003 nejnižší v zemích nejpokročilejších v otevírání trhů " Dochází ke sbližování cen v jednotlivých členských státech " Nedošlo k žádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaci trhů " U cen plynu se dá očekávat spíše nárůst, vzhledem ke zdražování ropy 32

33 Závěrem "Přechod od monopolního ke konkurenčnímu EU trhu přináší rychlou změnu prostředí a struktury trhu # Došlo ke snížení prodejních cen v řadě zemí EU, přesto však trvají rozdíly v cenách # Omezený úspěch při pokusech o přístup k přepravní soustavě zjednodušit a sjednotit směrnice # Rozsah zavádění má přímý vliv na úroveň konkurence # 13 společností začalo působit ve více než jedné zemi "ALE i nové zdroje státních zásahů odrážejících mnohdy i národní zájmy nutno sladit s podmínkami konkurenčního trhu # Nové prostředí, kdy celková odpovědnost za bezpečné zajištění dodávek dávek nespočívá pouze na jediném aktérovi, vyžaduje nové kompatibilní návrhy na zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu. Zejména některé členské státy EU zdůrazňují problematiku veřejných služeb otázkou obsah řešení např. zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek a vysoké úrovně služeb pro všechny odběratele. Nový návrh směrnice 2004/67/EC je již méně protitržní a omezuje tak prosazování specifických zájmů. # Diskuse o evropské energetické infrastruktuře včetně prioritních projektů se zaměřuje na odstraňování mezer a úzkých míst (?), na kogeneraci (Směrnice EP a Rady EU 2002/0185 o podpoře kogenerace založené na efektivní poptávce po teplu na vnitřním energetickém trhu), 33

34 Závěrem # hrozba porušen ení soukromovlastnických ch práv v vyvolaných nedokonalou právn vní úpravou způsobuj sobující škody soudně vymáhan hané poškozen kozenými stranami (hovoří se o regulatory contract breach) ) je v rozvinutém m právn vním m systému významným m motivem pro vytvořen ení tzv. analýzy důsledkd sledků právn vní úpravy (RIA Regulatory Impact Assessment); # RIA je doporučov ována nejenom OECD (viz Zpráva OECD o regulatorní reformě,, 1997), ale je již dlouho využívána ve Velké Británii a USA a je postupně testována i v Itálii aj. v posledních letech se v rámci akčního plánu na zlepšen ení regulace rozvíjí i v EU (Communication from the Commission on Impact Assessment,, May 2002 dle dohody Rady EU v Göteborgu a Laekenu) - nejde o náhran hražku politického rozhodování,, ale o pomůcku rozhodování o právn vní úpravě 34

35 Přehled legislativy EU důsledky její aplikace do národních legislativ " Nelze předpoklp edpokládat, dat, že e aplikace energetických ch směrnic EU s mnohostrannými mi důsledky d do národnn rodních podmínek můžm ůže být t snadná v ČR R je již běžné a i při i zpracování novely energetického zákona z se plně uplatnila právn vně technická analýza (porovnání s předpisy p EU). "Nicméně ani správn vné použit ití definic nelze odtrhovat od domýš ýšlení účinků nového zákona z na činnost občan anů a podniků a na organizaci veřejn ejné správy, neboť prvoplánov nové účinky mohou být b t zřetz etězeny - nechtěné výsledky např.. nedomyšlen lené liberalizace či i přijetp ijetí nekonzistentních aža konfliktních další ších, intervenčních zákonz konů lze snadno doložit. A jak jsem již uvedl na rozdíl l od minulosti energetický zákon upravuje prostřed edí pro trh převp evážně soukromých subjektů. právě uvedená RIA by umožnila posílen lení návrhu energetického zákona z díky d systematické analýze podstatných důsledků právn vní úpravy. " Samotný akt právn vního oddělen lení by měl m l být b t respektovat daňov ové důsledky být t důslednd sledně daňov ově neutráln lní a brát t v potaz i řešení těchto otázek v sousedních zemích (v Německu, N Maďarsku, arsku, Rakousku) a nepodlamovat zbytečně konkurenceschopnost domácích ch společnost ností. "K tomu je ovšem třeba alespoň simulovat RIA následně a systematicky y všechny současné i připravované právní úpravy energetické, daňové aj. provázat a nebrat je zcela izolovaně. "Věřím, že uplatnění metodiky hodnocení důsledků právní úpravy bude zvažováno v PS či Senátu v budoucnosti. 35

Kořeny novely energetického zákona

Kořeny novely energetického zákona Kořeny novely energetického zákona Michal Mejstřík Příspěvek na seminář k novele energetického zákona konaný 10.listopadu 2004 v Praze 1 Základní koncepty regulace a deregulace Povaha a okolnosti vzniku

Více

Očekávání a první výsledky při rozvoji konkurence a regulace v EU

Očekávání a první výsledky při rozvoji konkurence a regulace v EU Očekávání a první výsledky při rozvoji konkurence a regulace v EU Mezinárodní odborná konference Slovenská energetika, konaná 8.-9.6. 2004 v Bratislavě Michal Mejstřík, EEIP, a.s. (s podporou teamu EEIP)

Více

Od Madridu k Barceloně

Od Madridu k Barceloně Od Madridu k Barceloně 3.Plynárenská konference ENERKON, únor 2003 Michal Mejstřík, EEIP,a.s. www.eeip.cz 1 Nové souvislosti!zelená kniha EU: Směrem k evropské strategii zabezpečení dodávek energií (2000)!Do

Více

Dopady směrnic EK z hlediska národních trhů

Dopady směrnic EK z hlediska národních trhů prezentace pro 5. Energetický kongres ČR, 22.-24. února 2005, Praha Michal Mejstřík, EEIP, a.s. Spoluautoři: Kateřina Holická, Julie Chytilová Slide 1 Obsah 1. Základní koncepty regulace a deregulace 2.

Více

Podnikatelské prostředí, pojetí legislativních změn a etika Michal Mejstřík

Podnikatelské prostředí, pojetí legislativních změn a etika Michal Mejstřík Podnikatelské prostředí, pojetí legislativních změn a etika Michal Mejstřík Příspěvek na národní konferenci v Senátu Efektivní stát-partner podnikatelů konané 13.dubna 2006 v Praze 1 Základní ekonomické

Více

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR

Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 3. etapa liberalizace energetiky a její dopady Současný stav liberalizace energetiky ČR Současný stav energetické legislativy ČR 6. uživatelské fórum Taures, a. s., 30.9.2003 Praha Josef Fiřt Ministerstvo

Více

Energetická koncepce EU

Energetická koncepce EU Energetická koncepce EU Michal Mejstřík, EEIP,a.s. www.eeip.cz Příspěvek na mezinárodní konferenci Energetické trendy v ČR a EU konanou ve dnech 29.-3.října 23 v Praze 1 Nové principy v roce 2!Zelená kniha:

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Unbundling v plynárenství EU

Unbundling v plynárenství EU Unbundling v plynárenství EU prezentace pro 4. Energetický kongres ČR, 9.-10. března 2004, Praha Michal Mejstřík, EEIP,a.s. (spoluautoři Dita Fuchsová a Kateřina Holická) www.eeip.cz 1 Obsah Vývoj rámce

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení.

Všeobecné poznámky. A. Ustanovení úmluv sociálního zabezpečení zůstávající v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení. (Článek 7 (2) (c) Nařízení. PŘÍLOHA III USTANOVENÍ ÚMLUV O SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ, která zůstávají v platnosti bez ohledu na článek 6 Nařízení - ustanovení úmluv o sociálním zabezpečení nevztahující se na všechny osoby, na něž se

Více

Mezivládní organizace jediná úroveň

Mezivládní organizace jediná úroveň Mezivládní organizace jediná úroveň State E State F State D State C Mezivládní organizace State B State A State G Nadstátní organizace dvouúrovňová soustava State E Nadstátní organizace State F State D

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů

Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Stav a předpokládaný vývoj veřejných financí a vytváření zdrojů Prof. Michal Mejstřík Petr Janský, M.Sc. EEIP, a.s. Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzita Karlova II. konference

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19

OBSAH. Zkratky 11. Úvod 13. 1 Vymezení pojmů 15. 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 OBSAH Zkratky 11 Úvod 13 1 Vymezení pojmů 15 1.1 Daňová harmonizace 15 1.2 Daňová koordinace 19 2 Prameny evropského daňového práva 20 2.1 Vývoj Evropské integrace 20 2.2 Lisabonská smlouva 21 2.3 Orgány

Více

Priority ERÚ v roce 2012

Priority ERÚ v roce 2012 Priority ERÚ v roce 2012 Ing. Martina Krčová MBA místopředsedkyně a ředitelka sekce regulace Energetického regulačního úřadu XVI. Jarní konference AEM 28. 2. 2012 Oblast působnosti ERÚ Regulace cen Ochrana

Více

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / "

*+, -+. / 0( & -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / !"!#$ %" &' ( ) *+, -+. / 0(123! " ## $%%%& %' 45 6& -.7,7 8 (((!# / (' 9., /,.: (; #< # #$ (((!# / " * = < & ' ; '.: '. 9'= '= -+. > 8= '7 :' ' '.8 55, 5' 9'= '= -?7 +., '+.8 @ A:.. =. 0(1237 7 : :' @.

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES

Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Právo EU - úvod HISTORIE A VÝVOJ EVROPSKÉ INTEGRACE PŘEHLED KLÍČOVÝCH SMLUV NADSTÁTNOST PRAVOMOCI ES Studijní materiály - knihy Knihy: ROZEHNALOVÁ, Naděžda - TÝČ, Vladimír. Vnější obchodní vztahy Evropské

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy

Úloha 1. Úloha 2. Úloha 3. Úloha 4. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy. Text úlohy Úloha 1 Evropský účetní dvůr kontroluje: a. činnosti financované z prostředků EU b. evropskou měnovou politiku c. financování ekonomik států, které přistoupily po roce 2004 d. financování činností členských

Více

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace

Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 Vývoj průměrných cen za odběr elektřiny v ČR - fakturace (údaje v Kč/ kwh) Rok Odběry Odběry z nn Odběry z vvn

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

V. Mezinárodní energetické regulační fórum

V. Mezinárodní energetické regulační fórum V. Mezinárodní energetické regulační fórum Posilování regulačního rámce versus liberalizace trhů s energií 26. března 2009 Praha Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Vývoj liberalizace

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC

LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO PROJEKTY BIOPLYNOVÝCH STANIC LEGISLATIVY A JEJÍ DŮSLEDKY PRO XI. ročník konference o bioplynu v ČR Výstavba a provoz bioplynových stanic 13. 14. října 2011, Třeboň OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace pro energetiku

Více

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU

ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU ENERGETICKÉ PRIORITY PRO EVROPU Prezentace pana J.M. Barrosa, předsedy Evropské komise, na zasedání Evropské rady dne 4. února 2011 Obsah 1 I. Proč na energetické politice záleží II. Proč musíme jednat

Více

Novela Energetického zákona

Novela Energetického zákona Novela Energetického zákona Hlavní změny EZ pohled ERÚ Seminář AEM Praha 13.5.2009 Josef Fiřt předseda Energetického regulačního úřadu I. Cíle připravované novely EZ II. Hlavní změny v novele EZ a dopady

Více

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE

Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Vnitřní evropský energetický trh pohledem RWE Martin Herrmann, CEO RWE Transgas Název společnosti STRANA 1 Od 7 k 17 společnostem: Důsledek překotného legislativního vývoje v energetice za 10 let 2002

Více

Kam kráčí evropské plynárenství?

Kam kráčí evropské plynárenství? prezentace pro konferenci Plynárenství ČR a SR 2005 pořádanou společností IIR, 8.-9.11. 2005, Brno Michal Mejstřík, EEIP, a.s. spoluautor: Miloš Čebík Snímek 1 Obsah 1. Vývoj rámce EU pro liberalizaci

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU

Strukturáln. lní fondy a Fond Soudržnosti EU Strukturáln lní fondy a Fond Soudržnosti EU Struktura kursu Legislativní a institucionáln lní rámec SF a CF Agenda 1999 2006 a její plnění v ČR Programové období 2007-2013 Doporučen ená literatura Wokoun

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 266. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 4. volební období 266. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti ze 40. schůze konané dne 24. ledna 2006 ke Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu,

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2017) 37 final. Rada Evropské unie Brusel 3. února 2017 (OR. en) 5908/17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 1. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 37 final Předmět: CLIMA 22 ENV 97 ENER 37 IND 25

Více

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT

STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT STÁTNÍ PLÁNY PRO ZAVÁDĚNÍ PALIV S NÍZKÝM NEBO NULOVÝM OBSAHEM SÍRY V ČLENSKÝCH ZEMÍCH CEMT Únor 2003 Tento dokument je určen pro informaci v souvislosti s předložením návrhu usnesení o palivech bez obsahu

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví složení Výboru regionů CS CS DŮVODOVÁ ZPRÁVA 1. SOUVISLOSTI NÁVRHU V článku 305 Smlouvy

Více

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ

Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Seminář HV PSP ČR Postavení ERÚ v navrhované novele EZ Josef Fiřt Energetický regulační úřad Rozhodovací pravomoci ERÚ v oblasti rozhodování sporů soukromoprávního charakteru 17 odst. 5 vedle stávající

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o.

PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU. Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. PRODEJ ZEMNÍHO PLYNU Martin Ludvík ředitel Podpory prodeje Business ČEZ Prodej, s.r.o. OSNOVA 1. ČEZ PRODEJ - VEDOUCÍ OBCHODNÍK S ELEKTŘINOU V ČR 2. VSTUP NA TRH SE ZEMNÍM PLYNEM 3. DUÁLNÍ NABÍDKA - LOGICKÝ

Více

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí

Veřejné zakázky v ČR. 30. září 2015, Praha. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Veřejné zakázky v ČR 30. září 2015, Praha Jan Pavel Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Základní východiska pro ekonomickou analýzu veřejných zakázek

Více

Energetický zákon a další legislativa

Energetický zákon a další legislativa Energetický zákon a další legislativa Energetická legislativa EU Evropská energetická politika patří mezi sdílené politiky. Lze ji definovat jako soubor opatření zaměřených na zásobování energií a stanovení

Více

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni

Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Zahájení diskuse na téma: Role a očekávaný přínos inteligentních dopravních systémů Rámce pro zavádění ITS na evropské i národní úrovni Martin Pichl vedoucí oddělení ITS Odbor kosmických technologií a

Více

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření

Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Změny v úpravě zadávání veřejných zakázkách v České republice důvody a opatření Jan Pavel Květen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí,

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

Historie evropské integrace

Historie evropské integrace Historie evropské integrace Myšlenka společné Evropy Zabránit opakování tragédie dvou světových válek Zajištění evropského míru Regenerace zpustošené a zchudlé Evropy po světových válkách Vzájemná spolupráce

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1

ZÁVĚREČNÝ AKT. AF/EEE/XPA/cs 1 ZÁVĚREČNÝ AKT AF/EEE/XPA/cs 1 Zplnomocnění zástupci EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ (dále jen Společenství ) a BELGICKÉHO KRÁLOVSTVÍ, DÁNSKÉHO KRÁLOVSTVÍ, SPOLKOVÉ REPUBLIKY NĚMECKO, ŘECKÉ REPUBLIKY, ŠPANĚLSKÉHO

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Působnost ERÚ Vyhlášky ERÚ 2 Základní charakteristika Ústřední orgán státní správy

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY AKTUÁLNÍ PROBLÉMY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA HUMANITÁRNÍHO T-2 BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM ČESKÉ REPUBLIKY A JEHO PRÁVNÍ ASPEKTY LEOPOLD SKORUŠA Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu +420 973 442 571; leopold.skorusa@unob.cz

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 1/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: OBSAH NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v příloze návrh smlouvy

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010

Bydlení v mezinárodním srovnání. vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Bydlení v mezinárodním srovnání vybrané údaje o bydlení ze zdrojů EUROSTAT, ČSÚ, publikace Housing Statistics in the European Union 2010 Seznam tabulek a grafů 1. HDP NA OBYVATELE PODLE STANDARDU KUPNÍ

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

Institucionální systém EU

Institucionální systém EU Institucionální systém EU Existence institucí Evropské unie je přímo odvozena ze smluv o ESUO, EHS a EURATOM, v kterých členské státy souhlasily s přenesením části svých pravomocí na orgány Společenství.Instituce

Více

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva...

OBSAH. Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory... XI Seznam zkratek... XX Seznam předpisů citovaných v komentáři... XXX Předmluva... OBSAH Přehled ustanovení zpracovaných jednotlivými autory................. XI Seznam zkratek................................................ XX Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901

REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 - 1 - REGIONÁLNÍ PROJEKTOVÁNÍ A MANAGEMENT VAR. 901 Pokyny: Po výběru správné odpovědi vyplňte příslušné kolečko odpovídající správné odpovědi u každé otázky ve zvláštním odpovědním formuláři, který Vám

Více

Institucionální uspořádání EU

Institucionální uspořádání EU Institucionální uspořádání EU Institucionální struktura EU Strategická a politická rozhodnutí: - Evropská Rada Legislativa a řízení EU: - Rada EU - Evropská komise - Evropský parlament Poradní orgány:

Více

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ.

Státní zřízení: konstituční monarchie. Návrh: EPP-ED S&D ALDE ZELENÍ/EFA ECR GUE/NGL EFD NEZ. Belgie Státní zřízení: konstituční monarchie Belgie v EK (2004-2009): Komisař pro rozvoj a humanitární pomoc Počet hlasů v Radě EU: 12 Počet obyvatel: 10 660 800 (k 1. lednu 2008) z 493 mil. obyvatel EU,

Více

VŠFS - KS ZS 2006/07

VŠFS - KS ZS 2006/07 VŠFS - KS ZS 2006/07 mezinárodní ekonomická integrace Dodatky k měnové unii 4. 11. 2006 1 CÍL - OSNOVA Připravenost nových ČZ na konvergenci do oblasti EURO (Konvergenční zpráva EK 1x za 2 roky) 2 Připravenost

Více

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad

Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky. Martin Kašák Energetický regulační úřad Představení ERÚ a jeho činnost při uplatňování regulace v sektoru elektroenergetiky Martin Kašák Energetický regulační úřad 30. 9. 2003 Obsah prezentace Charakteristika ERÚ Vyhlášky ERÚ Koncepce regulace

Více

Ekonomika Evropská unie

Ekonomika Evropská unie S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 04. Evropská unie Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Ekonomická analýza veřejných zakázek

Ekonomická analýza veřejných zakázek Ekonomická analýza veřejných zakázek Jan Pavel Leden 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Makroekonomický význam VZ:

Více

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací

II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací II. Veřejně dostupné služby v mobilních sítích elektronických komunikací Plán určen pro stanice podnikové/ bytové/ Nabito 350 Měrná jednotka Cena včetně DPH [Kč] 1 Připojení k síti (zřízení, aktivace)

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu

Ceny energií a vliv POZE na konkurenceschopnost průmyslu Ceny energií a vliv POZE na průmyslu Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 Ing. 1 Konkurenceschopnost v návrhu Aktualizace Státní energetické koncepce 2 Vrcholové strategické cíle ASEKu Energetická bezpečnost

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách

Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Evropská politika, směrnice a regulace Školící program PATRES využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Ing. Michael ten Donkelaar ENVIROS, s.r.o. 1 Obsah Energetická politika EU Energetický balíček

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 23 Änderungsprotokoll in tschechischer Sprache-CS (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL, KTERÝM SE MĚNÍ PROTOKOL O PŘECHODNÝCH USTANOVENÍCH, PŘIPOJENÝ KE SMLOUVĚ

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 65.060.50 Leden 2010 Zemědělské stroje Sběrací lisy Bezpečnost ČSN EN 704+A1 47 0621 Agricultural machinery Pick-up balers Safety Matériel agricole Ramasseuses-presses Sécurité

Více

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015

PRÁVO EU - ÚVOD. Prezentace VŠFS 2015 PRÁVO EU - ÚVOD 1 Prezentace VŠFS 2015 FORMY INTEGRACE Ekonomická integrace odstraňování obchodních bariér a podpora ekonomické spolupráce. propojují se dosud oddělené národní trhy Politická integrace

Více

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ

NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 25/1/2012 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph. D. NOVÉ FINANČNÍ OBDOBÍ 2014-2020 1 Výchozí strategické dokumenty pro tvorbu národních rozvojových priorit Strategie Evropa 2020 5. zpráva EK o hospodářské, sociální

Více

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948.

Historie integrace. Historie integrace. Historie integrace. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov. září 1946. leden 1948. Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátkov tková, Ph.D. Historie evropské ekonomické integrace září 1946 Předseda vlády Velké Británie Sir Winston Churchill vyzývá v Zürichu k založení Spojených států evropských.

Více

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE

INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE INTEGRAČNÍ PROCES OBECNĚ INTEGRACE proces postupného sbližování, přizpůsobování se a propojování národních ekonomik do jednotného nadnárodního ekonomického uskupení Podnět k integraci - důvody ekonomické,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC

LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC LIBERALIZACE ODVĚTVÍ DOPRAVY A SOUVISEJÍCÍ EVROPSKÝ LEGISLATIVNÍ RÁMEC Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

15112/15 ADD 1 1 DPG

15112/15 ADD 1 1 DPG Rada Evropské unie Brusel 5. února 2016 (OR. en) 15112/15 ADD 1 PV/CONS 72 ECOFIN 961 NÁVRH ZÁPISU Z JEDNÁNÍ Předmět: 3435. zasedání Rady Evropské unie (HOSPODÁŘSKÉ A FINANČNÍ VĚCI) konané v Bruselu dne

Více

Veřejné zakázky a novela ZVZ

Veřejné zakázky a novela ZVZ Veřejné zakázky a novela ZVZ Jan Pavel Březen 2012 Názory prezentované v tomto příspěvku jsou názory autora a nemusí odpovídat stanoviskům institucí, ve kterých působí. Osnova Makroekonomický význam veřejných

Více

Zákon. o elektronických komunikacích. TNÍ (evropská) ) REGULACE. aneb

Zákon. o elektronických komunikacích. TNÍ (evropská) ) REGULACE. aneb Zákon o elektronických komunikacích ch aneb STÁTN TNÍ (evropská) ) REGULACE TELEKOMUNIKAČNÍHO TRHU Historický vývoj : Způsoby sdělov lování zpráv v na dálku d byly vždy v v centru zájmz jmů panovníků V

Více

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem

Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Česká regulační legislativa a organizace trhu s plynem Ing. Blahoslav Němeček Ph.D. místopředseda a ředitel sekce regulace Oblast působnosti ERÚ Ochrana zájmů spotřebitelů - rozšíření Podpora hospodářské

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne ,

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne , KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2009 K(2009) 5453 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 23.7.2009, kterým se mění rozhodnutí 2008/458/ES, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více