Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady"

Transkript

1 Vývoj (de)regulace energetických trhů EU a dopady Michal Mejstřík, EEIP, a.s. (spoluautor Kateřina Holická) Příspěvek na 9. ročník mezinárodní konference Energy Efficiency Business Week konanou ve dnech listopadu 2004 v Praze 1

2 Obsah Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 2

3 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 3

4 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (1)! Ještě v 80. letech se všechny veřejně prospěšné společnosti (utilities) poskytující veřejně prospěšné statky stále ještě považovaly za přirozenou a klíčovou součást veřejného (státem vlastněného) sektoru a takto to bylo i vykládáno ve většině učebnic ekonomie (Samuelson( Samuelson ), byť díky stagnující konkurenceschopnosti se postupně prosazovaly akademické názory, že je třeba tuto situaci změnit.! Diskuse věnované reformě regulace pak bývaly zaměřeny na dvě základní oblasti: i) na metody transformace řízení a vlastnictví státních utilit a ii) na metody konstrukce režimu regulace. Diskuse obou témat pak zdůrazňovaly tvorbu nejlepšího souboru motivů efektivního řízení a provozu vertikálně integrovaných státních utilit. Zatímco privatizace patřila ke klíčům prvního okruhu problémů, systémy motivační regulace typu u cenových limitů naznačovaly cestu řešení druhého okruhu problémů. 4

5 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (2) V průběhu 90.let dochází pod tlakem řady okolností k zásadnímu obratu: jak většina teoretických tak praktických ekonomů Cole(2003), Newbery(1999), Pittman(2003), Kikeri,Nellie Nellie(2002), Kerf,Giradin Giradin(2000), Megginson,Netter Netter(2001), Scarpetta(2003), Wright,Mason,,Mason,MilesMiles (2003) - se pod tlakem empirie shoduje : I. Privatizace, či alespoň významná účast soukromého sektoru obvykle zvyšuje efektivnost státních utilit. II. Prohloubení pravidel a institucí regulace: tradiční regulace na základě míry výnosnosti ( oprávněné náklady a přiměřený zisk ) se řadí k nejméně účinným motivačním systémům pro efektivní fungování podniků v podmínkách ekonomické regulace a navíc podporují tendence k neefektivnímu přeinvestování. p Dle některých např. US praktiků Pittman (2003) může být nicméně vhodná v případech, kdy vládní prostředky jsou vysoce nedostatkové a kdy nejsou k dispozici ani další mechanismy zavazující vládu směrem k investorům. Je třeba dopracovat a pochopit vlastnosti pružnějšího mechanismu, který podpoří zvýšení statické i dynamické efektivnosti.. Jak technický pokrok tak hlubší ekonomické poznání zásadně překonaly dřívější přesvědčení, že sektor utilit obecně fungoval nejefektivněji a zákaznicky nejpřínosněji v podobě vertikálně integrovaných monopolů, ať již státem vlastněných nebo/a státem regulovaných. U všech veřejně prospěšných služeb existuje přinejmenším možnost (nyní již ve světě mnohdy realizovaná) konkurenční nabídky neboli vstupu do odvětví v obchodní či jisté výrobní fázi, atÿ ÿ se již jedná o výrobu elektřiny, zemního plynu, mobilní telefony nebo provozu nákladové železniční dopravy, tak aby spotřebitelé měli možnost volby dodavatele. Existují předběžné propočty US přínosů (Center Phoenix (2004)). Na straně druhé, většina analytiků nepřehlédne, že v těchto t sektorech přetrvává jakýsi prvek přirozeného monopolu ve formě existující fyzické sítě (přenosová síť elektřiny, plynovody, místní fixní telefonní síť, dopravní cesta nebo signální infrastruktura), která však může být konkurenty přinejmenším doplňována či nahrazována sítí technicky vyspělejší. III. Deregulace a vertikální restrukturalizace utilit. Jak technický pokrok tak hlubší ekonomické poznání zásadně 5

6 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (3)! A právě od povahy deregulace a liberalizace utilit se odvíjí živá á diskuse. Důsledným východiskem je příznivé vnímání efektu konkurence, uvědomění si nákladů regulace a to zejména v rozvíjejících se zemích se slabou institucionální základnou, což vyúsťuje v doporučení k nahrazení regulace konkurencí a k důslednému vertikálnímu oddělení konkurenčních či potenciálně konkurenčních sektorů ze zbývajících h přirozeně monopolních sítí (např. World Development Report 2000, u nás např. Dušek(1998), Zajíček(2000),(2001)).! Oproti tomu jiní ekonomové (Newbery( Newbery(1999), Pittman(2003)) upozorňují, že z hlediska teorie a praxe nelze takové důsledné zobecnění přijmout: očekávané konkurenční přínosy z vertikálního oddělení se zatím mnohdy nedostavily a některé synergické efekty vertikální integrace utilit byly, či mohou být po oddělení ztraceny. Jednotlivé diskutující strany konkrétně uvádějí neúspěch britského modelu železnic nebo kalifornské elektroenergetiky (i ENRON), oproti tomu se uvádí úspěch mexických železnic nebo chilských telekomunikací. Nepanuje ani shoda v interpretaci uvedených případů. 6

7 Základní koncepty regulace a deregulace utilit (4)! Deregulace a liberalizace utilit dle směrnic EU (1996,1998 a 2003) volí poměrně radikální přístup k liberalizaci a deregulaci s tím, že i nadále podporuje regulaci cen a nediskriminačního přístupu třetích stran do přepravních a distribučních sítí a zásobníků plynu (TPA), regulovaný provoz sítě (např. poskytování systémových služeb), licence vstupu do odvětví. Přístup se liší i v rámci rozhodovacího trojúhelníku EU, s tím, že Komise EU se zdá být radikálnější než n Evropský parlament. Největší rozdíly v názorech se pak projevují na úrovni Evropské rady a vládních představitelů jednotlivých členských států EU, kde se velmi zdrženlivě chová zejména Francie.! Vznikla i řada nových mocných národních i mezinárodních regulačních institucí,, které využívají i zjednodušených nástrojů monitorování plnění přijatých závazků v podobě srovnávacích zpráv (benchmarking reports), tabulek scorecards,, jež jsou předmětem diskuse a postupného dohadování (May (2003), Parker (2003)).! Na straně druhé se objevila i další institucionální změna v podobě horizontální integrace: vznik multiutilit pohybujících se v mnohonárodním rámci, což vyvolává další diskusi si o obsahu regulace (Geradin( (2001)).! Přijetí nedomyšlených regulačních opatření vyvolává pak teoretické i praktické spory o porušení regulačních smluv (Sidak et al.. (1996), Sidak et al.. (2002)). 7

8 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 8

9 Rozvoj institucionálního rámce (1)! Cíl: ustavit jednotný energetický trh k zefektivnění výroby a spotřeby energie právní rámec liberalizace a regulace : od roku 1991 příprava Směrnic EC a jejich prosazování s iniciativou EC! Směrnice 96/92/EC o liberalizaci trhu s elektřinou v EU! Směrnice 98/30/EC o liberalizaci plynárenství v EU! Harmonogram pro otevírání trhu,definice oprávněného zákazníka,obecná pravidla povinnosti veřejné služby pro organizace působící v tomto odvětví,organizace přístupu do soustavy (přístup třetích stran),oddělené účtování za jednotlivé činnosti, Vstoupila v platnost 10. srpna 2000, ALE: již zde Přechodná období! První srovnávací zpráva za rok 2001 (hodnocení postupu):! Návrh novely směrnic EU původně zpracován v březnu

10 Rozvoj institucionálního rámce (2)! Právní rámec regulace : Politika zájmového vyjednávání o novelizaci směrnic EC za demokratické účasti tří polit.subjektů EU (viz níže) a jejich prosazování?! Summit Barcelona, březen 2002 další krok k novelizaci: doporučila zrychlení harmonogramu pro otevírání trhu s plynem v EU pro průmyslové odběratele do roku 2004, pro všechny ostatní do roku 2005! Náhlý zvrat - Francie: otevírání trhu by nemělo narušit poskytování základních veřejných služeb nová jednání! Summit Brusel listopad 2002: termíny otevírání trhu červenec 2004,2007! Další problém: zajištění kompatibility liberalizačních směrnic EU s ostatními intervenčními (netržními) směrnicemi např. o opatřeních h na zabezpečení bezpečných dodávek zemního plynu ( ),podpora prioritních síťových projektů! 2. roční srovnávací zpráva v říjnu 2002! 2. roční modifikovaná srovnávací zpráva v dubnu 2003 (včetně kandidátských zemí) 10

11 Rozvoj institucionálního rámce (3)!Právní rámec regulace: Směrnice EU a jejich prosazování! Směrnice 2003/55/EC a 2003/54EC týkající se společných pravidel pro vnitřní trh s plynem a elektřinou ze dne 26. června 2003! Otevření trhu pro všechny v zákaznz kazníky ky kromě domácnost cností od července 2004, pro domácnosti od července 2007! Právní unbundling pro přenos do července 2004, distribuce do července 2007; manažerský unbundling v platnosti od července 2004; ne vlastnický unbundling EU striktně odmítla! Regulovaný přístup! Ustavení regulátora s dobře definovanou působností ve všech členských státech! 3. srovnávací zpráva v březnu 2004! (4. srovnávací zpráva očekávána do konce roku 2004) 11

12 Shrneme-li: Zajištění efektivního fungování společného trhu: Hlavní pilíře " Otevírání trhů Poskytnout zákazníkům možnost výběru dodavatele. " Zintenzivnění konkurence, možnost vstupu nových subjektů na trh, " zvýšení efektivity energetických trhů, " srovnání tempa otevírání trhů v jednotlivých zemích. " Unbundling (oddělení v rámci vertikální restrukturalizace): Přejít od vertikálně integrovaných monopolů poskytujících svázané služby za jedinou sazbu ke konkurenčním trhům s oddělenými regulovanými (monopolními) a neregulovanými (konkurenčními)( aktivitami a zvláštními sazbami pro každou činnost. " Zamezit případnému konfliktu zájmů integrovaných utilit, " zabránit společnostem přesouvat náklady mezi regulovanými a neregulovanými aktivitami, " dovolit oddělenou kalkulaci nákladů služeb, transparenci a zavedení ení konkurence. Bohužel existuje množství problémů s implementací vertikální restrukturalizace. " Nezávislý regulátor " Regulovaný přístup třetích stran (TPA) 12

13 Rozvoj institucionálního rámce : ERGEG a Madridské fórum o regulaci plynu! Horizontální instituce: V roce 1999 Evropská komise iniciovala založení z Madridského fóra o evropské regulaci plynárenství. Fórum bylo založeno s cílem jednat o otázkách vytvoření skutečného vnitřního trhu s plynem, jimiž se směrnice nezabývá. Fórum se schází dvakrát ročně v Madridu, jeho hostitelem em je Fundación de Estudios de Regulación (dosud 8 setkání) a jsou v něm zastoupeny národní regulační úřady, členské státy EU, Evropská komise, provozovatelé é přepravních soustav, dodavatelé plynu a obchodníci, odběratelé Poslední (osmé) setkání se uskutečnilo 8.-9.července Aktuálními tématy projednávanými Fórem jsou: pravidla přístupu třetích stran (TPA) k zásobníkům a k přepravnímu systému, přeshraniční obchod s plynem, zejména přidělování a řízení omezených propojovacích kapacit a technické a obchodní překážky bránící vytvoření plně funkčního vnitřního trhu s plynem.! Supernacionální EU instituce konsultativního charakteru ( superregulátor superregulátor ): EC ustavila European Regulators Group for Electricity and Gas (ERGEG) 13

14 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 14

15 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (1) Nový spolurozhodovací proces: # návrh novely obou směrnic původnp vodně vyžádán n usnesením m Rady EU již v březnu 2000 v Lisabonu a potvrzen usnesením m Evropského parlamentu v červnu 2000 # složitý až dramatický legislativní proces trval celé tři i roky " Fáze I. - již dne 2. května 2001 předlop edložila Evropská komise návrh n směrnice novelizující obě směrnice, energetické a plynárensk renské směrnice 96/92/EC a 98/30/EC dle požadavk adavků Rady EU z března 2000 " Fáze II. - dne 3. října 2001 předlop edložil svůj j názor n Hospodářsk ský a sociáln lní výbor EK; Výbor V regionů se rozhodl svůj j názor n nepředlo edložit - Rada EU v Barceloně v březnu b 2002 představila p další krok k novelizaci: doporučila harmonogramu pro otevírání trhu (postupně do roku 2005) zrychlení " Fáze III. - Evropský parlament schválil svoje stanovisko během b prvního čtení dne 13. března b 2002; přitom přijal p 157 pozměň ěňovacích ch návrhn vrhů,, z nichž 90 se týkalot elektroenergetiky a 67 plynárenstv renství - ve světle tohoto stanoviska předlop edložila Evropská komise svůj j upravený tj. návrh, a to dne # následně Francie otevřela ela další diskusi s tím, že e otevírání trhu by nemělo narušit poskytování základních veřejn ejných služeb 15

16 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (2) " Fáze IV. - dne 3. února 2003 přijala p Rada EU svá společná stanoviska spočívaj vající v Rozhodnutí Rady EU přijatém m per rollam (1. aža 3. února) (dokument č /03) a zaslala texty Evropskému parlamentu obdobně jako Komise. - cílem tohoto Rozhodnutí bylo urychlit liberalizaci plynárenstv renství a elektroenergetiky v souladu s dohodou ministrů energetiky členských států EU dosaženou na zasedání dne 25. listopadu 2002 a zapracovat do směrnice celou řadu podstatných pozměň ěňovacích ch návrhn vrhů schválen lených Evropským m parlamentem (Společná stanoviska se týkala t těchto t předloh: p Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU,, novelizující Směrnici č.. 98/30/EC o pravidlech vnitřního trhu s plynem (dokument č /02). Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU,, novelizující Směrnici č. 96/92/EC o pravidlech vnitřního trhu s elektřinou (dokument č /02). Nařízen zení Evropského parlamentu a Rady EU,, týkajt kající se podmínek přístupu p do sítěs pro účely přeshraniční výměny elektřiny (dokument č /02)). - návrh společných stanovisek, který byl součást stí celého souboru spolu s Nařízen zením m o podmínk nkách přístupu do sítěs pro účely přeshraniční výměny elektřiny, obsahoval # kvantitativní ustanovení o liberalizaci trhů s elektřinou a plynem v rámci Evropského společenstv enství pro spotřebitele jiných kategorií než domácnost cností do 1. července 2004 a úplném otevřen ení těchto trhů pro všechny v spotřebitele do 1. července 2007 # kvalitativní ustanovení týkající se oddělen lení provozovatelů přenosu resp. přepravy p a distribuce, povinnosti veřejn ejné služby, úkolů regulačních orgánů a přístupu p třett etích stran k zásobníkům m plynu spolu s pravidly stanovení cen a přidp idělování disponibilních propojovacích ch kapacit pro účely přeshraniční výměny elektřiny 16

17 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (3) " Fáze V. - Evropský parlament texty projednal v druhém čtení v rámci tzv. spolurozhodovacího procesu - jeho výbor v pro průmysl, zahraniční obchod, výzkum v a energetiku (ITRE) projednával pozměň ěňovací návrhy, které byly mnohdy rozporné oproti pozici Rady EU. - aby se EP vyhnul tzv. smírčímu mu procesu, scházeli se intenzivně zástupci všech v třít stran (v neformáln lním trialogu), kteří vyjednávali vali kompromisní dohody aža do vlastního hlasování 4.června 2003, kdy bylo přijato p nikoliv však v jednomyslně přes 40 dodatků oproti únorovým m společným stanoviskům m Rady EU; Rada EU a Evropská komise předjednanp edjednané dodatky již nerozporovaly - dne 26.června pak již vyšlo závaznz vazné znění směrnic a nařízen zení 17

18 Povaha a okolnosti vzniku směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/54/ES a 2003/55/ES a nařízení č.1228 (4) Proč se jednalo o tak složitý proces? - evropští zákonodárci, Rada EU i Komise usilující o postupné vytvářen ení jednotného evropského energetického trhu, vstupovali do terénu, kde se křížily k národnn rodní zájmy strategie rozvoje energetiky (lze doložit pravidelně zpracovávan vanými srovnávacími zprávami EU (benchmarking( reports on the implementation of the internal electricity and gas market)): ): " na straně jedné některé státy ty své energetické společnosti stále ještě ani nezprivatizovaly a chápou je jako veřejn ejný statek (a veřejn ejně prospěšné společnosti) nosti), " na a straně druhé,, většina v států EU svoje energetické společnosti zprivatizovala a každé nové kvantitativní nebo kvalitativní ustanovení právn vní úpravy musí důkladně vážit z pohledu důsledků této to právn vní úpravy nejen pro státem tem ovládan dané veřejn ejně prospěšné společnosti, ale i pro soukromé společnosti. # hrozba porušen ení soukromovlastnických ch práv v vyvolaných nedokonalou právn vní úpravou způsobuj sobující škody soudně vymáhan hané poškozen kozenými stranami (hovoří se o regulatory contract breach) 18

19 Základní koncepty regulace a deregulace Vývoj rámce EU pro liberalizaci energetiky Povaha a okolnosti vzniku nových směrnic Březen 2004: Srovnávací zpráva 19

20 Přehled otevírání trhu s plynem (1) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Struktura přepravního tarifu Koncentrace na velkoobchodním trhu Rakousko 100 právní právní ex-ante známka/vzdálenost ano Belgie 83 právní právní ex-ante vstup-výstup ano Dánsko 100 vlastnické právní ex-post známka ano Francie 37 účetní účetní ex-ante vstup-výstup střední Německo 100 manažerské účetní NTPA podle vzdálenosti střední Irsko 85 manažerské manažerské ex-ante vstup-výstup ne Itálie 100 právní právní ex-ante vstup-výstup ano Lucembursko 72 manažerské manažerské ex-ante známka ano Nizozemí 60 manažerské právní ex-ante vstup-výstup střední Španělsko 100 právní právní ex-ante známka ano Švédsko 51 účetní účetní ex-post známka ano VB 100 vlastnické vlastnické ex-ante vstup-výstup ne NTPA = sjednaný přístup třetích stran; Regulační úřad by měl v Německu začít fungovat

21 Přehled otevírání trhu s plynem (2) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Nové členské státy (bez Malty a Kypru) Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Struktura přepravního tarifu Koncentrace na velkoobchodním trhu Estonsko 80 žádné žádné ex-ante nerozhodnuto ano Lotyšsko 0 právní právní ex-ante nerozhodnuto ano Litva 80 účetní účetní ex-ante známka střední Polsko 34 účetní účetní ex-ante známka ano ČR 0 účetní účetní ex-ante nerozhodnuto ano Slovensko 33 právní právní ex-ante známka ano Maďarsko 0 právní účetní ex-ante nerozhodnuto ano Slovinsko 50 účetní účetní ex-ante známka ano 21

22 Přehled otevírání trhu s elektřinou (1) Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Elektřina má zpravidla náskok před plynárenstvím Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Rakousko 100 právní účetní ex-ante příznivé Švédsko 100 vlastnické právní ex-post příznivé VB 100 vlastnické právní ex-ante příznivé NTPA = sjednaný přístup třetích stran Podmínky příznivé vstupu Belgie 80 právní právní ex-ante nepříznivé Dánsko 100 právní právní ex-ante příznivé Finsko 100 vlastnické účetní ex-post příznivé Francie 37 manažerské účetní ex-ante střední Německo 100 právní účetní NTPA nepříznivé Řecko 34 právní/manažerské účetní ex-ante nepříznivé Irsko 56 právní/manažerské manažerské ex-ante střední Itálie 66 vlastnické/právní právní ex-ante střední Lucembursko 57 účetní účetní ex-ante nepříznivé Nizozemí 63 vlastnické právní ex-ante příznivé Portugalsko 45 právní manažerské ex-ante střední Španělsko 100 vlastnické právní ex-ante příznivé 22

23 Přehled otevírání trhu s elektřinou (2) Nové členské státy + Norsko Třetí srovnávací zpráva o stavu vnitřního trhu s elektřinou a plynem 3/2004 Deklarované otevření trhu (%) Oddělení: přeprava Oddělení: distribuce Regulátor Podmínky příznivé vstupu Norsko 100 vlastnické účetní ex-ante příznivé Estonsko 10 účetní účetní ex-ante nepříznivé Lotyšsko 11 právní právní ex-ante neznámé Litva 17 právní právní ex-ante střední Polsko 51 manažerské účetní ex-ante střední ČR 30 právní účetní ex-ante nepříznivé Slovensko 41 právní právní ex-ante střední Maďarsko 30 účetní účetní neznámé střední Slovinsko 64 právní účetní ex-ante nepříznivé Kypr 0 manažerské žádné ex-ante n/a Malta 0 derogace žádné neznámé n/a 23

24 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro malé zákazníky v letech (50 MWh/rok) - koridor se zúžil, tendence k poklesu Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 24

25 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro domácnosti v letech (3,5 MWh/rok) - přetrvávající rozdíly Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 25

26 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen elektřiny pro - velkoodběratele (1), - maloodběratele (2), - domácnosti (3) v letech EU 15 vs.. nové členské státy (1) (2) (3) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 26

27 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Počet zákazníků, kteří změnili dodavatele v roce 2002 elektřina oprávnění velkoodběratelé 10 maloodběratelé/ domácnosti oprávnění velkoodběratelé 11 plyn maloodběratelé/ domácnosti Rakous ko 15% 5% 6% 0% Belgie 5% 12 n.k. Dáns ko 45% 17% Fins ko 13 10% Francie 15% 20% Německo 20% 5% 5% less than 2% Řecko 0% Irs ko 20% 2% 100% 14 Itálie 15% 10% 0% Lucembursko 10% 15 0% Nizozemí 20% 15% Portugalsko 10% Španěls ko 20% 38% 1% Švédsko 10 10% 16 0% Velká Británie 15% 12% 16% 19% Nors ko 12% 14% elektřina oprávnění velkoodběratelé 10 maloodběratelé/ domácnosti oprávnění velkoodběratelé 11 Es tons ko 0% 0% Litva 0% 0% Lotyšsko 0% 0% Polsko 2-5% 0% Česká republika 8% 0% Slovensko n.k. less than 5% Maďarsko more than 50% n.k. Slovinsko n.k. 6% 0% Kypr 0% Malta 0% kandidátské země Rumuns ko 13% 0% Bulhars ko 0% 0% Turecko 0% 0% os tatní s ous edící země Chorvats ko 0% Bosna 0% Srbsko/Č.Hora 0% Albánie 0% plyn maloodběratelé/ domácnosti Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 10 obecně se vztahuje na zákazníky se spotřebou vyšší než 1 GWh/rok 11 obecně se vztahuje na zákazníky se spotřebou vyšší než 0,1mil. m 3 /rok 12 40% se znovu sjednanou smlouvou 13 většina finských a švédských zákazníků vybírá každý rok nového dodavatele 14 všichni velkoodběratelé (většinou elektrárny), samododavatelé 15 15% se znovu sjednanou smlouvou 16 v kumulaci od roku % 27

28 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro malé zákazníky v letech (420 GJ/rok = cca 120 MWh) - koridor se zúžil s výjimkou Portugalska, Itálie Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 28

29 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro domácnosti v letech (16 GJ/rok = cca 4,5 MWh) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 29

30 Implementace Směrnic EU a dopady na evropský vnitřní trh s plynem a elektřinou Vývoj cen plynu pro - velkoodběratele (1), - maloodběratele (2), domácnosti (3) v letech EU 15 vs.. nové členské státy (1) (2) (3) Pramen: EU, 3. Srovnávací zpráva 30

31 Výsledky deregulace trhů " Rozvoj konkurence na evropském trhu s plynem je vědomě opožďována a za situací na trhu s elektřinou " Řada specifických faktorů (dovoz) " Pokrok v otevírání trhů s elektřinou a plynem " V červenci 2003 trh otevřen plně v 7 zemích " Od července 2004 podle Směrnic EU povinné otevření trhů pro všechny zákazníky kromě domácností " Zpoždění v implementaci Směrnic nejen v nových členských zemích ale i v řadě klíčových států Francie (dokončení až v nejzazším termínu 2007) " Samotné otevření trhů není dostačující podmínkou pro rozvoj konkurence " Vylepšení struktury tarifů odstranění nebo modifikace tarifů závisejících na vzdálenosti " Zvýšení transparentnosti s ohledem na dostupnost kapacit " Potřeba dořešit nediskriminační a transparentní přístup třetích stran (TPA) k zásobníkům " Příprava Pravidel dobré praxe TPA Madridským fórem 31

32 Efekty deregulace trhů na spotřebitele " Aktivita na trzích změny dodavatele " Podíl oprávněných zákazníků měnících dodavatele ve většině zemí vyšší na trhu s elektřinou než v případě trhu s plynem " Výjimkou je Velká Británie, kde na obou trzích došlo k významnému u počtu změn dodavatele, a to i mezi malými odběrateli a domácnostmi " V nových členských zemích nízká míra změn = málo rozvinuté trhy " Efekt na ceny elektřiny a plynu " Ceny byly v letech 2002 a 2003 nejnižší v zemích nejpokročilejších v otevírání trhů " Dochází ke sbližování cen v jednotlivých členských státech " Nedošlo k žádnému výraznému poklesu cen v reakci na liberalizaci trhů " U cen plynu se dá očekávat spíše nárůst, vzhledem ke zdražování ropy 32

33 Závěrem "Přechod od monopolního ke konkurenčnímu EU trhu přináší rychlou změnu prostředí a struktury trhu # Došlo ke snížení prodejních cen v řadě zemí EU, přesto však trvají rozdíly v cenách # Omezený úspěch při pokusech o přístup k přepravní soustavě zjednodušit a sjednotit směrnice # Rozsah zavádění má přímý vliv na úroveň konkurence # 13 společností začalo působit ve více než jedné zemi "ALE i nové zdroje státních zásahů odrážejících mnohdy i národní zájmy nutno sladit s podmínkami konkurenčního trhu # Nové prostředí, kdy celková odpovědnost za bezpečné zajištění dodávek dávek nespočívá pouze na jediném aktérovi, vyžaduje nové kompatibilní návrhy na zvýšení bezpečnosti dodávek elektřiny a plynu. Zejména některé členské státy EU zdůrazňují problematiku veřejných služeb otázkou obsah řešení např. zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek a vysoké úrovně služeb pro všechny odběratele. Nový návrh směrnice 2004/67/EC je již méně protitržní a omezuje tak prosazování specifických zájmů. # Diskuse o evropské energetické infrastruktuře včetně prioritních projektů se zaměřuje na odstraňování mezer a úzkých míst (?), na kogeneraci (Směrnice EP a Rady EU 2002/0185 o podpoře kogenerace založené na efektivní poptávce po teplu na vnitřním energetickém trhu), 33

34 Závěrem # hrozba porušen ení soukromovlastnických ch práv v vyvolaných nedokonalou právn vní úpravou způsobuj sobující škody soudně vymáhan hané poškozen kozenými stranami (hovoří se o regulatory contract breach) ) je v rozvinutém m právn vním m systému významným m motivem pro vytvořen ení tzv. analýzy důsledkd sledků právn vní úpravy (RIA Regulatory Impact Assessment); # RIA je doporučov ována nejenom OECD (viz Zpráva OECD o regulatorní reformě,, 1997), ale je již dlouho využívána ve Velké Británii a USA a je postupně testována i v Itálii aj. v posledních letech se v rámci akčního plánu na zlepšen ení regulace rozvíjí i v EU (Communication from the Commission on Impact Assessment,, May 2002 dle dohody Rady EU v Göteborgu a Laekenu) - nejde o náhran hražku politického rozhodování,, ale o pomůcku rozhodování o právn vní úpravě 34

35 Přehled legislativy EU důsledky její aplikace do národních legislativ " Nelze předpoklp edpokládat, dat, že e aplikace energetických ch směrnic EU s mnohostrannými mi důsledky d do národnn rodních podmínek můžm ůže být t snadná v ČR R je již běžné a i při i zpracování novely energetického zákona z se plně uplatnila právn vně technická analýza (porovnání s předpisy p EU). "Nicméně ani správn vné použit ití definic nelze odtrhovat od domýš ýšlení účinků nového zákona z na činnost občan anů a podniků a na organizaci veřejn ejné správy, neboť prvoplánov nové účinky mohou být b t zřetz etězeny - nechtěné výsledky např.. nedomyšlen lené liberalizace či i přijetp ijetí nekonzistentních aža konfliktních další ších, intervenčních zákonz konů lze snadno doložit. A jak jsem již uvedl na rozdíl l od minulosti energetický zákon upravuje prostřed edí pro trh převp evážně soukromých subjektů. právě uvedená RIA by umožnila posílen lení návrhu energetického zákona z díky d systematické analýze podstatných důsledků právn vní úpravy. " Samotný akt právn vního oddělen lení by měl m l být b t respektovat daňov ové důsledky být t důslednd sledně daňov ově neutráln lní a brát t v potaz i řešení těchto otázek v sousedních zemích (v Německu, N Maďarsku, arsku, Rakousku) a nepodlamovat zbytečně konkurenceschopnost domácích ch společnost ností. "K tomu je ovšem třeba alespoň simulovat RIA následně a systematicky y všechny současné i připravované právní úpravy energetické, daňové aj. provázat a nebrat je zcela izolovaně. "Věřím, že uplatnění metodiky hodnocení důsledků právní úpravy bude zvažováno v PS či Senátu v budoucnosti. 35

Kořeny novely energetického zákona

Kořeny novely energetického zákona Kořeny novely energetického zákona Michal Mejstřík Příspěvek na seminář k novele energetického zákona konaný 10.listopadu 2004 v Praze 1 Základní koncepty regulace a deregulace Povaha a okolnosti vzniku

Více

Energetická koncepce EU

Energetická koncepce EU Energetická koncepce EU Michal Mejstřík, EEIP,a.s. www.eeip.cz Příspěvek na mezinárodní konferenci Energetické trendy v ČR a EU konanou ve dnech 29.-3.října 23 v Praze 1 Nové principy v roce 2!Zelená kniha:

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Kam kráčí evropské plynárenství?

Kam kráčí evropské plynárenství? prezentace pro konferenci Plynárenství ČR a SR 2005 pořádanou společností IIR, 8.-9.11. 2005, Brno Michal Mejstřík, EEIP, a.s. spoluautor: Miloš Čebík Snímek 1 Obsah 1. Vývoj rámce EU pro liberalizaci

Více

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně

Vertikáln. lní integrace versus. cui bono? Martin Kvizda. Masarykova univerzita v Brně Vertikáln lní integrace versus separace v železniční dopravě cui bono? Martin Kvizda Masarykova univerzita v Brně říjen 2007 Struktura příspp spěvku Úvodní teze Cíl Ekonomická specifika železnice Technická

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Národní a mezinárodní ekonomika Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: říjen 2013 Klíčová slova:

Více

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie

Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Rozdíly v daňových systémech mezi státy EU problém pro utváření fiskální a hospodářské unie Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Harmonizace

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Business index České spořitelny

Business index České spořitelny Business index České spořitelny Index vstřícnosti podnikatelského prostředí v EU Jan Jedlička EU Office ČS, www.csas.cz/eu, EU_office@csas.cz Praha, 15. listopadu 2012 Co je Business Index České spořitelny?

Více

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením Mgr. Stanislava Makovcová Základní informace Úmluva o právech osob se zdravotním postižením a její Opční protokol byla přijata Valným shromážděním OSN

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová

SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU. Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ V EU Michaela Boučková, Tereza Máchová SPOTŘEBNÍ DAŇ Z CIGARET od 1. ledna 2014 musí být celková spotřební daň nejméně 60 % vážené průměrné maloobchodní ceny cigaret propuštěných ke spotřebě.

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2011 KOM(2011) 138 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Druhá zpráva o dobrovolném

Více

EURES. EURopean. Employment Services

EURES. EURopean. Employment Services EURES EURopean Employment Services Evropské služby zaměstnanosti Osnova Představení systému EURES; vznik; základnz kladní údaje Východiska systému; volný pohyb pracovních ch sil v zemích EU/EHP Hlavní

Více

Optimalizace provozních nákladů

Optimalizace provozních nákladů Optimalizace provozních nákladů Představení společnosti Trh s elektrickou energií Trh se zemním plynem Metodologie 21/05/2013 Představení společnosti 3 27 let zkušeností 208 M roční obrat 2012 Pôle Social

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012

SmartGrid & Smart Metering. Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 SmartGrid & Smart Metering Radek Semrád EurOpen, 14.-17. října 2012 Agenda Představení a úvod Změny v chování a využití energetických sítí Nové technologie Smart metering Požadavky EU Zahraniční zkušenosti

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

Novela energetického zákona

Novela energetického zákona Novela energetického zákona seminář HV PSP Tomáš Hüner Ministerstvo průmyslu a obchodu Praha, 18. listopad 2008 Ministerstvo průmyslu a obchodu 2008 1 Novela energetického zákona Proč měníme energetický

Více

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020

Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 Hospodářská strategie České republiky 2015-2020 (návrh přípravy) pracovní materiál pro diskusi na PT pro hospodářskou politiku RHSD ČR, 22. 5. 2014 Po nástupu nové vlády je třeba revidovat národohospodářsky

Více

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel

Novela energetického zákona. Ing. Ladislav Havel Novela energetického zákona 1.LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 96/92/ES Směrnice 98/30/ES 2. LIBERALIZAČNÍ BALÍČEK Směrnice 2003/54/ES Směrnice 2003/55/ES Nařízení (ES) 1228/2003 o podmínkách přístupu do

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky

Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice. Mirek Topolánek předseda vlády České republiky Věda a budoucnost Evropy: od diskuse k účinné politice Mirek Topolánek předseda vlády České republiky 1 Co už dlouho víme... Ekonomiky tažené inovacemi jsou nejdynamičtější, určují směr globálního vývoje.

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

TEN-E (transevropská energetická síť)

TEN-E (transevropská energetická síť) ÚSTAV ÚZEMNÍHO ROZVOJE Brno, květen 2014 Ing. Zdeňka Kučerová Porada s kraji 5. 6. 2014 TEN-E (transevropská energetická síť) Legislativa EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 347/2013 ze dne

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Vyhláška 62/2011 Sb.

Vyhláška 62/2011 Sb. Vyhláška 62/2011 Sb. o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních

Více

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou.

Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. EKONOMICKÁ REFORMA V EVROPĚ, ÚNOR 2002 - SHRNUTÍ REALIZACE EVROPSKÉHO POTENCIÁLU Aby Evropa fungovala Pro Británii je důležité to, co se děje v Evropě. Prosperita Evropy je i naší prosperitou. Bílá kniha

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Evropský parlament. Rada

Evropský parlament. Rada Fórum pre Komunikačné Technológie seminár Telekomunikační stavby III 25. November 2010 2010 AT&T Intellectual Property. All rights reserved. AT&T and the AT&T logo are trademarks of AT&T Intellectual Property.

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě

Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě Podpora geotermálního dálkového vytápění v Evropě O geotermálním dálkovém vytápění V Evropě existuje více než 5000 systémů dálkového vytápění, včetně více než 240 geotermálních vytápěcích systémů. První

Více

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU

Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Sbližování právních předpisů jako faktor upevňování jednotného vnitřního trhu EU Mgr. Ing. Petr Wawrosz Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Vyhodnocení Lisabonské

Více

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group

Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group INFORMACE PRO INVESTORY Vídeň, 23. července 2010 Zátěžový test potvrdil solidní kapitálové vybavení Erste Group Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě

Více

Smlouvy Evropské unie

Smlouvy Evropské unie Smlouvy Evropské unie Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_04_16 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: PaedDr.

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem

Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Společnosti s ručením omezeným / akciové společnosti s jediným společníkem Konzultace Evropské komise, GŘ pro vnitřní trh a služby Předběžná poznámka: Tento dotazník vypracovalo Generální ředitelství pro

Více

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV

lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Aktuáln lní vývoj a problémy eurozóny Doc. Ing. Josef Abrhám, Ph.D. Centrum evropských studie, VŠEV Maastrichtská konvergenční kritéria ria cenová stabilita dlouhodobé úrokové sazby veřejn ejné finance

Více

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST

210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ OBECNÁ ČÁST 210/2011 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 1. července 2011 o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb Energetický regulační úřad stanoví podle

Více

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací

I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací I. Verejne dostupné služby v pevných sítích elektronických komunikací Oznacení Pripojení Prístup Dálkové k síti podnikatele: k síti (používání (zrízení telefonní Merná telefonni Volné Místní Dálkové vikend

Více

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU

Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Jak překonat fragmentaci jednotného energetického trhu EU Pražské evropské energetické fórum 2014 MZV ČR Černínský palác Úvod Trh s elektřinou : Aktuální stav trhu s elektřinou Rizika a problémy Možné

Více

Evropský parlament Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) Jednotný evropský energetický trh Praha, 3. listopadu 2011 Ing. Evžen Tošenovský místopředseda Výboru ITRE Priority evropské energetiky

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům)

Cíle energetické účinnosti cesta správným směrem? Podkladový materiál k debatě (2. 10. 2014, Evropský dům) Popis Snížení spotřeby energie a odstranění plýtvání s energií patří k hlavním cílům Evropské unie. Změna klimatu a energetika je jedním z pěti tematických cílů, které mají být v rámci strategie Evropa

Více

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015

Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák. Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy pro ISP Marek Dvořák Plzeň 2.9.2015 Europe Easy Energy a.s. Společnost Europe Easy Energy a.s. se zabývá prodejem elektřiny a plynu firemním i koncovým zákazníkům na území celé České

Více

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ

INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA. Eva SOVJÁKOVÁ 1 INFORMACE O SOUBORU ČESKÝCH TECHNICKÝCH NOREM V OBORU GEOGRAFICKÁ INFORMACE/GEOMATIKA Eva SOVJÁKOVÁ GISV 2014 předsedkyně Technicko-normalizační komise 122 (TNK122) působící při ÚNMZ, Biskupský dvůr

Více

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost

Prodejní ceny zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., platné od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel a Domácnost Prodejní zemního plynu Pražské plynárenské, a. s., né od 1. ledna 2015 pro zákazníky kategorie Maloodběratel Tyto prodejní jsou né pro všechna odběrná místa a pro předací místa souběžného držitele licence

Více

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze

HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE. Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze HARMONIZAZE PROFESNÍHO A RODINNÉHO ŽIVOTA V KONTEXTU SOUDOBÝCH TRHŮ PRÁCE Magdalena Kotýnková NF VŠE v Praze Obsah prezentace Změna závislosti mezi ekonomickým růstem a objemem a kvalitou pracovní síly

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services

EURES. Vaše práce v Evropě. Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services EURES Vaše práce v Evropě Evropské sluţby zaměstnanosti EURopean Employment Services www.eures.cz www.eures.europa.eu Informační a poradenská síť spojující veřejné sluţby zaměstnanosti států EU/EHP a Švýcarska

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny: HISTORICKÝ POHLED NA ROZŠIŘOVÁNÍ EU 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny: Interaktivně prezentovat, upevnit, případně prohloubit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27.

PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. PŘÍLOHA X ZVLÁŠTNÍ NEPŘÍSPĚVKOVÉ PENĚŽITÉ DÁVKY (Čl. 70 odst. 2 písm. c) BELGIE a) Příspěvek k náhradě příjmů (zákon ze dne 27. února 1987) b) Zaručený příjem pro starší osoby (zákon ze dne 22. března

Více

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz

Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO. www.kredo.reformy-msmt.cz Uplatnění mladých lidí na trhu práce po ukončení svého studia, Ondřej Nývlt prezentace IPN KREDO www.kredo.reformy-msmt.cz Osoby ve věku 30-34 let podle vybraných typů dosaženého vzdělání a pohlaví (1995-2013)

Více

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ

EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ EFEKTIVNÍ FINANCOVÁNÍ SOCIÁLN LNÍCH SLUŽEB Ing. Jiří Horecký, B.A.(Hons) prezident Asociace poskytovatelů sociáln lních služeb ČR www.apsscr.cz www.socialni-sluzby.eu sluzby.eu www.horecky.cz www.tyden-socialnich

Více

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům)

Podkladový materiál k debatě (24. 3. 2015, Evropský dům) I. Úvod Prioritním cílem politiky Evropské unie v oblasti energetiky je zabezpečení dodávek energií pro všechny spotřebitele za dostupné ceny při respektování životního prostředí. Ceny elektřiny v Evropě

Více

IBAN a BIC Přeshraniční převody

IBAN a BIC Přeshraniční převody IBAN a BIC Přeshraniční převody Účinné od 7. 11. 2013 IBAN A BIC Co je IBAN IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodní formát čísla bankovního účtu. Slouží k jednoznačné identifikaci účtu

Více

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS

Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR. Ing. Pavel Šolc, ČEPS Zkušenosti z 1. Roku otevírání trhu s elektřinou v ČR Ing. Pavel Šolc, ČEPS Příprava otevírání trhu Milníky 1.8.1999 vznik ČEPS Únor 2000 1. Čtení zákona 11/2000 schválení zákona 458/00 Sb 1/01 zahájení

Více

Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda

Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda Vymezení relevantního trhu v odvětví železniční dopravy problémy a možnosti řešení Martin Kvizda Masarykova univerzita, Brno 2011 Struktura prezentace Úvod 1. Specifika železniční dopravy 2. Koncentrace

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie?

Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku Změnila krize dlouhodobý výhled spotřeby energie? Lubomír Lízal, PhD. Holiday Inn, Brno 14.5.2014 Předpovídání spotřeby Jak předpovídat budoucí energetickou

Více

Bezpečnost dodávek plynu v ČR

Bezpečnost dodávek plynu v ČR Bezpečnost dodávek plynu v ČR Institut pro veřejnou diskuzi: Energetická bezpečnost Evropy v kontextu ruskoukrajinského konfliktu Hotel Jalta Praha, 13. května 2014 Plyn, důležitá součást národního energetického

Více

5 Dodávka zemního plynu

5 Dodávka zemního plynu 1 5 Dodávka zemního plynu 5.1 Množství distribuovaného zemního plynu v členění dle kategorie odběratele (VO+SO, MO, DOM) a sektoru spotřeby Distribuci zemního plynu na území Moravskoslezského kraje zajišťuje

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI

NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI NOVÁ TVÁŘ ENERGETIKY PO EKONOMICKÉ KRIZI Trendy Evropské Energetiky, Praha, 20.9.2010 Alan Svoboda Ředitel divize Obchod, ČEZ a.s. V ROCE 2008 PROPUKLA FINANČNÍ KRIZE 1 KRIZE SE NÁSLEDNĚ ROZŠÍŘILA NA CELOU

Více

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině

Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárenské krize v důsledku situace na Ukrajině Připravenost České republiky i Evropy na možnost plynárensk renské krize v důsledku situace na Ukrajině Trendy Evropské Energetiky 11. listopadu 2014 Struktura primárních energetických zdrojů dle ASEK

Více

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová

Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015. Dina Lašová Jak funguje trh s elektřinou 29.4. 2015 Dina Lašová Elektřina jako komodita n komodita => zjednodušeně řečeno surovina potraviny, kovy, bavlna, ropa, zemní plyn a také elektřina n elektřina je hromadná

Více

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015

JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 JEDNÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA Výsledky I.Q. 2015 ZASTAVENÍ PROPADU STAVEBNÍ PRODUKCE V ROCE 2014 VÝVOJ STAVEBNÍ PRODUKCE OD ROKU 2008 600,0 500,0 400,0 402,4 431,4 472,6 521,5 547,5 26,7 520,9 58,9 488,7 83,6

Více

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000

Doplňkový řád 1. Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000. Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Doplňkový řád 1 Obsah Kapitola I - Dožádání (články 1 až 3)...000 Kapitola II - Bezplatná právní pomoc (články 4 a 5)...000 Kapitola III - Oznámení o porušení přísahy svědky a znalci (články 6 a 7)...000

Více

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013

Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Skladba ceny elektřiny, srovnání s Evropou a budoucí možný vývoj Energetické fórum Ústeckého kraje Ústí nad Labem 7. listopad 2013 Otakar Pártl Straight Consult, s.r.o. Obsah Srovnání cen elektřiny v Evropě

Více

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009

E.ON Distribuce, a.s. Zpráva o plnění programu opatření v roce 2009 Zpráva o přijatých opatřeních a plnění programu opatření k vyloučení diskriminačního chování, pravidel pro zpřístupňování informací neznevýhodňujícím způsobem a opatření k zajištění organizačního a informačního

Více

Connecting Markets Profil společnosti

Connecting Markets Profil společnosti Connecting Markets Profil společnosti Naše přepravní soustava propojuje energetické trhy již více než 40 let. Je zárukou bezpečnosti a spolehlivosti, provozní dokonalosti a inovativních řešení, které

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP

Dům m zahraničních služeb MŠMTM. MT a NAEP Dům m zahraničních služeb MŠMTM MT a NAEP Kdo jsme? DZS MŠMT Dům zahraničních služeb - příspěvková organizace, zřízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Akademická informační

Více

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015

STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2015 Exportní dovednosti a úspěchy společností Národního strojírenského klastru Aktuální příležitosti a překážky v zahraničním obchodě Milan Hovorka Česká republika: globální kontext

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA)

Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA) Jak zlepšit kvalitu hodnocení dopadů regulace (RIA) Prof. Michal Mejstřík předseda komise pro RIA legislativní rady vlády a Mezinárodní obchodní komory ČR, ředitel EEIP, profesor Institutu ekonomických

Více

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE

JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE JAK SE ELEKTŘINA DISTRIBUUJE aneb: z elektrárny ke spotřebiči prof. Úsporný 2 3 Z ELEKTRÁRNY KE SPOTŘEBIČI Abychom mohli využívat pohodlí, které nám nabízí elektřina, potřebujeme ji dostat z elektráren

Více

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy.

Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. Nový zákaznický systém Pražské plynárenské,a.s., v prostředí hlavního města Prahy. František Vašák Praha, březen 2008 Energie tam, kde ji potřebujete VÝZVY A ŘEŠENÍ 2008 1z 13 Copyright Pražská plynárenská,

Více

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ

Účastník řízeni: Doručovaci adresa ROZHODNUTÍ Účastník řízeni: Doručovaci adresa MTV NETWORKS s.r.o. JUDr. Antonín Hedrlin Zplnomocněnec Jankovcova 1037/49 170 00 Praha 7 ROZHODNUTÍ Spis. zn.: 2009/943/zem/MTV Č.j.: zem/ Š-ŽÝJ: Zasedáni Rady 16/poř.

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Operační program Doprava 2014-2020

Operační program Doprava 2014-2020 Operační program Doprava 2014-2020 Mgr. Michal Ulrich 10. 4. 2014 Operační program Doprava 2014-2020 základní charakteristiky Operační program Doprava 2014-2020 (OPD 2) navazuje na Operační program Doprava

Více

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ

ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ SN 2682/13 ROZHODNUTÍ č. 30/2013 GENERÁLNÍHO TAJEMNÍKA RADY O NÁHRADĚ CESTOVNÍCH VÝDAJŮ DELEGÁTŮ ČLENSKÝCH STÁTŮ GENERÁLNÍ TAJEMNÍK RADY, s ohledem na jednací řád Evropské rady ze dne 1. prosince 2009

Více

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU?

Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Informační přehled 3 KAM PENÍZE PŮJDOU? Investiční plán pro Evropu bude balíčkem opatření, jímž se po dobu příštích tří let (2015-2017) uvolní investice z veřejného i soukromého sektoru do reálné ekonomiky

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015

Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 www.pwc.com/hospitality Ekonomický výhled evropského hotelnictví 2014 a 2015 Obsah 1 2 3 4 Jaký byl rok 2013? Výhled pro 2014 a 2015 Trendy Výhled ekonomiky, cestovního ruchu a kapacit 2 Jaký byl rok 2013?

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Materiál pro domácí přípravu žáků: Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Předmět: Ročník: Téma učivo: Učební pomůcky: VY_05_Z7E_7 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více