ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ"

Transkript

1 ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH PhDr. DANUŠE SZTABLOVÁ, Ph.D., Mgr. MILAN CIESLAR, PhD.

2 Úvod PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Hradec nad Moravicí listopad Estetiku profesionálního myšlení nad otázkami sociálního prostředí, s důrazem na prostředí vzdělávací - vnímáme jako jako velmi aktuální problém. Zdrojem nabízeného pohledu je vědomí, že: vše hmotné i pomyslné může na nás - mimo jiné - působit také svými estetickými účinky. obsahy a kvality naší estetické recepce (estetického příjmu, tj. všeho, co přesahuje úroveň našeho běžného smyslového vnímání, co v jednom okamžiku vnímáme, čemu rozumíme, co chápeme, co prožíváme, čím jsme zevnitř sebe motivováni, co hodnotíme) jsou odvislé od obsahů a kvalit našeho (estetického) postoje ke světu s důrazem na život, na jeho kvality ve vztahu k životu v přírodě i kultuře.

3 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Estetický postoj (jako stav mysli - doprovázený prožitky a stavy libosti, nelibosti) můžeme zaujmout k zažívaným situacím a jeho problémům: zcela bez přípravy - spontánně; také naprosto vědomě a záměrně. Můžeme jej vyjádřit vnitřní řečí, případně jej veřejně verbálně či neverbálně - sdělit nejrůznějšími formami a jejich kvalitami. Záleží na nás, v jakých kvalitách jsme schopni viděné, slyšené, či jinak smyslově, navíc rozumově poznávané a prožívané přijmout, tím situace vnímat, rozumět jim, pochopit je, prožívat a vnitřně zhodnocovat jako libé či nelibé, krásné či ošklivé, humorné či tragické, tragikomické či jednoznačně odpudivě šeredné aj.).

4 aj. Na otázky, kterými se v předkládané publikaci zabýváme, nahlížíme z oblasti teoreticky dosud nepříliš interpretované, ale pojmově zavedené, tj. z oblasti sociální estetiky. Sousloví, kterým tato dílčí oblast estetiky označuje předmět svého zájmu, logicky souvisí s otázkami sociálního světa. V běžném slova smyslu ho můžeme spojovat s estetickým rozměrem čehokoliv v běhu našeho života, včetně skrytých (mentálních) i viditelných (materiálních) objektů, jejich obsahů, významů a dynamiky - spojených se vzdělávacím prostředím. V současné literatuře k němu, pod významy pojmu sociální estetika, bývají vřazovány obsahy spojované jak s estetickou, kulturní a sociální funkcí umění, tak (v poslední době nejčastěji) s problémy z oblasti marketingu a managementu.

5 Vzhledem k otázkám, kterým se v jednotlivých pasážích tohoto textu zabýváme, nás zajímá vztah estetických kvalit a mentální tvorby, se kterými se setkáváme ve specifických sférách profesních vzdělávacích situací. Tím se ocitáme na poli speciálních problémů estetiky každodennosti či estetiky všedního dne s důrazem na oblast profesní přípravy učitelů a uplatňování a rozvíjení sociálně estetických postojů v nich.

6 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH

7 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Mezi esteticko-sociální nebo sociálně-estetické otázky ve vzdělávání a výchově zařazujeme mimo jiné a především: problémy estetických kvalit spojených s myšlením nad profesní přípravou učitelů s důrazem na učitele výtvarného oboru, tj. na učitele výtvarné výchovy, působící na nejrůznějších stupních a typech škol (od učitelů preprimárního vzdělávání až po vzdělávání terciární); podmínky rozvoje schopností a dovedností osobního i profesního vnímání, jejich viditelných i neviditelných mnohoznačných souvislostí - které si žádají vysvětlení - mimo jiné - také z pohledu neuropsychologického zázemí procesů a jevů, které součinnost nebo rozpory sociálně estetických jevů ve vzdělávání budoucích učitelů provázejí.

8 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Zaměřujeme se na: estetické kvality představ a myšlenek, které učitel může v zážitkovém výchovně-vzdělávacím prostředí vnímat, tvořit, rozvíjet, zpracovávat, studovat a v nejrůznějších podobách prezentovat. Mimo jiné do této sféry náleží uplatňování jeho sociálně-estetických postojů ve vztahu k projektům vzdělávání, k jejich individuálním a institucionálním obsahům a formám, k jejich vzájemným vztahům v přirozeném uspořádání jejich částí v celku a vztahům mezi nimi.

9 ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH - respektuje poznání, že estetické vnímání sociálních situací předpokládá více než jejich smyslové vnímání, že vnímatel v procesu estetické recepce sociálních situací vnímá, prožívá a hodnotí všechno to, co základní smyslovou registraci obsahů sice zahrnuje, ale navíc ji ještě velmi překračuje. Anotace předmětů VUP Kontrolu a Praha, hodnocení RVP aj. studia Požadavky pro přijetí studentů a ukončení jejich studia Program y kurzů Profily (kompetence) absolventů Cíle, charakteristiky studia MŠMT ČR Student učitelství, vysokoškolský učitel Pojetí studia Rektorát OU v Ostravě Děkanát PdF OU V Ostravě Ostravě Akademické senáty OU a PdF Vědecké rady OU a PdF Katedry pedagogiky PdF OU Ostatní katedry PdF OU, jejich členové Akreditace, akreditační spisy, jejich koncepce a koncepty

10 součinnosti instituce vnímáme, interpretujeme a hodnotíme z platformy svých sociálně-estetických postojů k nim - s důrazem na individuální, skupinové a týmové zkušenosti, schopnosti, dovednosti, znalosti. Nejvyšší úrovní motivačních podnětů k seberealizaci účastníků vzdělávání je potřeba zažívání harmonie - rovnováhy ve funkčním systému instituce, v jejích dílčích úrovních a jejich kvalitách. Kontrolu a VUP hodnocení studia Praha, RVP aj. Požadavky pro přijetí studentů a ukončení jejich studia MŠMT ČR Rektorát OU v Ostravě Děkanát PdF OU V Ostravě Ostravě Akademické senáty OU a PdF Anotace předmětů Programy kurzů Profily (kompetence) absolventů Cíle, charakteristiky studia Student učitelství, vysokoškolský učitel Pojetí studia Vědecké rady OU a PdF Katedry pedagogiky PdF OU Ostatní katedry PdF OU jejich členové na PdF OU v Ostravě Akreditace, akreditační spisy jejich koncepce a koncepty Obsahový, personální, materiální, procesuální soulad nebo rozpor, jejich individuální, skupinové, logické a etické dimenze působí na sociálně-estetický příjem vnímatelů - účastníků vzdělávání - a ovlivňuje jejich hodnocení a postoje.

11 Estetické kvality představ a myšlenek, které učitel může v zážitkovém výchovně - vzdělávacím prostředí vnímat, tvořit, rozvíjet, zpracovávat, studovat, prožívat a v nejrůznějších podobách prezentovat, zahrnují obsahy a kvality ze sféry života, z umělecké tvorby, z profesních rol, jejich obsahových i etických dimenzí, kterých se vzdělávací instituce dotýkají, kterým by měly rozumět a zaujímat k nim své ušlechtilé postoje.

12 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH - ještě jednou estetická recepce (percepce a apercepce) v sociálním prostředí s důrazem na prostředí vzdělávací Estetická recepce sociálního prostředí vzdělávání předpokládá estetický postoj - předpokládající estetický nebo umělecký prožitek z poznání a sebepoznání příjemce - vnímatele nebo zároveň tvůrce myšlenkového objektu. Estetická recepce sociálního prostředí vzdělávání předpokládá estetický postoj Estetický postoj je stav mysli reagující na svět. Ve světě myšlení je provázen estetickým či uměleckým prožitkem z poznání a sebepoznání příjemce, samozřejmě také tvůrce myšleného objektu. Centrem našeho zájmu se stalo především dokumentované mentální dílo v podobě vzdělávacích projektů a některé aspekty tvůrčího mentálního procesu, který provází jejich vznikání.

13 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Latinský výraz PROICIO se stal vstupním pojmem naší publikace a základním pojmem našeho pojetí vzdělávání učitelů. Český překlad - slova PROICIO - je slovesný tvar první osoby infinitivu latinského slovesa PROICERE s významem - házet, vrhat před sebe, vyvrhovat atd. Ve vztahu k myšlení, myšlenkám, které předesíláme, pojem PROICIO chápeme a interpretujeme jako vkládám do něčeho, promítám, posléze v současných náhledech a souvislostech zcela určitě také - navrhuji, vrhám před sebe, odhazuji, projektuji, plánuji.,

14 Vidět zevnitř sebe možné obrazy příštího díla, vědomí nekonečna, celistvost a vztažnost, uvnitř celku mentálního díla, hledání jádra - středového faktoru, vnitřní psychická svoboda tvůrce projektu, respektování a harmonizace společných problémových sfér ve skupině řešitelů, vyvarování se nuly, pokud není počátkem pozitivní součinnosti faktorů plynoucích v čase.

15 2. kapitola - Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení a projektování Projekt (vzdělávací projekt - včetně akreditačního spisu) - je mentální dílo - předesílající řešení a vyřešení problémů. Obrazivě myslícím recipientům (příjemcům) myšlenkových obsahů to umožňuje: představit si pohyb, který v mysli řešitele nastává, když vidí - pro vnější svět ještě neviditelné obsahy; vidět zevnitř sebe možné obrazy příštího díla; projít nejen příjemným intelektuálním zážitkem, ale též pocítit silný motiv k překonávání překážek; dospět k pocitům intelektuálního štěstí, které máme umět nabídnout - například svým žákům či studentům, neměly by nám být vzdálené; předesílání, promítání, zobrazování myšlenek; prohlížení si myšlenek - v podobě slovních a neslovních obrazů ve své hlavě - ve své mysli.

16 PROICIO 1 : ESTETICKO-SOCIÁLNÍ POJETÍ PROFESNÍ PŘÍPRAVY UČITELŮ V PROJEKTECH Základními principy projektové tvorby v prezentovaném esteticko-sociálním pojetí profesní přípravy učitelů jako ověřované myšlenkové konstrukce a dokumentačního zpracování jsou: vědomí nekonečna jako kvantity problémů a jejich kvalit, které každé řešení projektu může zahrnovat, do jejichž vztahů vstupuje; celistvost a vztažnost uvnitř celku mentálního díla (projektu, procesu a struktury jeho řešení) a jeho estetického účinku na účastníky vzdělávání; jádra - středového faktoru - středového mentálního celku problémového pole, jehož obsah a pojmenování se mění (tak, jak se mění proměnné) v nekonečném množství všech jeho obsahů.

17 Nula a nekonečno setrvávají ve věčném boji, jehož cílem je pohlcení všech ostatních čísel (Seife, 2005, s. 167). Nekonečno a nula jsou stejné a opačné zároveň a jsou také stejně destruktivní (Seife, 2005, s. 167). V těchto souvislostech za nejpodstatnější považujeme: vnitřní psychickou svobodu tvůrce projektu - odklon od jakékoli ideologické intervence - byť školsko-politické; příklon k vědě a k ušlechtilým hodnotám kultury; respektování a harmonizace společných problémových sfér ve skupině řešitelů problémů; slušnost - jako projev lidskosti, zdvořilosti, uctivosti, ohleduplnosti, bezúhonnosti, poctivosti, spolehlivosti, mravnosti a správnosti - její přijetí jako esteticko-sociální či sociálně-estetické kategorie života na poli sociálním a kulturním, tj. též na poli vzdělávacím aj.; vyvarování se nuly (pokud není úctyhodným, zákonitým počátkem součinů ušlechtilých hodnot rozvíjejících se v čase); atmosféru, její sociálně- estetický účinky na poli řešitelské spolupráce, na její viditelné i neviditelné dimenze; je jádrem i obalem zažívaných situací pro ty, kteří k ní zaujímají estetický (tím také etický) postoj, kteří tvoří nové obsahy a zhodnocují je.

18 2. kapitola - Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení a projektování 3. kapitola - Učitel v roli projektanta, projekty jako doklady kvalit součinného myšlení učitele PROJEKT - jako mentální dílo předesílající řešení a vyřešení problémů, jako vnitřní obraz, který má přestoupit do fáze viditelného spodobnění, jako výstup z vnitřního jednání či jako prezentace obecné nebo v různých kvalitách specializované, vnitřně strukturované, znakově (slovně nebo beze slov) vyjadřované myšlenky. PROJEKCE - jako promítání, zobrazování, spatřování něčeho v něčem (artefiletické pojetí) (Jan Slavík) Obrazivě myslícím recipientům (příjemcům) myšlenkových obsahů to umožňuje (opakujeme): vidět - pro vnější svět ještě neviditelné obsahy; vidět zevnitř sebe, co jiné ještě nevidí; příjemně intelektuálně zažívat; najít vnitřní důvod k redefinování, restrukturování, elaborování, překonávání překážek; radovat se, dospět k pocitům intelektuálního štěstí, ověřovat a přehodnocovat také své postoje aj.

19 2. kapitola - Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení a projektování 3. kapitola - Učitel v roli projektanta, projekty jako doklady kvalit součinného myšlení učitele Učitel (včetně vysokoškolského učitele) do role projektanta vstupuje ve všech fázích své vzdělávací činnosti. Podmínkou smysluplnosti obsahu jeho projekcí je: jeho představa o struktuře výstupního profesního profilu (vnitřní skladby profesních kompetencí) vzdělávaného; ve vysokoškolském vzdělávacím prostředí připravující učitele výtvarné výchovy (nejen je) je funkční, když se popis profilu studenta stává skupinovým nebo týmovým řešitelským problémem. V našem pojetí se v této publikaci a v publikacích předešlých opíráme o základní kategorie profilu receptivní estetiky, které byly poprvé (dle našeho zjištění) pro vzdělávací prostředí vymezeny, zdůrazněny a publikovány Janem Slavíkem (1992). Všechny složky profilu chápeme jako funkce nebo parametry funkcí napomáhající efektivitě studijních výsledků studentů učitelství, kvalitě vzdělávacích a výchovných činností učitelů. Vizualizace v kapitole demonstrují, jak je problém učitelské přípravy složitý a jak nebezpečné je o něm rozhodovat formálně, bez analýz a výzkumů.

20 2. kapitola - Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení a projektování 3. kapitola - Učitel v roli projektanta, projekty jako doklady kvalit součinného myšlení učitele Učitel do role projektanta vstupuje ve všech fázích své vzdělávací činnosti. Podmínkou smysluplnosti obsahu jeho projekcí je jeho představa o struktuře profesního profilu (vnitřní skladby profesních kompetencí) vzdělávaného. Ve vysokoškolském vzdělávacím prostředí vzdělávající učitele výtvarné výchovy je funkční, když se popis profilu studenta stává skupinovým nebo týmovým řešitelským problémem. Všechny složky profilu chápeme jako funkce nebo parametry funkcí napomáhající efektivitě studijních výsledků studentů učitelství, kvalitě vzdělávacích a výchovných činností učitelů. Vizualizace v kapitole demonstrují, jak je problém učitelské přípravy složitý a jak nebezpečné je o něm rozhodovat formálně, bez analýz a výzkumů.

21 2. kapitola - Projekt, projekce, projektant, jejich role a úskalí nejen ve vizuálním myšlení a projektování 3. kapitola - Učitel v roli projektanta, projekty jako doklady kvalit součinného myšlení učitele Příklad řešitelské strategie - podnět k přemýšlení nad ní: Největší nebezpečí na řešitele jakéhokoliv projektu číhá tehdy, když: on sám se nezajímá o složitost struktury problému nebo problémových polí, které řeší; jejich složitost vědomě zanedbává; není schopen strukturu vidět, nebo ji vidět nechce, na problémové pole nahlíží povrchně (například pouze organizačně), bez respektování vztahů k ostatním (vždy součinným) otázkám, k jejich možných perspektivám; etické a estetické hodnoty věcné i sociální sféry neřeší vůbec, protože ho netíží ani osobní ani profesní svědomí; o hloubce problémů a vnitřní vztažnosti mezi nimi nic neví, ví málo nebo o nich nechce vědět vůbec nic. Je pravděpodobné, že takovouto podobu řešitelských podmínek bude vytvářet i na poli spolupráce s druhými lidmi.

22 Interpretace mentálních neverbálních obrazů a skrytých obsahů jejich významových sítí I když kategorie myšlení a zobrazování myšlenek v projektech rozhodně nepovažujeme za vrcholné umělecké sdělování, ponecháváme si jistou radost a vnitřní úlevu alespoň z estetického zaměření uplatňovaného při konstrukci, strukturaci, interpretaci, vnitřní a vnější komunikaci jeho konceptuálního zázemí; nemůžeme se vyhnout estetickému vnímání, byť zdánlivě a pouze matematických plošných nebo prostorových útvarů, a nespojit je s jejich symbolickými významy uplatňovanými v kultuře minulých tisíciletí.

23 Interpretace mentálních neverbálních obrazů a skrytých obsahů jejich významových sítí Ve vidění těchto problémů nám může pomoci kultura, její dědictví a naše obraznost. Příklady zobrazení - spodobnění - problémů a rotace s nimi v mysli: Pokuste se představit si některé údaje z tabulky pod matematickými vzorci příslušných geometrických rovinných útvarů nebo těles. Přiřaďte vzorce k jednotlivým geometrickým plošným a prostorovým útvarům. Přemýšlejte nad symbolikou kříže v dějinách výtvarné kultury, nad matematickým znakem pro grafické znázornění funkce. V běžném životě je slovní znak pojmu funkce spojen s významy: zaměřenost na úlohu, na úkol, poslání, významnost, platnost; v ekonomickém pojetí - např. účelová funkce nějakého modelu - funkce popisující cíl; ve veřejném životě - funkce se předpokládá, že člověk vstupuje do vztahu s cíli), estetická funkce - stojí proti praktickým, účelovým funkcím )

24 Projektantům (nejen učitelům) současným i budoucím doporučujeme: zkvalitňovat své vidění ve vztahu k dalším schopnostem, dovednostem, znalostem a dalším kompetencím nezbytným při projektování; rozvíjet kvality své osobnosti (nejen) na poli výtvarně teoretické vzdělanosti, rozvíjet je též na poli všeobecného vzdělání a jeho širokých kulturních rozměrů; přemýšlet nad estetickou (nejen - výtvarnou), výrazovou; sociální a kulturní dimenzí života včetně dimenze etické; naučit se kvalitnímu tvůrčímu brainstormingu v myšlení; procvičovat lineární formu projekce a logického třídění vizualizovaných neverbálních i verbálních obsahů; vidět relace - vztahy mezi problémy; vidět ve vztazích funkce; vidět v kvadrantech a jejich vztazích v řešeném celku; vidět v 1D, 2D, 3D, pokusit se vidět ve 4D; strukturovat myšlenky a jejich obsahy dle významových a logických souvislostí; vidět celky a jejich struktury ve viditelných i neviditelných vztazích

25 Člověk v profesní roli učitele Člověk Člověk v sociální roli žáka Člověk Psychodidaktické (psychické a sociální) kompetence učitele Profesní kompetence Osobní kompetence Receptivní a produktivní rozměr profesních i osobních kompetencí učitele Psychosociální (psychické a sociální) kompetence žáka Osobní kompetence Sociální kompetence Receptivní a produktivní rozměr osobních a sociálních kompetencí žáka POZOR NA ŘEŠITELE, KTERÝ V ROLI PROJEKTANTA ŘÍKÁ: To by bylo příliš složité, uděláme to hned a jednoduše,, něco zrušíme,, něco přidáme,, něco oprášíme, něco zahodíme,, něco zvýrazníme,, něco zkompletujeme a na čas to zase vydrží

26 4. kapitola - Myšlení jako nástroj řešení problémů, jako podmínka a prostředek projektování 5. kapitola - Mentální obrazy, vědění a vidění, paměť a její funkce v rozvoji vizuálního myšlení Profesní výcvik ve schopnosti projektovat vzdělávací situace: Základním předpokladem schopnosti a dovednosti úspěšného projektování je schopnost úspěšně řešit problémy v mysli, tj. schopnost myslet. Nástrojem řešení problémů je myšlení - jako nejvyšší psychologický nástroj, vrcholný proces lidského poznání, řešení problémů v mysli, vnitřní aktivita, způsob poznání, činnost, předpokládá vědění, vychází z vědění. Schopnost řešit problémové situace znamená především schopnost problém vytýčit, vidět a hledat cestu k jeho řešení. Od řešitele projektanta si řešitelské situace žádají bystrou a citlivou vnímavost, logiku, předjímavost, pružnost, plynulost, schopnost vztažného vhledu i nadhledu, operativnost i originalitu tvořivého, přitom k okolí citlivého, empatického i etického myšlení opřeného o kvalitní zkušenosti, praktické i teoretické znalosti.

27 Zdravý rozum * originalita * schopnost vytvářet analogie- metafory Vizuální myšlení je schopnost řešit problémy prostřednictvím vnitřních či mentálních obrazů v podobě neverbální i verbální. Významnou roli v této souvislosti hraje inteligence řešitele jako souhrn a kombinace jeho schopností - nejen jakkoli řešit problémy, ale předpoklad řešit je správně a moudře. Nezastupitelnou funkci v těchto souvislostech mají paměť a představivost. Ve výtvarném oboru klademe důraz především na vizuální paměť a na vizuální slovní i neslovní představivost.

28 Zdravý rozum - schopnost řešit problém intuitivním, rychlým, neočekávaně přesným způsobem; tento pojem Gardner užívá u lidí, kteří jsou schopni plánovat budoucnost, umějí využívat příležitost, moudrým způsobem ovlivňují běh svého života i života jiných lidí, aniž by se nechali svést frázemi, ideologií nebo důmyslnými, ale zřejmě nepoužitelnými teoriemi (Gardner, 1999 abstraktní analogické asociativní deduktivní difúzní diskursivní divergentní fantazijní induktivní intuitivní konkrétní konvergentní logické názorně obrazové - vizuální operativní praktické pravděpodobnostní produktivní předpojmové reprodukční senzomotorické symbolické systémové teoretické vertikální plánovité zacílené tvůrčí

29 Mentální obrazy, vědění a vidění, paměť a její funkce v rozvoji vizuálního myšlení budoucích učitelů

30 Činnost mozkových hemisfér, jejich úloha v myšlení (ve vizuálním myšlení) a projektování Problém a úloha mozku, mozkových hemisfér a mozkové kůry Funkce mozkových hemisfér a jejich role v projektování Jak na projekci a projektování? Dovednosti levého a pravého mozku (Buzan, 2007, s. 44) Levá hemisféra levý mozek slova * logika * čísla * posloupnost * linearita * analýza * seznamy Pravá hemisféra rytmus * prostorové vědomí * dimenze představivosti * denní snění * Barvy * celostní vnímání * (gestalt)

31 K obecnější formě inteligence s širším záběrem patří Moudrost - je u projektování nezbytná V různých pojetích je moudrost chápána a vysvětlována jako: všeobecná syntetická schopnost ; schopnost situaci správně vystihnout a navrhnout, jak by bylo nejlepší správně postupovat (Všechny výše uvedené citace jsou formulovány Howardem Gardnerem, 1999, s. 303); spojitá schopnost užívat zdravého rozumu, originality a nalézání metafor (Gardner, 1999, s. 303) (Uvedenou kombinaci kognitivních operací považuje Gradner za mentální operace vyšší úrovně (Gardner, 1999, s ); obecná forma inteligence a všeobecná syntetická schopnost člověka své zkušenosti kriticky zhodnotit, vhodným a uvážlivým způsobem uplatňovat; moudrost má co činit s velkou šíří i hloubkou poznání o podmínkách života, uvažování o těchto věcech a užití toho v běžném životě (s odkazem na autory (Petersona, CH, Seligmana, M. E. in Křivohlavý, 2009, s. 9).

32 Chyby v myšlení nejen při řešení projektů Proti pojmu MOUDROST, zdůrazňující pozitivní hodnoty s vědomím toho, že součástí celků jsou pole součinných problémů, hodnot a kvalit výhradně pozitivních (+,+), také zákonitě protikladných (+-,-+) a negativních (-,-), stojí opozitum moudrosti čili NEMOUDROST - v novém slovním znaku a tvaru to je ve tvaru neverbálního obrazu HLOUPOST. Tentýž autor uvádí, že P. R. Hofstätter (1966) rozlišil hloupost prvního a druhého druhu: (Nakonečný, 2003, s. 171). hloupost prvního druhu se vyznačuje neschopností spatřovat souvislosti; hloupost druhého druhu se značí naopak spatřováním neexistujících souvislostí. (Nakonečný, 2003, s. 171). (Viděním a hledáním problémů tam, kde nejsou, nebo, tam, kde jsou bezvýznamné nebo málo významné.)

33 Smysluplné principy v řešitelském týmu Pečujme o uspokojení ego-potřeb jednotlivých členů řešitelské skupiny či týmu. Neopomínejme ověřování a potvrzování jejich způsobilostí, autenticity, prestiže, výkonu, úspěchu i egoobrany v podmínkách tvorby. Ověřujme a vyhodnocujme efektivitu strategií řešení problémů rytmicky - pravidelně, reagujme na výsledky a efekty citlivě a opět spravedlivě. Snažme se hledat nové cesty k jedinečným individuálním, skupinovým nebo týmovým zkušenostem a znalostem; neopomeňme je v řešitelském týmu efektivně prezentovat a konfrontovat. Buďme vnímaví k citům vlastním i k prožívání druhých lidí - spoluředitelů. Buďme ohleduplní k jejich zájmům, postojům a hodnotám, které ctí. Mějme na paměti, že atmosféra řešitelského pracoviště, nejen, když k ní zaujímáme estetický postoj, je obrazem citového klimatu, kterým řešitelé a spoluředitelé při řešení problémů procházejí, které vnímají, prožívají, individuálně anebo skupinově či týmově hodnotí a zároveň spoluvytvářejí. Pokusme se ochránit podmínky řešení problémových úkolů před charakteristikami a kategoriemi, které pod heslem nemoudrost - hloupost uvádí Tezaurus českého jazyka (Klégr, 2007).

34 Vizualizace estetického vnímání na poli vybraných charakteristik projektu Jiné charakteristiky Úspěšné řešení problémů Jasné zření (vidění), předvídání Perspektiva vidění Vhled vidění podstaty problémů Poznání,úcta k druhým lidem, k životu Hluboké sebepoznání Schopnost reflexe ekvivalentních vztahů

35 Úloha paměti ve vztahu k vidění a vědění a její uplatnění při projektování Úloha paměti je v existenci člověka klíčová. Podmiňuje kvalitu všech jeho každodenních-všedních i výjimečných mentálních (včetně uměleckých) aktivit. S důrazem na myšlení a jeho vztažnost ovlivňuje kvalitu našeho běžného estetického a uměleckého příjmu světa viditelného i neviditelného a tvorby v něm. V jeho rámci se uplatňují typy paměti. Všechny mají významnou funkci v projektování vzdělávacích situací.

36 Paměť je naším jediným bohatstvím. Teprve přijdeme-li o ni, stanou se z nás skuteční žebráci, napsal Jean Etienne Dominique Esquirol ( ), velký francouzský psychiatr. Prožitkov á paměť Čichová paměť (pro obrazy neverbální (neslovní) a znaky slov) Jiná pojmenov ání paměti Chuťová paměť (pro obrazy neverbální a znaky slov) Zraková (vizuální) paměť (pro podněty neverbální a verbální a jejich významy Sluchová (auditivní, echotická) paměť (pro podněty neverbální i verbální) Hmatová (doteková) paměť (pro podněty a jejich obrazy)

37 Pokud si představíme, kolik typů a druhů paměti se do vstupu ( enteru ) pamětní funkce najednou dostává, mnohem zodpovědněji přistoupíme také k jejímu procvičování i v rámci projektování vzdělávacích a výchovných situací. V historii výzkumu paměti se objevují další pojmové kategorie - jako paměť: deklarativní (explicitní), nedeklarativní (procedurální) - (implicitní) - nevědomá, pracovní, mimovolní, blesková, citová, empirická, ikonická, motorická názorná, obrazová, optická, orální, pohybová - svalová, prospektivní, reproduktivní, paměť sloní, slovně-logická, topografická, vzdálená, zpětná, zrakově-prostorová, vizuální a prostorová. Vztažnost mezi jednotlivými druhy paměti a jejich funkce podmiňují efektivitu myšlení při projektování.

38 Jak se rodí spolutvorba na poli odborné komunikace v umělecko-pedagogickém prostředí vzdělávání učitelů v realitě a ve vznikajících doprovodných dokumentech při projektování Sociálně-estetický či esteticko-sociální náhled při projektování předpokládá: estetický postoj k řešeným otázkám a situacím, celistvou, přitom strukturovanou součinnost všech složek vzdělávajícího prostředí, funkčnost vybraných středových faktorů, rytmizující parametry, kterými jsou úcta k životu, k nekonečnosti lidského poznání, k jeho dílčím celkům i elementům, k poselství kulturního bohatství, k jeho šlechetným obsahům; psychickou svobodu a zodpovědnost, slušnost (sociálněestetická kategorie); atmosféru jako extrakt (estetických) účinků všech složek na všechny vzdělávané i vzdělávající ve společenském, pracovním i studijním zážitkovém poli, potřebu absence setrvávající nebo přetrvávající nuly (přetrvávajícího prázdna) v kterékoli oblasti filozofické, obsahové, personální, materiální či organizační sféře podmínek vzdělávání.

39 Podmínky řešení projektu na poli profesní učitelské přípravy, významnost role vysokoškolského učitele v ní, obrazná podstata jedinečných tvůrčích zkušeností, fungování obrazné paměti, obrazotvornosti učitelů a studentů výtvarných uměleckých oborů; důraz kladen na vnitřní procesuální stránku projektové tvorby, na jedinečné obsahy vizuálního neverbálního i verbálního myšlení Jaké hlavní a dílčí cíle projektu si vytýčíme - určíme? Jak je definujeme popíšeme? Jak je strukturujeme? Jak stanovíme hlavní hypotézu (předpoklad) řešení problému (problémového celku)? Jak je v naší mysli problémový celek strukturován? Jak je problém/problémové pole strukturován/strukturováno v prostoru odborného teoretického poznání? V jakém rozsahu a hloubce si dovedeme představit jeho obsah, rozsah a hloubku? Jak budeme hlavní hypotézu řešení problému definovat, jak ji popíšeme? Jak definujeme (popíšeme) dílčí hypotézy řešení problému? V jaké kvalitě si je dovedeme představit? Jak zajistíme součinnost - základního problému a problémů dílčích; hlavních cílů a stanovených cílů dílčích; hlavní hypotézy a hypotéz dílčích? Jak v jejich rámci zajistíme myšlenkovou konceptuální strukturaci, součinnost vnějších a vnitřních podmínek řešení projektu?

40 Podmínky řešení projektu na poli profesní učitelské přípravy, významnost role vysokoškolského učitele v ní, obrazná podstata jedinečných tvůrčích zkušeností, fungování obrazné paměti, obrazotvornosti učitelů a studentů výtvarných uměleckých oborů; důraz kladen na vnitřní procesuální stránku projektové tvorby, na jedinečné obsahy vizuálního neverbálního i verbálního myšlení Jakými prostředky budeme problém projektu řešit - dosahovat jeho cílů? Jakými parametry - principy, pravidly, zásadami se budeme řídit? Jak sjednotíme problém filozofie vzdělávání s požadavkem na materiální, personální, obsahové a procesuální organizační zázemí projektu? V jaké kvalitě připravíme součinnost filozofických, materiálních, obsahových, personálních a organizačních podmínek řešení projektu s vnitřními podmínkami (dispozicemi) řešitelů? Jak zajistíme systémové myšlení nad řešením problémů? Jak zajistíme kontinuitu hodnoty projektu vzhledem k času? Jak dalece otevřeme řešení projektu průběžným inovacím a korekcím? Jak rozvineme poznání v něm? Jak ošetříme a ochráníme etickou, morální, tím také estetickou stránku jeho řešení?

41 Tvůrčí dílny k rozvíjení způsobilostí projektantů - účastníků kurzu PROICO1 Tvůrčí dílny kladoucí důraz na zážitkový a konstruktivní vstup do problematiky rozvoje projektového myšlení byly zaměřeny na rozvoj a reflexi: smyslového (všesmyslového) vnímání; (vizuální) paměti, představivosti, fantazie a myšlení; estetické zaměřenosti ke světu s důrazem na poznávací situace; podnětů pro rozvoj myšlení, při řešení problémů, pro myšlení v souvislostech; podnětů pro ty, kteří rádi naslouchají myšlenkám druhých lidí; podnětů pro ty, kteří se nespokojí s jednoznačnou odpovědí pro rozvoj myšlení a vyjadřování v neverbálních obrazech; aktivit pro rozvoj myšlení a vyjadřování ve verbálních obrazech (ve slovech) činností prospívající vizuálnímu verbálnímu a neverbálnímu vyjadřování a zobrazení; podnětů pro dialog s druhými lidmi na poli strategie řešení projektového úkolu; úkolů pro zkvalitnění výtvarně-teoretických znalostí aj.

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU

STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, Českobratrská 16, Ostrava 1, 702 00 STAŇTE SE UČITELI VÝTVARNÉ VÝCHOVY - VÝTVARNÉHO OBORU NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Příloha č. 9 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Žák při vlastních tvůrčích činnostech pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (světlostní poměry, barevné kontrasty, proporční ) Žák využívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření ve vztahu

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop

K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia. PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop K pojetí a funkci bakalářských prací kombinovaného pedagogického studia PhDr. Jiřina Novotná, NÚV 13.10. 2011 TTnet workshop 1. Změny ve vzdělávání učitelů společné evropské trendy Srovnávací přístup:

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI

PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PEDAGOGICKÉ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Helena Kolibová Karviná 2012 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176) Rozvoj kompetencí

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka:

Obsah Etické výchovy se skládá z následujících témat, která podmiňují a podporují pozitivní vývoj osobnosti žáka: 4.4.4. Etická výchova Etická výchova (EtV) je doplňujícím vzdělávacím oborem, který se zaměřuje na systematické a metodicky propracované osvojování sociálních dovedností u žáků na základě zážitkové metody

Více

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník

ETICKÁ VÝCHOVA. 6. ročník Charakteristika předmětu ETICKÁ VÝCHOVA 6. ročník Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět: Etická výchova (EtV) je realizován v 6. ročníku jako volitelný předmět v rozsahu 1 hodina týdně.

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Vzdělávací obor Výtvarná výchova Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět Výtvarná výchova je dotován hodinami podle školou stanovených pravidel, uvedených v tabulaci učebního plánu.

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

Umění a kultura Výtvarná výchova

Umění a kultura Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět : Období ročník : Umění a kultura Výtvarná výchova 3. období 8.- 9. ročník Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 1. vybírá, vytváří

Více

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly

a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly Otázka: Psychické procesy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): mirka 1)Poznávací procesy a) vnímání = proces, kterým zachycujeme to, co v daném okamžiku působí na naše smysly - podnět-> počitek->

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Umění a kultura. Výtvarná výchova. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Umění a kultura Výtvarná výchova 1. 9. ročník 1. 3. ročník 1 hodina týdně 4. 5. ročník 2 hodiny týdně 6. 7.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

Časové a organizační vymezení

Časové a organizační vymezení Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Týdenní hodinové dotace Časové a organizační vymezení Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Matematika 1. stupeň 2. stupeň 1. ročník

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Personální kompetence

Personální kompetence Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Personální kompetence 1. přednáška 1/10 Moduly: Personální kompetence prezentace komunikace týmová práce Studijní materiály na http://www.fs.vsb.cz/euprojekty/415/?ucebni-opory

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP)

Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) Základy sociologie a psychologie metodické listy (B_ZSP) AR 2007/2008 - Bakalářské studium kombinovaná forma 1. ročník (pro obor Aplikovaná informatika; ML-sociologie) Přednášející: doc. Dr. Zdeněk Cecava,

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

4.9.40. Psychologie MEDIÁLNÍ VÝCHOVA. Média a mediální produkce VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH 4.9.40. Psychologie Dvouletý volitelný předmět PSYCHOLOGIE (pro 3. ročník, septima) navazuje na základní okruhy probírané v hodinách ZSV. Zaměřuje se na rozšíření poznatků jak teoretických psychologických

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Etický kodex ČVUT v Praze. (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Etický kodex ČVUT v Praze (Návrh k projednání a schválení AS ČVUT) Praha, říjen 2011 Etické principy vzájemných vztahů na univerzitě, stejně jako vztahy členů akademické

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět)

MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) MATEMATICKÝ SEMINÁŘ (volitelný a nepovinný předmět) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělání v matematickém semináři je zaměřeno na: užití matematiky v reálných situacích osvojení

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha

Program Škola podporující zdraví. Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Program Škola podporující zdraví Ing. Linda Fröhlichová Státní zdravotní ústav Praha Historie a vývoj programu ŠPZ 1986 vytvořen a zahájen ve Skotsku 1992 přijat v ČR Cíl 13 programu Zdraví 21 Zdravé místní

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01

MOCNINY A ODMOCNINY. Standardy: M-9-1-01 M-9-1-02 PYTHAGOROVA VĚTA. Standardy: M-9-3-04 M-9-3-01 matematických pojmů a vztahů, k poznávání základě těchto vlastností k určování a zařazování pojmů matematického aparátu Zapisuje a počítá mocniny a odmocniny racionálních čísel Používá pro počítání s mocninami

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

5.1.5.2. Výtvarná výchova

5.1.5.2. Výtvarná výchova 5.1.5.2. Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu - 1. stupeň: Vzdělávací obor Výtvarná výchova ze vzdělávací oblasti Umění a kultura je zařazen do všech ročníků prvního stupně a je zaměřen

Více

6.34 Společenskovědní seminář

6.34 Společenskovědní seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST: VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a společnost Výchova k občanství 6.34 Společenskovědní seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Společenskovědní seminář je volitelným předmětem,

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU INFORMATIKA (4 leté studium) 1. Obsahové vymezení Hlavním cílem předmětu je umožnit všem žákům dosažení pokročilé úrovně informační gramotnosti získat dovednosti v ovládání výpočetní

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

Předmět: Řemeslná činnost

Předmět: Řemeslná činnost Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Nepovinné předměty Předmět: Řemeslná činnost Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět výtvarná výchova

Více

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat.

3. ČTYŘI PILÍŘE NAŠÍ ČINNOSTI: Naší činností se neustále prolínají čtyři základní hodnoty, které se snažíme důsledně uplatňovat. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2012 O NÁS: 1. NAŠE POSLÁNÍ: Pomáháme žákům, pedagogům i širší veřejnosti s tím, jak komunikovat a spolupracovat s lidmi jako s rovnými partnery. Pomáhame školám zavádět osobnostní

Více

Centrum celoživotního vzdělávání

Centrum celoživotního vzdělávání Centrum celoživotního vzdělávání Filozofická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Úvod Filozofická fakulta patří mezi zakládající fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Kromě

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova

Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu výtvarná výchova Obsahové vymezení Výtvarný obor navazuje na výtvarnou výchovu základní školy a vychází ze vzdělávacího obsahu Výtvarného oboru v RVP G. Časové vymezení

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Výchova a vzdělávání Metody výchovy a vzdělávání VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 17 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 9.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: Bc. Blažena Nováková 1. ročník Předškolní a mimoškolní pedagogika

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia)

CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU FYZIKA ( čtyřleté studium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia) 1. Obsahové vymezení předmětu v předmětu fyzika se realizuje obsah vzdělávacího oboru Fyzika ze vzdělávací oblasti

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI

PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné PSYCHOLOGICKO SOCIÁLNÍ DOVEDNOSTI Distanční studijní opora Monika Chobotová Jarmila Šebestová Karviná 2011 Projekt OP VK 2.2 (CZ.1.07/2.2.00/15.0176)

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Obecná psychologie: základní pojmy

Obecná psychologie: základní pojmy Obecná psychologie: základní pojmy ZS 2009/2010 Přednáška 1 Mgr. Ondřej Bezdíček Definice psychologie Je věda o chování a prožívání, o vědomých i mimovědomých oblastech lidské psychiky. Cíle psychologie

Více

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie:

V tomto předmětu budou učitelé pro utváření a rozvoj klíčových kompetencí využívat zejména tyto strategie: Vyučovací předmět: ZEMĚPISNÁ PRAKTIKA Učební osnovy 2. stupně 5.3.2. ná praktika A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014

Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Závěry mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2014 Ve dnech 16. a 17. září 2014 byl Institutem celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně pořádán již 6. ročník mezinárodní vědecké konference celoživotního

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH

4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH 4. úprava 26.8.2010 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH 1 ÚPRAVY VE VYUČOVACÍCH PŘEDMĚTECH Projednáno pedagogickou radou dne: 26. 8. 2010 Schválila ředitelka školy: 26. 8. 2010 Platnost od: 1. 9. 2010 Podpis

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI

EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE V ORGANIZACI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI V ORGANIZACI JAK SE EFEKTIVNĚ DOMLUVIT A ZÍSKAT INFORMACE 1. KOMUNIKAČNÍ PROCES 2 2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KOMUNIKACE 4 3. FORMÁLNÍ A

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Výtvarná výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. stupeň KAPITOLA 11. - VÝTVARNÁ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství

1 Technická výchova v podmínkách transformace školství Úvod Současná složitá společnost, která je charakterizována vědeckotechnickým vývojem, informační explozí, globalizací atd., je na druhé straně poznamenána také značnými ekologickými, ekonomickými a společenskými

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

Projekt výzkumu v graduační práci

Projekt výzkumu v graduační práci Projekt výzkumu v graduační práci Základní manuál Prof. PhDr. Beáta Krahulcová, CSc. Fáze výzkumu Přípravná, teoretická fáze (výsledek kumulovaného poznání,precizace výzkumného úkolu, formulace vědecké

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více