Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software pro strojírenství, grafika a prezentace."

Transkript

1 PROJEKT SENIOR 4 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

2 Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Autorský tým: Ing. Martin Baričák Ing. Miroslav Václavík Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2009

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 8 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN Zlínský kraj Příspěvková organizace Software pro strojírenství, grafika a prezentace Doplnění kvalifikace Nejsou Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Kombinovaná 105 hodin při absolvování všech modulů Závěrečný projekt na konci každého modulu Rozšíření kvalifikace Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Výsledky vzdělávání: a) Obecné Vzdělávací program směřuje k tomu, aby absolvent: využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě naučil se využívat moderních i klasických informačních zdrojů pro sebevzdělávání a celoživotní učení tvořivě myslel a byl schopen řešit problémy projevoval se jako svobodná a zodpovědná osobnost poznal své možnosti, rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví všestranně a účinně komunikoval, spolupracoval a respektoval ostatní chápal význam osobnostního rozvoje a profesní připravenosti uvědomoval si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a byl schopen adaptovat se na změny trhu práce naučil se využívat moderních i klasických informačních zdrojů pro sebevzdělávání a celoživotní učení byl samostatně i v týmu schopen formulovat své názory a požadavky podílel se na týmové práci a přijímal hodnocení výsledků své práce byl schopen formulovat a obhájit své myšlenky, názory a způsoby řešení problémů b) Odborné Absolvent: aktivně využívá prostředí programu AutoCAD pracuje s vytvořenými šablonami pro tvorbu výkresové dokumentace zná princip a možnosti úprav výkresových šablon používá různé typy výběru objektů a uchopovací módy pracuje se základními modifikacemi objektů využívá prvky pole pro tvorbu výkresu vytváří a edituje šrafy kótuje délkové rozměry a úhly u nakreslených objektů, včetně rozměrových a geometrických tolerancí vkládá značky drsností povrchu tvoří a edituje bloky, včetně atributů využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru konstruuje výkresovou dokumentaci jednodušších součástí zhotovuje výkresy sestavení včetně kusovníku aktivně pracuje a využívá základní vybavení programu Microsoft PowerPoint rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace 5

6 zná pravidla pro tvorbu a spouštění prezentací používá nástroje pro tvorbu prezentace vkládá do prezentace objekty jiných aplikací (obrázky, fotografie, tabulky, grafy, animace, videosekvence, zvuk) exportuje prezentace do jiných formátů, včetně formátů vhodných pro vystavení na Internetu samostatně vytváří a obhajuje prezentaci na určené téma formuluje srozumitelně a souvisle myšlenky vlastní prezentace rozumí základním pojmům počítačové grafiky aktivně pracuje s programy pro tvorbu rastrové a vektorové grafiky pracuje s digitálním fotoaparátem a využívá jeho motivových programů samostatně získává a upravuje digitální fotografie (ořezání, otočení, korekce jasu a kontrastu, použití histogramu a filtrů, retuše a úpravy, fotomontáže, koláže) vytváří animovanou grafiku vytváří a upravuje vektorovou grafiku (objekty, práce s vrstvami, výplně a obrysy, seskupování a rozdělování objektů, vkládání a úprava textů, realizace grafických návrhů) aktivně využívá programu Autodesk Inventor konfiguruje prostředí programu Autodesk Inventor, vytváří náčrty (vazby, kóty, úpravy) vytváří a používá potřebné pracovní prvky (pracovní rovina, pracovní osa) modeluje součásti pomocí vysunutí, rotace, tažení a šablonování, přičemž využívá nástrojů zkosení, zaoblení, skořepina, kruhové a obdélníkové pole, zrcadlení, díra, závit atd.) vytváří sestavy s použitím databáze normalizovaných součástí generuje a upravuje výkresy jednotlivých součástí a sestav včetně kót, pomocných pohledů a řezů vytváří prezentaci montáže a rozpadu sestavy Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu modulů 2D a 3D konstrukce získá potřebné kompetence z oblasti tvorby výkresové dokumentace. Možnosti jeho uplatnění jsou na technických postech strojírenských provozů, například jako konstruktér. Absolvent modulů Počítačová grafika a digitální fotografie a Počítačová prezentace získá rozšířené znalosti z oblasti tvorby grafiky a její předvedení prostřednictvím prezentace. Uplatnění těchto znalostí využije absolvent jak na administrativních, tak i technických pozicích, které používají prezentace dat. 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje jak na osoby, které projeví zájem o zvýšení své již nabyté kvalifikace, tak pro ty zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci novou. Moduly věnované konstrukci strojírenských součástí (2D kreslení a 3D modelování jsou zaměřeny převážně na pracovníky v technických oborech, kteří si díky rozšíření znalostí doplní potřebnou kvalifikaci. Moduly věnované grafice a prezentaci dat mají za cíl poskytnout zvýšení počítačových dovedností v obecnější oblasti se zaměřením právě na grafiku a její prezentaci. Všechny moduly vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a mobilitu pracovníků. Vzdělávací program sleduje tyto cíle: zvýšit zájem o nové trendy ve strojírenské výrobě a příbuzných oborech poskytnout rozhled v oblasti počítačové techniky a formovat k ní kladný vztah umožnit bezproblémovou rekvalifikaci dle požadavků trhu práce v regionu usnadnit rozhodování pracovníků o své profesní kariéře orientovat se a uplatnit na trhu práce, v soukromém i občanském životě, dále se vzdělávat a seberealizovat zvyšovat profesionalitu uchazečů o místo i zaměstnanců. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborné vzdělávání tohoto směru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro uplatnění v různých okruzích pracovních činností, nejen ve strojírenském odvětví, ale i pro přípravu směrem ke konkrétním povoláním. Důraz se klade na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti. Obsahové okruhy 2D a 3D modelování mají u lidí se strojírenským vzděláním za úkol poskytnout rozšíření vlastních odborných znalostí o oblasti moderního konstruování Obsahové okruhy Počítačová grafika a digitální fotografie a Počítačová prezentace a komunikace jsou zaměřeny obecněji na problematiku počítačové gramotnosti. Úspěšné zvládnutí těchto okruhů poskytne absolventům praktické znalosti, které uplatní jak v pracovním prostředí kanceláří, které se zabývají tímto nebo příbuzným oborem, tak i v domácnostech, například při úpravách fotografií. Organizace výuky Vzdělávací program je rozdělen do čtyř modulů. Výuka probíhá v blocích po 4 hodinách a to 2x nebo 3x týdně. Ve výjimečných případech je možné počet hodin v bloku nebo počet bloků v týdnu upravit podle požadavků účastníků vzdělávání. Obsah vzdělávání je vymezen v učebních plánech jednotlivých modulů. Ve všech modulech je výuka organizována jako teoretická s navazující praktickou částí, kde si 7

8 uchazeči vyzkouší naučené postupy na konkrétních zadáních. Obsahy jednotlivých modulů jsou uvedeny v příslušných osnovách. Vyučovací moduly jsou rozděleny na primární a sekundární. Primární moduly, které si mohou uchazeči vybrat jsou: - 2D modelování AutoCAD s hodinovou dotací 30 hodin - Počítačová grafika a digitální fotografie s hodinovou dotací 30 hodin - Počítačová prezentace s hodinovou dotací 15 hodin. Sekundární modul s názvem 3D modelování Autodesk Inventor má hodinovou dotaci 30 hodin a navazuje na primární modul 2D modelování AutoCAD. Tento modul rozšiřuje znalosti 2D kreslení na úroveň modelování ve 3D, včetně možnosti tvoření technické dokumentace. Metodické postupy Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. Ve značné míře je využíváno didaktické techniky, která usnadní výuku lektorovi a osvojení si přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem pedagoga) se využívají: samostatné práce a domácí práce diskuse a diskusní skupiny vytváření jednoduchých projektů individuálně nebo ve skupinách metoda objevování a řízeného objevování učení se z textu a vyhledávání informací učení se ze zkušeností samostudium ukázky hotových materiálů, zpracovávajících dané téma využívání prostředků ICT, Internetu Vstupní předpoklady Vzdělávání v modulech Počítačová grafika a fotografie a Počítačová prezentace je určeno pro uchazeče, kteří mají základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows. Vzdělávání v modulech 2D modelování AutoCAD a 3D modelování Autodesk Inventor je určeno pro uchazeče alespoň s ukončeným středním vzděláním ve strojírenských oborech nematuritního směru. Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu U každého modulu tohoto vzdělávacího programu je úroveň získaných kompetencí ověřená realizací závěrečného projektu nebo závěrečného testu. Po ukončení každého modulu budou rovněž absolventi požádání o vyplnění evaluačního dotazníku, který by měl poskytnout údaje pro další úpravy obsahu vzdělávání. 8

9 4. Učební plán Zde napište název školy Zde napište adresu školy ZDE NAPIŠTE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název modulu Kód Hodinová dotace Ukončení modulu modulu Teorie/ Samostudium/ Praxe T S Px POVINNÉ MODULY CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Počítačová grafika a GRAF Závěrečný projekt digitální fotografie Počítačová PREZ Závěrečný projekt prezentace 2D kreslení - AutoCAD 2D Závěrečný projekt CELKEM VOLITELNÉ MODULY 3D modelování Autodesk Inventor 3D Závěrečný projekt CELKEM Optimální trajektorie GRAF/PREZ/2D 3D 9

10 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Počítačová grafika a digitální Kód modulu: GRAF fotografie Nominální délka: 30 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s problematikou vytváření a úprav počítačové grafiky na počítači a s oblastí digitální fotografie. Hlavní oblasti, na které bude výuka zaměřena jsou základní pojmy grafiky, digitální fotoaparát a jeho princip, základy fotografování a kompozice fotografie. Po zvládnutí těchto základních principů přejde výuka na konkrétní činnost při úpravě rastrové grafiky a tvorbě vektorové grafiky pomocí programů Adobe Photoshop a Corel Draw. Předpokládané výsledky výuky: Absolvent vzdělávání: používá základní pojmy v oblasti počítačové grafiky a rozumí jim pracuje samostatně s digitálním fotoaparátem dokáže určit vhodnost kompozice snímku, navrhnout jeho úpravu upravuje, retušuje fotografie pomocí počítačového programu Adobe Photoshop navrhuje a vytváří koláže ze zhotovených snímků s využitím kopírování, klonování, výřezů, korekce barev atd. s pomocí počítačového programu Adobe Photoshop vytváří jednoduché grafické návrhy v prostředí programu Corel Draw (vektorová grafika) Obsah modulu: Výsledky vzdělávání (absolvent) Učivo Rozumí základním pojmům počítačové grafiky. 1) Základní pojmy počítačové grafiky rastry, vektory, vytváření barev a barevné modely, rozlišení a formáty souborů. 2 2 Ovládá digitální fotoaparát. 2) Digitální fotoaparát, princip činnosti, rozdělení, motivové programy, využití

11 Dokáže vhodně zvolit kompozici snímku. 3) Základy fotografování, kompozice fotografie, zlatý řez, praktické příklady. 2 6 Upravuje samostatně rastrovou grafiku. Vytváří koláže a retušuje kazy na fotografiích. 4) Úprava rastrové grafiky fotografie. Ovládání programu. Oříznutí, otočení, jas a kontrast, barvy, použití filtrů, práce s texty. 5) Úprava rastrové grafiky různé způsoby vytváření koláží, fotomontáže, retuše Pracuje se základními grafickými objekty. 6) Vektorová grafika základy, ovládání a nastavení programu, základní grafické objekty Upravuje vytvořené objekty z různých hledisek. 7) Vektorová grafika obrysy a výplně, transformace objektů, oříznutí, průnik a sloučení objektů Pracuje s vrstvami, vytváří a formátuje texty. 8) Vektorová grafika vrstvy, zarovnání, fotografie, formátování textu, umělecký text Zpracovává grafické návrhy. 9) Vektorová grafika grafické návrhy, příklady, postupy, tipy a triky Vytvoří závěrečný projekt. Doporučené postupy výuky: 10) Tvorba závěrečného projektu, hodnocení, předání certifikátu o absolvování kurzu, vyplnění evaluačního dotazníku 3 30 Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 4 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. 11

12 Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu. Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu. Doporučená literatura: Roubal, P.: Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Computer Press. Brno 2003 Pecinovský, J.: Adobe Photoshop 7.0. Grada. Praha Čulík, M.: CorelDraw 11. Grada. Praha * prozatím nevyplňovat 12

13 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: Počítačová prezentace Kód modulu: PREZ Nominální délka: 15 hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul má za úkol upevňovat účastníkovy znalosti práce na PC. Absolvent kurzu uživatelsky ovládá program Microsoft PowerPoint a je schopen vypracovávat prezentace na zadané téma, včetně vyhledání a vložení obrázků, textů, grafů apod. Dle pravidel přednesu prezentace seznámí ostatní posluchače s určenou problematikou a vyzkouší si tak srozumitelně vyjádřit myšlenky za pomocí tohoto multimediálního doplňku. Předpokládané výsledky výuky: rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace zná pravidla pro tvorbu a spouštění prezentací používá nástroje pro tvorbu prezentace vkládá do prezentace objekty jiných aplikací (obrázky, fotografie, tabulky, grafy, animace, videosekvence, zvuk) exportuje prezentace do jiných formátů, včetně formátů vhodných pro vystavení na Internetu samostatně vytváří a obhajuje prezentaci na určené téma formuluje srozumitelně a souvisle myšlenky vlastní prezentace Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu. Posluchač se orientuje v prostředí programu Microsoft PowerPoint. Spouští existující prezentace. Zadává příkazy tlačítky panely nástrojů a hlavní nabídky. Zakládá nové soubory a ukládá je. Využívá přednastavených šablon k tvorbě prezentace. Umí pracovat s rozvržením snímku. Vkládá a odebírá snímky. 1) Seznámení s programem Microsoft PowerPoint - základní pojmy - pracovní prostředí programu otevření a spuštění existujících prezentací - princip snímků - založení nové prezentace - ukládání souborů 2) Práce se šablonami - průvodce prezentací - otevření existujících šablon návrhu - práce se snímky

14 Zadává a formátuje texty, vkládá textová pole, pracuje s nadpisy. Tvoří a upravuje jednoduchou grafiku pomocí panelu Kreslení Vkládá a edituje objekty. Přidává zvukový efekt a externí zvukový soubor do snímku. Přiřazuje animaci k objektu a upravuje efekt. Umisťuje grafické přechody snímků animace. Umí stanovit a upravit vhodný čas automatického přechodu snímků dle potřeby prezentace. Zná pravidla a zásady kvalitního přednesu prezentace. Zkouší prezentovat myšlenky. Pracuje samostatně na vlastní prezentaci dle zadání. Uvědomuje si základní požadavky na kvalitní prezentaci, odhaduje potřebný čas na přednes. Prezentuje práci na zadané téma. 3) Tvorba objektů - práce s texty - kreslení jednoduché grafiky - tvorba automatických tvarů - seskupování a rozkládání objektů - rotace objektů - trojrozměrné písma 4) Vkládání grafických objektů - obrázky a fotografie - kliparty - grafy - organizační diagramy - videoklip - zvukový soubor 5) Animace a časování - popis a základní nastavení animací - přidání a odebrání efektů - změna rychlosti efektu - přechody snímků - tvorba a odzkoušení automatického přepínání snímků 6) Pravidla přednesu prezentace - zásady komunikace - přednes jednoduché prezentace ) Tvorba prezentace samostatná práce ) Přednes prezentace - závěr a vyhodnocení 2 15 Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány 14

15 krátkými kontrolními příklady zařazenými do učební osnovy kurzu. Hodnocení výsledků výuky: Vytvoření závěrečného projektu: Na konci kurzu účastníci samostatně vypracují a přednesou prezentaci na určené téma, ve které prokážou získané dovednosti a vědomosti. Doporučená literatura: MAGERA I.: Microsoft PowerPoint 2002 Uživatelská příručka. Computer Press Praha,

16 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: 2D modelování - AutoCAD Kód modulu: 2D Nominální délka: 30hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenského zaměření Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s metodami navrhování strojírenských součástí a výkresových dokumentací prostřednictvím programu AutoCAD. Modul dále poskytne upevnění znalostí a zásad technického zobrazování strojírenských výrobků a rozšíří schopnost aplikovat nové poznatky na konkrétní situace u tvorby výkresové dokumentace. Předpokládané výsledky výuky: pracuje s vytvořenými šablonami pro tvorbu výkresové dokumentace zná princip a možnosti úprav výkresových šablon používá různé typy výběru objektů a uchopovací módy pracuje se základními modifikacemi objektů využívá prvky pole pro tvorbu výkresu vytváří a edituje šrafy kótuje délkové rozměry a úhly u nakreslených objektů, včetně rozměrových a geometrických tolerancí vkládá značky drsností povrchu tvoří a edituje bloky, včetně atributů využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru konstruuje výkresovou dokumentaci jednodušších součástí zhotovuje výkresy sestavení včetně kusovníku Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu. Posluchač se orientuje v prostředí programu AutoCAD. Zadává příkazy tlačítky panely nástrojů, hlavní nabídky a příkazového řádku. Využívá existujících 1) Seznámení s programem AutoCAD pracovní prostředí programu - práce s pohledy - založení nového výkresu - použití šablony - ukládání souborů

17 výkresových šablon, zakládá nové soubory a ukládá je. Vytváří a modifikuje potřebné druhy konstrukčních hladin pro svou práci. Používá různé druhy výběrů objektů, vyzná se druzích uchopovacích módů. Umí nakreslit základní tvary prostřednictvím nakreslení úsečky. Tvoří a modifikuje řádkové a odstavcové texty využívané v technických dokumentech. Kreslí základní konstrukční prvky: - kružnici, polygon, obdélník, oblouk, elipsu, multičáru, křivku, bod a prsten. Pracuje s nimi a upravuje. Zvládá modifikaci objektů: - vlastnosti a kopie vlastností, kopírování, zrcadlení, ekvidistantu, posunutí, otočení, měřítko, protáhnutí, délku, oříznutí, prodloužení, zkosení a zaoblení. Konstruuje kruhové a obdélníkové pole používaná ve strojírenství. Využívá dosavadních vědomostí pro nakreslení jednoduchých strojírenských součástí. Vytváří šrafování objektů, zvládá načítání a modifikaci šraf. Vyzná se v základní problematice kótování, kótuje nakreslené objekty prostřednictvím jednoduchých přímých kót. Využívá, edituje a mění vlastnosti typů kót: - přímé, šikmé, staniční, úhlové, od základny, řetězové či průměrové. Umí vytvářet odkazy a tolerance. 2) Hladiny, kreslící nástroje - popis hladin a využití - tvorba a změna hladin - výběry objektů - uchopovací módy - kreslení úsečky 3) Tvorba a práce s textem - vlastnosti textů - řádkový text - odstavcový text - modifikace textu 4) Kreslení základních objektů - vlastnosti a nastavení parametrů objektů pro kreslení - tvorba objektů 5) Modifikace objektů - popis využití modifikace objektů - typy modifikací 6) Pole objektů - popis, vlastnosti a použití polí - kruhové pole - obdélníkové pole 7) Kreslení jednoduchých strojních součástí - praktické příklady kreslení 8) Šrafování, kótování - popis vlastností šraf - metody a způsob šrafování - popis a základy kótování - rozdělení a využití kót 9) Editace kót, kótovací styly - editace kót - popis a využití kótovacích stylů - tvorba a změny vlastností kótovacích stylů

18 Opakuje zvládnuté učivo prostřednictvím zadaných úkolů. Vytváří a edituje bloky využívané ve výkresech. Vytváří a edituje bloky s atributy značky drsnosti, popisová pole atd. Seznamuje se s problematikou externích referencí, vytváří a pracuje s nimi. Využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí do výkresů. Vytváří z těchto objektů soupisy položek. Zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru. Umí nastavit parametry tisku. Exportuje a importuje vytvořené objekty do jiných grafických formátů Pracuje na samostatné práci kompletního výrobního výkresu. 10) Opakování - tvorba hladin - práce s textem - kreslení objektů - modifikace objektů - šrafování - kótování 11) Bloky - vlastnosti a využití bloků - práce s bloky - vytváření bloků 12) Atributy - vlastnosti a využití atributů - práce s atributy - vytváření atributů 13) Externí reference, nadstavba pro AutoCAD - vlastnosti a využití externích referencí - práce s externími referencemi - popis a využití nadstavby AutoCADu - vkládání objektů z knihoven - soupis položek příklady kreslení 14) Tisk, import a export grafických formátů - princip tisku na tiskárně a plotteru - nastavení parametrů pro tisk - tisk výkresů - import grafických formátů - export grafických formátů 15) Závěrečná práce - samostatná tvorba kompletního výrobního výkresu - oprava prací - závěr a vyhodnocení Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností 18

19 a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu: Na konci vzdělávacího modulu účastníci zpracují samostatný projekt (výrobní výkres), ve kterém prokážou získané dovednosti a vědomosti. Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu. Doporučená literatura: FOŘT, P., KLETEČKA, J.: Učebnice AutoCADu 2002 Computer Press Praha,

20 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: 3D modelování Autodesk Kód modulu: 3D Inventor Nominální délka: 30 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenského zaměření Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s novými metodami navrhování pomocí digitálních technologií a je postaven na úzkém propojení teoretického základu a velkého množství cvičení. Hlavní oblasti, na které bude výuka zaměřena jsou vytváření modelů součástí pomocí nástrojů vysunutí, rotace, tažení a šablonování, dále pak modelování sestavy za pomocí vytvořených i vložených normalizovaných součástí a v neposlední řadě také generování výkresů z vytvořených modelů a sestav. Předpokládané výsledky výuky: Absolvent vzdělávání: používá nástroje pro 3D modelování v programu Autodesk Inventor nastavuje prostředí programu, chápe jeho možnosti a vlastnosti vytváří modely součástí pomocí nástrojů vysunutí, rotace, tažení a šablonování a pomocných nástrojů pro vytváření technologických a konstrukčních prvků na součásti (zkosení, zaoblení, pole prvků, skořepina, díra, závit atd.) skládá sestavy z nenormalizovaných vytvořených součástí vkládá do sestav normalizované prvky z databáze normalizovaných součástí generuje výkresy jednotlivých součástí a výkresy sestavení včetně kót, popisových polí atd. Obsah modulu: Výsledky vzdělávání (absolvent) Učivo Nastaví parametry programu, vytvoří náčrt včetně kót a vazeb. 1) Konfigurace programu, tvorba náčrtů vazby, kóty, editace. 2 2 Vytváří model součásti pomocí vysunutí, pracuje se základními pracovními prvky. 2) Modelování součástí vysunutím, pomocné pracovní prvky rovina, osa, bod, editace součásti

21 Aplikuje na modelu různé konstrukční prvky. 3) Modelování součástí vysunutím, konstrukční prvky - zaoblení, zkosení, díra, závit, pole, skořepina atd. 4 8 Modeluje rotační součásti. 4) Modelování součástí rotací, příklady na procvičení hřídele, příruby Vytváří složitější součásti, používá nástroje pro tažení a šablonování. 5) Modelování součástí pomocí nástrojů tažení a šablonování. Tvorba modelů složitějších součástí Skládá normalizované i nenormalizované součásti do sestav. 6) Skládání sestavy, typy vazeb, použití databáze normalizovaných součástí Generuje výkresy a výkresy sestavení z vytvořených modelů. 7) Vytváření výkresů a výkresů sestavení Umí vytvořit animaci sestavy, uložit výsledek do videosouboru. 8) Animace složení a rozpadu sestavy, uložení do videosouboru Vytvoří závěrečný projekt. Doporučené postupy výuky: 9) Tvorba závěrečného projektu, hodnocení, předání certifikátu o absolvování kurzu, vyplnění evaluačního dotazníku 3 30 Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 4 hodin, 2x týdně. Formou výuky je stručný výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu. 21

22 Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu včetně tvorby výrobních výkresů součástí. Doporučená literatura: Fořt, P., Kletečka, J.: Autodesk Inventor funkční navrhování v technické praxi. Computer Press. Brno

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D)

Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruktér strojírenské výroby (2D, 3D) Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV

Více

Konstruování ve strojírenství CAD systémy

Konstruování ve strojírenství CAD systémy Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Konstruování ve strojírenství CAD systémy Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 1 Obsah OBSAH...

Více

Využívání Open Source programů

Využívání Open Source programů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Využívání Open Source programů Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR Autorský tým: Ing. Jiří Král Ing. Zdeněk Štibinger Mgr. Petr Fuchs Obsah OBSAH...3

Více

Bezpečnost práce a řízení jakosti

Bezpečnost práce a řízení jakosti VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Bezpečnost práce a řízení jakosti Autorský tým: Ing. Ivo Mrnuštík Ing. Lubomír Prokop Ing. Martin Baričák Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ

PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Projekt je financován Evropskou unií a rozpočtem ČR PROGRAMOVÁNÍ VÍCEOSÝCH CNC STROJŮ Autorský tým: Ing. Jaromír Kotůlek Zdeněk

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM DR. J. PEKAŘE V MLADÉ BOLESLAVI školní vzdělávací program PLACE HERE Název školy Adresa Palackého 211, Mladá Boleslav 293 80 Název ŠVP Platnost 1.9.2009 Dosažené vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Název RVP Délka studia v

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu

Přípravný kurz ECDL. Popis jednotlivých lekcí (modulů) je uveden v samostatných tabulkách níže. Rozsah kurzu Přípravný kurz ECDL Kurz je zaměřen na přípravu uchazeče o získání celosvětově rozšířeného certifikátu počítačové gramotnosti ECDL. Tyto ECDL certifikáty jsou určeny široké veřejnosti a jsou stále ve větší

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ODBORNÉ KRESLENÍ Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium (rozpis

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Obnovitelné zdroje energie

Obnovitelné zdroje energie VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŢIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Obnovitelné zdroje energie Autorský tým: Ing. Antonín Rachůnek, Ing. Jaroslav Chlubný, Mgr. Věroslav Vala Obsah OBSAH...3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: GRAFIKA NA PC (GRA Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 154 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ GRAFICKÝCH VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ PRO TVORBU MULTIMEDIÁLNÍCH PREZENTACÍ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZPRACOVÁNÍ

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5

Obsah. Předmluva 1. Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod do studia 3 Komu je tato kniha určena 4 Co byste měli předem znát 4 Co se naučíte v učebnici AutoCADu? 5 CA technologie 6 Product Lifecycle Management 7 Aplikační programy

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ CAD TECHNOLOGIÍ PŘI TVORBĚ VÝUKOVÝCH OBJEKTŮ Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků při tvorbě výukových objektů a využívání e- learningových aplikací v odborných předmětech strojírenských CZ.1.07/1.3.44/02.0026 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VYUŽITÍ

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více

Informatika a výpočetní technika

Informatika a výpočetní technika Školní vzdělávací program Obor: 7941 K / 81, Gymnázium 8-leté Učební osnovy pro nižší stupeň vzdělávání Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Informatika a výpočetní technika Charakteristika

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-M-4/1-5 technologie Délka modulu 60 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Cíl vzdělávacích modulů:

Cíl vzdělávacích modulů: PŘÍLOHA č. 9 OBSAH VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Projekt rozšiřuje nabídku dalšího vzdělávání prostřednictvím vytvoření vzdělávacího programu se speciální SW aplikací a skripty pro personalisty a vedoucí pracovníky,

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1

MS POWERPOINT. MS PowerPoint 2007 1 MS PowerPoint 2007 1 MS POWERPOINT Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Průvodčí osobní přepravy (kód: 37-016-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x).

INFORMATIKA. Libovolná učebnice k MS OFFICE 200x (samostatné učebnice k textovému procesoru MS Word 200x, tabulkovému procesoru MS Excel 200x). Cíl předmětu: Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů ze základních aplikačních programů. Jedná se především o pokročilejší nástroje z aplikací MS Word a MS Excel. Jednotlivé semináře se zaměřují

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA PŘEDMĚT: INFORMATIKA A VÝPOČETNÍ TECHNIKA ROČNÍK: PRIMA Ţák: využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje

Více

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY

Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Projekt Rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách Zlínského kraje PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MANAŽER KVALITY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost

Osnovy kurzů. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ. Systém dalšího vzdělávání veřejnosti. počítačová gramotnost Osnovy kurzů pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Systém dalšího vzdělávání veřejnosti počítačová gramotnost Začínáme s počítačem Úvod...5 Co je to počítač, informace, použití...10 Hlavní

Více

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H)

Vzdělávací program. profesní kvalifikace. Výhybkář (kód: 37-007-H) Vzdělávací program profesní kvalifikace Výhybkář (kód: 37-007-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Nižší a střední management

Nižší a střední management Další vzdělávání nižšího a středního managementu firem CZ.1.07/3.2.13/04.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nižší a střední management MODUL 2 Obchodní korespondence v českém a anglickém jazyce 1 2013 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ

Více

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D

POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ POČÍTAČOVÁ GRAFIKA 2D, 3D Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí Copyright: Ministerstvo školství,

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Grafika v OSS/FS Označení: B5 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu a zpracování rastrové a vektorové grafiky v prostředí otevřeného a svobodného software. Zahrnuje

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22306/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení

Informatika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cíle vzdělávací oblasti. Výchovné a vzdělávací strategie. Kompetence k učení Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení realizován v 6. ročníku (1 vyučovací hodina týdně), dále v rámci pracovních činností Žáci jsou

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

V.3. Informační a komunikační technologie

V.3. Informační a komunikační technologie 1/6 V.3. Informační a komunikační technologie V.3. II 2. stupeň V.3. II. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět je zařazen v hodinové dotaci do ročníku. Žáci mohou být

Více

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví

SolidWorks STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví SolidWorks Metodika Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt je spolufinancován

Více

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows

1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows 1. IT_0F1 Základní obsluha MS Office 2010 MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Windows Hlavní náplní kurzu je seznámit účastníky se základními a středně pokročilými technikami vybraných produktů MS Office.

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_I.16.20 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 31. 03. 2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19

1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16. 1.3. Pracovní plocha 19 Obsah 1 Seznámení s ArchiCADem 15 1.1. Spuštění ArchiCADu 16 1.2. Práce s projektem 16 Vytvoření nového projektu 16 Vytvoření nového projektu při spuštění ArchiCADu 17 Možné způsoby nastavení nového projektu:

Více

Handicap není překážkou ve vzdělávání

Handicap není překážkou ve vzdělávání Handicap není překážkou ve vzdělávání Název modulu Typ modulu Délka modulu (počet hodin) Kurz IT metod výukový 72 hodin Platnost modulu (datum, od kterého modul platí) 1.10.2011 Základní ovládání PC (zapnout

Více

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie

6.28 Informatika. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika. Informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 6.28 Informatika CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU:

Více

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek.

Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. NABÍDKA KURZŮ AKTUÁLNĚ Od ledna 2015 budou zahájeny kurzy pro veřejnost. Termíny budou upřesněny podle počtu přihlášek. Kontakt pro další informace a přihlášky: lukesova@spseplzen.cz VYHLÁŠKA 50 Školení

Více

Počítačová.grafika Digitální technologie

Počítačová.grafika Digitální technologie Počítačová.grafika Digitální technologie Charakteristika vyučovacích předmětů Volitelné předměty Počítačová grafika a Digitální technologie úzce navazují na povinný vyučovací předmět Informatika. Realizují

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačové modelování - pokročilí Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA...

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ

PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ PARAMETRICKÉ MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ ÚVOD DO PARAMETRICKÉHO MODELOVÁNÍ A KONSTRUOVÁNÍ Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D. Úvod S rozvojem nových poznatků v oblasti technické grafiky je kladen důraz na jejich začlenění

Více

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H)

Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) Vzdělávací program (inovovaný) profesní kvalifikace Signalista (kód: 37-008-H) v rámci projektu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v oblasti dopravy CZ.1.07/3.2.11/02.0004 Tento projekt je spolufinancován

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE

KANCELÁŘSKÉ APLIKACE KANCELÁŘSKÉ APLIKACE Kurzy MS Office 2003, 2007 a OpenOffice jsou určeny zejména těm uživatelům PC, kteří běžně pracují s kancelářskými aplikacemi, ale chtěli by svoje znalosti a dovednosti prohloubit

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání

Střední vzdělání gymnaziální vzdělání Vyoral VY_32_INOVACE_IVT_GRAF1 Tematická oblast - počítačová grafika Program Gimp Otevření obrázku Žák si po osvojení teoretické lekce procvičí otevírání obrázků v různých režimech, pohyby s nimi po pracovní

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

Popis výukového materiálu

Popis výukového materiálu Popis výukového materiálu Číslo šablony III/2 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_TD.21.1 Autor Petr Škapa Datum vytvoření 01.09.2013 Předmět, ročník Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Anotace (metodický

Více

Kurz práce s počítačem

Kurz práce s počítačem Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kurz práce s počítačem Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR 2 Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna

Více

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele

Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Příloha č. 2 Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Část 1: Rekvalifikace v oblasti základní obsluhy PC Typ rekvalifikačního kurzu Rozsah kurzu bez Cena kurzu na jednu osobu bez DPH Obsluha

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Kontrola strojírenské výroby

Kontrola strojírenské výroby Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Kontrola strojírenské výroby Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j.

Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE. Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE. Platnost ŠVP od 1.9.2011 č.j. Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): TESAŘSKÉ PRÁCE Učební obor (kód a název): 36-64-E/01 TESAŘSKÉ PRÁCE

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007)

=PREZENTACE= stručná příručka základů. (verze 2007) (verze 2007) ÚVOD Program MS Power Point patří softwarově do skupiny uživatelských aplikací, které slouží k vytváření prezentací. Tento program je spolu s programy MS Word a MS Excel základním pilířem

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník

IVT. Úprava fotografií. 8. ročník IVT Úprava fotografií 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Jak namalovat obraz v programu Malování

Jak namalovat obraz v programu Malování Jak namalovat obraz v programu Malování Metodický text doplněný praktickou ukázkou zpracovanou pro možnost promítnutí v prezentačním programu MS PowerPoint PaedDr. Hana Horská 20. 7. 2006 MALOVÁNÍ aplikace,

Více

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída

Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika 5.třída Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační a komunikační

Více

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Přehled nabízených kurzů

Přehled nabízených kurzů WINDOWS XP ZÁKLADY OBSLUHY Seznámení s osobním počítačem Periferie osobního počítače (monitory, tiskárny, skenery...) Obsluha klávesnice Práce s myší Prostředí MS Windows XP Plocha Menu Start Soubor, ikona,

Více

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní.

1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE. České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní. 1. ÚVOD DO TECHNICKÉ DOKUMENTACE Pedagogická fakulta JU České Budějovice ročník: 2. Katedra fyziky, Oddělení didaktik a technické výchovy zimní Učitelství pro ZŠ semestr: Tématický plán Vyučující : Předmět

Více

1.1 Seznámení s programy Office

1.1 Seznámení s programy Office Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Tematická oblast Předmět Druh učebního materiálu Anotace Vybavení, pomůcky Střední průmyslová škola strojnická Vsetín CZ.1.07/1.5.00/34.0483 Ing.

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,

Více

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE

Školní vzdělávací program (ŠVP): MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE. Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 MALÍŘSKÉ A NATĚRAČSKÉ PRÁCE Havlíčkova 1223/17, 697 37 Kyjov (zřizovatel: Jihomoravský kraj, Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82) Školní vzdělávací program (ŠVP): Obor vzdělání (kód a název): 36-57-E/01 Platnost ŠVP od 1.9.2011

Více

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01.

Speciální základní škola Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469350116 www.spzs-skutec.cz Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.29/01. TVORBA WEBU A SEZNÁMENÍ - S GOOGLE APPS Obecný cíl a přínos kurzu: Seznámit žáky s alternativními kancelářskými aplikacemi, které jsou dostupné zdarma. Poskytnout základní informace o tvorbě vlastních

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Základy parametrického modelování Výkresová dokumentace

Více

Práce s počítačem: 5. ročník

Práce s počítačem: 5. ročník 5.3 Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie 5.3.1 Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 5.3.1.1 Vyučovací předmět: Práce s počítačem Informatika Charakteristika vyučovacího

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Základní informace o vzdělávacím kurzu

Základní informace o vzdělávacím kurzu Základní informace o vzdělávacím kurzu Číslo kurzu 5 Název kurzu Moderní využití výpočetní techniky v oblasti sociálních služeb (pro pokročilé) Cílová skupina Pracovníci sociálních služeb a dobrovolníci,

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více