Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Software pro strojírenství, grafika a prezentace."

Transkript

1 PROJEKT SENIOR 4 VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Software pro strojírenství, grafika a prezentace.

2 Software pro strojírenství, grafika a prezentace. Autorský tým: Ing. Martin Baričák Ing. Miroslav Václavík Národní ústav odborného vzdělávání Praha, 2009

3 Obsah OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PROFIL ABSOLVENTA... 5 MOŽNOSTI PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ ABSOLVENTA CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 POJETÍ A CÍLE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 CHARAKTERISTIKA OBSAHU VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 7 ORGANIZACE VÝUKY... 7 METODICKÉ POSTUPY... 8 VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY... 8 ZPŮSOB ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ÚČASTNÍKŮ KURZU UČEBNÍ PLÁN MODULY VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 1 DOTAZNÍK PRO ZJIŠTĚNÍ ZPĚTNÉ VAZBY ABSOLVENTŮ KURZU... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. PŘÍLOHA Č. 2 PRVOTNÍ EVALUACE VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU SOCIÁLNÍMI PARTNERY... CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 3

4 1. Identifikační údaje programu dalšího vzdělávání Název školy Adresa školy Zřizovatel školy Typ právnické osoby Název programu dalšího vzdělávání Typ programu dalšího vzdělávání Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče Vstupní požadavky na uchazeče Forma studia Řádná délka studia vzdělávacího programu Způsob ukončení dalšího vzdělávání Získaná kvalifikace Certifikát Střední průmyslová škola strojnická Pod Strání 1776, VSETÍN Zlínský kraj Příspěvková organizace Software pro strojírenství, grafika a prezentace Doplnění kvalifikace Nejsou Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou, střední vzdělání s maturitou Kombinovaná 105 hodin při absolvování všech modulů Závěrečný projekt na konci každého modulu Rozšíření kvalifikace Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu 4

5 2. Profil absolventa Výsledky vzdělávání: a) Obecné Vzdělávací program směřuje k tomu, aby absolvent: využíval prostředky informačních a komunikačních technologií v pracovním i osobním životě naučil se využívat moderních i klasických informačních zdrojů pro sebevzdělávání a celoživotní učení tvořivě myslel a byl schopen řešit problémy projevoval se jako svobodná a zodpovědná osobnost poznal své možnosti, rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví všestranně a účinně komunikoval, spolupracoval a respektoval ostatní chápal význam osobnostního rozvoje a profesní připravenosti uvědomoval si vzrůstající nároky na kvalifikovanou pracovní činnost a byl schopen adaptovat se na změny trhu práce naučil se využívat moderních i klasických informačních zdrojů pro sebevzdělávání a celoživotní učení byl samostatně i v týmu schopen formulovat své názory a požadavky podílel se na týmové práci a přijímal hodnocení výsledků své práce byl schopen formulovat a obhájit své myšlenky, názory a způsoby řešení problémů b) Odborné Absolvent: aktivně využívá prostředí programu AutoCAD pracuje s vytvořenými šablonami pro tvorbu výkresové dokumentace zná princip a možnosti úprav výkresových šablon používá různé typy výběru objektů a uchopovací módy pracuje se základními modifikacemi objektů využívá prvky pole pro tvorbu výkresu vytváří a edituje šrafy kótuje délkové rozměry a úhly u nakreslených objektů, včetně rozměrových a geometrických tolerancí vkládá značky drsností povrchu tvoří a edituje bloky, včetně atributů využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru konstruuje výkresovou dokumentaci jednodušších součástí zhotovuje výkresy sestavení včetně kusovníku aktivně pracuje a využívá základní vybavení programu Microsoft PowerPoint rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace 5

6 zná pravidla pro tvorbu a spouštění prezentací používá nástroje pro tvorbu prezentace vkládá do prezentace objekty jiných aplikací (obrázky, fotografie, tabulky, grafy, animace, videosekvence, zvuk) exportuje prezentace do jiných formátů, včetně formátů vhodných pro vystavení na Internetu samostatně vytváří a obhajuje prezentaci na určené téma formuluje srozumitelně a souvisle myšlenky vlastní prezentace rozumí základním pojmům počítačové grafiky aktivně pracuje s programy pro tvorbu rastrové a vektorové grafiky pracuje s digitálním fotoaparátem a využívá jeho motivových programů samostatně získává a upravuje digitální fotografie (ořezání, otočení, korekce jasu a kontrastu, použití histogramu a filtrů, retuše a úpravy, fotomontáže, koláže) vytváří animovanou grafiku vytváří a upravuje vektorovou grafiku (objekty, práce s vrstvami, výplně a obrysy, seskupování a rozdělování objektů, vkládání a úprava textů, realizace grafických návrhů) aktivně využívá programu Autodesk Inventor konfiguruje prostředí programu Autodesk Inventor, vytváří náčrty (vazby, kóty, úpravy) vytváří a používá potřebné pracovní prvky (pracovní rovina, pracovní osa) modeluje součásti pomocí vysunutí, rotace, tažení a šablonování, přičemž využívá nástrojů zkosení, zaoblení, skořepina, kruhové a obdélníkové pole, zrcadlení, díra, závit atd.) vytváří sestavy s použitím databáze normalizovaných součástí generuje a upravuje výkresy jednotlivých součástí a sestav včetně kót, pomocných pohledů a řezů vytváří prezentaci montáže a rozpadu sestavy Možnosti pracovního uplatnění absolventa Absolvent vzdělávacího programu modulů 2D a 3D konstrukce získá potřebné kompetence z oblasti tvorby výkresové dokumentace. Možnosti jeho uplatnění jsou na technických postech strojírenských provozů, například jako konstruktér. Absolvent modulů Počítačová grafika a digitální fotografie a Počítačová prezentace získá rozšířené znalosti z oblasti tvorby grafiky a její předvedení prostřednictvím prezentace. Uplatnění těchto znalostí využije absolvent jak na administrativních, tak i technických pozicích, které používají prezentace dat. 6

7 3. Charakteristika vzdělávacího programu Pojetí a cíle vzdělávacího programu Vzdělávací program dalšího profesního vzdělávání se zaměřuje jak na osoby, které projeví zájem o zvýšení své již nabyté kvalifikace, tak pro ty zájemce, kteří chtějí získat kvalifikaci novou. Moduly věnované konstrukci strojírenských součástí (2D kreslení a 3D modelování jsou zaměřeny převážně na pracovníky v technických oborech, kteří si díky rozšíření znalostí doplní potřebnou kvalifikaci. Moduly věnované grafice a prezentaci dat mají za cíl poskytnout zvýšení počítačových dovedností v obecnější oblasti se zaměřením právě na grafiku a její prezentaci. Všechny moduly vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a mobilitu pracovníků. Vzdělávací program sleduje tyto cíle: zvýšit zájem o nové trendy ve strojírenské výrobě a příbuzných oborech poskytnout rozhled v oblasti počítačové techniky a formovat k ní kladný vztah umožnit bezproblémovou rekvalifikaci dle požadavků trhu práce v regionu usnadnit rozhodování pracovníků o své profesní kariéře orientovat se a uplatnit na trhu práce, v soukromém i občanském životě, dále se vzdělávat a seberealizovat zvyšovat profesionalitu uchazečů o místo i zaměstnanců. Charakteristika obsahu vzdělávacího programu Odborné vzdělávání tohoto směru vytváří předpoklady pro získání kompetencí potřebných pro uplatnění v různých okruzích pracovních činností, nejen ve strojírenském odvětví, ale i pro přípravu směrem ke konkrétním povoláním. Důraz se klade na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti. Obsahové okruhy 2D a 3D modelování mají u lidí se strojírenským vzděláním za úkol poskytnout rozšíření vlastních odborných znalostí o oblasti moderního konstruování Obsahové okruhy Počítačová grafika a digitální fotografie a Počítačová prezentace a komunikace jsou zaměřeny obecněji na problematiku počítačové gramotnosti. Úspěšné zvládnutí těchto okruhů poskytne absolventům praktické znalosti, které uplatní jak v pracovním prostředí kanceláří, které se zabývají tímto nebo příbuzným oborem, tak i v domácnostech, například při úpravách fotografií. Organizace výuky Vzdělávací program je rozdělen do čtyř modulů. Výuka probíhá v blocích po 4 hodinách a to 2x nebo 3x týdně. Ve výjimečných případech je možné počet hodin v bloku nebo počet bloků v týdnu upravit podle požadavků účastníků vzdělávání. Obsah vzdělávání je vymezen v učebních plánech jednotlivých modulů. Ve všech modulech je výuka organizována jako teoretická s navazující praktickou částí, kde si 7

8 uchazeči vyzkouší naučené postupy na konkrétních zadáních. Obsahy jednotlivých modulů jsou uvedeny v příslušných osnovách. Vyučovací moduly jsou rozděleny na primární a sekundární. Primární moduly, které si mohou uchazeči vybrat jsou: - 2D modelování AutoCAD s hodinovou dotací 30 hodin - Počítačová grafika a digitální fotografie s hodinovou dotací 30 hodin - Počítačová prezentace s hodinovou dotací 15 hodin. Sekundární modul s názvem 3D modelování Autodesk Inventor má hodinovou dotaci 30 hodin a navazuje na primární modul 2D modelování AutoCAD. Tento modul rozšiřuje znalosti 2D kreslení na úroveň modelování ve 3D, včetně možnosti tvoření technické dokumentace. Metodické postupy Při výuce jsou využívány moderní vyučovací metody, které zvyšují motivaci a efektivitu a tedy i kvalitu vyučovacího procesu. Ve značné míře je využíváno didaktické techniky, která usnadní výuku lektorovi a osvojení si přednášených témat posluchači. Vedle tradičních metod vyučování (výklad, vysvětlování, procvičování pod dohledem pedagoga) se využívají: samostatné práce a domácí práce diskuse a diskusní skupiny vytváření jednoduchých projektů individuálně nebo ve skupinách metoda objevování a řízeného objevování učení se z textu a vyhledávání informací učení se ze zkušeností samostudium ukázky hotových materiálů, zpracovávajících dané téma využívání prostředků ICT, Internetu Vstupní předpoklady Vzdělávání v modulech Počítačová grafika a fotografie a Počítačová prezentace je určeno pro uchazeče, kteří mají základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows. Vzdělávání v modulech 2D modelování AutoCAD a 3D modelování Autodesk Inventor je určeno pro uchazeče alespoň s ukončeným středním vzděláním ve strojírenských oborech nematuritního směru. Způsob zjištění zpětné vazby účastníků kurzu U každého modulu tohoto vzdělávacího programu je úroveň získaných kompetencí ověřená realizací závěrečného projektu nebo závěrečného testu. Po ukončení každého modulu budou rovněž absolventi požádání o vyplnění evaluačního dotazníku, který by měl poskytnout údaje pro další úpravy obsahu vzdělávání. 8

9 4. Učební plán Zde napište název školy Zde napište adresu školy ZDE NAPIŠTE NÁZEV VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Název modulu Kód Hodinová dotace Ukončení modulu modulu Teorie/ Samostudium/ Praxe T S Px POVINNÉ MODULY CELKEM POVINNĚ VOLITELNÉ MODULY Počítačová grafika a GRAF Závěrečný projekt digitální fotografie Počítačová PREZ Závěrečný projekt prezentace 2D kreslení - AutoCAD 2D Závěrečný projekt CELKEM VOLITELNÉ MODULY 3D modelování Autodesk Inventor 3D Závěrečný projekt CELKEM Optimální trajektorie GRAF/PREZ/2D 3D 9

10 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace 5. Moduly vzdělávacího programu Název modulu: Počítačová grafika a digitální Kód modulu: GRAF fotografie Nominální délka: 30 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s problematikou vytváření a úprav počítačové grafiky na počítači a s oblastí digitální fotografie. Hlavní oblasti, na které bude výuka zaměřena jsou základní pojmy grafiky, digitální fotoaparát a jeho princip, základy fotografování a kompozice fotografie. Po zvládnutí těchto základních principů přejde výuka na konkrétní činnost při úpravě rastrové grafiky a tvorbě vektorové grafiky pomocí programů Adobe Photoshop a Corel Draw. Předpokládané výsledky výuky: Absolvent vzdělávání: používá základní pojmy v oblasti počítačové grafiky a rozumí jim pracuje samostatně s digitálním fotoaparátem dokáže určit vhodnost kompozice snímku, navrhnout jeho úpravu upravuje, retušuje fotografie pomocí počítačového programu Adobe Photoshop navrhuje a vytváří koláže ze zhotovených snímků s využitím kopírování, klonování, výřezů, korekce barev atd. s pomocí počítačového programu Adobe Photoshop vytváří jednoduché grafické návrhy v prostředí programu Corel Draw (vektorová grafika) Obsah modulu: Výsledky vzdělávání (absolvent) Učivo Rozumí základním pojmům počítačové grafiky. 1) Základní pojmy počítačové grafiky rastry, vektory, vytváření barev a barevné modely, rozlišení a formáty souborů. 2 2 Ovládá digitální fotoaparát. 2) Digitální fotoaparát, princip činnosti, rozdělení, motivové programy, využití

11 Dokáže vhodně zvolit kompozici snímku. 3) Základy fotografování, kompozice fotografie, zlatý řez, praktické příklady. 2 6 Upravuje samostatně rastrovou grafiku. Vytváří koláže a retušuje kazy na fotografiích. 4) Úprava rastrové grafiky fotografie. Ovládání programu. Oříznutí, otočení, jas a kontrast, barvy, použití filtrů, práce s texty. 5) Úprava rastrové grafiky různé způsoby vytváření koláží, fotomontáže, retuše Pracuje se základními grafickými objekty. 6) Vektorová grafika základy, ovládání a nastavení programu, základní grafické objekty Upravuje vytvořené objekty z různých hledisek. 7) Vektorová grafika obrysy a výplně, transformace objektů, oříznutí, průnik a sloučení objektů Pracuje s vrstvami, vytváří a formátuje texty. 8) Vektorová grafika vrstvy, zarovnání, fotografie, formátování textu, umělecký text Zpracovává grafické návrhy. 9) Vektorová grafika grafické návrhy, příklady, postupy, tipy a triky Vytvoří závěrečný projekt. Doporučené postupy výuky: 10) Tvorba závěrečného projektu, hodnocení, předání certifikátu o absolvování kurzu, vyplnění evaluačního dotazníku 3 30 Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 4 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. 11

12 Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu. Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu. Doporučená literatura: Roubal, P.: Počítačová grafika pro úplné začátečníky. Computer Press. Brno 2003 Pecinovský, J.: Adobe Photoshop 7.0. Grada. Praha Čulík, M.: CorelDraw 11. Grada. Praha * prozatím nevyplňovat 12

13 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: Počítačová prezentace Kód modulu: PREZ Nominální délka: 15 hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní Základní znalost práce na počítači v operačním systému Windows předpoklady: Stručná anotace vymezující cíle modulu: Modul má za úkol upevňovat účastníkovy znalosti práce na PC. Absolvent kurzu uživatelsky ovládá program Microsoft PowerPoint a je schopen vypracovávat prezentace na zadané téma, včetně vyhledání a vložení obrázků, textů, grafů apod. Dle pravidel přednesu prezentace seznámí ostatní posluchače s určenou problematikou a vyzkouší si tak srozumitelně vyjádřit myšlenky za pomocí tohoto multimediálního doplňku. Předpokládané výsledky výuky: rozumí struktuře, funkci a základním principům správné prezentace zná pravidla pro tvorbu a spouštění prezentací používá nástroje pro tvorbu prezentace vkládá do prezentace objekty jiných aplikací (obrázky, fotografie, tabulky, grafy, animace, videosekvence, zvuk) exportuje prezentace do jiných formátů, včetně formátů vhodných pro vystavení na Internetu samostatně vytváří a obhajuje prezentaci na určené téma formuluje srozumitelně a souvisle myšlenky vlastní prezentace Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu. Posluchač se orientuje v prostředí programu Microsoft PowerPoint. Spouští existující prezentace. Zadává příkazy tlačítky panely nástrojů a hlavní nabídky. Zakládá nové soubory a ukládá je. Využívá přednastavených šablon k tvorbě prezentace. Umí pracovat s rozvržením snímku. Vkládá a odebírá snímky. 1) Seznámení s programem Microsoft PowerPoint - základní pojmy - pracovní prostředí programu otevření a spuštění existujících prezentací - princip snímků - založení nové prezentace - ukládání souborů 2) Práce se šablonami - průvodce prezentací - otevření existujících šablon návrhu - práce se snímky

14 Zadává a formátuje texty, vkládá textová pole, pracuje s nadpisy. Tvoří a upravuje jednoduchou grafiku pomocí panelu Kreslení Vkládá a edituje objekty. Přidává zvukový efekt a externí zvukový soubor do snímku. Přiřazuje animaci k objektu a upravuje efekt. Umisťuje grafické přechody snímků animace. Umí stanovit a upravit vhodný čas automatického přechodu snímků dle potřeby prezentace. Zná pravidla a zásady kvalitního přednesu prezentace. Zkouší prezentovat myšlenky. Pracuje samostatně na vlastní prezentaci dle zadání. Uvědomuje si základní požadavky na kvalitní prezentaci, odhaduje potřebný čas na přednes. Prezentuje práci na zadané téma. 3) Tvorba objektů - práce s texty - kreslení jednoduché grafiky - tvorba automatických tvarů - seskupování a rozkládání objektů - rotace objektů - trojrozměrné písma 4) Vkládání grafických objektů - obrázky a fotografie - kliparty - grafy - organizační diagramy - videoklip - zvukový soubor 5) Animace a časování - popis a základní nastavení animací - přidání a odebrání efektů - změna rychlosti efektu - přechody snímků - tvorba a odzkoušení automatického přepínání snímků 6) Pravidla přednesu prezentace - zásady komunikace - přednes jednoduché prezentace ) Tvorba prezentace samostatná práce ) Přednes prezentace - závěr a vyhodnocení 2 15 Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány 14

15 krátkými kontrolními příklady zařazenými do učební osnovy kurzu. Hodnocení výsledků výuky: Vytvoření závěrečného projektu: Na konci kurzu účastníci samostatně vypracují a přednesou prezentaci na určené téma, ve které prokážou získané dovednosti a vědomosti. Doporučená literatura: MAGERA I.: Microsoft PowerPoint 2002 Uživatelská příručka. Computer Press Praha,

16 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: 2D modelování - AutoCAD Kód modulu: 2D Nominální délka: 30hodin Počet kreditů*: - Typ modulu: Primární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenského zaměření Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s metodami navrhování strojírenských součástí a výkresových dokumentací prostřednictvím programu AutoCAD. Modul dále poskytne upevnění znalostí a zásad technického zobrazování strojírenských výrobků a rozšíří schopnost aplikovat nové poznatky na konkrétní situace u tvorby výkresové dokumentace. Předpokládané výsledky výuky: pracuje s vytvořenými šablonami pro tvorbu výkresové dokumentace zná princip a možnosti úprav výkresových šablon používá různé typy výběru objektů a uchopovací módy pracuje se základními modifikacemi objektů využívá prvky pole pro tvorbu výkresu vytváří a edituje šrafy kótuje délkové rozměry a úhly u nakreslených objektů, včetně rozměrových a geometrických tolerancí vkládá značky drsností povrchu tvoří a edituje bloky, včetně atributů využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru konstruuje výkresovou dokumentaci jednodušších součástí zhotovuje výkresy sestavení včetně kusovníku Obsah modulu: Výsledky vzdělávání Učivo Motivace účastníků vzdělávacího programu. Posluchač se orientuje v prostředí programu AutoCAD. Zadává příkazy tlačítky panely nástrojů, hlavní nabídky a příkazového řádku. Využívá existujících 1) Seznámení s programem AutoCAD pracovní prostředí programu - práce s pohledy - založení nového výkresu - použití šablony - ukládání souborů

17 výkresových šablon, zakládá nové soubory a ukládá je. Vytváří a modifikuje potřebné druhy konstrukčních hladin pro svou práci. Používá různé druhy výběrů objektů, vyzná se druzích uchopovacích módů. Umí nakreslit základní tvary prostřednictvím nakreslení úsečky. Tvoří a modifikuje řádkové a odstavcové texty využívané v technických dokumentech. Kreslí základní konstrukční prvky: - kružnici, polygon, obdélník, oblouk, elipsu, multičáru, křivku, bod a prsten. Pracuje s nimi a upravuje. Zvládá modifikaci objektů: - vlastnosti a kopie vlastností, kopírování, zrcadlení, ekvidistantu, posunutí, otočení, měřítko, protáhnutí, délku, oříznutí, prodloužení, zkosení a zaoblení. Konstruuje kruhové a obdélníkové pole používaná ve strojírenství. Využívá dosavadních vědomostí pro nakreslení jednoduchých strojírenských součástí. Vytváří šrafování objektů, zvládá načítání a modifikaci šraf. Vyzná se v základní problematice kótování, kótuje nakreslené objekty prostřednictvím jednoduchých přímých kót. Využívá, edituje a mění vlastnosti typů kót: - přímé, šikmé, staniční, úhlové, od základny, řetězové či průměrové. Umí vytvářet odkazy a tolerance. 2) Hladiny, kreslící nástroje - popis hladin a využití - tvorba a změna hladin - výběry objektů - uchopovací módy - kreslení úsečky 3) Tvorba a práce s textem - vlastnosti textů - řádkový text - odstavcový text - modifikace textu 4) Kreslení základních objektů - vlastnosti a nastavení parametrů objektů pro kreslení - tvorba objektů 5) Modifikace objektů - popis využití modifikace objektů - typy modifikací 6) Pole objektů - popis, vlastnosti a použití polí - kruhové pole - obdélníkové pole 7) Kreslení jednoduchých strojních součástí - praktické příklady kreslení 8) Šrafování, kótování - popis vlastností šraf - metody a způsob šrafování - popis a základy kótování - rozdělení a využití kót 9) Editace kót, kótovací styly - editace kót - popis a využití kótovacích stylů - tvorba a změny vlastností kótovacích stylů

18 Opakuje zvládnuté učivo prostřednictvím zadaných úkolů. Vytváří a edituje bloky využívané ve výkresech. Vytváří a edituje bloky s atributy značky drsnosti, popisová pole atd. Seznamuje se s problematikou externích referencí, vytváří a pracuje s nimi. Využívá nadstavby programu AutoCAD pro vkládání normalizovaných součástí do výkresů. Vytváří z těchto objektů soupisy položek. Zvládá základní tiskové výstupy na tiskárně a plotteru. Umí nastavit parametry tisku. Exportuje a importuje vytvořené objekty do jiných grafických formátů Pracuje na samostatné práci kompletního výrobního výkresu. 10) Opakování - tvorba hladin - práce s textem - kreslení objektů - modifikace objektů - šrafování - kótování 11) Bloky - vlastnosti a využití bloků - práce s bloky - vytváření bloků 12) Atributy - vlastnosti a využití atributů - práce s atributy - vytváření atributů 13) Externí reference, nadstavba pro AutoCAD - vlastnosti a využití externích referencí - práce s externími referencemi - popis a využití nadstavby AutoCADu - vkládání objektů z knihoven - soupis položek příklady kreslení 14) Tisk, import a export grafických formátů - princip tisku na tiskárně a plotteru - nastavení parametrů pro tisk - tisk výkresů - import grafických formátů - export grafických formátů 15) Závěrečná práce - samostatná tvorba kompletního výrobního výkresu - oprava prací - závěr a vyhodnocení Doporučené postupy výuky: Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 6 hodin, 2x týdně. Formou výuky je výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností 18

19 a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu: Na konci vzdělávacího modulu účastníci zpracují samostatný projekt (výrobní výkres), ve kterém prokážou získané dovednosti a vědomosti. Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu. Doporučená literatura: FOŘT, P., KLETEČKA, J.: Učebnice AutoCADu 2002 Computer Press Praha,

20 Počet hodin Počet hodin celkem Software pro strojírenství, grafika a prezentace Název modulu: 3D modelování Autodesk Kód modulu: 3D Inventor Nominální délka: 30 hodin Počet kreditů*: Typ modulu: Sekundární, kombinovaný Platnost od: Vstupní předpoklady: Střední odborné vzdělání ve strojírenských oborech nematuritního směru, úplné střední odborné vzdělání s maturitou strojírenského zaměření Stručná anotace vymezující cíle modulu: Cílem modulu je seznámit účastníky vzdělávání s novými metodami navrhování pomocí digitálních technologií a je postaven na úzkém propojení teoretického základu a velkého množství cvičení. Hlavní oblasti, na které bude výuka zaměřena jsou vytváření modelů součástí pomocí nástrojů vysunutí, rotace, tažení a šablonování, dále pak modelování sestavy za pomocí vytvořených i vložených normalizovaných součástí a v neposlední řadě také generování výkresů z vytvořených modelů a sestav. Předpokládané výsledky výuky: Absolvent vzdělávání: používá nástroje pro 3D modelování v programu Autodesk Inventor nastavuje prostředí programu, chápe jeho možnosti a vlastnosti vytváří modely součástí pomocí nástrojů vysunutí, rotace, tažení a šablonování a pomocných nástrojů pro vytváření technologických a konstrukčních prvků na součásti (zkosení, zaoblení, pole prvků, skořepina, díra, závit atd.) skládá sestavy z nenormalizovaných vytvořených součástí vkládá do sestav normalizované prvky z databáze normalizovaných součástí generuje výkresy jednotlivých součástí a výkresy sestavení včetně kót, popisových polí atd. Obsah modulu: Výsledky vzdělávání (absolvent) Učivo Nastaví parametry programu, vytvoří náčrt včetně kót a vazeb. 1) Konfigurace programu, tvorba náčrtů vazby, kóty, editace. 2 2 Vytváří model součásti pomocí vysunutí, pracuje se základními pracovními prvky. 2) Modelování součástí vysunutím, pomocné pracovní prvky rovina, osa, bod, editace součásti

21 Aplikuje na modelu různé konstrukční prvky. 3) Modelování součástí vysunutím, konstrukční prvky - zaoblení, zkosení, díra, závit, pole, skořepina atd. 4 8 Modeluje rotační součásti. 4) Modelování součástí rotací, příklady na procvičení hřídele, příruby Vytváří složitější součásti, používá nástroje pro tažení a šablonování. 5) Modelování součástí pomocí nástrojů tažení a šablonování. Tvorba modelů složitějších součástí Skládá normalizované i nenormalizované součásti do sestav. 6) Skládání sestavy, typy vazeb, použití databáze normalizovaných součástí Generuje výkresy a výkresy sestavení z vytvořených modelů. 7) Vytváření výkresů a výkresů sestavení Umí vytvořit animaci sestavy, uložit výsledek do videosouboru. 8) Animace složení a rozpadu sestavy, uložení do videosouboru Vytvoří závěrečný projekt. Doporučené postupy výuky: 9) Tvorba závěrečného projektu, hodnocení, předání certifikátu o absolvování kurzu, vyplnění evaluačního dotazníku 3 30 Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, v blocích délky 4 hodin, 2x týdně. Formou výuky je stručný výklad s následnou praktickou ukázkou řešení vzorových příkladů a samostatná práce pro okamžité procvičení získaných dovedností a vědomostí. Samozřejmostí jsou individuální průběžné konzultace pro odstranění nejasností a vzniklých problémů. Způsob ukončení modulu: Vytvoření závěrečného projektu. 21

22 Hodnocení výsledků výuky: Získané znalosti a praktické dovednosti účastníků kurzu budou průběžně ověřovány krátkými kontrolními úkoly zařazenými do učební osnovy kurzu včetně tvorby výrobních výkresů součástí. Doporučená literatura: Fořt, P., Kletečka, J.: Autodesk Inventor funkční navrhování v technické praxi. Computer Press. Brno

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Operátor CNC strojů VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Operátor CNC strojů Autorský tým: Bc. Stanislav Bugáň Ing. Radovan Ondruš Ing. Miroslav Václavík Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ...

Více

Programování a obsluha CNC strojů

Programování a obsluha CNC strojů Projekt UNIV 2 KRAJE Proměna škol v centra celoživotního učení PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování a obsluha CNC strojů Copyright: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2 Projekt UNIV 2 KRAJE

Více

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD

LÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZD Projekt UNIV Uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení v sítích škol poskytujících vzdělávací služby pro dospělé VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Počítačová grafika Projekt

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELEKTROTECHNIKA oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA

Více

Informační technologie

Informační technologie Doplněk ke školnímu vzdělávacímu programu Informační technologie (platné znění k 1. 9. 2009) Tento doplněk nabývá platnosti dne 1. 9. 2013 (počínaje prvním, druhým, třetím a čtvrtým ročníkem) Doplněk je

Více

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Schválilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy dne 1. 7. 2004, č. j. 22305/2004-23 s platností od 1. září 2004 počínaje prvním ročníkem. Učební osnova

Více

11. Učební osnovy POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI, PSANÍ NA POČÍTAČI, INFORMATIKA

11. Učební osnovy POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI, PSANÍ NA POČÍTAČI, INFORMATIKA 11. Učební osnovy POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI, PSANÍ NA POČÍTAČI, INFORMATIKA 1 POČÍTAČOVÉ DOVEDNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Cílem povinného vyučovacího předmětu Počítačové dovednosti je naplňování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Strojírenství informační technologie a počítačová grafika Ledeč nad Sázavou 2009 Identifikační údaje Název

Více

KATALOG. 2 S t r á n k a

KATALOG. 2 S t r á n k a 2009 KATALOG 2 S t r á n k a KATALOG 2009 OBSAH Kdo jsme a co Vám nabízíme... 5 ZAKÁZKOVÉ ŠKOLENÍ... 6 tvorba, ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ S PODPOROU esf... 7 PŘEHLED NABÍZENÝCH OBLASTÍ ŠKOLENÍ... 8

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém

Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém C Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Písek Karla Čapka 402 397 11 Písek Informační gramotnost v celoživotním vzdělávání komplexní modulární systém Písek 2003 Úvod: Rozvoj ICT (informační a

Více

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.

5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3. 5.3 Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 5.3.1 Informatika 5.3.2 Informatika volitelný předmět 5.3.3 Informatika v AJ Ročník 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Informatika 2 0 0 0 Informatika

Více

Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje Název školy

Více

Programování na CNC strojích začátečníci

Programování na CNC strojích začátečníci PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Programování na CNC strojích začátečníci Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, 753 01 Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie

Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Učební osnova vyučovacího předmětu informační technologie Obor vzdělání: 23 41 M/01 Strojírenství a 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky denní studium Celkový počet hodin za studium:

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Kadeřník ŠVP zpracován podle RVP 69-51-H/01 Kadeřník Studijní forma vzdělání: denní 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Zřizovatel: Střední odborné učiliště služeb

Více

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12

Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou Vzdělávací program Ekonomika a management podniku 63-41-N/12 Obor vzdělávání 63-41-N/.. Ekonomika a podnikání Identifikační údaje

Více

design kód: 82-41-M/05

design kód: 82-41-M/05 Grafický design kód: 82-41-M/05 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola o.p.s., Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm

Školní vzdělávací program. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Školní vzdělávací program Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Elektronické zpracování informací Zpracování informací jako synonymum pro lepší poznání světa, dobrou

Více

Investice do rozvoje vzdělávání

Investice do rozvoje vzdělávání Investice do rozvoje vzdělávání Autoři: Dagmar Bulanová Pavla Havlová Šárka Holečková Barbora Charvátová Věra Komárková Stanislava Trappová Jaromír Vadinský Marcela Vaníčková Obsah I. část Podpora výuky

Více

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí:

Přínos k rozvoji klíčových kompetencí: Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Informační a komunikační Kód modulu ICT-H-3/1-5 technologie Délka modulu 45 hodin Platnost 1.09.2010 Typ

Více

Strojírenství - programování CNC strojů

Strojírenství - programování CNC strojů ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Strojírenství - programování CNC strojů 3-41-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 4. Profil absolventa... 5.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Technické lyceum Schválila ředitelka školy dne 29. srpna 2014 s platností od 1. září

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace

Střední odborná škola, Louny, příspěvková organizace Kompletní ŠVP Strojírenství 23-41-M/01 Strojírenství od 1.9.2009 23-41-M/01 Strojírenství 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Strojírenství Strojírenství se zaměřením na CAD CAM Název školy

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY PŘEDKLADATEL NABÍDKY: ISO 9001:2001 VZDĚLÁVACÍ CENTRUM POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o. NABÍDKA ŠKOLENÍ PRÁCE S KANCELÁŘSKÝMI A GRAFICKÝMI PROGRAMY Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR Mezinárodní certifikát kvality vzdělávání dospělých

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická

Více