Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.12.2009"

Transkript

1 Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne Hromadná instalace plastových oken (dodatečná výměna) dodatky ke smlouvě Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje poskytnutí slevy z nájemného od po dobu 100 měsíců ( cena díla / 100 měsíců = měsíční sleva na nájemném ) nájemcům, kteří provedli výměnu oken na vlastní náklady v domech, kde byla schválena tzv. hromadná instalace plastových oken, dle přiloženého seznamu, který je nedílnou součástí tohoto usnesení. Nájemcům, kteří mají dluh na nájemném a plnění poskytovaných v souvislosti s užíváním bytu bude sleva poskytnuta až po zaplacení dluhu. Dále schvaluje text dodatku ke smlouvě o nájmu bytu, který je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a pověřuje OSBB předložit dodatky ke smlouvám o nájmu bytu, jejichž předmětem je poskytnutí slevy z nájemného za výměnu plastových oken, smluvním stranám k podpisu do Před projednáváním bodu č. 2 se na jednání RMČ dostavil pan starosta a převzal vedení RMČ. 2. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny Mikuláškovo nám. č.o.15 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši ,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.11, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o 15, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 3. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny,mikuláškovo nám. č.o.1 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši ,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.17, v bytovém domě na ulici Mikuláškovo náměstí č.o.1, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 4. Úhrada nákladů za výměnu oken a balkónové stěny, Vltavská č.o. 2 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uhrazení dosud neumořené finanční částky ve výši ,- Kč za výměnu 3 ks plastových oken a balkónové stěny v bytě č.17, v bytovém domě na ulici Vltavská č.o.2, z důvodu skončení nájmu předmětného bytu. 5. Změna užívání společných prostor části chodby na prostory nebytové, Labská č.o.33 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje změnu užívání ze společných prostor části chodby na prostory nebytové a následný pronájem nebytového prostoru v bytovém domě na ulici Labská č.o.33 ( velikost 4,41 m 2 ) nájemci, bytem Labská 33, Brno s účelem užívání sklad osobních věcí a ukládá OSBB uzavřít nájemní smlouvu o pronájmu předmětných nebytových prostor mezi smluvními stranami Statutární město Brno se sídlem Brno, Dominikánské náměstí 1, zastoupené Vladanem Krásným, starostou MČ Brno Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno a nájemcem, bytem Labská 33, Brno na dobu neurčitou za nájemné 664,- Kč ročně, tj. 166,- Kč čtvrtletně a smlouvu o kauci ve výši pětinásobku měsíčního nájmu včetně plateb za plnění spojené s užíváním nebytových prostor. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do

2 6. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor se společností GEMMA Systems s.r.o. Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č ze dne uzavřené mezi Statutárním městem Brno, městská část Brno Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, zastoupené starostou Vladanem Krásným, a společností Gemma Systems, spol. s.r.o., Oderská 4, Brno. Dodatek č. 4 je autorizovanou přílohou bodu tohoto jednání a ukládá Odboru správy budov a bytů předložit Dodatek č. 4 k podpisu smluvním stranám do Žádost o prominutí poplatku z prodlení Mikuláškovo nám. č.o.1 Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje prominutí poplatku z prodlení ve smyslu usnesení č. 29 odst. 4, z IV./07 zasedání ZMČ konaného dne , ve výši 100 % tj. celkem 5 028,- Kč z částky poplatku z prodlení 5 028,- Kč nájemci bytu č. 2, na ulici Mikuláškovo nám č.o. 1 v Brně Starém Lískovci s tím, že je povinen uhradit vyčíslený poplatek z prodlení jednorázově nejpozději v termínu do a ukládá Odboru správy budov a bytů informovat nájemce o unesení. 8. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Kosmonautů č.o. 23, v Brně Starém Lískovci a schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34, o vel. 1+kk, v domě s pečovatelskou službou na ulici Kosmonautů č.o. 23 mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemkyní na dobu neurčitou. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do Oprava usnesení Výměna bytů Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení č. 7 přijaté na 96. schůzi konané dne schvaluje výměnu bytů mezi nájemci bytů Kyjevská č.o.1, Brno, Tilhonova č.o.52b, Brno a Poděbradova č.o.153, Brno a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č.22, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Kyjevská č.o.1, Brno, dle smluvních podmínek předchozího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu určitou 1 rok, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno - Starý Lískovec a nájemci. Pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do Dodatek č. 1 k SOD č Rada MČ Brno Starý Lískovec schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č , který tvoří autorizovanou přílohu bodu tohoto jednání. Pověřuje OSBB předložit Dodatek č. 1 smluvním stranám k podpisu v temínu do

3 11. Společný nájem k bytu č. 1, Kosmonautů č.o. 9 Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje společný nájem k bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 9, Brno Starý Lískovec a dále schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 1, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č.o. 9, Brno Starý Lískovec dle smluvních podmínek stávajícího nájemce, tj. smlouva o nájmu bytu na dobu neurčitou, regulované nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec a nájemci pověřuje OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do Výběr dodavatele výstroje a výzbroje pro JSDH Brno Starý Lískovec čerpání dotace z rozpočtu JMK Rada městské části Brno Starý Lískovec schvaluje výběr firmy Perspekta požární ochrana, spol. s r.o., Pražákova 17, Brno pro nákup výstroje a výzbroje pro potřeby JSDH Brno Starý Lískovec a firmy Světluška, s.r.o., Staré náměstí 24/25, Brno Přízřenice, provozovna Vídeňská ul. 106 e, Brno pro zajištění opravy vozidla Tatra 148 CAS 32. Nákup a oprava budou provedeny v souladu se smlouvou č o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje. Ukládá OVŠ plnit usnesení v termínu dle smlouvy. 13. Provozní řád Vícegenerační hřiště Bosonožská Rada městské části Brno Starý Lískovec schvaluje provozní řád Vícegeneračního hřiště Bosonožská, včetně provozní doby: duben září 8:00 22:00, říjen březen 8:00 21:00 a ukládá OVŠ tento provozní řád zveřejnit v termínu do Harmonogram blokového čištění pro rok 2010 Rada městské části Brno Starý Lískovec schvaluje harmonogram blokového čištění pro rok 2010 a ukládá OVŠ postupovat v duchu schváleného usnesení. 15. Souhlas s dalším užíváním veřejného prostranství u polikliniky pro stánkový prodej po Rada MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s dalším užíváním veřejného prostranství u polikliniky na ul. U Pošty pro stánkový prodej od do Doplnění dopravního značení v MČ Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s umístěním vodorovného DZ V 12c Zákaz stání u vjezdu do areálu Institutu odborného vzdělávání, s. r. o., Krymská 2, Brno podle požadavku jednatele společnosti PhDr. Pavla Vojtka. Umístění VDZ je vyznačeno v kopii katastrální mapy, která je přílohou tohoto bodu jednání, požaduje v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1e) Statutu města Brna umístění vodorovné dopravní značky V 12a Žlutá klikatá čára - ke sjezdu z chodníku na komunikaci k MŠ Bosonožská podle plánku, který je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš postoupit rozhodnutí RMČ Odboru dopravy MmB.

4 17. Vícegenerační hřiště Bosonožská smlouva o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou službu Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením smlouvy č s přílohou č. 1 o dodávce vody z vodovodu pro veřejnou potřebu mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý Lískovec, Klobásova 9, zastoupenou starostou panem Vladanem Krásným a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s., Hybešova 254/16, Brno, zastoupenými Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva. Předmětem smlouvy č s přílohou č. 1 je dodávka vody z vodovodu pro veřejnou potřebu. Smlouva je přílohou tohoto bodu jednání. Ukládá OVš předložit smlouvu č s přílohou č. 1 oběma smluvním stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 97. schůze RMČ Brno Starý Lískovec. 18. Žádost o splátkový kalendář -p. Sirak Dadoyan Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se sepsáním splátkového kalendáře s panem Sirakem Dadoyanem, Syrovice 466, Syrovice, bývalým nájemcem pozemku p.č. 2405/78 k.ú. Starý Lískovec dle nájemní smlouvy č , na úhradu dlužné částky vykazované za pronájem části pozemku p.č. 2405/78 v k.ú. Starý Lískovec, v souvislosti s jeho užíváním s povinností uhradit poslední splátku k datu a ukládá OVš sdělit panu Dadoynovi rozhodnutí RMČ Brno-Starý Lískovec do 7 dnů po provedení zápisu z 97. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec. 19. Pronájem pozemku garážového dvora Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 1. s uzavřením dohody o skončení smlouvy o nájmu nemovitosti čj mezi MČ Brno Starý Lískovec a nájemcem,na Rybníčku 11, Ostopovice na pronájem ideálního podílu jedné dvanáctiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2416/2 k.ú. Starý Lískovec k datu podle předloženého návrhu dohody, která je přílohou tohoto bodu jednání a 2. s uzavřením smlouvy o nájmu nemovitosti na pronájem ideálního podílu jedné dvanáctiny pozemku garážového dvora zbudovaného na pozemku p. č. KN 2416/2 k. ú. Starý Lískovec, mezi MČ Brno Starý Lískovec, zastoupenou starostou p. Vladanem Krásným a nájemcem, Irkutská 315/2, Brno, od podle předloženého návrhu smlouvy, který je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá OVš předložit smlouvu o nájmu nemovitosti a dohodu o skončení nájmu nemovitosti oběma smluvním stranám k podpisu do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 97. schůze RMČ Brno Starý Lískovec. 20. Udělení předchozího písemného souhlasu s nabytím movitého majetku daru pro MŠ Brno, Bosonožská 4 Rada MČ Brno - Starý Lískovec uděluje souhlas k nabytí věcného daru od Magistrátu města Brna, počítačového centra se vzdělávacími programy pro děti ve věku 3 7 let, pro MŠ Brno, Bosonožská 4.

5 21. Odměny ředitelům ZŠ a MŠ Rada MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s udělením finanční odměny z dotací zřizovatele na rok 2009 pro ředitele ZŠ a MŠ. Tabulka s finančíni částkami je nedílnou přílohou bodu jednání. 22. Rozpočtové opatření č. 64 přesun finančních prostředků Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 64. RO č. Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL -příspěvek na ,- živobytí -mimořádná okamžitá pomoc ,- 23. Rozpočtové opatření č. 65 přesun finančních prostředků Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 65 RO č. 65 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Poplatek z VHP ,-- Pachtovné pozem ,-- Pachtovéné zahr ,-- Pronájmy hasička ,-- Přijaté san. platby ,-- Ostatní nedaň.př ,-- Úroky ,-- Všeobecná rezerva , Rozpočtové opatření č. 66 přesun finančních prostředků Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 66 RO č. 66 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Refundace mezd ,-- Smlouvy o činno ,-- Materiál ,-- Zdravotní poj ,-- Služby ,--

6 25. Návrh na vydání platebního rozkazu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje pdání návrhu na vydání platebního rozkazu proti nájemci, bytem Sevastopolská 5 v Brně.Ukládá VV vyhotovit návrh na vydání platebního 26. Návrh na vydání platebního rozkazu nájemci, bytem Sevastopolská 9 v Brně.Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání platebního 27. Návrh na vydání platebního rozkazu nájemcům, bytem Sevastopolská 5 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání platebního 28. Návrh na vydání platebního rozkazu nájemcům, bytem Labská 37 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání platebního 29. Návrh na vydání platebního rozkazu nájemci, bytem Labská 21 v Brně. Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání platebního 30. Návrh na vydání platebního rozkazu nájemci, bytem Kosmonautů 9 v Brně.Ukládá OVV vyhotovit návrh na vydání platebního 31. Havarijní stav dešťové kanalizace lokalita U Hřiště 9 Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí : 1. s vypsáním nabídkového řízení na opravu poškozené dešťové kanalizace v lokalitě U Hřiště 9, na p.č. 2478/6 k.ú. Starý Lískovec a 2. s oslovením firem pro realizaci zakázky: TENZA, a.s., Svatopetrská 35/7, Brno MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, Brno Varsta, s.r.o., Barvy 8, Brno a ukládá OVš do 7 dnů po vyhotovení zápisu z 97. schůze RMČ Brno-Starý Lískovec oslovit vybrané firmy k podání cenové nabídky.

7 32. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK JSDH Brno Starý Lískovec Rada MČ Brno Starý Lískovec schvaluje návrh smlouvy č uzavřené mezi Jihomoravským krajem, Žerotínovo nám. 3/5, Brno, zastoupený Mgr. Michalem Haškem, hejtmanem a Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno Starý Lískovec, Klobásova 9, Brno, zastoupenou starostou Vladanem Krásným, jejímž předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční dotace na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2009 ve výši 2 085,-Kč. Pověřuje starostu podpisem smlouvy v termínu Ukládá OFIN zpracovat do příští rady rozpočtové opatření a OVŠ zajistit čerpání a vyúčtování dotace v souladu se schválenou smlouvou. 33. Zpráva o výsledku kontrol u příspěvkových organizací za 2.pol. roku 2008 a kontrola nápravných opatření Rada MČ Brno - Starý Lískovec bere na vědomí zprávy o výsledcích veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací MČ Brno Starý Lískovec za období 2. pololetí roku 2008 a souhlasí s písemným stanoviskem příspěvkových organizací o odstranění závad do Rozpočtové opatření č. 67 přesun finančních prostředků Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 67. RO č. 67 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL El. Klobásova ,-- El. hasička Točná ,-- Plyn v bud.radnice ,-- Rezerva hasiči , Rozpočtové opatření č. 68 povodňové konto Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 68. RO č. 68 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Pov. konto ,-- Příspěvek obce ,-- Příspěvek občanů ,-- Celkem , ,-

8 36. Rozpočtové opatření č. 69 přesun finančních prostředků Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 69 RO č. 69 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL SPOD poh. hmoty ,- SPOD telefony ,-- SPOD školení ,-- SPOD SW ,-- SPOD cestovné ,-- SPOD materiál , Rozpočtové opatření č. 70 navýšení rozpočtu MŠ Bosonožská Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 70 RO č. 70 Č.účtu Oddíl / položka ZJ ÚZ ORJ ORG Kč MD Kč DAL Provoz MŠ Bos ,-- Rezerva školství ,--

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011

Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011. 1. Sociální byty pro rok 2011 Informace z usnesení 9. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 9.3. 2011 1. Sociální byty pro rok 2011 Rada MČ Brno-Starý Lískovec určuje, že městu Brnu v průběhu kalendářního roku 2011 nenabídne uvolněný

Více

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna

Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012. 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Informace z usnesení 55. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.7.2012 1. Stanovení nájemného pro potřeby statutárního města Brna Rada městské části Brno Starý Lískovec bere na vědomí materiál Stanovení

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky

5. Smlouva o dílo na servis posuvných automatických dveří v lokalitě Veřejné prostranství u polikliniky Informace z usnesení 85. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 19.6.2013 1. Uzavření smlouvy o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového odboru s uzavřením

Více

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č.

Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013. 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. Informace z usnesení 97. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 20.11.2013 1. Prodej obecní vymezené jednotky Osová č.o. 2, byt č. 579/21 1. schválit prodej obecní vymezené jednotky č. 579/21, v bytovém domě

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi 08.06.2015 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení

MĚSTO HRANICE USNESENÍ. z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015. Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 11. schůze Rady města Hranic, dne 30. 6. 2015 Usnesení 389/2015 - RM 11 ze dne 30. 6. 2015 Zahájení program rady města v předloženém znění. Usnesení 390/2015 - RM 11 ze dne 30.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi 24.10.2011 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12)

V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) V Ý P I S Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 10. dubna 2012 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 24.07.2006 Usnesení č. 691 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 10. 7. 2006. Usnesení č. 692 Rada města souhlasí se zněním Dohody o provedení vynucené

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015

USNESENÍ. z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 9. schůze Rady města Hranic, dne 11. 5. 2015 Usnesení 294/2015 - RM 9 ze dne 11. 5. 2015 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 104. schůze rady města Hustopeče, konané dne 17.12.2013 v kanceláři starosty na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/104/13: RM schválila program dnešní schůze

Více

1. schvaluje následující rozpočtová opatření:

1. schvaluje následující rozpočtová opatření: MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 2. schůze Rady města Hranic, dne 15. 12. 2014 Usnesení 29/2014 - RM 2 ze dne 15. 12. 2014 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise PhDr. Vladimír Juračka Usnesení

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

89. VÝPIS Z USNESENÍ

89. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 89. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 29.06.2009 1782/2009 89. RM V a) schvaluje výpůjčku 16 kusů nádob na tříděný odpad od společnosti EKO-KOM,

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 71. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 16.09.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007

U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 28. 8. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2279/13/2007 Zpráva o činnosti MP Nový Jičín za II. čtvrtletí

Více

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice

U S N E S E N Í. 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice Příloha k zápisu 12. zasedání Rady MČ Brno - Židenice konaného dne 19.3.2007 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady MČ Brno Židenice 1. Schválení programu 12/2007 zasedání Rady MČ Brno Židenice a jmenování

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ

U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 12. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 10. 7. 2007 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ 2261/12/2007 Finanční problematika: 1) změna závazných ukazatelů

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 31.10.2011 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Luboš Drenčeni Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Martina

Více

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013

Město Horažďovice. Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Město Horažďovice Usnesení ze 75. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 02.12.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 USNESENÍ Z 8. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 28.01.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 2 státní příspěvek na výkon pěstounské péče Usnesení

Více

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací.

Navýšení počtu pracovníků na úseku sociálně-právní ochrany dětí U s n e s e n í : RM odkládá projednání bodu a žádá doplnění rozhodných informací. 19. schůze rady města konaná dne 17.6.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Svaz

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 08.09.2014 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: p. Kaiser,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 103. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 26. 6. 1 z 26 7.7.2014 13:05 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 103. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 26. 6. 2014 09:00 (usn. č. 5298/103 - usn. č. 5371/103)

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 61. schůzi dne 25. 7. 2005 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 85. schůzi dne 16. 10. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více