Rekonstrukce historických objektů a jejich oceňování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rekonstrukce historických objektů a jejich oceňování"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Rekonstrukce historických objektů a jejich oceňování Bakalářská práce Aneta Strejčková Květen, 2011

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Oceňování majetku Rekonstrukce historických objektů a jejich oceňování (Historické posouzení domu U zvonu) Bakalářská práce Autor: Aneta Strejčková Bankovnictví, Oceňování majetku Vedoucí práce: prof. Ing. Josef Michálek, CSc. Praha Květen, 2011

3 Prohlášení Prohlašuji, ţe jsem bakalářskou práci na téma Rekonstrukce historických objektů a jejich oceňování, zpracovala samostatně a v seznamu uvedla veškerou pouţitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, ţe odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámena se skutečností, ţe se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, dne Strejčková Aneta Praha Květen, 2011

4 Poděkování Chtěla bych poděkovat lidem, kteří se podíleli na vzniku této bakalářské práce a to panu prof. Ing. Josefu Michálkovi, CSc., Doc. Ing. Michaelu Ryklovi a lidem z památkového ústavu. Dále chci poděkovat panu Ing. Petru Ortovi, Ph.D., za odbornou pomoc, při tvoření praktické části této bakalářské práce.

5 Anotace Bakalářskou práci jsem konceptuálně rozdělila na tři části. První část, teoretická, která je zaměřena na rekonstrukce historických staveb a jejich následné oceňování. Jako příklad jsem pouţila dům U zvonu na Staroměstském náměstí. Druhá část, praktická, kde na dvou příkladech ukazuji principy oceňování a to příkladně na domu U zvonu a na rodinném domu v Dubečku. Třetí, poslední část, analytická, která je zaměřená na realitní trh v Praze 1. Annotation Bachelor's work, I conceptually divided into three parts. The first part - theoretical, which is focused on the restoration of historical buildings and their subsequent measurement. As an example, I used the Bell House at the Old Town Square. The second part - the practical, where two examples show the principles of valuation and exemplary of the House of the bell and the family house in Dubecek. The third part of the latest analytical - which is focused on the real estate market in Prague 1.

6 OBSAH Úvod... 6 I. Teoretická část Vývoj domu U Kamenného zvonu z hlediska času Historie domu U Kamenného zvonu Rekonstrukce domu U Kamenného zvonu Rekonstrukce historických objektů Základní fakta Úřady Národní památkový ústav a péče o památky Národní památkový ústav UNESCO Oceňování historické stavby Závěr teoretické části II. Praktická část Ocenění domu U Kamenného zvonu Ocenění rodinného domu III. Analýza trhu s nemovitostmi OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU REGIONÁLNÍ SEGMENTACE TRH S NEMOVITOSTMI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA CELKOVÝ MARKETINGOVÝ VÝHLED Závěr Použitá literatura

7 Úvod Cílem mé bakalářské práce je objasnit čtenáři problematiku rekonstrukcí historických objektů a následně jejich oceňování, se zaměřením na dům U zvonu na Staroměstském náměstí. V první části, teoretické, seznamuji čtenáře s domem U zvonu a s jeho rekonstrukcí. Dále pak s rekonstrukcí jako takovou, její problematikou, legislativou. Své psaní soustředím i na patřičné úřady, jako památkový ústav a UNESCO. Teoretickou část uzavírám oceňováním historických objektu. Tento objekt jsem si vybrala z prostého důvodu, protoţe z mého studia na ČVUT ARCH, jsem se školou podnikla v rámci praktického cvičení z dějin architektury exkurzy za historií a rekonstrukcí tohoto objektu. Pan profesor Rykl, který se zabýval rozborem tohoto domu, mě natolik zaujal, ţe jsem se rozhodla tomuto tématu věnovat moji bakalářskou práci. A hlavně jsem si to vybrala z praktického důvodu a to, ţe jsem měla k tomu patřičné podklady. V druhé, praktické části, na příkladu domu U zvonu se snaţím, přiblíţit čtenáři obtíţnost oceňování historických objektů a na příkladě rodinného domu v Dubečku, pak samotné oceňování. Dům U zvonu, jelikoţ se jedná o speciální druh oceňování, posuzuji pouze metodou porovnávací, poněvadţ na nákladovou metodu bych musela získat přístup k nákladům na rekonstrukci z roku 1988 a to by bylo z mého hlediska nemoţné. A výnosová metodou je totéţ. V druhém případě, oceňováním rodinného domu Na Hádku 1620, jsem pouţila všechny druhy metod. Ve třetí části, analytické části, se zaměřuji na Prahu, respektive na městskou část Praha 1. Posuzuji zde prodejnost, pronájem a výskyt objektů v této městské části. V marketingovém výhledu, pak poukazuji na celkový trh v Praze a na dopad světové krize na realitní trh v této lokalitě v Praze. 6

8 I. Teoretická část 1. Vývoj domu U Kamenného zvonu z hlediska času 1.1 Historie domu U Kamenného zvonu Dům byl postaven pravděpodobně koncem 13. století jako palác pro královskou rodinu. S počátky domu je často spojována také Eliška Přemyslovna. Z nejstarší doby pochází nejstarší část domu sklepení. Stěny i klenby byly budovány z lomového kamene a byly zaklenuty valenou klenbou. V některých místech se dokonce dochovaly pozůstatky ostění gotických portálků. Další důleţitá stavba proběhla okolo Obrázek č.1 roku 1310, kdy byla v přízemí domu zřízena k aple s bohatou torie/_galerie/834087?type=image& figurální a ornamentální pozice=1 výzdobou. Během další přestavby, která proběhla během 2. čtvrtiny 14. století, byl dům ozdoben bohatě členěnou fasádou. Dominantu průčelí tvořila plastická figurální výzdoba. Z této přestavby se také dochoval druhý sakrální prostor. Nachází se v prvním patře a je zaklenutý ţebrovou klenbou. Dochovaly se také zbytky trojdílného nikového oltáře. Ve druhém patře věţového nároţí byl zřízen sál, který dnes slouţí jako Koncertní. Pravděpodobně se zde nacházelo slavnostní sedadlo pána domu, ze kterého přijímal návštěvy. Je moţné, ţe dům během 14. století slouţil také jako občasné sídlo přestavitelů státu. Nejstarší písemná zpráva o domu pochází z roku V té době jiţ byl dům měšťanský. Patřil zlatníkovi Pecoldovi z Chebu a o něco později staroměstskému konšelovi Janu Ortlinovi. Ten se pod svým domáckým jménem Janek objevuje v románu Svatopluka Čecha Nový epochální výlet pana Broučka. Podle Starých pověstí praţských v domě 7

9 bydlela sv. Ludmila. Jiţ roku 1417 se dům nazýval U bílého zvonu. Domovní znamení dům získal aţ v 16. století. Jednalo se o zvon umístěný na nároţí domu. Podle pověsti ve věţičce Domu U Kamenného zvonu se nacházel zvonek, na nějţ zvonili křesťané na znamení počátku boje s pohany. Na paměť toho byl na roh domu zasazen kamenný zvon. Také proběhly barokní úpravy domu a kolem dvora byly zřízeny pavlače. Roku 1685 proběhly další přestavby, tentokrát ve stylu baroka. Roku 1899 byl dům ozdoben novobarokní fasádou. Roku 1961 proběhly historické stavební výzkumy. Na jejich základě bylo rozhodnuto o strţení novobarokní fasády. V letech proběhla obnova gotického průčelí domu. Zároveň byla vyměněna barokní střecha za dlátovou, proběhla výměna zvětralých kamenů, vyla zrekonstruována zazděná gotická okna a také proběhlo restaurování maleb a malovaných dřevěných stropů. Rekonstrukce byla dokončena roku 1988 a téhoţ roku byl dům přidělen do uţívání Galerii hlavního města Prahy. Dům U Kamenného zvonu je jednou z nejstarších památek Prahy. Zároveň je také jejím nejcennějším středověkým měšťanským domem. V nároţí domu se nachází replika zvonu. Nachází Obrázek č.2 se v něm staré sklepení, které je zčásti přístupné. Přístupná část se nachází pod blokem stavby milka.net/pamatky/10- podél Týnské uličky a sahá aţ k průčelí domu do praha/dum-ukamenneho-zvonu/ kapli, ve které se Staroměstského náměstí. Dále je moţné si prohlédnout nachází nástěnné malby, dřevěná plastika Černé madony, torza kamenných soch krále, královny a ozbrojenců a další památky. Za prohlídku stojí také Koncertní sál. U jeho jiţní stěny se před třemi okny nachází útvar rámovaný třemi polokruhovými oblouky. Na východní straně sálu dodnes najdeme zbytek krbové konstrukce a na západní straně směrem k náměstí tři okna s kruţbami. Při rekonstrukci domu ve 20. století, při které byla strţena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Bylo objeveno úlomků 8

10 kamenické výzdoby. Sestavením úlomků vznikly sochy, které by snad mohly připomínat Jana Lucemburského, Elišku Přemyslovnu a jejich syny Jana Jindřicha a Karla. Nalezena byla také hlava divého muţe, hlavička lva se skleněnýma očima a další zbytky dekorativních předmětů. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouţí jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. V objektu je otevřená galerijní prodejna a v zadní části objektu kavárna Rekonstrukce domu U Kamenného zvonu Dům U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí v Praze se dochoval v barokní úpravě, ale byl regotizován. Znamenalo to otlučení barokních fasád, vybourání stropů a krovů, likvidaci poměrně hodnotných interiérů, novou střechu V prováděné rekonstrukci, byly původní části stavby zachovány druhotné části byly přesně nebo kamenosochařsky rekonstruovány. Státní ústav pro rekonstrukci památkových měst a objektů, zařadil dům čp. 605/I na Staroměstském náměstí do skupiny monumentálních věţových domů a poukázal na jeho sloţitý stavební vývoj, zůstává odhalení gotického průčelí do domu U zvonu překvapivou senzací, neboť míra zachování a monumentalita Obrázek č.3 Západní fasáda, po snětí nebarokních sloţité kompozice zejména omítek z roku Josef Mayer, Dům U západního průčelí přesáhla všechno bílého zvonu, Umění, 36, 1988, č. 2, str Čerpáno z internetu 9

11 očekávání. Ke zjištění toho, co se skrývalo pod omítkami z konce 17. století a pod úpravou fasády z konce 1899, přispělo odstranění havarijního stavu omítek. Části kvádrového zdiva průčelí a zjištěná profilace některých architektonických článků po odstranění opadávajících omítek vyvolaly poţadavek památkového orgánu rozšířit odhalené plochy zdiva západního sondami. Dále byly odstraněny všechny ploché části západní fasády, přičemţ plastické články byly zatím zachovány pro případ, kdyby nebylo moţno přistoupit k rekonstrukci gotického stavu průčelí. Tím se odhalila v plné kráse náročná kompozice západního průčelí, kdysi dvoupatrového domu se třemi okenními osami, při čemţ výška jednotlivých podlaţí byla vyšší, neţli je dnešní. Ukázalo se tak, ţe původní korunní římsa byla mnohem výše, neţli je dnešní, určená v podstatě přestavbou domu z konce 17. století. Hrotitá okna s ušlechtilou profilací ostění byla zdůrazněna vysokými vimperky vrcholícími kříţovou kytkou. V ploše mezi okenním ostěním a vimperkem se zachovaly u oken původního druhého patra motivy trojlístků. Okna po obou stranách provázejí stejně vysoké štíhlejší niky hrotitě završené s trojlaločnými kruţbami. V nikách se přibliţně v polovině jejich výšky zachovaly fragmenty konzol, na nichţ nepochybně stály plastiky, jak svědčí stopy po jejich upevnění do zdiva niky. U některých oken jsou zachovány fragmenty hlavic prutů. Míra zachování uvedených částí fasády je dosti značná, i kdyţ všechny profily přesahující líc fasády byly osekány, takţe např. vimperky oken i nik a jejich kříţové kytice se projevují dnes toliko jako ploché pásy. Nejvíce jsou postiţena okna, která byla rozrušena při přepatrování západní věţové části domu koncem 17. století. V zazdívce parapetů oken z konce 17. století jsou však zachovány četné fragmenty architektonických článků, z nichţ jen některé mohly být vyňaty. Jejich zachovalá pestrá polychromie i povrchová úprava pečlivě otesaných kvádrů opukového zdiva dokumentují náročnost architektonické výzdoby tohoto městského domu, kterou moţno zatím předběţně datovat do 14. století. Výška přízemí přesahovala do poloviční výše dnešního prvního patra, kam pronikaly zejména vertikální fiálové články středního portálu. Po jeho obou stranách, byly zajištěny fragmenty ostění hrotitého i mladšího pravoúhlého okna. Jestliţe tedy dějiny 10

12 domu a jeho vlastníků a současně nejnovější poznatky o domě U zvonu dokumentují jeho jedinečný význam z hlediska dějin Prahy a dějin umění, bylo jistě správné rozhodnutí regenerovat dům U zvonu takovým způsobem, aby všechny jeho hodnoty byly co nejvýrazněji uplatněny. Tento úkol není lehký, neboť je zapotřebí vyřešit celou řadu obtíţných problémů, k nimţ patří zejména nutnost vrátit domu v jeho západní části původní dvě patra, oproti dnešním třem. To znamená ve svém důsledku změnit funkci současného obytného domu tak, aby bylo moţné vyuţít převýšené sálové prostory, které tak vzniknou. Tento problém se podařilo, jiţ šťastně překonat díky iniciativnímu návrhu ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů, aby dům U zvonu byl vyuţit jako svatební síň s přidruţeným archívem matričních knih. Při adaptaci objektu pro účely svatební síně má být také obnoveno nádvoří s barokními pavlačemi na mohutných konzolách. 2 2 Josef Mayer, Dům U bílého zvonu, Umění, 36, 1988, č. 2, str

13 Obrázek č.4 Snímek J. Sadeler rok

14 3. Rekonstrukce historických objektů Rekonstrukce, tedy znovuvytvoření zaniklé památky, ať jiţ celé, nebo, daleko častěji, jejích chybějících částí, je mimořádně závaţným tématem. V dějinách, přítomnosti a jistě i budoucnosti památkové péče bude vţdy patřit k těm nejdiskutovanějším, s nejvýraznější polarizací názorů všech zúčastněných. Pojem rekonstrukce se při obnově stavebních památek uţívá často, ale ne vţdy ve správné souvislosti. Rekonstrukce se významově nepřekrývá s opravou. Má své vlastní jednoznačně definované významy. V prvním znamená uvedení do starší nedochované podoby nebo její znázornění. V odborné literatuře například bývá ilustrována zaniklá podoba hradu kresebnou rekonstrukcí. V druhém významu označuje pojem rekonstrukce přestavbu. Ve významu návratu ke staršímu nedochovanému stavu patří rekonstrukce k základním nástrojům památkové péče. Otázka, kdy při péči o architektonické dědictví přistupovat k obnově zaniklého stavu fyzicky, ovšem zároveň představuje velký teoretický i praktický problém. Názory na vhodnost návratů k zaniklému stavu se různí. Na jedné straně stojí obhajoba výtvarného ideálu, na straně druhé poukaz na nevěrohodnost výsledků, napáchané škody a etickou problematičnost vytváření nových památek. Při rekonstrukci starší podoby existující stavby. Snaha vrátit památce starší podobu na úkor dochovaného stavu je nejspornější polohou principu rekonstrukce. Problém spočívá v hodnotě dochovaného stavu, který je návratem ke starší podobě zničen. Do této kategorie patří i rekonstrukce starší barevnosti, které se staly zaţitým stereotypem přístupu památkové péče k obnově fasád historických staveb. Princip rekonstrukce se týká v neposlední řadě také restaurování uměleckých děl. Například při restaurování soch se v některých případech přistupuje v zájmu nerušeného vnímání celku k rekonstrukci chybějících detailů, jako jsou ulomené prsty či uraţené nosy. Ze stejných důvodů se přistupuje k rekonstrukci zničené malby v případě nástěnných a nástropních maleb. Děje se tak například v případě, ţe upadne část omítky i s malbou. Rekonstrukce se ale můţe týkat i obnovení původní povrchové úpravy (barevnosti) sochy. Přes rozmanitost 13

15 moţných situací a individuální charakter kaţdé památky lze pro posouzení přijatelnosti případné rekonstrukce najít několik obecně platných hledisek: Aby pro rekonstrukci bylo volné místo, to znamená, aby návrat ke starší podobě památky nebyl podmíněn zničením existujících hodnotných vrstev. Aby pro ni existovaly ještě další závaţné důvody neţ jen zjištění, ţe tomu tak v minulosti bylo. Aby byla dostatečně podloţena poznáním, to znamená, abychom historický stav bezpečně znali a nemuseli si jej domýšlet. Aby ji bylo reálné provést věrohodně. Někdy se připomíná ještě páté kritérium, a to časový odstup. Je zřejmé, ţe obnovit památku zničenou válkou či přírodní katastrofou ihned po události činí menší obtíţe neţ totéţ s odstupem několika set let. Základem moderní památkové péče je úcta k dochovanému historickému originálu Základní fakta Rekonstrukce, tedy znovuvytvoření zaniklé památky ať jiţ celé, nebo, daleko častěji, jejích chybějících částí, je mimořádně závaţným tématem. V dějinách, přítomnosti a jistě i budoucnosti památkové péče bude vţdy patřit k těm nejdiskutovanějším, s nejvýraznější polarizací názorů všech zúčastněných. Česká památková péče v prvních třech desetiletích 20. století bezezbytku přejala protirekonstrukční názory Georga Dehia (mylně u nás připisované Rieglovi) a dovedla aţ do jisté krajnosti názor, ţe doplnit památku (případně vloţit novostavbu do historického prostředí) lze jen formami a prostředky soudobé architektury, vyjadřující Rieglovo umělecké chtění doby, v níţ je doplněk či dostavba prováděna. Cituji: Rekonstrukce by nikdy neměla být samoúčelným cílem, ale pouze jedním z moţných prostředků, jak znovu uplatnit a zhodnotit především autentické, v originálu dochované hodnoty památky, nebo historického sídelního útvaru. V jejím rámci má své oprávnění především tzv. anastylóza, tedy znovusesazení článků a fragmentů, jeţ jsme získali průzkumem a jejich 3 Ing.arch. Miloš Solař Úvod do problematiky rekonstrukce v památkové péči 14

16 prezentace je zpravidla bez rekonstrukčních doplňků nerealizovatelná. (Anastylóze bychom ve všech případech, kdy je dostatečně zajištěna ochrana sesazovaných článků, měli dávat přednost před jejich uloţením v lapidáriu, kde je jejich další osud často krajně nejistý a kde zůstávají trvale vytrţeny ze svého původního kompozičního a výtvarného kontextu.) Rekonstrukce musí vycházet z naprosto spolehlivého vědeckého poznání památky, kterou nikdy nesmíme vylepšovat podle svých hypotetických představ či dokonce dnešních estetických norem, čímţ bychom se dopouštěli záměrné mystifikace. Bez dodrţení této zásady, zdůrazněné jiţ Benátskou chartou, přestává být rekonstrukce rekonstrukcí v pravém slova smyslu a stává se de facto projevem soudobé architektury, v daném případě historizující, kterou sice můţeme podle konkrétní (např. urbanistické) situace uvítat, která však v kaţdém případě s metodou památkové péče jiţ nemá nic společného. Rekonstrukčnímu záměru, byť opřenému o spolehlivé vědecké poznání, bychom nikdy neměli obětovat autentické hodnoty obnovované památky, ať jiţ tím, ţe bychom puristicky odstranili hodnotné mladší fáze jejího stavebního a uměleckého vývoje nebo bez závaţných důvodů nahrazovali její originální části kopiemi. Na rozdíl od právem odmítnutých praktik 19. století by tedy moderní rekonstrukční idea měla být vţdy neoddělitelně spjata s rieglovskou ochranou autenticity památky i s jeho postulátem, kodifikovaným později i Benátskou chartou, ţe dosaţení slohové čistoty není smyslem konzervační akce. 4 Rizika a příčiny poruch Nejčastější příčiny poruch historických objektů je stárnutí materiálu vlivem času, přírodní vlivy, neuváţená lidská aktivita, neznalostí, neadekvátností technického řešení, či nevhodnou technologií. Prudké změny podmínek mikroklimatu přispívají k rychlému rozpadu materiálu a zánik architektonických nálezů. 4 Josef Štulc Rekonstrukce ve vztahu k autenticitě památky Oprávněnost a rizika 15

17 Velmi častou poruchou je: podmáčení stavby, statické poruchy, dějinné události (válka atd.), statické a dynamické zatíţení, zemětřesení, porušování nebo ignorování principů původního řešení. Historické stavby a jejich obnova Obnově kulturních památek včetně dalších hodnotných staveb a staveb v památkově chráněných územích předchází předprojektová a projektová příprava obnovy. Mezi předprojektovou přípravou zaujímají mimořádně důleţité postavení průzkumy památek. V rámci průzkumů dochází nejen k místnímu ohledání stavby nebo předmětu, ale rovněţ ke studiu archiválií zahrnujících písemné prameny a sbírky map, plánů i fotografií. V případě staveb je důleţitý především stavebně-historický průzkum, jehoţ závěrečnou část zpravidla tvoří popis určujících hodnot vyţadujících zachování i nástin doporučeného postupu obnovy. Pro území s archeologickými nálezy přejímá tuto funkci archeologický výzkum lokality a u movitých nebo se stavbou pevně spojených uměleckých děl restaurátorský průzkum. Další důleţitou součástí předprojektové přípravy obnovy památkově chráněné nebo hodnotné stavby je také včasná konzultace záměru s odbornými pracovníky státní památkové péče. Jedině tou lze do značné míry předejít pozdějším nedorozuměním a zabránit nehospodárnému vynakládání státních i soukromých finančních prostředků na zpracování dokumentace. Nezbytným předpokladem úspěšného provedení stavebních i restaurátorských prací nebo prezentace archeologických nálezů je kvalitně zpracované zaměření a dokumentace obnovy kulturní památky, odsouhlasená dotčeným orgánem statní správy na základě kladného a nezávisle zpracovaného odborného vyjádření Národního památkového ústavu. Součástí dokumentace je nejen výkresová část zpracovaná na odpovídající úrovni zkušeným zpracovatelem, ale rovněţ podrobná textová a tabulková část s inventarizací všech hodnotných prvků a výběrem vhodné technologie obnovy. 16

18 Územně plánovací dokumentace a novostavby Zvlášť velkou pozornost je nutné věnovat novostavbám v památkově chráněném území (rezervace a zóny), ochranných pásmech i v prostředí kulturních památek. Předpokladem trvale udrţitelného rozvoje těchto zákonem chráněných ploch je respektování kulturních a přírodních hodnot včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví, které je výrazem identity území a nositelem historických tradic. Kulturní hodnoty nepochybně představují nezastupitelné turistické atraktivity jednotlivých regionů s přímým vlivem na finanční zdroje plynoucí z cestovního ruchu i řady navazujících odvětví ve sféře ostatních sluţeb. Kromě respektování urbanistického a architektonického kontextu zastavované lokality by plánování novostaveb v historickém prostředí mělo vycházet z celkového charakteru sídelní nebo přírodní krajiny. Obdobně i ze širších souvislostí obsaţených v územně plánovací dokumentaci pořízené na základě územně plánovacích a analytických podkladů. Jedná se především o tzv. limity vyuţití území zohledněné na úrovni celorepublikové (Politika územního rozvoje), krajské (Zásady územního rozvoje) nebo místní (Územní plány obcí). Vedle územního plánu zpracovaného v několika stupních (zadání, koncept, návrh, posouzení návrhu, vydání) náleţí k účinným nástrojům územního plánování rovněţ územní studie, regulační plán nebo přímo pro potřeby rezervací a zón zpracovávané plány zásad a ochrany. Za nejproblematičtější lze v památkově chráněných územích povaţovat zastavování dosud nikdy nezastavěných parcel a to i v případě architektonicky zdařilých návrhů novostaveb. Dlouhodobě uvolněné proluky v souvislé zástavbě zastavění naopak zpravidla vyţadují, přestoţe ani v těchto případech nelze zcela rezignovat na stanovení maximálního stupně zastavění parcely, stavební čáry nebo výškové hladiny nové zástavby. S rozvojovými plochami přímo souvisí i plánování změn ve vyuţití pozemků. Jako zásadní se jeví vymezování trvale nezastavitelných ploch a ochrana urbanistické kompozice (měřítko, dominanty, osy, průhledy, panoramata atd.) i hodnotných přírodních ploch a prvků včetně uměle vytvořených (aleje, vodní nádrţe atd.). 17

19 Stavební a restaurátorské práce (realizační práce) Památkově chráněné stavby představují natolik rozmanité, sloţité a vrstevnaté struktury, ţe pro jejich obnovu nelze stanovit univerzální návod, zejména ne takový, který by byl sloţen výhradně z výčtu správného zacházení s jednotlivými prvky. Obnovu stavebních památek je třeba chápat jako svébytnou interpretaci obnovovaného architektonického díla, kterou postihuje také výraz prezentace památky. Její specifičnost je dána uplatněním řady vyhodnocovacích kritérií v průběhu průzkumových prací, projekční i vlastní stavební činnosti a tvořivou syntézou odborných dovedností, architektonické tvořivosti a výtvarného citu. Základním rámcem a omezujícím polem těchto interpretací jsou obecné zásady obnovy stavebních památek. Obecnými zásadami obnovy rozumíme shrnutí smyslu obnovy ve formě základních metodických poţadavků na ochranu a obnovu stavebních děl minulosti, které vycházejí z objektivní hodnoty obnovovaných děl z hlediska uměleckohistorického a z jejich specifických estetických vlastností (rovina objektová) i z řady sloţitých vazeb, které mezi jednotlivými díly vznikají v městském organismu (rovina památkového urbanismu). Tyto poţadavky zásady se vztahují na díla různých historických období, různých architektonických hodnot, na díla realizovaná různými postupy a v různých materiálech. Zásada šetrnosti v přístupu k dochované historické substanci Prohlášení stavby za nemovitou kulturní památku má specifické důvody spočívající v hodnotách stavby. Tyto hodnoty nemají pouze charakter abstraktních konstatování a formální obrysové identity objektu, ale jsou přímo dány především jeho dochovanou hmotnou substancí, která je nositelem kulturněhistorických, estetických a dalších významů a má i významnou hodnotu dokumentární pro další vědecké poznávání. Cílem zásahů by proto mělo být zachování této hmotné substance. Dochované materiály, konstrukce by neměly být bezdůvodně ani neuváţeně odstraňovány a nahrazovány kopiemi či dokonce novotvary. Pro jejich odstraňování musí vţdy existovat závaţný důvod, který je silnější neţ potřeba jejich zachování. Např. situace, kdy je jejich stav prokazatelně nadále fyzicky 18

20 neudrţitelný. Nové materiály by měly být kompatibilní a reverzibilní. Tato zásada se v projekční a stavební praxi uplatňuje nedostatečně, se silnou tendencí nahrazovat dochovanou substanci materiálem novým. Namísto jedinečného díla je tak mnohdy ve skutečnosti ochráněna a zachována pouze jakási jeho formální, navíc zkarikovaná nápodoba. Zásada respektování vývojové vrstevnatosti díla Pro významnou část památkového fondu je charakteristické prolínání jednotlivých vývojových fází s jejich slohovými a materiálově-technickými charakteristikami. Tato vývojová vrstevnatost by měla být v zásadě respektována; pozdější vrstvy by neměly být mechanicky odstraňovány, ke slohovému sjednocení díla by mělo docházet jen ve specifických a zdůvodněných případech. Například v situaci, kdy je památkově chráněné stavební dílo výrazně slohově homogenní a je zatíţeno novodobými nehodnotnými, či dokonce provizorními vrstvami, které prokazatelně sniţují jeho historickou, uměleckou a architektonickou hodnotu. Zásada bedlivého a diferencovaného rozlišování hodnot Základním předpokladem kvalifikovaného návrhu úprav stavební památky je perfektní porozumění jejímu stavebnímu ustrojení a vývoji a schopnost přesně identifikovat úlohu, význam a hodnotu jejích jednotlivých částí či prvků. Teprve na tomto základě je moţné navrhovat případné změny spočívající v eventuálním odstranění některých prvků anebo časových vrstev, či v hlubším návratu ke starší podobě díla. Případný návrh na odstranění kaţdého prvku musí být vţdy pečlivě prověřen z hlediska toho, zda-li odstraňované nemá památkovou hodnotu, která mohla být přehlédnuta, a musí existovat i jasná představa o tom, čím by měl být odstraňovaný prvek nahrazen (pokud nejde například o nouzové a provizorní přístavby, které je moţno odstranit bez náhrady). Totéţ platí o případném odhalení a prezentaci starších, vývojem stavby překrytých vrstev. Zásada celistvé interpretace stavebního díla Při veškerých navrhovaných úpravách je mimořádně významné vědomí toho, ţe předmětem zásahu je esteticky působící struktura, architektonické umělecké dílo, které je vţdy slohově příslušným způsobem hierarchizováno, 19

21 případně má u některých součástí památkového fondu (pauperitní architektura, částečně i architektura lidová) specifický charakter. Jednotlivé části památkově chráněného architektonického díla by proto měly být interpretovány vţdy s ohledem na své postavení v celku. Neměly by být z kontextu celkové struktury vytrhávány například nevhodným zdůrazněním, neopodstatněnými akcenty, odlišným pojetím prezentace materiálu apod. Zásada věrohodnosti ztvárnění Stavební památka je uměleckým dílem a zároveň historicky vzniklým útvarem. Proto musí být chráněna, upravována i obnovována jako sémantická struktura mající význam a výraz a zároveň i historické zakotvení. Kaţdé dílo vzniká v určité slohové etapě, případně se v následných etapách mění, a nese dobové rysy estetických, výtvarných i technologických postupů, které spoluvytvářejí jeho hodnotu a které bývají v různé míře zachovány a jsou v různé míře přesnosti doloţitelné. Obnova díla musí tyto hodnoty respektovat a nedeformovat je nepromyšlenými či přímo svévolnými interpretacemi například omítkou nevhodné struktury, ahistorickou barevností, anebo dokonce produkty stavebního průmyslu jako jsou betonové tašky či plastová okna na historických budovách atp. Vytvářejí-li se kopie zaniklých prvků, například obchodních portálů či oken určených k výměně, je třeba dbát na kvalitní a věrohodný návrh prvků i na jeho adekvátní zpracování. Smyslem ochrany a obnovy stavebních památek je zachovat památku v její slohové podstatě či typickém Zásada kontextuálního přístupu Převáţná část památkově chráněných stavebních děl se nalézá v kontextu okolní zástavby, nezřídka v památkově chráněných souborech celoevropského kulturního významu. Nemohou být proto obnovována výhradně jako solitéry, bez zváţení jejich vazeb na širší kontext okolní zástavby. Navrhovaná výsledná podoba díla po obnově by měla být vţdy posouzena s ohledem na širší okolí, v němţ se uplatní, coţ platí nejen 20

22 bezvýhradně o stavebních památkách dotvářených, ale téţ o změnách dílčích například o barevných řešeních fasád. 5 Restaurování kulturní památky Restaurování památek, děl výtvarných umění a umělecko-řemeslných prací. Kaţdé restaurování památky musí splňovat poţadavky dané v České republice zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Do systému oprav obnovy kulturních památek zařazuje restaurování 14 zákona, kdyţ uvádí: Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údrţbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen obnova), je povinen si předem vyţádat závazné stanovisko obce Oblast restaurování dále upravuje 14a, v jeho prvním odstavci se píše: Restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, můţe provádět fyzická osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům a bezúhonná, na základě povolení (dále jen povolení k restaurování ). Způsob získávání povolení k restaurování upravují následující části odstavce 14a; moţnosti cizích státních příslušníků pak odstavce 14b. a 14c. Jakou lidskou činnost tedy označujeme jako restaurování? Restaurování výtvarných děl památek lze obecně definovat jako činnost zaměřenou na sniţování míry rozpadu jejich hmoty a z toho vyplývajícího zániku časem nesené informace a výtvarného sdělení. Restaurování výtvarných a uměleckořemeslných děl můţeme popsat jako činnost, při které jsou staré struktury ochraňovány proto, aby byly zachovány jejich autentické hodnoty. Smyslem restaurátorských zásahů je udrţet co nejvíce hodnot a funkcí těchto děl pokud moţno neporušených (intaktních). Pojmenování restaurování (v uţším slova smyslu) je moţné ve vztahu k výtvarným dílům památkám pouţít pro označení různých způsobů jejich 5 Václav GIRSA, Josef HOLEČEK, Pavel JERIE, Dagmar MICHOINOVÁ:Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, NPÚ 2004, 112 s. 21

23 odborného ošetření, při němţ, na rozdíl od konzervace, můţe docházet i ke změně jejich dochovaného vzhledu. Při konzervaci (v uţším slova smyslu) naproti tomu jde jen o takové odborné ošetření hmotné podstaty výtvarného díla památky, jeţ má prodlouţit trvání dochované hmoty a informací, které památka pronáší časem, aniţ by při tom došlo ke změně jeho vzhledu. V oblasti restaurování hraje klíčovou roli pojem autenticita, který je pouţíván jako výraz vyjadřující pravost výtvarného díla památky, jeho originalitu a původnost, pokud jde o časové, autorské a místní určení a také původnost jeho hmoty. Ke všem výše uvedeným obecně formulovaným poţadavkům musí být přihlédnuto při kaţdé konkrétní restaurátorské akci. Ta musí vycházet z vyhodnocení seriozně provedeného restaurátorského průzkumu, na základě tohoto vyhodnocení zpracovaného záměru restaurování a musí také přihlédnout k novým zjištěním, ke kterým můţe dojít v průběhu restaurátorského zásahu. Ve shodě s Benátskou chartou musí být restaurování uměleckých a uměleckořemeslných děl provázeno dokonalou dokumentací v podobě analytické a kritické písemné zprávy, ilustrované např. kresbami, kopiemi, fotografiemi, plány apod. Ve zprávě musí být zaznamenány podmínky, v nichţ se památka nachází, technické a formální znaky vztahující se k procesu jejího vzniku a historii. Dále by měly být dokumentovány všechny fáze restaurování a všechny uţité materiály a metody. Tato dokumentace by měla obsahovat přesné údaje o termínech průzkumů, diagnóz a jejich vyhodnocení. 6 Historické omítky a barevnost fasád Historické omítky a jejich nátěry působivě dotváří věrohodný a celistvý obraz omítaných historických staveb. Do jaké míry to platí, je moţné se přesvědčit na mnoha případech, kdy byly autentické historické omítky neprofesionálně opraveny nebo nahrazeny novými omítkami. Přitom estetická a architektonická působivost omítky na fasádách i v interiérech 6 Čerpáno z internetu 22

24 historických objektů není zdaleka všechno, čím k nám mohou historické omítky promlouvat. Historická omítka je zpravidla souvrství několika dobových, přes sebe nanesených omítkových vrstev včetně dobových barevných povrchových úprav. Nezřídka omítky staveb s gotickým původem obsahují souvrství tvořená z omítek gotických, renesančních, barokních, klasicistních i omítek charakteristických pro 20. století. Historická omítka a její nátěry jsou vlastně jakýmsi archivem, který uchovává stopy po stavebním vývoji objektu a obsahuje doklady o estetickém cítění našich předků. Je to hmotný doklad jejich řemeslných dovedností a stupně jejich technické vyspělosti, zejména kdyţ si uvědomíme, ţe trvanlivost historických omítek lze počítat ne v desítkách, ale ve stovkách let. Přesto jsou historické omítky nedoceněnou součástí našeho kulturního dědictví. Proto je nezbytné připomínat, ţe historické omítky a jejich nátěry je třeba chránit. Základní východiska šetrného přístupu k ochraně historických omítek a nátěrů přináší ve stručné podobě tento příspěvek. V první řadě péče o historické omítky je mezioborová disciplína, při které je prospěšné propojit specifické odborné znalosti specialistů z řad pracovníků památkové péče, architektů, projektantů, stavařů, památkových technologů, často i restaurátorů a v neposlední řadě řemeslníků, kteří práce provádějí. Celý proces péče o historické omítané konstrukce a omítky je ovlivněn skutečností, ţe omítky jsou neoddělitelnou součástí objektu a navíc je stav omítek velmi závislý na stavebně technickém stavu objektu. Péče o historické omítky je tedy součástí komplexní péče o objekt, nelze ji navrhovat a posuzovat jako oddělený a od stavby odtrţený problém. Šetrná péče o historické omítky vychází z poznatku, ţe k poškozování omítek nedochází ve velké většině případů primárně z důvodů nedostatečné ţivotnosti omítky, ale především proto, ţe jsou v důsledku provedení druhotných nevhodných stavebních úprav (kam lze zařadit i neúdrţbu) omítky vystaveny podmínkám, které vedou k jejich destrukci. Jednou z hlavních příčin poškozování historických omítek je nadměrné zavlhání konstrukcí, které je nesou. Proto se nejčastěji projevy poškození objevují v 23

25 soklové partii nebo (v případě neefektivního řešení stavu) nad touto patrií, dále pak v podstřeší a v místech, kam zatéká voda. Je to zpravidla způsobeno druhotně provedenými úpravami, které brání plošnému odvodu vlhkosti z neizolovaného podzákladí (a to jak v interiéru neprodyšné, často v několika vrstvách poloţené podlahy, tak i v exteriéru neprodyšné úpravy blízkého okolí stavby, např. asfaltové chodníky a vozovky). Významnou negativní roli hrají také svody dešťové vody, kdyţ svádí vodu k patě objektu namísto do kanalizace, dále pak neudrţované střechy a tělesa komínů, kterými do objektů zatéká. Odstraněním nevhodných podmínek tedy příčin poškozování omítek, dojde postupně ke stabilizaci špatného stavu. Protoţe stabilizace původně špatného stavebně technického stavu zanedbaných historických objektů je zpravidla dlouhodobý proces, je vhodné plánovat práce spojené s vlastní konzervací omítek aţ do doby, kdy se stav objektu začne viditelně zlepšovat. Za takových podmínek je pak moţná záchrana i váţně poškozených cenných originálů. Konkrétní postup a rozsah péče o historické omítky nelze uvést jako universální a obecně platný. Je to vţdy proces individuální, ovlivněný řadou činitelů, různých pro různé objekty, podmínky a vlastnosti dochovaných historických materiálů. Při návrhu postupy obnovy, který by měl vycházet z výsledků průzkumů, je třeba respektovat, ţe se bude jednat o zásahy do historických konstrukcí a materiálů, takţe jejich ochrana by měla být hlavním kritériem pro selekci postupů a materiálů. Při péči o historické omítky upřednostňujeme minimalizaci zásahů do originálu před plošnou náhradou (rekonstrukcí) omítek. To je podmíněno nejprve zlepšením stavu objektu a opravou stávajících omítek doplňky, které by se měly zapojit do celku. Doplňky musí být provedeny na vysoké řemeslné úrovni, vzorem pro postup nanášení, rukopis zpracování, strukturu a barevnost povrchu jsou historické omítky v bezprostředním okolí doplňovaného místa. Rozhodně je třeba se vyvarovat postupu, který je bohuţel běţný pro současnou praxi, kdy prvním krokem obnovy historických omítek je jejich plošné otlučení. Je bláhové se domnívat, ţe nově provedené omítky budou 24

26 lepší a trvanlivější, ţe takto vedená obnova bude finančně méně náročná. Navíc historický objekt s nově provedenými omítkami zpravidla nepůsobí věrohodně a v případech, kdy nejsou odstraněny příčiny, které vedly k poškození historických omítek, dojde záhy k poruchám i na nových omítkách. Také výběr vhodných materiálů pro ošetřování historických omítek je ovlivněn konkrétní individuální nálezovou situací. V souladu s principy pro volbu vhodných materiálů pro doplnění historických omítek platí zásada, ţe nové doplňky musí být slučitelné (kompatibilní) s doplňovaným originálem, tj. měly by se originálu co jevíce blíţit sloţením, tak i způsobem provedení. Je tomu tak proto, ţe vlastnosti materiálů jsou dány jak jejich sloţení, tak i způsobem, jakým byly připraveny. Proto jsou upřednostňovány materiály a postupy tradičních tj. v souladu s dobovými řemesly. Navíc jsou tradiční řemesla a technologie svébytnou kulturní hodnotou a kulturním dědictvím. Jejich existence je v přímé souvislosti s existencí památek. Historické omítky jsou nejen krásné, ale mají také velkou hodnotu. Při péči o ně se často střetávají zájmy investorů se zájmy památkářů. Investoři vţdy budou prosazovat přístupy, které zajišťují prioritně trvanlivost obnovy, úkolem památkářů je chránit unikátní dochované hodnoty. Koncepčním a systematickým přístupem k péči a k ochraně historických omítek lze bezesporu vyhovět oběma stranám. Vyţaduje to však konstruktivní komunikaci obou stran a společný cíl: profesionální, důstojný, věrohodný a trvanlivý výsledek. Historická okna a dveře Okna jsou významnou součástí architektonického dědictví. Toto dědictví je váţně ohroţeno jak ztrátou dochovaných historických oken, tak rezignací na uţívání odpovídajících materiálů a architektonických forem. Smyslem památkové ochrany je proto snaha zachovat dochovaná hodnotná historická okna a ovlivňovat podobu nových oken ve prospěch zachování adekvátní architektonické podoby. Tyto poţadavky jsou v praxi památkové péče často konfliktní, protoţe se rozcházejí s očekáváním stavebníků. Konflikt má objektivní základ pouze z části, protoţe je do značné míry podněcován 25

27 masivní reklamou výrobců. Problém je v tom, ţe argumentace ve prospěch nových oken je zjednodušena na úroveň reklamního sloganu. Představy stavebníků tak vycházejí často z neúplných nebo zcela zkreslených informací. Reklama mimo jiné nepřipomíná rizika ani nevysvětluje podstatné technické souvislosti. Posouzení návrhu na výměnu oken u památkově chráněných staveb zahrnuje dva kroky: ověření hodnoty existujících oken a rozhodnutí, zda je přijatelné je odstranit; teprve pokud poţadavek na zachování existujících oken není opodstatněný nebo přiměřený, můţe následovat posouzení návrhu nového řešení. Novým řešením nemusí být vţdy kompletní výměna. Můţe se jednat např. o výměnu pouze vnitřních či vnějších křídel špaletových oken či o přidání dalšího řádu. Při zvažování záměru obnovy oken je vhodné respektovat následující zásady: zachovat dochovaná okna tam, kde je to odůvodněné a přiměřené; v případě, ţe dochovaná okna jsou památkově hodnotná, ale nevyhovují z jiných důvodů, preferovat méně razantní opatření, neţ je celková výměna; snaţit se o zachování vzorků hodnotných příkladů tam, kde zachování celého souboru není reálné; pokud mají být měněna novodobá okna, která jsou z hlediska architektury dotčené stavby závadou, preferovat pro nová okna návrat k památkově adekvátní formě; snaţit se o prohloubení poznání průzkumy a dokumentací; vyloučit nejen plastová okna, ale všechna okna, která svým provedením nejsou kompatibilní s ochranou kulturně-historických hodnot architektonického dědictví; u nových oken respektovat adekvátní architektonickou formu, materiál a zpracování 26

28 konstrukce a vnější podoba okna spolu neoddělitelně souvisejí. Vzhled okenního rámu a křídel není tvořen pouze členěním a průřezem (profilací) prvků, ale také konstrukcí a způsobem otvírání. Dvojitá okna s vnějšími křídly ven otvíravými vypadají jinak neţ jeden rám s dvojsklem a s moţností sklápění. návrh nového okna proto není správné omezovat pouze na materiál a členění, ale je potřeba zabývat se i konstrukcí, způsobem otvírání, profilací, zasklením, kováním, detaily, povrchovou úpravou a barevností preferovat zachování špaletových (dvojitých) oken; chránit okna s vnějšími křídly ven otvíravými; při zvaţování osazení nových těsných oken se zabývat zároveň s náhradním způsobem zajištění větrání. Nedostatečné provětrání vede k problémům z hlediska hygieny vnitřního prostředí. Dokonalé utěsnění obytného prostoru s plynovým spotřebičem, např. karmou, můţe mít tragické důsledky. Odborníci v souvislosti osazením těsných oken preferují nucené větrání. Materiálové řešení Pro architektonické dědictví je uţívání tradičních materiálů charakteristické. Je součástí jeho kulturní hodnoty. Tak jako obraz malovaný olejem nelze plnohodnotně nahradit fotografií imitující olejový obraz, tak pro zachování architektonického dědictví není moţné rezignovat na uţívání dřeva, kamene, pálené krytiny a dalších materiálů, ze kterých byly památky v minulosti postaveny a kterými byly udrţovány po dobu své existence. Soudobé materiálové alternativy mohou být srovnatelné funkčně, ale z hlediska památkové péče má uţití tradičního materiálu hodnotu samo o sobě a je v principu nenahraditelné. Proč nejsou v historickém prostředí vhodná plastová okna Uţití tradičního materiálu a jeho odpovídající zpracování má z hlediska památkové péče hodnotu samo o sobě, a mělo by proto být preferováno. Plastová okna tomuto základnímu poţadavku péče o architektonické dědictví nevyhovují. 27

29 Nevhodnost plastových oken nespočívá pouze v odlišném materiálu, ale také v konstrukci a charakteristických detailech. I kdyţ se uţívané typy oken v minulosti často opakovaly, přesto jsou různorodé, mívají různou profilaci a individuální výzdobné prvky. I v případě, ţe konkrétní systém plastových oken lze doplnit profilací, neznamená to, ţe tímto způsobem lze dosáhnout shodného profilu s jakoukoliv předlohou. Zhotovení tvarově shodných prvků v systému plastových rámů by totiţ vyţadovalo výrobu atypických výrobků na zařízeních v principu koncipovaných na sériovou výrobu, coţ není reálné. Dále je třeba vzít v úvahu, ţe vzhled okna není tvořen pouze průřezem (profilací) prvků, ale i konstrukcí a způsobem otvírání. Plastové rámy představují systém, pro který jsou způsob otvírání a s ním spojené detaily příznačné. Tento systém je v zásadě odlišný od podoby tradičních okenních rámů. Pro dosaţení charakteristických vlastností systémů plastových oken jsou potřeba masivnější průřezy. Členění nevychází z konstrukce vyţadující dělení křídel příčlemi pro zasklení jednotlivými tabulkami, toto členění je pouze formálně napodobováno dekoračními lištami. Okna se pohledově neuplatňují pouze zvenku, ale jsou vnímána rovněţ z interiéru. V této souvislosti je vhodné připomenout mimo jiné otázku kování. Konečně je třeba zmínit odlišnou povrchovou úpravu a odlišný způsob stárnutí. Všechny tyto systémové odlišnosti mají dopad na vzhled okenního rámu. Předpoklad, ţe plastová okna mohou vypadat shodně jako tradiční okno, není reálný. Stejně nevhodná jsou ale i dřevěná nebo kovová okna, pokud mají podobné detaily jako okna plastová (průřezy a profilace, způsob otvírání, detaily). Pro historické stavby bývají z hlediska izolačních schopností obvykle výhodnější špaletová okna neţ jeden rám. Zachování špaletových oken je u historických staveb důleţité i z hlediska architektonického, protoţe na rozdíl od jednoduchého rámu působí prostorově. Pro nezanedbatelnou část architektonického dědictví budou z památkového hlediska adekvátní vnější rámy s křídly ven otvíravými. Provedení špaletového okna nebo okna s křídly ven otvíravými v technologii plastových rámů nejenţe není reálné, ale nemělo by ani smysl o ně usilovat, protoţe uvedené architektonické formy negují 28

30 výhody předmětného systému. Forem, které jsou pro zachování architektonického dědictví potřebné, ale které nejsou v technologii plastových rámů dosaţitelné, je více. Těţko si například představit plastová okna v souvislosti s lidovou architekturou. Památková péče by měla být srozumitelná a předvídatelná. To znamená, ţe srovnatelné příklady mají být posuzovány podle shodných kritérií. Připuštění plastových oken do prostředí památkových rezervací a zón je veřejností vnímáno jako precedens. Rozdílné posouzení takové úpravy v jiném případě, i kdyţ bude objektivně zdůvodněno rozdílnou individuální situací toho kterého objektu, můţe být předmětem sporů. Předmětem památkové ochrany je v případě památkových rezervací a zón prostředí historického sídla, na kterém se podílejí i méně hodnotné budovy. Celková prostředí, pro kterou je území památkově chráněno, a vhodnost uplatňování shodného názoru na celém území památkově chráněného celku jsou důvodem, proč není ţádoucí plastové rámy připouštět ani u staveb, jejichţ individuální památková není významná. Význam špaletových oken Z architektonického hlediska má velký význam zachování špaletových (dvojitých) oken, protoţe působí na rozdíl od jednoduchých rámů prostorově. Jednoduché okno s dvojsklem není z hlediska vzhledu fasády plnohodnotnou náhradou dvojitého okna, ani pokud má shodné členění. Vedle architektonických předností dvojitých oken je třeba upozornit i na jejich příznivější zvukovou izolaci. Osazení jednoduchých rámů nemusí být přínosem ani z hlediska tepelných úspor. Jeden rám nebrání ochlazování nezateplenou špaletou. To lze řešit zaizolováním špalety, ale jedná se o úpravu, která zmenšuje světlost okenního otvoru a obecně je z architektonických důvodů problematická. Úpravy dochovaných oken V případě památkově hodnotných oken je vhodné pro lepšení izolačních vlastností preferovat úpravy před výměnami. Názor Národního památkového ústavu vyjadřuje prohlášení, které přijal 18. května 2009 spolu s Českou komorou architektů a Státním fondem ţivotního prostředí. 29

31 Nevyhovující vlastnosti dochovaných oken lze zlepšit nejen výměnou, ale také úpravou. Netěsnící křídla lze dotěsnit. U jednoduchých oken lze přidat druhý rám. V některých případech je dřevěný rám natolik masivní, ţe snese zvětšení dráţky a osazení dvojskla. U dvojitých oken můţe být řešením výměna vnějších či vnitřních křídel ve prospěch nových křídel s dvojsklem. Z hlediska stavební fyziky je uţití dvojskla u vnějšího okna výhodnější. Uţití dvojskla u vnitřního skla je ale technicky řešitelné. V tomto případě však musí být vnitřní okno těsné. Rozhodnutí, zda vyměnit vnější či vnitřní křídla, by se mělo odvíjet od jejich kulturní hodnoty. Pokud je například na vnitřní straně dochováno původní okno z 18. století a vnější rám s křídly je novodobý, je správné zachovat hodnotnější vnitřní okno. U oken historizující architektury jsou vnější okna obvykle bohatě zdobena profilací a řezbami, kdeţto vnitřní bývají prostší. V takovém případě je vhodné zachovat okna vnější. Tepelně izolační vlastnosti oken lze zlepšovat i pomocí tradičních prostředků, jako jsou vnitřní nebo vnější okenice a textilní závěsy. Takové řešení však není univerzální. Počet případů, kdy bude připadat v úvahu, je omezený. Ale v případech, kdy jsou okenice zachovány nebo je lze bez potíţí doplnit, není důvod této moţnosti nevyuţít. Textilní závěs můţe být řešením např. u funkcionalistických staveb. 7 Střešní krajina Charakteristická podoba střech, přispívající k vědomí vlastní identity, pozitivní a nenahraditelná z hlediska uchování celku a uchování krásy českých a moravských města i vesnic a Obrázek č.5 historie/_galerie/834087?type=i mage&pozice=1 7 Národní památkový ústav metodiku: Ing. Alfréd Schubert: Péče o výplně historických okenních a dveřních otvorů 30

32 v neposlední řadě i místo, které tradiční střechy zaujímají v obraze kulturní krajiny. 8 Při současných opravách historických staveb jsou krovy stále jednou z nejohroţenějších konstrukcí. Šikmé střechy staveb jsou neseny různě sloţitými podpůrnými konstrukcemi krovy. Při jejich zhotovování se tradičně pouţívalo především dřeva, jehoţ přirozené vlastnosti umoţňují navrhovat trámové prostorové soustavy o velkém rozpětí. Na základě mykologického průzkumu odborník doporučí míru a způsob rekonstrukce konkrétního objektu. Staticko-konstrukční posouzení musí být korigováno památkovou ochranou materiálu. Při posuzování opravy by měly být vytipovány pouze skutečně poškozené prvky nebo jejich části napadené hnilobou nebo dřevokazným hmyzem, které ohroţují stavebnětechnickou funkci celé konstrukce. Výměna napadených částí krovu Pokud se jedná o lokální destruktivní napadení, přistupuje se obvykle k výměně nebo opravě napadených dřevěných částí, kdy se odstraní napadená část plus navíc půl aţ jeden metr zdánlivě zdravého dřeva, a nahradí se novým dřevem. Při ověřování stavu konstrukce je nutné věnovat zvýšenou pozornost zhlaví trámů a styku dvou nebo tří konstrukčních prvků. Nové dřevěné části se dosazují tzv. tesařským spojem. Při částečné výměně prvků je nutné měněné části krovů staticky zajistit podepřením, podchycením nebo zavěšením tak, aby se nedeformovala zbylá část dřevěných konstrukcí. Poté je moţné demontovat nebo vyřezávat poškozené části dřevěných prvků. Podle vzájemné polohy spojovaných konstrukčních prvků a účelu rozlišujeme tři základní druhy tesařských spojů: podélné vazby (srazy, plátování), příčné vazby čepování přeplátování, kampování, osedlání/zadrápnutí), zesilování dřeva (zesilující vazby, rozšiřující vazby). 8 Odborná a metodická publikace Péče o střechy historických budov, 2. doplněné vydání příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 63, Národní památkový ústav, ústřední pracoviště, Praha

33 Veškeré dřevěné části, ať původní či nově doplněné, je třeba ošetřit chemickým přípravkem proti biotickým škůdcům podle doporučení odborníka. Vhodné přípravky pro konkrétní stavbu jsou obvykle uvedeny ve zprávě o mykologickém průzkumu. Je-li však objekt ve vysokém stádiu destruktivního napadení, v případech, kdy by hrozil jeho zánik, přistupujeme k celkové výměně všech dřevěných stavebních prvků. Znamená to, ţe se celý krov vyrobí nově; buď podle původních plánů, nebo přímo podle původní konstrukce. Výměna celého krovu Jako první krok se provádí šetrná demontáţ stávajícího krovu, a to zejména je-li napaden dřevomorkou domácí (Serpula lacrymans), která je nejnebezpečnější celulózovorní houbou z čeledi Coniophoraceae. Tato dřevokazná houba se kromě rhizomorf mnoţí téţ výtrusy, které se při nešetrné manipulaci roznesou po celém objektu a hrozí jeho zamoření. V tomto případě se doporučuje napadené dřevo ihned spálit. Po rozebrání konstrukce zabezpečíme objekt speciálními stavebními plachtami proti nepřízni počasí a přistoupíme k výrobě nové konstrukce, která musí být přesnou kopií historického krovu, jedná-li se o památkově chráněný objekt, kde je kladen důraz i na nejmenší detail. Dokládají vysokou úroveň tesařského řemesla s prostorovou geometrickou a konstrukční představivostí tehdejších řemeslníků spolu s výtvarným citem a smyslem pro řemeslný detail. Z kaţdého prvku lze díky dendrochronologii vyčíst obrovské mnoţství informací. Jsme schopni přesně na rok určit, kdy byl pokácen strom, z nějţ je prvek vyroben. Podle detailů, které jsou v něm zachovány, jsme schopni poznat, zda byl na stavbu dopraven po souši na voze nebo zda byl plaven na voru po řece. Podle stop, které na něm zanechaly tesařské sekyry (99 % dřeva bylo opracováno tesařskými sekyrami), jsme schopni říct, zda byl kmen osekáván na zemi nebo ve vzduchu na tesařských kozách, jestli byl tesař levák nebo pravák, najít stopy po rozměřování jednotlivých prvků a jejich spojů a další zajímavé informace. Schopnost dřeva uchovávat tyto 32

34 informace po celá staletí je pozoruhodná, jiţ proto bychom měli historické krovy chránit Úřady Rekonstrukce historicky cenných, respektive památkově chráněných objektů se u nás řídí právními normami. Základní právní normou, která vymezuje péči o památky v České republice, je takzvaný Památkový zákon - zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči a prováděcí vyhláška k tomuto zákonu č. 66/1988 Sb. Péče o památky musí být citlivá, především by pak nemělo při údrţbě, opravách a rekonstrukcích docházet k poškození našeho kulturního dědictví. A proto je Památkový zákon přísný. Památkový zákon Samotný zákon i vyhláška prošly uţ celou řadou novelizací. Účelem památkového zákona je zabezpečit ochranu kulturních památek jako součást kulturního dědictví společnosti, hmotného svědectví dějin, významného činitele ţivotního prostředí a nenahraditelného bohatství státu. Památkový zákon vytváří podmínky pro jejich zachování a vhodné vyuţívání, vymezuje práva i povinnosti vlastníků kulturních památek a stanovuje postupy, jakými stát zabezpečuje jejich ochranu prostřednictvím příslušných správních orgánů a odborných organizací. Stavebníkům, kteří se pouští do rekonstrukcí chráněných památkových objektů jednoznačně doporučujeme prostudovat zmíněný Památkový zákon, případně si na práci najmout odbornou firmu. Národní památkový ústav Pokud si nevíte rady se svojí stavbou, obraťte se na Ústřední pracoviště Národního památkového ústavu. Jeho pracovníci vedou ústřední seznam kulturních památek, coţ obnáší přes 38 tisíc nemovitých a 320 tisíc movitých památek. Zvláštní ochrana je věnována Národním kulturním památkám, které tvoří nejvýznamnější součást kulturního bohatství národa Čerpáno z internetu 10 Čerpáno z internetových stránek 33

35 4. Národní památkový ústav a péče o památky 4.1 Národní památkový ústav Pietní vztah společnosti ke kulturnímu dědictví a snahy o uchování jeho vybraných částí sahají hluboko do minulosti. Příklady sběratelství a uchovávání starých výtvarných a stavebních děl známe jiţ z antiky (římské sběratelství, ptolemájovské rekonstrukce staroegyptských chrámů ad.). Ve středověku k nim přistoupil kult ostatků svatých a uctívání milostných mariánských soch a obrazů. Ohleduplnost byla v minulosti téměř vţdy motivována buď určitým politickým programem či náboţenským kultem, nebo byla součástí řady uměleckých historismů a stylových revivalů. Ty se staly nedílnou součástí dynamického vývoje evropského umění aţ do současnosti. První velkou kulturní epochou, která znala památkovou péči v novodobém smyslu, byla renesance. Její umělecký individualismus, někdy aţ kult genia, vedl k přesvědčení o jedinečnosti, nenapodobitelnosti a tudíţ i nenahraditelnosti individuálních děl velkých umělců a odtud k potřebě je trvale uchovat. Její obdiv k římské antice jako inspiraci soudobého umění vedl ke studiu antických památek (Brunelleschi, Donatello, Alberti, Palladio ad.) i k prvním opatřením k jejich uchování (bula Pia II., Rafael ustavený Lvem X. prvním úředním konzervátorem). Zájem společnosti o umělecké dědictví byl ovšem omezen na úzkou vrstvu společenských a intelektuálních elit a byl velmi selektivní. Tzv. estetický dogmatismus vedl k ocenění jen době blízkých slohových projevů (antika) a negaci či pohrdání ostatními (pro Jeana Baptista Molièra představovaly například gotické katedrály hnusné obludy z nevzdělaných věků ). Stará stavební díla byla bez lítosti bořena nebo úplně přestavována v dobově moderním duchu. Další vývoj vztahu společnosti k dědictví nejvíce ovlivnilo osvícenství a jeho společenský dopad. Šlo zejména o rozšíření obecné vzdělanosti zavedením povinné školní docházky ve vyspělých zemích (u nás dekret Marie Terezie z roku 1774), nemenší význam měl obrovský rozvoj řady vědních oborů včetně historie, archeologie a následně dějin umění (Johann Joachim 34

36 Winckelmann). Velká francouzská revoluce přinesla myšlenku odpovědnosti státu za kulturní dědictví (patrimoine) národa, potřebu jeho inventarizace, uchování a zpřístupnění. Průmyslová revoluce a její negativní průvodní jevy v ţivotním prostředí vedly k pocitu ztráty a potřebě ochrany. Socialistické hnutí dodalo ideu omezení soukromých vlastnických práv z titulu celospolečenského zájmu. Romantismus přinesl fascinaci uměním a kulturou idealizovaného středověku (Walter Scott, Adalbert Stifter, Eugène Delacroix ad.). Nacionalismus probuzený napoleonskými válkami dal ochraně památek, vnímaných jako součást národní identity, politickou a ekonomickou podporu. Díky synergickému působení všech těchto dějinných činitelů došlo během 1. poloviny 19. století téměř současně ke dvěma vzájemně souvisejícím jevům: vytváří se institucionálně a někde i legislativně zakotvená státní ochrana památek (v rakouském soustátí C. a k. Centrální komise pro průzkum a uchování stavebních a uměleckých památek ve Vídni, 1850) a dobová architektonická a umělecká tvorba se dobrovolně zřekla úsilí o sobě vlastní styl či sloh. Nastala půl století trvající éra historismů a stylových revivalů (neogotika, neorenesance, později i neobarok a v závěru 19. století stylový eklektismus). V péči o památky se kolem roku 1850 proti sobě vyhranily dva protichůdné myšlenkové trendy. První je označován jako puristické restaurování. Spočívalo v očišťování památek od mladších slohových doplňků a v jejich přestavbách a dostavbách v dobově moderním stylu (tedy historismu) do fiktivní úplnosti a stylové jednoty (hlavním představitelem byl vynikající francouzský znalec středověké architektury a jejich konstrukčních systémů Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc). Opoziční směr akcentoval hodnotu stáří památky a namísto dostaveb poţadoval preventivní péči, údrţbu a konzervaci dochovaného stavu (hlavními představiteli byli britští umělečtí kritici a sociální i výtvarní reformátoři John Ruskin a William Morris). První směr po celou 2. polovinu 19. století převládl, u nás např. v pracích Friedricha Schmidta a Josefa Mockera (dostavba katedrály sv. Víta v Praze, chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře, hradu Karlštejna ad.). Obnova 35

37 památek se u nich stala jakousi vedlejší větví jejich vlastní historizující tvorby. K radikální proměně došlo aţ kolem roku Architektura a design postupně opustily historismus. Rodící se raná moderna v podobě Art Nouveau, Jugendstilu a secese usiluje vytvořit době vlastní, na historických slozích nezávislé umění ( Der Zeit ihre Kunst vídeňské secese). Téměř současně se neméně radikálně proměnila i teorie a praxe památkové péče. Předchozí historismus a purismus v ní postupně nahrazuje zvědečtění a modernismus. Vůdčí úlohu v tom získávají historici umění, kteří v hodnocení uměleckých děl zavrhují předchozí estetický dogmatismus ve prospěch evolučního nazírání na umění minulosti a uznání stejného významu a nezastupitelnosti všech jeho slohových projevů. Georg Gottfried Dehio v Německu prosazuje historicko kritickou metodu jako východisko zkoumání a hodnocení památek a vrací se k Ruskinovi heslem Konzervovat ne restaurovat. Současně v Rakousku Alois Riegl staví analýzu hodnot památek a jejich vzájemných vztahů jako východisko péče o ně. Zdůrazňuje zákonitost proměn uměleckého chtění a odtud i rozdílných stylových podob uměleckých děl minulosti. Rieglův český ţák Max Dvořák prosadil preferenci konzervace před restaurováním i do praxe a dává památkové péči i významnou etickou dimenzi. Vidí v ní morální povinnost vůči budoucnosti. Okruh zájmu společnosti o dědictví minulosti se v té době značně rozšiřuje (měšťanský dům, fortifikační památky, lidová architektura) a vznikají první pokusy chránit urbanistické a později i krajinné celky (u nás návrh Luboše Jeřábka kodifikovat ochranu praţských historických čtvrtí novým stavebním řádem 1895 a vznik Klubu za Starou Prahu 1900). Modernismus a poţadované zvědečtění památkové péče vyústily u nás v desátých aţ třicátých letech 20. století v novou doktrínu. Lze ji označit za analyticko-modernistickou. Hloubkovou sondáţní analýzou tato metoda odkrývala, s pomocí moderní chemické technologie konzervovala a analyticky prezentovala všechny slohové vývojové fáze památky a trvala na nekompromisním modernismu potřebných doplňků, dostaveb a funkčních adaptací. 36

38 Nová doktrína, jejímţ reprezentantem byl u nás vynikající historik umění, památkář i politik a organizátor kulturního ţivota Zdeněk Wirth, záhy začala v praxi selhávat (často přímo zhoubné účinky uţívaných chemických konzervačních prostředků, porušování výtvarných celků prezentovanou analýzou, nekompatibilita moderních dostaveb po nástupu funkcionalismu). Paralelně s úsilím zakladatelů tzv. České restaurátorské školy Vincence Kramáře a Bohuslava Slánského prezentovat celistvost poškozených výtvarných děl pomocí tzv. reversibilních napodobivých retuší vystoupil proti analytické metodě konzervace architektonických památek historik umění a památkář Václav Wagner. Jeho holistický přístup označovaný jako syntetická metoda respektoval celistvost a výtvarný ráz nejmladší fáze stavebního vývoje památky a u doplňků opět připustil návrat k historickým tvarům. Polemický střet mezi výlučně konzervačním a syntetickým přístupem nebyl ve 40. letech rozhodnut. Zdeněk Wirth zdánlivě prosadil platnost analýzy, Wagnerův přístup však našel stovky paralel v okolní válkou zničené Evropě, kde na mnoha místech byly památky po válce pietně v historických formách obnovovány (včetně celých historických měst Varšavy a Gdaňska). Další vývoj památkové teorie i praxe směřoval ve 2. polovině 20. století k paralelnímu uţití obou protichůdných přístupů (současně realizované akce jako analytické úpravy Strahovského kláštera a vedle toho rekonstrukce Betlémské kaple, konzervace Karolína a vůči ní protikladná rekonstrukce benátských střešních štítů domů na náměstí v Novém Městě nad Metují ad.). Tento proces posléze vyústil v dnešní metodický pluralismus. Volba přístupu je dnes zaloţena na průzkumu a poznání individuálních hodnot památky. Ta je neopakovatelnou uměleckou strukturou i historickým dokladem vyţadujícím vţdy individuálně zváţený metodický přístup zohledňující i její současnou funkci. (Lze připomenout, ţe tomuto metodickému pluralismu dnešní památkové péče odpovídá nemenší pluralismus ve výrazových moţnostech současné architektury, v níţ vše je dovoleno.) 37

39 Přes naznačenou vývojovou proměnlivost společenského vnímání hodnot památek i volby cest k jejich uchování lze v tomto nekončícím procesu nalézt určité konstantní zobecnitelné principy. Jejich platnost, ověřenou často trpce získanou zkušeností, lze předpokládat i pro budoucnost. Poprvé byly uceleně formulovány v mezinárodní tzv. Benátské chartě z roku 1964 doplněné pro oblast památkového urbanismu Washingtonskou chartou z roku 1978 a řadou dalších navazujících mezinárodních dokumentů. Ve značném zjednodušení a při plném vědomí neúplnosti následujícího výčtu patří k těmto principům: Preference preventivní péče, tedy průběţné údrţby památek před renovačními či dokonce rekonstrukčními intervencemi; součástí prevence je i dobrý územní plán a místo, které je v něm památkám přiznáno. Průzkum, dokumentace a objektivní všestranné poznání hodnot památky musí být východiskem jak výběru objektů k ochraně, tak způsobů péče o ně a posléze i jejich prezentace. Obnova památky musí vyváţeně spojovat uchování jejích hodnot s pochopením pro udrţení její ţivé funkce jako nejlepší záruky její trvalé existence. Vědomí nezastupitelnosti originální hmotné substance památky jako zdroje její autenticity a vypovídací hodnoty a jako nositele hodnoty stáří. Věrohodnost nepřímých podkladů o které se obnova opírá; obnova historického tvaru se musí zastavit tam, kde začíná hypotéza (Benátská charta). Památku je třeba uchovat na místě, kde byla postavena nebo pro které byla vytvořena; přemístění památky lze odůvodnit jen výjimečně, ze záchranných důvodů. O památky je nejlépe pečovat prostředky, kterými vznikly, tedy s uţitím historických technologií, postupů a materiálů, jejichţ kontinuitu je třeba udrţet. Chráníme nejen památku, ale i její prostředí a urbanistický či krajinný kontext; v urbanistickém měřítku jde o historický městský půdorys, poměr zastavěných a volných ploch včetně zeleně a historickou skladbu dominant. 38

40 Památková péče musí všemi prostředky obhajovat a prezentovat své cíle a aktivně komunikovat se společností UNESCO Česká republika je jako nástupní stát Československa členem organizace UNESCO od jejího zaloţení V současnosti má Stálou misi při UNESCO a Českou komisi pro UNESCO, která zprostředkovává mezinárodní styk mezi národními institucemi, odborníky a touto organizací. Spolupráce České republiky s organizací UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je plně v kompetenci Ministerstva kultury ČR. Největší díl spolupráce je zaloţen na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, kterou bývalé Československo ratifikovalo v roce Národní památkový ústav, ústřední pracoviště Praha, referát památek s mezinárodním statusem Na počátku roku 2009 byl na ústředním pracovišti Národního památkového ústavu (NPÚ) zřízen samostatný referát památek s mezinárodním statusem s cílem systematicky zajišťovat agendy vázané na kulturní dědictví s přiznaným nadnárodním významem. Úmluva o světovém dědictví UNESCO UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) - Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu je mezinárodní vládní organizace při Organizaci spojených národů, zaloţená v roce 1945 v Londýně. UNESCO má sídlo v Paříţi a jejím posláním je přispívat k vzájemnému porozumění a sbliţování mezi národy na základě mezinárodního rozvíjení výchovné, vzdělávací, vědecké a ostatní kulturní činnosti. V roce 1972 přijaly členské země UNESCO Úmluvu o světovém dědictví, která doplňuje úpravu péče o přírodní a kulturní památky jednotlivých zemí a která směřuje k identifikaci, ochraně, obnově prezentaci nejvýznamnějších světových památek. Na základě Úmluvy byl konstituován Výbor pro světové dědictví (World Heritage Committee) a Fond světového dědictví (World Heritage Fund), které začaly pracovat v roce Spolupráce České republiky s UNESCO v oblasti péče o kulturní dědictví je v kompetenci 11 Čerpáno z internetu 39

41 Ministerstva kultury. Největší podíl spolupráce je zaloţen na naplňování Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Jedná se o unikátní mezinárodní právně závazný dokument, který spojuje princip ochrany kulturního dědictví s ochranou přírody. Na základě Úmluvy se vytváří Seznam světového dědictví (World Heritage List), do něhoţ jsou zapisovány památky s mimořádnými univerzálními mi. (Pro tento seznam se v České republice často uţívá název Seznam památek UNESCO, který však není přesný.) O zápisu do prestiţního Seznamu světového dědictví rozhoduje Výbor světového dědictví, sloţený ze zástupců smluvních stran úmluvy. Ve svých rozhodnutích se Výbor opírá o odborná stanoviska poradních organizací. V oblasti kulturního dědictví je tímto orgánem ICOMOS (International Council of Monuments and Sites) - Mezinárodní rada pro památky a sídla. ČSFR přistoupila k Úmluvě dne a závaznou se pro ni stala dnem Na základě sukcese je platná pro ČR. Text Úmluvy a oznámení o přístupu byly publikovány ve Sbírce zákonů č. 159/1991 Sb. Hlavním posláním Úmluvy je povinnost smluvního státu zabezpečit označení, ochranu, zachování a předávání kulturního a přírodního dědictví budoucím generacím. Stát to zajistí při maximálním vyuţití svých vlastních zdrojů, případně s mezinárodní pomocí a spoluprací. Základním principem výběru památek do Seznamu světového dědictví je jejich mimořádná, jedinečnost, autenticita a celistvost. Z toho vyplývá, ţe v Seznamu nemohou být všechny hodnotné památky. Seznam je reprezentativní a zapsané památky částečně symbolicky zastupují určitý stavební typ daného období v určitém širším regionu. Na druhé straně výběr podléhá i geopolitickým hlediskům, protoţe Výbor pro světové dědictví usiluje o vyváţené zastoupení jednotlivých členských států úmluvy a světadílů jako celků. Pro zápis na Seznam světového dědictví je nezbytné v nominační dokumentaci a v průběhu expertního posuzování prokázat, ţe nominovaná památka (lokalita) splňuje jednu či více z dále uvedených kritérií, splňují poţadavek maximální autenticity a je prokázána dostatečnost koncepčních materiálů, zajišťujících uchování památky do budoucnosti: 40

42 Kritéria pro kulturní památky jsou uvedena v článku 24 prováděcích směrnic Úmluvy. Kaţdá světová památka by měla: představovat mistrovské dílo lidského tvůrčího génia; vykazovat významnou vzájemnou výměnu lidských hodnot během určitého časového období nebo v určité kulturní oblasti světa, a to v oblasti rozvoje architektury nebo techniky, monumentálního umění, urbanismu nebo krajinářství; být nositelem jedinečného nebo alespoň výjimečného svědectví o kulturních tradicích nebo civilizaci dosud existující nebo zaniklé; být vynikajícím příkladem určitého typu budovy nebo architektonického či technologického souboru nebo krajiny, jeţ ilustruje určité významné období historie lidstva; být vynikajícím příkladem tradičního lidského osídlení nebo vyuţívání půdy, typického pro určitou kulturu či kultury, a to zvláště v případě, kdy by tyto prvky mohly být narušeny v důsledku vzniku nevratných změn; být přímo či hmatatelně spojena s událostmi nebo ţivými tradicemi, myšlenkami či vírou, uměleckými a literárními výtvory výjimečného celosvětového významu (Výbor zastává názor, ţe toto kritérium by mělo být důvodem pro začlenění do Seznamu pouze za výjimečných okolností a ve spojení s dalšími kulturními nebo přírodními kritérii). Národní památkový ústav z pověření Ministerstva kultury zpracovává podklady pro nominace památek České republiky na Seznam světového dědictví v oblasti kulturního dědictví. Územní pracoviště NPÚ připravují podklady pro monitorovací zprávy o těch českých památkách, které jiţ na tomto prestiţním Seznamu zapsány jsou. V současné době (2007) má Seznam světového dědictví 851 poloţek (památek) ve 141 zemích (K říjnu 2006 bylo členy Úmluvy o ochraně světového dědictví 184 států.). Z toho je 660 památek kulturních, 166 přírodních a 25 smíšených (tj. s kulturními i přírodními mi). Česká republika má na Seznamu světového dědictví 12 lokalit: Historické jádro Prahy (1992) bylo na Seznam zapsáno v rozsahu Praţské památkové rezervace. Představuje unikátní celek historických 41

43 praţských měst Starého Města, Josefova, Nového Města, Vyšehradu, Malé Strany a Hradčan s dominantou Praţského hradu, s Karlovým mostem a bezpočtem kostelů a paláců. Velkorysé středověké zaloţení Nového Města v návaznosti na starší urbanistickou strukturu a dochované architektonické bohatství svědčí o uměleckém, společenském a kulturním vlivu města od středověku do současnosti. Historické jádro Českého Krumlova (1992) bylo zapsáno na Seznam v rozsahu městské památkové rezervace. Český Krumlov s početným souborem významných architektonických památek je reprezentantem mimořádně intaktně dochovaného středověkého feudálního města, které se rozvinulo podél meandrů řeky Vltavy ve vazbě na gotický hrad, postupně přestavěný na velkolepý zámek s cennými renesančními a barokními částmi. Historické jádro Telče (1992) bylo na Seznam zapsáno v rozsahu městské památkové rezervace. Telč představuje jedinečné celistvě dochované drobnější středověké město s vodním opevněním, dominantním zámkem dochovaným v podobě pozdně gotických a renesančních přestaveb a s mimořádně působivými frontami městských domů renesančního a barokního tvarosloví kolem náměstí. Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře (1994) Poutní kostel u Ţďáru nad Sázavou byl na počest českého světce postaven na počátku 18. století z podnětu opata zdejšího cisterciáckého kláštera. Autorem jedinečného půdorysného a hmotového řešení kostela a celého areálu byl geniální architekt Jan Blaţej Santini. Památka na Seznamu reprezentuje i originální invenci českého gotizujícího baroku 1. čtvrtiny 18. století. Kutná Hora: historické jádro města s kostelem sv. Barbory a katedrálou Panny Marie v Sedlci (1995). Pod tímto názvem byla na Seznam světového dědictví Kutná Hora zapsána a zahrnuje městskou památkovou rezervaci Kutná Hora a kostel Panny Marie v předměstí Sedlec. Kutná Hora představuje středověké královské město, jehoţ prosperita a výstavnost byla podmíněna bohatstvím stříbrných dolů. Vrcholně gotický kostel sv. Barbory katedrálního typu je jedním z pokladů pozdně středověké architektury, 42

44 stejně jako gotický cisterciácký chrám v Sedlci, invenčně opravený na počátku 18. století Janem Blaţejem Santinim v duchu českého gotizujícího baroku. Kulturní krajina Lednice-Valtice (1996) byla na Seznam zapsána v rozsahu krajinné památkové zóny Lednicko-Valticko a svými 200 km2 je jedním z největších člověkem koncepčně upravených areálů v Evropě. Přestavuje dílo vzniklé v průběhu století na panství rodu Liechtensteinů. Spolu s barokním zámkem ve Valticích a klasicistním a novogoticky přestavěným zámkem v Lednici obsahuje mnoţství dalších cenných klasicistních a romantických usazených v krajině upravené podle principů romantického krajinářství. Vesnice Holašovice (1998) byla na Seznam světového dědictví zapsána v rozsahu památkové rezervace. Holašovice reprezentují mimořádně celistvě dochované historické jádro vesnice s pravidelným středověkým zaloţením, s početým souborem zděných vesnických staveb z století a zastupují v evropském regionu zcela jedinečný styl jihočeského lidového baroku. Zahrady a zámek v Kroměříţi (1998) byly na Seznam světového dědictví zapsány v rozsahu národní kulturní památky arcibiskupský zámek v Kroměříţi s Podzámeckou a Květnou zahradou. Celek reprezentuje výjimečně celistvý obraz barokního sídla olomouckého biskupství se zahradami zaloţenými podle vrcholně barokních principů a ovlivňujícími tuto tvorbu ve střední Evropě. Zámek v Litomyšli (1999) byl zapsán na Seznam světového dědictví v rozsahu národní kulturní památky zámek Litomyšl. Je charakteristickou ukázkou renesančního zámku s arkádovým nádvořím, typem sídla početně stavěného v českých zemích, se svébytným výrazem daným místními uměleckými vlivy, dále rozvíjejícími italské podněty. Zámek s kvalitní výzdobou obsahuje i mladší barokní zásahy z 18. století a spolu s komplexem hospodářských staveb dokládá obraz feudálního sídla svého druhu. Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci (2000) byl na Seznam světového dědictví zapsán jako část souboru národní kulturní památky Soubor sloupu 43

45 a kašen v Olomouci. Sloup představuje vrcholný příklad památníku morových epidemií, uměleckého díla charakteristického pro prostředí evropských měst v období baroku. Jeho monumentální zjev je přitom syntézou architektonického hmotového pojetí s vnitřní kaplí a vertikálního řešení s početnou skupinou skulptur mimořádné umělecké hodnoty. Byl postaven v polovině 18. století jako kompoziční vrchol celku barokních děl na Horním náměstí historické moravské metropole. Vila Tugendhat v Brně (2001) je zapsána v rozsahu národní kulturní památky. Vila je vynikajícím příkladem světové funkcionalistické architektury, jedním z klíčových děl architekta Miese van der Rohe. Vila byla ve své době ztělesněním moderních názorů na bydlení ve vzájemně se prostupujících prostorech, s těsnou vazbou na přilehlou zahradu, s vyuţitím moderních stavebních postupů a konstrukčních principů při vysoké kvalitě pouţitých materiálů. Stavba se stala symbolem moderní brněnské architektury a ovlivnila názory na obytný prostor. Ţidovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa v Třebíči (2003) je souborem zaujímajícím část městské památkové zóny v Třebíči. Zahrnuje bývalou ţidovskou čtvrť Zámostí, ţidovský hřbitov severně od této čtvrti a kostel sv. Prokopa jako součást bývalého kláštera benediktinů (později zámku) v Třebíči (severozápadně od ţidovské čtvrti). Soubor je vzácným příkladem dlouhodobé pokojné koexistence dvou kultur v moravském feudálním městě. Ţidovská čtvrť, mimořádně uceleně zachovaná v působivém prostředí mezi řekou a skalním masívem severně od vlastního centra Třebíče, se rozvíjela od středověku do 20. století. Její podoba dokládá urbanistický vývoj ţidovských čtvrtí, jejich postupné zahušťování i vnější proměny staveb, z nichţ řada má dochované renesanční či barokní jádro. Románsko-gotická bazilika sv. Prokopa je obdivuhodnou uměleckou syntézou konstrukčních a výtvarných principů evropské architektury 1. poloviny 13. století, svým vybavením a ztvárněním v jihomoravském prostředí této doby zcela ojedinělou. 44

46 5. Oceňování historické stavby Při oceňování historické stavby nelze postupovat, dle předepsaných pravidel, či metod. Kaţdá tato stavba je unikát a z uměleckého a kulturního hlediska neocenitelná. Dle mého úsudku, v případě takovéto situace, lze oceňovat stavbu pouze podle vlastního úsudku a zkušeností. Samozřejmě musíme vzít v potaz finanční náklady vloţené do rekonstrukce a poté přidat dle vlastního uváţení, hodnotu lokalizace a stáří uměleckého díla. Historické budovy mají své jedinečné kouzlo a zároveň kladou mnohem větší nároky na údrţbu neţ novostavby. Uzpůsobení dnešním poţadavkům a standardům navíc vyţaduje specifické a mnohdy velmi nákladné stavební úpravy. Výměnu nevyhovujících částí domu většinou neošálíte levnými prefabrikovanými výrobky, které v případě novostaveb vyhoví. Vše se musí dělat na míru. Při stavebních úpravách je často nutná konzultace s odborníkem, který poradí s výběrem vhodného materiálu a toto všechno je nutné zařadit do faktorů při oceňování historického objektu. Do diskuse lze nicméně předloţit další alternativy vstupní ceny, a to buď na bázi ceny podle zákona o oceňování s přihlédnutím k umělecké a kulturní hodnotě anebo standardní pořizovací ceny, zejména u nemovitých kulturních památek nabytých koupí. Ocenění památky dle uměleckého hlediska Kaţdá historická památka dle uměleckého hlediska, je povaţována za neocenitelnou a proto je velmi diskutabilní stanovit hodnotu po této stránce. Záleţí na několika faktorech, ke kterým lze přihlédnout při stanovení hodnoty, a to : Stáří objektu, to znamená, čím starší památka je, tím větší má hodnotu, Stavu uměleckého díla stavu díla vzhledem k jeho vývojovým etapám Kulturní po této stránce neocenitelná Ocenění památky dle stavebního hlediska Při stanovování celkové stavební hodnoty díla, samozřejmě musíme započítat nejen stav dochované konstrukce, ale i náklady spojené s rekonstrukcí. Samozřejmě záleţí na stavu dochované konstrukce, zdali je 45

47 poškozena nebo ne. A s tím je spojena náročnost technologie dobové konstrukce a materiálu. Finanční pomoc (financování, dotace, daně...) Podle platného památkového zákona je povinností vlastníka kulturní památky pečovat o její uchování na vlastní náklad, přičemţ ale platí ústavní zásada, ţe nuceně omezovat vlastnická práva lze pouze zákonem a za náhradu. Platná vládní Koncepce účinnější péče o památkový fond v České republice do roku 2005 (schválená usnesením vlády ze dne č. 278) stanovila cíl: Zajistit finanční podporu vlastníků kulturních památek různými formami obligatorní nepřímé pomoci a fakultativní přímé pomoci z veřejných rozpočtů. Proto bylo po zrušení okresních úřadů do zákona nově vtěleno zmocnění pro kraje a obce poskytovat z vlastních prostředků příspěvky vlastníkům kulturních památek. Ministerstvo kultury můţe příspěvek poskytnout pouze v takovém případě, kdy je na zachování a obnově kulturní památky mimořádný společenský zájem. Tento zájem je ministerstvem blíţe vymezen prostřednictvím specializovaných programů, které jsou koncipovány tak, aby poskytnutím finančního příspěvku bylo dosaţeno dlouhodobých cílů státu v péči o památkový fond v ČR a současně maxima multiplikačních efektů v souladu s citovanou koncepcí. Dotace na kulturní památku Velmi důleţitou otázkou při obnově kulturních památek nebo objektů v památkovém území jsou samozřejmě finanční prostředky. Tak jako u jiných věcí, včetně nemovitostí platí princip vlastnictví zavazuje takţe hlavní tíha odpovědnosti za stav majetku přísluší jeho vlastníkovi. Toto plně platí i v oblasti kulturního dědictví. Protoţe uchování kulturního dědictví je i veřejným zájmem, jsou kaţdoročně připravovány podmínky pro finanční pomoc vlastníků, při procesu obnovy nebo záchrany kulturního dědictví. Moţnost přiznat příspěvek je zakotvena přímo v památkovém zákoně, v jeho 16, kde se uvádí, ţe vlastníkovi kulturní památky můţe být na základě jím připravené ţádosti poskytnut příspěvek na zvýšené náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky za účelem jejího účinnějšího společenského uplatnění anebo tehdy, nemůţe-li vlastník 46

48 kulturní památky uhradit z vlastních prostředků náklady spojené se zachováním nebo obnovou kulturní památky. Příspěvky jsou poskytovány z nejrůznějších programů, z fondů krajů nebo obcí. Je potřebné vědět, ţe Národní památkový ústav ţádné příspěvky poskytovat nemůţe, není výkonným orgánem státní správy, naopak pro objekty, které jsou v jeho péči také musí o příspěvky na obnovu ţádat. To ale neznamená, ţe NPÚ není do procesu přidělování prostředků nijak zapojen. Příspěvky jsou přiznávány samozřejmě výhradně na takové úpravy a zásahy, které jsou v souladu s metodicky správnými principy a skutečnou potřebou. Z tohoto důvodu bývá standardní součástí ţádosti buď přímo doporučení NPÚ nebo závazné stanovisko výkonného orgánu památkové péče, které je vydáváno na základě písemného podkladu NPÚ. Pracovníci NPÚ jsou také obvykle členy komisí, které jsou pro transparentnost rozdělování finančních příspěvků zřizovány těmi subjekty, které konkrétní příspěvky přidělují anebo jsou k práci takových komisí přizývaní, protoţe znají konkrétní situaci v terénu a mají i schopnost účinně spolupracovat při určování priorit. Je totiţ téměř pravidlem, ţe ţádosti o poskytnutí příspěvku v souhrnu vysoce překračují reálné moţnosti jednotlivých fondů, ze kterých jsou příspěvky poskytovány. Podrobnosti o poskytování příspěvku na zachování a obnovu kulturní památky stanoví vyhláška č. 66/1988 Sb (externí odkaz)., kde jsou blíţe popsány doklady, které je třeba doloţit k ţádosti o poskytnutí příspěvku (v 11 15). Patří k nim zejména bliţší specifikace druhu, rozsahu, způsobu, plánovaného termínu provedení prací a sjednané nebo odborně odhadnuté ceny obnovy kulturní památky, včetně specifikace prací, ke kterým se váţe ţádost o příspěvek a fotodokumentace současného technického stavu kulturní památky nebo jejích částí podle druhu a rozsahu prací, ke kterým se váţe ţádost o příspěvek a další podklady podle povahy programu. Přehledné informace o aktuálních dotačních moţnostech uvádějí například stránky Ministerstva kultury v rubrice Granty a dotace Čerpáno z internetu 47

49 Závěr teoretické části Shrnutí mé teoretické části této práce je, ţe rekonstrukce památek jsou velmi náročné, jak po stránce technologické, tak po stránce finanční nákladnosti a dodrţování legislativních postupů. Během zkoumání těchto staveb jsem zjistila, ţe je velmi těţké a diskutabilní je ocenit, vzhledem k posuzování nejen technického hlediska, ale i uměleckého a kulturního. Dále bych podotkla, jak je důleţité, při tomto oceňování, praxe a orientace v umělecké oblasti. V případě oceňování památky bych zvolila postup následující, nejdříve památku po technickém stavu zrekonstruovat a poté náklady na opravu zahrnout v rámci oceňování. 48

50 II. Praktická část 1. Ocenění domu U Kamenného zvonu Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s Nároţní 2600/ Praha 5 Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ Dům U Kamenného zvonu čp. 605/13 Staroměstské náměstí Praha 1 STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJEKTU Praha Květen,

51 OBSAH: Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace Ocenění Závěr Přílohy Výpis z katastru nemovitostí Snímek katastrální mapy Fotodokumentace objektu 50

52 Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s Nároţní 2600/ Praha 5 Česká republika 4. května 2011 Oznamujeme Vám, ţe jsme ukončili trţní ocenění majetku označeného nám jako Dům U Kamenného zvonu čp. 605/I Kraj Hlavní město Praha, okres Praha 1, kú Staré město, kod kú , LV 122 Nacházejícího se na adrese Staroměstské náměstí 13, Praha-Staré město, Česká republika V této zprávě Vám předkládáme výsledky našeho šetření. Tato zpráva šetření vyjadřuje můj odborný názor na trţní hodnotu výše uvedeného majetku v absolutním vlastnictví. Zpráva byla zpracována k technickému stavu a právním skutečnostem, platným ke dni Zpráva má slouţit ke zjištění trţní hodnoty majetku. Oceňovaný majetek je zapsán u katastrálního úřadu v Praze, na listu vlastnictví č. 122, pro katastrální území Staré město, obec Praha 1, okres Praha. Výpis z katastru nemovitostí je přílohou této zprávy. Zpracovatelé chápou trţní hodnotu jako reálnou cenu v případě prodeje, či koupi majetku, bez nevýhodnosti obchodu na obou stranách. Oceňovaný majetek ke dni byl uţíván od roku 1988 výhradně jako výstavní prostor galerie hlavního města Prahy. Jedná se o kvalitní, dobře prodejnou nemovitost. Celý objekt, byl vyuţíván k pronájmu. Majetek není vázán ţádným věcným břemenem, či zástavním právem, je bez omezení na vlastnických právem. Absolutní vlastnictví je v souladu s Evropskými standardy pro oceňování a pravidly Mezinárodního výboru pro oceňovací 51

53 normy definovaného jako vlastnictví bez jakéhokoliv omezení, avšak podléhajícímu právu vyvlastnění v obecném zájmu za náhradu, právu propadnutí majetku státu, soudní autoritě a zdanění. Oceňovaný majetek jsme osobně prohlédli a při zpracování ocenění jsme vzali v potaz tyto faktory: Polohu, velikost pozemku Velikost, technický stav a vyuţitelnost stávající budovy a venkovních úprav Nejvyšší a nejlepší vyuţití budovy Převaţující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a poptávku po tomto druhu nemovitostí Náklady na pořízení majetku a opotřebení Předmětem oceňování jsou pouze budovy, stavby a pozemky, bez vnitřního zařízení, technologií apod.. Výměry budov, byly převzaty z podkladů poskytnutých majitelem a nebyly podrobně ověřovány. POPISNÉ INFORMACE POPIS LOKALITY Oceňovaný majetek čp. 605/I, se nachází v samém centru Prahy, na Starém městě. Staré město Praţské (původně nazývané taktéţ Praţské město a Větší město) je nejstarší praţskou čtvrtí. Rozkládá se na pravém břehu Vltavy přímo proti Praţskému hradu a úplně obklopuje malou čtvrť Josefov. Ke Starému městu náleţí i Střelecký ostrov. První osídlení na území dnešní Prahy vzniká jiţ v pravěku, zmínky o existenci kmenových celků máme jiţ z 8. století. První doklady křesťanské architektury pocházejí ze století devátého. V 10. století je jiţ Praha centrem přemyslovského státu. Následující století se Praha stává centrem čilého obchodního ruchu. Staroměstské náměstí (původně nazývané Trţiště) je poprvé připomínáno roku Kolem Staroměstského náměstí ţivelně vyrostla síť domů a kostelů. Tím vzniká pro Staré město charakteristická nepravidelná síť ulic, která se od středověku příliš nezměnila. Dodnes je tak moţné obdivovat 52

54 křivolaké středověké uličky, ale také není sloţité v nich rychle ztratit orientaci. OCEŇOVANÝ MAJETEK Oceňovaný majetek ke dni byl uţíván výhradně jako výstavní prostor galerie hlavního města Prahy. Jedná se o historickou památku. Celá část objektu byla vyuţívána k podnikatelské činnosti. Funkční celek oceňovaného majetku je tvořen pozemkem a historickou památkou vedenou, jako objekt k bydlení. Jednotlivé části majetku budou podrobněji popsány a specifikovány v dalších částech zprávy. Historie Dům byl postaven pravděpodobně koncem 13. století jako palác pro královskou rodinu. S počátky domu je často spojována také Eliška Přemyslovna. Z nejstarší doby pochází nejstarší část domu sklepení. Stěny i klenby byly budovány z lomového kamene a byly zaklenuty valenou klenbou. V některých místech se dokonce dochovaly pozůstatky ostění gotických portálků. Další důleţitá stavba proběhla okolo roku 1310, kdy byla v přízemí domu zřízena kaple s bohatou figurální a ornamentální výzdobou. Během další přestavby, která proběhla během 2. čtvrtiny 14. století, byl dům ozdoben bohatě členěnou fasádou. Nejstarší písemná zpráva o domu pochází z roku V té době jiţ byl dům měšťanský. Domovní znamení dům získal aţ v 16. století. Jednalo se o zvon umístěný na nároţí domu. Podle pověsti ve věţičce Domu U Kamenného zvonu se nacházel zvonek, na nějţ zvonili křesťané na znamení počátku boje s pohany. Při rekonstrukci domu ve 20. století, při které byla strţena novobarokní fasáda z 19. století a objeveno gotické průčelí, předcházel rozsáhlý stavebně historický průzkum. Rekonstrukce byla dokončena v roce 1988 a město přidělilo objekt GHMP, které slouţí jako výstavní prostor pro její významné výstavní projekty. Pozemek Součástí ocenění je jeden pozemek a to : pozemek čp. 766, který slouţí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 690m 2 a jenţ je zastavěn historickým objektem čp. 605/I, Pozemek je napojen na veškeré inţenýrské sítě. 53

55 Historický dům Architektonické a dispoziční řešení Jedná se o z části podsklepený historický dům o 3 nadzemních podlaţí s podkrovím a nádvořím. Dispozice je zřejmá z půdorysů v příloze. Dům má kolem 27 místností. Vnitřní dispozice domu U zvonu, tak jak vznikla ve třetí stavební etapě, tj. na časové úrovni jeho západní gotické fasády, se zachovala ve své podstatě přes všechny mladší stavební zásahy. Její jádro tvoří nároţní věţová část, k níţ se na severu přimyká prostorový útvar vřetenového schodiště, který umoţňuje propojení věţového nároţí jednak se severním ramenem příčného křídla, jeţ sahalo do dnešního paláce Kinských, jednak do jiţního křídla, které tvořilo frontu do Týnské uličky. Dispozice objektu je ve všech podlaţí v zásadě se opakující. Konstrukční řešení Jedná se o historický objekt, jenţ prošel v roce 1988 celkovou rekonstrukcí. Stavba byla postavena z kvádrového zdiva místy kámen o tl.cca cm, není všude stejné, Podobně jako u zdiva jsou výškové rozdíly u podlah a to tl.cca cm. Podlaha v závislosti na místnostech většinou dřevěná. Okna jsou dřevěná špaletová. Omítka dle časového vývoje vápenná. Schodiště je vřetenové dřevěné. Strop místy klenutý a rovný, opět v závislosti na místnosti. Střecha věţovitého typu je z břidlice. OCENĚNÍ POROVNÁVACÍ METODA Stanovení tržní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty pozemků, jsem předpokládala, ţe jsou volné a připravené k zastavění. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků, jsem porovnávala tři pozemky nabízené k prodeji nebo prodané v dané lokalitě v posledním období. Jako srovnávací jednotku jsem pouţila cenu za jeden metr čtvereční pozemku. Při porovnávání jsem vzala v potaz faktory jako lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi apod. 54

56 Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe aktuální trţní pozemku související s rodinným domem zjištěná porovnávací metodou je: a je kalkulována následně: Kč 690* = Kč Příloha č.1 - TABULKA I - POZEMEK Oceňovaný pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek A.Identifikační údaje Pořadové číslo pozemku Staré Název město - pozemku Praha Malá strana Ţiţkov Ţiţkov Parcelní číslo Adresa Staré Basilejské Trţiště Koněvova pozemku město náměstí Katastrální Staré území město Malá strana Ţiţkov Ţiţkov Obec Praha 1 Praha 1 Praha 3 Praha 3 Okres Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. B.Základní údaj pro porovnání - cena za 1m 2 v tisících Kč Prodejní cena celkem X Rozloha pozemku v m2 Cena za 1m2 X Datum transakce C.Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0,

57 Vlastnická práva Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Existence Bez Bez věcných Bez věcných Bez věcných věcných věcných břemen břemen břemen břemen břemen Vyuţití podle územního plánu Objekt k bydlení Objekt k bydlení 56 Objekt k bydlení Objekt k bydlení Územní rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Jiné právní omezení a Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou závazky D.Technické parametry Lokalita Dobrá Srovnatelná Horší Horší Korekce 0,9 1,1 1, Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Svaţitost Rovinný Rovinný Rovinný Rovinný Dostupnost inţ.sítí Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní

58 Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Dopravní obsluţnost Výborná Výborná Výborná Výborná Nutnost demolice stávajících Ne Ano Ne Ne objektů Korekce 1, Jiná technická Neaplikována Neaplikována Neaplikována korekce E.Ostatní parametry Velikost pozemku X Menší Menší Menší Korekce 1,1 1,1 1, Moţná zastavitelnost Neaplikována Neaplikována Neaplikována Výsledná porovnávací Porovnávací hod. 1 m Rozloha pozemku v 690 m 2 Celková porovnávací Výpis oceňovaných parcel 57

59 Pořadové číslo pozemku Číslo parcely Výměra v m 2 Jednotková hod.v Kč/m 2 Trţní 1 605/I Celkem Zaokrouhleno Stanovení tržní hodnoty jako celku Při stanovení trţní hodnoty jako celku jsem vzala v potaz historické domy, které se nachází v okrese Praha hl.m. a v nedávné době byly prodány nebo se nabízely. Všechny nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. Při stanovení trţní hodnoty jsem vzala v úvahu faktory jako lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe aktuální trţní historického domu jako celku zjištěná porovnávací metodou je: Kč Podrobný popis zjištění ceny je uveden v tabulce. Příloha č.2 - TABULKA II - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaný pozemek A.Identifikační údaje Pořadové č. nemovitosti Název nemovitosti Parcelní číslo Adresa nemovitosti Katastrální území Dům U Kamenného zvonu Staroměstské náměstí Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Nerudova Týnský dvůr Michalská Nerudova Štrupartská Michalská Staré město Malá Strana Staré město Staré město Obec Praha 1 Praha 1 Praha 1 Praha 1 Okres Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. B.Údaje o pozemku-přenos z Tabulky I Pořadové č

60 nemovitosti Plocha pozemku Hodnota za 1 m 2 pozemku Hodnota pozemku celkem B.Základní údaj pro porovnání - m 2 celkové zastavěné plochy podlaží Počet srovnávacích jednotek Prodejní cena celkem X Prodejní cena bez ceny pozemku Cena za 1 porovnávací X jednotku Datum transakce C.Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0, Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Existence věcných Ne Ne Ano Ne břemen Korekce 0,9 0, Vyuţití podle územního Objekt k bydlení Objekt k bydlení 59 Objekt k bydlení Objekt k bydlení

61 plánu Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Jiné právní omezení a Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou závazky D.Technické parametry Lokalita Výborná Porovnatelná Porovnatelná Porovnatelná Technický stav objektu Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý Technická vybavenost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá objektu Funkční vyuţitelnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá objektu Další moţný rozvoj Není Není Není Není nemovitosti Dopravní obsluţnost Metro Metro Metro Metro 60

62 Dopravní dostupnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá a parkování Atraktivita objektu Výborná Výborná Výborná Výborná Jiná technická Ne Ne Ne Ne korekce E.Ostatní parametry Velikost nemovitosti Menší Menší Menší Korekce 1,1 1,5 1, Jiná korekce Neaplikována Neaplikována Neaplikována Výsledná porovnávací Porovnávací jednotky Celková porovnávací (bez pozemku) Hodnota pozemku Celková porovnávací

63 PŘÍJMOVÁ METODA Nemovitosti, které mohou vykazovat výnos, jsou oceňovány i příjmovou metodou. To je provedeno na základě kapitalizace potenciálního čistého příjmu z pronájmu majetku v míře odpovídající investičním rizikům obsaţeným ve vlastnictví tohoto majetku. Výše potenciálního provozního příjmu byla stanovena na základě průměrné hladiny trţního nájemného v porovnatelných objektech a porovnatelné lokaci. Provozní náklady byly stanoveny, procentní sazbou z potenciálního hrubého příjmu, obvyklou pro porovnatelné majetky. V případě tohoto typu objektu je stanovení trţní hodnoty majetku, touto metodou nereálná a těţko zjistitelná. NÁKLADOVÁ METODA U nákladové metody ocenění je trţní pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Ke stanovení trţní hodnoty majetku v jeho aktuálním stavu je z částky nákladů na pořízení majetku jako nového odčítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty, vyplývající z fyzického opotřebení majetku a funkční a ekonomické nedostatečnosti. Tato metoda by byla nejlepší pro zjištění trţní hodnoty majetku tohoto typu, za předpokladu, ţe bych měla k dispozici poloţkový rozpočet jednotlivých provedených stavebních úprav. ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabízen k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k Všechny pojmy pouţité v této zprávě, byly definovány v úvodní části této zprávy. Porovnání pouţitých indikovaných metod ocenění: Indikace (Kč) Váha (%) Vážený průměr (Kč) Porovnávací metoda Zaokrouhleno

64 Oceňovaný majetek patří mezi neobvyklý posuzovaný majetek trhu, z hlediska obchodování. Jelikoţ se jedná o historický objekt z 13. Století, je velice obtíţné stanovit trţní hodnotu, protoţe nelze posuzovat majetek pouze těmito třemi metodami. Je nutné zahrnout do posuzování i uměleckou cenu díla a kulturní hodnotu majetku. Toto je zase diskutabilní, protoţe z hlediska posuzování díla jako uměleckého a kulturního, je tato stavba neocenitelná a pokud budu posuzovat stavbu po stavební stránce (nákladovou metodou), v mém případě tedy metodou porovnávací, vţdy dostaneme nějakou trţní cenu. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní výše zmiňovaného majetku je reprezentována částkou: Kč Tato je stanovena jako orientační, protoţe jak jsem jiţ výše zmiňovala sloţitost tohoto ocenění, musíme k této hodnotě přidat dle vlastního úsudku, ocenění po stránce umělecké a kulturní. 63

65 Výpis z katastru nemovitostí Stavba: č.p. 605 Část obce: Staré Město Číslo LV: 122 Typ stavby: Způsob vyuţití: budova s číslem popisným objekt k bydlení Katastrální území: Staré Město Na parcele: 766 Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl Hlavní město Praha Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, Způsob ochrany nemovitosti Název památkově chráněné území Omezení vlastnického práva Nejsou evidována ţádná omezení. Jiné zápisy Nejsou evidovány ţádné jiné zápisy. Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:45 64

66 Snímek z katastru nemovitostí 65

67 Fotodokumentace 66

68 2. Ocenění rodinného domu Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s Nároţní 2600/ Praha 5 Česká republika ZPRÁVA O HODNOCENÍ Rodinný dům čp Na Hádku Praha-Dubeč STANOVENÍ AKTUÁLNÍ TRŽNÍ HODNOTY MAJEKTU Praha Květen,

69 OBSAH: Úvodní list Obsah Průvodní dopis Popisné informace Ocenění Závěr Přílohy Výpis z katastru nemovitostí Snímek katastrální mapy Fotodokumentace objektu 68

70 Objednavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s Nároţní 2600/ Praha 5 Česká republika 4. května 2011 Oznamujeme Vám, ţe jsme ukončili trţní ocenění majetku označeného nám jako RODINNÝ DŮM čp Kraj Hlavní město Praha, okres Praha 10, kú Dubeč, kod kú , LV 1143 Nacházejícího se na adrese Na Hádku 1620, Praha-Dubeč, Česká republika V této zpávě Vám předkládáme výsledky našeho šetření. Tato zpráva šetření vyjadřuje můj odborný názor na trţní hodnotu výše uvedeného majetku v absolutním vlastnictví. Zpráva byla zpracována k technickému stavu a právním skutečnostem, platným ke dni Zpráva má slouţit ke zjištění trţní hodnoty majetku. Oceňovaný majetek je zapsán u katastrálního úřadu v Praze, na listu vlastnictví č. 1143, pro katastrální území Dubeč, obec Dubeč, okres Praha 10. Výpis z katastru nemovitostí je přílohou této zprávy. Zpracovatelé chápou trţní hodnotu jako reálnou cenu v případě prodeje, či koupi majetku, bez nevýhodnosti obchodu na obou stranách. Oceňovaný majetek ke dni byl uţíván výhradně k bydlení majiteli objektu. Jedná se o kvalitní, dobře prodejnou nemovitost. Ţádná část objektu nebyla vyuţívána k pronájmu. Majetek není vázán ţádným věcným břemenem, či zástavním právem, je bez omezení na vlastnických právem. Absolutní vlastnictví je v souladu s Evropskými standardy pro oceňování a pravidly Mezinárodního výboru pro oceňovací normy definovaného jako 69

71 vlastnictví bez jakéhokoliv omezení, avšak podléhajícímu právu vyvlastnění v obecném zájmu za náhradu, právu propadnutí majetku státu, soudní autoritě a zdanění. Oceňovaný majetek jsme osobně prohlédli a při zpracování ocenění jsme vzali v potaz tyto faktory: Polohu, velikost pozemku Velikost, technický stav a vyuţitelnost stávající budovy a venkovních úprav Nejvyšší a nejlepší vyuţití budovy Převaţující trendy v dané lokalitě, obecné podmínky a poptávku po tomto druhu nemovitostí Náklady na pořízení majetku a opotřebení Předmětem oceňování jsou pouze budovy, stavby a pozemky, bez vnitřního zařízení, technologií apod.. Výměry budov, byly převzaty z podkladů poskytnutých majitelem a nebyly podrobně ověřovány. POPISNÉ INFORMACE POPIS LOKALITY Oceňovaný majetek čp. 1620, se nachází v okrajové části Prahy, v Dubči. První zmínky o Dubči jsou z roku Původ názvu se odvozuje od dubu. Leţí na jihovýchodě hlavního města Prahy a jeho součástí je i místní část Dubeček. K Praze byl připojen v roce Městská část Praha - Dubeč má dobré občanské vybavení - vyhovující prodejní síť, základní školu se školní jídelnou a druţinou, lékárnu, atd.. K dispozici jsou také běţné zdravotnické sluţby (praktický lékař, zubní ordinace, lékař pro děti a dorost). Předností lokality je dobrá dopravní dostupnost, a to jak autem, tak MHD. Autobusové linky spojují Dubeč s trasou metra A, B i C (stanice Skalka, Černý most a Háje). Jihovýchodní část hlavního města má však také jedinečné rekreační zázemí. V této oblasti je mnoho zelených ploch, rybníků, ale také bohaté moţnosti vyţití. Lokalita je známa především upravenými pěšími trasami, 70

72 cyklistickými trasami a bohatým vybitím pro milovníky bruslení a jízdy na koních. OCEŇOVANÝ MAJETEK Oceňovaný majetek ke dni byl uţíván výhradně k bydlení majiteli objektu. Jedná se o kvalitní, dobře prodejnou nemovitost. Ţádná část objektu nebyla vyuţívána k podnikatelské činnosti. Funkční celek oceňovaného majetku je tvořen pozemkem a rodinným domem. Jednotlivé části majetku budou podrobněji popsány a specifikovány v dalších částech zprávy. Historie Oceňovaný rodinný dům, byl postaven roku 1997, jako dvojdomek se společnou dělící nosnou stěnou. Ke dni ocenění byl uţíván zásadně k bydlení. Pozemek Součástí ocenění jsou dva pozemky a to : pozemek čp. 241/49, který slouţí jako zastavěná plocha a nádvoří o výměře 86m 2 a jenţ je zastavěn rodinným domem čp. 1620, pozemek čp. 241/34, který je veden jako orná půda o výměře 296m 2 a je vyuţíván jako zahrada, je téměř v rovině Vzhledem k tomu, ţe oba pozemky tvoří jeden celek, tak budou oceněny společně jako jediný pozemek o celkové rozloze 382m 2. Pozemek je napojen na veškeré inţenýrské sítě vyjma dálkového vytápění. Venkovní úpravy Na oceňovaných pozemcích jsou situovány následující venkovní úpravy: Přípojka vody provedena PE trouby z vodovodního řádu vedeného z ulice Na Hádku Přípojka kanalizace z trub PE, vedena z domu do uličního řádu v ulici Na Hádku Přípojka elektro, vedena zemním kabelem z uličního řádu v ulici Na Hádku Přípojka plynu, vedena z plynoměru umístěného v oplocení do domu 71

73 Zpevněné plochy před domem a za domem jsou provedy ze zámkové dlaţby Obrubníky z prostého betonu Plot z dřevěných planěk Vrata svařovaná z ocelových profilů Vrátka svařovaná z ocelových profilů Trvalé porosty Při výstavbě rodinného domu roku 1997 byla zahrada osazena nízkými okrasnými dřevinami. Rodinný dům Architektonické a dispoziční řešení Jedná se o polovinu nepodsklepeného rodinného dvojdomku s jedním nadzemním podlaţím a stavebně upraveným podkrovím. Dispozice je zřejmá z půdorysů v příloze a to 5+k.k./G a stavebně upravený půdní prostor. K RD náleţí ještě venkovní úpravy (přípojky, oplocení, zpevněné plochy), které však nemají podstatný vliv na trţní hodnotu majetku. V prvním nadzemním podlaţí se nachází, zádveří, garáţ, záchod, obývací pokoj s plynovým kotlem, včetně kuchyňského koutu a jídelního stolu. V druhém nadzemním podlaţí jsou 3 obytné místnosti, záchod a koupelna. V půdním prostoru je jedna obytná místnost. Konstrukční řešení a vybavenost Základy domu jsou z betonových izolovaných pasů. Nosné zdivo je zděné o tl. 450mm. Příčky jsou zděné o tl. 125mm. Stropy jsou keramické s rovným podhledem. Vnitřní omítky v celém domu jsou dvouvrstvé vápenné. Okna jsou plastové trojsklem. Dveře jsou dřevěné hladké plné nebo prosklené. Vnitřní obklady jsou keramické s listelami. Schodiště je dřevěné. Podlahy obytných místností jsou plovoucí + koberec a v ostatních místnostech keramické dlaţby. Střecha domu je sedlová s taškovou krytinou, včetně klempířských úprav (pozic. plech). Fasáda je vápenná bílé barvy, jejíţ součástí je sokl z keramických dlaţdic. Vytápění domu je plynovým kotlem. Elektroinstalace 72

74 je zavedená klasická 230/400v.Dům má jeden bleskovod, rozvody vody, rozvod zemního plynu a kompletní kanalizaci. OCENĚNÍ POROVNÁVACÍ METODA Stanovení tržní hodnoty pozemku Při stanovení trţní hodnoty pozemků, jsem předpokládala, ţe jsou volné a připravené k zastavění. V případě stanovení trţní hodnoty pozemků, jsem porovnávala tři pozemky nabízené k prodeji nebo prodané v dané lokalitě v posledním období. Jako srovnávací jednotku jsem pouţila cenu za jeden metr čtvereční pozemku. Při porovnávání jsem vzala v potaz faktory jako lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe aktuální trţní pozemku související s rodinným domem zjištěná porovnávací metodou je: a je kalkulována následně: Kč 382*3 705 = Kč Příloha č.1 - TABULKA I - POZEMEK Oceňovaný pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek A.Identifikační údaje Pořadové číslo pozemku Název Dubeč-Na Dubeč-Na Dubeč-K pozemku Hádku Hádku Hádku Dubeč-Netlucká Parcelní číslo 241/49 a 241/34 241/14 242/ Adresa pozemku Na Hádku Na Hádku K Hádku Netlucká Katastrální území Dubeč Dubeč Dubeč Dubeč Obec Dubeč Dubeč Dubeč Dubeč 73

75 Okres Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. B.Základní údaj pro porovnání - cena za 1m 2 v tisících Kč Prodejní cena celkem X Rozloha pozemku v m2 Cena za 1m2 X Datum transakce C.Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0, Vlastnická práva Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Absolutní vlastnictví Existence Bez Bez věcných Bez věcných Bez věcných věcných věcných břemen břemen břemen břemen břemen Vyuţití podle územního plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Územní rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Jiné právní omezení a Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou závazky 74

76 D.Technické parametry Lokalita Dobrá Lepší Horší Horší Korekce 0,9 1,05 1, Tvar pozemku Pravidelný Pravidelný Pravidelný Pravidelný Svaţitost Rovinný Rovinný Rovinný Rovinný Dostupnost inţ.sítí Kompletní Kompletní Kompletní Kompletní Kontaminace půdy Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Nezjištěna Dopravní obsluţnost Výborná Výborná Výborná Výborná Nutnost demolice stávajících Ne Ne Ne Ne objektů Jiná technická Neaplikována Neaplikována Neaplikována korekce E.Ostatní parametry Velikost X Obdobná Obdobná Obdobná 75

77 pozemku Moţná zastavitelnost Neaplikována Neaplikována Neaplikována Výsledná porovnávací Porovnávací hod. 1 m Rozloha pozemku v 382 m 2 Celková porovnávací Pořadové číslo pozemku Číslo parcely Výpis oceňovaných parcel Výměra v m 2 Jednotková hod.v Kč/m 2 Trţní 1 241/ / Celkem Zaokrouhleno Stanovení tržní hodnoty jako celku Při stanovení trţní hodnoty jako celku jsem vzala v potaz rodinné domy, které se nachází v okrese Praha hl.m. a v nedávné době byly prodány nebo se nabízely. Všechny nemovitosti se nacházejí v porovnatelných lokalitách. Při stanovení trţní hodnoty jsem vzala v úvahu faktory jako lokalita, dostupnost, tvar a velikost pozemků, jejich vybavenost inţenýrskými sítěmi apod. Na základě výše uvedených skutečností jsem dospěla k názoru, ţe aktuální trţní rodinného domu jako celku zjištěná porovnávací metodou je: Kč Podrobný popis zjištění ceny je uveden v tabulce. 76

78 Příloha č.2 - TABULKA II - MAJETEK JAKO CELEK Oceňovaný pozemek A.Identifikační údaje Pořadové č. nemovitosti Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Porovnávací pozemek Název nemovitosti Dubeč-Na Hádku Dubeč-Na Hádku Dubeč-Na Hádku Dubeč- Starodubečská Parcelní číslo Adresa nemovitosti Katastrální území Na Hádku 1620 Dubeč Dubeč Dubeč Dubeč Obec Dubeč Dubeč Dubeč Dubeč Okres Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. Praha hl.m. B.Údaje o pozemku-přenos z Tabulky I Pořadové č. nemovitosti Plocha pozemku Hodnota za 1 m 2 poz. Hodnota pozemku celkem B.Základní údaj pro porovnání - m 2 celkové zastavěné plochy podlaží Počet srovnávacích jednotek Prodejní cena celkem X Prodejní cena bez ceny pozemku Cena za 1 porovnávací X jednotku Datum transakce

79 C.Právní údaje Druh transakce Nabídka Nabídka Nabídka Korekce 0,9 0,9 0, Vlastnická práva Absolutní Absolutní Absolutní Absolutní Existence věcných Ne Ne Ne Ne břemen Vyuţití podle Rodinný územního dům plánu Rodinný dům Rodinný dům Rodinný dům Kolaudační rozhodnutí Ano Ano Ano Ano Jiné právní omezení a Nejsou Nejsou Nejsou Nejsou závazky D.Technické parametry Lokalita Dobrá Porovnatelná Porovnatelná Horší, Technický stav objektu Dobrý Dobrý Dobrý Průměrný,

80 Technická vybavenost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá objektu Korekce 1 1 0, Funkční vyuţitelnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá objektu Další moţný rozvoj Dobrý Dobrý Dobrý Dobrý nemovitosti Dopravní obsluţnost Autobus Autobus Autobus Autobus Dopravní dostupnost Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá a parkování Atraktivita objektu Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Jiná technická Ne Ne Ne Ne korekce E.Ostatní parametry Velikost nemovitosti Obdobná Obdobná Obdobná

81 Jiná korekce Neaplikována Neaplikována Neaplikována Výsledná porovnávací Porovnávací jednotky Celková porovnávací (bez pozemku) Hodnota pozemku Celková porovnávací PŘÍJMOVÁ METODA Nemovitosti, které mohou vykazovat výnos, jsou oceňovány i příjmovou metodou. To je provedeno na základě kapitalizace potenciálního čistého příjmu z pronájmu majetku v míře odpovídající investičním rizikům obsaţeným ve vlastnictví tohoto majetku. Výše potenciálního provozního příjmu byla stanovena na základě průměrné hladiny trţního nájemného v porovnatelných objektech a porovnatelné lokaci. Provozní náklady byly stanoveny, procentní sazbou z potenciálního hrubého příjmu, obvyklou pro porovnatelné majetky. Na základě výše uvedených skutečností jsme dospěli k závěru, ţe trţní výše uvedeného majetku zjištěná příjmovou metodou je: Kč Podrobný popis zjištění ceny příjmovou metodou je uveden v tabulce. PŘÍJMOVÁ METODA - PŘÍMÁ KAPITALIZACE Příjem z pronájmu - trţní nájemné Neobsazenost a ztráty vlivem neplacení nájemného 10 % Efektivní hrubý příjem Náklady na údrţbu

82 Pojistné Daň z nemovitosti 500 Pronájem cizích pozemků 0 Marketing 0 Ostatní provozní náklady Provozní náklady celkem Provozní příjem Rezervy na renovace Čistý provozní příjem Míra kapitalizace 6% Indikovaná Zaokrouhleno NÁKLADOVÁ METODA U nákladové metody ocenění je trţní pozemku připočtena k upraveným nákladům na pořízení budov a staveb jako nových. Ke stanovení trţní hodnoty majetku v jeho aktuálním stavu je z částky nákladů na pořízení majetku jako nového odčítána částka, která reprezentuje sníţení hodnoty, vyplývající z fyzického opotřebení majetku a funkční a ekonomické nedostatečnosti. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsme dospěli k názoru, ţe trţní oceňovaného majetku zjištěná nákladovou metodou je: Kč Podrobný popis zjištění ceny nákladovou metodou je uveden v tabulce. NÁKLADOVÁ METODA Název Rodinný dům, Na Hádku 1620, Dubeč Číslo pozemku 241/49 a 241/34 Nosná konstrukce Klasická zděná Skutečné stáří 14 let Efektivní stáří 14 let Ekonomická ţivotnost 136 let Zastavěná plocha 84,71 m 2 81

83 Počet podlaţí 1 nadzemní, půdní vestavba Celková zastavěná plocha 167,023 m 2 Koeficient vyuţitelnosti 0,85 Celková podlahová plocha 145,553m 2 Celkový obestavěný prostor 509,17m 3 Jednotkové reprodukční náklady 5232,18 Kč/m 3 Reprodukční náklady celkem Fyzické opotřebení 14 % Funkční nedostatky 5 % Ekonomické nedostatky 0 % Venkovní úpravy Pozemek Indikovaná Zaokrouhleno ZÁVĚR Toto hodnocení vyjadřuje můj názor na trţní hodnotu předmětného majetku v absolutním vlastnictví, jako by byl nabízen k prodeji na volném trhu. Hodnocení bylo zpracováno ke skutečnostem platným k Všechny pojmy pouţité v této zprávě, byly definovány v úvodní části této zprávy. Porovnání pouţitých indikovaných metod ocenění: Indikace (Kč) Váha (%) Vážený průměr (Kč) Porovnávací metoda Příjmová metoda Nákladová metoda Výsledná cena Zaokrouhleno Oceňovaný majetek patří mezi nejobvykleji posuzovaný majetek na trhu, z hlediska obchodování. Tudíţ z mého hlediska porovnávací metoda odráţí 82

84 nejlépe stav ekonomiky i konkrétní nabídku a poptávku po tomto majetku. Přisuzuji ji tedy váhu asi 60%. Tento druh majetku je v této lokaci běţně pronajímán. Nejedná se, ale o majetek, který je běţně pořizován za tímto účelem a proto této metodě přisuzuji váhu 10% Jelikoţ je tento majetek pouze 14 let starý, dá se říci, ţe náklady na tuto stavbu stále můţeme povaţovat za aktuální obzvláště v dnešní ekonomické situaci. A proto této metodě přisuzuji váhu 30%. Na základě výše uvedených skutečností a předpokladů jsem dospěla k závěru, ţe trţní výše zmiňovaného majetku je reprezentována částkou: Kč 83

85 Výpis z katastru nemovitostí Stavba: č.p Část obce: Dubeč Číslo LV: 1143 Typ stavby: Způsob vyuţití: budova s číslem popisným rodinný dům Katastrální území: Dubeč Na parcele: 241/49 Vlastníci, jiní oprávnění Vlastnické právo Jméno/název Adresa Podíl Na Hádku 1620, Praha, Dubeč, Způsob ochrany nemovitosti Nejsou evidovány ţádné způsoby ochrany. Omezení vlastnického práva Nejsou evidována ţádná omezení. Jiné zápisy Nejsou evidovány ţádné jiné zápisy. Zobrazené údaje mají informativní charakter. Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha Platnost k :47:45 84

86 Snímek katastrální mapy 85

87 Fotodokumentace 86

88 III. Analýza trhu s nemovitostmi zaměřená na Prahu Praha 1 MĚSTSKÝ OBVOD PRAHA 1 OKRES PRAHA Praha Květen,

89 1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA TRHU POPIS OKRESU Praha je hlavní a současně největší město České republiky a 14. největší město Evropské unie. Leţí mírně na sever od středu Čech na řece Vltavě, uvnitř Středočeského kraje, jehoţ je správním centrem, ale jako samostatný kraj není jeho součástí. Je sídlem velké části státních institucí a mnoţství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda, ústřední státní orgány a vrchní soud. V současnosti se rozkládá na území 496 čtverečních kilometrů a má obyvatel k 31. březnu 2011 a je šestým nejbohatším regionem v Evropě podle statistik Eurostatu. Zároveň je Praha také vysoce ekonomicky vyspělým a bohatým regionem s výjimečně vysokou ţivotní úrovní, přičemţ tímto vyniká nejen nad české, ale i nad evropské standardy. Historické centrum města s jedinečným panoramatem Praţského hradu, největšího hradního komplexu na světě, je památkovou rezervací UNESCO. Kulturní hodnoty Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloţeny jsou archeologické nálezy i z následných prehistorických období. Vývoj města navazoval na významné trasy obchodních cest a dřívější osady poměrně hustého osídlení středočeské pánve. Koncem 9. století vzniklo na levém břehu hradiště s prvním kostelem. Tak vznikl Praţský hrad. Po zaloţení druhého hradiště - Vyšehradu se od 10. století mezi nimi rozvíjelo osídlení. V Praze se dochovaly četné památky původního osídlení a zbytky hradišť, četná opida a zejména od doby budování staveb z kamene a cihel, i kdyţ celá řada z nich existuje pouze ve fragmentech. Jsou to jednak církevní stavby a jejich zbytky, paláce a měšťanské domy. Ale i technické a vojenské stavby, jakou byl i Juditin most, Karlův most, středověké opevnění, vodovody apod. 88

90 Historické jádro Prahy zahrnuje rozlohu středověkého souměstí v hranicích jeho opevnění včetně Nového Města zaloţeného Karlem IV. V těchto hranicích limitovaných pozdějším barokním opevněním se Praha rozvíjela aţ do počátku 19. století. Na levém, malostranském břehu byl vývoj pomalejší. Přemysl Otakar II. sem povolal v roce 1257 německé osadníky k zaloţení Nového Menšího Města. Praha se stala dvojměstím. Zaloţení Nového Města v r na kompozičním principu tří os bylo natolik velkorysé, ţe s jeho potenciálem a strukturou vystačila Praha po celá staletí. Praha, na rozdíl od řady evropských měst, které utrpěly válečnými škodami a poválečným budováním, si zachovala nenarušenou strukturu i celou škálu památek od románského období přes gotiku, renesanci, barok aţ po secesi, kubismus a modernu. V Praze jsou dosud ve velké míře zachovány historické objekty vysoké kulturní a architektonické hodnoty a řada z nich slouţí svému původnímu účelu (divadla, univerzitní budovy školy, trţnice), včetně uměleckých objektů jako jsou morové sloupy, kašny pomníky apod. vhodně dotvářejících autentické prostředí města. Doprava v kraji Praha je hlavním dopravním uzlem v Česku a významnou křiţovatkou ve střední Evropě. Má rozsáhlou dopravní infrastrukturu. Praţský ţelezniční uzel je centrem dálkové i příměstské osobní dopravy. Letiště Praha-Ruzyně je hlavním praţským letištěm. Osobní vodní doprava má v Praze převáţně rekreační a turistický význam. Místní komunikace procházejí postupným rozvojem a modernizací po celou dobu vývoje města. Hlavními dálkovými silničními tahy jsou dálnice D1 (Brno, Ostrava), D5 (Plzeň), D8 (Ústí nad Labem) a D11 (Hradec Králové). Praţské metro přepraví přes milion cestujících denně. Byl vybudován praţský obchvat Prahy a další se budou realizovat v průběhu dalších let.doprava v centru je regulována zejména systémem zón placeného stání, v okrajových částech jsou zřizována parkoviště P+R 89

91 2. REGIONÁLNÍ SEGMENTACE V roce 1960 bylo zřízeno deset městských obvodů a tyto obvody, rozšířené o nově přidruţené obce, platí podle Zákona o územním členění státu dodnes. Původně byly i správními a samosprávnými obvody. Obyvatelé většiny území obvodů podléhali přímo obvodnímu národnímu výboru (později obvodnímu úřadu), v později připojených obcích však zůstaly jako mezičlánek místní národní výbory (místní úřady), které zároveň spadaly i pod působnost příslušného obvodu. Od roku 1990 však nejsou tyto obvody samosprávnými celky a od roku 2001 nejsou ani územně-správními obvody. Dnes jiţ podle nich jsou organizovány jen soudy, pošty nebo různé správní firmy. Seznam deseti obvodů: Praha - historické centrum Městská obvod Praha 1, se rozkládá se v centru Prahy po obou březích Vltavy a zahrnuje většinu středověkého jádra města. Značná část Prahy 1 je zapsána jako součást světového kulturního dědictví UNESCO. Na území Prahy 1 se nacházejí téměř všechny významné praţské turistické cíle, jako Praţský hrad, Staroměstské náměstí, Karlův most nebo Ţidovská čtvrť Josefov. Na Malé Straně sídlí parlament a vláda České republiky, zatímco hlavní budovy Univerzity Karlovy najdeme na Starém Městě. Zdejší nemovitosti patří k nejdraţším ve městě a adresy mají vysokou prestiţ. Městský obvod Praha 2, zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vyšehrad, část Královských Vinohrad a část Nuslí. K vytvoření tohoto celku došlo při správních rozdělení praţského území do 10 obvodů v roce Tato reorganizace rozbila tradiční městské čtvrti někdy aţ do čtyř či pěti nových obvodů a zpřetrhala četné historické vazby. Dějiny území, které Praha 2 zaujímá, sahají hluboko do české 90

92 minulosti. Nové Město praţské je neodmyslitelně spojeno s největším panovníkem českých dějin Karlem IV. Praha okrajové části centra Městský obvod Praha 3, se nachází na východ od samotného centra metropole, její území tvoří praţská čtvrť Ţiţkov a část Královských Vinohrad. Městská část Prahy 3 nabízí celou řadu moţností, jak trávit volný čas venku v přírodě. Mezi nejoblíbenější patří Vrch svatého Kříţe, Vítkov, park na Ţidovských pecích a nově zrenovovaná Rajská zahrada. Dnešní území Ţiţkova bylo v minulosti řídce osídlenou krajinou za hranicemi Prahy. Změnu přineslo rozhodnutí Karla IV. r. 1358, aby stráně kolem Prahy v okruhu tří mílí byly posázeny vinicemi. Majitel pozemku byl povinen vinice zaloţit, a pokud tak nemohl učinit, musel povolit zakládání vinic druhým osobám. Obyvatelé hor viničních se řídili zvláštním viničním právem, které bylo dalšími panovníky potvrzováno (např. osvobození od berního poplatku). Nechráněné vinice několikrát zpustošily nájezdy vojsk. Jejich majitelé je proto raději přeměnili na pole a zahrady. Městský obvod Praha 4, je správní celek hlavního města České republiky tvořený, vyjma menších místních úprav, tradičním územím katastrálních obcí Nusle, Michle, Podolí, Braník, Hodkovičky, Krč a části obce Lhotka, dále částí katastrálních území Záběhlic a několika domů na Vinohradech. Území této městské části představuje výseč mezi tokem Vltavy na západě a strouhou Botiče na severovýchodě. Převáţně zastavěný, v podstatě trojúhelníkový prostor je na jihu ohraničen roklí Hodkovického potoka, hornokrčským výběţkem, Michelským lesem a komunikačním uzlem na pomezí s Prahou

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216

ZÁMEK ŠTĚDRÁ. ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 ZÁMEK ŠTĚDRÁ ZÁMĚR PRESENTACE MALÍŘSKÉ VÝZDOBY OMÍTEK INTERIÉRU MÍSTNOSTÍ 211, 215 a 216 a návrh presentace místností 209 a 210, které navrhujeme spojit v jednu MÍSTNOST 211 Restaurování a presentace klasicistní

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Kvalita sanací historických krovů

Kvalita sanací historických krovů 1 Kvalita sanací historických krovů Jiří Krupka, Ondřej Slánský, Josef Vaněk Garant, přednášející a vedoucí cvičení: doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc. Kat. technologie staveb Obor L Příprava, realizace a provoz

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Národní památkový ústav

Národní památkový ústav Národní památkový ústav ústřední pracoviště Valdštejnské nám. 3 118 01 Praha 1 - Malá Strana P. O. BOX 84 Telefon: +420-257010111 Fax: +420-257531678 E-mail: up@up.npu.cz Návrh metodického vyjádření NPÚ

Více

Sanace historických fasád

Sanace historických fasád ČVUT v Praze Fakulta stavební Katedra konstrukcí pozemních staveb Sanace historických fasád Měšťanský dům U kamenného ptáka v Praze Prezentace byla vytvořena za laskavé podpory grantu FRVŠ 2960/2011. Historie

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář 9. listopadu

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21

Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Hlavní město Praha Magistrát hl. m. Prahy Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jungmannova 35/29 Praha 1 111 21 Váš dopis č. j. / ze dne S-MHMP 231202/2009 Naše č. j. NPÚ-302/2009/2009 Vyřizuje

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Příloha monitorovací zprávy: Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Exkurze č. 5 Bezdězsko-českolipský blok 15. května 2013. Restaurátorský

Více

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina

Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví v Kraji Vysočina Jaroslava Panáčková Jana Zadražilová Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Kraje Vysočina Financování obnovy kulturního dědictví

Více

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího

Želenice. Kostel sv. Jakuba Většího Želenice Kostel sv. Jakuba Většího Rozbor: Po první prohlídce objektu kostela sv. Jakuba Většího můžeme konstatovat, že se jedná o objekt vysoké historické hodnoty jak ve smyslu stavebního vývoje, tak

Více

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV

ZADÁNÍ. ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV ZADÁNÍ ZMĚNA č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU SEPEKOV Obsah : a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších územních vztahů b)

Více

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne

Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo. prohlášeno rozhodnutím ŠKK ONV Louny čj /64 ze dne 7 Karta ohrožené památky Městské domy katastrální území Část obce Obec Okres Kraj Číslo rejstříku ústř. seznamu Louny Ústecký 43130/5-1575 číslo k.ú. 794732 Název (označení) památky dům č.p. 121 Umístění

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1

Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 Bohumilice (okres Prachatice), kostel. Díl stojky gotického okenního ostění s. 1 VĚC Lokalita / Okres Bohumilice / Prachatice Areál / Část areálu Kostel Nejsvětější Trojice Adresa Objekt / Část objektu

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ

PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PLÁN OCHRANY A KONCEPCE REGENERACE KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY A PROBLÉMY DOSTUPNOSTI INFORMACÍ O KULTURNÍ KRAJINĚ PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ doc.ing.arch. Ivan Vorel, CSc, Ing.arch. Simona Švecová Katedra urbanismu

Více

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby

FOTODOKUMENTACE. Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla. přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby FOTODOKUMENTACE Brandýs nad Labem zámek p.got. věže V křídla přízemí restaurování historických omítek a malířské výzdoby ORIENTAČNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM Fotodokumentace a tento text jsou chráněny podle

Více

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina

METODICKÝ POKYN. k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina METODICKÝ POKYN k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Bílina MĚSTO BÍLINA Břežánská 50/4, 418 31 Bílina Městský úřad Bílina, Odbor stavební

Více

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA AKCE ZAHRADNÍ DŮM OPRAVA PLOCHÉ STŘECHY STUPEŇ Projektová dokumentace pro stavební povolení INVESTOR Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950, Teplice A+B PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA V Teplicích:

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

Stavebně-historický průzkum a práce v archivu

Stavebně-historický průzkum a práce v archivu Stavebně-historický průzkum a práce v archivu Vývoj, struktura a proces SHP doc. Ing. arch. Michal Rykl, Ph.D. STAVEBNĚ-HISTORICKÝ PRŮZKUM - SHP jako obor základního i aplikovaného výzkumu. (sledovat budeme

Více

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela

Pamatky-facvut.cz. Vzpomínka na další společné podniky. Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Vzpomínka na další společné podniky Vinec, restaurování vnějšího pláště románského kostela Díky pozvání NPÚ územního odborného pracoviště pro střední Čechy jsme měli příležitost zúčastnit se uzavření letošní

Více

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1

Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 Plasy (okres Plzeň sever), klášter. Fragment dílu přímého prutu gotické okenní kružby s. 1 VĚC Lokalita / Okres Plasy Areál / Část areálu Klášter Adresa Objekt / Část objektu Fragment dílu přímého prutu

Více

Sakrální architektura

Sakrální architektura Karta ohrožené památky katastrální území Větrov u Krásného číslo Lesa k.ú. 673978 Kraj Petrovice Ústí n.l. Ústecký Schválení zápisu/rozhodnutí o prohlášení Součást Ochranné pásmo Umístění památky SZ od

Více

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY

METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Josef Holeček METODIKA PRO POSUZOVÁNÍ NÁSTAVEB, PŮDNÍCH VESTAVEB A OCHRANU STŘEŠNÍ KRAJINY Praha 2004 Text neprošel jazykovou ani redakční úpravou 1 Předmluva Ochrana a kvalitní obnova střech, střešních

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU O s e k N Á V R H Pořizovatel: Schvalující orgán: Městský úřad Milevsko Zastupitelstvo obce Osek Zadání územního plánu Osek bylo schváleno zastupitelstvem obce Osek dne.usnesením

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20

ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 Akce : Část: ČESKÝ KRUMLOV, LATRÁN č.p.20 OBNOVA PRŮČELÍ ORIENTOVANÝCH DO ULICE NA FORTNĚ Zak. č. : 1221 Stupeň dokumentace : projekt stavby DPS SEZNAM PŘÍLOH (členěno dle metodiky platné Vyhlášky č.499/2006

Více

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu

D.2.3.3 Regulační plán Obsah regulačního plánu D.2.3.3 Regulační plán Obsah i postup pořizování regulačního plánu dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se výrazně od dosavadního obsahu i postupu pořizování dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb. Regulační

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE VODNÍ PLOCHY Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

Výměna dobových oken obytného domu

Výměna dobových oken obytného domu Výměna dobových oken obytného domu č.p. 297, Nuselská 5 a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Výměna dobových oken obytného domu Č.p. 297, Nuselská a č.p. 444 Čestmírova 17 Praha 4 Osnova: 1) Stanovisko Magistrátu

Více

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7

Orientace ve specifikách jednotlivých stavebních slohů včetně typologie a dispozičního řešení historických staveb 7 Památkář průzkumník (kód: 82-037-T) Autorizující orgán: Ministerstvo kultury Skupina oborů: Umění a užité umění (kód: 82) Týká se povolání: Památkář Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov

Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Návrh zadání změny č. 3 územního plánu Benešov Pořizovatel Městský úřad Benešov, Odbor výstavby a územního plánování, úřad územního plánování Vyhotoveno Březen 2017 Pořizovatel spolupracuje s určeným zastupitelem.

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ

FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ FOTODOKUMENTACE A ZPŮSOB VÝMĚNY NAPADENÝCH PRVKŮ F.1 Identifikační údaje F.1.1 Údaje o stavbě Název stavby: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ZŠ MALÁ MORAVA Místo stavby : Malá Morava F.1.2 Údaje o stavebníkovi

Více

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1

KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 1 KRUH ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA Č.1 Pořizovatel Zpracovatel Autor OBSAH DOKUMENTACE Obec Kruh Architektonický atelier Holub.s.r.o. Pod Beránkou 19, 160 00 Praha 6 Ing.arch. A. Holub a kolektiv Textová část

Více

RADNIČNÍ č.p. 24 REKONSTRUKCE KROVU AKCE RADNIČNÍ 24. INVESTOR Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická Český Krumlov

RADNIČNÍ č.p. 24 REKONSTRUKCE KROVU AKCE RADNIČNÍ 24. INVESTOR Město Český Krumlov Odbor investic Kaplická Český Krumlov RADNIČNÍ č.p. 24 REKONSTRUKCE KROVU 1 Radniční č.p. 24 - rekonstrukce krovu OBSAH TEXTOVÁ ČÁST - PRŮVODNÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA 3 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE A 3 Stavba 3 Jméno a adresa navrhovatele 3 Identifikační

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU

SZ UHERČICE OBNOVA ZÁMECKÉHO AREÁLU INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÝ CÍL 3.1: ZEFEKTIVNĚNÍ PREZENTACE, POSÍLENÍ OCHRANY A ROZVOJE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ KOLOVÁ VÝZVA Č. 52: REVITALIZACE VYBRANÝCH PAMÁTEK II. SZ UHERČICE OBNOVA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.5 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU KOSOŘ podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo obce Kosoř datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta

Více

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace

/ Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. Lokalita / Obec (část obce) Okres / Kraj Rychnov / obec Krouna / Pardubický Objekt venkovská usedlost čp. 75 (č. or., č. parc.), jiná lokalizace Evidenční číslo kulturní

Více

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ

PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ REGULAČNÍ PLÁN BÍLÁ PŘESTAVBOVÁ PLOCHA P1 AREÁL HORSKÉ CHATY BÍLÁ NÁVRH ZADÁNÍ sestavený k projednání ve smyslu 61 a 62 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zpracovaný

Více

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA. Objekt limitování. Důvody limitování. Vyjádření limitu. Právní předpisy Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 6.101 KULTURNÍ PAMÁTKA

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

A. Péče o kulturní památky v MPZ

A. Péče o kulturní památky v MPZ A. Péče o kulturní památky v MPZ A.1. Uveďte počet nemovitých kulturních památek na územní MPZ na konci roku 2016. Uveďte rozlohu MPZ v ha. Na území MPZ Polná se v roce 2016 nachází 1 x národní kulturní

Více

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

MeTOdický pokyn. k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín MeTOdický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín Městský úřad Český Těšín Odbor územního rozvoje, úsek státní památkové péče

Více

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH

CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH CHYBY V DŘEVOSTAVBÁCH Petr Ptáček Volyně 28.3.2013 VADY DŘEVOSTAVEB VZNIK VAD DŘEVOSTAVEB - nedodržení konstrukčních zásad a požadavků statika, tepelná technika, akustika atd. - chyby při výstavbě - poruchy

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah:

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Efektivní financování úspor energie. Obsah: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah: 1. Identifikace stavby 2. Stavební pozemek 3. Provedené průzkumy 4. Požadavky dotčených orgánů 5. Splnění obecných požadavků na výstavbu 6. Splnění podmínek územního plánování

Více

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění

6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6. Současná péče o kulturní hodnoty a památky, organizace, evidence a legislativní zajištění 6.1. Legislativní zajištění Ústavní rámec politiky našeho státu obsahuje dokumenty se zakotvením významu kulturních

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZUŠ KOLLÁROVA 17/551 K. VARY, ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ, STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ PORUCH ZUŠ KOLLÁROVA 17/551, K. VARY Ateliér pro zpracování komplexní projektové dokumentace a designu staveb Loketská 344/12, 360 06 Karlovy Vary, tel./fax: 353 116 277, atelier@porticus.cz, www.porticus.cz

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE

NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE 1 NÁVRH ZMĚNY č.7 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBRASLAVICE Pořizovatel Městský úřad Kutná Hora odbor regionálního rozvoje a územního plánování DATUM: duben 2016 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Územně plánovací dokumentace Změna

Více

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU

STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM OBJEKTU Rekonstrukce budovy. Projekt pro stavební povolení Zodpovědný projektant: Investor :. Datum : 09/2009 Identifikace stavby: Název stavby : Místo stavby : Obec a k.ú. Kraj

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV

ZADÁNÍ ZMĚNY č. 7 ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ŠEBETOV Pořizovatel Městský úřad Boskovice, odbor výstavby a územního plánování, ve smyslu 6 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů zpracoval

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HARTMANICE Katastrální území: Hartmanice u Žimutic Stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Týn nad Vltavou, odbor regionálního rozvoje Ing. Petra Sedláčková

Více

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR

Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD. Metodické doporučení odboru územního plánování MMR Strana 1 (celkem 5) Možnosti úpravy územně plánovací dokumentace (ÚPD) na územní plán, vztah těchto úprav ke změně ÚPD Metodické doporučení odboru územního plánování MMR OBSAH: ÚVOD...1 ÚČEL A OBSAH METODICKÉHO

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET

Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Jak podat žádost o grant vlastníkům památkově významných objektů v roce 2017 JAK SESTAVIT ROZPOČET Oceňování stavebních a restaurátorských prací Magistrát hlavního města Prahy Škodův palác 15. 9. a 10.

Více

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů

Zápis ze 143. jednání Sboru expertů Zápis ze 143. jednání Sboru expertů 4. 6. 2015 Magistrát hlavního města Prahy odbor památkové péče Přítomni: PhDr. Zdeněk Dragoun Ing. arch. Eva Dvořáková doc. Ing. arch. Michal Hexner Doc. akad. arch.

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky

Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky Využití znalostních systémů v péči o nemovité památky specifika evidence, diagnostiky a návrhu oprav poruch z pohledu památkáře Petr Kuneš Péče o stavební památky V praktické památkové péči neexistuje

Více

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském

Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Zdivo soklu jižní fasády budovy čp. 146 na Novém Městě pražském Nálezová zpráva OPD č. 03/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Nové Město, čp. 146, V Jirchářích 5, sokl jižní fasády. Zpracoval Ing. arch. Ladislav

Více

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne

Důvodová zpráva. Výše přidělené kvóty státní finanční podpory: Kč (rozhodnutí Ústřední komise Ministerstva kultury dne Důvodová zpráva Rozdělení státní finanční podpory v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2016 - dorovnání povinného podílu z rozpočtu města Výše

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j. ÚÚP/1770/2008 Jihlava, 5.6.2008 Vyřizuje: Pavlína Škodová Telefon: 567 167 467 E-mail: pavlina.skodova@jihlava-city.cz OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Zastupitelstvo města Polné v souladu s ustanovením 6 odst.

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY:

PRŮVODNÍ ZPRÁVA ZODP. PROJEKTANT: MĚŘÍTKO: Ing. V. Kubeš. VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: ČÍSLO ZAKÁZKY: ZODP. PROJEKTANT: Ing. V. Kubeš MĚŘÍTKO: VYPRACOVAL: Jiří Jůzko DATUM: BŘEZEN 2012 STUPEŇ: POČET A4: 5 NÁZEV AKCE: INVESTOR: Město Nové Hrady, nám. Republiky 46, Nové Hrady, 373 33 OBSAH: PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky

NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA NÁVRH ZADÁNÍ Změny č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE URBANICE k. ú. Urbanice u Praskačky Zadání je zpracováno v souladu s 55 odst. 2 a 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM

VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM VENKOVSKÝ DŮM S MECHANICKÝM BETLÉMEM Zahradní ulice č.p. 356, Frýdlant rejstříkové číslo Ústředního seznamu kulturních památek: 102578 (stavba), 103 807 (mechanický betlém- movitá KP) HISTORICKÁ KRESBA

Více

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb

Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě staveb Dagmar Michoinová metodika přednášky Průzkum barevných nátěrů na stavebních prvcích a výbavě

Více

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT

1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT 1. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, VYJÁDŘENÉ ZEJMÉNA V CÍLECH ZLEPŠOVÁNÍ DOSAVADNÍHO STAVU, VČETNĚ ROZVOJE OBCE A OCHRANY HODNOT JEJÍHO ÚZEMÍ, V POŽADAVCÍCH NA ZMĚNU CHARAKTERU OBCE,

Více

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ Pozemní stavitelství DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ - dle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy Zákony:

Více

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno

TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY pondělí - pátek 8-18 hodin sobota 8-12 hodin neděle zavřeno UNIVERZITA PARDUBICE Vás zve na výstavu TRANSFER NEJNÁROČNĚJŠÍ TECHNIKA V RESTAUROVÁNÍ NÁSTĚNNÉ MALBY Galerie Univerzity Pardubice Univerzitní knihovna Studentská 519 Pardubice Stavařov 22. 3. 20. 5. 2000

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

TZB Městské stavitelsví

TZB Městské stavitelsví Katedra prostředí staveb a TZB TZB Městské stavitelsví Zpracovala: Ing. Irena Svatošová, Ph.D. Nové výukové moduly vznikly za podpory projektu EU a státního rozpočtu ČR: Inovace a modernizace studijního

Více

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy Sdělení MŠMT čj.: MSMT-10054/2012-23 Příloha č. 1 1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ZKOUŠEK A DÍLČÍCH ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ 1.1 ZPŮSOB VÝPOČTU A VYJÁDŘENÍ VÝSLEDKU

Více

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY

VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY A CHARAKTER, RÁZ A IDENTITA KULTURNÍ KRAJINY Workshop Větrné elektrárny a životní prostředí 10.3.2009 Jindřichův Hradec doc.ing.arch Ivan Vorel, CSc katedra urbanismu a územního plánování

Více

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363

Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Podmínky pro zveřejnění záměru převod nemovitostí - areálu bývalé Okresní vojenské správy v Uherském Hradišti č.p. 398 a 363 Předmět převodu: pozemky parcelních čísel stavební 555 a větší část 549, části

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í

Územní plán Vítanov. v y d á v á. územní plán Vítanov. O d ů v o d n ě n í Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2008 Územní plán Vítanov Zastupitelstvo obce Vítanov, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o

Více

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu

Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje Anotace Legislativa 2. Místo operačních plánů ve struktuře krizového plánu Kratochvílová D., Hendrych T., Krömer A., Operační plány jako součást Krizového plánu Moravskoslezského kraje 112, Odborný časopis požární ochrany, integrovaného záchranného systému a ochrany obyvatelstva,

Více

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

2006 Sb., o územním plánování a stavebním č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel: ZMĚNA č. 1 ÚZEMNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LODĚNICE E NÁVRH ZADÁNÍ Zpracováno v souladu s 47 Zákona č. 183/2006 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a dle přílohy p č. 6 k Vyhlášce č. 500/2006 Sb. Pořizovatel:

Více

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze

Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Jak projekt Viladomů Farkáň (ne)vyhovuje Vyhlášce 26/1999 o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze Čl. 4 Umísťování staveb (1) Při umísťování staveb a jejich začleňování do

Více

Vážený pan ministr Mgr. Daniel Herman Ministerstvo kultury. V Praze dne Č.j.: /EF

Vážený pan ministr Mgr. Daniel Herman Ministerstvo kultury. V Praze dne Č.j.: /EF Vážený pan ministr Mgr. Daniel Herman Ministerstvo kultury V Praze dne 29. 5. 2015 Č.j.: 831-2015/EF Věc: Připomínky ČKA k zákonu o ochraně památkového fondu Vážený pane ministře, v návaznosti na předložený

Více

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem

! RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR Restaurování kamenného zdiva v areálu kaple Nejsvětější Trojice na části pozemku p. č. 961 v k. ú. Noviny pod Ralskem MgA. Eva Mičková (čj. MK 53672/2011) akad. sochařka a restaurátorka Horova 20, 412 01 Litoměřice Tel: 775916232, e-mail: Mickova.Eva@seznam.cz IČO: 72554207 Licence: čj. MK 53672/2011 (restaurování polychromovaných

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O Městský úřad Votice Odbor životního prostředí a památkové péče Komenského náměstí 700 259 17 Votice *MVOTX001IV14* MVOTX001IV14 Číslo jednací: 7523/2013/ŽP-Ko Spisová značka: 1462/2013/ŽP-Ko Telefon: 317830132

Více