ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA V ROCE 2012 konaného dne v 15,00 hod. v hospůdce Na Hrázi v Hlavňově

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA V ROCE 2012 konaného dne 31. 5. 2012 v 15,00 hod. v hospůdce Na Hrázi v Hlavňově"

Transkript

1 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ POLICKA V ROCE 2012 konaného dne v 15,00 hod. v hospůdce Na Hrázi v Hlavňově Přítomní členové: Mgr. I. Jenková - předsedkyně, V. Friml, Ing. J. Krtička, Mgr. M. Maroul, V. Tlapák, P. Šubíř, J. Vaněček, V. Vítek Nepřítomni: Hosté: Zapisovatelka: Ověřovatel: L. Petříček, H. Pohlová, J. Rotter, Mgr. J. Škop, V. Kubalíková, Ing. I. Ištoková, V. Podstata, F. Dostál, R. Freibergerová, Ing. J. Troutnar, MUDr. J. Kopecký, J. Obršál Eva Pápaiová V. Vítek PROGRAM: 1) Zahájení 2) Činnost rybářského svazu (MUDr. Kopecký, p. Obršál) 3) Likvidace komunálního odpadu (Ing. Troutnar) 4) Závěrečný účet DSO Policka za rok ) Přezkoumání hospodaření za rok ) Žádost o slevu na zapůjčení mobilního pódia 7) Použití loga Policka 8) Exkurze do Evropského parlamentu 9) Různé 10) Závěr 1) ZAHÁJENÍ Přítomné uvítala starostka hostitelské obce a současně i předsedkyně svazku obcí Policka paní Mgr. Ida Jenková. Seznámila přítomné s navrženým programem, který se oproti původnímu rozšířil o bod 5) Přezkoumání hospodaření za rok 2012 a o bod 6) Žádost o slevu na zapůjčení mobilního pódia. Jmenovala zapisovatele a ověřovatele zápisu. 2) ČINNOST RYBÁŘSKÉHO SVAZU Pan Obršál, předseda místní organizace, stručně představil činnost rybářského svazu a seznámil přítomné s jeho členskou základnou (200 dospělých, 20 mládežníků). MO obhospodařován celkem 20 chovných potoků, 4 rybníky (včetně Cihelky, která se rekultivuje), 10 km ředy (Maršov Kozinek) a 2 vodní elektrárny. V současné době se rybáři potýkají s problémy, které zapříčiňují predátoři, především vydry a volavky. Ve Žďáře nad Metují se pravidelně vysazuje malých pstruhů, kteří se chovají do prodejní velikosti. Ročně se zde prodá cca 6 tun pstruha

2 MO má ve spoluvlastnictví, společně s městem Police nad Metují, hospůdku Na Hrázi, kterou pronajímají. Friml Co čistota vody a CHKO? Obršál Ze strany CHKO samozřejmě omezení jsou, přesto je teď voda špatná, již není průzračná. Vaněček Paradoxně od doby, co je v chodu čistírna odpadních vod v Teplicích nad Metují, tak není v řece vidět žádná ryba. Obršál Ano, to máte pravdu. MUDr. Kopecký Vzhledem k tomu, že kormorán již nebude chráněný, tak je možné jej střílet jako škodnou. Otázkou ale zůstává, kdo nahradí způsobené škody. 3) LIKVIDACE KOMUNÁLNÍHO ODPADU K problematice likvidace odpadů na Policku přišel pohovořit Ing. Troutnar, vedoucí odboru investic, majetku a životního prostředí Městského úřadu v Polici nad Metují. Legislativa k likvidaci komunálních odpadů je stále v platnosti, ale připravuje se její novelizace, za které bude vyplývat především zvýšení poplatků za odpady na osobu, což je problém, který trápí každou obec. Dle informací plánuje Královéhradecký kraj vstoupit do nějaké celku zaměřeného na likvidaci odpadů. Město Police nad Metují vyhlásilo výběrové řízení na dodavatele v nakládání s odpady, a to z toho důvodu, abychom zjistili, zda je možné náklady na tyto služby snížit. Dále Ing. Troutnar oznámil, že město uvažuje nad vznikem kompostárny na bývalé skládce na Radešově. Odhadovaná investice je cca 2 3 mil. Kč. Dalším tématem byla bioplynová stanice v České Metuji, kde je možné likvidovat odpady pouze rostlinného původu. Mgr. Jenková Jaký je rozdíl mezi skutečnými náklady a vybíranými poplatky? Ing. Troutnar V současné době je vybírán poplatek 500,- Kč/osoba, přesto se skutečné náklady pohybují mezi ,- Kč/osoba. Jak jsem se již zmínil, novelou zákona bude možné výši poplatků upravovat dle potřeb obce. Vítek Jaké jsou Vaše splátky EKO-KOMu? Ing. Troutnar Splátky se pohybují okolo ,- Kč. Friml Může se stát, že vláda schválí novelu zákona, která umožní obcím zvedat poplatky za likvidaci odpadů, ale poté zdraví skládkovné. Co se týká společnosti Marius Pedersen, tak se snaží především o ekologizaci. Ing. Trounar Samozřejmě, materiálové i ekologické spalování má zelenou, ale pro město to bude zajímavé tehdy, bude-li to výhodné. Mgr. Maroul Naše obec realizovala vznik Sběrného dvoru, spolupracujeme se společností EKOLAMP, která nám poskytuje finanční podporu na úhradu člověka, který na sběrném dvoře tráví 2 hodiny týdně. Také jsme z těchto financí pořídili kamerový systém a nově máme místo i pro bioodpad (obyvatelé využívají). Náklady a výnosy jsou téměř rovny nule. 4) ZÁVĚREČNÝ ÚČET DSO POLICKA PRO ROK 2011 Dobrovolný svazek obcí Policka v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů zveřejnil tento návrh na úřední desku po stanovenou dobu ve všech členských obcích DSO Policka. K předloženému návrhu nebyly žádné připomínky. Závěrečný účet je třeba po schválení výborem svazku obcí předložit zastupitelům členských obcí

3 Usnesení č. 01/03/2012 Výbor DSO Policka schvaluje Závěrečný účet DSO Policka za rok 2011 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením s výhradou a přijatým nápravným opatřením. 5) PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Dne 25. května 2012 DSO Policka obdržel dopis ohledně zabezpečení přezkoumání hospodaření ÚSC a DSO za rok Usnesení č. 02/03/2012 Výbor DSO Policka schvaluje žádost o provedení přezkoumání hospodaření za rok 2012 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje v souladu s ustanovením 42 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 6) ŽÁDOST O SLEVU NA ZAPŮJČENÍ MOBILNÍHO PÓDIA DSO Policka obdržel žádost Agentury pro rozvoj Broumovska, o. s. na snížení nájemného za výpůjčku mobilní pódia, které je ve vlastnictví svazku. Toto pódium bude využito při Klavírní koncert pana prof. Vladimíra Župana v klášterní Zahradě, což je koncert v rámci dobročinného dne Den pro Broumovsko. Žádost byla všem členů zaslána em. Usnesení č. 03/03/2012 Výbor DSO Policka schvaluje snížení částky za výpůjčku mobilního pódia, a to o částku 3.000,- Kč. 7) POUŽITÍ LOGA POLICKA Výbor svazku obdržel žádost polických filumentalistů o povolení k použití loga Policka na vydávání zápalkových nálepek. Usnesení č. 04/03/2012 Výbor DSO Policka schvaluje použití loga DSO Policka v rámci činnosti klubu filumentalistů na Policku. 8) EXKURZE DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU E. Pápaiová připomněla blížící se termín exkurze do Evropského parlamentu, a to na pozvání Ing. Oldřicha Vlasáka. Veškeré nutné náklady (cesta, ubytování) jsou hrazeny jeho kanceláří. E. Pápaiová se pokusí zajistit hromadné dopravení účastníků exkurze do HK a zpět. Upozornění na povinnost společenského oblečení a cestovního pojištění! Za DSO Policka se exkurze zúčastní: Mgr. Maroul Bezděkov nad Metují, Ing. Krtička Machov, pí Doležalová Machov, pí Hofmanová Machov, Mgr. Škop Police nad Metují, p. Kadidlo Police nad Metují, sl. Pápaiová Police nad Metují, p. Vítek Suchý Důl, p. Friml Velké Petrovice, pí Lecnarová Žďár nad Metují

4 9) RŮZNÉ Agenda přestupků Již na minulých setkáních se řešila problematika nákladů za vedení agendy přestupků. Finanční příspěvky obcí jsou vzhledem ke skutečným nákladům nedostatečné. Město Police nad Metují tedy navrhlo zvýšení tohoto poplatku a sepsání nové veřejnoprávní smlouvy. Obce měly tuto skutečnost projednat ve svých zastupitelstvech. Friml Možná by bylo dobré sepsat petici, která by upozornila na přehodnocení situace, tedy přehodnocení přestupku na trestný čin, a s tím související úhrada nákladů za spor viníkem. Mgr. Škop Ano, to máte pravdu. Pokusím se něco vytvořit. Přesto je zapotřebí, aby se zastupitelé vyjádřili. Šubíř Pokud bude nějakým způsobem vymožena náhrada za náklady řízení, lze to nějak způsobem zohlednit ve smlouvě? Mgr. Škop Tím si nejsem zcela jist. Setkání kronikářů DSO Policka a DSO Jestřebí hory Setkání se uskutečnilo minulý týden na Městském úřadě v Polici nad Metují. Upozornění na účast kronikářů pouze z Machova, Žďára n. M., Police nad Metují, Pěkova a Rtyně v Podkrkonoší. E. Pápaiová vytvořila seznam kronikářů, je potřeba se scházet. Exkurze do bioplynové stanice v Č. Metují Ing. Troutnar vyjednala s Ing. Ládem exkurzi v jeho nově postavené bioplynové stanici. Exkurze se uskuteční v pátek v 10 hodin. Běh z Police do Police Třetí ročník této akce se uskuteční v sobotu od 13 hod start, předtím ale bude možné navštívit Muzeum papírových modelů za snížené vstupné (děti zdarma, dospělí 30,- Kč). Navazovat bude Svatojánský jarmark ve Žďáře nad Metují. Svatojánský jarmark Pořádá obec Žďár nad Metují ve spolupráci s SDH Žďár nad Metují. Plakáty pro vyvěšení v každé obci byly rozdány. Jedná se o celodenní akci, při jejíž příležitosti bude otevřena hospoda na návsi. Občerstvení i hudba zajištěna, stánkový prodej. Občanské sdružení za Ostaš Obec Žďár nad Metují, Obec Bukovice, Pěkov a Horolezecký klub Ostaš připravují založení občanského sdružení, jejímž účelem bude podpora cestovního ruchu. Předpokládá se členství v MAS a získávání dalších finančních prostředků (např. pro vznik lezecké dráhy). Břevnovský klášter Mgr. Jenková zmínila návštěvu Břevnovského kláštera, která se uskuteční v úterý Podle počtu účastníků bude zajištěna doprava. Seminář Zapojování veřejnosti do procesu rozhodování, plánování a realizace akcí podporovaných z PRV na venkově V rámci partnerství Celostátní sítě pro venkov se uskuteční další seminář zaměřený na tvorbu prezentací v PowerPointu pro celkem pro 24 osob. Seminář bude rozdělen do 2 bloků po 12 osobách. Podrobnosti k semináři budou zaslány. Z každé obce se počítá s účastí 2 zástupců. Tento seminář Vám pomůže nejen při propagaci projektů, ale i při propagaci Vaší obce. Seminář se bude konat v úterý v Pellyho domech v Polici nad Metují - 4 -

5 (počítačová učebna). Podrobnosti Vám budou zaslány dodatečně. MAS Pracovní jednání zakládajících a nově přistupujících členů MAS se uskuteční ve středu od 13 hod. ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují. Účast všech nutná! Pozvánka byla rozeslána em. Svěcení kapličky V. Vítek informoval o přijetí pozvání k účasti na svěcení kapličky kardinálem Dukou. Minulý týden proběhla u kapličky brigáda, kdy bylo upraveno okolí a došlo k pár terénním úpravám. Nyní zbývá dodělat dlažbu, izolace a některé práce uvnitř kaple. Tento týden bylo vyřešeno parkování při svěcení kaple parkování u brány, v Suchém dole, autobusy mezi Hlavňovem a Suchým Dolem a v Ochozi. Doprovodný program bude připraven na hřišti je zajištěna hudba, občerstvení, bude zde i prodej různých předmětů s motivy kapličky. Obec má přislíbenou dotaci od Královéhradeckého kraje a od MMR ČR (zde spoluúčast 25 50%). Sbírka je prodloužená do Pokud budou nějaké finance přebývat, tak je domluveno, že bude opravena přístupová cesta ke kapličce. Podstata Nemáte někdo staré nepotřebné dlaždice o rozměru 40 x 40? Pro dokončení chodníků jich je potřeba ještě cca 80 ks. Restaurace U Šimonků, Maršov Pan Friml informoval omezení provozu restaurace U Šimonků v Maršově nad Metují, a to ze zdravotních důvodů. Ve výjimečných situacích na požádání bude restaurace otevřena. Další schůze Další setkání (pracovní) výboru svazku se uskuteční v úterý n 10 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu v Polici nad Metují. Hlavním bodem programu bude především příprava na svěcení kapličky. O účast také požádal Mgr. Michal Bureš ze Žďára nad Metují, který chce svazku nabídnout vznik kalendáře pro rok Podklady k jednání, včetně pozvánky, budou včas zaslány. 10) ZÁVĚR Na závěr předsedkyně svazku Ida Jenková poděkovala všem přítomným za účast. Zapsala: Eva Pápaiová V Polici nad Metují dne 4. června Mgr. Ida Jenková předsedkyně svazku... Vítězslav Vítek ověřovatel - 5 -

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2012 Datum: 6.4.2012 Přítomni: 6 členů ZO, Mgr. Michal Bureš, Viktor Pohner byli omluveni, hosté J. Pohnerová, R. Freibergerová (pracovnice OÚ) Přítomni:

Více

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008

Emil Katschner. Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Cena 10 Kč Číslo 2 ÚNOR 2008 Emil Katschner Podobizna na obálce únorového Polického měsíčníku nám připomíná v pořadí druhého reprezentanta generace Katschnerů, která v Polici zapustila své kořeny na dlouhou

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 2/2014 Datum: 16.5.2014 Přítomno: 7 členů zastupitelstva, pracovnice OÚ J. Tomanová Omluveni: 1 člen Přítomno: 8 občanů Zápis: Zahájení jednání Starosta

Více

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání

Zastupitelstvo městyse Velké Poříčí. Zápis z 3. zasedání Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Velké Poříčí konané dne 17. 6. 2015 v 16:30 hod. společenský sál, Obecní dům, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé: Zapsal: Přizváni:

Více

Nové DVD Králíky. Ledové sochy v Králíkách. Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč

Nové DVD Králíky. Ledové sochy v Králíkách. Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč Králický zpravodaj 3/2007 - Březen 2007/číslo 3 Ročník V. (Králicko XVII.) Cena 7 Kč Ledové sochy v Králíkách Překvapením v rámci letošního karnevalu bylo malé sochařské sympozium, které připravil Ing.

Více

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč

Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Únor 2012/číslo 2 Ročník X. (Králicko XXII.) Cena 12 Kč Jednání starostů ORP Králíky, zástupců ČD, OREDO, ČSAD a soukromého dopravce ke změnám nových jízdních řádů Dne 17. 1. 2012 se uskutečnilo na Městském

Více

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce

Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce MĚSÍČNÍK MĚSTA SEDLEC PRČICE 9 Kč číslo 303 červenec 2015 Derby se topilo v dešti, bojovalo se ale až do konce Sekání trávy Když se po půl osmé ráno scházeli na louce pod cvičným hřištěm první soutěžící

Více

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka

BŘEZEN. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka 3 Sv. Jan Nepomucký text na zadní straně Foto: Oldřich Jenka BŘEZEN Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 100 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 12. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:18 hod. Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili

Bod č.1. Složení slibu členy zastupitelstva, kteří ještě slib nesložili Zápis č. 2/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 18. listopadu 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné

Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Zápis č. 8/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Klokočná konaného dne 17.12.2014 v 19:00 hod. v sále Hostince Na Klokočné Přítomni: Ing. Miloslav Rovný, Martin Pávek, Ing. Blanka Habrmanová PhD., František

Více

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod.

Tomáš Čapek, Michal Kohout 18.00 21:52 hod. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva města Veltrusy dne 28. 01. 2015 od 18.00 hod. Místo konání: Přítomni: Omluveni: 0 Ověřovatelé: Doba trvání: Program: Hasičský dům Veltrusy Ing. Marta Baránková, Tomáš

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6

duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6 duben, květen, červen, červenec 2012 104 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od 10 12 hodin a od 13 15 hodin V sobotu od 10 12 hodin a od

Více

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni:

ZÁPIS č. 10/2003. Do pracovního předsednictva byli navrženi: Do návrhové komise byli jmenováni: - 1 - ZÁPIS č. 10/2003 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 15. 12. 2003 v sále SK Rabštejn. Přítomno: Omluveni: 20 členů zastupitelstva města, listina přítomných je

Více

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 02.03.2015 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: Ing.

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč

Broumovské noviny. zpravodaj města Broumova. Martin Ptáček postoupil do. celorepublikového kola v Kladně. 5 (květen 2012) cena 10 Kč Broumovské noviny 5 (květen 2012) cena 10 Kč zpravodaj města Broumova Martin Ptáček postoupil do celorepublikového kola v Kladně Skvělou zprávu jsme obdrželi od pana učitele ZUŠ pana Štěpána Přibyla. Jeho

Více

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

4/2005 IX. SNĚM SVAZU SE BLÍŽÍ Z OBSAHU 13. ROČNÍK MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY 13. ROČNÍK 4/2005 Z OBSAHU Z Výboru pro veřejné finance Odpadové hospodářství Z Předsednictva K problematice cestovních náhrad K politice soudržnosti po roce 2006 MĚSÍČNÍK SVAZU MĚST A OBCÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích

Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Zápis č. 12-04 z řádného zasedání Zastupitelstva města Mnichovice konaného dne 19.9.2012 v 18:00 hodin v sále Požárního domu v Mnichovicích Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Ing. Petr Schneider Ing. Magdalena

Více

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012

Zápis. 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Zápis 13. zasedání Zastupitelstva města Karviné konaného dne 19.06.2012 Účast Pozváno Přítomno Omluveno Neomluveno Členové ZM 41 39 2 0 Vedoucí odborů MMK

Více

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži

O B E C Z D I B Y. Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zápis ze zastupitelstva obce Zdiby, konaného dne 20.3.2014 od 15.00 hod v kulturním domě ve Veltěži Zahájení 15.01 Přítomni: MUDr. Hellerová, p. Tvrdý, JUDr. Široký, Ing. Dubský, p. Jandovská, p. Jurkeník,

Více

A zase jsme o jeden rok starší

A zase jsme o jeden rok starší M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9,- Kč číslo 249 leden 2011 A zase jsme o jeden rok starší Nový rok, který jsme tak vřele přivítali šampaňským, světelnými efekty a veselím, se dá zatím

Více

Městský úřad bude mít nové místo pro výkon státní správy

Městský úřad bude mít nové místo pro výkon státní správy Srpen 2012 > číslo čtvrté www.mujicin.cz Výtisk zdarma Registr veřejné správy v Jičíně zatím nejde Od 1. července 2012 spustilo Ministerstvo vnitra Základní registry veřejné správy. Všechny potřebné údaje

Více

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka

prosinec k fotografii na straně 42 43. Foto: Oldřich Jenka 12 Text Foto: Oldřich Jenka k fotografii na straně 42 43. prosinec Registrační číslo: MK ČR E 11974. Vychází v nákladu 1 000 ks. Adresa redakce : MěÚ Masarykovo nám. 98, 549 54 www.meu-police. e-mail:

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany

Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zápis č. 2/2013 ze zasedání zastupitelstva města Klecany konaného dne 7. 2. 2013 v zasedací místnosti MěÚ Klecany Zasedání zahájeno v 18:15 hod Starosta města Ivo Kurhajec přivítal přítomné na zasedání,

Více