Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, Adamov

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Obsah. Základní charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole...9. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy..... Přehled oborů základního vzdělávání..... Opatření k výuce některých předmětů:..... Učební plán základní školy Školní družina Školní klub...8. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy..... Organizační schéma školy..... Vedení školy..... Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Podrobný rozpis kurzů Podrobný rozpis kurzů pedagogů MŠ Podrobný rozpis kurzů pedagogů ZŠ Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce...

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / 5.. Rozhodnutí ředitele Zápis k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí ředitele Výsledky přijímacího řízení Údaje o přijímacím řízení na střední školu Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Přehled o chování Celkový přehled: Snížený stupeň z chování: Údaje o zameškaných hodinách Další údaje o žácích Integrovaní žáci: Péče o žáky s SVPU Kroužky reedukační péče Péče o talentované žáky Přípravná třída Práce speciálního pedagoga Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, zřizovatelem a dalšími orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Provedené kontroly ze strany zřizovatele Ostatní kontroly: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v jednotlivých měsících ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD...56

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Školní výlety Lyžařský vzdělávací zájezd (LVZ) Plavecký výcvik Dopravní výchova Environmentální výchova Hodnocení práce ICT Prezentace školy na veřejnosti Účast školy v soutěžích, olympiádách...8. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů Asociace sportovních školních klubů Městské kulturní středisko Adamov Základní umělecká škola Adamov Spolupráce s tělovýchovnými organizacemi ve městě Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Spolupráce se Střediskem služeb školám v Brně, NDIV Brno Spolupráce s vysokými a středními školami Spolupráce s gymnáziem Integra Brno Spolupráce s SŠ TEGA Blansko Spolupráce se základními školami

5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Zapojení školy do rozvojových, mezinárodních programů a celostátních projektů Program podpory zdraví ve škole Zdravé zuby Mezinárodní spolupráce...9. Základní údaje o hospodaření školy (rok ) Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek Stav fondů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol Další vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Adamov Projekt rovné šancei ve vzděláví Zkvalitňování výuky praktických činností, zejména technické výchovy na ZŠ a MŠ Adamov Zlepšování podmínek ICT v matematice pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování Zhodnocení a závěr...98 Přílohy výroční zprávy Příloha č. : Činnost MŠ Jilemnického ve školním roce / Příloha č. : Činnost MŠ Komenského ve školním roce / Příloha č. : Akce školy informace o akcích základní školy 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Základní charakteristika školy.. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČ IZO 7 8 identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Soňa Karásková vedoucí učitelka MŠ: Ivana Kosinová kontakt Tel.: Zřizovatel název zřizovatele Město Adamov IČ adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou kontakt tel.: fax:

7 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Součásti školy kapacita Mateřská škola 5 žáků Základní škola 75 žáků Školní družina 5 žáků Školní klub 75 žáků Školní jídelna MŠ 85 jídel Školní jídelna ZŠ 7 jídel.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet oddělení dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet Počet žáků na třídu/odděl. pracovníků na pracovníka MŠ Komenského MŠ Jilemnického 7 4, 5 4,6 Mateřská škola ,89 Přípravná třída. stupeň ZŠ 9 4 5,89,7,6. stupeň ZŠ 4 9,5 7,4,6 Základní škola 44 8,77 9,,77 Školní družina 4 7 6,75,, Školní klub - 5 -, 5 ŠJ MŠ - 5 -,7,78 ŠJ ZŠ - 4-5, 4 7

8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.5. Materiálně-technické podmínky školy Učebny 4 kmenových učeben Herny 5 heren MŠ 4 herny ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna fyzikální a chemická učebna učebny informatiky jazyková učebna dějepisná a zeměpisná učebna přírodopisná učebna hudebna učebna výtvarné výchovy interaktivní učebna knihovny cvičný byt školní klub Odpočinkový areál, zahrada zahrady MŠ Sportovní zařízení hřiště, tělocvičny Dílny a pozemky školní zahrada universální dílna Žákovský nábytek stavitelný ve všech třídách i pracovnách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí průběžně doplňováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami velmi dobré, postupně doplňovano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou velmi dobré, videotechnika ve všech třídách.stupně, 5 interaktivních tabulí Investiční rozvoj dle dlouhodobého záměru školy 8

9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Za Město Adamov Jiří Němec Libuše Špačková Jitka Králíčková Za ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Jaroslava Šmerdová PaedDr. Dalimila Hodaňová Mgr. Soňa Karásková Zástupci rodičů žáků Bc. Roman Pilát,MBA Radka Janíčková Inka Formánková Kontakt Školská rada byla ustanovena dle Bc. Roman Pilát,MBA 67 zákona č. 56/4 Sb. 6. 5, je složena ze zástupců pedagogického sboru, zástupců zřizovatele a zástupců rodičů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát, MBA..7. Údaje o občanském sdružení při škole Registrace.. 99 Zaměření výchovně vzdělávací práce Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akcí školy. 9

10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy.. Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 79--C/ Základní škola RVP 79--B/ Základní škola speciální RVP b)vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 54/4-).. Opatření k výuce některých předmětů: Volitelné předměty Dramatická výchova Sportovní hry Dopravní výchova Domácí nauky.vp Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Druhý cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Cílem vzdělávacího procesu bylo: motivovat žáky k celoživotní vzdělávání podporovat tvořivé myšlení a logické uvažování podněcovat schopnosti k řešení problému

11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / zaměřit se na skupinové, projektové a problémové vyučování využívat učivo potřebné pro život, řešit praktické problémy a životní situace realizovat exkurze, návštěvy kulturních představení, výlety podporovat individualitu žáků, žáky se specifickými vývojovými potřebami a žáky ze sociálně slabého prostředí zaměřit se na osobnostní výchovu žáků, rozvíjet týmovou práci, schopnost spolupracovat a uznávat práci a úspěchy vlastní i ostatních vést žáky k všestranné, účinné, otevřené a slušné komunikaci učit žáky, aby se projevovali jako svobodní a zodpovědní jedinci, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti mít zdravé sebevědomí a schopnost empatie objektivně hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných podporovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací rozvíjet citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě vést žák k ochraně životního prostředí, k ochraně kulturních a společenských hodnot učit žáky být odpovědný za své fyzické a duševní zdraví vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovní hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi zajistit bohaté mimoškolní aktivity rozvíjet tradice školy (sportovní utkání, soutěže, výtvarné práce,.)

12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Učební plán základní školy Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrou k vědění, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. I. stupeň ZŠ Český jazyk má týdenní dotaci v. -. ročníku 9 hodin, ve 4. a 5. ročníku 8 a 7 hodin. Matematika se v prvním ročníku učí 4 hodiny, v ostatních ročnících pět hodin. Dotace prvouky se s postupujícími ročníky zvyšuje od jedné do tří hodin. Ve 4. a 5. ročníku tento předmět nahrazují dva předměty Přírodověda a Vlastivěda. Anglický jazyk je zařazován již od prvního ročníku. Tělesná výchova má dotaci dvě hodiny a ostatní výchovy jednu hodinu s vyjimkou výtvarné výchovy, kdy se dotace ve čtvrém a pátem ročníku zvyšuje na dvě. Informatika se začíná vyučovat v pátém ročníku..stupeň ZŠ Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku I.st Český jazyk Matematika Prvouka 7 Přírodověda Vlastivěda 4 Anglický jazyk Informatika Hudební výchova 5 Výtvarná výchova 8 Praktické činnosti 5 Tělesná výchova Týdenní dotace

13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.stupeň Týdenní rozložení hodin v ročníku Předmět II.st. Český jazyk Matematika Dějepis 8 Zeměpis 7 Přírodopis 8 Fyzika Chemie Anglický jazyk Další cizí jazyk Informatika Občanská a rodinná výchova 6 Hudební výchova 4 Výtvarná výchova 6 Praktické činnosti Tělesná výchova 9 4 Volitelné předměty Týdenní dotace 9 Škola se zaměřuje na tyto oblasti: Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Projektové vyučování Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Jazyková gramotnost

14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.4. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 4 7 Fyz. /, přepoč. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je poskytováno dětem jedné školy, přičemž organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Pracuje s dětmi podle nového školského vzdělávacího programu pod názvem Naše družina". Po celý školní rok je pro všechna oddělení přichystáno mnoho společných a zajímavých akcí. Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové a sportovní činnosti. Při pěkném počasí se nezapomíná na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Aktivně se zapojuje do celoškolních projektů. Veškeré činnosti ve ŠD jsou přizpůsobené věku a individuálním schopnostem dětí, jejich zájmům a také materiálním podmínkám ŠD. V průběhu všech činností jsou děti vedeny k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, k zodpovědnosti a k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností. Děti se učí poznávat samy sebe, rozvíjet schopnosti sebeovládání a plánování smysluplného trávení volného času. Jednotlivé cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují děti prakticky využitelnými dovednostmi. Formy zájmového vzdělávání příležitostná, pravidelná, osvětová, individuální, spontánní, zájmová (viz. přehled zájmových kroužků) 4

15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Činnosti školní družiny Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu. Tuto funkci plní klidové hry, četba či poslechové činnosti. Zařazují se dle potřeby kdykoliv během dne. Jejich organizace a náplň tvoří psychohygienické poslání a proto je jejich zařazení do denního režimu pro děti velmi důležité. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, spontánní činnosti a hry. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, rukodělné, hudební, literární, společenskovědní, vědomostní, sportovní, pohybové hry a soutěže apod. Příprava na vyučování - se zařazuje do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech - nikoliv před 5. hodinou. Může mít formu vypracování domácích úkolů /pouze se souhlasem rodičů/, zábavného procvičování učiva formou didaktických her, ověřování školních poznatků při vycházkách, práce s knihou, časopisy a jiné činnosti. Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše dětí. Práce ŠD přímo navazuje na vzdělávací činnost základní školy I.stupně pro. 5. ročník. Školní družina využívá vlastní prostory, které má vymezeny v jednotlivých budovách školy. K dispozici má oplocenou zahradu vybavenou herními prvky. V blízkosti školy je vhodný přístup i do volné přírody, což umožňuje časté vycházky. 5

16 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Školní družina je místo: - pro zájmové vyžití dětí - pro regeneraci sil dětí po vyučování - pro radost - pro rozvoj tvořivosti - pro posilování sebevědomí - pro komunikaci Podporuje dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči i širokou veřejností. Do ŠD jsou přijímány děti. 5. ročníku základní školy na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Zájmové vzdělávání je určeno zejména pro děti přihlášené k pravidelné docházce. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Dítě může být přijato k zájmovému vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školní družiny. Provoz školní družiny se dělí na ranní a odpolední, provozní doba v daném školním roce je uvedena ve vnitřním řádu školní družiny. Doby odchodů dětí jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení. Děti odcházejí v doprovodu zákonného zástupce nebo samostatně na základě písemného požadavku uvedeného v přihlášce do školní družiny. Aktuální změna je doložena písemnou formou. Materiální, personální a ekonomické podmínky Vstupní prostory a šatnu má školní družina společnou se základní školou, další prostory má školní družina samostatné. V ranních i odpoledních činnostech školní družiny děti využívají vlastní prostory školní budovy. Ke svým zájmovým činnostem mohou děti využívat i prostory školy, v nichž je umístěna počítačová učebna s internetem a vhodnými výukovými programy, k pohybovým aktivitám lze využívat tělocvičnu. Materiálně technické vybavení školní družiny dosahuje dobrou úroveň. K zájmové činnosti jsou využívány dřevěné i umělohmotné stavebnice, stavebnice Merkur a Lego,, televizory, CD a DVD přehrávač, video a další herní pomůcky umístěné v 6

17 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / činnostních koutcích. Během školního roku jsou průběžně doplňovány didaktické a společenské hry, sportovní vybavení a pomůcky pro výtvarnou a pracovní činnost. Personální podmínky Vedoucí vychovatelka řídí a kontroluje činnost školského zařízení, podporuje tvůrčí aktivitu vychovatelů a vytváří prostředí pro týmovou práci. Vychovatelky spolupracují s koordinátorkou výchovného poradenství, preventistkou sociálně patologických jevů a podle potřeby komunikují s vyučujícími. stupně. Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.odborný růst vychovatelek je zvyšován vzdělávacími kurzy. V rámci sebevzdělávání se zaměřujeme na oblast tvůrčích zájmových aktivit. Ekonomické podmínky Školní družina je financována z prostředků krajského úřadu a zřizovatele. Úplata ve školní družině se řídí aktuálním vnitřním předpisem ředitelky školy o poskytování úplaty ve školní družině. Prostředky získané za úplatu zájmového vzdělávání jsou součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Vychovatelky na počátku kalendářního roku vytvářejí souhrn požadavků školní družiny pro daný rok. Realizace požadavků vychází z konkrétní situace a priorit. V průběhu roku jsou další požadavky aktuálně konzultovány s ředitelkou v rámci rovnoměrného čerpání rozpočtu. Rozpočet ŠD je součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Kroužky školní družiny Název Náplň Vedoucí kroužku Šikovné ruce Ruční a výtvarné činnostií Dana Špicarová Kulturní Podpora zájmu o kulturu Edita Kuběnová Šikovné ruce Rozvoj sportovního zaměření žáků Hana Lebišová 7

18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.5 Školní klub Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků. Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh. Činnost školního klubu vychází ze školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání s motivačním názvem Bavíme se a poznáváme, který navazuje na školní vzdělávací program "Hrou k vědění. Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů. Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením. V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity. Volná činnost - ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností - četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod. Pravidelná zájmová činnost realizuje se v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně - estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí. Příležitostná činnost - jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se konají v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků. Náplň činností je tvořen tak, aby respektoval individuální schopnosti, dovednosti a zájmy dětí. Cílem každé činnosti je, aby děti byly schopné otevřeně komunikovat, spolupracovat a respektovat druhé. Důležitým cílem je sledovat konkrétní potřeby 8

19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / jednotlivých dětí, respektive rodin a snažit se vzájemně si porozumět a vyhovět. Neméně důležité je, aby prostor školního klubu byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru. Ve vztazích s rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK - 5 /, Pravidelná činnost Zájmové kroužky Přehled kroužků: Název kroužku a vedoucí Náplň Publicistický Publicistický kroužek připravuje a následně vydává jednou za měsíc školní časopis Devítka. Školní časopis vychází již roků, redakční radu tvoří zájemci z řad žáků.stupně. V časopise jsou zveřejňovány články žáků, které mapují konkrétní akce školy, rozhovory se zajímavými lidmi, školní projekty, výsledky sportovních soutěží a hry pro nejmenší. Tito žáci navštěvují zajímavá místa spojená s publicistikou. Dalimila Hodaňová Cestovatelský Aleš Spurný Taneční Marie Klepárníková Angličtina Martina Burianová Keramický kroužek Ilona Martochová Žáci se zájmem o poznávání našich zeměpisných a historických zajímavostí navštěvovali cestovatelský kroužek. Taneční kroužek navštěvovali dívky a chlapci se zájmem o tanec a aerobik. Pěstovali své pohybové schopnosti při nacvičování společenských tanců a společných skupinových vystoupeních. Žáci také zahájili polonézou školní ples a svými zajímavými skladbami zpestřili program školního plesu. Žáci hravou formou vstoupili do tajů anglického jazyka. Kroužek je podpůrným prostředkem pro výuku jazyka od třetí třídy dle ŠVP. Kroužek určený pro žáky prvního stupně. Děti se učily vytvářet předměty z hlíny, zdobit je a upravovat. 9

20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Počítače V tomto kroužku žáci rozvíjelii své znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v běžném životě. Jana Horáčková Kroužek vaření Kroužek je zaměřen prakticky na přípravu jednoduchých jídel studené i teplé kuchyně. Při uplatnění zásad bezpečnosti využívá pracovnu vaření ve cvičném bytě. Jaroslava Šmerdová Přírodovědný kroužek Lenka Dohová Zajímavosti přírody zkoumali žáci v přírodovědném kroužku. Zabývali se také ochranou přírody. Plnili úkoly Recyklohraní, EKOŠKOLY a FOTOŠKOLY. Čtenářský kroužek Zájemci o literaturu a dobrou knihu měli možnost navštěvovat čtenářský kroužek ve školní knihovně Matematika Žáci si v tomto kroužku mohli doplňovat znalosti z tajů matematiky. Kroužky vedené rodiči nebo přáteli školy: Název kroužku Vedoucí kroužku Náplň činnosti Včelařský Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc Judo Mažoretky Jiří Tyl Michaela Tesařová Žáci získávají teoretické i praktické poznatky ze včelařství. Žáci se seznamují s prvky sebeobrany a nacvičují technické provedení jednotlivých prvků Dívky získavaly prvotní zkušenosti s novými pohybiovými dovednostmi. Zumba Sandra Kejíková Dívky se učili základní prvky Zumby

21 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Adamov. Včelařský kroužek mládeže (dále jen VKM) při ZŠ a MŠ Adamov byl organizačně začleněn pod ZŠ a MŠ Adamov na základě zřizovací listiny ze dne 5... Činnost VKM ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov byla však již zahájena k datu.9.8. V této době byla zřizovatelem VKM ZO ČSV Sloup o.s., která měla sídlo v Adamově na Fibichové. V letech 9, a byly získána z dotačního titulu JMK na podporu volnočasových aktivit mládeže a včelařství vedoucím kroužku doc. Ing. Rudolfem Rybářem nezbytně nutné potřeby pro zahájení jeho činnosti jako, chovné zařízení úly, ochranné prostředky, ale i didaktická techniky pro teoretickou výuku v období zimních měsíců. V důsledku organizačních změn ve strukturách ČSV vzniká k 9.. ZO ČSV Adamov, která přebírá odbornou garanci nad tímto VKM. Vedoucím kroužku zůstává doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc, který je současně i předsedou ZO ČSV Adamov. Činnost VKM v ČR je metodicky řízena Výchovně vzdělávacím centrem se sídlem v Nasavrkách, které je účelovým zařízením Českého svazu včelařů. Výuka probíhá v období školního roku tj. od.9. do.6 v rozsahu minimálně 5 hodin s důrazem jak na teoretickou, tak i praktickou část výuky. Teoretická část výuky probíha na ZŠ a MŠ Komenského 4. Praktická část výuky se koná na včelnici manželů Rybářových na ulici Fibichova v Adamově. Součástí této včelnice je i hospodářské zázemí s medárnou, kde bývá na závěr roku za asistence členů VKM jejich rodičů a sourozenců prováděno praktické medobraní. Ve školním roce a začalo kroužek navštěvovat celkem dětí z toho 8 dětí absolvovalo kroužek v celé rozsahu (Pavel Růžička, Pavel Crha, Lucie Nejezchlebová, Tereza Tomášková, Tomáš Poláček, Justýna Březinová, Václav Janoušek a Matyáš Polzer). Čtyři členové kroužku Pavel Růžička, Pavel Crha, Tomáš Poláček a Václav Janoušek se zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže v oblasti včelařství Zlatá včela v Mikulčicích u Znojma.

22 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. Organizační schéma školy ŘEDITEL zástupce ředitele pro ZŠ zástupce ředitele pro MŠ vedoucí učitelka OP vedoucí ŠD vedoucí učitelka OP vedoucí školního stravování vychovatel učitelé ky asistentka vedoucí školník vedoucí školního stravování učitelky OP vedoucí kuchařka školník učitelky vychovatel ky uklizečky uklizečky kuchařky účetní.. Vedení školy Funkce titul vzdělání Ředitel školy Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele zástupce statutárního zástupce Mgr. VŠ - PF Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele pro MŠ SŠ - MŠ Vedoucí učitelka MŠ SŠ - MŠ Výchovný poradce PaedDr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro.st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro..st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Koordinátor ICT Mgr. VŠ - PF Koordinátor EVVO Mgr. VŠ - PF Koordinátor ŠVP Mgr. VŠ - PF

23 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Rozšířené vedení školy Předsedové předmětových komisí nebo metodic. sdružení vedoucí vzdělání Metodické sdružení. st. ZŠ Mgr. Metodické sdružení ŠD a ŠK VŠ - PF SŠ - vychovatelství Předmětová komise Čj PaedDr. VŠ - PF Předmětová komise M Mgr. VŠ - PF Předmětová komise společenských věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise přírodních věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise výchovných předmětů Mgr. VŠ - PF Vedoucí třídních učitelů Mgr. VŠ - PF.. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 5 48,7 Počet učitelů ZŠ 9,4 Počet vychovatelů ŠD,ŠK 5,5 Počet učitelek MŠ 9 9, Počet správních zaměstnanců 9 8, Počet zaměstnanců ŠJ ZŠ 5 4,9 Počet zaměstnanců ŠJ MŠ 5,67 Učitelé ZŠ Vychovatelé ŠD,ŠK Učitelky MŠ Správní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ ZŠ Zaměstnanci ŠJ MŠ

24 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.4. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič tí pracovníci Funkce Roků Stupeň Úvazek ped.praxe vzdělán. í Aprobace. učitelka, VŠ SP. učitelka, 7 VŠ. st. ZŠ. učitelka, VŠ SP 4. učitel,95 VŠ M- Z 5. učitelka, 7 VŠ SP 6. učitelka, 7 VŠ. st. ZŠ 7. učitelka, 4 VŠ Čj - D 8. učitelka, 7 VŠ M - Ch 9. učitelka, VŠ.st.ZŠ. učitelka, 5 VŠ. st. ZŠ. vychovatelka, 9 VO vychovatelství. učitel, 4 VŠ. st. ZŠ. učitelka, 7 VŠ SP 4. vychovatelka, 6 SŠ vychovatelství 5. učitelka, 9 VŠ Čj - Ov 6. učitelka, 6 VŠ SP 7. učitel,8 5 VŠ D-Z 8. učitelka, 9 VŠ M-F 9. vychovatelka, 5 SŠ vychovatelství. učitelka, 7 VŠ Pg, Ov. učitel,8 8 VŠ M- Z. učitelka, 4 VŠ SP. učitelka,68 5 VŠ. st. ZŠ 4. učitelka,7 8 VŠ D-Z 4

25 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí Funkce pracovníci Úvazek Roků ped. Stupeň praxe vzdělání Aprobace. učitelka, SŠ učitelka MŠ. učitelka, SŠ učitelka MŠ. učitelka, 5 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka, SŠ učitelka MŠ 5. učitelka, SŠ učitelka MŠ 6. učitelka, 6 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka, 9 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka, SŠ učitelka MŠ 9. učitelka, 4 SŠ učitelka MŠ.5. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé. stupně Učitelé. stupně Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5

26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk Muži Ženy Celkem % - let - 4 let 7 9 7, 4-5 let 9, 5-6 let 4 4,4 6 a více let celkem Muži Ženy let - 4 let 4-5 let 5-6 let 6 a více let 6

27 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.7. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 4 samostatná odb. kuchařka 4 SOU 4 kuchařka SOU ved. školní jídelny ZŠ SŠ 4 školník 4 SOU účetní SŠ administrativní pracovnice SŠ uklízečka,4 základní samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice 7

28 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / 4. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 4. Podrobný rozpis kurzů Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce / 4.. Vzdělávání učitelek MŠ termín název rozsah účastníci 8.. Správná výživa a pitný režim.. Prevence školní neúspěšnosti Chystáme vánoční besídku Projekt pohybové aktivity 5.. Výtvarná dílna - jaro Třída plná pohody Plánování v práci učitelky a ředitelky MŠ Stimulace předškolního dítěte Vzdělávání pedagogů ZŠ Termín název rozsah účastníci Základy obsluhy a využití interaktivní tabule Základy obsluhy a využití interaktivní tabule Seminář výchovných poradců Úspory energie - Tereza 9.. Setkání ICT 4.. Nové trendy ve výuce chemie Řešení konfliktů a obtížných situací ve škole Asertivita pedagogických pracovníků Fotoškola Šikana 4.. Ergonomie psaní 4 8

29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. VUREES konference Praha Metoda výuky globálního čtení BOZP na škole.. Datakabinet Fotoškola 6.. Metody výuky teoretických předmětů E - learning Kreativní pedagog Habsburkové a české země Křížem krážem zeměpisem Syndrom vyhoření v pedagogické profesi Učitel a stres Jak pracovat s emocemi ve školském prostředí ,.5. Adobe Photoshop MS Power Point MS Excel ,5.6. Corel Draw Zdravotník zotavovacích akcí 4 Celý školní rok Kurs anglického jazyka 6 6 Celý školní rok Kurs německého jazyka 6 5 Celý školní rok Kurs ruského jazyka 6 6 9

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2010/11 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2011/2012 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 9. 18. 9 Seznamovací pobyt - Chorvatsko (V.ročník) Šmerdová 12. 9. Zahájení plaveckého výcviku 1.B, 2.r., 3.r. MŠ Kom,

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Základní škola Chrást

Základní škola Chrást Základní škola Chrást Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Údaje o škole: Základní škola Chrást, okres Plzeň město, příspěvková organizace nám. Legií 26 330 03 Chrást tel.: 377 945 205 mob.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Školní vzdělávací program pro školní družinu Č.j. 243/2015 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Adresa (sídlo) školy: Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV

12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV 12 Příloha číslo 4 Dodatek k ŠVP ZV Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život č. j. 826/2007 Škola: Ředitel školy: Koordinátoři ŠVP ZV: Základní škola a mateřská škola Brno, Blažkova

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků.

Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Školní družina plní roli partnera rodiny a školy v oblasti zájmového vzdělávání. Podílí se na smysluplném využití volného času dětí a žáků. Rozvíjí specifické nadání dětí, jejich přirozený hudební, výtvarný

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač

Dodatek č. 1. ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013. Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Střední škola pro tělesně postižené GEMINI, Brno, Vaculíkova 14 Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu Prodavač a výrobce lahůdek platnost od 1. 9. 2013 Kód a název oboru: 66 51 H/01 Prodavač Vypracoval:

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Školní vzdělávací program školní družiny

Školní vzdělávací program školní družiny Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Školní vzdělávací program školní družiny I. Identifikační údaje Název : Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa Adresa : Lípa 66, 582

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Benešov, Dukelská 1818. Dukelská 1818, 256 01 Benešov. Identifikátor školy: 600 041 956 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Benešov, Dukelská 1818 Dukelská 1818, 256 01 Benešov Identifikátor školy: 600 041 956 Termín konání inspekce: 15. červen 2006

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY

KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY KALENDÁŘNÍ PLÁN AKCÍ ŠKOLY školní rok 2015/2016 ZÁŘÍ 1. 9. Zahájení školního roku VŠ 8. 9. Fotografování prvňáčků TU 14. 9. Zahájení plaveckého výcviku 2.r., 3.r., MŠ Kom 22. 9. Měsíční porada všichni

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 130/99-110 38 Signatura: bk2cs103 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Jihlava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Základní škola Polná, Poděbradova 79,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí. 28. října 329, Suchdol nad Lužnicí. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola T. G. Masaryka Suchdol nad Lužnicí 28. října 329, 378 06 Suchdol nad Lužnicí Identifikátor školy: 600 060 608 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MISTRA JANA HUSA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HUSINEC Kostnická ulice 227 Telefon: ZŠ 388331234 Husinec PSČ 384 21 MŠ ŠJ 388331127 388331418 IČO 47 258 365 E-mail: reditel@zshusinec.cz www.zshusinec.cz

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 )

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013. VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Základní škola a Mateřská škola Oty Pavla Buštěhrad, okres Kladno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ č.j. 205/2013 VZDĚLÁNÍ PRO BUDOUCNOST (verze č. 2 ) Dodatek č. 1, který je zpracován

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace. 696 48 Ježov 50. Identifikátor školy: 600 115 526 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola, Ježov, příspěvková organizace 696 48 Ježov 50 Identifikátor školy: 600 115 526 Termín konání inspekce: 21.

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

- rozvíjet u žáků schopnosti spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých 1. Identifikační údaje Školní družina tvoří se školou jednu právnickou osobu, proto jsou tyto údaje součástí školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola neomezených možností. 2. Konkrétní

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009/10 Obsah 1. Základní charakteristika školy...6 1.1. Škola...6 1.2. Zřizovatel...6 1.3. Součásti

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání Základní škola Rajhradice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Školní družina Obsah I. Identifikační údaje.. 3 II. Charakteristika ŠVP.. 4 Konkrétní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016

Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Plán výchovného poradce - školní rok 2015/2016 Rozdělení úkolů podle důležitosti: 1. Úkoly důležité 2. Úkoly 3. Úkoly ostatní a nahodilé Termín plnění Úkol ZÁŘÍ 2015 09. Zpracovat plán kariérového poradenství

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Šebetov, okres Blansko. Šebetov 118, 679 35 Šebetov. Identifikátor školy: 600 106 063 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Šebetov, okres Blansko Šebetov 118, 679 35 Šebetov Identifikátor školy: 600 106 063 Termín konání inspekce: 20. - 21. březen

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více