Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012/13

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012/13"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok / Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, Adamov

2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Obsah. Základní charakteristika školy Škola Zřizovatel Součásti školy Základní údaje o součástech školy Materiálně-technické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole...9. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy..... Přehled oborů základního vzdělávání..... Opatření k výuce některých předmětů:..... Učební plán základní školy Školní družina Školní klub...8. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy..... Organizační schéma školy..... Vedení školy..... Přehled pracovníků školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Podrobný rozpis kurzů Podrobný rozpis kurzů pedagogů MŠ Podrobný rozpis kurzů pedagogů ZŠ Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce...

3 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / 5.. Rozhodnutí ředitele Zápis k předškolnímu vzdělávání Rozhodnutí ředitele Výsledky přijímacího řízení Údaje o přijímacím řízení na střední školu Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Celkové hodnocení a klasifikace žáků Přehled o chování Celkový přehled: Snížený stupeň z chování: Údaje o zameškaných hodinách Další údaje o žácích Integrovaní žáci: Péče o žáky s SVPU Kroužky reedukační péče Péče o talentované žáky Přípravná třída Práce speciálního pedagoga Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí, zřizovatelem a dalšími orgány Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Provedené kontroly ze strany zřizovatele Ostatní kontroly: Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Aktivity školy v jednotlivých měsících ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD...56

4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / PROSINEC LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN Školní výlety Lyžařský vzdělávací zájezd (LVZ) Plavecký výcvik Dopravní výchova Environmentální výchova Hodnocení práce ICT Prezentace školy na veřejnosti Účast školy v soutěžích, olympiádách...8. Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělání Spolupráce školy s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů Asociace sportovních školních klubů Městské kulturní středisko Adamov Základní umělecká škola Adamov Spolupráce s tělovýchovnými organizacemi ve městě Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci Pedagogicko-psychologická poradna Blansko Spolupráce se Střediskem služeb školám v Brně, NDIV Brno Spolupráce s vysokými a středními školami Spolupráce s gymnáziem Integra Brno Spolupráce s SŠ TEGA Blansko Spolupráce se základními školami

5 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Zapojení školy do rozvojových, mezinárodních programů a celostátních projektů Program podpory zdraví ve škole Zdravé zuby Mezinárodní spolupráce...9. Základní údaje o hospodaření školy (rok ) Příjmy Výdaje Hospodářský výsledek Stav fondů Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů EU peníze do škol Další vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ Adamov Projekt rovné šancei ve vzděláví Zkvalitňování výuky praktických činností, zejména technické výchovy na ZŠ a MŠ Adamov Zlepšování podmínek ICT v matematice pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování Zhodnocení a závěr...98 Přílohy výroční zprávy Příloha č. : Činnost MŠ Jilemnického ve školním roce / Příloha č. : Činnost MŠ Komenského ve školním roce / Příloha č. : Akce školy informace o akcích základní školy 5

6 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Základní charakteristika školy.. Škola název školy Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace adresa školy Adamov, Komenského 4 právní forma příspěvková organizace IČ IZO 7 8 identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr. Jana Burianová zástupce ředitele: Mgr. Jaroslava Šmerdová zástupce ředitele pro MŠ: Hana Marková vedoucí učitelka ZŠ: Mgr. Soňa Karásková vedoucí učitelka MŠ: Ivana Kosinová kontakt Tel.: Zřizovatel název zřizovatele Město Adamov IČ adresa zřizovatele Adamov, Pod Horkou kontakt tel.: fax:

7 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Součásti školy kapacita Mateřská škola 5 žáků Základní škola 75 žáků Školní družina 5 žáků Školní klub 75 žáků Školní jídelna MŠ 85 jídel Školní jídelna ZŠ 7 jídel.4. Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet oddělení dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet Počet žáků na třídu/odděl. pracovníků na pracovníka MŠ Komenského MŠ Jilemnického 7 4, 5 4,6 Mateřská škola ,89 Přípravná třída. stupeň ZŠ 9 4 5,89,7,6. stupeň ZŠ 4 9,5 7,4,6 Základní škola 44 8,77 9,,77 Školní družina 4 7 6,75,, Školní klub - 5 -, 5 ŠJ MŠ - 5 -,7,78 ŠJ ZŠ - 4-5, 4 7

8 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.5. Materiálně-technické podmínky školy Učebny 4 kmenových učeben Herny 5 heren MŠ 4 herny ŠD Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna fyzikální a chemická učebna učebny informatiky jazyková učebna dějepisná a zeměpisná učebna přírodopisná učebna hudebna učebna výtvarné výchovy interaktivní učebna knihovny cvičný byt školní klub Odpočinkový areál, zahrada zahrady MŠ Sportovní zařízení hřiště, tělocvičny Dílny a pozemky školní zahrada universální dílna Žákovský nábytek stavitelný ve všech třídách i pracovnách Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. velmi dobré, pomůcky, hračky a nářadí průběžně doplňováno Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty velmi dobré, odpovídající potřebám ZŠ Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami velmi dobré, postupně doplňovano Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou velmi dobré, videotechnika ve všech třídách.stupně, 5 interaktivních tabulí Investiční rozvoj dle dlouhodobého záměru školy 8

9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.6. Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 9 členů Za Město Adamov Jiří Němec Libuše Špačková Jitka Králíčková Za ZŠ a MŠ Adamov Mgr. Jaroslava Šmerdová PaedDr. Dalimila Hodaňová Mgr. Soňa Karásková Zástupci rodičů žáků Bc. Roman Pilát,MBA Radka Janíčková Inka Formánková Kontakt Školská rada byla ustanovena dle Bc. Roman Pilát,MBA 67 zákona č. 56/4 Sb. 6. 5, je složena ze zástupců pedagogického sboru, zástupců zřizovatele a zástupců rodičů. Předsedou rady je Bc. Roman Pilát, MBA..7. Údaje o občanském sdružení při škole Registrace.. 99 Zaměření výchovně vzdělávací práce Sdružení je dobrovolným sdružením rodičů, zákonných zástupců dětí, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, o práci žáků a jejich zájmovou činnost. Členové pomáhají při organizaci a zajištění jednotlivých akcí školy. 9

10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy.. Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené třídy 79--C/ Základní škola RVP 79--B/ Základní škola speciální RVP b)vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (viz Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 54/4-).. Opatření k výuce některých předmětů: Volitelné předměty Dramatická výchova Sportovní hry Dopravní výchova Domácí nauky.vp Cvičení z matematiky Cvičení z českého jazyka Druhý cizí jazyk Německý jazyk Ruský jazyk Cílem vzdělávacího procesu bylo: motivovat žáky k celoživotní vzdělávání podporovat tvořivé myšlení a logické uvažování podněcovat schopnosti k řešení problému

11 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / zaměřit se na skupinové, projektové a problémové vyučování využívat učivo potřebné pro život, řešit praktické problémy a životní situace realizovat exkurze, návštěvy kulturních představení, výlety podporovat individualitu žáků, žáky se specifickými vývojovými potřebami a žáky ze sociálně slabého prostředí zaměřit se na osobnostní výchovu žáků, rozvíjet týmovou práci, schopnost spolupracovat a uznávat práci a úspěchy vlastní i ostatních vést žáky k všestranné, účinné, otevřené a slušné komunikaci učit žáky, aby se projevovali jako svobodní a zodpovědní jedinci, uplatňovali svá práva a plnili své povinnosti mít zdravé sebevědomí a schopnost empatie objektivně hodnotit výsledky vlastní činnosti i činnosti jiných podporovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací rozvíjet citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě vést žák k ochraně životního prostředí, k ochraně kulturních a společenských hodnot učit žáky být odpovědný za své fyzické a duševní zdraví vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, jejich kulturám a duchovní hodnotám, učit je žít společně s ostatními lidmi zajistit bohaté mimoškolní aktivity rozvíjet tradice školy (sportovní utkání, soutěže, výtvarné práce,.)

12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. Učební plán základní školy Učební plán školy vychází ze školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Hrou k vědění, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. I. stupeň ZŠ Český jazyk má týdenní dotaci v. -. ročníku 9 hodin, ve 4. a 5. ročníku 8 a 7 hodin. Matematika se v prvním ročníku učí 4 hodiny, v ostatních ročnících pět hodin. Dotace prvouky se s postupujícími ročníky zvyšuje od jedné do tří hodin. Ve 4. a 5. ročníku tento předmět nahrazují dva předměty Přírodověda a Vlastivěda. Anglický jazyk je zařazován již od prvního ročníku. Tělesná výchova má dotaci dvě hodiny a ostatní výchovy jednu hodinu s vyjimkou výtvarné výchovy, kdy se dotace ve čtvrém a pátem ročníku zvyšuje na dvě. Informatika se začíná vyučovat v pátém ročníku..stupeň ZŠ Předmět Týdenní rozložení hodin v ročníku I.st Český jazyk Matematika Prvouka 7 Přírodověda Vlastivěda 4 Anglický jazyk Informatika Hudební výchova 5 Výtvarná výchova 8 Praktické činnosti 5 Tělesná výchova Týdenní dotace

13 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.stupeň Týdenní rozložení hodin v ročníku Předmět II.st. Český jazyk Matematika Dějepis 8 Zeměpis 7 Přírodopis 8 Fyzika Chemie Anglický jazyk Další cizí jazyk Informatika Občanská a rodinná výchova 6 Hudební výchova 4 Výtvarná výchova 6 Praktické činnosti Tělesná výchova 9 4 Volitelné předměty Týdenní dotace 9 Škola se zaměřuje na tyto oblasti: Zdravá škola Informatika a výpočetní technika Environmentální výchova Projektové vyučování Čtenářská gramotnost Matematická gramotnost Jazyková gramotnost

14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.4. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD celkem počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 4 7 Fyz. /, přepoč. Školní družina je školské zařízení pro zájmové vzdělávání, které je poskytováno dětem jedné školy, přičemž organizuje zájmové vzdělávání především pro účastníky přihlášené k pravidelné denní docházce. Pracuje s dětmi podle nového školského vzdělávacího programu pod názvem Naše družina". Po celý školní rok je pro všechna oddělení přichystáno mnoho společných a zajímavých akcí. Pro děti jsou pravidelně připravovány výtvarné, pracovní, hudební, literární, poznávací a pohybové a sportovní činnosti. Při pěkném počasí se nezapomíná na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. Aktivně se zapojuje do celoškolních projektů. Veškeré činnosti ve ŠD jsou přizpůsobené věku a individuálním schopnostem dětí, jejich zájmům a také materiálním podmínkám ŠD. V průběhu všech činností jsou děti vedeny k neagresivnímu chování, ke vzájemné spolupráci, k zodpovědnosti a k samostatnému řešení problémů, k získávání různých znalostí a dovedností. Děti se učí poznávat samy sebe, rozvíjet schopnosti sebeovládání a plánování smysluplného trávení volného času. Jednotlivé cíle jsou slučovány do rozvíjených kompetencí, které vybavují děti prakticky využitelnými dovednostmi. Formy zájmového vzdělávání příležitostná, pravidelná, osvětová, individuální, spontánní, zájmová (viz. přehled zájmových kroužků) 4

15 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Činnosti školní družiny Odpočinkové činnosti - mají odstranit únavu. Tuto funkci plní klidové hry, četba či poslechové činnosti. Zařazují se dle potřeby kdykoliv během dne. Jejich organizace a náplň tvoří psychohygienické poslání a proto je jejich zařazení do denního režimu pro děti velmi důležité. Rekreační činnosti - slouží k regeneraci sil. Převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky, spontánní činnosti a hry. Zájmové činnosti - rozvíjejí osobnost žáka, umožňují seberealizaci, rozvoj pohybových dovedností a poznání. Jsou zařazeny jako kolektivní nebo individuální činnost, organizovaná nebo spontánní aktivita. Jedná se o činnosti výtvarné, pracovní, rukodělné, hudební, literární, společenskovědní, vědomostní, sportovní, pohybové hry a soutěže apod. Příprava na vyučování - se zařazuje do denního režimu v souladu s křivkou výkonnosti žáka, tedy po odpočinkových činnostech - nikoliv před 5. hodinou. Může mít formu vypracování domácích úkolů /pouze se souhlasem rodičů/, zábavného procvičování učiva formou didaktických her, ověřování školních poznatků při vycházkách, práce s knihou, časopisy a jiné činnosti. Účastníci pravidelné denní docházky se zařazují do oddělení, která se naplňují do počtu nejvýše dětí. Práce ŠD přímo navazuje na vzdělávací činnost základní školy I.stupně pro. 5. ročník. Školní družina využívá vlastní prostory, které má vymezeny v jednotlivých budovách školy. K dispozici má oplocenou zahradu vybavenou herními prvky. V blízkosti školy je vhodný přístup i do volné přírody, což umožňuje časté vycházky. 5

16 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Školní družina je místo: - pro zájmové vyžití dětí - pro regeneraci sil dětí po vyučování - pro radost - pro rozvoj tvořivosti - pro posilování sebevědomí - pro komunikaci Podporuje dobré vztahy mezi dětmi, zaměstnanci, rodiči i širokou veřejností. Do ŠD jsou přijímány děti. 5. ročníku základní školy na základě písemné přihlášky podepsané zákonným zástupcem. Zájmové vzdělávání je určeno zejména pro děti přihlášené k pravidelné docházce. O přijetí dítěte do ŠD rozhoduje ředitelka školy. Dítě může být přijato k zájmovému vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud není naplněna kapacita školní družiny. Provoz školní družiny se dělí na ranní a odpolední, provozní doba v daném školním roce je uvedena ve vnitřním řádu školní družiny. Doby odchodů dětí jsou stanoveny tak, aby nebyla narušována činnost oddělení. Děti odcházejí v doprovodu zákonného zástupce nebo samostatně na základě písemného požadavku uvedeného v přihlášce do školní družiny. Aktuální změna je doložena písemnou formou. Materiální, personální a ekonomické podmínky Vstupní prostory a šatnu má školní družina společnou se základní školou, další prostory má školní družina samostatné. V ranních i odpoledních činnostech školní družiny děti využívají vlastní prostory školní budovy. Ke svým zájmovým činnostem mohou děti využívat i prostory školy, v nichž je umístěna počítačová učebna s internetem a vhodnými výukovými programy, k pohybovým aktivitám lze využívat tělocvičnu. Materiálně technické vybavení školní družiny dosahuje dobrou úroveň. K zájmové činnosti jsou využívány dřevěné i umělohmotné stavebnice, stavebnice Merkur a Lego,, televizory, CD a DVD přehrávač, video a další herní pomůcky umístěné v 6

17 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / činnostních koutcích. Během školního roku jsou průběžně doplňovány didaktické a společenské hry, sportovní vybavení a pomůcky pro výtvarnou a pracovní činnost. Personální podmínky Vedoucí vychovatelka řídí a kontroluje činnost školského zařízení, podporuje tvůrčí aktivitu vychovatelů a vytváří prostředí pro týmovou práci. Vychovatelky spolupracují s koordinátorkou výchovného poradenství, preventistkou sociálně patologických jevů a podle potřeby komunikují s vyučujícími. stupně. Činnost a výchovné působení vychovatelek vychází z požadavků pedagogiky volného času.odborný růst vychovatelek je zvyšován vzdělávacími kurzy. V rámci sebevzdělávání se zaměřujeme na oblast tvůrčích zájmových aktivit. Ekonomické podmínky Školní družina je financována z prostředků krajského úřadu a zřizovatele. Úplata ve školní družině se řídí aktuálním vnitřním předpisem ředitelky školy o poskytování úplaty ve školní družině. Prostředky získané za úplatu zájmového vzdělávání jsou součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Vychovatelky na počátku kalendářního roku vytvářejí souhrn požadavků školní družiny pro daný rok. Realizace požadavků vychází z konkrétní situace a priorit. V průběhu roku jsou další požadavky aktuálně konzultovány s ředitelkou v rámci rovnoměrného čerpání rozpočtu. Rozpočet ŠD je součástí rozpočtu příspěvkové organizace. Kroužky školní družiny Název Náplň Vedoucí kroužku Šikovné ruce Ruční a výtvarné činnostií Dana Špicarová Kulturní Podpora zájmu o kulturu Edita Kuběnová Šikovné ruce Rozvoj sportovního zaměření žáků Hana Lebišová 7

18 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.5 Školní klub Školní klub je školským zařízením pro zájmové vzdělávání žáků. Činnost ve školním klubu se organizuje pro přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností ve dnech školního vyučování, v době mimo pravidelný rozvrh. Činnost školního klubu vychází ze školního vzdělávacího programu pro zájmové vzdělávání s motivačním názvem Bavíme se a poznáváme, který navazuje na školní vzdělávací program "Hrou k vědění. Jeho cílem je smysluplné využití volného času žáků, rozvoj jejich všestranných zájmů, je jedním z nástrojů prevence výskytu sociálně patologických jevů. Posláním ŠK je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí pod profesionálním vedením. V rámci své výchovně-vzdělávací činnosti nabízí ŠK dětem denní volnou odpočinkovou relaxaci, pravidelnou zájmovou činnost i nepravidelné společenské, zájmové i vzdělávací aktivity. Volná činnost - ŠK je denně přístupný přihlášeným žákům, kterým se v klubovně nabízí otevřená nabídka spontánních činností - četba knih, časopisů, hraní společenských her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, apod. Pravidelná zájmová činnost realizuje se v oblasti sportovně-rekreační, výtvarně - estetické, osobnostního rozvoje, případně v dalších oblastech dle zájmu dětí. Příležitostná činnost - jedná se o aktivity z výše uvedených oblastí, které se konají v takových časových intervalech, které budou určeny zájmem účastníků. Náplň činností je tvořen tak, aby respektoval individuální schopnosti, dovednosti a zájmy dětí. Cílem každé činnosti je, aby děti byly schopné otevřeně komunikovat, spolupracovat a respektovat druhé. Důležitým cílem je sledovat konkrétní potřeby 8

19 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / jednotlivých dětí, respektive rodin a snažit se vzájemně si porozumět a vyhovět. Neméně důležité je, aby prostor školního klubu byl pro všechny příjemný a napomáhal vytvářet přátelskou atmosféru. Ve vztazích s rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru, otevřenost, vstřícnost, porozumění a respekt. ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK - 5 /, Pravidelná činnost Zájmové kroužky Přehled kroužků: Název kroužku a vedoucí Náplň Publicistický Publicistický kroužek připravuje a následně vydává jednou za měsíc školní časopis Devítka. Školní časopis vychází již roků, redakční radu tvoří zájemci z řad žáků.stupně. V časopise jsou zveřejňovány články žáků, které mapují konkrétní akce školy, rozhovory se zajímavými lidmi, školní projekty, výsledky sportovních soutěží a hry pro nejmenší. Tito žáci navštěvují zajímavá místa spojená s publicistikou. Dalimila Hodaňová Cestovatelský Aleš Spurný Taneční Marie Klepárníková Angličtina Martina Burianová Keramický kroužek Ilona Martochová Žáci se zájmem o poznávání našich zeměpisných a historických zajímavostí navštěvovali cestovatelský kroužek. Taneční kroužek navštěvovali dívky a chlapci se zájmem o tanec a aerobik. Pěstovali své pohybové schopnosti při nacvičování společenských tanců a společných skupinových vystoupeních. Žáci také zahájili polonézou školní ples a svými zajímavými skladbami zpestřili program školního plesu. Žáci hravou formou vstoupili do tajů anglického jazyka. Kroužek je podpůrným prostředkem pro výuku jazyka od třetí třídy dle ŠVP. Kroužek určený pro žáky prvního stupně. Děti se učily vytvářet předměty z hlíny, zdobit je a upravovat. 9

20 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Počítače V tomto kroužku žáci rozvíjelii své znalosti z oblasti výpočetní techniky a její využití v běžném životě. Jana Horáčková Kroužek vaření Kroužek je zaměřen prakticky na přípravu jednoduchých jídel studené i teplé kuchyně. Při uplatnění zásad bezpečnosti využívá pracovnu vaření ve cvičném bytě. Jaroslava Šmerdová Přírodovědný kroužek Lenka Dohová Zajímavosti přírody zkoumali žáci v přírodovědném kroužku. Zabývali se také ochranou přírody. Plnili úkoly Recyklohraní, EKOŠKOLY a FOTOŠKOLY. Čtenářský kroužek Zájemci o literaturu a dobrou knihu měli možnost navštěvovat čtenářský kroužek ve školní knihovně Matematika Žáci si v tomto kroužku mohli doplňovat znalosti z tajů matematiky. Kroužky vedené rodiči nebo přáteli školy: Název kroužku Vedoucí kroužku Náplň činnosti Včelařský Doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc Judo Mažoretky Jiří Tyl Michaela Tesařová Žáci získávají teoretické i praktické poznatky ze včelařství. Žáci se seznamují s prvky sebeobrany a nacvičují technické provedení jednotlivých prvků Dívky získavaly prvotní zkušenosti s novými pohybiovými dovednostmi. Zumba Sandra Kejíková Dívky se učili základní prvky Zumby

21 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Adamov. Včelařský kroužek mládeže (dále jen VKM) při ZŠ a MŠ Adamov byl organizačně začleněn pod ZŠ a MŠ Adamov na základě zřizovací listiny ze dne 5... Činnost VKM ve spolupráci se ZŠ a MŠ Adamov byla však již zahájena k datu.9.8. V této době byla zřizovatelem VKM ZO ČSV Sloup o.s., která měla sídlo v Adamově na Fibichové. V letech 9, a byly získána z dotačního titulu JMK na podporu volnočasových aktivit mládeže a včelařství vedoucím kroužku doc. Ing. Rudolfem Rybářem nezbytně nutné potřeby pro zahájení jeho činnosti jako, chovné zařízení úly, ochranné prostředky, ale i didaktická techniky pro teoretickou výuku v období zimních měsíců. V důsledku organizačních změn ve strukturách ČSV vzniká k 9.. ZO ČSV Adamov, která přebírá odbornou garanci nad tímto VKM. Vedoucím kroužku zůstává doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc, který je současně i předsedou ZO ČSV Adamov. Činnost VKM v ČR je metodicky řízena Výchovně vzdělávacím centrem se sídlem v Nasavrkách, které je účelovým zařízením Českého svazu včelařů. Výuka probíhá v období školního roku tj. od.9. do.6 v rozsahu minimálně 5 hodin s důrazem jak na teoretickou, tak i praktickou část výuky. Teoretická část výuky probíha na ZŠ a MŠ Komenského 4. Praktická část výuky se koná na včelnici manželů Rybářových na ulici Fibichova v Adamově. Součástí této včelnice je i hospodářské zázemí s medárnou, kde bývá na závěr roku za asistence členů VKM jejich rodičů a sourozenců prováděno praktické medobraní. Ve školním roce a začalo kroužek navštěvovat celkem dětí z toho 8 dětí absolvovalo kroužek v celé rozsahu (Pavel Růžička, Pavel Crha, Lucie Nejezchlebová, Tereza Tomášková, Tomáš Poláček, Justýna Březinová, Václav Janoušek a Matyáš Polzer). Čtyři členové kroužku Pavel Růžička, Pavel Crha, Tomáš Poláček a Václav Janoušek se zúčastnili krajského kola vědomostní soutěže v oblasti včelařství Zlatá včela v Mikulčicích u Znojma.

22 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy.. Organizační schéma školy ŘEDITEL zástupce ředitele pro ZŠ zástupce ředitele pro MŠ vedoucí učitelka OP vedoucí ŠD vedoucí učitelka OP vedoucí školního stravování vychovatel učitelé ky asistentka vedoucí školník vedoucí školního stravování učitelky OP vedoucí kuchařka školník učitelky vychovatel ky uklizečky uklizečky kuchařky účetní.. Vedení školy Funkce titul vzdělání Ředitel školy Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele zástupce statutárního zástupce Mgr. VŠ - PF Vedoucí učitelka ZŠ Ronovská Mgr. VŠ - PF Zástupkyně ředitele pro MŠ SŠ - MŠ Vedoucí učitelka MŠ SŠ - MŠ Výchovný poradce PaedDr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro.st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Metodik PPDZ pro..st. ZŠ Mgr. VŠ - PF Koordinátor ICT Mgr. VŠ - PF Koordinátor EVVO Mgr. VŠ - PF Koordinátor ŠVP Mgr. VŠ - PF

23 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Rozšířené vedení školy Předsedové předmětových komisí nebo metodic. sdružení vedoucí vzdělání Metodické sdružení. st. ZŠ Mgr. Metodické sdružení ŠD a ŠK VŠ - PF SŠ - vychovatelství Předmětová komise Čj PaedDr. VŠ - PF Předmětová komise M Mgr. VŠ - PF Předmětová komise společenských věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise přírodních věd Mgr. VŠ - PF Předmětová komise výchovných předmětů Mgr. VŠ - PF Vedoucí třídních učitelů Mgr. VŠ - PF.. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Fyzický počet Přepočtený počet Počet pracovníků celkem 5 48,7 Počet učitelů ZŠ 9,4 Počet vychovatelů ŠD,ŠK 5,5 Počet učitelek MŠ 9 9, Počet správních zaměstnanců 9 8, Počet zaměstnanců ŠJ ZŠ 5 4,9 Počet zaměstnanců ŠJ MŠ 5,67 Učitelé ZŠ Vychovatelé ŠD,ŠK Učitelky MŠ Správní zaměstnanci Zaměstnanci ŠJ ZŠ Zaměstnanci ŠJ MŠ

24 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.4. Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogič tí pracovníci Funkce Roků Stupeň Úvazek ped.praxe vzdělán. í Aprobace. učitelka, VŠ SP. učitelka, 7 VŠ. st. ZŠ. učitelka, VŠ SP 4. učitel,95 VŠ M- Z 5. učitelka, 7 VŠ SP 6. učitelka, 7 VŠ. st. ZŠ 7. učitelka, 4 VŠ Čj - D 8. učitelka, 7 VŠ M - Ch 9. učitelka, VŠ.st.ZŠ. učitelka, 5 VŠ. st. ZŠ. vychovatelka, 9 VO vychovatelství. učitel, 4 VŠ. st. ZŠ. učitelka, 7 VŠ SP 4. vychovatelka, 6 SŠ vychovatelství 5. učitelka, 9 VŠ Čj - Ov 6. učitelka, 6 VŠ SP 7. učitel,8 5 VŠ D-Z 8. učitelka, 9 VŠ M-F 9. vychovatelka, 5 SŠ vychovatelství. učitelka, 7 VŠ Pg, Ov. učitel,8 8 VŠ M- Z. učitelka, 4 VŠ SP. učitelka,68 5 VŠ. st. ZŠ 4. učitelka,7 8 VŠ D-Z 4

25 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / Pedagogičtí pracovníci MŠ Pedagogičtí Funkce pracovníci Úvazek Roků ped. Stupeň praxe vzdělání Aprobace. učitelka, SŠ učitelka MŠ. učitelka, SŠ učitelka MŠ. učitelka, 5 SŠ učitelka MŠ 4. učitelka, SŠ učitelka MŠ 5. učitelka, SŠ učitelka MŠ 6. učitelka, 6 SŠ učitelka MŠ 7. učitelka, 9 SŠ učitelka MŠ 8. učitelka, SŠ učitelka MŠ 9. učitelka, 4 SŠ učitelka MŠ.5. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé. stupně Učitelé. stupně Učitelky MŠ Vychovatelky ŠD Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / nastoupili na školu: Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce / odešli ze školy: Nepedagogičtí pracovníci - počet : 5

26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.6. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Věk Muži Ženy Celkem % - let - 4 let 7 9 7, 4-5 let 9, 5-6 let 4 4,4 6 a více let celkem Muži Ženy let - 4 let 4-5 let 5-6 let 6 a více let 6

27 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.7. Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 4 samostatná odb. kuchařka 4 SOU 4 kuchařka SOU ved. školní jídelny ZŠ SŠ 4 školník 4 SOU účetní SŠ administrativní pracovnice SŠ uklízečka,4 základní samostatná odb. kuchařka kuchařka ved. školní jídelny ZŠ školník účetní administrativní pracovnice 7

28 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok / 4. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání. 4. Podrobný rozpis kurzů Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce / 4.. Vzdělávání učitelek MŠ termín název rozsah účastníci 8.. Správná výživa a pitný režim.. Prevence školní neúspěšnosti Chystáme vánoční besídku Projekt pohybové aktivity 5.. Výtvarná dílna - jaro Třída plná pohody Plánování v práci učitelky a ředitelky MŠ Stimulace předškolního dítěte Vzdělávání pedagogů ZŠ Termín název rozsah účastníci Základy obsluhy a využití interaktivní tabule Základy obsluhy a využití interaktivní tabule Seminář výchovných poradců Úspory energie - Tereza 9.. Setkání ICT 4.. Nové trendy ve výuce chemie Řešení konfliktů a obtížných situací ve škole Asertivita pedagogických pracovníků Fotoškola Šikana 4.. Ergonomie psaní 4 8

29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok /.. VUREES konference Praha Metoda výuky globálního čtení BOZP na škole.. Datakabinet Fotoškola 6.. Metody výuky teoretických předmětů E - learning Kreativní pedagog Habsburkové a české země Křížem krážem zeměpisem Syndrom vyhoření v pedagogické profesi Učitel a stres Jak pracovat s emocemi ve školském prostředí ,.5. Adobe Photoshop MS Power Point MS Excel ,5.6. Corel Draw Zdravotník zotavovacích akcí 4 Celý školní rok Kurs anglického jazyka 6 6 Celý školní rok Kurs německého jazyka 6 5 Celý školní rok Kurs ruského jazyka 6 6 9

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz

ZŠ Ronovská 12 515 531 193 zsron@adamov.cz Kontakty Základní škola ZŠ Komenského 4 515 531 196 zsadamov@adamov.cz klapka 200 Ředitelna 201 Výchovná poradkyně 202 Fax 203 Kabinet Inf. 204 Sekretářka 205 Kabinet 1.st. 206 Družina 207 Účetní 208 Kabinet

Více

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Obsah : I. Základní údaje o škole II. III. IV. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje o zápisu

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2008 2009 Překládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIM-480/15-M INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIM-480/15-M Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo 751 05 Kokory 251 E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Kokory info@zskokory.cz

Více

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec

VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec VZ 2011-2012 1 ZŠ Školní Klášterec obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-201/14-H Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-201/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Pilníkov,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Kontešinec VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1. Identifikační údaje školy 4 2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 5 3.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013

ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012/2013 Základní škola Židlochovice, Tyršova 611 okres Brno-venkov, příspěvková organizace Ing. Jana Králová

Více

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál

Výroční zpráva. o činnosti ZŠ Liptál Výroční zpráva o činnosti ZŠ Liptál ve školním roce 2009-2010 foto: Dny vietnamské kultury Obsah 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-537/14-S INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-537/14-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Nučice, okres Praha-západ Kubrova 136, 252 16 Nučice info@zs-nucice.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice.

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIH-1491/14-H. Komenského 209, 517 50 Častolovice skola@zs-castolovice. INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-1491/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby IČ 70 188 874 Základní škola a mateřská škola Častolovice Komenského 209, 517 50 Častolovice

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Svobodné Dvory, Spojovací 66 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2010-2011 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-450/12-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola K. J. Erbena a Mateřská škola Korálka Miletín Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597, 182 00 Praha 82 Kobylisy Předkládá: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. ředitelka školy Praha,

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIH-33/14-H Název právnické osoby vykonávající činnost školy Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola a Mateřská škola, Hradec

Více

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz

Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace tel.: 485 108 417, e-mail: skola@zsusoudu.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval: Předkládá: Mgr. Libuše Ševčíková,

Více

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Základní škola, Městec Králové, Nám. Republiky 303 289 03 Městec Králové, okr. Nymburk, PO, IČO 70837414, tel./fax: 325 643 312, e-mail: zvsmk@mujbox.cz, web: www.zs-mesteckralove.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŘEDITELE

Více