Teorie sociální práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Teorie sociální práce"

Transkript

1 Teorie sociální práce Mgr. Jana Zierhutová sociální práce 1RPN-KS

2 Úvod Sociální práce čerpá z jiných vědních disciplín: psychologie, sociologie, pedagogiky, právní disciplíny, atd. Jen v menší míře vznikají teorie v rámci soc.pr. př. úkolově orientovaný přístup

3 Úvod Obecné teorie Praktické teorie Specifické modely

4 Psychodynamické teorie Vycházejí z psychoanalýzy Freuda Dynamické znamená že chování vykládají z dynamiky vnitřních psychických procesů, zejm. nevědomí Hl. na zač. 20 stol. Adler, Jung, Frankl (vůle po smyslu), Bolwby (teorie vazby - attachement) Význam dětství a raných vztahů, emoce a nevědomé faktory

5 Humanistické a existenciální teorie Sociální práce: oba směry jako humanistické Člověk autonomní osobnost Jsou zaměřené spíše na vnitřní svět, otázka smyslu života Úkolem soc.pracovníka je pomáhat lidem V reflexi sebe samých V odhalování významů, které pro klienta má problematická situace V pochopení,jak interpretace zkušeností zpětně na klienta působí

6 Humanistické a existenciální teorie Společné charakteristiky Postoje, které klient nevnímá jako problém, svědčí o zdravém potenciálu klienta i o možnosti žádoucí změny Změna: kontinuum malých změn Klient - partner, expert na vlastní život

7 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta Carl R. Rotgers Přístup pracovníka ke klientovi Kongruence a opravdovost Bezpodmínečná pozitivní zpětná vazba Empatie Nedirektivnost a nehodnocení

8 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta Osobnost Chápe jako proces Podstata člověka je přirozeně dobrá Člověk je schopen si uvědomovat své vlastní hodnoty a řídit se jimi, být odpovědný k sobě i druhým Člověk je schopen uspořádat a hodnotit vlastní pocity, myšlenky a chování Člověk je schopen se sám rozvíjet, dosáhnout konstruktivní změny

9 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta Zážitek svobody Tendence sebeaktualizace Podstatou je snaha o uchování a rozvíjení vlastní osobnosti Uskutečňuje se prostřednictvím naplňování potřeb (fyziologické potřeby, potřeba jistoty, bezpečí, uznání atd.) Je podstatou motivace lidí

10 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta JÁ a ORGANISMUS Organismus = psychofyziologický podklad prožívání, prostor, který obsahuje subjektivní realitu a sebeaktualizační tendence člověka) JÁ zaujímá hodnotící postoj k subjektivním prožitkům a realitě Může prožitky odmítnout nebo akceptovat

11 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta Soulad mezi realitou prožívání a postojem vůči ní = kongruence Nesoulad = inkongruence Sebepojetí vztah člověka k sobě samému, velký význam, ovlivněno výchovou Podmínka pro pozitivní sebehodnocení: bezpodmínečná akceptace

12 Humanismus v sociální práci Přístup orientovaný na klienta Shrnutí Humanistické prvky Orientace na klienta jednotlivce Důraz na jeho hodnotu Existencionální prvky Subjektivita Důraz na kreativitu člověka, která je limitována společenskými pravidly i vnímáním člověka Vnitřní aktivita člověka, prvek vztahu

13 Humanismus v sociální práci Transakční analýza Erik Berne Lidé jsou odpovědné, autonomní jednotky schopné řídit svůj vlastní život Pro sociální práci se nejčastěji používá její nahlížení na komunikaci TA 4 části Strukturální analýza Transakční analýza Analýza her Analýza scénářů

14 1) Strukturální analýza Humanismus v sociální práci Transakční analýza Osobnost nazírá na svět ve třech úrovních Rodičovská úroveň: Postoje přikazování a zakazování rodiče vůči dítěti Dětská úroveň: Postoje sebestřednost, těkavost, nekontrolovatelnost, kreativita a spontánnost Dospělá úroveň: Racionálně řídí vztah mezi zmíněnými úrovněmi osobnosti a vnějším světem

15 Humanismus v sociální práci Transakční analýza 2) Transakční analýza Jak jednotlivé úrovně osobnosti člověka vstupují do interakce a úrovněmi osobnosti druhého člověka Transakce = interakce, které se odehrávají mezi úrovněmi dvou a více osobností: Komplementární Nekomplementární Zjevné Skryté

16 Humanismus v sociální práci Transakční analýza I. Komplementární komunikace A) Rovnoběžná komunikace Rodič Dospělý Dítě Rodič Dospělý Dítě B) Šikmá transakce Rodič Dospělý Dítě Rodič Dospělý Dítě

17 Humanismus v sociální práci Transakční analýza II. Mimoběžná komunikace Rodič Dospělý Dítě Rodič Dospělý Dítě III. Skryté transakce Rodič Dospělý Dítě Rodič Dospělý Dítě

18 Humanismus v sociální práci Transakční analýza 3) Analýza her Transakce z hlediska charakteristik interakcí a chování Hra sled po sobě následujících transakcí Soc. pracovník sleduje jak účastníci her naplňují své potřeby a z jaké životní situace vycházejí

19 Humanismus v sociální práci Transakční analýza Berne rozlišuje 3 skupiny potřeb Potřeba stimulace Potřeba uznání Potřeby týkající se strukturovanosti života (např. času) Zkušenosti z dětství ovlivňují životní pozici tj. způsob, jak čl.vnímá sám sebe

20 Humanismus v sociální práci Transakční analýza Životní pozice Já jsem OK ty jsi OK Já jsem OK ty nejsi OK Já nejsem OK ty jsi OK Já nejsem OK ty nejsi OK

21 Humanismus v sociální práci Transakční analýza 4) analýza scénáře Jak transakce proběhlé v minulosti ovlivnily životní situaci v současnosti Např.: Nikdy nikomu nevěř, Na co sáhneš, to pokazíš, Všechno se dá zvládnout

22 Existencialismus v sociální práci Thomson Centrální pojem bytí Individuální práce s klientem

23 Existencialismus v sociální práci Existenciální analýza a logoterapie Viktor L. Frankl Základní lidská potřeba: vůle ke smyslu Nenaplnění psychické, somatické i sociální problémy Prožitky beze smyslu existenciální vakuum

24 Existencialismus v sociální práci Existenciální analýza a logoterapie Metoda: sokratovský rozhovor (modulace postoje) Techniky Paradoxní intence Sebedistance a sebetranscendence Aktivní přání obávané události Humorné formulace pomáhá získat distanci od všeho

25 Existencialismus v sociální práci Existenciální analýza a logoterapie Dereflexe Přehnané usilování o dosažení nějakého cíle vede blokuje jeho dosažení za štěstím nelze jít, štěstí přichází samo Naučit klienta přestat se soustředit na sebe, přestat se pozorovat Převedení problému na společného jmenovatele Redukce problému např. na zisky : ztráty

26 Shrnutí Existencialismus v sociální práci Existenciální analýza a logoterapie Eklekticismus Psychodynamické modely vychází z Freuda, představitelé např. Frankl, Bolwby teorie vazby Humanistické teorie Přístup orientovaný na člověka Rotgers Osobnost, svoboda, sebeaktualizace, Já a Organismus

27 Existencialismus v sociální práci Existenciální analýza a logoterapie Transakční analýza Berne 4 části: strukturální analýza, transakční analýza, analýza her a analýza scénářů Existencionální teorie Existenciální analýza a logoterapie Frankl Vůle ke smyslu, existencionální vakuum, Metoda: Sokratovský rozhovor, Techniky: paradoxní intence, dereflexe a převedení problému na společného jmenovatele

28 Sociálně psychologické a komunikační modely Sociálně psychologický model sociální práce vliv teorie rolí, etiketizační teorie, apod. Klade důraz: Jak se vytvářejí vztahy mezi lidmi Jak jsou tyto vztahy modifikovány v sociálních situacích Otázky identity, stigmatizace, skupinového chování, teritoriality, sociální a osobnostní změny

29 Sociálně psychologické a komunikační modely Teorie rolí Zakladatelé: G.H.Mead a R.Linton Základní předpoklad Lidé zaujímají v sociální struktuře společnosti různé pozice. Role označují očekávané chování, které se váže k určité pozici

30 Sociálně psychologické a komunikační modely Teorie rolí Dělení rolí Připsané Získané Vnucené Merton definoval soubor rolí, komplementarita nastává pokud chování nositelů rolí odpovídá očekávání ostatních lidí

31 Sociálně psychologické a komunikační modely Teorie rolí Konflikt rolí a) Mezi rolemi inter rolový konflikt b) Konflikt rolových očekávání intra rolový c) Dvojznačnost role d) Já role konflikt Problematika rolové distance

32 Sociálně psychologické a komunikační modely Etiketizační teorie Zdůrazňuje proces utváření rolí prostřednictvím sociálního očekávání a etiketizací (labellingem) Pomáhá vysvětlovat sociálně patologické jevy Etiketa nálepka labell

33 Sociálně psychologické a komunikační modely Etiketizační teorie Deviantní chování reakce okolí primární deviace Udělení nálepky - zvyšuje se pravděpodobnost chování podle nálepky sekundární deviace Deviace jako produkt tlaku sociální skupiny

34 Sociálně psychologické a komunikační modely Komunikační teorie Výchozím bodem akce člověka je vždy reakcí na nějakou informaci Informace: příjem zpracování vyhodnocení zpětná vazba Každý máme vnitřní pravidla pro zpracování informací selektivní percepce

35 Sociálně psychologické a komunikační modely Komunikační teorie Problémy při komunikaci komunikační bloky vznikají často při zpětné vazbě a můžou vést k chybné interpretaci druhou osobou Vztahy v komunikaci Symetrický Komplementární Symetrický manévr Komplementární manévr Metakomplementární

36 Sociálně psychologické a komunikační modely Komunikační teorie Sdělení složky obsahová a vztahová Verbální a neverbální komunikace Dvojná vazba rozpor mezi verbální a neverbální složkou komunikace Technika paradoxu Použití hlavně v rodinné terapii

37 Sociálně psychologické a komunikační modely Shrnutí Zajímají se o vztahy mezi lidmi, jak jsou tyto vztahy modifikovány sociální situací Teorie rolí - konflikt rolí Etikatizační teorie - primární a sekundární deviace Komunikační teorie - komunikační bloky, vztahy v komunikaci, manévrování, technika paradoxu

38 Děkuji za pozornost

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Výchova k hodnotám v současné škole UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Diplomová práce Bc. Pavlína Víchová Pedagogika sociální práce 2. ročník navazujícího magisterského studia Výchova

Více

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku

Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Rozvoj sociálních kompetencí u dětí předškolního věku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr.

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

Obsah. I. část teoretická

Obsah. I. část teoretická Obsah I. část teoretická 1. Lidské chování 1. 1. sociální vývoj člověka (dítěte) 1. 2. sociální prostředí a sociální styk vzhledem k dítěti předškolního věku 2. Citový vývoj člověka (dítěte) 2. 1. citový

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Tomáš Šobáň OSTRAVA 2009 2 Šobáň: Sociální psychologie OBSAH ÚVOD... 7 1. PŘEDMĚT SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE... 8 1.1 Předmět sociální psychologie... 8 1.2

Více

Občanský a společenskovědní základ

Občanský a společenskovědní základ Občanský a společenskovědní základ PSYCHOLOGIE Ladislava Doležalová Marie Vlková Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah Obsah ÚVOD DO PSYCHOLOGIE...6 STRUČNÉ DĚJINY PSYCHOLOGIE...6

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OSTRAVSKÁ UNIVERZITA v Ostravě OBECNÁ PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI PRO SOCIÁLNÍ PRACOVNÍKY Tomáš Šobáň OSTRAVA 2008 Nepublikováno text k vnitřnímu použití Šobáň: Obecná psychologie a psychologie

Více

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd

DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd DiDaktické náměty pro učitele občanské výchovy a základů společenských věd Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Další

Více

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie)

Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Pedagogicko psychologické a didaktické aspekty činnosti lektorů v dalším vzdělávání (odborná studie) Autoři Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. PhDr. Bohumír Fiala Univerzita Jana Amose Komenského Lektoroval:

Více

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz

Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz Seminář pro pracovníky knihoven 12. března 2014 Mgr. Eva Bezoušková bezeva@seznam.cz 1 Úvodní část Základní pojmy v pedagogice, základní činnosti člověka Přestávka Pedagogika volného času Přestávka Trendy,

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát

Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát Vybrané postupy sociální práce se skupinou Vladimír Mašát socialni-prace-se-skupinou.indd 1 15.9.2012 21:51:16 Tato publikace vznikla v rámci projektu Inovace studijního programu Pastorační a sociální

Více

Vybrané problémy obecné didaktiky

Vybrané problémy obecné didaktiky Vybrané problémy obecné didaktiky PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra psychologie Vliv vybraných psychomotorických aktivit na pozornost dětí mladšího školního věku DISERTAČNÍ PRÁCE Vypracovala: Vedoucí disertační práce:

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie

Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie Psychoterapie 81 Hodnoty a kognitivně behaviorální terapie prof. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, PhDr. Marie Ocisková 1, 2, Mgr. Jana Vyskočilová 3, PhDr. Zuzana Sedláčková 2, MUDr. Petr Možný 4 1 Klinika psychiatrie,

Více

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám

1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám 1. Předmět sociální psychologie a její vztahy k ostatním psychologickým a společenským vědám A. Zápisky z přednášek sociální psychologie: Předmět SP - stále se měnil, až se úplně rozpustil - každý obor

Více

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie.

Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Závěrečná práce Vliv výchovy na vývoj dětí předškolního věku a dětská psychoterapie. Vypracovala: Ilona Dvořáková OBSAH : OBSAH :... 1 1. Vztah psychoterapie a výchovy... 2 2. Škola rodičovství a na co

Více

Pedagogické dovednosti

Pedagogické dovednosti Pedagogické dovednosti Studijní opora pro kurz Tvorba týmu lektorů v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Aneta Hrušková 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Pedagogika volného času

Pedagogika volného času Pedagogika volného času PhDr. Jiřina Pávková Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků na PedF uk Praha (CZ.1.07/1.3.00/19.0002) 1 PEDAGOGIKA

Více

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace

Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií Rozvoj pracovníků a personální strategie organizace Nina Ondrovičová Brno 2008 Vedoucí práce: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. Děkuji panu profesorovi

Více

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže

Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Volný čas a jeho vliv na výchovu mládeže Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Mgr. František Šnitr Vypracoval:

Více

ECCE HOMO Volitelné předměty

ECCE HOMO Volitelné předměty ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ECCE HOMO Volitelné předměty Příloha školního vzdělávacího programu GYMNÁZIUM ŠTERNBERK Horní náměstí 5 1.1 Volitelné předměty 1.1.1 Environmentální výchova

Více

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol

Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Katedra tělesné výchovy Využití netradičních pomůcek v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základních škol Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr.

Více

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS.

Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných. Anežka Holubíková, DiS. Úloha sestry v uspokojování spirituálních potřeb onkologicky nemocných Anežka Holubíková, DiS. Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce pojednává o potřebách onkologicky nemocných a o možnostech

Více

Volný čas 1. vzdělávací blok

Volný čas 1. vzdělávací blok Projekt: K2 - kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/4.1.00/33.0013 Volný čas 1. vzdělávací blok Podpůrný vzdělávací materiál pro účastníky kurzu Systém přípravy,

Více

Zaměření na případ, na jedince, je v oblasti sociální práce často

Zaměření na případ, na jedince, je v oblasti sociální práce často Zaměření na případ, na jedince, je v oblasti sociální práce často uplatňovaným přístupem. Zejména v problematice duševního zdraví, vývojových poruch, ve sféře dlouhodobé péče, ve službách pro seniory,

Více

Hledání životní vize

Hledání životní vize BUDOUCNOST PRO SAMUELA, CZ.1.07/1.2.00/14.0108 Hledání životní vize Učební materiál pro pedagogy 2012 Důvěrné D Ě T S K Ý D O M O V A Š K O L N Í J Í D E L N A, C H O M U T O V, Č E L A K O V S K É H O

Více