Metodická příručka. Odolní pedagogové, odolní studenti. Guidebook. Srpen 2011 první vydání. Resilient Educators, Resilient Learners

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodická příručka. Odolní pedagogové, odolní studenti. Guidebook. Srpen 2011 první vydání. Resilient Educators, Resilient Learners"

Transkript

1 Metodická příručka Odolní pedagogové, odolní studenti Srpen 2011 první vydání Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské komise. Tato webová stránka a veškerý její obsah vyjadřuje pouze názory autorů a komise nenese žádnou odpovědnost za použití informací, jež mohou být informace v nich obsažené LLP PT-GRUNDTVIG-GMP i

2 STRESSLESS partneři: Sociedade Portuguesa de Inovação Sara Brandão URL: Health Education Milada Krejčí URL: University of Nottingham Stavroula Leka URL: University of Patras Konstantinos Poulas URL: Latvian Adult Education Association Sarmite Pilate URL: Association Européenne des Enseignants Jean-Claude Gonon URL:http://www.aede.eu/ MBO Raad Manfred Polzin URL: Vedoma Olga Pregl URL: ASSOCIATED PARTNER: European Trade Union Committee for Education Susan Flocken URL: ETUCE_en.html Haute École d'ingénierie et de Gestion du Canton de Vaud Ariane Dumont URL: ii

3 Obsah 1. Úvod Protistresový projekt Odolní pedagogové, odolní studenti: realizace příručky Cíle vzdělávacího programu Lektoři a účastníci Požadavky na lektory Požadavky na účastníky Zdroje Aktivity pro vzdělávací program Didaktická metodologie iii

4 1. Úvod 1. Executive Summary 1

5 Následující dokument je součástí projektu STRESSLESS zlepšit odolnost pedagogů vůči stresu. Projekt má za cíl poskytnout pedagogům a vzdělávacím centrům pomocí užitečného, praktického a ověřeného nástroje zvýšení jejich odolnosti proti stresu a posílit jejich schopnosti, aby dokázali zvládnout psychosociální rizika, která mohou existovat v místě jejich působení. Jako součást projektu je cílem této Metodické příručky analyzovat stres ai napětí související s prací ve vzdělávacích institucích pomocí preventivního přístupu, který kombinuje efektivní řízení rizik a psychosociální vývoj odolnosti pedagogů vůči stresu. Předpokládá se, že tento přístup povede ke snížení stresu zaměstnanců vzdělávacích institucí, zvýšení institucionální a individuální pohody a lepší výkonnosti organizace a kvality vzdělávání. Struktura Metodické příručky Struktura tohoto dokumentu je následující: první kapitola je věnována prezentaci projektu a druhá kapitola se věnuje metodickým aspektům týkajících se použití průvodce při vzdělávací činnosti, včetně popisu cílů, požadavků a zdrojů (soubor 40 aktivit a 2 příklady různých způsobů plánování přípravy intervence). 2

6 2. STRESSLESS Project 2. Projekt STRESSLESS 3

7 Zlepšení vzdělávání a odborné přípravy učitelů je základní prioritou v programu "Vzdělávání a odborná příprava 2010" Evropské komise. Tento program zdůrazňuje význam získávání a udržení kvalifikovaných a motivovaných lidí v učitelském povolání. Kvalita výuky a vzdělávání učitelů je vnímána jako klíčový faktor pro zvyšování úrovně dosaženého vzdělání a dosažení lisabonských cílů 1. Vzhledem k novým požadavkům na výuku a na pedagogickou profesi narůstá společenský tlak na vzdělávací systém jako celek a dochází k zvýšení pracovního stresu u pedagogů (obě s negativním dopadem na proces učení a výsledky vzdělávání). Evropskou agenturou pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci byla předložena následující zjištění: Druhým nejčastěji hlášeným zdravotním problémem souvisejícím s pracovní profesí je stres. Hlavním problémem v oblasti vzdělávání jsou různorodé intervence, které jsou příčinou zdravotních rizik pedagogů. Kombinací preventivních opatření na pracovištích spolu se vzděláváním samotných pedagogů pomocí vhodných externích odborných konzultací a zapojením pedagogických pracovníků lze docílit kvalitní trvalé prevence stresu a resilience pedagogů vůči stresu. Nelze totiž ignorovat závěry uvedené v Observatorium rizik (2009), které ukazují, že stres ovlivňuje více než 22% pracujících v Evropské unii, a že se bude pravděpodobně počet lidí trpící stresem v práci zvyšovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že ve chvíli, kdy požadavky pracovního prostředí překračují schopnosti pracovníků řešit je nebo je řídit, je pracovní stres spojený s více rizikovými faktory a zahrnuje stresové reakce na fyziologické, psychologické úrovni a také v oblasti chování daného člověka. Pracovní stres může mít dlouhodobé negativní dopady jak na zaměstnance (způsobuje zdravotní problémy, jako jsou kardiovaskulární nemoci a nemoci pohybového aparátu a vliv na duševní zdraví), tak i na instituce (jako je zvýšená absence a zhoršený výkon). Vzhledem ke složitosti problematiky pracovního stresu má projekt STRESSLESS - zvýšení resilience pedagogů na stres za cíl využít integrovaný přístup, který může poskytnout pedagogům efektivní postupy ke zlepšení jejich znalostí a schopností, vytváření inovativních řešení starých i rostoucích nových problémů a produkovat pozitivní vliv na kvalitu a efektivitu výuky a na posilování zdraví pedagogů (zlepšení jejich schopnosti vyrovnat se se stresem). 1 Když se hlavy států sešly na summitu v Lisabonu v březnu 2000, vedoucí představitelé Evropské unie stanovili novou strategii, na základě konsensu mezi členskými státy, aby se Evropa stala dynamickou a konkurenceschopnou. Tato iniciativa se stala známá jako "Lisabonská strategie", pokrývá velmi širokou škálu politických strategií. 4

8 To je důvod proč zrovna projekt STRESSLESS - dvouletá iniciativa, která začala v listopadu 2010, zastává stanovisko, že je třeba vyvinout efektivní řešení pracovního stresu, zejména v oblasti školství. Tento projekt vytváří Metodickou příručku a další materiály, které pomohou pedagogům a vzdělávacími institucím rozvinout resilienci při vyrovnávání se s psychosociálními riziky. Projekt STRESSLESS si klade za cíl účinně pomoci ve třech klíčových oblastech: Rozvoj pracovní pohody u jednotlivců a ve vzdělávacích institucích; Snížení stresu u zaměstnanců vzdělávacích institucí a v těchto institucích; Zlepšení kvality vzdělávacího prostředí. 5

9 3. : Implementation Guide 3. : Implementation Guide 4. 6

10 Tato kapitola obsahuje informace nezbytné pro realizaci workshopu. Začíná vysvětlením cíle vzdělávacího programu, popisuje požadavky na lektora (facilitátora) a na účastníky. Hlavní část této kapitoly poskytuje podklady pro aktivity, které jsou obsahem seminářů a didaktické materiály Cíle vzdělávacího projektu Vzdělávací program má za cíl: Zvýšení povědomí učitelů o pracovním stresu ve vzdělávacích institucích; Identifikovat důsledky stresu pro jednotlivce, organizaci a na kvalitu vzdělávání; Podporovat účastníky k identifikaci zdrojů stresu na jejich vlastním pracovišti; Rozvíjet mezi účastníky pochopení toho, co představuje resilience vůči stresu; Podporovat účastníky k zamyšlení nad individuálními specifickými potřebami, pokud jde o zvyšování resilience vůči stresu; Rozvíjet u účastníků specifické schopnosti zvyšovat odolnost a resilienci, a tímlépe zvládat pracovní stres Lektor a účastníci Požadavky na lektora Lektor workshopu musí mít: Pedagogické dovednosti; Zkušenosti se vzděláváním dospělých; Znalosti z psychologie práce a řízení; Podrobnou znalost Metodické příručky projektu STRESSLESS. Také je doporučeno, aby se daný lektor seznámil s: Balíčkem školení vyvinutým pod záštitou PRIMA-eT projektu. Tato iniciativa financovaná prostřednictvím programu celoživotního vzdělávání Evropské komise Leonardo da Vinci, se zaměřuje na vývoj programu pro redukci psychosociálních rizik na pracovišti. Tento balíček školení je k dispozici on-line na adrese: S projektem STRESSLESS a jeho relevantními výstupy. 7

11 Požadavky vůči účastníkům Vzhledem k povaze vzdělávací intervence je třeba vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém se lidé mohou podělit o své zkušenosti. Skupina by měla mít minimálně 8 a maximálně 12 účastníků. Tím se optimalizuje průběh celého workshopu. Všichni účastníci by měli mít odpovídající zkušenosti jako učitelé nebo ředitelé v rámci vzdělávací instituce Zdroje Tato část je rozdělena do 2 sekcí. První sekce obsahuje aktivity týkající se vzdělávacího programu a poskytuje materiály a pokyny nezbytné pro realizaci workshopu. Druhá sekce se týká didaktické metodologie Aktivity pro vzdělávací program Vzdělávací program se skládá ze 40 aktivit. Ty jsou uvedeny v Metodické příručce v těchto 5 sekcích: Podpora v týmu - Team building; Vědět více; Trénink schopností a dovedností; Nácvik uvolňování a zklidnění; Změna. Tyto sekce jsou popsány níže. 8

12 PODPORA V TÝMU - TEAMBUILDING: Povaha tohoto kurzu vyžaduje od účastníků, aby se dělili o své zkušenosti s pracovním stresem. Ten může být sám o sobě stresující zkušeností a pravděpodobně zahrnuje některé elementy osobních odhalení. Z tohoto důvodu je důležité, aby skupinová atmosféra, která je na workshopu vytvářena, byla bezpečná a přispívala k bezpečnému a etickému sdílení tohoto typu informací a k aktivnímu přístupu participujících v této oblasti. Techniky Ice-breaking, stanovení základních pravidel, povzbuzující a motivující aktivity a cvičení pro budování týmu pomáhají vytvářet zmíněné prostředí. Je třeba si uvědomit, že i když Metodická příručka přináší konkrétní příklady technik Ice-breaking, lektoři mají možnost použít svůj repertoár technik podle vlastního uvážení. Cílem je vytvořit atmosféru, která usnadní tento trénink. DOZVĚDĚT SE VÍCE: Tato sekce se skládá ze sérií přednášek na tato témata: Definice pracovního stresu; Zaměstnancova zodpovědnost k předcházení pracovnímu stresu; Evropská rámcová dohoda o pracovním stresu; Principy psychosociálních rizik; Klíčová zjištění z projektu STRESSLESS - Analýza potřeb; Typy zakročení k redukci pracovního stresu; Zvyšování resilience pedagogů při vypořádání se se stresem; Problematika negativního myšlení; Rozvoj pozitivního vnímání sebe sama a sebeanalýzy; Rozvoj seberegulace; Rozvoj optimistického outlooku. TRÉNINK SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ: Tato sekce se skládá ze série aktivit k rozvoji schopností a dovedností účastníků zvyšujících odolnost vůči stresu. Techniky obsahují podnětné myšlenky pro rozvoj pozitivního vnímání sebe sama, rozvoj seberegulace a sebekontroly, rozvoj optimistické perspektivy, asertivity a schopností řešit problémy. NÁCVIK UVOLŇOVÁNÍ A ZKLIDNĚNÍ: Jednoduchý, leč účinný způsob vypořádání se se stresem je uvolňování. Nicméně tato dovednost musí být učena a cvičena. Sekce obsahuje paletu relaxačních cvičení využívajících techniky jako progresivní svalovou relaxaci, pomalé dýchání a vizualizaci. Podobně 9

13 jako u technik Ice-breaking lektoři mohou použít další své osvědčené uvolňující techniky, které zde nejsou uvedeny. Lektoři mají možnost si vybrat techniku, která jim vyhovuje. Cílem je nabídnout danému účastníkovi jednou z mnoha relaxačních metod, která mu bude osobně nejlépe vyhovovat. ZMĚNA: Tato sekce obsahuje paletu aktivit, ze kterých účastníci mohou čerpat inspiraci pro pozitivní změny na svém pracovišti. Metodická příručka byla vyvinuta na základě dlouhodobého praktického ověřování, přesto však obsah workshopu by měl být v kontextu potřeb konkrétních účastníků. Lektoři facilitátoři mohou přizpůsobit obsah potřebám účastníků. Je však třeba uvést, že Metodická příručka byla vytvořena na základě nejlepších postupů na evropské úrovni, takže kde je to možné, měl by být předložený obsah dodržen. 10

14 PODPORA V TÝMU - TEAMBUILDING 11

15 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Představit účastníky sobě navzájem. Lektorem vedené cvičení Píšťalka. Aktivita 1 Seznámení účastníků, úvod Po úvodu a seznámení s pracovištěm jsou tato cvičení provedena ve stylu rychlostní sítě : Rozdělte účastníky do dvou skupin. Zajistěte: o Aby lidé, kteří se už znají, byli pokud možno ve stejné skupině; o Pokud je lichý počet lidí, lektor se připojuje, aby bylo číslo sudé. Požádejte polovinu zúčastněných, aby vytvořili první kruh. Požádejte zbytek, aby vytvořil druhý kruh kolem prvního již zmíněného kruhu. Informujte je, že každý z nich má 2minuty na to, aby se osobně představil osobě naproti jemu samotnému může říct něco o své práci a co od své práce očekává. Informujte je, že budete signalizovat každé 4minuty foukáním píšťalkou (či jiným signálem). Po čtyřech minutách zapískejte a požádejte každého ve vnitřním kolečku, aby se posunul o jedno místo doleva. Opakujte celý proces, dokud nejsou všichni na svých původních místech. 30 minut. Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Aktivita 2 Nastavení základních pravidel Nastavit základní pravidla pro dobu workshopu. Lektorem vedené cvičení (Brainstorming). Flipchart, tužka a papír, modrý připínáček. Toto cvičení se provádí jako celo-skupinová brainstorming aktivita, takže názory a pohledy účastníků mohou být nalezeny v souvislosti s tím co je a není přijatelné v jejich kulturním kontextu: Ptejte se zúčastněných, jaká by podle nich měla být základní pravidla; rozpoutejte otevřenou diskusi. Během diskuse si zaznamenejte navrhnuté názory na flipchart. Jakmile jsou názory a návrhy zaznamenány, pokuste se shrnout základní pravidla. Pokud je to nezbytné, přidejte následující základní pravidla k těm, co jsou na vašem flipchartu (a proberte je s pracovníky): o Důvěryhodnost: vše co se řekne uvnitř místnosti, také uvnitř zůstane; o Uznání: zúčastnění musí každého uznávat včetně jeho názorů. Ujistěte se, že všichni souhlasí s úmluvou tím, že napíší své iniciály na flipchart. Flipchart nechejte v takovém stavu, aby jste ho mohli zobrazit na každém příštím zasedání. 20 minut. 12

16 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Vybudovat mezi účastníky důvěru. Lektorem vedené cvičení. Žádné. Lektorem vedená aktivita: Aktivita 3 Budování důvěry Vysvětlete skupině, že na základě řečených instrukcí musí co nejrychleji zformovat do týmů. Požádejte účastníky, aby uvedli, že vytvořili tým, tím že zakřičí: Máme tým! Vyhlaste následující instrukce (jednu po druhé, což umožní účastníkům vytvořit týmy po každé instrukci): o zformujte tým po třech ; o zformujte tým tak, aby v něm byli lidé se stejnou velikostí nohy jako někdo jiný v týmu ; o zformujte tým tak, aby v něm byli lidé se stejným počtem bratrů či sester jako někdo jiný v týmu. 20 minut. Vybudovat mezi účastníky důvěru. Lektorem vedené cvičení. Žádné. Lektorem vedená aktivita: Aktivita 4 Budování důvěry Požádejte pracovníky, aby si sedli do kruhu. Vysvětlete jim, že je berete na cizí planetu s velmi zvláštní atmosférou. V této atmosféře nemůžete mluvit, jelikož zvuk se nešíří prostorem. Planeta má také zvláštní gravitaci. Pouze čtyři lidé si mohou stoupnout a to pouze jednou, zároveň je nemožné stát déle než 10 sekund. Vysvětlete, že v zájmu přežití na této planetě potřebuje skupina vyřešit jak udržet 4 lidi ve stoje po celou dobu na méně než 10 sekund. Skupina bude muset spolupracovat pomocí neverbální komunikace. 30 minut. Vybudovat mezi účastníky důvěru. Lektorem vedené cvičení. Žádné. Lektorem vedená aktivita: Aktivita 5 Budování důvěry Požádejte účastníky, aby si lehli na zem, tak aby dohromady utvořili kruh a jejich hlavy směřovaly k centru kruhu. Požádejte je, aby zavřeli oči a chytli se za ruce. Vysvětlete jim, ať se pokusí vydechovat a nadechovat stejně jako osoba po jejich levé straně. Jakmile si to párkrát vyzkouší, poproste je, aby se nadechovali více zhluboka a vydechovali pomalu. Nádech a výdech by měl být proveden ve stejnou chvíli jako osoba nalevo. 20 minut. 13

17 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Aktivita 6 Závěr tohoto semináře Udělit účastníkům možnost dokončit společně strávený čas v dobrém duchu. Lektorem vedené cvičení. Žádné. Facilitátorem vedená aktivita: Požádejte účastníky, aby si sedli do kruhu a sedněte si mezi ně. Požádejte každého z nich, aby řekl něco pozitivního o člověku sedícím po jeho levici. Zpětná vazba musí být: o upřímná o musí se zaměřit na něco, co dělá o musí se zaměřit na něco, co může kontrolovat Celý proces byste měl začít, abyste skupině ukázal, jak by to mělo vypadat. Lektor vede tento proces, dokud se všichni nevyjádří. 30 minut. 14

18 DOZVĚDĚT SE VÍCE 15

19 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Identifikace pracovních nároků. Aktivita 7 Důvody pracovního stresu Lektorem vedené cvičení (individuální reflexe, na základě vlastních zkušeností). Velké post-it papíry (samolepící papíry), všechny ve stejné barvě (dostatečné množství, aby zbylo na každého účastníka). Toto cvičení se snaží povzbudit účastníky, aby uvažovali o svých vlastních zkušenostech s pracovním stresem: 40 minut. Rozdejte každému papíry. Požádejte je, aby se zaměřili na věci související s prací, o kterých zjistili, že můžou být stresující, požádejte je, aby tyto věci zapsali jeden konkrétní faktor na jeden papír. Zatímco všichni píší své poznámky, vyberte místo na zdi na které můžou ostatní umísťovat své papíry, které zrovna dopsali. Jakmile všichni dopíší, požádejte, aby každý umístil papíry na již zmíněný prostor na zdi. Jakmile jsou všechny papíry s faktory přidány na zeď, požádejte všechny účastníky, aby si prohlédli všechny faktory a zvážili, zda mohou být různé faktory rozděleny do kategorií. Povzbuďte účastníky, aby diskutovali o tom, jaké to mohou být kategorie a zaznamenejte každý návrh na samostatný papír. Připojte vedoucí kategorii na jinou zeď pomocí modrého připínáčku. Požádejte skupinu, aby přesunula post-it papíry tak, aby se příslušné kategorie jevily jako vítězné. 16

20 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Aktivita 8 Měnící se pracovní povinnosti Probrání změn v rozvržení pracovní doby a nové druhy rizik, které mohou působit na zaměstnancovo zdraví. Lektorem vedené cvičení (diskuze). Počítač s programem PowerPoint, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena PowerPointovou presentací (naleznete na CD ROM). 20 minut. Přednáškový materiál Práce hraje významnou roli v životě většiny lidí. To může být velmi pozitivní pro zdraví a pohodu. Poskytuje finanční ohodnocení a může také pozitivně ovlivnit jedincovu sebeúctu. Pracoviště může být zdrojem sociálního spojení s ostatními a dát lidem pocit, že každý má svůj smysl a účel. Nicméně, pokud dojde k rozporu mezi pracovními požadavky a schopnostmi zaměstnance, pak práce může mít negativní vliv na zdraví jednotlivce a na jeho psychickou pohodu. Ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví jsou popsány hlediska psychosociálních hazardů a psychosociálních rizik: Psychosociální hazardy jsou aspekty pracovního prostředí, které mohou vést k pracovnímu stresu. Mohou být způsobeny tím, jak je práce organizována, navržena nebo řízena. Psychosociální rizika popisují pravděpodobnost závažností psychosociální rizika na zdraví zaměstnanců, pokud jím jsou vystaveni. Toto pomáhá poskytovat některá hodnocení druhů rizik, se kterým se pracovníci mohou setkávat a mohou mít na ně vliv. Ve výsledku toto pomáhá ve chvíli, kdy se snažíte dát do popředí oblasti s cílem bojovat proti pracovnímu stresu. Rozdíl mezi psychosociálním hazardem a psychosociálním rizikem může být objasněno odkazem na následující příklad: Paní Scottová právě začala pracovat jako učitelka matematiky na vysoké škole. Občas se musí vypořádat s chováním žáků (psychosociální rizika). Nemá odpovídající podporu ze strany své vedoucí oddělení ve vztahu k řešení chování žáků a proto zjistí, že je obtížné se efektivně vyrovnat s tímto aspektem její práce (psychosociální rizika). Ve výše uvedeném příkladu, práce paní Scottové zahrnuje řešení chováním žáků, proto nelze vyloučit konkrétní nebezpečí pro paní Scottovou v podobě psychosociálního rizika. Nicméně, pokud by jí její vedoucí katedry poskytl náležitou podporu, která byla účinná vůči chování žáků, byla by menší pravděpodobnost případného stresu. Tímto způsobem se může redukovat dopad na psychosociální rizika na zdraví paní Scottové. Psychosociální hazardy ne vždy musí být doprovázeny nebo přecházet v psychosociální rizika. Je to dané tím, kolik toho zaměstnavatelé mohou udělat pro úplné odstranění psychosociálních rizik např. změnami ve způsobu, jakým je práce organizovaná, navržená a řízená. Nikdy však není možné odstranit všechny psychosociální hazard pro všechny pracovníky. Výsledkem je, že někteří lidé trpí pracovním stresem. Evropská komise pokynů k pracovnímu stresu (2002) definuje stres jako vzor emocionální, kolektivní, behaviorální a fyzické reakce na negativní a škodlivé aspekty pracovní náplně, organizace práce a pracovního prostředí. Za účelem snížení psychosociálního rizika, je třeba posoudit nejen stávající pracovní podmínky a postupy, ale také se dívat dopředu na druhy faktorů, které mohou být problematické v budoucnu. To nám umožňuje pokusit se změnit případné negativní dopady, které mohou přinést změny. 17

21 Obecně řečeno svět práce se mění, pokud jde o způsoby organizace práce a také větší demografické změny, které mají vliv na svět práce. Změny jsou podrobněji popsány níže. Je třeba poznamenat, že psychosociální hazardy jsou vždy specifické a jedinečné pro každou konkrétní organizaci a práci. Nicméně, Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) stanovila počet "nových rizik", které mají poměrně široký dopad na svět práce. "Nově se objevující rizika" je jakékoli riziko, které je nové a rostoucí. EU-OSHA poskytuje následující definice: Riziko se zvyšuje, pokud: Počet hazardu přispívající k riziku roste, nebo; Pravděpodobnost vystavení nebezpečí roste, nebo; Vliv hazardu na zdraví pracovníků se stále zhoršuje. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci založila "observatoře rizik", které předvídají nová a vznikající rizika. Mají provádět řadu odborných průzkumů, doplněných výzkumem a analýzou klíčových témat, které byly identifikovány. Odborníci byli vybrání ze 13 členských států EU, USA a Mezinárodní organizace práce. Klíčové rizikové oblasti jsou popsány níže. Změny ve způsobech organizace práce: Na mnoha pracovištích se neustále klade velký důraz na sledování a zlepšování, performace. Výsledkem je, že mnozí lidé se musí vypořádat s vyšším zatížením v případě vysoké kontroly a soutěže. Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) zjistil, že zvyšující se počet žáků ve třídě je rostoucím problémem pro učitele. Zvýšená intenzita práce může vést ke zvýšení stresu při práci. Za klíčové se považuje, že je těžší vyrovnávat se s pracovními nároky a s rodinným životem, což může vést k napětí v osobním životě. Pro téměř 1/5 pracovníků v Evropě je velmi obtížné dosáhnout uspokojivého pracovního a rodinného života. Navíc, je zde rostoucí potřeba vzdělávání a profesního rozvoje. Do jaké míry se tyto dispozice mohou lišit v závislosti na finanční situaci organizace a faktorech týkající se pracovních sil. To je popsáno níže, ve vztahu ke změně demografie pracovní síly. Podíl pracujících na dočasnou smlouvu v Evropě roste (i když se podíl liší v každé zemi). Z výzkumu EU-OSHA střediska pro sledování rizik vyplývá, že pracovníci se smlouvami na dobu určitou mají často nižší jistotu zaměstnání a menší kontrolu nad svými pracovními podmínkami. Často také mají zvýšené pracovní nároky, ale menší možnost bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. EU-OSHA obecně zjistila, že práce na nestabilních trzích může vést k pocitům nejistoty a to vede k negativnímu vlivu na zdraví pracovníků. Mnozí zaměstnavatelé očekávají větší míru flexibility od svých zaměstnanců, pokud jde o to, jak a kde budou vykonávat své pracovní povinnosti. To může mít za následek nepředvídatelné změny, které mají více zaměstnanci k práci na dálku nebo doma a ve zvýšené závislosti na vnější a krátkodobé pracovníky. Výsledkem změn v organizaci práce může být, že lidé mohou mít menší sociální podpory při práci. Jedním z výsledků obecně náročnějších pracovních prostředí je to, že emocionální nároky v práci rostou. To působí zejména na problematiku šikany a násilí. To může být stresující pro oběti a svědky. Tato problematika může mít vážný dopad na psychickou a fyzickou pohodu. Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) uvádí, že agresivní chování studentů je také rostoucí problém ve většině zemí a působí jako vážný zdroj stresu při práci ve školství. Svět práce je také ovlivněn ve spolupráci s demografií. Je třeba zdůraznit, že žádný z níže uvedených problémů není sám osobně negativní. Veškeré problémy, které mohou nastat, jsou v důsledku obtíží při adaptaci na změny, které jsou samozřejmostí. Je třeba také zdůraznit, že níže jsou uvedeny všeobecné trendy a proto se nebudou vztahovat 18

22 na každého jedince v uvedené kategorii: Ve vyspělých zemích je obecný trend lidí žít déle a zároveň však klesá porodnost. To znamená, že podíl obyvatelstva v produktivním věku roste v souvislosti s menším podílem obyvatel, kteří odejdou z práce. Výsledek byl popsán jako penzijní krize. To znamená, že existují určité obavy z nedostatku financí, které nebudou k dispozici na podporu starobních důchodů. Lidé by proto měli pracovat víc let, než budou moci odejít do důchodu. To povede ke stárnutí pracovní síly. Bylo zjištěno, že starší pracovníci často mají různé potřeby a jsou více vystaveni psychosociálních hazardů při práci, ve srovnání s mladšími pracovníky. Např. starší pracovníci budou mít pravděpodobně nižší podporu od svých manažerů - jsou diskriminováni v oblasti profesního rozvoje a příležitosti k učení. Je pravděpodobné, že měli méně tréninku než mladší pracovníci v průběhu podobného období, méně příležitosti zlepšit a rozšířit své odborné znalosti, rozvíjet nové dovednosti. Není překvapením, že starší pracovníci mají méně příležitostí, měnit své pracovní úkoly a že mají tendenci být diskriminováni v oblasti výběru a redundance. Starší pracovníci mají obecně podobnou úroveň práce a zdravotní problémy, které související s cílovou skupinou mezi let. Nicméně, jak pracovníci stárnou, je větší pravděpodobnost, že trpí problémem pohybového aparátu a jsou více náchylní k pracovnímu stresu. Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek v roce 2011 hlásila, že značné množství Evropanů necítí jistotu, že budou moci zůstat ve svém současném zaměstnání až do věku 60 let. Zpětná vazba (která je klíčovým zdrojem stresu) na ETUCE (2009) konferenci v Portugalsku naznačuje, že učitelé musí nyní pracovat více než 15 let navíc před odchodem do důchodu. Zároveň je zde větší feminizace pracovní síly to znamená, že více žen je nyní v placeném zaměstnání. Jak již bylo zjištěno, existuje významná segregace žen a mužů na trhu práce, jak z hlediska typů a úrovní zaměstnanosti. Většina zaměstnaných žen ve 25 členských státech EU je soustředěna v šesti pracovních odvětvích a 11,5% zaměstnaných žen pracuje ve školství. Muži jsou zastoupeni v daleko širším rozsahu pracovního odvětví. Bylo zjištěno, že tam, kde muži a ženy pracují ve stejném zaměstnání, často plní různé úkoly v rámci své práce. Celkový výsledek je, že psychosociální rizikové modely se liší mezi muži a ženami. Muži mají tendenci být více vystaveni fyzickému nebezpečí na pracovišti a ženy emocionálnímu nebezpečí. Navíc, ženy mají tendenci pracovat v nižším statusu povolání, v nichž mají často omezené autonomie. Práce tvoří velkou část našeho života a to může přinést mnoho výhod. Nicméně je zde nějaký potenciál pro poškození jednotlivce a ten je popsán z hlediska psychosociálních hazardů a rizik. Aby se zabránil nebo se zmírnil škodlivý vliv psychosociálních hazardů, je třeba věnovat velkou pozornost možnému dopadu změn ve světě práce. Zejména změny v tom, jak je práce organizována a změny v širším sociálním prostředí, ve kterém se práce nachází. Shrnutí Práce tvoří velkou část našeho života a to může přinést mnoho výhod. Nicméně je zde i jistá možnost pro poškození jednotlivce a ta je popsána z hlediska psychosociálních hazardů a rizik. Aby se tomuto zabránilo nebo se alespoň zmírnil škodlivý vliv psychosociálních hazardů, je třeba věnovat velkou pozornost možnému dopadu změn ve světě práce. Zejména změny v tom jak je práce organizována a změny v širším sociálním prostředí, ve kterém se práce nachází. Změny jsou příčinou určité obavy z hlediska jejich potenciálu pro zvyšování expozice pracovníků na psychosociální hazardy. Zdroje 19

23 Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, Evropského průzkumu podniků na nových a vznikajících rizicích. K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, odborná prognóza o vznikajících psychosociálních rizicích související s bezpečností a ochranou zdraví, informační list č.74. K dispozici na: [cit ] Evropská komise generálního ředitelství pro zaměstnanost a sociální věci jednotka D.5 (2002) Pokyny pro stres související s prací: Koření života nebo polibek smrti? K dispozici na: [cit ] Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (2011) změny v čase první výsledky z pátého evropského průzkumu pracovních podmínek. K dispozici na: [cit ] Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE závěrečná konference o pracovním stresu učitelů: systémy pro posuzování rizik, zahrnutí psychosociálních rizik v oblasti sociálního dialogu a učitelských odborů bezpečnosti a ochrany zdraví strategie. Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE první průběžnou zprávu o projektu: pracovní stress učitelů provádění akčního plánu a ETUCE evropské autonomní dohody o pracovním stresu. K dispozici na: [cit ] Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE druhou průběžnou zprávu o projektu: pracovního stres učitelů provádění akčního plánu ETUCE evropské autonomní dohody o pracovním stresu. K dispozici na: [cit ] 20

24 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Aktivita 9 Definice pracovního stresu Poskytnout účastníkům definici pracovního stresu, popisující rozšíření v Evropské unii obecně a ve školství zvláště. Prezentovat poznatky z klíčových studií v oblasti pracovního stresu. Přednáška. Počítač s programem PowerPoint, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena PowerPointovou prezentací (naleznete na CD ROM). 20 minut. Přednáškový materiál Většina dospělých tráví velkou část svého každodenního života v práci. Pracovním stresem proto může mít rozsáhlý dopad hlavně na zdraví. To ovlivňuje všechny typy organizací práce, bez ohledu na odvětví a velikosti. Dopad na zdraví zaměstnanců je závažný; po celé Evropě je stres druhou největší příčinou zdravotních problémů souvisejících s prací. Asi 22 % pracovníků - více než jeden z pěti ze všech 27 členských států EU má zkušenosti s pracovním stresem. Výzkum naznačuje, že pracovní stres tvoří asi 50 % až 60 % všech pracovních neschopností. Stres může postihnout kohokoli na jakékoli úrovni a v jakékoli organizaci. Úroveň stresu ve školství byla shledána značně nad průměrem než v průmyslových odvětvích a službách a ve společnosti obecně. Je třeba poznamenat, že to nejsou jen učitelé, ale také ostatní zaměstnanci v oblasti školství, jako jsou uklízečky, podpora a administrativní personál. Stres ve školách vede ke zvýšené absenci a je také jedním z důvodů proč učitelé opouští svou profesi. Výzkum prováděný v Německu (Hasselhorn, 2004) zjistil, že povolání učitele mimořádně ohrožuje duševní zdraví. V sektoru vzdělávání UK mezi roky 2009 a 2010 bylo odhadnuto, že 2,2 milionu neodpracovaných pracovních dnů bylo z důvodu zranění na pracovišti a související pracovní neschopnost a odhadované prevalence pracovníků se špatným zdravotním stavem je 4,3 %. Průzkum provedený ve Slovinsku v roce 2008 dospěl k závěru, že velká většina (84 %) učitelů zde vnímá své profese jako velmi nebo mimořádně stresující. Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání (ETUCE) zadal několik studií o příčinách pracovního stresu. První projekt zaměřený na pracovní stres na učitele, provedených v letech 2006 až 2007, vyústil v identifikaci následujících faktorů: Intenzita zvýšené pracovní zátěže a nerovnoměrné zatížení, z nichž některé se vztahují k nedostatku učitelů; role přetížení (učitelé mají často jiné povinnosti stejně jako výuku); velikost vyšší třídy: učitel a přeplněné třídy; špatné vedení školy nebo nedostatek podpory ze správy; izolace učitelů; vzájemná soutěž mezi kolegy; nepřijatelné chování žáků. Nepřijatelné chování bylo jedním z nejvyšších pořadových faktorů průzkumu slovinských primárních a středoškolských učitelů. Nepřijatelné chování může zahrnovat urážky, výhrůžky a fyzické nebo psychické agrese. Pracovníci ve školství jsou mimořádně ohroženi, protože jejich úlohy zahrnují jednat přímo se žáky a jejich rodiči, případně také domácí návštěvy a práci s dětmi se speciálními potřebami. Mezi roky 2009 a 2010pracovalo 9 % zaměstnanců UK v oblasti školství, ale až 12 % případů všech nahlášených pracovní úrazů, včetně násilí pochází z tohoto stejného sektoru. Zpětná vazba od ETUCE (2009) konference naznačuje, že násilí ve školách a k učitelům je jedním z hlavních faktorů pracovního stresu v Severním Irsku a na Maltě; nedostatek respektu k profesi pedagoga. Konference ETUCE (2009) uvádí, že v Litvě vlivem nízkých platů 21

25 opouští tuto profesi pedagogové nejvíce těchto předmětů (matematika a angličtina). Podobně bylo oznámeno, že Estonsko má vážný nedostatek učitelů z důvodu potíží při získávání mladých lidí k této profesi. Z průzkumu učitelů slovinských základních škol provedeného v roce 2008 vyplynulo, že nejvyšší rizikovým faktorem jsou zvýšení intenzity, role přetížení, zvětšení počtu žáků na učitele, nepřijatelné chování žáků, špatná atmosféra ve škole, nízké sociální postavení učitelů, strach z konfliktu, nízké finanční ohodnocení a nedostatečná sociální podpora od kolegů. Pracovní stres způsobený výše uvedenými faktory postihuje jednotlivce i celé organizace. Na individuální úrovni, pracovního stresu mohou být příznaky: emocionální, kognitivní, behaviorální a fyziologické účinky. Emocionální účinky mohou zahrnovat podrážděnost, úzkost, obtíže při spaní, deprese, hypochondrie, pocity odcizení, vyčerpání a problémy s rodinnými a sociálními vztahy. Kognitivní účinky mohou zahrnovat potíže v koncentraci nebo uchovávání informací. To může znamenat, že je těžké získávat nové informace nebo provést rozhodnutí. Behaviorální účinky může zahrnovat závislost na alkoholu a tabáku, špatnou životosprávou, nedostatek pohybu (např. únava) a jiné chování. Fyziologické účinky mohou zahrnovat muskuloskeletální potíže, zejména bolesti zad, oslabenou imunitu, trávící a kardiovaskulární problémy. Na organizační úrovni může způsobit pracovní stres: Zvýšenou úroveň pracovních absencí; Vysokou fluktuaci zaměstnanců; Disciplinární záležitosti zaměstnanců; Násilí a psychické obtěžování; Snížení produktivity; Chyby a nehody; Zvýšené náklady na zdravotní péči a náhradu škody. Zdroje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, při vzniku pracovního stresu v sektoru vzdělávání, jednací list č. 31. K dispozici na: [cit ] Evropský výbor odborového svazu pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE závěrečná konference učitelů pracovního stresu: rizika systém hodnocení, začlenění psychosociální rizika v sociálním dialogu a učitel odbory zdravotní a bezpečnostní strategie Evropský výbor odborového svazu pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE první průběžná zpráva o projektu: učitelů pracovního stresu provedení akčního plánu ETUCE a autonomní Evropská dohoda o Work-Related stresu. K dispozici na: [cit ] Evropský výbor odborového svazu pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE druhá průběžná zpráva o projektu: učitelů pracovního stresu provedení akčního plánu ETUCE a autonomní Evropská dohoda o Work-Related stresu. K dispozici na: [cit ] Evropské pracovní podmínky observatoř (EWCO), Slovinsko: EWCO srovnávací analytická zpráva o pracovním stresu. K dispozici na: [cit ] Hasselhorn, H M and Nübling, M (2004) Arbeitsbedingte psychische Erschöpfung bei Erwerbstätigen in Deutschland, in Arbeitsmed. Sozialmed. Umweltmet. 39 (11) pp Zdraví a bezpečnost, pracovní úrazy a poškození zdraví ve školství. K dispozici na: [cit ] 22

26 Cíl Metoda/Technika Aktivita 10 Příznaky stresu při práci Identifikovat příznaky stresu spojeného s prací. Lektorem vedené cvičení (individuální reflexe, na základě vlastních zkušeností). Pomůcky Prázdné karty (vizitky, karty velikosti), flipchart, papír a tužky, modrý připínáček ". Postup Toto cvičení doporučuje, aby účastníci dále uvažovali o své vlastní zkušenosti s pracovním stresem: Požádejte účastníky, aby o nějakém příznaku pracovního stresu, se kterým mohou mít zkušenosti. Napište následující příznaky kategorií (včetně mezer pod zaznamenáváním příznaků) na flipchart a displej, to napomůže úvahám účastníků: o fyzikální o kognitivní o emocionální o chování o sociální Doba trvání Zobrazujte stránky flipchart tak, že účastníci je mohou využít ke svému odrazu. Zeptejte se každého účastníka, aby napsal každý symptom, jakou má s ním zkušenosti na samostatnou kartu. Informujte účastníky, že karty budou shromažďovány v krabici, chraňte jejich anonymitu. Jakmile účastníci dopíší na své karty, sbírejte karty do krabice. Zeptejte se účastníků, zda dobrovolně můžete výsledky podle kategorií zobrazit na flipchart. Čtěte karty a dobrovolník z řad účastníků by měl napsat výsledky na flipchart k příslušné položce. 25 minut. 23

27 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Aktivita 11 - Vliv pracovního stresu na jednotlivce Zjištění okamžitého a dlouhodobého účinku pracovního stresu neadresně na jednotlivcích. Lektorem vedením cvičení (práce ve skupině). Papír a tužky, flipchart, modrý připínáček. Toto cvičení se provádí jako skupinová práce: Požádejte účastníky, aby vytvořili skupiny, tři nebo čtyři v každé skupině. Požádejte účastníky, aby si vybrali mluvčího z každé skupiny, kteří dají zpětnou vazbu pro celou skupinu na konci tohoto cvičení. Doba trvání Zeptejte se každého jednotlivce ve skupině, aby přemýšlel o případu, kdy zažil(a) stres související s prací a nebyla mu věnována odpovídající pozornost. Požádejte každého účastníka, aby se podělil se skupinou, jak on nebo ona cítí (nebo by se cítil) v těchto souvislostech: o vztahy s kolegy; o vztahy s manažery; o závazek k instituci, kde pracují; o motivace; o pracovní a soukromý život; o morálka; o uspokojení z práce; o účast na práci; o další důležité faktory. Požádejte každou skupinu, aby dala zpětnou vazbu pro celou skupinu, a poznamenejte si jejich zpětnou vazbu na flipcharty na základě výše uvedených bodů ("vztahy s kolegy", atd.). 40 minut. 24

28 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Aktivita 12 - Vliv pracovního stresu na organizaci Vztáhnout účinky pracovního stresu na individuální širší organizační úrovni (část I). Vztáhnout účinky pracovního stresu k zemi relevantní úrovni (část II). Lektorem vedené cvičení (brainstorming a případové studie). Flipchart, papír a tužky, modrý připínáček, kopie materiálu, případové studie ze STRESSLESS Metodické příručky. Toto cvičení se provádí ve 2 různých částech. Je spojeno s identifikací účinků pracovního stresu na jednotlivcích (Aktivita 11 - Vliv pracovního stresu na jednotlivce). část I (na úrovni skupiny, brainstorming cvičení) Požádejte skupiny, aby na základě předchozího cvičení debatovali o možných účincích stresu na organizaci. Zaznamenávat myšlenky skupiny na samostatné flipcharty. Doba trvání část II (případová studie) Rozdejte případný studijní materiál účastníkům a požádejte je, aby si jej přečetli jednotlivě. Požádejte účastníky, aby studijní materiál měli ve skupinách po třech nebo čtyřech lidech. Požádejte každou skupinu, aby klíčové, závěry a důsledky použili pro celou skupinu. 1 hodina a 15 minut (30 minut- část I plus 45 min část II). 25

29 Cíl Metoda/Technika Pomůcky Postup Doba trvání Aktivita 13 - Povinnosti zaměstnavatelů k prevenci pracovního stresu Informovat účastníky o odpovědnosti zaměstnavatele za prevenci pracovního stresu, s ohledem na právo EU a příklady z konkrétních zemí. Přednáška Počítač, PowerPoint, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena prezentací v PowerPointu (viz CD ROM). 35/45 minut. Přednáškový materiál Zaměstnavatelé a manažeři jsou odpovědní za organizaci, design a řízení práce. Každý z těchto faktorů je důležitý pro psychosociální rizika. Na jedné straně, špatně organizovaná práce může být významným zdrojem stresu pro zaměstnance. To může mít negativní dopad na zdraví jednotlivých pracovníků a na zdraví organizace. Na druhou stranu, dobře organizovaná práce může zabránit nebo omezit zdroje stresu. Zaměstnavatelé a manažeři hrají klíčovou úlohu při řešení psychosociálních rizik na pracovišti. V mnoha zemích, včetně všech členských států EU, jsou zaměstnavatelé ze zákona odpovědní za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců. ES Rámcová směrnice 89/391/EHS (rámcová směrnice) stanoví zaměstnavatelům obecné povinnosti ve vztahu k řešení "všechny druhy rizik, v souladu s principy prevence a neustálé zlepšování podmínek na pracovišti ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví. Podle této směrnice, mohou i zaměstnavatelé delegovat některé z příslušných úkolů, dodržování zákonů nakonec zůstává na nich. Zaměstnavatelé musí zajistit, aby ti lidé, kteří se zabývají bezpečností a ochranou zdraví, řízení rizik měli potřebné znalosti, informace a schopnosti. Musí tedy zajistit potřebné informace, školení, zdroje a podporu pro ty, kteří provádějí efektivní řízení rizik. Směrnice má za cíl zvýšit množství ochrany poskytované pracovníkům prostřednictvím provádění opatření k prevenci rizik na pracovišti. Členské státy mají možnost zavést přísnější pravidla. Pokud členský stát poruší svou povinnost provedení směrnice do vnitrostátních právních předpisů, může Evropská komise pokračovat v jednání a je li to nutné, může předložit věc Evropskému soudnímu dvoru. Systematické posuzování rizik je klíčovým prvkem rámcové směrnice a je zákonnou povinností zaměstnavatele. Směrnice definuje hlavní kroky při hodnocení rizik, ale ne konkrétní nástroje, které by měly být použity. Důvodem je to, že směrnice se vztahuje na mnoho stresových faktorů, které se mohou velmi lišit na každém pracovišti nebo oblasti. Zatímco členské státy jsou povinny zavést opatření k přizpůsobení směrnic ES s jejich právními rámci, ES není normativní o tom, jak by toto mělo být provedeno. Je proto důležité, aby se zaměstnavatelé seznámili s konkrétní politikou a právními předpisy týkajících se jejich vlastní země. Obecně platí, že vlastnosti dobře organizované práce mohou sloužit jako vodítko: 26

30 Vlastnosti dobře organizované práce. Vlastnost Komunikace organizační struktury politiky a praxe Vhodné výběrové řízení Pracovník podpory, školení a rozvoje Jasný popis práce Efektivní komunikace Sociální prostředí Akce Pracující by měli být informováni o organizační struktuře, účelu, zásadách a postupech. Kandidáty na každou práci je třeba posuzovat ve vztahu k požadavkům práce. Výběr by měl být založen na shodě kvalifikace uchazeče, požadavkům a schopnostem, které jsou pro práci potřebné. V případě potřeby by měly být poskytnuty vhodná školení. Účinný dohled a vedení je důležité a může pomoci chránit pracovníky před stresem. Pracovníci by měli mít možnost vzdělávání v souladu s potřebami rozvoje práce. Popis práce by měl vzít v úvahu organizační struktury a strategické cíle, účel a organizaci práce a způsob jakým se výkon bude měřit. Pracovník by měl chápat svou práci. Je důležité, aby pracovníci, manažeři a další klíčoví zaměstnanci byli informováni o příslušných údajích o práci a ujistěte se, že požadavky jsou vhodné. Manažeři by měli hovořit s jejich zaměstnanci, poslouchat je, aby bylo jasné, že je jim rozumí. Pracovní komunikace by měla být srozumitelná, v souladu s popisem práce pracovníka a úplná. Závazky vůči pracovníkům by měly být jasné a zaznamenané. Je třeba uznat, že přiměřená úroveň socializace a týmové práce je často produktivní a může pomoci zvýšit úsilí na pracovišti a v pracovním týmu. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví (EU-OSHA) poskytuje konkrétní pokyny pro zvládání stresu v oblasti vzdělávání, prevenci násilí a prevenci šikany pedagogických pracovníků. Ty jsou pak popsány níže. Zvládání stresu ve vzdělávání Příklady opatření, které mohou být přijaty, aby se zabránilo pracovnímu stresu v oblasti vzdělávání, jsou: vybudování závazku na všech úrovních organizace v boji proti pracovnímu stresu; určení zástupce pro bezpečnost a ochranu zdraví, který je znalý psychosociálních otázek spojených s výukou; zajistit školení, aby všichni zaměstnanci, kteří vědí o pracovním stresu, dokázali identifikovat příznaky stresu; podpořit dobrou komunikaci mezi zaměstnanci, mezi zaměstnanci a vedením, mezi managementem a odbory; poskytování školení na zvládání stresu pro manažery a pracovníky; zajištění školení pracovníků, zejména učitelů, týkající se chování, řízení a pedagogické dovednosti řešit složité chování; podporovat zapojení a komunikaci s rodiči a rodinami. Prevence násilí na učitele Násilí vůči učitelům lze předejít, pokud jsou rizika předem určena. Zaměstnanci by měli být informováni o těchto možných faktorech s ohledem na odpovídající vzdělání. V případě potřeby by měly být kontaktovány příslušné správní orgány. Přijmout preventivní opatření, která se týkají environmentálního designu, správního řízení, strategie chování a zvyšování povědomí. V souvislosti s environmentálním designem, je třeba zvážit, zda by bylo možné zlepšit fyzické a psychosociální prostředí instituce - například pokud jde o kvalitu zvuku, větrání, vizuální estetiku. Pozornost je třeba věnovat otázkám, jako je osvětlení, viditelnost vchodů, řízený přístup a jiná bezpečnostní opatření. 27

31 Správní kontroly se týkají politiky vedení společnosti, jak je o násilí a sdělováno ostatním. Politika proti násilí by měla být rozvíjena v úzké spolupráci s personálem. Všechny strany, včetně rodičů a studentů, by měly být o svých právech a povinnostech v tomto ohledu informovány. Násilí je třeba zabránit zajištěním bezpečných pracovních postupů například více než jeden člen personálu by měl dohlížet na žáky, je-li to nezbytné. To zase znamená, že pracovní místa by měla být dostatečná pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců. Měly by být zavedeny prostředky pro nahrávání, monitorování a přezkoumávání incidentů, které obsahujících násilí a mělo by být k dispozici poradenství pro podporu zaměstnanců, kteří se cítí ohroženi. Strategie chování lze pozitivně ovlivnit způsobem, jakým lidé jednají a tím snížit úroveň násilí. Je důležité podpořit smyslu pro společenství a spolupráci ve školách, podpořit pozitivní postoje, toleranci a úctu k ostatním. Měly být šířeny osvědčené informace o studentech, zaměstnancích a rodičích, být zapojeny do vypracování politiky nulové tolerance k násilí, diskriminaci jazyka, chování, šikanování a obtěžování. Personál by měl být vyškolen, aby poznal varovné signály a nenásilně řešil reakce a konflikty. Měl by mít přístup k službě psychologického poradenství. V neposlední řadě lze násilí předcházet zvyšováním podpory povědomí v partnerství s kontrolními orgány a to prostřednictvím spolupráce mezi pedagogickými pracovníky, hejtmany, rodiči, studenty, kontrolními orgány a odbory. Prevence šikany na pedagogických pracovnících Nejlepším způsobem, jak předcházet šikaně pedagogických pracovníků je vyvinout organizační kulturu, která objasňuje jeho normy a hodnoty proti šikaně. Toho lze dosáhnout prostřednictvím: školení; šetřením o rozsahu a povaze problému; formulace politiky s jasnými pokyny pro sociální interakci; efektivní distribuce organizačních norem a hodnot na všech úrovních organizace, a to prostřednictvím médií, jako jsou například zaměstnanecké příručky, informativní schůzky a bulletiny; zajištění toho, že organizační normy a hodnoty jsou známé a dodržovány všemi zaměstnanci; zlepšení řídících pravomocí a schopností v konfliktu zpracování; zřízení nezávislého kontaktu pro zaměstnance; zapojení zaměstnanců a jejich zástupců v hodnocení rizika a šikana pro preventivní činnost. V roce 2009 EU-OSHA provedla Evropský průzkum podniků (ESENER), kdy manažeři a zaměstnanci byli dotazováni na zdraví a bezpečnostní rizika zejména psychosociální rizika na jejich pracovišti. Celkem manažerů a bezpečnostních zaměstnanců bylo dotazováno v 31 zemích: EU stejně jako Chorvatsko, Turecko, Švýcarsko a Norsko. Nálezy z ESENER naznačují, že Evropské podniky využívají formální (na základě politiky nebo postupu) opatření na řešení jak obecné bezpečnosti práce, tak zdravotních problémů a psychosociálních rizik, ale také mají tendenci používat méně formálních akcí, zejména s ohledem na psychosociální rizika. Formální zaměstnanecké politiky bezpečnosti a ochrany zdraví jsou častější v oblasti školství v Irsku, Velké Británii, Nizozemsku a skandinávských zemích (v porovnání s jihoevropskými státy, novými členskými státy a kandidátskými státy). To může být způsobeno rozdíly v povědomí, znalostí a tradicích týkající se zdraví a bezpečnosti v těchto zemích. 28

32 V podnicích v některých zemích, jako je například Finsko, mají širokou škálu odborníků na bezpečnost práce a zdraví, zatímco v jiných zemích například Řecko - rozsah odborníků je mnohem užší. Vysvětlení tohoto zjištění je včetně nedostatek povědomí, nedostatečné uplatňování priorit nebo nedostatek dostupných odborných znalostí. Použití psychologů v oblasti školství možná odráží vyšší úrovně povědomí a informovanost o psychosociálních rizikách, které jsou typické pro toto odvětví. Evropský výbor odborových svazů pro vzdělávání (ETUCE) (2009) shromažďuje údaje o správných postupech zaměstnavatele ve vztahu k prevenci psychosociálního stresu. Jedná se o průzkum a zpětné vazby od zástupců Unie učitelů na konferenci ETUCE 2009, zúčastnění delegáti z Belgie, Bulharska, Kypru, Česká republiky, Dánska, Estonska, Francie, Německa, Řecka, Maďarska, Irska, Itálie, Litvy, Malty, Norska, Nizozemska, Polska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Slovinska, Španělska, Švédska a Velká Británie. Tyto údaje se týkají: realizace hodnocení rizik pracovního stresu na učitelích ve školách; začlenění problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví zejména v souvislosti s psychosociálním stresem - sociální dialogu s ohledem na institucionální, místní, regionální a národní úrovně a učitelské unie strategie pro zdraví a bezpečnost zejména v souvislosti s psychosociálním stresem. ETUCE identifikuje následující osvědčené postupy ve vztahu k prevenci pracovního stresu: dialog s vedením školy, rodiči a studenty; dialog s místními orgány; dialog na úrovni vlád; použití anket a dotazníků zjistit rozsah pracovního stresu; kolekce opatření k boji proti pracovnímu stresu; poskytování zdravotního a bezpečnostního školení pro učitele, zástupce zdraví a bezpečnosti práce a vedení školy; linky psychologického poradenství ro učitele; zdarma lázeňské dovolené pro učitele; šíření informací prostřednictvím brožur, letáků, informačních dnů zdraví a seminářů zdraví; vytváření skupin prevence stresu. Podrobnější informace na některé z názorů specifické: Polovina z kandidátských zemí EU a Asociace evropského volného obchodu (EUFTA) 14 z 27 má zvláštní opatření na řešení pracovního stresu prostřednictvím hodnocení rizik a hodnocení. Však pouze 7 zemí (Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Slovensko a Švédsko) zavedly systém hodnocení specifického rizika, které se vztahuje k pracovnímu stresu ve školách. Navíc ne všechny politiky je řádně realizovaly (70 % nezahrnovaly všechny doporučené etapy) a některé realizovaly jen pilotní projekty. V Německu, Freiburgský výzkumný ústav pro zdraví a sociálního lékařství (Freiburger Forschungsstelle Arbeits-und Sozialmedizin FFAS), ve spolupráci s Ministerstvem kultury v Baden-Wuertemberg, sestavili dotazník hodnocení psychosociální rizika pro učitele. Je používán jako screening k posouzení úrovně pracovního stresu. Výzkum v Německu (Oberdörster a Tiesler, 2006), který jsou k dispozici v angličtině a němčině, naznačuje, že zlepšení fyzického prostředí zejména ve vztahu k hladině hluku a větrání může vyústit v nižší úroveň stresu a lepší vztahy mezi zaměstnanci a žáky. V Bulharsku jsou zaměstnavatelé povinni provádět hodnocení rizik na pracovišti (zahrnuje školy a školky). Zaměstnancům, kteří porušují předpisy, může být uložena pokuta. Jsou vymezeny řady zdravotních stavů, které 29

33 jsou považovány za zvlášť nebezpečné pro učitele. Ti, kteří splňují určitá kritéria ve vztahu k jejich zdraví se mohou obrátit na zvláštní fond a ten jim umožní odejít až o tři roky dříve do důchodu. V Polsku existuje mnohem větší důraz na studentský stres než na učitelský stres a iniciativy k předcházení pracovního stresu ve školách se zaměřují na individuální úroveň než organizační úroveň. Například Učitelská poradna byla založena v roce 2007 a nabízí zdarma konzultaci s psychology a dalšími odborníky. Na Slovensku Unie učitelů vyjednává ve jménu učitelů, kteří se mohou účastnit hodnocení školních rizik prostřednictvím místních kolektivních smluv. Učitelé mají rovněž přístup k psychologovi, zaměstnanci unie a očekává se i další podpora této povahy v budoucnu zaměřená na práva učitelů. Všichni zaměstnanci ve Švédsku jsou chráněni pomocí systematické práce environmentálního managementu (Systematiskt ArbetsMiljöarbete SAM). SAM zahrnuje všechny příslušné zúčastněné strany při šetření a hodnocení rizik, opatření a monitorování pokroku. Zaměstnavatelé mají povinnost udržovat aktuální legislativu a pravidla týkajících se pracovního prostředí a práce vyšetřovatelů. Inspektoři švédského úřadu práce posuzují a sledují uplatnění SAM na pracovištích. ETUCE názor od Portugalska naznačuje, že právní předpisy týkající se bezpečnosti a zdraví na pracovišti nejsou vždy plně implementovány. Zpětná vazba od Polska a Malty naznačuje, že otázka napětí mezi učiteli není plně využita a že možné úrovně stresu nejsou plně potvrzovány. Maltská unie učitelů (MÚT) se snaží řešit tento problém tím, že jedná s vládou k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví učitelů na všech školách. Toho bylo dosaženo v letech Cílem tohoto bylo zvýšit povědomí o zdraví a bezpečnosti, podporovat osvědčené postupy v této oblasti. Zpětná vazba od Itálie naznačuje, že kulturní názory týkající se vztahu mezi stresem a duševním zdraví by mohly bránit některým učitelům vykazovat pracovní stres. Zákon v Dánsku vyžaduje na pracovištích zjišťování fyziologických a psychologických problémů v pravidelných intervalech. Školy jsou dotazovaných přibližně každých pět let a výsledky jsou porovnávány s celostátním průměrem. Pracoviště bezpečnostních výborů se scházejí každý měsíc, projednávají otázky bezpečnosti a ochrany zdraví a předkládají návrhy na zlepšení pracovního prostředí školy. Školy jsou každoročně kontrolovány ve vztahu k aspektům ovlivňujících pracovníky na úrovni fyzické nebo psychické. To zahrnuje dokončení příručky pro učitele s cílem identifikovat problémy dříve, než bude příliš pozdě. Učitelům nabízejí pomoc v překonávání stresu ze své práce a používá ji přibližně 1000 učitelů za rok. Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví popisuje, jak systematický přístupu k indukci pro nové zaměstnance přispěl k prevenci stresu a vyhoření mezi učiteli a vychovateli. V Nizozemsku se zdá, že sociálním dialogem mezi vládou, zaměstnavateli a zaměstnanci se snížila úroveň pracovního stresu ve školách. Management má sklon úzce spolupracovat s představiteli zdraví a bezpečnosti. Učitelé v Severním Irsku jsou nyní schopni odejít důchodu, když jsou obzvláště nepříznivě ovlivněni pracovním stresem. V Dánsku organizace zaměstnavatelů a odborů učitelů úzce spolupracuje na zlepšení pracovního prostředí. V roce 2008 byla uzavřena kolektivní smlouva: péče o zdraví v pracovním prostředí. Zákon vyžaduje, aby všechny organizace s deseti a více zaměstnanci nastavily vnitřní bezpečnostní skupiny. Na úrovni odvětví průmyslu byli zřízeni rady zástupců zaměstnavatelů a zaměstnanců organizací pro pracovní prostředí. Tyto rady sdílejí informace o osvědčených postupech týkající se konkrétně jejich sektoru. Zákon vyžaduje, aby se hodnocení rizik provádělo na 30

34 všech pracovištích, včetně škol, každé tři roky. Kolektivní smlouvy na sociální a zdravotní rizika zahrnují měření spokojenosti a pohody, pokyny k otázkám zdraví, včetně stresu, násilí a obtěžování, prezentace dopadu rozpočtu na pracovní a personální záležitosti a statistiky pracovních neschopností. Domovská stránka Dánské pracovní inspekce poskytuje informace v angličtině, grónštině, němčině, polštině a litevštině (http://www.at.dk). Zdroje Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci,jak může šikana (mobbing)zaměstnanců zabránit? K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jak je možné řídit napětí v oblasti vzdělávání? K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, prevenci stresu při práci v oblasti vzdělávání, zákon č. 31. K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, jaké aktivity dát pedagogickým pracovníkůmve zvlášť nebezpečném násilí? K dispozici na: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, co lze udělat, aby se snížilo riziko na pedagogech? K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, co způsobuje stress související s prací učitele? K dispozici na adrese: [cit ] Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, (2002), pracující ve stresu: prevence psychosociálních rizik a stresu na pracovišti v praxi, Prevence stresu a vyčerpání mezi učiteli. K dispozici na adrese: [cit ] Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) (2009) ETUCE závěrečná konference o pracovním stresu učitelů. Systémy pro posuzování rizik, zahrnutí psychosociálních rizik v oblasti sociálního dialogu a učitelských odborů bezpečnosti a ochrany zdraví strategie Evropské pracovní podmínky Observatoř (EWCO), Slovinsko: EWCO srovnávací analytická zpráva o pracovním stresu. K dispozici na adrese: [cit ] Zdraví a bezpečnost, boj proti stresu při práci ve školství. K dispozici na adrese: [cit ] Ústav práce, ochrany zdraví a organizace (2008) k rozvoji evropského rámce pro psychosociální řízení rizik na pracovišti. K dispozici na adrese: [cit ] Oberdörster, M and Tiesler, G (2006), Akustická ergonomická škola, 1. vydání. Bremerhaven: Wirtschaftsverlag NW Verlag für neue Wissenschaft GmbH (Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Forschungsbericht, Fb 1071 (English version) ISBN: Żołnierczyk-Zreda, D (2005), Intervence ke snížení pracovního vyhoření u učitelů, Mezinárodní časopis bezpečnosti práce a zdravotních rizik (JOSE) 11:4, pp , K dispozici na adrese: [cit ] 31

35 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 10 Evropské rámcové dohody o práci z hlediska pracovního stresu Seznámit účastníky evropské rámcové dohody o pracovním stresu, jeho realizace v různých zemích, a její význam v oblasti vzdělávání. Přednáška Počítač s PowerPointem, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena prezentací v PowerPointu (viz CD ROM). 35 minut Přednáškový materiál Kromě zákonných požadavků, které již byly představeny: existují dvě rámcové dohody, uzavřené Evropskými sociálními partnery, které mají zvláštní význam pro řízení psychosociálních rizik. První z nich je "Rámcové dohoda o pracovním stresu" (říjen 2004). Tato dohoda má za cíl poskytnout zaměstnavatelům a pracovníkům rámec, který lze použít k identifikaci, předcházení a zvládání pracovního stresu. Druhá rámcová dohoda je "Rámcová dohoda o obtěžování a násilí na pracovišti" (duben 2007). Tato dohoda je zaměřena na zvýšení povědomí a porozumění o obtěžování a násilí. Vymezuje zaměstnavatelům, pracovníkům a jejich zástupcům rámec, který může být použit k identifikaci, předcházení a zvládání obtěžování a násilí na pracovišti. Organizace se mohou dobrovolně zapojit do těchto dohod, ale jakmile se tak stane, jsou smluvně zavázány k implementaci stanovených požadavků (předcházení a zvládání pracovního stresu, prevence a řízení obtěžování a násilí na pracovišti, v tomto pořadí) do tří let od podpisu dohody. Evropská Rámcová dohoda o pracovním stresu popisuje některé z indikátorů pracovního stresu, a zdůrazňuje, že vysoká míra absence či fluktuace zaměstnanců, časté mezilidské konflikty či stížnosti pracovníků jsou některé z příznaků, které mohou naznačovat problémy pracovního stresu. Uvádí některé příklady protistresových opatření, a připomíná, že zaměstnavatelé mají zákonnou povinnost chránit bezpečnost a zdraví pracovníků. Tato povinnost se vztahuje i na problémy stresu spojeného s prací, pokud s sebou nesou riziko pro zdraví a bezpečnost. Evropský rámec pro psychosociální rizika byl postaven na následujících klíčových konceptech: 1. Dobrý psychosociální management je dobrý obchod: dobré praxe v oblasti psychosociálních rizik v podstatě odráží osvědčené postupy v oblasti řízení organizace, vzdělávání a rozvoj, sociální odpovědnost a podporu kvality pracovního života. To vede k vyšší produktivitě, vyšší kvalitě výrobků a služeb, větší atraktivitě na trhu práce a většímu potenciálu pro inovace. 2. Psychosociální řízení rizik by mělo být kontinuálním procesem - součást běžné obchodní činnosti: v každodenní praxi, psychosociální rizika mají mnoho příčin. V důsledku toho, že neexistují rychlá stanovená řešení je nutný kontinuální proces řízení. Aby byla účinná, je důležité si uvědomit nejdůležitější základní faktory příčiny, než řešení která jsou vybrány. 3. Vlastnictví všech zúčastněných stran: je důležité, aby hlavní aktéři psychosociálních rizik (manažeři, zaměstnanci a jejich zástupci) byli zodpovědní za práci, kterou je třeba udělat, a nárokovali si tento proces. Mohou být podpořeni interními a externími experty nebo externími poskytovateli služeb, ale outsourcing vlastnictví na poskytovatele služeb je faktorem, který souvisí s neúspěchem. 4. Kontextualizace a přizpůsobení: přizpůsobení se dané situaci, je nezbytnou součástí řešení psychosociálních rizik. To umožňuje jak praktické dopady, ale také pomáhá zefektivnit akční plány. Velikost podniku, jeho profesní oblasti, charakteristiky pracovní síly (např. pohlaví, věk a podmíněné práce) stejně jako širší kontext země, je třeba vždy zvážit. 32

36 5. Evidence - informovaná praxe: psychosociální řízení rizik je systematické, evidence - informována, praktické řešení problémů a strategie. Měla by se zaměřit na popisy a postupy nejdůležitějších psychosociálních faktorů spojených s pracovním stresem, které mají vliv na zdraví pracovní skupiny, a která se budou opírat o důkazy. Nejdůležitější ze všeho je, zvolit vhodné řešení pro daný účel. 6. Participativní přístup a sociální dialog: zahrnutí všech stran do úsilí o prevenci mohou zvýšit účast, odstranit překážky pro změny, a poskytnout první kroky pro prevenci. Psychosociální řízení rizik by mělo zahrnovat aktéry v oblasti prevence psychosociálních rizik, a to jednoduše tím, že požaduje, aby změnili své vnímání a chování. Účast zástupců zaměstnanců, sociální dialog a dialog s externími zainteresovanými stranami jsou pro všechny velmi důležité. 7. Různé úrovně intervencí s důrazem na opatření u zdroje: důraz v evropských právních předpisech týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví je zaměřený na primární prevenci rizik v organizaci, tak na zdroje rizik. Avšak specifické akce zaměřené na individuální úrovni mohou také hrát důležitou roli, v závislosti na rozsahu a závažnosti tohoto problému v rámci organizace a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců. 8. Etika a sociální odpovědnost podniků: psychosociální rizikový management je o lidech, o jejich duševním a fyzickém zdravotním stavu a o obchodních a společenských zájmech. Ochrana psychosociální zdraví lidí není jen právní povinnost, ale i etický problém. Spadá do kompetence sociální odpovědnosti podniků. 9. Možnosti na podnikové i makroúrovni: politika a praxe v psychosociálního rizikového managementu vyžaduje schopnosti, příslušně na makro (národní, sektorové) a na podnikové úrovni: přiměřené znalosti klíčových prostředků (management a zaměstnanci); relevantní a spolehlivé informace pro podporu rozhodování; dostupnost efektivních a uživatelsky přívětivých metod a nástrojů; dostupnost příslušných podpůrných struktur (experti, poradci, služby a instituce, výzkum a vývoj).. V rámci EU existují velké rozdíly ve stávajících možnostech. V zemích, kde jsou k dispozici jen malé možnosti, je hlavním limitujícím faktorem pro úspěšnou praxi psychosociálního rizikového managementu omezení dopadu psychosociálních rizik na zdraví zaměstnanců a zdravotní nezávadnost jejich organizací, protože to souvisí s nedostatkem informací. Zpráva evropské komise o realizaci evropských sociálních partnerů "Rámcová dohoda o pracovním stresu, publikovaná v únoru 2011 došla k závěru, že tato dohoda úspěšně odstartovala sociální dialog a politický vývoj v oblasti pracovní stresu ve většině členských států EU. Nicméně, dohoda nebyla provedena rovnoměrně v celé Evropě a její zásadní vliv na podnikové úrovni je poměrně omezený. V návaznosti na rámcovou dohodu vznikl Evropský sektorový sociální dialog výboru pro vzdělávání, který byl vytvořený v červnu Ten zahrnuje otázky "stresu, násilí a obtěžování" ve svém pracovním programu na období Sociální partneři v oblasti vzdělávání se zabývali uplatňováním průřezových dohod o podmínkách vzdělávání s cílem zlepšit výuku a vzdělávací prostředí. Evropský odborový výbor pro vzdělávání (ETUCE) provedl v roce 2007 první projekt, o pracovním stresu učitelů a vydal průvodce Dohody z pohledu učitele. To také vedlo ETUCE k přijetí Akčního plánu pracovního stresu učitelů" v roce Ten zahrnuje seznam akcí, která mají být provedeny na evropské, národní (učitelské odbory) a školní úrovni. Do akcí patří: výměna osvědčených národních postupů, pokud jde o provádění dohody; zvyšování povědomí a lobování vnitrostátních a místních orgánů o nutnosti opatření v boji proti stresu na pracovišti; podpora provádění hodnocení rizik na školách V průběhu let 2008 a 2009 ETUCE dále pracoval, aby provedl svůj akční plán a podporoval národní svazy učitelů v provádění této dohody. Byla vytvořena mezi členskými svazy on-line síť bezpečnosti a ochrany zdraví. ETUCE také 33

37 uskutečnil dva průzkumy mezi svými členskými organizacemi zaměřené na: praxi v oblasti hodnocení rizik, včetně stresu při práci a začlenění psychosociálních rizik v sociálním dialogu a strategie učitelských odborů v oblasti zdraví a bezpečnosti. Výsledky těchto průzkumů byly prezentovány na semináři a konferenci, které se konali v roce Je třeba zdůraznit, že dobrý psychosociální rizikový management jde nad rámec zákonných požadavků. Může zvýšit produktivitu organizace a výkon a udržovat organizační rozvoj. Je důležité, že psychosociální otázky jsou uznány na strategické úrovni tak, aby byly vložené do plánů rozvoje organizace a jejich procesů. To může být provedeno pouze ve spolupráci zaměstnanců a jejich zástupců spolu s dalšími stranami. Zdroje: Council of the European Union (2011) Report on the implementation of the European social partners Framework Agreement on Work-Related Stress, Commission Staff Working Paper, Secretary General for the European Commission, Brussels: European Commission European Trade Union Committee for Education (ETUCE) (2009) ETUCE Final Conference on Teachers Work- Related Stress: Risk Assessment Systems, Inclusion of Psychosocial Hazards in Social Dialogue and Teacher Unions Health and Safety Strategies European Trade Union Committee for Education (ETUCE) (2009) ETUCE First Interim Report on the Project: Teachers work-related stress implementing the ETUCE Action Plan and the European Autonomous Agreement on Work-Related Stress, available at: ProjectFinal_EN.pdf [accessed ] European Trade Union Committee for Education (ETUCE) (2009) ETUCE Second Interim Report on the Project: Teachers work-related stress implementing the ETUCE Action Plan and the European Autonomous Agreement on Work-Related Stress, available at: [accessed ] Institute of Work, Health and Organisations (2008) Towards the Development of a European Framework for Psychosocial Risk Management at the Workplace, available at: [accessed ] PRIMA-ef Consortium (2008) Guidance on the European Framework for Psychosocial Risk Management: A Resource for Employers and Worker Representatives, available at: [accessed ] 34

38 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba diskuze Aktivita 11 Zkušenosti z hodnocení rizik Povzbudit účastníky k zamyšlení nad jejich zkušeností hodnocení rizik pracovního stresu a dalších iniciativ. Diskuze Žádné Vést skupinovou diskuzi 20 minut. 35

39 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 12 Zásady psychosociálního managementu Seznámit účastníky s psychosociálním managementem Přednáška Počítač s PowerPointem, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena prezentací v PowerPointu (viz CD ROM). Přednášející odhaluje principy psychosociálního managementu - jeden po druhém, a žádá zpětnou vazbu od jednotlivců pro celou skupinu účastníků 40 minut. Přednáškový materiál Hygienické a bezpečnostní předpisy v členských státech EU vyžadují, aby bylo zabráněno všem typům rizik pro zdraví a bezpečnost. Cílem by mělo být eliminovat rizika, pokud je to možné, nebo jejich snížení s ohledem na ochranu zdraví a bezpečnost pracovníků. Stejně jako u jiných typů ohrožení zdraví a bezpečnosti, organizace musí zavést systematický proces řízení rizik pro řešení psychosociálních rizik. Psychosociální rizikový management je trvalý proces, který zahrnuje: identifikace rizik a hodnocení rizik; vývoj intervencí k řešení rizik; provádění intervencí; hodnocení jejich účinnosti a příslušné organizační změny, začlenění vyhodnocení a závěrů zpět do dalších cyklů procesu Řada osvědčených principů by měla vycházet z procesu psychosociálního rizikového managementu. Ty jsou uvedeny níže: 36

40 Zásady Dobrý psychosociální management je dobrý obchod Povinnosti zaměstnanců a manažerů Participativní přístup Evidence informovaná praxe Identifikace klíčových faktorů Kontext relevance Řešení, která jsou vhodná pro daný účel Etika Význam pro organizaci veřejné politiky Zvážení požadovaných schopností Nejlepší postup řízení zásad psychosociálních rizik Klíčové otázky Správná praxe ve vztahu podle psychosociálního managementu v zásadě odráží dobrou praxi v řízení organizace, vzdělávání a rozvoje, sociální odpovědnost a podpory kvality pracovního života a dobrou práci Je velmi důležité, aby manažeři a pracovníci cítili vlastnictví v procesu psychosociálního managementu. Aby proces byl úspěšný, musí top management prokázat vedení a odhodlání pro psychosociální management. Psychosociální proces řízení rizik uznává, že pracovníci mají zkušenosti s ohledem na jejich pracovní místa. Snaží se je zapojit do prevence psychosociálních rizik, a to ne pouze tím, že požaduje, aby změnili své vnímání a chování. Psychosociální rizikový management je systematický, evidence- informovaná, praktické řešení problémů a strategií. Hodnocení rizik poskytuje informace o povaze a rozsahu možných problémů a jejich účinky na počtu exponovaných osob. Tyto údaje by měly být využity při vypracování akčního plánu, který upřednostňuje opatření k řešení problémů u zdroje. Efektivní psychosociální management je závislý na identifikaci a porozumění klíčových faktorů, a následném zvolení nejvhodnějšího řešení. V důsledku tohoto se obvykle žádné narychlo řešení nenajde. Spíše je nutný kontinuální proces řízení. Pracoviště se v mnoha případech liší, je třeba optimalizovat návrh na řízení rizik, tím by byl přínos a výsledek procesu maximální. Přizpůsobení zlepšuje zaměření, spolehlivost a platnost procesu řízení rizik, využití výsledků hodnocení rizik a proveditelnost výsledků, a pomáhá tak zefektivnit akční plán. Psychosociální rizikový management je akční proces. Je důležité, aby se problémy na pracovišti staly výchozím bodem pro jednání a vedly k rozvoji znalostí a řešení, která jsou "vhodné pro daný účel." Vedení psychosociálních rizik je o lidech, jejich zdravotním stavu, obchodních a společenských zájmech. Ochrana zdraví lidí je nejen zákonnou povinnost, ale i etickou zodpovědností. Psychosociální rizikový management je centrální ochrana zdraví při práci, bezpečnostní politika a praxe. Efektivní psychosociální management může zvýšit angažovanost, motivaci, vzdělávání a rozvoj. Přispívá k vytváření pozitivního pracovního prostředí k organizačnímu rozvoji a udržitelnosti. Provádění psychosociálního procesu řízení rizik vyžaduje schopnosti, jako jsou: přiměřené znalosti klíčových účastníků (management a zaměstnanci); důležité a spolehlivé informace k podpoře rozhodování; dostupnost efektivních a uživatelsky přívětivých metod a nástrojů; účast vedoucích pracovníků a zaměstnanců a jejich zástupců; dostupnost příslušných podpůrných struktur (experti, poradci, služby). V případě potřeby by měly být kompetence vytvořeny odpovídající odbornou přípravou. 37

41 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Aktivita 13 Modely pracovního stresu Zapojení účastníků workshopu k popisu klíčových modelů pracovního stresu (část I). Povzbudit účastníky k zamyšlení nad požadavky a odměnami, které se podílejí na jejich práci a podpoře (část II). Interaktivní přednáška, lektorem vedené cvičení (individuální a skupinové práce) Počítač, PowerPoint, dataprojektor a plátno, papír a psací potřeby Toto aktivita se skládá ze 2 různých částí Část I (přednáška) Přednáška je podpořena PowerPointovou prezentací (viz CD ROM). Lektor se zabývá jednotlivými modely pracovního stresu popořadě a vyžaduje názory celé skupiny. Část II (lektorem vedené cvičení) Požádejte účastníky, aby zvážili a poznamenali si proměnné, které jsou obsaženy v modelech pracovního stresu uvedené v předchozích přednáškách, z hlediska vlastních okolností se zaměřením na: o požadavky (pracovní zátěž, pracovní tempo, emocionální); o pracovní a soukromý život; o vztahy na pracovišti Doba Požádejte účastníky, aby určili a poznamenali si uznání a odměny, které jim poskytuje práce, například pokud jde o: o sebeúctu; o plat; o jistoty zaměstnání; o a další výhody. 1 hodina 20 minut (30 minut část I plus 50 minut část II) Přednáškový materiál Vědci vyvinuli několik modelů jejich cílem je, aby nám pomohly pochopit pracovní procesy při kterých lidé trpí pracovním stresem. Tyto modely jsou čistě teoretické, ale mají velmi praktický účel, což nám přesně umožňuje předvídat a tudíž zabránit pracovnímu stresu. Aby bylo možné zjistit, zda je model vhodný pro predikci, jsou jeho jednotlivé fáze a součásti testované v časovém průběhu a v různých pracovních prostředích. Tímto způsobem jsou modely přizpůsobeny a ověřeny vědci se zkušenostmi v této oblasti. Vědci jsou schopni aplikovat tyto testované modely v různých pracovních prostředích. Když jsou metody sběru dat a analýzy také přísné, mohou si být výzkumní pracovníci jisti, že výsledky mohou být použity pro účely srovnání. To znamená, že data získaná pomocí modelů pracovního stresu mohou být použity ke srovnání v různých pracovních prostředích. Tyto údaje mohou být také použity k měření pracovního stresu před a po zásahu, aby bylo možné porovnat pracovní stres na stejném pracovišti, a posoudit úspěšnost zásahu. Současné teorie stresu proto považují za negativní (nepříjemné) emocionální zážitek, který nastane, když lidé vnímají požadavky, které mohou být mimo jejich schopnosti zvládat je. Vnímání těchto požadavků a jejich schopnost vyrovnat se s nimi je proto individuální a to má pravděpodobně vliv na jejich reakci. Ta může mít postupně vliv na vnější prostředí a stresující situace, může být více či méně únosná pro tohoto jednotlivce. Výběr z těchto teorií je popsán dále. 38

42 Person-Environment Fit (P-E Fit) (French et al, 1982) P-E Fit model se zaměřuje nejen na význam interakce mezi jednotlivcem a jeho prostředím v utváření individuální reakce na stres, ale také na význam individuálního vnímání životního prostředí a interakce mezi nimi. Existuje jasný rozdíl mezi cílem P-E Fit a objektem P-E Fit. Existují dva aspekty P-E Fit: o do jaké míry postoje a schopnosti zaměstnance odpovídají požadavkům na jeho práci a o do jaké míry pracovní prostředí, splňuje potřeby zaměstnanců (zejména, do jaké míry je jedinec schopen využívat své znalosti a dovednosti v své práci). Model ukazuje, že rozpor schopností mezi člověkem a jeho prací může způsobit stres. Logicky může mít jednu ze tří forem: požadavky pracovního prostředí překračují schopnosti zaměstnance; zaměstnanci se nepodaří důsledně naplnit pracovní prostředí, nebo kombinace výše uvedených. Objevila se kritika tohoto přístupu. Ta se týkala především problémů spojených s měřením širokých pojmů jako "požadavek" a "fit". Nicméně, představa o fit, nebo rovnováha mezi požadavky a potřebami, je populární a to ovlivnilo pozdější modely pracovního stresu. Demand-Control teorie (Karásek, 1979) Tato teorie se zaměřuje na interakci mezi určitými soubory vlastností práce - pracovní nároky a kontroly práce. Model je obvykle prezentována jako matice 2x2 s "nízkými" a "vysokými" požadavky proti "nízké" a "vysoké" kontrole: Zjednodušeně to umožní čtyři různé typy zaměstnání: Vysoké požadavky s nízkou kontrolou vysoké pracovní napětí (nejrizikovější pro zdraví); Vysoké požadavky s vysokou kontrolou aktivní práce (méně rizikové pro zdraví); Nízké požadavky s vysokou kontrolou nízké pracovní napětí (pracovních napětí pod průměrnou úrovní) Nízké požadavky a nízká kontrola pasivní práce (demotivující charakter této práce může způsobit průměrnou úrovně pracovního napětí). Demand-Control teorie je vyjádřena dvěma koncepty, které lze testovat: kombinace vysokých pracovních nároků a nízké pracovní kontroly je spojována s psychickým a fyzickým napětím (vysoké pracovní napětí) a práce, při které jsou požadavky a kontrola vysoké, může vést k well-beingu, vzdělávání a osobnímu růstu 39

43 (aktivní pracovní místa) Výzkum naznačuje, že tato teorie může být pravdivá, a to zejména v souvislosti s kardiovaskulárními nemocemi. Nicméně nedávné studie ukazují, že model by mohl být zlepšen přidáním copingových prostředků. Copingové prostředky jsou klíčovou dimenzí v interakčním pohledu na stres. Demand-Control model byl kritizován kvůli potížím při měření širokých pojmů, jako jsou "požadavky práce" a "kontrola práce. Tento model se také zaměřuje pouze na dvě charakteristiky pracovního prostředí a to nepřiměřené deformuje tuto hypotézu. Effort-Reward Imbalance model (Siegrist, 1990) Siegrist argumentuje, že zkušenosti z chronického stresu lze nejlépe sledovat z hlediska nesouladu mezi vysokými nároky na zaměstnance, a nízkými zisky. Konkrétně, pokud zaměstnanec cítí, že jeho úsilí není náležitě odměněno, pak je zde riziko vzniku pracovního stresu. Model rozlišuje mezi dvěma zdroji úsilí: vnější (týkající se náročnosti práce) a vnitřní (týkající se motivace úrovni jednotlivce). Odměny jsou rozděleny v poměru na následující dimenze: Finanční; Sociálně-emocionální; Status. Siegrist ukazuje, že stres který je v nerovnováze mezi úsilím a odměnou může vzniknout na základě tří podmínek, když zaměstnanec: má špatně definovanou pracovní smlouvu, nebo v případě, že zaměstnanec nemá jinou možnost alternativních pracovních příležitostí; akceptuje nerovnováhu ze strategických důvodů - například možnost zlepšení budoucích pracovních podmínek; zvládá nároky na práci prostřednictvím závazku. 40

44 Řada studií našla podporu tohoto modelu a jeví se, jako významně lepší v predikci pracovního stresu než Karaskův Demand-Control model. Nicméně nejlepší predikci zdravotních následků lze dosáhnout kombinací obou modelů, protože Demand-Control model se zaměřuje na situační charakteristiky a Effort-Reward Imbalance model se zaměřuje na vlastnosti týkající se jednotlivce. Zdroje: Cox, T and Griffiths, A (2010), Work-Related Stress: A Theoretical Perspective in Leka, S and Houdmont J (Eds) Occupational Health Psychology, Wiley-Blackwell, Chichester European Agency for Safety and Health at Work (2000), Research on Work-Related Stress, available at: [accessed ] Cíl Aktivita 14 Návrh ideálního pracoviště Povzbudit účastníky ke zvážení klíčových prvků, přispívajících ke zdravému pracovnímu prostředí z organizačního hlediska (část I). Metoda/Technika Vybavení Postup Povzbudit účastníky k projednání organizačních faktorů, které mohou přispět ke zdravému pracovnímu prostředí (část II). Lektorem vedené cvičení. Flipchart, papír a tužka. Tato aktivita se provádí ve 2 různých částech a je spojena s klíčovými modely stresu, souvisejícího s prací (Aktivita 17 - Modely pracovního stresu). Část I (skupinové cvičení) Rozdělte účastníky do skupin po 3 nebo 4. Požádejte každou skupinu o zvolení mluvčího, který bude zpětně využit ve 2. části činnosti. Povzbuďte účastníky, aby vyjádřili faktory týkající se jejich pracoviště, které považují za pozitivní, a také návrhy na jejich zlepšení, tato zjištění ať sdílí se svou skupinou. Každá skupina by měla pracovat na designu "ideálu" na pracovišti, s přihlédnutím k modelům a k jejich vlastním zkušenostem. Doba Část II (skupinové cvičení) Mluvčí jednotlivých skupin budou prezentovat své řešení "ideálního" pracoviště za celou skupinu. Poznámka společné rysy na flipchart. Všechny skupiny, které prezentovaly, shrnou společné rysy a body. 65/70minut (35 minut Část I plus 30/35 Část II). 41

45 Aktivita 15 Identifikace klíčových výzev v oblasti zlepšení Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Povzbudit účastníky k posouzení povahy organizačních faktorů, které přispívají k pracovnímu stresu. Lektorem vedené cvičení. Flipchart, papír and tužky; poznámkový blok. Toto cvičení je spojeno s projektováním ideálního pracoviště (Aktivity 18 - Navrhování "ideálního" pracoviště). Požádejte účastníky, aby si dobrovolně psali každý z bodů ze souhrnu vytvořeného v předchozí aktivitě (návrh ideálního pracoviště). Zapište na tři flipcharty tyto položky: Preventivní Upravitelné Neupravitelné Doba Požádejte účastníky, aby kategorizovali jednotlivé položky v souhrnu podle pořadí a to tak, že dobrovolník poznámky z každé kategorie umístí na příslušný flipchart. 60 minut 42

46 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 16 - Druhy pomoci při řešení pracovního stresu Seznámit účastníky se zásahy, které mohou být použity k řešení pracovního stresu. Přednáška. Počítač, PowerPoint, dataprojektor a projekční plocha. Přednáška je doplněna prezentací PowerPoint (viz CD ROM). 45 minut Přednáškový materiál Modely stresu souvisejícího s prací mají za cíl vysvětlit vztah mezi psychosociálními riziky a jejich dopady na zdraví zaměstnanců a na organizaci. Pochopení těchto vztahů nám poskytuje informace, které potřebujeme, abychom rozvinuli potřebné intervence k řešení pracovního stresu a problémů na pracovišti. Povaha intervence se bude lišit v závislosti na modelu pracovního stresu, který je použit. Nejjednodušší způsob, jak rozumět intervencím je zrušit úvahy o detailech jednotlivých intervencí a místo toho zvážit patřičné dosažení cíle. Tímto přístupem jsou zásahy obvykle rozděleny do tří úrovní intervence: primární, sekundární a terciární. K úspěšnému předcházení a zvládání pracovního stresu, by intervenční strategie měla být komplexně obsažena ve všech třech intervenčních úrovní. Primární intervence Hygienické a bezpečnostní předpisy v členských státech EU požadují, aby pracovnímu stresu bylo pokud možno zabráněno. Primární intervence mají za cíl dosáhnout zaměření se na příčiny stresu v oblasti organizace, které je zapotřebí řešit anebo omezit jejich dopad. Tímto způsobem se vypořádáme s pracovním stresem u zdroje. Preventivní charakter primárních intervencí může být velmi efektivní. Většina prací souvisejících s psychosociálními riziky se týká organizace práce, to je způsob jakým jsou pracovní místa a pracovní systémy navrženy a řízeny. Špatná organizace práce může způsobit nadměrné a nezvládnutelné nároky a tlaky na zaměstnance. Mohou také vést k nedostatečné podpoře zaměstnanců od ostatních, nebo souvisí s nedostatečnou kontrolu jejich práce. Příklady prací souvisejících s psychosociálními riziky jsou uvedeny níže. 43

47 Psychosociální rizika Náplň práce Pracovní zátěž a pracovní tempo pracovní rozvrh Kontrola Prostředí a vybavení Organizační kultura a funkce Mezilidské vztahy na pracovišti Role v organizaci Profesní rozvoj a platové ohodnocení Domácí práce Psychosociální rizika související s prací Popis Monotónní nebo nesmyslná práce, nevyužití dovedností, vysoká míra nejistoty, kontinuální expozice lidí prostředím nepříjemné práce nebo averzními úkoly Mít příliš mnoho nebo příliš málo práci pod tlakem, stále podléhání termínům Práce na směny, noční směny, nepružný pracovní plán, nepředvídatelné pracovní doby, dlouhé izolace Nízká účast na rozhodování, nedostatek kontroly nad pracovní zátěží, pracovním tempem, pracovní dobou a pracovním prostředím Nedostatečné vybavení: dostupnost, vhodnost a údržba: špatné životní podmínky, jako je nedostatek prostoru, špatné osvětlení, nadměrný hluk Špatná komunikace, špatné vedení, nízká úroveň podpory pro řešení problémů a osobní rozvoj, chybí jasnost nebo dohody o organizaci cílů a o struktuře Izolovaná nebo osamělá práce, špatné vztahy s nadřízenými nebo spolupracovníky, mezilidské konflikty, šikanování, obtěžování a násilí, nedostatek sociální podpory, nedostatečný, bezohledný nebo nepodpůrný dohled, žádné dohodnuté postupy pro řešení problémů a stížností Nejasné role, konfliktní role ve stejné práci, odpovědnost za lidi, neustálé zabývaní se jinými lidmi a jejich problémy V rámci finančního ohodnocení, nedostatek vyhlídek, nejistota zaměstnání, práce "nízké společenské hodnoty", částečné paušální platové schéma, nejasná či nespravedlivá schémata hodnocení výkonu, který je pod kvalifikací nebo přes kvalifikaci zaměstnance Protikladné požadavky na práci doma, nízká podpora pro domácí problémy v práci, nízká podpora pracovních problémů doma, problémy v domácnostech, kde pracují oba partneři Primární intervence jsou někdy označovány jako organizační zásahy na úrovni. Některé příklady primárních zásahů jsou uvedeny níže. Přeorganizování práce Nejlepší strategie je zaměřená na přeorganizování pracovních požadavků, znalostí a dovedností na podporu a řízení: změna pracovních požadavků (např. změna způsobu, jakým je práce řízena nebo pracovního prostředí, sdílení pracovního vytížení atd. zajistit, aby pracovníci získávali odpovídající znalosti a schopnosti vykonávat svou práci efektivně (např. výběr vzdělávání je správné pravidelně přezkoumat a spojit nové postupy se vzděláním) zvýšení kontroly pracovníků v průběhu jejich práce (např. zavedením pružné pracovní doby, pokud je to možné, sdílení pracovního místa, více konzultací o pracovních postupech) zvýšení množství a kvality podpory, kterou obdrží zaměstnanci (např. zavedením "řízení lidských zdrojů" školicích programů pro management, což umožní interakci mezi pracovníky, podporu spolupráce a týmovou práci). Ergonomie a environmentální design zlepšení vybavení používaného při práci; zlepšení fyzických pracovních podmínek. Organizační vývoj lepší pracovní systémy a systémy řízení rozvoj přátelštější a podpůrné kultury. 44

48 Primární intervence mohou být strukturálně upraveny vměšováním politiky, nebo zařazováním témat týkajících se psychosociálních rizik do systémů a organizačních struktur každodenních operací. Primární zásahy vyžadují participativní přístup, který by měl být vypracován po konzultaci s pracovníky nebo jejich zástupci. Pracovníci mají značné zkušenosti ve vztahu k své vlastní práci. Jejich zapojení do návrhů řešení problémů využívá čerpání těchto znalostí a může vést k lepšímu převzetí příslušných opatření. To přispívá k možnosti úspěchu, jakmile jsou zásahy provedeny. Sekundární intervence Intervence zaměřené na zvyšování jednotlivých zdrojů se nazývají sekundárními zásahy. Jejich cílem je zvýšit povědomí zaměstnanců o otázkách týkajících se pracovního stresu a zvýšit jejich osobní odolnost, díky rozvoji příslušných dovedností. Těžiště těchto zásahů je obvykle v poskytování vzdělávání a odborné přípravy. Problémy, které mohou být řešeny prostřednictvím vzdělávání, jsou vzdělávání v oblasti mezilidských vztahů (mezi kolegy a s managementem), hospodaření s časem a předcházení konfliktů na pracovišti. Mezi příklady sekundárních intervencí patří: Stresové školení řízení času trénink asertivity řešení konfliktů Rozvoj managementu Zlepšení vedení a postojů liniových manažerů, kteří se zabývají pracovním stresem, jejich znalostí, porozumění a jejich schopností vypořádat se s otázkou co nejefektivněji. Předcházení a zvládání psychosociálních rizik na pracovišti a jejich negativních dopadů na organizaci a zdraví pracovníků, musí být provedeno nejprve na primární úrovni se zaměřením na zdroje rizik na pracovišti. Mělo by však být doplněno akcemi zaměřenými na jednotlivé pracovníky, jejich schopnosti a dovednosti. Terciální intervence Intervence zaměřené na řešení důsledků pracovního stresu se nazývají terciální intervence. Stejně jako sekundární zásahy jsou terciární intervence zaměřené na individuální úroveň. Nicméně jejich cílem je snížit negativní dopad pracovního stresu na zdraví poté co došlo k uzdravení a případně snížit dopad způsobených škod. Jedná se tedy o rehabilitační charakter. Příznaky stresu při práci můžou být psychické nebo fyzické. Ti, kteří trpí nemocemi z psychologického stresu jako je syndrom vyhoření, deprese nebo napětí, mají k dispozici poradenství a terapie, a ti, kteří trpí tělesnými příznaky, mohou těžit z poskytování zdravotních služeb zaměstnancům. Pro pracovníky, kteří byli v pracovní neschopnosti kvůli nemoci, by měl být návrat do zaměstnání a rehabilitační program realizován na podporu jejich účinného opětovného začlenění se do pracovního procesu. 45

49 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba Aktivita 17 Řešení pracovního stresu: organizační role Povzbudit účastníky posoudit povahu organizačních faktorů, které přispívají k pracovnímu stresu. Skupinová diskuse Flipchart papír a tužka; poznámky Tyto aktivity jsou vedeny lektorem. viz. organizační faktory výše uvedených bodů (preventivní, modifikovatelné a nemodifikovatelné), požádejte skupiny, aby diskutovaly o důsledcích pro jejich organizační nastavení. Účast by měla směřovat k řešení, co by mělo být uděláno, jaká opatření. Shrňte různé typy identifikovaných intervencí 60 minut Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Aktivita 18 Rozdílné intervence v různých zemích Zjistit, jaké intervence byly použity v různých zemích při řešení pracovního stresu v organizacích s využitím národních případových studijních materiálů. Zprostředkovatelem vedené cvičení (případová studie) Papír a pero pro každého účastníka, kopie materiálů národních případových studijních materiálů ze STRESSLESS. Lektor vede tyto aktivity Poskytuje stručný přehled různých typů intervencí, které mohou být použity k řešení pracovního stresu v organizacích. Distribuce studijního materiálu pro účastníky a požádání o nekonzultování problému s kolegy účastníky workshopu. Rozdělení účastníků do skupin po 3 nebo 4 a požádání o následnou konzultaci případu ve skupinách Doba Požádejte každou skupinu, aby si určila zpětně klíčové body: závěry a důsledky 60minut 46

50 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 19 Zvyšování odolnosti pedagogů při řešení pracovního stresu Diskuse o klíčových aspektech odolnosti a rozvíjení odolnosti Přednáška Počítač, PowerPoint, dataprojektor a projekční plocha Přednáška je doplněna prezentací PowerPoint (prohlédněte si prosím CD ROM). 30 minut Přednáškový materiál Psychologie se tradičně zaměřuje na to, co se děje s lidmi, spíše než s tím co by se s nimi mělo dít správně. Během posledních deseti let vzrostl zájem o "pozitivní psychologie". Pozitivní psychologie přijímá více otevřený a vnímavý přístup k lidskému potenciálu, motivacím a schopnostem se zaměřením na silné stránky lidí a na jejich vlastnosti. Pozitivní psychologie ovlivnila řadu oblastí psychologie, která předtím měla tendenci spoléhat se na tradiční, negativní perspektivy. Jedním z příkladů je ochrana zdraví psychologie (OHP). Americký národní institut pro bezpečnost a zdraví při práci (NIOSH) definuje OHP jako "aplikaci psychologie na zlepšení kvality pracovního života, a ochrany podpory bezpečnosti zdraví a dobré pohody pracovníků." Přestože se zdá, že definice klade důraz na pozitivní výsledky OHP, hodně se zaměřuje na negativní stránky: nemoci, poškození, poruchy, špatný výkon, špatný zdravotní stav, nebezpečí, rizik a poškození zdraví. Bylo zjištěno, že mechanismy, které tvoří základ špatného zdravotního stavu a poruchy u zaměstnanců nejsou stejné jako ty, které mají za následek psychickou pohodu a optimální fungování. Proto byl v posledních letech tradičně negativní pohled přijímaný OHP doplněn o pozitivní psychologii. Pozitivní psychologie ochrany zdraví při práci (POHP) je definována jako "studium a aplikaci optimálního fungování v zaměstnání" (Bakker a Derks, 2010). To podporuje zdraví a rozkvět a zkoumá, jaké pozitivní jevy (v kontextu s lidskými zdroji) je možné použít k ochraně před pracovními riziky. Odolnost Odolnost je jedním z nejdůležitějších prostředků pro pozitivní osobní jednání ve stresující práci. Neexistuje žádná definice odolnosti. Nicméně jsou shodné motivy, které mohou být identifikovány u řady definic, které existují. Jsou to: schopnost přizpůsobit se a přejít přes nepřízeň osudu. Definicí, která je často citována je proto: "rozvinutelné schopnosti odrazit se ode dna zpět, nebo z neštěstí, konfliktu a neúspěchu přejít do pozitivní události a zvyšovat svou odpovědnost" (Luthans, 2002). Obecně je přijato, že odolnost je mnohostranný, dynamický proces, který je variabilní v čase, životních fázích a kontextu. Přístup k odolnosti se zaměřil na vnitřní atributy jedince, sociální prostředí, nebo kombinaci obou. Osobnost / individuální vlastnosti: odolnost je považována za vrozenou schopnost, která je součástí osobnosti. Někteří lidé se zdají být přirozeně odolnější než ostatní. Životní prostředí: environmentální přístup není považován za relevantní vůči osobnosti. Spíše odolnost je považována za produkt prostředí vůči jednotlivci. Jedná se o dané faktory (mimo individuální) jako je například sociální podpora. Osoba, životní prostředí: podle tohoto přístupu, odolnost je výsledkem kombinace jednotlivých prostředí (vnější faktory) a osobnosti (vnitřní faktory). 47

51 Klíčové aspekty odolnosti Odolní lidé se vyznačují smyslem pro realitu, přesněji řečeno: věří, že tak či onak mají kontrolu nad situací nebo životními událostmi pozitivitou i přes veškeré potíže hledají důvod situace a pokusí se poučit z toho, co se stalo jsou stimulováni problémem přijímají změny Lidé, kteří nemají resilienci, mají tendenci: cítit se bezmocní pocit, že nemají žádnou kontrolu brání se změnám. Resilience a pracovní stres Výzkum ukázal, že odolnější lidé jsou schopnější lépe řešit stres na pracovišti, protože jsou otevření novým zkušenostem a výzvám. Jsou flexibilní na měnící se požadavky a vykazují větší emocionální stabilitu, když se potýkají s nepříznivými okolnostmi. Odolnost je, jak bylo také zjištěno, pozitivně spojena s pracovním výkonem, uspokojením z práce, organizačním úsilím a štěstím v práci. Rozvoj odolnosti I přes odlišné přístupy k odolnosti je nyní obecně přijato, že lidé mohou být odolnější prostřednictvím příslušných školení. Intervence se zaměřují na používání pozitivních emocí a rozvoj schopností pro podporu realističtějšího hodnocení, kdy se pak lépe vypořádávají s nežádoucími účinky a strategií zvládání. Intervence obsahují rozvoj optimistického myšlení rozvíjení pozitivní komunikace sám se sebou náročné negativní myšlenky relaxační techniky rozvoj sebekontroly zlepšení schopnosti řešit problémy efektivní stanovení cílů kurzy asertivity Vedle těchto konkrétních zásahů lze mnoho udělat pro podporu odolnosti díky rozvoji zdravého životního stylu, jako je konzumace zdravé stravy, pravidelné cvičení, omezení konzumace alkoholu, dostatek spánku s využitím dostupné podpory atd. 48

52 TRÉNINK SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ 49

53 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba Aktivita 20 Klíčové dovednosti k řešení pracovního stresu Umožnit účastníkům identifikovat dovednosti, které potřebují k efektivnímu řešení pracovního stresu Účastníci mají možnost identifikovat dovednosti, které potřebují, aby efektivněji řešili stres související s prací. Papír a pero pro každého účastníka. Aktivita vedená lektorem: Požádejte účastníky, aby napsali věci, které jim způsobují pracovní stres a dovednosti, které potřebují k jeho efektivnímu zvládnutí. Měli by být požádáni o nediskutování nad problémem s ostatními. Rozdělte účastníky do skupin po 3 nebo 4. Každá skupina si určí mluvčího. Poučte každého účastníka o sdílení dovedností v rámci jeho skupiny, které mají identifikovat jak pociťují pracovní stres a přispívají k efektivnímu řešení pracovního stresu Pokud účastníci sestavili jejich pořadí, zeptejte se mluvčích pro každou skupinu, aby své závěry ze skupiny prezentovali. 60/65 minut 50

54 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 21 Rozvoj pozitivní seberegulace a komunikace Představit účastníkům dovednosti, které si musí vytvořit k pozitivní komunikaci se sebou samým Přednáška Počítač, PowerPoint, dataprojektor a projekční plocha Přednáška je podpořena prezentací (viz CD ROM) 25 minut Přednáškový materiál I když často nemůžeme ovlivnit události, které se vyskytují kolem nás, můžeme ovládat způsob, jakým o nich přemýšlíme. Způsob a ne akce samotná určuje, jak přemýšlíme o událostech a jak se cítíme. Co je sebekomunikace? Jak probíhají naše každodenní činnosti, neustále myslíme a interpretujeme situace, v nichž se nacházíme. Tento průběžný komentář je jako "vnitřní hlas". Každý ho má a je to docela normální. Náš "vnitřní hlas" je znám jako sebekomunikace. Ta zahrnuje naše vědomé myšlenky, stejně jako naše nevědomé předpoklady a přesvědčení. Velká část naší vlastní diskuse je reálná a může být užitečná. Mohli bychom například říci sami sobě "Raději více pracuj na tomto úkolu, ať dodržíš lhůtu." Někdy je však naše sebekomunikace méně rozumná. Například bychom mohli říkat: "Můj šéf mi dal tento náročný úkol, protože mě nemá rád." Tato negativní sebekomunikace je neužitečná. V tomto druhém případě nám dává špatný pocit o sobě samých. Negativní sebekomunikace může vést k řadě negativních emocí, jako je vztek, úzkost, bolest a zklamání. To může také vést k sebezničujícímu chování. Například pokud si říkáme, že nejsme tak schopní jako naši kolegové, můžeme rozhodnout o našem povýšení. Vztah mezi myšlenkami, pocity a chováním lze vysvětlit tím, že sebekomunikaci rozdělíme na body A-B-C: A je určen pro aktivaci situace: jedná se o situaci, ve které byly vydány negativní emoce. Například se může týkat žáků, kteří ve třídě stále zlobí. B je přesvědčení: přesvědčení souvisí s našimi myšlenkami o situaci. Dalo by se říct si: "žák zlobí, protože nepochopil mou lekci. Jsem špatný učitel." C je pro následky: následky našeho přesvědčení jsou naše emoce a naše chování. Ve výše uvedeném příkladu, je pravděpodobné, že se budete cítit špatně a že to bude mít vliv na naše sebevědomí a sebeúctu. Uvědomování si své negativní sebekomunikace je prvním krokem k vytvoření pozitivní sebekomunikaci. Jedním ze způsobů je držet stres log. Jedná se o identifikaci situací v práci, které způsobují cítění negativních emocí a stručné popsání z hlediska ABC situace. Jakmile toto uděláte, budete lépe schopni nahradit svou negativní sebekomunikaci s pozitivní sebekomunikaci. Můžete použít techniku známou jako "myšlenkové zastavení", když se ocitnete jako účastníci negativní sebekomunikace. Jedná se o zakřičení "Stop", jakmile vás napadne negativní myšlenka. Můžete to udělat tiše pro sebe, pokud jste na veřejnosti, nebo nahlas pokud jste sami. Poté co negativní myšlenky přerušíte, můžete se pokusit vyměnit situaci v realitě za pozitivní přístup. 51

55 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba přednášky Aktivita 22 Obrana vůči negativnímu myšlení Představit účastníkům dovednosti spojené s obranou vůči negativnímu myšlení (část I). Povzbudit účastníky k zamyšlení o stresových situacích, jak se jejich myšlení na ně promítá a jak může změnit aspekty jejich myšlení, které nejsou pro ně přínosné (část II a část III). Přednáška, individuální reflexe a práce ve dvojicích, diskuse. Počítač, PowerPoint, dataprojektor a projekční plocha, blok a pero, kopie návodu, tabule s fixem. Tato aktivita se provádí ve 3 různých částech. Část I (přednáška) Přednáška je podpořena prezentací viz. CD ROM. Část II (individuální reflexe a práce ve dvojicích) Poskytnutí kopie návodu práce každému účastníkovi Ponechte dostatek času účastníkům k přečtení pokynů pro činnost a pro případné dotazy, které by mohli mít. Část III (skupinová diskuse) Podpora skupinové diskuse o zkušenostech účastníků z předchozích období Identifikace společných témat vyplývajících z práce ve dvojicích, ve vztahu k: odhalení chyb v myšlení, jejich následků a negativa přispívající k jejich existenci. Poznámky na tabuli 1 hodina 30 minut (50 minut Část I plus 20 minut Část II plus 20 minut Část III). Přednáškový materiál Rozpoznání náročných negativních myšlenek, může být efektivní způsob, jak pomoci řešit stresové situace produktivnějším způsobem. Toho lze dosáhnout několika způsoby. Reálné testování: Zeptejte se sami sebe Jaké jsou důvody vašeho myšlení? Jsou mé myšlenky založeny na faktech a interpretacích? Nedělám předčasné závěry? Jak mohu zjistit, zda mé myšlenky jsou správné? Zvažte alternativní vysvětlení: Zeptejte se sami sebe Existují jiné varianty jak si situaci vyložit? Co jiného by to mohlo znamenat? Kdybych byl pozitivní, jak bych tuto situaci interpretoval? Dejte věcem perspektivu: Zeptejte se sami sebe: Je situace tak vážná jak si myslím? Co je nejhorší možný výsledek? Jaká je pravděpodobnost, že se daná věc stane? Jaký je nejlepší výsledek? Co se pravděpodobně stane? 52

56 Pomoc zacíleného myšlením: Zeptejte se sami sebe: Pomůže mi tento způsob myšlení k dosažení cílů? Co mohu udělat k vyřešení problémů? Je něco užitečného co můžu získat z této situace jako pomoc pro budoucí nastalé situace? Společné chyby v myšlení Někdy jsou naše negativní myšlenky založeny na "chybném myšlení". Jedná se o iracionální vzorce myšlení. S tímto vědomím lépe rozpoznáme, kdy můžeme problémy řešit. Některé z nejčastějších omylů v myšlení jsou katastrofické scénáře a černobílé myšlení: Chyby v myšlení Katastrofismus Černobílé myšlení Overgeneralising Nereálné nápady a nespravedlnost Filtrování Přizpůsobení Čtení myšlenek Skutečnost proti pocitům Označení Společné omyly v myšlení Popis Předvídání katastrof i přes drobné problémy Všechno nebo nic, míra kompromisu Z jedné špatné zkušenosti dělat předčasně negativní závěry Srovnávání sebe s ostatními, kteří mají výhodu v určité situaci, pocit nedostatečnosti Zaměření se na negativní aspekty situace a ignorace pozitivních aspektů Obviňování se z nedaření i přesto že věc není vaší chybou Myšlení, co si ostatní lidé myslí Mýlení si svých myšlenek s realitou Tvorba negativního zevšeobecňování 53

57 Instruktážní pokyny Pro začátek identifikujte, co vás stresuje při práci a zvažte důsledky těchto přesvědčení. Potom identifikujte omyly v myšlení které vás omezují. Je důležité jednat na základě vlastní osobní zkušenosti, proto pracujte samostatně a své myšlenky neposkytujte ostatním. Poté si vyberete partnera, se kterým budete pracovat na problému negativní myšlenky, která přispívá k "omylům v myšlení" a identifikujte ji. Samostatná práce Na papír napište to, co vás stresuje ve vztahu k vaší práci. Přemýšlejte a napište: o Co si myslíte o těchto situacích (přesvědčení); o Jaké jsou důsledky (např. pocity a chování); o Jakých omylů se dopouštíte (na základě společných omylů v myšlení). Nyní si vyberte partnera pro další práci. Práce ve dvojici Vzájemně si pokládejte otázky zaměřené na: o testování reality (např. Jaké jsou důkazy, že myšlenky jsou založené na faktech a jejich interpretaci?); o hledání alternativního vysvětlení o uvedení věcí do perspektivy; o použití cíleného myšlení (např. Bude tento způsob myšlení vhodný k dosažení vašich cílů? Co užitečného se můžete dozvědět z této situace?). 54

58 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Aktivita 23 Péče o sebe Identifikace stylu chování, který podporuje fyzické a psychické zdraví. Lektorem vedená aktivita (brainstorming). Flipchart, papír a tužky. Letor vede aktivitu: Požádejte účastníky, aby diskutovali o věcech, které už udělali, nebo co mohou udělat pokud jde o jejich fyzické a psychické zdraví, např. zdravá výživa, pohyb, dostatek spánku, zapojení se do společenských aktivit. Poznámky zapisujte na flipchart. Doba 30 minut. 55

59 Aktivita 24 Rozvoj seberegulace a sebekontroly Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Seznámit účastníky s dovednostmi, které vytvářejí seberegulaci, sebekontrolu (část I). Uvedení do problematiky a rozvíjení praktických dovedností na podporu rozvoje seberegulace (část II). Prozkoumání negativních myšlenek, které mohou hrát roli při udržování sebekontroly (část III). Přednáška, individuální reflexe a práce ve dvojicích, skupinová diskuse Počítač, PowerPoint, dataprojektor a plátno, papír a tužky, kopie návodu, bílá tabule a fixy. Tato aktivita probíhá ve 3 různých částech. Část I (přednáška) Přednáška je podpořena PowerPointovou prezentací (viz CD ROM). Část II (individuální reflexe a práce ve dvojicích) Poskytněte každému účastníkovi kopii návodu pro tuto aktivitu. Ponechte dostatek času, aby si účastníci mohli přečíst pokyny pro tuto aktivitu a pro případné dotazy, které by mohly mít. Part II (diskuze celé skupiny) Podpořit skupinovou diskusi kolem rolí negativního self talk myšlení, které by mohlo ovlivnit udržování sebekontroly). Doba 1 hodina/1 hodina a 5 minut (20 minut část I plus 30 minut část II plus 10/15 minut část III). Přednáškový materiál Sebekontrola, angl. Locus of control je psychologický koncept, který se odkazuje na rozsah, v němž si lidé věří, že mohou kontrolovat výsledky událostí, které se jich týkají. Lidé s vnitřním locus of control se domnívají, že jejich vlastní činy rozhodnou výsledky akce. Ti s externím locus of control věří, že výsledky události jsou mimo jejich kontrolu a jsou s největší pravděpodobností ovlivněny vnějšími faktory, jako je například štěstí atd. Například žák s vnitřním locus of control věří, že jeho dobrá známka z testu je výsledkem jeho tvrdé práce, zatímco žák s externím locus of control může věřit, že jeho dobré nebo špatné známky jsou výsledkem štěstí. U žáka s vnitřní locus of control je pravděpodobné, že bude dobře motivován k práci, protože věří, že jeho výsledky závisí na jeho úsilí a přinesou požadovaný výsledek. 56

60 Instruktážní návod Cílem této aktivity je umožnit účastníkům rozvíjet praktické dovednosti, aby si podpořili rozvíjení vnitřního těžiště kontroly. Tato aktivita zahrnuje samostatnou práci a také práci s partnerem. Samostatná práce Na papír napište to, co vás stresuje ve vaší práci. Přemýšlejte o tom a napište všechny možné postupy řešení. Pište, co vás napadne, ale nevyhodnocujte napsané postupy. Nyní si vyberte partnera pro společnou práci. Vyberte si někoho, s kým jste se v poslední době pracovali. Práce s vaším partnerem Společně hledejte ještě další možné postupy. Přidejte je do příslušných seznamů a nevyhodnocujte je Samostatná práce Vyhodnoťte každý jednotlivý postup, které máte nyní v seznamu a rozhodněte o tom, co by bylo nejlepší pro váš postup proti pracovnímu stresu. Teď uvažujte o negativní self-talk a o "omylech v myšlení". Ty mohou být rozhodující v řešení vašeho pracovního problému. 57

61 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Doba Aktivita 25 Rozvíjení optimistického myšlení Představit účastníkům dovednosti, které rozvíjejí optimistického myšlení Přednáška Počítač s PowerPointem, dataprojektor a plátno. Přednáška je podpořena PowerPointovou prezentací (viz CD ROM). 20 minut. Přednáškový material Rozvíjení pozitivního self talk je základní myšlenka podporující vývoj optimistického pohledu. Je to způsob, jakým přemýšlíme o událostech, určuje, jak se cítíme při události samotné. Nerodíme se jako optimisté nebo pesimisté. Optimismus a pesimismus je spíše naučené chování. Můžeme se tedy naučit myslet v optimističtějším modelu. Explanační styl Explanační styl se týká toho, jak si pro sebe vysvětlit, negativní a pozitivní událostí. Má tři složky - osobní, trvalou a pervazivní: Osobní: se týká toho, jak si vysvětlujeme, co nebo kdo je zodpovědný za vznik události. Lidé mohou buď vidět sami sebe jako příčinu události (vnitřní), nebo ji mohou připisovat vnějším faktorům. Trvalá: týká se toho, jak si vysvětlujeme rozsah a příčinu události, ať už je událost trvalá nebo dočasná. Pervazivní: týká se toho, jak si vysvětlujeme rozsah a výsledek události, ať už bude mít vliv na všechny aspekty života, nebo zda bude událost omezena na určité zvláštní okolnosti. Výzkum ukázal, optimisté i pesimisté mají zřetelný explanační styl. Optimistický explanační styl: optimisté věří, že alespoň část odpovědnosti za negativní události spočívá v okolnostech, mimo jejich kontrolu, že příčina události je dočasná a negativní výsledek akce je omezen na určité zvláštní okolnosti. Pesimistický explanační styl: pesimisté mají tendenci převzít osobní odpovědnost za negativní události, věří, že příčina události je trvalá a negativní výsledek akce bude mít vliv na všechno, co dělají. V důsledku jejich odlišných explanačních stylů je více pravděpodobné, že pesimisté se vzdají snadněji a více než optimisté když čelí negativním událostem, protože se domnívají, že příčiny těchto událostí je trvalé a vždy ovlivňují jejich životy. Kromě toho je větší pravděpodobnost, že když zažije selhání jen v jedné oblasti svého života, bude to mít dopad na vše, protože se domnívají, že negativní výsledek akce bude mít vliv na všechny aspekty jejich života. V důsledku toho budou méně odolní tváří v tvář nepřízni osudu. Učit se být optimistou Stejně jako pozitivní a podnětné myšlenky jsou klíčem k optimismu, je třeba si uvědomit své explanační styly. Když se setkáte s negativní událostí, zastavte se a přemýšlejte o tom, co jste se dozvěděli. Jakou roli si myslíte, že jste hráli v negativní událost? Do jaké míry jsou vaše osobní vysvětlení, trvalé nebo pervazivní. Pokud se ocitnete v pesimistickém explanačním stylu můžete použít stejné techniky, které jste se naučili při vytváření pozitivního selftalk a napadnout negativní myšlenky, změnit způsob jakým a získat optimističtější myšlení. 58

62 Cíl Metoda/Technika Vybavení Postup Trvání Aktivita 26 Převzetí kontroly: asertivita Vybudovat důvěru mezi účastníky. Lektorem vedené cvičení (hraje role) a vede skupinovou diskuzi. Dopisní papír, pero a list s pokyny pro každého účastníka. Lektor vede cvičení: Rozdělte účastníky do skupin po 3 nebo 4. Poskytněte každému účastníkovi kopii návodu pro tuto aktivitu. Ponechte účastníkům dostatek času na přečtení návodu aktivity. Seznamte účastníky s definicí agresivního, pasivního a asertivního jednání a ponechte dostatek času pro případné dotazy, které účastníci mohou mít k této aktivitě. Jakmile je aktivita dokončena, diskutuje celá skupina o tom, co se dozvěděla: o co se účastníci naučili z těchto cvičení; o jaké schopnosti mají potřebu zlepšit; o jaké kroky musejí podniknout, aby své schopnosti zlepšili. 50 minut 59

63 Instruktážní návod Cílem této aktivity je pomoci vám dále rozvíjet se a uplatňovat své asertivní dovednosti a získat o nich zpětnou vazbu. Předtím, než začnete, věnujte nějaký čas na přečtení níže uvedených poznámek. Ty vám pomůžou připravit se na hraní rolí. Pokud máte nějaké otázky, zeptejte se svého lektora na vysvětlení ještě před zahájení aktivity. Pamatujte si: Styl Agresivní komunikace Pasivní komunikace Asertivní komunikace Komunikační styly Detaily Často znamená nepřátelské slovní sdělení, jako je obviňování jiné osoby, že je špatná, nebo upozorníme na chyby a označíme ji v záporném slova smyslu, např. jako zlý člověk, líný apod. Tyto zprávy jsou často sděleny silným a nepřátelským způsobem a nepřátelským tónem s doprovodnými nepřátelskými výrazy obličeje. Základní zpráva v agresivním komunikace je, že "vaše potřeby jsou mi lhostejné." nebo "já vyhrál, vy prohráváte." Lidé, kteří užívají pasivní roli v komunikaci nemají tendenci vyjadřovat své myšlenky a pocity, nebo požádat o to, co chtějí. Místo toho mají tendenci dovolit jiné osobě převzít a odejít s tím co chtějí bez ohledu na cenu. Základní zpráva v pasivní komunikace je, že na mých potřebách nezáleží." nebo "vyhrál jsi, přijdu." Jedná se o jasné vyjádření, co si lidé myslí, cítí a chtějí, aniž by požadovala, že musí mít převahu na své straně. Základní zpráva v asertivní komunikace "oba chceme stejnou věc, pojďme se pokusit to vyřešit." Tato činnost má formu hraní rolí na základě scénáře. Úzce spolupracujte s kolegou na pracovním úkolu, aby se stihl krátký termín. Před zahájením úkolu si rozdělte práci spravedlivě mezi vás dva. Váš kolega neustále neplnění své závazky, které byly odsouhlaseny, že udělá. To znamená, že jste museli udělat část práce svého kolegy, aby bylo možné lhůtu dodržet. Máte velkou pracovní zátěž a váš kolega nesplnil své závazky, proto jste pod velkým tlakem. Další práci, kterou jste museli přijmout, si vezmete s sebou domů. To způsobilo, že máte málo času na přátele a rodinu a pocit únavy a stresu. Stále se zvyšuje vaše naštvání nad situací. Rozhodli jste se, že budete hovořit se svým kolegou o jeho nedostatcích a o tom jaký to má na vás účinek. 1. Jedna osoba ve vaší skupině sehraje roli "žalobce" a jedna roli osoby, na kterou je směřována stížnost. Zbývající osoby ve skupině (pokud jste ve skupině čtyř, zbývající dvě osoby) budou pozorovatelé. 2. Po dokončení prvního "kola" hraní rolí, výměna rolí a opakuje se aktivita, dokud každý účastník ve své skupině měl možnost se obrátit na hraní obou rolí a být pozorovatel. (Pokud jste ve skupině čtyři, budete pozorovatel ve dvou případech.) Konkrétní pokyny pro "stěžovatele": Musíte se dohodnout s osobou o přesné povaze pracovního úkolu, na kterém jste pracovali společně. Hrajte roli jednotlivce, který si stěžuje. Nezáleží na tom, jak dlouho, ale jak je situace realistická pro vás oba. Po každém "kole" se role mění. Zpětná vazba ke skupině: o co je těžké; o jaké dovednosti, byste použili o co fungovalo a co jste cítili o jaké dovednosti by vám pomohli Konkrétní pokyny pro osoby, na kterou směřuje stížnost: Ty jsou stejné jako návod pro "stěžovatele" viz výše. 60

64 Konkrétní pokyny pro pozorovatele: Měli byste si dělat poznámky na základě vašich připomínek. Ty by se měly týkat toho, co každý z hráčů udělal dobře. jaké dovednosti, mohou pomoci, aby věci dobře fungovaly; které oblasti by se mohly zlepšit, a proč. Když je hraní scének dokončeno, měl by pozorovatel poskytnout zpětnou vazbu hráčům rolí na základě svých poznámek. 61

65 Cíl Metoda/Technika Zdroje Postup Trvání Aktivita 31 - Řešení problémů Podpořit vývoj účinnějších schopností řešit problémy. Lektorem na vedené cvičení (individuální práce, následná zpětná vazbu pro celou skupinu). Poznámkový blok, pero a list s pokyny pro každého účastníka. Lektorem vedené cvičení: Poskytnout každému účastníkovi kopii návodu pro tuto činnost. Poskytnout pro účastníky dostatek času na přečtení pokynů a pro případné dotazy, které by mohly na činnost mít. Jakmile účastníci dokončí aktivitu, měli byste účastníkům usnadnit zpětnou vazbu o jejich úvahách o řešení problémů. 60 minut. 62

66 List s pokyny Cílem této aktivity je pomoc vytvořit efektivnější schopnost řešit problémy. Dělejte si poznámky: Popište situaci na pracovišti, kterou je pro vás stresující; Popište konkrétní problémy; Vypracujte realistické cíle pro odstranění problém; Napište co nejvíce možných řešení bez hodnocení jak dobré tak i špatné; Přezkoumejte řešení a vylučte špatné volby; Vyhodnoťte pozitivní a negativní důsledky všech zbývajících možností; Určete nejlepší možnosti; Zvažte s ohledem, jak jinak byste mohli řešit stresové situace; Přemýšlet nad tím, co jste se naučili v tomto cvičení. Po dokončení činnosti dejte celé skupině zpětnou vazbu o svých úvahách. 63

67 NÁCVIK UVOLŇOVÁNÍ A ZKLIDNĚNÍ 64

68 Cíl Metody/Technika Zdroje Postup Aktivita 27 Řízená relaxace: dechové cvičení Poskytnout účastníkům, kteří celý den diskutují o pracovním stresu relaxaci. Dát účastníkům příležitost k učení nebo praktickým dovednostem, které jsou užitečné při zvládání stresu. Lektorem vedené cvičení. Žádné. V této aktivitě vede lektor dechové a relaxační cvičení: Požádejte účastníky, aby zaujmuly příjemnou pozici vsedě na židli. Měly by sedět na svých židlích, obě nohy jsou chodidly na zemi a ruce jsou položeny na stehna nohou dlaněmi vzhůru. Dejte účastníkům čas, aby se usadit do uvolněné a klidné polohy. Přečtěte následující text přirozeným hlasem. Mluvte klidně a poměrně pomalu. Dělejte časté pauzy alespoň dva nebo tři nádechy mezi jednotlivými větami. Pauza uprostřed věty může být také efektivní. Najděte si pohodlnou pozici. Sedněte si na židli s oporou zad. Položte ruce na kolena dlaněmi vzhůru a zavřete oči. Nyní si začněte uvědomovat svoje dýchání... zaměřte se na hluboký nádech a hluboký výdech... hrudník a břicho se rozšiřují s každým nádechem, jako lehce se plnící balón vzduchem... představte si hrudní koš, který se rozpíná do stran, když se nadechnete... a vrací se zpět při každém výdechu... pomalu se zhluboka nadechněte... zastavte se na chvíli... a pak pomalu vydechněte. Nechte napětí rozplynout a uvolněte se s každým nádechem hlouběji... Nadále dýchejte pomalu a klidně... nyní zaměřte svou pozornost na horní část hlavy... prociťte pasivní progresivní relaxaci, která začíná v horní části hlavy a pomalu se šíří směrem dolů... s každý nádechem je vaše čelo je stále uvolněnější a hladké... dokonce i vaše uši jsou uvolněné... cítíte, že vaše obočí odpočívá, lehce klesá dolů... nechte své spánky uvolněné... uvolněte své čelisti tím, že ústa mírně otevřete, dáte vaše rty od sebe nebo se budou mírně dotýkat... uvolněte svůj jazyk... prociťte uvolnění v oblasti hlavy... uvolněte tváře, nos a oči... myslete na to, že vaše víčka jsou stále těžší a těžší... jsou velmi uvolněné... více a více uvolněné... Vychutnejte si pocit relaxace, se kterou jste se setkali. Nyní zaměřte svou pozornost na krk... umožněte pocit uvolnění, které začíná v horní části krku a proudí směrem dolů... uvolněte ramena... nechte vaše ramena mírně klesnout směrem dolů... ramena jsou uvolněná... a těžká... velmi těžká... vaše ramena jsou bez známek napětí... vnímejte vaše klíční kosti a uvolněte je...uvolněte všechny svaly okolo ramen, aby se cítili uvolněné....aby byly bez napětí... Pokračujte v pasivní progresivní relaxaci... vychutnejte si pocit relaxace, se kterou jste se setkali. Zaměřte se ještě jednou na vaše dýchání... hluboký nádech a hluboký výdech... s každým nádech a výdech cítíte pocit hlubokého uvolnění... vydechněte veškeré napětí... dýchání vám umožní stát se více a více uvolněným... nyní zaměřte svou pozornost na pravou ruku... cítíte jak uvolnění postupuje z pravé ramene směrem dolů... uvolněte horní část paže, uvolněte loket... předloktí... a zápěstí... uvolněte dlaň pravé ruky nechte všechno napětí vytéci z každého prstu ven...uvolnění se šíří do palce... ukazováčku... prostředníčku... prsteníčku... a malíčku... uvolněte celou pravou paži... nyní zaměřte svou 65

69 pozornost na levou ruku... cítíte jak uvolnění postupuje z levého ramene směrem dolů... uvolněte horní část paže, uvolněte loket... předloktí... a zápěstí... uvolněte dlaň levé ruky... nechte všechno napětí vytéct z každého prstu ven...uvolnění se šíří do palce... ukazováčku... prostředníčku... prsteníčku... a malíčku... uvolněte celou levou paži... obě paže jsou úplně uvolněné... Užijte si ten pocit uvolnění... nechte uvolnění proudit... šíří s celým vašim tělem... nechte pocit uvolnění proudit k hrudníku a břichu... uvolněte hrudník... s každým nádechems hrudník uvolňuje stále hlouběji...uvolněte své břicho... Nyní zaměřte svou pozornost na horní části zad... s každým nádechem pocit uvolnění postupuje celou oblastí vašich zad... uvolněte zádové svaly... uvolněte horní část zad... střední a dolní část zad... vaše záda jsou uvolněná... pocit uvolnění cítíte v celé horní části těla... S každým nádechem se pocit uvolnění prohlubuje... uvolněte oblast kyčlí... uvolněte úplně celé hýždě a zadní části vašich stehen... uvolněte svaly na přední straně stehen... kolena... lýtka a holeně... uvolněte kotníky... uvolněte chodidla... vaše celé nohy jsou uvolněné... poslední zbytky napětí proudí přímo z chodidel ven... pocit uvolnění prochází celým vaším tělem... pocit naprosté relaxace a uvolnění... Nyní jste uvolnění a klidní... užijte si tento pocit... uvolnění... klidu... a míru. soustřeďte se na své pocity uvolnění v celém těle... vnímejte svůj dech... uvolnění vašich svalů... váš myšlenky jsou klidné... zapamatujte si tento pocit, který si můžete dopřát kdykoli budete chtít... Užijte si tuto relaxační chvilku... Když jste připraveni vrátit se zpět do vašeho dne, probuďte pomalu vaše tělo... zahýbejte prsty na nohou a rukou... skloňte hlavu mírně doleva... vraťte ji zpět do středu... skloňte hlavu mírně doprava... a vraťte ji zpět... zahřejte si dlaně rukou přiložte je na své oči...pomalu otevřete oči. Trvání Cítíte pocit bdělosti... jste klidní... a plní energie. 30/40 minut. 66

70 Cíl Metody/Technika Zdroje Postup Aktivita 28 Řízení upevnění relaxace Poskytnout příležitost účastníkům zažít ukotvení v relaxaci, což je užitečné při zvládání stresu. Lektorem vedené cvičení. Žádné. V relaxaci vedené odborníkem zažijete ukotvení uvolňovacího cvičení. "Ukotvení" je efektivní způsob, jak trénovat tělo k rychlému uvolnění provedením asociace v mozku mezi stavem uvolnění a dotykem konkrétní místo na ruce nebo zápěstí. Požádejte účastníky, aby zaujmuly příjemnou pozici vsedě na židli. Měly by sedět na svých židlích, obě nohy jsou chodidly na zemi a ruce jsou položeny na stehna nohou dlaněmi vzhůru. Dejte účastníkům čas, aby se usadit do uvolněné a klidné polohy. Vysvětlete účastníkům, že toto cvičení na ukotvení vede k uvolnění za použití progresivní svalové relaxace, pasivní progresivní relaxace a strečinku. Budou spojovat uvolněný stav s tělesnou polohou na jejich rukách a mohou cvičit tuto techniku tak, aby jim pomohla mnohem rychleji se uvolnit v každodenním životě. Přečtěte následující text přirozeným hlasem. Mluvte klidně a poměrně pomalu. Dělejte časté pauzy alespoň dva nebo tři nádechy mezi jednotlivými větami. Pauza uprostřed věty může být také efektivní. Nyní budu popisovat relaxaci za využití palce pravé ruky jako kotevního bodu. Jakmile budete uvolnění, budete používat k ukotvení mačkání palce pravé ruky (nebo zvolené místo ukotvení) až se dostanete do stavu uvolnění. Jakmile dosáhnete této asociace, budete moci vyvolat uvolnění rychleji jednoduše tím, že zmáčkne palec pravé ruky. Když budete cvičit tuto techniku vícekrát, brzy vytvoříte vztah mezi touto akcí a uvolněním a to vám pomůže rychleji se uvolnit. Vyberte si místo na ruce nebo zápěstí, které budou fungovat jako "kotva". Mačkání pravého palce je kotvou, kterou popíši. Bez ohledu na to jaké si vyberete místo, soustavně používejte to samé místo. Vyberte stejné kotevní slovo. Já budu používat "uvolnění", ale vy můžete použít libovolné slovo, které se vám líbí. Nyní je čas na odpočinek a zahájení procesu ukotvení. Můžete zavřít oči. Začněte tím, že aktivujete opatrně své svaly. Zvedněte ruce nad hlavu, když se nadechujete... a dejte ruce dolů při výdechu... při nádechu zvedněte ruce vzhůru... a s výdechem je dejte dolů. Stočte ramena dopředu... a zpět... nyní odpočívejte a pravidelně dýchejte... nechte napětí odejít z vašich ramen. Najděte pohodlnou a uvolňující polohu v sedě nebo leže...aktivujte svaly obličeje, otevřete ústa a dýchejte... zívněte, pokud chcete... s výdechem uvolněte svaly obličej... buďte zcela uvolnění... uvolněte dolní čelist a horní čelist, zuby se nedotýkají. Prozkoumejte napětí v oblasti těla... zhluboka se nadechněte...s výdech napětí odchází...vaše prsty u nohou protáhněte nahoru...uvolněte svaly na nohou, s výdechem jsou vaše nohy stále více uvolněné... uvolněte své ruce...všimněte si, jak vaše tělo cítí. Pocit uvolnění proudí celým vaším tělem... vnímejte, že vaše uvolnění se může ještě prohloubit... zakruťte jednou nebo dvakrát prsty u nohou tak, aby vaše prsty byly i nadále uvolněné. Prociťte, plynoucí relaxaci... její šíření celým tělem... vnímejte pocit, jak jsou uvolněné vaše kotníky. Nyní umožněte svalům dolních končetin, aby se vzdaly svého napětí... cítíte pocit uvolnění v dolní části končetin... klid... uvolnění... končetiny jsou těžké... uvolněné... 67

71 užijte si pocit uvolnění, který pomalu plyne k vašim kolenům... k horní části nohou... cítíte uvolněná stehna... vaše nohy jsou velmi těžké... těžké a velmi uvolněné... S každým nádechem se pocit uvolnění prohlubuje... uvolněte oblast kyčlí... uvolněte úplně celé hýždě...uvolněte vaše břicho... cítíte, že vaše svaly jsou uvolněné... vzdejte se veškerého napětí...jste uvolnění a vaše tělo je těžké... uvolněte svaly o v dolní části zad... cítíte klid a ticho... ticho... klid... Nechte uvolnění i nadále protékat celým tělem, rozšiřuje se do svalů na vašich bocích... prociťte vaše boky, břicho, hrudník a jemně se pohybuje dovnitř a ven s každým vaším nádechem... s každým nádechem jste ještě více uvolněnější... uvolnění hrudník... střední části zad... horní části zad... Uvolnění nadále stoupá... je příjemné cítíte se stále více uvolněni... uvolněte svá ramena... paže... lokty... Cítíte, že vaše ruce jsou stále více a více uvolněné... stále těžší a těžší... Nechte uvolnění pokračovat... do dolní části paží... zápěstí...ruce jsou úplně uvolněné... příjemně... uvolněné... Nechte uvolnění pokračovat od spodní části zad... střední části zad... a horní část zad... na váš krk... na zadní stranu krku a přední část krku... na zadní část hlavy... horní část hlavy... bradu... svou tvář... čelisti... vnímejte uvolnění celé své tváře... uvolněte rty... prociťte vaše uvolněné rty... jsou měkké a uvolněné... uvolněte jazyk... prociťte uvolněný nos... uvolněte své oči... vaše víčka jsou velmi těžká a uvolněná... prociťte uvolnění obočí... vaše čelo je hladké, chladné a uvolněné... Celé tělo je nyní zcela klidné a uvolněné... vychutnejte si pocit uvolněn ve kterém se nacházíte... levým palcem a dvěma prsty jemně zmáčkněte palec pravé ruky, přičemž současně říkejte tiše "uvolnění," ukotvení pocitu uvolnění je na tomto místě... zažijete pocit hluboké uvolnění... všimněte si vašeho dýchání... všimněte si, jak klidné a pravidelné e... sledujte svůj dech, aniž by jste se ho snažili měnit. Jak se nadechujete, říkejte ve své mysli "Já jsem klidný."...jak vydechujete, v duchu si říkejte:." Jsem uvolněný... Jsem klidný... Jsem uvolněný... Já jsem klidný Nyní zmáčkněte palec pravé ruky a zároveň v duchu říkejte: "uvolnění". Nechte ukotvení dojít do tohoto bodu...cítíte prohloubené uvolnění pokaždé, když stisknete palec pravé ruky, zatímco říkáte "uvolnění"... pocit uvolnění proudí v celém těle... cítíte klid... jste klidní... a uvolnění... (pauza) Zapamatujte si tento pocit relaxace...všimněte si, jak se vaše tělo cítí...vvšimněte si, jak jste klidní...vytvořte si v mysli obraz tohoto stavu relaxace... a s tímto obrazem ve své mysli jemně zmáčkněte palec pravé ruky ještě jednou si řekněte: "uvolnění"...prociťte uvolnění do hloubky. Tento bod je ukotvení, které cítíte a právě teď vám přinese relaxaci... pokaždé když stisknete palec pravé ruky ucítíte pocit uvolnění ve které se právě nachází vaše mysl a vaše tělo...bude automaticky uvolnění...jste uvolnění, klidní...ctíte klid... uvolnění... teplo... bezpečí... pohodlí... uvolnění... (pauza) 68

72 Nyní je čas začít si uvědomovat své okolí a vrátit se do své obvyklé úrovně bdělosti...mějte oči zavřené, zatímco vaše tělo ožívá... můžete použít ukotvení kdykoliv a vaše tělo se na podnět uvolní... vzpomeňte si na příjemný, klidný stav relaxace a víte, že vaše ukotvení vám připomene relaxaci, kterou jste zažili. Počítejte se mnou od jedné do pěti, každým číslem budete stále více bdělý, až napočítám do pěti budete plně při vědomí a čilý. Trvání 1 - stále více se probouzíte, jste více bdělejší, energický... 2 máte pocit klidu, ještě vice se probouzíte... 3 jste téměř úplně vzhůru, připraveni pokračovat ve svém dnu... 4 otevřete oči, protáhněte svaly, jste probuzení plně probuzení, plně při vědomí, odpočatí a připraveni jít dál. 40/50 minut. 69

73 Aktivita 29 Relaxace Cíl Poskytnout účastníkům příležitost pro relaxaci pro účastníky, kromě toho je učením/procvičováním této dovednosti užitečné pro zvládání stresu. Metoda/Technika Zdroje Postup Trvání Lektorem vedené cvičení. Žádné. Lektora vede cvičení: Požádejte účastníky, aby měli všechny věci, ve kterých se cítí uvolněně, šťastně, spokojeně nebo se budou cítit uvolněně, šťastně, spokojeně. 25/30 minut. 70

74 ZMĚNA 71

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Zdravé pracoviště zvládne i stres Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Praha, 29. dubna 2014 Daniela Kubíčková Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná

Více

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí

Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci Evropský průzkum podniků na téma nových a vznikajících rizik Shrnutí Cílem celoevropského průzkumu podniků agentury EU-OSHA je napomoci pracovištím

Více

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory.

8 PŘÍLOHY. PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory. Organizační faktory. 8 PŘÍLOHY PŘÍLOHA A: Schéma 1 Faktory pracovního stresu (vlastní zpracování) Individuální faktory Organizační faktory Komplexní faktory 128 PŘÍLOHA B: Tabulka 1 Hodnocení profesních typů (přeloženo dle

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace

Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace Péče o zdraví stárnoucí pracovní populace (projekt ) MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning Web anketa, výsledky Závěr, kontakty

Více

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života

Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Zdravé pracoviště pro všechny bez rozdílu věku Podpora udržitelného pracovního života Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro Vás. Přínosná pro firmu. Úvod do kampaně Koordinaci

Více

Dopadová studie č. 31

Dopadová studie č. 31 Dopadová studie č. 31 BOZP, stres na pracovišti a jeho specifika v odvětví zdravotnictví Vytvořeno pro Projekt reg.č.: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvětvích

Více

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková

Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému. České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Společným postupem sociálních partnerů k přípravě na změny důchodového systému (BiDi) České Budějovice, Informační seminář 3. 11. 2014 Zlata Houšková Důchodový systém, jeho změny a dopady Významné prodloužení

Více

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů

Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR. Programy prevence úrazů Úloha Ministerstva zdravotnictví a Hlavního hygienika ČR Programy prevence úrazů MUDr. Stanislav Wasserbauer ředitel odboru strategie a řízení ochrany a podpory zdraví ÚRAZY závažný celosvětový i národní

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života

ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života ZDRAVÍ VE SVĚTĚ PRÁCE: Podpora zdraví na pracovišti jako nástroj pro zlepšování a prodloužení pracovního života Evropa čelí velké výzvě z důvodů globalizace a demografických změn. Proto zástupci ministerstev,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008)

Rámcová dohoda. (schváleno ve výboru 17. června 2008) Rámcová dohoda Sociální a environmentální ohlašovací standard evropského kožedělného průmyslu Výbor pro odvětvový sociální dialog kožedělný/koželužský průmysl (schváleno ve výboru 17. června 2008) 1. Úvod

Více

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU

Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve dvaceti zemích EU Projekt Transparense Projekt Transparense Tento dokument byl vypracován v rámci projektu Transparense Zvýšení transparentnosti

Více

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU

OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU OZNÁMENÍ O VOLNÉM PRACOVNÍM MÍSTĚ ZA ÚČELEM SESTAVENÍ REZERVNÍHO SEZNAMU Název pracovní pozice Funkční skupina / platová třída Druh smlouvy Značka Uzávěrka pro podání žádostí Místo výkonu práce Platnost

Více

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe

Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Možnosti a postupy snižování stresu na pracovišti: příklady z evropské praxe Ludmila Kožená Státní zdravotní ústav Praha Centrum pracovního lékařství e-mail: nfnt@szu.cz Konzultační den SZÚ 21.6.2007 Jak

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Rovnost žen a mužů v EU

Rovnost žen a mužů v EU Case Id: b225bc59-e90b-412f-aba1-89a918a4ad93 Date: 19/07/2015 14:44:36 Rovnost žen a mužů v EU Vyplnění polí označených je povinné. Údaje o vaší organizaci Vyplňujete dotazník v rámci své profesní činnosti

Více

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková

Balíček ICN. Michaela Hofštetrová Knotková Balíček ICN Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní zátěže sester Kapitola 5: Důležitost pracovního

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s.

Informačně poradenský systém. DPV v Lotyšsku. Lenka Horová. Národní vzdělávací fond, o.p.s. Informačně poradenský systém DPV v Lotyšsku Lenka Horová Národní vzdělávací fond, o.p.s. 2007 Sdružení pro Informačně poradenský systém tvořené společnostmi KPMG Česká republika,s.r.o, Gradua-CEGOS, s.r.o.

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Využití projektu SLIC 2012

Využití projektu SLIC 2012 Využití projektu SLIC 2012 Jaké je psychosociální klima ve vašem podniku? MUDr.Vladimíra Lipšová SZÚ, Santé s.r.o. Obsah prezentace: Psychosociální rizika Metodika, materiály Zkušenosti z výrobního podniku

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index

Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Age Management, zaměstnanost a pilotní ověření metody Work Ability Index Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně RNDr. Jiří Fukan, Ph.D. jiri.fukan@bm.mpsv.cz Národní cíle České republiky v oblasti zaměstnanosti

Více

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR

OP Meziregionální spolupráce. 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR OP Meziregionální spolupráce 11. června 2013 Olomouc Mezinárodní konference Olomouckého kraje v rámci projektu CesR 1 říjen 2010 Počet projektových partnerů v předložených projektech srovnání 1., 2., 3.

Více

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ

Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti. 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ Přehled současných projektů v podpoře zdraví na pracovišti 49. konzultační den SZÚ 13. 12. 2012 PhDr. Ludmila Kožená CHPPL SZÚ I. Podpora návratu na pracoviště 8. iniciativa Evropské sítě podpory zdraví

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 VZDĚLÁVÁNÍ V EU A ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Vzdělávání v EU a ČR

Více

Studie uživatelů modelu CAF

Studie uživatelů modelu CAF Studie uživatelů modelu CAF Úvod Vážené dámy, vážení pánové, Chtěli bychom Vás touto cestou požádat o vyplnění dotazníku, souvisejícího se Společným hodnotícím rámcem (model CAF). Cílem tohoto dotazníku

Více

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví

Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Balíček ICN Sestry: Hybná síla změn. Zásadní zdroj pro zdraví Michaela Hofštetrová Knotková Obsah: Kapitola 1: Úvod Kapitola 2: Celkový pohled Kapitola 3: Plánování pracovní síly Kapitola 4: Měření pracovní

Více

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření

Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření MEMO/06/372 V Bruselu dne 12. října 2006 Včasné řešení problému stárnutí: příklady úspěšných opatření Řešení problému stárnutí v EU několik číselných údajů Otázka stárnutí obyvatelstva se netýká pouze

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc.

Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence. Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Dětská úrazovost v České republice, stav, vývoj a prevence Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. Poškození zdraví úrazy a násilím patří k nejčastějším příčinám úmrtí, hospitalizace a invalidizace dětí Úrazy

Více

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu

Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Rozsah a zaměření jednotlivých kurzů vzdělávacího programu Cílové skupiny: Sociální pracovníci Popis kurzů 1. Standard č. 5 Individuální plánování Cílem kurzu je rozšířit odborné znalosti a dovednosti

Více

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL

Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace. MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Zvýšení schopnosti pracovnělékařských služeb pečovat o zdraví stárnoucí pracovní populace MUDr. Vladimíra Lipšová SZÚ, CHPPL Obsah Informace o projektu Účastníci Výběr tématu Cíle, cílové skupiny E-learning

Více

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES

Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Příloha 3 Výtvarná soutěž STRAŠÁK STRES Instruktážní materiál Pracovní stres: příčiny a projevy 2015 PŘÍČINY STRESU nadměrné pracovní vytížení a trvalý tlak (velké množství úkolů, nepřiměřená pracovní

Více

Budoucnost kohezní politiky EU

Budoucnost kohezní politiky EU Budoucnost kohezní politiky EU Daniela Grabmüllerová Stanislav Cysař Ministerstvo pro místní rozvoj Rozpočet a finanční vize obcí, měst a krajů Praha, 23. září 2010 Klíčové milníky - EU Schválení Strategie

Více

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze.

2. Na základě výše uvedeného se COREPER žádá, aby Radu vyzval k přijetí výše uvedeného návrhu usnesení Rady ve znění uvedeném v příloze. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 15. dubna 2011 (02.05) (OR. en) 9044/11 ENFOPOL 109 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: COREPER/Rada Č. předchozího dokumentu: 6173/2/11 REV 2 ENFOPOL

Více

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích

Školící osnovy_spa. Prevence stresu v malých a středních podnicích Školící osnovy: Prevence stresu v malých a středních podnicích 1. Úvod 1.1. Základní informace o stresu na pracovišti Pracovní život se v několika posledních desetiletích výrazně změnil. Nyní jsou na pracovníky

Více

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv

Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Konzultace týkající se evropského pilíře sociálních práv Vyplnění polí označených je povinné. Dotazník on-line I. Otázky k identifikaci respondenta Odpovídáte jako jednotlivec, nebo za organizaci? jednotlivec

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C

12485/16 ebk/el/jhu 1 DG B 1C Rada Evropské unie Brusel 28. září 2016 (OR. en) 12485/16 SOC 551 EMPL 362 ECOFIN 824 EDUC 293 JEUN 63 POZNÁMKA Odesílatel: Příjemce: Předmět: Výbor pro zaměstnanost Výbor stálých zástupců / Rada Nová

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020

Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 Indikátory Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (dále jen Strategie ) jsou vymezeny s ohledem na tři klíčové priority Strategie,

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod. 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR Síť Evropských spotřebitelských center elektronický obchod 2006 ESC při Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR I. Hlavní cíle a poslání Evropských spotřebitelských center II. Elektronický obchod z pohledu

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH

Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH Kompetence pro život aneb ROZDÍL JE V LIDECH R P I C - V i P K D O J S M E Vzdělávací, inovační a poradenská společnost působící na trhu od roku 1999 Více než dvacet let zkušeností v oblastiřízení projektů

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1

KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 KONZULTAČNÍ DOKUMENT SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE O PRÁVECH DÍTĚTE (2011-2014) 1 Práva dítěte. Evropská unie podporuje práva dítěte v souladu s článkem 3 Smlouvy o Evropské unii. Tato práva jsou součástí základních

Více

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009

Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Podpora zdraví v ČR MUDr. Věra Kernová Státní zdravotní ústav 2009 Zdraví - definice Stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne jen pouhá nepřítomnost nemoci či slabosti ( WHO 7. 4. 1948) Vymezuje

Více

Ochranné známky 0 ÚČAST

Ochranné známky 0 ÚČAST Ochranné známky 29/10/2008-31/12/2008 Zadaným kritériím odpovídá 391 dotazníků z 391 0 ÚČAST Země DE Německo 72 (18.4%) PL Polsko 48 (12.3%) NL Nizozemsko 31 (7.9%) UK Spojené království 23 (5.9%) DA Dánsko

Více

Metodika pro inspektory práce

Metodika pro inspektory práce Psychosocial Risk Assessments Metodika pro inspektory práce Komise vrchních inspektorů práce (SLIC) www.av.se/slic2012 S podporou Evropské unie Před kontrolou Budou vybrána pracoviště v následujících odvětvích:

Více

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11

Strana 5 z 11. Strana 6 z 11 Vítáme Vás! Duševní zdraví? Špatné duševní zdraví má dopad na nás na všechny. Každý čtvrtý člověk může očekávat, že bude mít během života problém s duševním zdravím. Zranitelnost vůči psychosociálnímu

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.:

Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, Horní Beřkovice IČO: tel.: Psychiatrická nemocnice Podřipská 1, 411 85 Horní Beřkovice IČO: 00673552 tel.: 416 808 111 Plán rozvoje kvality péče a bezpečí pacientů PNHoB na období 2013 2015 Rozvíjet naplňování akreditačních standardů

Více

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)?

Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? MEMO/11/406 V Bruselu dne 16. června 2011 Zdraví: přípravy na dovolenou cestujete vždy s evropským průkazem zdravotního pojištění (EPZP)? O dovolené...čekej i nečekané. Plánujete cestu po Evropské unii

Více

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34

Pracovní zátěž KDV0152_sazba.indd 69 KDV0152_sazba.indd :11: :11:34 Pracovní zátěž 70 Pracovní zátěž Zátěž Pracovní vytížení pedagogů Pracovní zátěž v pedagogických profesích je různorodá. objekt zájmu (médií) Zde jen pro ukázku vybíráme dvě profesní skupiny: učitele a

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová

Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová Úzkost v práci zdravotnických pracovníků v ZZS Mgr. Michaela Kubišová ZZS kraje Vysočina Pelhřimov 29.10.2010 Úzkost - subjektivní zážitek doprovázený neblahým tušením, pocitem bezmocnosti, které se váží

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016

PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 PROGRAM ODBOROVÉHO SVAZU DOPRAVY na léta 2011 2016 Program Odborového svazu dopravy (dále jen OSD) na léta 2011 2016 navazuje na činnost OSD v minulých letech. OSD hájí a prosazuje spravedlivé, důstojné

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

9803/05 IH/rl 1 DG I

9803/05 IH/rl 1 DG I RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel, 6. června 2005 9803/05 SAN 99 INFORMATIVNÍ POZNÁMKA Odesílatel : Generální sekretariát Příjemce : Delegace Č. předchozího dokumentu : 9181/05 SAN 67 Předmět : Závěry Rady o obezitě,

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR

PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ PROJEKTU OP LZZ STRATEGIE AGE MANAGEMENTU V ČR Mgr. Ilona Štorová 16.11.2012 OBSAH Identifikace projektu Klíčové aktivity Výstupy projektu Pilíře Age Managementu Pracovní schopnost

Více

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury,

(Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE (2008/C 141/13) Úvod. posilovat nadnárodní mobilitu osob pracujících v odvětví kultury, 7.6.2008 C 141/27 V (Oznámení) SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ KOMISE Výzva k předkládání návrhů 2008 Program Kultura (2007 2013) Provádění akcí programu: víceleté projekty spolupráce; akce spolupráce; zvláštní akce (třetí

Více

Prevence pracovních rizik při práci se zobrazovacími jednotkami

Prevence pracovních rizik při práci se zobrazovacími jednotkami Prevence pracovních rizik při práci se zobrazovacími jednotkami Hodnocení transpozice směrnice 90/270/EHS a její implementace na pracovištích v ČR Alena VALEČKOVÁ Z. Šmerhovský, O. Vencálek, J. Hlávková,

Více

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení

Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení HODNOCENÍ V INKLUZÍVNÍCH PODMÍNKÁCH CS Předmluva Rámcové indikátory inkluzívního hodnocení Inkluzívní hodnocení je přístup k hodnocení v podmínkách vzdělávání v hlavním vzdělávacím proudu, jehož koncepce

Více

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci

i stres Výzva k předkládání nominací Zdravé pracoviště Evropské ceny za správnou praxi Zvládne Řízení stresu a psychosociálních rizik při práci Bezpečnost a ochrana zdraví při práci je věcí každého z nás. Cenná pro vás. Přínosná pro firmu. Zdravé pracoviště #EUManageStress Zvládne i stres www.healthy-workplaces.eu Výzva k předkládání nominací

Více

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP

Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Dotazník: průvodce výběrem vzdělávací strategie pro MSP Pro MSP je důležité rozvíjet kompetence v rámci své společnosti. V tomto projektu nazvaném e-hodnocení vzdělávacích potřeb v MSP spadajícím pod jiný

Více

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY

Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Příloha č. 6 Regionální seminář veřejná diskuse k doporučením OECD v oblasti monitoringu a evaluace: ASPEKTY NA ÚROVNI HODNOCENÍ ŠKOLY Michaela Šojdrová michaela.sojdrova@csicr.cz Analýza silných a slabých

Více

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí

Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Strategie výzkumu CENIA, české informační agentury životního prostředí Dlouhodobý koncepční záměr pro léta 2016-2020 Projednáno poradou vedení CENIA a schváleno Rozhodnutím 12-2015, č.j. 3692/CEN/15 ze

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice

Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice Podpora zdraví v evropském kontextu a v České republice MUDr. Lidmila Hamplová Ministerstvo zdravotnictví ČR Evropská zdravotní politika Hlavním principem evropské zdravotní politiky je poznatek vztahu

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu *

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999. ze dne 12. července 1999. o Evropském sociálním fondu * NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1784/1999 ze dne 12. července 1999 o Evropském sociálním fondu * EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více