Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce"

Transkript

1 Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce Abstrakt 1990 RNDr. Ivan Šotkovský, hd. roces stárnutí obyvatel je významnou součástí sociálních analýz vyspělých států. latí to rovněţ pro Českou Republiku. Jeho výzkum se soustředil na období po roce Dvacetiletá řada podrobných dat z běţné evidence obyvatel Českého statistického úřadu nám umoţňuje dlouhodobou analýzu stárnutí obyvatel při srovnávání regionálních rozdílů. rostorová hierarchie vyuţívá členění Česka na regiony soudrţnosti (NUTS 2), kterých je celkem osm: Střední Čechy (SČ), Střední Morava (SM), Moravskoslezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (H), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Typologie procesu stárnutí je provedena na základě srovnávání zastoupení dětí a seniorů v populaci. Metodika pracuje s extenzitními ukazateli relativních vah sledovaných věkových skupin a především take s intenzitními ukazateli jako jsou index stáří a dynamický index stáří. Zpracované kartogramy pro znázornění územní diferenciace byly vytvořené v prostředí ArcGIS 9.2 a jeho verzi ArcMap 9.2. Hlavním cílem výzkumné práce bylo roztřídění regionů soudrţnost Česka na základě procesu stárnutí do skupin: mírně stárnoucí populace, stárnoucí populace, stará populace a velmi stará populace. Klíčová slova index stáří, dynamický index stáří, regiony soudrţnosti Česka, podíl dětské sloţky, podíl seniorů, věkové sloţení Summary The article is deal with the differences between Czech cohesion regions after year There are drew up the basic Czech population and spatial regions differencess in the preface. The spatial hierarchy of the cohesion regions is completed about its eight spatial units. There are those cohesion regions (NUTS 2) in the Czech Republic: Central Bohemia (CBM), Central Moravia (CMR), Moravia-Silesia (MS), North-East (NE), North-West (NW), rague (RG), South-East (SE) and South-West (SW). We are research their ageing proces during last 18 years. The typology is given weigh of the children s and oldest component. The analyses on this spatial level is working with the creation of cartogram method for processing of the demographical data. We can use ArcGIS 9.2 and his version ArcMap 9.2 as a complete system for authoring, serving, and using geographic informations for better processing the spatial data by the help of cartogram method. Our principal main is to group the all eight Czech cohesions regions on the Czech territory on the basis groups according the ageing process. Our principal main is to group the all 8 cohesion regions on the Czech territory to the different population ageing groups: gently ageing population, ageing population, old population and very old population. Key words Age distribution, ageing index, dynamic ageing index, Czech cohesion regions, dependence ratio, elderly ratio, children ratio, NUTS 2 119

2 Úvod Evropská regionální politika členských států EU je zaloţena z velké části na měření rozdílů v ekonomické úrovni regionů. roto bylo nezbytné pro dnes jiţ 27 členských států zavést systém objektivnějšího posuzování prostorových rozdílů. Výsledkem pak bylo zavedení číselníku jednotek NUTS19/ s nařízením povinného zřízení pouze dvou statistických úrovní - NUTS 2 a NUTS 3. Členské státy EU pro své statistiky mohou pouţívat aţ šest hierarchických úrovní statistických jednotek (tabulka ). V roce 2003 byly zásady jednotné metodiky tvorby evropské klasifikace NUTS vydány formou závazného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). Evropská klasifikace NUTS tak má prvně právní základ a je závazná pro všechny členské státy EU. Došlo rovněţ k přejmenování posledních řádovostních stupňů terminologie NUTS a z bývalých úrovní NUTS 4 a NUTS 5 dnes máme úrovně LAU 1 (Local Administrative Units) a LAU 2. Mezi hlavní faktory patří stanovení lidnatostního minima a maxima. Tabulka 1: Územně správní systém ČR. Úrove NUTS ň 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 Stát Název území (země) oblast, region kraje niţší jednotky (obv. okres) celá ČR celá ČR LAU 2 obce obcí (rok 2010) územně správní uspořádání České republiky 8 oblastí ČR (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, raha) 13 krajů ČR (Středočeský, Jihočeský, lzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, ardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) + raha (vymezení ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků) 76 bývalých okresů ČR + 15 praţských obvodů (vymezení zákonem č. 36/1960 Sb.o územním členění státu) V podstatě za nejdůleţitější statistickou jednotku je povaţována úroveň NUTS 2, pro kterou je moţné obdrţet dotace z oblasti regionální politiky. Zejména pro výzkumy zaměřené na demosociální a ekonomickou problematiku je vhodnější pracovat s prostorovými celky, kde rozdíly v počtu obyvatel nejsou zásadní. A to přesně platí pro osm regionů soudrţnosti, kde rozdíl mezi nejlidnatějším Jihovýchodem a nejméně lidnatým Severozápadem nedosahuje ani třetiny. Regiony soudrţnosti byly zaloţené jako jednotky určené pro politiku sociální a regionální koheze (soudrţnosti), jak je zakotveno v programech regionální politiky EU. otřeba srovnávání jednotek NUTS 2 v prostoru Evropské unie doporučuje pro regiony soudrţnosti dodrţet pravidlo jejich lidnosti okolo jednoho milionů obyvatel. 19/ NUTS je zkratka z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Statistické územní jednotky EU (někdy také statistické regiony EU ), jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) s moţností porovnání sociálních a ekonomických ukazatelů členských zemí EU od roku

3 Obrázek 1: Regiony soudrţnosti Česka v systému NUTS a LAU1 Zdroj: autor Na území našeho státu máme osm regionů soudrţnosti: Střední Čechy (STČ), Střední Morava (STM), Moravskolezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (HA), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Za velmi vhodné pro poznávání demosociálních prostorových rozdílů v Česku lze povaţovat srovnání odlišností na prostorové úrovni NUTS 2. Za přednost těchto regionů můţeme povaţovat právě jejich nevelké rozdíly především při srovnávání populační velikosti (graf ). Graf 1: odíly regionů soudrţnosti na plošné a populační velikosti Česka v roce 2009 HA 0,6 % JZ 22,3 % MS 6,9 % SZ 11,0 % JV 17,7 % SV 15,8 % r o z l o h a STM 11,7 % STČ 14,0 % JV 15,9 % SZ 10,9 % JZ 11,5 % SV 14,4 % obyvatelstvo 2009 HA 11,9 % STČ 11,9 % STM 11,7 % MS 11,9 % Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) Nejmenším regionem soudrţnosti je Severozápad s 11% podílem na populaci Česka a naopak největším je Jihovýchod s necelými 16 %. Nejlidnatější region soudrţnosti je tak populačně větší o 45 % při srovnávání s nejmenším regionem (u krajů by činil tento rozdíl 300 %). Moravskoslezsko je pátým největším (11,9 %), kdyţ za Jihovýchodem jsou ještě regiony Severovýchod (14,4 %), raha a Střední Čechy. Rozdíly v rozloze těchto územních celků jsou jiţ vyšší (od nejmenší rahy s podílem 0,6 % aţ po největší Jihozápad s podílem 22,3 %). Z hlediska analýzy populačního vývoje jsou však podstatnější menší rozdíly při srovnávání velikosti obyvatelstva. 121

4 Sídelní strukturu Česka tvořilo ke konci roku obcí. Nejvíce jich má na svém území Jihovýchod, téměř Více neţ tisíc obcí mají ještě Střední Čechy, Jihozápad a Severovýchod. Měst podle legislativního přístupu 20/ bylo celkem 593, včetně hlavního města a 23 statutárních měst. Do celkové sídelní struktury patřilo ještě 206 městysů a 5 vojenských újezdů. Ostatních obcí, které snad můţeme označit běţně uţívaným pojmem vesnice, bylo ke konci roku 2009 na území Česka Tabulka 2: Sídelní znaky regionů soudrţnosti ČR v roce 2009 Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) K základním prostorovým charakteristikám je vhodné doplnit ještě několik údajů. Moravskoslezsko je druhým nejvíce zalidněným regionem soudrţnosti Česka. Dlouhodobě se zde hodnota hustoty zalidnění (oml) pohybuje okolo 230 obyvatel na km 2. Desetkrát vyšší hodnotu má Hlavní město raha (2 518 ob/km 2 ke konci roku 2009), ale v pořadí třetí Střední Morava dosahuje hodnoty zalidněnosti jiţ jen 134 ob/km 2. růměrná hodnota za český stát vychází 133 ob/km 2. očtem obcí 299 je MS po raze druhou nejmenší oblastí. roto se svojí hodnotou 6 obcí na ploše 100 km 2 (mho) je pod průměrem státu a naopak ukazatel průměrné velikosti obce (ō) 4,2 tisíc obyvatel je výrazně druhý nejvyšší po raze, kdyţ i celorepubliková hodnota je 1,7 tis obyvatel. růměrnou populační velikost obce přes 2 tisíce má přitom jenom region Severozápad. Všechny tři ukazatele (oml, mho, ō) včetně samotného počtu obcí zřetelně dokládají vyšší míru koncentrace obyvatel do velkých sídel Moravskoslezska. roto počet základních sídelních jednotek (299) je při porovnání s ostatními regiony soudrţnosti s výjimkou rahy nejniţší se současně vyšší váhou obcí populačně větších. 1 Teorie a metodologie věkového sloţení obyvatelstva Věková skladba obyvatelstva není jen vyjádřením rozdílů v početním zastoupení různých věkových skupin, ale poskytuje nám řadu odpovědí na otázky spojené s populační velikostí, populačním vývojem, charakterem populačního chování, potřebami sociálních sítí či moţnostmi ekonomického rozvoje. Věková struktura jako výsledek základních demografických událostí nám dává moţnost ke zkvalitnění jakékoliv sociální a ekonomické 20/ Statut města ve státě udělují odpovědné osoby (dnes v ČR předseda oslanecké sněmovny na návrh vlády). 122

5 analýzy. Rozhodování a chování ekonomických subjektů při naplňování jejich potřeb je vţdy ovlivňováno etapou ţivotního vývoje. K základnímu sledování procesu stárnutí obyvatel stačí zkoumání změn podílů dětí a seniorů v populaci regionu. Dětská sloţka je dnes všeobecně vymezována věkovým intervalem 0 aţ 14 let a jen výjimečně se v mezinárodním měřítku setkáme s odlišným intervalovým rozpětím. Dle doporučení Světového shromáţdění o stárnutí z roku 1982 bylo staré obyvatelstvo vymezováno věkovou hranicí 60 let. Dodnes je tato hranice stáří jednou z nejuţívanějších. Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala na přelomu 20. a 21. století staré obyvatelstvo věkovou hranicí 65 let a započetí údobí stárnutí ve chvíli, kdy podíl této skupiny obyvatelstva převýší hranici 7 %. rávě věkové vymezení sloţky poproduktivní (postaktivní) můţe být u jednotlivých zemí světa. ro ekonomicky rozvinutější státy je vhodnější označovat za seniory část populace ve věku 65 a vice let. K základním ukazatelům pro analýzu procesu stárnutí patří určování podílu dětí a seniorů. Všeobecný vzorec pro výpočet procentuální váhy dětí a seniorů je dán vztahem: 0 14 podíl děět podíl seniorů 100 orovnáním základních věkových skupin získáme ukazatel index stáří (is), který vyjadřuje poměr mezi sloţkou stárnoucí a dětskou. is ři podrobnějším sledování změn procesu stárnutí mezi regiony v delším časovém horizontu je uţitečné pracovat s upraveným indexem stáří v pojetí ukazatele dynamický index stáří (is D ). is D ( ) 100 ( 2 Rozdíly mezi regiony soudrţnosti Česka v zastopení dětí a seniorů Regionální rozdíly podle zastoupení dětí v celkové populaci jsou největší v globálním měřítku. Největší podíl dětí v roce 2005 měly např. africké státy Uganda (49,4 %), Niger, Mali, Guinea-Bissau, Demokratické Kongo, Malawi, Libérie, Angola, Burkina Faso, Čad, Zambie a Burundi a z neafrických států Východní Timor a Afghánistán. V těchto státech váha dětí neklesla v roce 2005 pod 45 %. Naproti tomu relativně nejméně dětí měly státy Bulharsko (13,8 %), Japonsko, Itálie, Německo, Lotyšsko, Španělsko, Ukrajina a Česko (podíl dětí klesl pod hranici 15 %). Ke starým populacím řadíme dále ještě Rusko, Estonsko, Chorvatsko, Bělorusko, ortugalsko, Rumunsko, Rakousko a Maďarsko, kde se podíl dětí dostal jiţ pod hranici 16 %. Velmi stará populace se v globálním měřítku na úrovni států světa dosud nevyskytuje, neboť i Bulharsko s Japonskem vykazují hodnotu mírně pod 14 %. Rozdíl v zastoupení dětí mezi Ugandou a Bulharskem tak představuje více neţ 35 %. Můţeme porovnat s regiony soudrţnosti Česka. ak zjistíme, ţe rozdíl mezi Severozápadem a rahou je něco málo přes 3 % (graf ). Jako pracovní model pouţívám následující označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od základny věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území )

6 ,43 velmi stará d ě t s k á s l o ž k a ( % ) 14,16 15,20 15,04 14,59 14,07 14,06 14,26 stará ,35 stárnoucí 21,23 21,79 22,21 22,04 22,20 22,41 22,56 mírně stárnoucí Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Kdyţ se podíl dětí na celkové populaci se pohybuje v intervalu 20,0 aţ 24,9, mluvíme o mírně stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe je zde proces stárnutí na počátku. okud se váha dětí pohybuje těsně pod 25 % a index stáří (50 +) nepřekračuje hodnotu 115, můţe být tento typ věkové struktury ještě stacionární. Ale většina reálných případů uţ je typem regresivním. 2. V rozmezí 16,0 aţ 19,9 relativní četnosti dětí můţeme hovořit o stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe takové populace jsou jiţ jednoznačně typem regresivním. 3. okud se procentuální váha počtu dětí pohybuje v rozmezí od 12,5 do 15,9, můţeme hovořit o staré populaci. 4. Za extrémní případ můţeme povaţovat taková společenství, kde se zastoupení dětí dostává pod hodnotu 12,5 %. ouţívání označení velmi stará populace je nejen přijatelné, ale fakt, ţe v kaţdé dvousetčlenné skupince je pouze 25 dětí, je dosti výmluvný. Graf 1: Vývoj dětské sloţky jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) r e g i o n y s o u d r ž n o s t i Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČSÚ (cenzy 1991 a 2001, balance z roku 2009) Na počátku devadesátých let minulého století mělo sedm regionů obyvatelstvo mírně stárnoucí s dětskou sloţkou nad 20 %. ouze raha byla populací stárnoucí, kdyţ podíl dětí u ní poklesl pod hodnotu dvaceti procent. Od roku 2003 má sedm regionů soudrţnosti populaci starou a u rahy jiţ můţeme hovořit o populaci velmi staré, kdyţ podíl dětí jiţ poklesl pod limitní hodnotu 12,5 % na velmi nízkých 12,1 % v roce 2007 a 12,4 % v roce Druhým regionem soudrţnosti s nejmenším zastoupením dětí je Střední Morava následována Jihovýchodem a Jihozápadem, které i tak mají o 1,7 % vyšší podíl dětí neţ praţská oblast. roto patří stejně jako regiony STČ, SZ, SV a MS k jednomu typu populace staré s podíly dětí v intervalu 14,1 aţ 15,2 %. řes patnáct procent dětí tak měl ke konci roku 2009 pouze Severozápad a Střední Čechy, ale i tyto hodnoty je přiřadily ke skupině dalších pěti regionů NUTS 2 v rámci populaci staré. 124

7 s t á r n o u c í s l o ž k a ( % ) 11,16 13,08 13,10 12,74 11, ,94 13,78 13,56 14,50 15,38 15,35 14,88 16, ,10 15,77 15,66 Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Největší procentuální pokles dětské sloţky během posledních 19-ti let zaznamenaly regiony Střední Morava (8,4 %), Moravskoslezsko (8,3 %), a Jihovýchod (8,1 %). Dosud byly rozdíly procesu stárnutí posuzovány tzv. cestou stárnutí ze spodu věkové pyramidy. Ale nyní rozebereme tento proces z opačného pólu, tedy z pozice stárnutí z vrcholu věkové pyramidy. ro tento případ jsme volili komparaci území NUTS 2 z pohledu zastoupení občanů ve věku 65 a více let (graf ). Model pro označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od vrcholu věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území má následující členění. 1. okud podíl nejstarší sloţky na celkové populaci nepřesáhne 10 % a současně neklesne pod 7 %, pak můţeme takovou populaci označit za mírně stárnoucí. Je zřejmé, ţe u této skupiny započal proces stárnutí. 2. Stárnoucím obyvatelstvu můţeme hovořit v případě, kdyţ se podíl nestarší sloţky bude pohybovat v rozmezí 10,0 aţ 12,4 %. 3. okud procentuální váha počtu nejstarších občanů překročí hodnotu 12,5 %, avšak nepřesáhne úroveň 15,9 %, máme populaci starou. 4. Za krajní případ s extrémně vysokým zastoupením občanů ve věku 65 a více let můţeme povaţovat populaci, kde zastoupení nejstarší skupiny obyvatel jiţ překročilo hodnotu 16 %. ak jistě můţeme hovořit o velmi staré populaci, kdy téměř kaţdý sedmý občan má více neţ 64 let. Graf 2: Vývoj nejstarší sloţky (65 +) jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) ,22 14 stárnoucí stará mírně stárnoucí velmi stará , r e g i o n s o u d r ž n o s t i I v tomto pohledu na proces stárnutí je zřejmé, ţe velmi starou populaci má pouze raha (16,1 %). I kdyţ se k této hranici rychle přibliţují regiony Jihovýchod (15,8 %) a Střední Morava (15,7 %), řadíme je stejně jako regiony Jihozápad (15,4 %), Severovýchod (15,4 %), Moravskoslezsko (14,9 %), Střední Čechy (14,5 %) a Severozápad (13,8 %) územím s populací starou. Jako zajímavost se zatím jeví stabilizace váhy seniorů v raze za posledních dvacet let. Váha nejstarších občanů se rekordně zvýšila v moravskoslezském 125

8 prostoru od r o téměř 3,7 %. O hloubce procesu stárnutí rahy vypovídá i skutečnost, ţe má 7,5 % občanů ve věku 75 a více let. řitom druhý nejstarší Jihovýchod má těchto velmi starých občanů o půl procenta méně. Výrazně nejmenší je zastoupení nejstarších občanů pouze v regionu Severozápad (5,5 %). 3 rostorová difereciace regionů soudrţnosti podle ukazatele indexu stáří Index stáří (is) porovnává počty seniorů s počty dětí tak, ţe udává počty seniorů na kaţdých sto dětí. Jestliţe vychází is méně neţ sto, potom v daném území ţije více dětí neţ seniorů. Naopak při hodnotách is nad sto je zřejmé, ţe v populaci převládají senioři nad dětmi. Obrázek 2: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 1991 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Naše územní analýza vyhodnocuje proces stárnutí v letech 1991 a rostorovou diferenciaci tohoto procesu pro rok 1991 můţeme shrnout do několika tvrzení: 1. Významná převaha dětí byla pouze u regionu Moravskoslezsko, kdyţ index stáří dosáhl velice nízké hodnoty 49. Dětí tak ţilo v tomto regionu dvakrát více neţ občanů ve věku 65 a více let. 2. Tři regiony soudrţnosti (Severozápad, Střední Morava a Severovýchod) jiţ dosahovali méně výrazné převahy dětí, kdyţ jejich index stáří byl niţší neţ odstatně menší jiţ byla převaha dětí u regionů soudrţnosti Jihozápad, Jihovýchod a Střední Čechy. Index stáří těchto území se pohyboval v intervalu od 60 do Nejméně výraznou převahou dětí nad seniory se vyznačoval region rahy, který tak zaznamenal největší relativní zastoupení seniorů ve své populaci z pohledu územní diferenciace na úrovni NUTS 2. Index stáří přesáhl hodnotu

9 5. Nejmladší populaci měl region soudrţnosti Moravskoslezsko a naopak nejstarší populaci měl region rahy. Index stáří srovnávaných dvou územních jednotek dosáhl rozdílu 34, tzn. váhy jedné třetiny. Obrázek 3: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu Zdroj: vlastní zpracování Hodnocení prostorové diferenciace po téměř dvaceti letech v roce 2009 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) můţeme shrnout do těchto bodů: 1. řevahu zastoupením dětí nad seniory mají dnes jenom dva regiony soudrţnosti: Severozápad (92) a Střední Čechy (95). 2. Všech zbývajících pět regionů dosáhlo stavu vyšší četnosti seniorů v populaci neţ dětí, tzn. ţe jejich index stáří přesáhl rovnováţnou hranici Mírná převaha nejstarších občanů nad dětmi je ještě v regionech Moravskoslezsko, Severovýchod a Jihozápad. Index stáří zde sice překročil hodnotu jednoho sta, ale jště nedosáhl hodnoty Další dva regiony soudrţnosti Střední Morava a Jihovýchod mají dnes statisticky významnější zastoupení seniorů v populaci, kdyţ jejich index stáří se pohybuje okolo hodnoty Výrazná převaha občanů starších 64 let je zatím jenom u regionu rahy. Míra této převahy je vyjádřena hodnotou indexu stáří okolo 130. Na kaţdých sto dětí v raze tak připadá 130 seniorů. Je to potvrzením skutečnosti, ţe v tomto prostoru je proces stárnutí nejdále. 6. Nejmladší populací se vyznačuje Severozápad a naopak nejstarší populace ţije v raze. Rozdíl v indexu stáří těchto dvou územních jednotek je výrazných 38 (více neţ čtyřiceti procentní rozdíl). 127

10 Velice zajímavé je dvacetileté srovnávání síly procesu stárnutí jendotlivých regionů NUTS 2 v Česku. To nám umoţní výpočty dynamického indexu stáří (is D ). Obrázek 4: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Dynamický index stáří nám změřil za posledních dvacet let rychlost procesu stárnutí u českých regionů NUTS 2 (obrázek ). Nejrychleji se proces stárnutí odehrává v regionech Moravskoslezsko a Střední Morava. Druhou skupinu v rychlosti procesu stárnutí tvoří regiony Jihovýchod, Severozápad, Severovýchod a Jihozápad. Viditelně nejpomalejší prohlubování procesu stárnutí se odehrává na území regionů rahy a především Středních Čech. Závěr Na území Česka máme dva regiony soudrţnosti (Severozápad a Střední Čechy) se zastoupením dětí okolo 15 %. Dalších pět území NUTS 2 má dnes procentuální podíl dětí 14 % (Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihozápad, Střední Morava, Střední Čechy a Jihovýchod). Nejmenší podíl dětí má území hlavního města rahy (12 %). Nejrychleji za posledních dvacet let probíhá proces stárntí populace v regionech soudrţnosti Moravskoslezsko a Střední Morava. odíl dětí na obyvatelstvu Moravskoslezska poklesl z 22,6 % v roce 1991 na současných 14,3 %. To představuje relativní úbytek váhy dětí o 8,3 %. Stejné území se vyznačovalo nejmenším podílem seniorů (11,2 %) v roce 1991, ale proces stárnutí nebyl tak dynamický jako u dětské sloţky. Dnes jej relativní váha seniorů (14,9 %) řadí aţ za regiony soudrţnosti Střední Čechy a především pak Severozápad. V ostatních regionech je relativní váha seniorů vyšší. Ale i tak se odehrál na území Moravskoslezska nejrychlejší proces stárnutí obyvatel za posledních dvacet let (is D 12,9). 128

11 Tabulka 2: Demografické ukazatele změn procesu stárnutí regionů soudrţnosti Česka mezi roky 1991 a 2009 Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ Nejména za posledních dvě dekády zestárla populace v regionu soudţnosti Střední Čechy. Došlo tam k nejmenšímu poklesu relativního zastopení dětí (o 6 %) a současně k druhému nejmenšímu relativního zastopení seniorů. Dynamický index stáří dosáhl hodnoty 2,3 %. Druhé v pořadí nejpomalejšího procesu stárnutí je území hlavního města rahy. Je to dáno jist i tím, ţe je zde uţ od počátku 90-tých let minulého století největší relativní zastoupení seniorů (16,1 %) a také dlouhodobě nejmenší podíl dětí za současné vysoké hodnoty indexu stáří (130). Vzhledem k výše popsanému regionálnímu procesu stárnutí je zřejmé, ţe dnes jsou rozdíly v zastopení dětí a seniorů mezi regiony soudrţnosti Česka menší neţ tomu bylo na počátku devadesátých let minulého století. Seznam literatury a zdrojů [1] DLUGOSZ, Z., KUREK S. (2009): opulation Ageing and its redictions for 2030 in the Malopolskie voivodship Compared to oland and Europe. Moravian Geographical Reports, 17, č. 1, s [2] RABUŠIC, L. (2001): Kde ty všechny děti jsou? raha, SLON, 261 s. [3] ŠOTKOVSKÝ, I. (1998): Úvod do studia demografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 1 doplněné vydání, 159 s. [4] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulační vývoj Moravskoslezského kraje. In: Sucháček, J. (ed.) Regionální rozvoj včera, dnes a zítra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s [5] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulation Ageing in the Moravian-Silesian Region. In: ECON 08 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 15, No. 1, pp [6] ŠOTKOVSKÝ, I. (2010): Age and Gender Distributions of Czech Cohesion Regions after In: ECON 10 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 18, No. 2, pp

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro hodnocení vývoje jednotlivých ukazatelů v čase je vždy stanoveno orientační časové období, ve kterém měly být jednotlivé indikátory srovnávány a sledovány: Nejčastěji

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace IDENTIFIKACE, KLASIFIKACE A HODNOCENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace PS 3 Alois Kutscherauer a kol. DLOUHODOBÝ VÝVOJ REGIONÁLNÍCH

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Petr JIRÁSEK STÁRNUTÍ POPULACE A JEJÍ VLIV NA BUDOUCÍ POTŘEBY KAPACIT VYBRANNÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍ PÉČE (NA PŘÍKLADU KRAJE VYSOČINA)

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie. Bc. Jakub RÁM. Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra geografie Bc. Jakub RÁM Prvky sakralizace, resp. sekularizace společnosti a území ČR po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr.

Více

Sociodemografická studie města

Sociodemografická studie města 2011 2011202011 Sociodemografická studie města Pozn.: Obecná míra plodnosti (f): f= Nv/P Z15-49* 1000, kde Nv je počet ţivě narozených dětí, P Z15-49 je počet ţen v reprodukčním věku (15 49 let) Index

Více

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol.

Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Hodnocení úrovně vzdělávání v Praze Lucie Mokrá a kol. Financováno z prostředků Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a z rozpočtu Hlavního města Prahy P R O F I L Y K R A J Ů

Více

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI

KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI KDE V PRAZE BYDLÍ CIZINCI Ing. Jiří Mejstřík Praha, prosinec 2013 Kde v Praze bydlí cizinci Autor : Ing. Jiří Mejstřík, tel.: 236 005 676, e-mail: mejstrik@ipr.praha.eu Mgr. Michal Němec technická spolupráce

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION S KLESAJÍCÍM POČTEM OBYVATEL 1 Pavel Tuleja, Karin Gajdová Klíčová slova: Moravskoslezský kraj, obyvatelstvo, přirozený přírůstek, přírůstek stěhováním, přistěhovalí, úhrnná

Více

Program rozvoje Pardubického kraje

Program rozvoje Pardubického kraje Program rozvoje Pardubického kraje Červen 2011 REALIZAČNÍ TÝM ZPRACOVATELE: GaREP, spol. s r. o.: PhDr. Iva Galvasová Mgr. Jan Holeček Ing. Jan Binek, Ph.D. RNDr. Kateřina Chabičovská RNDr. Hana Svobodová

Více

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC Věra Jeřábková Abstract Due to medical advances and lifestyles changes of individuals the quality

Více

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009

ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 ANALÝZA STAVU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V ČESKÉ REPUBLICE A JEJICH SROVNÁNÍ SE ZAHRANIČÍM V ROCE 2009 Úřad vlády ČR, Rada pro výzkum, vývoj a inovace 1 Rada pro výzkum, vývoj a inovace Vydal: Úřad vlády

Více

VŠB-Technická univerzita Ostrava

VŠB-Technická univerzita Ostrava VŠB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta WD-55-07-1 Regionální disparity v územním rozvoji ČR jejich vznik, identifikace a eliminace Karel Skokan a kol. REGIONÁLNÍ DISPARITY V MEZINÁRODNÍM SROVNÁNÍ

Více

Problematika nezaměstnanosti mladistvých

Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Problematika nezaměstnanosti mladistvých Bakalářská práce Autor: Klára Konečná Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Šárka

Více

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU

SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU SROVNÁNÍ EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI EVROPSKÝCH REGIONŮ PODLE NUTS A KONSTRUKCE POROVNATELNOSTI HL. M. PRAHY A DALŠÍCH MĚST EU Ing. Jiří Mejstřík září 2011 Obsah: Úvod 1. Srovnání podle NUTS 2 2. Srovnání podle

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje

Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Mendelova univerzita v Brně Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií Komparace vývoje nezaměstnanosti ve vybraných ORP Jihomoravského kraje Diplomová práce Vedoucí práce: PhDr. Dana Hübelová,

Více

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450

AUTOŘI RECENZE ISSN: 1802-9450 AUTOŘI Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Doc. Ing. Barbara Vojvodíková, PhD. Ing. Božena Schejbalová, CSc. Ing. Martin Vojvodík Mgr. Jan Pileček RNDr. Jan Müller Ing. Petr Ponikelský Ing. Hana Novotná

Více

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22

Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5. Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 2011 Lokalizační podmínky a disparity na trhu práce v ostravské aglomeraci 5 Situace na trhu práce v Moravskoslezském kraji v období hospodářské krize 22 AUTOŘI Ing. Lucie Holešinská Mgr. Martina Krpcová

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje

závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje závěrečná zpráva Sociodemografická analýza Moravskoslezského kraje červenec 2012 Sociotrendy, 2012 ISBN 978-80-904888-6-1 Obsah Úvod... 4 1. Obecná část Statistické údaje vztahující se k procesu střednědobého

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra geografie Bc. Veronika HODOŇOVÁ Vývoj na trhu bydlení v Olomouckém kraji po roce 1989 Diplomová práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Zdeněk Szczyrba,

Více

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová

Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru Olga Nešporová Kamila Svobodová Lucie Vidovićová VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého

Více

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING

FORMY A ZDROJE FINANCOVÁNÍ BYDLENÍ KINDS AND SOURCES OF FINANCING OF LIVING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT FORMY A ZDROJE

Více

Profil KRAJE VYSOČINA

Profil KRAJE VYSOČINA ZK-06-203-52, př. počet stran: 64 Profil KRAJE VYSOČINA listopad 203 Zpracovatel: Krajský úřad Kraje Vysočina OBSAH:. Geografická poloha Kraje Vysočina v rámci České republiky... 4 2. Obyvatelstvo a sídelní

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013

Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 Regionální operační program NUTS II Severovýchod pro období 2007-2013 19. října 2010 Verze 2.0 ~ 1 ~ Obsah SEZNAM ZKRATEK... 3 1 ÚVOD... 7 2 METODICKÉ A PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ TVORBY ROP SEVEROVÝCHOD...

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji

Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Kuchařová EKMAN FIN, Finance Vedoucí práce:

Více

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Pavlo Chepurnyi Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská práce 2014 Trh práce v sektoru služeb v Praze a Středočeském kraji Bakalářská

Více