Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce"

Transkript

1 Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce Abstrakt 1990 RNDr. Ivan Šotkovský, hd. roces stárnutí obyvatel je významnou součástí sociálních analýz vyspělých států. latí to rovněţ pro Českou Republiku. Jeho výzkum se soustředil na období po roce Dvacetiletá řada podrobných dat z běţné evidence obyvatel Českého statistického úřadu nám umoţňuje dlouhodobou analýzu stárnutí obyvatel při srovnávání regionálních rozdílů. rostorová hierarchie vyuţívá členění Česka na regiony soudrţnosti (NUTS 2), kterých je celkem osm: Střední Čechy (SČ), Střední Morava (SM), Moravskoslezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (H), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Typologie procesu stárnutí je provedena na základě srovnávání zastoupení dětí a seniorů v populaci. Metodika pracuje s extenzitními ukazateli relativních vah sledovaných věkových skupin a především take s intenzitními ukazateli jako jsou index stáří a dynamický index stáří. Zpracované kartogramy pro znázornění územní diferenciace byly vytvořené v prostředí ArcGIS 9.2 a jeho verzi ArcMap 9.2. Hlavním cílem výzkumné práce bylo roztřídění regionů soudrţnost Česka na základě procesu stárnutí do skupin: mírně stárnoucí populace, stárnoucí populace, stará populace a velmi stará populace. Klíčová slova index stáří, dynamický index stáří, regiony soudrţnosti Česka, podíl dětské sloţky, podíl seniorů, věkové sloţení Summary The article is deal with the differences between Czech cohesion regions after year There are drew up the basic Czech population and spatial regions differencess in the preface. The spatial hierarchy of the cohesion regions is completed about its eight spatial units. There are those cohesion regions (NUTS 2) in the Czech Republic: Central Bohemia (CBM), Central Moravia (CMR), Moravia-Silesia (MS), North-East (NE), North-West (NW), rague (RG), South-East (SE) and South-West (SW). We are research their ageing proces during last 18 years. The typology is given weigh of the children s and oldest component. The analyses on this spatial level is working with the creation of cartogram method for processing of the demographical data. We can use ArcGIS 9.2 and his version ArcMap 9.2 as a complete system for authoring, serving, and using geographic informations for better processing the spatial data by the help of cartogram method. Our principal main is to group the all eight Czech cohesions regions on the Czech territory on the basis groups according the ageing process. Our principal main is to group the all 8 cohesion regions on the Czech territory to the different population ageing groups: gently ageing population, ageing population, old population and very old population. Key words Age distribution, ageing index, dynamic ageing index, Czech cohesion regions, dependence ratio, elderly ratio, children ratio, NUTS 2 119

2 Úvod Evropská regionální politika členských států EU je zaloţena z velké části na měření rozdílů v ekonomické úrovni regionů. roto bylo nezbytné pro dnes jiţ 27 členských států zavést systém objektivnějšího posuzování prostorových rozdílů. Výsledkem pak bylo zavedení číselníku jednotek NUTS19/ s nařízením povinného zřízení pouze dvou statistických úrovní - NUTS 2 a NUTS 3. Členské státy EU pro své statistiky mohou pouţívat aţ šest hierarchických úrovní statistických jednotek (tabulka ). V roce 2003 byly zásady jednotné metodiky tvorby evropské klasifikace NUTS vydány formou závazného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). Evropská klasifikace NUTS tak má prvně právní základ a je závazná pro všechny členské státy EU. Došlo rovněţ k přejmenování posledních řádovostních stupňů terminologie NUTS a z bývalých úrovní NUTS 4 a NUTS 5 dnes máme úrovně LAU 1 (Local Administrative Units) a LAU 2. Mezi hlavní faktory patří stanovení lidnatostního minima a maxima. Tabulka 1: Územně správní systém ČR. Úrove NUTS ň 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 Stát Název území (země) oblast, region kraje niţší jednotky (obv. okres) celá ČR celá ČR LAU 2 obce obcí (rok 2010) územně správní uspořádání České republiky 8 oblastí ČR (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, raha) 13 krajů ČR (Středočeský, Jihočeský, lzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, ardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) + raha (vymezení ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků) 76 bývalých okresů ČR + 15 praţských obvodů (vymezení zákonem č. 36/1960 Sb.o územním členění státu) V podstatě za nejdůleţitější statistickou jednotku je povaţována úroveň NUTS 2, pro kterou je moţné obdrţet dotace z oblasti regionální politiky. Zejména pro výzkumy zaměřené na demosociální a ekonomickou problematiku je vhodnější pracovat s prostorovými celky, kde rozdíly v počtu obyvatel nejsou zásadní. A to přesně platí pro osm regionů soudrţnosti, kde rozdíl mezi nejlidnatějším Jihovýchodem a nejméně lidnatým Severozápadem nedosahuje ani třetiny. Regiony soudrţnosti byly zaloţené jako jednotky určené pro politiku sociální a regionální koheze (soudrţnosti), jak je zakotveno v programech regionální politiky EU. otřeba srovnávání jednotek NUTS 2 v prostoru Evropské unie doporučuje pro regiony soudrţnosti dodrţet pravidlo jejich lidnosti okolo jednoho milionů obyvatel. 19/ NUTS je zkratka z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Statistické územní jednotky EU (někdy také statistické regiony EU ), jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) s moţností porovnání sociálních a ekonomických ukazatelů členských zemí EU od roku

3 Obrázek 1: Regiony soudrţnosti Česka v systému NUTS a LAU1 Zdroj: autor Na území našeho státu máme osm regionů soudrţnosti: Střední Čechy (STČ), Střední Morava (STM), Moravskolezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (HA), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Za velmi vhodné pro poznávání demosociálních prostorových rozdílů v Česku lze povaţovat srovnání odlišností na prostorové úrovni NUTS 2. Za přednost těchto regionů můţeme povaţovat právě jejich nevelké rozdíly především při srovnávání populační velikosti (graf ). Graf 1: odíly regionů soudrţnosti na plošné a populační velikosti Česka v roce 2009 HA 0,6 % JZ 22,3 % MS 6,9 % SZ 11,0 % JV 17,7 % SV 15,8 % r o z l o h a STM 11,7 % STČ 14,0 % JV 15,9 % SZ 10,9 % JZ 11,5 % SV 14,4 % obyvatelstvo 2009 HA 11,9 % STČ 11,9 % STM 11,7 % MS 11,9 % Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) Nejmenším regionem soudrţnosti je Severozápad s 11% podílem na populaci Česka a naopak největším je Jihovýchod s necelými 16 %. Nejlidnatější region soudrţnosti je tak populačně větší o 45 % při srovnávání s nejmenším regionem (u krajů by činil tento rozdíl 300 %). Moravskoslezsko je pátým největším (11,9 %), kdyţ za Jihovýchodem jsou ještě regiony Severovýchod (14,4 %), raha a Střední Čechy. Rozdíly v rozloze těchto územních celků jsou jiţ vyšší (od nejmenší rahy s podílem 0,6 % aţ po největší Jihozápad s podílem 22,3 %). Z hlediska analýzy populačního vývoje jsou však podstatnější menší rozdíly při srovnávání velikosti obyvatelstva. 121

4 Sídelní strukturu Česka tvořilo ke konci roku obcí. Nejvíce jich má na svém území Jihovýchod, téměř Více neţ tisíc obcí mají ještě Střední Čechy, Jihozápad a Severovýchod. Měst podle legislativního přístupu 20/ bylo celkem 593, včetně hlavního města a 23 statutárních měst. Do celkové sídelní struktury patřilo ještě 206 městysů a 5 vojenských újezdů. Ostatních obcí, které snad můţeme označit běţně uţívaným pojmem vesnice, bylo ke konci roku 2009 na území Česka Tabulka 2: Sídelní znaky regionů soudrţnosti ČR v roce 2009 Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) K základním prostorovým charakteristikám je vhodné doplnit ještě několik údajů. Moravskoslezsko je druhým nejvíce zalidněným regionem soudrţnosti Česka. Dlouhodobě se zde hodnota hustoty zalidnění (oml) pohybuje okolo 230 obyvatel na km 2. Desetkrát vyšší hodnotu má Hlavní město raha (2 518 ob/km 2 ke konci roku 2009), ale v pořadí třetí Střední Morava dosahuje hodnoty zalidněnosti jiţ jen 134 ob/km 2. růměrná hodnota za český stát vychází 133 ob/km 2. očtem obcí 299 je MS po raze druhou nejmenší oblastí. roto se svojí hodnotou 6 obcí na ploše 100 km 2 (mho) je pod průměrem státu a naopak ukazatel průměrné velikosti obce (ō) 4,2 tisíc obyvatel je výrazně druhý nejvyšší po raze, kdyţ i celorepubliková hodnota je 1,7 tis obyvatel. růměrnou populační velikost obce přes 2 tisíce má přitom jenom region Severozápad. Všechny tři ukazatele (oml, mho, ō) včetně samotného počtu obcí zřetelně dokládají vyšší míru koncentrace obyvatel do velkých sídel Moravskoslezska. roto počet základních sídelních jednotek (299) je při porovnání s ostatními regiony soudrţnosti s výjimkou rahy nejniţší se současně vyšší váhou obcí populačně větších. 1 Teorie a metodologie věkového sloţení obyvatelstva Věková skladba obyvatelstva není jen vyjádřením rozdílů v početním zastoupení různých věkových skupin, ale poskytuje nám řadu odpovědí na otázky spojené s populační velikostí, populačním vývojem, charakterem populačního chování, potřebami sociálních sítí či moţnostmi ekonomického rozvoje. Věková struktura jako výsledek základních demografických událostí nám dává moţnost ke zkvalitnění jakékoliv sociální a ekonomické 20/ Statut města ve státě udělují odpovědné osoby (dnes v ČR předseda oslanecké sněmovny na návrh vlády). 122

5 analýzy. Rozhodování a chování ekonomických subjektů při naplňování jejich potřeb je vţdy ovlivňováno etapou ţivotního vývoje. K základnímu sledování procesu stárnutí obyvatel stačí zkoumání změn podílů dětí a seniorů v populaci regionu. Dětská sloţka je dnes všeobecně vymezována věkovým intervalem 0 aţ 14 let a jen výjimečně se v mezinárodním měřítku setkáme s odlišným intervalovým rozpětím. Dle doporučení Světového shromáţdění o stárnutí z roku 1982 bylo staré obyvatelstvo vymezováno věkovou hranicí 60 let. Dodnes je tato hranice stáří jednou z nejuţívanějších. Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala na přelomu 20. a 21. století staré obyvatelstvo věkovou hranicí 65 let a započetí údobí stárnutí ve chvíli, kdy podíl této skupiny obyvatelstva převýší hranici 7 %. rávě věkové vymezení sloţky poproduktivní (postaktivní) můţe být u jednotlivých zemí světa. ro ekonomicky rozvinutější státy je vhodnější označovat za seniory část populace ve věku 65 a vice let. K základním ukazatelům pro analýzu procesu stárnutí patří určování podílu dětí a seniorů. Všeobecný vzorec pro výpočet procentuální váhy dětí a seniorů je dán vztahem: 0 14 podíl děět podíl seniorů 100 orovnáním základních věkových skupin získáme ukazatel index stáří (is), který vyjadřuje poměr mezi sloţkou stárnoucí a dětskou. is ři podrobnějším sledování změn procesu stárnutí mezi regiony v delším časovém horizontu je uţitečné pracovat s upraveným indexem stáří v pojetí ukazatele dynamický index stáří (is D ). is D ( ) 100 ( 2 Rozdíly mezi regiony soudrţnosti Česka v zastopení dětí a seniorů Regionální rozdíly podle zastoupení dětí v celkové populaci jsou největší v globálním měřítku. Největší podíl dětí v roce 2005 měly např. africké státy Uganda (49,4 %), Niger, Mali, Guinea-Bissau, Demokratické Kongo, Malawi, Libérie, Angola, Burkina Faso, Čad, Zambie a Burundi a z neafrických států Východní Timor a Afghánistán. V těchto státech váha dětí neklesla v roce 2005 pod 45 %. Naproti tomu relativně nejméně dětí měly státy Bulharsko (13,8 %), Japonsko, Itálie, Německo, Lotyšsko, Španělsko, Ukrajina a Česko (podíl dětí klesl pod hranici 15 %). Ke starým populacím řadíme dále ještě Rusko, Estonsko, Chorvatsko, Bělorusko, ortugalsko, Rumunsko, Rakousko a Maďarsko, kde se podíl dětí dostal jiţ pod hranici 16 %. Velmi stará populace se v globálním měřítku na úrovni států světa dosud nevyskytuje, neboť i Bulharsko s Japonskem vykazují hodnotu mírně pod 14 %. Rozdíl v zastoupení dětí mezi Ugandou a Bulharskem tak představuje více neţ 35 %. Můţeme porovnat s regiony soudrţnosti Česka. ak zjistíme, ţe rozdíl mezi Severozápadem a rahou je něco málo přes 3 % (graf ). Jako pracovní model pouţívám následující označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od základny věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území )

6 ,43 velmi stará d ě t s k á s l o ž k a ( % ) 14,16 15,20 15,04 14,59 14,07 14,06 14,26 stará ,35 stárnoucí 21,23 21,79 22,21 22,04 22,20 22,41 22,56 mírně stárnoucí Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Kdyţ se podíl dětí na celkové populaci se pohybuje v intervalu 20,0 aţ 24,9, mluvíme o mírně stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe je zde proces stárnutí na počátku. okud se váha dětí pohybuje těsně pod 25 % a index stáří (50 +) nepřekračuje hodnotu 115, můţe být tento typ věkové struktury ještě stacionární. Ale většina reálných případů uţ je typem regresivním. 2. V rozmezí 16,0 aţ 19,9 relativní četnosti dětí můţeme hovořit o stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe takové populace jsou jiţ jednoznačně typem regresivním. 3. okud se procentuální váha počtu dětí pohybuje v rozmezí od 12,5 do 15,9, můţeme hovořit o staré populaci. 4. Za extrémní případ můţeme povaţovat taková společenství, kde se zastoupení dětí dostává pod hodnotu 12,5 %. ouţívání označení velmi stará populace je nejen přijatelné, ale fakt, ţe v kaţdé dvousetčlenné skupince je pouze 25 dětí, je dosti výmluvný. Graf 1: Vývoj dětské sloţky jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) r e g i o n y s o u d r ž n o s t i Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČSÚ (cenzy 1991 a 2001, balance z roku 2009) Na počátku devadesátých let minulého století mělo sedm regionů obyvatelstvo mírně stárnoucí s dětskou sloţkou nad 20 %. ouze raha byla populací stárnoucí, kdyţ podíl dětí u ní poklesl pod hodnotu dvaceti procent. Od roku 2003 má sedm regionů soudrţnosti populaci starou a u rahy jiţ můţeme hovořit o populaci velmi staré, kdyţ podíl dětí jiţ poklesl pod limitní hodnotu 12,5 % na velmi nízkých 12,1 % v roce 2007 a 12,4 % v roce Druhým regionem soudrţnosti s nejmenším zastoupením dětí je Střední Morava následována Jihovýchodem a Jihozápadem, které i tak mají o 1,7 % vyšší podíl dětí neţ praţská oblast. roto patří stejně jako regiony STČ, SZ, SV a MS k jednomu typu populace staré s podíly dětí v intervalu 14,1 aţ 15,2 %. řes patnáct procent dětí tak měl ke konci roku 2009 pouze Severozápad a Střední Čechy, ale i tyto hodnoty je přiřadily ke skupině dalších pěti regionů NUTS 2 v rámci populaci staré. 124

7 s t á r n o u c í s l o ž k a ( % ) 11,16 13,08 13,10 12,74 11, ,94 13,78 13,56 14,50 15,38 15,35 14,88 16, ,10 15,77 15,66 Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Největší procentuální pokles dětské sloţky během posledních 19-ti let zaznamenaly regiony Střední Morava (8,4 %), Moravskoslezsko (8,3 %), a Jihovýchod (8,1 %). Dosud byly rozdíly procesu stárnutí posuzovány tzv. cestou stárnutí ze spodu věkové pyramidy. Ale nyní rozebereme tento proces z opačného pólu, tedy z pozice stárnutí z vrcholu věkové pyramidy. ro tento případ jsme volili komparaci území NUTS 2 z pohledu zastoupení občanů ve věku 65 a více let (graf ). Model pro označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od vrcholu věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území má následující členění. 1. okud podíl nejstarší sloţky na celkové populaci nepřesáhne 10 % a současně neklesne pod 7 %, pak můţeme takovou populaci označit za mírně stárnoucí. Je zřejmé, ţe u této skupiny započal proces stárnutí. 2. Stárnoucím obyvatelstvu můţeme hovořit v případě, kdyţ se podíl nestarší sloţky bude pohybovat v rozmezí 10,0 aţ 12,4 %. 3. okud procentuální váha počtu nejstarších občanů překročí hodnotu 12,5 %, avšak nepřesáhne úroveň 15,9 %, máme populaci starou. 4. Za krajní případ s extrémně vysokým zastoupením občanů ve věku 65 a více let můţeme povaţovat populaci, kde zastoupení nejstarší skupiny obyvatel jiţ překročilo hodnotu 16 %. ak jistě můţeme hovořit o velmi staré populaci, kdy téměř kaţdý sedmý občan má více neţ 64 let. Graf 2: Vývoj nejstarší sloţky (65 +) jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) ,22 14 stárnoucí stará mírně stárnoucí velmi stará , r e g i o n s o u d r ž n o s t i I v tomto pohledu na proces stárnutí je zřejmé, ţe velmi starou populaci má pouze raha (16,1 %). I kdyţ se k této hranici rychle přibliţují regiony Jihovýchod (15,8 %) a Střední Morava (15,7 %), řadíme je stejně jako regiony Jihozápad (15,4 %), Severovýchod (15,4 %), Moravskoslezsko (14,9 %), Střední Čechy (14,5 %) a Severozápad (13,8 %) územím s populací starou. Jako zajímavost se zatím jeví stabilizace váhy seniorů v raze za posledních dvacet let. Váha nejstarších občanů se rekordně zvýšila v moravskoslezském 125

8 prostoru od r o téměř 3,7 %. O hloubce procesu stárnutí rahy vypovídá i skutečnost, ţe má 7,5 % občanů ve věku 75 a více let. řitom druhý nejstarší Jihovýchod má těchto velmi starých občanů o půl procenta méně. Výrazně nejmenší je zastoupení nejstarších občanů pouze v regionu Severozápad (5,5 %). 3 rostorová difereciace regionů soudrţnosti podle ukazatele indexu stáří Index stáří (is) porovnává počty seniorů s počty dětí tak, ţe udává počty seniorů na kaţdých sto dětí. Jestliţe vychází is méně neţ sto, potom v daném území ţije více dětí neţ seniorů. Naopak při hodnotách is nad sto je zřejmé, ţe v populaci převládají senioři nad dětmi. Obrázek 2: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 1991 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Naše územní analýza vyhodnocuje proces stárnutí v letech 1991 a rostorovou diferenciaci tohoto procesu pro rok 1991 můţeme shrnout do několika tvrzení: 1. Významná převaha dětí byla pouze u regionu Moravskoslezsko, kdyţ index stáří dosáhl velice nízké hodnoty 49. Dětí tak ţilo v tomto regionu dvakrát více neţ občanů ve věku 65 a více let. 2. Tři regiony soudrţnosti (Severozápad, Střední Morava a Severovýchod) jiţ dosahovali méně výrazné převahy dětí, kdyţ jejich index stáří byl niţší neţ odstatně menší jiţ byla převaha dětí u regionů soudrţnosti Jihozápad, Jihovýchod a Střední Čechy. Index stáří těchto území se pohyboval v intervalu od 60 do Nejméně výraznou převahou dětí nad seniory se vyznačoval region rahy, který tak zaznamenal největší relativní zastoupení seniorů ve své populaci z pohledu územní diferenciace na úrovni NUTS 2. Index stáří přesáhl hodnotu

9 5. Nejmladší populaci měl region soudrţnosti Moravskoslezsko a naopak nejstarší populaci měl region rahy. Index stáří srovnávaných dvou územních jednotek dosáhl rozdílu 34, tzn. váhy jedné třetiny. Obrázek 3: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu Zdroj: vlastní zpracování Hodnocení prostorové diferenciace po téměř dvaceti letech v roce 2009 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) můţeme shrnout do těchto bodů: 1. řevahu zastoupením dětí nad seniory mají dnes jenom dva regiony soudrţnosti: Severozápad (92) a Střední Čechy (95). 2. Všech zbývajících pět regionů dosáhlo stavu vyšší četnosti seniorů v populaci neţ dětí, tzn. ţe jejich index stáří přesáhl rovnováţnou hranici Mírná převaha nejstarších občanů nad dětmi je ještě v regionech Moravskoslezsko, Severovýchod a Jihozápad. Index stáří zde sice překročil hodnotu jednoho sta, ale jště nedosáhl hodnoty Další dva regiony soudrţnosti Střední Morava a Jihovýchod mají dnes statisticky významnější zastoupení seniorů v populaci, kdyţ jejich index stáří se pohybuje okolo hodnoty Výrazná převaha občanů starších 64 let je zatím jenom u regionu rahy. Míra této převahy je vyjádřena hodnotou indexu stáří okolo 130. Na kaţdých sto dětí v raze tak připadá 130 seniorů. Je to potvrzením skutečnosti, ţe v tomto prostoru je proces stárnutí nejdále. 6. Nejmladší populací se vyznačuje Severozápad a naopak nejstarší populace ţije v raze. Rozdíl v indexu stáří těchto dvou územních jednotek je výrazných 38 (více neţ čtyřiceti procentní rozdíl). 127

10 Velice zajímavé je dvacetileté srovnávání síly procesu stárnutí jendotlivých regionů NUTS 2 v Česku. To nám umoţní výpočty dynamického indexu stáří (is D ). Obrázek 4: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Dynamický index stáří nám změřil za posledních dvacet let rychlost procesu stárnutí u českých regionů NUTS 2 (obrázek ). Nejrychleji se proces stárnutí odehrává v regionech Moravskoslezsko a Střední Morava. Druhou skupinu v rychlosti procesu stárnutí tvoří regiony Jihovýchod, Severozápad, Severovýchod a Jihozápad. Viditelně nejpomalejší prohlubování procesu stárnutí se odehrává na území regionů rahy a především Středních Čech. Závěr Na území Česka máme dva regiony soudrţnosti (Severozápad a Střední Čechy) se zastoupením dětí okolo 15 %. Dalších pět území NUTS 2 má dnes procentuální podíl dětí 14 % (Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihozápad, Střední Morava, Střední Čechy a Jihovýchod). Nejmenší podíl dětí má území hlavního města rahy (12 %). Nejrychleji za posledních dvacet let probíhá proces stárntí populace v regionech soudrţnosti Moravskoslezsko a Střední Morava. odíl dětí na obyvatelstvu Moravskoslezska poklesl z 22,6 % v roce 1991 na současných 14,3 %. To představuje relativní úbytek váhy dětí o 8,3 %. Stejné území se vyznačovalo nejmenším podílem seniorů (11,2 %) v roce 1991, ale proces stárnutí nebyl tak dynamický jako u dětské sloţky. Dnes jej relativní váha seniorů (14,9 %) řadí aţ za regiony soudrţnosti Střední Čechy a především pak Severozápad. V ostatních regionech je relativní váha seniorů vyšší. Ale i tak se odehrál na území Moravskoslezska nejrychlejší proces stárnutí obyvatel za posledních dvacet let (is D 12,9). 128

11 Tabulka 2: Demografické ukazatele změn procesu stárnutí regionů soudrţnosti Česka mezi roky 1991 a 2009 Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ Nejména za posledních dvě dekády zestárla populace v regionu soudţnosti Střední Čechy. Došlo tam k nejmenšímu poklesu relativního zastopení dětí (o 6 %) a současně k druhému nejmenšímu relativního zastopení seniorů. Dynamický index stáří dosáhl hodnoty 2,3 %. Druhé v pořadí nejpomalejšího procesu stárnutí je území hlavního města rahy. Je to dáno jist i tím, ţe je zde uţ od počátku 90-tých let minulého století největší relativní zastoupení seniorů (16,1 %) a také dlouhodobě nejmenší podíl dětí za současné vysoké hodnoty indexu stáří (130). Vzhledem k výše popsanému regionálnímu procesu stárnutí je zřejmé, ţe dnes jsou rozdíly v zastopení dětí a seniorů mezi regiony soudrţnosti Česka menší neţ tomu bylo na počátku devadesátých let minulého století. Seznam literatury a zdrojů [1] DLUGOSZ, Z., KUREK S. (2009): opulation Ageing and its redictions for 2030 in the Malopolskie voivodship Compared to oland and Europe. Moravian Geographical Reports, 17, č. 1, s [2] RABUŠIC, L. (2001): Kde ty všechny děti jsou? raha, SLON, 261 s. [3] ŠOTKOVSKÝ, I. (1998): Úvod do studia demografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 1 doplněné vydání, 159 s. [4] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulační vývoj Moravskoslezského kraje. In: Sucháček, J. (ed.) Regionální rozvoj včera, dnes a zítra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s [5] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulation Ageing in the Moravian-Silesian Region. In: ECON 08 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 15, No. 1, pp [6] ŠOTKOVSKÝ, I. (2010): Age and Gender Distributions of Czech Cohesion Regions after In: ECON 10 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 18, No. 2, pp

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR

RURÁLNÍ SOCIOLOGIE. 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR RURÁLNÍ SOCIOLOGIE 2. cvičení Základní pojmy, Území ČR, Klasifikace územních celků ČR Letní semestr 2015/2016 PEF ČZU Vyučující: Ing. Jakub Petr E-mail: petr@pef.czu.cz Kancelář: PEF/E179 Konzultační hodiny:

Více

1. Demografický vývoj

1. Demografický vývoj 1. Demografický vývoj Karlovarský kraj je druhý nejmenší z krajů ČR a žije v něm nejméně obyvatel. Karlovarský kraj se rozkládá na 3,3 tis. km 2, což představuje 4,2 % území České republiky a je tak druhým

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

1. Vnitřní stěhování v České republice

1. Vnitřní stěhování v České republice 1. Vnitřní stěhování v České republice Objem vnitřní migrace v České republice je dán stěhováním z obce do jiné obce. Proto je třeba brát v úvahu, že souhrnný rozsah stěhování je ovlivněn i počtem obcí.

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel v kraji nadále klesá, trvale ve správním obvodu ORP Broumov... v roce 213 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Počet obyvatel Královéhradeckého kraje dosáhl

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR

DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR DLOUHODOBÁ NEZAMĚSTNANOST V ČR Tomáš Löster, Jana Langhamrová Abstrakt Nezaměstnanost je jedním ze základních ukazatelů, které hodnotí ekonomiku. Nejen z tohoto důvodu je nezaměstnanosti a její míře věnována

Více

Rychlý růst vzdělanosti žen

Rychlý růst vzdělanosti žen 3. 11. 2016 Rychlý růst vzdělanosti žen V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2011/2012 činil 124 719, z toho do studia

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2015/2016 činil 112 756, z toho do studia

Více

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Luboš Marek, Michal Vrabec Souhrn: V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zkoumání rozdílů u běžných charakteristik mzdových

Více

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů

Příloha 1. Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů Příloha 1 Plnění strategických cílů, plnění dílčích cílů 1 OBSAH 1 PLNĚNÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ... 3 1.1 Dálnice a silnice I. třídy... 3 1.2 Silnice II. a III. třídy... 4 1.3 Místní komunikace... 10 1.4 Síť

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova

2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova 2. Charakteristika navržených variant vymezení venkova Pro účely této publikace bylo zvoleno osm způsobů vymezení venkovského u, přičemž je na čtenáři, aby posoudil, která z těchto variant mu nejvíce vyhovuje.

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. 1. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2013/2014 činil 116 842, z toho do studia

Více

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory

Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Kapitola 7. Sociální služby pro seniory Předmluva ke kapitole: V této kapitole jsou představeny jednotlivé typy sociálních služeb a jsou zde základní charakteristiky příjemců těchto služeb. Tabulka 27:

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Senioři. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 24.4.2016 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1

Česká republika. Obrázek 1: Přehled o vývoji počtů nově přijímaných žáků v ČR. ročníku SŠ. 1 Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia na středních a vyšších odborných školách ve školním roce 2010/2011 činil 133 140, z toho do studia

Více

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015

Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Barometr 2. čtvrtletí roku 2015 Bankovní a Nebankovní registr evidoval koncem druhého čtvrtletí roku 2015 celkový dluh ve výši 1,75 bilionu Kč. Dlouhodobý dluh (hypotéky a úvěry ze stavebního spoření)

Více

2015 Dostupný z

2015 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 21.12.2016 Průměrný věk pracujících se za dvacet let zvýšil o téměř čtyři roky Mejstřík, Bohuslav ; Petráňová, Marta

Více

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění

2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2. Regionální rozdíly uvnitř kraje v administrativně-správním členění 2.1. Sídelní struktura 2.1.1 Současná sídelní struktura Na základě ústavního zákona č. 347 platného od 1.1.2000 bylo vytvořeno na území

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013)

DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) DEMOGRAFICKÁ SITUACE V KRAJÍCH ČR (2013) Michaela Němečková Tisková konference, 11. 9. 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Kraje České republiky a jejich počet

Více

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ. Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel oproti minulému roku mírně poklesl Počtem obyvatel zaujímá Karlovarský kraj 2,9 % z celkového úhrnu ČR, a je tak nejméně lidnatým krajem. Na konci roku 2013 žilo v kraji

Více

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí

Počet obcí se statutem města. Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Počet obcí Počet částí obcí 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost Charakter území a sídelní struktura městského a venkovského prostoru (a také rozdíly mezi nimi) jsou do značné míry dány samotnými kritérii, pomocí nichž byly

Více

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu

1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu 1 Obyvatelstvo podle věku a rodinného stavu V průběhu roku 213 pokračoval v České republice proces stárnutí populace. Zvýšil se průměrný věk obyvatel (na 41,5 let) i počet a podíl osob ve věku 65 a více

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1.1 Sídelní struktura Liberecký kraj.. Území Libereckého kraje k 31. 12. 2011 představovalo 3 163,4 km 2. Administrativně je kraj rozdělen do 4 okresů (Česká Lípa, Jablonec nad Nisou,

Více

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I.

Tab Charakteristiky věkové struktury obyvatelstva podle správních obvodů ORP. Průměrný věk Index stáří Index závislosti I. 2.2.2. Obyvatelstvo podle pohlaví, věku, vzdělání a rodinného stavu Došlo k mírnému zmenšení podílu dětí ve věku 0 až 14 let na obyvatelstvu vývoj poměrových ukazatelů dokládá celkové populační stárnutí

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 5. 2008 14 Potraty podle věku ženy v roce 2007 Abortions by age of woman in year 2007 Souhrn V roce 2007 bylo v

Více

Zdravotní stav seniorů

Zdravotní stav seniorů Zdravotní stav seniorů 1. Střední délka zdravého života při narození a ve věku 65 let v ČR a vybraných zemích EU Zdroj: Eurostat Střední délka zdravého života vyjadřuje průměrný počet let, jež má osoba

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy

Lokální a regionální rozvoj ČR. Aktuální problémy a výzvy Lokální a regionální rozvoj ČR Aktuální problémy a výzvy Zdroj: Eurostat 2 Regionální struktura ČR 3 přirozené makroregiony Čechy (monocentrické, Praha praţský metropolitní region) Morava (polycentrická,

Více

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE

5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE 5. DOMÁCNOSTI NA TRHU PRÁCE Výběrové šetření pracovních sil je zdroj, který v době mezi sčítáními poskytuje základní informace o změnách ve struktuře hospodařících domácností (HD) založených na společném

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 7. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. V 1. čtvrtletí roku 2016 se téměř ve všech

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ).

(Pozor, celkový součet je uveden v poloviční velikosti, skutečný počet je kolem ). Česká republika Přehled o nově přijímaných žácích Celkový počet žáků nově přijatých do denního studia ve školním roce 2007/2008 činil 154 182, z toho do studia po základní škole jich bylo přijato 133 990

Více

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03

Graf 3.1 Vývoj sezónně očištěné registrované a obecné míry nezaměstnanosti (v%) I.03 I.04 VII.04 VII.03 3. Nezaměstnanost Česká statistika definuje nezaměstnaného dvojím způsobem. První definice, vycházející z evidence uchazečů o zaměstnání úřadů práce, vymezuje tzv. registrovanou nezaměstnanost. Druhé pojetí

Více

3. Využití pracovní síly

3. Využití pracovní síly 3. Využití pracovní síly HDP vzrostl nejvíce ze všech krajů. Středočeský kraj zasáhla zhoršená ekonomická situace z let 28 a 29 méně citelně než jako celek. Zatímco HDP České republiky mezi roky 1995 a

Více

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK

POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE Olga Sivková, PřF UK POPULAČNÍ STÁRNUTÍ A SOCIOEKONOMICKÝ VÝVOJ VE SVĚTĚ PO ROCE 1950 Olga Sivková, PřF UK XLII. konference České demografické společnosti, PřF UK, 25. 5. 2012 Populační stárnutí Proces, kdy dochází k nárůstu

Více

Postavení českého trhu práce v rámci EU

Postavení českého trhu práce v rámci EU 29. 4. 2016 Postavení českého trhu práce v rámci EU Pravidelná analýza se zaměřuje na mezinárodní porovnání vybraných indikátorů trhu práce v členských zemích EU. Téměř ve všech zemích EU28 se ve 4. čtvrtletí

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 )

průměrná obytná plocha trvale obydleného bytu průměrná obytná plocha dokončeného bytu (m 2 ) 2.5. Bydlení, bytová výstavba Pro zjištění rozdílů mezi venkovským a městským prostorem v oblasti bydlení byly využity především výsledky sčítání lidu, domů a bytů v letech 1991 a 2001, které umožňují

Více

Zahraniční obchod v roce 2008

Zahraniční obchod v roce 2008 3 Zahraniční obchod v roce 28 Obrat zahraničního obchodu zaznamenal poprvé od vstupu České republiky do Evropské unie a podruhé v historii České republiky meziroční pokles. V porovnání s rokem 27 se obrat

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina

5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina 5. Nejčastější státní občanství (TOP 5) 5.1 Ukrajina Počet příslušníků ukrajinského státního občanství se v roce 2012 vyšplhal na 112 549 osob, z čehož 61 649 bylo mužů a 50 900 žen. V populaci Ukrajinců

Více

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve

Česká republika. 1 Za dosažitelné jsou považováni uchazeči o zaměstnání evidovaní na úřadech práce, kteří nejsou ve vazbě, ve Česká republika Celková míra v dubnu 2012 činila 8,4 %, což představuje 480 818 tzv. dosažitelných 1 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková míra v ČR klesala. Dopad ekonomické

Více

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR

VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR VÝVOJ INDEXU ZÁVISLOSTI SENIORŮ PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH VÝVOJE PLODNOSTI ŽEN V ČR Tomáš Fiala, Zdeněk Pavlík Abstract Jednou z příčin rostoucí hodnoty indexu závislosti seniorů, a tedy i rostoucího finančního

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009

Potraty podle věku ženy v roce Abortions by age of woman in year 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 21. 6. 2010 31 Potraty podle věku ženy v roce 2009 Abortions by age of woman in year 2009 Souhrn V roce 2009 bylo v

Více

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní

Česká republika Podíl nezaměstnaných na obyvatelstvu1 v dubnu ,7 Počet volných pracovních míst počtu nezaměstnaných na jedno volné pracovní Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2016 činil 5,7 % jde celkem o 396 410 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. V letech 2004 2008 průměrná celková nezaměstnanost v ČR dlouhodobě klesala.

Více

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců

STRUČNÉ SHRNUTÍ. Učitelé škol regionálního školství bez vedoucích zaměstnanců Genderové otázky pracovníků ve školství STRUČNÉ SHRNUTÍ Svodka Genderové otázky pracovníků ve školství se zabývá genderovou strukturou pracovníků v regionálním školství a na jejím základě pak také strukturou

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ Zpráva o trhu vajec TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 15. 4. 2003 březen/2003

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015

Barometr 1. čtvrtletí roku 2015 Barometr 1. čtvrtletí roku 215 Bankovní a Nebankovní registr klientských informací evidoval koncem prvního čtvrtletí roku 215 celkový dluh ve výši 1,73 bilionu Kč, z toho tvořil dlouhodobý dluh (hypotéky

Více

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina

Zdroj: Ústav pro hospodářské úpravy lesa. v tom jehličnaté celkem listnaté celkem holina 4.2. Lesnictví Lesnictví představuje jeden ze základních pilířů primárního sektoru. Využívá tradičních přírodních zdrojů, od některých dalších sektorů prvovýroby se však vyznačuje dlouhotrvajícím hospodařením.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron

Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Vývoj disparit v cenách rodinných domů Ing. Jiří Aron Úvod Cílem této práce je statické zpracování a vyhodnocení vývoje cen na trhu rezidenčních nemovitostí ČR ve sledovaném časovém úseku let 2007 až 2009,

Více

1.3. Mzdová konvergence

1.3. Mzdová konvergence 1.3. Mzdová konvergence Průměrné hodinové náklady práce, definované jako celkové pracovní náklady v eurech dělené počtem odpracovaných hodin, mohou být srovnatelnou bází, pomocí níž je možné zhruba porovnat,

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 4 26. 7. 2007 Potraty v Jihočeském kraji v roce 2006 Abortions in the Jihočeský

Více

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu

Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu 31. 3. 2014 Věková struktura obyvatel podle dat sčítání lidu K základním výstupům ze sčítání lidu patří zjištění věkové struktury obyvatelstva. Ta je výsledkem dlouhodobého demografického vývoje, změn

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR

REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR REGIONALISTIKA REGIONÁLNÍ ANALÝZA SITUACE ČR 1 KRITÉRIA ANALÝZY ÚZEMÍ EXOGENNÍ FAKTORY RR (geografická poloha, ekonomika.) ENDOGENNÍ FAKTORY RR (politika krajů, obcí, lidské zdroje.) JAK HODNOTIT ROZVOJ

Více

1. Velikost pracovní síly

1. Velikost pracovní síly 1. Velikost pracovní síly Pracovní síla se v kraji snižuje i přes celorepublikový růst Pracovní síla v kraji v roce 9 představovala 9,9 tis. osob. Z dlouhodobého hlediska byla nejvyšší v roce 7, v následujících

Více

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0

Mediánový věk populace [demo_pjanind] 41,1 40,8 41,0 40,6 40,4 40,3 40,2 40,0 Demografie SOUHRN Nejstaršími státy Evropy, kde mediánový věk jejich obyvatel je 42 a více let, jsou Rakousko, Řecko, Finsko, Itálie a Německo. Nejmladšími státy z tohoto pohledu jsou Irsko, Island a Makedonie,

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. ANALYTICKÁ ČÁST Počet poskytovatelů licencí v ČR ve sledovaném roce zahrnuje všechny subjekty působící na území ČR, které jsou poskytovatelem práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví (patenty,

Více

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006

Pohlavní nemoci v roce Venereal diseases in 2006 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2007 28 Pohlavní nemoci v roce 2006 Venereal diseases in 2006 Souhrn Tato aktuální informace přináší základní

Více

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání

3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání 3.2 Obyvatelstvo podle věku, rodinného stavu a vzdělání průměrný věk v Jihomoravském kraji se zvyšuje, převyšuje republikový průměr 56 % obyvatel starších 15 let žije v manželství podíl vysokoškolsky vzdělaných

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro hodnocení vývoje jednotlivých ukazatelů v čase je vždy stanoveno orientační časové období, ve kterém měly být jednotlivé indikátory srovnávány a sledovány: Nejčastěji

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace, 7 Migrace Podle údajů z Informačního systému evidence obyvatel Ministerstva vnitra ČR (ISEO) a Cizineckého informačního systému (CIS), 10 jehož správcem je Ředitelství služby cizinecké policie, přibylo

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. 1BDEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Počet obyvatel začal v kraji mírně klesat v roce 211 poklesl přirozenou měnou i vlivem stěhování. Vliv SLDB 211 představuje snížení početního stavu obyvatel kraje. Královéhradecký

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001

VELIKOST BYTŮ. Tab. 1 Trvale obydlené byty podle počtu obytných místností s plochou 8 m 2 a více v letech 1991 a 2001 VELIKOST BYTŮ Vývoj velikosti bytů je výsledkem souhrnného vlivu řady faktorů. Patrná je zejména velice těsná závislost mezi velikostí bytů a strukturou bytového fondu z hlediska druhu domu, protože v

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Analýza bytové výstavby v roce 2014

Analýza bytové výstavby v roce 2014 6. 11. 2015 Analýza bytové výstavby v roce 2014 V roce 2014 byla zahájena výstavba 24 351 bytů. Oproti roku 2013 došlo k nárůstu zahájené výstavby o 10,1 % a největší podíl na tomto růstu měly zahájené

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI

2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI 2. ZAMĚSTNANCI VE VÝZKUMU A VÝVOJI Ve výzkumu a vývoji (dále jen VaV) bylo v eské republice k 31. 12. 213 zaměstnáno celkem 92 714 fyzických osob (HC Head Count). Šlo o 5,9% nárůst oproti předchozímu roku.

Více

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA

6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6. ÚROVEŇ VZDĚLÁNÍ OBYVATELSTVA 6.1 Vývoj vzdělanosti obyvatel ČR Při sčítání lidu byla otázka na nejvyšší vyplňovana pouze 15letými a staršími osobami podle nejvyšší dokončené školy. Škála zjišťovaných

Více

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti,

Česká republika. 1 Od roku 2013 se změnila metodika výpočtu ukazatele celkové nezaměstnanosti. Místo míry nezaměstnanosti, Česká republika Podíl na obyvatelstvu 1 v dubnu 2013 činil 7,7 % jde celkem o 551 662 dosažitelných 2 evidovaných na úřadech práce. To představuje nejvyšší počet v novodobé historii České republiky. V

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

2011 Dostupný z

2011 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 10.10.2016 Rychle roste počet domácností jednotlivců Český statistický úřad 2011 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203682

Více

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení

5. Úroveň bydlení. 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení 5. Úroveň bydlení 5.1 Charakteristiky úrovně bydlení Úroveň bydlení se mj. charakterizuje ukazateli, jako je počet osob na byt, počet osob na obytnou místnost či obytná plocha připadající na 1 osobu. Vzhledem

Více

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva 196 1965 197 198 199 2 25 21 196 1965 197 198 199 2 25 21 Počet obyvatel (stav k 31.12., v tis.) Počet cizinců (stav k 31.12. v tis.) Podíl z celkového obyvatelstva 1. Počet, pohyb a věková struktura obyvatelstva

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod

Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Vývoj cen bytů v ČR Ing. Jiří Aron 1. Úvod Tento příspěvek se zabývá cenami bytů a jejich dostupností, tedy dostupností vlastnictví bytů (vlastnického bydlení). Dostupnost bydlení je primárně závislá na

Více