Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce"

Transkript

1 Regionální disparity procesu stárnutí obyvatel Česka po roce Abstrakt 1990 RNDr. Ivan Šotkovský, hd. roces stárnutí obyvatel je významnou součástí sociálních analýz vyspělých států. latí to rovněţ pro Českou Republiku. Jeho výzkum se soustředil na období po roce Dvacetiletá řada podrobných dat z běţné evidence obyvatel Českého statistického úřadu nám umoţňuje dlouhodobou analýzu stárnutí obyvatel při srovnávání regionálních rozdílů. rostorová hierarchie vyuţívá členění Česka na regiony soudrţnosti (NUTS 2), kterých je celkem osm: Střední Čechy (SČ), Střední Morava (SM), Moravskoslezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (H), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Typologie procesu stárnutí je provedena na základě srovnávání zastoupení dětí a seniorů v populaci. Metodika pracuje s extenzitními ukazateli relativních vah sledovaných věkových skupin a především take s intenzitními ukazateli jako jsou index stáří a dynamický index stáří. Zpracované kartogramy pro znázornění územní diferenciace byly vytvořené v prostředí ArcGIS 9.2 a jeho verzi ArcMap 9.2. Hlavním cílem výzkumné práce bylo roztřídění regionů soudrţnost Česka na základě procesu stárnutí do skupin: mírně stárnoucí populace, stárnoucí populace, stará populace a velmi stará populace. Klíčová slova index stáří, dynamický index stáří, regiony soudrţnosti Česka, podíl dětské sloţky, podíl seniorů, věkové sloţení Summary The article is deal with the differences between Czech cohesion regions after year There are drew up the basic Czech population and spatial regions differencess in the preface. The spatial hierarchy of the cohesion regions is completed about its eight spatial units. There are those cohesion regions (NUTS 2) in the Czech Republic: Central Bohemia (CBM), Central Moravia (CMR), Moravia-Silesia (MS), North-East (NE), North-West (NW), rague (RG), South-East (SE) and South-West (SW). We are research their ageing proces during last 18 years. The typology is given weigh of the children s and oldest component. The analyses on this spatial level is working with the creation of cartogram method for processing of the demographical data. We can use ArcGIS 9.2 and his version ArcMap 9.2 as a complete system for authoring, serving, and using geographic informations for better processing the spatial data by the help of cartogram method. Our principal main is to group the all eight Czech cohesions regions on the Czech territory on the basis groups according the ageing process. Our principal main is to group the all 8 cohesion regions on the Czech territory to the different population ageing groups: gently ageing population, ageing population, old population and very old population. Key words Age distribution, ageing index, dynamic ageing index, Czech cohesion regions, dependence ratio, elderly ratio, children ratio, NUTS 2 119

2 Úvod Evropská regionální politika členských států EU je zaloţena z velké části na měření rozdílů v ekonomické úrovni regionů. roto bylo nezbytné pro dnes jiţ 27 členských států zavést systém objektivnějšího posuzování prostorových rozdílů. Výsledkem pak bylo zavedení číselníku jednotek NUTS19/ s nařízením povinného zřízení pouze dvou statistických úrovní - NUTS 2 a NUTS 3. Členské státy EU pro své statistiky mohou pouţívat aţ šest hierarchických úrovní statistických jednotek (tabulka ). V roce 2003 byly zásady jednotné metodiky tvorby evropské klasifikace NUTS vydány formou závazného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES). Evropská klasifikace NUTS tak má prvně právní základ a je závazná pro všechny členské státy EU. Došlo rovněţ k přejmenování posledních řádovostních stupňů terminologie NUTS a z bývalých úrovní NUTS 4 a NUTS 5 dnes máme úrovně LAU 1 (Local Administrative Units) a LAU 2. Mezi hlavní faktory patří stanovení lidnatostního minima a maxima. Tabulka 1: Územně správní systém ČR. Úrove NUTS ň 0 NUTS 1 NUTS 2 NUTS 3 LAU 1 Stát Název území (země) oblast, region kraje niţší jednotky (obv. okres) celá ČR celá ČR LAU 2 obce obcí (rok 2010) územně správní uspořádání České republiky 8 oblastí ČR (Střední Čechy, Jihozápad, Severozápad, Severovýchod, Jihovýchod, Střední Morava, Moravskoslezsko, raha) 13 krajů ČR (Středočeský, Jihočeský, lzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, ardubický, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský) + raha (vymezení ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků) 76 bývalých okresů ČR + 15 praţských obvodů (vymezení zákonem č. 36/1960 Sb.o územním členění státu) V podstatě za nejdůleţitější statistickou jednotku je povaţována úroveň NUTS 2, pro kterou je moţné obdrţet dotace z oblasti regionální politiky. Zejména pro výzkumy zaměřené na demosociální a ekonomickou problematiku je vhodnější pracovat s prostorovými celky, kde rozdíly v počtu obyvatel nejsou zásadní. A to přesně platí pro osm regionů soudrţnosti, kde rozdíl mezi nejlidnatějším Jihovýchodem a nejméně lidnatým Severozápadem nedosahuje ani třetiny. Regiony soudrţnosti byly zaloţené jako jednotky určené pro politiku sociální a regionální koheze (soudrţnosti), jak je zakotveno v programech regionální politiky EU. otřeba srovnávání jednotek NUTS 2 v prostoru Evropské unie doporučuje pro regiony soudrţnosti dodrţet pravidlo jejich lidnosti okolo jednoho milionů obyvatel. 19/ NUTS je zkratka z francouzského La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques, nebo anglického Nomenclature of Units for Territorial Statistics. Statistické územní jednotky EU (někdy také statistické regiony EU ), jsou územní celky vytvořené pro statistické účely Eurostatu (statistický úřad EU) s moţností porovnání sociálních a ekonomických ukazatelů členských zemí EU od roku

3 Obrázek 1: Regiony soudrţnosti Česka v systému NUTS a LAU1 Zdroj: autor Na území našeho státu máme osm regionů soudrţnosti: Střední Čechy (STČ), Střední Morava (STM), Moravskolezsko (MS), Severovýchod (SV), Severozápad (SZ), raha (HA), Jihovýchod (JV) a Jihozápad (JZ). Za velmi vhodné pro poznávání demosociálních prostorových rozdílů v Česku lze povaţovat srovnání odlišností na prostorové úrovni NUTS 2. Za přednost těchto regionů můţeme povaţovat právě jejich nevelké rozdíly především při srovnávání populační velikosti (graf ). Graf 1: odíly regionů soudrţnosti na plošné a populační velikosti Česka v roce 2009 HA 0,6 % JZ 22,3 % MS 6,9 % SZ 11,0 % JV 17,7 % SV 15,8 % r o z l o h a STM 11,7 % STČ 14,0 % JV 15,9 % SZ 10,9 % JZ 11,5 % SV 14,4 % obyvatelstvo 2009 HA 11,9 % STČ 11,9 % STM 11,7 % MS 11,9 % Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) Nejmenším regionem soudrţnosti je Severozápad s 11% podílem na populaci Česka a naopak největším je Jihovýchod s necelými 16 %. Nejlidnatější region soudrţnosti je tak populačně větší o 45 % při srovnávání s nejmenším regionem (u krajů by činil tento rozdíl 300 %). Moravskoslezsko je pátým největším (11,9 %), kdyţ za Jihovýchodem jsou ještě regiony Severovýchod (14,4 %), raha a Střední Čechy. Rozdíly v rozloze těchto územních celků jsou jiţ vyšší (od nejmenší rahy s podílem 0,6 % aţ po největší Jihozápad s podílem 22,3 %). Z hlediska analýzy populačního vývoje jsou však podstatnější menší rozdíly při srovnávání velikosti obyvatelstva. 121

4 Sídelní strukturu Česka tvořilo ke konci roku obcí. Nejvíce jich má na svém území Jihovýchod, téměř Více neţ tisíc obcí mají ještě Střední Čechy, Jihozápad a Severovýchod. Měst podle legislativního přístupu 20/ bylo celkem 593, včetně hlavního města a 23 statutárních měst. Do celkové sídelní struktury patřilo ještě 206 městysů a 5 vojenských újezdů. Ostatních obcí, které snad můţeme označit běţně uţívaným pojmem vesnice, bylo ke konci roku 2009 na území Česka Tabulka 2: Sídelní znaky regionů soudrţnosti ČR v roce 2009 Zdroj: vlastní zpracování podle dat z běţné evidence ČSÚ (koncové stavy) K základním prostorovým charakteristikám je vhodné doplnit ještě několik údajů. Moravskoslezsko je druhým nejvíce zalidněným regionem soudrţnosti Česka. Dlouhodobě se zde hodnota hustoty zalidnění (oml) pohybuje okolo 230 obyvatel na km 2. Desetkrát vyšší hodnotu má Hlavní město raha (2 518 ob/km 2 ke konci roku 2009), ale v pořadí třetí Střední Morava dosahuje hodnoty zalidněnosti jiţ jen 134 ob/km 2. růměrná hodnota za český stát vychází 133 ob/km 2. očtem obcí 299 je MS po raze druhou nejmenší oblastí. roto se svojí hodnotou 6 obcí na ploše 100 km 2 (mho) je pod průměrem státu a naopak ukazatel průměrné velikosti obce (ō) 4,2 tisíc obyvatel je výrazně druhý nejvyšší po raze, kdyţ i celorepubliková hodnota je 1,7 tis obyvatel. růměrnou populační velikost obce přes 2 tisíce má přitom jenom region Severozápad. Všechny tři ukazatele (oml, mho, ō) včetně samotného počtu obcí zřetelně dokládají vyšší míru koncentrace obyvatel do velkých sídel Moravskoslezska. roto počet základních sídelních jednotek (299) je při porovnání s ostatními regiony soudrţnosti s výjimkou rahy nejniţší se současně vyšší váhou obcí populačně větších. 1 Teorie a metodologie věkového sloţení obyvatelstva Věková skladba obyvatelstva není jen vyjádřením rozdílů v početním zastoupení různých věkových skupin, ale poskytuje nám řadu odpovědí na otázky spojené s populační velikostí, populačním vývojem, charakterem populačního chování, potřebami sociálních sítí či moţnostmi ekonomického rozvoje. Věková struktura jako výsledek základních demografických událostí nám dává moţnost ke zkvalitnění jakékoliv sociální a ekonomické 20/ Statut města ve státě udělují odpovědné osoby (dnes v ČR předseda oslanecké sněmovny na návrh vlády). 122

5 analýzy. Rozhodování a chování ekonomických subjektů při naplňování jejich potřeb je vţdy ovlivňováno etapou ţivotního vývoje. K základnímu sledování procesu stárnutí obyvatel stačí zkoumání změn podílů dětí a seniorů v populaci regionu. Dětská sloţka je dnes všeobecně vymezována věkovým intervalem 0 aţ 14 let a jen výjimečně se v mezinárodním měřítku setkáme s odlišným intervalovým rozpětím. Dle doporučení Světového shromáţdění o stárnutí z roku 1982 bylo staré obyvatelstvo vymezováno věkovou hranicí 60 let. Dodnes je tato hranice stáří jednou z nejuţívanějších. Světová zdravotnická organizace (WHO) definovala na přelomu 20. a 21. století staré obyvatelstvo věkovou hranicí 65 let a započetí údobí stárnutí ve chvíli, kdy podíl této skupiny obyvatelstva převýší hranici 7 %. rávě věkové vymezení sloţky poproduktivní (postaktivní) můţe být u jednotlivých zemí světa. ro ekonomicky rozvinutější státy je vhodnější označovat za seniory část populace ve věku 65 a vice let. K základním ukazatelům pro analýzu procesu stárnutí patří určování podílu dětí a seniorů. Všeobecný vzorec pro výpočet procentuální váhy dětí a seniorů je dán vztahem: 0 14 podíl děět podíl seniorů 100 orovnáním základních věkových skupin získáme ukazatel index stáří (is), který vyjadřuje poměr mezi sloţkou stárnoucí a dětskou. is ři podrobnějším sledování změn procesu stárnutí mezi regiony v delším časovém horizontu je uţitečné pracovat s upraveným indexem stáří v pojetí ukazatele dynamický index stáří (is D ). is D ( ) 100 ( 2 Rozdíly mezi regiony soudrţnosti Česka v zastopení dětí a seniorů Regionální rozdíly podle zastoupení dětí v celkové populaci jsou největší v globálním měřítku. Největší podíl dětí v roce 2005 měly např. africké státy Uganda (49,4 %), Niger, Mali, Guinea-Bissau, Demokratické Kongo, Malawi, Libérie, Angola, Burkina Faso, Čad, Zambie a Burundi a z neafrických států Východní Timor a Afghánistán. V těchto státech váha dětí neklesla v roce 2005 pod 45 %. Naproti tomu relativně nejméně dětí měly státy Bulharsko (13,8 %), Japonsko, Itálie, Německo, Lotyšsko, Španělsko, Ukrajina a Česko (podíl dětí klesl pod hranici 15 %). Ke starým populacím řadíme dále ještě Rusko, Estonsko, Chorvatsko, Bělorusko, ortugalsko, Rumunsko, Rakousko a Maďarsko, kde se podíl dětí dostal jiţ pod hranici 16 %. Velmi stará populace se v globálním měřítku na úrovni států světa dosud nevyskytuje, neboť i Bulharsko s Japonskem vykazují hodnotu mírně pod 14 %. Rozdíl v zastoupení dětí mezi Ugandou a Bulharskem tak představuje více neţ 35 %. Můţeme porovnat s regiony soudrţnosti Česka. ak zjistíme, ţe rozdíl mezi Severozápadem a rahou je něco málo přes 3 % (graf ). Jako pracovní model pouţívám následující označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od základny věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území )

6 ,43 velmi stará d ě t s k á s l o ž k a ( % ) 14,16 15,20 15,04 14,59 14,07 14,06 14,26 stará ,35 stárnoucí 21,23 21,79 22,21 22,04 22,20 22,41 22,56 mírně stárnoucí Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Kdyţ se podíl dětí na celkové populaci se pohybuje v intervalu 20,0 aţ 24,9, mluvíme o mírně stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe je zde proces stárnutí na počátku. okud se váha dětí pohybuje těsně pod 25 % a index stáří (50 +) nepřekračuje hodnotu 115, můţe být tento typ věkové struktury ještě stacionární. Ale většina reálných případů uţ je typem regresivním. 2. V rozmezí 16,0 aţ 19,9 relativní četnosti dětí můţeme hovořit o stárnoucím obyvatelstvu. Je zřejmé, ţe takové populace jsou jiţ jednoznačně typem regresivním. 3. okud se procentuální váha počtu dětí pohybuje v rozmezí od 12,5 do 15,9, můţeme hovořit o staré populaci. 4. Za extrémní případ můţeme povaţovat taková společenství, kde se zastoupení dětí dostává pod hodnotu 12,5 %. ouţívání označení velmi stará populace je nejen přijatelné, ale fakt, ţe v kaţdé dvousetčlenné skupince je pouze 25 dětí, je dosti výmluvný. Graf 1: Vývoj dětské sloţky jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) r e g i o n y s o u d r ž n o s t i Zdroj: vlastní zpracování podle dat ČSÚ (cenzy 1991 a 2001, balance z roku 2009) Na počátku devadesátých let minulého století mělo sedm regionů obyvatelstvo mírně stárnoucí s dětskou sloţkou nad 20 %. ouze raha byla populací stárnoucí, kdyţ podíl dětí u ní poklesl pod hodnotu dvaceti procent. Od roku 2003 má sedm regionů soudrţnosti populaci starou a u rahy jiţ můţeme hovořit o populaci velmi staré, kdyţ podíl dětí jiţ poklesl pod limitní hodnotu 12,5 % na velmi nízkých 12,1 % v roce 2007 a 12,4 % v roce Druhým regionem soudrţnosti s nejmenším zastoupením dětí je Střední Morava následována Jihovýchodem a Jihozápadem, které i tak mají o 1,7 % vyšší podíl dětí neţ praţská oblast. roto patří stejně jako regiony STČ, SZ, SV a MS k jednomu typu populace staré s podíly dětí v intervalu 14,1 aţ 15,2 %. řes patnáct procent dětí tak měl ke konci roku 2009 pouze Severozápad a Střední Čechy, ale i tyto hodnoty je přiřadily ke skupině dalších pěti regionů NUTS 2 v rámci populaci staré. 124

7 s t á r n o u c í s l o ž k a ( % ) 11,16 13,08 13,10 12,74 11, ,94 13,78 13,56 14,50 15,38 15,35 14,88 16, ,10 15,77 15,66 Regionální disparity a hospodářské subjekty v územním rozvoji Ostrava, 4. a Největší procentuální pokles dětské sloţky během posledních 19-ti let zaznamenaly regiony Střední Morava (8,4 %), Moravskoslezsko (8,3 %), a Jihovýchod (8,1 %). Dosud byly rozdíly procesu stárnutí posuzovány tzv. cestou stárnutí ze spodu věkové pyramidy. Ale nyní rozebereme tento proces z opačného pólu, tedy z pozice stárnutí z vrcholu věkové pyramidy. ro tento případ jsme volili komparaci území NUTS 2 z pohledu zastoupení občanů ve věku 65 a více let (graf ). Model pro označování společenství ve vztahu k procesu stárnutí od vrcholu věkové pyramidy u ekonomicky nadprůměrně rozvinutých území má následující členění. 1. okud podíl nejstarší sloţky na celkové populaci nepřesáhne 10 % a současně neklesne pod 7 %, pak můţeme takovou populaci označit za mírně stárnoucí. Je zřejmé, ţe u této skupiny započal proces stárnutí. 2. Stárnoucím obyvatelstvu můţeme hovořit v případě, kdyţ se podíl nestarší sloţky bude pohybovat v rozmezí 10,0 aţ 12,4 %. 3. okud procentuální váha počtu nejstarších občanů překročí hodnotu 12,5 %, avšak nepřesáhne úroveň 15,9 %, máme populaci starou. 4. Za krajní případ s extrémně vysokým zastoupením občanů ve věku 65 a více let můţeme povaţovat populaci, kde zastoupení nejstarší skupiny obyvatel jiţ překročilo hodnotu 16 %. ak jistě můţeme hovořit o velmi staré populaci, kdy téměř kaţdý sedmý občan má více neţ 64 let. Graf 2: Vývoj nejstarší sloţky (65 +) jednotlivých regionů soudrţnosti Česka od roku (census) 2001 (census) (ČR) ,22 14 stárnoucí stará mírně stárnoucí velmi stará , r e g i o n s o u d r ž n o s t i I v tomto pohledu na proces stárnutí je zřejmé, ţe velmi starou populaci má pouze raha (16,1 %). I kdyţ se k této hranici rychle přibliţují regiony Jihovýchod (15,8 %) a Střední Morava (15,7 %), řadíme je stejně jako regiony Jihozápad (15,4 %), Severovýchod (15,4 %), Moravskoslezsko (14,9 %), Střední Čechy (14,5 %) a Severozápad (13,8 %) územím s populací starou. Jako zajímavost se zatím jeví stabilizace váhy seniorů v raze za posledních dvacet let. Váha nejstarších občanů se rekordně zvýšila v moravskoslezském 125

8 prostoru od r o téměř 3,7 %. O hloubce procesu stárnutí rahy vypovídá i skutečnost, ţe má 7,5 % občanů ve věku 75 a více let. řitom druhý nejstarší Jihovýchod má těchto velmi starých občanů o půl procenta méně. Výrazně nejmenší je zastoupení nejstarších občanů pouze v regionu Severozápad (5,5 %). 3 rostorová difereciace regionů soudrţnosti podle ukazatele indexu stáří Index stáří (is) porovnává počty seniorů s počty dětí tak, ţe udává počty seniorů na kaţdých sto dětí. Jestliţe vychází is méně neţ sto, potom v daném území ţije více dětí neţ seniorů. Naopak při hodnotách is nad sto je zřejmé, ţe v populaci převládají senioři nad dětmi. Obrázek 2: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 1991 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Naše územní analýza vyhodnocuje proces stárnutí v letech 1991 a rostorovou diferenciaci tohoto procesu pro rok 1991 můţeme shrnout do několika tvrzení: 1. Významná převaha dětí byla pouze u regionu Moravskoslezsko, kdyţ index stáří dosáhl velice nízké hodnoty 49. Dětí tak ţilo v tomto regionu dvakrát více neţ občanů ve věku 65 a více let. 2. Tři regiony soudrţnosti (Severozápad, Střední Morava a Severovýchod) jiţ dosahovali méně výrazné převahy dětí, kdyţ jejich index stáří byl niţší neţ odstatně menší jiţ byla převaha dětí u regionů soudrţnosti Jihozápad, Jihovýchod a Střední Čechy. Index stáří těchto území se pohyboval v intervalu od 60 do Nejméně výraznou převahou dětí nad seniory se vyznačoval region rahy, který tak zaznamenal největší relativní zastoupení seniorů ve své populaci z pohledu územní diferenciace na úrovni NUTS 2. Index stáří přesáhl hodnotu

9 5. Nejmladší populaci měl region soudrţnosti Moravskoslezsko a naopak nejstarší populaci měl region rahy. Index stáří srovnávaných dvou územních jednotek dosáhl rozdílu 34, tzn. váhy jedné třetiny. Obrázek 3: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu Zdroj: vlastní zpracování Hodnocení prostorové diferenciace po téměř dvaceti letech v roce 2009 (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) můţeme shrnout do těchto bodů: 1. řevahu zastoupením dětí nad seniory mají dnes jenom dva regiony soudrţnosti: Severozápad (92) a Střední Čechy (95). 2. Všech zbývajících pět regionů dosáhlo stavu vyšší četnosti seniorů v populaci neţ dětí, tzn. ţe jejich index stáří přesáhl rovnováţnou hranici Mírná převaha nejstarších občanů nad dětmi je ještě v regionech Moravskoslezsko, Severovýchod a Jihozápad. Index stáří zde sice překročil hodnotu jednoho sta, ale jště nedosáhl hodnoty Další dva regiony soudrţnosti Střední Morava a Jihovýchod mají dnes statisticky významnější zastoupení seniorů v populaci, kdyţ jejich index stáří se pohybuje okolo hodnoty Výrazná převaha občanů starších 64 let je zatím jenom u regionu rahy. Míra této převahy je vyjádřena hodnotou indexu stáří okolo 130. Na kaţdých sto dětí v raze tak připadá 130 seniorů. Je to potvrzením skutečnosti, ţe v tomto prostoru je proces stárnutí nejdále. 6. Nejmladší populací se vyznačuje Severozápad a naopak nejstarší populace ţije v raze. Rozdíl v indexu stáří těchto dvou územních jednotek je výrazných 38 (více neţ čtyřiceti procentní rozdíl). 127

10 Velice zajímavé je dvacetileté srovnávání síly procesu stárnutí jendotlivých regionů NUTS 2 v Česku. To nám umoţní výpočty dynamického indexu stáří (is D ). Obrázek 4: Zobrazení územní diferenciace podle ukazatele is v roce 2009 metodou kartogramu. Zdroj: vlastní zpracování Dynamický index stáří nám změřil za posledních dvacet let rychlost procesu stárnutí u českých regionů NUTS 2 (obrázek ). Nejrychleji se proces stárnutí odehrává v regionech Moravskoslezsko a Střední Morava. Druhou skupinu v rychlosti procesu stárnutí tvoří regiony Jihovýchod, Severozápad, Severovýchod a Jihozápad. Viditelně nejpomalejší prohlubování procesu stárnutí se odehrává na území regionů rahy a především Středních Čech. Závěr Na území Česka máme dva regiony soudrţnosti (Severozápad a Střední Čechy) se zastoupením dětí okolo 15 %. Dalších pět území NUTS 2 má dnes procentuální podíl dětí 14 % (Severovýchod, Moravskoslezsko, Jihozápad, Střední Morava, Střední Čechy a Jihovýchod). Nejmenší podíl dětí má území hlavního města rahy (12 %). Nejrychleji za posledních dvacet let probíhá proces stárntí populace v regionech soudrţnosti Moravskoslezsko a Střední Morava. odíl dětí na obyvatelstvu Moravskoslezska poklesl z 22,6 % v roce 1991 na současných 14,3 %. To představuje relativní úbytek váhy dětí o 8,3 %. Stejné území se vyznačovalo nejmenším podílem seniorů (11,2 %) v roce 1991, ale proces stárnutí nebyl tak dynamický jako u dětské sloţky. Dnes jej relativní váha seniorů (14,9 %) řadí aţ za regiony soudrţnosti Střední Čechy a především pak Severozápad. V ostatních regionech je relativní váha seniorů vyšší. Ale i tak se odehrál na území Moravskoslezska nejrychlejší proces stárnutí obyvatel za posledních dvacet let (is D 12,9). 128

11 Tabulka 2: Demografické ukazatele změn procesu stárnutí regionů soudrţnosti Česka mezi roky 1991 a 2009 Zdroj: vlastní zpracování, data ČSÚ Nejména za posledních dvě dekády zestárla populace v regionu soudţnosti Střední Čechy. Došlo tam k nejmenšímu poklesu relativního zastopení dětí (o 6 %) a současně k druhému nejmenšímu relativního zastopení seniorů. Dynamický index stáří dosáhl hodnoty 2,3 %. Druhé v pořadí nejpomalejšího procesu stárnutí je území hlavního města rahy. Je to dáno jist i tím, ţe je zde uţ od počátku 90-tých let minulého století největší relativní zastoupení seniorů (16,1 %) a také dlouhodobě nejmenší podíl dětí za současné vysoké hodnoty indexu stáří (130). Vzhledem k výše popsanému regionálnímu procesu stárnutí je zřejmé, ţe dnes jsou rozdíly v zastopení dětí a seniorů mezi regiony soudrţnosti Česka menší neţ tomu bylo na počátku devadesátých let minulého století. Seznam literatury a zdrojů [1] DLUGOSZ, Z., KUREK S. (2009): opulation Ageing and its redictions for 2030 in the Malopolskie voivodship Compared to oland and Europe. Moravian Geographical Reports, 17, č. 1, s [2] RABUŠIC, L. (2001): Kde ty všechny děti jsou? raha, SLON, 261 s. [3] ŠOTKOVSKÝ, I. (1998): Úvod do studia demografie. Ostrava: VŠB - TU Ostrava. 1 doplněné vydání, 159 s. [4] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulační vývoj Moravskoslezského kraje. In: Sucháček, J. (ed.) Regionální rozvoj včera, dnes a zítra. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, s [5] ŠOTKOVSKÝ, I. (2009): opulation Ageing in the Moravian-Silesian Region. In: ECON 08 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 15, No. 1, pp [6] ŠOTKOVSKÝ, I. (2010): Age and Gender Distributions of Czech Cohesion Regions after In: ECON 10 (Journal of Economics, Management and Business). Ostrava, Faculty of Economics, VŠB TU Ostrava, volume 18, No. 2, pp

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Úvodem V roce 2006 vyhlásilo MMR výzkumný program WD - Výzkum pro potřeby řešení regionálních

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie

7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie 7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY 7.1 Karta jevu (procesu): Prostorové znaky a sídelní hierarchie Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Sociodemografický Územněsprávní členění, rozloha, lidnatost Kriteria jevu (procesu):

Více

Příjmy krajských samospráv

Příjmy krajských samospráv mld. Kč Hospodaření krajů Příjmy krajských samospráv se v posledních pěti letech zvyšovaly v průměru o 1 % ročně. V letech 2009 a 2010 se zvýšily o 4 %, resp. o 3 %, zatímco v navazujících dvou letech

Více

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky

DISPARITY KRAJŮ ČR. Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky DISPARITY KRAJŮ ČR Pavla Jindrová Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav matematiky Abstract: The Czech Republic is structured among 14 regions (NUTS3). The comparison among regions of

Více

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008

Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Vybrané mzdové charakteristiky v krajích ČR členěné podle věku a pohlaví v roce 2008 Luboš Marek, Michal Vrabec Souhrn: V tomto příspěvku jsme se zaměřili na zkoumání rozdílů u běžných charakteristik mzdových

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Míra přerozdělování příjmů v ČR

Míra přerozdělování příjmů v ČR Míra přerozdělování příjmů v ČR Luboš Marek, Michal Vrabec Anotace V tomto článku počítají autoři hodnoty Giniho indexu v České republice. Tento index je spočítán nejprve za celou ČR, poté pro skupinu

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

2.3 Proměna věkové struktury

2.3 Proměna věkové struktury 2.3 Proměna věkové struktury Proces suburbanizace má značný vliv na proměnu věkové struktury obcí (nejen) v suburbánní zóně Prahy. Vzhledem k charakteristické věkové struktuře migrantů (stěhují se především

Více

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007

Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007. Activity of branch of logopaediology in the CR in the year 2007 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 6. 2008 20 Činnost logopedických pracovišť v ČR v roce 2007 Activity of branch of logopaediology in the CR in the

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice 2 Obyvatelstvo Cílem této kapitoly je zhodnotit jednak současný a dále i budoucí demografický vývoj ve městě. Populační vývoj a zejména vývoj věkové struktury populace má zásadní vliv na poptávku po vzdělávacích,

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci OBCE JAKO ŽADATELÉ A PŘÍJEMCI ZE SF / FS LEDEN 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA ÚZEMÍ ORP HUSTOPEČE červen 2013 1 Zpracovatel: GaREP, spol. s r.o. Náměstí 28. října 3 602 00 Brno RNDr. Hana Svobodová, Ph.D. RNDr. Kateřina Synková Ing. Jan Binek, Ph.D. 2 1.

Více

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský

Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Katedra ekonomie kek@opf.slu.cz kek.rs.opf.slu.cz Vývoj mezd v jednotlivých krajích České republiky s důrazem na kraj Moravskoslezský Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph. D. Ing. Karin Gajdová Obchodně podnikatelská

Více

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Stáří na Zemi. VY_32_INOVACE_Z.1.03 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Organizace veřejné správy v ČR

Organizace veřejné správy v ČR Organizace veřejné správy v ČR Přednáška č. 4 Územní státní správa JUDr. Marek Starý, Ph.D. Praha, 2011 Územní členění státu Individuální záležitost každého státu V historickém i evropském kontextu se

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj

Rozbor udržitelného rozvoje území Královéhradecký kraj 5.7 SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Pro hodnocení vývoje jednotlivých ukazatelů v čase je vždy stanoveno orientační časové období, ve kterém měly být jednotlivé indikátory srovnávány a sledovány: Nejčastěji

Více

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012

Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2006 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 11. 2013 50 Péče o pacienty s diagnózou F63.0 - patologické hráčství v ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v

Více

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY

VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY VĚKOVÁ STRUKTURA OBYVATEL JIHOMORAVSKÉHO KRAJE A JEJÍ ZMĚNY Jaroslav Dufek Bohumil Minařík Abstrakt Práce je zaměřena na analýzu věkové struktury obyvatel okresů JM kraje a vztahuje se ke konci let 2001

Více

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005

III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 III. Charakteristika výsledků 4. čtvrtletí 2005 Prezentované výsledky šetření charakterizují (v souladu s uplatněnými mezinárodními metodickými přístupy) populaci žijící pouze ve vybraných bytech. Situace

Více

SISP - charakteristika výběrového souboru

SISP - charakteristika výběrového souboru SISP - charakteristika výběrového souboru Výběr osob ve Studii individuální spotřeby potravin reprezentuje populaci České republiky dle Výsledků sčítání lidu, domů a bytů, 21. Šetření se zúčastnilo 259

Více

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu:

Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností (číslo projektu: Benchmarking pro správní obvod ORP Moravská Třebová s rozšířenou působností (číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001) 1 SO ORP Moravská Třebová charakteristika území Správní obvod obce s rozšířenou působností

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010

Vrozené vady u narozených v roce 2010. Congenital malformations in births in year 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 10. 2012 51 Souhrn Vrozené vady u narozených v roce 2010 Congenital malformations in births in year 2010 V roce

Více

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12

OBSAH. Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 OBSAH Obsah 1 ABSTRAKT 8 2 SOUHRN 10 3 ÚVOD 12 SITUAČNÍ ANALÝZA UŽÍVÁNÍ DROG V ŠIRŠÍM KONTEXTU 17 SOCIODEMOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA 18 /1 Demografický vývoj a věková struktura 19 /2 Porodnost a plodnost

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ

STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ STÁRNOUCÍ POPULACE OSTRAVY SOUČASNÝ STAV A OČEKÁVANÝ VÝVOJ Oldřich Solanský Abstrakt Uvedený příspěvek je stručnou analýzou současného stavu populace v Ostravě a výhledem věkového složení obyvatel tohoto

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení

Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta stavební Katedra městského inženýrství Výsledky analýzy regionálních lních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení Regionální disparity jejich pojetí,

Více

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008

Vrozené vady u narozených v roce 2008. Congenital malformations in births in year 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 9. 2010 53 Vrozené vady u narozených v roce 2008 Congenital malformations in births in year 2008 Souhrn V roce 2008

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita, spotřeba ovoce a zeleniny Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 12. 2010 70 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Index tělesné hmotnosti, fyzická aktivita,

Více

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková

HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC. Věra Jeřábková ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PÉČE O SENIORY V ČESKÉ REPUBLICE HEALTH AND SOCIAL CARE OF SENIORS IN THE CZECH REPUBLIC Věra Jeřábková Abstract Due to medical advances and lifestyles changes of individuals the quality

Více

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy

Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce Odhad vývoje počtu obyvatel do roku 2020 Městské části Praha 21 Újezd nad Lesy Zpracoval Petr Gibas, MSc. Odbor strategické koncepce, oddělení strategie

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem

ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem ROP Severozápad 2009 Vize přestává být snem listopad 2009 Téma příspěvku: Rok 2013. a co dál? Ing. Lucie Bučinová Příprava kohezní politiky na období 2014 2020 Evropská úroveň Barcova zpráva Program pro

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

Geografie sídel. Přednáška z předmětu KMA/SGG. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Geografie sídel Přednáška z předmětu KMA/SGG Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Datum vytvoření: 5. 3. 2007 Datum poslední aktualizace: 13. 3. 2013 Obsah přednášky Základní definice Klasifikace

Více

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH

DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH DIFERENCOVANÝ EKONOMICKÝ ROZVOJ V REGIONECH ČR POTŘEBA MAKROEKONOMICKÝCH INDIKÁTORŮ PRO ŘÍZENÍ V REGIONECH Miloslav Chlad V rámci EU se v rozhodující míře pro regionální politiku využívá regionální úroveň

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Přirozený pohyb obyvatelstva. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Přirozený pohyb obyvatelstva Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Měření demografických jevů počty událostí (absolutní údaje) hrubé míry * specifické / diferenční míry pro různá pohlaví,

Více

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV?

Rurální sociologie = Sociologie venkova. Co to je VENKOV? Rurální sociologie = Sociologie venkova Co to je VENKOV? Který z uvedených pojmů si nejvíce spojujete s venkovem? Výzkum Obrazy venkova, Sociologická laboratoř 2005, 1591 respondentů 1. Zemědělství 2.

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Konference Zaměstnanost 2015 / Karlovy Vary Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 13 19. 10. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK

Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK Strategie hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje Kanceláře zmocněnce vlády pro MSK, ÚK a KVK 1 Vymezení pomoci strukturálně postiženým krajům ( MSK, ÚK a KVK)

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad)

Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002. (zdroj dat: Český statistický úřad) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 25.6.2003 39 Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz v České republice za rok 2002 (zdroj dat: Český statistický úřad)

Více

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA

GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA GEOINFORMATICKÁ PODPORA CHARAKTERISTIKY OBYVATELSTVA ČESKÉHO SLEZSKA Bakalářská práce SIRNÝ Lukáš Institut geoinformatiky VŠB - Technická univerzita Ostrava 17. Listopadu 15 708 33 Ostrava Poruba E mail:

Více

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005

Potraty v roce 2005. Abortions in year 2005 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.3.2006 8 Potraty v roce 2005 Abortions in year 2005 Souhrn Celkový počet potratů v roce 2005 poklesl na 40 023.

Více

Tabulka 1: Registrované vrstvy pro MPSV (tříděno podle hierarchie) (stav 31.12.2014)

Tabulka 1: Registrované vrstvy pro MPSV (tříděno podle hierarchie) (stav 31.12.2014) Tabulka 1: Registrované vrstvy pro MPSV (tříděno podle hierarchie) (stav 31.12.2014) Název vrstvy Fyzický název Obsah Počet areálů Identifikátor vrstvy rozsah: ČR CR S_STAT Areál ČR 1 CR NUTS2 S_NUTS2

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky

Statistiky seniorů. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů. Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody seniorů a jejich následky 20.2.2013 Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Národní databáze... 3 1.2 Evropská databáze IRTAD...

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR

aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické dostupnosti bydlení v ČR 1 aktivita A0705 Metodická a faktografická příprava řešení regionálních disparit ve fyzické

Více

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev

Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad. Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad Souhrnné zhodnocení 1., 2., 3., 5. a 6. kola výzev Verze 1.0 ke dni 1. 3. 2011 Územní aspekty implementace Územní aspekty implementace ROP NUTS II Jihozápad

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 2 1 Název: Analýza lidských zdrojů: Podnikatelský inkubátor a Centrum transferu technologie při nově budovaném Technoparku

Více

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI

CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH DOMŮ. ZÁVISLOST CENY A NÁJEMNÉHO m 2 BYTU NA JEHO VELIKOSTI Regionální disparity v dostupnosti bydlení, jejich socioekonomické důsledky a návrhy opatření na snížení regionálních disparit WD - VÝZKUM PRO ŘEŠENÍ REGIONÁLNÍCH DISPARIT - BYDLENÍ CENY A NÁJEMNÉ RODINNÝCH

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 11. 5. 2010 13 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012

Činnost záchytných stanic v roce 2012. Activity of sobering-up stations in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 6. 2013 16 Činnost záchytných v roce 2012 Activity of sobering-up stations in 2012 Souhrn Tato Aktuální informace

Více

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025

Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 ANALYTICKÁ ČÁST Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016-2025 Program rozvoje města Frenštát pod Radhoštěm pro období 2016 2025 zpracovala společnost PROCES Centrum pro rozvoj obcí

Více

2. Kvalita lidských zdrojů

2. Kvalita lidských zdrojů 2. Kvalita lidských zdrojů 2.1 Struktura obyvatel Sídelní struktura Osidlování území současného Moravskoslezského kraje bylo prováděno převážně v raném středověku zakládáním měst na tradičních obchodně-dopravních

Více

Sledování regionálních rozdílů

Sledování regionálních rozdílů Sledování regionálních rozdílů Deskripce regionů Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Ostrava 2004 1. ÚVOD Pro přípravu programových dokumentů regionálního rozvoje a formování regionální politiky je výchozím

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Barometr 2. čtvrtletí 2012

Barometr 2. čtvrtletí 2012 Barometr 2. čtvrtletí 2012 Podle údajů Bankovního a Nebankovního registru klientských informací dosáhl dluh obyvatelstva k 30. 6. 2012 výše 1 301 mld. Kč, z toho objem dlouhodobých úvěrů dosáhl výše 951,5

Více

Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz

Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech. Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Úvod do regionální politiky a regionálního rozvoje: o regionech Centre for Analysis of Regional Systems cenars.upol.cz Organizace výuky první polovina semestru (do 24. 3.): přednášky Halás druhá polovina

Více

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu Závěrečná zpráva z třetí etapy projektu ZPRACOVÁNÍ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ PRO PŘÍPRAVU HODNOCENÍ PRŮBĚŽNÉHO PLNĚNÍ CÍLŮ SRR ČR A DOPADŮ KOHEZNÍ POLITIKY NA REGIONY ČR hlavní zpracovatel projektu společnost

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 11 23. 10. 2013 Lékárenská péče v Moravskoslezském kraji v roce 2012 Pharmaceutical

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012

Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR v letech 2007 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 17. 12. 2013 55 Péče o pacienty s poruchami příjmu potravy v psychiatrických ambulantních a lůžkových zařízeních ČR

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013

Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013. Incidence of tuberculosis in the Czech Republic in 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19. 11. 2014 30 Souhrn Výskyt tuberkulózy v České republice v roce 2013 Incidence of tuberculosis in the Czech Republic

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013

Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor rozvoje a strategie regionální politiky Ústav územního rozvoje Úkol A.4.7./RP Hodnocení Indikátorů Strategie regionálního rozvoje 2007-2013 Ministerstvo pro místní

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e

DIVÁCI TV ÓČKO. O b ch o d n í p r e z e n t a c e DIVÁCI TV ÓČKO O b ch o d n í p r e z e n t a c e CELKOVÁ SLEDOVANOST TV ÓČKO Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je to tak první česká tematická televize se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského Ţáky

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí

Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Předpokládaný vývoj hospodaření měst a obcí v roce 2014 a predikce na rok 2015 Zadluženost obcí Miroslav Matej, Ministerstvo financí leden 2015 Hospodaření obcí v roce 2014 stav: listopad 2013 vs. listopad

Více

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001

Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 12. 2002 61 Lékaři, stomatologové a farmaceuti podle hlavního oboru činnosti (fyzické osoby) v roce 2001 Řada lékařů

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY

A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY A.7. SOCIODEMOGRAFICKÉ PODMÍNKY Přehled sledovaných jevů v grafické a tabulkové příloze Sledovaný jev Grafická příloha kartogram č. Tabulková příloha tabulka č. Hustota zalidnění podle obcí 47 - Index

Více

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení

5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení 5.8 BYDLENÍ 5.8.1 Základní charakteristika bytového fondu a vývoj bydlení V Královéhradeckém kraji převládá venkovské osídlení s nadprůměrným zastoupením nejmenších obcí s méně než 1 tis. obyvatel a s

Více

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR

lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen prevalence HIV/AIDS asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR Globáln lní epidemie HIV/AIDS Metodika vytvářen ení odhadů prevalence HIV/AIDS Současn asná epidemiologická situace HIV/AIDS v ČR M.Malý M. Brůčková Státní zdravotní ústav Praha Globální přehled epidemie

Více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více

MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 15-64. 65 a více MĚSÍČNÍK VÝZKUMU SHARE (50+ v Evropě) 2/2013 Zpravodaj SHARE Survey of Health, Retirement and Ageing in Europe Třetina obyvatel starších 50 let žije sama Stárnutí populace není pouze tématem pro demografy

Více