spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR"

Transkript

1 spektrum časopis Svazu průmyslu a dopravy ČR Podpora exportu podnikatelské mise Irák, Súdán, Chile Stanovisko SP ČR k návrhu Politiky ochrany klimatu Co je v zákonech roku 2009 nového a na co se zapomíná Zahájena diskuse k budoucí strategii EU

2 Zpravodaj Spektrum je oficiální informační médium Svazu průmyslu a dopravy ČR nejsilnější český zaměstnavatelský svaz nevládní nezávislá organizace, která si klade za cíl vytvářet vhodné podmínky pro podnikání navazuje na předválečný Ústřední svaz československých průmyslníků Svaz průmyslu a dopravy ČR je členem mezinárodních organizací IOE Mezinárodní organizace zaměstnavatelů (od roku 1992) BUSINESSEUROPE Konfederace evropského podnikání (od roku 1993) BIAC poradní výbor pro průmysl a obchod OECD (od roku 1996) členských firem subjektů par tneři 29členských subjektů Asociace českého papírenského průmyslu Asociace inovačního podnikání ČR Asociace leteckých výrobců Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR Asociace spotřební elektroniky Asociace strojních inženýrů Asociace výzkumných organizací Asociace zemědělské a lesnické techniky CECED CZ Sdružení evropských výrobců domácích spotřebičů Česká manažerská asociace Českomoravská elektrotechnická asociace Český svaz zaměstnavatelů v energetice Odvětvový svaz Hutnictví železa Sdružení automobilového průmyslu Sdružení výrobců a dodavatelů vzduchotechniky Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska Svaz českých a moravských spotřebních družstev Svaz českých a moravských výrobních družstev Svaz dopravy ČR Svaz chemického průmyslu ČR Svaz kovohutnického průmyslu Svaz plastikářského průmyslu ČR Svaz sléváren ČR Svaz strojírenské technologie, zájmové sdružení, SST Svaz výrobců cementu ČR Svaz výrobců vápna ČR Škoda Holding, a.s. Unie soukromých bezpečnostních služeb České republiky Unie středního stavu České republiky Partner: Zpravodaj Spektrum, oficiální médium Svazu průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR), Jankovcova 1569/2c, Praha 7, tel.: , fax: , SPektrum: tisk: Tiskárna Macík, Sedlčany 1128, Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou s.p., odštěpný závod Střední Čechy v Praze, č.j. NP 3285/99 P ze dne , ISSN

3 Dovolte mi v posledním čísle Spektra v letošním roce zamyslet se nad průběhem roku 2009 především z pohledu mého zaměření v rámci SP ČR tedy oblasti zahraničních vztahů. Náš svaz se účastní činnosti v celé řadě formálních mezinárodních organizací jako např. BUSINESSEUROPE, BIAC, ILO, IOE i neformálních organizací jako je např. Iniciativa CEE (pravidelné setkávání představitelů zaměstnavatelských svazů zemí střední a jihovýchodní Evropy) ve větší či menší míře angažovanosti. Bohužel ne dostatečně využíváme možností daných nám členstvím v těchto organizacích, neboť doplácíme především na nedostatek zdrojů, který nám neumožňuje vysílat naše zástupce ať již na krátkodobé cesty tak na dlouhodobé pobyty do zahraničí. To se samozřejmě projevuje v možnosti ovlivňování dění v těchto organizacích včetně připravovaných materiálů a připomínkování směrnic EU. Pokud srovnáme reprezentaci SP ČR a např. partnerského rakouského IV v BUSINESSEUROPE, tak se nelze divit, že ač náš zástupce je opravdu vynikající, jsme schopni většinou maximálně sledovat, co se děje, ale ne dostatečně důrazně a včas lobbovat ve prospěch českých podnikatelů při přípravě velkého množství rozmanitých materiálů EK. Obdobná situace je v BIAC poradním výboru při OECD. Tímto doplácíme nejen praktickými dopady na náš průmysl a dopravu, ale nejsme schopni ani dostatečně obhajovat pozice ČR jako takové. I když připouštím, že některé postoje českých vrcholných politiků jsou téměř neobhajitelné. Ti z nás, kteří se v průběhu roku 2009 setkávali se zahraničními partnery, ať již při jednání v zahraničí, tak v ČR jistě ví, o čem mluvím. Důvodem nedostatku zdrojů pro obhajování a reprezentaci životních zájmů českého průmyslu je, že většina podnikových reprezentací si neuvědomuje, že podmínky pro podnikání se stále ve větší míře tvoří mimo území ČR a odmítají nést příslušný podíl na nákladech spojených s možností spoluvytváření pravidel hry v ekonomice EU. Pokud v této oblasti nedojde ke změně postoje, budeme stále v defenzivě při tvorbě pravidel a podmínek pro podnikání v Evropě, ale i ve světě. Zdánlivé úspory se tak později projeví v nákladech na dodatečné odstraňování překážek v podnikání a v omezených či nevyužitých možnostech českých firem v rozvoji podnikání na trhu EU. V řadě případů pak i v důsledku tohoto postoje naši podnikatelé se zpožděním zjišťují, co vše je v rámci pravidel EU možné (viz kontrola v energetických firmách). Při hodnocení postavení českých zaměstnavatelů v mezinárodním kontextu nemohu nezmínit cílené nezavádění společné evropské měny v ČR. Tento postoj především minulé vlády přinesl a dále bude českým vývozcům přinášet obrovské ztráty. Roli vývozu v naší ekonomice nemusím jistě zmiňovat. Obavy politiků spojené se zaváděním eura (např. růst inflace a zdražování) se v případě Slovinska a Slovenska ukázaly jako liché. Volatilita kursu české koruny navíc snižuje objem zahraničních investic a negativně tak ovlivňuje zaměstnanost. Obávám se, že země, které nemají společnou evropskou měnu, budou postupně hrát v ekonomice EU druhé housle. Vzhledem k tomu, že se blíží konec roku, využívám této příležitosti, abych poděkoval všem zaměstnancům SP ČR, kteří se v roce 2009 podíleli na spolupráci SP ČR se zahraničím a popřál všem členům SP ČR hezké Vánoce a jen samé osobní i pracovní úspěchy v roce Ing. Stanislav Kázecký, CSc. viceprezident SP ČR pro zahraniční vztahy

4 Úvodník Stanoviska, události, lobby 3 Stanovisko SP ČR k návrhu Politiky ochrany klimatu 5 Stanovisko SP ČR k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje 6 Co je v zákonech roku 2009 nového a na co se zapomíná 8 Informace o změnách v zaměstnávání důchodců 9 Jednání v ČNB žádné skvělé zprávy 5 Nové sídlo Svazu průmyslu a dopravy ČR Podpora exportu 11 O naše firmy byl v Chile zájem 12 Podnikatelská mise do Iráku 13 Příležitost pro české strojírenské firmy v oblasti energetiky 14 Podnikatelská mise do Súdánu 15 Setkání českých podnikatelů se zástupci nigerijské agentury NDDC Pohled médií 16 V listopadu se nosila střízlivost EU a mezinárodní organizace 18 Zástupci OECD na Svazu průmyslu a dopravy 18 Globální fórum OECD k problematice eko-inovací 19 Hybnou silou budou znalosti! 20 Klíčové poselství o zaměstnanosti v Evropě v roce EURES : 15 let pomáhá hledat práci v Evropě 21 Ekonomická krize a vyhodnocení realizace Lisabonské strategie tématem jednání CEE 21 Prezident Barroso odhalil svůj nový tým 22 Sekce pro zaměstnanost, sociální věci a občanství EHSV 22 Sekce pro vnější vztahy EHSV 23 Skleněný strop se prolamuje do vedení firem se dostává více žen 23 Debata o společenské odpovědnosti firem ve vztahu k transparentnosti 24 Evropská agentura pro bezpečnost a zdraví při práci v Bilbao 24 Na projekt Vzdělávejte se! půjde více peněz CEBRE 25 Práva spotřebitelů: Vylepšení jednotného trhu je důležité, ale má svou cenu! 26 Ambiciózní plán na podporu evropské excelence platforma ATOMIUM CULTURE Projektové aktivity 27 Bezplatné akce pořádané pro členské firmy v regionech ČR 28 Sociální partneři silní hráči na trhu práce a v systému vzdělávaní? Co Vás může zajímat 29 Firmou roku 2009 člen Svazu průmyslu a dopravy ČR 30 Jak se (s)právně chránit? Inzerce HBI, FOK,Topvision, Lobby, MSF D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. obsah

5 Stanoviska, události, lobby V minulém čísle Spektra jsme vás informovali o stanovisku Svazu ke Státní energetické koncepci. Připomínáme, že náš postoj byl přes dílčí připomínky kladný a že budeme podporovat realizační kroky, které budou tento koncepční dokument naplňovat. V aktuálním čísle vás chceme informovat o našich stanoviscích ke dvěma dalším dokumentům. Jedním z nich je Politika ochrany klimatu, jejíž zpracování jsme dlouhou dobu požadovali. Její návaznost na státní energetickou koncepci je zřejmá. Bohužel musíme konstatovat, že existují rozpory mezi těmito dvěma dokumenty, které bude potřeba řešit. Najít takové řešení nebude jednoduché. Pro vaši informaci otiskujeme celé znění našeho stanoviska. Stalo se pravidlem, že vláda zpracovává tzv. Strategii udržitelného rozvoje. Její aktualizace probíhá v těchto dnech. Jsme přesvědčeni o tom, že základní problém spočívá v úloze a pojetí tohoto materiálu. Klademe si otázku, zda jde skutečně o souhrnnou strategii nebo zda jde o dokument, který by se měl zabývat některými aspekty rozvoje, zvláště environmentálními. Z našeho stanoviska vyplývá, že tento dokument má některé rysy, které nasvědčují tomu, že zpracovatelé si dávají ambice předložit souhrnnou strategii. V tomto směru je materiál pro nás nepřijatelný. Stejně tak si klademe otázku, proč předkladatelem je MŽP. Pro vaši informaci otiskujeme plné znění našeho stanoviska k tomuto dokumentu. Stanovisko SP ČR k návrhu Politiky ochrany klimatu (POK), MŽP ČR, říjen 2009 SP ČR vítá skutečnost, že návrh POK zabírá vedle průmyslu též další odvětví národního hospodářství a připomíná, že průmysl v ČR v období nesl hlavní zátěž snížení emisí CO 2 o 24%, zatímco ostatní odvětví buď v emisích stagnovala, nebo dokonce pokračovala v růstu (kupř. doprava). Současný potenciál dalšího snižování emisí CO 2 je v průmyslu již ze značné části vyčerpán a jeho velikost, uvedená v POK, je srovnatelná kupř. s potenciálem dosud opomíjeného sektoru zemědělství. SP ČR podporuje důraz, který návrh POK klade na energetické úspory a zvyšování energetické účinnosti výrobních procesů a očekává, že tyto procesy v průmyslu budou masivně podpořeny finančními prostředky, generovanými po roce 2013 z aukcí povolenek. SP ČR dále očekává, že významný podíl těchto finančních prostředků bude orientován na R&D v oblasti nových nízko emisních zdrojů energie, a to jak formou podpory domácího průmyslového výzkumu, tak podporou účasti českých institucí v mezinárodních projektech. K vlastnímu návrhu POK má SP ČR následující zásadní připomínky: 1. POK nemůže preferovat řešení časově vzdálenějších globálních rizik klimatických změn před reálnými hrozbami v krátkodobém a střednědobém horizontu, vycházejících z otázek národní energetické bezpečnosti. To se týká zejména návrhu využití plynu pro provoz nových tří elektrárenských bloků v základním zatížení, které by významně zvýšilo dovozní závislost ČR na importu zemního plynu, ze ¾ dováženého ze zdrojů pod silným politickým vlivem. Provoz nových paroplynových/ plynových bloků by měl být orientován pouze na výrobu špičkové spotřeby. 2. SP ČR nesouhlasí se srovnáním závislosti na dovozu z politicky citlivých teritorií pro dovoz plynu a dovoz jaderných paliv. Pro jaderná paliva je dostupné širší portfolio výrobců a záměna výrobce paliva je realizovatelná v období do dvou let. V případě importu zemního plynu se z povahy jeho dostupnosti a přepravy jedná o dlouhodobé časové horizonty. 3. SP ČR zásadně nesouhlasí s podmiňováním využití jaderné energie jen pro případy přímé náhrady odstavených uhelných bloků. Jaderná energetika je v zásadě bezemisní v každém ohledu a nelze souhlasit s úzce národní interpretací závazků snižování emisí CO 2, která z textu návrhu POK vyplývá. Je překvapující, že MŽP ČR zde opouští zásady Jednej lokálně, mysli globálně a pozitivní efekty jaderné energetiky v ochraně klimatu interpretuje na zúženém národním základě. 4. SP ČR zcela postrádá pro vzdálenější výhled do roku 2050 potenciální roli výstavby vodíkového hospodářství v dopravě a dalších odvětvích národního hospodářství a jeho vazbu na jadernou energetiku. 5. SP ČR zásadně nesouhlasí s jednostrannou orientací POK na obnovitelné zdroje energie (OZE). Očekává, že OZE budou uplatňovány tam, kde je to účelné a efektivní. Přímá podpora užití OZE by měla vycházet z jejich nákladové křivky s tím, že bude poskytována pouze do určitých mezních nákladů. Podpora OZE s vyššími měrnými náklady by byla orientována pouze na R&D. 6. SP ČR postrádá výraznější podporu POK pro kogeneraci jak v průmyslu, tak v CZT. CZT nelze jednostranně orientovat pouze na OZE/využití biomasy bez respektování lokálně specifických podmínek. SEK státní energetická koncepce POK politika ochrany klimatu OZE obnovitelné zdroje energie SEA Směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí (tzv. SEA směrnice). CZT Soustava centrálního zásobování teplem 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 3

6 Stanoviska, události, lobby Pro výstavbu OZE je nezbytné uplatňovat obdobná ekonomická a environmentální kriteria, jako pro ostatní zdroje energie. V oblasti ochrany životního prostředí je nezbytné důsledně uplatňovat kupříkladu kriteria ochrany krajinného rázu (větrná energie, fotovoltaika), udržitelného lesního hospodářství (dřevní štěpky a riziko úbytků lesního humusu), nepříznivé vlivy monokultur na udržitelné zemědělství (biopaliva) a mnohé další. Do nákladů OZE požaduje SP ČR doplnit náklady na vyvolanou výstavbu a posílení přenosové soustavy, zajištění podpůrných a systémových služeb včetně pohotovosti záložních zdrojů výroby elektrické energie. 9. POK podléhá režimu SEA. Její výsledky však nebyly společně s návrhem POK předloženy. SP ČR požaduje tuto SEA projednat formou veřejného oponentního řízení s přizváním zainteresovaných zúčastněných stran. 10. SP ČR požaduje, aby návrh POK byl před projednáním vládou uveden do vzájemného souladu s návrhem Státní energetické koncepce s tím, že budou odstraněny zásadní rozpory zejména v oblasti energetické bezpečnosti státu a spolehlivosti dodávek energií. 11. Otázky adaptace na změnu klimatu jsou v návrhu POK řešeny zcela nedostatečně a z hlediska podpory nevyváženě v porovnání kupříkladu s OZE. Z řady dalších připomínek SP ČR uvádí připomínky dílčího charakteru: Teplotní časová řada Klementina dokladuje vliv tepelného ostrova rostoucí městské aglomerace a nikoliv růst teplot v ČR. Pro dokumentaci dlouhodobých změn teplot jsou vhodnější údaje Klimatického atlasu ČR (ČHMÚ 2007), které však dlouhodobou tendenci růstu teplot nepotvrzují. Požadavek na rozšiřování počtu a výkonů malých vodních elektráren je v rozporu s očekáváním POK v oblasti snižování srážkových úhrnů na území ČR. Text návrhu POK by měl projít odbornou recenzí k odstranění řady dalších obdobných nesrovnalostí a omylů. Ekonomické údaje POK nejsou doloženy příslušnými rozbory a analýzami. Chybí vyhodnocení dopadů zvýšené výroby energií z OZE s garantovanými výkupními cenami na cenu elektřiny pro konečného uživatele. Shrnutí: Návrh POK je kvalitní základ pro další diskuzi ochrany klimatu v ČR. Řada návrhů v oblasti úspor by mohla být doplněna do návrhu SEK, na druhou stranu otázky využití jaderné energie, OZE a plynu při snižování emisí musí být uvedeny do souladu s požadavky energetické bezpečnosti státu (která není na úrovni EU dosud efektivně řešena) a spolehlivosti dodávek energií. Materiál před schválením je nezbytné doplnit o relevantní věcné, ekonomické a environmentální analýzy a rozbory, výsledky procesu SEA k POK podrobit veřejné oponentuře. Otázky adaptace na změnu klimatu je nezbytné doplnit a řešit vyváženě s navrhovanými postupy snižování emisí. Chybí bilance dostupných zdrojů biomasy, zejména dřevní hmoty a dopady jejich využití v energetice na další odvětví národního hospodářství. 4 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

7 Nové sídlo svazu Svaz průmyslu a dopravy ČR oslaví 20. výročí opět ve svém již v lednu na nové adrese: Freyova 948/11, Praha Sledujte Stanovisko SP ČR k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje SP ČR má výhrady k předloženému materiálu Podrobněji: Neplní roli konsensuálního rámce pro zpracování dalších materiálů koncepčního charakteru, jako jsou sektorové politiky nebo akční programy a být tak východiskem pro strategické rozhodování vlády, resortů a pro meziresortní spolupráci. Podle našeho názoru si aktualizace SUR ČR uložila za cíl reflektovat domácí i globální vývoj v uplynulých pěti letech, určit hrozby pro další vývoj ČR z tohoto vývoje vyplývající a zároveň najít cesty, jak se těmto hrozbám vyhnout. SP ČR je přesvědčen, že aktualizace SUR ČR (2009) nesplnila ani tuto roli. Aktualizace byla zahájena v roce 2007, tedy delší dobu před začátkem globální finanční krize, a její důsledky v předkládaném návrhu nereflektovala. SP ČR nesouhlasí s tezí, že aktuální hospodářský vývoj nemůže mít významný vliv na dlouhodobé cíle SUR ČR horizontu 20 let jedná se svým způsobem o diskontinuitu a na takové diskontinuity by měla strategie alespoň upozorňovat. Za chybné považuje zejména nezměněné směrování k de materializované ekonomice. Průběh a mechanizmus vzniku a průběhu globální krize naopak zejména v USA ukázal zranitelnost této vývojové trajektorie. Priority dalšího rozvoje v pěti prioritních osách, patnácti dílčích prioritách a čtyřiceti šesti prioritních programech jsou pak formulovány příliš obecně, což snižuje jejich vypovídací schopnost a využití v implementačním akčním plánu. SP ČR plně podporuje zejména prioritu Zajištění energetické bezpečnosti státu a zvyšování energetické surovinové efektivity národního hospodářství jako základní podmínky udržitelného rozvoje ČR v podmínkách absence společné energetické politiky EU. Zejména podporuje cíle Dosáhnout maximální nezávislosti, Dosáhnout maximální bezpečnosti a Podporovat udržitelnou energetiku s důrazem na optimální (tedy ne maximální) využití OZE. Za zcela nedostatečné považuje SP ČR návrhy řešení v prioritní ose 5, týkající se otázek reformy důchodového systému, reformy zdravotní péče a její financování a selhávání sociálního systému dávek, který produkuje nové generace vrstev na dávkách závislých a bez základních pracovních návyků. SUR ČR ke každé prioritní ose přiřazuje velice stručné kritické shrnutí dosavadního vývoje. Dílčí priority a prioritní cíle pak zpravidla načrtávají vývojovou trajektorii se zcela opačným znaménkem, než má dosavadní vývoj. SUR ČR však neuvádí, jak dosáhnout zlomového bodu obratu takové trajektorie, ani jaké zdroje k dosažení tohoto obratu budou použity a kde budou získány. V návrhu implementace SUR ČR podporuje SP ČR zejména princip rovnováhy tří pilířů udržitelného rozvoje; naproti tomu upozorňuje na reálná rizika spojená s jednostranným uplatňováním principu předběžné opatrnosti. Zcela pak postrádá uplatnění principu přiměřenosti jako jednoho z klíčových principů EU. 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 5

8 Stanoviska, události, lobby Co je v zákonech roku 2009 nového a na co se zapomíná V roce 2009 proběhla opět legislativní smršť, která přinesla řadu více či méně významných změn, týkajících se podnikání. Tyto změny byly někdy předmětem zájmu médií, ale většinou zůstaly na okraji mediálního zájmu a řada malých i velkých podniků na ně přišla až v okamžiku, kdy jim vznikla nějaká komplikace. Dále uvedené změny jsou jenom malou částí toho, co v roce 2009 podnikatelskou sféru, mimo krize, potkalo. 1. Zákon o platebním styku V souvislosti s novým zákonem o platebním styku, který je v účinnosti od , došlo k novele některých souvisejících zákonů, zejména pak zákona o správě daní a poplatků, pojistném na sociální zabezpečení a na všeobecné zdravotní pojištění. Úhrada pojistného Novela upravující platbu daně je účinná od 1. listopadu V případě plateb pojistného se nový postup uplatní od 1. ledna U zdravotního pojištění jde také o změnu splatnosti pojistného: dochází ke sjednocení lhůty se lhůtou pro platbu pojistného na sociální zabezpečení. Splatnost těchto odvodů je od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce a nikoliv v den, který je zaměstnavatelem určen pro výplatu mezd. Tato změna je účinná od 1. ledna Identifikační číslo EORI Nařízení Komise č. 312/2009 zavedlo povinnost registrace hospodářských subjektů obchodujících se zbožím se zeměmi mimo EU do nově vytvořeného Rejstříku hospodářských subjektů. Zaregistrováním je subjektu přiděleno tzv. číslo EORI, jehož používání je povinné od 1. července 2009 pro všechny firmy vyvážející/dovážející zboží z/do Evropské unie. Přidělené číslo EORI slouží pro identifikaci hospodářského subjektu v rámci celé Evropské unie. V České republice přiděluje čísla EORI Celní správa ČR prostřednictvím všech tuzemských celních úřadů. Vybraným subjektům byla čísla EORI přidělena automaticky. Subjekty, které do konce května 2009 číslo EORI neobdržely, o něj musí požádat u některého celního úřadu. Formulář žádosti a seznam požadovaných příloh lze nalézt na stránkách celní správy. 3. Novela obchodního zákoníku Z nejvýznamnějších změn vybíráme: Ruší se povinnost vyhotovovat při zvyšování základního kapitálu znalecký posudek znalcem jmenovaným soudem, pokud byla hodnota nepeněžitého vkladu zjištěna jiným transparentním způsobem trhem, z účetnictví nebo obecně uznávaným nezávislým odborníkem (viz ust. 59a 59c, ObchZ). Zmírňuje se ochrana věřitelů při snížení základního kapitálu pro případ, že snížení základního kapitálu nemá ohrozit dobytnosti jejich pohledávek (viz ust. 147, odst. 2). V důsledku novely druhé obchodněprávní směrnice č. 77/91/EHS dochází ke změně v oblasti nabývání vlastních akcií společností (viz ust. 161a). Společnosti budou mít za určitých podmínek možnost poskytnout finanční asistenci (poskytnutí půjček, úvěrů a záloh) za účelem nabytí jejich akcií nebo obchodních podílů (viz ust. 120a,b, 161 f,g). Vypouští se pravidlo, že smlouvy, jejichž účelem je zvýhodnění jakéhokoli akcionáře na úkor společnosti nebo jiných akcionářů, jsou neplatné (vypuštěn odst. 13 v 178). Na změnu ObchZ u nepeněžitého vkladu nemovitostí reaguje zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, podle něhož je základem daně z převodu nemovitostí v uvedených případech hodnota určená obecně uznávaným nezávislým odborníkem nebo hodnota určená reálnou cenou vykázanou v účetní závěrce za předcházející účetní období před valnou hromadou rozhodující o vkladu, pokud byla ověřena auditorem bez výhrad, rozhodne li tak statutární orgán podle 59a ObchZ. V případě vkladu je však převod nemovitostí podmíněně osvobozen od daně. Pokud vkladatel nepřestane být do 5 let společníkem společnosti, do níž nemovitost vložil, popř. sice přestane být společníkem, ale nemovitost je mu vrácena, daň z převodu nemovitosti se nevyměří. Nárok na osvobození však zaniká, pokud účast společníka vkladatele nemovitosti zanikne do 5 let od vložení vkladu a nemovitost mu není vrácena. Při převodu nemovitosti vkladem vzniká povinnost podat daňové přiznání, ve kterém je uplatněno podmíněné osvobození. Daň je vyměřena až v případě porušení podmínek, o kterých je vkladatel povinen správce daně informovat. 4. Změny v auditu společnosti Od 14. dubna 2009 platí nová pravidla pro provádění auditu, která stanovují důležité povinnosti i pro účetní jednotky s povinným auditem. Auditora schvaluje valná hromada U společností, jejichž účetní závěrka nebo konsolidovaná účetní závěrka má být ověřena auditorem, musí auditora určit nejvyšší orgán společnosti, což je valná hromada nebo jediný společník, akcionář. Zákon obsahuje i možnost určit auditora rozhodnutím dozorčí rady. Tento postup následuje pouze tehdy, pokud z objektivních důvodů (tedy nikoliv pouze z ekonomických nebo časových příčin) nebylo možné určit auditora rozhodnutím valné hromady. Pokud statutární orgán (např. jednatel, představenstvo) uzavře smlouvu s auditorem bez předchozího určeni valnou hromadou, resp. dozorčí radou, bude smlouva neplatná a odpovědnost za důsledky ponese statutární orgán. Tato pravidla platí pro smlouvy o auditu uzavřené po 14. dubnu Pokud společnost ještě před nabytím účinnosti zákona o auditorech ( ) uzavřela s auditorem smlouvu o povinném auditu s rozhodným dnem nejpozději , valná hromada auditora pro audit takových účetních závěrek určit nemusí ( 51 odst. 8 zákona o auditorech). 6 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

9 Zákon o auditorech mezi subjekty veřejného zájmu zahrnuje např. společnosti, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, banky, pojišťovny, obchodníky s cennými papíry či investiční společnosti a investiční fondy. Za subjekt veřejného zájmu jsou považovány rovněž obchodní společnosti (popř. konsolidující účetní jednotky), pokud průměrný počet jejich zaměstnanců v předcházejícím účetním období překročil ( 2 písm. m) zákona o auditorech). Výbor pro audit Tato povinnost se týká právnických osob, které naplňují definici tzv. subjektu veřejného zájmu. Jedná se zejména o povinnost zřídit výbor pro audit, který mimo jiné doporučuje auditora valné hromadě. Působnost a způsob rozhodování výboru pro audit je u některých forem subjektů tzv. veřejného zájmu nutné uvést ve stanovách. Subjekty veřejného zájmu musí splnit povinnosti související s výborem pro audit nejpozději do 31. prosince Výbor pro audit má tři členy jmenované z členů dozorčí rady nebo třetích osob, přičemž jeden z členů výboru musí být na subjektu veřejného zájmu nezávislý. Definici nezávislosti člena výboru pro audit zákon neuvádí. Mezi nezávislým členem výboru pro audit a subjektem veřejného zájmu by tedy neměl existovat přímý nebo nepřímý obchodní, pracovněprávní nebo jakýkoli jiný vztah, ze kterého by bylo možné usuzovat, že nezávislost člena výboru pro audit je ohrožena. Jedná se například o spřízněnost s vedením, majoritními akcionáři, dceřinou nebo holdingovou společností a auditorem subjektu veřejného zájmu. Při výběru nezávislého člena je nutné postupovat individuálně a obezřetně posuzovat jeho vztah k tzv. subjektu veřejného zájmu. Kompetence výboru pro audit vypočítává zákon o auditorech pouze příkladmo a patří tam např. sledování postupu sestavování účetní závěrky a proces auditu, posuzování nezávislosti auditora či doporučení auditora ( 44 odst. 4 zákona o auditorech). 5. Souhrnná novela občanského soudního řádu Dne 1. července 2009 nabyla účinnosti souhrnná novela zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ). Odpovědnost za doručení Hlavní změnou je přenesení odpovědnosti za doručení soudních písemností na adresáta písemnosti. Občan, který se nezdržuje na adrese trvalého pobytu, bude muset nově nahlásit svou doručovací adresu a na tu mu pak budou zasílány veškeré písemnosti v rámci soudního řízení. Pokud si občan nebude přebírat poštu na nahlášené doručovací adrese, půjde tato okolnost k jeho tíži. Písemnost určená do vlastních rukou se u fyzických osob vhodí po uplynutí úložní lhůty 10 dnů do domovní schránky. Tím se písemnost považuje za doručenou. Pokud doručovací adresu do evidence obyvatel nenahlásí, budou mu soudní písemnosti tímto způsobem účinně doručovány na adresu trva lého pobytu, i když se na ní nezdržuje. Ke zmírnění tvrdosti nového systému doručování zavádí souhrnná novela insti tut neúčinnosti doručení. Soud v tomto případě na návrh rozhodne, že doručení je neúčinné, pokud se účastník nebo jeho zástupce nemohl s doručovanou písemností z omluvitelného důvodu (např. hospitalizace) seznámit. Návrh je třeba podat do 15 dnů ode dne, kdy se s doručovanou písemností seznámil nebo mohl seznámit. Doručování právnickým osobám Novela o.s.ř. neupravuje doručování právnickým osobám, ale odkazuje na zákon o elektronických úkonech. Soudní zásilky budou doručovány prioritně do datové schránky účastníka. Pokud ji účastník nemá zřízenou a zpřístupněnou, budou i nadále doručovány v listinné formě na jeho povinnou doručovací adresu. Spíše kosmetickou změnou je změna barvy soudních obálek. Všechny listinné zásilky soudů, státních zástupců, notářů, exekutorů a dalších orgánů, které doručují podle o.s.ř., budou zasílány v obálkách se zeleným pru hem. Původní obálky s červeným a modrým pruhem bude nadále využívat Česká pošta pro své služby. Koncentrace civilního soudního řízení Další změnou je úprava institutu přípravného jednání (viz. 114c, o.s.ř.) a zákonné kon centrace řízení (viz 114b, o.s.ř.). Pomocí tohoto institutu má být možno rozhodnout věc při jediném jednání. Zákon zavedl větší zodpovědnost za včasné zjištění skutkového stavu. Odročovat se má jen ve výjimečných pří padech. Je Ii to nutné, soud nařídí přípravné jednání, ve kterém musí být předloženy všechny důkazy a skutečnosti sporné mezi účastníky řízení. Teprve potom bude možné nařídit vlastní jednání. Řízení by tak neměla být protahována postupným doplňováním důkazů a jiných skutečností. 6. Sídlo společnosti Nenápadnou novelu Občanského zákoníku (viz. 19c, ObčZ) obsahuje novela obchodního zákoníku a dalších zákonů. Podle nového znění 19c ObčZ, mohou firmy zapsat do obchodního rejstříku libovolné sídlo. Stačí splnit dvě základní podmínky: Sídlo nesmí být v bytě, pokud to odporuje povaze právnické osoby nebo rozsahu její činnosti. Firma také nesmí namítat, že její skutečné (faktické) sídlo je jinde, než sama uvádí v obchodním rejstříku. To v praxi znamená, že na adrese uváděné v rejstříku musí především přijímat dopisy (po zavedení povinných datových schránek to bude ještě jednodušší než dříve). Beze změny zůstalo ustanovení zákona o správě daní a poplatků, podle něhož může finanční úřad v novém sídle vrátit podnikatele do působnosti dřívějšího úřadu. Finanční úřady mají možnost, pokud přesun sídla z okresu např. do Prahy vyhodnotí jako účelový (zájem vyhnout se kontrole správce daně) podle zákona o správě daní a poplatků, takzvaně delegovat místní příslušnost. Tímto je možné vrátit firmu zpátky do působnosti původního finančního úřadu. Finanční úřady nemusí posuzovat soulad sídla s ustanovením občanského zákoníku. Pro vrácení jim postačí např. hospodárnost a rychlost řízení v původním sídle firmy i to, že tam je uskutečněna výroba. Delegaci lze použít jestliže umožní dosáhnout lepšího stanovení a vybrání daní, aby nebyly zkráceny daňové příjmy. Místo závěru tohoto příspěvku přinášíme informaci k vysvětlení Co je neziskovost Předmětem různých debat a dohadů je pojem neziskovost. Zásadní rozhodnutí přijal Vrchní soud v Praze svým usnesením z (sp.zn. Cmo 537/2008). Uvádíme proto jako poslední informaci z našeho souhrnu právní větu z tohoto usnesení Vrchního soudu: Právní úprava obecně prospěšných společností ( 2 odst. 1 písm.b), 5 odst. 4 ObPrSp) a priori nevylučuje, aby služby, které jsou poskytovány za účelem dosažení obecně prospěšného cíle nesměly být ziskové. Vyloučena je jen možnost distribuovat tento zisk ve prospěch zakladatelů, členů orgánů a zaměstnanců příslušné obecně prospěšné společnosti. Případný zisk musí být reinvestován na poskytování obecně prospěšných služeb. Z hlediska zisku není obligatorním požadavkem zákona, aby poskytování služeb, které budou poskytovány jako obecně prospěšné, současně neumožňovalo generovat zisk. Obecně prospěšné služby mohou být představovány i činnostmi, které jsou živnostmi. 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 7 legislativní komise SP ČR

10 Stanoviska, události, lobby Informace o změnách v zaměstnávání důchodců Zákonem č. 306/2008 Sb., kterým se mění zákon č.155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony, byla s účinností od 1. ledna 2010 změněna též právní úprava problematiky zaměstnávání osob v pracovním poměru na dobu určitou a souběhu starobního důchodu s příjmem z výdělečné činnosti. V zákoně o důchodovém pojištění (zákon č. 155/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů) byla zrušena stávající právní úprava uvedená v ustanovení 37 odst.1, podle níž výplata starobního důchodu při souběhu s příjmem z výdělečné činnosti na základě pracovněprávního vztahu náleží pouze tehdy, jestliže byl tento pracovněprávní vztah (pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti) sjednán na dobu určitou, nejdéle však na dobu jednoho roku. V souvislosti s touto změnou byla též s účinností od 1. ledna 2010 provedena dílčí změna ustanovení 39 odst. 3 písm. a) zákoníku práce upravující problematiku pracovního poměru na dobu určitou. Tato změna spočívá pouze v tom, že v uvedeném ustanovení byla zrušena poznámka pod čarou č. 17 odkazující právě na výše citované ustanovení 37 odst. 1 zákona o důchodovém pojištění. Co tyto změny ve svých důsledcích pro zaměstnavatele znamenají, jaké mají dopady do oblasti zaměstnávání osob, jimž je vyplácen starobní důchod důchodců? Od 1. ledna 2010 mohou zaměstnavatelé s osobami, které pobírají starobní důchod, sjednat pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti i na dobu neurčitou, neboť pro výdělečnou činnost vykonávanou v pracovněprávním vztahu již nebudou platit žádná časová omezení. Výplata starobního důchodu bude náležet osobám vykonávajícím výdělečnou činnost bez omezení. Právní úpravou nejsou stanovena ani žádná výdělková omezení pro pracující důchodce. Nová právní úprava dále též umožňuje zaměstnanci, který splnil podmínky pro přiznání starobního důchodu a požádal o něj, aby jej pobíral vedle příjmu z výdělečné činnosti a nemusí již žádat zaměstnavatele o změnu pracovního poměru z doby neurčité na dobu určitou. Na základě výše uvedených změn zákona o důchodovém pojištění a zákoníku práce, se na pracovní vztahy poživatelů starobních důchodů bude uplatňovat obecná právní úprava pracovního poměru na dobu určitou uvedená v ustanovení 39 zákoníku práce umožňující jeho sjednání či prodlužování nejvýše na dobu dvou let. Pokud však od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynulo alespoň šest měsíců, podle uvedené právní úpravy se k této době jeho trvání nepřihlíží, a do přípustné doby dvou let se nezapočítává. Přechodná ustanovení zákona č.306/2008 Sb. neupravují výslovně problematiku od kdy se bude na poživatele starobního důchodu, s nímž byl podle dosavadní právní úpravy pracovní poměr na dobu určitou (nejdéle na období 1 roku) sjednán před 1. lednem 2010, vztahovat jeho omezení dobou dvou let. Vzhledem k této absenci úpravy v přechodných ustanoveních zákona č. 306/2008 Sb., a na základě zhodnocení nové právní úpravy ve všech jejích souvislostech, podle našeho názoru dobu trvání dosavadních pracovních poměrů na dobu určitou před účinností nové právní úpravy nelze započítávat a nebude mít tedy vliv na možnost uzavření nového pracovního poměru na dobu určitou nebo prodloužení dosavadního, a to až do celkové doby dvou let. Doba dvou let, v níž bude možné uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou těchto zaměstnanců, tj. pracujících důchodců, se bude počítat od prvého skončení nebo prodloužení pracovního poměru po 1. lednu 2010, tj. po nabytí účinnosti uvedeného zákona. Pro úplnost dále uvádíme, že i v těchto případech může zaměstnavatel uplatnit výjimku uvedenou v ustanovení 39 odst. 3 písm. b) zákoníku práce zástup za zaměstnance na dobu trvání překážky v práci na jeho straně (např. z důvodů nemoci, mateřské či rodičovské dovolené apod.). Závěrem lze konstatovat, že když podle nové právní úpravy od 1. ledna 2010 odpadne dosavadní omezení výdělečně činných poživatelů starobních důchodů ve sjednávání pracovněprávních vztahů, odpadne i dosavadní výjimečný postup při sjednávání pracovního poměru na dobu určitou. V důsledku toho budou zaměstnavatelé sjednávat i s pracujícími důchodci pracovní poměry podle obecných pravidel, tedy na dobu určitou nejvýše na dobu dvou let nebo na dobu neurčitou, a to se všemi nevýhodami s tím spojenými, např. v případě rozvázání pracovního poměru. Libuše Brádlerová Zaměstnavatelská sekce 8 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

11 Jednání v ČNB žádné skvělé zprávy Po odeznění stimulačních opatření ve velkých ekonomikách se dá zejména v druhé polovině příštího roku očekávat nový pokles českého hrubého domácího produktu. A míra nezaměstnanosti dosáhne svého vrcholu na přelomu roku 2010 a Při listopadovém setkání vrcholného vedení České národní banky s více než dvacítkou zástupců významných zaměstnavatelských a podnikatelských organizací, tedy i Svazu průmyslu a dopravy ČR, tuto informaci uvedl ve svém vystoupení ředitel sekce měnové a statistiky Tomáš Holub. V podstatě dal najevo, že bychom měli počítat se zpětnou vlnou tsunami. A to i přesto, že se vývoj světové ekonomiky pozvolna otáčí a pro rok 2010 se ve Spojených státech i v Evropě předpokládá oživení. Také predikce vývoje cen energií, jejichž nízké ceny letos snižovaly inflaci a napomáhaly obchodní bilanci i nákladům podniků, se dávají do pohybu a v příštím roce budou mírně růst nebo stagnovat. Hospodářský pokles dosáhl podle ČNB svého dna, přičemž nejsilněji je krizí zasažen tuzemský průmysl. Meziroční pokles průmyslové výroby se již zmírňuje. Pozemní stavebnictví však zaznamenává nadále pokles a tržby v maloobchodě pokračují v meziročním propadu, uvedl Tomáš Holub. Dopady snížení ekonomické aktivity jsou zřetelně cítit na trhu práce. Klesá počet volných pracovních míst, zaměstnanost klesá především v průmyslu, míra nezaměstnanosti stoupá. S tím souvisí prudce zpomalený růst mezd. Částečně jde přitom o statistický jev, neboť řada propuštěných osob byli hůře placení zaměstnanci. V každém případě analytici ČNB i pro příští období očekávají jen mírný nárůst mezd pod 3 %. Co ale přítomné zástupce zaměstnavatelských a podnikatelských organizací zajímalo především, byly prognózy dalšího vývoje. Nehledě na předpokládané oživení v zahraničí se podle ČNB může česká ekonomika dočkat v roce 2010 svého dalšího propadu ve formě asymetrického W. Podobně i spotřeba domácností se může opět propadnout a nezaměstnanost pravděpodobně dále poroste a na přelomu let 2010 a 2011 by mohla dosáhnout až 11 %. Nevidím pozitivní trendy u výrobců spotřebního zboží. V příštím roce výroba půjde dolů, poznamenal k tomu Jan Wiesner, člen představenstva SP ČR a předseda Svazu českých a moravských výrobních družstev. Co se týče inflace, ta se podle odhadů ČNB postupně bude zvyšovat a na konci roku mírně převýší 2 %. S touto prognózou je konzistentní i letošní pokles úrokových sazeb a jejich postupný nárůst v průběhu příštího roku. Pavel Kafka, viceprezident SP ČR, Zdeněk Tůma, guvernér ČNB A Miroslav Singer, viceguvernér ČNB, na požadavek přísnějšího dohledu centrální banky prohlásil: Jsme opatrnější vůči regulacím finančních trhů. Čím více skoků, tím více nečekaných překvapení. Zmíněn byl i přetrvávající silně opatrný přístup komerčních bank při poskytování provozních úvěrů. Pavel Kafka také poukázal na pokračující potíže exportních firem s turbulencemi koruny, podobně hovořil ve svém vystoupení i Stanislav Kázecký, viceprezident SP ČR. Náš problém je volatilita kurzu, vyvolávaná spekulacemi a úbytkem národních měn, řekl Stanislav Kázecký. V této souvislosti zaměstnavatelé a podnikatelé pozitivně ocenili pokračující přípravu ČNB k zavedení eura. Pro tuzemské vývozce je i letos značně nepříjemné posilování české koruny a zejména kurzové výkyvy. Přirozeně, že v návaznosti na otázku zavedení jednotné evropské měny byl zmíněn problém schodků veřejných rozpočtů, které se významně zvýšily na letošních zhruba 6%. Podle odhadů ČNB by schodek v roce 2010 mohl být 4,9 % a v dalším roce 5,6 %. Přijetí eura je tak kvůli stavu veřejných financí zatím v nedohlednu. Guvernér ČNB Zdeněk Tůma při diskusi ocenil mimoparlamentní shodu zaměstnavatelů a odborářů na životní nutnost omezovat zadlužení země. Sociální partneři se chovají racionálně, poznamenal Zdeněk Tůma. Milan Mostýn Tiskový mluvčí SP ČR V souvislosti s úrokovými sazbami upozornil Pavel Kafka, viceprezident SP ČR, na několik závažných problémů, na které firmy poukazují. Jedním z nich je skutečnost, že nehledě na nynější nízké základní úrokové sazby, komerční banky udržují své sazby poměrně vysoko. Poukázal na to, že ČNB má ještě prostor pro další snižování těchto úrokových sazeb. Reakce zástupců národní banky nebyla ovšem na jeho poznámku jednoznačná, což naznačuje složitost tématu: Buď využít prostor ke snížení o 0,5 až 0,75 procentního bodu a za půl roku je opět zvyšovat, nebo sazby nechat na současné úrovni. Toť otázka. 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 9

12 10 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

13 Podpora exportu O naše firmy byl v Chile zájem náměstek ministra zemědělství Jiří Novák zasazuje stromek v národním parku Torres del Paine Tuzemské vinice by se mohly rozšířit i do Chile. Bruselské kvóty zakazují totiž rozšiřovat v rámci Evropské unie stávající plochy vinic, proto čeští a moravští vinaři stále častěji navštěvují tuto zemi a zkoumají možnosti. Někteří z nich se zúčastnili v polovině listopadu i podnikatelské mise, organizované Svazem průmyslu a dopravy ČR, která doprovázela ministra zemědělství Jakuba Šebestu při jeho pracovní návštěvě Chile. Podnikatelé navštívili vinice Concha y Toro a Trapacá v okolí Santiaga de Chile a součástí jednání byla právě spolupráce při pěstování vinné révy. Investice v Chile jsou zajímavé z hlediska rozložení sklizně a teplejšího klimatu a kvůli limitům EU, které neumožňují další rozvoj vinic v České republice, uvedla Dagmar Kuchtová, ředitelka sekce zahraničních vztahů Svazu průmyslu a dopravy ČR. O tom, že v Chile je možné úspěšně investovat, svědčí příklad společnosti Rudolf Jelínek, která má závod na výrobu hruškovice ve městě Quillon. Tento závod navštívila část podnikatelské mise v čele s ministrem Jakubem Šebestou. Oblastí, kde se v Chile daří Čechům již prosazovat, je lesnictví. Cílem návštěvy podnikatelské mise byl proto národní park Torres del Paine, kde Česká republika v rámci projektu rozvojové pomoci pomáhá se zalesňováním části parku, zničeném při požáru v roce 2005, způsobeném českým návštěvníkem. Experti Lesů ČR zde pracují na zmírnění následků ničivého požáru a do roku 2010 by zde mělo být vysázeno na stromků, které se vypěstovávají v místních podmínkách ve školce. Spolupracují přitom s chilskými kolegy ze státní lesnické společnosti CONAF. Práce to je nelehká, v této části parku jsou extrémní klimatické podmínky s minimem srážek, silná sluneční radiace a téměř neustálý vítr. Pokud mladá rostlinka tato úskalí překoná, čeká na ni nebezpečí v podobě lam, které jsou v parku takřka přemnoženy, poukázala na některé komplikace Dagmar Kuchtová. Sazenice jsou proto připravovány prostřednictvím českého patentu, který se v tamních podmínkách osvědčuje. Část podnikatelské delegace zavítala na mezinárodní veletrh lesnictví a dřevařského průmyslu EXPOCORMA ve městě Concepción. Při akci proběhlo jednání s generální ředitelkou CORMA Chilské asociace dřevařského průmyslu Marií Aranou Silvou a s výkonnou ředitelkou INFOR Lesnického institutu chilské vlády Martou Abalos. Vývoz dřeva je pro Chile druhým největším zdrojem příjmů z exportu a tvoří zhruba osm procent HDP. Na druhé straně jsou zde patrné snahy o vyvážený ekosystém, který byl zejména v minulosti narušen vypalováním porostů a neregulovanou těžbou dřeva, poukázala ředitelka Dagmar Kuchtová na zájem chilské strany o spolupráci. Potvrdil jej i kulatý stůl CONAF v Santiago de Chile Máme skutečně silný zájem o spolupráci s českými odborníky v této oblasti, zdůraznila Cristina Bau, ředitelka CONAF. Kromě tohoto kulatého stolu a semináře s Asociací chilských vinařů se v metropoli díky pomoci české ambasády, zejména obchodního rady Petera Jaciny, uskutečnila jednání podnikatelů s partnery a institucemi v oblasti obnovitelných zdrojů energie, zemědělství a potravinářského průmyslu. Mimo toho proběhl na chladném a větrném jihu Patagonie, v jejím centru Magallanes Punta Arenas se 120 tisíci obyvatel, seminář se zástupci Obchodní a průmyslové komory. Prezident komory Marcos Ivelich (potomek chorvatských přistěhovalců, jichž v Patagonii žije početná menšina) informoval členy podnikatelské mise o ekonomické situaci regionu a možnostech spolupráce. Živě se zajímal o informace o našem průmyslu a zemědělství, kterých v této části Chile mnoho nemají, dodala Dagmar Kuchtová. Dagmar Kuchtová ředitelka sekce vnějších vztahů ministr Jakub Šebesta píše zápis do pamětní knihy vinice Concha y Toro stromy v národním parku Torres del Paine zničené požárem v roce /2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 11

14 Ve dnech října 2009 se uskutečnila návštěva Irácké republiky v doprovodu českého ministra průmyslu a obchodu České republiky p. Vladimíra Tošovského. Podnikatelská mise do Iráku Podpis kotraktu mezi Sigmainvest s.r.o. a iráckým ministerstvem vodních zdrojů Podnikatelská delegace do Iráku navazovala na návštěvu iráckého ministra průmyslu a nerostného bohatství p.fawzi Hariri začátkem září 2009 v Praze. Jednalo se po 5 letech o unikátní početnou obchodní delegaci, která doprovázela oficiálního představitele české vlády při návštěvě Iráku. Podnikatelskou misi organizoval Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SP ČR). Součástí devatenáctičlenného podnikatelského doprovodu byly významné společnosti z oblasti energetiky, dopravní infrastruktury, strojírenství, zemědělské techniky, potravinářského průmyslu, vodohospodářství, chemie a petrochemie a vojenského průmyslu. Pracovní program začal ihned po příletu do Bagdádu v pondělí 26. října. České společnosti měly jednání s iráckým ministrem energetiky p. Kareemem Waheedem a ministrem ropy Iráku p. Hussainem Al Shahristani. Druhý den naší návštěvy Bagdádu jsme začali pracovní snídaní s českým ministrem průmyslu a obchodu a českou velvyslankyní v Iráku. Nejdůležitějším bodem našeho pracovního programu v Bagdádu bylo podnikatelské forum. Zúčastnilo se více než padesát iráckých firem. Pod záštitou ministra Tošovského a jeho protějšku ministra Hariri bylo podepsáno memorandum o spolupráci mezi SP ČR a Bagdádskou obchodní komorou (BOK). Za SP ČR se podepsal p. Jaroslav Hanák, 1. viceprezident SP ČR a za BOK podepsal p. Amjad Al Jobory, prezident BOK. Během tohoto setkání byla podepsána významná smlouva za 3,5 milionu eur na rekonstrukci čerpací stanice v Al Shomali nedaleko města Babylónu v Iráku mezi firmou Sigmainvest, s.r.o. a iráckým Ministerstvem vodních zdrojů. Mezi Chemoprojektem, a.s. a iráckým Ministerstvem ropy byla podepsána 12 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

15 Podpora exportu Irácké podnikatelské fórum dohoda o rozšíření stavby rafinerie s kapacitou barelů za den. Ministr Tošovský rovněž podepsal se svým protějškem Fawzim Haririm memorandum, jež by mělo odstartovat přípravu výstavby muniční továrny přímo v Iráku. Česká zbrojovka, a.s. by tak dodala do Iráku technologii pro linku, která by měla ročně vyrobit 50 milionů nábojů pro ruční palné zbraně. Objem investice se odhaduje mezi miliony eur. Po skončení ceremoniálu jsme pokračovali v dvoustranných jednáních se zástupci iráckých firem. Dalším důležitým bodem byla návštěva iráckého regionu Kurdistánu. V Erbilu se konalo též podnikatelské forum. Zúčastnilo se více než třicet kurdských společností. Podobně jako v Bagdádu jsme po představení české podnikatelské delegace pokračovali v dvoustranných jednáních se zástupci kurdských firem. Bilaterální jednání s iráckými podnikateli Irácký region Kurdistán představuje v současném období z hlediska bezpečnosti, politiky i ekonomiky nejstabilnější část Iráku, která je stále pro zahraniční investory zajímavou a perspektivní. Kurdská regionální vláda se snaží dávat co nejvíce peněz, které přicházejí z Bagdádu (17 procent centrálního rozpočtu), do rozvoje infrastruktury. V současné době se tak irácký region Kurdistán stává bránou pro vstup podnikatelských subjektů na irácký trh. Vývoz ČR do Iráku v roce 2009/I VII dosáhl 40,113 milionů dolarů (805,829 milionů korun). Dovoz z Iráku do ČR v roce 2009/I VII dosáhl 1 milionů dolarů (13 milionů korun). Majid Thoma sekce vnějších vztahů projektový manažer pro oblast Blízkého východu a severní Afriky Příležitost pro české strojírenské firmy v oblasti energetiky Prostřednictvím velvyslanectví České republiky v Helsinkách jsme obdrželi následující informaci o možných příležitostech pro české firmy ve Finsku. Jaderná energetika je v současnosti středem polických i odborných debat. Příští rok se má rozhodnout o výstavbě buď jednoho 1600MW nebo alternativně dvou 800MW reaktorů. O licenci zažádaly tři firmy: TVO, Fortum a Fennovoima. V současné době se staví reaktor v Olkiluoto, dodavatelem je konsorcium AREVA (FR) a Siemens (DE). Není bez zajímavosti, že výstavba tohoto reaktoru je ve značném zpoždění (3,5 roku) a projekt již spotřeboval více než 50% rozpočtu. Vedoucí obchodně ekonomického úsek ZÚ Helsinky J. Maruška se dne 4. listopadu 2009 setkal s panem Jouko Koivulou, projektovým vedoucím FinNuclear, což je konsorcium asi 60 finských firem (výrobců a distributorů energie, dodavatelů komponentů, výzkumných a vědeckých organizací, železáren a konzultačních agentur). Tento cluster je zapojen do tzv. OSKE, což je ve volném překladu Program pro propojení/sdružení firem v oblasti energetických technologií. Pan Koivula předložil návrh společné akce na podporu podnikání. Ve dnech října uspořádal FinNuclear (www.finnuclear.fi) setkání finských a francouzských firem, vyrábějících komponenty a poskytující služby v jaderné energetice. Seminář spojený s konkrétními jednáními se setkal s úspěchem. Setkání firem spoluorganizovala agentura UBI France (obdoba CzechTradu) a Finpro (dtto), na základě poznatků z tohoto setkání a také pod vlivem neblahých zkušenostech s francouzsko německým dodavatelem třetího reaktoru do Olkiluoto AREVA Siemens chce Finsko rozšířit spektrum potenciálních subdodavatelů, proto přišla organizace FinNuclear s nápadem zorganizovat obchodní jednání s českými firmami. Podle Koivuly je český strojírenský průmysl ve Finsku dobře zaveden. V jaderné energetice je pojmem značka Škoda Plzeň. Pokud bude zájem z české strany, mohl by seminář či prezentace, spojená s konkrétními obchodními jednáními, proběhnout v dubnu Svaz průmyslu a dopravy ČR byl požádán, aby prověřil zájem mezi českými podniky a v případě, že bude dostatečný, navrhl aranžmá celé akce. V této chvíli jde především o to, abychom agentuře FinNuclear předali informace o firmách, které mají o toto obchodní setkání zájem. V případě, že Vás tato nabídka zaujala, zašlete prosím e mailem výrobní profil firmy a reference s ohledem na výše uvedené informace. Kontaktní osoba: Pavel Fára Projektový manažer Svaz průmyslu a dopravy ČR E mail: Tel.: Fax: GSM: /2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 13

16 Podnikatelská mise do Súdánu Ve dnech listopadu 2009 proběhla podnikatelské mise, která doprovázela pana Hynka Kmoníčka, náměstka ministra zahraničních věcí, při jeho návštěvě Súdánu. Podnikatelská mise byla připravena ve spolupráci Svazu průmyslu a dopravy ČR a zastupitelského úřadu ČR v Káhiře. Mise byla financována z prostředků MZV ČR přidělených SP ČR v rámci podpory ekonomické diplomacie na projekt nazvaný Prezentace firem agrárního, energetického a dopravního sektoru v Súdánu a zúčastnilo se jí 12 podnikatelských subjektů. Jedním z kladů této mise bylo to, že se vlastní program nesoustředil pouze na hlavní město Chartún, ale také na průmyslovou zónu GIAD, a další oblasti více vzdálené od hlavního města Kenana a Merawi. V Chartúnu proběhla jednání s Federací súdánských podnikatelů a zaměstnavatelů, která byla partnerem SP ČR při organizování a průběhu hlavního business fóra. Dále se firmy dle svého oborového zájmu účastnily jednání na Úřadu civilního letectví, na Arabském úřadu pro zemědělské investice a rozvoj zemědělství (Arab Authority for Agricultural Investment and Development AAAID) a v Súdánských energetických závodech (obdoba ČEZ). Program podnikatelské mise byl zaměřen hlavně na navazování obchodních kontaktů a získání praktických zkušeností a informací o možnostech spolupráce se súdánskými partnery a navazoval na výsledky a poznatky předešlých podnikatelských misí do Súdánu, které se uskutečnily v září 2007 v říjnu Mezi perspektivní obory pro české firmy lze zařadit techniku pro kontrolu a řízení letového provozu a vybavení letišť, neboť vzhledem k rozloze země je letecká doprava nezbytností. Značnou část letišť v Súdánu čeká obnova a rozšiřování. Z jednání na AAAID také vyplynulo, že potenciál mají dodávky technologií a zařízení pro zemědělství. S tím souvisí i technologie pro zavlažování, případně čistění a úpravu vody. Dalším zajímavým odvětvím se jeví energetika, kde již existuje úspěšná spolupráce firmy BEZ Motory, a.s. se Súdánskými energetickými závody a je předpoklad, že by se mohly uplatnit i další firmy. Rovněž zajímavé je odvětví techniky a spotřebního materiálu pro zdravotnictví. Na setkání, které organizovala Federace súdánských podnikatelů a zaměstnavatelů vyvstal také zájem navázat kontakt mezi súdánskými a českými bankovními subjekty. V průběhu jednání byl prezidentovi federace Bari Yousifovi Omerovi předán návrh dokumentu na vytvoření Česko Súdánské podnikatelské rady, k podpisu navržené smlouvy by mělo dojít během roku Business fórum, které se uskutečnilo následující den ve velké hale hotelu Burj Al Fateh proběhlo za velikého zájmu domácích podnikatelů. Semináře se zúčastnilo přes 70 posluchačů a zahájil ho státní ministr průmyslu Ali Ahmed Osman spolu Zleva Václav Hejtmánek CzechTrade Káhira, Milan Šimko Vedouví OEÚ ZÚ Káhira, Bari Yousif Omer prezident Federace súdánských zaměstnavatelů a podnikatelů Zleva Bari Yousif Omer prezident Federace súdánských zaměstnavatelů a podnikatelů, Ali Ahmed Osman státní ministr průmyslu, Hynek Kmoníček náměstek ministra zahraničních věcí ČR, Miloslav Stašek velvyslanec ČR v Egyptě 14 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

17 Podpora exportu Uprostřed Václav Marek z firmy BEZ Motory při jednání v energetických závodech s velvyslancem Miloslavem Staškem a náměstkem MZV Hynkem Kmoníčkem. Účastníky semináře byla velice kladně hodnocena část určená pro bilaterální jednání mezi zástupci české podnikatelské mise a súdánskými partnery. Největší překážkou vzájemných obchodních vztahů je obtížné zajištění dostatečného kapitálu na súdánské straně. Jako jedna z možností se jeví zapojení třetího subjektu, nejpravděpodobněji silných bank z arabského světa. Důležitá je také podpora spolupráce českých a súdánských bank. Dalším problémem pro súdánské podnikatele je také obtížné získávání víz pro vstup do České republiky. Věříme, že v dohledné době se tento proces zjednoduší, neboť osobní návštěva a vyřizování víza v Káhiře je zdlouhavé, nákladné a nepohodlné. Vpravo Ali Bin Saeed Al Sharhan prezident AAAID Podnikatelská mise splnila svůj účel a byla hodnocena kladně. V zemích jako Súdán jsou osobní kontakty velice důležité, úspěšné realizaci investice často předchází několik osobních návštěv, během několika let. I z tohoto důvodu je jistě přínosem, že na základě pozvání českého Ministerstva průmyslu a obchodu by v roce 2010 mohl Českou republiku navštívit súdánský ministr průmyslu v doprovodu podnikatelské mise. Tuto předpokládanou návštěvu by Svaz průmyslu a dopravy ČR uvítal. Pavel Fára sekce vnějších vztahů Setkání českých podnikatelů se zástupci nigerijské agentury NDDC Svaz průmyslu a dopravy ČR byl osloven ZÚ České republiky v Nigérii, aby připravil setkání českých zástupců firem a delegace NDDC (Niger Delta Development Commission). Setkání se uskutečnilo 19. listopadu v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu a zúčastnili se ho zástupci více jak deseti firem z oborů dopravy, vodohospodářství, strojírenství, stavebnictví, zemědělské techniky a dalších. Následující den jednali představitelé NDDC již samostatně s některými firmami podrobněji o případné spolupráci. Agentura NDDC byla založena nigerijskou vládou v roce Důvodem pro její vznik byla potřeba řešit složitou situaci v hustě osídlené oblasti delty řeky Niger. Jedná se o populaci více jak 40 milionů lidí. V oblasti, kde se intenzivně těží ropa, docházelo k násilným konfliktům obyvatel s ropnými společnostmi a s vládou. I podle vyjádření ředitele NDDC pana Chibuzor Ughwoha lze říci, že jedním z hlavních důvodů konfliktů je nespravedlivé rozdělování zisků z těžby, ale i další aspekty života, především následkem těžby vážně poškozené životní prostředí. Těžba ropy, která je zde hlavním odvětvím, zaměstnává pouze asi 10 tisíc obyvatel. Přitom objem ropy přesahuje 2 miliony barelů denně. Značně nevyužitý je zatím také potenciál, který skýtají veliké zásoby zemního plynu. Cílem NDDC je zlepšení sociálních podmínek obyvatelstva, zlepšení hospodářské situace regionu, výstavba infrastruktury a také ozdravění zdevastovaného životního prostředí. Vedení NDDC se zodpovídá přímo nigerijskému prezidentovi (GŘ je jmenován prezidentem), organizace by měla disponovat značnými vládními prostředky na financování svých projektů. Jejími zdroji jsou jednak peníze od vlády, dále od ropných firem a případné dary. Dle vyjádření zástupců NDDC je zřejmá snaha o zapojení obyvatel do hospodářského vývoje oblasti. Předpokladem je, že lidé, kteří budou osobně zainteresováni na prosperitě, a jejichž ekonomické a sociální podmínky se díky tomu zlepší, nebudou mít tendence rozpoutávat další konflikt a bojovat proti zahraničním firmám a vládě. Příležitost se nabízí firmám z mnoha různých oborů, neboť se očekávají rozsáhlé investice nejen do vlastní těžby přírodních zdrojů, ale také do potřebné infrastruktury (železniční doprava, energetika, vodohospodářství, zemědělství, atd.). NDDC je patrně tím nejvhodnějším kontaktním místem pro firmy, které mají o tuto oblast zájem. Podrobnější informace o agentuře naleznete na jejích webových stránkách Schůzka, která proběhla v Praze, splnila naše očekávání a i podle ohlasů zástupců firem byla hodnocena kladně. 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 15 Pavel Fára sekce vnějších vztahů

18 pohled médií v listopadu Se nosila StříZlivoSt Spojitost mezi hloubkou propadu české ekonomiky a vysokým počtem citací představitelů Svazu průmyslu a dopravy ČR minulých měsíců by mohl navodit dojem, že naše hospodářství je nyní z nejhoršího venku. Množství citací Svazu bylo totiž v listopadu nejchudší za celý rok. Skutečnost je však poněkud složitější, nedávné mediální závodění o co nejdramatičtější makroekonomické informace vystřídaly globální epidemie, lidské tragédie a teroristické útoky. Nejednoznačné pohyby po ekonomickém dnu a obsahové řešení ekonomických témat jsou menším tahákem. Přesto právě recese a její důsledky zůstávají hlavním jmenovatelem zpráv, které Svaz zmiňují. A ačkoliv některé z nich nesou lehce optimistický tón a jiné se vyjadřují skeptičtěji, v obou aspektech si Svazu průmyslu a dopravy ČR zachovává tvář střízlivého profesionála. kde jsou střednědobé vize? Když se důležitý materiál dodá na poslední chvíli, obvykle není něco v pořádku. Platí to i v případě materiálu vlády premiéra Jana Fischera, který měl načrtnout východiska z hospodářské krize. Bohužel nenačrtnul. Byl dodán dva dny před zasedáním Rady hospodářské a sociální dohody (tripartity) a kabinet, jehož práce je všeobecně pozitivně hodnocena, sklidil od sociálních partnerů výraznou kritiku. Předložený vládní materiál nebyl žádnou vizí, ale jen odpovědí na naše náměty z posledního jednání, citoval deník E15 Jaroslava Hanáka, prvního viceprezidenta SP ČR. Materiál nebyl vizí, nebyl strukturovaný, byly to jenom odpovědi na naše předložené náměty, uvedl Jaroslav Hanák pro ČRo 1 Radiožurnál, jehož zmínilo ještě několik deníků i Česká televize. Podstatné je, že vláda, argumentující omezeným mandátem, přislíbila nápravu do konce ledna. Jak poznamenala některá média, zaměstnavatelé zopakovali, že trvají zejména na vytvoření jasných pravidel a větší podpory pro vzdělávání a na omezení rozbujelé byrokracie. Neopustili ani myšlenky dřívějšího přijetí společné evropské měny. Tak výrazný zájem médií o toto téma naznačuje, že i ona si uvědomují nezbytnost nastavení Exit strategy tak, jak tomu je ve většině zemí Evropské unie. čas oživení ještě nenastal Jako každoročně zavítali do Prahy zástupci Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD), aby zde jednali také s představiteli SP ČR. Na svatého Martina se tedy diskutovalo o tíživých problémech naší ekonomiky, zejména o státním defi citu a východiscích z recese. Mise OECD při setkání zmínila i otázku nepřiměřeně vysokých nákladů práce. V dané situaci to nepovažujeme v mezinárodním srovnání za tolik zásadní problém, který by bezprostředně ohrožoval konkurenceschopnost české ekonomiky. Výši nákladů práce je třeba posuzovat v mezinárodním srovnání. To, co české fi rmy trápí především, je nedostatek zakázek, omezený přístup k úvěrům a nutnost propouštět zaměstnance, reagoval pro ČT 24 na prohlášení OECD analytik Svazu Oldřich Körner. Představitelé SP ČR se ale s lidmi z OECD shodli na přílišné administrativní zátěži v Česku. Stejná organizace si koncem listopadu ulevila: Vyhnuli jsme se katastrofě. Krom jiného zlepšila svůj výhled růstu vyspělých ekonomik, mezi které patří i ta česká. Jde však o scénáře pomalého hospodářského růstu s vysokým počtem lidí bez práce. Struktura růstu příliš optimismus nezakládá, protože investice a výsledky exportu nejsou příliš příznivé, reagoval v ČT24 na prognózy Boris Dlouhý, ředitel sekce hospodářské politiky SP ČR. Podobně realistickou pozici zaujímá Svaz i vůči meziměsíčním nepatrným zlepšením, které média nezřídka interpretují jako konec krize. To byl i případ vývoje průmyslu a říjnových statistických čísel. I když mezikvartální růst o 0,8 % vypadá ve srovnání s předchozím obdobím nadějně a naznačuje konec recese, jedná se jen o optické zlepšení, protože předchozí období bylo v meziročním srovnání na velmi nízké úrovni, zmínila média názor Oldřicha Körnera s tím, že po křehkém růstu může ekonomika v příštím roce opět vykázat mezičtvrtletní pokles. Ostatně takový pohled na vývoj první poloviny roku mají i experti České národní banky. Ve stejném duchu zmínila vyjádření Svazu televize Z1 i ohledně podnikatelské důvěry. Podle Svazu průmyslu a dopravy České republiky se rostoucí podnikatelská důvěra projevuje nejvíce v automobilovém průmyslu, který těžil z německého šrotovného. Po mírném oživení ekonomiky se ale očekává opakování recese, i když ne v tak dramatické míře. Svaz proto varuje, že české podniky budou dále propouštět zaměstnance, uvedla Z1. A citovala Oldřicha Körnera, který připomenul problematiku rostoucí křivky míry nezaměstnanosti: Zaměstnanost má vždycky určité zpoždění a podniky se v prvním pololetí snažily i přes ty obrovské propady zaměstnanost držet. V současné době ji již nedrží. Vidíme, jak narůstá nezaměstnanost a jak se prudce mění podíl nabízených míst a počtu uchazečů o tato místa v jejich neprospěch. V budoucnu se tento podíl bude zhoršovat a nezaměstnanost nám poroste. více na Ani rekordní přebytek zahraničního obchodu nedává důvod k radosti. Jak uvedly zejména některé internetové portály, pokles tuzemského vývozu je podle Svazu průmyslu a dopravy způsobený přetrvávajícím nedostatkem zakázek na cizích trzích. Zlepšování výsledku českého exportu bude záviset také na schopnosti fi rem přeorientovat se na ty země a regiony, 16 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

19 více na které nebyly tak výrazně zasaženy globální recesí. Jde o asijský region, Severní Afriku či Irák a další země, citovaly ředitelku zahraniční sekce svazu Dagmar Kuchtovou v souvislosti se zveřejněnými údaji o zářijovém zahraničním obchodu. Jeho objemy meziročně klesají nepřetržitě již celý rok. A jak v listopadu oznámil Český statistický úřad, vývoz v září klesl meziročně v běžných cenách o 13,9 procenta a dovoz se snížil o 18 procent. špatné zprávy z pracovního trhu Slova sotva optimistická zazněla na pravidelném tripartitním sociálním setkání v Bruselu. Podle generálního ředitele Konfederace evropského podnikání (BUSINESSEUROPE) Phillippe de Bucka ztratí práci v Evropské unii v letech 2009 a 2010 na deset milionů Evropanů. Ve svém vyjádření de Buck zmínil požadavky evropských zaměstnavatelů, kteří chtějí po unii a vládách členských zemí EU výraznější podporu vytváření pracovních míst a strukturální změny pracovního trhu. Do konce roku 2010 se sníží celkový objem investic v Evropské unii ve srovnání s rokem 2008 o 15 procent. Nezaměstnanost vzroste na 11 procent. Veřejný dluh dosáhne v Evropské unii v průměru 80 procent HDP. To jsou dramatická čísla, uvedla některá česká média. Jejich slova doplnil Zdeněk Liška, generální ředitel SP ČR, který je členem BUSINESSEUROPE. Nacházíme se ve zlomovém momentu, kdy je třeba přecházet od krátkodobých protikrizových opatření k dlouhodobé udržitelnosti ekonomického růstu. Bez ní nejsou do budoucna udržitelné ani veřejné fi nance, citovala Zdeňka Lišku tuzemská média. Údaje dávají zapravdu předpovědím Svazu průmyslu a dopravy i BUSINESSEUROPE. Další nárůst nezaměstnanosti se očekává na začátku roku Při předpovědích vycházíme z našich šetření mezi 1600 členskými fi rmami, z nichž vyplývá, že se nelepší situace kolem zakázek. Navíc tuzemské fi rmy pociťují delší působení krizových podmínek, uvedl pro ČTK Oldřich Körner. Překvapivý je proto optimistický titulek Lidových novin, sdílený dalšími médii, vyvolaný poklesem počtu nezaměstnaných o Radost je však předčasná, jedná se jen o nepatrný a dočasný záblesk zlepšení. V každém případě Svaz při své argumentaci stále ještě čerpá zejména z podzimního dotazníkového šetření, které také nikterak nenabádá k optimismu. Z informací členských fi rem, jichž svaz sdružuje na 1600, dosud nevyplývá, že by v příštím roce mělo dojít k výrazné změně k lepšímu, citovala Borise Dlouhého agentura ČTK a deník Právo. V souvislosti s nárůstem nezaměstnanost některá média upozorňují na nekalé jednání některých tuzemských fi rem, například list E15 a Haló noviny. To spočívá v propouštění zaměstnanců a jejich následném zaměstnání na postu brigádníka bez zdravotního a sociálního pojištění. Nemáme informace, že by fi rmy plošně propouštěly zaměstnance a přijímaly je zpět jinou formou pracovně právního vztahu. O několika případech se hovoří delší dobu, příslušné instituce by měly věc vyšetřit a vyvodit důsledky, citovala některá média mluvčího Svazu Milana Mostýna. Jak také zjišťoval portál aktuálně.cz, dopady recese pocítí zaměstnanci podniků letos ve velmi omezných mimořádných předvánočních odměnách či dokonce třináctých platech. Budou to společnosti, které se podílely na státních zakázkách, z oborů to jsou energetika či teplárenství. Naopak v odvětvích jako je stavebnictví či doprava nic podobného nepadá v úvahu. Výše odměn obecně klesá napříč profesemi. Zatímco vloni je dostala téměř čtvrtina lidí, letos na ně dosáhne sotva pětina. Je to pochopitelné. Podle našich informací například jen čtvrtina fi rem hlásí, že jim v posledním čtvrtletí stoupají zakázky. Ostatní jich buďto nemají dost, nebo jejich objem stagnuje. Na mimořádné odměny tedy nejspíš nepomýšlejí. A pokud ano, pak budou určitě nižší, uvedl pro aktuálně.cz mluvčí SP ČR Milan Mostýn. V každém případě zprávy o recesi a jejích dopadech jsou náladové jako listopadové počasí. Některé optimisticky avizují její konec. Svaz ale zastává názor: K masivnímu oživení ještě nedozrál čas. válka o českou vědu A ještě jedno téma je poměrně často probíráno tuzemskými médii: česká věda. Například týdeník Ekonom se v rozsáhlém článku pokusil shrnout názory znepřátelených stran.»manažeři se musejí obrnit trpělivostí a chápat, že bez systematického výzkumu nemohou být výsledky. Vědci zase musejí pochopit, že každý projekt má svůj konec a musí přinést ovoce v podobě tržeb nebo zisků,«uvedl například Karel Havlíček, místopředseda Asociace malých a středních podniků. Jak uvádějí zaměstnavatelé, problém tuzemského výzkumu není nedostatek peněz, ale jejich efektivní využívání a že peníze nejsou vynakládány na konkrétní úkol.»nezpochybňujeme důležitost základního výzkumu, který se prakticky provádí v ústavech AV. Ve srovnání s vyspělými zeměmi je ale poměr fi nancí určených z veřejných prostředků na základní a aplikovaný výzkum nepříznivý pro aplikovaný výzkum,«cituje Ekonom mluvčího Svazu Milana Mostýna s tím, že by se měl provést audit efektivity základního výzkumu 12/2009 Svaz průmyslu a dopravy ČR 17 Milan Mostýn, tiskový mluvčí SP ČR Petra Novotná, stážistka manažerka tiskového oddělení

20 EU a Mezinárodní organizace Zástupci OECD na Svazu průmyslu a dopravy Zástupci Ekonomického oddělení OECD: Andreas Wörgötter (vedoucí divize pro studie zemí); Andrew Dean (ředitel sekce pro studie zemí); Bill Tompson (kancelář pro ČR); David Prušvic (konzultant kanceláře pro ČR); Zuzana Šmídová (kancelář pro ČR) V rámci přípravy Ekonomického přehledu OECD navštívila ve dnech listopadu 2009 delegace OECD v čele s ředitelem sekce teritoriálních studií Andrew Deanem ČR a jednala s jednotlivými ekonomickými ministerstvy a sociálními partnery. Na Svazu průmyslu se delegace setkala s viceprezidentem svazu Stanislavem Kázeckým, zástupcem ředitele sekce hospodářské politiky a makroekonomických analýz Oldřichem Körnerem, zástupcem ředitele sekce zaměstnavatelských vztahů Karlem Petrželkou a Martou Blízkovou ze sekce mezinárodních organizací. Tématem setkání bylo odpovědět na otázky představitelů OECD z oblasti makroekonomiky, zejména udržitelnosti veřejných financí a střednědobého plánu jejich konsolidace. Dalšími tématy byl daňový systém, zlepšení podnikatelského prostředí, zejména regulatorní reforma, zjednodušení daňového systému a pracovně právní legislativa. Zástupci svazu zdůraznili priority svazu, kterými jsou obnovení ekonomického růstu, konsolidace veřejných financí cestou auditu výdajových položek státního rozpočtu a vypracování střednědobého plánu snižování deficitu cestou konsolidace příjmové stránky a rozpočtu a racionalizace výdajové strany. Objasnili podporu úspornému balíčku vlády a dosažení konsenzu i s odbory v této otázce, kterého bylo dosaženo za cenu kompromisu bolestného z hlediska dopadů jeho opatření pro obě strany sociálního dialogu. Za největší problém podnikového sektoru v současnosti označili nízkou úroveň zakázek, nutnost propouštět zaměstnance a s tím spojené náklady. Z dlouhodobého hlediska je to potřeba zjednodušení daňového systému, zprůhlednění jeho správy, dodržování zásady jeho neutrality, tedy aby nedocházelo zaváděním nových daní k dodatečnému zvýšení daňového břemene. Ze strany OECD zmiňované vedlejší náklady práce nepovažujeme v dané situaci za významný problém ohrožující bezprostředně konkurenceschopnost české ekonomiky a jejich výši je třeba dále sledovat v mezinárodním srovnání. Další nezbytností je snížení administrativní zátěže. Klíčové z tohoto pohledu je řádné provádění Regulatory Impact Assessment, tedy posuzování vlivu legislativy na podnikatelské prostředí, audit ekologické legislativy a zavádění e státu. Oldřich Körner zástupce ředitele sekce hospodářské politiky OECD pravidelně každých 18 měsíců zpracovává hospodářské přehledy jednotlivých členských zemí, ve kterých dává dané zemi konkrétní doporučení pro hospodářskou politiku. V současnosti se připravuje Zpráva o hospodářském vývoji České republiky za rok 2009, v pořadí již 9. zpráva o ekonomice České republiky. V rámci přípravy tohoto dokumentu přijela do České republiky mise složená z expertů ekonomické divize OECD, aby se zainteresovanými stranami prodiskutovala jednotlivé problematiky. Výsledná zpráva bude představena široké veřejnosti v České republice na jaře příštího roku. Globální fórum OECD k problematice eko inovací Ve dnech proběhlo v Konferenčním centru OECD Globální fórum životního prostředí k eko inovacím (OECD Global Forum on Environment on Eco Innovation), kterého se účastnilo více než 170 delegátů z 34 zemí, Evropské komise, mezivládních organizací, akademické obce, soukromého sektoru aj. Cílem fóra bylo informovat širokou odbornou veřejnost o práci OECD v oblasti eko inovací a poskytnout příležitost k výměně zkušeností o politických nástrojích uplatňovaných k podpoře eko inovací jak v kontextu aktivit směřujících k oživení ekonomiky, tak v rámci programů zaměřených primárně na ochranu životního prostředí a šetrné využívání přírodních zdrojů. Výsledek debaty rovněž přispěje k řešení dvou významných horizontálních programů OECD: Inovační strategie (OECD Innovation Strategy s termínem dokončení v červnu 2010) a Strategie zeleného růstu (The Green Growth Strategy s termínem dokončení v červnu 2011). Podkladem k jednání byly studie zpracované OECD i externími experty. (Všechny materiály jsou přístupné na 18 Svaz průmyslu a dopravy ČR 12/2009

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce

Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Makroekonomický vývoj a situace na trhu práce Setkání s představiteli odborových svazů Tomáš Holub Ředitel sekce měnovm nové a statistiky Praha, 3.11.9 Plán n prezentace Vnější prostředí Veřejné finance

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Aktualizace energetické koncepce ČR

Aktualizace energetické koncepce ČR Aktualizace energetické koncepce ČR Ing. Zdeněk Hubáček Úvod Státní energetická politika (SEK) byla zpracována MPO schválena v roce 2004 Aktualizace státní energetické politiky České republiky byla zpracována

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech

Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech Svaz průmyslu a dopravy ČR v datech 1918 ustavující Valná hromada Českého svazu průmyslníků (18. června), poté vznik Ústředního svazu československých průmyslníků (16. října) 1920 zakládající člen Mezinárodní

Více

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj

Strojírenství a konkurenceschopnost ČR. Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj Strojírenství a konkurenceschopnost ČR Doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc. vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj 1 Propad konkurenceschopnosti ČR Ukazatel umístění ČR ve světě 2013 2010 Kvalita

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje

5 Kvalita veřejných financí příjmy a výdaje 5.1 Příjmy vládního sektoru Celkové daňové příjmy vládního sektoru se v roce 2008 vyvíjejí zhruba v souladu s očekáváním. O něco hůře, a to zejména z důvodu většího zpomalení výdajů na konečnou spotřebu,

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie

ENERGETICKÁ POLITIKA ČR, VÝHLEDY A STRATEGIE. Ing. Eva Slováková Oddělení podpory obnovitelných zdrojů energie konference Hospodaření s energií v podnicích 20. října 2011, Praha OBSAH 1. Aktualizace SEK 2. Výzkum, vývoj a demonstrace v energetice 3. Podmínky podnikání a výkon státní správy v energetických odvětvích

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku PRACOVNÍ DOKUMENT. o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 27.4.2015 PRACOVNÍ DOKUMENT o rozvoji udržitelného evropského průmyslu obecných kovů Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku Zpravodaj:

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Metodický list. Vklady klientské

Metodický list. Vklady klientské Metodický list Vklady klientské I. Definice a obsah Vklady: svěřené peněžní prostředky, které představují závazek vůči vkladateli na jejich výplatu. Zahrnují konečné zůstatky vkladových účtů klientů včetně

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU EUROPEAN BUSINESS & TECHNOLOGY CENTRE IN INDIA Brno, 10. 12. září 2012 www.ebtc.eu EBTC Představení projektu Hospodářská komora České republiky vyhrála výběrové řízení na tzv. Contact

Více

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ

NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ NÁVRHY ZMĚN PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ V OBLASTI DAŇOVÉ Daňová reforma 2008 2010 Mirek Topolánek předseda vlády ČR 1. Daňová kvóta 40 35 30 25 20 15 10 5 0 1995 1997 1999 2001 2003 2005* Průměr zemí OECD Česká

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009

SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ SMĚRNICE MŽP č. 9/2009 V Praze dne 13. srpna 2009 Č. j.: 3299/M/09 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí České republiky v rámci Programu

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 20. 2. 2014 Č. j.:11330/env/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Andrea Tomková, 14. 3. 2012

Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Andrea Tomková, 14. 3. 2012 Co jsou daně? Daňová politika Harmonizace Daňová politika EU DPH Daň z finančních transakcí (FTT) Daňová politika ČR DPH Spotřební daň Daň z příjmů FO a PO Daň dědická a darovací

Více

Statut Rady vlády pro informační společnost

Statut Rady vlády pro informační společnost V L Á D A Č E S K É R E P U B L I K Y P ř í l o h a č. xx k usnesení vlády ze dne xx Statut Rady vlády pro informační společnost Článek 1 Úvodní ustanovení Rada vlády pro informační společnost (dále jen

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Základní údaje SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů, přikládají se a) notářský

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost

Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Česká fotovoltaická průmyslová asociace Aliance pro energetickou soběstačnost Vážený pan Ing. Jan Mládek, ministr Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 V Praze, dne 28. dubna 2014

Více

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ

NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ NAPLŇUJEME POTŘEBY ČESKÝCH EXPORTÉRŮ IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE Tisková konference MPO 5. 3. 2013 1 IMPLEMENTACE EXPORTNÍ STRATEGIE 2012 2020 Naplnění poptávky českých exportérů Zaměření exportní

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví

Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Tisková zpráva Nejvíce žen ve vedení firem je zejména ve zdravotnictví, farmacii a v pojišťovnictví Praha, 20. listopadu2014 Největší podíl žen ve vedení firem v České republice je zejména v odvětví zdravotnictví,

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 Podklad k bodu číslo 10 jednání řádné valné hromady společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. konané dne 19.6.2012

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích.

Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Všeobecně Daně v Bavorsku Daňové zatížení podniků v Bavorsku činí průměrně 28,7% (v Německu: 29,8%). To je méně než v mnoha jiných průmyslově vyspělých zemích. Kromě toho existuje řada daňových úlev a

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 3. 6. 2014 Č. j.: 38130/ENV/14 ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ podle 10d zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m

RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE. Z á z n a m RADA VLÁDY PRO SENIORY A STÁRNUTÍ POPULACE Z á z n a m z 3. zasedání Rady pro seniory a stárnutí populace konaného dne 27. června 2007 od 10,00 do 13,00 hod. v budově Ministerstva práce a sociálních věcí,

Více

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE)

Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) RAKOVICA USKUTEČNĚNÍ VIZE O OZE (VIZE O VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE) Město Rakovica (Chorvatsko) Souhrn Město Rakovica, vědomo si svého přírodního bohatství a zeměpisné výhodné polohy, se rozhodlo

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV

Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn. Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Prohlášení SP ČR k politice klimatických změn Politika udržitelného rozvoje Ing. Josef Zbořil Člen představenstva, člen EHSV Úvod Prohlášení SP ČR k politice Východiska Cíle Nástroje Závěr klimatických

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ

SAMOSTATNÉ PODNIKÁNÍ Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA &PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

INFORMACE PRO KLIENTY 1

INFORMACE PRO KLIENTY 1 INFORMACE PRO KLIENTY 1 leden 2012 Cestovní náhrady Vážená klientko, vážený kliente! V důsledku změn Zákoníku práce s účinností od 1. 1. 2012 došlo i k zásadním změnám v oblasti poskytování cestovních

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU

Osnova: Založení Evropské společnosti Založení společnosti cizincem v ČR Založení společnosti v EU Založení podniku Osnova: Výběr právní formy podnikání Zahájení podnikání živnostenské podnikání Založení společnosti Vznik společnosti Založení a vznik s.r.o. detailní postup rozklíčování zřizovacích výdajů

Více

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti

K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti K&V ELEKTRO a.s. Výroční zpráva společnosti za rok 2013 Výroční zpráva společnosti 2013 I. Úvod II. Textová část výroční zprávy společnosti 1. Údaje o společnosti 2. Údaje o činnosti společnosti 3. Údaje

Více

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI

VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI VYUŽITÍ OZE V MINULOSTI Oheň - zdroj tepla,tepelná úprava potravin Pěstování plodin, zavodňování polí Vítr k pohonu lodí Orientace budov tak, aby využily co nejvíce denního světla

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Rizika financování projektů v teplárenství

Rizika financování projektů v teplárenství Rizika financování projektů v teplárenství Energetika Most 2011 Most, 9.6.2011 Vladimír Kubeček, Česká spořitelna a.s. 1 Obsah Investice do projektů v teplárenství Rizika projektu a jejich ošetření Financování

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s.

10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. Potenciál úspor a zvyšování účinnosti v energetice v kontextu nových technologií 10.3.2015 konference Energetické úspory jako příležitost k růstu Institut pro veřejnou diskusi Petr Štulc, ČEZ, a.s. 0 Energetické

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012

Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR. Ing. Vladimír Štěpán. ENA s.r.o. Listopad 2012 Srovnání využití energetických zdrojů v hospodářství ČR Ing. Vladimír Štěpán ENA s.r.o. Listopad 2012 Spotřeba HU a ZP v ČR Celková spotřeba hnědého uhlí a zemního plynu v ČR v letech 2002-2011 2 Emise

Více

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014

Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 Ministerstvo financí Odbor vnějších vztahů a komunikace Letenská 15, Praha 1 - Malá Strana, 118 10 Tel.: 257 042 660 Plnění státního rozpočtu ČR za leden až květen 2014 2. června 2014 K 31. 5. 2014 dosáhly

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 11. srpna 2009 Č.j. : 61970/ENV09 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti

Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti Zákon o obchodních korporacích z pohledu zveřejňování povinných informací pro akciové společnosti typ informace základní údaje zápis bezodkladně po založení společnosti statutární orgán představenstvo

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti

MF poř. č. 16. Název legislativního úkolu. návrh zákona o kolektivním investování. Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF poř. č. 16 I. Název legislativního úkolu návrh zákona o kolektivním investování Předkladatel Spolupřed- kladatel 1 Stanovený termín předložení vládě Předpokládaný termín nabytí účinnosti MF -- 08.12

Více

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 1 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník - platnost od 22. 3. 2012, účinnost od 1. 1. 2014 Návrh zákona, kterým se mění některé

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více