ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K 1. 1. 2008"

Transkript

1 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AUDIT ÚČETNICTVÍ, s.r.o. ZMĚNY V DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVĚ K Lada Hiclová LEDEN Brno, Příkop 6, tel., fax: e mail:

2 1. ÚVOD 3 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA 3 3. ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ( 4) DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ( 6) ZÁKLAD DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (SUPERHRUBÁ MZDA) CESTOVNÍ NÁHRADY SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ STRUČNĚ KE ZMĚNÁM VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DLE 7 10 ZDP FYZICKÉ OSOBY SAZBA DANĚ ( 16) A SLEVY ZMĚNY V OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH PRÁVNICKÝCH OSOB ( 19) PRÁVNICKÉ OSOBY SAZBA DANĚ ( 21) NEUHRAZENÉ ZÁVAZKY ( 23) OBVYKLÉ CENY MEZI SPOJENÝMI OSOBAMI ( 23, ODST. 7) DAŇOVÁ NEUZNATELNOST SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ HRAZENÉHO ZA SPOLEČNÍKY V. O. S. A KOMPLEMENTÁŘE K. S. ( 24) HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU PŘI PRODEJI ( 24) NÁKLADY NA LIKVIDACI ZÁSOB ( 24) FINANČNÍ LEASING ( 24, 25) ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE ( 24, 25) DLOUHODOBÝ MAJETEK OMEZENÍ DAŇOVÉ UZNATELNOSTI FINANČNÍCH NÁKLADŮ ( 25) SRÁŽKOVÁ DAŇ ( 36) DAŇOVÁ ZTRÁTA ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ SPRÁVCE DANĚ REGISTRAČNÍ POKLADNY ZÁKON O REZERVÁCH OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM DLE 8A OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM DLE 8C DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DEFINICE BYTOVÉHO DOMU, RODINNÉHO DOMU A BYTU ( 4) SKUPINA, SKUPINOVÁ REGISTRACE ( 5A A NÁSL.) ZÁKLAD DANĚ ( 36) ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ ( 47) UPLATNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ SAZBY DANĚ ( 47) ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ SAZBY DANĚ ( 47A) SAZBY DANĚ U BYTOVÉ VÝSTAVBY ( 48) SNÍŽENÁ SAZBA DANĚ U STAVEB PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ( 48A) NÁROK NA ODPOČET DANĚ ( 72) DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ DAŇ Z NEMOVITOSTÍ ÚČETNÍ PŘEDPISY POVINNOST VÉST PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ZMĚNY V PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠCE 500/2002 SB ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDECH ZÁKON O SPRÁVĚ DANÍ A POPLATKŮ EKOLOGICKÉ DANĚ 26 2

3 1. ÚVOD Tzv. daňová reforma, které se věnuje naše metodická směrnice, přináší od zásadní zásahy v oblasti daní, účetnictví i pojistného. V materiálu, který jsme pro Vás připravili, se pokusíme stručnou a srozumitelnou formou shrnout ty nejzásadnější změny, které reforma přinesla, resp. změny týkající se co nejširšího okruhu podnikatelských subjektů (s prvotním zaměřením na podnikatele právnické osoby). 2. PRÁVNÍ ÚPRAVA Nejpodstatnější část zákonů byla novelizována Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb.. Předpis byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne a nabývá účinnosti (s výjimkou některých vybraných ustanovení tohoto zákona vyjmenovaných v části 52) dne Obsáhlý text zákona sestává z 52 částí, které mění celkem 46 zákonů. Další podstatná novelizace proběhla zejm. zákonem č. 296/2007 Sb. (zákon, kterým se mění insolvenční zákon). Na sklonku loňského roku pak došlo vyhláškou č. 349/2007 Sb. (vyhlášená dne ) k novelizaci prováděcí vyhlášky pro podnikatele k zákonu o účetnictví č. 500/2002 Sb. a v lednu 2008 vyšla ve Finančním zpravodaji MF č. 10/2007 novelizace Českých účetních standardů pro podnikatele. V naší směrnici, nebude li uvedeno jinak, se budeme věnovat změnám účinným od ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ FYZICKÉ OSOBY Přestože je naše směrnice zaměřena především na změny týkající se právnických osob, pro úplnost uvádíme také alespoň ty nejpodstatnější změny, k nimž došlo v oblastech týkajících se fyzických osob nepodnikatelů, fyzických osob zaměstnanců (zejm. závislá činnost a problematika pojistného) a fyzických osob podnikajících ZMĚNY V OSVOBOZENÍ OD DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ( 4) Časové testy osvobození prodeje cenných papírů a podílů pozn. Jedná se pouze o cenné papíry a obchodní podíly, které nejsou zahrnuty v obchodním majetku (byly li zahrnuty v minulosti, platí pro ně další časový test). 4, odst. 1, písm. w) ZDP podstatně se mění okruh cenných papírů, u nichž při prodeji uplatňujeme časový test doby 6 ti měsíců od okamžiku nabytí do okamžiku prodeje. Hlavní změnou je, že nyní lze tento 6 ti měsíční časový test uplatňovat pro osvobození pouze za těchto podmínek: - u příjmů z prodeje investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování (dle zvláštního předpisu upravujícího podnikání na kapitálovém trhu, tj. zákon č. 256/2004 Sb.) a příjmů z podílu připadajících na podílový list při zrušení podílového fondu - a to pouze tehdy, pokud celkový podíl (přímý i nepřímý) na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti nepřevyšoval v době 24 měsíců před prodejem cenných papírů 5%. V této podobě se novinka ovšem týká pouze nově nabytých cenných papírů, dříve nabyté CP si zachovávají původní režim dle přechodných ustanovení zákona: 3

4 Přechodná ustanovení bod č. 3: U osvobození příjmů z prodeje cenných papírů nabytých do konce roku 2007 se postupuje podle 4, odst. 1, písm. w) ZDP ve znění účinném do , odst. 1, písm. r) ZDP příjmy z prodeje cenných papírů neuvedených pod písmenem w), dále příjmy z převodu účasti na obchodních společnostech a příjmy z převodu členských práv družstva podléhají časovému testu pro osvobození v délce 5 let od okamžiku nabytí do okamžiku prodeje. Příjmy úpadce v reorganizaci 4, odst. 1, písm. zn) ZDP osvobozeny jsou po určité období příjmy podle 7 (podnikání a jiná SVČ) plynoucí úpadci, u něhož bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu (insolvenční zákon). Jsou osvobozeny příjmy, které plynou úpadci ve zdaňovacím období, kdy bylo rozhodnuto o povolení reorganizace podle zvláštního právního předpisu, a ve dvou zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po zdaňovacím období, ve kterém bylo rozhodnuto o povolení reorganizace, pokud v nich nedošlo ke skončení reorganizace DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ( 6) - 6, odst. 1, písm. b) ZDP novým typem příjmu ze závislé činnosti jsou příjmy za práci likvidátorů (pozn. likvidátor je dle 66 a 71, odst. 5 Obchodního zákoníku orgánem společnosti a za výkon své působnosti odpovídá týmž způsobem, jako členové statutárních orgánů, jejichž příjmy jsou zdaňovány rovněž jako příjmy ze závislé činnosti) - 6, odst. 4 ZDP upravuje se způsob stanovení samostatného základu daně pro daň vybíranou srážkou zvláštní sazbou ve výši 15% u zaměstnanců bez podepsaného prohlášení k dani z příjmů. Dle nové koncepce se pro účely výpočtu daně zvyšuje příjem zaměstnance, z něhož se bude počítat srážková daň sazbou ve výši 15%, o fiktivní částku pojistného, které je povinen platit z těchto příjmů zaměstnavatel. Měsíční limit mzdy pro srážkovou daň v úhrnné výši Kč 5.000,00 (před navýšením o pojistné placené zaměstnavatelem) přitom zůstává zachován, tj. srážková daň ve výši 15% se bude počítat z tohoto příjmu po navýšení o fiktivní částku pojistného placeného zaměstnavatelem (tj. o 35%) Změny v příjmech ze závislé činnosti osvobozených od daně ( 6, odst. 9) - 6, odst. 9, písm. a) ZDP v souladu s novým zákoníkem práce se upřesňuje daňové osvobození částek vynaložených zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců: částky vynaložené zaměstnavatelem na úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací, související s předmětem jeho činnosti, s výjimkou částek vynaložených na zvýšení kvalifikace. Prohlubováním kvalifikace se dle 230 Zákoníku práce rozumí její průběžné doplňování, kterým se nemění její podstata a které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce (a též udržování a obnovování kvalifikace). Zvýšením kvalifikace se dle 231 Zákoníku práce rozumí změna hodnoty kvalifikace, zvýšením kvalifikace je také její získání nebo rozšíření. Zvyšováním kvalifikace je studium, vzdělávání, školení, nebo jiná forma přípravy k dosažení vyššího stupně vzdělání, jestliže jsou v souladu s potřebou zaměstnavatele. - 6, odst. 9, písm. i) ZDP pro zaměstnance nově je limitována výše daňového osvobození hodnoty přechodného ubytování hrazeného zaměstnavatelem, a to maximální částkou ve výši Kč 3.500,00 měsíčně (pozn. řešení z pohledu zaměstnavatele viz bod zaměstnanecké benefity) - 6, odst. 9, písm. p) ZDP zákon již nerozlišuje mezi penzijním a životním pojištění, u obou těchto druhů pojistného (celkem za oba druhy) placeného zaměstnavatelem za zaměstnance platí jeden společný limit pro osvobození příjmů od daně je osvobozeno v úhrnu maximálně Kč ,00 ročně od téhož zaměstnavatele (pozn. řešení z pohledu zaměstnavatele viz bod zaměstnanecké benefity) 4

5 3.3. ZÁKLAD DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI (SUPERHRUBÁ UBÁ MZDA) - 6, odst. 13 ZDP zcela novým způsobem se po novele stanovuje základ daně ze závislé činnosti. Základem daně jsou příjmy ze závislé činnosti (hrubá mzda) zvýšené o částku odpovídající sociálnímu a zdravotnímu pojistnému, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel (superhrubá mzda). Nejčastěji půjde o navýšení o 9% zdravotního pojištění + 26% sociálního pojištění = celkové navýšení příjmů ze závislé činnosti o 35% pro účely stanovení základu daně. - navýšení na superhrubou mzdu nebudou podléhat příjmy, ze kterých se neodvádí sociální a zdravotní pojištění (např. dohody o provedení práce) - na straně zaměstnavatele se v daném případě postupuje obdobně jako do konce roku 2007, tj. daňovým výdajem zaměstnavatele je i nadále hrubá mzda a pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance 3.4. CESTOVNÍ NÁHRADY Sazby základních náhrad za používání motorových vozidel pro rok 2008 (vyhláška č. 357/2007 Sb.) - jednostopá vozidla a tříkolky = Kč 1,10/km - osobní silniční motorová vozidla = Kč 4,10/km Průměrné ceny pohonných hmot "pro zaměstnance" vyhlášené pro rok 2008 (vyhláška č. 357/2007 Sb.) Pohonná hmota Cena za 1 litr benzin automobilový 91 O Kč 30,60 benzin automobilový 95 O Kč 30,90 benzin automobilový 98 O Kč 33,10 motorová nafta Kč 31, SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNANCŮ Vyměřovací základ (zúčtované příjmy) V zákoně č. 589/1992 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení ( 5) i v zákoně č. 592/1992 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotním pojištění ( 3) došlo k úpravě definice vyměřovacího základu (resp. zúčtovaného příjmu): Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Maximální roční vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění Novela zavádí maximální roční vyměřovací základ pro odvod sociálního i zdravotního pojištění ( 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a 3, odst zákona o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění), a to ve výši 48 násobku průměrné mzdy ročně pro rok 2008 cca tis. Kč. (Průměrnou mzdou se rozumí součin všeobecného vyměřovacího základu za kalendářní rok, který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, pro který se průměrná mzda zjišťuje, a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto základu). Maximální vyměřovací základ se vztahuje nejen na OSVČ, ale nově i na zaměstnance. Pokud: 5

6 - má zaměstnanec jen jednoho zaměstnavatele, pak při přesáhnutí maximálního vyměřovacího základu zaměstnanec již nadále pojistné neplatí (a to i když u téhož zaměstnavatele vykonává více zaměstnání). Stejně postupuje i zaměstnavatel z částky přesahující maximální vyměřovací základ již za zaměstnance pojistné neplatí - má zaměstnanec více zaměstnavatelů, bude se jeho vyměřovací základ posuzovat u jednotlivých zaměstnavatelů samostatně. Na straně zaměstnance pak dojde k ročnímu zúčtování pojistného na základě souhrnu vyměřovacích základů od všech zaměstnavatelů a pojistné z částky přesahující maximální vyměřovací základ bude tvořit přeplatek zaměstnance, který mu bude vrácen na základě písemné žádosti zaměstnance na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - pokud je OSVČ zároveň zaměstnancem a souhrn vyměřovacích základů přesáhl maximální vyměřovací základ, sníží se o tuto přesahující částku nejprve vyměřovací základ OSVČ a teprve poté, je li přesahující částka vyšší než tento vyměřovací základ OSVČ, se sníží o zbytek přesahující částky také vyměřovací základ zaměstnance. OSVČ není povinna platit zálohy v případě, kdy jako zaměstnanec v zaměstnání dosáhla maximálního vyměřovacího základu, a to od následujícího měsíce na základě doložení této skutečnosti. - pozn. pokud je jen OSVČ limit maximálního vyměřovacího základu pro něj platí také, vyúčtovává se v ročním přehledu o příjmech a výdajích OSVČ Zdravotní pojištění členů statutárních orgánů Novela zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění mění definici zaměstnance pro účely zdravotního pojištění ( 5, písm. a)). Za zaměstnance se pro tyto účely bude považovat fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti (s výjimkami uvedenými v 5 např. dohody o provedení práce atp.). Do tohoto okruhu se tedy nově budou zahrnovat také členové statutárních a jiných orgánů právnických osob tzn. z jejich příjmů se nyní bude odvádět zdravotní pojištění (sociální pojištění nikoliv). Nemocenské pojištění Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění (č. 187/2006 Sb.) byla odložena až na rok Starý zákon č. 54/1956 Sb. byl pro rok 2008 novelizován, jeho novelizace je však již nad rámec naší směrnice, upozorňujeme tedy alespoň stručně na změny v poskytování nemocenské ta se od roku 2008 bude poskytovat až od 4. dne pracovní neschopnosti, a to ve výši: - 60% z denního vyměřovacího základu za den nemoci - 66% z denního vyměřovacího základu za den nemoci - 72% z denního vyměřovacího základu od 61. dne nemoci S ostatními změnami doporučujeme seznámit se ve specializované literatuře či na stránkách STRUČNĚ KE ZMĚNÁM VE ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB DLE 7 10 ZDP - 7, odst. 6 ZDP zvyšuje se limit pro zdanění honorářů zdaňovaných srážkovou daní ( 36) za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu a televize z Kč 3.000,00 na Kč 7.000,00 měsíčně u jednotlivého plátce srážkové daně - 7c ZDP minimální základ daně ustanovení o minimálním základu daně u příjmů z podnikání bylo v Zákoně o daních z příjmů bez náhrady zrušeno - 7, odst. 7 a 8 ZDP uplatnění paušálních výdajů nedochází ke změně výše paušálních výdajů, v odst. 8 je však vypuštěna možnost navýšit výdaje paušálem o zaplacené sociální a zdravotní pojištění 6

7 - 7, odst. 6 a 7 novela zrušila tyto dva odstavce 7, to znamená, že příjmy společníka v.o.s. nebo komplementáře k.s. se již nebudou snižovat o pojistné na sociální a zdravotní pojištění. - 13a ZDP společné zdanění manželů toto ustanovení bylo v Zákoně o daních z příjmů bez náhrady zrušeno (souvisí se zavedením jednotné, neprogresivní sazby daně od roku 2008). Společný základ daně manželů mohou poplatníci naposledy využít za zdaňovací období roku ZDP výpočet daně z příjmů dosažených za více zdaňovacích období toto ustanovení bylo v Zákoně o daních z příjmů bez náhrady zrušeno (souvisí se zavedením jednotné, neprogresivní sazby daně od roku 2008) - 24, odst. 1, písm. f) ZDP a 25, odst. 1, písm. g) ZDP významnou změnou je zrušení tohoto typu daňového nákladu u fyzických osob ruší se daňová uznatelnost pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to u: fyzických osob podnikatelů s příjmy dle 7 ZDP fyzických osob s příjmy dle 9 ZDP fyzických osob společníků v.o.s. (viz také výše) a právnické osoby veřejné obchodní společnosti, která platí pojistné za své společníky fyzických osob komplementářů k.s. (viz také výše) a právnické osoby komanditní společnosti, která platí pojistné za své komplementáře - 24, odst. 2, písm. k) ZDP cestovní náhrady u podnikatelů výslovně jsou jako daňově účinné uvedeny i náklady na zahraniční stravné a kapesné do výše náhrad dle zákoníku práce pro státní zaměstnavatele. Daňově účinné jsou cestovní náhrady při používání automobilu, který není v obchodním majetku podnikatele a při používání nákladních automobilů a autobusů ale jen do výše závazné pro státní zaměstnavatele. pozn. Fyzických osob se pochopitelně týkají také změny v oblasti daňových nákladů, které novelizace přinesla pro všechny poplatníky (viz změny ve společných ustanoveních Zákona o daních z příjmů) FYZICKÉ OSOBY SAZBA A DANĚ ( 16) A SLEVY Pro rok 2008 platí neprogresivní jednotná sazba daně z příjmů fyzických osob ve výši 15%. (pozn. Pro rok 2009 bude platit neprogresivní jednotná sazba daně ve výši 12,5%.) Daň se vypočte ze (superhrubého) základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně ( 15) a o odčitatelné položky ( 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů. Nová výše slev na dani ( 35ba ZDP): Typ slevy rok 2008 ročně měsíčně a) základní částka na poplatníka b) na vyživovaného manžela/ku c) částečně invalidní d) plně invalidní e) držitel ZTP/P f) student Nová výše daňového zvýhodnění na dítě ( 35c, odst. 1 ZDP): Typ rok 2008 ročně měsíčně Daňové zvýhodnění na dítě

8 Pozn. Maximální možný bonus na děti činí Kč , 00 ročně (dle 35c, odst. 3 ZPD), měsíčně pak maximálně Kč 4.350,00 (dle 35d, odst. 4 ZDP). DAŇ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB 3.8. ZMĚNY V OSVOBOZENÝCH PŘÍJMECH PRÁVNICKÝCH OSOB ( 19) V 19 ZDP byly některé typy osvobozených příjmů zrušeny (např. osvobození zoologických zahrad u příjmů z reklam) a zavedeny některé nové. Nejpodstatnější změnou, která se dotkne velkého množství poplatníků, jsou však podle našeho názoru osvobození týkající se mateřských a dceřiných společností: Dividendy a podíly na zisku Definice pojmů mateřská a dceřiná společnost ( 19, odst. 3 ZDP) - se od nemění Podmínky, za nichž lze osvobození dividend a podílů na zisku uplatnit ( 19, odst. 3 a 4 ZDP) - požadavek zákonem definované právní formy společností a držba min. 10% podílu na základním kapitálu po dobu min. 12 měsíců se od nemění - do textu ustanovení 19, odst. 4 byl však vložen odkaz na (nový) 19, odst. 9 ZDP, podle něhož lze nyní osvobození uplatnit (při splnění daných podmínek) také u dividend a podílů na zisku týkajících se společností ze třetí země 19, odst. 9 ZDP rozšíření uplatnění osvobození dividend a podílů na zisku o společnosti ze třetích zemí - stávající úprava osvobozuje od daně dividendy a podíly na zisku vyplácené mateřským společnostem od dceřiných společností, přičemž jednou z podmínek je rezidentství v některém z členských států ES či ve Švýcarsku - osvobození dle 19, odst. 1, písm. zi) (tj. osvobození dividend a podílů na zisku u mateřských a dceřiných společností) nově platí i pro příjmy plynoucí tuzemskému rezidentovi (či stálé provozovně společnosti z jiného státu EU umístěné na území ČR) z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených společností, pokud tato společnost: je daňovým rezidentem třetího státu, se kterým má Česká republika uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění má právní formu se srovnatelnou právní charakteristikou jako s.r.o., a.s., nebo družstvo je v obdobném vztahu vůči poplatníkovi, kterému příjmy z dividend a jiných podílů na zisku plynou, jako dceřiná společnost vůči mateřské společnosti za podmínek stanovených v 19, odst. 3 a 4 ZDP podléhá dani obdobné dani z příjmů právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12%, a to alespoň v těchto dvou zdaňovacích obdobích: ve zdaňovacím období, v němž tuzemský rezident o příjmu z dividend a jiných podílů na zisku účtuje jako o pohledávce a ve zdaňovacím období předcházejícím tomuto zdaňovacímu období. Za společnost podléhající takové dani se nepovažuje společnost, která je od daně osvobozena, nebo si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od této daně - osvobození lze uplatnit, pokud příjemce příjmu z dividend a podílů na zisku je jejich skutečný vlastník - pro stanovení nákladů vynaložených na osvobozené příjmy se použije přiměřeně ustanovení 25, odst. 1, písm. zk) ZDP (tj. náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti) Osvobození příjmů z prodeje podílů mateřské společnosti v dceřiné společnosti ( 19) - jedná se o zcela nový typ osvobozených příjmů v 19, odst. 1, písm. ze) bod 2 ZDP - osvobozeny jsou příjmy z převodu podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti plynoucí tuzemskému rezidentovi (nebo stálé provozovně společnosti z EU umístěné na území ČR) 8

9 - pro tento typ osvobozených příjmů platí stejná definice mateřské a dceřiné společnosti jako pro dividendy a podíly na zisku (viz 19, ost. 3 ZDP) - tento typ osvobození (stejně jako u dividend a podílů na zisku) neplatí pro tuzemskou dceřinou společnost, která je v likvidaci - tento typ osvobození platí také pro převod podílu ve společnosti ze třetí země, pokud tato společnost splňuje podmínky dané 19, odst. 9 ZDP (tj. splňuje li obdobné podmínky týkající se dceřiných společností ze třetích zemí, jaké jsou stanoveny pro osvobození dividend a podílů na zisku). Osvobození prodeje podílů dle 19, odst. 1, písm. ze) bodu 2 a podle 19, odst. 9 nelze uplatnit u podílů ve společnosti, které byly nabyly v rámci koupě podniku nebo části podniku Výkladové upřesnění tohoto nového ustanovení již proběhlo např. na Koordinačním výboru KDP (závěry z jednání dne ) započítávání doby držby podílu i před a splnění podmínek vztahu mateřská a dceřiná společnost v případě postupného částečného prodeje podílu (až do toho prodeje podílu, kterým celkový podíl na základním kapitálu klesne pod 10%). Souvisejícím ustanovením s osvobozením příjmů z prodeje takovéhoto podílu je zcela nové ustanovení 23, odst. 4, písm. l) ZDP do základu daně se nezahrnuje změna reálné hodnoty u podílu, který se v souladu se zvláštním předpisem oceňuje reálnou hodnotou a který by byl při převodu osvobozen podle 19, odst. 1, písm. ze) nebo podle 19, odst. 9 ZDP PRÁVNICKÉ OSOBY SAZBA DANĚ ( 21) Sazba daně z příjmů právnických osob (dle 21, odst. 1 ZDP) pro rok 2008 činí 21 %, pokud v odstavcích 2 a 3 není stanoveno jinak. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle 34 a 20 odst. 7 a 8, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů. Zásadní změna je v aplikaci příslušné sazby daně vzhledem ke zdaňovacímu období základu daně se nově přiřazuje sazba daně platící pro první den zdaňovacího období ( 21, odst. 6 ZDP). Vývoj daňové sazby: Rok Sazba daně % % % % SPOLEČNÁ USTANOVENÍ ZÁKONA O DANÍCH Z PŘÍJMŮ (platí pro právnické i fyzické osoby, pokud není uvedeno jinak) NEUHRAZENÉ ZÁVAZKY ( ( 23) 23, odst. 3, písm. a) bod 12 ZDP hospodářský výsledek se pro účely stanovení základu daně zvyšuje o částku neuhrazeného závazku zachyceného v účetnictví dlužníka, pokud u tohoto závazku: - od splatnosti závazku uplynulo 36 měsíců, nebo se promlčel - dále se to také týká závazku zachyceného v rozvaze, který zanikl jinak než splněním, započtením, splynutím práva s povinností, dohodou mezi dlužníkem a věřitelem, kterou se dosavadní závazek nahrazuje novým, nebo dohodou o narovnání, pokud nebyla částka závazku podle zvláštního právního předpisu zaúčtována ve prospěch výnosů Toto ustanovení se nevztahuje na: - závazky dlužníka, který je v úpadku - závazky z titulu cenných papírů a investičních instrumentů, plnění ve prospěch vlastního kapitálu, úhrady ztráty společnosti, úvěrů, půjček, ručení, záloh a smluvních sankcí 9

10 - závazky (náklady), které jsou daňově účinným nákladem až v okamžiku zaplacení - závazky (náklady), které při svém vzniku nebyly daňově uznatelným (uplatněným) nákladem - závazky, o které vedou poplatníci rozhodčí řízení nebo soudní řízení nebo správní řízení (a to až do doby pravomocného rozhodnutí) - za závazky se pro účely tohoto ustanovení v případě poplatníků, kteří vedou účetnictví, nepovažují dohadné položky pasivní nebo rezervy Obdobně postupují podle tohoto ustanovení také poplatníci s příjmy dle 7 nebo 9, kteří nevedou účetnictví. Dle závěrů Koordinačního výboru KDP (z jednání dne ) se však toto ustanovení nevztahuje na fyzické osoby neúčetní jednotky v případech, kdy závazky nejsou u těchto osob daňovým výdajem (zejm. proto, že se stávají daňovým výdajem až v okamžiku zaplacení). Pokud by následně (po zvýšení základu daně) u těchto závazků došlo k jejich úhradě, je tato situace řešena v 23, odst. 3, písm. c), bod 6 ZDP základ daně lze snížit o hodnotu splněného nebo započteného závazku nebo jeho části, o kterou byl zvýšen základ daně podle písmene a) bodu 12. K ustanovení týkající se zvýšení základu daně o neuhrazené závazky se nevztahuje žádné přechodné ustanovení dle aktuálních výkladů tedy bude podle těchto pravidel nutno postupovat i u závazků, které vznikly před datem Dále upozorňujeme, že se jedná pouze o daňovou techniku stanovení základu daně, bez vazby na účetnictví úprava týkající se závazků se v účetních předpisech nemění, tj. není nutno závazky po splatnosti déle než 36 měsíců účetně odepisovat. Účetní odpis závazků ve prospěch výnosů je řešen v Českém účetním standardu č. 019, bod : Právně zaniklé závazky se vyúčtují na příslušný účet ostatních výnosů (s výjimkou například splnění, splynutí, započtení, dohody o nahrazení dosavadního závazku závazkem novým, narovnání, pokud jde o stejné částky (případný rozdíl se zaúčtuje do výnosů)) OBVYKLÉ CENY MEZI SPOJENÝMI OSOBAMI ( 23, odst.. 7) Z ustanovení 23, odst. 7 ZDP, které se týká cen mezi spojenými osobami, bylo zrušeno přímé určení ceny obvyklé u úroků z půjček ve výši 140% diskontu ČNB ke dni uzavření smlouvy toto pravidlo již tedy nelze u půjček používat a úroky z půjček (stejně jako úroky z úvěrů) tak nyní podléhají obecnému pravidlu určení obvyklé ceny tj. měly by být sjednány ve výši, která by byla sjednána mezi nezávislými osobami v běžných obchodních vztazích za stejných nebo obdobných podmínek (resp. není li tomu tak, je nutno uspokojivě doložit rozdíl). Zákon v 23, odst. 7 dále výslovně uvádí, že nebude upravován základ daně poplatníka v případě, kdy sjednaná výše úroků u půjčky a úvěru mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nezávislými osobami, a věřitelem je: - poplatník uvedený v 2, odst. 3 nebo v 17, odst 4 (tj. zahraniční fyzická či právnická osoba, nerezident ČR), nebo - je věřitelem společník nebo člen družstva (rezident ČR). K jiným změnám v 23, odst. 7 ZDP nedošlo. Upozorňujeme, že k novému znění 23, odst. 7 ZDP se nevztahuje žádné přechodné ustanovení dle aktuálních výkladů tedy budou tato nová pravidla aplikována i na již uzavřené smlouvy o půjčkách a jejich úroky DAŇOVÁ NEUZNATELNOST SOCIÁLNÍHO A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ HRAZENÉHO ZA SPOLEČNÍKY V. O. S. A KOMPLEMENTÁŘE K. S. ( 24) - 24, odst. 1, písm. f) ZDP a 25, odst. 1, písm. g) ZDP významnou změnou je zrušení tohoto typu daňového nákladu ruší se daňová uznatelnost pojistného na sociální a zdravotní pojištění, a to u: veřejné obchodní společnosti, která platí pojistné za své společníky (pozn. nelze uplatnit jako daňový náklad ani v přiznání fyzických osob společníků v.o.s.) a 10

11 komanditní společnosti, která platí pojistné za své komplementáře (pozn. nelze uplatnit jako daňový náklad ani v přiznání fyzických osob komplementářů k.s.) - pozn. stejné ustanovení se také týká pojistného na sociální a zdravotní pojištění: fyzických osob podnikatelů s příjmy dle 7 ZDP fyzických osob s příjmy dle 9 ZDP - pozn. toto ustanovení se nedotýká daňové uznatelnosti sociálního a zdravotního pojištění hrazeného zaměstnavatelem za své zaměstnance (zůstává daňově uznatelné za stejných podmínek jako dosud) HODNOTA CENNÉHO PAPÍRU PŘI PRODEJI ( 24) - 24, odst. 2, písm. r) ZDP v souvislosti se zavedením nového osvobozeného příjmu z prodeje podílu mateřské společnosti v dceřiné společnosti došlo k úpravě tohoto ustanovení řešícího otázku daňové uznatelnosti hodnoty cenného papíru v okamžiku jeho prodeje. Z ustanovení vypadla možnost zvýšit hodnotu cenného papíru při prodeji o náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti, které byly v minulosti nedaňovým nákladem. Naopak do ustanovení přibylo pravidlo daňové neuznatelnosti u cenných papírů, u kterých je příjem z jejich převodu osvobozen podle 19. Úplný text písmene r) po novele daňově uznatelným nákladem je: hodnota cenného papíru při prodeji zachycená v účetnictví v souladu se zvláštním právním předpisem [20] ke dni jeho prodeje, s výjimkou uvedenou v písmenech w) a ze) a s výjimkou cenného papíru, u kterého je příjem z jeho převodu osvobozen podle 19 odst. 1 písm. ze) nebo podle 19 odst NÁKLADY NA LIKVIDACI ZÁSOB ( 24) - 24, odst. 2, písm. zg) ZDP zcela novým typem daňového nákladu jsou náklady vzniklé v důsledku prokazatelně provedené likvidace zásob materiálu, zboží, nedokončené výroby, polotovarů a hotových výrobků - v případě léků, léčiv a potravinářských výrobků lze tento náklad uplatnit pouze, pokud doba prošla použitelnosti léků, léčiv či potravinářských výrobků a nelze je dle zvláštních právních předpisů uvádět dále do oběhu - poplatník je k prokázání likvidace povinen vypracovat protokol, v němž uvede důvody likvidace, způsob, čas a místo provedení likvidace, specifikaci předmětů likvidace a způsob naložení se zlikvidovanými předměty a pracovníky zodpovědné za provedení likvidace FINANČNÍ LEASING ( 24, 25) Změny ve finančním leasingu budou aplikované až na smlouvy uzavřené od data Jedná se o tyto změny: - 24, odst. 4 písm. a) ZDP došlo k prodloužení doby nájmu movitého majetku nyní musí trvat nejméně minimální dobu odpisování uvedenou v 30, odst. 1 ZDP (tj. minimálně dobu stanovenou pro daňové odepisování v dané odpisové skupině). U nemovitostí musí doba nájmu trvat nejméně třicet let - stejně jako u daňového odepisování, i v případě finančního leasingu byl zrušen limit nákladů na nájemné ve výši 1,5 mil. Kč u osobních automobilů kategorie M1-25, odst. 1, písm. zm) ZDP omezení daňové uznatelnosti nákladů na finanční leasing nedaňové jsou finanční náklady definované jako 1% z úhrnu nájemného; toto však neplatí pro finanční náklady, pokud v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší Kč ,00 (pozn. Dle aktuálních výkladů však nebude mít toto ustanovení velký praktický dopad, protože pro jeho použití by úhrn nájemného za zdaňovací období musel přesáhnout částku Kč ,00) 11

12 - pro leasingové společnosti se ruší speciální způsob odpisování dle 30, odst. 4 a 5 ZDP (leasingové společnosti tedy nyní budou odepisovat standardně jako všichni ostatní poplatníci rovnoměrnými nebo zrychlenými odpisy) - u plateb leasingových splátek do zahraničí dochází ke zvýšení sazby srážkové daně z 1% na 5% (viz 36, odst. 1, písm. c) ZDP) - 38r ZDP lhůta pro doměření daně z důvodu nesplnění podmínek u finančního leasingu do tohoto paragrafu byl doplněn odstavec 4, který odstraňuje pochybnosti o tom, zda se toto ustanovení vztahuje na všechny poplatníky nebo jen na ty, kterým byla poskytnuta investiční pobídka dle upraveného znění jsou odstavce 2 a 3 38r aplikovány na všechny poplatníky. Přechodná ustanovení bod č. 12: U hmotného majetku, který je předmětem smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najatého hmotného majetku uzavřené do dne , se až do doby ukončení finančního pronájmu s následnou koupí použije zákon o daních z příjmů ve znění účinném do data Přechodná ustanovení bod č. 8: U smluv o finančním pronájmu osobního automobilu kategorie M1, s výjimkou automobilu, který je využíván provozovatelem silniční motorové dopravy nebo provozovatelem taxislužby a automobilu druh sanitní a druh pohřební, uzavřených do data se postupuje podle staršího znění zákona platného do konce roku Přechodná ustanovení bod č. 15: Ustanovení 25, odst. 1, písm. zm) ZDP ve znění účinném od se poprvé použije na finanční náklady u finančního pronájmu s následnou koupí majetku plynoucí ze smluv uzavřených po a na základě dodatků, sjednaných po ke smlouvám uzavřeným před tímto datem ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE ( 24, 25) 24 daňové náklady - 24, odst. 2, písm. j), bod 3 ZDP náklady na vzdělávání zaměstnanců byl upraven a upřesněn po novele jsou podle tohoto ustanovení daňové náklady na provoz vlastních vzdělávacích zařízení nebo náklady spojené s odborným rozvojem zaměstnanců a rekvalifikací zaměstnanců zabezpečované jinými subjekty, s výjimkou nákladů vynaložených na zvýšení kvalifikace - 24, odst. 2, písm. zg) ZDP svoz zaměstnanců do práce (ve znění k ) ) dosavadní znění tohoto ustanovení bylo zrušeno a nahrazeno ustanovením týkajícím se zcela jiné problematiky. Znamená to, že svoz zaměstnanců do zaměstnání bude podléhat obecnému ustanovení 24, odst. 2, písm. j) ZDP a jako takový bude plně daňově účinný, bude li se zaměstnanci příslušným způsobem sjednán - 24, odst. 2, písm. zj) a zo) ZDP příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění (ve znění k ) dosavadní znění těchto ustanovení bylo zrušeno a nahrazeno ustanoveními týkajícími se zcela jiné problematiky. Znamená to, že došlo ke zrušení limitů pro daňovou uznatelnost příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění zaměstnanců a tyto příspěvky nyní spadají pod obecné ustanovení 24, odst. 2, písm. j) ZDP (výdaje na pracovní a sociální podmínky), podle nějž bude nárok na tato plnění plně daňově účinný, bude li se zaměstnancem odpovídajícím způsobem sjednán - 24, odst. 2, písm. zu) ZDP výdaje (náklady) na přechodné ubytování zaměstnance s výjimkou přechodného ubytování v rodinném domě nebo bytě, a to maximálně do výše Kč měsíčně (ve znění k ) toto ustanovení bylo novelou bez náhrady zrušeno. Znamená to, že došlo ke zrušení limitu a náklad bude nyní pro zaměstnavatele plně daňově uznatelný, bude li se zaměstnancem odpovídajícím způsobem sjednán 12

13 25 nedaňové náklady - 25, odst. 1, písm. h) ZDP zcela nové znění tohoto ustanovení výslovně uvedeny jako nedaňové náklady nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnanci ve formě: příspěvku na kulturní pořady a sportovní akce možnosti používat rekreační, zdravotnická a vzdělávací zařízení, předškolní zařízení, závodní knihovny, tělovýchovná a sportovní zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v 24, odst. 2, písm. j) bodech 1 až 3 nebo poskytnutí rekreace, včetně zájezdů, které je u zaměstnance osvobozeno od daně podle 6, odst. 9, písm. d) - 25, odst. 1, písm. k) ZDP daňově neuznatelné jsou ztráty z provozu zařízení pro uspokojování potřeb zaměstnanců s výjimkou 24, odst. 2, písm. j), body 1 až 3 ZDP (tj. s výjimkou zajištění bezpečnosti práce a hygienického vybavení pracovišť, poskytování závodní preventivní péče a lékařské prohlídky dle zvláštních předpisů, provoz středních odborných učilišť, provoz vzdělávání a rekvalifikace pracovníků) a dále s výjimkou zařízení pro přechodné ubytování zaměstnanců - 25, odst. 1, písm. zn) ZDP daňově neuznatelná je hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti (pozn. na straně zaměstnanců se jedná o nepeněžní plnění osvobozené od daně z příjmů dle 6, odst. 9, písm. c) ZDP). Toto ustanovení však neomezuje daňovou uznatelnost výdajů na tzv. ochranné nápoje dle 24, odst. 2, písm. j) bod 1 ZDP a na povinné zásobování pracovišť pitnou vodou (dle 28 Nařízení č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zaměstnanců při práci; jde o daňový náklad dle 24, odst. 2, písm. p) ZDP) DLOUHODOBÝ MAJETEK - 30, odst. 1 ZDP byla zrušena odpisová skupina 1a) s dobou odepisování 4 roky. Veškerý majetek, který byl v této skupině zařazen, se s účinností od přeřazuje do odpisové skupiny č. 2 s dobou odepisování 5 let (pozn. k této změně se nevztahuje žádné přechodné ustanovení, tzn. je nutno přeřadit i již v minulosti zařazený majetek) - 29, odst. 10 ZDP byl zrušen tzn. pro majetek zařazený po se ruší limit vstupní ceny pro daňové odpisování osobních automobilů kategorie M1 ve výši Kč ,00. K této změně se vztahuje přechodné ustanovení bod č. 17, podle kterého se pro již zařazený majetek limit vstupní ceny zachovává: Osobní automobil kategorie M1, který byl zaevidován jako hmotný majetek do konce zdaňovacího období započatého v roce 2007, se odpisuje ze vstupní ceny stanovené podle staršího znění zákona, a to až do jeho vyřazení z majetku - 29, odst. 1 ZDP součástí vstupní ceny hmotného majetku uvedeného v 26, odst. 2, písm. b) a c) jsou i náklady na vyvolanou investici, kterou se rozumí náklady vynaložené na pořízení majetku převedeného do vlastnictví jiného subjektu a podmiňujícího funkci nebo užívání hmotného majetku uvedeného v 26, odst. 2, písm. b) a c) ZDP (tj. budov, domů, bytů a staveb) tj. případy, kdy poplatníci jsou povinni vynaložit investiční prostředky, aniž by se stali vlastníky budovaného majetku, protože vlastník je určen přímo zákonem (např. komunikace, kanalizace, vodovod atp.) - 27, odst. 1, písm. ch) ZDP vyloučen z odepisování je hmotný majetek, jehož bezúplatné nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo v době nabytí od daně darovací osvobozeno tj. novela ruší možnost odpisování majetku nabytého darem, který je současně osvobozen od daně darovací (toto ustanovení se od roku 2008 vztahuje jak na hmotný majetek nabytý darem v roce 2008, tak i na dříve zařazený majetek). - příloha č. 1 ZDP nebytové prostory vymezené jako samostatné jednotky budou odpisovány ve stejné odpisové skupině jako je odpisována budova, ve které se nalézají - 32a, odst. 6 ZDP podlimitní technické zhodnocení na nehmotném majetku pokud jsou na nehmotném majetku provedeny úpravy charakteru technického zhodnocení, jejichž hodnota nepřesáhne částku Kč ,00, má poplatník možnost tuto částku zahrnout do daňových výdajů dle 24, anebo s ní naložit stejně jako s technickým zhodnocením, tj. zvýšit vstupní cenu majetku pro odpisování 13

14 - 33a ZDP Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením poplatník, který bude provádět, provádí nebo provedl zásah do majetku, může požádat správce daně o vydání závazného rozhodnutí, zda je tento zásah do majetku technickým zhodnocením či ne. Náležitosti této žádosti jsou uvedeny v 33a ZDP. Jedná se o zpoplatněnou žádost poplatek: Kč , OMEZENÍ DAŇOVÉ UZNATELNOSTI FINANČNÍCH NÁK ÁKLADŮ ( 25) Tzv. pravidlo nízké kapitalizace obsažené v 25, odst. 1, písm. w) ZDP doznalo podstatných změn a bylo výrazně rozšířeno a zpřísněno. Nová pravidla však budou prozatím dle přechodných ustanovení (bod 13) uplatněna jen na finanční náklady z úvěrů a půjček uzavřených počínaje dnem a na finanční náklady z úvěrů a půjček vzniklých na základě dodatků, kterými se mění výše půjčky či úvěru, anebo výše úroků ke smlouvám uzavřeným do konce roku (pozn. Na finanční náklady ze smluv sjednaných do konce roku 2007 a jejich dodatků se tato nová pravidla začnou aplikovat také, ale až od zdaňovacího období roku 2010 viz přechodná ustanovení, bod 14). Shrnutí změn: - finanční náklady řešené tímto ustanovením již nezahrnují pouze úroky z úvěrů a půjček, ale kromě úroků také jiné, související finanční náklady a náklady na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky atp. Ve zveřejněném sdělení MF jsou jednotlivé druhy souvisejících finančních nákladů upřesněny. - ustanovení se již netýká pouze spojených osob, ale vztahuje se obecně na veškeré finanční náklady, tedy i na finanční náklady vzniklé v souvislosti s úvěry a půjčkami od nespojených osob (pozn. u nespojených osob však s výjimkou finančních nákladů nepřevyšujících v úhrnu za zdaňovací období 1 mil. Kč) - namísto dříve aplikovaného (jednoho) testu nízké kapitalizace nyní zavádí toto ustanovení celkem pět testů, kterým je dané finanční náklady nutno podrobit. Každý z těchto pěti testů se bude posuzovat samostatně a pro daňovou účinnost finančních nákladů bude nutno splnit všech pět testů (za daňový náklad nelze uznat poměrnou část finančních nákladů vztahujících se k úvěrům a půjčkám nebo jejich části, které splňují alespoň jednu z podmínek uvedených v pěti daňových testech): 1) test č. 1 celková maximální (daňově uznatelná) výše finančních nákladů je za zdaňovací období omezena určitým limitem, který se vypočte jako násobek jednotné úrokové míry zvýšené o čtyři procentní body a průměrného stavu úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období. Jednotná úroková míra se stanoví jako průměr z referenční hodnoty úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit pro splatnost 12 měsíců relevantním pro měnu, v níž je vyjádřen úvěr nebo půjčka, k poslednímu dni každého měsíce zdaňovacího období (úroky z úvěrů a půjček vyjádřených v různých měnách se posuzují samostatně za jednotlivé měny) Dle sdělení MF bude jako referenční sazba pro úvěry a půjčky denominované v české měně použita sazba PRIBOR. Pro úvěry a půjčky v cizí měně budou použity zahraniční ekvivalenty této sazby (tj. zpravidla 12 měsíční LIBOR jako nejběžnější používaná referenční sazba v Evropě). Pro úplnost doplňujeme k tomuto testu citaci z důvodové zprávy: Prvním kritériem pro omezení daňové uznatelnosti finančních nákladů (úroků) je stanovení přípustné výše daňově uznatelných úroků v návaznosti na úrokovou míru. Maximální přípustná sazba je navázána na pohyblivou sazbu - 12-měsíční PRIBOR, který uveřejňuje Česká národní banka v souladu s Úředním sdělením uvedeným ze dne 18. dubna 2006 o vydání třetí verze Pravidel pro referenční banky a výpočet (fixing) referenčních úrokových sazeb (PRIBID a PRIBOR), a analogicky příslušné referenční sazby vybraných zahraničních měn, zvýšenou o čtyři procentní body. Dle údajů ČNB je asi 98,5 % všech nových úvěrů domácím nefinančním podnikům poskytováno s pohyblivou úrokovou sazbou navázanou na 12M PRIBOR nebo s fixní sazbou do 1 roku. V případě, že úvěr nebo půjčka jsou vyjádřeny v jiné měně než CZK, bude referenční úroková sazbu stanovena analogicky podle sazeb používaných na relevantním mezibankovním trhu, tedy 12-měsíční LIBOR pro danou měnu, jako nejběžněji používanou referenční sazbu v Evropě. Ministerstvo financí může stanovit na základě zmocnění v 39 zákona podrobnosti ke způsobu stanovení referenčních sazeb, resp. uveřejní zdroje, kde daňoví poplatníci tyto relevantní sazby naleznou. 14

15 2) test č. 2 podřízené dluhy nedaňové jsou finanční náklady, které plynou z úvěrů a půjček, které jsou podřízeny ostatním závazkům poplatníka. Podřízené dluhy jsou dle sdělení MF takové úvěry a půjčky, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti jako podřízené dluhopisy ve smyslu zákona č. 190/2004 Sb. o dluhopisech tento zákon definuje podřízené dluhopisy jako dluhopisy, kde v případě vstupu emitenta do likvidace, prohlášení konkurzu na majetek emitenta, povolení vyrovnání, nebo je li emitentem zahraniční osoba, též jiného obdobného opatření, budou uspokojeny pohledávky s nimi spojené až po uspokojení všech ostatních pohledávek, s výjimkou pohledávek, které jsou vázány stejnou nebo obdobnou podmínkou podřízenosti. Tj. rozhodnou skutečností pro určení podřízenosti úvěrů a půjček ostatním závazkům poplatníka je vždy smluvní ujednání o omezení uspokojitelnosti pohledávky v případě úpadku. Je li podřízenost výslovně sjednána, správce daně bude předpokládat, že se jedná o podřízený úvěr. 3) test č. 3 vázanost na zisk nedaňové jsou finanční náklady, které plynou z úvěrů a půjček, kde úrok nebo výnos nebo skutečnost, zda se finanční náklady stanovu splatnými, jsou zcela nebo zčásti odvozovány od výsledku hospodaření poplatníka Za finanční výdaje z úvěrů a půjček, které jsou vázány na zisk, se dle sdělení MF považují finanční výdaje z takových smluv o úvěrech a půjčkách, ze kterých věřitel nenese typické riziko věřitele, ale riziko investora. Mezi tyto finanční výdaje se tedy nezahrnují finanční výdaje ze smluv o úvěrech a půjčkách, kde závislost výše finančních nákladů je inverzní (tj. čím vyšší zisk, tím nižší finanční náklady) a kde úrok nebo výnos, nebo skutečnost, zda se finanční výdaje stanou splatnými, bude funkcí jiného ekonomického ukazatele než výsledku hospodaření (tj. např. výnosů, odpisů atp.). 4) test č. 4 daňové jsou ty finanční náklady, u nichž úhrn úvěrů a půjček v průběhu zdaňovacího období nepřesahuje šestinásobek výše vlastního kapitálu (pozn. od by mělo jít o čtyřnásobek vlastního kapitálu). Podrobnosti k výpočtu stanovilo MF ve svém sdělení. 5) test č. 5 tento test se týká pouze spojených osob v případě finančních nákladů vzniklých v souvislosti s úvěry a půjčkami od spojených osob (nebo je li spojená osoba osobou, která úvěr či půjčku zajišťuje), jsou tyto daňově uznatelné pouze pokud v průběhu zdaňovacího období nepřesahuje úhrn těchto úvěrů a půjček dvojnásobek výše vlastního kapitálu (resp. trojnásobek, je li příjemcem úvěrů a půjčky banka nebo pojišťovna). Podrobnosti k výpočtu stanovilo MF ve svém sdělení. - výjimky, kterých se ustanovení 25, odst. 1, písm. w) ZDP netýká: do úvěrů a půjček se pro účely tohoto ustanovení nezahrnují úvěry a půjčky nebo jejich část, z nichž jsou finanční náklady součástí vstupní ceny majetku a také prokazatelně poskytnuté bezúročné úvěry a půjčky ustanovení se netýká poplatníků fyzických osob, poplatníků neziskových organizací a burzy cenných papírů a dále není 25, odst. 1, písm. w) ZDP aplikován na finanční náklady zaúčtované na vrub nákladů, které v úhrnu za zdaňovací období nepřevýší Kč ,00, není li věřitelem nebo osobou, která úvěr nebo půjčku zajišťuje, osoba spojená ve vztahu k dlužníkovi Související ustanovení náklady vyloučené ze základu daně dle 25, odst. 1, písm. w) ZDP nelze uznat jako daňové ani na základě aplikace 23, odst. 4, písm. e) ZDP (tj. jako částky zaúčtované do výnosů, pokud souvisejí s náklady neuznanými v předchozích zdaňovacích obdobích jako náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů), ani na základě aplikace 24, odst. 2, písm. zc) ZDP (tj. jako náklady, které nejsou podle 25 náklady na dosažení, zajištění a udržení příjmů do výše výnosů s nimi přímo souvisejících) SRÁŽKOVÁ DAŇ ( 36) Zvláštní sazba daně (srážková daň) v 36 ZDP došlo ke sjednocení sazby srážkové daně pro většinu příjmů podléhajících této dani, a to na 15%. 15

16 3.20. DAŇOVÁ ZTRÁTA - 38na ZDP novelizované znění tohoto paragrafu obsahuje podrobnější popis posuzování podstatné změny ve složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole poplatníka rozhodné pro možnost uplatnění daňových ztrát - pozn. Přechodná ustanovení, bod 18 Ustanovení 38na ZDP ve znění účinném od se poprvé použije u poplatníka, u něhož došlo k podstatné změně ve zdaňovacím období, které započalo v roce r ZDP lhůta pro doměření daně při uplatňování daňové ztráty do tohoto paragrafu byl doplněn odstavec 4, který odstraňuje pochybnosti o tom, zda se toto ustanovení vztahuje na všechny poplatníky nebo jen na ty, kterým byla poskytnuta investiční pobídka dle upraveného znění jsou odstavce 2 a 3 38r aplikovány na všechny poplatníky ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ SPRÁVCE DANĚ Byly rozšířeny případy, kdy lze požádat místně příslušného správce daně o vydání závazného posouzení daňových důsledků, které pro poplatníka vyplynou z daňově rozhodných skutečností: - 33a ZDP posouzení, zda se u zásahů do majetku jedná o technické zhodnocení - 24a ZDP posouzení způsobu rozdělení nákladů, které nelze přiřadit pouze ke zdanitelným příjmům - 24b ZDP posouzení stanovení poměru nákladů spojených s provozem nemovitosti používané zčásti k podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti anebo k pronájmu a zčásti k soukromým účelům, které lze uplatnit jako náklad na dosažení, zajištění a udržení příjmů - 34a ZDP posouzení skutečnosti, zda se jedná o náklady vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje - pozn. již z minulosti zůstává zachována možnost závazného posouzení možnosti odečtu daňové ztráty dle 38na ZDP a posouzení způsobu, jakým byla vytvořena cena sjednaná mezi spojenými osobami ( 38nc ZDP). V žádosti o závazné posouzení musí poplatník vždy zdůvodnit svůj navrhovaný postup a musí navrhnout správci daně znění výroku o závazném posouzení. Žádosti jsou zpoplatněny (dle Zákona o správních poplatcích) ve výši Kč ,00 v každém jednotlivém případě (s výjimkou žádosti o posouzení ztráty dle 38na ZDP). Dle stanoviska zveřejněného Ministerstvem financí je možno žádat o posouzení skutečností, které vyplynou z daňově rozhodných skutečností již nastalých nebo očekávaných, tedy skutečností, které doposud neměly vliv na vyměřenou daňovou povinnost. Rozhodnutí může být vydáno maximálně na tři zdaňovací období. 4. REGISTRAČNÍ POKLADNY Na základě zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, jehož součástí je i zrušení zákona č. 215/2005 Sb., o registračních pokladnách, je zrušena povinnost používání registračních pokladen povinnými subjekty od

17 5. ZÁKON O REZERVÁCH 5.1. OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM DLE 8a Změny v ustanovení 8a (tvorba opravných položek k pohledávkám v návaznosti na dobu po splatnosti a soudní řízení): - 8a, odst. 1 Zákona o rezervách možnost tvořit (i bez soudního řízení) opravnou položku až do výše 20% u pohledávek po splatnosti déle než 6 měsíců platí pouze pro pohledávky, jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku nepřesáhne částku Kč ,00. U vyšších pohledávek tedy bez zahájení soudního řízení nelze opravné položky vytvářet - 8a, odst. 2 Zákona o rezervách zůstává beze změny vyšší opravné položky (tj % v závislosti na době po splatnosti) lze u pohledávek specifikovaných v odstavci 1 vytvářet jen v případě, byla li ohledně těchto pohledávek zahájena nějaká forma soudního řízení (rozhodčí řízení, soudní řízení, správní řízení) - do 8a byl doplněn zcela nový odst. 3 tento odstavec řeší možnost tvorby opravných položek u pohledávek, u nichž byla zahájena nějaká forma soudního řízení a jejichž rozvahová hodnota v okamžiku vzniku je vyšší než Kč ,00. Pokud jsou tyto podmínky splněny, lze tvořit opravnou položku v návaznosti na dobu po splatnosti pohledávky pokud uplynulo více než: 6 měsíců, lze tvořit OP až do výše 20% 12 měsíců, lze tvořit OP až do výše 33% 18 měsíců, lze tvořit OP až do výše 50% 24 měsíců, lze tvořit OP až do výše 66% 30 měsíců, lze tvořit OP až do výše 80% 36 měsíců, lze tvořit OP až do výše 100% K tvorbě opravných položek podle novelizovaného 8a však existují přechodná ustanovení (body 2 a 3), podle nichž se nové znění 8a použije poprvé pro tvorbu opravných položek, která započala ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Pro opravné položky, jejichž tvorba započala před tímto dnem, se použije Zákon o rezervách ve znění do konce roku Citace důvodové zprávy k novele 8a Zákona o rezervách: Návrhem by se měla eliminovat spekulativní tvorba OP k významným pohledávkám (nad Kč). Poměrně malý počet poplatníků s pohledávkami značného objemu je schopen vytvořit podstatnou část z daňově uplatňovaných OP, a to tím, že uplatní z této pohledávky pouze 20 % (tedy nesoudí se s dlužníkem). Je velmi nepravděpodobné, že u pohledávek s vysokou rozvahovou hodnotou je logickým postupem uplatnit pouze 20 % z její rozvahové hodnoty a nesoudit se s dlužníkem. I v případě nezaplacení má totiž věřitel právo za podmínky, že se ve věci pohledávky soudí, zahrnout do daňových výdajů celou hodnotu pohledávky. Pokud se poplatník nesoudí, je pohledávka zpravidla právně nebo hodnotově sporná OPRAVNÉ POLOŽKY K POHLEDÁVKÁM DLE 8c Změny v ustanovení 8c (tvorba OP u tzv. malých pohledávek ) Možnost tvorby 100% daňově účinné opravné položky u tzv. malých pohledávek (do 30 tis. Kč) byla i po novele zachována, změny v ustanovení 8c Zákona o rezervách jsou pouze změnami vedoucí k větší právní jistotě poplatníků při vytváření těchto opravných položek: - 8c, úvodní část zde bylo doplněno, že poplatníků může opravnou položku vytvořit ve zdaňovacím období (tj. dle výkladů i v jeho průběhu, nikoliv pouze k rozvahovémudni, což bylo za stávajícího znění zpochybňováno) - 8c, písm. d) Zákona o rezervách opět dochází k upřesnění jak stanovovat limit, u něhož lze 100% ní opravnou položku tvořit: Celková hodnota pohledávek bez příslušenství vzniklých vůči témuž dlužníkovi, u nichž uplatňuje postup podle tohoto ustanovení, nepřesáhne za zdaňovací období částku Kč. 17

18 Citace důvodové zprávy k novele 8c Zákona o rezervách: Jedná se legislativně technické zpřesnění, které přispěje k jednoznačnosti výkladu ustanovení 8c tím, že jasně stanoví, že jednorázová tvorba daňově uznatelných opravných položek k pohledávkám do Kč je možná dle tohoto ustanovení i v průběhu zdaňovacího období, avšak zároveň musí být vždy splněna podmínka, že celková hodnota pohledávek za jedním dlužníkem, u kterých poplatník postupuje podle tohoto ustanovení, nesmí za zdaňovací období překročit částku Kč. 6. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 6.1. DEFINICE BYTOVÉHO DOMU, RODINNÉHO DOMU A BYTU ( 4) V 4 byly doplněny následující definice: - bytový dům bytovým domem se rozumí staba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena - rodinný dům rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, a v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví - byt bytem se rozumí soubor místností, popřípadě jednotlivá obytná místnost, který svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňuje požadavky na trvalé bydlení 6.2. SKUPINA, SKUPINOVÁ REGISTRACE ( 5a a násl.) Skupinou se pro účely zákona rozumí skupina spojených osob (což jsou kapitálově spojené osoby tj. přímý nebo nepřímý alespoň 40% ní podíl, nebo jinak spojené osoby tj. na jejichž vedení se podílí alespoň jedna shodná osoba) se sídlem, místem podnikání nebo provozovnou v tuzemsku, která je registrována k dani jako plátce podle 95a. Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k dani, tj. celá skupina osob je považována za jednoho plátce. Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny. Za skupinu bude podáváno jedno daňové přiznání, a to v měsíčním zdaňovacím období. Plnění mezi členy skupiny nebudou předmětem DPH; zdaňovány budou tedy pouze výstupy ze skupiny a nárok na odpočet daně bude vznikat u vstupů do skupiny. Skupina bude moci být registrovaná vždy k daného roku, žádost o registraci je nutno podat vždy do předcházejícího roku tzn. první skupiny se mohou stát plátci nejdříve k ZÁKLAD DANĚ ( 36) Základ daně pro účely DPH mj. také od zahrnuje nově zaváděné ekologické daně tj. daň z elektřiny, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů a daň z pevných paliv ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY DANĚ ( 47) Snížená sazba DPH se z dřívějších 5% mění od na 9%. Základní sazba daně zůstává i nadále v hodně 19%. Pozn. V 38, odst. 3 ZDPH je stanoven postup v případě, kdy vznikla povinnost přiznat daň z platby přijaté před uskutečněním zdanitelného plnění. V tomto případě se daň vypočte již pouze z rozdílu mezi celkovým základem daně a základem daně předem přijatých (již zdaněných) plateb. Pokud je tedy např. sjednána celková cena za zdanitelné plnění ve výši Kč ,00 a záloha na toto zdanitelné plnění ve výši Kč ,00 byla přijata do 18

19 data , byla z této přijaté platby odvedena daň ve výši 5% (pokud vznikla povinnost daň odvést). K uskutečnění zdanitelného plnění dojde však až po datu , tedy v době, kdy již platí snížená sazba ve výši 9% této nové sazbě bude podléhat pouze základ daně ve výši Kč ,00 (tj mínus již zdaněných ). Pozn. Opravy základu daně a výše daně (dobropisy) jsou upraveny v 42 ZDPH při opravě základu daně se uplatňuje vždy sazba daně, která platila ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění tj. např. při opravě základu daně v roce 2008 u zdanitelného plnění, které se uskutečnilo v roce 2007 se sazbou 5%, bude uplatněna tato sazba daně platná v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění, tj. sazba 5% UPLATNĚNÍ PŘÍSLUŠNÉ SAZBY DANĚ ( 47) Do 47, odst. 1 byl doplněn způsob určení sazby pro zdanitelné plnění U zdanitelného plnění se uplatní sazba daně platná v den vzniku povinnosti přiznat daň. Pozn. den vzniku povinnosti přiznat daň se určuje dle 21 zákona daň na výstupu je plátce povinen přiznat ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí platby, a to k tomu dni, který nastane dříve, pokud zákon nestanoví jinak. Zákon však stanoví i odchylná určení dne vzniku povinnosti přiznat daň např. v případě pořízení zboží z jiného členského státu či v případě plátců, kteří nevedou účetnictví atd ZÁVAZNÉ POSOUZENÍ SAZBY DANĚ ( 47a) Byl doplněn zcela nový paragraf umožňující závazné posouzení správnosti zařazení zdanitelného plnění z hlediska sazby daně kterákoliv osoba může požádat Ministerstvo financí o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zdanitelné plnění z hlediska sazby daně správně zařazeno do základní nebo snížené sazby daně. Žádost je zpoplatněna dle Zákona o správních poplatcích sazbou Kč , SAZBY DANĚ U BYTOVÉ VÝSTAVBY ( 48) Dřívější znění 48 zákona od DPH umožňovalo uplatnění snížené sazby DPH u bytových domů, rodinných domů a bytů (a to i nedokončených), pokud šlo o převod a dodání staveb pro bydlení, či o stavební a montážní práce spojené s výstavbou, rekonstrukcí, modernizací a opravami staveb pro bydlení. Od bylo změněno znění 48 a sníženou sazbu daně již lze podle tohoto ustanovení použít pouze při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených se změnou dokončené stavby bytového domu, rodinného domu nebo bytu, včetně jejich příslušenství, nebo v souvislosti s opravou těchto staveb. Jsou li tyto práce prováděny na jiné stavbě, jejíž část je určena pro bydlení, uplatní se snížená sazba daně jen u těch prací, které jsou poskytnuty výlučně pro část stavby určenou pro bydlení. Nově se tedy 48 nemůže použít na převody uvedených staveb a na jejich dodání, nelze jej také použít u nedokončených staveb. Uplatnění snížené sazby ale může vyplynout ze zcela nového 48a. Pozn. na základě přechodných ustanovení, bod 2. se u převodu bytového domu, rodinného domu nebo bytu nebo u převodu nedokončeného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, u kterého dojde k právním účinkům vkladu do 31. prosince 2007, uplatní snížená sazba daně (pozn. datum uskutečnění zdanitelného plnění je však určováno podle dne doručení listiny o právních účincích vkladu) SNÍŽENÁ SAZBA DANĚ U STAVEB PRO SOCIÁLNÍ BYDLENÍ ( 48a) Za stavby pro sociální bydlení jsou považovány ( 48a, odst. 4 ZDPH): - byt pro sociální bydlení tj. byt, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 120 m 2. Celkovou podlahovou plochou bytu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností bytu, 19

20 včetně místností, které tvoří příslušenství bytu. Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na společných částech domu - rodinný dům pro sociální bydlení tj. rodinný dům, jehož celková podlahová plocha nepřesáhne 350 m 2. Celkovou podlahovou plochou rodinného domu pro sociální bydlení se rozumí součet podlahových ploch všech místností rodinného domu. - bytový dům pro sociální bydlení tj. bytový dům, v němž nejsou jiné byty než byty pro sociální bydlení - další vyjmenovaná ubytovací zařízení ( 48a, odst. 4, písm. d) až k) ZDPH) jako např. internáty pro zdravotně postižené děti, dětské domovy pro děti do 3 let atp. Snížené sazbě daně pak podléhají: - stavební a montážní práce spojené s výstavbou staveb pro sociální bydlení - stavební a montážní práce spojené se změnou dokončené stavby pro sociální bydlení - stavební a montážní práce v souvislosti s opravou stavby pro sociální bydlení - snížená sazba se u platní také při poskytnutí stavebních a montážních prací, kterými se bytový dům, rodinný dům, byt nebo prostor, který byl určen k jiným účelům než k bydlení, mění na stavbu pro sociální bydlení - převod staveb pro sociální bydlení a jejich příslušenství 6.9. NÁROK NA ODPOČET DANĚ ( 72) Zákonem č. 270/2007 Sb. byl novelizován text 72, odst. 3 ZDPH týkající se podmínek uplatnění nároku na odpočet daně z přidané hodnoty, nové znění tohoto odstavce: Odpočet daně lze uplatnit v daňovém přiznání, nebo při daňové kontrole (pozn. dřívější znění: Uplatněním odpočtu daně se rozumí uvedení odpočtu daně v daňovém přiznání). Zákon 270/2007 Sb. nabyl účinnost dnem vyhlášení, tj. dne DAŇ DĚDICKÁ A DAROVACÍ Hlavní změny v zákoně č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí: - osvobození od daně dědické i u II. skupiny (doposud se osvobození vztahovalo jen na dědění mezi osobami zařazenými v I. skupině) 19, odst. 1 a 2 zákona - zavedení osvobození od daně darovací u osob zařazených do I. a II. skupiny ( 19, odst. 3 a 4 zákona) - nevyžadování daňového přiznání k dani dědické nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami zařazenými do I. a II. skupiny poplatníků - přesun zdanění věcného břemene zřízeného v souvislosti s darováním nemovitosti z předmětu daně z převodu nemovitostí do předmětu daně darovací ( 6, odst. 1 a 9, odst. 1 zákona) - změna osoby daňového poplatníka v případě nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě smlouvy o zajišťovacím převodu práva, kterým je dle nové úpravy namísto převodce nabyvatel nemovitosti ( 8 odst. 1 písm. b) zákona) Pozn. Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědické nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která je předmětem daně. Touto skutečností je u daně dědické nabytí majetku děděním (podle 460 občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí zůstavitele), u daně darovací touto skutečností bude bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Pokud dojde k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí majetku na základě právního úkonu před nabytím účinnosti zákona, tj. před , úplné osvobození od daně dědické u osob zařazených 20

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009

HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK V PRAXI 11. aktualizované vydání 1. aktualizace k 20. 7. 2009 Po novelách zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, se doplňují nové texty za kapitolu

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý

Novinky z oblasti daně z příjmů. Luděk Hrubý Novinky z oblasti daně z příjmů Luděk Hrubý Agenda Změny a vývoj pravidel tzv. nízké kapitalizace Změny ve zdaňování kapitálových příjmů Vybrané další změny v oblasti přímých daní 2 Novinky z oblasti daně

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu DAˇNOVÝ SYSTÉM V ČR 2012 (3 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně, základní pojmy a prvky

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Dopady pravidel nízké kapitalizace

Dopady pravidel nízké kapitalizace Dopady pravidel nízké kapitalizace Andrea Hafoudh 11. prosince 2007 Program Současný stav legislativy související s pravidly nízké kapitalizace Nová pravidla nízké kapitalizace Úvěry a půjčky Finanční

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013

Finanční právo. 3. seminář 1. listopadu 2013 Finanční právo 3. seminář 1. listopadu 2013 Daň z příjmů fyzických osob Zákon o daních z příjmů Daně z příjmů fyzických osob a právnických osob jsou upraveny zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR ze dne 21. 1. 2015 UZAVŘENÝ PŘÍSPĚVEK ke dni 21. 1. 2015 - seznam - Daň z příjmů 440/17.12.14 Určení výše odpovídajícího pojistného pro

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008

2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008 DANĚ SPRÁVNĚ A S JISTOTOU část 2 2.3 Zmûny ZDP od 1. 1. 2008 str. 1 2.3 Změny ZDP od 1. 1. 2008 Ing. Pavel Bûhounek Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (ZoSVR), dochází s účinností

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy

Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Minimální doba nájmu u finančního leasingu hmotného majetku podle doby uzavření smlouvy Smlouva o finančním leasingu byla uzavřena v době od 1. 1. 2008 do 31. 3. 2009 Zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ

Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Příloha VII POSUZOVÁNÍ UZNATELNÝCH VÝDAJŮ NA REALIZACI PROJEKTŮ Uznatelné výdaje lze obecně definovat jako ty skutečně vynaložené výdaje, které lze hradit z dotace a o jejichž úhradu může žadatel o dotaci

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. - - - - - - - - zákona P Ř I Z N Á N Í Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu pro Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifikační číslo 0

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Brno III Daňové identifikační číslo

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Jihomoravský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Boskovicích 0 Daňové identifikační

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu

DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB: je upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 24) DANĚ DŮCHODOVÉ Druhy důchodových daní. Daň z příjmu fyzických osob, poplatníci daně, plátce daně, předmět daně, zdaňovací období, základ daně, sazby daně, slevy na dani, daň z příjmu ze závislé činnosti.

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011

VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 VYBRANÉ OBLASTI TÝKAJÍCÍ SE DANĚ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB PRO ROK 2011 Výdaje uplatněné v paušální výši ( 7 odst. 7, 9 odst. 4 a 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů) Druh činnosti výdajový paušál platný

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 413 Návrh poslanců Mirka Topolánka, Michala Doktora a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Teze daňové reformy 2013

Teze daňové reformy 2013 Teze daňové reformy 2013 A. Harmonogram reformy: I. fáze - novely zákonů 586/1992 Sb., 589/1992 Sb. a 592/1992 Sb. aj. vypracování paragrafovaného znění do 30. 4. 2011, předložení do vlády do 30. 6. 2011,

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř I Z N Á N Í Než začte vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro PRAHU Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání řádné dodatečné Důvody pro podání dodatečného

Více

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce

PETERKA & PARTNERS. v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev. Magdaléna Vyškovská daňový poradce PETERKA & PARTNERS v.o.s. Praha Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce Změny v oblasti pracovního práva a jejich dopady na zdaňování zaměstnanců Nejvyšší správní soud ČR Brno, 20. 11. 2007

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026

O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 O b e c n é p r i n c i p y da n ě z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b 1022 1026 zejména tím, že její konec v případě, kdy je určena podle týdnů, měsíců nebo let, připadá na den, který se pojmenováním

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců

Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Aktuální trendy v náboru zaměstnanců Benefity jako nástroj pro získávání zaměstnanců pohledem daňového poradce Ing. Simona Fialová, MBA Praha 11.9.2014 OSNOVA I.Náklady na benefity II. Oblasti poskytování

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008

Legislativa 2008. Změny od 1.1.2008 Legislativa 2008 Zde jsou uvedeny změny nejdůležitějších zákonů a předpisů s vlivem na mzdovou agendu. Platnost změn je od 1.1.2008 (pokud není uvedeno jinak). V závorkách jsou hodnoty platné do 31.12.2007

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více