Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví I Distanční studijní opora Aleš Ševčík Brno 2005

2 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES - Grundtvig. Za obsah produktu odpovídá výlučně autor, produkt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem produktu. This project was realized with financial support of European Union in terms of program SOCRATES - Grundtvig. Author is exclusively responsible for content of product, product does not represent opinions of European Union and European Commission is not responsible for any uses of informations, which are content of product. Bankovnictví I Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první Brno 2005 Aleš Ševčík, 2005 ISBN

3 Identifikace modulu Znak KFBANI Název Bankovnictví I Určení texty jsou určeny pro studující oboru bankovnictví kombinovaného bakalářského studia Garant/autor Doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc. Cíl Vymezení cíle Studiem bank, bankovních obchodů a platebního styku dosáhnete znalosti o bankovní soustavě a porozumíte ekonomickým a finančním vztahům centrální banky a obchodních bank. Podstatná část studia je zaměřená na tvorbu finančních zdrojů bank a obchody s depozitními produkty. Znalosti jsou rozvíjené studiem aktivních úvěrových obchodů a aplikací produktů bank. Zvláštní soubor poznatků se vztahuje k realizaci úvěrových případů bank a variantám řešení různých druhů úvěrů. Součástí poznatků při studiu a analýze obchodních bank jsou bilančně neutrální operace se zvláštní pozorností na hodnocení národního a mezinárodního platebního styku bank, alternativních obchodů a přímých elektronických operací bank. Dovednosti a znalosti získané po studiu textů Znalosti získané studiem uvedených textů vám umožní vybrat podstatné vztahy subjektů bankovní soustavy a identifikovat rozhodující bankovní obchody. Dokážete na základě zvládnutí textů, úloh a otázek využít poznatky bankovního platebního styku a aplikovat je na produkty národního a mezinárodního platebního systému. Odborné poznatky jsou získány v ucelené podobě a umožní vytvořit strukturovaný přehled pro další navazující studium, zejména finančního řízení a účetnictví bank. Za formu získané dovednosti je považovaná schopnost aplikace úvěrových a depozitních obchodů a realizace výběru produktů platebního styku včetně dostupných produktů přímého bankovnictví. Časový plán Časová náročnost prezenční část 12 hodin samostudium 20 hodin cvičení 10 hodin elaboráty 10 hodin Celkový studijní čas 52 hodin 3

4 Harmonogram Studijní texty jsou sestaveny z okruhů (I, II, III) a kapitol (1-9) v časovém rozložení studia na 14 týdnů (viz obsah). Problémový okruh studia: Počet týdnů studia: I. (září - říjen) 5 II. (listopad - prosinec) 6 III. (leden - únor) 3 Jednotlivé okruhy jsou uvedeny prezenční částí (4 hod.). Kapitoly jsou rozloženy tak, aby úvodní kapitola (1) a závěrečné kapitoly (7, 8, 9) činily týdenní studijní zátěž a ostatní kapitoly (2-6) představují zátěž po dvou týdnech studia. Způsob studia Studijní pomůcky Doporučené zdroje dat: Výroční zpráva ČNB; Výroční zprávy bank; Vybavení Pro samostudium a zpracování zadaných písemných prací je potřebný přístup studenta k PC s připojením na Internet a programovým vybavením zahrnujícím ového klienta pro komunikaci s pedagogem. Návod k práci se studijními texty Studium s uvedenými texty je potřebné zvládnout na základě postupných kroků, které začínají názvem okruhů sledovaných problémů v pořadí I, II, III a vymezují stupně od obecného poznání ke konkrétní aplikaci. V rámci každého okruhu je text dále strukturovaný po kapitolách (1,2,3,...) a pokračuje řazením podstatných a navazujících problémů, které v uvedené posloupnosti studujeme vždy spojitě (např až 1.2.4). Každá kapitola definuje na počátku cíl studia příslušné kapitoly, se kterým se seznámíme před vlastním studiem dílčích částí. Kapitoly končí přehledem otázek, které řešíme na závěr a představují podstatné pojmy a principy. V případě, že otázce nerozumíme nebo odpovíme chybně, vyhledáme uvedený problém zpětně v textu a nalezneme správné řešení. Pokud se nedaří opakovaně správně odpovídat, kontaktujeme tutora a konzultujeme metodický postup vlastního studia. Práce opravené tutorem ve formě zadané studie elaborátu (POT) se snažíme vypracovat dle návodu, ale na základě vlastního postupu. V případě, že řešení problému se jeví neurčité nebo konkrétně neaplikovatelné, kontaktujeme tutora s vlastní nabídkou řešení a sdělujeme vlastní návrh postupu. 4

5 Obsah 5

6 Obsah Stručný obsah I. Bankovní soustava, centrální a obchodní banky Úvodní část studia tvoří vymezení bankovní soustavy, místa a základních funkcí centrální a obchodních bank. Součástí výkladu základních bankovních subjektů jsou i vzájemné interakce uvedené v následujících kapitolách. Kapitola 1 Bankovní soustava se zabývá významem a místem ve finančním systému, současným stavem rozvoje, členěním, strukturou soustavy a vývojovými tendencemi. POT. Tendence vývoje bankovní soustavy. Kapitola 2 Centrální banka, základy analýzy ekonomických funkcí a důsledků na bilanci, peněžní oběh a zejména na soustavu obchodních bank a nebankovních subjektů. POT. Analýza bilance ČNB. Kapitola 3 Obchodní banky jsou analyzovány z hlediska cílů a funkcí, obsahu bankovních obchodů, rozvahy a výnosů a jsou rozvedeny základními postupy analýzy bankovních subjektů. Zaměření obsahu kapitoly sleduje potřeby rozhodující části výkladu, obsažené v kapitolách následujícího souboru. POT. Studium výroční zprávy banky. II. Bankovní obchody Uvedená část souboru rozebírá bankovní obchody, zdroje a druhy, produkty obchodů z hlediska výnosu, rizika a likvidity bank. Součástí výkladu jsou klasické bankovní obchody rozvedené o speciální druhy bankovních obchodů. Kapitola 4 Pasivní obchody bank pojednává o druzích depozitních obchodů bank a možnostech jednotlivých produktů při aktivaci potřebných bankovních zdrojů. POT. Komparace depozitních produktů bank. Kapitola 5 Aktivní obchody bank analyzuje úvěrové obchody a jednotlivé druhy úvěrů z hlediska různých kriterií a důsledků na výnosy a rizika bankovních obchodů. Součástí výkladu jsou i metodické postupy k realizaci úvěrového obchodu. POT. Analýza úvěrového případu. Kapitola 6 Alternativní a speciální obchody jako bilančně neutrální a další obchody bank, které nabývají na rostoucím významu vzhledem k tendencím vývoje bankovních obchodů. Realizace bankovních obchodů je rozvíjena studiem platebního systému bank, který má podstatný vliv na klasické a elektronicky zprostředkované bankovní obchody. POT. Realizace alternativních obchodů bank. III. Platební systém bank Závěrečná část studia je zaměřená na nejvíce se rozvíjející část bankovní činnosti, která determinuje další rozvoj bankovní soustavy. Kapitola 7 Základy platebního systému vymezuje platební vztahy bank a ostatních subjektů v rámci národního a zahraničního platebního styku. Kapitola 8 Produkty platebního styku bank analyzuje jednotlivé instrumenty na základě vymezených kritérií a zejména dle vhodného použití z hlediska rizika a nákladů. Kapitola 9 Elektronické bankovnictví se zabývá vlivem nových technologií na zprostředkování platebního styku a působením na platební instrumenty realizovaných bankovních obchodů. Součástí výkladu je charakteristika jednotlivých bank v ČR z hlediska vlivu elektronických operací na klasické obchodní a platební postupy bank. 6

7 Úplný obsah 1. Bankovní soustava Vymezení bankovní soustavy Vznik bankovní soustavy (přehled) 15 Vznik bankovních subjektů 15 Hotovostní peníze 16 Bezhotovostní peníze 16 Bankovní úvěrová emise peněz Vývoj bankovní soustavy 17 Jednostupňová bankovní soustava 17 Dvoustupňová bankovní soustava Struktura bankovní soustavy 18 Varianty bankovní soustavy 18 Druhy specializovaných bank 18 Tendence vývoje bankovní soustavy Bankovní soustava v ČR 19 Centrální banka 19 Obchodní banky 19 Zahraniční bankovní subjekty Centrální banka Centrální banka (vymezení, znaky a cíle v bankovní soustavě) Makroekonomické funkce centrální banky 25 Emisní funkce centrální banky 25 Měnová funkce centrální banky 26 Devizová funkce banky Mikroekonomické funkce centrální banky 27 Centrální banka - banka obchodních bank 27 Centrální banka - banka státu 29 Bankovní regulace a dohled 29 Vnější funkce centrální banky Bilance centrální banky 31 Základy analýzy bilance 31 Význam analýzy bilance Obchodní banky Základní funkce obchodních bank 38 Finanční zprostředkování bank 38 Emise bezhotovostních peněz a bezhotovostní platební styk bank 39 Služby a ostatní bankovní činnosti bank Bankovní kapitál Rozvaha obchodní banky 40 Aktiva banky 41 Pasiva banky Zisk a rentabilita banky 43 7

8 Obsah Výkaz zisku a ztrát banky 43 Čistý zisk banky, základy analýzy Bankovní rizika Bankovní likvidita Solventnost banky Pasivní (depozitní) obchody bank Základy analýzy depozitních obchodů Druhy vkladů 52 Běžné vklady 53 Úsporné vklady 53 Termínované vklady 54 Ostatní vklady Bankovní depozitní produkty 54 Depozitní certifikáty 55 Bankovní směnky 55 Bankovní obligace 56 Další druhy bankovních dluhopisů Mezibankovní depozitní obchody Depozitní operace bank a centrální banky Aktivní (úvěrové) obchody bank Druhy bankovních aktiv Bankovní úvěry Komerční krátkodobé úvěry 66 Kontokorentní úvěr 66 Směnečné úvěry 67 Ručitelský (avalový) úvěr 69 Lombardní úvěry 69 Revolvingový úvěr Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry 70 Emisní půjčka 70 Konsorciální úvěr 70 Veřejné úvěry 71 Hypoteční úvěry Spotřební úvěry 71 Krátkodobé spotřební úvěry 72 Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry Závazky a záruky bankovních obchodů Zásady realizace úvěrových obchodů bank Alternativní a speciální obchody bank Vymezení obchodů Základy devizových obchodů bank Základy investičních obchodů bank 82 Emisní obchody 84 Zprostředkovatelské obchody 85 8

9 Fúze a akvizice 86 Depotní obchody a majetková správa 86 Vlastní obchody bank Alternativní obchody bank 88 Faktoringové operace bank 88 Forfaitingové operace 89 Leasingové operace 89 Projektové financování 90 Rizikový kapitál Základy platebního systému Vymezení platebního styku Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk Bankovní platební styk 100 Clearingové centrum 100 Korespondenční systém bank Kritéria členění produktů platebního styku bank Produkty platebního styku Hladké platy (bankovní převody) 104 Příkaz k úhradě 104 Příkaz k inkasu Šeky Platební karty Dokumentární inkaso 109 Vývozní dokumentární inkaso 110 Dovozní dokumentární inkaso Dokumentární akreditivy 111 Realizace dokumentárního akreditivu 112 Formy dokumentárních akreditivů Zajišťovací instrumenty platebního styku 113 Směnky 114 Bankovní záruky Elektronické bankovnictví Elektronické služby bank 118 Prezentace a poskytování informací bank 118 Zprostředkování bankovního styku 119 Uzavírání kontraktů 119 Zabezpečení operací 119 Význam elektronického bankovnictví Komunikace a prostředky elektronického bankovnictví 120 Telefonní komunikace Phonebanking 120 Prostředky výpočetní techniky Homebanking 121 Použití terminálů 121 Elektronická správa účtů 122 9

10 Obsah 9.3 Elektronický platební styk bank 122 Platby pomocí karet 122 Banka jako zprostředkovatel elektronických obchodů 122 Elektronické peníze Elektronické bankovnictví v ĆR

11 Úvod 11

12 Úvod Studijní texty z bankovnictví představují určitý přehled základních problémů, které provází nejen uvedený studijní předmět, ale dotýká se všech subjektů v rozvíjejícím se finančním systému. Banky jako základní prvek bankovní soustavy tvoří hlavní a podstatnou část finančního systému. Bankovní obchody realizované prostřednictvím platebního styku bank s rostoucím podílem elektronické komunikace budou stále větší vahou působit na každý subjekt z hlediska množství a kvality poskytovaných služeb. Při správném výběru produktů umožní dosažení nejen přehledu o stavu příjmů a výdajů v reálném čase, ale i další finanční možnosti každého subjektu z hlediska dosažení vyššího výnosu a likvidity, při předem známém postoupeném riziku. Studium kurzu bankovnictví má umožnit přijímat správná manažerská rozhodnutí tím, že vás naučí lépe chápat a přijímat podstatné finanční informace. Máte-li přijímat správná rozhodnutí, potřebujete odborné vybavení k lepšímu porozumění procesům, které probíhají ve finančním systému. Bankovní soustava, centrální banka a bankovní obchody s finančními produkty včetně platebního styku bank tvoří podstatnou a rozhodující část všech interakcí subjektů finančního systému ve všech rozvinutých ekonomikách. Úvodní část studia bankovnictví vám umožní pochopení bankovní soustavy, místa a základních funkcí centrální a obchodních bank. Součástí výkladu základních bankovních subjektů jsou i vzájemné interakce, které přímo působí na podnikatelské subjekty. Bankovní soustava se zabývá významem a místem ve finančním systému, současným stavem rozvoje, členěním, strukturou soustavy a vývojovými tendencemi, které vám umožní získat představu o očekávaných změnách, zejména v rozvoji elektronického bankovnictví. Centrální banka a základy analýzy jejích ekonomických funkcí má podstatný vliv na soustavu obchodních bank a nebankovních podnikatelských subjektů. Uvedené souvislosti vám umožní realizovat manažerské rozhodování na vyšším odborném základě. Obchodní banky jsou analyzovány z hlediska cílů a funkcí, obsahu bankovních obchodů, rozvahy a výnosů a jsou rozvedeny základními postupy analýzy bankovních subjektů, které lze z hlediska metodického postupu využít i při manažerských výkonech podnikatelských subjektů. Obsah úvodní části studia sleduje potřeby rozhodujícího výkladu, obsažené v kapitolách souboru, který rozebírá bankovní obchody, zdroje a druhy, produkty obchodů z hlediska výnosu, rizika a likvidity bank. Součástí výkladu jsou klasické bankovní obchody rozvedené o speciální a alternativní druhy bankovních obchodů, které umožní získat ucelený přehled o významu bankovních subjektů. Následující pasivní obchody bank pojednávají o různých druzích depozitních obchodů bank a možnostech jednotlivých produktů při aktivaci potřebných finančních zdrojů. Uvedená část je významná pro podnikatelské subjekty a domácnosti z hlediska uvažovaných výnosů z investic. Úvěrové obchody bank analyzují jednotlivé druhy úvěrů z hlediska různých kritérií a důsledků na výnosy a rizika bankovních obchodů. Součástí výkladu jsou i metodické postupy k realizaci úvěrového obchodu, který technicky lze využít managementem různých subjektů. Alternativní a speciální obchody nabývají na rostoucím významu vzhledem k tendencím vývoje bankovních obchodů a podnikatelských subjektů a dynamickým změnám vrozpočtových stavech subjektů. Realizace bankovních obchodů je rozvíjena studiem platebního systému bank, který má podstatný vliv na klasické a elektronicky zprostředkované bankovní obchody. Platební systém bank je zaměřený na nejvíce rozvíjející se část bankovních činností, která determinuje nejen další rozvoj bank, ale působí na všechny subjekty. Kapitola Základy platebního systému vymezuje platební vztahy bank a ostatních subjektů v rámci národního a zahraničního platebního styku, který má tendence enormního růstu v procesu integrace národních ekonomik. Produkty platebního styku bank jsou vymezeny na základě určitých kritérií a zejména dle vhodného použití z hlediska rizika a nákladů. Za významnou část je považována závěrečná kapitola elektronického bankovnictví, která se zabývá vlivem nových technologií na zprostředkování platebního styku a působením na platební instrumenty realizovaných bankovních obchodů různých subjektů. Součástí výkladu je i současná charakteristika jednotlivých bank v ČR a hlediska vlivu elektronických operací na klasické obchodní a platební možnosti bank. Studium těchto textů vám pomůže překonat těžkosti při realizaci finančních obchodů a komunikaci s ostatními bankovními a nebankovními finančními odborníky. 12

13 Vymezení bankovní soustavy Vznik bankovní soustavy Vývoj bankovní soustavy Struktura bankovní soustavy Bankovní soustava v ČR Bankovní soustava 1. 13

14 1. Bankovní soustava I. Bankovní soustava, centrální a obchodní banky Cíl kapitoly Prostudováním vstupní části získáte poznatky o bankovní soustavě, vývoji a vzniku bank. Dále pochopíte důvody určité struktury soustavy a druhů bank, včetně jejich závislostí. Svoje poznatky rozšíříte o tendence vývoje soustavy, které se reálně promítají do vývoje bankovních subjektů a jejich obchodů v současné době. Studium kapitoly rozšíříte přehledem o bankách a bankovní soustavě v ČR. Časová zátěž 1 týden (při zahájení studia) Úvod kapitoly Bankovní soustava je významnou součástí finančního systému, který představuje obslužný systém ekonomické soustavy (národní hospodářství). Základním prvkem bankovní soustavy jsou banky. Banky jsou finanční instituce, subjekty zprostředkování finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty. 1.1 Vymezení bankovní soustavy Direktiva EU definuje banku jako podnikatelský subjekt k přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet. Bankovní soustava je relativně samostatná a otevřená soustava, která je součástí finančního systému. Finanční systém rozvíjí ekonomický systém, se kterým je ve vzájemných interakcích. Finanční systém představuje souhrn finančních trhů, institucí a instrumentů, interakcí, práv, regulací a dalších prvků potřebných k realizaci finančních operací. Ekonomický systém Finanční systém Bankovní soustava Obr Vztahy bankovní soustavy, finančního a ekonomického systému. Instituce bankovní soustavy vstupují do vzájemných interakcí a do finančních vztahů s dalšími nebankovními subjekty finančního systému (investičními společnostmi, penzijními fondy, pojišťovnami atd.). Základním subjektem bankovní soustavy jsou banky. Banka je podnikatelský subjekt (finanční instituce), která je druhem finančního zprostředkovatele. Základními bankovními subjekty soustavy jsou: měnové instituce (Centrální banka), bankovní instituce (obchodní - komerční banky). 14

15 Finanční vztahy bank a ostatních nebankovních subjektů se realizují na finančních trzích. Banky realizují obchody finančních prostředků s ostatními subjekty formou finančních instrumentů (nástroje, produkty). V bankovní soustavě finanční vztahy bank představují obchody s instrumenty (nástroje, produkty), které se dále člení dle různých kriterií. Bankovní obchody se člení na: přímé a nepřímé (zprostředkovatelské), promptní (okamžité) a termínované (kontrakty na budoucí dodání instrumentu). Instrumenty bank se člení dle splatnosti na: peněžní instrumenty do 1 roku splatnosti (vklady termínované a ostatní, směnky..), kapitálové instrumenty nad 1 rok splatnosti (akcie, obligace, úvěry...). Část obchodů bank probíhá mezi bankovními subjekty na mezibankovním trhu. K vzájemným obchodům bank dochází na zvláštním způsobem organizovaném trhu, kde jsou realizované obchody s krátkodobými instrumenty. Mezibankovní trh je krátkodobý peněžní trh mezi subjekty centrální banky (CB) a obchodními bankami (OB), navzájem mezi obchodními bankami, popřípadě dalšími finančními institucemi. Důvody mezibankovních obchodů jsou převážně spojené se získáním potřebných finančních zdrojů, dosažením výnosů z aktivace zdrojů, udržením a obnovením likvidity bank v domácí a zahraničních měnách. Obchody mezi centrální bankou a obchodními bankami jsou obchody s krátkodobými cennými papíry, zejména ve formě repo operace, poskytnutí úvěru zajištěného převodem cenného papíru (CP), výměny cenných papírů (switching) a primární emise (např. státní pokladniční poukázky). Dále jsou to úvěry poskytované CB (refinanční, lombardní) a obchody na mezibankovním devizovém trhu. Obchody mezi obchodními bankami jsou obchody na mezibankovní depozita (volné krátkodobé zdroje bank), obchody s krátkodobými dluhopisy, zejména s pokladničními poukázkami (ČNB, FNM) a mezibankovní devizové operace obchodních bank. 1.2 Vznik bankovní soustavy (přehled) Rozvoj hospodářství, obchodu a směny, vývoj peněz a peněžního oběhu měl za následek v určitém vývojovém stupni vznik bankovních subjektů Vznik bankovních subjektů Vznik bankovních subjektů je spojen s vývojem obchodu, peněz a peněžního oběhu. Peníze v historii vznikly se směnou zboží. Prostá výměna zboží (naturální směna - barter) byla postupně rozvíjená zbožovými, komoditními penězi. Rozvoj a zdokonalování směny mělo podstatný vliv na vývoj peněz a peněžního oběhu, který také rozvíjel finanční systém. Postupně docházelo k srůstání peněžních funkcí s materiální substancí vzácných kovů (viz procesy monetizace). Mince z drahých kovů daly podnět k přivlastňování práva vydávat peníze (mincovní regál) a vznikla emisní funkce bank. Počátky emisního bankovnictví sahají do 10. až 11. století, počátky obchodního bankovnictví jsou vztaženy v Evropě k 12. až 14. století. Peníze (zlaté mince) jsou v průběhu 16. století v Evropě nahrazovány papírovými penězi. Původně ve formě dluhopisů emitované panovníkem (institucí) a měly tzv. nucený oběh (povinnost přijetí k uhrazení pohledávek). Rozvoj papírových peněz nastal za vlády Marie Terezie v polovině 18. století (tzv. bankocetle). Emisí a řízením papírových peněz jsou pověřeny banky (bankovky) anebo státní instituce (státovky). Vznik centrální banky jako instituce emise peněz se vztahuje na konec 19. století. Peníze se staly základním finančním aktivem, které je přijímáno všemi subjekty platebního styku. 15

16 1. Bankovní soustava Z hlediska vývoje peněžních forem a funkcí peněz v ekonomickém systému lze rozlišit: hotovostní peníze (bankovky, státovky, kovové peníze...), bezhotovostní, žirové peníze (vklady na bank. účtech, směnky, šeky...), hotovostní peníze, které emituje centrální banka, bezhotovostní peníze, které emitují obchodní banky Hotovostní peníze Oběh hotovostních peněz si vyžádal na určitém vývoji emisi papírových peněz. Emise papírových peněz ve formě státovek umožnila hradit nedostatek mincovního kovu a příjmů do státní pokladny. Emise se řídily potřebami emitenta (panovníka). Státovky se z důvodu potřeby jejich značných objemů časem znehodnotily, vedly ke státním bankrotům a jsou postupně zakázány ke krytí deficitu státního rozpočtu. Státovky byly postupně ve většině ekonomik zrušeny, rozpočtové deficity jsou kryty státními cennými papíry (dluhopisy). Další formou vývoje papírových peněz jsou bankovky. Bankovky byly prvotně spojeny s používáním obchodní směnky jako cenného papíru. Směnky představují závazek k úhradě stanovené částky v určitém termínu (náležitosti stanoveny zákonem). Banky vstupují do směnečných operací pomocí tzv. eskontu a odkoupením směnek banky emitují bankovky. Bankovky se ale do oběhu dostávají i klasickou cestou odkoupením kovu (zlata, stříbra) proti jejich hodnotě v rámci tzv. decentralizované emise. Decentralizovaná emise je v průběhu 19. stol. nahrazena centralizovanou emisí, která je svěřena centrální instituci (např. Bank of England, r. 1844). Bankovky centrální banky a jejich emise bankovní institucí se staly hlavním druhem hotovostních peněz Bezhotovostní peníze Bezhotovostní peníze (žírové, bankovní) se nachází v systému oběhu, který vzniká založením bankovního účtu pro jiný subjekt (např. běžný účet). Emise bezhotovostních peněz vzniká s poskytnutím bankovního úvěru nebankovnímu subjektu. Oběh bezhotovostních peněz byl rozvíjen z důvodů rychlosti peněžních operací, nákladů oběhu, bezpečnosti a rizika bankovních operací. Bezhotovostní peníze na bankovních účtech vystupují jako vklady (depozita) a platební prostředky. Vklady mají z hlediska splatnosti různou likviditu: dokonale likvidní prostředky, např. běžné vklady, prostředky nižší míry likvidity, např. termínované nebo úsporné vklady. Základem bankovnictví jako ekonomické činnosti je princip bankovní úvěrové emise peněz Bankovní úvěrová emise peněz Bankovní úvěrová emise peněz (kreace, multiplikace) je spojena s existencí vkladů na bankovních účtech a rezervami, které banky drží v hotovosti, nebo rezervami na účtech ucentrální banky. Výše rezerv je stanovena procentem z objemu krátkodobých a dlouhodobých depozit - tzv. povinné minimální rezervy (viz zákon). Další podmínkou je existence poskytnutí úvěru primární bankou podnikatelskému subjektu a expanze bankovních depozit přes vklady na účtech dalších, sekundárních bank. Proces tvorby bankovních peněz je vymezen poměrem povinných minimálních rezerv k přijatým vkladům (menší rezervy, větší emise bezhotovostních peněz). Generace bankovních depozit umožňuje reagovat také na poptávku po penězích tím, že vytváří proti vkladům hotovostních peněz násobky bankovních depozit. Procesy generace depozit souvisí se vztahem multiplikátoru a měnové báze a řízením měnové báze centrální bankou. 16

17 Z uvedeného jsou patrné rozdíly v obsahu přeměny: hotovostní peníze se transformují na bezhotovostní prostřednictvím vkladů na účtech bank, bezhotovostní peníze se na hotovostní přeměňují výběrem peněz z bankovních účtů. Závěry: Poskytnutí úvěru v hotovosti obchodní bankou znamená přeměnu bezhotovostních na hotovostní peníze. Pohyb různých forem peněz má různý bankovní obsah (mj. účetní). Celkové množství peněz v oběhu sestává z objemu hotovostních a bezhotovostních peněz. 1.3 Vývoj bankovní soustavy Bankovní soustava se vyvíjí v relaci obsahu a zajišťování hospodářských cílů. Z uvedeného hlediska je vývoj bankovní soustavy zkoumán v relaci: ekonomických funkcí, institucionálních vazeb. Z hlediska ekonomických (makro, mikro) funkcí je soustava členěna na: jednostupňovou, dvoustupňovou Jednostupňová bankovní soustava Jednostupňová bankovní soustava je spojena s existencí jednotlivých bank, které plní všechny bankovní funkce (počátky bankovnictví). Bankovní soustavu charakterizuje stav, kdy jednotlivé banky emitují hotovostní a bezhotovostní peníze a obsluhují různý rozsah peněžního oběhu. Peníze v peněžním oběhu národní ekonomiky jsou rozdílné v rámci teritoria, ale postupně je peněžní oběh realizován kapitálově nejsilnějšími bankami. Kapitálově silná banka je podporována státem z důvodu potřeby státní půjčky, realizace plateb a vkladů a ostatní specializované banky rozvíjí speciální zaměření. Další rozvoj peněžního oběhu, koncentrace a centralizace bank si vynucuje následné změny v bankovní soustavě Dvoustupňová bankovní soustava Dva stupně vznikají vydělením jedné banky (cedulové, centrální) od ostatních obchodních bank. Obchodní banky přestávají emitovat bankovky a rozvíjí emisi bezhotovostních peněz přijímáním vkladů a poskytováním úvěrů. Centrální banka emituje bankovky, přijímá vklady a poskytuje úvěry státu a obchodním bankám. Centrální banky postupně přestávají přímo úvěrovat podnikatelské subjekty. Z důvodu odlišného vývoje národních ekonomik je vznik centrálních bank značně rozdílný. Centrální banky v národních ekonomikách vznikaly z původních velkých bank anebo byly založeny jako nové instituce (Bank of England). V Německu vzniká národní cedulová banka (Říšská banka v r. 1875) a stává se centrální se všemi funkcemi, podobně i federální rezervní banka v USA (r. 1913). Existují národní ekonomiky bez centrální banky (Lucembursko, Singapur...). V bankovní soustavě převládá tendence k další koncentraci a centralizaci bank. Dochází k slučování a pohlcování bank, zvětšuje se bankovní kapitál, největší obchodní banky v národních ekonomikách soustřeďují stále větší část bankovních zdrojů. Banky začínají vytvářet síť poboček v domácí ekonomice a v zahraničí. Vznikají bankovní monopoly (rozdílná forma): bankovní kartely, bankovní konsorcia - syndikáty bank pro zajištění bankovních obchodů značného rozsahu, bankovní trusty, bankovní koncerny - bankovní holding, kde mateřská banka finančně řídí dceřiné banky a finanční společnosti. V odborné literatuře je pojetí třístupňového systému takové, že za centrální banku je považován mezistupeň sdružení samostatných menších bank. 17

18 1. Bankovní soustava Také obsah bankovních operací doznává v určitém stadiu vývoje změny. Původní mobilizace volných peněžních prostředků a úspor a jejich aktivace ve formě krátkodobých úvěrů je nahrazována dlouhodobými a objemově většími úvěry, banky vstupují kapitálově do vlastnictví podnikatelských subjektů. 1.4 Struktura bankovní soustavy Bankovní soustava je uspořádána na principech různých funkcí soustavy dle institucionálního členění. Z uvedeného hlediska je bankovní soustava pojímána jako soustava univerzálního, odděleného a smíšeného bankovnictví Varianty bankovní soustavy Národní ekonomiky provází různé varianty (druhy, modely) soustavy obchodních bank: univerzální bankovnictví (kontinentální), banky realizují kapitálové (investiční) a klasické obchody. Model nevylučuje specializaci některých bank. Je typický pro země Evropy (včetně ČR); oddělené bankovnictví, vydělení komerčního a investičního bankovnictví. Původní model aplikovaný v USA; smíšené bankovnictví, oddělení komerčního a investičního bankovnictví není striktní, např. komerční banka má dceřiné investiční společnosti (Itálie, Maďarsko...). Dle otevřenosti bankovní soustavy je národní bankovní soustava pojímána jako: otevřený model bankovní soustavy (určitý podíl zahraničních bankovních subjektů), uzavřený model bankovní soustavy (bez přítomnosti zahraničních bank). Dle počtu bank a poboček v bankovní soustavě je rozlišován: unitární model (existence bank bez poboček), pobočkový model (malý počet bank a značné množství poboček). Propojený bankovní systém je charakterizován mírou propojenosti vlastnických podílů bank (fúze, akvizice). Obecně z hlediska vlastnictví mohou být banky: státní, plné nebo v částečném vlastnictví státu (podíl na kapitálovém jmění banky), soukromé, akciové společnosti, smíšené (komanditní) nebo jediného vlastníka, společnosti s ručením omezeným, družstevní s podílovým vlastnictvím. Základ bankovní soustavy tvoří banky jako akciové společnosti, které bankovní kapitál generují emisí akcií. Závěr: Bankovní soustava moderních tržních ekonomik je dvoustupňová, vytvořená z národní cedulové (centrální, ústřední) emisní banky a soustavy obchodních (komerčních) bank univerzálního, popř. smíšeného typu s určitým počtem poboček Druhy specializovaných bank Bankovní soustava sestává z centrální banky a bank druhého stupně, které jsou: univerzální, vykonávají všechny druhy bankovních operací, specializované, zaměřené na druh bankovních služeb, nebo jsou samostatnými subjekty, popř. jsou kapitálově propojeny se silnými univerzálními bankami. Při studiu druhů specializovaných bank je vhodné volit příklady z praxe. V praxi se univerzální banky často specializují na vybrané druhy obchodů a jsou označeny pro druh bankovní operace nebo pro převažující činnost (licence) jako: akceptační banky, akceptace zpeněžitelných titulů (akcept směnky, úvěry...), clearingové banky, clearingové účty pro účastnické banky, kompenzace závazků a pohledávek, depozitní banky, vklady a krátkodobé úvěry, 18

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví II Distanční studijní opora Božena Petrjánošová Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Bankovní regulace a dohled Distanční studijní opora Dalibor Pánek Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic

Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky. Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech Republic MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Barbora Šmoldasová Místo a úloha České národní banky v bankovním systému České republiky Role of National Bank of Czech Republic in the banking system of Czech

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ

BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management BANKOVNÍ PRODUKTY POSKYTOVANÉ BANKAMI PODNIKATELŮM VE ZNOJMĚ BAKALÁŘSKÁ

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav ekonomiky a managementu Bankovní produkty a služby poskytované nepodnikatelským subjektům Iveta Šudová Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji,

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní systém Skandinávských zemí Michaela Koubková Diplomová práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Srovnávací studie bankovních poplatků v ČR a v Rakousku

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU

POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POROVNÁNÍ PODMÍNEK PRO VEDENÍ A ZŘIZOVÁNÍ ÚČTU Comparison of conditions for opening and managing accounts Diplomová práce

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová

Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Veronika Foglová Srovnání RPSN (roční procentuální sazba nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Veronika Foglová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Hlavním cílem této bakalářská práce je srovnat situaci

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY KOMERČNÍHO BANKOVNICTVÍ (Texty pro distanční studium) Ing. DANA FORIŠKOVÁ, Ph.D. OSTRAVA 2008 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Poskytování hypotéčních úvěrů. Bc. Petra Činčalová Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Poskytování hypotéčních úvěrů Bc. Petra Činčalová Diplomová práce 2010 Prohlášení autora Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA VÝNOSNOST VKLADOVÝCH PRODUKTŮ BANK PŮSOBÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ EKONOMICKÉ DOPADY

VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA VÝNOSNOST VKLADOVÝCH PRODUKTŮ BANK PŮSOBÍCÍCH V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ EKONOMICKÉ DOPADY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS VLIV MONETÁRNÍ POLITIKY ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY NA

Více

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4.

3.3.20 PDA Banking... 30 3.3.21 Samoobslužná zóna... 30 3.4 Funkce a postavení centrální banky... 31 Monetární (peněžní) politika... 32 4. Obsah 1. Ekonomický systém, finanční systém a finanční trhy... 4 1.1 Vznik peněz a jejich funkce, peněžní toky, investice a úspory, finanční zdroje... 4 1.1.1 Stručný historický vývoj... 4 1.1.2 Funkce

Více

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR OUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku FINANČNÍ MAJETEK SE ZAMĚŘENÍM NA BANKOVNICTVÍ V ČR

Více

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil

Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Tomáš Ponížil Analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Tomáš Ponížil Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Předmětem této práce je analýza aktivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. V

Více

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová

Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu. Monika Réznerová Analýza pasivních bankovních produktů pro retailovou klientelu Monika Réznerová Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela

Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice. Pavel Krůžela Analýza konkurenceschopnosti nízkonákladového bankovnictví na finančním trhu v České republice Pavel Krůžela Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou bankovních produktů určených

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty pro studenty Markéta Buroňová, DiS. Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Srovnání ziskovosti vybraných evropských bank

Srovnání ziskovosti vybraných evropských bank Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Srovnání ziskovosti vybraných evropských bank Bc. Pavla Kouřilová Diplomová práce 2015 Na tomto místě je v tištěné verzi vložen zadávací list. PROHLÁŠENÍ

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více