Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta"

Transkript

1 Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví I Distanční studijní opora Aleš Ševčík Brno 2005

2 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES - Grundtvig. Za obsah produktu odpovídá výlučně autor, produkt nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou obsahem produktu. This project was realized with financial support of European Union in terms of program SOCRATES - Grundtvig. Author is exclusively responsible for content of product, product does not represent opinions of European Union and European Commission is not responsible for any uses of informations, which are content of product. Bankovnictví I Vydala Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Vydání první Brno 2005 Aleš Ševčík, 2005 ISBN

3 Identifikace modulu Znak KFBANI Název Bankovnictví I Určení texty jsou určeny pro studující oboru bankovnictví kombinovaného bakalářského studia Garant/autor Doc. Ing. Aleš Ševčík, CSc. Cíl Vymezení cíle Studiem bank, bankovních obchodů a platebního styku dosáhnete znalosti o bankovní soustavě a porozumíte ekonomickým a finančním vztahům centrální banky a obchodních bank. Podstatná část studia je zaměřená na tvorbu finančních zdrojů bank a obchody s depozitními produkty. Znalosti jsou rozvíjené studiem aktivních úvěrových obchodů a aplikací produktů bank. Zvláštní soubor poznatků se vztahuje k realizaci úvěrových případů bank a variantám řešení různých druhů úvěrů. Součástí poznatků při studiu a analýze obchodních bank jsou bilančně neutrální operace se zvláštní pozorností na hodnocení národního a mezinárodního platebního styku bank, alternativních obchodů a přímých elektronických operací bank. Dovednosti a znalosti získané po studiu textů Znalosti získané studiem uvedených textů vám umožní vybrat podstatné vztahy subjektů bankovní soustavy a identifikovat rozhodující bankovní obchody. Dokážete na základě zvládnutí textů, úloh a otázek využít poznatky bankovního platebního styku a aplikovat je na produkty národního a mezinárodního platebního systému. Odborné poznatky jsou získány v ucelené podobě a umožní vytvořit strukturovaný přehled pro další navazující studium, zejména finančního řízení a účetnictví bank. Za formu získané dovednosti je považovaná schopnost aplikace úvěrových a depozitních obchodů a realizace výběru produktů platebního styku včetně dostupných produktů přímého bankovnictví. Časový plán Časová náročnost prezenční část 12 hodin samostudium 20 hodin cvičení 10 hodin elaboráty 10 hodin Celkový studijní čas 52 hodin 3

4 Harmonogram Studijní texty jsou sestaveny z okruhů (I, II, III) a kapitol (1-9) v časovém rozložení studia na 14 týdnů (viz obsah). Problémový okruh studia: Počet týdnů studia: I. (září - říjen) 5 II. (listopad - prosinec) 6 III. (leden - únor) 3 Jednotlivé okruhy jsou uvedeny prezenční částí (4 hod.). Kapitoly jsou rozloženy tak, aby úvodní kapitola (1) a závěrečné kapitoly (7, 8, 9) činily týdenní studijní zátěž a ostatní kapitoly (2-6) představují zátěž po dvou týdnech studia. Způsob studia Studijní pomůcky Doporučené zdroje dat: Výroční zpráva ČNB; Výroční zprávy bank; Vybavení Pro samostudium a zpracování zadaných písemných prací je potřebný přístup studenta k PC s připojením na Internet a programovým vybavením zahrnujícím ového klienta pro komunikaci s pedagogem. Návod k práci se studijními texty Studium s uvedenými texty je potřebné zvládnout na základě postupných kroků, které začínají názvem okruhů sledovaných problémů v pořadí I, II, III a vymezují stupně od obecného poznání ke konkrétní aplikaci. V rámci každého okruhu je text dále strukturovaný po kapitolách (1,2,3,...) a pokračuje řazením podstatných a navazujících problémů, které v uvedené posloupnosti studujeme vždy spojitě (např až 1.2.4). Každá kapitola definuje na počátku cíl studia příslušné kapitoly, se kterým se seznámíme před vlastním studiem dílčích částí. Kapitoly končí přehledem otázek, které řešíme na závěr a představují podstatné pojmy a principy. V případě, že otázce nerozumíme nebo odpovíme chybně, vyhledáme uvedený problém zpětně v textu a nalezneme správné řešení. Pokud se nedaří opakovaně správně odpovídat, kontaktujeme tutora a konzultujeme metodický postup vlastního studia. Práce opravené tutorem ve formě zadané studie elaborátu (POT) se snažíme vypracovat dle návodu, ale na základě vlastního postupu. V případě, že řešení problému se jeví neurčité nebo konkrétně neaplikovatelné, kontaktujeme tutora s vlastní nabídkou řešení a sdělujeme vlastní návrh postupu. 4

5 Obsah 5

6 Obsah Stručný obsah I. Bankovní soustava, centrální a obchodní banky Úvodní část studia tvoří vymezení bankovní soustavy, místa a základních funkcí centrální a obchodních bank. Součástí výkladu základních bankovních subjektů jsou i vzájemné interakce uvedené v následujících kapitolách. Kapitola 1 Bankovní soustava se zabývá významem a místem ve finančním systému, současným stavem rozvoje, členěním, strukturou soustavy a vývojovými tendencemi. POT. Tendence vývoje bankovní soustavy. Kapitola 2 Centrální banka, základy analýzy ekonomických funkcí a důsledků na bilanci, peněžní oběh a zejména na soustavu obchodních bank a nebankovních subjektů. POT. Analýza bilance ČNB. Kapitola 3 Obchodní banky jsou analyzovány z hlediska cílů a funkcí, obsahu bankovních obchodů, rozvahy a výnosů a jsou rozvedeny základními postupy analýzy bankovních subjektů. Zaměření obsahu kapitoly sleduje potřeby rozhodující části výkladu, obsažené v kapitolách následujícího souboru. POT. Studium výroční zprávy banky. II. Bankovní obchody Uvedená část souboru rozebírá bankovní obchody, zdroje a druhy, produkty obchodů z hlediska výnosu, rizika a likvidity bank. Součástí výkladu jsou klasické bankovní obchody rozvedené o speciální druhy bankovních obchodů. Kapitola 4 Pasivní obchody bank pojednává o druzích depozitních obchodů bank a možnostech jednotlivých produktů při aktivaci potřebných bankovních zdrojů. POT. Komparace depozitních produktů bank. Kapitola 5 Aktivní obchody bank analyzuje úvěrové obchody a jednotlivé druhy úvěrů z hlediska různých kriterií a důsledků na výnosy a rizika bankovních obchodů. Součástí výkladu jsou i metodické postupy k realizaci úvěrového obchodu. POT. Analýza úvěrového případu. Kapitola 6 Alternativní a speciální obchody jako bilančně neutrální a další obchody bank, které nabývají na rostoucím významu vzhledem k tendencím vývoje bankovních obchodů. Realizace bankovních obchodů je rozvíjena studiem platebního systému bank, který má podstatný vliv na klasické a elektronicky zprostředkované bankovní obchody. POT. Realizace alternativních obchodů bank. III. Platební systém bank Závěrečná část studia je zaměřená na nejvíce se rozvíjející část bankovní činnosti, která determinuje další rozvoj bankovní soustavy. Kapitola 7 Základy platebního systému vymezuje platební vztahy bank a ostatních subjektů v rámci národního a zahraničního platebního styku. Kapitola 8 Produkty platebního styku bank analyzuje jednotlivé instrumenty na základě vymezených kritérií a zejména dle vhodného použití z hlediska rizika a nákladů. Kapitola 9 Elektronické bankovnictví se zabývá vlivem nových technologií na zprostředkování platebního styku a působením na platební instrumenty realizovaných bankovních obchodů. Součástí výkladu je charakteristika jednotlivých bank v ČR z hlediska vlivu elektronických operací na klasické obchodní a platební postupy bank. 6

7 Úplný obsah 1. Bankovní soustava Vymezení bankovní soustavy Vznik bankovní soustavy (přehled) 15 Vznik bankovních subjektů 15 Hotovostní peníze 16 Bezhotovostní peníze 16 Bankovní úvěrová emise peněz Vývoj bankovní soustavy 17 Jednostupňová bankovní soustava 17 Dvoustupňová bankovní soustava Struktura bankovní soustavy 18 Varianty bankovní soustavy 18 Druhy specializovaných bank 18 Tendence vývoje bankovní soustavy Bankovní soustava v ČR 19 Centrální banka 19 Obchodní banky 19 Zahraniční bankovní subjekty Centrální banka Centrální banka (vymezení, znaky a cíle v bankovní soustavě) Makroekonomické funkce centrální banky 25 Emisní funkce centrální banky 25 Měnová funkce centrální banky 26 Devizová funkce banky Mikroekonomické funkce centrální banky 27 Centrální banka - banka obchodních bank 27 Centrální banka - banka státu 29 Bankovní regulace a dohled 29 Vnější funkce centrální banky Bilance centrální banky 31 Základy analýzy bilance 31 Význam analýzy bilance Obchodní banky Základní funkce obchodních bank 38 Finanční zprostředkování bank 38 Emise bezhotovostních peněz a bezhotovostní platební styk bank 39 Služby a ostatní bankovní činnosti bank Bankovní kapitál Rozvaha obchodní banky 40 Aktiva banky 41 Pasiva banky Zisk a rentabilita banky 43 7

8 Obsah Výkaz zisku a ztrát banky 43 Čistý zisk banky, základy analýzy Bankovní rizika Bankovní likvidita Solventnost banky Pasivní (depozitní) obchody bank Základy analýzy depozitních obchodů Druhy vkladů 52 Běžné vklady 53 Úsporné vklady 53 Termínované vklady 54 Ostatní vklady Bankovní depozitní produkty 54 Depozitní certifikáty 55 Bankovní směnky 55 Bankovní obligace 56 Další druhy bankovních dluhopisů Mezibankovní depozitní obchody Depozitní operace bank a centrální banky Aktivní (úvěrové) obchody bank Druhy bankovních aktiv Bankovní úvěry Komerční krátkodobé úvěry 66 Kontokorentní úvěr 66 Směnečné úvěry 67 Ručitelský (avalový) úvěr 69 Lombardní úvěry 69 Revolvingový úvěr Střednědobé a dlouhodobé bankovní úvěry 70 Emisní půjčka 70 Konsorciální úvěr 70 Veřejné úvěry 71 Hypoteční úvěry Spotřební úvěry 71 Krátkodobé spotřební úvěry 72 Střednědobé a dlouhodobé spotřební úvěry Závazky a záruky bankovních obchodů Zásady realizace úvěrových obchodů bank Alternativní a speciální obchody bank Vymezení obchodů Základy devizových obchodů bank Základy investičních obchodů bank 82 Emisní obchody 84 Zprostředkovatelské obchody 85 8

9 Fúze a akvizice 86 Depotní obchody a majetková správa 86 Vlastní obchody bank Alternativní obchody bank 88 Faktoringové operace bank 88 Forfaitingové operace 89 Leasingové operace 89 Projektové financování 90 Rizikový kapitál Základy platebního systému Vymezení platebního styku Hotovostní platební styk Bezhotovostní platební styk Bankovní platební styk 100 Clearingové centrum 100 Korespondenční systém bank Kritéria členění produktů platebního styku bank Produkty platebního styku Hladké platy (bankovní převody) 104 Příkaz k úhradě 104 Příkaz k inkasu Šeky Platební karty Dokumentární inkaso 109 Vývozní dokumentární inkaso 110 Dovozní dokumentární inkaso Dokumentární akreditivy 111 Realizace dokumentárního akreditivu 112 Formy dokumentárních akreditivů Zajišťovací instrumenty platebního styku 113 Směnky 114 Bankovní záruky Elektronické bankovnictví Elektronické služby bank 118 Prezentace a poskytování informací bank 118 Zprostředkování bankovního styku 119 Uzavírání kontraktů 119 Zabezpečení operací 119 Význam elektronického bankovnictví Komunikace a prostředky elektronického bankovnictví 120 Telefonní komunikace Phonebanking 120 Prostředky výpočetní techniky Homebanking 121 Použití terminálů 121 Elektronická správa účtů 122 9

10 Obsah 9.3 Elektronický platební styk bank 122 Platby pomocí karet 122 Banka jako zprostředkovatel elektronických obchodů 122 Elektronické peníze Elektronické bankovnictví v ĆR

11 Úvod 11

12 Úvod Studijní texty z bankovnictví představují určitý přehled základních problémů, které provází nejen uvedený studijní předmět, ale dotýká se všech subjektů v rozvíjejícím se finančním systému. Banky jako základní prvek bankovní soustavy tvoří hlavní a podstatnou část finančního systému. Bankovní obchody realizované prostřednictvím platebního styku bank s rostoucím podílem elektronické komunikace budou stále větší vahou působit na každý subjekt z hlediska množství a kvality poskytovaných služeb. Při správném výběru produktů umožní dosažení nejen přehledu o stavu příjmů a výdajů v reálném čase, ale i další finanční možnosti každého subjektu z hlediska dosažení vyššího výnosu a likvidity, při předem známém postoupeném riziku. Studium kurzu bankovnictví má umožnit přijímat správná manažerská rozhodnutí tím, že vás naučí lépe chápat a přijímat podstatné finanční informace. Máte-li přijímat správná rozhodnutí, potřebujete odborné vybavení k lepšímu porozumění procesům, které probíhají ve finančním systému. Bankovní soustava, centrální banka a bankovní obchody s finančními produkty včetně platebního styku bank tvoří podstatnou a rozhodující část všech interakcí subjektů finančního systému ve všech rozvinutých ekonomikách. Úvodní část studia bankovnictví vám umožní pochopení bankovní soustavy, místa a základních funkcí centrální a obchodních bank. Součástí výkladu základních bankovních subjektů jsou i vzájemné interakce, které přímo působí na podnikatelské subjekty. Bankovní soustava se zabývá významem a místem ve finančním systému, současným stavem rozvoje, členěním, strukturou soustavy a vývojovými tendencemi, které vám umožní získat představu o očekávaných změnách, zejména v rozvoji elektronického bankovnictví. Centrální banka a základy analýzy jejích ekonomických funkcí má podstatný vliv na soustavu obchodních bank a nebankovních podnikatelských subjektů. Uvedené souvislosti vám umožní realizovat manažerské rozhodování na vyšším odborném základě. Obchodní banky jsou analyzovány z hlediska cílů a funkcí, obsahu bankovních obchodů, rozvahy a výnosů a jsou rozvedeny základními postupy analýzy bankovních subjektů, které lze z hlediska metodického postupu využít i při manažerských výkonech podnikatelských subjektů. Obsah úvodní části studia sleduje potřeby rozhodujícího výkladu, obsažené v kapitolách souboru, který rozebírá bankovní obchody, zdroje a druhy, produkty obchodů z hlediska výnosu, rizika a likvidity bank. Součástí výkladu jsou klasické bankovní obchody rozvedené o speciální a alternativní druhy bankovních obchodů, které umožní získat ucelený přehled o významu bankovních subjektů. Následující pasivní obchody bank pojednávají o různých druzích depozitních obchodů bank a možnostech jednotlivých produktů při aktivaci potřebných finančních zdrojů. Uvedená část je významná pro podnikatelské subjekty a domácnosti z hlediska uvažovaných výnosů z investic. Úvěrové obchody bank analyzují jednotlivé druhy úvěrů z hlediska různých kritérií a důsledků na výnosy a rizika bankovních obchodů. Součástí výkladu jsou i metodické postupy k realizaci úvěrového obchodu, který technicky lze využít managementem různých subjektů. Alternativní a speciální obchody nabývají na rostoucím významu vzhledem k tendencím vývoje bankovních obchodů a podnikatelských subjektů a dynamickým změnám vrozpočtových stavech subjektů. Realizace bankovních obchodů je rozvíjena studiem platebního systému bank, který má podstatný vliv na klasické a elektronicky zprostředkované bankovní obchody. Platební systém bank je zaměřený na nejvíce rozvíjející se část bankovních činností, která determinuje nejen další rozvoj bank, ale působí na všechny subjekty. Kapitola Základy platebního systému vymezuje platební vztahy bank a ostatních subjektů v rámci národního a zahraničního platebního styku, který má tendence enormního růstu v procesu integrace národních ekonomik. Produkty platebního styku bank jsou vymezeny na základě určitých kritérií a zejména dle vhodného použití z hlediska rizika a nákladů. Za významnou část je považována závěrečná kapitola elektronického bankovnictví, která se zabývá vlivem nových technologií na zprostředkování platebního styku a působením na platební instrumenty realizovaných bankovních obchodů různých subjektů. Součástí výkladu je i současná charakteristika jednotlivých bank v ČR a hlediska vlivu elektronických operací na klasické obchodní a platební možnosti bank. Studium těchto textů vám pomůže překonat těžkosti při realizaci finančních obchodů a komunikaci s ostatními bankovními a nebankovními finančními odborníky. 12

13 Vymezení bankovní soustavy Vznik bankovní soustavy Vývoj bankovní soustavy Struktura bankovní soustavy Bankovní soustava v ČR Bankovní soustava 1. 13

14 1. Bankovní soustava I. Bankovní soustava, centrální a obchodní banky Cíl kapitoly Prostudováním vstupní části získáte poznatky o bankovní soustavě, vývoji a vzniku bank. Dále pochopíte důvody určité struktury soustavy a druhů bank, včetně jejich závislostí. Svoje poznatky rozšíříte o tendence vývoje soustavy, které se reálně promítají do vývoje bankovních subjektů a jejich obchodů v současné době. Studium kapitoly rozšíříte přehledem o bankách a bankovní soustavě v ČR. Časová zátěž 1 týden (při zahájení studia) Úvod kapitoly Bankovní soustava je významnou součástí finančního systému, který představuje obslužný systém ekonomické soustavy (národní hospodářství). Základním prvkem bankovní soustavy jsou banky. Banky jsou finanční instituce, subjekty zprostředkování finančních prostředků mezi přebytkovými a deficitními subjekty. 1.1 Vymezení bankovní soustavy Direktiva EU definuje banku jako podnikatelský subjekt k přijímání vkladů nebo jiných splatných peněžních prostředků od veřejnosti a poskytování úvěrů na vlastní účet. Bankovní soustava je relativně samostatná a otevřená soustava, která je součástí finančního systému. Finanční systém rozvíjí ekonomický systém, se kterým je ve vzájemných interakcích. Finanční systém představuje souhrn finančních trhů, institucí a instrumentů, interakcí, práv, regulací a dalších prvků potřebných k realizaci finančních operací. Ekonomický systém Finanční systém Bankovní soustava Obr Vztahy bankovní soustavy, finančního a ekonomického systému. Instituce bankovní soustavy vstupují do vzájemných interakcí a do finančních vztahů s dalšími nebankovními subjekty finančního systému (investičními společnostmi, penzijními fondy, pojišťovnami atd.). Základním subjektem bankovní soustavy jsou banky. Banka je podnikatelský subjekt (finanční instituce), která je druhem finančního zprostředkovatele. Základními bankovními subjekty soustavy jsou: měnové instituce (Centrální banka), bankovní instituce (obchodní - komerční banky). 14

15 Finanční vztahy bank a ostatních nebankovních subjektů se realizují na finančních trzích. Banky realizují obchody finančních prostředků s ostatními subjekty formou finančních instrumentů (nástroje, produkty). V bankovní soustavě finanční vztahy bank představují obchody s instrumenty (nástroje, produkty), které se dále člení dle různých kriterií. Bankovní obchody se člení na: přímé a nepřímé (zprostředkovatelské), promptní (okamžité) a termínované (kontrakty na budoucí dodání instrumentu). Instrumenty bank se člení dle splatnosti na: peněžní instrumenty do 1 roku splatnosti (vklady termínované a ostatní, směnky..), kapitálové instrumenty nad 1 rok splatnosti (akcie, obligace, úvěry...). Část obchodů bank probíhá mezi bankovními subjekty na mezibankovním trhu. K vzájemným obchodům bank dochází na zvláštním způsobem organizovaném trhu, kde jsou realizované obchody s krátkodobými instrumenty. Mezibankovní trh je krátkodobý peněžní trh mezi subjekty centrální banky (CB) a obchodními bankami (OB), navzájem mezi obchodními bankami, popřípadě dalšími finančními institucemi. Důvody mezibankovních obchodů jsou převážně spojené se získáním potřebných finančních zdrojů, dosažením výnosů z aktivace zdrojů, udržením a obnovením likvidity bank v domácí a zahraničních měnách. Obchody mezi centrální bankou a obchodními bankami jsou obchody s krátkodobými cennými papíry, zejména ve formě repo operace, poskytnutí úvěru zajištěného převodem cenného papíru (CP), výměny cenných papírů (switching) a primární emise (např. státní pokladniční poukázky). Dále jsou to úvěry poskytované CB (refinanční, lombardní) a obchody na mezibankovním devizovém trhu. Obchody mezi obchodními bankami jsou obchody na mezibankovní depozita (volné krátkodobé zdroje bank), obchody s krátkodobými dluhopisy, zejména s pokladničními poukázkami (ČNB, FNM) a mezibankovní devizové operace obchodních bank. 1.2 Vznik bankovní soustavy (přehled) Rozvoj hospodářství, obchodu a směny, vývoj peněz a peněžního oběhu měl za následek v určitém vývojovém stupni vznik bankovních subjektů Vznik bankovních subjektů Vznik bankovních subjektů je spojen s vývojem obchodu, peněz a peněžního oběhu. Peníze v historii vznikly se směnou zboží. Prostá výměna zboží (naturální směna - barter) byla postupně rozvíjená zbožovými, komoditními penězi. Rozvoj a zdokonalování směny mělo podstatný vliv na vývoj peněz a peněžního oběhu, který také rozvíjel finanční systém. Postupně docházelo k srůstání peněžních funkcí s materiální substancí vzácných kovů (viz procesy monetizace). Mince z drahých kovů daly podnět k přivlastňování práva vydávat peníze (mincovní regál) a vznikla emisní funkce bank. Počátky emisního bankovnictví sahají do 10. až 11. století, počátky obchodního bankovnictví jsou vztaženy v Evropě k 12. až 14. století. Peníze (zlaté mince) jsou v průběhu 16. století v Evropě nahrazovány papírovými penězi. Původně ve formě dluhopisů emitované panovníkem (institucí) a měly tzv. nucený oběh (povinnost přijetí k uhrazení pohledávek). Rozvoj papírových peněz nastal za vlády Marie Terezie v polovině 18. století (tzv. bankocetle). Emisí a řízením papírových peněz jsou pověřeny banky (bankovky) anebo státní instituce (státovky). Vznik centrální banky jako instituce emise peněz se vztahuje na konec 19. století. Peníze se staly základním finančním aktivem, které je přijímáno všemi subjekty platebního styku. 15

16 1. Bankovní soustava Z hlediska vývoje peněžních forem a funkcí peněz v ekonomickém systému lze rozlišit: hotovostní peníze (bankovky, státovky, kovové peníze...), bezhotovostní, žirové peníze (vklady na bank. účtech, směnky, šeky...), hotovostní peníze, které emituje centrální banka, bezhotovostní peníze, které emitují obchodní banky Hotovostní peníze Oběh hotovostních peněz si vyžádal na určitém vývoji emisi papírových peněz. Emise papírových peněz ve formě státovek umožnila hradit nedostatek mincovního kovu a příjmů do státní pokladny. Emise se řídily potřebami emitenta (panovníka). Státovky se z důvodu potřeby jejich značných objemů časem znehodnotily, vedly ke státním bankrotům a jsou postupně zakázány ke krytí deficitu státního rozpočtu. Státovky byly postupně ve většině ekonomik zrušeny, rozpočtové deficity jsou kryty státními cennými papíry (dluhopisy). Další formou vývoje papírových peněz jsou bankovky. Bankovky byly prvotně spojeny s používáním obchodní směnky jako cenného papíru. Směnky představují závazek k úhradě stanovené částky v určitém termínu (náležitosti stanoveny zákonem). Banky vstupují do směnečných operací pomocí tzv. eskontu a odkoupením směnek banky emitují bankovky. Bankovky se ale do oběhu dostávají i klasickou cestou odkoupením kovu (zlata, stříbra) proti jejich hodnotě v rámci tzv. decentralizované emise. Decentralizovaná emise je v průběhu 19. stol. nahrazena centralizovanou emisí, která je svěřena centrální instituci (např. Bank of England, r. 1844). Bankovky centrální banky a jejich emise bankovní institucí se staly hlavním druhem hotovostních peněz Bezhotovostní peníze Bezhotovostní peníze (žírové, bankovní) se nachází v systému oběhu, který vzniká založením bankovního účtu pro jiný subjekt (např. běžný účet). Emise bezhotovostních peněz vzniká s poskytnutím bankovního úvěru nebankovnímu subjektu. Oběh bezhotovostních peněz byl rozvíjen z důvodů rychlosti peněžních operací, nákladů oběhu, bezpečnosti a rizika bankovních operací. Bezhotovostní peníze na bankovních účtech vystupují jako vklady (depozita) a platební prostředky. Vklady mají z hlediska splatnosti různou likviditu: dokonale likvidní prostředky, např. běžné vklady, prostředky nižší míry likvidity, např. termínované nebo úsporné vklady. Základem bankovnictví jako ekonomické činnosti je princip bankovní úvěrové emise peněz Bankovní úvěrová emise peněz Bankovní úvěrová emise peněz (kreace, multiplikace) je spojena s existencí vkladů na bankovních účtech a rezervami, které banky drží v hotovosti, nebo rezervami na účtech ucentrální banky. Výše rezerv je stanovena procentem z objemu krátkodobých a dlouhodobých depozit - tzv. povinné minimální rezervy (viz zákon). Další podmínkou je existence poskytnutí úvěru primární bankou podnikatelskému subjektu a expanze bankovních depozit přes vklady na účtech dalších, sekundárních bank. Proces tvorby bankovních peněz je vymezen poměrem povinných minimálních rezerv k přijatým vkladům (menší rezervy, větší emise bezhotovostních peněz). Generace bankovních depozit umožňuje reagovat také na poptávku po penězích tím, že vytváří proti vkladům hotovostních peněz násobky bankovních depozit. Procesy generace depozit souvisí se vztahem multiplikátoru a měnové báze a řízením měnové báze centrální bankou. 16

17 Z uvedeného jsou patrné rozdíly v obsahu přeměny: hotovostní peníze se transformují na bezhotovostní prostřednictvím vkladů na účtech bank, bezhotovostní peníze se na hotovostní přeměňují výběrem peněz z bankovních účtů. Závěry: Poskytnutí úvěru v hotovosti obchodní bankou znamená přeměnu bezhotovostních na hotovostní peníze. Pohyb různých forem peněz má různý bankovní obsah (mj. účetní). Celkové množství peněz v oběhu sestává z objemu hotovostních a bezhotovostních peněz. 1.3 Vývoj bankovní soustavy Bankovní soustava se vyvíjí v relaci obsahu a zajišťování hospodářských cílů. Z uvedeného hlediska je vývoj bankovní soustavy zkoumán v relaci: ekonomických funkcí, institucionálních vazeb. Z hlediska ekonomických (makro, mikro) funkcí je soustava členěna na: jednostupňovou, dvoustupňovou Jednostupňová bankovní soustava Jednostupňová bankovní soustava je spojena s existencí jednotlivých bank, které plní všechny bankovní funkce (počátky bankovnictví). Bankovní soustavu charakterizuje stav, kdy jednotlivé banky emitují hotovostní a bezhotovostní peníze a obsluhují různý rozsah peněžního oběhu. Peníze v peněžním oběhu národní ekonomiky jsou rozdílné v rámci teritoria, ale postupně je peněžní oběh realizován kapitálově nejsilnějšími bankami. Kapitálově silná banka je podporována státem z důvodu potřeby státní půjčky, realizace plateb a vkladů a ostatní specializované banky rozvíjí speciální zaměření. Další rozvoj peněžního oběhu, koncentrace a centralizace bank si vynucuje následné změny v bankovní soustavě Dvoustupňová bankovní soustava Dva stupně vznikají vydělením jedné banky (cedulové, centrální) od ostatních obchodních bank. Obchodní banky přestávají emitovat bankovky a rozvíjí emisi bezhotovostních peněz přijímáním vkladů a poskytováním úvěrů. Centrální banka emituje bankovky, přijímá vklady a poskytuje úvěry státu a obchodním bankám. Centrální banky postupně přestávají přímo úvěrovat podnikatelské subjekty. Z důvodu odlišného vývoje národních ekonomik je vznik centrálních bank značně rozdílný. Centrální banky v národních ekonomikách vznikaly z původních velkých bank anebo byly založeny jako nové instituce (Bank of England). V Německu vzniká národní cedulová banka (Říšská banka v r. 1875) a stává se centrální se všemi funkcemi, podobně i federální rezervní banka v USA (r. 1913). Existují národní ekonomiky bez centrální banky (Lucembursko, Singapur...). V bankovní soustavě převládá tendence k další koncentraci a centralizaci bank. Dochází k slučování a pohlcování bank, zvětšuje se bankovní kapitál, největší obchodní banky v národních ekonomikách soustřeďují stále větší část bankovních zdrojů. Banky začínají vytvářet síť poboček v domácí ekonomice a v zahraničí. Vznikají bankovní monopoly (rozdílná forma): bankovní kartely, bankovní konsorcia - syndikáty bank pro zajištění bankovních obchodů značného rozsahu, bankovní trusty, bankovní koncerny - bankovní holding, kde mateřská banka finančně řídí dceřiné banky a finanční společnosti. V odborné literatuře je pojetí třístupňového systému takové, že za centrální banku je považován mezistupeň sdružení samostatných menších bank. 17

18 1. Bankovní soustava Také obsah bankovních operací doznává v určitém stadiu vývoje změny. Původní mobilizace volných peněžních prostředků a úspor a jejich aktivace ve formě krátkodobých úvěrů je nahrazována dlouhodobými a objemově většími úvěry, banky vstupují kapitálově do vlastnictví podnikatelských subjektů. 1.4 Struktura bankovní soustavy Bankovní soustava je uspořádána na principech různých funkcí soustavy dle institucionálního členění. Z uvedeného hlediska je bankovní soustava pojímána jako soustava univerzálního, odděleného a smíšeného bankovnictví Varianty bankovní soustavy Národní ekonomiky provází různé varianty (druhy, modely) soustavy obchodních bank: univerzální bankovnictví (kontinentální), banky realizují kapitálové (investiční) a klasické obchody. Model nevylučuje specializaci některých bank. Je typický pro země Evropy (včetně ČR); oddělené bankovnictví, vydělení komerčního a investičního bankovnictví. Původní model aplikovaný v USA; smíšené bankovnictví, oddělení komerčního a investičního bankovnictví není striktní, např. komerční banka má dceřiné investiční společnosti (Itálie, Maďarsko...). Dle otevřenosti bankovní soustavy je národní bankovní soustava pojímána jako: otevřený model bankovní soustavy (určitý podíl zahraničních bankovních subjektů), uzavřený model bankovní soustavy (bez přítomnosti zahraničních bank). Dle počtu bank a poboček v bankovní soustavě je rozlišován: unitární model (existence bank bez poboček), pobočkový model (malý počet bank a značné množství poboček). Propojený bankovní systém je charakterizován mírou propojenosti vlastnických podílů bank (fúze, akvizice). Obecně z hlediska vlastnictví mohou být banky: státní, plné nebo v částečném vlastnictví státu (podíl na kapitálovém jmění banky), soukromé, akciové společnosti, smíšené (komanditní) nebo jediného vlastníka, společnosti s ručením omezeným, družstevní s podílovým vlastnictvím. Základ bankovní soustavy tvoří banky jako akciové společnosti, které bankovní kapitál generují emisí akcií. Závěr: Bankovní soustava moderních tržních ekonomik je dvoustupňová, vytvořená z národní cedulové (centrální, ústřední) emisní banky a soustavy obchodních (komerčních) bank univerzálního, popř. smíšeného typu s určitým počtem poboček Druhy specializovaných bank Bankovní soustava sestává z centrální banky a bank druhého stupně, které jsou: univerzální, vykonávají všechny druhy bankovních operací, specializované, zaměřené na druh bankovních služeb, nebo jsou samostatnými subjekty, popř. jsou kapitálově propojeny se silnými univerzálními bankami. Při studiu druhů specializovaných bank je vhodné volit příklady z praxe. V praxi se univerzální banky často specializují na vybrané druhy obchodů a jsou označeny pro druh bankovní operace nebo pro převažující činnost (licence) jako: akceptační banky, akceptace zpeněžitelných titulů (akcept směnky, úvěry...), clearingové banky, clearingové účty pro účastnické banky, kompenzace závazků a pohledávek, depozitní banky, vklady a krátkodobé úvěry, 18

19 devizové banky, devizové operace s produkty mezinárodního platebního styku, elektronické banky, přímé bankovní operace s využitím současných technologií, eskontní banky, eskont a reeskont směnky pro emisní banku, hypoteční banky, dlouhodobé úvěry a hypoteční zástavní listy (emise), investiční banky, financování investic (emise cenných papírů, správa aktiv, kapitálové obchody), komunální banky, služby samosprávným orgánům, úvěry a zdroje (emise) komunálním rozpočtům, lombardní banky, úvěry zajištěné movitým majetkem dlužníka (zboží, CP, drahé kovy...), splátkové banky, spotřební úvěry, spořitelny, vklady občanů, platební styk, mezibankovní obchody, záruční banky, bankovní záruky a garance, žirové banky, zajištění bezhotovostních plateb, stavební spořitelna, stavební spoření a úvěry atd Tendence vývoje bankovní soustavy Za dlouhodobé tendence (trendy) vývoje bankovní soustavy jsou považované převládající kvalitativní změny bankovní soustavy: přechod od klasického bankovnictví (ve vztahu věřitel - dlužník) k rozvoji univerzálních služeb, tzv. přechodný model bankovních činností ve specializovaných institucích, který souvisí s problémy ziskovosti bank a nákladů a růstu podílu neúrokových příjmů bank; konsolidace bank ve formálním projevu klesajícího počtu bank, poboček a zaměstnanců; fúze a akvizice, který provází vznik silných bankovních subjektů, snížení nákladů a růst ziskovosti bank s možnou aktivací potřebných finančních zdrojů; diverzifikace příjmů v rámci změny produktů (pojišťovnictví, správa aktiv, investiční bankovnictví) a teritoriálních změn (rozvíjející se finanční trhy); globalizace bankovního podnikání v souvislosti s pohybem kapitálu a rozvoji bankovních obchodů; informační technologie, rozvoj přímého elektronického a internetového bankovnictví; vstup bankovních subjektů do kapitálového trhu s následkem na sekuritizaci bankovních operací (přeměna peněžních aktiv na kapitálové ve formě cenných papírů); vznik nových bankovních produktů, zejména kombinovaných a vhodných na finanční situaci klienta; deregulace bankovních činností s ohledem na růst liberalizace finančních trhů; rostoucí vliv integračních procesů a změny národních bankovních soustav. Uvedené tendence působí na národní bankovní soustavy spojitě, ale v různé míře. 1.5 Bankovní soustava v ČR Bankovní soustava v ČR je rozvíjená jako otevřená a dvoustupňová soustava s převahou univerzálních bankovních subjektů. Bankovní soustava je složená z následujících bankovních institucí Centrální banka Centrální bankou je Česká národní banka (ČNB), která představuje makroekonomické a měnové bankovní centrum. ČNB vznikla na základě rozdělení federace ze Státní banky československé (zák. 6/93 Sb) Obchodní banky Obchodní banky provozují obchodní bankovní činnost převážně univerzálního charakteru. Jako právnické osoby (a.s.) vznikly na základě privatizace státních bankovních subjektů 19

20 1. Bankovní soustava (zák. 158/89 Sb.), případně byly založeny jako banky a získaly povolení (licence) působení banky. Banky jsou podnikatelské subjekty. Uvedené se netýká Konsolidační banky Praha (státní peněžní ústav), banky pro správu dlouhodobých státních pohledávek. V relaci zákonů o bankách mají banky vymezené povolení k činnostem, zejména: obchodovat na vlastní účet nebo na účet klienta devizové prostředky, realizovat termínované obchody a obchody na převoditelné cenné papíry, investování do finančních aktiv na vlastní účet, provádět platební styk a zúčtování, vydávat platební instrumenty (šeky, karty..), poskytovat záruky, otevírat akreditivy a obstarávat inkasa, realizovat finanční leasing, provádět směnárenské činnosti, realizovat emise akcií a poradenskou a další činnost. Minimální kapitál pro založení banky byl stanoven na 300 mil. Kč (později 500 mil. Kč.). Obchodní banky v ČR je možné rozdělit do skupin: Banky s převážně (více než 50 %) českou majetkovou účastí Banky s převážně českou majetkovou účastí Specializované banky Pobočky českých bank v zahraničí; Banky s převážně (více než 50 %) zahraniční majetkovou účastí Banky s převážně zahraniční majetkovou účastí Dceřiné společnosti zahraničních bank Specializované banky Pobočky zahraničních bank v ČR; Banky se zvláštním režimem Banky v likvidaci Banky v konkurzním řízení Banky zaniklé bez likvidace Zahraniční bankovní subjekty Pro otevřenou bankovní soustavu je nezbytná přítomnost zahraničních bankovních subjektů, které mohou být přítomné v různých formách: Reprezentace zahraničních bank Bankovní reprezentace je obvykle ve formě finančně obchodní expozitury bez právní subjektivity, která je součástí mateřské banky a vzniká za určitým účelem. Subjekt je bez vlastní operativní činnosti a realizuje: zprostředkování finančně obchodních služeb zahraniční banky s domácími podnikatelskými subjekty, uzavírání a realizace smluv, poskytuje poradenství a informace. Smíšené banky Zahraniční subjekty mohou s domácími subjekty zakládat nové banky nebo kapitálově vstupovat do existujících bank. Uvedené procesy podléhají povolovacímu režimu (MF) s ohledem na majoritu základního jmění domácích subjektů. Vznik uvedené formy je významný v procesu privatizace bankovní soustavy. Zahraniční banky Zahraniční banka je samostatný bankovní subjekt, obvykle ve formě pobočky banky nebo afilací (dceřiných společností), která má svoji centrálu mimo území národní bankovní soustavy. Zahraniční banka musí mít povolení k bankovní činnosti, pobočky podléhají dohledu a jsou zavázány k respektování legislativy. 20

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Finanční řízení pro nefinančníky Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Banka Vystupuje jako hlavní finanční zprostředkovatel, jehož hlavní činností je zprostředkování pohybu finančních prostředků mezi jednotlivými

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Peníze a úroková míra Cíl tématického celku Peníze: Vysvětlit podstatu a funkce peněz a popsat vývoj peněžního oběhu s

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle BANKOVNICTVÍ - banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu Evropská centrální banka Spravuje euro (jednotnou měnu EU) a udržuje cenovou stabilitu v

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

BANKOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková BANKOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

9. Přednáška Česká národní banka

9. Přednáška Česká národní banka 9. Přednáška Česká národní banka Česká národní banka ústřední banka České republiky, - zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance (novela č. 257/2004 Sb.). hlavní cíl CENOVÁ STABILITA, Další cíle: podpora

Více

8. Přednáška Centrální banka

8. Přednáška Centrální banka 8. Přednáška Centrální banka Historie centrální banky: 1668 (1697) Sweriges Riksbank 1694 Bank of England 1913 Federální rezervní systém 1.4.1926 Národní banka československá (1920 zákon, Bankovní úřad

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty.

Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. 2. Finanční trhy, funkce, členění, instrumenty. FINANČNÍ SYSTÉM systém finančních trhů, který umožňuje přemísťovat finanční prostředky od přebytkových subjektů k deficitním subjektům pomocí finančních

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT

Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Ústav stavební ekonomiky a řízení Fakulta stavební VUT Trh peněz Ing. Dagmar Palatová dagmar@mail.muni.cz Bankovní sektor základní funkcí finančních trhů je zprostředkování přesunu prostředků od těch,

Více

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka

1. Hotovostní peníze tj. bankovky a mince, v České republice vydává /emituje/ centrální banka Česká národní banka Banky a jejich služby jsou nedílnou součástí finančního trhu. V bankovnictví se vše točí kolem peněz. Co jsou to peníze? Jako peníze může sloužit cokoli, co jsou lidé všeobecně ochotni přijmout výměnou

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov

Bankovní produkty. Finanční řízení pro nefinančníky. tková. Ing. Jaroslava Syrovátkov Finanční řízení pro nefinančníky 1. část Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Bankovní služby banky poskytují zákonem přesně vymezené služby podle rozvahy banky se člení na aktivní pasivní neutrální (mimobilanční)

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích

Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích Téma 2: Finanční trhy Struktura přednášky: 1. Modely alokace 2. Struktura FT 3. Finanční zprostředkovatelé 4. Trendy na světových finančních trzích 1. Modely alokace Nepřímé financování Finanční zprostředkovatelé

Více

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ

KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ KAPITOLA 9: ZÁKLADNÍ DRUHY OPERACÍ - KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Pracovní list 1 Peněžní trh:

Pracovní list 1 Peněžní trh: Pracovní list 1 Peněžní trh: 1. Vysvětlete funkce peněz: a) prostředek směny.... b) zúčtovací jednotka... c) uchovatel hodnoty.... 2. K čemu slouží směnka:.. 3. Jaké druhy směnek rozlišujeme:.. 4. Které

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz.

Člověk a společnost. 7. Bankovní systém v ČR. Bankovní systém v ČR. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. Člověk a společnost 7. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 7

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999

Zbynék Revenda CENTRAL BAN KOVN ICTVI. Management Press, Praha 1999 , '" Zbynék Revenda CENTRAL,, Nl BAN KOVN ICTVI Management Press, Praha 1999 . Predmluva 13 l. oddíl CENTRÁLNÍ BANKA A BANKOVNÍ SYSTÉM 15 1. BankovnÍ systém 17 1.1 Vymezení a základní charakteristika bankovního

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT

FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH DEFINICE ÚČETNÍCH VYBRANÝCH POLOŽEK, ÚČETNÍCH JEJICH ZÚČT JEJICH OVÁNÍ ZÚČT FINANČNÍ INSTITUCE DEFINICE VYBRANÝCH ÚČETNÍCH POLOŽEK, JEJICH ZÚČTOVÁNÍ dr. Malíková 1 Směrná účtová osnova, účtové třídy TŘÍDĚNÍ ÚČTŮ DO ÚČTOVÝCH TŘÍD 0 Zúčtovací vztahy České národní banky (jen ČNB)

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ

SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ SYSTEMATIZACE BANKOVNÍCH OBCHODŮ-PRODUKTŮ Klasický přístup dle odrazu v BILANCI banky: AKTIVNÍ bank. obchody - na straně aktiv - B jako VĚŘITEL, tzn. vznik pohledávky, - poskytování úvěrů, nákup cenných

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů.

Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. 4. Systematizace bankovních produktů. Aktivní bankovní operace, druhy úvěrů. Bankovní produkty služby, které mohou banky svým klientům samostatně nabízet bankovní produkt = bankovní obchod Základní charakteristiky

Více

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví

SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ. Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví SPECIFIKA VÝROBNÍCH PODNIKŮ Členění výrobních podniků Průmyslové podniky Energetika Vodní hospodářství Zemědělské a lesnicképodniky Stavebnictví Členění výrobních podniků Podle stupně zpracování vyráběných

Více

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A

Bankovnictví. Aktivní bankovní obchody SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A SOUDNÍ ZNALEC ZDENĚK HRABAL, M.B.A V OBORU EKONOMIKA Ořechová 790, 379 01 Třeboň, IČO: 734 76 901, DIČO : CZ 7401281228 mobil: 777 152 675 člen komory soudních znalců e-mail: info@znalectvi.net www.znalectvi.net

Více

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 8 Ročník 2003. Vydáno dne 17. června 2003. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 8 Ročník 2003 Vydáno dne 17. června 2003 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 10. Úřední sdělení České národní banky ze dne 16. června 2003 o způsobu provádění operací České národní banky na peněžním trhu

Více

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets

Security Markets I. Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Security Markets I Miloslav S Vosvrda Theory of Capital Markets Úvod Finanční trh je souhrn nástrojů, postupů, institucí a vztahů mezi nimi, jejichž prostřednictvím dochází k přelévání volných finančních

Více

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie)

Studijní opora. 8. Kapitola. Bankovní soustava a multiplikace depozit. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 8. Kapitola Bankovní soustava a multiplikace depozit Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru.

Úvěry na sezónní náklady Účelové podnikatelské provozní úvěry poskytnuté klientům na sezónní náklady. Zahrnují i provozní úvěry neziskovému sektoru. : 30 POPIS ČÍSELNÍKU : Výčet položek číselníku: Typy úvěrů TYPUVERU Typy účelových a finančních úvěrů podle účelu použití úvěru nebo jeho charakteru. Doplňkově obsahuje účelovou kategorizaci uložených

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 12. Lekce Banky a jejich úloha v národním hospodářství Struktura

Více

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly

Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku z cizích zdrojů Žáci budou schopni rozlišit druhy bank a jejich úkoly Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_14 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky.

Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. 3. Depozitní a úvěrové instituce: Obchodní banky. Finanční zprostředkovatelé hlavní skupiny 1. depozitní a úvěrové instituce: obchodní banky spořitelní a úvěrová sdružení 2. finanční instituce nebankovního

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME

Raiffeisenbank a.s. Ing. Ondřej Raba. produkty a služby pro podnikatele a firmy. Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Raiffeisenbank a.s. produkty a služby pro podnikatele a firmy Ing. Ondřej Raba Vedoucí útvaru řízení segmentu SME Program Představení banky a finanční skupiny Raiffeisen. Produkty a služby pro podnikatele

Více

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13

Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 Obsah Seznam použitých zkratek... 11 Předmluva... 13 KAPITOLA I Banka jako podnikatel... 15 1 Pojem a prameny práva... 15 2 Bankovní licence... 17 3 Organizace banky... 19 4 Provozní požadavky... 23 A.

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz

Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika. Makroekonomie I. 10. přednáška. Co předcházelo bankovnictví kontext historie peněz 10. přednáška Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Bankovní systém a centrální banka + Hospodářská politika Název banka jak vznikl Na konci 13. století vysedával jeden z prvních

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava

Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Základy ekonomie II Téma č. 4: Peníze a bankovní soustava Petr Musil Peníze Peníze = cokoli, co je všeobecně akceptováno jako prostředek směny kdo určí, co bude penězi?......účastníci směny důležitá je

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA

KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA KAPITOLA 5: BANKOVNÍ SOUSTAVA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku.

Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. 6. Neutrální bankovní obchody. Platební styk, nástroje platebního styku. NEUTRÁLNÍ BANKOVNÍ OBCHODY neovlivňují AKTIVA a PASIVA patří sem především: PLATEBNÍ STYK zahrnuje pohyb veškerých hotovostních

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012

Fiskální nerovnováha, veřejný dluh. Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha, veřejný dluh Ing. Miroslav Červenka, VSFS, 2012 Fiskální nerovnováha = stav nesouladu mezi rozpočtovými příjmy a výdaji P = V P > V P < V Krátkodobá: nesoulad v jednom rozpočtovém

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002

Ministerstvo financí České republiky. schváleno č. 501/2002 ze dne 6. listopadu 2002 Ministerstvo financí České republiky schváleno č. 51/22 ze dne 6. listopadu 22 Obchodní firma: Peněžní dům, spořitelní družstvo Sídlo: Havlíčkova 1221, Uherské Hradiště Identifikační číslo: 6458889 ROZVAHA

Více

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce

Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce VY_32_INOVACE_BAN_120 Zahraniční platební styk a Mezinárodní měnové a finanční instituce Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více