PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)"

Transkript

1 PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství. Dkujeme Ti, že jsi pominul naši svéhlavost a vzpurnost. Dkujeme Ti, že ses postaral, abychom dostali tuto píležitost. Také Ti dkujeme, nebo jsme pesvdeni, že Ty jsi schopen v nás zpsobit zmnu. Víme, že se sami zmnit nedokážeme. Ty však íkáš, že Tvé slovo pináší svtlo a porozumní. Naléhav T žádáme, abys ve svém milosrdenství s námi jednal a pevzal vládu. Tys ekl, že žádné tlo nebude zachránno, pokud nebudou ty dny ukráceny. Žádáme T, abys zasáhl! Kéž Tvé slovo pijde jasn, sím pro zasévajícího, s chlebem, erstvým chlebem, posvceným chlebem pro Tvj lid, Pane. A plynou erstvé vody! Prosíme T o proud Tvého Ducha, a nám slouží, povzbudí nás. A je v tom všem oslaveno Tvé jméno, ve jménu Ježíš. Amen. Je velikou výsadou být na tomto míst. A jak už jsem zmínil ve stedu ráno, nemyslím si, že bych býval pijel, ale Pán zaal otvírat dvee, a tak jsem dorazil vera ráno. Díve než zanu, chci vás požádat o prominutí. Cítím veliký smutek nad tím, co se chystám íct. Slyšel jsem urité vci a slova, která nejsou má, já je nevymyslel, jen vám je pináším. Bratr v sobotu zmínil Jákoba, který ml pinést otci zvinu vlastn to ml udlat Ezau, ale Jákob se o tom dozvdl. Nevdl, co pinést, byla to jeho matka, která mu prozradila, co má jeho otec rád. Ten bratr ekl, že je to církev, kdo vyuuje služebnost, jakou ob má pinést, aby to bylo milé Otci. A tak prosím vás, bratí, abyste mi pomohli pinést tu pravou ob. Mám zde knihu nazvanou Plnoc. Celé dva roky jsme usilovali ji vydat. Když jsme ji nakonec chtli tisknout, najel náklaák do tiskaského lisu bratra Izáka, a tak jsme to museli udlat celé znova. Není to dokonalá kniha, má nkteré technické chyby a nedostatky. Je o slov týkajícím se plnoci, které mi Pán mluvil. Bratr Izák ji ve stedu pinesl na shromáždní. Mám jen dvacet kus. Je docela obsáhlá, má 400 stran. Ješt jsem tu knihu ani nevidl, mnozí se za ni modlili. Když jsem se ale 1

2 modlil, Pán mi ekl, že chce, aby ta kniha byla na této konferenci. Chci vás tedy požádat o svolení, správn ji starší mli nejdíve peíst, já však chci požádat bratí, aby se za to pomodlili. Nemohl jsem vzít mnoho kus, mám jen pár výtisk, které mžeme rozšíit po spoleenství. Prosím, pokud to, co je v knize, není z Boha, prost ji odložte, ale jestli je to Bh, pak mé dílo je u konce. Na vás pak je zareagovat. Nkdy v ervenci jsem pijal od Pána slovo. Bh mi ekl: Chci, abys o tom mluvil na konferenci. Nezapsal jsem si to, protože jsem vil, že mi to Pán vas pipomene, a ped dvma dny jsem se ptal manželky na shromáždní. ekla mi, že tématem shromáždní je nevsta. To je pesn to slovo. O nm bych se chtl sdílet. Pojte se mnou do Matouše 25. Když jsem vera pijel, pistihl jsem nkteré bratry, jak kážou mé poselství; bratr Shola pišel, bratr Willy kázal ást a pak bratr Eze. Manželka mi vyprávla, že mluvil o zapeetní, potvrdil mi to i bratr Burt. To je to slovo. A tak každé slovo bude potvrzeno ústy dvou nebo tí svdk. Protože toho chci postihnout tolik, budu jen íkat odkazy z Písma s dvrou, že si budete psát poznámky. Matouš 25 pojednává o plnoci. Dostalo se mi porozumní, že plnoc není jeden den, je to asové období, ve kterém se stane nkolik událostí. Krom toho je to také konkrétní den. Už v první kapitole Genesis je eeno, že Bh stvoil svtla na rozmení as, dn a let. (Gen 1:14) ást problému, který pozoruji na sob, pozoruji i v církvi. Tím problémem je, že pemýšlíme lidským zpsobem, ale Bh má svj vlastní zpsob, jak hledt na vci. Nemyslete si, že se snažím vci zduchovovat. Chci jen mluvit o duchovních vcech. ábel s námi bojuje na duchovní rovin, my s ním na tlesné. Chci nás povzbudit, abychom dohlédli za tlesnou rovinu. Tam totiž ta bitva probíhá. Vera mluvil bratr Eze a byl z toho cítit život, protože to je pesn místo, kde nás Bh chce mít na duchovním ostí. Bh íká, že v nebi bude válka, a skuten to tak je. Mj bratr o tom mluvil. Mluvíme zde o systému, který selhal na samém poátku. Ješt než jsme zaali, byli jsme zcela pemoženi. Hledal jsem ohledn toho Boha, a jediná rovina, na které mohu bojovat s áblem, je rovina, na které bojuje on proti mn. A to je duchovní rovina. Pamatujete, jak nás bratr Cecil uil, že Boží slovo pichází ve tech rovinách, na pirozené rovin, na duchovní rovin a v rovin duchovní plnosti. Jako Boží lid jsme k tomu zpsobilí. Dnes m napluje nadšením, když vidím fungování Tla Kristova. Tlo funguje. Už to nemá pod kontrolou jednotlivec, vidíme církev, jak píše ádku za ádkou, a vci se posunují kupedu. To mi dodává smlost. 2

3 Nacházíme se v ase plnoci. Plnoc není o fyzickém svtle, mluvíme o duchovní realit, duchovním svtle. Matouš 25 mluví o církvi, která o plnoci spí. Než se tam dostaneme, chci se vás na nco zeptat. Kdo je panna? Bh mi to ukázal. Pokud tomuhle porozumíte, mžu si jít sednout. Jak ekl bratr Willy vera, není to ve slovech. Musíme v tch slovech chodit. Svou manažerskou dráhu musím zaít v laboratoi a ve školních lavicích. Musíme si tím, co íkáme, projít. Kdo je panna na pirozené rovin? Boží uvažování je na hony vzdálené tomu, co vidíme na pirozené rovin. Na pirozené rovin je pannou žena, která dosud nepoznala muže. Amen. Pokud však porozumíte tomu, co je panna z Božího pohledu, mžu si jít sednout. V pirozené rovin se má stát panna nevstou. Je k tomu povolaná. Za podmínky, že nepoznala muže, resp. muž nepoznal ženu. Bh však není lovk. A ti, kdož Jej uctívají, musí Jej uctívat v Duchu a v pravd. Takže kdo je Boží panna? Panna je duše, která nepoznala jiného ducha. Zde je dvod, pro jsem se pedem omlouval, protože to mže znít abstraktn. Nemlo by nám to však pijít tak abstraktní, pro vci, v nichž se nacházíme, a pro to, ím se máme stát. Protože pokud nedojdeme, prohráli jsme celou bitvu. V pirozeném je pannou i panicem ten, kdo nepoznal druhé pohlaví. U Boha však panna mluví o duši. Duše lovka je oblast v duchu, halelujah. Bh íká, že vaše duše, pokud má být pannou, musí být osvobozena od každého jiného ducha. Pokud máte jiného ducha, nejste panna. Duše nesmí být zneištna žádným cizím duchem. A bratr Willy vera ekl (proto kázal ást mého slova), že nevsta se pipravila. Jinými slovy, nevsta musí zvítzit nad každým jiným duchem, aby byla pipravena vzít si Ježíše. Je to velmi nesnadný úkol. Od té chvíle, kdy jsem to uslyšel, zápasím. A ím více zápasím, tím více selhávám. Když jsem porozuml tomuto slovu, vážn jsem se ptal Boha, zda opravdu chce, abych ho kázal. Amen, takže tu nejde o mluvnici, ale o akci! Z mého pohledu, když chci porážet nepátelské duchy, musím mít schopnost rozpoznat, co tento protivící se duch je. Pak budu schopen mluvit o jejich porážení. Amen. V knize Leviticus 22 a 23 je eeno, že za knze nemže být ustanoven lovk s plochým nosem. A tady se mluví o knžství, o nmž je eeno, že Bh odstraní první, aby ustanovil druhé. Pokud v tomto knžském ádu máte plochý nos, nejste vybráni. O více to platí v duchovním knžství! Mít plochý nos znamená, že nemáte duchovní rozeznání. Nejste schopni rozeznávat duchovní vci. Když jsme vera uctívali Pána, zpívali jsme, ale neuctívali Pána ze srdce. Pak šel nkdo dopedu a ekl, že ml vizi 3

4 a v ní nás vidl chodit v kruzích, to znamená chodit kolem hory. Je to jen píklad. Nechci tím íct, že všechno vím, ale vnímám to. Jsem si jistý, že i jiní to postehli a i vy to víte. Když íkáte: Pane, dávám Ti své srdce, ve skutenosti íkáte jen: Pane, peji si, abych Ti mohl dát své srdce. Pesn tohle jsme íkali. Páli jsme si a toužili dát Bohu celé své srdce. Musím být schopen rozpoznávat duchy, to znamená rozpoznávat situace. Bratr Martin vera mluvil o hudb a ekl, že musíme zpívat slova. Mysl je nevyšší dimenze duše. V oblasti duše je mysl opravdu nejvýše, mysl vás pivádí k Bohu. Bh k nám nemluví skrze emoce nebo touhy, proto slyšíte slova. Pokud mysl není nabídnuta Bohu, pokud jsou to emoce, pak jste duševní a tlesní. Když je ale Bohu nabídnuta mysl, pak i emoce, jež jsou nejnižší ástí duše, mohou vstoupit. Mluvíme o nevst, pann a plnoci. Abych to zkrátil, moudrá panna mla olej v nádob. Což je základní vc, ale dležitá. íkám tomu kest duše. Tohle není v Bibli, ale pomáhá mi to porozumt. Olej musí být v nádob. Bláznivá nevsta i panna nemla v nádob olej, v tom byl ten rozdíl. O plnoci zaznlo volání, zaznl hlas, trubka ohlašující: Ženich pichází. Jdte mu vstíc! Nikdo dnes nemá pochybnosti o tom, že jsme v posledních dnech. Jen si pedstavte ekonomickou situaci Pákistánu, ecka i Haiti v tchto dnech. A kdo ví, kdo je další na ad? Co je teba k tomu, aby byla zem ekonomicky na kolenou jeden hurikán nebo oblak popela i déš. Jen se podívejte do Ezechiela 14:12-21; copak se tam o tom nemluví? Je tam eeno: Když uvedu na zemi soud, uvedu jej morem, meem i hladomorem. Bh vládne živly a je schopen vším otást! Vždy ekl, že zem se motá jako opilý. (Iz 24:20) Mohl bych si íct: Spolehnu se na své bankovní konto. Ale jdte a zeptejte se, jak na tom jsou se svým kontem lidé v Pákistánu nebo i u nás v Nigerii! Jen se podívejte na msto Aba, které bylo nervovým centrem obchodu. Stailo jen, aby njaký lovk zaal unášet lidi se zámrem držet je pod zámkem, dokud nedostane výkupné 100 milión. Nkomu pipadalo, že tohle je ten nejlepší typ podnikání ze všech a celé msto je v koncích! Jen vám chci ukázat, jak daleko vci mohou dojít. Vci se tesou. Nechci však odboovat. Zamýšlím se zde nad pannou, nevstou. Když Bh mluví o nevst, dívá se na vaši duši. Ta je Kristovou nevstou. Církev je Kristovou nevstou, to je druhá rovina. Na základní rovin mluvíme o muži a žen. Bratr Uba zmínil, že starší má být manželem jedné ženy, dále je eeno: Muži, miluj svou manželku. Manžel a manželka mluví o nevst a ženichovi. V duchu však mluvíme o Kristu a církvi. Existuje vyšší dimenze, 4

5 která mluví o vás jako bytosti, lovku. Je eeno, že duše, která heší, zeme. (Ez 18:4) Jde o duši! Bh má zájem o stav duše. Jak se má moje duše? Když bratr Eze vera mluvil, jako by vypíchl nco, co jsem ml na mysli. Byl jsem nadšený! Víte, když jsme ped pár lety slyšeli poprvé toto slovo, byly v nm nkteré vci, které pevládaly. Byly jako ostrý ryk trubky. Ale já, a nejen já, i ostatní jsme se pak odklonili. Nyní jsem vyznal Pánu, že se vracím k vcem, které mi kdysi ekl, k ústednímu tématu. Staí se podívat do Zjevení. Jen se tam podívejte, a uvidíte, že míjíme cíl! Picházíme na shromáždní, sdílíme se o tom, co pro nás Pán udlal. Mžeme si zazpívat pár písní atd., ale o tom to není! Musíme zvítzit nad šelmou! Nesmíme ji uctívat. Je tam nastínno i pár dalších detail. Zjevení 20 odhaluje, kdo je zpsobilý. íká, že jsou to ti, kteí zvítzili nad tím a nad tamtím. Pozoruji sám sebe, pijdu do církve, posadím se a rozhlížím se. Vidím, že o tch vcech mluvíme, ale nejsme na n zacíleni, neinvestujeme do nich své síly, svou energii. Je to ostí nože. Jen se k nmu blížíme, je pro nás jen doplkovou úvahou. Dnes ráno k nám pišlo slovo, zda obstojíme, až On pijde do našeho stedu. Nedokážeme obstát, protože církev se nachází v nesprávné oblasti. Jsme v nesprávné dimenzi, a dokud se budeme zdržovat v tchto dimenzích, nejsme zpsobilí být nevstou. Takže co udláme? Jak se tam dostaneme? Mžeme se tam dostat pokáním. Ale z eho budeme init pokání? Mžeme zpívat Vše Ti vydávám jen jako píse a cítit se dobe. Bude to i hezky znít, ale z eho iníme pokání? Dokud to nezjistíme, budeme se neustále vracet nebo zstávat ve stejném stavu, v jakém jsme. Pojme dál. Je eeno, že nevsta musí mít olej v nádob. Jak jej tam dostaneme? Je to klíová vc. Abychom získali pedstavu, petme si Daniela 9:24: Sedemdesiat týždov je vymerané vzhadom na tvoj ud (Z historického pohledu víme, že Kristus pišel v 69. týdnu, lépe eeno na poátku 70. týdne. Víme, že je to prorocký asový úsek.) uzavrie prestúpenie a zapeati hriech, pokry neprávos a privies spravedlivos vekov, zapeati videnie i proroctvo proroka a pomaza svätyu svätých. (Rohákv pekl.) Svatyn svatých je duše lovka. Duše se má stát Božími nebesy. Halelujah! Tvé království pij na zemi, Tvá vle se sta na zemi, tak jako je v nebi. Je eeno, že Bh pebývá mezi cherubíny. Pomazání svatyn svatých znamená, že Jeho lid vstoupí do zkušenosti svatyn svatých. To je ten olej v nádob. Chrám, který byl v Jeruzalém, nebyl tím pravým Božím chrámem, byl jen pedobrazem 5

6 toho pravého Božího chrámu. Vy a já jsme tím pravým Božím chrámem v nebesích. 1 Jestli dovolíte, tak se o pár krok vrátím. Je eeno, že nám požehnal vším duchovním požehnáním na nebeských místech. (Ef 1:3) Když jsem se Pána ptal, co jsou ta požehnání, ekl mi ti klíové vci. Mže jich být víc, ale mn ekl ti. Bh nás nazývá svojí nevstou, manželkou. Budeme tedy s Ním spojeni. Boží zámr je spojit mou duši s Ním. Je to jedno z požehnání, které andlé, psi, šelmy apod. nemají. Prvním požehnáním tedy je, že jsme povoláni stát se Jeho nevstou. Zadruhé, povolal nás, abychom se stali Jeho syny. Téma synovství se vine od Genesis po Zjevení. Jsme také povoláni stát se Jeho chrámem i místem pebývání. Toto jsou ti hlavní povolání i ddictví, která máme. Máme je na nebeských místech. V nebeské oblasti máme neposkvrnnou nadji! Zabýváme se nyní jedním z nich, které se týká nevsty. Všechna tato povolání jsou vzájemn propletena. Nemžete mluvit o nevst, aniž byste mluvili o synovství a bytí Božím píbytkem. Není tedy možné mluvit o nevst, pak o synech a o Božím chrámu. Bh nepebývá v chrámech postavených lidskýma rukama. Je jedna vc, která dráždí mou obrazotvornost, a vím, že podráždí i tu vaši. Krev býk a jalovic oistila a oslavila lid, který na n pedtím vložil své ruce. ím víc krev Kristova! Když je skutený chrám, kterým jsme my, pokropen tou krví, jak by nás ta krev nemohla oistit od zlého a zlého svdomí k sloužení živému Bohu? (Žd 9:13-14) Když mluvíme o duši jako o tetím nebi, jde jen o základy. Problém, který máme, leží tam, kde nás ábel poráží. Pracuji jako léka. V práci zapomínám na Boha a na to, kým jsem. Zapomínám, odkud picházím a kam smuji, i na to, co mi Bh íká. Pemýšlím nad uzdravováním pacient. Tak mám jen ti hodiny na to, abych pivedl svou mysl zpt k tomu, kým a ím jsem a co bych ml dlat. Bible íká: Pokrm bichu a bicho pokrmu. (1Kor 6:13) Dvacet hodin denn trávím marnostmi. Co budu jíst, co si obleu, módou. Adam nepoteboval bavlnné vci. Jsem úžasný, budu-li nosit hedvábí? Hedvábné šaty to je odpadnutí od zdravé soudnosti! Podobn je tomu s postojem jsem Amerian nebo jsem Nigerijec atd. nedostatek soudu. Když Bh rozptýlil národy, dal každému jiný jazyk. Je to nedostatek soudnosti. Ve skutenosti Nigerie nebyla historicky pvodním státem. Nigerie v té oblasti vznikla v roce Nkdo si ekl, že bude existovat zem nazvaná Transjordánsko, 1 1. Korintským 3:16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás pebývá? 6

7 a tak se stalo; škrknutím pera. Nkteí jsou dnes nadmutí pýchou a íkají: Já jsem z Transjordánska. Stejn musíme zatoit i se svým nigerijstvím (ešstvím). S tmito vcmi chce Pán jednat. Než na to zapomenu, je jedna vc, kterou v nás Bh chce narovnat. Když mi to Bh sdlil, ekl jsem si: to je tvrdé! Nejdíve se musím vzdát práva na život prvního Adama. To je jádro všech problém. Tohle je úkol, který nevsta musí splnit. Nevsta musí zapomenout na dm svého otce. Pak v ní král nalezne zalíbení. Ježíš se roztouží po mé duši, až si ustanovím, že nechci život prvního Adama. Chci život druhého Adama. Je teba být k tomu zpsobilý. Jste povoláni stát se nevstou. Mžete bhat po mst a vykládat, že jste povoláni stát se nevstou. Klidn sete; to z vás ješt nevstu neudlá. Jsme vdni za to úžasné povolání, jak bylo vera eeno. Te ale na to zapomeme a radji pemýšlejme nad tím, jak se tou nevstou stát. Jak ekl apoštol Pavel: Nýbrž i všecky vci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého. (Fp 3:8) ekl, že byl Žid z Žid, z kmene Benjamínova. Toho kmene, z nhož ml vzejít král. Zapomnli však, že král je vc vzešlá ze vzpoury, z touhy být jako jiné národy. Povyšovali se tak ve vzpoue. Takto sami sebe oslavujeme ve vcech. Pavel mluvil o vcech, které pro nj byly ziskem právníci by to ekli lépe. Bratr Ebere zmínil, že lovk má svá práva. A není snadné se jich vzdát. Nikdo nám totiž moc nedá na zlatém podnose. Musíme o ni zápasit. Jsme ve válce, zápasíme o moc, a je cena, kterou je teba zaplatit. Miluji život. Život je sladký. A tlu se umírá tak tžko! Pi pohledu na stánek si všimnte, že tlo musí projit sedmi fázemi, než je lovk zabit. Duše musí mít ducha, který jí vládne. Tím duchem musí být Kristus. Pokud se má Kristus s mou duší oženit, musí mít vše pod kontrolou. Nepijde na prázdné místo. Mnoho duch se zde ubytovalo. Edom, což mluví o tlesnosti, bydlel v skalní rozsedlin. Ty vci jsou skryté. Kdo je strhne z jejich vyvýšených, pyšných míst? Boíme pedstavy a podmaujeme Bohu každou myšlenku, která se povyšuje proti poznání Jeho samého, tak to íká Bible. (2Kor 10:4-5) V oblastech mé duše se nacházejí duchové, kteí se tam usadili. Ve 40. kapitole Ezechiela se podívejme na obrázek duchovního chrámu. Jednou jsem své žen ekl, že si musím tento chrám nakreslit. Zaal jsem kreslit, ale než jsem došel do poloviny kapitoly, byl jsem unavený. Nebyl jsem to schopen dokonit. Je to tak komplikované! Má mysl to nedokázala unést, a ten projekt jsem vzdal. Je eeno: Silný je Pán Bh, který ji soudí. (Zj 7

8 18:8) Jen Bh mže soudit. A je jen jedna vc, která soudí. Je to Boží svtlo. Pivádí nás na místa, kam chceme dojít. V 1. Korintským 4 je napsáno, že Bh tohoto svta oslepil mysli. Mysl je to místo, kde boj musí zaít. Mysl byla pikryta. Písma nám íkají, že on (tj. satan) je tím pomazaným cherubem pikrývajícím. (Ez 28:16) Duchové pinášejí pikrytí. Když se duch zane projevovat, zaíná pikrývat. Potebujeme být duchovním lidem, abychom rozpoznávali ducha a nebojovali s ním tlesn, ale duchovn. V této zemi je urité pikrytí a duchové pracují na tom, aby jím pikryli duši. Písmo však íká, že pineseme-li nco na svtlo, je to souzeno. Je také eeno, že nemají rádi svtlo, protože jejich skutky jsou zlé. Pokud je pineseme na svtlo, jejich skutky budou odhaleny. Pokud budou oi našeho porozumní osvíceny, poznáme nadji svého povolání, to ábel dobe ví. Poznám, že jsem nevsta Kristova, kterou nesmí žádný duch poskvrovat. Dokud však zstává mé porozumní ve tm, jdu dál, jako bych nevdl, kdo jsem. Jsem jako marnotratný syn, který odešel do daleké zem. ekl jsem Pánu, že jsem ten marnotratný syn a chci se vrátit zpt. Duše lovka je ve tm. To je plnoc. Plnoc je okamžik v ase, kdy se pirozenost duše dalece vzdálila od Boha. Bh je jediným zdrojem svtla ve vesmíru. Je otcem svtla. Když se lovk odvrátí od Boha, obrací se do temnoty. Pakli chodíme v svtle, jako on jest v svtle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho (která je svtlem) oišuje nás od všelikého híchu. (1J 1:7) Krev není ervená kapalina. íkají, že krev má vyšší hustotu než voda. Je v ní svtlo. Když zaneme chodit ve svtle, zaneme zakoušet vysvobození. Mluvíme nyní o oblastech duše. V Genesis je obrázek, který nám mže pomoci v porozumní. Je zde eeno, že na poátku Bh stvoil nebesa a zemi a tma byla nad propastí. To však není konec píbhu, protože Duch svatý se vznáší nad vodami. Duch svatý je nad vcí. Nesmíme vidt jen temnotu. Musíme si ji uvdomit, ale také vidt Ducha svatého, který je nade vším. ábel m nemže dobít. íkám: áble, ty m nemžeš dostat, protože Duch Boží je pítomen. íkám, bratí, že Duch Boží je schopen pinést ešení pesahující mé emoce. Pojme dále. Bh ekl: Bu svtlo! Kousek dále však ekl: Bute svtla na obloze, a já se ptal Boha, pro stvoil dvojí svtlo. Nejdíve ekl: Bu svtlo, a byl den a byla noc, a pak ekl: Bute svtla na obloze nebeské. Pavel se modlil a ekl: Aby Bh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho, a tak osvícené oi mysli vaší (Ef 1:17-18) Nyní mi za pomoci 8

9 svých Biblí eknte, které stvoení má oi vn i uvnit, piemž je naplnno svtlem? Podíváme-li se do 1., 10. a 14. kapitoly Ezechiela a 4. a 5. kapitoly Zjevení, mluví se tam, a mnohde jinde, o živých stvoeních. Mli bychom chápat, že tato stvoení mluví o tyech dimenzích duše. Nebeské vci jsou nám pedstaveny v rovin, ve které nám má dojít, že jim nemžeme porozumt. tyi stvoení mluví o oblastech v duchu a ve vašem nitru. Proto íkám, že jsem nádhern a divupln stvoen. To je také dvod, pro je duše považována za Boží zahradu. Je eeno, že jsme zavlaženou Boží zahradou. Bh nepotebuje ibišek a rže. Bh touží po míst spole- enství, útchy a potšení. Bh k vám chce pijít a potšit se. Když Bh pichází, chce pijmout útchu a potšení. íkáme-li: Žehnám ti, vyslovujeme slova a nco v nás povstává a tší Boha. Tehdy o naší duši mluví jako o zavlažené zahrad. Když muž pichází ke své žen nebo navštívíme svou rodinu, jsme nasyceni a je to pro nás oberstvující. To je ten druh oberstvení, který Bh oekává od svého lidu. Je eeno, že z Edenu vytékala eka, která mla tyi prameny. Když vstoupil hích, vše se zmnilo v pustinu. Pirozenost lovka se odvrátila od Boha a stala se šelmou. Tento obraz byl pak použit pro oznaení ducha a mysli vzpoury. Kdo by chtl vzpurnou ženu? eknete jí: Sedni si. Ona na to: Já postojím! Jako v tom píbhu o uiteli, který vstoupil do tídy a ekl: Dti, postavte se! Všichni se postavili, jen jeden chlapec zstal sedt. Uitel se zeptal: Pro nestojíš? On odvtil: Mn se nechce. Uitel mu však pikázal: Okamžit se postav! Postavil se a ekl: Stojím, ale ve své mysli sedím! Práv nyní to dláme. Je nám eeno, abychom si sedli, ale stojíme. íkáme: Žehnám Ti, Pane, ale ve své mysli máme naprosto jasno v tom, co chceme udlat. Mluvíme o vzpoue v duši. To je jádro celého problému. Rozdíl mezi starým a novým zákonem je jedna jediná vc v nové smlouv musí dojít ke zmn duše. Stará smlouva nemla, co se našeho nitra týe, žádné opatení. Vše mluvilo o vnjších vcech, bylo to jako odv. Nebyla v tom schopnost vstoupit do nitra a dotknout se skutených problém. Pán íká: Odstraním tu starou, abych mohl pivést novou. Vložím svj zákon do vašeho nitra. Víte, my jsme Boží archou, a v arše jsou desky smlouvy. Není to litera, je to život a zkušenost. Když jste zákonem, stáváte se Biblí, kterou lidé tou. Bh také ekl, že ze Sióna vyjde zákon. (Iz 2:3) Není to o tom, že si donesete Bibli a eknete lidem, aby si oteveli kapitolu v Genesis. Je eeno, že ten zákon jsme my. (2Kor 3:2) Dívám se na sebe a íkám Bohu: Ty víš, že já zákon nejsem. Kolik z nás je zákonem? Jsme schopni citovat Písma, to ano. Zákon byl napsán dvakrát, jednou 9

10 prstem Božím a podruhé prstem zkušenosti. Víme, že Bh napsal zákon. Skutený zákon však vznikl ve chvíli, kdy Bh ekl Mojžíšovi: Nyní napiš zákon svým prstem. A on jej napsal navzdory zkušenosti se vzpourou. První byl porušen, protože lidé povstali proti Bohu. Halelujah. Má pirozenost je pirozeností vzpoury. Je eeno, že tlesný lovk je nepítelem Božím, protože není poddán Božímu zákonu, a ani nemže být. Znamená to, že pirozený lovk nemá schopnost pinést Bohu požehnání nebo Jej potšit. Mže se o to pokoušet, ale nemá tu schopnost. Jak mžete íci žen, aby se vdala za Krista? Pedobrazem je nám Adam a jeho hledání manželky. Zaal hledat, dával jim jména a je psáno, že nebyla nalezena pomoc jemu rovná. Adam ekl, že si nevezme žádnou šelmu! Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si mžete myslet, že si ji vezme Kristus? Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si mžu myslet, že se pedstavím Kristu se všemi svými vcmi a programy a požádám Ho, aby si vzal m? Ke svatb dojde jen za urité podmínky. Jak už ekl bratr Uba, když se chtjí ženy vdát, oblékají si, co se jim líbí nebo co je píjemné jejich pátelm, spolenosti i to odpovídá trendm. Anebo se oblékají tak, jak si myslí, že se to bude líbit jejich manželovi. A tak je na tom i církev. Zrcadlíme své vlastní prostedí. Ale, bratí, už nemáme as! Ten as nevdomosti Dvodem, pro už nemáme as, je plnoc. Plnoc je situace, kdy tma ovládne celou lidskou sféru. Jsou duchové, kteí jsou pipraveni pro onu hodinu, den a týden. Duchové uvolnní pesn pro tento as. Jejich zámrem je poskvrnit m a tebe. Když jsem poskvrnn, ztrácím zpsobilost a ubírám se smrem dol. Když jsem nastupoval do letadla, ml jsem se dobe. Pak jsem porozuml, že se blíží problém, a tak jsem se zaal modlit: Prosím, Bože, piprav m, abych, až pijde problém, nebyl pemožen. Denn jsme konfrontováni s rznými duchy a pak jsme pemoženi. Jdeme po ulici a potkáme ducha žádosti nebo ducha hnvu; než si to vbec uvdomíme, jsme jím pemoženi. Dnes ráno jsem ekal na autobusové zastávce. Jen jsem vzhlédl, a na fotografii jsem uvidl nahé tlo. ekl jsem hned: Pane, prosím pomoz! áblu je jedno, jestli sníte všechna kuata v Londýn, na která máte chu, jestli máte pkné šaty a domy a podobn. Je zde však píval neistých duch a nejen tady, jsou všude, kam se obrátíte. Tito duchové útoí na duši. Existuje zpsob, jak duši dostat. Zaínám si uvdomovat, že nejsem mentáln vyladn a pipraven stežit sám sebe. Nejsem pipraven vzpírat se duchm. A oni pijdou a pekvapí m. Já pak jdu dom celý dobitý. Proto se píše, že 10

11 v nebi zuí válka. Jádrem problému je fakt, že nezápasíme, jak íká Bible, proti tlu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti svta pánm temností vku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko. (Ef 6:12) Ti všichni jsou duchové temnoty. Mn osobn otevelo oi, když jsem porozuml hloubce pokání. Pochopil jsem hloubku pokání! Víte, to, co živí všechny skutky temnoty, je má pirozenost. Zjevení 17:3 íká: I odnesl mne na pouš v duchu, a vidl jsem ženu sedící na šelm brunátné; Co je to pouš? Je to oblast duše. Tam pak vidl šelmu, na níž jela žena, která je tajemství, Babylon veliký. To je to místo, kde jsme ztratili svou identitu. Kdy jste naposledy slyšeli slovo o Babylón? Nemyslím tím, že to nkdo mimochodem zmíní. Myslím situaci, kdy nkdo pijde a ekne: Dnes budeme vyuovat o Babylón. Pokud nkdo z vás slyšel vyuování o Babylón za poslední ti nebo šest msíc nebo v posledním roce, prosím pihlaste se. Ztratili jsme to. Je to pry. Víte, ped takovými deseti patnácti lety to bylo téma íslo jedna nebo dv. Vždycky jsem si íkal: Nemže už bratr ducille mluvit o nem jiném než o Babylón? Musíme se k tomu vrátit, bratí. Pak jsme kázávali o pirozeném Babylón. To slovo je na tolika rovinách! Opustili jsme anglikánskou církev. Ale opustila anglikánská církev nás? Vyšli jsme fyzicky, jde ale o to, abychom vyšli duchovn. Pestali jsme mluvit i o fyzickém vyjití. Tak se k tomu pojme vrátit. Teba nám to pomže mluvit o duchovním Babylón. Existuje i ekonomický Babylón. Díváte se na šelmu bez života. Vidíte duchovní Babylón. Bible však íká, že to, co dává šelm život, je moje pirozenost. Bible také íká, že každý, kdo uctívá šelmu nebo její obraz, se stává nezpsobilým. (Zj 14:9-11) O tom to je. Musíme zvítzit nad pirozeností šelmy, nad pirozeností prvního Adama. Pojme si nco íct o sexualit. Jednou z hnacích sil prvního Adama je sex, sexuální vztahy v manželství i mimo manželství, pitažlivost mezi mužem a ženou. Je to triliónový byznys. Chcete vydlat? Tak ke zboží pidejte obrázek nahé ženy. Pjde to na draku. Prodáváme tlo. Když jsem to spatil, byl jsem v šoku. Je psáno, že jedna žena se vdala za sedm muž. Vzala si prvního a on zemel. Pak se s ní oženil jeho bratr, také zemel. A tak dále až k sedmému bratru. Saduceové se ptali Ježíše, kdo tedy bude manželem této ženy. On jim ekl: Chybujete, protože neznáte Písma. Ve vzkíšení se lidé nevdávají ani nežení. Snažím se pedat to, že Bible íká, že ti, kdo jsou ženatí, mají žít, jako by nebyli. Musíme v oblasti sexuality dosáhnout vítzství. Toto vítzství mžeme mít. Existuje moc potebná k vítzství. Musíme tomu porozumt. Máte právo 11

12 na sexuální vztah. Je to vaše právo. Bh nás však vede k tomu, abychom vyznali: Bože, dávám ho do Tvých rukou. Dejme tomu, že eknu jednomu, máš se oženit, a druhému, ty ne. Jak mžeš tohle íct? Ty máš, brate, vlastní rodinu, a mn ji zakazuješ? Prosím, tohle téma nech být. To nemže být od Pána. Písmo však íká, že nkteí byli uinni eunuchy pro království a nkteí se jimi dobrovoln stali. Jinými slovy zde íkám, že máme uritá práva; právo vypadat dobe, mít dobrou kariéru, mít tohle a tamto. To vše je naše právo. Picházíme však na místo, kdy vracíme všechna svá práva Bohu s vyznáním: Pane, dávám Ti vše. To není snadné. Snadné vci, ty On nežádá. Bh ekl Abrahamovi: Dej mi Izáka, svého syna, na kterého jsi 25 let ekal. Dej mi ho! A on zápasil a zápasil, ale díky Bohu byl schopen se dostat na místo, kde Bh mohl íct: Nyní vím Tento muž odešel do nebe a te je ada na nás. Bude to Bh schopen íct o mn a o vás? Je to Boží právo. Muž, který vydá jediného syna, energii svého života Bohu to je to, co Bh vyhledává. Takovou hledá církev. To je síla, o kterou jsme pišli. Halelujah! Picházíval jsem do církve a cítil jsem energii. Tou energií byl hlad a touha zalíbit se Bohu. Dnes však, když naslouchám písním, tak energii necítím. Nevím, jestli jsem jediný. Pro? Protože naše srdce zabloudila, už nejsme oste vyhranní. V tch dnech jsme toužili po Boží plnosti. Bývávali jsme hladoví po Bohu. Kolik z vás je dnes hladových po Bohu? Už dávno nejsme hladoví. Máme domy, peníze, auta, džípy Boží slovo íká, že problémem Sodomy byla zahálka a sytost chleba. (Ez 16:49) Bratí, musíme se vrátit. eká nás pokání, které je zcela nezbytné. Je zpsob žití podle prvního Adama, a tak jako jsme nesli obraz prvního Adama, tak musíme také nést obraz toho nebeského, toho, který je z nebes. Než však budeme schopni zjevit tento druh života, musíme se nejdív zcela vzdát toho prvního. Dokud se držíme toho prvního, nemžeme získat ten druhý. Naše duše lnou k pvodnímu životu. Pesn to se stalo i Lotov žen. Pamatujte na Lotovu ženu. To byl její problém. Její duše nebyla ochotna opustit Sodomu, kde byl ukižován náš Pán. Msto, ve kterém vy i já žijeme, se nazývá Sodoma a Egypt. Sodoma reprezentuje ducha smilstva. Dovolte, abych vám peetl verše z Ozeáše 4. Verš 10: I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale nerozmnoží se; nebo nechtjí pozoru míti na Hospodina. Všimnte si verše 11: Smilství a víno a mest odjímá srdce. A podívejte se na druhou ást 12 verše: nebo je duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého. Naším problémem je duch smilstva. Tento duch zpsobuje, že se lovk pipojí k jiným duchm. Duchovn se tomu íká 12

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood

Úspšný život. Úvod. Duchovní utváení. Chudí v duchu. George O. Wood Úspšný život George O. Wood Úvod Když Dr. Robert Frost navštvoval církve, bhem modliteb v jedno nedlní ráno vznesl k Bohu tuto žádost: Pane, pomoz jim vystavt dostaten pevné základy, aby unesly tíhu, kterou

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní

VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní VÍCE NEŽ POSLUŠNOST Jak vychovat dti, které milují Boha a své bližní Pevzato z 15. kapitoly knihy Reba Bradleyho Tipy pro výchovu dtí, rozšíené vydání Nic neite skrze svár anebo marnou chválu, ale v pokoe

Více

! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 !" # $% " &%'

!  #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % 3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44 ! # $%  &%' KESANSKÝ ASOPIS O RODIN erven 2005 7 ! " #$%! $ & '( $ ) * +,-!. /,0 +1 * (, %%! 2 - % "3 #( $ 4 5 6-7 8 /(9 ( +,! 44!" # $% " &%' Brky svými pikryje t, a pod kídly jeho bezpeen budeš; místo štítu a pavézy

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

tyi ušlechtilé pravdy

tyi ušlechtilé pravdy tyi ušlechtilé pravdy Adžán Sumédhó Peložil Jakub Bartovský, 1993 Hrst list Jednou Vznešený prodléval v Kósambí, v simsapovém háji. Zvedl v ruce nkolik list a otázal se mnich: Co myslíte, mniši, eho je

Více

P r o s i n e c 2 0 0 4 5

P r o s i n e c 2 0 0 4 5 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 4 5 ! " # $% $& $'$( ) * ( " +,-$. / 0, ((! 1 2, $34 " 5 6 2 "", 2,( 7 7 7 7 7"8 9 * : ; + 03 0 $,!

Více

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica

www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica.cz www.eddica Obsah produktu (pouze esky) Tato sestava slouží k tomu, abyste si udlali pesnou pedstavu, co všechno v tomto produktu najdete. Funknost produktu si, prosím, vyzkoušejte pomocí demoverze programu. Shrnutí

Více

P r o s i n e c 2 0 0 3 2

P r o s i n e c 2 0 0 3 2 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN P r o s i n e c 2 0 0 3 2 !" #$%&' Milé rodiny, milí brati a sestry, pipravili jsme druhé vydání asopisu Pikrytí, jehož zámrem je pomoci nám být zbožnými rodii, milujícími manžely

Více