PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE. (Londýn, Anglie, srpen 2010)"

Transkript

1 PLNOC CHIJIOKE NWAUCHE (Londýn, Anglie, srpen 2010) Dobré odpoledne, bratí, zazpívejme prosím spolen píse Abba, Ote, zpsob ve mn zmnu. Pane, žehnáme Ti pro Tvé zámry, pro Tvou radu a pro Tvé poselství. Dkujeme Ti, že jsi pominul naši svéhlavost a vzpurnost. Dkujeme Ti, že ses postaral, abychom dostali tuto píležitost. Také Ti dkujeme, nebo jsme pesvdeni, že Ty jsi schopen v nás zpsobit zmnu. Víme, že se sami zmnit nedokážeme. Ty však íkáš, že Tvé slovo pináší svtlo a porozumní. Naléhav T žádáme, abys ve svém milosrdenství s námi jednal a pevzal vládu. Tys ekl, že žádné tlo nebude zachránno, pokud nebudou ty dny ukráceny. Žádáme T, abys zasáhl! Kéž Tvé slovo pijde jasn, sím pro zasévajícího, s chlebem, erstvým chlebem, posvceným chlebem pro Tvj lid, Pane. A plynou erstvé vody! Prosíme T o proud Tvého Ducha, a nám slouží, povzbudí nás. A je v tom všem oslaveno Tvé jméno, ve jménu Ježíš. Amen. Je velikou výsadou být na tomto míst. A jak už jsem zmínil ve stedu ráno, nemyslím si, že bych býval pijel, ale Pán zaal otvírat dvee, a tak jsem dorazil vera ráno. Díve než zanu, chci vás požádat o prominutí. Cítím veliký smutek nad tím, co se chystám íct. Slyšel jsem urité vci a slova, která nejsou má, já je nevymyslel, jen vám je pináším. Bratr v sobotu zmínil Jákoba, který ml pinést otci zvinu vlastn to ml udlat Ezau, ale Jákob se o tom dozvdl. Nevdl, co pinést, byla to jeho matka, která mu prozradila, co má jeho otec rád. Ten bratr ekl, že je to církev, kdo vyuuje služebnost, jakou ob má pinést, aby to bylo milé Otci. A tak prosím vás, bratí, abyste mi pomohli pinést tu pravou ob. Mám zde knihu nazvanou Plnoc. Celé dva roky jsme usilovali ji vydat. Když jsme ji nakonec chtli tisknout, najel náklaák do tiskaského lisu bratra Izáka, a tak jsme to museli udlat celé znova. Není to dokonalá kniha, má nkteré technické chyby a nedostatky. Je o slov týkajícím se plnoci, které mi Pán mluvil. Bratr Izák ji ve stedu pinesl na shromáždní. Mám jen dvacet kus. Je docela obsáhlá, má 400 stran. Ješt jsem tu knihu ani nevidl, mnozí se za ni modlili. Když jsem se ale 1

2 modlil, Pán mi ekl, že chce, aby ta kniha byla na této konferenci. Chci vás tedy požádat o svolení, správn ji starší mli nejdíve peíst, já však chci požádat bratí, aby se za to pomodlili. Nemohl jsem vzít mnoho kus, mám jen pár výtisk, které mžeme rozšíit po spoleenství. Prosím, pokud to, co je v knize, není z Boha, prost ji odložte, ale jestli je to Bh, pak mé dílo je u konce. Na vás pak je zareagovat. Nkdy v ervenci jsem pijal od Pána slovo. Bh mi ekl: Chci, abys o tom mluvil na konferenci. Nezapsal jsem si to, protože jsem vil, že mi to Pán vas pipomene, a ped dvma dny jsem se ptal manželky na shromáždní. ekla mi, že tématem shromáždní je nevsta. To je pesn to slovo. O nm bych se chtl sdílet. Pojte se mnou do Matouše 25. Když jsem vera pijel, pistihl jsem nkteré bratry, jak kážou mé poselství; bratr Shola pišel, bratr Willy kázal ást a pak bratr Eze. Manželka mi vyprávla, že mluvil o zapeetní, potvrdil mi to i bratr Burt. To je to slovo. A tak každé slovo bude potvrzeno ústy dvou nebo tí svdk. Protože toho chci postihnout tolik, budu jen íkat odkazy z Písma s dvrou, že si budete psát poznámky. Matouš 25 pojednává o plnoci. Dostalo se mi porozumní, že plnoc není jeden den, je to asové období, ve kterém se stane nkolik událostí. Krom toho je to také konkrétní den. Už v první kapitole Genesis je eeno, že Bh stvoil svtla na rozmení as, dn a let. (Gen 1:14) ást problému, který pozoruji na sob, pozoruji i v církvi. Tím problémem je, že pemýšlíme lidským zpsobem, ale Bh má svj vlastní zpsob, jak hledt na vci. Nemyslete si, že se snažím vci zduchovovat. Chci jen mluvit o duchovních vcech. ábel s námi bojuje na duchovní rovin, my s ním na tlesné. Chci nás povzbudit, abychom dohlédli za tlesnou rovinu. Tam totiž ta bitva probíhá. Vera mluvil bratr Eze a byl z toho cítit život, protože to je pesn místo, kde nás Bh chce mít na duchovním ostí. Bh íká, že v nebi bude válka, a skuten to tak je. Mj bratr o tom mluvil. Mluvíme zde o systému, který selhal na samém poátku. Ješt než jsme zaali, byli jsme zcela pemoženi. Hledal jsem ohledn toho Boha, a jediná rovina, na které mohu bojovat s áblem, je rovina, na které bojuje on proti mn. A to je duchovní rovina. Pamatujete, jak nás bratr Cecil uil, že Boží slovo pichází ve tech rovinách, na pirozené rovin, na duchovní rovin a v rovin duchovní plnosti. Jako Boží lid jsme k tomu zpsobilí. Dnes m napluje nadšením, když vidím fungování Tla Kristova. Tlo funguje. Už to nemá pod kontrolou jednotlivec, vidíme církev, jak píše ádku za ádkou, a vci se posunují kupedu. To mi dodává smlost. 2

3 Nacházíme se v ase plnoci. Plnoc není o fyzickém svtle, mluvíme o duchovní realit, duchovním svtle. Matouš 25 mluví o církvi, která o plnoci spí. Než se tam dostaneme, chci se vás na nco zeptat. Kdo je panna? Bh mi to ukázal. Pokud tomuhle porozumíte, mžu si jít sednout. Jak ekl bratr Willy vera, není to ve slovech. Musíme v tch slovech chodit. Svou manažerskou dráhu musím zaít v laboratoi a ve školních lavicích. Musíme si tím, co íkáme, projít. Kdo je panna na pirozené rovin? Boží uvažování je na hony vzdálené tomu, co vidíme na pirozené rovin. Na pirozené rovin je pannou žena, která dosud nepoznala muže. Amen. Pokud však porozumíte tomu, co je panna z Božího pohledu, mžu si jít sednout. V pirozené rovin se má stát panna nevstou. Je k tomu povolaná. Za podmínky, že nepoznala muže, resp. muž nepoznal ženu. Bh však není lovk. A ti, kdož Jej uctívají, musí Jej uctívat v Duchu a v pravd. Takže kdo je Boží panna? Panna je duše, která nepoznala jiného ducha. Zde je dvod, pro jsem se pedem omlouval, protože to mže znít abstraktn. Nemlo by nám to však pijít tak abstraktní, pro vci, v nichž se nacházíme, a pro to, ím se máme stát. Protože pokud nedojdeme, prohráli jsme celou bitvu. V pirozeném je pannou i panicem ten, kdo nepoznal druhé pohlaví. U Boha však panna mluví o duši. Duše lovka je oblast v duchu, halelujah. Bh íká, že vaše duše, pokud má být pannou, musí být osvobozena od každého jiného ducha. Pokud máte jiného ducha, nejste panna. Duše nesmí být zneištna žádným cizím duchem. A bratr Willy vera ekl (proto kázal ást mého slova), že nevsta se pipravila. Jinými slovy, nevsta musí zvítzit nad každým jiným duchem, aby byla pipravena vzít si Ježíše. Je to velmi nesnadný úkol. Od té chvíle, kdy jsem to uslyšel, zápasím. A ím více zápasím, tím více selhávám. Když jsem porozuml tomuto slovu, vážn jsem se ptal Boha, zda opravdu chce, abych ho kázal. Amen, takže tu nejde o mluvnici, ale o akci! Z mého pohledu, když chci porážet nepátelské duchy, musím mít schopnost rozpoznat, co tento protivící se duch je. Pak budu schopen mluvit o jejich porážení. Amen. V knize Leviticus 22 a 23 je eeno, že za knze nemže být ustanoven lovk s plochým nosem. A tady se mluví o knžství, o nmž je eeno, že Bh odstraní první, aby ustanovil druhé. Pokud v tomto knžském ádu máte plochý nos, nejste vybráni. O více to platí v duchovním knžství! Mít plochý nos znamená, že nemáte duchovní rozeznání. Nejste schopni rozeznávat duchovní vci. Když jsme vera uctívali Pána, zpívali jsme, ale neuctívali Pána ze srdce. Pak šel nkdo dopedu a ekl, že ml vizi 3

4 a v ní nás vidl chodit v kruzích, to znamená chodit kolem hory. Je to jen píklad. Nechci tím íct, že všechno vím, ale vnímám to. Jsem si jistý, že i jiní to postehli a i vy to víte. Když íkáte: Pane, dávám Ti své srdce, ve skutenosti íkáte jen: Pane, peji si, abych Ti mohl dát své srdce. Pesn tohle jsme íkali. Páli jsme si a toužili dát Bohu celé své srdce. Musím být schopen rozpoznávat duchy, to znamená rozpoznávat situace. Bratr Martin vera mluvil o hudb a ekl, že musíme zpívat slova. Mysl je nevyšší dimenze duše. V oblasti duše je mysl opravdu nejvýše, mysl vás pivádí k Bohu. Bh k nám nemluví skrze emoce nebo touhy, proto slyšíte slova. Pokud mysl není nabídnuta Bohu, pokud jsou to emoce, pak jste duševní a tlesní. Když je ale Bohu nabídnuta mysl, pak i emoce, jež jsou nejnižší ástí duše, mohou vstoupit. Mluvíme o nevst, pann a plnoci. Abych to zkrátil, moudrá panna mla olej v nádob. Což je základní vc, ale dležitá. íkám tomu kest duše. Tohle není v Bibli, ale pomáhá mi to porozumt. Olej musí být v nádob. Bláznivá nevsta i panna nemla v nádob olej, v tom byl ten rozdíl. O plnoci zaznlo volání, zaznl hlas, trubka ohlašující: Ženich pichází. Jdte mu vstíc! Nikdo dnes nemá pochybnosti o tom, že jsme v posledních dnech. Jen si pedstavte ekonomickou situaci Pákistánu, ecka i Haiti v tchto dnech. A kdo ví, kdo je další na ad? Co je teba k tomu, aby byla zem ekonomicky na kolenou jeden hurikán nebo oblak popela i déš. Jen se podívejte do Ezechiela 14:12-21; copak se tam o tom nemluví? Je tam eeno: Když uvedu na zemi soud, uvedu jej morem, meem i hladomorem. Bh vládne živly a je schopen vším otást! Vždy ekl, že zem se motá jako opilý. (Iz 24:20) Mohl bych si íct: Spolehnu se na své bankovní konto. Ale jdte a zeptejte se, jak na tom jsou se svým kontem lidé v Pákistánu nebo i u nás v Nigerii! Jen se podívejte na msto Aba, které bylo nervovým centrem obchodu. Stailo jen, aby njaký lovk zaal unášet lidi se zámrem držet je pod zámkem, dokud nedostane výkupné 100 milión. Nkomu pipadalo, že tohle je ten nejlepší typ podnikání ze všech a celé msto je v koncích! Jen vám chci ukázat, jak daleko vci mohou dojít. Vci se tesou. Nechci však odboovat. Zamýšlím se zde nad pannou, nevstou. Když Bh mluví o nevst, dívá se na vaši duši. Ta je Kristovou nevstou. Církev je Kristovou nevstou, to je druhá rovina. Na základní rovin mluvíme o muži a žen. Bratr Uba zmínil, že starší má být manželem jedné ženy, dále je eeno: Muži, miluj svou manželku. Manžel a manželka mluví o nevst a ženichovi. V duchu však mluvíme o Kristu a církvi. Existuje vyšší dimenze, 4

5 která mluví o vás jako bytosti, lovku. Je eeno, že duše, která heší, zeme. (Ez 18:4) Jde o duši! Bh má zájem o stav duše. Jak se má moje duše? Když bratr Eze vera mluvil, jako by vypíchl nco, co jsem ml na mysli. Byl jsem nadšený! Víte, když jsme ped pár lety slyšeli poprvé toto slovo, byly v nm nkteré vci, které pevládaly. Byly jako ostrý ryk trubky. Ale já, a nejen já, i ostatní jsme se pak odklonili. Nyní jsem vyznal Pánu, že se vracím k vcem, které mi kdysi ekl, k ústednímu tématu. Staí se podívat do Zjevení. Jen se tam podívejte, a uvidíte, že míjíme cíl! Picházíme na shromáždní, sdílíme se o tom, co pro nás Pán udlal. Mžeme si zazpívat pár písní atd., ale o tom to není! Musíme zvítzit nad šelmou! Nesmíme ji uctívat. Je tam nastínno i pár dalších detail. Zjevení 20 odhaluje, kdo je zpsobilý. íká, že jsou to ti, kteí zvítzili nad tím a nad tamtím. Pozoruji sám sebe, pijdu do církve, posadím se a rozhlížím se. Vidím, že o tch vcech mluvíme, ale nejsme na n zacíleni, neinvestujeme do nich své síly, svou energii. Je to ostí nože. Jen se k nmu blížíme, je pro nás jen doplkovou úvahou. Dnes ráno k nám pišlo slovo, zda obstojíme, až On pijde do našeho stedu. Nedokážeme obstát, protože církev se nachází v nesprávné oblasti. Jsme v nesprávné dimenzi, a dokud se budeme zdržovat v tchto dimenzích, nejsme zpsobilí být nevstou. Takže co udláme? Jak se tam dostaneme? Mžeme se tam dostat pokáním. Ale z eho budeme init pokání? Mžeme zpívat Vše Ti vydávám jen jako píse a cítit se dobe. Bude to i hezky znít, ale z eho iníme pokání? Dokud to nezjistíme, budeme se neustále vracet nebo zstávat ve stejném stavu, v jakém jsme. Pojme dál. Je eeno, že nevsta musí mít olej v nádob. Jak jej tam dostaneme? Je to klíová vc. Abychom získali pedstavu, petme si Daniela 9:24: Sedemdesiat týždov je vymerané vzhadom na tvoj ud (Z historického pohledu víme, že Kristus pišel v 69. týdnu, lépe eeno na poátku 70. týdne. Víme, že je to prorocký asový úsek.) uzavrie prestúpenie a zapeati hriech, pokry neprávos a privies spravedlivos vekov, zapeati videnie i proroctvo proroka a pomaza svätyu svätých. (Rohákv pekl.) Svatyn svatých je duše lovka. Duše se má stát Božími nebesy. Halelujah! Tvé království pij na zemi, Tvá vle se sta na zemi, tak jako je v nebi. Je eeno, že Bh pebývá mezi cherubíny. Pomazání svatyn svatých znamená, že Jeho lid vstoupí do zkušenosti svatyn svatých. To je ten olej v nádob. Chrám, který byl v Jeruzalém, nebyl tím pravým Božím chrámem, byl jen pedobrazem 5

6 toho pravého Božího chrámu. Vy a já jsme tím pravým Božím chrámem v nebesích. 1 Jestli dovolíte, tak se o pár krok vrátím. Je eeno, že nám požehnal vším duchovním požehnáním na nebeských místech. (Ef 1:3) Když jsem se Pána ptal, co jsou ta požehnání, ekl mi ti klíové vci. Mže jich být víc, ale mn ekl ti. Bh nás nazývá svojí nevstou, manželkou. Budeme tedy s Ním spojeni. Boží zámr je spojit mou duši s Ním. Je to jedno z požehnání, které andlé, psi, šelmy apod. nemají. Prvním požehnáním tedy je, že jsme povoláni stát se Jeho nevstou. Zadruhé, povolal nás, abychom se stali Jeho syny. Téma synovství se vine od Genesis po Zjevení. Jsme také povoláni stát se Jeho chrámem i místem pebývání. Toto jsou ti hlavní povolání i ddictví, která máme. Máme je na nebeských místech. V nebeské oblasti máme neposkvrnnou nadji! Zabýváme se nyní jedním z nich, které se týká nevsty. Všechna tato povolání jsou vzájemn propletena. Nemžete mluvit o nevst, aniž byste mluvili o synovství a bytí Božím píbytkem. Není tedy možné mluvit o nevst, pak o synech a o Božím chrámu. Bh nepebývá v chrámech postavených lidskýma rukama. Je jedna vc, která dráždí mou obrazotvornost, a vím, že podráždí i tu vaši. Krev býk a jalovic oistila a oslavila lid, který na n pedtím vložil své ruce. ím víc krev Kristova! Když je skutený chrám, kterým jsme my, pokropen tou krví, jak by nás ta krev nemohla oistit od zlého a zlého svdomí k sloužení živému Bohu? (Žd 9:13-14) Když mluvíme o duši jako o tetím nebi, jde jen o základy. Problém, který máme, leží tam, kde nás ábel poráží. Pracuji jako léka. V práci zapomínám na Boha a na to, kým jsem. Zapomínám, odkud picházím a kam smuji, i na to, co mi Bh íká. Pemýšlím nad uzdravováním pacient. Tak mám jen ti hodiny na to, abych pivedl svou mysl zpt k tomu, kým a ím jsem a co bych ml dlat. Bible íká: Pokrm bichu a bicho pokrmu. (1Kor 6:13) Dvacet hodin denn trávím marnostmi. Co budu jíst, co si obleu, módou. Adam nepoteboval bavlnné vci. Jsem úžasný, budu-li nosit hedvábí? Hedvábné šaty to je odpadnutí od zdravé soudnosti! Podobn je tomu s postojem jsem Amerian nebo jsem Nigerijec atd. nedostatek soudu. Když Bh rozptýlil národy, dal každému jiný jazyk. Je to nedostatek soudnosti. Ve skutenosti Nigerie nebyla historicky pvodním státem. Nigerie v té oblasti vznikla v roce Nkdo si ekl, že bude existovat zem nazvaná Transjordánsko, 1 1. Korintským 3:16 Zdaliž nevíte, že chrám Boží jste, a Duch Boží v vás pebývá? 6

7 a tak se stalo; škrknutím pera. Nkteí jsou dnes nadmutí pýchou a íkají: Já jsem z Transjordánska. Stejn musíme zatoit i se svým nigerijstvím (ešstvím). S tmito vcmi chce Pán jednat. Než na to zapomenu, je jedna vc, kterou v nás Bh chce narovnat. Když mi to Bh sdlil, ekl jsem si: to je tvrdé! Nejdíve se musím vzdát práva na život prvního Adama. To je jádro všech problém. Tohle je úkol, který nevsta musí splnit. Nevsta musí zapomenout na dm svého otce. Pak v ní král nalezne zalíbení. Ježíš se roztouží po mé duši, až si ustanovím, že nechci život prvního Adama. Chci život druhého Adama. Je teba být k tomu zpsobilý. Jste povoláni stát se nevstou. Mžete bhat po mst a vykládat, že jste povoláni stát se nevstou. Klidn sete; to z vás ješt nevstu neudlá. Jsme vdni za to úžasné povolání, jak bylo vera eeno. Te ale na to zapomeme a radji pemýšlejme nad tím, jak se tou nevstou stát. Jak ekl apoštol Pavel: Nýbrž i všecky vci pokládám škodou býti pro vyvýšenost známosti Krista Ježíše Pána svého. (Fp 3:8) ekl, že byl Žid z Žid, z kmene Benjamínova. Toho kmene, z nhož ml vzejít král. Zapomnli však, že král je vc vzešlá ze vzpoury, z touhy být jako jiné národy. Povyšovali se tak ve vzpoue. Takto sami sebe oslavujeme ve vcech. Pavel mluvil o vcech, které pro nj byly ziskem právníci by to ekli lépe. Bratr Ebere zmínil, že lovk má svá práva. A není snadné se jich vzdát. Nikdo nám totiž moc nedá na zlatém podnose. Musíme o ni zápasit. Jsme ve válce, zápasíme o moc, a je cena, kterou je teba zaplatit. Miluji život. Život je sladký. A tlu se umírá tak tžko! Pi pohledu na stánek si všimnte, že tlo musí projit sedmi fázemi, než je lovk zabit. Duše musí mít ducha, který jí vládne. Tím duchem musí být Kristus. Pokud se má Kristus s mou duší oženit, musí mít vše pod kontrolou. Nepijde na prázdné místo. Mnoho duch se zde ubytovalo. Edom, což mluví o tlesnosti, bydlel v skalní rozsedlin. Ty vci jsou skryté. Kdo je strhne z jejich vyvýšených, pyšných míst? Boíme pedstavy a podmaujeme Bohu každou myšlenku, která se povyšuje proti poznání Jeho samého, tak to íká Bible. (2Kor 10:4-5) V oblastech mé duše se nacházejí duchové, kteí se tam usadili. Ve 40. kapitole Ezechiela se podívejme na obrázek duchovního chrámu. Jednou jsem své žen ekl, že si musím tento chrám nakreslit. Zaal jsem kreslit, ale než jsem došel do poloviny kapitoly, byl jsem unavený. Nebyl jsem to schopen dokonit. Je to tak komplikované! Má mysl to nedokázala unést, a ten projekt jsem vzdal. Je eeno: Silný je Pán Bh, který ji soudí. (Zj 7

8 18:8) Jen Bh mže soudit. A je jen jedna vc, která soudí. Je to Boží svtlo. Pivádí nás na místa, kam chceme dojít. V 1. Korintským 4 je napsáno, že Bh tohoto svta oslepil mysli. Mysl je to místo, kde boj musí zaít. Mysl byla pikryta. Písma nám íkají, že on (tj. satan) je tím pomazaným cherubem pikrývajícím. (Ez 28:16) Duchové pinášejí pikrytí. Když se duch zane projevovat, zaíná pikrývat. Potebujeme být duchovním lidem, abychom rozpoznávali ducha a nebojovali s ním tlesn, ale duchovn. V této zemi je urité pikrytí a duchové pracují na tom, aby jím pikryli duši. Písmo však íká, že pineseme-li nco na svtlo, je to souzeno. Je také eeno, že nemají rádi svtlo, protože jejich skutky jsou zlé. Pokud je pineseme na svtlo, jejich skutky budou odhaleny. Pokud budou oi našeho porozumní osvíceny, poznáme nadji svého povolání, to ábel dobe ví. Poznám, že jsem nevsta Kristova, kterou nesmí žádný duch poskvrovat. Dokud však zstává mé porozumní ve tm, jdu dál, jako bych nevdl, kdo jsem. Jsem jako marnotratný syn, který odešel do daleké zem. ekl jsem Pánu, že jsem ten marnotratný syn a chci se vrátit zpt. Duše lovka je ve tm. To je plnoc. Plnoc je okamžik v ase, kdy se pirozenost duše dalece vzdálila od Boha. Bh je jediným zdrojem svtla ve vesmíru. Je otcem svtla. Když se lovk odvrátí od Boha, obrací se do temnoty. Pakli chodíme v svtle, jako on jest v svtle, obecenství máme vespolek, a krev Ježíše Krista Syna jeho (která je svtlem) oišuje nás od všelikého híchu. (1J 1:7) Krev není ervená kapalina. íkají, že krev má vyšší hustotu než voda. Je v ní svtlo. Když zaneme chodit ve svtle, zaneme zakoušet vysvobození. Mluvíme nyní o oblastech duše. V Genesis je obrázek, který nám mže pomoci v porozumní. Je zde eeno, že na poátku Bh stvoil nebesa a zemi a tma byla nad propastí. To však není konec píbhu, protože Duch svatý se vznáší nad vodami. Duch svatý je nad vcí. Nesmíme vidt jen temnotu. Musíme si ji uvdomit, ale také vidt Ducha svatého, který je nade vším. ábel m nemže dobít. íkám: áble, ty m nemžeš dostat, protože Duch Boží je pítomen. íkám, bratí, že Duch Boží je schopen pinést ešení pesahující mé emoce. Pojme dále. Bh ekl: Bu svtlo! Kousek dále však ekl: Bute svtla na obloze, a já se ptal Boha, pro stvoil dvojí svtlo. Nejdíve ekl: Bu svtlo, a byl den a byla noc, a pak ekl: Bute svtla na obloze nebeské. Pavel se modlil a ekl: Aby Bh Pána našeho Jezukrista, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho, a tak osvícené oi mysli vaší (Ef 1:17-18) Nyní mi za pomoci 8

9 svých Biblí eknte, které stvoení má oi vn i uvnit, piemž je naplnno svtlem? Podíváme-li se do 1., 10. a 14. kapitoly Ezechiela a 4. a 5. kapitoly Zjevení, mluví se tam, a mnohde jinde, o živých stvoeních. Mli bychom chápat, že tato stvoení mluví o tyech dimenzích duše. Nebeské vci jsou nám pedstaveny v rovin, ve které nám má dojít, že jim nemžeme porozumt. tyi stvoení mluví o oblastech v duchu a ve vašem nitru. Proto íkám, že jsem nádhern a divupln stvoen. To je také dvod, pro je duše považována za Boží zahradu. Je eeno, že jsme zavlaženou Boží zahradou. Bh nepotebuje ibišek a rže. Bh touží po míst spole- enství, útchy a potšení. Bh k vám chce pijít a potšit se. Když Bh pichází, chce pijmout útchu a potšení. íkáme-li: Žehnám ti, vyslovujeme slova a nco v nás povstává a tší Boha. Tehdy o naší duši mluví jako o zavlažené zahrad. Když muž pichází ke své žen nebo navštívíme svou rodinu, jsme nasyceni a je to pro nás oberstvující. To je ten druh oberstvení, který Bh oekává od svého lidu. Je eeno, že z Edenu vytékala eka, která mla tyi prameny. Když vstoupil hích, vše se zmnilo v pustinu. Pirozenost lovka se odvrátila od Boha a stala se šelmou. Tento obraz byl pak použit pro oznaení ducha a mysli vzpoury. Kdo by chtl vzpurnou ženu? eknete jí: Sedni si. Ona na to: Já postojím! Jako v tom píbhu o uiteli, který vstoupil do tídy a ekl: Dti, postavte se! Všichni se postavili, jen jeden chlapec zstal sedt. Uitel se zeptal: Pro nestojíš? On odvtil: Mn se nechce. Uitel mu však pikázal: Okamžit se postav! Postavil se a ekl: Stojím, ale ve své mysli sedím! Práv nyní to dláme. Je nám eeno, abychom si sedli, ale stojíme. íkáme: Žehnám Ti, Pane, ale ve své mysli máme naprosto jasno v tom, co chceme udlat. Mluvíme o vzpoue v duši. To je jádro celého problému. Rozdíl mezi starým a novým zákonem je jedna jediná vc v nové smlouv musí dojít ke zmn duše. Stará smlouva nemla, co se našeho nitra týe, žádné opatení. Vše mluvilo o vnjších vcech, bylo to jako odv. Nebyla v tom schopnost vstoupit do nitra a dotknout se skutených problém. Pán íká: Odstraním tu starou, abych mohl pivést novou. Vložím svj zákon do vašeho nitra. Víte, my jsme Boží archou, a v arše jsou desky smlouvy. Není to litera, je to život a zkušenost. Když jste zákonem, stáváte se Biblí, kterou lidé tou. Bh také ekl, že ze Sióna vyjde zákon. (Iz 2:3) Není to o tom, že si donesete Bibli a eknete lidem, aby si oteveli kapitolu v Genesis. Je eeno, že ten zákon jsme my. (2Kor 3:2) Dívám se na sebe a íkám Bohu: Ty víš, že já zákon nejsem. Kolik z nás je zákonem? Jsme schopni citovat Písma, to ano. Zákon byl napsán dvakrát, jednou 9

10 prstem Božím a podruhé prstem zkušenosti. Víme, že Bh napsal zákon. Skutený zákon však vznikl ve chvíli, kdy Bh ekl Mojžíšovi: Nyní napiš zákon svým prstem. A on jej napsal navzdory zkušenosti se vzpourou. První byl porušen, protože lidé povstali proti Bohu. Halelujah. Má pirozenost je pirozeností vzpoury. Je eeno, že tlesný lovk je nepítelem Božím, protože není poddán Božímu zákonu, a ani nemže být. Znamená to, že pirozený lovk nemá schopnost pinést Bohu požehnání nebo Jej potšit. Mže se o to pokoušet, ale nemá tu schopnost. Jak mžete íci žen, aby se vdala za Krista? Pedobrazem je nám Adam a jeho hledání manželky. Zaal hledat, dával jim jména a je psáno, že nebyla nalezena pomoc jemu rovná. Adam ekl, že si nevezme žádnou šelmu! Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si mžete myslet, že si ji vezme Kristus? Pokud si Adam odmítl vzít šelmu, jak si mžu myslet, že se pedstavím Kristu se všemi svými vcmi a programy a požádám Ho, aby si vzal m? Ke svatb dojde jen za urité podmínky. Jak už ekl bratr Uba, když se chtjí ženy vdát, oblékají si, co se jim líbí nebo co je píjemné jejich pátelm, spolenosti i to odpovídá trendm. Anebo se oblékají tak, jak si myslí, že se to bude líbit jejich manželovi. A tak je na tom i církev. Zrcadlíme své vlastní prostedí. Ale, bratí, už nemáme as! Ten as nevdomosti Dvodem, pro už nemáme as, je plnoc. Plnoc je situace, kdy tma ovládne celou lidskou sféru. Jsou duchové, kteí jsou pipraveni pro onu hodinu, den a týden. Duchové uvolnní pesn pro tento as. Jejich zámrem je poskvrnit m a tebe. Když jsem poskvrnn, ztrácím zpsobilost a ubírám se smrem dol. Když jsem nastupoval do letadla, ml jsem se dobe. Pak jsem porozuml, že se blíží problém, a tak jsem se zaal modlit: Prosím, Bože, piprav m, abych, až pijde problém, nebyl pemožen. Denn jsme konfrontováni s rznými duchy a pak jsme pemoženi. Jdeme po ulici a potkáme ducha žádosti nebo ducha hnvu; než si to vbec uvdomíme, jsme jím pemoženi. Dnes ráno jsem ekal na autobusové zastávce. Jen jsem vzhlédl, a na fotografii jsem uvidl nahé tlo. ekl jsem hned: Pane, prosím pomoz! áblu je jedno, jestli sníte všechna kuata v Londýn, na která máte chu, jestli máte pkné šaty a domy a podobn. Je zde však píval neistých duch a nejen tady, jsou všude, kam se obrátíte. Tito duchové útoí na duši. Existuje zpsob, jak duši dostat. Zaínám si uvdomovat, že nejsem mentáln vyladn a pipraven stežit sám sebe. Nejsem pipraven vzpírat se duchm. A oni pijdou a pekvapí m. Já pak jdu dom celý dobitý. Proto se píše, že 10

11 v nebi zuí válka. Jádrem problému je fakt, že nezápasíme, jak íká Bible, proti tlu a krvi, ale proti knížatstvu, proti mocnostem, proti svta pánm temností vku tohoto, proti duchovním zlostem, kteréž jsou vysoko. (Ef 6:12) Ti všichni jsou duchové temnoty. Mn osobn otevelo oi, když jsem porozuml hloubce pokání. Pochopil jsem hloubku pokání! Víte, to, co živí všechny skutky temnoty, je má pirozenost. Zjevení 17:3 íká: I odnesl mne na pouš v duchu, a vidl jsem ženu sedící na šelm brunátné; Co je to pouš? Je to oblast duše. Tam pak vidl šelmu, na níž jela žena, která je tajemství, Babylon veliký. To je to místo, kde jsme ztratili svou identitu. Kdy jste naposledy slyšeli slovo o Babylón? Nemyslím tím, že to nkdo mimochodem zmíní. Myslím situaci, kdy nkdo pijde a ekne: Dnes budeme vyuovat o Babylón. Pokud nkdo z vás slyšel vyuování o Babylón za poslední ti nebo šest msíc nebo v posledním roce, prosím pihlaste se. Ztratili jsme to. Je to pry. Víte, ped takovými deseti patnácti lety to bylo téma íslo jedna nebo dv. Vždycky jsem si íkal: Nemže už bratr ducille mluvit o nem jiném než o Babylón? Musíme se k tomu vrátit, bratí. Pak jsme kázávali o pirozeném Babylón. To slovo je na tolika rovinách! Opustili jsme anglikánskou církev. Ale opustila anglikánská církev nás? Vyšli jsme fyzicky, jde ale o to, abychom vyšli duchovn. Pestali jsme mluvit i o fyzickém vyjití. Tak se k tomu pojme vrátit. Teba nám to pomže mluvit o duchovním Babylón. Existuje i ekonomický Babylón. Díváte se na šelmu bez života. Vidíte duchovní Babylón. Bible však íká, že to, co dává šelm život, je moje pirozenost. Bible také íká, že každý, kdo uctívá šelmu nebo její obraz, se stává nezpsobilým. (Zj 14:9-11) O tom to je. Musíme zvítzit nad pirozeností šelmy, nad pirozeností prvního Adama. Pojme si nco íct o sexualit. Jednou z hnacích sil prvního Adama je sex, sexuální vztahy v manželství i mimo manželství, pitažlivost mezi mužem a ženou. Je to triliónový byznys. Chcete vydlat? Tak ke zboží pidejte obrázek nahé ženy. Pjde to na draku. Prodáváme tlo. Když jsem to spatil, byl jsem v šoku. Je psáno, že jedna žena se vdala za sedm muž. Vzala si prvního a on zemel. Pak se s ní oženil jeho bratr, také zemel. A tak dále až k sedmému bratru. Saduceové se ptali Ježíše, kdo tedy bude manželem této ženy. On jim ekl: Chybujete, protože neznáte Písma. Ve vzkíšení se lidé nevdávají ani nežení. Snažím se pedat to, že Bible íká, že ti, kdo jsou ženatí, mají žít, jako by nebyli. Musíme v oblasti sexuality dosáhnout vítzství. Toto vítzství mžeme mít. Existuje moc potebná k vítzství. Musíme tomu porozumt. Máte právo 11

12 na sexuální vztah. Je to vaše právo. Bh nás však vede k tomu, abychom vyznali: Bože, dávám ho do Tvých rukou. Dejme tomu, že eknu jednomu, máš se oženit, a druhému, ty ne. Jak mžeš tohle íct? Ty máš, brate, vlastní rodinu, a mn ji zakazuješ? Prosím, tohle téma nech být. To nemže být od Pána. Písmo však íká, že nkteí byli uinni eunuchy pro království a nkteí se jimi dobrovoln stali. Jinými slovy zde íkám, že máme uritá práva; právo vypadat dobe, mít dobrou kariéru, mít tohle a tamto. To vše je naše právo. Picházíme však na místo, kdy vracíme všechna svá práva Bohu s vyznáním: Pane, dávám Ti vše. To není snadné. Snadné vci, ty On nežádá. Bh ekl Abrahamovi: Dej mi Izáka, svého syna, na kterého jsi 25 let ekal. Dej mi ho! A on zápasil a zápasil, ale díky Bohu byl schopen se dostat na místo, kde Bh mohl íct: Nyní vím Tento muž odešel do nebe a te je ada na nás. Bude to Bh schopen íct o mn a o vás? Je to Boží právo. Muž, který vydá jediného syna, energii svého života Bohu to je to, co Bh vyhledává. Takovou hledá církev. To je síla, o kterou jsme pišli. Halelujah! Picházíval jsem do církve a cítil jsem energii. Tou energií byl hlad a touha zalíbit se Bohu. Dnes však, když naslouchám písním, tak energii necítím. Nevím, jestli jsem jediný. Pro? Protože naše srdce zabloudila, už nejsme oste vyhranní. V tch dnech jsme toužili po Boží plnosti. Bývávali jsme hladoví po Bohu. Kolik z vás je dnes hladových po Bohu? Už dávno nejsme hladoví. Máme domy, peníze, auta, džípy Boží slovo íká, že problémem Sodomy byla zahálka a sytost chleba. (Ez 16:49) Bratí, musíme se vrátit. eká nás pokání, které je zcela nezbytné. Je zpsob žití podle prvního Adama, a tak jako jsme nesli obraz prvního Adama, tak musíme také nést obraz toho nebeského, toho, který je z nebes. Než však budeme schopni zjevit tento druh života, musíme se nejdív zcela vzdát toho prvního. Dokud se držíme toho prvního, nemžeme získat ten druhý. Naše duše lnou k pvodnímu životu. Pesn to se stalo i Lotov žen. Pamatujte na Lotovu ženu. To byl její problém. Její duše nebyla ochotna opustit Sodomu, kde byl ukižován náš Pán. Msto, ve kterém vy i já žijeme, se nazývá Sodoma a Egypt. Sodoma reprezentuje ducha smilstva. Dovolte, abych vám peetl verše z Ozeáše 4. Verš 10: I budou jísti, a však se nenasytí, smilniti budou, ale nerozmnoží se; nebo nechtjí pozoru míti na Hospodina. Všimnte si verše 11: Smilství a víno a mest odjímá srdce. A podívejte se na druhou ást 12 verše: nebo je duch smilství v blud uvodí, aby smilnili, odcházejíce od Boha svého. Naším problémem je duch smilstva. Tento duch zpsobuje, že se lovk pipojí k jiným duchm. Duchovn se tomu íká 12

13 smilstvo národy byly bláznivé z vína jeho hnvu a smilstva. Národy se pipojily k Babylónu. (Zj 18:3) Babylón je poskvrující duch. Zjevení 14:4 íká, že jsou panicové, nebo se neposkvrnili se ženami. Slovo ženy pak mluví o skupin poskvrujících duch, kteí vyšli, aby poskvrnili a pivlastnili si duši. Stali se ženichem duše, a tak zaujali v duši místo Krista. To je Boží definice. Je totiž napsáno, že tito byli vykoupeni ze zem. Abych to mohl trochu rozebrat, pojte prosím se mnou do první kapitoly Ezechiela, která nám poskytne ucelený obrázek. Píše se tam o kole a pak ješt o dalším kole ve vtším kole. Je to jednoduché. V lovku je lidský duch, ale pak je ješt jiný duch, a ten má nad duchem lovka vládu. Klíové je, který duch je ve vašem duchu. To urí, kterým smrem se vydáte. Pokud je to duch smilstva, pokud je to jiný duch, kam asi zamííte? Pjdete proti Bohu, pjdete do temnot, psobením tch vcí zanete hešit. Jakmile je srdce Božího lidu obsazeno vzpurným duchem, heší. Všechny nevsty byly obleené a ekaly na Pána, ale chybl jim olej. Co je olej? Olej je Boží pítomnost. Nebo Boží slovo íká: Nebo kteížkoli Duchem Božím vedeni bývají, ti jsou synové Boží. ( ím 8:14) Tak íkám: Bože, znám svj problém. Mj problém je, že mám ducha, který je v rozporu s Tebou. Musíme toho ducha vypudit! Bratí, vypuzení vzpurného ducha, který se u nás zabydlel, je naším bojovým úkolem. Zabydlel se a pevzal vládu. Víte, pesn tohle dlá HIV; virus pronikne do lidské buky, ovládne její mechanizmy a zane produkovat další viry. Pinese svj vlastní program a peprogramuje DNA. A tak to, co má zpracovávat všechny živiny k vašemu užitku, ovládne a pimje DNA vytváet další nesmyslné viry. Produkují se proteiny, které vám nejsou k užitku. Reprodukuje se vlastní virový kód. A tak to, co Bible nazývá obrazem šelmy, ovládlo naši duši a vytváí svj vlastní kód a program. Ráno se probudíte a jednáte podle programu, který není z Boha. Bible však íká, že zajatí silákem budou vysvobozeni. (Iz 49:24-25) Ano, duch pišel a ovládl duši, ale Slovo íká: Silný je Pán, který ji soudí. Musím pochopit a porozumt tomu, co se dje, než mže Pán vstoupit. Nejde o to pochopit to hlavou, je to porozumní dílu v mé duši. Písmo íká, že lid hyne pro nedostatek známosti. (Oz 4:6) Hlavní ástí duše je mysl, jež je jako orel. V mysli se zabydlel duch, který je nepítelem Bohu. Mysl musí být poddána Bohu. Jediný zpsob, jak poddat svoji mysl, je setnout ji. Není to práce na jeden den, je to každodenní úsilí, tam trošku, tady trošku, dokud nepijde Pán. Prvním bodem povolání je pokání. 13

14 Musím íct Bohu, že jsem šel po špatné cest a ml špatný vztah. Proto duchové ovládli moji mysl. To je ten první krok. Jakmile lovk uvidí stav své duše, je schopen zaít volat. Je psáno, že na hoe Sión bude vysvobození, a kdo by vzýval jméno Pán, bude spasen. Dovolte, abych se vás na nco zeptal. Co bychom tedy mli udlat s chválami, s modlitbami, sdílením, diskuzemi, když se scházíme, abychom vypudili neisté duchy z nitra? Pokud nco dláme a nepomáhá to vypudit je, pak hrajeme Babylón a církevniíme a jsme bez užitku z pohledu Božího plánu. Svtlo musí pijít, trošku tady, trošku tam. Pojme do Genesis 1. Bh stvoil dva druhy svtel, jedno v první den, druhé ve tvrtý den. Svt stvoil Bh v sedmi dnech. Mluví se zde o zastaveních ve stánku Mojžíšov. První je bronzový oltá, druhé umyvadlo, svícen, stl pedložených chleb, kadidlový oltá, archa a slitovnice píkrov archy. Prvního dne Bh ekl: Bu svtlo! Když se lovk znovu narodí, pijde svtlo a vy jej pijmete. Problém, který máme, je ale hluboko v naší zemi. Dokud se lovk neznovuzrodí, je nad propastí temnota. Druhého dne ekl: Bu obloha u prosted vod, a dl vody od vod! A bylo moe. Vody se rozdlily a byla zem. Tetího dne ekl: Plo zem trávu, a bylinu vydávající sím, a strom plodný, nesoucí ovoce podlé pokolení svého, v nmž by bylo sím jeho na zemi. A pak tvrtého dne, kam se chci dostat, ekl: Opt ekl Bh: bute svtla na obloze nebeské, aby oddlovala den od noci, I uinil Bh dv svtla veliká, svtlo vtší, aby správu drželo nade dnem, a svtlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvzdy. A postavil je Bh na obloze nebeské, aby osvcovala zemi; A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddlovala svtlo od tmy. A vidl Bh, že to bylo dobré. I byl veer a bylo jitro, den tvrtý. (Gen 1:14-19) Musí v nás být schopnost rozeznávat noc a den. Bratí, to je ten druh vysvobození, který potebujeme. Naše nebe potebuje svtlo. Nebesa mluví o duši. Práv svtlo na nebesích tvrtého dne nám pomáhá zacílit se na dní v pátém a šestém dni. Pátého dne byli na nebesích rozmanití ptáci a v šestém dni se objevila šelma. Bh ekl, a je zde také lovk a vládne. Nevst musí být pirozené mít nadvládu nad moem, zemí a povtím. Tyto ti dimenze pedurí, zda budete schopni jednat s duchy, kteí pichází, aby vás poskvrnili. eknme si to ješt jinak. V Genesis 1 jsou popsány ti dimenze. Je to tak hluboká kapitola, ve které je vše popsáno, a já se na ni dívám z úhlu duchovní dimenze. Ve Zjevení se mluví o moi, což je pokolení tch, kdo nejsou spaseni; moe reprezentuje národy. O šelm vystupující z moe, 14

15 která získala autoritu od draka, se doteme ve 13. kapitole Zjevení. Nad moem musíme zvítzit. Ve Zjevení 21 je napsáno, že moe již není více. Pro moe je charakteristická jedna vc. Vy, kdo máte rádi biologii a sledujete v televizi vzdlávací poady, si povšimnte této typické vlastnosti moe. Moe je temné. Není v nm svtlo, jen ernoerná tma. Dole v hlubin najdeme zvíata temnoty. Existují lidé, kteí nechtjí Boha, bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházejí. Jste v zemi, kde nikdy není zmínn Bh. V Nigerii alespo uslyšíte nkoho zpívat chválu, která obživí vaši duši. Moe však mluví o neexistenci života, popisuje lidi, kteí nechtjí Boha, popisuje mysl, která íká: Bh není, já jsem Bh. Mysl, která se pasovala na premiéra a prezidenta zárove. A protože si zvolili vytsnit Boha ze svých myslí, On je vydal jejich vlastní zvrácené mysli, aby páchali neslušné vci. Takový lovk bude prosazovat vci, které jsou proti Bohu. Jste právník a musíte oddávat homosexuály, protože je to svázáno s výší vaší výplaty. Pokud to odmítnete, pijdete o mzdu. Vidíte ped sebou lidi, ale ve skutenosti jsou to duchové, kteí skrze n psobí. Další oblastí je zem. V této oblasti se mnozí z nás nyní nacházejí. Je ovládána duchem náboženství. Šelmou, která vypadá jako beránek, ale mluví jako drak. Tato šelma vedla válku proti svatým a pemáhala je a pimla všechny uctívat draka. Šelma bojovala se svatými; pemohli ji svatí ihned? Ne. V Birminghamu jsme mli vidní šelmy, která vstoupila a nakreslila áru do písku. áblovou silou je má vlastní tlesnost. Duch vedl válku proti svatým a pemohl je. Když jsem se na to ptal Pána, ekl mi, že dvodem je to, že jsme tlesní. Dokud zstaneme ve své tlesnosti, šelma bude mít nad námi autoritu a nadvládu. Je však ješt tetí oblast tou oblastí jsou nebesa. Bh ekl: Bu svtlo uprosted nebes. Není divu, že apoštol Pavel ekl, nech jsou osvíceny oi našeho porozumní, abychom poznali nadji našeho povolání. Musíme porozumt, že jsme povoláni být nevstou, tudíž se musíme pat- in chovat. Vidíte-li ženu, která se brzy bude vdávat, stýká se s jiným mužem? Proto íkáváme mladým, že jim není dovoleno vyjít si spolu do restaurace Mr. Biggs. Pokud se rozhodnou k satku, ohlašujeme to na shromáždní. Je-li nkdo z nás zasnouben Kristu, duchm bude eeno, že tato duše je Kristova, s varováním, a se drží zpátky. Mnozí z nás ale ješt takoví nejsou a chtjí prošpehovat zemi, tak jako Dína. (Gen 34:1) Víte, co se jí stalo? Byla znásilnna. A totéž se dje i nám. I když jsme povoláni, jdeme ven a zahráváme si s duchy. 15

16 Tyto ti dimenze jsou ped našima oima. Nech jsou svtla! Když byl Ježíš vzkíšen, nco se stalo. Bylo to na cest do Emauz, Ježíš mluvil s bratími, nepoznali Jej, nco však otevelo jejich oi. Bible íká, že když bratí sedli za stolem a zaali lámat chléb, oi jejich porozumní se otevely. Mli svtlo a porozumní. Ve Zjevení 12 je obraz ženy stojící na msíci, odné sluncem a mající korunu z dvanácti hvzd. Byla thotná a porodila syna pacholíka, který má vládnout národm. Bratí, co nám Pán íká? Potebujeme toto svtlo, potebujeme s Ním mít obecenství. Musíme mít pirozenost svtla. Pirozenost svtla nás opravuje být pravou nevstou. Modlím se Bohu, aby mi pomohl mít svtlo. Podívejme se do Daniela 12:3: Ale ti, kteíž jiné vyuují, stkvíti se budou jako blesk oblohy, a kteíž k spravedlnosti pivozují mnohé, jako hvzdy na vné vky. Když Bible mluví o hvzdách, msíci, slunci, nebesích a svtle, pibližuje nám pirozenosti svtla. Potebujeme mít pirozenost slunce. Je psáno, že v nm bylo svtlo, a také, že v nm není žádná tma. Pebývá ve svtle nepístupném lovku. lovk zde znamená tlesnost. Duch pracuje na tom, aby nás osvítil. Tma v našem nitru bude pohlcena svtlem. Když totiž mám pirozenost svtla, nebudu mít obecenství s neužitenými skutky temnoty. Nebudu toužit jít do temnoty, nezamiluji si lhát, i když by mi to mohlo zachránit krk. Radji eknu pravdu, i když m to obnaží. Bratr ducille asto vyprávl píbh o pravd, která si zvolila utéct, i když byla nahá. Bratí, naše pirozenost se musí zmnit v pirozenost svtla. Jen když máme pirozenost svtla, mžeme ovládnout noc. Vtší svtlo panuje nad menším svtlem. Nemžete vládnout nad nocí, dokud nemáte nco víc. Tak funguje svtlo a energie. Co je to zakoenný hích? Je to velmi velmi hluboko usazený duch. K jeho vyhnání potebujeme moc a sílu. Potebujeme svtlo. Nech jest svtlo na obloze nebeské. Bratí, my jsme ta nebesa. Zjevení 12:12 íká: Protož veselte se nebesa, a kteíž pebýváte v nich. V nebesích musí být svtlo, jež nás uschopní pemoci a ovládnout temnotu. Svtlo bude pro dny, období atd. Víte, že jsou Pánova období? Jsme v období, kdy se Jeho nevsta musí pipravit. Bez tohoto porozumní se nebudete pipravovat. Stále budete hrát nevstku. Máte-li svtlo v sob, rozpoznáte as Pán. Jsou svátky Pán, které budete slavit ve stanovený as. Ve kterém období se nacházíme? Jsme v období svátku stánk. Kristus pichází, aby obsadil místo pebývání v mém nitru. Znamená to zmnu mé mysli, mé mentality. Bratr Sola mluvil o našem zamení. O muži, který pišel na hostinu, ale neml svatební odv. Svatebním odvem je slunce, halelujah! Spravedliví budou 16

17 záit jako slunce a hvzdy. Jde o pirozenost. Všímám si, že miluji temnotu. Omlouvám se, bratí, ale ve mn je nco, co miluje temnotu. Ptám se: Bože, kde je problém? Nkdy si íkám: Pro tohle vbec dlám, pro jsem tady? Máte nkdy takové otázky? Duch smilství je tam a je za to zodpovdný! Když ale zazáí Pánovo svtlo, bude ten duch odsouzen. A tak když se scházíme, abychom se sytili u Králova stolu stolu Pán, pijímáme sím. Sím, které vzroste v charakter Božího syna. Je psáno, že pokud jíme tento chléb, nezememe. Bude v nás svtlem a silou. Vidíte, Pán to vše pipravuje pro nás! A ješt pipraví! Když tedy máme podíl na tomto stole, otevou se nám oi a budeme rozpoznávat duchy. Povídáte si s manželem i manželkou. Pokud jim chcete pomoci, poznáte, kdy jednáte s neistým duchem, pípadn že se zmnila atmosféra v dom, protože vešel neistý duch. Je však snadné poznat ducha v partnerovi. Kdesi jsem byl a zaslechl jsem jednoho muže, jak íká: Nechci následovat lovka. Musel jsem se smát. Když nkdo íká, že nechce následovat lovka, myslí tím nkoho druhého. Ale lovk ve mn je horší než lovk ve vás. Víte, co je to zlomenost? Když vidíte trám ve svém vlastním oku, to je zlomenost. Pak najednou uvidíte tísku v oku svého bratra. Charakteristickým rysem slavnosti stánk je zlomenost. Zkroušeným a zlomeným srdcem, Bože, nepohrdneš! Zlomenost je o tob. Petr ekl: Pane, a co tento? Pán mu odpovdl: To není tvá vc. Pokud nejsme zlomeni, Boží život nemže proudit. Pinášíme pak intelekt, pouky atd., ale nejsme-li zlomeni, nic se nestane. Pavel ekl: Nepebývá ve mn nic dobrého. Pichází-li lovk v zlomenosti, bude to mít dopad. Boží slovo íká: Mírná odpov odvrací hnv. Co zažíváme, když spolu mluvíme doma, ve spoleenství, v práci? Zjistte si to. Nevidíme moc mírnosti, spíše vidíme tvrdou povahu šelmy, drsnost, pýchu, hrubost, aroganci atd. Modlím se, aby nás Pán otoil o 180 stup, aby nás vrátil k základm. Musíme si uvdomit, že jsme byli povoláni stát se nevstou. Musíme si uvdomit, že jsme v boji. Dobrá zpráva je, že ábel v tomhle boji nezvítzil. Musíte chápat a vit, že ábel nezvítzí. Pokud tomu nevíte, nemžete jít dál. Slyším, jak nkteí íkají: To nezvládnu, nemžu zvítzit. Ptám se jich na krev Ježíše, která byla prolita od založení svta. Pesn tak je to v Efezským. Pánovým zámrem bylo mít lid v Kristu. (Ef 4:13) Neíká, že každý bude v Kristu. Znamená to, že jsou nastaveny podmínky. Když ty podmínky naplníte, pak jste v Kristu. To je také význam pedurení. Pokud porozumíte, nebudete mít problémy. Nemžete se ráno probudit a íct: Budu spasen bez ohledu na to, co dlám. 17

18 Ne, o to nejde. Budete spaseni, pokud splníte podmínky. Ježíš ekl: Chce-li kdo být mým uedníkem A tak musíte splnit adu podmínek. A On bude mít svj lid. Uvede církev v nebesích a církev na zemi do jednoty v Kristu. To, že krev byla vylita od založení svta, má velký význam. Církev byla zformována v Jeho mysli ped založením svta. Když lidé íkají, že zápasí s duchy svých pedk, zeptám se jich, který duch pedk je starší než duch pedk církve. Je ten starý duch, se kterým zápasíte, starší než starý duch církve? Tím prastarým duchem církve od založení svta je Kristus. Také krev je vylita od samého poátku svta. Dejme tomu, že jste te pišli o práci. Bh vás vidl už na poátku, váš souasný stav nemá žádný vliv na to, o co usilujete. Tím nám Pán chce íct, že nemáme dopustit, aby nynjší okolnosti našich život zpsobily, že zavrhneme i odmítneme to, co nám dává. Pivádí vás do církve, kam chodí apoštol Pavel, Petr, bratr Cecil, sestra Mavis a náš milovaný Melchisedech! Všichni jsou tady s námi. To je církev. Církev je duchovní Tlo. Je duchovní realitou. Pán ekl, že jsme povoláni na horu Sión, msto Boha živého! Ano, žijeme ve velmi pirozeném svt. Pravdou však je, že jsme duchovní lid. Musíme zaít žít a dívat se za hranici pirozeného. Muži, jednejte se svými manželkami s tím vdomím, že jednáte s duchy. Slovo íká, jednejte s ní podle poznání (1Petr 3:7) Žena zápasí s duchy, muž zápasí s duchy a dti zápasí s duchy. Bojujeme s rznými duchy. Dokonce i v práci jste vystaveni rzným duchm. Jak bylo eeno bratrem Burtem, když jedete do Etiopie i Konga, ekají vás jiné druhy duch. Je tam hlavní msto znásilování. A ti duchové tam neslýchají anglitinu. Dostaneme se do všech možných situací. Musíme zaít rozeznávat tyto duchy. Potebujeme podle toho formovat své životy, tak abychom také zvítzili. Písmo íká: Bratí, byl-li by zachvácen lovk v njakém pádu, vy duchovní napravte takového v duchu tichosti, prohlédaje každý sám k sob, abys snad i ty nebyl pokoušín. (Gal 6:1) Zuí-li vaše žena, máte téhož ducha zuivosti, což je dvod, pro máte tento typ manželky. Když dva zuí, mají spoleného ducha zuivosti. To je dvod, pro spolu prvorození synové a otcové nesouhlasí. Synové vidí ve svých otcích sebe. Potebujeme zaít rozpoznávat duchy. Neíkám však, že musíme ve všem vidt ducha. Ducha smíchu, ducha úsmvu atd. Máme tendenci dostat se do extrém, musíme správn dlit slovo pravdy. Pokud tvj bratr slouží a ty rozpoznáš, že slouží v tle, musíš se za nj modlit. Neekej, až skoní, abys ho pak mohl sejmout. Modli se za nj. Protože ty jsi ve skutenosti tím, kdo káže. Snaží se naerpat z hlubiny, která je v tob, a proto 18

19 Bh íká, abychom pinesli své nádoby. Nemže íct, co chce, pokud je tvá nádoba mlká. Pak také obdržíš mlkost. Ježíš nemohl v jednom mst udlat mnoho zázrak pro jejich nevru. Jejich hloubka byla urena tím, že si mezi sebou íkali: Není to snad ten, jehož otce i matku známe? Jsme nazýváni nevstou. Je to to nejlepší, co se nám mohlo stát být vyvoleni k spojení s Pánem. Kdo je pipojen k nevstce, je s ní jedno tlo, ten však, kdo je pipojen k Pánu, je s ním jeden duch. Bh nemže být pipojen k zlému, k Babylónu, k nepravosti. Mže být pipojen k pravému duchu, pravdivému duchu nevsty. Modlím se, abych toho byl úasten, abychom toho byli úastni my všichni. Modlím se, abychom všichni mli víru a byli povzbuzeni vrátit se ke koenm. Je tam tolik vcí a dimenzí a vím, že nám Pán pinese to potebné. Zahájí službu. Vím, že Bh oteve hlubiny, které byly udušeny. Tento druh chleba zpsobí, že oi našeho porozumní budou osvíceny. Když budete jíst Králv chléb a maso, budete nakrmeni. Daniel ekl, že nebude jíst maso z králova stolu, aby se neposkvrnil. Je maso, které poskvruje, a je maso, které sytí. Nevsta se musí posadit k hodovnímu stolu. Na tom stole jsou koruny. Jinými slovy, zanete získávat autoritu nad temnotou, nad pirozeností ryby, ptáka a šelmy zem. Musíme zvítzit v tchto tech oblastech. Modlím se, aby nám Pán pomohl. 19

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000)

EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO. (konference eská republika, srpen 2000) EVANGELIUM KRISTOVO MARTIN KLUSO (konference eská republika, srpen 2000) Mám dnes na srdci, abychom spolen tak trochu probhli Biblí od zaátku až do konce. Už nkolik dní tady na konferenci mluvíme o Božích

Více

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH

PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH PODOBENSTVÍ O DESETI PANNÁCH MARK JANTZI (Praha, ervenec 1994) Vím, že Bh v této dob íká své církvi, aby byla ostražitá. Bratr ducille mluvil asi ped temi týdny k bratím ve mst Champaign v Illinois. ekl,

Více

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009)

BH VŠEMOHOUCÍ. CECIL ducille. (Tursko, erven 2009) BH VŠEMOHOUCÍ CECIL ducille (Tursko, erven 2009) Jak jsem tu te sedl, pišla mi myšlenka: Jehova Pán Bh všemohoucí. To jsou nejmocnjší slova našeho slovníku, a my dodnes pln nechápeme, co znamenají. Najdme

Více

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ

VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ VŠECHNO JE MOŽNÉ TOMU, KDO VÍ CECIL J. ducille (Sezimovo Ústí, záí 2006) Hospodinu bu chvála! Je pro nás velmi píjemné, že jsme opt s vámi. Hospodin nám pipravuje hostinu a ti, kteí jsou hladoví, se na

Více

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO. (Konference v Kraskov, srpen 2004) CÍL URUJE CESTU MARTIN KLUSO (Konference v Kraskov, srpen 2004) Ote, prosíme T, abys nám zjevil svoji mysl. Prosím T, abys nás z roviny, na které se nacházíme, pozdvihl o rovinu výš. Abychom dokázali vidt

Více

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004)

SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA. (Konference v Kraskov, srpen 2004) SEDM LET SMLOUVY JIÍ KOTRLA (Konference v Kraskov, srpen 2004) Chtl bych dnes navázat na to, co jsme slyšeli vera veer od bratra Martina. A vím, že se nám podaí z Boží milosti projít tyto vci v pozornosti.

Více

JEDNOTA TLA KRISTOVA

JEDNOTA TLA KRISTOVA JEDNOTA TLA KRISTOVA MARTIN KLUSO (Praha, 27. srpna 2003) Vím, že pichází as, kdy Bh bude mít Tlo Kristovo. Nechce se nám hovoit o tom, že bychom mli init vtší vci nebo být slavnjší nebo chodit v tom Tle

Více

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY

JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY JAK ZVÍTZIT NAD RODOVÝMI DUCHY CECIL ducille (Tulsa, Oklahoma, USA, 2004) Jsme Bohu vdní, že nás znovu zve k prostenému stolu. Jsme už dlouho na svatební hostin, ale nkteí z nás ješt nejsou pln nasyceni.

Více

-."#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1&

-.#/! 0 1$-12.!!.231/! 4%1& Petme si nejprve z Jana 7 od verše 16: Odpovdl jim Ježíš a ekl: Mé uení není mé, ale toho, jenž mne poslal. Bude-li kdo chtíti vli jeho initi, ten bude umti rozeznati, jest-li to uení z Boha, ili mluvím

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010)

TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO. (Praha, listopad 2010) TRANSPARENTNÍ LID MARTIN KLUSO (Praha, listopad 2010) Co stvoil Bh na poátku? Konec. Ano, na poátku stvoil konec. Každý, kdo nco tvoí, by ml zaít od konce. Jenom malé dti zanou makat plastelínu a potom

Více

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008)

KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO. (Tursko, ervenec 2008) KEST DO KRISTA III MARTIN KLUSO (Tursko, ervenec 2008) Bratr Jirka hovoil o tom, že jsou uritá období, ve kterých pichází Boží slovo na stejné téma. Nemám problém to opakovat. Nevím, že jedno slovo opakujeme

Více

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004)

BOŽÍ LÁSKA. CECIL J. ducille. (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) BOŽÍ LÁSKA CECIL J. ducille (West Palm Beach, Florida, prosinec 2004) Halelujah! Brati, otevme si, prosím, Bible v 1. Janov epištole a podívejme se do kapitoly 4, verš 16: A my jsme poznali, a uvili o

Více

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ

V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ V ZÁKON JEHO PEMÝŠLÍ DNEM I NOCÍ CECIL ducille (Internetové vysílání, srpen 2008) Chválíme Boha za další krásný den, za další píležitost pedat Boží slovo Jeho lidu a prostít stl pro hladové, abychom mohli

Více

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995)

MUSÍME BOHA CHVÁLIT. CECIL J. ducille. (konference eská republika, 1995) MUSÍME BOHA CHVÁLIT CECIL J. ducille (konference eská republika, 1995) Dnes budeme mluvit o tom, pro je teba, abychom Boha chválili. Zamysleme se spolen nad jedním píbhem ze Starého zákona. V tomto píbhu

Více

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS?

KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? KDO JE JEŽÍŠ KRISTUS? JIÍ PODSEDNÍK (Tursko, bezen 2008) Chtl bych dnes pokraovat v tom, co jsem ve stedu zaal. íkal jsem, že Ježíš Kristus se ve Starém zákon objevuje mnohokrát, že je Bohem nejen Nového,

Více

POSILNME SE V HOSPODINU

POSILNME SE V HOSPODINU POSILNME SE V HOSPODINU MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Chvála Pánu. Myslím, že zvláš v tuto hodinu je poteba, abychom pišli s Božím slovem, a že je poteba slyšet, co Bh praví církvím. Amen? Hospodine,

Více

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011)

OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO. (Tursko, únor 2011) OD ZAÁTKU DO KONCE MARTIN KLUSO (Tursko, únor 2011) Nemohu si dovolit nevyužít as, který nám byl dán k tomu, abychom pinesli Boží slovo. Chvály, které jsme dnes slyšeli, mluvily o obrovském vyznání našeho

Více

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007)

NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI. (Tursko, kvten 2007) NOEMOVA ARCHA MARK JANTZI (Tursko, kvten 2007) V poslední dob jsem hodn etl 24. kapitolu Matouše. Každý verš 24. kapitoly si zaslouží podrobné studium. Zanme ve verši 36. Tato pasáž v Písmu je jedním z

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV

BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV BOŽÍ ÁD V TLE KRISTOV CECIL J. ducille (Hraniná, Jizerské hory, záí 2005) Chvála bu Hospodinu. Toto ráno mi Pán znovu pokládá na srdce slovo o Tle Kristov. Jak se jím staneme? Jak víme, že jsme souástí

Více

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel?

Hospodin? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Hospodin? Pán? Jehova? Kyrios? Jahve? Ježíš? Bh? Kdo je TVJ Spasitel? Nebo palác zchátrá, hluk msta ustane. Návrší se strážnou vží budou navky jeskynmi, budou obveselením divokých osl a pastvinou stád.

Více

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005)

LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG. (Dubuque, Iowa, íjen 2005) LÁSKA BOŽÍ GEORGE HERRIG (Dubuque, Iowa, íjen 2005) Je dobré být v Boží pítomnosti a ve shromáždní svatých. Jaké by to bylo, kdybychom místo toho byli na náboženské bohoslužb, kde všichni okolo jsou híšníci?

Více

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE

ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE ZJEVENÍ 4 PROMNA NAŠÍ DUŠE MARTIN KLUSO (Tursko, listopad 2007) Pojme se podívat do Zjevení do tvrté kapitoly. Víme, že první ti kapitoly Zjevení, nebo spíše druhá a tetí kapitola, mluví o dopisech sedmi

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo

HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo HOSPODIN DAL, HOSPODIN VZAL Bu požehnané jméno Hospodinovo CECIL ducille (Florida, USA, prosinec 2008) Chvála Bohu, zdravím vás všechny ve jménu Pána Ježíše. Je pro mne velkou výsadou a potšením být mezi

Více

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ

JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ JE AS, ABYCHOM VSTOUPILI DO ODPOINUTÍ CECIL J. ducille (konference Living Word/Omega Message, Michigan, 1987) Jsme Bohu velmi vdní za výsadu, kterou nám dal, že zde s vámi mžeme být. Vlastn bychom tu chtli

Více

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád

Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád Nkdy nevím, kde zaít. Ne že bych tady bezradn stál a nevdl, o em kázat. Naopak. Je toho tolik, že bychom mohli mluvit tyiadvacet hodin v kuse, a poád by to bylo málo, protože to penesmírné bohatství tajemství,

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997)

BH ABRAHAMV. CECIL ducille. (Konference New York, záí 1997) BH ABRAHAMV CECIL ducille (Konference New York, záí 1997) Chvála Pánu. Chci se s vámi podívat do knihy Genesis. Zanme ve 12. kapitole. Pemýšlím o Abrahamov život, o tom, jak s Abrahamem jednal Bh, a o

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ

BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ BOŽÍ HOJNOST A ZAOPATENÍ MARTIN KLUSO (Praha, íjen 2002) Jednou bájenou vcí, kterou od Boha mžete dostat, jsou dti. Když kážete dtem, nkdy zjistíte, že byste stejnou vc mli kázat i sami sob. Dám vám jeden

Více

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8

Hledání ženské vize. Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60. uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Hledání ženské vize Kulatý stl pro ženy ve vku 48-60 uskutenný v rámci projektu Quo vadis, femina? 14.2.2006 v kavárn Pod Vesuvem, Praha 8 Na prvním z dvanácti plánovaných kulatých stol poádaném v rámci

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006)

SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO. (Praha, bezen 2006) SOCIALISMUS V NÁS MARTIN KLUSO (Praha, bezen 2006) Vždycky, když pijdete na shromáždní, je tady spousta tch, kteí hovoí. Nemyslím jenom pirozen, že se obas snažíme udržet v klidu naše dti, ale mluvím o

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм

п ϵтϵoүɴ мⲁⲁϫϵ ммoϥ ϵcⲱтм мⲁⲣϵϥ cⲱтм ϵтϵoү ⲁⲁϫϵ oϥ ϵcⲱт ⲁⲣϵϥ cⲱт ϥcϩoүoⲣт ϭɪ oүo ɪ ϵтⲁϯ ⲁɪ ϩⲁ oүⲇⲱⲣo ʜ ϵтʙϵ oүϩϵoүⲱ ʜ ϵтʙϵ oүcⲱ ʜ ϵтʙϵ oүϣтʜ ʜ ϵтʙϵ ⲕϵ ϩⲱʙ тϵɪϵɪϵ Nag Hammadi Library Modlitba apoštola Pavla (codex 1 text 1) přeložil Vagrant

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Pednáška P. Adolf Pintí

Pednáška P. Adolf Pintí Pednáška P. Adolf Pintí Jak už tady zaznlo, jsem pedevším fará, psobil jsem pt let v Sušici, potom patnáct let na Táborsku ve tech, pti a posléze osmi farnostech a te už jsem skoro deset let v eských Budjovicích

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Vyhodnocování úspšnosti

Vyhodnocování úspšnosti Poítaové zpracování pirozeného jazyka Vyhodnocování úspšnosti Daniel Zeman http://ckl.mff.cuni.cz/~zeman/ Úspšnost zpracování PJ Jak ovit, že program funguje správn? 2 ásti: programátorská (nepadá to)

Více

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009)

NEMILUJTE SVT BURT ASBILL. (Svratka, íjen 2009) NEMILUJTE SVT BURT ASBILL (Svratka, íjen 2009) Rád bych se dnes dostal k tomu, jak pracuje satan, a k nkterým principm, které používá. Myslím, že když víme, jak pracuje, budeme ho schopni odhalit ve svých

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31)

Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch. Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Svatba Adriana a Oliver Mikolášková - Nautsch Kázání... šestý den -1.Mojž.1,24-31) Milé svatební shromáždění, chtěla bych Vás nyní ještě jednou pozvat do biblického příběhu o stvoření a ještě jednou se

Více

Poslání Domova sv. Alžbty

Poslání Domova sv. Alžbty Výroní zpráva o prbhu poskytování sociálních služeb v Domov sv. Alžbty v Jablunkov v roce 2007 Poslání Domova sv. Alžbty Domov sv. Alžbty v Jablunkov je uren zejména seniorm, kteí pro svoji nepíznivou

Více

Kain a Ábel (Gn 4,1-16)

Kain a Ábel (Gn 4,1-16) Kain a Ábel (Gn 4,1-16) 4:1 I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: "Získala jsem muže, a tím Hospodina." 2 Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí,

Více

5. Ned le postní, tematická homilie

5. Ned le postní, tematická homilie 5. Ned le postní, tematická homilie P t hlavních ástí eucharistické modlitby: 1. Preface - úvod 2. Epikleze vzývání Ducha svatého nad p inesenými dary 3. Slova ustanovení Toto je moje t lo, toto je má

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza.

KREVNÍ PLAZMA Krevní plazma je nažloutlá kapalina, jejíž hlavní složkou je voda a rozpuštné živiny, soli a glukóza. KREV vyjmenuje základní krevní tlíska urí význam krevních tlísek pro život popíše podstatu krevních skupin zhodnotí význam transfúze krve uvede píklady onemocnní krve Základním typem tlní tekutiny, která

Více

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo

Světlo pro člověka. 1. část Boží slovo Světlo pro člověka 1. část Boží slovo Úvodní slovo Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Gn 1,1-2 Na počátku stvořil Bůh nebesa a zemi. Země byla pustá a prázdná, temnota byla nad hlubinou a Duch

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004)

CO TO JSOU VÁNOCE. CECIL J. ducille. (Florida, prosinec 2004) CO TO JSOU VÁNOCE CECIL J. ducille (Florida, prosinec 2004) Chvála Pánu! Když jsme zpívali Svatý je náš Pán, velmi naléhav mi pišlo na mysl, že Bh se skrze nás chce projevit. Když ekneme Svatý, myslíme

Více

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ

STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ STAVBA SLOVA V UEBNICÍCH ESKÉHO JAZYKA PRO ZŠ PRO NESLYŠÍCÍ A ZŠ PRO ŽÁKY SE ZBYTKY SLUCHU Jedním z aktuálních problém vzdlávání neslyšících 1 dtí u nás je problém zvládnutí eštiny. Zatímco eština mluvená

Více

Setkání 18/04/2012 záznam

Setkání 18/04/2012 záznam Setkání 18/04/2012 záznam Autor: Štpánka Bednáová Verze/datum: 07/05/2012 Úvod FKP pedstavuje historicky 1. seskupení v R, které se zabývá klientským pístupem (Customer Experience CX) jedná se o neformální

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady.

Na této škole uím osm let. Líbí se mi tu, každá škola má své klady a zápory a tady jsou spíš ty klady. !" #$% & '()*+,, $,-./! -0 To nejlepší nakonec Ve školním roce 2007/2008 jsme mli v plánu vydat tyi ísla Realisty. Ti ísla jste již mli možnost si peíst a te držíte v rukou letos tvrté a poslední íslo

Více

! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " "

!  #!  $ % &    ' () *+ %+,  -. / , 0  ! " #! " $ % & " " " ' () *+ %+, " -. / ", 0 " " PL ROKU ZA NÁMI Výsledky za pl roku práce a snahy už všichni známe a te nastává to období, které má pro každého jiný význam. Pro devááky je toto období

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single

Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu. Techniky odkrývání bunk. Technika Naked Single. Technika Hidden Single Základní pojmy klasického sudoku hlavolamu Sudoku hlavolam (puzzle) obsahuje celkem 81 bunk (cells), devt vodorovných ádk (rows), devt svislých sloupc (columns) a devt skupin po 3 3 bukách nazývaných bloky

Více

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás

Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie. pracujeme pro Vás Personalizace, Sociální práce a zprostedkování podpory - píbhy z Velké Británie pracujeme pro Vás 1 Lidi 2 Státní strategie pro sociální pomoc ve Velké Británii 2011 Personalizace Podpora ízená lovkem

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Modul Práce s klientem Práce

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA

XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA XXX. NEÚNAVNÁ MODLITBA Škola duchovního života Písmo svaté: Stále se radujte, bez přestání se modlete. Ve všech životních podmínkách děkujte Bohu. Tak to Bůh po Vás chce v Kristu Ježíši. (1Sol 5, 16-18)

Více

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK

NERVOVÁ SOUSTAVA NEURON NERVOVÁ SOUSTAVA MOZEK NERVOVÁ SOUSTAVA vysvtlí význam nervové soustavy pro život lovka urí polohu CNS a obvodových nerv v tle popíše základní stavbu mozku, míchy a nerv vysvtlí na jakém principu pracuje nervová soustav rozumí

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz

Seminá Diakonie. 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Seminá Diakonie 2005 Zpracoval: Karel Kloda karel.kloda@volny.cz Obsah: I. Definice a cíl diakonie II. Historie diakonie v Bibli III. Osoba diakona IV. Strategie diakonie a její formy V. Analýzy diakonie

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Proud eky prof. Daniel Duda

Proud eky prof. Daniel Duda ást 1: A protéká jím eka Proud eky prof. Daniel Duda Jsme lidé s duchovní žízní. Ježíš zaslíbil hojnost duchovní vody. A pesto, jsme-li estní, i když jsme jej pijali a možná známe celá léta, mnozí z nás

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson

1. 4. 2011. Tvorba systému zameného na lovka. Helen Sanderson Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 1 Tvorba systému zameného na lovka Helen Sanderson 2 lovk 3 lovk Vdt, co je pro daného lovka dležité a jak jej dobe podporovat Zjistit, co by chtl do budoucna

Více

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA

PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA PÍRUKA PRO OBCHODNÍKA AQUAWELL (CZ) s.r.o. POSTUP DEMONSTRACE VE FIRM 1 I. Než vstoupíme do firmy. Obchodník musí být pipraven na práci u zákazníka.vyžaduje to osobní pípravu. 1. Kontrola materiál k prezentaci

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6

KESANSKÝ ASOPIS O RODIN. Z áí 2007 1 6 KESANSKÝ ASOPIS O RODIN Z áí 2007 1 6 !"#! "$%"&" ' ( ) "!$! * +,#&!-."/01 2# & ''"3!"# 4 5 6& "'7"!&"#& 8 9 & " 8 + "''& : + "'" 5'6 ; !" #$%&' Milí tenái, když se podívám z okna, vidím ulici, na které

Více

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn.

FARNOST DOLNÍ LOUKY KOSTEL SV. MARTINA POAD BOHOSLUŽEB. Datum Den as Liturgické slavení / Intence Pozn. 29.12. NEDLE 9:00 Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa Za rodinu Synkovu a Neasovu Za Rženu Volgemutovu, celou rodinu a +++ 30.12. PONDLÍ 31.12. ÚTERÝ 15:30 1.1. 2014 STEDA 9:00 2.1. TVRTEK Sv. Silvestra

Více

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu

Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu HN.IHNED.CZ 17. 1. 2011 Firmy hledají hvzdy. Ale ne za každou cenu Fokus Top 10 profesí roku 2011. Firmy si mnohem pelivji vybírají a žádají hotové specialisty. Na zauování není as Ekonomika ožívá a s

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová

O knize Léčebný kód. Od: Ing. Jaroslava Švajcrová O knize Léčebný kód Od: Ing. Jaroslava Švajcrová Léčebný kód = převratná léčba vlastní bioenergií Úvod Jeden z autorů, původním povoláním kněz a poté lékař (psychiatr) měl svoji rodinu, kterou hluboce

Více

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na

Ad 1) Uvdomujeme si, že není možné ovlivovat pouze jednu a to ohroženou skupinu. Aktivity se zamují na Rok rovných píležitostí pro všechny koní seznamujeme Vás s výstupy programu EU EQUAL v oblasti rovných píležitostí žen a muž. A zveme na konferenci k tomuto tématu "Od teorie k praxi úspšné píbhy, která

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961.

Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pacovská 350, Praha 4 Obor: Sociální pedagogika Pedmt: Prof. Dr. Jindich Mánek: Pístup k Písmu. Praha 1961. 22. ervence 2008 Michaela Molková Jak si jist

Více

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení

Finanní vzdlanost. Fakta na dosah. eská bankovní asociace. Executive Summary. 6. bezna 2006. Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Finanní vzdlanost eská bankovní asociace 6. bezna 2006 Executive Summary Metodika Hlavní zjištní Závrená doporuení Fakta na dosah 1 Metodika Výzkum byl realizován formou osobních ízených rozhovor. Dotazování

Více

Biblická východiska svátosti smíení

Biblická východiska svátosti smíení Biblická východiska svátosti smíení Úvod Dostal jsem dnes takka nemožný úkol zastoupit otce Aleše Opatrného, jemuž se nemžu vyrovnat ani kvalitou pednesu, ani genialitou a hloubkou myšlenek, takže spíše

Více

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou.

Aditivní barevný model RGB pidává na erné stínítko svtla 3 barev a tak skládá veškeré barvy. Pi použití všech svtel souasn tak vytvoí bílou. Model CMYK V praxi se nejastji používají 4 barvy inkoust a sice CMYK (Cyan Azurová, Magenta Purpurová, Yellow - Žlutá a Black - erná). ist teoreticky by staily inkousty ti (Cyan, Magenta a Yellow) ale

Více

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha

Žít plný život. Obsah. George O. Wood. ...pinášející ovoce Ducha Žít plný život...pinášející ovoce Ducha George O. Wood Obsah 1. Vytvoení seznamu 2. Žij plný život s láskou 3. Žij plný život radostn 4. Žij plný život v pokoji 5. Žij plný život trpliv 6. Žij plný život

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

přírodní (kmenové) náboženství šamana

přírodní (kmenové) náboženství šamana Světová náboženství Úvod již pravěcí lidé uctívali přírodní živly, zvířata i totemy jako božstva dodnes žijí ve světě kmeny, které vyznávají přírodní (kmenové) náboženství (důležitá postava šamana) náboženství

Více

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení

Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Katechetické možnosti trvalé výchovy ke svátosti smíení Úvod Všechny vás zdravím a peji pkné odpoledne. A dovolte, abych vám vyjádil svj obdiv a vdnost za to, že vytrváváte v katechetické služb, protože

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.)

Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, mezipedmtové vztahy apod.) Vzdlávací obsah vyuovacího pedmtu anglický jazyk pro 1. stupe: 3. roník Oekávané výstupy RVP Školní výstupy Uivo Poznámky (prezová témata, rozumí jednoduchým pokynm a vtám, adekvátn na n reaguje pochopí

Více