Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů:"

Transkript

1 Land and Power Skandál, který provází novou vlnu investic do půdy Nová vlna skupování půdy nepředstavuje novou investici do zemědělství, na kterou čekaly miliony lidí. Zvýšeným zájmem o půdu jsou postiženi nejvíce právě nejchudší. Z výzkumu Oxfamu vyplynulo, že místní lidé ztrácí v boji o půdu v porovnání s místními elitámi, domácími a zahraničními investory. Chybí jim možnost domoci se svých práv a prosazovat své zájmy. Společnosti a vlády by měly přijmout rychlá opatření na podporu dodržování pozemkových práv obyvatel žijících v chudobě. Pokud mají nové investice do zemědělství zlepšit potravinovou bezpečnost a vytvářet nové možnosti obživy, je nutné aby se změnil poměr sil mezi investory a místními komunitami. Shrnutí Mezinárodní investice hrají důležitou roli v rozvoji a snižování chudoby. Zodpovědně využitá investice, která vychází z efektivního regulačního rámce, může zlepšit živobytí místních obyvatel a vytvořit nová pracovní místa, napomoci rozvoji služeb a infrastruktury. Současné trendy skupování půdy však tomuto ideálnímu stavu neodpovídají. Půda je důležitým bohatstvím každé země. Na půdě závisí potravinová bezpečnost milionů lidí. V důsledku zájmu investorů dochází k ohrožení půdy, která představuje důležitý zdroj obživy místních obyvatel. Vlivem velkého množství investic dochází k vyvlastňování půdy, podvodům, porušování lidských práv a ničení tradičních způsobů obživy. Bez národních a mezinárodních opatření, které zajistí ochranu práv obyvatel žijících v chudobě, zhorší tato nová pozemková horečka životy mnoha chudých rodin. Tyto rodiny jsou v mnoha případech ze své půdy vystěhovány bez spravedlivého odškodnění. Od roku 2001 bylo v rozvojových zemích pronajato nebo prodáno 227 milionů hektarů půdy, což je oblast pokrývající západní Evropu. Tuto půdu využívají zejména mezinárodní investoři. Podle výzkumu provedeného organizací Land Matrix Partnership proběhl veškerý objem záborů půdy v posledních dvou letech 1. Současný nárůst těchto transakcí může být způsoben krizí cen potravin, která proběhla v letech Krize vedla investory a vlády, po desítkách let zanedbávání, k obrácení pozornosti na zemědělství. Tento zájem o půdu není něčím, co pomine; tento trend řídí silní hráči. Při nákupech půdy se často počítá s jejím využitím pro produkcí potravin na vývoz nebo produkcí biopaliv. Tyto nákupy lze oprávněně nazývat zabíráním půdy. Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů: Porušují lidská práva a zvláště rovná práva žen; Ignorují princip svobodného, předchozího a informovaného souhlasu postižených uživatelů půdy, zvláště původních obyvatel; 1

2 Ignorují dopad na sociální, ekonomické a genderové vztahy a na životní prostředí; Vyhýbají se transparentním smlouvám s jasnými závazky v oblasti zaměstnanosti a sdílení přínosu; Vyhýbají se demokratickému plánování, nezávislému dohledu a smysluplné participaci. 2 Tento dokument se detailně zabývá pěti příklady záborů půdy: v Ugandě, Indonésii, Guatemale, Hondurasu a Jižním Súdánu. Snaží se porozumět dopadu záboru půdy na chudé obyvatele a jejich komunity, identifikovat skryté příčiny mezi firmami, místními komunitami a hostitelskými vládami a určit úlohu mezinárodních investorů a domácích vlád. Některé případy se dotýkají nuceného vysídlení často násilného více než 20 tisíc lidí z jejich půdy a domovů a také ničení jejich úrody. V jiných případech se dozvídáme, že postiženým komunitám nebylo umožněno rozhodovat o půdě, kterou používali a na které závisí. Ve většině případů nebyla práva obětí záborů půdy respektována. V oblastech, kde již k vystěhování došlo, se objevují konflikty, byla zničena potravinová bezpečnost místních obyvatel i jejich živobytí, často nemají kde bydlet a chybí jim naděje do budoucna. Většina postižených lidí obdržela jen malou nebo vůbec žádnou kompenzaci. Ve snaze dát svůj život dohromady narážejí na vyšší nájmy, málo pracovních příležitostí a ohožení vlastního zdraví. a bojovali o to, aby se jejich životy vrátily do starých kolejí. Často musí platit vyšší nájmy, nalézají jen málo pracovních příležitostí a riskují své zdraví. Tato studue bohužel potvrzuje výsledky studijí o záborech půdy, které byly provedeny v minulosti. Jedná se o obrácený vývoj. Kde je nouze, tam je příležitost. Mnoho vlád a elit v rozvojových zemích nabízí velké rozlohy půdy určené pro velkoplošnou zemědělskou výrobu za ty nejnižší možné ceny. To představuje výrazný odklon od závazků uzavřených na mezivládní úrovni od iniciativy L Aquila Food Security Initiative až k africkému programu rozvoje zemědělství Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) které zdůrazňovaly podporu zásadní role malých farmářů a zvláště pak žen 3. Spíše Farmáře však spíše než tolik potřebné podpory ovlivňují rizika, která vznikají v důsledku pozemkových dohod zmíněných v této studii. Zvyšující se zájem o zemědělskou půdu by měl pro malé farmáře a další osoby držící práva na půdu představovat dobrou zprávu. Zdá se ale, že opak je pravdou. Místní vlastníci práv na půdu ztrácí svá práva ve prospěch místních elit a domácích a zahraničních investorů. Chybí jim totiž možnost efektivně vymáhat svá práva a prosazovat své zájmy. K tomu, aby se zlepšily životy těchto lidí je potřeba zajistit, aby k převodům půdy nedocházelo bez předchozího svobodného a informovaného souhlasu obyvatel postižených komunit. Národní vlády mají povinnost chránit práva a zájmy svých občanů a vlastníků práv k půdě. Případy zmíněné v této studii však poukazují na selhání vlád v ochraně vlastních obyvatel. Místo toho se zdá, že se vlády spojují s investory a lákají je nízkou cenou a dalšími pobídkami. Navíc často pomáhají s vysídlením místních obyvatel. Zdá se, že tam, kde působí mezinárodní investoři se zodpovědnou politikou, se daří implementovat pravidla a standarty regulujícící investice a využívání zdrojů. Přestože místní komunity mohou využívat pro řešení situace mechanismu pro podávání stížností, pravděpodobně nejsou moc využívány. Zdá se, že ostatní iniciativy zábory půdy spíše oceňují. Celkově je reakce mezinárodního společenství na zábory půdy velice slabá. 2

3 Domácí a hostitelské vlády, investoři, firmy, mezinárodní společenství a občanská společnost, všichni tito aktéři hrají v tomto procesu důležitou roli. Pochybení musí být napravena aby byl zajištěn respekt k lidským právům a veřejnému zájmu a zároveň bylo reagováno na nejdůležitější problém, kterému čelí zemědělské oblasti v rozvojových zemích. Doporučení: Spravedlnost v případech zmíněných v následujícím textu: Stížnosti komunit zmíněných v této studii musí být vyslyšeny. Právo komunit na půdu musí být respektováno a křivdy spáchané na postižených komunitách musí být napraveny. Ti, kteří profitují z mezinárodních obchodů, musí pomoci zajistit, že se tak stane. Investoři a společnosti, které jsou součástí dodavatelského řetězce, musí použít svůj vliv k zajištění ochrany práv obyvatel zasažených komunit. Vlády: Lokální vlastníci půdy a komunity musí mít vyšší pravomoci v rámci obchodů s půdou. Vlády by měly přijmout silná a mezinárodně aplikovatelná opatření, které udají podmínky správného zacházení s půdou a přírodním bohatstvím. Vlády zemí, do nichž plynou investice: Tyto vlády by měly respektovat a chránit existující práva k užívání půdy, zajistit dodržování principu svobodného a informovaného souhlasu a také zajistit, že ženy mají stejná práva v přístupu a kontrole půdy jako muži. Investující společnosti: Investoři by měli respektovat všechna existující práva k užívání půdy. Měli by zajistit, že je ve všech smlouvách dodržen princip svobodného a informovaného souhlasu, a hledat alternativy k převodu práv k půdě od malých producentů potravin. Měli by se řídit správným zhodnocením dopadu na sociální struktury a životní prostředí (včetně využití vodních zdrojů) a reagovat na problémy s potravinovou bezpečností. Investoři: Investoři by měli přijmout plnou zodpovědnost za celý dodavatelský řetězec. Měli by požadovat, aby všechny zemědělské operace, které financují nebo je používají jako dodavatele, dodržují výše zmíněné principy. Zároveň by také měly zajistit nápravu existujících problémů. Vlády zemí, z nichž pocházejí investice: Vlády zemí, z nichž pocházejí investice, by měly požadovat, aby investující společnosti otevřeně informovaly o svých aktivitách, zajistily užívání standartů a opatření chránící drobné farmáře a místní obyvatele. K tomu by taky mělo docházet v rámci rozvojových finančních institucí, jako je například divize světové banky zaměřená na půjčky soukromému sektoru International Finanace Corporation. Z národních legislativ by měly být odstraněna opatření, která podporují bezhlavé získávání půdy, například pro biopaliva. Vlády by se rovněž měly vyhnout zavádění podobných opatření v budoucnu. 3

4 Občané: Veřejnost může investory a obchodníky vyzívat k větší zodpovědnosti skrze voleby, spotřebitelské chování, penzijní fondy a další investice. Organizace občanské společnosti, mohou, společně s médii a výzkumnými institucemi, využít mechanismy zodpovědnosti, ukázat špatné praktiky, informovat o dobrých postupech a pomoci vybudovat transparentní systém. 4

5 1 Akvizice půdy: trendy a hnací mechanismy Úvod Mezinárodní investice hrají zásadní roli v rozvoji a snižování chudoby. Pokud je investice provedena zodpovědně a je správně regulována, pak může zlepšit živobytí místních obyvatel, přinést pracovní místa, služby a zlepšit infrastrukturu. Oxfam ses tímto faktem setkává ve své činnosti, kdy čas od času spolupracuje s komerční sférou na propagaci investic právě v chudých komunitách 4. Současná vlna investic do půdy se velmi liší. Dochází ke zvyšování tlaku na půdu, na důležitý zdroj každé země, na které závisí potravinová bezpečnost milionů lidí žijících v chudobě. Velké množství investic vedlo k vyvlastňování, podvodům, porušování lidských práv a ničení tradičních způsobů obživy. Bez národních a mezinárodních opatření, které zajistí ochranu práv obyvatel žijících v chudobě, zhorší tato moderní pozemková horečka životy mnoha chudých rodin. Rodiny jsou v mnoha případech ze své půdy vystěhovány a odškodnění se dočkají jen těžko. Rostoucí počet akvizic půdy Obr 1: Zábory půdy ve světě Od roku 2001 bylo zakoupeno 227 milionů hektarů, což je území velikosti severozápadní Evropy. Zdroj: Land Matrix Partnership Předběžný výzkum provedený organizací Land Matrix Partnership 6 naznačuje, že od roku 2001 bylo prodáno, pronajato, licencováno nebo bylo jednáno o prodeji či pronájmu půdy o rozloze 227 milionů hektarů. Přičemž většina těchto investic byla provedena po roce V důsledku nízké transparentnosti v obchodování s půdou je velice těžké zjistit, o jaké množství půdy se přesně jedná. Údaje, které poskytla organizace Land Matrix Partnership pochází z velkého množství zdrojů. Patří mezi ně například Světová banka se zdá hluboce rozpolcená. Zatímco zpráva podporuje globalizační agendu banky, podtext vyjadřuje na každé straně neshodu s politikou banky. Britský deník The Telegraph informuje o zprávě Světové banky, Rising Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 5 oficiální zprávy vlád, akademické výzkumy, webové stránky firem, zprávy z tisku a několika málo dostupných smluv. Do dnešního data prozkoumala Land Matrix Partnership 1100 smluv týkajících se 67 milionu hektarů půdy. Polovina zabrané půdy je v Africe a pokrývá území skoro srovnatelné s velikostí Německa. Přes 70 % z celkového počtu prozkoumaných smluv se týká zemědělství 7. Současné výzkumy ukazují, že rozsah tohoto jevu je mnohem větší než se předpokládalo 8. Vzrůstající zájem o nákup nebo pronájem má řadu důvodu. Tento trend však s sebou nese řadu negativních dopadů na původní vlastníky nebo nájemce půdy. Některé z těchto transakcí mají formu záborů půdy jak je nedávno definovalaorganizace Land Coalition (ILC) (viz Box 1: Tiranská deklarace). Toto rovněž platí pro pět případových studií popsaných v následujícím textu. Trend velkých pozemkových transakcí byl zezačátku chápán spíše pozitivně a to i řadou mezinárodních organizací, jako je například Světová banka nebo Organizace spojených národů. Postupem času se ukázaly možné negativní dopady a začala převažovat skepse a kritický tón. Narůstají obavy, že pokud nedojde k zastavení masivních záborů půdy, budou převažovat pouze 5

6 negativní dopady. Existuje několik zdokumentovaných případů velkých prodejů či pronájmů půdy, které měly na místní komunity pozitivní dopady. Media, akademické instituce nebo nevládní instituce pak ale popisují mnoho dalších případů, kdy investice nepřinesly slibované dopady a naopak zničily živobytí místních lidí bez ohledu na jejich práva. Odborníci v současné době veřejně vyzývají investory, aby jim poskytli informace o pozemkových transakcích podporujících boj proti chudobě a ty tak mohly být zdokumentovány 9. Ve své nejnovější zprávě o půdě konstatuje Světový výbor pro potravinovou bezpečnost, Vysoký expertní panel o potravinové bezpečnosti a výživě (HLPE/FSN): Všeobecně se předpokládá, že vyšší objem investic do zemědělství je nutný pro zvýšení výnosů, což by pak zlepšilo potravinovou bezpečnost v mnoha částech světa. Mohou mezinárodní investice do půdy znamenat zlepšení zemědělské produktivity a lepší Rizika neinvestování v Africe: Změškání největších příležitostí k růstu Susan Payne, CEO, Emergent EmVest, Food Security Summit, Kapské město, květen možnosti obživy na venkově? Současné zkušenosti ukazují pouze několik podobných případů. Velké investice spíše ničí potravinovou bezpečnost, příjmy, živobytí a životní prostředí místních obyvatel 11. Zábory půdy představují ve své současné podobě znepokojující trened. Půda a její vlastnictví je zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti, živobytí i celkovému snižování chudoby. Box 1: Tiranská deklarace Organizace International Land Coalition (ILC) se skládá ze 116 organizací od společenských skupin až po Oxfam a Světovou banku. Na svém setkání albánské Tiraně ILC odsoudila a definovala zábory půdy: Odsuzujeme všechny formy záborů půdy, ať již jsou mezinárodní nebo národní. Odsuzujeme zábory půdy na lokální úrovni, zvláště ty provedené místními elitami, uvnitř komunit, či mezi členy rodiny. Odsuzujeme velkoplošné zábory půdy, jejichž počet v posledních deseti letech strmě vzrostl a které definujeme jako akvizice nebo koncese, které splňují jeden nebo více z následujících bodů: (i) Porušují lidská práva, zvláště pak rovná práva žen; (ii) Nejsou učiněny na základě svobodného a informovaného souhlasu dotčených uživatelů půdy daného předem; (iii) Nejsou založeny na důkladném hodnocení nebo neberou v úvahu sociální a ekonomické dopady a dopady na životní prostředí včetně způsobu jakým zacházejí s různými pohlavími; (iv) Nejsou založeny na transparentních smlouvách, které specifikují jasné závazky o aktivitách, zaměstnanosti a sdílení užitků; (v) Nejsou založeny na efektivním demokratickém plánování, nezávislém dozoru a smysluplné spolupráci. Mnoho investicí [...] nesplnilo očekávání a místo produkce udržitelných výnosů způsobily ztráty a ponechaly místní obyvatele v horší situaci než by byli bez takové investice. Ve skutečnosti, i když bylo vyvinuto úsilí k pokrytí širokého spektra situací, prokazují případové studie, že v mnoha případech byl užitek menší než očekávání či vůbec nenastal. World Bank (2011) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 12 Zdroj: International Land Coalition (ILC) (2011) Tirana Declaration: Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition, (polední přístup v červenci 2011). 6

7 Nové požadavky na půdu Současná vlna obchodování s půdou s půdou se nijak zásadně neliší od předchozích. Rozdílem je pouze rozsah a rychlost, s jakou k němu dochází. Vysvětlení je možné najít v potravinové krizi, která proběhla v letech Investice do zemědělské půdy se v současné době stávají jednou z nejlepších investic. Jim Rogers, Investor , a současné finanční krizi. Potravinová krize opět obrátila pozornost vlád a investorů na dlouhodobě opomíjené zemědělství. Finanční krize zase způsobila potřebu hledání nových příležitostí. Pro mnohé investory byla půda a zemědělství sázkou na jistotu 14. Zájem o půdu trvá i v současné době. A zřejmě ještě poroste, poptávka zatím nebyla uspokojena. Zájem o půdu pohání několik faktorů. Jedním z faktorů je světová populace, která pravděpodobně poroste ze sedmi miliard v roce 2011 až k devíti miliardám v roce Dalším důležitým činitelem je světová ekonomika, která by měla do roku 2050 ztrojnásobit. Bude tedy vyžadovat více přírodních zdrojů a zemědělských surovin 15. Na celém světě dochází ke změně skladby jídelníčku. Změna se týká zejména vyšší spotřeby produktů, které vyžadují větší využívání půdy jako jsou například živočišné produkty (maso, mléčné výrobky, vajíčka a ryby) a balené potraviny 16. Palmový olej se stal nejvíce konzumovaným jedlým olejem na světe. Při návštěvě supermarketu se dá najít až v polovině balených potravin a hygienických výrobků 17. Očekává se, že se jeho výroba do roku 2050 zdvojnásobí. To způsobí nárůst rozlohy půdy pro pěstování na 24 milionu hektarů, což představuje území šestkrát větší než Nizozemsko 18. K uspokojení nárůstu poptávky po potravinách bude muset být využívána půda, která už v současnosti čelí tlaku důsledkem klimatických změn nebo tenčících se zdrojů vody. Půda je současně rovněž intenzivně využívaná k produkci biopaliv, ochraně lesů, produkci dřeva a dalších surovin. Vodní zdroje, které jsou v současné době vzácnější než půda, jsou jedním z faktorů, který stojí za zvyšujícím se objemem investic do půdy. Skoro tři miliardy lidí žijí v oblastech, kde poptávka po vodě převažuje nad jejími zásobami 19. V roce 2000 žilo 500 milionů lidí v zemích, které trpěly chronickým nedostatkem vody. Tento počet do roku 2050 vzroste na čtyři miliardy 20. Poptávka po vodě do roku 2030 vzroste o 30 % 21. Roste rovněž i produkce surovin, které se nepoužívají k produkci potravin. jakými je například textil, dřevo nebo papír, ale také biopaliva a bioplasty tváří v tvář klimatické změně a nevyhnutelnému vyčerpání fosilních paliv. Závazky, jako je například cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2020 podílu 10 % paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů, představují, tlak na zabírání půdy pro produkci biopaliv. To ukazuje jednu z hlavních příčin růstu cen potravin a nespolehlivosti v zásobování potravinami 22. Nedostatek půdy a volatilita cen potravin na světovém trhu vedly bohatší země, které jsou závislé na dovozu potravin, k zabírání velké rozlohy půdy v zahraničí za účelem produkce potravin k uspokojení domácí poptávky. Zatímco někteří investoři tvrdí, že půdu používají k produkci zemědělských plodin, mnozí ji mohou kupovat půdu pouze za účelem spekulací v očekávání růstu cen v budoucích letech (termín je znám jako land banking ). Analýza Světové banky z roku 2011, která zahrnovala hodnocení 56 milionů hektarů půdy prošlé pozemkovými transakcemi, konstatovala, že na 80 % z této půdy neproběhla žádná aktivita. To naznačuje, že jsou předmětem land bankingu 23. 7

8 To vše se děje v době, kdy světový podíl půdy dostupné pro zemědělství dosáhl vrcholu 24. Ve skutečnosti se však tento podíl zmenšuje, protože zemědělská půda ubývá kvůli urbanizaci a degradaci půd 25. Box 2.1: Mýty o půdě Mýtus: Existuje mnoho neužívané půdy, která se dá zužitkovat. Statistické databáze a satelitní snímky vedly vědce a investory k domněnkám o tom, že je na světě mnoho nevyužívané půdy. Například Světová banka citovala v roce 2010 výzkum, který uváděl, že 445 milionů hektarů půdy se nepoužívá, ale má potenciál pro zemědělskou produkci. Jednalo se o nezalesněnou a nechráněnou půdu s hustotou obyvatelstva menší než 255 osob na kilometr čtvereční (či 20 hektarů na domácnost). Nicméně tato data mají jen malou vypovídací hodnotu, pokud nejsou doložena terénním výzkumem. Satelitní snímky neukazují, jakým způsobem je půda využívána pro vícepolní hospodaření, pastevectví, lov, sběr, nebo další důležité činnosti, ke kterým může být nevyužívaná půda používána. HLPE/FSN tvrdí, že v současné době již skoro neexistuje hodnotná půda, která není buď nějakým způsobem užívána, nebo nemá důležitou funkci ve vztahu k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu pak jakýkoliv zábor půdy, která byla považována za dostupnou, působí negativně buď na dosavadního uživatele půdym nebo na životní prostředí. Voda nebo půda nepředstavuje na mnoha místech omezení zemědělství. Studie provedená organizací Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), která zkoumala velkoplošné transakce s půdou v Malijském regionu Office du Niger region, ukázala, že během období sucha neexistuje nepoužitá voda. Voda, která bude použita pro účely nových zavlažovacích projektů, bude chybět tradičním farmářům v Mali, Nigeru a Nigérii. Podobně také Lester Brown upozornil na fakt, že, že nové transakce s půdou v Etiopii a Jižním Súdánu postihnou tok Nilu v Egyptě, který je na něm závislý. Zdroje: World Bank (2010) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? ; High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011) Land tenure and international investments in agriculture, Rome: Committee on World Food Security, HLPE Report 2, July 2011; Johannes Baumgart (2011) Assessing the contractual arrangements for large scale land acquisitions in Mali with special attention to water rights, Berlin: GIZ; Lester Brown (2011) When the Nile runs dry, The New York Times, 1 June, (poslední přístup v červenci 2011). Mýtus: Pozemková reforma nefunguje. Obecně přijímanou představou je doměnka, že pozemková reforma neřeší problémy s půdou. Opak však ukazují některé úspěšně provedené pozemkové reformy například provedené v Indonésii, Malajsii, Thanjsku nebo číně. Jejich zemědělské sektory jsou převážně založené na malých rodinných farmách spravovaných svými majiteli. V případě Číny byla zemědělská struktura, jejímž základem jsou drobná hospodářství, ustavena pozemkovou reformou. V Thajsku zamezil vzniku velkých majetků zákon přijatý v 19. Století, který omezil vlastnictví půdy na 4 ha. Japonsko také prošlo velmi úspěšnou komplexní pozemkovou reformou, která obsahovala mimo jiné i stropy pro vlastnictví půdy. Zdroje: Rogier van den Brink, Hans Binswanger, John Bruce, Frank Byamugisha and Glen Thomas (2006) Consensus, Confusion, and Controversy: Selected Land Reform Issues in sub-saharan Africa, World Bank Working Papers No. 71, Washington, D.C.: World Bank; Ha Joon Chang (2009) Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent, Journal of Peasant Studies, 36(3):

9 Ochráněná půda znamená potravinovou bezpečnost Pro malé producenty potravin je přístup k půdě velmi důležitý. Farmáři bez půdy jsou definováni jako bezzemci pracující na farmách. Mnozí malí farmáři se obávají ztráty půdy a statusu bezzemka, protože to znamená ztrátu zabezpečení potravinami a příležitostí pro rozvoj. Záborům půdy podléhají ve společnosti nejvíce opomíjené skupiny. Předcházet takovým záborům půdy je velice důležité pro snižování chudoby a ochranu lidských práv. Z historie je zřejmé, že jakákoliv změna v pozemkových poměrech je provázena diskriminací pohlaví a neexistuje žádný důvod domnívat se, že současné změny (včetně nového komerčního tlaku na půdu) budou nějakým způsobem jiné. Půda není jen důležitým výrobním zdrojem. Slouží jako záchranná síť při selhání jiných způsobů obživy a v případě, že ekonomika nenabízí žádné příležitosti, dokonce i pro rodiny, Elizabeth Daley (2011) Gendered impacts of commercial pressures on land, ILC/CIRAD/Mokoro 28 které přestaly z půdy žít přímo. Půda má několik dalších sekundárních možností využití, které jsou také životně důležité pro blahobyt rodin. Půda může poskytovat píci, ořechy, ovoce, kořeny, léčivé byliny a byliny použitelné pro vaření, barviva, materiál pro výrobu provazů, dřevo, a materiál pro stavbu střech a plotů. Tyto suroviny se často nalézají na společné (obecní) půdě a jsou důležité zejména pro ženy. Půda také poskytuje prostor pro společenské, kulturní, náboženské aktivity a jako taková je důležitá pro udržení identity a duševní pohody společenství a jeho členů. Mnoho výzkumů ukázalo, že bezpečný přístup k půdě nebo její vlastnictví je spojeno s výrazným úbytkem hladu a chudoby 26. Jak ukazuje analýza Světové banky, toto se potvrzuje také při přechodu z mikro na makro úroveň. Analýza pozemkové politiky v 73 zemích mezi lety 1960 a 2000 ukázala, že země, které začaly se spravedlivějším rozdělováním půdy, vykázaly dvakrát až třikrát větší míru růstu než země, které s takovým rozdělováním nezačaly 27. Přesto stále chybí spravedlivý přístup k půdě a její kontrola v agendě národních a mezinárodních politiků. Od zemědělské reformy v sedmdesátých letech s námi ženami stát nepočítal. Je velmi obtížné nemít přístup k půdě a nemoci například vypěstovat ani banánovník. Pro nás ženy je těžkým břemenem, že nejsme hodny půdy, či domu. Uvědomily jsme so to a rozhodly se bojovat za náš přístup k půdě. Fernanda Rodríguez, 40 let, Bajo Aguán, Honduras. Pro ženy na celém světě je nedostatek přístupu k půdě a jejímu vlastnictví klíčový faktorem (a výsledkem) nerovného postavení pohlaví. V Guatemale například vlastní 8 % farmářů 78 % půdy používané k produkci. Z malých vlastníků, kteří kontrolují zbývající část půdy je jen 8 % žen 29. V zemědělských oblastech nutí ženy nedostatek přístupu k půdě ke sběru plodin na farmách, kde jsou placeny méně než muži. Ženy pracující na farmách mohou být také obětmi sexuálního násilí a jejich práce je často podceňována. Ženy v zemědělských oblastech často končí s dvojitým břemenem obstarávání obživy a starosti o domácnost,přičemž muži cestují za prací to je další důsledek nedostatku půdy 30. Ženy mají také těžkou pozici v konfliktech o půdu, kde se setkávají s množstvím těžkostí 31. Sexismus zákonodárců se projevuje diskriminačními zákony a ženy mají často jen málo příležitostí účastnit se rozhodovacího procesu v rámci navrhování nových zákonů, projektů a smluv. Také obvykle mají menší příjem, což snižuje jejich schopnost koupit půdu, když je nějaká k mání. Celkově vzato je násilí na opačném pohlaví běžnou součástí konfliktů o půdu. Závěry z výzkumů záborů půdy v Africe ukazují, že ženy při nich přicházejí zkrátka 32. Majetková práva žen jsou méně zabezpečena a je jednodušší na ně zacílit pozornost. Ženy také více závisí na druhotném užití půdy, které je v rámci velkoplošných transakcí často ignorováno. Navíc, ačkoli ženy tvoří většinu farmářů, muži kontrolují půdu a příjmy z ní a to i v případě, že jde o výsledky práce žen. V praxi tak nová komerční příležitost znamená, že muži získají kontrolu nad půdou a ženy k ní ztratí 9

10 přístup. Nové zdroje příjmu z půdy představují nová břemena pro ženy a zisky pro muže. Nová soutěž o půdu mezi biopalivy a rostlinami na potraviny vede k nižší nabídce potravin za vyšší ceny. To pravděpodobně více zasáhne ženy než muže, protože ženy mají tendenci k převzetí zodpovědnosti za to, aby měla rodina dost jídla 33. Box 3: Mýty o pozemkových transakcích Mýtus: Nové investice se koncentrují na půdě o kterou není zájem Navzdory proklamacím se investoři zajímají o tu nejkvalitnější půdu. Hledají území s úrodnou půdou s dobrým přístupem k vodním zdrojům, blízkou infrastrukturou a trhy, aby zajistili životaschopnost svým investicím. Tato mapa porovnává umístění nových, rozsáhlých zemědělských koncesí (černé tečky) s hustotou obyvatelstva (tmavší odstíny šedé představují hustotu zalidnění) v provincii Luang Prabang, Laos. Rozsáhlé projekty bývají lokalizovány tak, kde žije většina lidí. Další analýza ukazuje, že jsou to také místa, kde je míra chudoby nižší a kde již byla půda používána pro výrobu potravin. Nejednalo se tedy o prázdné a nevyužívána pozemky v chudých regionech Zdroje: University of Bern, Switzerland, Centre for Development and Environment (CDE). Mýtus: Projekty pomohou zajistit zabezpečení potravinami a energií. Výzkum Oxfamu v Etiopii, Ghaně, Mali, Mosambiku, Senegalu a Tanzanii zjistil, že většina pozemkových transakcí provedených v Africe byla provedena za účelem exportu komodit včetně biopaliv a řezaných květin. V Mosambiku, kde přibližně 35 % domácností trpí chronickým nedostatkem potravin, bylo pro produkci potravin schváleno pouhých hektarů z celkového množství hektarů zemědělských investic provedených mezi lety 2007 a Smluvní ustanovení o neomezeném exportu a fakt, že malí producenti ztrácí svůj klíčový zdroj obživy, může spíše zhoršit než zlepšitpotravinovou bezpečnost. Navíc krátká návratnost investic může lákat investory k užívání neudržitelných zemědělských postupů, což v delším časovém horizontu ničí zemědělskou produkci. Výzkum také ukazuje, že současné náklady na produkci biopaliv jsou pro africké země prohibiční, což znamená, že k tomu, aby byly ekonomicky životaschopné, musí být suroviny exportovány na trhy v USA a Evropě. Zdroje: Tinyade Kachika (2010) Land Grabbing in Africa: A Review of the Impacts and the Possible Policy Responses, Oxford: Oxfam International Pan Africa Programme. International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, duben

11 Mýtus: Projekty vytvoří nová pracovní místa. Přestože je tato skutečnost prezentována jako klíčový benefit velkoplošných transakcí, místní agentury podporující zaměstnanost neregistrují nové smlouvy a velice zřídka se nějaké smlouvy v praxi objeví. I když nedostatek monitoringu ztěžuje vyčíslení, zdá se, že pracovních míst je málo, na krátkou dobu (končí na konci plánovacího období, či po zavedení mechanizace), jsou sezónní a málo placená. Výzkumy zemědělských investic v západní Africe ukazují, že pro místní obyvatele bylo vytvořeno jen velice málo míst, zatímco pastevci a ženy kteří závisí na půdě, stromech a vodě strádali v důsledku omezeného přístupu k půdě. Zdroje: Lorenzo Cotula (2011) Land Deals in Africa: What is in the Contracts? London: International Institute for Environment and Development; Thea Hilhorst, Joost Nelen, Nata Traoré (2011) Agrarian Change Below the Radar Screen: Rising Farmland Acquisitions by Domestic Investors in West Africa: Results from a Survey in Benin, Burkina Faso and Niger, příspěvek prezentován na konferenci International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, duben Mýtus: Projekty přinesou daňové příjmy. Hostitelské vlády mají tendenci vzdát se v honbě za investicemi příjmů tím, že nabízí investiční pobídky. V roce 2008 nabídla pákistánská vláda daňové úlevy, bezcelní dovoz vybavení, 100% vlastnictví půdy ve speciálních svobodných zónách ve sektoru zemědělství, živočišné výroby a mlékárenství ve snaze nalákat zahraniční investory. Daň z příjmu se obvykle platí až v případě, že investiční projekt začne tvořit zisk. I když se hostitelská vláda nevzdá příjmů pomocí investičních pobídek, často nemá kapacitu nebo politickou vůli na regulaci a monitoring investice, vynutit si podmínky smlouvy nebo vybrat daně. Světová banka, mezinárodní institut International Institute for Environment and Development (IIED) a výzkum Oxfamu v Africe zjistili, že daně se vybíraly jen zřídka. Zdroje: Cotula (2011) op. cit; Kachika (2010) op. cit; World Bank (2010) op. cit Příležitost nebo riziko? Zahraniční investoři mohou lehce získat, skoro zadarmo, tisíce hektarů, zatímco když my, místní keňští malí producenti, chceme rozšířit svou působnost, je to nemožné. Kde se stala chyba? Stephen Muchiri, Keňa, ředitel Východoafrické Federace Farmářů. Motorem světové vlny pozemkových investic nejsou pouze zahraniční investoři. Domácí společnosti také místním obyvatelům inzerují příležitosti spojené s akvizicemi půdy. Investiční agentury dodávají jménem svých vlád na světový trh zemědělskou půdu za účelem nastartování ekonomického rozvoje a zlepšení platební bilance 34. Pro mnohé zde také existuje osobní motivace. Světový korupční barometr publikovaný Transparency International uvádí, že 15 % lidí, kteří přišli do kontaktu se službami správy půdy, museli zaplatit úplatek 35. Některé vlády, zvláště v Africe, snižují ceny až na dno ve snaze přilákat investory 36. Poskytnuté pobídky zahrnují bezcelní dovozy kapitálového zboží použitého na projektech, nespecifikují za jakých podmínek je možné půdu využívat (specifické plodiny nebo export) a povolení zadarmo využívat podzemní zdroje vody

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě

Skryté následky. Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Skryté následky Jak plýtvání surovinami v Evropě přispívá ke sporům o půdu ve světě Tato publikace vznikla s finanční podporou: Evropská Unie Altstoff Recycling Austria SUPPORTED BY Spolkové ministerstvo

Více

ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE. Úvod (1)

ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE. Úvod (1) ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE Úvod Všeobecná deklarace lidských práv uznává přirozenou důstojnost a rovná nezcizitelná práva všech lidských bytostí. V mnoha případech jsou však stále práva žen oproti právům

Více

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY

OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY POMÁHÁ. Tomáš Tožička a kolektiv autorů OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY OBČANSKÁ ODPOVĚDNOST VE SVĚTLE GLOBÁLNÍ CHUDOBY Tomáš Tožička a kolektiv autorů ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ Vyšlo s finanční podporou Evropské komise, České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí

Více

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9

SOCIAL WATCH LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Z P R Á V A 2 0 0 9 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 9 LIDÉ NA PRVNÍM MÍSTĚ JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ. Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové

Více

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI?

ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? ZEMĚDĚLCI V ZEMÍCH JIHU TVÁŘÍ V TVÁŘ ZMĚNĚ KLIMATU: PŮVODCI, OBĚTI, NEBO ZACHRÁNCI? Pražský institut pro globální politiku Glopolis Září 2012 Obsah Úvod... 4 1. Základní otázky týkající se změny klimatu...

Více

Zábory půdy hrozba, ale i příležitost

Zábory půdy hrozba, ale i příležitost Zábory půdy hrozba, ale i příležitost Ludmila Bosáková Přibližně 70 % chudých obyvatel na světě žije ve venkovských oblastech a většina z nich se živí zemědělstvím (IFAD 2010). Zemědělci půdu využívají

Více

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8

SOCIAL WATCH. Odpověď zní: lidská práva. změny klimatu a zhoršující se nespravedlnosti. založený přístup k rozvoji. Z p r á v a 2 0 0 8 P r ů b ě ž n á z p r á v a o g l o b á l n í m v ý v o j i v o b l a s t i vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti SOCIAL WATCH Z p r á v a 2 0 0 8 Odpověď zní: lidská práva Svět čelí vážným problémům,

Více

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin

Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin Bohouš a Dáša: Lednička plná potravin BOHOUŠ A DÁŠA: lednička plná potravin Člověk v tísni, o. p. s. Všechna práva vyhrazena. ISBN 978-80-87456-49-1 Obsah O autorkách...

Více

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP

Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP Příručka Tax Justice Jak spolu souvisí daně a rozvoj? STOP 2 Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? Jak spolu souvisí daně a rozvoj? Jak spolu souvisejí daně a rozvoj? 3 Obsah Úvod 5 Problém 6 Význam daní

Více

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1)

PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty. Úvod. Březen 2011 (1) PROČ JEDNA MILIARDA HLADOVÍ? Fakta a mýty Březen 2011 Úvod V roce 2000 se světoví vůdci zavázali, že v rámci Rozvojových cílů tisíciletí (Millennium Development Goals), konkrétně v rámci prvního z nich,

Více

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001

Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Zpráva o světovém vývoji 2000 /2001 Potírání chudoby Přehled SVĚTOVÁ BANKA Washington, D.C 2001 The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank 1818 H Street, N.W., Washington,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ CHUDOBU TŘETÍHO SVĚTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Víchová Pavlína Pedagogika sociální práce 3. ročník ZÁVAŽNÉ DEMOGRAFICKÉ PROBLÉMY SOUČASNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLUTNÍ

Více

Index Základních Schopností. (BCI - Basic Capabilities Index) Děti s ukončeným 5 ročníkem

Index Základních Schopností. (BCI - Basic Capabilities Index) Děti s ukončeným 5 ročníkem NÁRODNÍ ZPRÁVY ČESKÁ REPUBLIKA Zpátky do budoucnosti Rozšířená verze zprávy za Českou republiku, která se poprvé objevila v mezinárodní zprávě Social Watch v roce 2008. Uzávěrka zprávy byla v dubnu 2008.

Více

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0

SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 0. Po pádu S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 0 1 0 S O C I A L W A T C H Z P R Á V A 2 1 SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 1 Po pádu Čas na změnu Průběžná zpráva o globálním vývoji v oblasti vymýcení chudoby a genderové spravedlnosti ZPRÁVA SOCIAL WATCH 21 ZPRÁVA

Více

E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE

E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE E-Journal USA PROSINEC 2006 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ USA / ÚŘAD MEZINÁRODNÍCH INFORMAČNÍCH PROGRAMU MĚNÍCÍ SE PROSTŘEDÍ KORUPCE Otázky demokracie / prosinec 2006 Svazek 11, číslo 12 Vedoucí redaktor

Více

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti.

ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti. ROZHOVOR s Vladimírem Špidlou, eurokomisařem pro zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti 3 TÉMA 4-7 DISKUSE 8-9 Vzdělávání Nadbyteční ve vlastní zemi 2 0 0 9 ROZVOJOVKA 2 VZDĚLÁVÁNÍ K A L E I

Více

Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství

Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDĚCKÁ FAKULTA KATEDRA MEZINÁRODNÍCH ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Barbora Lemberková Vliv rozpadu Sovětského svazu a ropné krize na zemědělství Kuby - vznik městského zemědělství

Více

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje

Přehled. Přímé zahraniční investice do rozvoje Přehled Přímé zahraniční investice do rozvoje Maximalizace přínosů, minimalizace výdajů Overview Foreign Direct Investment for Development: Maximising Benefits, Minimising Costs Czech Translation Přehledy

Více

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI?

JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? JAK PŘEDEJÍT PŘÍŠTÍ KRIZI? ÚVAHY O POKRIZOVÉM GLOBÁLNÍM (EKONOMICKÉM) VLÁDNUTÍ, O NOVÉ ROVNOVÁZE, O PROBLÉMECH, TRENDECH A ALTERNATIVÁCH V (GLOBÁLNÍ) FINANČNÍ POLITICE Z POHLEDU OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Pražský

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Rozvojové země Potřebují pomoc, nebo volné trhy? Sborník textů Nomsa Duba, Hynek Fajmon, Jan Kohout Mojmír Hampl, Václav Klaus, Dušan Tříska Walter Williams, Martin Slaný,

Více

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC

EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC UČEBNÍ MODUL EVROPSKÁ UNIE A HUMANITÁRNÍ POMOC Mgr. Josef Pazderka MSc OBSAH 1. ÚVOD str. 4 2. UVEDENÍ DO PROBLEMTIKY str. 5 2.1. Zdroje humanitární pomoci.. str. 5 2.2. Humanitární ochrana str. 5 2.3.

Více

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE

MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta katedra geografie Kamila TOPIČOVÁ MIKROPŮJČKY JAKO NÁSTROJ ŘEŠENÍ CHUDOBY: ZKUŠENOSTI Z ASIE bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Hodnocení strategie udržitelného rozvoje. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 13.12.2005 KOM(2005) 658 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Hodnocení strategie udržitelného rozvoje Akční platforma CS CS SDĚLENÍ

Více

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD

DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat DOKUMENT K DISKUSI LISTOPAD 2007 www.ein.eu DV\692142CS.doc PE DV\692142CS.doc 2/54 PE Svět v roce 2025 Jak bude muset Evropská unie reagovat Obsah

Více

Politický program strany Věci veřejné

Politický program strany Věci veřejné Politický program strany Věci veřejné ÚVOD - "NAŠE VIZE: PŘÍMÁ DEMOKRACIE"... 2 KAPITOLA I - HOSPODÁŘSTVÍ A PODNIKÁNÍ... 4 HOSPODÁŘSKÝ RŮST... 4 VEŘEJNÉ ROZPOČTY... 6 KAPITOLA II. - SOCIÁLNÍ A RODINNÁ

Více

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM

SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM N A P Ř Í Č SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOSTÍ FIREM Copyright Kolektiv autorů, 2005 Publishing AISIS o.s., 2005 ISBN 80-239-6111-X Obsah Napříč společenskou odpovědností

Více

POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost

POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost SOCIAL WATCH Z P R Á V A 2 0 1 3 POLITICI SELHALI na řadě je veřejnost PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O GLOBÁLNÍM VÝVOJI V OBLASTI VYMÝCENÍ CHUDOBY A GENDEROVÉ NESPRAVEDLNOSTI ZPRÁVA SOCIAL WATCH 2013 ZPRÁVA SOCIAL

Více

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství

Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Ekologické dopady Společné zemědělské politiky a vstupu do EU v českém zemědělství Studie Hnutí DUHA září 2004 Hnutí DUHA je přesvědčeno, že česká veřejnost může mít zdravější a čistější prostředí. Navrhuje

Více

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová,

2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, 2012 Trast pro ekonomiku a společnost Editoři: Naďa Johanisová, Stanislav Kutáček, Nikola Marková, Lenka Parkánová Recenzovala: Lenka Sobotová, Univerzita Palackého v Olomouci 2 Trast pro ekonomiku a společnost......je

Více