Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů:"

Transkript

1 Land and Power Skandál, který provází novou vlnu investic do půdy Nová vlna skupování půdy nepředstavuje novou investici do zemědělství, na kterou čekaly miliony lidí. Zvýšeným zájmem o půdu jsou postiženi nejvíce právě nejchudší. Z výzkumu Oxfamu vyplynulo, že místní lidé ztrácí v boji o půdu v porovnání s místními elitámi, domácími a zahraničními investory. Chybí jim možnost domoci se svých práv a prosazovat své zájmy. Společnosti a vlády by měly přijmout rychlá opatření na podporu dodržování pozemkových práv obyvatel žijících v chudobě. Pokud mají nové investice do zemědělství zlepšit potravinovou bezpečnost a vytvářet nové možnosti obživy, je nutné aby se změnil poměr sil mezi investory a místními komunitami. Shrnutí Mezinárodní investice hrají důležitou roli v rozvoji a snižování chudoby. Zodpovědně využitá investice, která vychází z efektivního regulačního rámce, může zlepšit živobytí místních obyvatel a vytvořit nová pracovní místa, napomoci rozvoji služeb a infrastruktury. Současné trendy skupování půdy však tomuto ideálnímu stavu neodpovídají. Půda je důležitým bohatstvím každé země. Na půdě závisí potravinová bezpečnost milionů lidí. V důsledku zájmu investorů dochází k ohrožení půdy, která představuje důležitý zdroj obživy místních obyvatel. Vlivem velkého množství investic dochází k vyvlastňování půdy, podvodům, porušování lidských práv a ničení tradičních způsobů obživy. Bez národních a mezinárodních opatření, které zajistí ochranu práv obyvatel žijících v chudobě, zhorší tato nová pozemková horečka životy mnoha chudých rodin. Tyto rodiny jsou v mnoha případech ze své půdy vystěhovány bez spravedlivého odškodnění. Od roku 2001 bylo v rozvojových zemích pronajato nebo prodáno 227 milionů hektarů půdy, což je oblast pokrývající západní Evropu. Tuto půdu využívají zejména mezinárodní investoři. Podle výzkumu provedeného organizací Land Matrix Partnership proběhl veškerý objem záborů půdy v posledních dvou letech 1. Současný nárůst těchto transakcí může být způsoben krizí cen potravin, která proběhla v letech Krize vedla investory a vlády, po desítkách let zanedbávání, k obrácení pozornosti na zemědělství. Tento zájem o půdu není něčím, co pomine; tento trend řídí silní hráči. Při nákupech půdy se často počítá s jejím využitím pro produkcí potravin na vývoz nebo produkcí biopaliv. Tyto nákupy lze oprávněně nazývat zabíráním půdy. Pojem zábory půdy se vztahuje na nákupy půdy, které splňují jeden nebo více z následujících bodů: Porušují lidská práva a zvláště rovná práva žen; Ignorují princip svobodného, předchozího a informovaného souhlasu postižených uživatelů půdy, zvláště původních obyvatel; 1

2 Ignorují dopad na sociální, ekonomické a genderové vztahy a na životní prostředí; Vyhýbají se transparentním smlouvám s jasnými závazky v oblasti zaměstnanosti a sdílení přínosu; Vyhýbají se demokratickému plánování, nezávislému dohledu a smysluplné participaci. 2 Tento dokument se detailně zabývá pěti příklady záborů půdy: v Ugandě, Indonésii, Guatemale, Hondurasu a Jižním Súdánu. Snaží se porozumět dopadu záboru půdy na chudé obyvatele a jejich komunity, identifikovat skryté příčiny mezi firmami, místními komunitami a hostitelskými vládami a určit úlohu mezinárodních investorů a domácích vlád. Některé případy se dotýkají nuceného vysídlení často násilného více než 20 tisíc lidí z jejich půdy a domovů a také ničení jejich úrody. V jiných případech se dozvídáme, že postiženým komunitám nebylo umožněno rozhodovat o půdě, kterou používali a na které závisí. Ve většině případů nebyla práva obětí záborů půdy respektována. V oblastech, kde již k vystěhování došlo, se objevují konflikty, byla zničena potravinová bezpečnost místních obyvatel i jejich živobytí, často nemají kde bydlet a chybí jim naděje do budoucna. Většina postižených lidí obdržela jen malou nebo vůbec žádnou kompenzaci. Ve snaze dát svůj život dohromady narážejí na vyšší nájmy, málo pracovních příležitostí a ohožení vlastního zdraví. a bojovali o to, aby se jejich životy vrátily do starých kolejí. Často musí platit vyšší nájmy, nalézají jen málo pracovních příležitostí a riskují své zdraví. Tato studue bohužel potvrzuje výsledky studijí o záborech půdy, které byly provedeny v minulosti. Jedná se o obrácený vývoj. Kde je nouze, tam je příležitost. Mnoho vlád a elit v rozvojových zemích nabízí velké rozlohy půdy určené pro velkoplošnou zemědělskou výrobu za ty nejnižší možné ceny. To představuje výrazný odklon od závazků uzavřených na mezivládní úrovni od iniciativy L Aquila Food Security Initiative až k africkému programu rozvoje zemědělství Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) které zdůrazňovaly podporu zásadní role malých farmářů a zvláště pak žen 3. Spíše Farmáře však spíše než tolik potřebné podpory ovlivňují rizika, která vznikají v důsledku pozemkových dohod zmíněných v této studii. Zvyšující se zájem o zemědělskou půdu by měl pro malé farmáře a další osoby držící práva na půdu představovat dobrou zprávu. Zdá se ale, že opak je pravdou. Místní vlastníci práv na půdu ztrácí svá práva ve prospěch místních elit a domácích a zahraničních investorů. Chybí jim totiž možnost efektivně vymáhat svá práva a prosazovat své zájmy. K tomu, aby se zlepšily životy těchto lidí je potřeba zajistit, aby k převodům půdy nedocházelo bez předchozího svobodného a informovaného souhlasu obyvatel postižených komunit. Národní vlády mají povinnost chránit práva a zájmy svých občanů a vlastníků práv k půdě. Případy zmíněné v této studii však poukazují na selhání vlád v ochraně vlastních obyvatel. Místo toho se zdá, že se vlády spojují s investory a lákají je nízkou cenou a dalšími pobídkami. Navíc často pomáhají s vysídlením místních obyvatel. Zdá se, že tam, kde působí mezinárodní investoři se zodpovědnou politikou, se daří implementovat pravidla a standarty regulujícící investice a využívání zdrojů. Přestože místní komunity mohou využívat pro řešení situace mechanismu pro podávání stížností, pravděpodobně nejsou moc využívány. Zdá se, že ostatní iniciativy zábory půdy spíše oceňují. Celkově je reakce mezinárodního společenství na zábory půdy velice slabá. 2

3 Domácí a hostitelské vlády, investoři, firmy, mezinárodní společenství a občanská společnost, všichni tito aktéři hrají v tomto procesu důležitou roli. Pochybení musí být napravena aby byl zajištěn respekt k lidským právům a veřejnému zájmu a zároveň bylo reagováno na nejdůležitější problém, kterému čelí zemědělské oblasti v rozvojových zemích. Doporučení: Spravedlnost v případech zmíněných v následujícím textu: Stížnosti komunit zmíněných v této studii musí být vyslyšeny. Právo komunit na půdu musí být respektováno a křivdy spáchané na postižených komunitách musí být napraveny. Ti, kteří profitují z mezinárodních obchodů, musí pomoci zajistit, že se tak stane. Investoři a společnosti, které jsou součástí dodavatelského řetězce, musí použít svůj vliv k zajištění ochrany práv obyvatel zasažených komunit. Vlády: Lokální vlastníci půdy a komunity musí mít vyšší pravomoci v rámci obchodů s půdou. Vlády by měly přijmout silná a mezinárodně aplikovatelná opatření, které udají podmínky správného zacházení s půdou a přírodním bohatstvím. Vlády zemí, do nichž plynou investice: Tyto vlády by měly respektovat a chránit existující práva k užívání půdy, zajistit dodržování principu svobodného a informovaného souhlasu a také zajistit, že ženy mají stejná práva v přístupu a kontrole půdy jako muži. Investující společnosti: Investoři by měli respektovat všechna existující práva k užívání půdy. Měli by zajistit, že je ve všech smlouvách dodržen princip svobodného a informovaného souhlasu, a hledat alternativy k převodu práv k půdě od malých producentů potravin. Měli by se řídit správným zhodnocením dopadu na sociální struktury a životní prostředí (včetně využití vodních zdrojů) a reagovat na problémy s potravinovou bezpečností. Investoři: Investoři by měli přijmout plnou zodpovědnost za celý dodavatelský řetězec. Měli by požadovat, aby všechny zemědělské operace, které financují nebo je používají jako dodavatele, dodržují výše zmíněné principy. Zároveň by také měly zajistit nápravu existujících problémů. Vlády zemí, z nichž pocházejí investice: Vlády zemí, z nichž pocházejí investice, by měly požadovat, aby investující společnosti otevřeně informovaly o svých aktivitách, zajistily užívání standartů a opatření chránící drobné farmáře a místní obyvatele. K tomu by taky mělo docházet v rámci rozvojových finančních institucí, jako je například divize světové banky zaměřená na půjčky soukromému sektoru International Finanace Corporation. Z národních legislativ by měly být odstraněna opatření, která podporují bezhlavé získávání půdy, například pro biopaliva. Vlády by se rovněž měly vyhnout zavádění podobných opatření v budoucnu. 3

4 Občané: Veřejnost může investory a obchodníky vyzívat k větší zodpovědnosti skrze voleby, spotřebitelské chování, penzijní fondy a další investice. Organizace občanské společnosti, mohou, společně s médii a výzkumnými institucemi, využít mechanismy zodpovědnosti, ukázat špatné praktiky, informovat o dobrých postupech a pomoci vybudovat transparentní systém. 4

5 1 Akvizice půdy: trendy a hnací mechanismy Úvod Mezinárodní investice hrají zásadní roli v rozvoji a snižování chudoby. Pokud je investice provedena zodpovědně a je správně regulována, pak může zlepšit živobytí místních obyvatel, přinést pracovní místa, služby a zlepšit infrastrukturu. Oxfam ses tímto faktem setkává ve své činnosti, kdy čas od času spolupracuje s komerční sférou na propagaci investic právě v chudých komunitách 4. Současná vlna investic do půdy se velmi liší. Dochází ke zvyšování tlaku na půdu, na důležitý zdroj každé země, na které závisí potravinová bezpečnost milionů lidí žijících v chudobě. Velké množství investic vedlo k vyvlastňování, podvodům, porušování lidských práv a ničení tradičních způsobů obživy. Bez národních a mezinárodních opatření, které zajistí ochranu práv obyvatel žijících v chudobě, zhorší tato moderní pozemková horečka životy mnoha chudých rodin. Rodiny jsou v mnoha případech ze své půdy vystěhovány a odškodnění se dočkají jen těžko. Rostoucí počet akvizic půdy Obr 1: Zábory půdy ve světě Od roku 2001 bylo zakoupeno 227 milionů hektarů, což je území velikosti severozápadní Evropy. Zdroj: Land Matrix Partnership Předběžný výzkum provedený organizací Land Matrix Partnership 6 naznačuje, že od roku 2001 bylo prodáno, pronajato, licencováno nebo bylo jednáno o prodeji či pronájmu půdy o rozloze 227 milionů hektarů. Přičemž většina těchto investic byla provedena po roce V důsledku nízké transparentnosti v obchodování s půdou je velice těžké zjistit, o jaké množství půdy se přesně jedná. Údaje, které poskytla organizace Land Matrix Partnership pochází z velkého množství zdrojů. Patří mezi ně například Světová banka se zdá hluboce rozpolcená. Zatímco zpráva podporuje globalizační agendu banky, podtext vyjadřuje na každé straně neshodu s politikou banky. Britský deník The Telegraph informuje o zprávě Světové banky, Rising Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 5 oficiální zprávy vlád, akademické výzkumy, webové stránky firem, zprávy z tisku a několika málo dostupných smluv. Do dnešního data prozkoumala Land Matrix Partnership 1100 smluv týkajících se 67 milionu hektarů půdy. Polovina zabrané půdy je v Africe a pokrývá území skoro srovnatelné s velikostí Německa. Přes 70 % z celkového počtu prozkoumaných smluv se týká zemědělství 7. Současné výzkumy ukazují, že rozsah tohoto jevu je mnohem větší než se předpokládalo 8. Vzrůstající zájem o nákup nebo pronájem má řadu důvodu. Tento trend však s sebou nese řadu negativních dopadů na původní vlastníky nebo nájemce půdy. Některé z těchto transakcí mají formu záborů půdy jak je nedávno definovalaorganizace Land Coalition (ILC) (viz Box 1: Tiranská deklarace). Toto rovněž platí pro pět případových studií popsaných v následujícím textu. Trend velkých pozemkových transakcí byl zezačátku chápán spíše pozitivně a to i řadou mezinárodních organizací, jako je například Světová banka nebo Organizace spojených národů. Postupem času se ukázaly možné negativní dopady a začala převažovat skepse a kritický tón. Narůstají obavy, že pokud nedojde k zastavení masivních záborů půdy, budou převažovat pouze 5

6 negativní dopady. Existuje několik zdokumentovaných případů velkých prodejů či pronájmů půdy, které měly na místní komunity pozitivní dopady. Media, akademické instituce nebo nevládní instituce pak ale popisují mnoho dalších případů, kdy investice nepřinesly slibované dopady a naopak zničily živobytí místních lidí bez ohledu na jejich práva. Odborníci v současné době veřejně vyzývají investory, aby jim poskytli informace o pozemkových transakcích podporujících boj proti chudobě a ty tak mohly být zdokumentovány 9. Ve své nejnovější zprávě o půdě konstatuje Světový výbor pro potravinovou bezpečnost, Vysoký expertní panel o potravinové bezpečnosti a výživě (HLPE/FSN): Všeobecně se předpokládá, že vyšší objem investic do zemědělství je nutný pro zvýšení výnosů, což by pak zlepšilo potravinovou bezpečnost v mnoha částech světa. Mohou mezinárodní investice do půdy znamenat zlepšení zemědělské produktivity a lepší Rizika neinvestování v Africe: Změškání největších příležitostí k růstu Susan Payne, CEO, Emergent EmVest, Food Security Summit, Kapské město, květen možnosti obživy na venkově? Současné zkušenosti ukazují pouze několik podobných případů. Velké investice spíše ničí potravinovou bezpečnost, příjmy, živobytí a životní prostředí místních obyvatel 11. Zábory půdy představují ve své současné podobě znepokojující trened. Půda a její vlastnictví je zásadní pro zajištění potravinové bezpečnosti, živobytí i celkovému snižování chudoby. Box 1: Tiranská deklarace Organizace International Land Coalition (ILC) se skládá ze 116 organizací od společenských skupin až po Oxfam a Světovou banku. Na svém setkání albánské Tiraně ILC odsoudila a definovala zábory půdy: Odsuzujeme všechny formy záborů půdy, ať již jsou mezinárodní nebo národní. Odsuzujeme zábory půdy na lokální úrovni, zvláště ty provedené místními elitami, uvnitř komunit, či mezi členy rodiny. Odsuzujeme velkoplošné zábory půdy, jejichž počet v posledních deseti letech strmě vzrostl a které definujeme jako akvizice nebo koncese, které splňují jeden nebo více z následujících bodů: (i) Porušují lidská práva, zvláště pak rovná práva žen; (ii) Nejsou učiněny na základě svobodného a informovaného souhlasu dotčených uživatelů půdy daného předem; (iii) Nejsou založeny na důkladném hodnocení nebo neberou v úvahu sociální a ekonomické dopady a dopady na životní prostředí včetně způsobu jakým zacházejí s různými pohlavími; (iv) Nejsou založeny na transparentních smlouvách, které specifikují jasné závazky o aktivitách, zaměstnanosti a sdílení užitků; (v) Nejsou založeny na efektivním demokratickém plánování, nezávislém dozoru a smysluplné spolupráci. Mnoho investicí [...] nesplnilo očekávání a místo produkce udržitelných výnosů způsobily ztráty a ponechaly místní obyvatele v horší situaci než by byli bez takové investice. Ve skutečnosti, i když bylo vyvinuto úsilí k pokrytí širokého spektra situací, prokazují případové studie, že v mnoha případech byl užitek menší než očekávání či vůbec nenastal. World Bank (2011) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? 12 Zdroj: International Land Coalition (ILC) (2011) Tirana Declaration: Securing land access for the poor in times of intensified natural resources competition, (polední přístup v červenci 2011). 6

7 Nové požadavky na půdu Současná vlna obchodování s půdou s půdou se nijak zásadně neliší od předchozích. Rozdílem je pouze rozsah a rychlost, s jakou k němu dochází. Vysvětlení je možné najít v potravinové krizi, která proběhla v letech Investice do zemědělské půdy se v současné době stávají jednou z nejlepších investic. Jim Rogers, Investor , a současné finanční krizi. Potravinová krize opět obrátila pozornost vlád a investorů na dlouhodobě opomíjené zemědělství. Finanční krize zase způsobila potřebu hledání nových příležitostí. Pro mnohé investory byla půda a zemědělství sázkou na jistotu 14. Zájem o půdu trvá i v současné době. A zřejmě ještě poroste, poptávka zatím nebyla uspokojena. Zájem o půdu pohání několik faktorů. Jedním z faktorů je světová populace, která pravděpodobně poroste ze sedmi miliard v roce 2011 až k devíti miliardám v roce Dalším důležitým činitelem je světová ekonomika, která by měla do roku 2050 ztrojnásobit. Bude tedy vyžadovat více přírodních zdrojů a zemědělských surovin 15. Na celém světě dochází ke změně skladby jídelníčku. Změna se týká zejména vyšší spotřeby produktů, které vyžadují větší využívání půdy jako jsou například živočišné produkty (maso, mléčné výrobky, vajíčka a ryby) a balené potraviny 16. Palmový olej se stal nejvíce konzumovaným jedlým olejem na světe. Při návštěvě supermarketu se dá najít až v polovině balených potravin a hygienických výrobků 17. Očekává se, že se jeho výroba do roku 2050 zdvojnásobí. To způsobí nárůst rozlohy půdy pro pěstování na 24 milionu hektarů, což představuje území šestkrát větší než Nizozemsko 18. K uspokojení nárůstu poptávky po potravinách bude muset být využívána půda, která už v současnosti čelí tlaku důsledkem klimatických změn nebo tenčících se zdrojů vody. Půda je současně rovněž intenzivně využívaná k produkci biopaliv, ochraně lesů, produkci dřeva a dalších surovin. Vodní zdroje, které jsou v současné době vzácnější než půda, jsou jedním z faktorů, který stojí za zvyšujícím se objemem investic do půdy. Skoro tři miliardy lidí žijí v oblastech, kde poptávka po vodě převažuje nad jejími zásobami 19. V roce 2000 žilo 500 milionů lidí v zemích, které trpěly chronickým nedostatkem vody. Tento počet do roku 2050 vzroste na čtyři miliardy 20. Poptávka po vodě do roku 2030 vzroste o 30 % 21. Roste rovněž i produkce surovin, které se nepoužívají k produkci potravin. jakými je například textil, dřevo nebo papír, ale také biopaliva a bioplasty tváří v tvář klimatické změně a nevyhnutelnému vyčerpání fosilních paliv. Závazky, jako je například cíl Evropské unie dosáhnout do roku 2020 podílu 10 % paliv vyrobených z obnovitelných zdrojů, představují, tlak na zabírání půdy pro produkci biopaliv. To ukazuje jednu z hlavních příčin růstu cen potravin a nespolehlivosti v zásobování potravinami 22. Nedostatek půdy a volatilita cen potravin na světovém trhu vedly bohatší země, které jsou závislé na dovozu potravin, k zabírání velké rozlohy půdy v zahraničí za účelem produkce potravin k uspokojení domácí poptávky. Zatímco někteří investoři tvrdí, že půdu používají k produkci zemědělských plodin, mnozí ji mohou kupovat půdu pouze za účelem spekulací v očekávání růstu cen v budoucích letech (termín je znám jako land banking ). Analýza Světové banky z roku 2011, která zahrnovala hodnocení 56 milionů hektarů půdy prošlé pozemkovými transakcemi, konstatovala, že na 80 % z této půdy neproběhla žádná aktivita. To naznačuje, že jsou předmětem land bankingu 23. 7

8 To vše se děje v době, kdy světový podíl půdy dostupné pro zemědělství dosáhl vrcholu 24. Ve skutečnosti se však tento podíl zmenšuje, protože zemědělská půda ubývá kvůli urbanizaci a degradaci půd 25. Box 2.1: Mýty o půdě Mýtus: Existuje mnoho neužívané půdy, která se dá zužitkovat. Statistické databáze a satelitní snímky vedly vědce a investory k domněnkám o tom, že je na světě mnoho nevyužívané půdy. Například Světová banka citovala v roce 2010 výzkum, který uváděl, že 445 milionů hektarů půdy se nepoužívá, ale má potenciál pro zemědělskou produkci. Jednalo se o nezalesněnou a nechráněnou půdu s hustotou obyvatelstva menší než 255 osob na kilometr čtvereční (či 20 hektarů na domácnost). Nicméně tato data mají jen malou vypovídací hodnotu, pokud nejsou doložena terénním výzkumem. Satelitní snímky neukazují, jakým způsobem je půda využívána pro vícepolní hospodaření, pastevectví, lov, sběr, nebo další důležité činnosti, ke kterým může být nevyužívaná půda používána. HLPE/FSN tvrdí, že v současné době již skoro neexistuje hodnotná půda, která není buď nějakým způsobem užívána, nebo nemá důležitou funkci ve vztahu k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu pak jakýkoliv zábor půdy, která byla považována za dostupnou, působí negativně buď na dosavadního uživatele půdym nebo na životní prostředí. Voda nebo půda nepředstavuje na mnoha místech omezení zemědělství. Studie provedená organizací Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), která zkoumala velkoplošné transakce s půdou v Malijském regionu Office du Niger region, ukázala, že během období sucha neexistuje nepoužitá voda. Voda, která bude použita pro účely nových zavlažovacích projektů, bude chybět tradičním farmářům v Mali, Nigeru a Nigérii. Podobně také Lester Brown upozornil na fakt, že, že nové transakce s půdou v Etiopii a Jižním Súdánu postihnou tok Nilu v Egyptě, který je na něm závislý. Zdroje: World Bank (2010) Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits? ; High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition (2011) Land tenure and international investments in agriculture, Rome: Committee on World Food Security, HLPE Report 2, July 2011; Johannes Baumgart (2011) Assessing the contractual arrangements for large scale land acquisitions in Mali with special attention to water rights, Berlin: GIZ; Lester Brown (2011) When the Nile runs dry, The New York Times, 1 June, (poslední přístup v červenci 2011). Mýtus: Pozemková reforma nefunguje. Obecně přijímanou představou je doměnka, že pozemková reforma neřeší problémy s půdou. Opak však ukazují některé úspěšně provedené pozemkové reformy například provedené v Indonésii, Malajsii, Thanjsku nebo číně. Jejich zemědělské sektory jsou převážně založené na malých rodinných farmách spravovaných svými majiteli. V případě Číny byla zemědělská struktura, jejímž základem jsou drobná hospodářství, ustavena pozemkovou reformou. V Thajsku zamezil vzniku velkých majetků zákon přijatý v 19. Století, který omezil vlastnictví půdy na 4 ha. Japonsko také prošlo velmi úspěšnou komplexní pozemkovou reformou, která obsahovala mimo jiné i stropy pro vlastnictví půdy. Zdroje: Rogier van den Brink, Hans Binswanger, John Bruce, Frank Byamugisha and Glen Thomas (2006) Consensus, Confusion, and Controversy: Selected Land Reform Issues in sub-saharan Africa, World Bank Working Papers No. 71, Washington, D.C.: World Bank; Ha Joon Chang (2009) Rethinking public policy in agriculture: lessons from history, distant and recent, Journal of Peasant Studies, 36(3):

9 Ochráněná půda znamená potravinovou bezpečnost Pro malé producenty potravin je přístup k půdě velmi důležitý. Farmáři bez půdy jsou definováni jako bezzemci pracující na farmách. Mnozí malí farmáři se obávají ztráty půdy a statusu bezzemka, protože to znamená ztrátu zabezpečení potravinami a příležitostí pro rozvoj. Záborům půdy podléhají ve společnosti nejvíce opomíjené skupiny. Předcházet takovým záborům půdy je velice důležité pro snižování chudoby a ochranu lidských práv. Z historie je zřejmé, že jakákoliv změna v pozemkových poměrech je provázena diskriminací pohlaví a neexistuje žádný důvod domnívat se, že současné změny (včetně nového komerčního tlaku na půdu) budou nějakým způsobem jiné. Půda není jen důležitým výrobním zdrojem. Slouží jako záchranná síť při selhání jiných způsobů obživy a v případě, že ekonomika nenabízí žádné příležitosti, dokonce i pro rodiny, Elizabeth Daley (2011) Gendered impacts of commercial pressures on land, ILC/CIRAD/Mokoro 28 které přestaly z půdy žít přímo. Půda má několik dalších sekundárních možností využití, které jsou také životně důležité pro blahobyt rodin. Půda může poskytovat píci, ořechy, ovoce, kořeny, léčivé byliny a byliny použitelné pro vaření, barviva, materiál pro výrobu provazů, dřevo, a materiál pro stavbu střech a plotů. Tyto suroviny se často nalézají na společné (obecní) půdě a jsou důležité zejména pro ženy. Půda také poskytuje prostor pro společenské, kulturní, náboženské aktivity a jako taková je důležitá pro udržení identity a duševní pohody společenství a jeho členů. Mnoho výzkumů ukázalo, že bezpečný přístup k půdě nebo její vlastnictví je spojeno s výrazným úbytkem hladu a chudoby 26. Jak ukazuje analýza Světové banky, toto se potvrzuje také při přechodu z mikro na makro úroveň. Analýza pozemkové politiky v 73 zemích mezi lety 1960 a 2000 ukázala, že země, které začaly se spravedlivějším rozdělováním půdy, vykázaly dvakrát až třikrát větší míru růstu než země, které s takovým rozdělováním nezačaly 27. Přesto stále chybí spravedlivý přístup k půdě a její kontrola v agendě národních a mezinárodních politiků. Od zemědělské reformy v sedmdesátých letech s námi ženami stát nepočítal. Je velmi obtížné nemít přístup k půdě a nemoci například vypěstovat ani banánovník. Pro nás ženy je těžkým břemenem, že nejsme hodny půdy, či domu. Uvědomily jsme so to a rozhodly se bojovat za náš přístup k půdě. Fernanda Rodríguez, 40 let, Bajo Aguán, Honduras. Pro ženy na celém světě je nedostatek přístupu k půdě a jejímu vlastnictví klíčový faktorem (a výsledkem) nerovného postavení pohlaví. V Guatemale například vlastní 8 % farmářů 78 % půdy používané k produkci. Z malých vlastníků, kteří kontrolují zbývající část půdy je jen 8 % žen 29. V zemědělských oblastech nutí ženy nedostatek přístupu k půdě ke sběru plodin na farmách, kde jsou placeny méně než muži. Ženy pracující na farmách mohou být také obětmi sexuálního násilí a jejich práce je často podceňována. Ženy v zemědělských oblastech často končí s dvojitým břemenem obstarávání obživy a starosti o domácnost,přičemž muži cestují za prací to je další důsledek nedostatku půdy 30. Ženy mají také těžkou pozici v konfliktech o půdu, kde se setkávají s množstvím těžkostí 31. Sexismus zákonodárců se projevuje diskriminačními zákony a ženy mají často jen málo příležitostí účastnit se rozhodovacího procesu v rámci navrhování nových zákonů, projektů a smluv. Také obvykle mají menší příjem, což snižuje jejich schopnost koupit půdu, když je nějaká k mání. Celkově vzato je násilí na opačném pohlaví běžnou součástí konfliktů o půdu. Závěry z výzkumů záborů půdy v Africe ukazují, že ženy při nich přicházejí zkrátka 32. Majetková práva žen jsou méně zabezpečena a je jednodušší na ně zacílit pozornost. Ženy také více závisí na druhotném užití půdy, které je v rámci velkoplošných transakcí často ignorováno. Navíc, ačkoli ženy tvoří většinu farmářů, muži kontrolují půdu a příjmy z ní a to i v případě, že jde o výsledky práce žen. V praxi tak nová komerční příležitost znamená, že muži získají kontrolu nad půdou a ženy k ní ztratí 9

10 přístup. Nové zdroje příjmu z půdy představují nová břemena pro ženy a zisky pro muže. Nová soutěž o půdu mezi biopalivy a rostlinami na potraviny vede k nižší nabídce potravin za vyšší ceny. To pravděpodobně více zasáhne ženy než muže, protože ženy mají tendenci k převzetí zodpovědnosti za to, aby měla rodina dost jídla 33. Box 3: Mýty o pozemkových transakcích Mýtus: Nové investice se koncentrují na půdě o kterou není zájem Navzdory proklamacím se investoři zajímají o tu nejkvalitnější půdu. Hledají území s úrodnou půdou s dobrým přístupem k vodním zdrojům, blízkou infrastrukturou a trhy, aby zajistili životaschopnost svým investicím. Tato mapa porovnává umístění nových, rozsáhlých zemědělských koncesí (černé tečky) s hustotou obyvatelstva (tmavší odstíny šedé představují hustotu zalidnění) v provincii Luang Prabang, Laos. Rozsáhlé projekty bývají lokalizovány tak, kde žije většina lidí. Další analýza ukazuje, že jsou to také místa, kde je míra chudoby nižší a kde již byla půda používána pro výrobu potravin. Nejednalo se tedy o prázdné a nevyužívána pozemky v chudých regionech Zdroje: University of Bern, Switzerland, Centre for Development and Environment (CDE). Mýtus: Projekty pomohou zajistit zabezpečení potravinami a energií. Výzkum Oxfamu v Etiopii, Ghaně, Mali, Mosambiku, Senegalu a Tanzanii zjistil, že většina pozemkových transakcí provedených v Africe byla provedena za účelem exportu komodit včetně biopaliv a řezaných květin. V Mosambiku, kde přibližně 35 % domácností trpí chronickým nedostatkem potravin, bylo pro produkci potravin schváleno pouhých hektarů z celkového množství hektarů zemědělských investic provedených mezi lety 2007 a Smluvní ustanovení o neomezeném exportu a fakt, že malí producenti ztrácí svůj klíčový zdroj obživy, může spíše zhoršit než zlepšitpotravinovou bezpečnost. Navíc krátká návratnost investic může lákat investory k užívání neudržitelných zemědělských postupů, což v delším časovém horizontu ničí zemědělskou produkci. Výzkum také ukazuje, že současné náklady na produkci biopaliv jsou pro africké země prohibiční, což znamená, že k tomu, aby byly ekonomicky životaschopné, musí být suroviny exportovány na trhy v USA a Evropě. Zdroje: Tinyade Kachika (2010) Land Grabbing in Africa: A Review of the Impacts and the Possible Policy Responses, Oxford: Oxfam International Pan Africa Programme. International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, duben

11 Mýtus: Projekty vytvoří nová pracovní místa. Přestože je tato skutečnost prezentována jako klíčový benefit velkoplošných transakcí, místní agentury podporující zaměstnanost neregistrují nové smlouvy a velice zřídka se nějaké smlouvy v praxi objeví. I když nedostatek monitoringu ztěžuje vyčíslení, zdá se, že pracovních míst je málo, na krátkou dobu (končí na konci plánovacího období, či po zavedení mechanizace), jsou sezónní a málo placená. Výzkumy zemědělských investic v západní Africe ukazují, že pro místní obyvatele bylo vytvořeno jen velice málo míst, zatímco pastevci a ženy kteří závisí na půdě, stromech a vodě strádali v důsledku omezeného přístupu k půdě. Zdroje: Lorenzo Cotula (2011) Land Deals in Africa: What is in the Contracts? London: International Institute for Environment and Development; Thea Hilhorst, Joost Nelen, Nata Traoré (2011) Agrarian Change Below the Radar Screen: Rising Farmland Acquisitions by Domestic Investors in West Africa: Results from a Survey in Benin, Burkina Faso and Niger, příspěvek prezentován na konferenci International Conference on Global Land Grabbing, University of Sussex, duben Mýtus: Projekty přinesou daňové příjmy. Hostitelské vlády mají tendenci vzdát se v honbě za investicemi příjmů tím, že nabízí investiční pobídky. V roce 2008 nabídla pákistánská vláda daňové úlevy, bezcelní dovoz vybavení, 100% vlastnictví půdy ve speciálních svobodných zónách ve sektoru zemědělství, živočišné výroby a mlékárenství ve snaze nalákat zahraniční investory. Daň z příjmu se obvykle platí až v případě, že investiční projekt začne tvořit zisk. I když se hostitelská vláda nevzdá příjmů pomocí investičních pobídek, často nemá kapacitu nebo politickou vůli na regulaci a monitoring investice, vynutit si podmínky smlouvy nebo vybrat daně. Světová banka, mezinárodní institut International Institute for Environment and Development (IIED) a výzkum Oxfamu v Africe zjistili, že daně se vybíraly jen zřídka. Zdroje: Cotula (2011) op. cit; Kachika (2010) op. cit; World Bank (2010) op. cit Příležitost nebo riziko? Zahraniční investoři mohou lehce získat, skoro zadarmo, tisíce hektarů, zatímco když my, místní keňští malí producenti, chceme rozšířit svou působnost, je to nemožné. Kde se stala chyba? Stephen Muchiri, Keňa, ředitel Východoafrické Federace Farmářů. Motorem světové vlny pozemkových investic nejsou pouze zahraniční investoři. Domácí společnosti také místním obyvatelům inzerují příležitosti spojené s akvizicemi půdy. Investiční agentury dodávají jménem svých vlád na světový trh zemědělskou půdu za účelem nastartování ekonomického rozvoje a zlepšení platební bilance 34. Pro mnohé zde také existuje osobní motivace. Světový korupční barometr publikovaný Transparency International uvádí, že 15 % lidí, kteří přišli do kontaktu se službami správy půdy, museli zaplatit úplatek 35. Některé vlády, zvláště v Africe, snižují ceny až na dno ve snaze přilákat investory 36. Poskytnuté pobídky zahrnují bezcelní dovozy kapitálového zboží použitého na projektech, nespecifikují za jakých podmínek je možné půdu využívat (specifické plodiny nebo export) a povolení zadarmo využívat podzemní zdroje vody

12 To však představuje závažný odklon od závazků uzavřených na mezivládní úrovni od iniciativy L Aquila Food Security Initiative až k rozvojovému programu Comprehensive Africa Agriculture Development Programme (CAADP) které zdůrazňovaly podporu významné role malých farmářů a zvláště žen 38. Malí farmáři a zvláště ženy mohou hrát významnou roli ve snižování chudoby a zajištění zásobování potravinami. Aby tak mohli činit, potřebují investice do infrastruktury, trhů, zpracování, skladování, rozvoje a výzkumu. Nicméně, velké pozemkové transakce přispějí k uspokojování jejich potřeb jen málo nebo vůbec. Malí farmáři nevyužívají potenciál plynoucí z jejich zkušeností s půdou a znalostí místního prostředí, který se může dobře doplňovat s kapitálem, technologiemi a přístupem na trhy, které přináší investoři. Například smluvní zemědělství, které spočívá v dohodě o dodávkách uzavřené v předstihu mezi farmáři a firemními kupci, může pomoci farmářům s přístupem na trhy a zajistit stabilitu jejich příjmů 39. Během současné pozemkové horečky jsou však přínosy malých farmářů často opomíjeny a jejich práva a zájmy nejsou respektovány. V případě, že budou následující body zajištěny, bude zvýšený zájem o půdu představovat pro potravinovou bezpečnost příležitost a ne riziko. Malí zemědělci musí získat pomoc, aby byli schopní využít nových příležitostí na světovém trhu. Zvláště musí být posílena jejich majetková práva a oni sami musí být oprávněni prosazovat svá práva a zájmy. Vlády musí posílit a chránit práva malých producentů k půdě. Toto zahrnuje také domácí vlády společností, které investují. Firmy musí respektovat lidská práva. To samé musí rovněž vyžadovat od svých obchodních partnerů, ať jde o investory, kupce nebo dodavatele. 12

13 2 Praktické zkušenosti Rostoucí investice do zemědělství by měly pro malé producenty a ostatní oprávněné k užívání půdy představovat doubrou zprávu, protože nabízejí nové příležitost ve smyslu rozšíření trhů, vyšších cen a více lepších pracovních míst. Realita je ale jiná. Držitelé půdy přicházejí o své živobytí někdy dokonce i životy investice působí více škody než užitku 40. S tímto se setkali i lidé a jejich komunity zmíněni v následujícím textu. Jižní Súdán V Jižním Súdánu, nejnovějším africkém státě, je drobné farmáření hlavním zdrojem živobytí pro 80 % domácností. Hodnocení provedené v lednu 2011 ukázalo, že z 36 % lidí, kteří neměli dostatek potravin, trpělo 9.7% jejich vážným nedostatkem 41. Lokální konflikty o půdu a vodu jsou v zemi běžné a představují riziko pro stabilitu a rozvoj. Velkoplošné pozemkové transakce představují nejnovější ohrožení, které může v dlouhodobém měřítku zpomalit socio-ekonomický vývoj země. Mezi lety 2007 a 2010 bylo zakoupeno nebo pronajato zahraničními společnostmi, vládami a fyzickými osobami nejméně 2,64 milionu hektarů půdy ( km²) pro zemědělské účely, produkci biopaliv nebo lesnictví. Toto území o rozloze Rwandy představuje skoro deset procent půdy v Jižním Súdánu. V zemi, která se stále vzpamatovává z mnoha let konfliktů, může toto obchodování s půdou ohrozit živobytí postižených lidí. V březnu 2008 si společnost Nile Trading & Development Inc. (NTD), což je společnost založená podle práva státu Delaware v USA, zajistila 49-letý pronájem hektarů extrémně úrodné půdy v okrese Lainya County, který se nachází ve Středním Rovníkovém Státě (CES) 42. Smlouva byla uzavřena mezi NTD a družstvem Mukaya Payam Cooperative. Podle komunity Mukaya Payam, která žije v okrese Lainya County, není toto družstvo právně zaregistrovanou osobou, nemá žádnou místní kancelář, nereprezentuje je a sestává ze tří vlivných synů regionu 43. Tři jednatelé zmíněného družstva jsou z jedné rodiny a jedním z nich je hlavní náčelník, nejvyšší autorita v kmeni Payam. Ostatní dva drží veřejné úřady, které, podle některých členů komunity, zneužili k podpisu smlouvy 44. Smlouva mezi společností a družstvem ( ) byla následována nájemní smlouvou mezi vládou Středního Rovníkového Státu a družstvem ( ), která se týkala stejných hektarů půdy. Místní komunita uvádí, že jí smluvní strany obešly, protože družstvo nebylo jejím zástupcem. Na otázku Oxfamu odpověděla NTD, že přijala situaci, tak jak jí byla prezentována; NTD vždy věřila, že družstvo Mukaya Payam Cooperative bylo synonymem pro komunitu Mukaya Payam [sic]. Nicméně, Oxfam se domnívá, že povaha smlouvy, velikost pozemků zahrnutých v pronájmu (velikost pozemků zdaleka převyšovala pozemky kontrolované komunitou Mukaya Payam) a jihosúdánská tradice společné držby půdy měly přimět NTD k nezávislému ověření pravomocí družstva před celou transakcí. NTD říká, že když NTD obdržela registrační dokumenty a následné dopisy od úřadů potvrzující registraci, usoudila, že údaj o rozloze je přesný. NTD tvrdí, že vyžadovala od vládních úřadů další mapy a údaje o hranicích oblasti a předběžný letecký průzkum, ale nebyla ve své snaze úspěšná. NTD chtěla provést formální a ověřitelný průzkum hned jak podmínky umožní výplatu peněz. A to je právě teď, říká firma. Na rozdíl od jiných velkých pozemkových transakcí se společenství Mukaya, částečně povzbuzeno diasporou Mukaya v Jubě a v zahraničí, spojilo a zorganizovalo kampaň proti nájemní smlouvě s NTD. Místní komise složená ze zástupců více komunit předala petici guvernérovi státu s požadavkem na anulování smlouvy 45. Rozhodnutí je teď na guvernérovi, který sice komunitu verbálně podpořil, nicméně, anulace musí být oficiálně zadokumentovaná 46. Představitelé okresu a státu věří, že proces 13

14 pronájmu nemůže a nebude pokračovat kvůli sporné legalitě družstva, rozloze půdy a chybějícímu řádnému řízení. Situace, kdy je vláda Jižního Súdánu v těchto záležitostech na straně komunity, je spíše vyjímečná, proto by tento případ neměl být považován za standardní. Podle sčítání lidu z roku 2008 je populace okresu Lainya County s ( obyvatel 47 ) z velké části závislá na samozásobitelství. Pěstují hlavně kukuřici a duru, ale také produkují arašídy, sladké brambory, kasavu, sezam, fazole a zeleninu. Podle nájemní smlouvy s NTD se komunity na území Mukaya Payam vzdávají práva protestovat proti následujícím aktivitám NTD (což povolují zákony Jižního Súdánu): využívání zdrojů dřeva na pronajaté půdě, pěstování a sklizeň rychle rostoucího stromu megafolia-paulownia, palmy olejné a dalších stromů s tvrdým dřevem a rozvoj dřevozpracujícího průmyslu, zemědělství. Smlouva také obsahuje ujednání, které dává NTD práva na průzkum, těžbu a uzavírání podnájemních smluv 48. Od roku 2008 NTD smlouvu neaktivovala a ani nepožádala vládu Jižního Súdánu o žádnou licenci což je nutný předpoklad pro její uvedení do života. Uganda Christine (jméno bylo změněno) a její manžel byli schopni na šesti hektarech vypěstovat dostatek jídla k tomu, aby uživili svých osm dětí. Farmařili takto přes dvacet let. Díky prodeji přebytků na trhu si mohli dovolit posílat své děti do školy. Místo života v jejich starém šestipokojovém domě, který je vybaven kuchyní, teď musí bojovat o zaplacení nájmu ve stísněném dvoupokojovém domě, kde nemají dostatek půdy k pěstování potravin. Christininy děti často jedí jen jedenkrát denně a do školy již nechodí, protože je to příliš drahé. Kdysi byla Christine i její manžel nezávislí, ale teď závisí na dobré vůli přátel a sousedů a jakékoliv příležitostné práci, kterou seženou 49. Christine je jedna z více než lidí 50, kteří tvrdí, že byli vypovězeni ze svých domů a půdy v okresech Kiboga a Mubende, aby udělali místo pro plantáže britské společnosti New Forests Company (NFC). Ugandský národní lesní úřad National Forestry Authority (NFA) udělil NFC licence pro plantáže v roce 2005 a posvětil odstěhování místních obyvatel, což se stalo v Mubende v únoru 2010 a v okrese Kiboga mezi rokem 2006 a červencem NFA říká, že lidé žijící v těchto okresech hospodařili na lesní půdě nelegálně a jejich vystěhování bylo provedeno po právu 52. Všechny naše plantáže byly pokáceny ztratili jsme banány a kasavu. Ztratili jsme vše, co jsme měli. Brigádníci zaměstnaní společností na nás útočili bili lidi a vyhrožovali jim. Ani teď nás nepustí zpět najít věci, které jsme tam zanechali. Vyhrožovali mi řekli mi, že mě zbijí, pokud neodejdeme. Christine, čtyřicátnice, bývalá obyvatelka vesnice Kayindiyindi, okres Kiboga, Uganda NFC se prezentuje jako udržitelná a sociálně odpovědná lesnická společnost. Požádala o uhlíkové povolenky a říká, že v zemědělských oblastech vytváří pracovní místa a v rámci svého programu rozvoje společnosti staví školy a zdravotnická zařízení 53. NFC trvá na tom, že v okresech Mubende a Kiboga opustili místní obyvatelé půdu dobrovolně 54 a že neponese v žádném případě odpovědnost za vystěhování lidí z půdy, která jí byla pronajata. Společnost řekla Oxfamu, že toto je výhradně v rukách vlády a že jako nájemce má velice omezená práva a rozhodně žádné právo někoho vystěhovat 55. Z pohledu Oxfamu ukazuje případ NFC jak současný systém mezinárodních standardů - vytvořený k tomu, aby zajistil, že lidé nejsou nepříznivě ovlivněni velkoplošnými přesuny majetkových práv k půdě nefunguje. Dopady na místní obyvatele, jak o nich sami informovali Oxfam, jsou varující. Aktivity NFC jsou totiž podporovány mezinárodními investicemi od institucí včetně Mezinárodní finanční korporace (IFC), člena skupiny Světové banky, Evropské investiční banky (EIB) a HSBC, o nichž všichni prohlašují, že prosazují vysoké sociální a environmentální standardy. 14

15 V otázce práva vesničanů na užívání půdy následovala NFC postup NFA a popisuje vysídlené skupiny, z nichž mnozí říkají, že strávili na té půdě celý život, jako nelegální vetřelce a lidi nelegálně vstupující na cizí pozemek 56. Firma říká, že většina lidí, kteří se usídlili na místě (zásob) tak učinila nelegálně, s výjimkou těch, kteří mohou dokázat pobyt na půdě před rokem Poukazuje na ověřovací proces provedený vládou v okrese Mubende, který ustavil, že pouze 31 rodin mohlo takový pobyt dokázat. NFC říká, že žádná rodina v okrese Kiboga neprokázala práva k půdě, kterou obývala 57. Nicméně přes dvacet tisíc místních vesničanů věří, že mají jasné právo k užívání půdy, kterou obývali. případ se dostal až před ugandský Nejvyšší soud, kde postižení obyvatelé bránily svá práva 58. Tyto nároky NFC odmítá a žádný z případů ještě nebyl pravomocně rozhodnut. Lidé z okresu Kiboga tvrdí, že dostali pozvání přistěhovat se na dotčenou půdu v sedmdesátých letech od režimu Idi Amina. Také říkají, že vláda uznala jejich právo zůstat na této půdě a povolila jim stavět školy a ustavit struktury územní správy. Dále jejich obhajoba poukazuje na příkaz, který zakazuje vysídlení, který údajně zůstává v platnosti 59. Mnoho z lidí, kteří žili na území koncese Mubende, říkají, že byli na území přestěhováni jako veteráni z druhé světové války, kde bojovali v řadách britské armády a jejich spojenců v Egyptě a Barmě. Další říkají, že půdu koupili, dostali nebo zdědili v osmdesátých a devadesátých letech. Ve své obhajobě prohlašují, že jsou buď zákonní uživatelé půdy v dobré víře a/nebo zvykoví nájemci a jsou chráněni ústavou Ugandské republiky a pozemkovými zákony Ugandy 60. V obou soudních sporech uznal nejvyšší soud, že obavy komunit byly dostatečně naléhavé a jejich argumenty dostatečně silné 61, aby ospravedlnily příkazy zamezující vysídlení ještě před hlavním slyšením 62. Místní komunity tvrdí, že vysidlování pokračovalo i přes zákaz 63. Popisují vysidlování jako něco, co rozhodně nebylo dobrovolné a poklidné. Lidé řekli Oxfamu, že v oblasti byla vysídlení nasazena armáda a policie a mnoho lidí bylo během jeho průběhu zbito 64. Někteří vesničané říkají, že brigádníci, o kterých si myslí, že byli zaměstnaní firmou NFC, se přidali k policii a armádě, pálili domy, ničili úrodu a zabíjeli dobytek 65. Obhajoba v případě navrženém komunitou Kiboga obviňuje NFC, že tvrdila, že je koncesionář [NFA], neoprávněně vstoupila na půdu navrhovatelů, zničila domovy, úrodu a zvířata navrhovatelů a pokusila se navrhovatele vystěhovat. Také obviňují NFC a její agenty z neoprávněného vstupu, nezdvořilosti, obtěžování a týrání. Lidé vystěhovaní z okresu Mubende říkají, že je zaměstnanci NFC vystěhovávali, obtěžovali, ničili jejich plantáže, demolovali jejich domy, zastrašovali a týrali 66. NFC odmítá jakoukoliv spojitost s vystěhováváním nebo násilím a říká: Během procesu dobrovolného opuštění půdy firma nezaznamenala případy zranění, fyzického násilí nebo ničení majetku 67. Na podporu tohoto názoru používá NFC dohledový audit pro radu Forest Stewardship Council (FSC), který poznamenává, že během [odklízecího procesu v Mubende] nebyly zaznamenány žádné případy zranění vetřelců nebo jejich násilného vystěhování 68. Společnost si byla vědoma takových nařčení, nicméně, terénní hodnocení firmy NFC v Mubende vypracované IFS bylo navrženo tak, aby, kromě jiného stanovilo, jestli existuje reálný základ pro zprávy o údajných násilných vystěhováváních, obtěžování a ničení majetku [v Mubende] zaviněných přemístěním místních obyvatel vládou za účelem umožnit operace firmy NFC 69. NFC řekla Oxfamu, že úředníci úřadu pro rozvoj komunit se účastnili každé z vyklízecích akcí a nenahlásili žádné násilí nebo ničení majetku 70. Z materiálů poskytnutých Oxfamu firmou NFC se zdá, že toto byl rozměr firemního vyšetřování těchto událostí. NFC odmítá porušování soudních příkazů, protože NFC nebyla zodpovědná za jakékoliv vystěhování a říká, že vystěhovávání z lesní půdy je výlučně v rukách vlády a jí ustavených úřadů 71. NFC vysvětlila Oxfamu, že soudní nařízení zakazující firmě NFC vystěhovávat lidi má pouze malou hodnotu, když NFC žádné lidi nevystěhovává. Soud udělal dobře, že zastavil proces přemisťování za účelem vyšetření celé situace, nicméně tento soudní příkaz byl vydán proti špatné osobě

16 Během setkání a rozhovorů s místními komunitami řekli vesničané Oxfamu, že nikdo z nich, a nikdo z těch, o kterých ví, že ztratili své domovy a živobytí, nedostal do současnosti žádné odškodnění nebo náhradní půdu 73. Někteří říkají, že místní úřady navrhly odškodnění, ale tyto návrhy nevedly k žádnému výsledku 74. Oxfam se dozvěděl, že v okrese Kiboga byl učiněn návrh odškodnění náhradní půdu na dobu pěti let. Komunity říkají, že tento návrh odmítly, protože navrhovaná půda měla nedostatečnou rozlohu a jednalo se pouze o dočasné řešení 75. NFC akceptuje, že neposkytnutí odškodnění je nesprávné a že, je tím NFC velice znepokojeno kvůli riziku migrace a etickým důvodům. Firma řekla Oxfamu, že se nabídla, že se stane součástí procesu odškodnění, ale NFA jí to zakázala: Pevně podporujeme odškodnění a věříme, že to je nejen férové a spravedlivé, ale je to také nejrychlejší cesta k řešení, které bude výhodné pro obě strany. Nicméně jako nájemci máme zakázáno nabízet odškodnění komukoliv na půdě vlastněné vládou 76. Firma také říká, že vyvinula tlak na vládu, aby odškodnila oprávněné osoby hodnotou ztracené úrody a půdy nebo alternativní půdou 77. NFC také řekla Oxfamu, že usuzuje, že nárok na odškodnění mají jen ti, kteří mohou prokázat svá práva k půdě 78. Na tomto základě by odškodnění za ztracené živobytí dostalo pouze 31 rodin. Oxfam si myslí, že tento přístup firmy NFC k řešení problému, která tvrdí, že se drží mezinárodních standardů, nevhodný. Investice NFC do zřízení plantáží v okrese Mubende závisí na dvou schvalovacích procesech. Je potřeba prokázat, že se firma vyrovnala se závazky vůči vystěhovaným lidem a poskytnutým odškodným jedná se o certifikaci provedenou FSC a terénní hodnocení IFC (žádný z těchto procesů se netýká situace v okrese Kiboga). Oxfam má obavy ohledně přísnosti těchto externích hodnocení a jejich úrovně. Například hodnocení provedené IFC poznamenává, že NFC nemohla úplně uplatnit své principy ohledně přemisťování obyvatel a že pouze úplný sociální audit procesu přemisťování [který nebyl proveden] může poskytnout dostatečné důkazy k popření obvinění [z nuceného vystěhovávání, obtěžování a ničení majetku v Mubende]. Ze zprávy je také nejasný rozsah do jakého IFC splnila svůj úkol setkat se s místními komunitami 79. Z pohledu Oxfamu nenabízí toto hodnocení plné ujištění, že byly dodrženy vysoké etické standardy, ke kterým se NFC hlásí. Indonésie Obrovský rozvoj výroby palmového oleje ve světě vedl ke stovkám konfliktů o půdu. Plantáže olejových palem totiž ohrožují potravinovou bezpečnost místních komunit a jejich přístup k přírodním zdrojům. Nově se pěstují palmy pro palmový olej v Latinské Americe a západní Africe, mnoho nedořešených sporů o půdu pak stále zůstává v Indonésii, která, spolu s Malajsií, produkuje 85 % světové produkce palmového oleje. Indonéská nevládní organizace Sawit Watch v současné době eviduje přes 663 konfliktů o půdu, což představuje neuvěřitelné číslo 80. Spor o půdu se týká také domorodé komunity Dayak v okrese Sanggau, Západní Kalimantan. V jedenácti vesnicích okresu Tayan Hulu už patnáct let probíhá konflikt. V devadesátých letech přišla k místním komunitám Malajsko-Indonéská společnost PT. Menara AlfaSemesta (PT. MAS) s nabídkou na přeměnu jejich půdy v plantáže palem olejných. Společnost podporovaná Bupatmim (okresní správní úředník) zaslala vesničanům dopisy, které poskytovaly firmě nárok na 35-letý pronájem půdy. Firma na oplátku slíbila postavit domy, školy, kliniku a zařízení pro dodávku vody. Každá rodina převedla přes 7,5 Denně vyděláváme 31 tisíc rupií (USD 3,50). Pokud víte, že kuře stojí 40 tisíc, je jednoduché si spočítat, že nemáme dostatek proteinů. Nemůžeme si dovolit ani koupit rýži, zatímco před příchodem olejových palem jsme si ji sami pěstovali. Před příchodem olejových palem některé naše děti chodily na vysoké školy, zatímco teď je pro nás složité, aby dochodily základní školu. Farmář z Tayan Hulu, Indonésie 16

17 hektarů půdu, z nichž by 5,5 hektaru použila společnost, a dva osázené hektary půdy by byly vráceny rodině, která by tam mohla pěstovat palmu olejnou 81. PT. MAS uvádí, že území navrácené zpět malým vlastníkům v současnosti dosahuje 27 % celkové rozlohy dotčeného území 82. Oxfam provedl průzkum, který ukazuje, že po patnácti letech většina z rodin obdržela průměrně jen 1,2 hektary půdy, což nestačí ani pro vypěstování dostatku ovoce k životu PT. MAS také říká, že postavila zařízení pro dělníky 83 a prohlašuje, že od té doby získání k rozvoji místní komunity. Podle komunit ale většina slíbených budov nebyla nikdy postavena. A zatímco dopisy zmiňovaly právo půdu pronajmout, komunity v Tayan Hulu zjistily, že půda přejde po ukončení nájemní doby 35 let do vlastnictví státu, který následně může prodloužit nájemní dobu až na 95 let bez konzultace nebo získání souhlasu místních obyvatel. I když v jednom případě použili vesničané zvykové právo k udělení pokuty firmě za to, že s nimi nevyjednávala před příchodem, stížnosti na způsob, jakým byla půda odňata, nebyly nikdy vyřešeny ani ze strany firmy ani ze strany vlády, což vedlo k protestům, blokádám, věznění a útlaku. Sawit Watch poznamenala, že tyto události způsobily šok místní kultuře, způsobu života a zvykovému systému správy půdy v Tayan Hulu. To rozpoutalo ohnivé debaty o příležitostech, nákladech a odškodnění, které vedly k rozporům mezi místními komunitami a okresní správou a společností. V roce 2007 požádali zástupci místních komunit firmu napravení jejich požadavků. Když nepřišla odpověď, lidé zablokovali cestu vedoucí na plantáž a demonstrovali před kancelářemi firmy. Žádali o redistribuci další půdy. Pět členů místního sdružení malých farmářů bylo zatčeno a obviněno z napadení a ničení majetku. Firma učinila několik pokusů u urovnání sporu, ale nesouhlasila s dodržením podmínek původní smlouvy a uznáním nároků komunit na půdu 84. V současné době plánuje PT. MAS expanzi, což ještě zvyšuje napětí 85. PT. MAS je dceřinou společností malajského velkoproducenta palmového oleje Sime Darby, který ovládá šest procent světové produkce palmového oleje. Sime Darby tvrdí, že kontroluje celý dodavatelský řetězec od farem pěstujících potraviny po potraviny na stole. Firma pěstuje nejenom palmy olejné ale také zpracovává, rafinuje a prodává spotřební zboží, jako je například olej na vaření 86. Sime Darby říká, že PT. MAS dodržovala indonéské zákony a pravidla a že pozemková transakce byla provedena za pomoci odškodnění v případech, kde vlastníkům odškodnění náleželo 87. Nicméně, jako člen výkonného výboru Kulatého stolu pro udržitelný palmový olej (RSPO), by měla společnost zajistit, aby růstové plány její dceřiné společnosti respektovaly pravidla svobodného a informovaného souhlasu daného předem, což neudělala 88, stejně tak, jako přijít s jasným plánem na řešení starších konfliktů týkajících se majetkových práv k půdě. V Latinské Americe, což je kontinent s historicky extrémně nevyváženým rozdělením půdy, příjmů a moci, tradicí násilných konfliktů o půdu, je rozvoj produkce cukrové třtiny a palmového oleje pro výrobu biopaliva spojen s brutálním zabíráním půdy a násilím. Kolumbie je již známa jako země s velkým sektorem pěstování palmového oleje a problémy spojenými s tímto sektorem 89. Tento trend se rozšiřuje do dalších zemí včetně Hondurasu a Guatemaly. Honduras V sedmdesátých letech bylo údolí Bajo Aguán jedním z nejúrodnějších krajů v Hondurasu, známé jako hlavní město pozemkové reformy. Velká rozloha půdy v údolí, která byla pokryta pralesem, byla předána 54 družstvům malých farmářů z jiných částí země. V roce 1992 byl schválen zákon o modernizaci zemědělství, který je všeobecně uznávaný jako konec reformy. Tento nový zákon povoloval prodej půdy jen farmářům a družstvům, které se budou mít profit z pozemkové reformy. 17

18 Nicméně v následujícím desetiletí zkorumpovaní vůdci družstev společně s firmami obešli zákon pomocí kombinace podvodů, vydírání a násilí a prodali mnoho družstevní půdy do rukou velkých pozemkových vlastníků. Z farmářů se opět stali námezdní dělníci na velkých plantážích, kteří těžce pracují za nízkou mzdu 90. V roce 2001 někteří farmáři zorganizovali Spojené hnutí rolníků z údolí Aguán (známé pod španělským akronymem MUCA 91 ) za účelem znovuzískání svých majetkových práv s pomocí soudů. Poté, co byly právní cesty v roce 2006 vyčerpány, začali rolníci s obsazováním půdy. V červnu 2009 dokonce okupovali jednu z továren zpracovávajících palmový olej vlastněnou firmou Exportadora del Atlántico, která je členem Grupo Dinant, což donutilo prezidenta Manuela Zelayu slíbit vyšetření problému s majetkovými právy k půdě. Ale hned další měsíc padl Zelaya za oběť převratu. Následně bylo v říjnu 2010 zabito 36 drobných farmářů a žádný z těchto případů nebyl vyřešen nebo přiveden k soudu 92. Vláda povolala do oblasti armádu, aby zabránila násilí a vraždám. Pracoval jsem osm hodin denně na palmové plantáži. Pokud jsem nesplnil normu, musel jsem zůstat přesčas. Je to velice těžká práce. Bylo velice horko a oni nám dali jen patnáct minut na jídlo a pití. Poté jsme mohli pít jen vodu z louží. Nemohli jsme vyžadovat sociální zabezpečení ani založit odbory či žádat o zvýšení platu, protože by nás okamžitě vyhodili. Prodali nám myšlenku, že tahle monokultura zajistí práci pro všechny a lepší život. Nicméně přinesla jen nezaměstnanost a chudobu. Daniel Santos, pracovník na Exportadora del Atlántico, Honduras 93 Dinant produkuje jedlý olej a jiné potraviny a v současné době se snaží etablovat na trhu s biopalivy. Firma si za tím účelem vzala od IFC půjčku 30 milionu dolarů a dalších sedm milionů získala od Inter- American Investment Corporation (IIC) 94. Po intervencích mezinárodních skupin podporujících lidská práva, jako je například FoodFirst Information and Action Network (FIAN), ukončili v dubnu 2011 své smlouvy s firmou dva investoři. Francouzská společnost EDF Trading zrušila smlouvu na nákup uhlíkových povolenek od Dinantu, což zamenalo, že brala situaci v Hondurasu velice vážně 95, a německá banka DEG ukončila v roce 2011 investici v hodnotě 20 milionu dolarů kvůli vyvíjejícímu se zemědělskému konfliktu v oblasti Bajo Aguán 96. Vláda byla nakonec nucena sjednat schůzku mezi firmou a MUCA, aby vyjednala dohodu, což se stalo v červnu Vláda souhlasila s převodem hektarů farmářům a to včetně hektarů, kde se pěstovala palma olejná pro firmu Exportadora del Atlántico. Firma se smlouvou souhlasila, ale později prohlásila, že o ní chce ještě jednat. Nicméně podle dohody musí farmáři vykoupit půdu za tržní ceny. Mnoho rolníků žijících v údolí stále hledají řešení svých problémů, pokračují v obsazování půdy a vystavují se nebezpeční násilného vystěhovávání ze strany ozbrojených sil 98. Farmářské organizace navrhují Spojený zákon o zemědělské transformaci. Pokud tento zákon projde, bude se podílet na dlouhodobém řešení problému v struktuře držení půdy, která je koncentrována v rukou několika málo lidí na úkor stovek tisíc drobných farmářů, kteří nemají přístup k půdě, kterou potřebují k životu a uspokojení potřeb svých rodin. Hlavním omezením rozvoje je nespravedlivá držba půdy a enormní tlak na ní. Existence velkých území v jednom velkém majetku s nízkými kapitálovými investicemi nebo velké rozšíření nevyužívané půdy jsou hlavními omezeními v přístupu k půdě a hlavními příčinami sociální nespravedlnosti. Národní koordinační organizace rolnických organizací, CNOC 97 Guatemala Guatemala je známá jako vhodné území pro produkci biopaliv, ať již jde o etanol (cukrová třtina) nebo bionaftu (palmový olej). To způsobilo novou vlnu záborů půdy, což zasáhlo několik málo zbývajících domorodých a zemědělských oblastí. Území osázené v Guatemale cukrovou třtinou vzrostlo z 3,4 % celkové zemědělské plochy v roce 1980 až ke 14 % v roce Podobně také území 18

19 osázené palmami olejnými vzrostlo z hektarů až k očekávaným hektarům v roce Oblasti považované za vhodné k pěstování cukrové třtiny a palmy olejné jsou také oblastmi, kde Ministerstvo zemědělství zaregistrovalo nejvyšší úroveň konfliktů o půdu 101. Oblast údolí Polochic na severozápadě země je jednou z oblastí vytipovaných pro zvýšené pěstování cukrové třtiny. V roce 2005 přestěhovala rodina Widmannů svou rafinérii na cukrovou třtinu z jižního pobřeží do údolí Polochic a přejmenovala ji na Chawil Utz'aj (v místním jazyce kečua to znamená Dobrá třtina ). Na to použila půjčku 26 milionu dolarů poskytnutou bankou Central American Bank for Economic Integration (CABEI) 102. Do roku 2008 pěstovala Chawil Utz'aj cukrovou třtinu už na území hektarů. Farmáři neměli jinou možnost než hledat obživu na neúrodných svazích Sierra de las Minas. Podle novinových článků nemohl Chawil Utz aj v roce 2010 splácet svůj dluh a půda vlastněná rafinérií se dostala do veřejné aukce 104. Farmářské rodiny, které musely před několika lety opustit údolí, se na konci roku 2010 rozhodly k návratu a obsazení půdy za účelem produkce potravin. Nicméně lidskoprávní mise programu UNESCO zaměřeného na udržitelný rozvoj z univerzity University of Cataluña zjistila v březnu 2011, že soukromé bezpečnostní jednotky v údolí Polochic nuceně vysídlily více než 800 rodin ze 14 komunit 105. Obrácený vývoj V případech zmíněných v tomto článku byly tisíce lidí falešnými sliby přemluveny, aby se vzdali své půdy (Indonésie) nebo byli vystěhováni ze své půdy a domovů (Uganda, Guatemala, Honduras). Případové studie ukázaly smutný obrázek toho, co se stane poté, když lidé ztratí svou půdu a živobytí. Vesničané v indonéském okrese Tayan Hulu, kteří pronajali svou půdu firmě PT. MAS, nemohou na půdě, kterou dostali výměnou, vypěstovat dost ovoce, aby přežili. Někteří zoufalí vesničané kradli ovoce z plantáží provozovaných společností, aby mohli uživit své rodiny. Byli chyceni a uvězněni. Zcela zřejmě je v zájmu společnosti vyvinout zemědělsko-palivový projekt, který vydrží, spíše než kečujské rolnické rodiny žijící v místě. Daniel Pascual, Comité de Unidad Campesina 103 Vesničané ovlivnění investicí firmy NFC v okresech Kiboga a Mubende v Ugandě, informovali Oxfam, že v současné době mají mnohem méně jídla než předtím. Většina rodin jí pouze jednou nebo dvakrát denně místo tří jídel za den jako tomu bylo v minulosti. Výběr potravin je také menší a jeho nutriční hodnota není vysoká lidé závisí prakticky jen na kukuřici a bojují s nedostatkem masa. Děti jsou náchylnější k chorobám, protože trpí podvýživou. Většina říká, že byli vystěhováni ze zavedených vesnic a někteří z těch, s nimiž Oxfam mluvil, říkají, že opustili domovy, kde žili přes třicet let. Všichni, kteří mluvili s Oxfamem, si v současné době najímají menší domky nebo si postavili dočasná obydlí z igelitu, slámy a dřeva. Jen málo z nich si může dovolit platit školné nebo léky. NFC říká, že v některých případech vetřelci, kteří žijí na hranicích rezervovaného území, využívají různých vzdělávacích, zdravotnických nebo sociálních projektů zrealizovaných NFC, komunitami a místní vládou 106, ale podle vystěhovaných lidí, kteří mluvili s Oxfamem, nemá nikdo užitek z rozvojových projektů realizovaných NFC 107. NFC připouští, že je složité vystopovat vystěhované lidi a dopátrat se, jestli a jaký mají profit z firemních aktivit

20 Komunity v ohrožení Nové pozemkové transakce často naruší komunity, oslabí dělbu společné půdy a vytvoří majetkové rozdíly. To se stalo v Tayan Hulu (a dalších komunitách Dayaků v Indonésii), kde rozvoj pěstování palmy olejné způsobil neshody mezi komunitou a jejími tradičními vůdci. V Ugandě změnil příliv lidí vystěhovaných ze své půdy do vesnic v okolí koncesí Mubende a Kiboga demografické poměry v oblasti. To mívá efekt na (už tak špatnou) kapacitu škol, lékařských zařízení a další infrastruktury. Například vesnice Kisiita blízko investice v Mubende a Kayindiyindi blízko koncese Kiboga se zvětšily přibližně dvakrát v důsledku toho, že lidé vystěhovaní ze svých domovů byli nuceni se do těchto vesnic nastěhovat. K tomu NFC zmiňuje svou práci v oblasti rozvoje infrastruktury (například školy a lékařská centra), o které říká, že je rovnoměrně rozdělována 109. A znovu, nikdo z vystěhovaných, kteří hovořili s Oxfamem, neřekl, že by měl nějaký užitek z pomoci poskytované NFC na rozvoj společnosti 110. Dopady na místní komunity popsané v této kapitole jsou vysoce problematické. V následujících kapitolách bude věnována pozornost regulačnímu kontextu na národních a mezinárodní úrovni, který může přetvořit nutné investice do zemědělství na noční můru pro ty, kteří jsou jejich součástí. 20

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č.

PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. PROJEKT LIDÉ LIDEM - WORKSHOP Č. KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ z pohledu JADE BASHFORD lektorka: Jade Bashford Jade spoluvytváří místní komunitní potravinové systémy už 25 let. Jade pracovala na místní

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Certifikační systémy v lesnictví

Certifikační systémy v lesnictví Certifikační systémy v lesnictví Základní informace o certifikačních systémech v ČR Ing. Andrea Pondělíčková LDF MENDELU Brno 19. 11. 2013 a 21.11.2013 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE

PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE PRINCIPY A KRITÉRIA FSC (Forest Stewardship Council) CERTIFIKACE A. Vstupní informace Principy a kritéria FSC se týkají všech lesů tropických, lesů mírného pásma i lesů boreálních. Velká část principů

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky

První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky První tisková konference Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky ŽENEVA, Palác národů, 21. července 2005 (Informační služba OSN) - Následující text obsahuje hlavní informace z dnešní tiskové konference Antónia

Více

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org

Širší souvislosti konzumace lokálních potravin. Kopřivnice, 17. 5. 2012. Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org Širší souvislosti konzumace lokálních potravin Kopřivnice, 17. 5. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext Počet lidí trpících podvýživou

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA

ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.10.2012 COM(2012) 612 final ODPOVĚDI KOMISE NA ZVLÁŠTNÍ ZPRÁVU EVROPSKÉHO ÚČETNÍHO DVORA PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉHO ROZVOJOVÉHO FONDU (ERF) K UDRŽITELNÉ SILNIČNÍ SÍTI V SUBSAHARSKÉ

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz

Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz Ondřej Hykš ondrej.hyks@vse.cz International Organization for Standardization Mezinárodní organizace Mezinárodní organizace pro normalizaci Dokumenty ISO Mezinárodní normy Technické specifikace (TS) Technické

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Pokřivená ekologie biopaliva

Pokřivená ekologie biopaliva Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Člověk a příroda 8.ročník červenec 2012 Pokřivená ekologie biopaliva Anotace: Kód: VY_52_INOVACE_ Čap-Z 8.,9.32 Vzdělávací oblast: Autor: Mgr. Aleš

Více

Certifikace FSC a EU TR

Certifikace FSC a EU TR Certifikace FSC a EU TR Ing. Tomáš Duda FSC ČR, o. s. 16. května, Brno 1 16. května 2013 FSC vzniklo v 1993 propaguje environmentálně vhodné sociálně přínosné ekonomicky životaschopné lesní hospodaření

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014

L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 L 77/44 CS Úřední věstník Evropské unie 15.3.2014 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 233/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se zřizuje finanční nástroj pro rozvojovou spolupráci na období 2014

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Rating Moravskoslezského kraje

Rating Moravskoslezského kraje Rating Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj Krajský úřad 28. října 117 702 18 Ostrava Tel.: 595 622 222 E-mail: posta@kr-moravskoslezsky.cz RATING MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V červnu roku 2008 byla

Více

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix

ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA. Bc. Radek Feix ROZVOJOVÁ POMOC JAKO SOUČÁST REGIONÁLNÍHO ROZVOJE NA PŘÍKLADU MOLDAVSKA Bc. Radek Feix OBSAH obecná charakteristika Moldavské republiky problémové faktory brzdící rozvoj státu hlavní rozvojoví partneři

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ EVROPSKÁ UNIE, dále jen Unie, a BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ, BULHARSKÁ REPUBLIKA, ČESKÁ REPUBLIKA,

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozvoj 21. 4. 2010 2009/2217(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 13 Charles Goerens (PE439.073v01-00) k nové strategii v Afghánistánu (2009/2217(INI)) AM\813767.doc PE441.045v01-00

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Národní hospodářství Ing.Vlasáková 1 Makroekonomické

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC

EU a rovnost žen a mužů ve sportu. Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC EU a rovnost žen a mužů ve sportu Jana Janotová Zástupce ČOV v EU kanceláři EOC 1. Rovnost žen a mužů v EU Rovnost žen a mužů je: základním právem a hodnotou EU součástí zakládajících smluv Evropských

Více

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny C e r t i f i k a č n í p r o c e s y 19. říjen 2006 Základní data o ŠLP Křtiny založen v roce 1923 obhospodařovaná plocha 10 273 ha 46% jehličnaté a 54% listnaté

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D.

Vnímání potravin spotřebitelem. Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vnímání potravin spotřebitelem Ing. Jan Pivoňka, Ph.D. Vliv kultury a socioekonomického prostředí na vnímání potravin spotřebitelem Analýza marketingového prostředí (makroprostředí) Ekonomické vlivy Demografické

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce

11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce 11. Přednáška Světová banka, mezinárodní finanční instituce Světová banka (SB) = World Bank (WB) = Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj = International Bank for Reconstruction and Development (IBRD)

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům.

Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. Tlak Evropské unie nestačil, aby se dostatek vody přiřadil k základním lidským právům. V pásmu od severní Afriky po centrální Asii jsou šířením pouští ohroženy dvě miliardy lidí. Spolu s rozšiřováním pouští

Více

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním

Lesní certifikace je pro vlastníka lesa moderním Lesní certifikace Forest Stewardship Council (FSC) pro malé lesy Co je FSC FSC je mezinárodní nevládní nezisková organizace se sídlem v Bonnu. Byla založena roku 1993 zástupci dřevozpracujícího průmyslu,

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

BEYOND ECONOMIC GROWTH.

BEYOND ECONOMIC GROWTH. 1 Světová banka nabízí ke studiu zajímavou publikaci BEYOND ECONOMIC GROWTH. Zde je příklad, jak já využívám tohoto zdroje pro studium a poznání služeb v hodinách zeměpisu. Tabulky, mimochodem značného

Více

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947)

PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) PROJEV PREZIDENTA USA H. S. TRUMANA V KONGRESU /TRUMANOVA DOKTRÍNA/ (12. 3. 1947) Pane předsedo, pane mluvčí, členové Kongresu, Vážnost situace, před níž stojí současný svět, si vyžaduje mou přítomnost

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ

RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA STRANĚ DRUHÉ 1062 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 26 Vertragstext tschechisch (Normativer Teil) 1 von 61 RÁMCOVÁ DOHODA MEZI EVROPSKOU UNIÍ A JEJÍMI ČLENSKÝMI STÁTY NA JEDNÉ STRANĚ A KOREJSKOU REPUBLIKOU NA

Více

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení

eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení Bydleníčeských eských seniorů Praha, leden 2015 Konference o sociálním (dostupném) bydlení OBSAH I. ÚVOD II. HISTORIE SYSTÉMOVĚ ZALOŽENÝCH PROBLÉMŮ III. AKTIVITY RS ČR IV. SOUČASNÁ SITUACE A NÁVRHY ŘEŠENÍ

Více

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014

ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ZPRÁVA O POMOCI V ETIOPII ZAJIŠTĚNÍ A ZPŘÍSTUPNĚNÍ VODNÍCH ZDROJŮ 2014 ekvtisni.cz strana 1 / 5 Voda nad zlato Více než 700 milionů obyvatel planety nemá přístup k nezávadné pitné vodě. Téměř polovina

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

1 Veřejný sektor a veřejná správa

1 Veřejný sektor a veřejná správa OBSAH 1 Veřejný sektor a veřejná správa.................................. 13 1.1 Státní zásahy příčiny a důsledky, vznik veřejného sektoru......... 14 1.2 Rozhodování o netržních aktivitách. Teorie veřejné

Více

7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB

7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB 7 KONTROLA A KONTROLA VÝKONNOSTI A JEJÍ VZTAH K EFEKTIVNOSTI VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK A VEŘEJNÝCH SLUŽEB Existence kontrolních systémů s sebou samozřejmě přináší náklady, které je nutné pokrýt z veřejných prostředků.

Více

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství

Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství III. Mezinárodní smlouva o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství Preambule Smluvní strany, přesvědčeny o zvláštní povaze rostlinných genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, jejich

Více

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.7.2010 KOM(2010)399 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o provádění opatření nezbytných k zajištění toho, aby tabák pro orální užití nebyl uváděn na trh v jiných členských

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 3) Borovského žáky

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci

Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Deklarace MOP o sociální spravedlnosti pro spravedlivou globalizaci Mezinárodní konference práce, která se sešla v Ženevě na svém 97. zasedání, s ohledem na to, že současné podmínky globalizace, jež se

Více

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010

KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě. Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 KLIMA A CHUDOBA - DOPADY NA ROZVOJOVÝ SV Ě T Jan Doležal, Glopolis Globální změna klimatu fikce a fakta Brno, 4.5. 2010 Chudoba ve světě Klimatické změny a chudoba Jedna z největších výzev 21. století

Více

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA

1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA 1) priorita vzdělávání AKČNÍ PLÁN DEKÁDY ROMSKÉ INKLUZE 2005 2015 ČESKÁ REPUBLIKA Prioritní oblast Cíl Úkol Indikátor 1. Včasná péče Zvýšit účast sociálně dětí v předškolním vzdělávání. Vytvoření komplexního

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.3.2014 C(2014) 1445 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 11.3.2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012,

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy

8 NEZAMĚSTNANOST. 8.1 Klíčové pojmy 8 NEZAMĚSTNANOST 8.1 Klíčové pojmy Ekonomicky aktivní obyvatelstvo je definováno jako suma zaměstnaných a nezaměstnaných a míra nezaměstnanosti je definovaná jako procento ekonomicky aktivního obyvatelstva,

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

Nová strategie obchodní a investiční politiky

Nová strategie obchodní a investiční politiky Úvod Na exportu EU v současné době závisí přes 30 milionů pracovních míst a předpokládá se, že v budoucích 10-15 letech bude 90% růstu generováno za hranicemi EU, proto je potřeba navázat vztahy se třetími

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví

Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví Konference ČAS Jak mohou české sestry více ovlivnit zdraví populace? 22. 5. 2014 Praha Společný cíl zdravá populace Rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví zahrnuje:

Více

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky

Role marketingu a vliv na obchodní výsledky 2 Role marketingu a vliv na obchodní výsledky Marketing B2B firem v ČR Jaké slovo má marketing ve firmě a jak ovlivňuje skutečné obchodní výsledky firmy? Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova 5262, 760

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY, CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.8.2009 KOM(2009) 426 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1659/2005 o uložení konečného antidumpingového cla

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2014/2234(INI) 28.4.2015 EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 28.4.2015 2014/2234(INI) NÁVRH ZPRÁVY o ochraně finančních zájmů Evropské unie: směrem ke kontrolám společné zemědělské politiky na základě výsledků

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER

Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER Program rozvoje venkova podpora venkova a metoda LEADER IVIII. Setkání starostů a místostarostů Plzeňského kraje 4. 10. 2012 Plzeň HISTORIE METODY LEADER V ČR 2004 2006 2004 2008 2007 2013 2014 2020 LEADER+

Více

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2).

70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky (CEDAW/C/CZE/2). Příloha č. 2 k usnesení vlády České republiky ze dne 2003 č. Česká republika 70. Výbor na svém 573. a 574. zasedání 8. srpna 2002 (viz CEDAW/C/SR.573 a 574) posoudil druhou pravidelnou zprávu České republiky

Více

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ

ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Greenpeace International ČERNOBYL PŘÍČINY, NÁSLEDKY, ŘEŠENÍ Zpráva Greenpeace, duben 1996 1 Úvod Katastrofa v Černobylu byla nazvána "největší technologickou katastrofou v historii lidstva". Způsobila

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii

Asijský organizovaný zločin v Evropské unii GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ PRO VNITŘNÍ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCE C: OBČANSKÁ PRÁVA A ÚSTAVNÍ ZÁLEŽITOSTI OBČANSKÉ SVOBODY, SPRAVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI Asijský organizovaný zločin v Evropské unii SHRNUTÍ Obsah

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 11 final NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 1 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘIPOJENÝ K NÁVRHU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY O EVROPSKÉM FONDU

Více

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad

Tzv. euronovela energetického zákona. Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Tzv. euronovela energetického zákona Mgr. Antonín Panák Energetický regulační úřad Důvody připravované novely 1) implementace unijního práva - směrnice 2009/72/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO

Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy. aktuální informace z FAO Mezinárodní rok půdy 2015 Světový den výživy aktuální informace z FAO Fakta Půda je základem pro produkci potravin i krmiv, paliv a technických plodin Zdravá půda je základem pro produkci zdravých potravin

Více

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH?

JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? JAK MŮŽE NAŠE FIRMA SPLNIT POŽADAVKY EVROPSKÉ INICIATIVY* PRO SPRÁVNOU OBCHODNÍ PRAXI V OBCHODNÍCH VZTAZÍCH? Stručný kontrolní seznam pro malé a střední podniky *) Iniciativa pro férový obchod je národní

Více

Prezentace 12.11.2015 Praha

Prezentace 12.11.2015 Praha Prezentace 12.11.2015 Praha "Business cannot succeed in a society that fails" WBCSD, Peter Bakker ČESKÁ PODNIKATELSKÁ RADA PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Forestry Group Ing. Robert Babuka, MBA APICON, s.r.o. 2

Více

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová

Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy na revitalizace brownfields období 2014 2020 ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. Ing. Jana Davidová Operační programy Program rozvoje venkova (PRV) Operační program životní

Více

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky

Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky TECHNICKÝ DOKUMENT CFCS CFCS 2002:2013 15. 8. 2013 Spotřebitelský řetězec lesních produktů požadavky PEFC Česká republika Bělohorská 274/9 169 00 Praha 6 Tel: +420 220 517 137 E-mail: info@pefc.cz, web:

Více

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014

Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY. k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014. a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2014 COM(2014) 417 final Doporučení pro DOPORUČENÍ RADY k národnímu programu reforem Lucemburska na rok 2014 a stanovisko Rady k programu stability Lucemburska na rok

Více

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020

Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Akční plán rozvoje ekologického zemědělství zhodnocení AP do roku 2015, míra naplnění cílů a vize do roku 2020 Odbor environmentální a ekologického zemědělství Ing. Jan Gallas ředitel odboru Ministerstvo

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/2157(INI) 17. 12. 2009. o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Zpravodaj: Stéphane Le Foll EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova 17. 12. 2009 2009/2157(INI) NÁVRH ZPRÁVY o zemědělství EU a změně klimatu (2009/2157(INI)) Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Zpravodaj:

Více