ČERVEN ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2007 www.strakonice.net ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í"

Transkript

1 ČERVEN ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í Park pøiléhající k vlakovému nádra í je jednou z nejvýznamnìjších vstupních ploch do mìsta. V souèasnosti první, co návštìvník po opuštìní vlakového nádra í spatøí, je neutìšený a neuspoøádaný prostor bez zøejmé koncepce. Kvalita a stav zelenì jsou velice rozdílné a neuspokojivé, o chodnících a mìstském mobiliáøi nemluvì. Navíc park navazuje na hlavní dopravní komunikace od Èeských Budìjovic a Volynì. Kruhová køi ovatka na Volyòské a prostor v okolí høbitova u sv. Václava v souladu se snahou o zatraktivnìní vstupu do mìsta ji doznaly v poslední dobì znaèných zmìn a další zmìny je ještì èekají. Svou roli sehrál i fakt, e si v letošním roce pøipomínáme 640. výroèí mìsta a jistì je namístì zkrášlit jeho další èást. Výše uvedené bylo hlavním podnìtem k zadání studie tohoto prostoru. Území je tvoøeno prostorem pøed samotným vlakovým nádra ím, zelenou plochou pøed poštou u nádra í a pøedevším parkem mezi ulicemi Bezdìkovská a Alf. Š astného. Území je necitlivì pøedìleno rušnou komunikací I/4. Uva ovaná studie by mìla tento prostor rehabilitovat a vytvoøit pøedpoklady pro vytvoøení kultivovaného prostoru reprezentativní i rekreaèní zelenì. Ve studii bude provìøeno trasování komunikací pro pìší a cyklisty a budou øešeny povrchy všech zdejších komunikací. Souèástí je i parkovištì pøed hotelem Švanda dudák. Studie bude obsahovat dendrologický prùzkum, vyhodnocení stavu souèasné zelenì a návrh jejího doplnìní. Zpracovatel bude zva ovat mo nost vybudování vhodných zaøízení pro volnoèasové aktivity, napø. sportovištì, dìtské høištì a umístìní umìleckých dìl. Studie se bude zabývat konkrétními prvky mìstského mobiliáøe (lavièky, odpadkové koše, veøejné osvìtlení apod.). Záøez komunikace I/4 vytváøí výraznou negativní bariéru v prostoru parku. Z tohoto dùvodu bude ve studii provìøena mo nost propojení pøedìlených èástí parku pøekrytým záøezem, mostem se zelení apod. Vytvoøil by se tak dojem propojených prostorù. Toto øešení by jistì napomohlo i kultivovanìjšímu pøístupu do mìsta oproti stávajícímu stavu po pomìrnì úzké lávce v tìsné blízkosti kolejištì. Limitujícím faktorem tohoto zámìru bude zøejmì finanèní nároènost. V kvìtnu letošního roku bylo ukonèeno výbìrové øízení na zpracovatele. Autorem studie parku u nádra í bude strakonická architektka Ing. arch. Dana Zákostelecká se svým pracovním týmem. Studie by mìla být dokonèena zaèátkem øíjna. Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje MìÚ Strakonice Rozsah øešeného území

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 Pronájem Rada mìsta dne souhlasila se zveøejnìním zámìru na pronájem následujících nebytových prostorù v objektu Husova 380, Strakonice: zvýšené pøízemí vpravo prostor 3 propojených místností bez dveøí o výmìrách 15 m 2, 26 m 2, 15 m 2. Nabídka volné bytové jednotky obsazované dle pravidel pro byty nad 50 m 2 bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 027, ve 3. podla í domu èp. 988, ul. Ellerova ve Strakonicích I. Rozmìry/m 2 : pokoj 15,84, kuchyò 15,84, pøedsíò 9,20, chodba 5,40, sprchový kout 1,00, WC 1,00, balkon 6,20. Celkem plocha: 54,48 m 2, Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 1.798,- Kè (dvojnásobek nájemného 1.755,- Kè, vybavení bytu: 43,- Kè) Bli ší informace získáte na tel.: Z jednání rady města Projektant stavby Úprava parteru ulice Na Ohradì a èásti ulice Bezdìkovské je ji znám Foto: Archiv MìÚ Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Úprava parteru ulice Na Ohradì a Bezdìkovské (èást) Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy na výše zmínìné s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací je uveøejnìno v kvìtnovém Zpravodaji 2007 na stranì 2. Rozšíøení kalového hospodáøství Na svém 22. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o zakázku v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 438/2004 ze dne na vypracování provádìcí projektové dokumentace v souvislosti s pøípravou realizace stavby: ÚV Hajská rozšíøení kalového hospodáøství kalolis v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: INEKO C.Z., spol. s r. o., Èeské Budìjovice, EGYprojekt, spol. s r. o., Plzeò, HYDROPROJEKT CZ, a. s., Èeské Budìjovice vèetnì zveøejnìní výzvy o zakázku k podání nabídky na www stránkách MìÚ Strakonice. Doplnìní technologie úpravy vody Na svém 22. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o zakázku v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 438/2004 ze dne na vypracování provádìcí projektové dokumentace v souvislosti s pøípravou realizace stavby: ÚV Pracejovice doplnìní technologie úpravy vody ozonizaèní jednotka v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: INEKO C.Z., spol. s r. o., Èeské Budìjovice, EGYprojekt, spol. s r. o., Plzeò, HYDROPROJEKT CZ, a. s., Èeské Budìjovice vèetnì zveøejní výzvy k podání nabídky o zakázku na www stránkách MìÚ Strakonice. Projekty pro obce Modlešovice a Støelu Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním projektové dokumentace k územnímu øízení staveb dle smìrnic mìsta Strakonice: Komunikace, kanalizace, veøejné osvìtlení, obec Modlešovice Komunikace, výtlaèný øad, vodovod, veøejné osvìtlení, obec Støela. Cyklostezka Podskalí soutì í Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s pøihlášením stavby Cyklostezka a chodník Podskalí Strakonice do soutì e Cesty mìsty zklidòování dopravy ve mìstech a obcích ÈR pro rok 2007 dle jejich podmínek. Soutì Cesty mìsty (zklidòování dopravy ve mìstech a obcích ÈR) vznikla v roce 2002 na popud a pod organizací Dopravního programu Nadace Partnerství. Je vyhlašovaná touto nadací pod záštitou Ministerstva dopravy ÈR BESIP. Do soutì e mohou být pøihlášené projekty, které jsou realizované v posledních pìti letech, musí být zamìøeny na pomìry veøejných prostorù mìst a obcí a musí být cíleny pøedevším na optimální uspoøádání automobilové, cyklistické a pìší dopravy. Mezi vítìzné projekty mù e být rozdìleno a ,- Kè, dále mù e být udìlena cena èasopisu Moderní obec. Protipovodòová ochrana centra Na svém 22. jednání dne rada mìsta zrušila výzvu o veøejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby Strakonice prvky pasivní protipovodòové ochrany centra vyhlášenou v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 159/2006 ze dne Rozhodla zaslat novou výzvu k podání nabídky na zhotovitele výše zmínìného díla za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: H+T, s. r. o., Strakonice, Protom Strakonice, s. r. o., Strakonice, Tekton CZ, s. r. o., Volynì, Milan Vacík, Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice. Souhlasila s uveøejnìním výzvy na www stránkách mìsta Strakonice v souvislosti s pøihlášením neomezeného poètu uchazeèù pro podání nabídky na výše zmínìné. Pùvodní stavba, která øešila pouze hrazení podchodu Katovické silnice u jezu a Katovické silnice u mostu, bude rozšíøena o práce: ochranná hrázka u Katovické silnice, revize a úprava hrazení Mlýnského náhonu a zpìtné hrazení Mlýnského náhonu pod Ellerovou ulicí. Varovný systém mìsta bude rozšíøen Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s dodávkou zaøízení pro vybudování pøevadìèe 80 MHz pro mìstskou èást Modlešovice a Hajská na budovì bývalé školy na Podsrpu èp. 30. Souhlasila s uzavøením smlouvy mezi mìstem Strakonice a firmou VEGA- COM, a. s., Praha 8 Ïáblice na jeho instalaci za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Ošetøení vzrostlých stromù v Rennerových sadech Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním revitalizaèních prací na ošetøení vzrostlých stromù v Rennerových sadech dle vypracovaného projektu Ing. Pavla Popely Revitalizace Rennerových sadù ve Strakonicích. Rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o veøejnou zakázku v souladu s Pravidly pro zadávání veøejných zakázek v podmínkách mìsta Strakonice, schválených usnesením Rady mìsta Strakonice ze dne , na vypracování výše zmínìného dle projektu v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: BAOBAB péèe o zeleò, s. r. o., Horomìøice, ÈSOP Vlašim, Vlašim, Ing. Pavel Wágner a Ing. Marek ïárský Arbonet Praha, Praha 9, Kamil Franc, Strakonice, Milan Hos, Vodòany vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí, plánuje v letošním roce provést proøezávku vzrostlých stromù v Rennerových sadech dle vypracovaného projektu Ing. Pavla Popely z roku Jedná se zejména o bezpeènostní øezy (odstranìní suchých, nalomených èi nestabilních vìtví) a zdravotní øezy (odstranìní odumírajících vìtví, vìtví napadených chorobami èi škùdci, tlaková vìtvení ), u mladých stromù pak øezy výchovné (prùklest, usmìrnìní koruny, odstranìní tlakových vìtvení, upravení podchozí výšky ). Proto e se jedná o odborné zákroky, které je nutno provést bez pøístupu vysokozdvi né plošiny èi podobné tì ké techniky, budou provedeny tzv. stromolezeckou technikou pøímo v korunách stromù. Výmìna støešní krytiny tìlocvièny ZŠ Dukelská Foto: Archiv MìÚ Rennerovy sady v roce Foto: Archiv MSP Na svém 23. jednání dne rada mìsta souhlasila se zveøejnìním výzvy a rozhodla obeslat k podání nabídky uvedené firmy: Protom, s. r. o., Strakonice, Jihospol. a. s., Strakonice, H + T, s. r. o., Strakonice, Salvete, s. r. o., Strakonice, Dolanský Kotek, Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice s mo ností pøihlášení dalších uchazeèù.

3 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Foto: Archiv MìÚ Rekonstrukce ZŠ Èelakovského Na svém 23. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Rekonstrukce ZŠ Èelakovského èp. 555 ve Strakonicích. Souhlasila s uzavøením smlouvy na vypracování provádìcího projektu na výše zmínìné s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Zmìny v rozpoètu Na svém 23. jednání dne rada mìsta schválila zmìny rozpoètu o: RO è. 25 ve výši ,- Kè na údr bu a opravy MŠ Holeèkova 413; RO è. 26 ve výši ,- Kè na údr bu a opravy MŠ U Parku. Finanèní prostøedky u MŠ Holeèkova 413 budou pou ity na opravu a na èásteènou výmìnu oplocení areálu a u MŠ U Parku budou pou ity na opravu vnìjšího soklu. Peníze z provozu výherních hracích pøístrojù pùjdou na volnoèasové aktivity Na svém 23. jednání dne rada mìsta schválila rozdìlit èást výtì ku z provozních hracích pøístrojù ve výši ,- Kè takto (RO è. 28): TJ Dra ejov ,- Kè na provozní náklady údr ba sportoviš, TJ Fezko Strakonice ,- Kè na provozní náklady údr ba sportoviš, Obèanské sdru ení HC Strakonice ,- Kè pro zvýšené náklady spojené s postupem dorostencù do USY, pøíspìvky na kulturu ,- Kè. Koneèný výtì ek z provozu výherních hracích pøístrojù za rok 2006 èiní ,30 Kè. Z toho ,- Kè bylo schváleno ji v rozpoètu na rok 2007 usnesením èíslo 10/ZM/2006, a to ,- Kè na dovybavení dìtských høiš, ,- Kè na volnoèasové aktivity a zbývajících ,- Kè dle výše zmínìného RO è. 28. Plné znìní usnesení ze jednání RM naleznete na MìÚ. Upozornìní pro obèany Podle naøízení vlády è. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù, jsou obèané povinni provést výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do 31. prosince 1997 a do 31. prosince 1998 s dobou platnosti bez omezení. ádost o vydání obèanského prùkazu je tøeba pøedlo it nejpozdìji do 30. listopadu Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèanského prùkazu ádali prùbì nì a neponechávali ji na poslední mìsíce roku Obèanské prùkazy vydávané od roku 1999 mají platnost do roku Obèanské prùkazy vydané v roce 2000 (se strojovì èitelnou zónou) platí do data vyznaèeného na OP. Za výmìnu obèanského prùkazu, kterému skonèila platnost, se nevybírá správní poplatek. Veškeré informace k platnosti obèanských prùkazù poskytnou pracovnice úseku obèanských prùkazù Mìstského úøadu Strakonice, Smetanova 533, pøízemí vlevo, èíslo dveøí 14, tel.: nebo 353 a v prvním patøe vlevo Ing. Šumpelová, èíslo dveøí 30, tel.: Jak nakládat s odpady (Právní minimum nejen pro podnikatele) Základním právním pøedpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech, a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, v platném znìní. Ten stanoví, e právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání je pùvodcem odpadu a jako taková má øadu povinností, napøíklad pøedcházení vzniku odpadù, v pøípadì vyprodukování odpadù pøi podnikatelské èinnosti zajistit pøednostnì jejich vyu ití (recyklace, regenerace), pøípadnì odstranìní (spalování, skládkování apod. v zaøízeních, která mají souhlas krajského úøadu) zpùsobem, který neohro uje lidské zdraví a ivotní prostøedí a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpùsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními pøedpisy vydanými na ochranu ivotního prostøedí (zákon o odpadech v 16 uvádí øadu dalších povinností). Dle 16 odst. 3 zák. o odpadech je pùvodce povinen s nebezpeènými odpady nakládat pouze se souhlasem pøíslušného orgánu státní správy (odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Strakonice dále jen O P). Ka dý podnikatel je povinen shroma ïovat odpady utøídìnì podle jednotlivých druhù a kategorií, zároveò jsou pùvodci povinni vést prùbì nou evidenci veškerých odpadù a zpùsobù nakládání s nimi. V pøípadì, e produkují nebo nakládají s více ne 50 kg nebezpeèných odpadù za kalendáøní rok nebo s více ne 50 t ostatních odpadù za kalendáøní rok, jsou pùvodci povinni dle odst zákona o odpadech zasílat pøíslušnému úøadu (O P) hlášení o odpadech do 15. února následujícího roku. Na stránkách Mìstského úøadu Strakonice st.cz, ádosti a formuláøe, odbor P, si podnikatelé mohou vytisknout formuláø hlášení o odpadech. Podnikatel, jako to pùvodce odpadù, je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje pøi své podnikatelské èinnosti, tedy i sebemenšími (napø. i s obaly od svaèin, pou itými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních pøedpisù. Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávnìným k nakládání s nimi, a kdykoliv pøi kontrole oprávnìnými orgány musí prokázat, jakým zpùsobem se svými odpady nalo il (napø. pøedlo it smlouvu na odstraòování odpadu s firmou, která k nìmu má oprávnìní, ve Strakonicích jsou k dispozici napø. Technické slu by Strakonice, s. r. o., firma Recyklace odpadù a skládky, a. s., firma Rumpold, s. r. o., sbìrné suroviny atd.). V pøípadì, e podnikatel vyu ívá pro ukládání komunálního odpadu kontejnery urèené pro fyzické osoby, vystavuje se nebezpeèí ulo ení sankce ze strany mìstského úøadu. Pokud podnikatel poruší nìkterou ze svých povinností, vystavuje se nebezpeèí postihu: obecní úøad mù e ulo it fyzické osobì oprávnìné k podnikání nebo právnické osobì, která nemá zajištìné vyu ití nebo odstraòování odpadù v souladu se zákonem o odpadech, pokutu do výše Kè, Èeská inspekce ivotního prostøedí nebo obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností mù e ulo it pokutu a do výše Kè za rùzná porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech ( 66 tohoto zákona). Kompletní znìní zákona a navazujících vyhlášek naleznete na stránkách ministerstva ivotního prostøedí pod sekcí legislativa. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí, podnikatele upozoròuje, e bude v pøíštím období provádìt zvýšené kontroly zabývající se dodr- ováním povinností podnikatelù vyplývajících ze zákona o odpadech, proto si uveïte vèas své odpadové hospodáøství do souladu se zákonem. Podrobnìjší informace k povinnostem podnikatelù v oblasti odpadového hospodáøství jsou umístìny na internetových stránkách odbor ivotního prostøedí. Pøípadné dotazy jsme pøipraveni s podnikateli øešit osobnì, pøes internet pøípadnì na telefonních èíslech , Ing. Lucie Klimešová, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice Odpady nelze spalovat V souvislosti s prùbì ným nárùstem cen paliv a energií bylo v poslední dobì zaregistrováno, e se obèané sna í vyu ívat domácí odpady k výrobì tepla spalováním v tepelných zdrojích. Neuvìdomují si však, e tímto postupem porušují jak pøedpisy z oblasti ochrany ovzduší, tak i z oblasti odpadového hospodáøství. Èeská legislativa jasnì stanoví, e v topeništích lze spalovat pouze paliva, která jsou legislativou vcelku jasnì definována. Odpady lze spalovat pouze ve vybraných specializovaných zaøízeních, kterými jsou spalovny odpadù, pro nì platí velmi specifické podmínky, a jsou velmi bedlivì sledovány Èeskou inspekcí ivotního prostøedí. Pøesto e na území mìsta v posledních letech zaznamenala teplofikace a plynofikace pomìrnì velký rozmach, existují lokality, kde si obèané ponechali své pùvodní kotle, pøevá nì kotle na spalování pevných paliv. Právì nárùst cen paliv a nezodpovìdnost obèana vedou v mnoha pøípadech k výskytu tohoto nešvaru a obtì ování sousedù a lokálnímu zneèiš ování ovzduší štiplavým kouøem. Pøi spalování plastù, PET lahví, krabicových obalù Tetrapack a dalších podobných materiálù v domácích kamnech èi kotlích na uhlí dochází k nedokonalému spalování. V reálné situaci tak vznikají kromì koneèných produktù dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování, z nich charakteristické jsou saze obsahující aromatické uhlovodíky, vìtšina z nich je karcinogenní. Dále vzniká oxid uhelnatý známý jako krevní jed a akrolein jako silnì drá divá látka, která je rovnì jednou z pøíèin štiplavého zápachu kouøe. Všechny tyto produkty hoøení pùsobí drá divì, dusivì a mohou pøi dlouhodobé expozici zpùsobit vá né poškození zdraví. Je tudí snahou mìsta zamezit podobným ekologickým incidentùm a zajistit pro obèana zdravì ivotní prostøedí. Stanislav Mrkvièka, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 Mìstská policie Strakonice Dne v pùl páté ráno zjistila hlídka mìstské policie v Ellerovì ulici vozidlo, jeho øidiè nerespektoval dopravní znaèení zákazu odboèení vlevo do ulice U Náhonu. Strá níci proto øidièe zastavili a kontrolou zjistili, e vozidlo øídil jedenatøicetiletý mu bez øidièského oprávnìní a bez dokladù od vozidla. Orientaèní dechová zkouška navíc potvrdila u mu e po ití alkoholu pøed jízdou. Øidiè byl po odbìru krve pøedán s podezøením ze spáchání trestného èinu na Obvodní oddìlení PÈR ve Strakonicích. Další øidiè bez øidièského oprávnìní byl hlídkou mìstské policie kontrolován odpoledne na Katovické. I ten putoval k dalšímu øešení na OO PÈR. Dva mladíci ve vìku dvaceti a patnácti let a ètrnáctiletá dívka, všichni podezøelí z demolování zaparkovaných vozidel a dopravního znaèení na parkovišti u hotelu Švanda dudák, byli dne veèer zadr eni strá níky mìstské policie. Všichni tøi byli pøedvedeni na slu ebnu OO PÈR. Ke zveøejnìní této události mne pøivedlo následující èíslo ze statistik. Šedesát dva. Pøesnì tolik nalezených vìcí bylo od poèátku roku pøedáno mìstskou policií na ztráty a nálezy pøi MÚ Strakonice, pøípadnì pùvodním majitelùm. Dne byly nalezeny v ulici Dukelské klíèe od vozidla. Fotografie nálezu vyšla následující den ve Strakonickém deníku. Po osmi dnech si klíèe vyzvedl ve slu ebnì mìstské policie otec majitelky. Dìkujeme za pomoc jak nálezci, tak i místnímu tisku. Ke kuriózní dopravní nehodì došlo dne v odpoledních hodinách na parkovišti u jednoho z marketù. Majitel vozidla tovární znaèky Škoda Favorit opomnìl po vystoupení svùj vùz zabrzdit, ten se dal samovolnì do pohybu a zastavil a o vozidlo stojící opodál. Škodu dále øešila pøivolaná hlídka dopravní policie. Ji ponìkolikáté vykazovali strá níci dne odpoledne ze eleznièního mostu, který vede pøes komunikaci u hradu, zde si hrající dìti. Vzhledem k tomu, e na koleje dìtské hry nepatøí a e v tìchto místech se skuteènì jedná o zvláš nebezpeèné místo, zveøejòuji tuto událost pro všechny rodièe. O tom, e jsou zde dítka pøisti ena, jsou v dy zákonní zástupci strá níky informováni. Ve veèerních hodinách dne byl zachycen kamerou mu, který narušil objekt sbìrného dvora v ulici Tovární. Hlídka mìstské policie spoleènì s hlídkou bezpeènostní agentury King cobra jej na místì zadr ela, a jeliko dotyèný poškodil pøi pøelézání plot, byl posti en blokovou pokutou. Dne pøijal v odpoledních hodinách strá ník na stálé slu bì oznámení, e se na Palackého námìstí sna í odjet s vozidlem ena zøejmì pod vlivem alkoholu. Vozidlo bylo zamìøeno kamerovým systémem. Ne však stihla na místo dojet autohlídka, øidièka narazila do betonového sloupu s dopravní znaèkou a do jednoho z domù. Orientaèní dechovou zkouškou namìøili strá níci enì 1,7 promile. Událost byla pøedána k doøešení Policii ÈR. Pøi kontrole vozidel zaparkovaných na parkovišti v ulici Bezdìkovské dne nalezla hlídka mìstské policie krátce pøed tøetí hodinou ranní vozidlo tovární znaèky Nissan, jeho pøední registraèní znaèka se neshodovala se zadní znaèkou. Na kolo nasadili strá níci po dohodì s Policií ÈR prostøedek k zabránìní odjezdu do doby zjištìní majitele vozidla. Dne jsme v ranních hodinách pøijali oznámení o pohybu cizích osob u zahrádek nad ulicí Arch. Dubského. Strá níci zde zadr eli jim ji dobøe známou osobu z Èeských Budìjovic. Vzhledem k tomu, e vzniklo podezøení ze spáchání trestného èinu, omezili mu e na osobní svobodì a pøedali k doøešení na obvodní oddìlení ve Strakonicích. Dne pøijali strá níci krátce po dvaadvacáté hodinì oznámení, e v ulici Bavorovì z jednoho z bytù, odkud se v ten den odstìhovali nájemníci, teèe voda. Za pomoci zamìstnancù HZS byl byt otevøen. Strá níci zjistili, e nájemníci se z bytu vystìhovali skuteènì dokonale, i s vodovodními bateriemi a voda vytékala z pøívodních trubek. Závada byla poté zamìstnanci technických slu eb opravena a celou zále itost si pøevzali k doøešení policisté obvodního oddìlení ve Strakonicích. Dvojice mladíkù, z nich jeden pøevrhl popelnici a druhý se bavil tím, e mlátil do oken domù, kolem kterých procházel, byla dne krátce pøed pùlnocí zachycena kamerou v ulici Komenského. Oba mu i ve vìku jedenadvaceti let byli odmìnìni blokovou pokutou. Kromì tìchto, ale i jiných událostí, které jsme v pøedešlém období øešili, mne zaujal poèet chodcù, kteøí se dopouští pøestupkù. Tøicet ètyøi udìlených blokových pokut se mi zdá na Strakonice, a uvìdomíme-li si, e chodec je vedle cyklisty daleko zranitelnìjší ne øidiè v oplechovaném vozidle, ponìkud dost. Nejvíce pøestupkù se dopouští chodci paradoxnì na místì, kde vznikl na základì po adavku nový pøechod, a to v ulici Na Ohradì. Dalšími místy jsou most Jana Palacha èi Písecká, kde se pøebíhá na místech, která k pøecházení vozovky nejsou urèena. Zbyteènì vystavuje chodec riziku nejen sebe, ale i øidièe. Dalším nešvarem je pøebíhání vozovky, jestli e svítí na semaforu èervený signál Stùj. Nezapomínejme na to, e i pro chodce vyplývají urèité povinnosti ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Milan Michálek, velitel strá níkù MP Strakonice Vá ení ètenáøi, jménem Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s., bych velmi rád podìkoval všem, kteøí zaslali svùj návrh na pojmenování jubilejního piva. Pøišlo celkem 85 návrhù od 27 ètenáøù. Toto speciální jubilejní pivo ponese název Velkopøevor. Jeho autorkou je Stanislava Procházková ze Strakonic, která bude ocenìna dárkem z mìš anského pivovaru. Velkopøevor bude poprvé ke koupi na Pivovarské pouti v sobotu 30. èervna Ing. V. Moravec, obchodní øeditel Hasièští profesionálové ve Strakonicích Hasièský záchranný sbor ve Strakonicích je 15. èervna letošního roku poøadatelem krajské soutì e profesionálních hasièù v po árním sportu. Disciplíny po árního sportu jsou souèástí speciální tìlesné pøípravy pøíslušníkù hasièského záchranného sboru s cílem udr et a zvyšovat fyzickou zdatnost pøíslušníkù sboru. Této regionální soutì e se zúèastní dru stva profesionálních záchranáøù celého Jihoèeského kraje. Atraktivní disciplíny sportovního klání budou probíhat jednak od 8.00 hodin v areálu hasièské stanice na Podsrpenské (výstup do ètvrtého nadzemního podla í cvièné vì e) a dále pak budou pokraèovat od hodin na atletickém stadionu SK 1908 na Sídlišti ve Strakonicích (bìh na 100 m s pøeká kami, štafeta na 4x100 m a po ární útok). Srdeènì zveme obèany a pøíznivce po árního sportu ke zhlédnutí této zajímavé a nevšední podívané. mjr. Ing. Ota Šmejkal Informace pøedevším pro obèany pøímìstské èásti Støela Ní e zmínìný jízdní øád linky Strakonice Krty Mnichov umo ní s platností od pøepravu cestujících ze zastávky Støela (pod zámkem) do Strakonic s pravidelným odjezdem v 7,25 hod. ve dnech školního vyuèování posilovým spojem è. 8. Kromì tohoto spoje mohou cestující vyu ívat také kmenový spoj è. 4, který je provozován ka dý pracovní den s pravidelným odjezdem v 7,18 hod.

5 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na èerven 2007 Sobota 2. nedìle 3. èervna NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MA ORETEK ÈR MISTROVSTVÍ ÈECH Program: 2. èervna hod. Prùvod mìstem øazení prùvodu pod køi ovatkou u Penny marketu ulicí Katovická na most Jana Palacha hod. Slavnostní zahájení na mostì Jana Palacha hod. I. èást soutì e POCHODOVÉ DEFILÉ (most J. Palacha) hod. Soutì twirlingových skupin (sportovní hala ul. Máchova) 3. èervna hod. Soutì POM-PONS a SHOW GROUP (letní kino) hod. II. èást soutì e PÓDIOVÉ FORMACE (letní kino) Vyhlášení výsledkù a vystoupení vítìzù. V doprovodném programu vystoupí PETR BENDE. Ètvrtek 7. èervna STRAKONICKÝ DUDÁÈEK Pøedstavení dìtských dudáckých skupin a jednotlivcù. Nádvoøí strakonického hradu hod. Pátek 8. èervna KONCERT SKUPINY TØI SESTRY Ú asná show s videoprojekcí a hospodou pøímo na pódiu. Hosté E!E, DOCTOR P.P., DE BILL HEADS Letní kino hod. Sobota 16. èervna DANCE SHOW 6. roèník mezinárodní taneèní pøehlídky country, disco tancù, break dancu, show formací a parketových taneèních kompozic Letní kino hod. Støeda 20. èervna KONCERT SKUPINY NEZMAØI Køest CD Kdo si zpívá, má do ráje blí. Skupina Nezmaøi je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojù. Její repertoár tvoøí pøevá nì vlastní písnì, ale i svìtová folková klasika. Dùm kultury hod. Úterý 26. pátek 29. èervna SETKÁNÍ Divadelní pøehlídka amatérských divadelních spolkù. Program: Úterý 26. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Èelakovský: Marco Camolleti: A DO PY AMA Komedie plná zvratù a humorných situací z ka dodenního ivota. Konverzaèní komedie pojednávající o tom, co vše se mù e stát jednoho podzimního víkendu, sejde-li se ta správná spoleènost na správném místì hod. Dùm kultury Amatérský divadelní spolek Døešín František Smola: TELEGRAM OD MÍŠI A SAŠI Veselohra je bláznivý pøíbìh dvou shakespearovských hercù, kteøí jsou ochotni udìlat vše pro to, aby se dostali na vrchol slávy. Støeda 27. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Prácheòská scéna v Písku Stanislav Tomek: JAK TO BYLO S RÙ ENKOU Námìtem je klasická pohádka o Šípkové Rù ence. Pøíbìh je však podán zcela netradiènì a v komediálním pojetí. Pro I. st. ZŠ hod. Dùm kultury Divadelní spolek Prácheòská scéna v Písku Voskovec + Werich: BALADA Z HADRÙ Balada z hadrù je divadlo o patnácti obrazech o prokletém básníkovi Francois Villonovi a odehrává se v Paøí i v patnáctém století. Hra je pojata, jak jinak u autorské dvojice Voskovec + Werich, s komediální a dìjovou nadsázkou. Hudební doprovod a písnì jsou z dílny Jaroslava Je ka hod. Hradní nádvoøí Skupina historického šermu Vendetta: Václav Jiøík: VÌDMA Historická divadelní hra vycházející zhruba z období tøicetileté války. Mottem této hry je: Zbranì, které nevedou k cíli. Ètvrtek 28. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Èelakovský: Robin Hawdon: Ú ASNÁ SVATBA Statisticky pøipadají na jednoho mu e dvì eny. Proto ka dý mu chce tu druhou... a ka dé dvì eny tou í mít jediného mu e! hod. Dùm kultury Divadelní spolek PIKI Volynì Ladislav Smoèek: PODIVNÉ ODPOLEDNE dr. ZVONKA BURKEHO Mansardovitì residenèní thriller aneb Na koho ta buchta spadne hod. Hradní nádvoøí Divadelní spolek Èelakovský Zdenìk Podskalský: ENA V TRYSKU STOLETÍ Celé poetické povìdomí lidstva nazírá na enu jako z moøské pìny zrozenou, z mlhy utkanou, rosou se brouzdající, jako snový pøelud mìnící se v pampeliškové chmýøí a jsou i tací, kteøí arci pod vlivem alkoholu vidí podobu eny i v oblinách bouøkových mrakù. Po zralé úvaze jsem došel k závìru, e jsou to názory mylné a škodlivé... Zdenìk Podskalský Pátek 29. èervna hod. III. hradní nádvoøí Divadelní spolek Èelakovský Miloslav Pikolon: TRAMPOTY VODNÍKA ŠMAJDY Vodníka Šmajdu pronásleduje jedna trampota za druhou... Pohádka je urèena pro pøedškolní dìti hod. Dùm kultury NEVERBÁLNÍ DIVADLO Pohybový semináø Michala Hechta pro zúèastnìné soubory hod. Prostor pøed OD Labu Poulièní divadlo František Zborník: DVOJÍ PRAVDA O VILÉMU Z RO MBERKA Tlupa komediantù z doby ne pøíliš konkrétní pøedvádí svou produkci, jejím cílem je pobavit publikum za ka dou cenu. Nejspolehlivìjší zábavou je, jak dobøe víme, pomluva slavných hod. Dùm kultury Prácheòský furiant Novosedly: Frank Tetauer: ZPOVÌDNÍK Autor zpracovává v dramatické formì historizujícím zpùsobem látku èerpající ze spoleèenských pomìrù vládnoucích elit 14. století hod. Hradní nádvoøí Divadelní klub Èeskokrumlovská scéna, PIKI Volynì a Èerní šviháci Kostelec nad Orlicí Tirso de Molina: SEVILLSKÝ SVÙDCE ANEB KAMENNÝ ŠKLEB A co všechno musí král øešit, aby zachoval zdání, e v samotném paláci je všechno po morální stránce v poøádku. Král dìlá dohazovaèe: Octavia musí o enit s Isabelou za to, e ji PRÝ svedl! Dona Gonzala odmìnit diplomatické slu by sòatkem jeho dcery Any s Juanem! e Isabelu svedl Juan? O enit tedy Isabelu s Juanem a Octavia omilostnit a nabídnout mu jinou, výhodnìjší partii! Octavio ochotnì zapomene na Isabelu, kdy vy ení politický vliv... e by tento pøíbìh byl skuteènì starý 400 let?

6 STRANA 6 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 KINO OKO STRAKONICE Pátek 1. nedìle 3. èervna od a hod. ÈR, milostný, 100 doporuèená pøístupnost: od 15 let BESTIÁØ vstupné 75,- Kè Mladá úspìšná emancipovaná Karolína se vášnivì zamiluje do záhadného Alexe. Vztah plný nejistot s rozpolceným mu em ji nièí. Rozhodne se ke vzdoru chovat se tak, jak se chovají nìkteøí mu i k enám vztahy brát spíše nezávaznì. Ale brzy si uvìdomí, e mno ství známostí, flirtù a zklamání ji nièí mnohem víc Podle bestselleru Barbary Nesvadbové. Re ie: Irena Pavlásková Hrají: Danica Jurèová, Karel Roden, Marek Vašut, Tomáš Matonoha, Hrají: Miroslav Etzler, Kryštof Hádek ad. Bioscop Pondìlí 4. støeda 6. èervna od a hod. USA, akèní/horor, titulky, 110 doporuèená pøístupnost: všem GHOST RIDER vstupné: 69,- Kè Nicolas Cage v roli ohnivého motorkáøe! Film podle komiksové pøedlohy. Re ie: Mark Steven Johnson Hrají: Nicolas Cage, Peter Fonda, Eva Mendes ad. Falcon Ètvrtek 7. pátek 8. èervna POZOR! èt a 20.00, pá pouze od hod. USA, drama, titulky, 92 doporuèená pøístupnost: od 12 let SHERRYBABY vstupné: 70,- Kè Drsný pøíbìh o lidských selháních, rigidní spoleènosti a úporné snaze pøes všechny omyly a tì kosti v ivotì obstát je podle slov re isérky inspirován reálným osudem její kamarádky z dìtství. Re ie: Laurie Collyer Hrají: Maggie Gyllenhaal, Brad William Henke, Sam Bottoms ad. Cinemart Pátek 8. nedìle 10. èervna POZOR! pouze od hod. USA, rodinný/drama/fantasy, dabing, 97 doporuèená pøístupnost: všem ŠARLOTINA PAVUÈINKA vstupné: 55,- Kè Pomoc pøichází shora. Re ie: Gary Winick Hrají: Dakota Fanning, Kevin Anderson, Essie Davis, Gary Basaraba ad. Bontonfilm Sobota 9. pondìlí 11. èervna POZOR! so ne pouze od 20.00, po a hod. USA, horor, titulky, 90 doporuèená pøístupnost: od 15 let HORY MAJÍ OÈI 2 vstupné 55,- Kè Pokraèování úspìšného hororu vypráví o skupince amerických vojákù, která je v poušti napadena zmutovanými kanibaly. Zpoèátku se zdá, e mariòáci budou mít oproti obyèejné rodince mnohonásobnou výhodu Re ie: Martin Weisz Hrají: Daniella Alonso. Michael McMillian, Jessica Stroup, Jacob Vargas ad. Bontonfilm Úterý 12. støeda 13. èervna od a hod. USA, drama/thriller, titulky, 109 doporuèená pøístupnost: od 12 let NEZNÁMÝ SVÙDCE vstupné 70,- Kè Kdy se investigativní novináøka Rowena Price dozví, e vra da její kamarádky by mohla mít souvislost s mocným reklamním magnátem, rozhodne se za asistence svého kolegy pøijít pravdì na kloub. Re ie: James Foley Hrají: Halle Berry, Bruce Willis, Giovanni Ribisi ad. Falcon Ètvrtek 14. pondìlí 18. èervna POZOR! pá ne pouze od hod., USA/Èína, drama/milostný/romantický, 125 èt a po a hod. BAREVNÝ ZÁVOJ doporuèená pøístupnost: od 12 let Láska ke dvìma mu ùm, láska k jedné enì. Re ie: John Curran Hrají: Catherine An, Naomi Watts, Edward Norton, Liev Schreiber ad. vstupné 75,- Kè Bioscop Pátek 15 nedìle 17. èervna POZOR! pouze od hod. Ji ní Korea, animovný/rodinný, dabing, 77 doporuèená pøístupnost: všem PAST NA RALOKA vstupné 70,- Kè Kdy koøist vrací úder Re ie: Howard E. Baker, John Fox, Lee Kyung-ho Blue Sky Film Úterý 19. støeda 20. èervna od a hod. USA, dobrodru ný/komedie, titulky, 99 doporuèená pøístupnost: všem DIVOÈÁCI vstupné 60,- Kè Motorkáøi, jak je neznáte. Re ie: Walt Becker Hrají: John Travolta, Tim Allen, Martin Lawrence ad. Falcon Ètvrtek 21. èervna od a hod. Dánsko/Finsko/Švédsko/Irsko/Nìmecko, komedie, titulky, 99 dopor. pøíst.: od 15 let KDO JE TADY ØEDITEL? vstupné 60,- Kè Zcela nový film proslulého enfant terrible" mezi svìtovými re iséry! Tentokrát nebudeme plakat, Lars von Trier natoèil komedii! Re ie: Lars von Trier Hrají: Jens Albinus, Peter Gantzler, Benedikt Erlingsson ad. Artcam Pátek 22. èervna POZOR! pouze od hod. USA, animovaný/rodinný/dobrodru ný/komedie, dabing doporuèená pøístupnost: všem ROBINSONOVI vstupné 65,- Kè Pøíbìh nejnovìjšího animovaného filmu z produkce studia Walt Disney se toèí okolo Lewise geniálního kluka se zálibou v šikovných technických vychytávkách a obrovskou touhou najít rodinu, kterou nikdy nemìl mo nost poznat. Re ie: Stephen J. Anderson Falcon Pátek 22. sobota 23. èervna POZOR! pá pouze od 20.00, so a hod. Francie, akèní komedie, titulky, 91 doporuèená pøístupnost: od 12 let TAXI 4 vstupné 65,- Kè Taxi 4 je ètvrtou èástí slavné automobilové ságy Taxi napsané Lucem Bessonem. Všichni hlavní herci trilogie Taxi se vrací ke ètvrtému opusu. Re ie: Gérard Krawczyk Hrají: Samy Nceri, Fréderic Diefenthal, Bernard Farcy, Emma Sjöberg ad. SPI Nedìle 24. sobota 30. èervna od hod. a hod. USA, akèní/dobrodru ný, titulky, 170 pøestávka doporuèená pøístupnost: všem PIRÁTI Z KARIBIKU: NA KONCI SVÌTA vstupné: 80,- Kè Film nabízí výborné triky, humorné, ale i napínavé scény a spoustu nových charizmatických postav. Re ie: Gore Verbinski Hrají: Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley ad. Falcon LETNÍ KINO Ètvrtek 7. pátek 8. èervna hod. USA, drama/váleèný, titulky, 143 doporuèená pøístupnost: od 15 let KRVAVÝ DIAMANT vstupné 70,- Kè V devadesátých letech v Sierra Leone hledá pašerák Danny Archer (Leonardo DiCaprio) vzácný rù ový diamant. Pøi jeho posledním pobytu ve vìzení se na nìj usmìje štìstí, kdy mu jeho spoluvìzeò Solomon Vanda øekne, e jeden takový našel a schoval. Re ie: Edward Zwick Hrají: Leonardo DiCaprio, Jennifer Connely, Djimon Hounsou, Michael Sheen ad. Warner Bros Ètvrtek 14. pátek 15. èervna hod. USA, romantický/hudební/komedie, titulky, 104 doporuèená pøístupnost: od 12 let HUDBU SLO IL, SLOVA NAPSAL vstupné: 70,- Kè Není comeback jako comeback Re ie: Marc Lawrence Hrají: Hugh Grant, Drew Barrymore ad. Warner Bros Ètvrtek 21. pátek 22. èervna hod. USA, krimi/drama, titulky, 117 doporuèená pøístupnost: od 12 let ALPHA DOG vstupné 65,- Kè Inspirováno skuteènými událostmi. Jak mohl zloèin se dvìma svìdky dojít tak daleko? Re ie: Nick Cassavetes Hrají: Emile Hirsch, Bruce Willis, Justin Timberlake, Sharon Stone ad. Intersonic Ètvrtek 28. èervna hod. USA/Kanada, horor/thriller, titulky, 84 doporuèená pøístupnost: od 12 let ÈERNÉ VÁNOCE vstupné: 60,- Kè Na Vánoce by mìl být ka dý doma. Tyto svátky zaèíná poslední vra edná jízda. Re ie: Glen Morgan Hrají: Katie Cassidy, Michelle Trachtenberg, Kristen Cloke ad. Intersonic Pátek 29. èervna hod. ÈR, road-movie, 90 doporuèená pøístupnost: od 12 let PUSINKY vstupné: 65,- Kè Noèní akce. Hlášky. Hip-hop. Poslední prázdniny po maturitì. Re ie: Karin Babinská Hrají: Kristina Lišková-Boková, Sandra Nováková, Petr Forman, Hrají: Jiøí Macháèek, Richard Krajèo, Marie Dole alová, Oldøich Hajlich, Hrají: Filip Bla ek, Matìj Puppert, Lenka Vlasáková ad. HCE + 35mm Zmìna programu vyhrazena. Na èervenec 2007 pøipravujeme: Sobota 14. èervence fest No. 4 Sobota 28. èervence nedìle 29. èervence RUMPÁLOVÁNÍ

7 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 7 Akce na èerven 2007: (nedìle) Výlet do Tábora s návštìvou botanické zahrady, odjezd v 7,30 hod. od gymnázia (Máchova ulice proti sportovní hale), pøedpokládaný návrat mezi hodinou. Pøi prohlídce zahrady bude provázet odborným výkladem vedoucí pan Kacerovský a návštìvníci mohou také zhlédnout výstavu kaktusù (úterý) Putujeme s písnièkou, prodejní výstava výtvarných prací ákù Základní školy speciální ve Strakonicích. Výstava bude otevøena vernisá í s kulturním programem a budete ji moci navštívit ve výpùjèních hodinách do Vernisá ve 14,30 hod., vstupní hala k pùjèovnì pro dospìlé ŠK (úterý) od 18,00 hod. ve spoleèenské místnosti ŠK Autorský veèer spisovatelky Vìry Noskové, která seznámí své ètenáøe s novým románem Obsazeno, jen je volným pokraèováním velmi úspìšného románu Bereme, co je (støeda) V poboèce ŠK za parkem v pùjèovnì knih a èasopisù pro dìti a dospìlé (Husova 380) bude zahájena akce prodeje knih dále nevyu itelných. Ceny: po 5 nebo 15 Kè, otevírací doba pùjèovny: PO a ÈT od 13 do 18, ST od 8 do (støeda) od 18,00 hod. v Èajovnì Inspirace v hotelu Bavor Zelený veèer. Na tento veèer budou pøipraveny filmy, dokumenty, ètení o pøírodì, ohleduplném zpùsobu ivota vùèi pøírodì (Akce se koná v rámci projektu Krasec, který je podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu ÈR a Ministerstva ivotního prostøedí ÈR.) ŠK a ÈSOP zvou: dìti i dospìlé na pøírodovìdnou procházku s botanikem panem Václavem Chánem na Podskalí a Kalvárii. Sraz je ve støedu pøed domem dìtí a mláde e na sídlišti Mír. prùbì nì se poøádají i jiné podobné vycházky, bli ší informace v poboèce Šmidingerovy knihovny za parkem (Husova ulice) v pùjèovnì pro dìti a dospìlé nebo ve stejné budovì v ekoporadnì. ŠK, ÈSOP, ZO Strakonice a Environmentální centrum Florianus zvou: Trvalkové školky Florianus a budované pøírodní zahrady v Jindøichovì Hradci. Sraz je v sobotu v 7,00 hod. pøed vlakovým nádra ím ve Strakonicích. Do Jindøichova Hradce se pojede vlakem v 7,07 hod. Pøipraveno je: vše o pøírodních zahradách, procházka plná vùní s odborným výkladem, ukázka sortimentu netradièních trvalek, bylinek, bylinková ochutnávka, ukázka mno ení bylinek Návrat bude pravdìpodobnì vlakem v 16,42 hod. Pro pøípadné zájemce pøichází v úvahu i vlaky v 14,42 nebo 18,42 hod. (Akce se koná v rámci projektu Krasec, který je podpoøen z prostøedkù evropského sociálního fondu ÈR a Ministerstva ivotního prostøedí ÈR.) Srdeènì vás zveme na výstavu Historie sportu ve Strakonicích, která se bude konat ve dnech ve foyer Plaveckého stadionu ve Strakonicích. Slavnostní zahájení se uskuteèní ve ètvrtek v 15,00 hod. Srdeènì vás zveme na cyklistickou akci VZPOMÍNKA NA CHRISTIANA BATTAGLIU A KARLA KLOSTERMANNA Sobota dne 23. èervna 2007 Registrace cyklistù probìhne na strakonickém hradì hod. Jsou naplánovány 4 trasy: Trasa A Za Vodníkem délka 10 km Trasa B Trasou Ch. Battaglii délka 23 km Trasa C Odkaz Karla Klostermanna délka 39 km Trasa D Bitevní pole Jana i ky délka 50 km Trasy vedou pøevá nì po asfaltových cestách, lehké a støednì tì ké, nejvhodnìjší pro trekingová kola. Mo nost návštìvy kulturních i pøírodních zajímavostí. Start i cíl na druhém hradním nádvoøí. Pøi návratu bude zajištìn hudební program. Úèastníci obdr í upomínkový list. Další cyklistické akce poøádané v okolí: Kolem kolem Kaplicka Kolem kolem Netolic Protivínský maratón Klub èeských turistù Rakovník si vás dovoluje pozvat ve dnech èervna 2007 na 13. roèník pochodu IVV a 9. roèník mezinárodního pochodu IVV STRAKONICKÁ 100 a PO STOPÁCH ŠVANDY DUDÁKA Start a cíl: Strakonice hradní nádvoøí Trasy: Pá km start 18,00 20,00 hod. 100 km start 20,00 22,00 hod. So km start 06,00 11,00 hod km cyklo: start stejný jako pìší Ne , 10 km start 07,00 11,00 hod km cyklo: start stejný jako pìší Cíl: pá do 22,00 hod., so do 18,00 hod., ne do 14,00 hod. Ubytování: tìlocvièna ZŠ u nemocnice v ulici Radomyšlská (30,- Kè/noc) Startovné: 15,- Kè/den, 25,- Kè/2 dny, 35,- Kè/3 dny (pro èleny KÈT sleva 5,- Kè, mláde do 15 let zdarma) Odmìna: diplom, razítka IVV Stravování: z vlastních zásob, na kontrolách mo no zakoupit pití Mapy: KÈT è. 68 Pootaví: Strakonicko a Sušicko, KÈT è. 71 Písecko, cyklomapa Strakonicko (edice Geobáze) Ostatní: pøi pochodu lze plnit podmínky OTO Strakonicko, TTO Volyòka pozor: nový TTO Blanice k plnìní mo no zvolit vlastní trasu pøímìstský okruh IVV S DUDÁKEM ZA NEKTAREM v cíli tradièní tombola Informace: Z. Nìmec, Tr ní 1151, Strakonice, tel.: MUZEUM STØEDNÍHO POOTAVÍ V STRAKONICÍCH VÝSTAVNÍ SÍNÌ V HRADU Do 31. øíjna Obrázky z historie a rekonstrukce strakonického hradu I. Archeologický výzkum II. Rekonstrukce a zmìny (fotografie, pohlednice a historické listiny) Do 17. èervna Karel Kupka ml. retrospektivní výstava k ivotnímu jubileu Obrazy, kresby, ilustrace 19. èervna v 17 hodin vernisá výstavy Josef Synek obrazy Vlastimil Teska interiérové objekty Záštitu nad výstavou pøevzal Ing. Pavel Pavel, radní Jihoèeského kraje. Výstava potrvá do 26. srpna 2007 ZÁMECKÁ GALERIE 26. èervna v 17 hodin SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PO REKONSTRUKCI Nová prodejní výstava kmenových autorù galerie a autorská výstava Miloslava Laiblová UMKERA Originální keramika, šperk a doplòky Vladimír Šilhan OHLÉDNUTÍ Retrospektivní výstava fotografií Výstava potrvá do 5. srpna 2007 KAPITULNÍ SÍÒ 5. èervna v 16 hodin vernisá výstavy VESNIÈKO MÁ JIHOÈESKÁ Národopisná výstava typický kolorit vesnice Strakonicka v minulých dvou stoletích Výstava potrvá do 2. záøí 2007 KULTURNÍ AKCE 26. èervna STRAŠIDLA NA HRADÌ Dopoledne plné her a soutì í pro dìti na nádvoøí 30. èervna PUTOVÁNÍ ZA DRÁÈKEM PODSKALÁÈKEM Zábavné dopoledne pro dìti a dospìlé na Podskalí, ve spolupráci s Mìš anským pivovarem, a. s., a MìKS Strakonice Muzeum a výstavy v hradu otevøeny: dennì mimo pondìlí 9 16 hod., èervenec srpen: 9 17 hod. Kontaktní adresa: Muzeum støedního Pootaví Strakonice, Zámek 1, Strakonice, tel.: , fax: ,

8 STRANA 8 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 STARZ STRAKONICE Èerven 2007 STARZ vypisuje anketu na pojmenování sportovního areálu, který se nachází v severní èásti mìsta a obsahuje tøi sportovní haly, høištì na házenou, dvì høištì na kopanou (1x umìlý povrch), atletický ovál atd. Název by mìl výsti nì pojmenovat tento areál (podobnì jako se pou ívá v jiné èásti mìsta název SPORTOVNÍ AREÁL KØEMELKA). Vybraný název (jeho navrhovatel) bude morálnì i vìcnì ocenìn. Letní plavecký areál bude v èervnu v provozu dennì od do hodin (pokud bude pøíznivé poèasí jinak bude provoz pro veøejnost v krytém bazénu dle rozpisu), veèerní plavání v krytém bazénu pak od hodin. Informace, kde se plave, naleznete na tel. èíslech: , M. Walter, vedoucí provozu PROVOZ PLAVECKÉHO STADIONU V ÈERVNU 2007 Krytý bazén: PO (kondièní plavání) ÚT ST * ( o x) (kondièní plavání) ÈT PÁ (kondièní plavání) SO NE Vysvìtlivky: x polovina bazénu Vysvìtlivky: o plavání pro tìhotné Vysvìtlivky: * plavání pro dùchodce Zmìna programu vyhrazena! Aktuální program v páteèních Listech Strakonicka, na infolince nebo na webu: ANKETA: Navrhuji název: Jméno navrhovatele: Adresa: Podpis:... CENÍK LETNÍHO AREÁLU V ÈERVNU dìti do 3 let (vèetnì) zdarma dìti od 4 do 15 let (vèetnì) 50,- Kè osoby starší 15 let 60,- Kè osoby s prùkazem ZTP 30,- Kè osoby s prùkazem ZTP/P zdarma rodina 2 dospìlí + 1dítì (do 15 let) platí 2 dospìlí rodina 2 dospìlí + 2 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 1 dítì rodina 2 dospìlí + 3 dìti (do 15 let) platí 2 dospìlí + 2 dìti Rodinné vstupné platí v pøípadì, e rodièe nevyu ívají nìkterou z dalších slev (permanentní vstupenka, bodová vstupenka, legitimace pro volný vstup)! VÝJIMKY: SAUNA MIMO PROVOZ PLAVECKÝ STADION So zavøeno (sportovní den FEZKO, a. s.) So omezení provozu pro veøejnost (Plavecké závody Zlatý fez) SOUSTØEDÌNÍ SPORTOVNÍCH ODDÍLÙ USK Praha plavci Srnka plavci Jiskra Doma lice plavci TJ Lokomotiva Beroun plavci STARZ Strakonice Na Køemelce Strakonice web: Zmìny programù vyhrazeny!

9 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 9 Naši ptáci, kteøí s námi ijí ve Strakonicích (1) V letních èláncích vám chci pøedstavit øadu našich nejznámìjších ptákù, kteøí tu s námi ijí, a pokusím se o to trochu z jiné stránky, ne se o nich mluví. Zaèneme hned tím nejznámìjším vrabcem. U nás ije vrabec domácí (Passer domesticus) a vrabec polní (Passer montanus). Liší se od sebe hlavnì zbarvením sameèka a také zpùsobem ivota. U vrabce domácího má samec popelavì šedé temeno, kaštanovì hnìdý týl a šíji, èernou náprsenku a bìlošedé líce. Samice postrádá èernou barvu, hlavu má jen jednobarevnì šedohnìdou. Mladí ptáci se podobají samici. Vrabec polní je ponìkud menší a samec má celý vršek hlavy kaštanovì hnìdý. Na bílých tváøích je výrazná èerná pùlmìsíèná skvrna, k týlu vybíhá bílý límeèek. Èerná skvrna na bradì je jen malá. Samice je stejná jako samec, mláïata mají zbarvení nevýrazné. Vrabec domácí ije hlavnì ve mìstech a vrabec polní spíše na venkovì, i kdy pøi velkém úbytku vrabcù domácích asi pøed dvaceti lety obsadil èásteènì vrabec polní uvolnìné prostøedí, zvláštì na pøedmìstí. Proto se dnes ve mìstì setkáme s obìma druhy. Vrabci zde ijí po celý rok, nejsou ta ní a jsou pøísnì vìrní místu narození. Vrabec domácí je spoleèníkem èlovìka u po nìkolik století. Jako upomínku na starý domov si jej s sebou brali vystìhovalci z Evropy, kdy míøili do jiných svìtadílù. Díky lidem je vrabec rozšíøen témìø po celém svìtì. Vrabec domácí je pøes svou typickou dotìrnost opatrný, a nedùvìøivý a dovede dobøe odhadnout, do jaké vzdálenosti se mù e bezpeènì pøiblí it k èlovìku. Nabízenou potravu uchvacuje rychle, jakoby zlodìjsky. Zdr uje se obvykle v houfu, který se pøi sebemenším zneklidnìní okam itì rozprchne. Mezi sebou se vrabci èasto hašteøí. Rádi se popelí a koupají. Nelétají daleko, obvykle jen popolétávají, vìtšinou ve skupinách. Po zemi vrabec domácí skáèe. Na vìtšinì našeho území hnízdí vrabec domácí pouze v lidských sídlištích. Vystupuje i vysoko do hor, v dy ale jen tam, kde jsou obydlené budovy. ije dokonce v nejvìtších velkomìstech, na nejfrekventovanìjších ulicích, široko daleko obklopen jen betonem a kamenem, kde by jiný ptaèí druh svou existenci neobhájil. Hnízdo je velká neupravená koule s vchodem ze strany. Stavìjí ho oba èlenové páru ze suché trávy, stonkù, slámy, provázkù, papírù a hadrù, tedy ze všeho, co najdou v okolí. Vnitøek je vystlán spoustou peøí. Zvenku vypadá velmi neupravenì, tedy jako vrabèí hnízdo, podle kterého nazýváme hlavu rozcuchaného èlovìka. Vrabec polní je èilý a neposedný pták, stále je v pohybu a potøásá ocáskem. Po zemi poskakuje, létá prudce, na vìtší vzdálenosti vlnovitì. V zimì se vrabci polní, na rozdíl od vrabcù domácích, shlukují do hejn se strnady, pìnkavami, jikavci a dalšími zrnojedy a potulují se po krajinì. Hnízda nacházíme nejèastìji ve stromových dutinách a ptaèích budkách. Oba man elé vyplní dutinu mno stvím slámy, sena, koøínkù, mechu a zbytky listù, tak e vznikne kulovité rozcuchané vrabèí hnízdo s mìkkou výstelkou z peøí. Vrabec polní je více svázán se zelení, a proto ho ve mìstì potkáme jen v parcích, u vody nebo na periferii. Vrabci hnízdí tøikrát do roka, vrabec domácí pøi pøíhodných podmínkách a ètyøikrát, na vejcích (4 a 6 kusù) sedí oba rodièe dní. Krmení vrabèat na hnízdì trvá dní. Po vyvedení z hnízda se o mladé stará jen sameèek, samièka obyèejnì ji sedí na další snùšce. V dobì krmení mladých, tedy v kvìtnu a srpnu, spotøebují vrabci velké mno ství ivoèišné potravy, jako jsou pavouci, mìkkýši, èervi. Z hmyzu jsou to brouci (pøi pøemno ení chrousti), dále mouchy, pestøenky, bzuèivky (té vrtule tøešòová a kvìtilky), pilatky, mravenci, motýli a jejich larvy a také velké mno ství mšic. Jinak se vrabci iví rostlinnou potravou, hlavnì rùzným zrním. Velmi rádi mají dozrávající obilí. Èasto se vedou diskuse, zda je vrabec u iteèný, nebo škodlivý. Nejdøíve se podívejme na prùzkum MUDr. Vladislava Šíra, který uvedl v roce 1890 ve své knize Ptactvo èeské. Rozeslal dotazník na všechny školy, lesní úøady, správce hospodáøství, znalce a ptáèníky v Èechách a dostal odpovìdí: Poèet dotazníkù odpovìï názor u iteèný 104 více u iteèný ne li škodný 192 škodný 65 více škodný ne li u iteèný 6 škodný pøi vìtším mno ství 595 škodný i u iteèný 80 e by škodil, nepozorováno V roce 1972 v Kapesním atlasu ptákù urèeném pro školy RNDr. M. Bouchner píše: Jen málo ptákù lidé pronásledují pro zpùsobované škody tak jako vrabce. Ve Faunì ÈSSR Ptáci 3/II vydané 1983 se píše o škodách zpùsobených vrabci: dle výzkumu na Brnìnsku èinily škody zpùsobené obìma druhy vrabcù na velkých lánech 0,01 % celkového výnosu; celkem na celém katastru prùmìrnì 0,03 0,08 % celkového výnosu. Je vidìt, e døíve byli lidé k vrabcùm smíølivìjší. Kolem devadesátých let minulého století vrabci ve Strakonicích i v celých Èechách skoro zmizeli. Dnes se stavy trochu zvedly, a proto si va me ka dého druhu patøícího do naší pøírody, a kdy v ní ije, musí být také z naší pøírody iv. Toté platí i o èlovìku jako o jednom ivoèišném druhu v naší pøírodì. Ivan Jana Èeský èervený køí zajistí pro jednotlivce, školy a organizace výuku první pomoci Co by mìl znát ka dý obèan! Teoretická i praktická pøíprava, mo né vyu ití výukových a cvièných pomùcek video, projektor, obrazy, resuscitaèní loutky, cvièný AED (difibrilátor), resuscitaèní pøístroje, obvazový materiál. Obsah a hodinový rozsah jednotlivých školení je dle platných norem ÈÈK na základì Evropského certifikátu pro výuku první pomoci. Základní školení pro organizace je v souladu se Zákonem 155/2000 Sb. 133c. Mladý zdravotník I. stupnì 9 hodin (8 11 let) Mladý zdravotník II. stupnì 13 hodin (12 16 let) Zdravotník ÈÈK Junior 20 hodin (16 18 let) Základní norma zdravotnických znalostí (ZNZZ) 12 hodin Pro dospìlé pro organizace rozdìleno do tøí cyklù po 4 hodinách 1. ivot zachraòující úkony (bezvìdomí, zástava dechu, obìhu KPR, krvácení) 2. Zlomeniny, popáleniny, úraz elektrickým proudem, šok, dopravní nehody, transport 3. Vnitøní stavy IM, NCMP, DM, otravy Zdravotník zotavovacích akcí 40 hodin (starší 18 let) Vhodné pro pedagogické pracovníky oprávnìní k výkonu zdravotníka na táborech, ly aøských kurzech, výletech. (Akreditováno MŠMTV) Zdravotnická pøíprava uchazeèù o øidièský prùkaz 6 hodin (od 15 let) Školení zajistí lektoøi ÈÈK v uèebnì ÈÈK Mírová 173 ve Strakonicích nebo na vámi urèeném místì v místì organizace, ve škole a podobnì tel.: , : sto let svìtového skautingu V mìsíci èervnu není plánována ádná vìtší akce, ale celý skautský svìt se pøipravuje na nejdùle itìjší èást oslav stého výroèí, na jubilejní svìtové jamboree v Anglii. V bì ném skautském ivotì je èerven obdobím pro pøípravu letních táborù, které jsou vyvrcholením celoroèní èinnosti oddílù. Pokusím se porovnat tábory, jak vypadaly v pøedváleèných a pováleèných letech, s tábory dnes. Vùdce oddílu vyhledal vhodné místo, zajistil souhlas majitele pozemku, od úèastníkù vybral peníze, ze kterých platil všechny výdaje tábora. Pak se u na místo pøivezly krajinky nebo pøedem sbité díly podsad, stanové dílce, náøadí, nìkolik kamnových plátù a komínových rour, kus lepenky na pøikrytí kuchynì a nejnutnìjší nádobí. Úèastníci si sami vybudovali celý tábor, postavili stany, z kamenù a hlíny kamna, z tyèoviny kuchyò, bránu, vztyèili vlajkový sto ár, vykopali sklípek, odpadovou jámu a latrinu. Vaøení obstarávala nìkterá maminka, ale ve vyspìlejších oddílech si dìti vaøily samy. Voda se vozila ze studánky nebo blízkého stavení a potraviny na káøe z nejbli ší vesnice. Veškerá èinnost vedoucích byla stejnì jako dnes neplacená. Na takovém táboøe se dìti nauèily šikovnosti, samostatnosti, odpovìdnosti, odvaze a soudr nosti. V dnešní dobì trvá sice snaha zachovat co nejvíce z tìchto osvìdèených zásad, ale situaci komplikuje øada administrativních povinností a rùzných hygienických, bezpeènostních a dalších pøedpisù. Vìtšina táborù se poøádá v táborových základnách, stany se staví na celé léto a pak se v nich støídají rùzné oddíly. Nìkde jsou i stálé kuchynì vybavené lednicemi, sporáky apod. Dùle- ité je ale to, e je v dy zachován bezprostøední styk s pøírodou. Jihoèeská hospodáøská komora, oblast Strakonice pod záštitou starostù mìst Strakonice, Blatná a Vodòany vyhlašuje pro rok 2007 ji pátý roèník soutì e VÝZNAMNÝ PODNIKATEL, OSOBNOST ROKU Soutì je vyhlášena ve tøech kategoriích: Významná spoleènost roku (pro právnické osoby) Významný ivnostník roku (pro fyzické osoby) Významná osobnost roku Pøedmìtem soutì e je získání titulu a právo u ívat tento titul po dobu jednoho roku od jeho udìlení. Úèelem soutì e je podpora a zviditelnìní úspìšných a prosperujících podnikatelských subjektù, které podnikají na území okresu. Je výrazem zájmu JHK a pøedstavitelù mìst o zdravé a pøínosné podnikání a zvýšení presti e ocenìných podnikatelù. Uzávìrka letošní soutì e je Vyhodnocení provede komise slo ená ze zástupcù ivnostenských úøadù, úøadu práce a Jihoèeské hospodáøské komory. Vyhlášení soutì e bude provedeno na Fóru podnikatelù Obracíme se na všechny organizace, firmy i jednotlivce, kteøí mají mo nost navrhnout subjekty do jednotlivých kategorií. Anketní lístek je k dispozici v kanceláøi JHK nebo v Infocentru MÚ Strakonice a na ivnostenských úøadech ve Strakonicích, v Blatné a ve Vodòanech. Jihoèeská hospodáøská komora oblastní kanceláø Strakonice, Palackého námìstí 106, Strakonice Tel./Fax: ,

10 STRANA 10 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 ivotní styl, sociální a ekonomické determinanty zdraví V minulém èísle Zpravodaje jsme popsali ètyøi skupiny faktorù a okolností, které ovlivòují zdraví, a oznaèili jsme je jako tzv. determinanty zdraví. U jednotlivých determinant jsme uvedli té procentuální podíl, jím se na zdraví jako celku podílejí. Nejvìtší podíl zaujímá determinanta oznaèovaná jako ivotní styl. ivotní styl jako celek sestává z celé øady faktorù a okolností vzájemnì spolu souvisejících, pøesto je mo no rozdìlit je do dvou skupin. První skupinou jsou faktory, o jejich úèinku na své zdraví rozhodujeme v pøevá né míøe ka dý sám. Tudí i jejich vylouèení z našeho ivota je naší vlastní, individuální zále itostí. Pøíkladem mù e být napø. slo ení a mno ství stravy, kterou konzumujeme, naše individuální stravovací návyky a zvyklosti. Je do znaèné míry na ka dém z nás, jak naplní po adavek na vyvá ení pøíjmu a výdeje energie, zda omezí pøíjem napø. dietními opatøeními, nebo zda zvýší pøíjem energie pravidelnou fyzickou aktivitou. Druhou skupinou faktorù ivotního stylu jsou faktory, které jako jednotlivci ovlivòujeme jenom velmi obtí nì, øada z nich je mimo naši kontrolu. Tyto faktory pøináší spoleèenské prostøedí, ve kterém ijeme. Souhrnnì se této skupinì faktorù a okolností øíká sociální a ekonomické determinanty zdraví. Vzhledem k výše uvedenému faktu, e tyto determinanty pøináší ivot v urèité komunitì, je proto zále itostí právì této komunity, aby se o ni patøièným zpùsobem postarala. Pøíkladem mù e být napø. práce, pracovní pøíle itosti a pracovní uplatnìní. Práce v místì bydlištì, práce odpovídající kvalifikaci, práce s pøimìøenou délkou pracovní doby, práce optimálnì finanènì ocenìná nepøináší negativní vliv na zdraví, ve srovnání s nezamìstnaností, nutností za prací cestovat, s prací špatnì honorovanou, neodpovídající kvalifikaci èi prací s nejasnou perspektivou. Výzkum posledních let popsal logické øetìzce sociálních a ekonomických faktorù a prokázal jejich negativní vliv na zdraví jednotlivce a následnì na zdraví spoleènosti. ádná snaha kladnì ovlivnit zdraví spoleènosti se neobejde bez nutnosti vìnovat pozornost právì sociálním a ekonomickým determinantám zdraví. Program Zdravé mìsto, a zejména akèní plán ochrany zdraví, který by mìl v rámci programu vzniknout a postupnì mìl být uskuteèòován, se zamìøuje právì na druhou skupinu faktorù a okolností ivotního stylu, tj. na sociální a ekonomické determinanty zdraví. MUDr. Vladimír Hanáèek Zdravotní ústav se sídlem v Èeských Budìjovicích Oèkovací a poradenské centrum Strakonice Informaèní schùzka pro partnerství v Projektu Zdravé mìsto Strakonice Zdravé mìsto Strakonice v rámci naplòování principù místní Agendy 21 pøizvalo k partnerství na tomto projektu øadu institucí, nevládních organizací a školských zaøízení. První z informaèních schùzek se konala 23. dubna 2007, kde zájemcùm byly podány informace o mezinárodním projektu Zdravé mìsto (WHO). Spoleènì se svými partnery bude Zdravé mìsto Strakonice pro obèany mìsta pøipravovat tzv. národní kampanì, které jsou ka doroènì iniciovány ve zdravých mìstech Èeské republiky. Mezi tyto kampanì, které jsou mediálnì a oficiálnì propagovány zdravými mìsty, patøí ji probìhnuvší Den Zemì (22. 4.). Dny bez tabáku (31. 5.), Dny bez úrazù ( ), Týden mobility ( vèetnì Dne bez aut ) a Dny zdraví ( ). Pro uzavírání partnerství mezi mìstem a jednotlivými subjekty budou uzavírány tzv. dohody o pøistoupení k partnerství, jejich obsah schválila Rada mìsta Strakonice Mìsto nabízí svým partnerùm nejen souèinnost a spolupráci v rámci kampaní, zavazuje se té k jejich informovanosti v procesu místní Agendy 21, medializaci a propagaci, ale i spolupráci na dalších aktivitách Zdravého mìsta Strakonice (komunitní plánování, kulaté stoly Mateøské centrum Beruška Bezdìkovská èp. 216 (naproti poliklinice) Kontakt: (J. Vápeníková) Kontakt: (M. Mikešová) Kontakt: koordinátorka MC Monika Zíková web: mcberuska.wz.cz PROGRAM NA ÈERVEN Otevøeno je od pondìlí do pátku od 9.00 do hod. Pravidelný program Po 9.30 Cvièení pro maminky s dìtmi od 1,5 roku Út 9.30 Setkání tìhotných a maminek s kojenci a batolátky St 9.30 Zábavièky pro dìtièky od 1,5 roku Angliètina pro nejmenší od 3 let Èt 9.30 Hrátky s batolátky pro chodící dìti Pískání na zobcové flétny pro dìti Pá 9.30 Výtvarný a hravý program pro dìti od 2 let apod.). Souèasnì plánuje mìsto tyto aktivní subjekty a partnery i finanènì podporovat, popø. zvýhodòovat prostøednictvím novì vzniklých grantových programù. Partneøi mohou zároveò vyu ívat veškeré slu by Národní sítì zdravých mìst Èeské republiky. Partnerství Zdravého mìsta Strakonice je otevøenou formou spolupráce i pro další subjekty, které budou mít zájem se na projektu Zdravého mìsta a jeho aktivitách podílet. Dokumenty Zdravého mìsta Strakonice Zastupitelstvo Zdravého mìsta Strakonice schválením deklarace projektu Zdravé mìsto Strakonice ( ) pøistoupilo k plnìní závazkù vyplývajících z významných mezinárodních dokumentù. Dovolte nám, abychom vás prostøednictvím Zpravodaje mìsta Strakonice o dokumentech a aktivitách postupnì informovali a seznamovali i s tím, jaký to bude mít pøínos pro obèany Zdravého mìsta Strakonice. Jedním z tìchto dokumentù je tzv. Agenda 21, aplikovaná v místních podmínkách jako místní Agenda 21 (MA21). Místní Agenda 21 je mezinárodním programem konkrétních obcí, mìst, regionù, který zavádí principy trvale udr- itelného rozvoje do praxe pøi zohledòování místních problémù. Je tvoøen za úèasti a ve spolupráci s obèany a organizacemi a jeho cílem je zajištìní dlouhodobì vysoké kvality ivota a ivotního prostøedí na daném místì. MA21 je èasovì nároèný proces, který prostøednictvím zkvalitòování správy vìcí veøejných, strategického plánování (øízení), zapojováním veøejnosti a vyu íváním všech dosa ených poznatkù o udr itelném rozvoji zvyšuje kvalitu ivota ve všech jeho smìrech a vede k zodpovìdnosti obèanù za jejich ivoty i ivoty dalších generací. Mnohé z nynìjších aktivit a programù smìøujících ke zlepšení kvality ivota a ivotního prostøedí ve Zdravém mìstì Strakonice (napø. regenerace sídliš, výsadby zelenì, bezbariérovost mìsta, cyklotrasy, kulturní akce, ochrana a obnova památek a mnohé další) se nazývají MA21, tyto èinnosti musí být ovšem souèástí dlouhodobé, jasnì stanovené a veøejností pøijaté strategie udr itelného rozvoje. Informaèní servis Zdravého mìsta Strakonice s informacemi poskytovanými Národní sítí zdravých mìst Èeské republiky o semináøích, školeních, vypisovaných grantech a jiných aktivitách, naleznete na Mgr. Jaroslava Mrùzková, koordinátor PZM a MA21, odbor ivotního prostøedí PLÁN AKCÍ NA ÈERVEN Pohádkový den dìtí (od 14 do 17 hod. v areálu DDM ve Vodòanech) Den dìtí u zvíøátek (od 14,30 hod. v CEV na Podskalí) Závìreèný koncert vystoupení hudebních a taneèních krou kù DDM (od 16,00 v DDM Na Ohradì) Závìreèný koncert vystoupení hudebních a taneèních krou kù v DDM Vodòany (od 16,00 hod.) Ozdravný táborový pobyt pro dìti a mláde v Chorvatsku Zájmové krou ky DDM konèí v pátek , nebylo-li domluveno s vedoucími jinak. Dùm dìtí a mláde e Strakonice dìkuje 25. protiletadlové raketové brigádì Strakonice a ZŠ Podìbradova Strakonice za spolupráci pøi poøádání Dne dìtí v parku. Stejnì tak dìkujeme všem dìtem a rodièùm za projevenou dùvìru a všem pøátelùm a externím pracovníkùm za obìtavou a nezištnou spolupráci bìhem konèícího školního roku. Informace: Strakonice Ohrada: , Podskalí: ; Vodòany: Mimo pravidelný program: Pá Oslava Dne dìtí dopolední pohádka v rámci programu odpoledne pochod a plnìní úkolù na stanovištích zakonèený táborákem na veøejném ohništi (zaèátek akce 16,00 hod. na prostranství pod Hvìzdou) Út od 20,00 První pomoc pro dìti beseda s MUDr. Kollrosovou St od 17,15 Pøíbìhy pro pøedškolní dìti vede Hynek Tkadleèek, evangelický faráø Út od 9,30 DITA v Berušce pøednáška a prodejní akce Sdru ení invalidù Tábor výroba kojeneckého textilu, textil. hraèek, kapsáøù apod. (www.dita.cz) èervna DOBROÈINNÝ BAZAR charitativní akce, její výtì ek bude pou it na úpravu nových prostor pro MC Beruška (nabízíme starší, ale kvalitní obleèení ze Švýcarska a Nìmecka, od zájemcù oèekáváme dobrovolný pøíspìvek, jeho výši orientaènì doporuèujeme) St od 16,00 Louèení s Beruškou poslední setkání na zahradì u MC pøed prázdninami hry, soutì e, pøíbìhy, písnièky, táborák

11 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 11 Vá ení ètenáøi, mìsto Strakonice má v souèasnosti aktivní partnerství s mìsty Bad Salzungen ze Spolkové republiky Nìmecko, s mìstem Ijsselstein v Nizozemí, Lengnau ve Švýcarsku a oblastí Calderdale ve Velké Británii. Ve dvojjazyèné rubrice Poznejte Calderdale Get to know Calderdale, která bude pøipravovaná ve spolupráci se èleny CSTA v Anglii, bychom vás rádi seznamovali s partnerskou oblastí, která se nachází v hrabství West Yorkshire na severozápadì Anglie, cca 300 km severnì od Londýna, blízko mìst Leeds, Manchester èi Bradford. Celá oblast se rozkládá na ploše cca 363 km 2 a ije zde okolo obyvatel. Správním støediskem je mìsto Halifax s témìø obyvateli. Formální partnerské vztahy byly navázány v roce Smlouvu o partnerství podepsali zástupci Okresního úøadu ve Strakonicích a mìst Strakonice, Vodòany, Blatná a Volynì. V roce 1994 bylo zalo eno Obèanské sdru ení Calderdale-Strakonice Twinning Association (CSTA). Jedním z hlavních cílù tohoto sdru ení je podpora výmìny a osobní styky mezi obèany obou regionù. Vzhledem k tomu, e oficiálnì v roce 2003 zanikl okres Strakonice, došlo v záøí roku 2002 k podepsání nové smlouvy, kterou podpoøila mìsta Strakonice, Vodòany, Blatná, Volynì. Partnerství je podporováno pøátelskými vztahy mezi školami, sportovními oddíly, kulturními sdru eními a obèany strakonického a calderdalského regionu. Lucie Šnajdrová, odbor školství a cestovního ruchu Get to know Calderdale Imagine a gently curving 40 km long river valley, with steep sides and deciduous woodlands surrounded by extensive moor land peat bogs. The road, railway, river and canal all run along the narrow valley bottom connecting the main towns. Twisting lanes dotted with ancient farms, Spilkovo hudební léto ve Štìkni 130. výroèí narození slavného hudebníka Františka Spilky ve Štìkni (* Štìkeò, pamìtní deska je na rodném domku u zámku, Praha) Pøedpokládaný program v roce 2007: od 17 hod. MVDr. Pavel Sedláèek, SONITUS Písek koncert v sále zámku CJ ve Štìkni veselejší témata sborového zpìvu i ze Spilkovo díla od 19 hod. Pìvecký sbor Šumavan, Klatovy koncert v sále zámku CJ ve Štìkni. Dr. Milada Bláhová, sbormistr od 18 hod. Gabriela Pechmannová koncert duchovní hudby v kostele sv. Mikuláše ve Štìkni. srpen: Radek a Míra itných Celt s music ve Štìkni Hudba z Grafenau (vojsko), Haag am Hausruck (Pohádkové království Švejk) od 17 hod. Jan Petrus, sbor Prácheò Hora ïovice koncertní vystoupení v sále zámku CJ s programem, který bude pøipravený na Galakoncert k 145. výroèí zalo ení spolku, a jeden sbor Františka Spilky z cyklu Dovádivé písnièky s názvem Zuzka od 17 hod. Prof. Theodor Pártl, Vlachovo Bøezí koncert v sále zámku CJ repertoár sboru a klavír, housle od F. Spilky od 17 hod. MVDr. Pavel Sedláèek, SONITUS Písek koncert v sále zámku CJ vá nìjší pøedvánoèní témata sborového zpìvu od 18 hod. Gabriela Pechmannová závìreèný koncert Spilkova hudebního léta 2007 v sále zámku CJ. Veèer klasických písní a árií. Souèástí veèera skladby z díla prof. F. Spilky od 17 hod. Josef Baierl, Sušièan Sušice koncert v sále zámku CJ repertoár sboru a od F.Spilky Více informací na: often the legacy of Viking settlers, climb from the valley to the hilltop villages and the moors beyond. Everywhere is stone: the old mill buildings in the valley floor, the houses and cottages in the towns and villages and the field boundaries are all built from stone. This mountainous area is cool and wet and the abundance of fastflowing streams gave rise to the manufacture of woollen cloth. Prior to the Industrial Revolution weaving was carried out on handlooms in the upper storeys of people s homes. Later, huge mills (factories) sprang up bringing great prosperity to their owners and appalling working conditions and poverty for the workers. This is Calderdale: once worldfamous for carpets, fine cloth and engineering and now developing a twentyfirst century tourist industry. Pamela Norrington, CSTA Poznejte Calderdale Pøedstavte si lehce zakøivené 40 km dlouhé øíèní údolí tvoøené pøíkrými svahy s listnatými lesy, obklopené rozsáhlými vøesovišti a rašeliništi. Cesty, eleznice, øeky a kanály, to vše probíhá úzkým údolím, které spojuje velká mìsta. Klikaté cesty jsou poseté starovìkými farmami, které byly zalo eny ji vikingskými osadníky. Cesty vystupují z údolí a ke vsím na vrcholcích kopcù, za nimi se táhnou ji jen slatì. Všude najdeme kámen: ve zdech starých mlýnù na dnì údolí,ve zdech domù a chalup ve mìstech a na vesnicích, v zídkách mezi jednotlivými poli. Tato hornatá krajina je chladná a vlhká, bohatá na rychle proudící potùèky. Ty umo nily vznik továren na zpracování vlny. Pøed prùmyslovou revolucí bylo tkalcovství provozováno na ruèních tkalcovských stavech v horních patrech lidských obydlí. Pozdìji se objevily obrovské mlýny a továrny, které vyu ívaly vodní energii. Pøinesly nejen velký blahobyt jejich vlastníkùm, ale i dìsivé pracovní podmínky a chudobu dìlníkùm, kteøí v nich pracovali. To je Calderdale: døíve svìtovì proslulé koberci, jemnými látkami a strojírenstvím, nyní rozvíjející cestovní ruch 21. století. MUDr. Soòa Pavlová, CSTA KLUB MANA Ul. Zvolenská 918, Strakonice pavilon s východem na ul. Prof. A. B. Svojsíka vás zve v èervnu na: NEDÌLNÍ BOHOSLU BY (3. 6. a ) od 9,00 10,30 BIBLICKÉ VEÈERY ka dou støedu od 18,00 VÝTVARNÁ DÍLNA (sobota) od 17,00 Dekorace trièek nebo textilu barvami nebo batikou. (Malování na textil za ehlovacími barvami a batika za studena. K dispozici budou nová trièka do 150 Kè nebo si mù ete pøinést vlastní.) Kontakt na KLUB MANA: mobil: , web: Základní umìlecká škola Strakonice, Kochana z Prachové 263 Tel./fax: výbìr ákù do hudebního, taneèního, výtvarného a dramatického oboru Hudební obor: v týdnu od pondìlí do pátku od 14 do hod. náhradní termín: støeda 13. èervna od 14 do hod. Výtvarný obor: ve ètvrtek od 15 do hod. náhradní termín: v pondìlí 11. èervna od 14 do 17 hod. Taneèní obor: 2. a a 10., 12. a od 14 do 17 hod. v týdnu od do (mimo støedu) od do 17 hod. Literárnì dramatický obor: v úterý od 14 do 17 hod., náhradní termín od 14 do 17 hod úèast dudácké muziky na setkání Strakonický dudáèek úèast L Bandu v ústøedním kole soutì e taneèních a jazzových orchestrù závìreèné pøedstavení ákù literárnì dramatického oboru úèast v ústøední pøehlídce recitátorù Dìtské scény v Trutnovì poøádá KP ZUŠ zájezd na koncert vítìzù Concertina Praga do pra ského Rudolfina úèast dìtského pìveckého sboru ZUŠ FERE ANGELI na mezinárodním festivalu pìveckých sborù v Itálii

12 STRANA 12 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 Støípky z historie Další osobností, která je spjata s mìstem Strakonice a zapsala se do jeho historie, je národní obrozenec F. L. Èelakovský. Øádky v kvìtnové rubrice tedy vìnujeme jemu a struènì si pøipomeneme jeho ivot a dílo. František Ladislav Èelakovský (* ve Strakonicích v Praze) František Ladislav Èelakovský se narodil 7. bøezna 1799 ve Strakonicích, v rodinì tesaøe. Jeho rodný domek stával v ulièce pøi mìstských hradbách, v ulici Na Strá i (nyní Èelakovského). Snem rodièù bylo, aby se jejich syn stal knìzem. Škola mladého Františka však moc netìšila a nemohl pøivyknout školní kázni. Ve Strakonicích navštìvoval nìmeckou hlavní školu. Ve tøetí tøídì byl však tøi roky, proto e neumìl nìmecky. A další studijní neúspìchy jej provázaly i nadále. Gymnázium v Èeských Budìjovicích nedokonèil a pøešel do Písku, kde v roce 1817 maturoval. Po absolvování gymnázia odchází studovat filozofii nejprve do Prahy, odtud však pøechází do Èeských Budìjovic, kde je ale v pololetí kvùli èetbì tehdy zakázané Husovy Postily ze studií vylouèen. Ve studiích filozofie se pokouší pokraèovat v Linci a v Praze, ale neúspìšnì. Horlivì se však vìnoval èetbì, zajímal se o lidové písnì, pokoušel se psát a byl nadšeným pìstitelem slovanské vzájemnosti. Umìl rusky, polsky, srbsky, slovinsky, chorvatsky, nìmecky, litevsky a lotyšsky, èetl anglicky, francouzsky, italsky. Po celá dvacátá léta se Èelakovský iví jako soukromý vychovatel a jazykový korektor èasopisu pro katolické duchovenstvo, nebo mu literární tvorba nedokázala zajistit dostatek penìz. V roce 1834 se mu však splnil dávný sen a stal se literátem byl jmenován redaktorem Pra ských novin, které pod svým vedením proslavil. V tìch letech se mu daøí i v osobním ivotì, kdy se díky pøíteli Janu Vlastislavu Plánkovi ve Strakonicích seznámil s pùvabnou dcerou místního kupce Marií Ventovou a 2. února 1834 byla v kostele sv. Prokopa ve Strakonicích svatba. Láska inspirovala básníka k vydání tøinácti básní Pomnìnek vatavských (otavských, na mapách té doby je øeka oznaèována jako Watawa). V roce 1835 zaèal pùsobit jako suplující profesor na pra ské univerzitì, kde pøednáší èeský jazyk a literaturu. ivotní pomìry rodiny byly dobré, ale jen do doby, ne uveøejnil v Pra ských novinách sarkastický komentáø k projevu ruského cara. Poté byl zbaven funkce redaktora a rodina upadla do bídy a ivoøení, které se projevilo i na jejím zdraví. V roce 1838 se Èelakovský stává knihovníkem v rodinì Rudolfa Kinského a o ètyøi roky pozdìji nastupuje na místo profesora slavistiky na univerzitì ve Vratislavi. Zde také umírá jeho první ena. V man elství s ní se narodilo pìt dìtí. Rok poté se F. L. Èelakovský opìt ení, jeho druhou enou je básníøka, pøítelkynì Bo eny Nìmcové Bohuslava Rajská (pùvodním jménem Antonie Reisová). Roku 1849 se pak Èelakovský vrací na pra skou univerzitu jako profesor slovanských jazykù a slovanské filologie a tím dostává i další chu do ivota. Byl však ivotem pøíliš vyèerpán, a tak v roce 1852, ètvrt roku po své enì, umírá. Tvorbu Èelakovského ovlivnil do velké míry jeho pøítel Jan Vlastislav Plánek, další významný strakonický obèan. Pod jeho vlivem také pøestal Èelakovský psát nìmecké verše a našel si nové vzory mezi áky Jungmannovy skupiny. Velice si oblíbil mìsto a okolí, v dospìlosti rád vzpomínal na Kuøidlo, Panskou zahradu, Plánkùv domek v Lázeòské ulici, Podskalí i na otavské bøehy. Inspirace rodným prostøedím se odrá í nejvíce v Rù i stolisté (1840) èi v Ohlasu písní èeských (1839). Mezi jeho další významná díla patøí: Slovanské národní písnì ( ), Mudrosloví národu slovanského ve pøíslovích (1852), Ohlas písní ruských (1829). Roku 1862 v srpnu byla slavnostnì odhalena deska na rodném domku F. L. Èelakovského. O 20 let pozdìji domek koupil zpìvácký spolek Zvon, nechal jej opravit a vìnoval pro místní chudé jako malý špitál. Roku 1897 dostalo domek do majetku mìsto. Podmínkou pøevzetí bylo, aby jej nadále mohl obývat nìkterý zchudlý pøíslušník obce. Domek byl bohu el v roce 1983 zbourán výroèí narození básníka Františka Ladislava Èelakovského uctilo mìsto slavnostním veèerem 14. èervna 1924 a den nato odhalením pomníèku z bílého mramoru na strakonickém Podskalí (na pravém bøehu øeky), kde Èelakovský vysníval motivy svých Pomnìnek vatavských a Rù e stolisté. Místní obyvatelé nazvali toto místo s krásným výhledem na øeku Otavu U Ládíèka. V ulici Bezdìkovské vytvoøil sochu F. L. Èelakovského v ivotní velikosti národní umìlec Bøetislav Benda ( ). Další socha v ivotní velikosti stojí v suterénu základní školy F. L. Èelakovského. Soutì : Dnešní otázkou vás vylákáme k pøíjemné procházce na strakonické Podskalí. Souèástí Nauèné stezky Podskalí je také zastavení u busty F. L. Èelakovského na pravém bøehu Otavy. Do 13. èervna nám napište, kdo je autorem busty a jak se jmenuje stráò, kde stojí. Správná odpovìï z minulého èísla: Minule jsme se vás ptali na další mo né názvy øádu maltézských rytíøù. Pojmenování, kterých se pou ívalo, je mnoho, nám postaèil jeden z nich. Vìtšina odpovídala správnì johanité, uznali bychom i jiné: øád Jana Køtitele Jeruzalémského, hospitalité sv. Jana, øád rytíøù z Rhodosu, suverénní øád maltézských rytíøù, suverénní vojenský hospitální øád sv. Jana v Jeruzalémì, na Rhodu a na Maltì aj. Vylosován byl a dárkovou tašku si v mìstském infocentru vyzvedne: Lukáš TICHÝ, Mláde nická ul., Strakonice. Støípky z historie pøipravila: Šárka Kùsová, odbor školství a cestovního ruchu Zpravodaj mìsta Strakonice, mìsíèník vydává mìsto Strakonice, reg. è. RR/330725/99. Šéfredaktorka: Mgr. Marcela Køiváèková. Redakèní rada: Eva Dresslerová, Mgr. Ivana Parkosová. Adresa redakce: Mìsto Strakonice, Velké námìstí 2, Strakonice I, Reg. è. MK ÈR E Redakèní uzávìrka je 10. den pøedchozího mìsíce. U lednového èísla døíve. Náklad Zdarma. Sazba DTP Benda Strakonice, vytiskla Tiskárna Strakonice.

13 TRVALÁ ÚPRAVA VÁHY Vhodné i pro vyšší nadváhy. PORADENSTVÍ PÉÈE O PLE, LÍÈENÍ Konzultace: Centrum MUDr. Chvalové: MÌSTO HORA ÏOVICE V souladu se zákonem è. 312/2002 Sb., o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù (dále jen zákon) vyhlašuje tajemnice MìÚ výbìrové øízení na obsazení místa úøedníka odboru ivotního prostøedí. Pøihlášky lze podávat v termínu do 8. èervna Bli ší informace najdete na úøední desce MìÚ Hora ïovice a na internetové adrese: Chcete øešit Vaše bydlení? (nákup bytu, výstavba, rekonstrukce, výmìna oken, zpìtné proplacení faktur, atd.) Komerèní banka pro Vás pøipravila individuální øešení: HYPOTEÈNÍ ÚVÌR S MO NOSTÍ UPRAVIT SI VÝŠI SPLÁTEK zvýhodnìná úroková sazba s fixací na 1 a 10 let a 15 let profinancování a 100 % potøebné èástky doba splatnosti a 30 let navíc: 50 % SLEVA ZA ZPRACOVÁNÍ ÚVÌRU pøi pøedlo ení certifikátu do Hypotéku KB Vám celou vyøídíme a všechny pøípadné dotazy zodpovíme na Vašem obchodním místì Strakonice Uva ujete o koupi auta, domácího spotøebièe? Chcete potìšit sebe nebo své blízké hodnotným dárkem? Potøebujete peníze na cokoli jiného a hledáte výhodný úvìr? HOTOVOSTNÍ ÚVÌR od ,- Kè do ,- Kè bez ruèitele vyøízení do 24 hodin mo nost kdykoli bez sankcí pøedèasnì splatit pojištìní schopnosti splácet v pøípadì ztráty zamìstnání, dlouhodobé nemoci, invalidity nebo úmrtí KREDITNÍ ÚVÌROVÁ KARTA úvìr do kapsy ji od ,- Kè bez jakéhokoliv zajištìní bezúroèné období a 45 dní pro všechny typy transakcí nakupování a výbìr hotovosti není omezen stavem Vašeho bì ného úètu KB Strakonice

14

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Vèera... a dnes... Rezoluce OSN vyhlásila 1. øíjen Mezinárodním dnem seniorù Leto ní Mezinárodní den seniorù je souèasnì zahájením Mezinárodního roku seniorù. Chceme v em seniorùm popøát hodnì zdraví,

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu

Rezidence Na hradì, Tøebíè. Pojïte s námi oživit Borovinu Rezidence Na hradì, Tøebíè Pojïte s námi oživit Borovinu LOKACE SOHO Tøebíè Zámìrem projektu SOHO Tøebíè je pøebudování celého území bývalé továrny BOPO na bydlení s obèanskou vybaveností. Borovina tím

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 19. 1. PLZEÒ 20. 1. ÈESKÉ BUDÌJOVICE 21. 1. PRAHA 22. 1. LIBEREC 26. 1. BRNO 27. 1. ZLÍN 28. 1.

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA

ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA ZDRAVOTNÌ SOCIÁLNÍ FAKULTA JEDNOTNÝ VIZUÁLNÍ STYL ÚTVARÙ A POBOÈEK FAKULTY Obsah: 1.0 Úvod 2.0 Základní znaèka, logotyp 2.1 Základní znaèka barevnì 2.2 Základní znaèka èernobíle 2.3 Logotyp 2.4 Barevnost

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA

P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA P R O P O J E N Í C Y K L O - A H I P P O T U R I S T I K Y V P Ø Í H R A N I È Í INTERREG IIIA Mikroregion Konstantinolázeòsko BEZDRUŽICE - dobrovolný svazek obcí - vznikl v roce 2000 - nyní jej tvoøí

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2

HALAS liga online. 26. a 29. øíjna 2012 Logika Kolo 2 liga 6. a 9. øíjna 0 Logika Kolo seznam úloh a obodování èas na øešení: 90 minut. Mezi stìnami... bodù. Mezi stìnami...6 bodù. Mezi stìnami... bodù. Vnitøní mrakodrapy...0 bodù. Vnitøní mrakodrapy... bodù

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47

POPLACH. Co vše mojepco umožòuje? 12:47 PŘÍRUČKA UŽIVATELE Co vše mojepco umožòuje? Mobilní telefon s pøipojením k internetu a mojepco, mi umožòují neustálou kontrolu nad: stavem objektu zabezpeèovacím zaøízením (vypnuto/zapnuto) pøípadnými

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA,

ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, ELEKTROMAGNETICKÁ KOMPATIBILITA, Podle smìrnice Rady EU 89/336/EEC je povinností výrobcù a distributorù elektrických a elektronických zaøízení a pøístrojù zajistit, e tyto výrobky nebudou zdrojem rušení

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku

podle naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1907/2006 (REACH) Datum vytvoøení 2. èerven 2010 Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Datum vytvoøení 2. èerven 2010 1. Identifikace látky nebo pøípravku a spoleènosti nebo podniku 1.1. Identifikace látky nebo pøípravku Èíslo 48507623 Další názvy látky/pøípravku Tackceys Crick 1.2. Použití

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice

II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice II. Přehled rozpočtových opatření 2010 - Město Strakonice schváleno schváleno v příjmech hrazeno z: 1 850 Finanční vypořádání se státním rozpočtem 355 000 24.3. vratky dotací příspěvek na péči 1 251 232

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4.

Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. Město Žatec V Žatci dne: 18. 4. 2016 Městský úřad Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 25. 4. 2016 Věc : Předkládá: Vypracoval: Obsah: Pronájem části pozemků

Více

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Objekt sportovního zařízení v areálu TJ ČSAD Havířov SO 02 NÁHRADNÍ ŠATNY A UMYVÁRNY F 1.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. Objednatel: Projektant: Statutární město Havířov ul.

Více

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1

Okam¾ité zprávy. Nokia N76-1 Okam¾ité zprávy Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

ZÁKLADNÍCH SKOL A Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816 www.4zsrf.cz; e-mail: kola@4zsrf.cz kola poskytuje úplné základní vzdìlání od 1. do 9. tøíd. Vyuèování ve v ech tøídách probíhá podle vlastního

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované výrobky a názvy spoleèností

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Výroèní zpráva za rok 2005

Výroèní zpráva za rok 2005 Výroèní zpráva za rok 2005 Motto: Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je moné dvìma zpùsoby: vìdomím a èinností. Avicenna Pøedstavení spoleènosti: obecnì prospìšná spoleènost

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

Usnesení č.338/zm/2012

Usnesení č.338/zm/2012 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

E. Zásady organizace výstavby

E. Zásady organizace výstavby Název stavby: Místo stavby: Investor: Projektant: Vypracoval: Stupeň: prava chodníku v Kvapilově ulici Tábor, Jihočeský kraj. k.ú. Tábor Město Tábor, Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor Graphic PR s.r.o. Stránského

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 8, èíslo 1 vyšlo: záøí 2013 V Í T Á M E V Á S P O P R Á Z D N I N Á C H Vítejte v novém školním roce 2013/2014, vítejte

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace Provozní řád školy Číslo dokumentu: SPŠEIT 34 _ 2015 _ 1.01 Platnost od: 1. 9. 2015 Nahrazuje: SPŠEIT 34 _ 2012 _ 1.01 Počet listů: 12 Obsah

Více

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE STRAKONICE SE ZAPOJUJÍ DO CELOEVROPSKÉ AKCE V roce 2007 se mìsta v ÈR mohou opìt zapojit do celoevropské akce Evropský týden mobility (16. 22. záøí), jeho souèástí je Evropský den

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201

skupina PASPORTAPROJEKT Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECBĚ LEČ Vypracoval:Neckář Pavel Datum:Listopad201 Pasport a projekt dopravního znaèení obec Bìleè 1. ÚVOD K PASPORTU A

Více

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty

Zápis z jednání Rady města Milovice č. 3/2010 konaného dne 18.1. 2010 od 15.00 hodin v kanceláři starosty Město MILOVICE ul. 5. května 71, Milovice, PSČ 289 23 tel.a fax: 325577203 email: meu@mesto-milovice.cz Sekretariát, ul. 5. května 71 tel. a fax:325577203,325577403, email: meu@mesto-milovice.cz Zápis

Více

Hudební reproduktory Nokia MD-3

Hudební reproduktory Nokia MD-3 Hudební reproduktory Nokia MD-3 ÈESKY Stereo reproduktory MD-3 nabízejí vysokou kvalitu poslechu hudby nebo rádia z va¹eho kompatibilního telefonu Nokia nebo audio zaøízení. Reproduktory mají 3,5 mm stereo

Více

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè

14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè 14. Praktická èást 14.1. Dùm s peèovatelskou službou Vltavínská, Tøebíè bjekt se nachází na samém okraji mìsta Tøebíè, v tìsném sousedství mìstské polikliniky a jednou z èástí nemocnice. S objektem sousedí

Více

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval

OPRAVA FASÁDY BYTOVÉHO DOMU TECHNICKÁ ZPRÁVA. Area Projekt s.r.o. Z2 Z1 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ ROKYCANY OPRAVA FASÁDY. Vypracoval Z2 Z1 DATUM PODPIS Vypracoval Area Projekt s.r.o. Chudenická 1059/30, 102 00 Praha 10 tel. 371 727 036, www.areaprojekt.cz Zasílací adresa : ulice Miru 21, sekretariat@areaprojekt.cz AREA ROJEKT Místo

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI

Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Mateřská škola, Lanškroun, VANČUROVA 87, okres Ústí nad Orlicí tel.: 465 321 061, 777 497 955 e-mail: msvancurova@inlan.cz PSČ 563 01 Dopravně bezpečnostní projekt POMÁHAT, CHRÁNIT A HRÁT SI Vedoucí projektu:

Více

Miroslav Arendáš, Milan Ruèka NABÍJEÈKY a NABÍJENÍ Praha 1999 Na vydání této knihy finanènì pøispìla firma AUTOBATERIE s r o, Èeská Lípa, dceøiná spoleènost spoleèného podniku VARTA BOSCH, vyrábìjící startovací

Více

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126

Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 Datový a nabíjecí kabel Nokia CA-126 ÈESKY Prostøednictvím tohoto kabelu mù¾ete pøená¹et a synchronizovat data mezi kompatibilním PC a pøístrojem Nokia. Kabel mù¾ete rovnì¾ pou¾ít pro souèasné nabíjení

Více

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní

Návod k pou ití Jednotlivé prvky pøístroje Zprovoznìní CZ Návod k pou ití Dìkujeme Vám za Vaši dùvìru. Koupí univerzálního laseru STABILA PointerMan jste získali vysoce kvalitní a snadno ovladatelný mìøicí pøístroj, který Vám velmi ulehèí práci pøi nejrùznìjších

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Rozhodnutí Stavební povolení VÁŠ DOPIS ZN: ZE DNE: NAŠE ZN: ČÍSLO JEDNACÍ: MV 33634/2015/OD VYŘIZUJE: TESAŘ ZDENĚK TEL: 517 301 416 E-MAIL: Z.TESAR@MEUVYSKOV.CZ Obec Radslavice IČ 00373567 Radslavice 91 683 21 Pustiměř DATUM: 10.8.2015

Více

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003

Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka. č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 Obecně závazná vyhláška obcí Plaňany, Poboří, Hradenín a Blinka č. 4/2003 ze dne 4.11.2003 O nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na uzemí obcí Plaňany, Blinka, Hradenín a Poboří Zastupitelstvo

Více

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice

REKONSTRUKCE PARTERU Tyršova, Vnoučkova, Husova ulice A Průvodní zpráva OBSAH A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 A.1.1. Údaje o stavbě... 2 A.1.2. Údaje o žadateli... 2 A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace... 2 A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ... 3 A.3. ÚDAJE

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ

ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ ZNALECKÝ POSUDEK O OBVYKLÉ CENĚ č. 1765/2015 Ocenění nemovitých věcí: Bytová jednotka č. 453/6 zapsaná na listu vlastnictví č. 9195, vymezená v budově Klatovy II, č.p. 453, zapsané na LV č. 9031, stojící

Více

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením

výroèní zpráva obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením výroèní zpráva 2006 obèanské sdružení I MY spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice konaného 2. února 2011 v kanceláři starosty

Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice konaného 2. února 2011 v kanceláři starosty - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 9. jednání Rady města Strakonice

Více

STANDARD KVALITY SPOD č. 2

STANDARD KVALITY SPOD č. 2 MĚSTO JABLUNKOV, Městský úřad Jablunkov orgán sociálně-právní ochrany STANDARD KVALITY SPOD č. 2 2. Prostředí a podmínky 2a Výkon sociálně-právní ochrany je zajištěn v prostorách vhodných pro komunikaci

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015

Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Zápis č. 02/2015 z jednání Místní komise Štěpnice ze dne 16.02.2015 Přítomni: Mgr. Martykánová, PhDr. Brázda, Mgr. Čoupek, PhD., Bc. Dostálek, p. Víchová, Mgr. Pavlicová, p. Prachman, p. Střelcová Omluven:

Více

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte

7205 0100 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele. Návod k obsluze. Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB112-24/29/43/60. Pøed pou itím dùkladnì proètìte 7205 000 04/2000 CZ (CZ) Pro u ivatele Návod k obsluze Plynové výhøevné kotle Logamax plus GB2-24/29/43/60 Pøed pou itím dùkladnì proètìte Úvod Dùle ité všeobecné pokyny pro pou ívání Pou ívejte tento

Více