ČERVEN ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČERVEN 2007 www.strakonice.net ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í"

Transkript

1 ČERVEN ROČNÍK 9 PARK U VLAKOVÉHO NÁDRA Í Park pøiléhající k vlakovému nádra í je jednou z nejvýznamnìjších vstupních ploch do mìsta. V souèasnosti první, co návštìvník po opuštìní vlakového nádra í spatøí, je neutìšený a neuspoøádaný prostor bez zøejmé koncepce. Kvalita a stav zelenì jsou velice rozdílné a neuspokojivé, o chodnících a mìstském mobiliáøi nemluvì. Navíc park navazuje na hlavní dopravní komunikace od Èeských Budìjovic a Volynì. Kruhová køi ovatka na Volyòské a prostor v okolí høbitova u sv. Václava v souladu se snahou o zatraktivnìní vstupu do mìsta ji doznaly v poslední dobì znaèných zmìn a další zmìny je ještì èekají. Svou roli sehrál i fakt, e si v letošním roce pøipomínáme 640. výroèí mìsta a jistì je namístì zkrášlit jeho další èást. Výše uvedené bylo hlavním podnìtem k zadání studie tohoto prostoru. Území je tvoøeno prostorem pøed samotným vlakovým nádra ím, zelenou plochou pøed poštou u nádra í a pøedevším parkem mezi ulicemi Bezdìkovská a Alf. Š astného. Území je necitlivì pøedìleno rušnou komunikací I/4. Uva ovaná studie by mìla tento prostor rehabilitovat a vytvoøit pøedpoklady pro vytvoøení kultivovaného prostoru reprezentativní i rekreaèní zelenì. Ve studii bude provìøeno trasování komunikací pro pìší a cyklisty a budou øešeny povrchy všech zdejších komunikací. Souèástí je i parkovištì pøed hotelem Švanda dudák. Studie bude obsahovat dendrologický prùzkum, vyhodnocení stavu souèasné zelenì a návrh jejího doplnìní. Zpracovatel bude zva ovat mo nost vybudování vhodných zaøízení pro volnoèasové aktivity, napø. sportovištì, dìtské høištì a umístìní umìleckých dìl. Studie se bude zabývat konkrétními prvky mìstského mobiliáøe (lavièky, odpadkové koše, veøejné osvìtlení apod.). Záøez komunikace I/4 vytváøí výraznou negativní bariéru v prostoru parku. Z tohoto dùvodu bude ve studii provìøena mo nost propojení pøedìlených èástí parku pøekrytým záøezem, mostem se zelení apod. Vytvoøil by se tak dojem propojených prostorù. Toto øešení by jistì napomohlo i kultivovanìjšímu pøístupu do mìsta oproti stávajícímu stavu po pomìrnì úzké lávce v tìsné blízkosti kolejištì. Limitujícím faktorem tohoto zámìru bude zøejmì finanèní nároènost. V kvìtnu letošního roku bylo ukonèeno výbìrové øízení na zpracovatele. Autorem studie parku u nádra í bude strakonická architektka Ing. arch. Dana Zákostelecká se svým pracovním týmem. Studie by mìla být dokonèena zaèátkem øíjna. Ing. arch. Marta Slámová, vedoucí odboru rozvoje MìÚ Strakonice Rozsah øešeného území

2 STRANA 2 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 Pronájem Rada mìsta dne souhlasila se zveøejnìním zámìru na pronájem následujících nebytových prostorù v objektu Husova 380, Strakonice: zvýšené pøízemí vpravo prostor 3 propojených místností bez dveøí o výmìrách 15 m 2, 26 m 2, 15 m 2. Nabídka volné bytové jednotky obsazované dle pravidel pro byty nad 50 m 2 bytová jednotka I. kategorie o velikosti 1+1, è.b.j. 027, ve 3. podla í domu èp. 988, ul. Ellerova ve Strakonicích I. Rozmìry/m 2 : pokoj 15,84, kuchyò 15,84, pøedsíò 9,20, chodba 5,40, sprchový kout 1,00, WC 1,00, balkon 6,20. Celkem plocha: 54,48 m 2, Celkem mìsíèní nájemné bez slu eb: 1.798,- Kè (dvojnásobek nájemného 1.755,- Kè, vybavení bytu: 43,- Kè) Bli ší informace získáte na tel.: Z jednání rady města Projektant stavby Úprava parteru ulice Na Ohradì a èásti ulice Bezdìkovské je ji znám Foto: Archiv MìÚ Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Úprava parteru ulice Na Ohradì a Bezdìkovské (èást) Strakonice. Souhlasila s uzavøením smlouvy na výše zmínìné s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Více informací je uveøejnìno v kvìtnovém Zpravodaji 2007 na stranì 2. Rozšíøení kalového hospodáøství Na svém 22. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o zakázku v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 438/2004 ze dne na vypracování provádìcí projektové dokumentace v souvislosti s pøípravou realizace stavby: ÚV Hajská rozšíøení kalového hospodáøství kalolis v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: INEKO C.Z., spol. s r. o., Èeské Budìjovice, EGYprojekt, spol. s r. o., Plzeò, HYDROPROJEKT CZ, a. s., Èeské Budìjovice vèetnì zveøejnìní výzvy o zakázku k podání nabídky na www stránkách MìÚ Strakonice. Doplnìní technologie úpravy vody Na svém 22. jednání dne rada mìsta rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o zakázku v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 438/2004 ze dne na vypracování provádìcí projektové dokumentace v souvislosti s pøípravou realizace stavby: ÚV Pracejovice doplnìní technologie úpravy vody ozonizaèní jednotka v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: INEKO C.Z., spol. s r. o., Èeské Budìjovice, EGYprojekt, spol. s r. o., Plzeò, HYDROPROJEKT CZ, a. s., Èeské Budìjovice vèetnì zveøejní výzvy k podání nabídky o zakázku na www stránkách MìÚ Strakonice. Projekty pro obce Modlešovice a Støelu Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním projektové dokumentace k územnímu øízení staveb dle smìrnic mìsta Strakonice: Komunikace, kanalizace, veøejné osvìtlení, obec Modlešovice Komunikace, výtlaèný øad, vodovod, veøejné osvìtlení, obec Støela. Cyklostezka Podskalí soutì í Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s pøihlášením stavby Cyklostezka a chodník Podskalí Strakonice do soutì e Cesty mìsty zklidòování dopravy ve mìstech a obcích ÈR pro rok 2007 dle jejich podmínek. Soutì Cesty mìsty (zklidòování dopravy ve mìstech a obcích ÈR) vznikla v roce 2002 na popud a pod organizací Dopravního programu Nadace Partnerství. Je vyhlašovaná touto nadací pod záštitou Ministerstva dopravy ÈR BESIP. Do soutì e mohou být pøihlášené projekty, které jsou realizované v posledních pìti letech, musí být zamìøeny na pomìry veøejných prostorù mìst a obcí a musí být cíleny pøedevším na optimální uspoøádání automobilové, cyklistické a pìší dopravy. Mezi vítìzné projekty mù e být rozdìleno a ,- Kè, dále mù e být udìlena cena èasopisu Moderní obec. Protipovodòová ochrana centra Na svém 22. jednání dne rada mìsta zrušila výzvu o veøejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele stavby Strakonice prvky pasivní protipovodòové ochrany centra vyhlášenou v souladu s usnesením Rady mìsta Strakonice è. 159/2006 ze dne Rozhodla zaslat novou výzvu k podání nabídky na zhotovitele výše zmínìného díla za podmínek a v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto dodavatelùm: H+T, s. r. o., Strakonice, Protom Strakonice, s. r. o., Strakonice, Tekton CZ, s. r. o., Volynì, Milan Vacík, Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice. Souhlasila s uveøejnìním výzvy na www stránkách mìsta Strakonice v souvislosti s pøihlášením neomezeného poètu uchazeèù pro podání nabídky na výše zmínìné. Pùvodní stavba, která øešila pouze hrazení podchodu Katovické silnice u jezu a Katovické silnice u mostu, bude rozšíøena o práce: ochranná hrázka u Katovické silnice, revize a úprava hrazení Mlýnského náhonu a zpìtné hrazení Mlýnského náhonu pod Ellerovou ulicí. Varovný systém mìsta bude rozšíøen Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila s dodávkou zaøízení pro vybudování pøevadìèe 80 MHz pro mìstskou èást Modlešovice a Hajská na budovì bývalé školy na Podsrpu èp. 30. Souhlasila s uzavøením smlouvy mezi mìstem Strakonice a firmou VEGA- COM, a. s., Praha 8 Ïáblice na jeho instalaci za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Ošetøení vzrostlých stromù v Rennerových sadech Na svém 22. jednání dne rada mìsta souhlasila se zadáním revitalizaèních prací na ošetøení vzrostlých stromù v Rennerových sadech dle vypracovaného projektu Ing. Pavla Popely Revitalizace Rennerových sadù ve Strakonicích. Rozhodla zaslat výzvu k podání nabídky o veøejnou zakázku v souladu s Pravidly pro zadávání veøejných zakázek v podmínkách mìsta Strakonice, schválených usnesením Rady mìsta Strakonice ze dne , na vypracování výše zmínìného dle projektu v rozsahu uvedeném ve výzvì tìmto zájemcùm: BAOBAB péèe o zeleò, s. r. o., Horomìøice, ÈSOP Vlašim, Vlašim, Ing. Pavel Wágner a Ing. Marek ïárský Arbonet Praha, Praha 9, Kamil Franc, Strakonice, Milan Hos, Vodòany vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí, plánuje v letošním roce provést proøezávku vzrostlých stromù v Rennerových sadech dle vypracovaného projektu Ing. Pavla Popely z roku Jedná se zejména o bezpeènostní øezy (odstranìní suchých, nalomených èi nestabilních vìtví) a zdravotní øezy (odstranìní odumírajících vìtví, vìtví napadených chorobami èi škùdci, tlaková vìtvení ), u mladých stromù pak øezy výchovné (prùklest, usmìrnìní koruny, odstranìní tlakových vìtvení, upravení podchozí výšky ). Proto e se jedná o odborné zákroky, které je nutno provést bez pøístupu vysokozdvi né plošiny èi podobné tì ké techniky, budou provedeny tzv. stromolezeckou technikou pøímo v korunách stromù. Výmìna støešní krytiny tìlocvièny ZŠ Dukelská Foto: Archiv MìÚ Rennerovy sady v roce Foto: Archiv MSP Na svém 23. jednání dne rada mìsta souhlasila se zveøejnìním výzvy a rozhodla obeslat k podání nabídky uvedené firmy: Protom, s. r. o., Strakonice, Jihospol. a. s., Strakonice, H + T, s. r. o., Strakonice, Salvete, s. r. o., Strakonice, Dolanský Kotek, Strakonice, Znakon, a. s., Sousedovice vèetnì zveøejnìní výzvy na www stránkách mìsta Strakonice s mo ností pøihlášení dalších uchazeèù.

3 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 3 Foto: Archiv MìÚ Rekonstrukce ZŠ Èelakovského Na svém 23. jednání dne rada mìsta souhlasila s vyhodnocením výbìrového øízení na projektanta stavby Rekonstrukce ZŠ Èelakovského èp. 555 ve Strakonicích. Souhlasila s uzavøením smlouvy na vypracování provádìcího projektu na výše zmínìné s firmou Ateliér Penta, s. r. o., Strakonice, za cenu ,- Kè (vèetnì DPH). Zmìny v rozpoètu Na svém 23. jednání dne rada mìsta schválila zmìny rozpoètu o: RO è. 25 ve výši ,- Kè na údr bu a opravy MŠ Holeèkova 413; RO è. 26 ve výši ,- Kè na údr bu a opravy MŠ U Parku. Finanèní prostøedky u MŠ Holeèkova 413 budou pou ity na opravu a na èásteènou výmìnu oplocení areálu a u MŠ U Parku budou pou ity na opravu vnìjšího soklu. Peníze z provozu výherních hracích pøístrojù pùjdou na volnoèasové aktivity Na svém 23. jednání dne rada mìsta schválila rozdìlit èást výtì ku z provozních hracích pøístrojù ve výši ,- Kè takto (RO è. 28): TJ Dra ejov ,- Kè na provozní náklady údr ba sportoviš, TJ Fezko Strakonice ,- Kè na provozní náklady údr ba sportoviš, Obèanské sdru ení HC Strakonice ,- Kè pro zvýšené náklady spojené s postupem dorostencù do USY, pøíspìvky na kulturu ,- Kè. Koneèný výtì ek z provozu výherních hracích pøístrojù za rok 2006 èiní ,30 Kè. Z toho ,- Kè bylo schváleno ji v rozpoètu na rok 2007 usnesením èíslo 10/ZM/2006, a to ,- Kè na dovybavení dìtských høiš, ,- Kè na volnoèasové aktivity a zbývajících ,- Kè dle výše zmínìného RO è. 28. Plné znìní usnesení ze jednání RM naleznete na MìÚ. Upozornìní pro obèany Podle naøízení vlády è. 612/2004 Sb., kterým se stanoví lhùty pro výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù, jsou obèané povinni provést výmìnu obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù vydaných do 31. prosince 1997 a do 31. prosince 1998 s dobou platnosti bez omezení. ádost o vydání obèanského prùkazu je tøeba pøedlo it nejpozdìji do 30. listopadu Doporuèujeme obèanùm, aby o výmìnu obèanského prùkazu ádali prùbì nì a neponechávali ji na poslední mìsíce roku Obèanské prùkazy vydávané od roku 1999 mají platnost do roku Obèanské prùkazy vydané v roce 2000 (se strojovì èitelnou zónou) platí do data vyznaèeného na OP. Za výmìnu obèanského prùkazu, kterému skonèila platnost, se nevybírá správní poplatek. Veškeré informace k platnosti obèanských prùkazù poskytnou pracovnice úseku obèanských prùkazù Mìstského úøadu Strakonice, Smetanova 533, pøízemí vlevo, èíslo dveøí 14, tel.: nebo 353 a v prvním patøe vlevo Ing. Šumpelová, èíslo dveøí 30, tel.: Jak nakládat s odpady (Právní minimum nejen pro podnikatele) Základním právním pøedpisem v oblasti nakládání s odpady je zákon è. 185/2001 Sb., o odpadech, a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, v platném znìní. Ten stanoví, e právnická osoba nebo fyzická osoba oprávnìná k podnikání je pùvodcem odpadu a jako taková má øadu povinností, napøíklad pøedcházení vzniku odpadù, v pøípadì vyprodukování odpadù pøi podnikatelské èinnosti zajistit pøednostnì jejich vyu ití (recyklace, regenerace), pøípadnì odstranìní (spalování, skládkování apod. v zaøízeních, která mají souhlas krajského úøadu) zpùsobem, který neohro uje lidské zdraví a ivotní prostøedí a nakládat s odpady a zbavovat se jich pouze zpùsobem stanoveným tímto zákonem a ostatními právními pøedpisy vydanými na ochranu ivotního prostøedí (zákon o odpadech v 16 uvádí øadu dalších povinností). Dle 16 odst. 3 zák. o odpadech je pùvodce povinen s nebezpeènými odpady nakládat pouze se souhlasem pøíslušného orgánu státní správy (odbor ivotního prostøedí Mìstského úøadu Strakonice dále jen O P). Ka dý podnikatel je povinen shroma ïovat odpady utøídìnì podle jednotlivých druhù a kategorií, zároveò jsou pùvodci povinni vést prùbì nou evidenci veškerých odpadù a zpùsobù nakládání s nimi. V pøípadì, e produkují nebo nakládají s více ne 50 kg nebezpeèných odpadù za kalendáøní rok nebo s více ne 50 t ostatních odpadù za kalendáøní rok, jsou pùvodci povinni dle odst zákona o odpadech zasílat pøíslušnému úøadu (O P) hlášení o odpadech do 15. února následujícího roku. Na stránkách Mìstského úøadu Strakonice st.cz, ádosti a formuláøe, odbor P, si podnikatelé mohou vytisknout formuláø hlášení o odpadech. Podnikatel, jako to pùvodce odpadù, je povinen zajistit, aby s veškerými odpady, které vyprodukuje pøi své podnikatelské èinnosti, tedy i sebemenšími (napø. i s obaly od svaèin, pou itými obálkami apod.), bylo nakládáno dle zákona o odpadech a souvisejících právních pøedpisù. Své odpady smí odevzdávat jen osobám oprávnìným k nakládání s nimi, a kdykoliv pøi kontrole oprávnìnými orgány musí prokázat, jakým zpùsobem se svými odpady nalo il (napø. pøedlo it smlouvu na odstraòování odpadu s firmou, která k nìmu má oprávnìní, ve Strakonicích jsou k dispozici napø. Technické slu by Strakonice, s. r. o., firma Recyklace odpadù a skládky, a. s., firma Rumpold, s. r. o., sbìrné suroviny atd.). V pøípadì, e podnikatel vyu ívá pro ukládání komunálního odpadu kontejnery urèené pro fyzické osoby, vystavuje se nebezpeèí ulo ení sankce ze strany mìstského úøadu. Pokud podnikatel poruší nìkterou ze svých povinností, vystavuje se nebezpeèí postihu: obecní úøad mù e ulo it fyzické osobì oprávnìné k podnikání nebo právnické osobì, která nemá zajištìné vyu ití nebo odstraòování odpadù v souladu se zákonem o odpadech, pokutu do výše Kè, Èeská inspekce ivotního prostøedí nebo obecní úøad obce s rozšíøenou pùsobností mù e ulo it pokutu a do výše Kè za rùzná porušení povinností vyplývajících ze zákona o odpadech ( 66 tohoto zákona). Kompletní znìní zákona a navazujících vyhlášek naleznete na stránkách ministerstva ivotního prostøedí pod sekcí legislativa. Mìstský úøad Strakonice, odbor ivotního prostøedí, podnikatele upozoròuje, e bude v pøíštím období provádìt zvýšené kontroly zabývající se dodr- ováním povinností podnikatelù vyplývajících ze zákona o odpadech, proto si uveïte vèas své odpadové hospodáøství do souladu se zákonem. Podrobnìjší informace k povinnostem podnikatelù v oblasti odpadového hospodáøství jsou umístìny na internetových stránkách odbor ivotního prostøedí. Pøípadné dotazy jsme pøipraveni s podnikateli øešit osobnì, pøes internet pøípadnì na telefonních èíslech , Ing. Lucie Klimešová, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice Odpady nelze spalovat V souvislosti s prùbì ným nárùstem cen paliv a energií bylo v poslední dobì zaregistrováno, e se obèané sna í vyu ívat domácí odpady k výrobì tepla spalováním v tepelných zdrojích. Neuvìdomují si však, e tímto postupem porušují jak pøedpisy z oblasti ochrany ovzduší, tak i z oblasti odpadového hospodáøství. Èeská legislativa jasnì stanoví, e v topeništích lze spalovat pouze paliva, která jsou legislativou vcelku jasnì definována. Odpady lze spalovat pouze ve vybraných specializovaných zaøízeních, kterými jsou spalovny odpadù, pro nì platí velmi specifické podmínky, a jsou velmi bedlivì sledovány Èeskou inspekcí ivotního prostøedí. Pøesto e na území mìsta v posledních letech zaznamenala teplofikace a plynofikace pomìrnì velký rozmach, existují lokality, kde si obèané ponechali své pùvodní kotle, pøevá nì kotle na spalování pevných paliv. Právì nárùst cen paliv a nezodpovìdnost obèana vedou v mnoha pøípadech k výskytu tohoto nešvaru a obtì ování sousedù a lokálnímu zneèiš ování ovzduší štiplavým kouøem. Pøi spalování plastù, PET lahví, krabicových obalù Tetrapack a dalších podobných materiálù v domácích kamnech èi kotlích na uhlí dochází k nedokonalému spalování. V reálné situaci tak vznikají kromì koneèných produktù dokonalého spalování také produkty nedokonalého spalování, z nich charakteristické jsou saze obsahující aromatické uhlovodíky, vìtšina z nich je karcinogenní. Dále vzniká oxid uhelnatý známý jako krevní jed a akrolein jako silnì drá divá látka, která je rovnì jednou z pøíèin štiplavého zápachu kouøe. Všechny tyto produkty hoøení pùsobí drá divì, dusivì a mohou pøi dlouhodobé expozici zpùsobit vá né poškození zdraví. Je tudí snahou mìsta zamezit podobným ekologickým incidentùm a zajistit pro obèana zdravì ivotní prostøedí. Stanislav Mrkvièka, odbor ivotního prostøedí MìÚ Strakonice

4 STRANA 4 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE ČERVEN 2007 Mìstská policie Strakonice Dne v pùl páté ráno zjistila hlídka mìstské policie v Ellerovì ulici vozidlo, jeho øidiè nerespektoval dopravní znaèení zákazu odboèení vlevo do ulice U Náhonu. Strá níci proto øidièe zastavili a kontrolou zjistili, e vozidlo øídil jedenatøicetiletý mu bez øidièského oprávnìní a bez dokladù od vozidla. Orientaèní dechová zkouška navíc potvrdila u mu e po ití alkoholu pøed jízdou. Øidiè byl po odbìru krve pøedán s podezøením ze spáchání trestného èinu na Obvodní oddìlení PÈR ve Strakonicích. Další øidiè bez øidièského oprávnìní byl hlídkou mìstské policie kontrolován odpoledne na Katovické. I ten putoval k dalšímu øešení na OO PÈR. Dva mladíci ve vìku dvaceti a patnácti let a ètrnáctiletá dívka, všichni podezøelí z demolování zaparkovaných vozidel a dopravního znaèení na parkovišti u hotelu Švanda dudák, byli dne veèer zadr eni strá níky mìstské policie. Všichni tøi byli pøedvedeni na slu ebnu OO PÈR. Ke zveøejnìní této události mne pøivedlo následující èíslo ze statistik. Šedesát dva. Pøesnì tolik nalezených vìcí bylo od poèátku roku pøedáno mìstskou policií na ztráty a nálezy pøi MÚ Strakonice, pøípadnì pùvodním majitelùm. Dne byly nalezeny v ulici Dukelské klíèe od vozidla. Fotografie nálezu vyšla následující den ve Strakonickém deníku. Po osmi dnech si klíèe vyzvedl ve slu ebnì mìstské policie otec majitelky. Dìkujeme za pomoc jak nálezci, tak i místnímu tisku. Ke kuriózní dopravní nehodì došlo dne v odpoledních hodinách na parkovišti u jednoho z marketù. Majitel vozidla tovární znaèky Škoda Favorit opomnìl po vystoupení svùj vùz zabrzdit, ten se dal samovolnì do pohybu a zastavil a o vozidlo stojící opodál. Škodu dále øešila pøivolaná hlídka dopravní policie. Ji ponìkolikáté vykazovali strá níci dne odpoledne ze eleznièního mostu, který vede pøes komunikaci u hradu, zde si hrající dìti. Vzhledem k tomu, e na koleje dìtské hry nepatøí a e v tìchto místech se skuteènì jedná o zvláš nebezpeèné místo, zveøejòuji tuto událost pro všechny rodièe. O tom, e jsou zde dítka pøisti ena, jsou v dy zákonní zástupci strá níky informováni. Ve veèerních hodinách dne byl zachycen kamerou mu, který narušil objekt sbìrného dvora v ulici Tovární. Hlídka mìstské policie spoleènì s hlídkou bezpeènostní agentury King cobra jej na místì zadr ela, a jeliko dotyèný poškodil pøi pøelézání plot, byl posti en blokovou pokutou. Dne pøijal v odpoledních hodinách strá ník na stálé slu bì oznámení, e se na Palackého námìstí sna í odjet s vozidlem ena zøejmì pod vlivem alkoholu. Vozidlo bylo zamìøeno kamerovým systémem. Ne však stihla na místo dojet autohlídka, øidièka narazila do betonového sloupu s dopravní znaèkou a do jednoho z domù. Orientaèní dechovou zkouškou namìøili strá níci enì 1,7 promile. Událost byla pøedána k doøešení Policii ÈR. Pøi kontrole vozidel zaparkovaných na parkovišti v ulici Bezdìkovské dne nalezla hlídka mìstské policie krátce pøed tøetí hodinou ranní vozidlo tovární znaèky Nissan, jeho pøední registraèní znaèka se neshodovala se zadní znaèkou. Na kolo nasadili strá níci po dohodì s Policií ÈR prostøedek k zabránìní odjezdu do doby zjištìní majitele vozidla. Dne jsme v ranních hodinách pøijali oznámení o pohybu cizích osob u zahrádek nad ulicí Arch. Dubského. Strá níci zde zadr eli jim ji dobøe známou osobu z Èeských Budìjovic. Vzhledem k tomu, e vzniklo podezøení ze spáchání trestného èinu, omezili mu e na osobní svobodì a pøedali k doøešení na obvodní oddìlení ve Strakonicích. Dne pøijali strá níci krátce po dvaadvacáté hodinì oznámení, e v ulici Bavorovì z jednoho z bytù, odkud se v ten den odstìhovali nájemníci, teèe voda. Za pomoci zamìstnancù HZS byl byt otevøen. Strá níci zjistili, e nájemníci se z bytu vystìhovali skuteènì dokonale, i s vodovodními bateriemi a voda vytékala z pøívodních trubek. Závada byla poté zamìstnanci technických slu eb opravena a celou zále itost si pøevzali k doøešení policisté obvodního oddìlení ve Strakonicích. Dvojice mladíkù, z nich jeden pøevrhl popelnici a druhý se bavil tím, e mlátil do oken domù, kolem kterých procházel, byla dne krátce pøed pùlnocí zachycena kamerou v ulici Komenského. Oba mu i ve vìku jedenadvaceti let byli odmìnìni blokovou pokutou. Kromì tìchto, ale i jiných událostí, které jsme v pøedešlém období øešili, mne zaujal poèet chodcù, kteøí se dopouští pøestupkù. Tøicet ètyøi udìlených blokových pokut se mi zdá na Strakonice, a uvìdomíme-li si, e chodec je vedle cyklisty daleko zranitelnìjší ne øidiè v oplechovaném vozidle, ponìkud dost. Nejvíce pøestupkù se dopouští chodci paradoxnì na místì, kde vznikl na základì po adavku nový pøechod, a to v ulici Na Ohradì. Dalšími místy jsou most Jana Palacha èi Písecká, kde se pøebíhá na místech, která k pøecházení vozovky nejsou urèena. Zbyteènì vystavuje chodec riziku nejen sebe, ale i øidièe. Dalším nešvarem je pøebíhání vozovky, jestli e svítí na semaforu èervený signál Stùj. Nezapomínejme na to, e i pro chodce vyplývají urèité povinnosti ze zákona o provozu na pozemních komunikacích. Milan Michálek, velitel strá níkù MP Strakonice Vá ení ètenáøi, jménem Mìš anského pivovaru Strakonice, a. s., bych velmi rád podìkoval všem, kteøí zaslali svùj návrh na pojmenování jubilejního piva. Pøišlo celkem 85 návrhù od 27 ètenáøù. Toto speciální jubilejní pivo ponese název Velkopøevor. Jeho autorkou je Stanislava Procházková ze Strakonic, která bude ocenìna dárkem z mìš anského pivovaru. Velkopøevor bude poprvé ke koupi na Pivovarské pouti v sobotu 30. èervna Ing. V. Moravec, obchodní øeditel Hasièští profesionálové ve Strakonicích Hasièský záchranný sbor ve Strakonicích je 15. èervna letošního roku poøadatelem krajské soutì e profesionálních hasièù v po árním sportu. Disciplíny po árního sportu jsou souèástí speciální tìlesné pøípravy pøíslušníkù hasièského záchranného sboru s cílem udr et a zvyšovat fyzickou zdatnost pøíslušníkù sboru. Této regionální soutì e se zúèastní dru stva profesionálních záchranáøù celého Jihoèeského kraje. Atraktivní disciplíny sportovního klání budou probíhat jednak od 8.00 hodin v areálu hasièské stanice na Podsrpenské (výstup do ètvrtého nadzemního podla í cvièné vì e) a dále pak budou pokraèovat od hodin na atletickém stadionu SK 1908 na Sídlišti ve Strakonicích (bìh na 100 m s pøeká kami, štafeta na 4x100 m a po ární útok). Srdeènì zveme obèany a pøíznivce po árního sportu ke zhlédnutí této zajímavé a nevšední podívané. mjr. Ing. Ota Šmejkal Informace pøedevším pro obèany pøímìstské èásti Støela Ní e zmínìný jízdní øád linky Strakonice Krty Mnichov umo ní s platností od pøepravu cestujících ze zastávky Støela (pod zámkem) do Strakonic s pravidelným odjezdem v 7,25 hod. ve dnech školního vyuèování posilovým spojem è. 8. Kromì tohoto spoje mohou cestující vyu ívat také kmenový spoj è. 4, který je provozován ka dý pracovní den s pravidelným odjezdem v 7,18 hod.

5 ČERVEN 2007 ZPRAVODAJ MĚSTA STRAKONICE STRANA 5 Program na èerven 2007 Sobota 2. nedìle 3. èervna NÁRODNÍ ŠAMPIONÁT MA ORETEK ÈR MISTROVSTVÍ ÈECH Program: 2. èervna hod. Prùvod mìstem øazení prùvodu pod køi ovatkou u Penny marketu ulicí Katovická na most Jana Palacha hod. Slavnostní zahájení na mostì Jana Palacha hod. I. èást soutì e POCHODOVÉ DEFILÉ (most J. Palacha) hod. Soutì twirlingových skupin (sportovní hala ul. Máchova) 3. èervna hod. Soutì POM-PONS a SHOW GROUP (letní kino) hod. II. èást soutì e PÓDIOVÉ FORMACE (letní kino) Vyhlášení výsledkù a vystoupení vítìzù. V doprovodném programu vystoupí PETR BENDE. Ètvrtek 7. èervna STRAKONICKÝ DUDÁÈEK Pøedstavení dìtských dudáckých skupin a jednotlivcù. Nádvoøí strakonického hradu hod. Pátek 8. èervna KONCERT SKUPINY TØI SESTRY Ú asná show s videoprojekcí a hospodou pøímo na pódiu. Hosté E!E, DOCTOR P.P., DE BILL HEADS Letní kino hod. Sobota 16. èervna DANCE SHOW 6. roèník mezinárodní taneèní pøehlídky country, disco tancù, break dancu, show formací a parketových taneèních kompozic Letní kino hod. Støeda 20. èervna KONCERT SKUPINY NEZMAØI Køest CD Kdo si zpívá, má do ráje blí. Skupina Nezmaøi je charakteristická vícehlasým vokálem s doprovodem akustických nástrojù. Její repertoár tvoøí pøevá nì vlastní písnì, ale i svìtová folková klasika. Dùm kultury hod. Úterý 26. pátek 29. èervna SETKÁNÍ Divadelní pøehlídka amatérských divadelních spolkù. Program: Úterý 26. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Èelakovský: Marco Camolleti: A DO PY AMA Komedie plná zvratù a humorných situací z ka dodenního ivota. Konverzaèní komedie pojednávající o tom, co vše se mù e stát jednoho podzimního víkendu, sejde-li se ta správná spoleènost na správném místì hod. Dùm kultury Amatérský divadelní spolek Døešín František Smola: TELEGRAM OD MÍŠI A SAŠI Veselohra je bláznivý pøíbìh dvou shakespearovských hercù, kteøí jsou ochotni udìlat vše pro to, aby se dostali na vrchol slávy. Støeda 27. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Prácheòská scéna v Písku Stanislav Tomek: JAK TO BYLO S RÙ ENKOU Námìtem je klasická pohádka o Šípkové Rù ence. Pøíbìh je však podán zcela netradiènì a v komediálním pojetí. Pro I. st. ZŠ hod. Dùm kultury Divadelní spolek Prácheòská scéna v Písku Voskovec + Werich: BALADA Z HADRÙ Balada z hadrù je divadlo o patnácti obrazech o prokletém básníkovi Francois Villonovi a odehrává se v Paøí i v patnáctém století. Hra je pojata, jak jinak u autorské dvojice Voskovec + Werich, s komediální a dìjovou nadsázkou. Hudební doprovod a písnì jsou z dílny Jaroslava Je ka hod. Hradní nádvoøí Skupina historického šermu Vendetta: Václav Jiøík: VÌDMA Historická divadelní hra vycházející zhruba z období tøicetileté války. Mottem této hry je: Zbranì, které nevedou k cíli. Ètvrtek 28. èervna hod. Dùm kultury Divadelní spolek Èelakovský: Robin Hawdon: Ú ASNÁ SVATBA Statisticky pøipadají na jednoho mu e dvì eny. Proto ka dý mu chce tu druhou... a ka dé dvì eny tou í mít jediného mu e! hod. Dùm kultury Divadelní spolek PIKI Volynì Ladislav Smoèek: PODIVNÉ ODPOLEDNE dr. ZVONKA BURKEHO Mansardovitì residenèní thriller aneb Na koho ta buchta spadne hod. Hradní nádvoøí Divadelní spolek Èelakovský Zdenìk Podskalský: ENA V TRYSKU STOLETÍ Celé poetické povìdomí lidstva nazírá na enu jako z moøské pìny zrozenou, z mlhy utkanou, rosou se brouzdající, jako snový pøelud mìnící se v pampeliškové chmýøí a jsou i tací, kteøí arci pod vlivem alkoholu vidí podobu eny i v oblinách bouøkových mrakù. Po zralé úvaze jsem došel k závìru, e jsou to názory mylné a škodlivé... Zdenìk Podskalský Pátek 29. èervna hod. III. hradní nádvoøí Divadelní spolek Èelakovský Miloslav Pikolon: TRAMPOTY VODNÍKA ŠMAJDY Vodníka Šmajdu pronásleduje jedna trampota za druhou... Pohádka je urèena pro pøedškolní dìti hod. Dùm kultury NEVERBÁLNÍ DIVADLO Pohybový semináø Michala Hechta pro zúèastnìné soubory hod. Prostor pøed OD Labu Poulièní divadlo František Zborník: DVOJÍ PRAVDA O VILÉMU Z RO MBERKA Tlupa komediantù z doby ne pøíliš konkrétní pøedvádí svou produkci, jejím cílem je pobavit publikum za ka dou cenu. Nejspolehlivìjší zábavou je, jak dobøe víme, pomluva slavných hod. Dùm kultury Prácheòský furiant Novosedly: Frank Tetauer: ZPOVÌDNÍK Autor zpracovává v dramatické formì historizujícím zpùsobem látku èerpající ze spoleèenských pomìrù vládnoucích elit 14. století hod. Hradní nádvoøí Divadelní klub Èeskokrumlovská scéna, PIKI Volynì a Èerní šviháci Kostelec nad Orlicí Tirso de Molina: SEVILLSKÝ SVÙDCE ANEB KAMENNÝ ŠKLEB A co všechno musí král øešit, aby zachoval zdání, e v samotném paláci je všechno po morální stránce v poøádku. Král dìlá dohazovaèe: Octavia musí o enit s Isabelou za to, e ji PRÝ svedl! Dona Gonzala odmìnit diplomatické slu by sòatkem jeho dcery Any s Juanem! e Isabelu svedl Juan? O enit tedy Isabelu s Juanem a Octavia omilostnit a nabídnout mu jinou, výhodnìjší partii! Octavio ochotnì zapomene na Isabelu, kdy vy ení politický vliv... e by tento pøíbìh byl skuteènì starý 400 let?

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále

Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Výstavba metropolitní sítì mìsta je ve finále Projekt Metropolitní sí moderního mìsta Strakonice.net je zamìøen na rozvoj a modernizaci v oblasti informaèních a komunikaèních technologií (IKT), a to nejen

Více

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1

Výsledky hlasování podle volebních stran. Hlasy. abs. v % 2 Komunistická strana Èech a Moravy 14 743 11,00 11,00 2 3 4 VIZE 7 371 5,50 5,50 1 PROSINEC 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jak bylo voleno do mìstského zastupitelstva Ve dnech 20. 21. 10. 2006 probìhly volby do zastupitelstva mìsta. Pøedchozí zastupitelstvo stanovilo poèet èlenù na

Více

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA NOVELA IVNOSTENSKÉHO ZÁKONA Dnem 1. èervence 2008 vstoupí v úèinnost rozsáhlá novela āivnostenského zákona, jejíā cílem je zjednodušit administrativní zátìā pøi získávání āivnostenských oprávnìní. Novela

Více

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ

SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ SBÌRNÉ DVORY ZMÌNA V ODPADOVÉM HOSPODÁØSTVÍ Sbìrný dvùr v Tovární ulici. Foto: Archiv MìÚ Sdìlujeme obèanùm, e v souvislosti se zvìtšením sbìrného dvora v Tovární ulici a s pøípravou nového sbìrného dvora

Více

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA

Rozkvetlá okna Strakonic SOUTÌ PRO OBÈANY MÌSTA DUBEN 2006 www.strakonice.net ROČNÍK 8 Jistì jste si všimli, e ve Strakonicích pøibývá letní kvìtinové výzdoby na okenních parapetech a balkonech panelákových bytù i rodinných domkù. Lidé si nejen zkrášlují

Více

Povodně budou brzy minulostí

Povodně budou brzy minulostí Třiïte nápojové kartony str. 4 Černá kuchyně poprvé otevřena str. 10 Letošní záplavy uā øádnì potrápily Moravu, nám se zatím naštìstí dosud vyhýbají. Sledování rozbìsnìných vodních āivlù na televizní obrazovce

Více

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM

HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM HRAD OPĚT OŽIJE STŘEDOVĚKEM Silák Zekon na strakonickém hradì. Foto: Archiv MìÚ První srpnový víkend bude strakonický hrad patøit devátému roèníku oblíbených historických slavností, jehoā poøadatelé jsou

Více

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2007 Zaèátkem roku hodnotí kaādý z nás uplynulý rok. I my jsme pro vás pøipravili pøehled nìkterých zajímavých a dùleāitých akcí, které se ve mìstì Strakonice uskuteènily v roce 2007.

Více

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni

Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Odhalená historie Strakonic str. 3 Kam s odpady str. 9 Na zneuāívání stavebního zákona doplácíme všichni Veøejné stavební právo je v ÈR charakterizováno zákonnou úpravou, a to zejména stavebním zákonem.

Více

Historie úpravny vody v Hajské

Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské Historie úpravny vody v Hajské se datuje od roku 1929, kdy mìsto Strakonice trpìlo aā katastrofálním nedostatkem pitné vody. V této dobì byly na pøání mìstských radních provádìny

Více

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE

ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE ZDRAVÉ MÌSTO STRAKONICE KAMPAÒ DNY ZDRAVÍ (4. 17. ØÍJNA 2007) Dny zdraví patøí mezi jednu z pìti základních celostátních komunitních kampaní, které Národní sí Zdravých mìst Èeské republiky poøádá ve svých

Více

Jaké byly prázdniny ve školách

Jaké byly prázdniny ve školách Jaké byly prázdniny ve školách K výmìnì oken došlo také v Mateøské škole Lidická. Nová okna dodají budovì Mateøské školy U Parku správnou tváø. Mìsíce èervenec a srpen jsou dobou školních prázdnin a dovolených,

Více

Co nás èeká v novém roce

Co nás èeká v novém roce Chodníková novela v praxi str. 2 Revitalizace veřejného prostranství v ulici Čelakovského str. 2 Co nás èeká v novém roce Foto: Robert Malota Foto: Robert Malota Za poslední léta se Strakonice hodnì zmìnily.

Více

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11

Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Neukáznění pejskaři ztrpčují život všem ostatním str. 3 Tuky jsou v kanalizaci nežádoucí str. 11 Uèíme se pro āivot, ne pro školu. Známé úsloví, jehoā koøeny najdeme jiā ve starovìku. Všichni si však uvìdomujeme,

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str.

w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. w w w. s t r a k o n i c e. e u Vy se ptáte, my odpovídáme ZŠ Povážská str. 3 Severní dopravní půloblouk je pro město prioritní záležitostí str. 4 Kvalita strakonické vody je mimořádná Budeme následovat

Více

Ohlédnutí za rokem 2010

Ohlédnutí za rokem 2010 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Rozpočet města pro rok 2011 str. 2 Vy se ptáte, my odpovídáme str. 4 Ohlédnutí za rokem 2010 Rok 2010 byl ve Strakonicích rokem bohatým na události. Koncem bøezna zaèala

Více

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4

w w w. s t r a k o n i c e. e u Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 w w w. s t r a k o n i c e. e u 3 Hrad má své internetové stránky str. 2 Okradený senior str. 4 Rekonstrukce Velkého náměstí pokračuje Rekonstrukce (revitalizace) centra mìsta pokraèuje i v letošním roce.

Více

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí

Projektové žádosti. Poèet schválených āádostí Ohlédnutí za uplynulými čtyřmi roky Ubìhly ètyøi roky a pøed námi jsou znovu volby do zastupitelstva mìsta. Po ukonèení kaādé etapy bývá zvykem bilancovat. Ohlédneme-li se zpìt, mùāeme souhlasit s tím,

Více

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10

ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 http://obzor.horazdovice.cz ROČNÍK VIII. (XXVI.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 27. ŘÍJNA 2005 ČÍSLO 10 Dìti a ètení projekt Mìstské knihovny v rámci grantu Knihovna 21. století. Promìny Hora ïovic 17. zasedání zastupitelstva

Více

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU

EKONOMICKÁ SITUACE OPRAVÒUJE K OPTIMISMU Restaurovaný Mariánský sloup na námìstí. Vá ení spoluobèané. Po roèní odmlce se Vám dostává do ruky zpravodaj mìstyse Radomyšl. Byl to rok hektický, nabitý významnými událostmi, které opìt posunuly Radomyšl

Více

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové

Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové ØÍJEN 007 èíslo 10 Nové kongresové centrum v Moravské Tøebové Budova bývalé dìtské nemocnice se zmìní na ètyøhvìzdièkový hotel s kongresovým centrem a ubytovací kapacitou. V Moravské Tøebové zoufale chybí

Více

Oslavy 750. výroèí budou gigantické

Oslavy 750. výroèí budou gigantické ÚNOR 2007 èíslo 2 V. roèník Oslavy 750. výroèí budou gigantické Silvestrovským ohòostrojem vstoupilo mìsto Moravská Tøebová do významného roku, v nìmž slaví 750 let od svého vzniku. Právì silvestrovské

Více

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU

STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU KVÌTEN 2007 èíslo 5 V. roèník STØÍBRO PRO MORAVSKOU TØEBOVOU Ve Španìlském sále Pražského hradu byla 18. 4. slavnostnì pøedána Cena za nejlepší pøípravu a realizaci Programu regenerace mìstských památkových

Více

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje

v y h l a š u j e výbìrové øízení na místo vedoucího odboru investièního a regionálního rozvoje ÈERVEN 2005 èíslo 6 Historické vláèky v Mladìjovì nejezdí Po mladìjovské úzkokolejce zatím nevyjel jediný historický vláèek. Aèkoliv byla turistická sezóna již zahájena, úzkorozchodná tra zeje prázdnotou.

Více

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 6 IX. roèník Mezinárodní taneèní soutìž v Ostrovì Pro obyvatele mìsta Ostrova se již pomalu stává všední záležitostí, že se v místním Domì kultury konají nejrùznìjší mezinárodní setkání. Nedávno to byl

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal.

rozdávání propagaèních materiálù pøi vstupu nebo umístìním informaèní tabule, prozradil plány na další rozvoj turismu starosta mìsta Josef Oš ádal. LEDEN 2007 èíslo 1 V. roèník Nové projekty nakopnou cestovní ruch ve mìstì Právì dokonèeny jsou dva rozsáhlé projekty na podporu rozvoje cestovního ruchu. Regionální projekt i projekt mìsta Turistický

Více

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního

Novoroèní pozdrav. centra (OIC) se sídlem na ul. Olomoucká è.o. 2 nebo do pokladny odboru majetku mìsta a komunálního LEDEN 008 èíslo 1 Obèany Moravské Tøebové èeká zdražení poplatkù za svoz odpadù Zastupitelé mìsta rozhodli, že zvýší o tøicet šest korun poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu. Každý obyvatel

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Prezident Václav Klaus

Prezident Václav Klaus ÈERVEN 007 èíslo 6 Èervnové slavnosti k 750. výroèí založení mìsta klepou na dveøe V Moravské Tøebové vyvrcholí ve dnech 14. - 17. 6. letošní oslavy, kdy si mìsto pøipomíná 750 let od svého založení. Oslavy

Více