Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Maltě

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Pojistné krytí... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...10 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...10 Pojistné krytí...10 Jak lze získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Pojistné krytí...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Pojistné krytí...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...12 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...13 Kdy máte nárok na starobní dávky?...13 Pojistné krytí...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...15 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...15 Pojistné krytí...15 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...17 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...17 Pojistné krytí...17 Jak získat přístup k dávkám?...17 Kapitola IX: Rodinné dávky...19 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...19 Pojistné krytí...19 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...19 Kapitola X: Nezaměstnanost...20 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...20 Pojistné krytí...20 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...20 Kapitola XI: Minimální zdroje...21 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...21 Pojistné krytí...21 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...21 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...22 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...22 Pojistné krytí...22 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...23 Příloha : Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...24 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Zákon o sociálním zabezpečení (kap. 318 zákonů Malty) vymezuje dva základní systémy: příspěvkový systém a nepříspěvkový systém. Klíčovou podmínkou využívání prvního z těchto systémů je splnění specifických podmínek týkajících se odvádění příspěvků. U druhého systému je základním požadavkem splnění podmínek ověření majetkových poměrů. Nepříspěvkový systém, jehož původním cílem bylo vyhovět potřebám osob žijících na hranici chudoby, se v průběhu let vyvinul v komplexní systém s řadou ustanovení, která jsou vzájemně provázána takovým způsobem, že jeden druh dávky nahrazuje jiný. Hlavním cílem těchto dávek je poskytovat sociální pomoc a zdravotní péči (jak v podobě peněžitých, tak věcných dávek) nezaměstnaným živitelům rodiny, kteří hledají práci nebo kteří nejsou schopni výkonu výdělečné činnosti v důsledku konkrétní nemoci, pokud finanční zdroje jejich rodiny nepřesáhnou určitou hranici. Osobám, které trpí určitými chronickými nemocemi, může být rovněž poskytnuta bezplatná zdravotní péče nezávisle na finančních zdrojích jejich rodiny. Jakákoli osoba, která má nárok na sociální pomoc, obdrží rovněž příspěvek na nájemné, pokud živitel rodiny platí nájem za bydlení, a má také nárok na doplňkový příspěvek. Lze říci, že příspěvkový systém upravuje druhou stranu mince. Je univerzální, protože se týká prakticky všech vrstev společnosti. V příspěvkovém systému Malty odvádějí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (osoby s měsíčním příjmem vyšším než 1005 EUR ročně pokud jsou svobodní a EUR ročně pokud jsou ženatí/vdané) nebo osoby, které nepobírají plat (osoby mladší 65 let, které nejsou zaměstnanci ani osobami samostatně výdělečně činnými a jejichž příjmy nepocházejí z výdělečné činnosti, ale z jiných zdrojů, jako jsou například renty, dividendy atd.), týdenní příspěvky do systému sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními zákona o sociálním zabezpečení. Pojištěni mohou být jak zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, tak nezaměstnaní. Právě z tohoto důvodu umožňuje systém platby různých typů a kategorií příspěvků, jak bude vysvětleno níže. Systém navíc za určitých podmínek umožňuje ve výjimečných případech neplacení (započítání) příspěvků a stanoví, že neuhrazené příspěvky budou pojištěnci započteny. V souladu se zákonem o sociálním zabezpečení se na veškeré dávky, důchody a přídavky, které mají být poskytnuty v rámci příspěvkového systému, vztahují různé příspěvky podle typu požadované dávky. Existují dvě třídy příspěvků: příspěvky třídy 1 pro zaměstnance a příspěvky třídy 2 pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které nepobírají plat. Všechny osoby od věku 16 let do dosažení důchodového věku (který nastává u mužů od 61 do 65 let a u žen od 60 do 65 let) jsou zpravidla povinny platit příspěvky do systému sociálního zabezpečení. To zcela závisí na datu, k němuž se daná osoba v souladu se zákonem o sociálním zabezpečení rozhodne přestat pracovat, ať již jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, a zažádá o přiznání starobního důchodu. červenec

5 Organizace sociální ochrany Povinné příspěvky pokrývají rizika spojená se stářím, úmrtím, invaliditou, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, jakož i penze a doplňkové dávky. Zahrnují také přídavky na děti, sociální pomoc a služby v rámci zdravotního systému. Každá osoba, které již bylo 16 let, ale nedosáhla ještě důchodového věku, je podle tohoto zákona pojištěna buď jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná či osoba samostatně pracující, pokud není z pojištění vyňata, jak je stanoveno v článku 6 a čl. 12 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení (kap. 318) 1. Veškeré peněžité dávky spravuje Odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas-sigurtà Soċjali) prostřednictvím centrály ve Valletě, na sesterském ostrově Gozo a 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na ostrově Gozo). Ministerstvo spravedlnosti a vnitra (Ministeru għall-edukazzjoni, l-impjiegi Gustizzja, Djalogu l-familja) má řadu relevantních povinností. Dohlíží na dávky vyplácené Odborem sociálního zabezpečení. Je rovněž pověřeno tím, aby aktivně podporovalo a usnadňovalo průběžný rozvoj společnosti podporující začlenění a aby k tomuto rozvoji přispívalo prostřednictvím kvalitních personalizovaných služeb a aktivní podpory a pomoci jednotlivým osobám, rodinám a obecním sdružením, a to za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a zajištění rovných příležitostí pro všechny, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější členy společnosti. Ministerstvo zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče (Ministeru għas-saħħa, l-anzjani u l-kura fil-komunità) zodpovídá za zajišťování služeb zdravotní péče a potřebného monitorovacího a kontrolního mechanismu a je povinno aktivně podporovat spokojený život seniorů a komunitní péči a k této spokojenosti a péči přispívat. Financování Maltský systém dávek sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní péče je financován z daní a příspěvků na státní pojištění hrazených zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Fungují na základě financování z běžných příjmů. Příspěvky na státní pojištění Za každou osobu, která má zaměstnání, na něž se vztahuje pojištění, je nutno odvádět tři různé příspěvky: jeden z nich odvádí samotný zaměstnanec, jeden zaměstnavatel a jeden stát. V souladu s ustanoveními zákona je každá osoba zaměstnaná na Maltě na základě smlouvy o poskytování služeb považována za osobu, na jejíž zaměstnání se vztahuje pojištění, a proto se na ni vztahují příspěvky třídy 1. Výše příspěvků zaměstnance a zaměstnavatele se rovná 10 % základní mzdy, přičemž týdenní příspěvky činí nejméně 6,62 EUR a nejvýše 33,50 EUR u osob narozených do 31. prosince 1961 včetně a 37,85 EUR u osob narozených dne 1. ledna 1962 a později. Osoby starší 18 let pracující na částečný úvazek, jejichž týdenní mzda je nižší než minimální mzda, mohou namísto paušálního příspěvku ve výši 15,35 EUR zvolit úhradu příspěvku ve výši 10 % své základní týdenní mzdy. 1 Osobou samostatně pracující se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává jakoukoli činnost, z níž získává více než EUR ročně. Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí osoba, jíž ještě není 65 let, má řádné bydliště na Maltě a není ani zaměstnancem, ani osobou samostatně pracující. červenec

6 Příspěvky hrazené státem se rovnají příspěvkům hrazených zaměstnavatelem a zaměstnancem. Osoby mladší 18 let hradí příspěvky podle sazby pro mládež ve výši 6,62 EUR, a to za předpokladu, že jejich základní mzda není vyšší než minimální mzda. Pokud je jejich základní mzda vyšší než minimální mzda, hradí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % základní mzdy. Pro studenty platí zvláštní sazba příspěvků na sociální zabezpečení. Příspěvky platí všichni zaměstnanci ve věku od 16 do 65 let. Na osoby starší 65 let se placení příspěvků nevztahuje ani tehdy, pokud i nadále vykonávají zaměstnání. Osoby od dovršení důchodového věku (který nastává u mužů v 61 letech a u žen v 60 letech) do dovršení 65 let, které zůstávají zaměstnané, jsou povinny platit příspěvky na sociální zabezpečení, bez ohledu na svůj příjem. Příspěvky třídy 2 se vztahují na osoby ve věku od 16 do 65 let, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Osoby, které nejsou ani zaměstnané, ani nezastávají placené pracovní místo, jsou rovněž považovány za osoby samostatně výdělečně činné, a tudíž se od nich vyžaduje, aby odváděly příspěvky třídy 2. Od platby příspěvků třídy 2 jsou osvobozeny tyto osoby: osoby, které se účastní denního studia nebo odborné přípravy, ženaté a vdané osoby, které nevykonávají výdělečnou činnost, osoby, které pobírají vdovský/vdovecký, invalidní nebo starobní důchod, a dále osoby pobírající rodičovský důchod, osoby, které využívají nepříspěvkovou sociální pomoc nebo nepříspěvkový důchod. Osoby, které nevykonávají výdělečnou činnost a jejichž celkový roční příjem je nižší než EUR v případě svobodných osob a EUR v případě ženatých nebo vdaných osob, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, jejichž celkový roční příjem je nižší než 910 EUR, mohou požádat o osvědčení o osvobození od platby příspěvků. Zákon o sociálním zabezpečení rovněž v některých výjimečných případech umožňuje zrušení povinnosti odvádět příspěvky. Aby se období, kdy nebyly příspěvky hrazeny, neprojevilo jako mezera v osobním listu pojištěnce, je proveden zápočet těchto příspěvků. V souladu s podmínkami úhrady příspěvků se tyto započtené částky vypočítávají stejným způsobem jako příspěvky uhrazené. Zápočet se provádí v těchto výjimečných případech: u osob, které se stávají účastníky pojištění poprvé (tj. zápočet za období předcházející účasti na tomto pojištění do maximální výše odpovídající 104 týdnům úhrady příspěvků od data, kdy se daná osoba stala účastníkem systému pojištění), u vdov, pokud nevykonávají výdělečnou činnost, u bývalých příslušníků maltské policie nebo ozbrojených sil, kteří ukončí aktivní službu a obdrží od státu plný důchod, u všech osob, které vycestují do zahraničí jako dobrovolní pracovníci, u všech osob, kterým v průběhu jakéhokoli kalendářního týdne vznikne nárok na dávky v nemoci nebo za pracovní úraz, na dávku v nezaměstnanosti nebo na invalidní důchod za celý daný týden (od pondělí do pátku). Rovněž zaměstnanec, jehož dávky již byly vyčerpány, má i nadále nárok na zápočet příspěvků za předpokladu, že stále není způsobilý pracovat nebo je nezaměstnaný (podle požadované dávky). Totéž platí i pro osoby samostatně výdělečně činné, avšak pouze v případě dávek v nemoci. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná žádá o dávky v nezaměstnanosti, má právo jen na započtené částky. červenec

7 Příspěvky se započítávají rovněž rodičům narozeným po 1. lednu 1962, kteří pečují o dítě. Maximální výše příspěvků, které je v tomto případě možno započíst, činí 2 roky na každé dítě. Toto období lze prodloužit na 4 roky v případě těžce zdravotně postiženého dítěte. Dobu zápočtu příspěvků lze rozdělit mezi oba rodiče, celková délka období poskytnutých oběma rodičům však v žádném případě nesmí překročit 2 nebo 4 roky, v závislosti na konkrétních okolnostech. Aby rodičům vznikl nárok na tento zápočet, což se týká i adoptivních rodičů, musí splňovat tyto základní podmínky: vyživovat a mít v péči dítě mladší 6 let (nebo mladší 10 let v případě dítěte těžce zdravotně postiženého) a vykonávat výdělečnou činnost minimálně po dobu (určitý počet let) rovnající se započtenému období. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Osoby žijící na Maltě, na které se vztahují maltské právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, mohou využívat služby veřejné zdravotní péče v souladu s nároky stanovenými ministerstvem zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče. Pojistné krytí Zdravotní péče poskytovaná v rámci veřejných služeb je zpravidla bezplatná, pokud je poskytována na místě. Za bezodkladnou zdravotní péči, která vyžaduje přijetí do státní nemocnice za účelem hospitalizace, služeb denní péče, diagnostických služeb nebo návštěvy odborné ambulance nebude pacientům z jiných členských států Evropské unie účtován poplatek, pokud předloží evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na veškeré protézy a léky předepsané pro následnou péči po léčbě spojené s hospitalizací (s výjimkou léků v prvních 3 dnech po propuštění) nebo jako součást denní péče či ambulantní péče hradí v plné výši dotčená osoba. Akutní bezodkladná péče poskytovaná zubními lékaři je bezplatně nabízena pouze v nemocničních ambulancích a zdravotních střediscích. Většinu péče poskytované zubními lékaři si pacienti hradí sami na soukromých stomatologických klinikách, z nichž všechny mají řádnou licenci od orgánů veřejného zdraví. Zdravotnická služba poskytuje bezplatné imunizační a vakcinační služby, bezplatnou prenatální a postnatální péči a léčbu a bezplatnou péči o seniory ve státních ústavech, pokud tyto osoby nedostávají důchod. Všechny léky užívané v rámci lůžkové péče a během prvních tří dnů po propuštění z nemocnice jsou pacientovi poskytovány bezplatně. Pokud určitá nemoc vyžaduje užívání léků nebo zdravotnických prostředků na úrovni primární péče či ambulantní péče nebo po propuštění ze střediska denní péče nebo z lůžkové péče (neplatí pro léky na první tři dny), musí být tyto léky předepsány lékařem s licencí. Léky a zdravotnické prostředky lze zakoupit ve všech lékárnách maloobchodní sítě na Maltě (kterých je přes 200) a jsou přímo hrazeny pacientem v plné výši. Z tohoto pravidla existují pouze dvě výjimky týkající se osob žijících na Maltě, na něž se vztahují maltské právní předpisy o sociálním zabezpečení. V případě těchto dvou výjimek vydávají léky a zdravotnické prostředky výhradně veřejné lékárny nebo zařízení: osobám, které patří do skupiny s nízkým příjmem, do níž jsou zařazeny na základě ověření majetkových poměrů. Tyto osoby mají nárok na bezplatné léky z omezeného seznamu základních léků a na některé zdravotnické prostředky (za určitých podmínek a po uhrazení vratné zálohy), osobám, které trpí chronickými onemocněními uvedenými v konkrétním seznamu obsaženém v zákoně o sociálním zabezpečení. Tyto osoby mají nárok na bezplatné léky úzce související s daným chronickým onemocněním. Tato dávka je poskytována bez ohledu na finanční možnosti dané osoby. červenec

9 Jak získat přístup ke zdravotní péči? Ministerstvo zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče zodpovídá za financování a poskytování zdravotnických služeb financovaných z veřejných prostředků. Zdravotnictví funguje prostřednictvím veřejných nemocnic a zdravotních středisek. Bezplatné služby dotované státem poskytují pouze státní nemocnice. Přístup k odborným lékařům je zajišťován na základě doporučení státního lékaře nebo rodinného lékaře. Z důvodu geografické velikosti země je k dispozici pouze omezený počet nemocnic. Na Maltě je pouze jedna všeobecná nemocnice a další je na sesterském ostrově Gozo. Je zde jedna psychiatrická léčebna a další nemocnice pro vážné případy vyžadující dlouhodobou léčbu, jako je rakovina a jiná zhoubná onemocnění. Pro seniory je zde navíc nemocnice zaměřená na rehabilitaci a dále ústavní nemocnice a osm domovů pro seniory. Na Maltě jsou i soukromé nemocnice, kliniky a další zařízení. Péče v soukromých zařízeních je financována ze soukromého pojištění nebo si ji pacienti platí sami. Lékaři na Maltě smí vykonávat svou profesi v oblasti veřejné i soukromé zdravotní péče současně. Všechna soukromá zdravotnická zařízení s výjimkou ordinací praktických lékařů a odborných lékařů musí vlastnit licenci vydanou orgány veřejného zdraví. Veškeré soukromé ordinace na Maltě se nachází výhradně v soukromých zařízeních a ve veřejných nemocnicích ani zdravotních střediscích nejsou žádná soukromá lůžka ani zařízení. Maltská vláda nezodpovídá žádným způsobem za jakoukoli léčbu nebo péči poskytnutou občanům EU v soukromých nemocnicích či zdravotních střediscích nebo lékaři v rámci jejich soukromé praxe. Občané EU s bydlištěm na Maltě jsou posuzováni rovnocenně. Jejich právo musí být potvrzeno a osvědčeno útvarem ministerstva zdravotnictví odpovědným za tato práva. Toto úřední osvědčení spolu s osobním dokladem totožnosti postačuje k poskytnutí zdravotní péče v zařízeních veřejné zdravotní péče. Krátkodobí návštěvníci z členských států EU mají přímý přístup ke zdravotní péči poskytované zdravotnickými službami financovanými státem po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění. červenec

10 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci jsou vypláceny zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným. Aby měl pojištěnec na tyto dávky nárok, musí mít uhrazeny příspěvky za 50 týdnů, přičemž příspěvky za 20 týdnů musí být uhrazeny nebo započteny v průběhu 2 let předcházejících roku, v němž o dávku požádá. Pojistné krytí Dávka se vyplácí v souladu s počtem odpracovaných dní v běžném týdnu s maximem 6 dnů. Jedná se o tyto sazby: 18,57 EUR/den pro rodiče-samoživitele nebo osobu žijící v manželském svazku a vyživující manžela či manželku, která/ý není zaměstnán/a na plný úvazek, 12,01 EUR/den pro všechny ostatní osoby. Tyto dávky jsou vypláceny od 4. dne pracovní neschopnosti, nejvýše však po dobu 156 dnů ročně nebo 312 dnů ročně, pokud daná osoba podstoupí závažnou chirurgickou operaci nebo utrpí těžké zranění (nikoli v souvislosti s výkonem zaměstnání) nebo je postižena vážnou nemocí vyžadující před nástupem do práce dlouhodobou léčbu. V průběhu 2 let mohou být dávky poskytovány celkem maximálně po dobu 468 dnů. Celkový počet dnů, kdy jsou tyto dávky poskytovány, nesmí v žádném případě překročit celkový počet dnů, po které daná osoba odváděla příspěvky poté, co se stala účastníkem systému. Zaměstnavatel vyplácí rozdíl mezi mzdou a dávkou v případě, že je tato dávka nižší. Nezaměstnaným je dávka v nemoci vyplácena na základě šestidenního týdne v kterémkoli období nemoci v době nezaměstnanosti. Jak lze získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Osvědčení o pracovní neschopnosti vydává praktický lékař pojištěnce. Pracovní neschopnost musí být praktickým lékařem potvrzena od 1. dne nemoci. Pokud je doba nemoci delší než 1 týden, pacient dochází ke svému praktickému lékaři každý týden na kontrolu. Pokud počet dnů, v nichž jsou poskytovány dávky v nemoci, překročí 60, prošetří případ krajská lékařská komise. Zaměstnavatel platí mzdu/plat v plné (nebo poloviční) výši za maximální celkový počet celých dnů (nebo polovičních dnů) nepřítomnosti z důvodu nemoci, na který má zaměstnanec nárok podle pracovního práva nebo individuální kolektivní smlouvy. Následně dávku vyplácí dále každý týden vláda prostřednictvím zaměstnavatele. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Kromě věcných dávek prenatální a postnatální péče včetně bezplatného porodu a nemocniční péče nabízí Malta i peněžité dávky ve formě dávky v mateřství. Tato dávka je vyplácena ženám, které od svého zaměstnavatele nepožadují mateřskou dovolenou. Je vyplácena občankám Malty a manželkám občanů Malty, které jsou pojištěny v rámci systému sociálního zabezpečení a mají trvalý pobyt na Maltě, a ženám bez trvalého pobytu na Maltě pod podmínkou, že daná žena byla naposledy pojištěna na Maltě. Pokud žena vykonává nebo v minulosti vykonávala placené zaměstnání, nesmí mít podle zákona o zaměstnanosti a průmyslových vztazích (EIRA) nárok na mateřskou dovolenou. Pojistné krytí Dávka se vyplácí podle jednotné sazby 79,20 EUR týdně po dobu 14 týdnů mateřské dovolené. Po porodu si žena musí vzít dovolenou na nejméně 6 týdnů. Dávka se vyplácí buď celá po porodu, nebo ve dvou splátkách před porodem a po něm. Neexistuje žádné zákonem stanovené pokračování vyplácení dávek zaměstnavatelem. Maltské právní předpisy neobsahují ustanovení o zákonných otcovských dávkách. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Dávka v mateřství se vyplácí přímo na bankovní účet žadatele. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Invalidní důchod se vyplácí jakékoli pojištěné osobě (která byla bezprostředně před podáním žádosti o tento důchod zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou), u které lékařská komise odboru sociálního zabezpečení potvrdí buď: neschopnost vykonávat vhodné zaměstnání na plný či pravidelný částečný pracovní úvazek nebo samostatnou výdělečnou činnost v důsledku vážné choroby nebo tělesného či duševního postižení, nebo neschopnost, která je považována za trvalou nebo jejíž trvalý charakter nelze stanovit přesvědčivě a jež takové osobě brání ve výkonu vhodného zaměstnání na plný či pravidelný částečný pracovní úvazek nebo ve výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pracovní neschopnost musí trvat nejméně 1 rok od data podání žádosti. Aby byla pojištěná osoba způsobilá k pobírání tohoto důchodu, musí odvádět příspěvky po dobu 250 týdnů jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů, je vyplácen nižší důchod. Pojistné krytí Výše vypláceného důchodu se liší spíše podle součtu odvedených příspěvků a podle toho, zda je pojištěná osoba ženatá/vdaná a zda vyživuje svou manželku/manžela, než podle stupně invalidity. Vyplácená částka se každoročně upravuje podle změn životních nákladů a v některých případech i podle vývoje mezd. Částka důchodu pro osoby žijící v manželství se vyplácí, i když je manžel/ka zaměstnaný/á. Příplatky na děti nejsou poskytovány. Minimální přiznaná částka se pohybuje od 94,05 EUR týdně pro manželské páry do 89,66 EUR týdně pro samostatně žijící osoby. Maximální důchod pro ženaté/vdané osoby činí 131,50 EUR týdně a pro samostatně žijící osoby 113,25 EUR. Výše poskytovaného důchodu se liší rovněž podle toho, zda je vyplácen výsluhový příspěvek. Pokud důchodce pobírá výsluhový příspěvek (Pensjoni tas-servizz) a má průměr maximálních příspěvků 50, základní důchod (Pensjoni Bažika) se může snížit pro ženaté/vdané osoby na nejméně 88,72 EUR týdně a pro samostatně žijící osoby na nejméně 75,56 EUR týdně. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím libovolné z 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). Na základě doporučení lékařské komise se pravidelně provádí přezkum jednotlivých případů. červenec

13 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Nová ustanovení týkající se důchodové reformy stanovují postupné zvyšování důchodového věku: pro osoby narozené dne 31. prosince 1951 a dříve zůstává důchodový věk beze změn, tj. 61 let pro muže a 60 let pro ženy. (Ženy z této věkové skupiny se mohou rozhodnout pro odchod do důchodu v 61 letech a v takovém případě je zaměstnavatel nesmí propustit), pro osoby narozené od roku 1952 do roku 1955 včetně bude věk pro odchod do důchodu 62 let, pro osoby narozené od roku 1956 do roku 1958 včetně bude věk pro odchod do důchodu 63 let, pro osoby narozené od roku 1959 do roku 1961 včetně bude věk pro odchod do důchodu 64 let, pro osoby narozené dne 1. ledna 1962 nebo později bude věk pro odchod do důchodu 65 let. Příslušné podmínky týkající se doby pojištění jsou 156 týdnů úhrady příspěvků s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků v průběhu doby pojištění pojištěnce. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů v systému důchodového zabezpečení s pevnou sazbou, nebo od 15 do 49 týdnů v systému důchodů ve výši 2/3 příjmu, je vyplácen nižší důchod. Osoby pobírající starobní důchod mohou být současně zaměstnány nebo být samostatně výdělečně činné a pobírat důchod. Sazby pro výpočet výše důchodu závisí na tom, zda: došlo k placení příspěvků před 22. lednem 1979 nebo po tomto datu, kdy byly zavedeny důchody vycházející z výše příjmu, zaměstnavatel poskytuje výsluhový příspěvek, čímž se sníží důchod vyplácený ze systému sociálního zabezpečení, a dotčená osoba je ženatá/vdaná a vyživuje manžela/manželku. Důchod vycházející z výše příjmů se rovná 2/3 ročního průměru: u zaměstnanců narozených před rokem 1952 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 10 posledních let před odchodem do důchodu u zaměstnanců nebo u zaměstnanců narozených mezi rokem 1952 a 1955 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 11 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených mezi rokem 1956 a 1958 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 12 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených mezi rokem 1959 a 1961 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 13 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených v roce 1962 a později z nejvyššího základního platu z 10 ze 40 let, z 10 posledních po sobě následujících let před odchodem do důchodu u osob samostatně výdělečně činných narozených mezi rokem 1952 a 1961, červenec

14 Z nejvyššího čistého zisku z 10 ze 40 let u osob samostatně výdělečně činných narozených v roce 1962 a později. Ustanovení důchodové reformy umožňují zvolit si odchod do předčasného důchodu. Podle tohoto ustanovení osoba, která již dosáhla věku 61 let, ale dosud nedosáhla věku důchodového, může odejít do důchodu v 61 letech za předpokladu, že od věku 18 let nashromáždila celkem: odvedených nebo započtených příspěvků v případě osob narozených 1. ledna 1962 nebo později, nebo odvedených nebo započtených příspěvků v případě osob narozených mezi lety 1952 nebo 1961 včetně. Osoby, které pobírají předčasný důchod, nesmí vykonávat výdělečnou činnost dokud nedosáhnou zákonného důchodového věku. Pojistné krytí Minimální sazby starobního důchodu činí: 131,52 EUR týdně. 113,25 EUR týdně. Maximální výše vypláceného důchodu činí 223,31 EUR týdně. Následně je důchod každý rok valorizován podle vývoje životních nákladů. Všichni důchodci mají v červnu a prosinci každého roku nárok na vládní bonus ve výši 135,10 EUR a další bonus ve výši 3,12 EUR týdně. Kromě toho existuje pro důchodce také souhrnný bonus závislý na životních nákladech, jehož výše se odvíjí od doby, kdy byl osobně přiznán důchod. Pohybuje se od 48,36 EUR do 333,32 EUR ročně. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Veškeré peněžité dávky spravuje Odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím libovolné z 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). červenec

15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Nárok na dávky pro pozůstalé mají tyto osoby: vdovec/vdova, rozvedený/á manžel/ka, pokud ho/ji vyživoval/a zesnulý/á manžel/ka nebo pokud měly na toto výživné zákonný nárok, pozůstalý partner/pozůstalá partnerka, děti, jakákoli osoba, která pečuje o sirotka, pokud alespoň jeden z rodičů byl v době svého úmrtí pojištěný. Za každé dítě se vyplácí sirotčí důchod (Allowance ta'ltim). V případě vdov a vdovců je pro vznik nároku na dávky pro pozůstalé rozhodující, zda zesnulý odváděl příspěvky po dobu 156 týdnů s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů ročně v systému důchodového zabezpečení s pevnou sazbou, nebo od 15 do 49 týdnů v systému důchodů ve výši 2/3 příjmu, je vyplácen nižší důchod. Příjem příjemců pozůstalostního důchodu nesmí překročit minimální mzdu. Vdovy a vdovci mladší 60 let, kteří mají děti splňující věkové podmínky a soustavně se připravující na budoucí povolání v denním studiu mohou nárokovat tento důchod bez ohledu na výši příjmů. Za sirotky se považují pozůstalí, jimž zemřeli oba rodiče. Jeden z rodičů musel mít status pojištěnce a v okamžiku úmrtí musel odvádět příspěvky po dobu nejméně 1 týdne. V případě úmrtí pouze jednoho z rodičů není stanoven žádný konkrétní příspěvek, neboť v takovém případě má manžel/manželka nárok zažádat o pozůstalostní důchod. Pojistné krytí V současnosti pozůstalostní důchod (Pensjoni ta' Superstiti) činí maximálně 186,43 EUR týdně. Každý rok je valorizován podle vývoje životních nákladů. U vdov a vdovců se výše důchodu pohybuje podle toho, zda důchod poskytuje zaměstnavatel manžela nebo manželky a/nebo zda byly příspěvky placeny před 22. lednem 1979 nebo po tomto datu (datum zavedení penzijního systému). Tento penzijní systém zavádí pojem příspěvků vycházejících z výše příjmů a v důsledku toho rovněž důchodů vycházejících z výše příjmů. Důchod vycházející z výše příjmu se rovná 5/9 ročního průměru: u zaměstnanců narozených před rokem 1952 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 10 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky. u zaměstnanců narozených mezi rokem 1952 a 1955 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 11 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky, červenec

16 z u zaměstnanců narozených mezi rokem 1956 a 1958 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 12 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky, u zaměstnanců narozených mezi rokem 1959 a 1961 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 13 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky, u zaměstnanců narozených v roce 1962 a později z nejvyššího základního platu z 10 ze 40 let (nebo méně) před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky, z 10 posledních po sobě následujících let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky u osob samostatně výdělečně činných narozených mezi rokem 1952 a 1961, z nejvyššího čistého zisku z 10 ze 40 let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky u osob samostatně výdělečně činných narozených v roce 1962 a později. Sazby vdovského důchodu se pohybují od 86,55 EUR do 110,14 EUR týdně. Tato částka je každoročně upravována podle vývoje mezd a změn životních nákladů. Vdova nebo vdovec v případě opětovného sňatku má nárok si svůj důchod ponechat, ale v příslušné zákonné minimální důchodové sazbě. Dávky pro sirotky se přidělují na základě paušální částky, U sirotků, kteří přišli o oba rodiče, činí sirotčí důchod (Allowance ta' Ltim) 51,99 EUR týdně na každé dítě. Doplňkový sirotčí příspěvek činí 94,34 EUR týdně za každého sirotka mladšího 16 let a 95,12 EUR za každého sirotka ve věku od 16 do 21 let, pokud nevykonává výdělečnou činnost. Vykonává-li sirotek výdělečnou činnost, ale jeho hrubý příjem je nižší než zákonná minimální mzda (158,11 EUR týdně), sníží se tento příspěvek tak, aby součet tohoto příspěvku a hrubého příjmu nepřekročil zákonnou minimální mzdu. Tato částka je každoročně upravována podle vývoje životních nákladů. Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali) Žádost lze podat prostřednictvím libovolné 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). červenec

17 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání? Dávka v případě pracovního úrazu je vyplácena zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným, které platily příspěvky nejméně po dobu 1 týdne a jejichž nárok je vznesen nejpozději deset dnů po úrazu. V případě nemocí z povolání žádná taková lhůta pro vznesení nároku stanovena není. Maltské právní předpisy neobsahují ustanovení o zákonném pohřebném. Pojistné krytí Pojištěná oběť má v případě úrazu nárok na roční dovolenou, během níž jí její zaměstnavatel vyplácí plat v plné výši, přičemž částku, kterou obdrží od odboru sociálního zabezpečení, musí vracet svému zaměstnavateli. Zaměstnaná osoba má nárok na plat v plné výši, dokud doba trvání pracovní neschopnosti nepřesáhne 1 rok od úrazu. Dávky se vyplácejí ve formě paušálních částek bez ohledu na předchozí příjem. Dávka v případě pracovního úrazu činí 27,87 EUR na den v případě svobodného rodiče nebo osob žijících v manželském svazku, jejichž manžel nebo manželka není zaměstnán/a na plný úvazek a je na nich závislý/á, a 20,97 EUR na den u ostatních osob. Vyplácí se od 4. dne po úrazu a nejvýše po dobu 12 měsíců. Rozdíl mezi mzdou a dávkou (v případě, že je tato dávka nižší) vyplácí zaměstnavatel. V případě zdravotního postižení v důsledku pracovní činnosti v rozsahu minimálně 90 % je vyplácen invalidní důchod v plné výši bez ohledu na počet zaplacených nebo započtených příspěvků. V případě zdravotního postižení 20 až 89 % činí důchod 14,74 až 65,61 EUR týdně. U zdravotního postižení od 1 do 19 % se vyplácí paušální částka ve výši od 227,62 EUR do 4 324,24 EUR. V případě úmrtí v souvislosti s prací je vyplácen pozůstalostní důchod, jehož výše odpovídá maximální době placení příspěvků. Tento důchod se vyplácí vdově/vdovci a dětem zesnulého. Jak získat přístup k dávkám? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím libovolné z 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). Pro účely přiznání dávky v případě pracovního úrazu potvrzuje pracovní úraz nebo nemoc z povolání ošetřující lékař; zaměstnavatel je jako takové obvykle uzná a jsou dokládány svědecky. V případě pracovní neschopnosti delší než 10 dní prostuduje dokumentaci lékařská komise z Odboru sociálního zabezpečení. První 3 dny úrazu nebo nemoci nehradí odbor sociálního zabezpečení, ale zaměstnavatel. Dávka sociálního zabezpečení se vyplácí přímo pojištěnci, který ji však červenec

18 musí vrátit svému zaměstnavateli. V případě osoby samostatně pracující se částka vyplácí žadateli, který si ji také ponechává. červenec

19 Kapitola IX: Rodinné dávky Kdy máte nárok na rodinné dávky? Součástí rodinných dávek je příspěvek na děti, příspěvek na zdravotně postižené děti a příspěvek na děti v pěstounské péči. První dva uvedené příspěvky se vyplácí osobám s trvalým bydlištěm na Maltě, a sice na základě ověření majetkových poměrů. Příspěvek na děti je poskytován všem domácnostem, které vychovávají děti mladší 16 let, pokud příjmy obou rodičů v roce předcházejícím roku, v němž byla podána žádost, nepřekročí ,32 EUR. Děti ve věku 16 let a starší se musí soustavně připravovat na budoucí povolání a po dobu studia nesmí mít vlastní příjem nebo musí být evidovány jako nezaměstnané. V žádném případě nesmí vykonávat výdělečnou činnost ani pobírat dávky z jiných zdrojů. Příspěvek na zdravotně postižené děti je poskytován všem domácnostem, které vychovávají fyzicky nebo mentálně postižené děti a které nejsou příjemci žádného jiného sociálního důchodu z důvodu tohoto zdravotního postižení. Příspěvek na děti v pěstounské péči se vyplácí na základě potvrzení o tom, že se jedná o dítě v pěstounské péči, vydaného uznávanou institucí sociální péče. Pojistné krytí Minimální výše příspěvku na děti činí 350 EUR ročně na dítě, přičemž platí následující maximální částky: jedno dítě: 96,32 EUR měsíčně, dvě děti: 192,64 EUR měsíčně, tři děti: 288,96 EUR měsíčně, čtyři děti: 385,28 EUR měsíčně, další děti: 96,32 EUR měsíčně (maximum za každé dítě). Pokud celkový příjem rodičů nepřesáhne ,32 EUR ročně, rovná se roční splatná dávka určitému procentu (v závislosti na počtu dětí) z částky ,32 EUR minus celkový příjem rodičů (čistá částka zaplacených příspěvků na sociální zabezpečení). Prahová hodnota minimálního příjmu činí 4 960,32 EUR, což znamená, že jakýkoli příjem spadající pod tuto prahovou hodnotu by byl považován za 4 960,32 EUR. Rozdíl vypočítaný po odečtení započitatelného příjmu z částky ,32 EUR se vynásobí 6 % na každé dítě. Jako příplatek k příspěvku na dítě se rodičům zdravotně postiženého dítěte platí příspěvek na zdravotně postižené dítě (Allowance għal Tfal b'diżabilità) ve výši 16,31 EUR týdně. Příjmy rodiče se nezohledňují. Jak získat přístup k rodinným dávkám? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali) Žádost lze podat prostřednictvím 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). červenec

20 Kapitola X: Nezaměstnanost Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti? Dávky v nezaměstnanosti jsou poskytovány jak v rámci příspěvkového, tak v rámci nepříspěvkového systému. Dávka v nezaměstnanosti se vyplácí všem nezaměstnaným osobám, které odváděly příspěvky po dobu 50 týdnů a které v roce předcházejícím roku, v němž byla podána žádost o dávku, odvedly příspěvky za 20 týdnů nebo jim byly příspěvky za 20 týdnů započítány. V rámci nepříspěvkového systému se namísto dávek v nezaměstnanosti živiteli rodiny vyplácí zvláštní dávka v nezaměstnanosti, a to po ověření majetkových poměrů. Po ověření majetkových poměrů je živiteli rodiny poskytována pomoc v nezaměstnanosti. Pojistné krytí Dávka v nezaměstnanosti se platí v paušální výši 11,26 EUR denně osaměle žijícímu rodiči nebo ženaté/vdané osobě s vyživovaným manželem/manželkou, který/á nemá zaměstnání na plný úvazek, a ve výši 7,37 EUR denně jiným osobám. Je splatná od 1. dne nezaměstnanosti, maximálně však po dobu 156 dnů. Poté daná osoba na tuto dávku nárok nemá, pokud nezačne znovu pracovat alespoň na dobu 13 týdnů. Zvláštní dávka v nezaměstnanosti se platí ve výši 18,92 EUR denně osaměle žijícímu rodiči nebo ženaté/vdané osobě s vyživovaným manželem/manželkou, který/á nemá zaměstnání na plný úvazek, a ve výši 12,35 EUR denně jiným osobám. Je splatná od 1. dne nezaměstnanosti, maximálně však po dobu 156 dnů. Poté daná osoba na tuto dávku nárok nemá, pokud nezačne znovu pracovat alespoň na dobu 13 týdnů. Za žádných okolností nesmí celkový počet dnů, za které byla dávka vyplacena, přesáhnout celkový počet příspěvků zaplacených danou osobou od jejího vstupu do systému sociálního zabezpečení. Pomoc v nezaměstnanosti se vyplácí ve výši, která se může lišit v závislosti na ověření majetkových poměrů dané osoby a zejména pak podle složení domácnosti. Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). Žadatel musí být evidován jako nezaměstnaný, musí být zdravý a být schopen nastoupit do práce. Vyplácená dávka pokrývá 6 dní každý týden. červenec

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války

pomoci (asistenční služba), dávky z kolektivního vyjednávání, speciální systémy pro státní zaměstnance, dávky pro oběti války nebo následků války Sociální zabezpečení EU Věcný rozsah koordinace Věcný rozsah koordinace okruh dávek, které jsou poskytovány; problém je v tom, že nařízení 1408/71 nevymezuje charakteristiku dávky, dávkové schéma ani dávkovou

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ)

I. pilíř. SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) I. pilíř SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ Vyplácí: ČSSZ (OSSZ, PSSZ, MSSZ) Dávky vyplácené z I. pilíře a) dávky nemocenského pojištění b) dávky důchodového pojištění c) státní politika zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Výukový modul III.2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma III.2.7 Daně z příjmů 20 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob Ing. Alena Mojžíšová Základní pojmy Sociální tvoří tyto části:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální politika. Březen 2012

Sociální politika. Březen 2012 Sociální politika Březen 2012 V oblasti sociální politiky máme Systém státní sociální podpory Dávky vyplácí úřady práce Státní politiku zaměstnanosti Dávky vyplácí úřady práce Systém sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Finsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Finsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová

Sociální pojištění. Bc. Alena Kozubová Sociální pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění - upravuje nárok na důchod a stanovení

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

I. pilíř důchodové reformy

I. pilíř důchodové reformy I. pilíř důchodové reformy KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Důchody Základním

Více

Rodičovský příspěvek nově

Rodičovský příspěvek nově Rodičovský příspěvek nově Zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, výrazným způsobem zasáhl do právní úpravy rodičovského příspěvku tím, že novelizoval mj. s účinností od 1.1.2008, zákon

Více

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou,

b) od 50 % do 79 %, považuje se dítě či osoba za dlouhodobě zdravotně postiženou, o peněžních dávkách státní sociální podpory a sociální péče Státní sociální podpora Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Více

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349

do 1,1 ŽM od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 do 6 let 551 482 241 od 6 do 10 let 615 538 269 od 10 do 15 let 727 636 318 od 15 do 26 let 797 698 349 Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální pomoc (péče). Systém sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Vdovský a vdovecký důchod

Vdovský a vdovecký důchod Vdovský a vdovecký důchod Důchody pozůstalých, tj. nejen vdovské důchody, ale i důchody vdovecké a sirotčí, patří historicky mezi nejstarší dávky, a to i v zahraničních důchodových systémech. V ČR jsou

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo OBSAH 1. Základní informace o důchodovém pojištění pro osoby, které byly pojištěny v České republice a ve Spolkové republice Německo 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ

DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A DÁVKY Z NĚJ PLYNOUCÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA Základním právním předpisem, který upravuje nároky na důchody ze základního důchodového pojištění, způsob stanovení výše důchodů a podmínky pro

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení

Smlouva. mezi. o sociálním zabezpečení Smlouva mezi v Ceskou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení J Česká republika a Ruská federace (dále jen "smluvní strany"), vedeny přáním rozvíjet spolupráci mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo

Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo Důchody v České republice a ve Spolkové republice Německo ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Účelová publikace Není určena k prodeji na knižním trhu. Vyšlo v lednu 2009, první vydání, 32 stran, 20 000

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Dotaz: 31. července 2013. Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dotaz: 31. července 2013 Dovoluji si Vás požádat o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Jedná se mi o tyto informace: 1. za které osoby hradí stát odvody

Více

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy nám. W.Churchilla 2, 113 59 Praha 3 Přehled navrhovaných změn v oblasti: 1) důchodové 2) sociální 3) daňové 4)

Více

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková

Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR. Mgr. Zuzana Válková Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 20. Sociální pojištění v ČR Mgr. Zuzana Válková CO JE SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ (SP) A K ČEMU SLOUŽÍ? Sociální pojištění (na rozdíl od zdravotního pojištění) není pro

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany

Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany Přehled dávek pro zdravotně postižené a staré občany 1. dávky jednorázové - mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany - jednorázové peněžité a věcné dávky - jednorázový příspěvek na opatření

Více

Přehled sociálních dávek v roce 2009

Přehled sociálních dávek v roce 2009 Přehled sociálních dávek v roce 2009 27.12.08 - http://www.blesk.cz/clanek/106266/prehled-socialnich-davek-v-roce-2009.html Český sociální systém procházel v uplynulých dvou letech výraznými změnami. Rok

Více

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa

ČÁST I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Používání pojmů. Článek 2 Styčná místa Ujednání mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem práce a sociální ochrany Ruské federace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení

Více

Odměňování Mzda vs.plat Mzda je finanční či naturální ohodnocení pracovní síly za její výkon. Plat je předem stanovená odměna za vykonanou práci, používá se především u duševně pracujících zaměstnanců,

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více

Statut zajišťovacího fondu

Statut zajišťovacího fondu Statut zajišťovacího fondu Odborového svazu pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství /úplné znění ke dni 19. 3. 2014/ Článek I. Účel zajišťovacího fondu Zajišťovací fond je

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení

SDĚLENĺ. Ministerstva zahraničních věcí. Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení 117/2002 Sb. m. s. SDĚLENĺ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 8. ledna 1993 bylo v Bratislavě podepsáno Správní ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Polsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Litvě

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Litvě Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Litvě Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

Dávky státní sociální podpory

Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory Tyto dávky najdeme v zákonu č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Kde lze o dávky SSP požádat? O dávky SSP se žádá na pracovištích úřadů

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Úvod do práva sociálního zabezpečení II

Úvod do práva sociálního zabezpečení II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Úvod do práva sociálního zabezpečení II Social insurance law II PSZ II povinný oborový ECTS kredity

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků

Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků ČESKÁ ČESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Příslušnost k právním předpisům migrujících pracovníků Milan Novotný metodik ČSSZ HK Pardubice, 27.2.2013 Lidéna prvním místě ČSSZ ČSSZ je největšía v rámci

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení

S m l o u v a. mezi. Českou republikou. Tureckou republikou. o sociálním zabezpečení S m l o u v a mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení Česká republika a Turecká republika (dále jen smluvní strany), s přáním upravit vztahy mezi oběma státy v oblasti sociálního

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie

Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Nároky na rodinné dávky v rámci Evropské unie Eurocentrum Praha Mgr. Gabriela Obermannová Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor rodiny a dávkových systémů Obsah Definice rodinných dávek Rodinné dávky

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV.

Gymnázium a Střední odborná škola, Chomutovská 459, 431 51 Klášterec nad Ohří NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ. Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Jméno: Věra Hráčková Třída: IV. S Obsah Teoretická část... 3 Pojmy... 3 Dávky... 4 Správa... 5 Doporučení... 5 Praktická část... 6 2 Teoretická část nemocenské pojištění upraveno zákonem

Více

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO

Dávky v roce 2013. INFO OS ZPTNS 1/2013 Předsedům VZO Předsedům VZO Dávky v roce 2013 Vážené kolegyně, vážení kolegové, již tradičně v prvním čísle roku 2013 uvádíme přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v tomto roce a dalších každoročně měněných

Více

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu

Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Poskytování rodinných přídavků a sirotčích důchodů studentům v obecném kontextu Doplněk k informaci Finanční pomoc studentům ve vybraných zemích Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, oddělení

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi.

Právní úprava. Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Právní úprava Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. je definováno jako minimální hranice příjmů osob, která se považuje za nezbytnou k zajištění

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2

Obsah. Co je v Rakousku jinak 2. Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Obsah Co je v Rakousku jinak 2 Co upravuje legislativa EU 2 Nařízení ES 2 Příslušnost pro dávky v nezaměstnanosti: země bydliště 2 Situace v Rakousku 3 Právní základ 3 Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Více

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

PRÁVNÍ POSTAVENÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O OSOBU ZÁVISLOU V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PÉČE O BLÍZKÉ Péči o závislou osobu lze rozdělit na krátkodobou a dlouhodobou. Při krátkodobé péči nemůže zaměstnanec dočasně (dny až několik týdnů) z tohoto důvodu vykonávat zaměstnání. Vzniká mu zpravidla

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu

Příloha č. 3. Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Příloha č. 3 Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu Zásady tvorby a čerpání sociálního fondu I. Zmocňovací ustanovení Sociální fond je účelový peněžní fond, který město Hranice zřizuje dle 5 zákona č.

Více

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí

Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Dávky pěstounské péče 2013 Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí Milí čtenáři, do rukou se vám dostává užitečná publikace, která v rámci sociální reformy shrnuje všechny podstatné změny v oblasti

Více

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení Obsah Úvod ÚVOD DO PROBLEMATIKY VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ ŽIVOTNÍ MINIMUM EXISTENČNÍ MINIMUM SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Zdravotní pojištění Sociální pojištění NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 12ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - pěstoun, poručník 1) nebo osoba, která má zájem stát

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Systém státní sociální podpory

Systém státní sociální podpory Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 7 Systém státní sociální podpory Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dávky v roce 2012. INFO OS ZPTNS 1/2012 Předsedům VZO. MOTTO: Věřme sami sobě. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předsedům VZO Dávky v roce 2012 Vážené kolegyně, vážení kolegové, první číslo v roce 2012 přináší tradičně přehled změn u dávek, které budou státem poskytovány v letošním roce a dalších každoročně měněných

Více

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová

DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová DALŠÍ PŘÍJMY DOMÁCNOSTI, NEZAMĚSTNANOST A ÚŘAD PRÁCE Mgr. Ivana Svozilová 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky zřídil Úřad práce ČR (dále jen ÚP ), stanovil organizační členění ÚP, stanovil úkoly

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Řecku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Řecku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Daň z příjmů - fyzické osoby VY_32_INOVACE_345. Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_345 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více