Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Maltě"

Transkript

1 Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Maltě

2 Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení (MISSOC) z jednotlivých států. Více informací o síti MISSOC je k dispozici na internetové stránce Tento průvodce obsahuje obecný popis předpisů v oblasti sociálního zabezpečení v jednotlivých zemích. Více informací lze získat z dalších publikací sítě MISSOC, přičemž všechny tyto publikace jsou k dispozici na výše uvedené internetové adrese. Můžete rovněž kontaktovat příslušné orgány a instituce uvedené v příloze tohoto průvodce. Evropská komise ani žádná osoba, která jedná jejím jménem, nenesou odpovědnost za způsob využití informací v této publikaci. Evropská unie, 2012 Reprodukce je povolena pod podmínkou uvedení zdroje. červenec

3 OBSAH Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování... 4 Obecné informace... 4 Organizace sociální ochrany... 5 Financování... 5 Kapitola II: Zdravotní péče... 8 Kdy máte nárok na zdravotní péči?... 8 Pojistné krytí... 8 Jak získat přístup ke zdravotní péči?... 9 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci...10 Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci?...10 Pojistné krytí...10 Jak lze získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci?...10 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky...11 Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky?...11 Pojistné krytí...11 Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám?...11 Kapitola V: Dávky v invaliditě...12 Kdy máte nárok na dávky v invaliditě?...12 Pojistné krytí...12 Jak získat přístup k dávkám v invaliditě?...12 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky...13 Kdy máte nárok na starobní dávky?...13 Pojistné krytí...14 Jak získat přístup ke starobním dávkám?...14 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé...15 Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé?...15 Pojistné krytí...15 Jak získat přístup k dávkám pro pozůstalé?...16 Kapitola VIII: Dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání...17 Kdy máte nárok na dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání?...17 Pojistné krytí...17 Jak získat přístup k dávkám?...17 Kapitola IX: Rodinné dávky...19 Kdy máte nárok na rodinné dávky?...19 Pojistné krytí...19 Jak získat přístup k rodinným dávkám?...19 Kapitola X: Nezaměstnanost...20 Kdy máte nárok na dávky v nezaměstnanosti?...20 Pojistné krytí...20 Jak získat přístup k dávkám v nezaměstnanosti?...20 Kapitola XI: Minimální zdroje...21 Kdy máte nárok na dávky vázané na minimální zdroje?...21 Pojistné krytí...21 Jak získat přístup k dávkám vázaným na minimální zdroje?...21 Kapitola XII: Dlouhodobá péče...22 Kdy máte nárok na dlouhodobou péči?...22 Pojistné krytí...22 Jak získat přístup k dlouhodobé péči?...23 Příloha : Užitečné kontaktní údaje a internetové stránky...24 červenec

4 Kapitola I: Obecné informace, organizace a financování Obecné informace Zákon o sociálním zabezpečení (kap. 318 zákonů Malty) vymezuje dva základní systémy: příspěvkový systém a nepříspěvkový systém. Klíčovou podmínkou využívání prvního z těchto systémů je splnění specifických podmínek týkajících se odvádění příspěvků. U druhého systému je základním požadavkem splnění podmínek ověření majetkových poměrů. Nepříspěvkový systém, jehož původním cílem bylo vyhovět potřebám osob žijících na hranici chudoby, se v průběhu let vyvinul v komplexní systém s řadou ustanovení, která jsou vzájemně provázána takovým způsobem, že jeden druh dávky nahrazuje jiný. Hlavním cílem těchto dávek je poskytovat sociální pomoc a zdravotní péči (jak v podobě peněžitých, tak věcných dávek) nezaměstnaným živitelům rodiny, kteří hledají práci nebo kteří nejsou schopni výkonu výdělečné činnosti v důsledku konkrétní nemoci, pokud finanční zdroje jejich rodiny nepřesáhnou určitou hranici. Osobám, které trpí určitými chronickými nemocemi, může být rovněž poskytnuta bezplatná zdravotní péče nezávisle na finančních zdrojích jejich rodiny. Jakákoli osoba, která má nárok na sociální pomoc, obdrží rovněž příspěvek na nájemné, pokud živitel rodiny platí nájem za bydlení, a má také nárok na doplňkový příspěvek. Lze říci, že příspěvkový systém upravuje druhou stranu mince. Je univerzální, protože se týká prakticky všech vrstev společnosti. V příspěvkovém systému Malty odvádějí zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (osoby s měsíčním příjmem vyšším než 1005 EUR ročně pokud jsou svobodní a EUR ročně pokud jsou ženatí/vdané) nebo osoby, které nepobírají plat (osoby mladší 65 let, které nejsou zaměstnanci ani osobami samostatně výdělečně činnými a jejichž příjmy nepocházejí z výdělečné činnosti, ale z jiných zdrojů, jako jsou například renty, dividendy atd.), týdenní příspěvky do systému sociálního zabezpečení v souladu s ustanoveními zákona o sociálním zabezpečení. Pojištěni mohou být jak zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, tak nezaměstnaní. Právě z tohoto důvodu umožňuje systém platby různých typů a kategorií příspěvků, jak bude vysvětleno níže. Systém navíc za určitých podmínek umožňuje ve výjimečných případech neplacení (započítání) příspěvků a stanoví, že neuhrazené příspěvky budou pojištěnci započteny. V souladu se zákonem o sociálním zabezpečení se na veškeré dávky, důchody a přídavky, které mají být poskytnuty v rámci příspěvkového systému, vztahují různé příspěvky podle typu požadované dávky. Existují dvě třídy příspěvků: příspěvky třídy 1 pro zaměstnance a příspěvky třídy 2 pro osoby samostatně výdělečně činné a osoby, které nepobírají plat. Všechny osoby od věku 16 let do dosažení důchodového věku (který nastává u mužů od 61 do 65 let a u žen od 60 do 65 let) jsou zpravidla povinny platit příspěvky do systému sociálního zabezpečení. To zcela závisí na datu, k němuž se daná osoba v souladu se zákonem o sociálním zabezpečení rozhodne přestat pracovat, ať již jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná, a zažádá o přiznání starobního důchodu. červenec

5 Organizace sociální ochrany Povinné příspěvky pokrývají rizika spojená se stářím, úmrtím, invaliditou, pracovními úrazy a nemocemi z povolání, jakož i penze a doplňkové dávky. Zahrnují také přídavky na děti, sociální pomoc a služby v rámci zdravotního systému. Každá osoba, které již bylo 16 let, ale nedosáhla ještě důchodového věku, je podle tohoto zákona pojištěna buď jako zaměstnanec, nebo jako osoba samostatně výdělečně činná či osoba samostatně pracující, pokud není z pojištění vyňata, jak je stanoveno v článku 6 a čl. 12 odst. 1 zákona o sociálním zabezpečení (kap. 318) 1. Veškeré peněžité dávky spravuje Odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas-sigurtà Soċjali) prostřednictvím centrály ve Valletě, na sesterském ostrově Gozo a 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na ostrově Gozo). Ministerstvo spravedlnosti a vnitra (Ministeru għall-edukazzjoni, l-impjiegi Gustizzja, Djalogu l-familja) má řadu relevantních povinností. Dohlíží na dávky vyplácené Odborem sociálního zabezpečení. Je rovněž pověřeno tím, aby aktivně podporovalo a usnadňovalo průběžný rozvoj společnosti podporující začlenění a aby k tomuto rozvoji přispívalo prostřednictvím kvalitních personalizovaných služeb a aktivní podpory a pomoci jednotlivým osobám, rodinám a obecním sdružením, a to za účelem boje proti sociálnímu vyloučení a zajištění rovných příležitostí pro všechny, se zvláštním důrazem na nejzranitelnější členy společnosti. Ministerstvo zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče (Ministeru għas-saħħa, l-anzjani u l-kura fil-komunità) zodpovídá za zajišťování služeb zdravotní péče a potřebného monitorovacího a kontrolního mechanismu a je povinno aktivně podporovat spokojený život seniorů a komunitní péči a k této spokojenosti a péči přispívat. Financování Maltský systém dávek sociálního zabezpečení a veřejné zdravotní péče je financován z daní a příspěvků na státní pojištění hrazených zaměstnavateli, zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými. Fungují na základě financování z běžných příjmů. Příspěvky na státní pojištění Za každou osobu, která má zaměstnání, na něž se vztahuje pojištění, je nutno odvádět tři různé příspěvky: jeden z nich odvádí samotný zaměstnanec, jeden zaměstnavatel a jeden stát. V souladu s ustanoveními zákona je každá osoba zaměstnaná na Maltě na základě smlouvy o poskytování služeb považována za osobu, na jejíž zaměstnání se vztahuje pojištění, a proto se na ni vztahují příspěvky třídy 1. Výše příspěvků zaměstnance a zaměstnavatele se rovná 10 % základní mzdy, přičemž týdenní příspěvky činí nejméně 6,62 EUR a nejvýše 33,50 EUR u osob narozených do 31. prosince 1961 včetně a 37,85 EUR u osob narozených dne 1. ledna 1962 a později. Osoby starší 18 let pracující na částečný úvazek, jejichž týdenní mzda je nižší než minimální mzda, mohou namísto paušálního příspěvku ve výši 15,35 EUR zvolit úhradu příspěvku ve výši 10 % své základní týdenní mzdy. 1 Osobou samostatně pracující se rozumí osoba samostatně výdělečně činná, která vykonává jakoukoli činnost, z níž získává více než EUR ročně. Osobou samostatně výdělečně činnou se rozumí osoba, jíž ještě není 65 let, má řádné bydliště na Maltě a není ani zaměstnancem, ani osobou samostatně pracující. červenec

6 Příspěvky hrazené státem se rovnají příspěvkům hrazených zaměstnavatelem a zaměstnancem. Osoby mladší 18 let hradí příspěvky podle sazby pro mládež ve výši 6,62 EUR, a to za předpokladu, že jejich základní mzda není vyšší než minimální mzda. Pokud je jejich základní mzda vyšší než minimální mzda, hradí příspěvek na sociální zabezpečení ve výši 10 % základní mzdy. Pro studenty platí zvláštní sazba příspěvků na sociální zabezpečení. Příspěvky platí všichni zaměstnanci ve věku od 16 do 65 let. Na osoby starší 65 let se placení příspěvků nevztahuje ani tehdy, pokud i nadále vykonávají zaměstnání. Osoby od dovršení důchodového věku (který nastává u mužů v 61 letech a u žen v 60 letech) do dovršení 65 let, které zůstávají zaměstnané, jsou povinny platit příspěvky na sociální zabezpečení, bez ohledu na svůj příjem. Příspěvky třídy 2 se vztahují na osoby ve věku od 16 do 65 let, které vykonávají samostatnou výdělečnou činnost. Osoby, které nejsou ani zaměstnané, ani nezastávají placené pracovní místo, jsou rovněž považovány za osoby samostatně výdělečně činné, a tudíž se od nich vyžaduje, aby odváděly příspěvky třídy 2. Od platby příspěvků třídy 2 jsou osvobozeny tyto osoby: osoby, které se účastní denního studia nebo odborné přípravy, ženaté a vdané osoby, které nevykonávají výdělečnou činnost, osoby, které pobírají vdovský/vdovecký, invalidní nebo starobní důchod, a dále osoby pobírající rodičovský důchod, osoby, které využívají nepříspěvkovou sociální pomoc nebo nepříspěvkový důchod. Osoby, které nevykonávají výdělečnou činnost a jejichž celkový roční příjem je nižší než EUR v případě svobodných osob a EUR v případě ženatých nebo vdaných osob, jakož i osoby samostatně výdělečně činné, jejichž celkový roční příjem je nižší než 910 EUR, mohou požádat o osvědčení o osvobození od platby příspěvků. Zákon o sociálním zabezpečení rovněž v některých výjimečných případech umožňuje zrušení povinnosti odvádět příspěvky. Aby se období, kdy nebyly příspěvky hrazeny, neprojevilo jako mezera v osobním listu pojištěnce, je proveden zápočet těchto příspěvků. V souladu s podmínkami úhrady příspěvků se tyto započtené částky vypočítávají stejným způsobem jako příspěvky uhrazené. Zápočet se provádí v těchto výjimečných případech: u osob, které se stávají účastníky pojištění poprvé (tj. zápočet za období předcházející účasti na tomto pojištění do maximální výše odpovídající 104 týdnům úhrady příspěvků od data, kdy se daná osoba stala účastníkem systému pojištění), u vdov, pokud nevykonávají výdělečnou činnost, u bývalých příslušníků maltské policie nebo ozbrojených sil, kteří ukončí aktivní službu a obdrží od státu plný důchod, u všech osob, které vycestují do zahraničí jako dobrovolní pracovníci, u všech osob, kterým v průběhu jakéhokoli kalendářního týdne vznikne nárok na dávky v nemoci nebo za pracovní úraz, na dávku v nezaměstnanosti nebo na invalidní důchod za celý daný týden (od pondělí do pátku). Rovněž zaměstnanec, jehož dávky již byly vyčerpány, má i nadále nárok na zápočet příspěvků za předpokladu, že stále není způsobilý pracovat nebo je nezaměstnaný (podle požadované dávky). Totéž platí i pro osoby samostatně výdělečně činné, avšak pouze v případě dávek v nemoci. V případě, že osoba samostatně výdělečně činná žádá o dávky v nezaměstnanosti, má právo jen na započtené částky. červenec

7 Příspěvky se započítávají rovněž rodičům narozeným po 1. lednu 1962, kteří pečují o dítě. Maximální výše příspěvků, které je v tomto případě možno započíst, činí 2 roky na každé dítě. Toto období lze prodloužit na 4 roky v případě těžce zdravotně postiženého dítěte. Dobu zápočtu příspěvků lze rozdělit mezi oba rodiče, celková délka období poskytnutých oběma rodičům však v žádném případě nesmí překročit 2 nebo 4 roky, v závislosti na konkrétních okolnostech. Aby rodičům vznikl nárok na tento zápočet, což se týká i adoptivních rodičů, musí splňovat tyto základní podmínky: vyživovat a mít v péči dítě mladší 6 let (nebo mladší 10 let v případě dítěte těžce zdravotně postiženého) a vykonávat výdělečnou činnost minimálně po dobu (určitý počet let) rovnající se započtenému období. červenec

8 Kapitola II: Zdravotní péče Kdy máte nárok na zdravotní péči? Osoby žijící na Maltě, na které se vztahují maltské právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení, mohou využívat služby veřejné zdravotní péče v souladu s nároky stanovenými ministerstvem zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče. Pojistné krytí Zdravotní péče poskytovaná v rámci veřejných služeb je zpravidla bezplatná, pokud je poskytována na místě. Za bezodkladnou zdravotní péči, která vyžaduje přijetí do státní nemocnice za účelem hospitalizace, služeb denní péče, diagnostických služeb nebo návštěvy odborné ambulance nebude pacientům z jiných členských států Evropské unie účtován poplatek, pokud předloží evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Náklady na veškeré protézy a léky předepsané pro následnou péči po léčbě spojené s hospitalizací (s výjimkou léků v prvních 3 dnech po propuštění) nebo jako součást denní péče či ambulantní péče hradí v plné výši dotčená osoba. Akutní bezodkladná péče poskytovaná zubními lékaři je bezplatně nabízena pouze v nemocničních ambulancích a zdravotních střediscích. Většinu péče poskytované zubními lékaři si pacienti hradí sami na soukromých stomatologických klinikách, z nichž všechny mají řádnou licenci od orgánů veřejného zdraví. Zdravotnická služba poskytuje bezplatné imunizační a vakcinační služby, bezplatnou prenatální a postnatální péči a léčbu a bezplatnou péči o seniory ve státních ústavech, pokud tyto osoby nedostávají důchod. Všechny léky užívané v rámci lůžkové péče a během prvních tří dnů po propuštění z nemocnice jsou pacientovi poskytovány bezplatně. Pokud určitá nemoc vyžaduje užívání léků nebo zdravotnických prostředků na úrovni primární péče či ambulantní péče nebo po propuštění ze střediska denní péče nebo z lůžkové péče (neplatí pro léky na první tři dny), musí být tyto léky předepsány lékařem s licencí. Léky a zdravotnické prostředky lze zakoupit ve všech lékárnách maloobchodní sítě na Maltě (kterých je přes 200) a jsou přímo hrazeny pacientem v plné výši. Z tohoto pravidla existují pouze dvě výjimky týkající se osob žijících na Maltě, na něž se vztahují maltské právní předpisy o sociálním zabezpečení. V případě těchto dvou výjimek vydávají léky a zdravotnické prostředky výhradně veřejné lékárny nebo zařízení: osobám, které patří do skupiny s nízkým příjmem, do níž jsou zařazeny na základě ověření majetkových poměrů. Tyto osoby mají nárok na bezplatné léky z omezeného seznamu základních léků a na některé zdravotnické prostředky (za určitých podmínek a po uhrazení vratné zálohy), osobám, které trpí chronickými onemocněními uvedenými v konkrétním seznamu obsaženém v zákoně o sociálním zabezpečení. Tyto osoby mají nárok na bezplatné léky úzce související s daným chronickým onemocněním. Tato dávka je poskytována bez ohledu na finanční možnosti dané osoby. červenec

9 Jak získat přístup ke zdravotní péči? Ministerstvo zdravotnictví, péče o starší osoby a komunitní péče zodpovídá za financování a poskytování zdravotnických služeb financovaných z veřejných prostředků. Zdravotnictví funguje prostřednictvím veřejných nemocnic a zdravotních středisek. Bezplatné služby dotované státem poskytují pouze státní nemocnice. Přístup k odborným lékařům je zajišťován na základě doporučení státního lékaře nebo rodinného lékaře. Z důvodu geografické velikosti země je k dispozici pouze omezený počet nemocnic. Na Maltě je pouze jedna všeobecná nemocnice a další je na sesterském ostrově Gozo. Je zde jedna psychiatrická léčebna a další nemocnice pro vážné případy vyžadující dlouhodobou léčbu, jako je rakovina a jiná zhoubná onemocnění. Pro seniory je zde navíc nemocnice zaměřená na rehabilitaci a dále ústavní nemocnice a osm domovů pro seniory. Na Maltě jsou i soukromé nemocnice, kliniky a další zařízení. Péče v soukromých zařízeních je financována ze soukromého pojištění nebo si ji pacienti platí sami. Lékaři na Maltě smí vykonávat svou profesi v oblasti veřejné i soukromé zdravotní péče současně. Všechna soukromá zdravotnická zařízení s výjimkou ordinací praktických lékařů a odborných lékařů musí vlastnit licenci vydanou orgány veřejného zdraví. Veškeré soukromé ordinace na Maltě se nachází výhradně v soukromých zařízeních a ve veřejných nemocnicích ani zdravotních střediscích nejsou žádná soukromá lůžka ani zařízení. Maltská vláda nezodpovídá žádným způsobem za jakoukoli léčbu nebo péči poskytnutou občanům EU v soukromých nemocnicích či zdravotních střediscích nebo lékaři v rámci jejich soukromé praxe. Občané EU s bydlištěm na Maltě jsou posuzováni rovnocenně. Jejich právo musí být potvrzeno a osvědčeno útvarem ministerstva zdravotnictví odpovědným za tato práva. Toto úřední osvědčení spolu s osobním dokladem totožnosti postačuje k poskytnutí zdravotní péče v zařízeních veřejné zdravotní péče. Krátkodobí návštěvníci z členských států EU mají přímý přístup ke zdravotní péči poskytované zdravotnickými službami financovanými státem po předložení evropského průkazu zdravotního pojištění. červenec

10 Kapitola III: Peněžité dávky v nemoci Kdy máte nárok na peněžité dávky v nemoci? Peněžité dávky v nemoci jsou vypláceny zaměstnancům a osobám samostatně výdělečně činným. Aby měl pojištěnec na tyto dávky nárok, musí mít uhrazeny příspěvky za 50 týdnů, přičemž příspěvky za 20 týdnů musí být uhrazeny nebo započteny v průběhu 2 let předcházejících roku, v němž o dávku požádá. Pojistné krytí Dávka se vyplácí v souladu s počtem odpracovaných dní v běžném týdnu s maximem 6 dnů. Jedná se o tyto sazby: 18,57 EUR/den pro rodiče-samoživitele nebo osobu žijící v manželském svazku a vyživující manžela či manželku, která/ý není zaměstnán/a na plný úvazek, 12,01 EUR/den pro všechny ostatní osoby. Tyto dávky jsou vypláceny od 4. dne pracovní neschopnosti, nejvýše však po dobu 156 dnů ročně nebo 312 dnů ročně, pokud daná osoba podstoupí závažnou chirurgickou operaci nebo utrpí těžké zranění (nikoli v souvislosti s výkonem zaměstnání) nebo je postižena vážnou nemocí vyžadující před nástupem do práce dlouhodobou léčbu. V průběhu 2 let mohou být dávky poskytovány celkem maximálně po dobu 468 dnů. Celkový počet dnů, kdy jsou tyto dávky poskytovány, nesmí v žádném případě překročit celkový počet dnů, po které daná osoba odváděla příspěvky poté, co se stala účastníkem systému. Zaměstnavatel vyplácí rozdíl mezi mzdou a dávkou v případě, že je tato dávka nižší. Nezaměstnaným je dávka v nemoci vyplácena na základě šestidenního týdne v kterémkoli období nemoci v době nezaměstnanosti. Jak lze získat přístup k peněžitým dávkám v nemoci? Osvědčení o pracovní neschopnosti vydává praktický lékař pojištěnce. Pracovní neschopnost musí být praktickým lékařem potvrzena od 1. dne nemoci. Pokud je doba nemoci delší než 1 týden, pacient dochází ke svému praktickému lékaři každý týden na kontrolu. Pokud počet dnů, v nichž jsou poskytovány dávky v nemoci, překročí 60, prošetří případ krajská lékařská komise. Zaměstnavatel platí mzdu/plat v plné (nebo poloviční) výši za maximální celkový počet celých dnů (nebo polovičních dnů) nepřítomnosti z důvodu nemoci, na který má zaměstnanec nárok podle pracovního práva nebo individuální kolektivní smlouvy. Následně dávku vyplácí dále každý týden vláda prostřednictvím zaměstnavatele. červenec

11 Kapitola IV: Dávky v mateřství a otcovské dávky Kdy máte nárok na dávky v mateřství nebo otcovské dávky? Kromě věcných dávek prenatální a postnatální péče včetně bezplatného porodu a nemocniční péče nabízí Malta i peněžité dávky ve formě dávky v mateřství. Tato dávka je vyplácena ženám, které od svého zaměstnavatele nepožadují mateřskou dovolenou. Je vyplácena občankám Malty a manželkám občanů Malty, které jsou pojištěny v rámci systému sociálního zabezpečení a mají trvalý pobyt na Maltě, a ženám bez trvalého pobytu na Maltě pod podmínkou, že daná žena byla naposledy pojištěna na Maltě. Pokud žena vykonává nebo v minulosti vykonávala placené zaměstnání, nesmí mít podle zákona o zaměstnanosti a průmyslových vztazích (EIRA) nárok na mateřskou dovolenou. Pojistné krytí Dávka se vyplácí podle jednotné sazby 79,20 EUR týdně po dobu 14 týdnů mateřské dovolené. Po porodu si žena musí vzít dovolenou na nejméně 6 týdnů. Dávka se vyplácí buď celá po porodu, nebo ve dvou splátkách před porodem a po něm. Neexistuje žádné zákonem stanovené pokračování vyplácení dávek zaměstnavatelem. Maltské právní předpisy neobsahují ustanovení o zákonných otcovských dávkách. Jak získat přístup k dávkám v mateřství a otcovským dávkám? Dávka v mateřství se vyplácí přímo na bankovní účet žadatele. červenec

12 Kapitola V: Dávky v invaliditě Kdy máte nárok na dávky v invaliditě? Invalidní důchod se vyplácí jakékoli pojištěné osobě (která byla bezprostředně před podáním žádosti o tento důchod zaměstnancem nebo osobou samostatně výdělečně činnou), u které lékařská komise odboru sociálního zabezpečení potvrdí buď: neschopnost vykonávat vhodné zaměstnání na plný či pravidelný částečný pracovní úvazek nebo samostatnou výdělečnou činnost v důsledku vážné choroby nebo tělesného či duševního postižení, nebo neschopnost, která je považována za trvalou nebo jejíž trvalý charakter nelze stanovit přesvědčivě a jež takové osobě brání ve výkonu vhodného zaměstnání na plný či pravidelný částečný pracovní úvazek nebo ve výkonu samostatné výdělečné činnosti. Pracovní neschopnost musí trvat nejméně 1 rok od data podání žádosti. Aby byla pojištěná osoba způsobilá k pobírání tohoto důchodu, musí odvádět příspěvky po dobu 250 týdnů jako zaměstnanec nebo jako osoba samostatně výdělečně činná s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů, je vyplácen nižší důchod. Pojistné krytí Výše vypláceného důchodu se liší spíše podle součtu odvedených příspěvků a podle toho, zda je pojištěná osoba ženatá/vdaná a zda vyživuje svou manželku/manžela, než podle stupně invalidity. Vyplácená částka se každoročně upravuje podle změn životních nákladů a v některých případech i podle vývoje mezd. Částka důchodu pro osoby žijící v manželství se vyplácí, i když je manžel/ka zaměstnaný/á. Příplatky na děti nejsou poskytovány. Minimální přiznaná částka se pohybuje od 94,05 EUR týdně pro manželské páry do 89,66 EUR týdně pro samostatně žijící osoby. Maximální důchod pro ženaté/vdané osoby činí 131,50 EUR týdně a pro samostatně žijící osoby 113,25 EUR. Výše poskytovaného důchodu se liší rovněž podle toho, zda je vyplácen výsluhový příspěvek. Pokud důchodce pobírá výsluhový příspěvek (Pensjoni tas-servizz) a má průměr maximálních příspěvků 50, základní důchod (Pensjoni Bažika) se může snížit pro ženaté/vdané osoby na nejméně 88,72 EUR týdně a pro samostatně žijící osoby na nejméně 75,56 EUR týdně. Jak získat přístup k dávkám v invaliditě? Veškeré peněžité dávky spravuje odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím libovolné z 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). Na základě doporučení lékařské komise se pravidelně provádí přezkum jednotlivých případů. červenec

13 Kapitola VI: Starobní důchody a starobní dávky Kdy máte nárok na starobní dávky? Nová ustanovení týkající se důchodové reformy stanovují postupné zvyšování důchodového věku: pro osoby narozené dne 31. prosince 1951 a dříve zůstává důchodový věk beze změn, tj. 61 let pro muže a 60 let pro ženy. (Ženy z této věkové skupiny se mohou rozhodnout pro odchod do důchodu v 61 letech a v takovém případě je zaměstnavatel nesmí propustit), pro osoby narozené od roku 1952 do roku 1955 včetně bude věk pro odchod do důchodu 62 let, pro osoby narozené od roku 1956 do roku 1958 včetně bude věk pro odchod do důchodu 63 let, pro osoby narozené od roku 1959 do roku 1961 včetně bude věk pro odchod do důchodu 64 let, pro osoby narozené dne 1. ledna 1962 nebo později bude věk pro odchod do důchodu 65 let. Příslušné podmínky týkající se doby pojištění jsou 156 týdnů úhrady příspěvků s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků v průběhu doby pojištění pojištěnce. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů v systému důchodového zabezpečení s pevnou sazbou, nebo od 15 do 49 týdnů v systému důchodů ve výši 2/3 příjmu, je vyplácen nižší důchod. Osoby pobírající starobní důchod mohou být současně zaměstnány nebo být samostatně výdělečně činné a pobírat důchod. Sazby pro výpočet výše důchodu závisí na tom, zda: došlo k placení příspěvků před 22. lednem 1979 nebo po tomto datu, kdy byly zavedeny důchody vycházející z výše příjmu, zaměstnavatel poskytuje výsluhový příspěvek, čímž se sníží důchod vyplácený ze systému sociálního zabezpečení, a dotčená osoba je ženatá/vdaná a vyživuje manžela/manželku. Důchod vycházející z výše příjmů se rovná 2/3 ročního průměru: u zaměstnanců narozených před rokem 1952 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 10 posledních let před odchodem do důchodu u zaměstnanců nebo u zaměstnanců narozených mezi rokem 1952 a 1955 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 11 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených mezi rokem 1956 a 1958 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 12 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených mezi rokem 1959 a 1961 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 13 posledních let před odchodem do důchodu, u zaměstnanců narozených v roce 1962 a později z nejvyššího základního platu z 10 ze 40 let, z 10 posledních po sobě následujících let před odchodem do důchodu u osob samostatně výdělečně činných narozených mezi rokem 1952 a 1961, červenec

14 Z nejvyššího čistého zisku z 10 ze 40 let u osob samostatně výdělečně činných narozených v roce 1962 a později. Ustanovení důchodové reformy umožňují zvolit si odchod do předčasného důchodu. Podle tohoto ustanovení osoba, která již dosáhla věku 61 let, ale dosud nedosáhla věku důchodového, může odejít do důchodu v 61 letech za předpokladu, že od věku 18 let nashromáždila celkem: odvedených nebo započtených příspěvků v případě osob narozených 1. ledna 1962 nebo později, nebo odvedených nebo započtených příspěvků v případě osob narozených mezi lety 1952 nebo 1961 včetně. Osoby, které pobírají předčasný důchod, nesmí vykonávat výdělečnou činnost dokud nedosáhnou zákonného důchodového věku. Pojistné krytí Minimální sazby starobního důchodu činí: 131,52 EUR týdně. 113,25 EUR týdně. Maximální výše vypláceného důchodu činí 223,31 EUR týdně. Následně je důchod každý rok valorizován podle vývoje životních nákladů. Všichni důchodci mají v červnu a prosinci každého roku nárok na vládní bonus ve výši 135,10 EUR a další bonus ve výši 3,12 EUR týdně. Kromě toho existuje pro důchodce také souhrnný bonus závislý na životních nákladech, jehož výše se odvíjí od doby, kdy byl osobně přiznán důchod. Pohybuje se od 48,36 EUR do 333,32 EUR ročně. Jak získat přístup ke starobním dávkám? Veškeré peněžité dávky spravuje Odbor sociálního zabezpečení (Dipartiment tas- Sigurtà Soċjali). Žádost lze podat prostřednictvím libovolné z 24 místních kanceláří (22 na Maltě a 2 na sesterském ostrově Gozo). červenec

15 Kapitola VII: Dávky pro pozůstalé Kdy máte nárok na dávky pro pozůstalé? Nárok na dávky pro pozůstalé mají tyto osoby: vdovec/vdova, rozvedený/á manžel/ka, pokud ho/ji vyživoval/a zesnulý/á manžel/ka nebo pokud měly na toto výživné zákonný nárok, pozůstalý partner/pozůstalá partnerka, děti, jakákoli osoba, která pečuje o sirotka, pokud alespoň jeden z rodičů byl v době svého úmrtí pojištěný. Za každé dítě se vyplácí sirotčí důchod (Allowance ta'ltim). V případě vdov a vdovců je pro vznik nároku na dávky pro pozůstalé rozhodující, zda zesnulý odváděl příspěvky po dobu 156 týdnů s ročním průměrem 50 týdnů uhrazených nebo započtených příspěvků. Pokud se roční průměr příspěvků pohybuje od 20 do 49 týdnů ročně v systému důchodového zabezpečení s pevnou sazbou, nebo od 15 do 49 týdnů v systému důchodů ve výši 2/3 příjmu, je vyplácen nižší důchod. Příjem příjemců pozůstalostního důchodu nesmí překročit minimální mzdu. Vdovy a vdovci mladší 60 let, kteří mají děti splňující věkové podmínky a soustavně se připravující na budoucí povolání v denním studiu mohou nárokovat tento důchod bez ohledu na výši příjmů. Za sirotky se považují pozůstalí, jimž zemřeli oba rodiče. Jeden z rodičů musel mít status pojištěnce a v okamžiku úmrtí musel odvádět příspěvky po dobu nejméně 1 týdne. V případě úmrtí pouze jednoho z rodičů není stanoven žádný konkrétní příspěvek, neboť v takovém případě má manžel/manželka nárok zažádat o pozůstalostní důchod. Pojistné krytí V současnosti pozůstalostní důchod (Pensjoni ta' Superstiti) činí maximálně 186,43 EUR týdně. Každý rok je valorizován podle vývoje životních nákladů. U vdov a vdovců se výše důchodu pohybuje podle toho, zda důchod poskytuje zaměstnavatel manžela nebo manželky a/nebo zda byly příspěvky placeny před 22. lednem 1979 nebo po tomto datu (datum zavedení penzijního systému). Tento penzijní systém zavádí pojem příspěvků vycházejících z výše příjmů a v důsledku toho rovněž důchodů vycházejících z výše příjmů. Důchod vycházející z výše příjmu se rovná 5/9 ročního průměru: u zaměstnanců narozených před rokem 1952 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 10 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky. u zaměstnanců narozených mezi rokem 1952 a 1955 z nejvyššího základního platu ze 3 po sobě následujících let z 11 posledních let před úmrtím nebo odchodem do důchodu na základě věku či zdravotních důvodů manžela nebo manželky, červenec

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v České republice Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v České republice Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Islandu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Islandu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Bulharsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Bulharsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Slovinsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Slovinsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Portugalsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Portugalsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Polsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Polsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švýcarsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švýcarsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lotyšsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lotyšsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. ve Švédsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení ve Švédsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rumunsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rumunsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. na Slovensku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení na Slovensku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Německu Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Německu Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Rakousku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Rakousku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Itálii Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Itálii Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního zabezpečení

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Nizozemsku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Nizozemsku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku

Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení. v Lucembursku Vaše práva v oblasti sociálního zabezpečení v Lucembursku Informace obsažené v tomto průvodci byly připraveny a aktualizovány v úzké spolupráci s korespondenty vzájemného informačního systému sociálního

Více

Systém sociálního zabezpečení v České republice

Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU 2009 Systém sociálního zabezpečení v České republice České předsednictví v Radě EU www.eu2009.cz www.mpsv.cz Systém sociálního zabezpečení v České republice Ministerstvo práce

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení

Sociální zabezpečení v ČR. Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Cíle Cílem této opory je poskytnutí základních informací o právní úpravě práva sociálního zabezpečení. Nejdůležitější cíl této opory spočívá v definici sociálního zabezpečení

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO MINISTRA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ... 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015

Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Příručka pro osoby se zdravotním postižením v roce 2015 Informace o pravidlech i pomoci na trhu práce a ze sociálního systému 1 1 2 OBSAH Úvodní slovo ministryně práce a sociálních věcí 5 1. PRŮKAZ OSOBY

Více

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 1 SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Sociální zabezpečení je systém institucí, zařízení a opatření, které pomáhají předcházet sociálním událostem občanů a zmírňovat či odstraňovat jejich následky. Jde o pomoc

Více

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2

OBSAH. I. Systém dávek sociální péče...2 OBSAH I. Systém dávek sociální péče...2 Příspěvek na živobytí...2 Doplatek na bydlení...3 Mimořádná okamžitá pomoc...3 Příspěvek na péči...4 Dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené občany...5

Více

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI

SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI Průvodce SYSTÉMEM SOCIÁLNÍ POMOCI pro občany Prahy 1 2009 Publikace je určena zejména pro: seniory nezaměstnané občany se zdravotním postižením nemocné osoby matky samoživitelky pěstouny Naleznete zde

Více

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SYSTÉM SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Systém sociálního zabezpečení (někdy se též používá pojem sociální ochrana) v České republice tvoří tři základní systémy: sociální pojištění státního sociální podpora sociální

Více

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace

Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace Poskytování služeb sociální péče pro seniory v České republice a ve Švýcarsku: mezinárodní komparace doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. Ing. Jiří Horecký, MBA Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK

UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK UČEBNÍ TEXT Č. 12 NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU NEMOCENSKÝCH DÁVEK 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Hana Popelková AUTOR TEXTU: Ing. Hana Popelková Učební text č. 12 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby

Více

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích

Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání ve vybraných zemích Tab. I Belgie, Bulharsko, Dánsko Situace k 1.7.2011 TAB. I Belgie Bulharsko Dánsko Základní principy Povinný systém sociálního

Více

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE

PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE PŘÍRUČKA BUDOUCÍHO DŮCHODCE Důležité informace o starobním důchodu Publikace Příručka budoucího důchodce, kterou právě držíte v ruce, obsahuje souhrn nejdůležitějších obecných informací týkajících se nároku

Více

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU.

Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. Publikace vychází díky podpoře z programu Transition Facility EU. BRNO 2007 Liga za práva vozíčkářů, o. s., 2007 Illustrations René Janoštík, 2007 Nápadník K vydání připravila Hana Valová, DiS. Ilustrace

Více