ZPRAVODAJ 5/2001 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ Praha 2, Pod Nuselskými schody 3. Z obsahu: NAŠI JUBILANTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 5/2001 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ. 120 00 Praha 2, Pod Nuselskými schody 3. Z obsahu: NAŠI JUBILANTI"

Transkript

1 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ Praha 2, Pod Nuselskými schody 3 ISSN Z obsahu: NAŠI JUBILANTI ÈLENSKÉ A NUSELSKÉ ZPRÁVY ZPRAVODAJ 5/2001 POLEMIKA ING. ORMANA TVÙRÈÍ SOUTÌŽE (Vox Humana, Trilobit Beroun 2001) POŠTOVNA ESTIVALY ZA NÁMI (Ekofilm, Tourfilm, 18. Agrofilm, Bratislava, Jihlava) PRAVIDLA SPOLUPRÁCE ÈT S AUTORY A PRODUCENTY ESTIVALY PØED NÁMI (Cineciencia, Berlinale, Stuttgart, Hirošima) JE ÈT BUMBRLÍÈEK? Od tzv. sametové uteklo už tucet let: mùžeme si jen fandit, že z hlediska rùzných tuneláøských, korupèních skandálù, skrytých èi zveøejnìných, jakož i jiných podobných opoúletù politických, to nebyl veletucet! IN MEMORIAM (Antonín Máša, Eduard Sedláø, Jaromil Jireš) Vychází jako PROGRAM 9. PØEHLÍDKY ÈESKÉ DOKUMENTÁRNÍ A ANIMOVANÉ TVORBY 29. LISTOPADU - 2. PROSINCE 2001 KINO PORTYÈ - PÍSEK 1

2 NAŠI JUBILANTI 50 rantišek Okrouhlík, kameraman * 5.1., Vladimír Okrouhlík, kameraman, jeho dvojèe neplatící pøíspìvky * 5.1., Pavel Dominik, pøekladatel, úpravce * Jan Otèenášek, dramaturg a scenárista * 17.1., Ak. mal. Marie Satrapová, režisérka, výtvarnice * 18.1., Ing. Karel Jaroš, mistr zvuku * 22.1., Mgr. Majdalena Rachlíková - Garbini, scenáristka * 1.2., Kateøina Krejèí, dramaturgynì a scenáristka * 23.3., Alena Kubálková, režisérka (casting) * Vojtìch Štursa, režisér * 5.1., Pavel Vantuch, støihaè a režisér * 22.1., Vladimír Dousek, kameraman * 26.1., Antonín Krosnaø, kameraman * Zdeòka Hladíková, støihaèka * 10.1., Jana Malásková, støihaèka * 9.2., Dagmar Prùchová, scenáristka a režisérka * Miloš Smetana, dramaturg a scenárista * 1.3., Emil Bártek, kameraman, * 23.3., Jarmila Šusterová, programová hlasatelka * Doc. PhDr. Jaroslav Bílek, CSc., teoretik a kritik * 1.1., Josef Vaniš, kameraman * 6.1., PhDr. Zdenìk Smejkal, kritik a teoretik, pedagog * 12.1., Ing. arch. Aleš Voleman, filmový a televizní architekt * 4.2., Doc. Ing. Tomáš Kulík, režisér * 8.2., Vlasta Styblíková, støihaèka * 25.2., Mgr. Jiøí Ployhar, fotograf a kameraman * PhDr. Jiøí Látal, scenárista a režisér * 13.1., Zdenìk Hrubec, režisér * 2.3., Lada Vacková, režisérka * 4.3. V prvním ètvrtletí roku 2002 oslaví svá významná životní jubilea také: nestor èeských filmových režisérù (a èlenù itesu) Otakar Vávra * , druhý nejstarší èeský i americký režisér Jiøí Weiss * , vìènì svìží scenárista a dramaturg J.A. Novotný * , zpravodajský a televizní kameraman PhDr. Pøemysl Prokop * , loutkáø a scénograf rantišek Tvrdek * , novináø, filmový kritik a pøekladatel z krásné francouzštiny Gustav rancl * , budovatel brnìnské kameramanské školy Dalimil Øehák * , scenárista a režisér Svatopluk Studený * , scenárista, režisér a gagman Vladimír Svitáèek * , umìlecký maskér Miloslav Jandera * , uèitel mnoha filmových støihaèù Jaromír Janáèek * , kameraman a pedagog Prof. Mgr. Ilja Bojanovský * , tvùrkynì mnoha vynikajících animovaných filmù Zdenka Skøípková * , dramaturg kreslených a loutkových filmù Jindøich Vodièka * , televizní režisér a scenárista Pavel Kraus * , režisér a obránce dùchodcù Otakar Skalski * , scenárista Milan Pavlík * , mistr zvuku a barrandovský pamìtník Miloslav Hùrka * , kostomlatský kameraman pérák Míla Tøešòák * , vídeòský Èech kameraman Hanuš Polák * , herec Gustav Vondráèek * , televizní støihaèka jedna z prvních Jarmila Vlèková * , kameraman a správce košíøských obecních domù Josef Pešek * a spoluzakladatel èeské televizní dabingové školy režisér a úpravce PhDr. Zdenìk Coufal * ************************************************************************************************************ ZPRAVODAJ Èeského filmového a televizního svazu - ITES, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2. Tel./fax , v nutném pøípadì Èíslo úètu u KB Praha-východ je /0100. Redaktor Martin Skyba. Sazba a tisk tiskárna Èistá u Mladé Boleslavi. Vychází 5x roènì za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR a Nadace ÈL. Registrace MK ÈR è ISSN Expedice: DUPRESS, Podolská 110, Praha 4, tel , Toto èíslo bylo dáno do tisku 12. listopadu Pøedplatné 200 Kè (vèetnì poštovného) je pro èleny itesu zahrnuto v èlenském pøíspìvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 28 Kè, s programem 9. pøehlídky èeské dokumentární a animované tvorby v Praze 40 Kè. http: //web.quick.cz/fites 2

3 Nejvìtší událostí v èinnosti ITESu je koncem listopadu a zaèátkem prosince 9. pøehlídka èeské dokumentární a animované tvorby! Po ètyøech, dnes už legendárních, prvních roènících, které se konaly v Divadle Bolka Polívky v Brnì a po dalších ètyøech roènících v pražském filmovém a televizním klubu MAT se podeváté sejdeme v Písku od 29. listopadu do 2. prosince V programu pøehlídky, která se koná v píseckém kinì PORTYÈ, bude uvedeno 115 filmù a poøadù z Èech a Moravy. Vedle studentù AMU pøedvedou svoji tvorbu i žáci dalších dvou filmových škol. V tradièním okénku slovenské dokumentární tvorby uvítáme kolegy z Bratislavy, kteøí pøedstaví celkem 9 snímkù. Páteèní veèer bude zasvìcen dvìma poøadùm o tzv. vánoèní krizi Èeské televize. V sobotu 1. prosince odpoledne si naplánujte cestu na pøehlídku se svými dìtmi èi vnuky na pásmo zcela zbrusu nových Veèerníèkù! V nedìlním matiné si pøipomeneme rozsáhlé filmové dílo animátorky a režisérky loutkových filmù Vlasty Pospíšilové. Podrobný program najdete jako pøílohu uvnitø tohoto Zpravodaje. (Tisková konference k pøehlídce se koná v úterý 27. listopadu 2001 od 13,00 hod. v MATU!) ************************************************************* P O Z V Á N K A Chcete být milionáøem? Pøijïte na setkání dabingových tvùrcù! Pøijïte na 22. Ètvrtletník ITESu v pondìlí 3. prosince 2001 od 17,00 do kina MAT. Téma: autorská práva pøekladatelù, úpravcù a režisérù dabingu. Nezapomeòte - 3. prosince 2001 od 17,00 hod. v kinì MAT (Praha 2, Karlovo nám. 19 -vchod též z ulice Odborù). 3

4 Blahopøání Mezi držiteli vyznamenání propùjèených a udìlených prezidentem republiky Václavem Havlem u pøíležitosti státního svátku Èeské republiky 28. øíjna 2001 ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou také dva èlenové itesu. Medaili za zásluhy o Èeskou republiku pøevzal spisovatel, prezident Èeského centra PEN klubu, politický vìzeò komunistického režimu Jiøí Stránský. Medaili za zásluhy pøevzal za vynikající umìlecké výsledky také pøední èeský filmový režisér a bývalý pøedseda itesu Jiøí Krejèík. Obìma upøímnì blahopøejeme! Spolu s nimi pøebírali vyznamenání i mnozí další, jejichž èinnost úzce souvisí s rozvojem èeské audiovizuální kultury jako napø. redaktorka samizdatového Originálního Videojournalu Jarmila Bìlíková, fotografka-dokumentaristka Dagmar Hochová - Reinhardtová, evangelický duchovní pùsobící v minulosti mj. i jako èlen Rady Èeské televize Miloš Rejchrt. Medailí za zásluhy byli za vynikající umìlecké výsledky vyznamenáni také herci Jaroslava Adamová a Vlastimil Brodský. Ještì k 9. pøehlídce: Jako pøíloha tohoto Zpravodaje vychází program 9. pøehlídky èeské dokumentární a animované tvorby, která se koná od 29. listopadu do 2. prosince v kinu PORTYÈ v Písku. Do chvíle, kdy máte tento výtisk v rukou, jsme obeslali vìtšinu našich èlenù, kteøí se na ní budou prezentovat, s nabídkou a možností výhodného ubytování formou 50% úhrady tìchto výloh itesem. Nabídka se samozøejmì týká i dalších zájemcù až do vyèerpání objednané kapacity více než 30 hotelových pokojù (jednoi dvoulùžkových). Základní podmínkou jsou samozøejmì zaplacené pøíspìvky. Prùmìrná cena za lùžko a noc (100%) je Kè. Last minute: 20. listopadu 11,00 hod. Noví èlenové Na schùzce výkonného výboru 8. øíjna 2002 byla potvrzena pøihláška Sonji Sázavské, režisérce brnìnského studia Èeské televize, èerstvé držitelce Ceny ARBOmedia za celoživotní pøínos dabingové tvorbì, která jí byla udìlena u pøíležitosti letošního roèníku Ceny rantiška ilipovského v Pøelouèi. I další náš nový kolega je z dabingové líhnì a rovnìž se letos v Pøelouèi nelouèil bez ocenìní: pøihlášku Václava Knopa schválil výkonný výbor na schùzce urèitì bez ohledu na to, že získal v záøí v Pøelouèi Cenu ITESu a ARBOmedia. Èlenské pøíspìvky Pokraèování oblíbeného seriálu tohoto listu: Karel Pech (zápisné poslal obratem), Dušan Havlíèek (dobrovolné a ještì pøidal, dík!), Martin Velda (zápisné), MgA. Hana Pinkavová (pøidala, dík!), Petr Kudela, Antonín Krosnaø, Zuzana Dražilová (mírnì pøidala, dík!), Vítìzslav Romanov (pøidal také, dík!), Karel Žalud (vèetnì zápisného), Pavel Dominik a Karel Slach (oba pøidali víc, dík!), Václav Táborský (pøidal hodnì). Dlužníkù je ještì relativnì hodnì. Ale náš staøièký poèítaè, v nìmž je uložena evidence itesu, èím dál tím víc zlobí, takže jsme nemohli pøinést slíbenou inventuru neplatièù, kterou jsme anoncovali v minulém Zpravodaji. Nìco s tím snad udìláme do pøíštì. Nicménì více spoléháme na vaši morálku, protože jako èlenové si urèitì pamatujete, zda jste tuto základní povinnost - jak ukládají stanovy itesu - splnili èi ne. Tak se - høíšníci! - polepšete! Pøedplatné Opakujeme text, který byl uveøejnìn pod tímto titulkem již ve 4. èísle minule: zatím nemáme evidováno pøedplatné od Mgr. Aleny Kottové, Advokátní kanceláøe Køíž & Bìlina, Gradiantu s.r.o. a zatoulané je stále oznámení o pøedplatném Jiøiny K. 4

5 Zprávy z NUSLÍ ** Èlen ITESu a známý novináø Miroslav Sígl, kronikáø obce Obøíství, ve své aktivitì neumdlévá. Do naší knihovny vìnoval svou ètvrtou sbírku pùvabných veršù Ach, kdyby, které k jeho pìtasedmdesátinám spoleènì vydaly jeho tøi dìti. Pøetiskujeme závìreèné verše básnì, která dala sbírce jméno: Poèítáš oveèky do sta i tisíce, a myslíš na krásu. Hodiny tikají a buší nejvíce. Modlíš se Otèe náš, onìmíš z zdrávasù. Pøestaò už a mysli na vše, co nám dnes tolik chybí. Co všechno dìlal bys, kdyby, ach, kdyby. ** 9. roèník Dnù evropského filmu - festivalu, který tradiènì pøedstavuje tøicítku nejnovìjších celoveèerních filmù ze zemí Evropské unie a Èeské republiky a nìkolik krátkých filmù - probìhne od 7. do 17. bøezna 2002 v pražských kinech Lucerna a U Hradeb a od 18. do 27. bøezna 2002 v brnìnském sále Bøetislava Bakaly. Poznamenejte si tyto termíny do svých letošních diáøù nejlépe na silvestrovský list, abyste je mohli pøevést do nového diáøe jednoduše. ** Valná hromada AÈARS - Asociace režisérù a scenáristù - se sešla ve ètvrtek 8. listopadu veèer v sále Bio-Konvikt (Ponrepo) v Praze 1 a mìla být jakýmsi úvodním krokem k zahájení nové éry, jejímž cílem je z asociace uèinit prestižní organizaci zastupující a hájící spoleèné zájmy obce režisérù (popøípadì scenáristù) vùèi státním a zákonodárným orgánùm, vùèi Èeské televizi a dalším producentùm. Valná hromada mìla projednat mj. nové stanovy organizace, její pøejmenování na Asociaci režisérù se zkratkou R.A.S., zvolit Radu a Pøedstavenstvo asociace a schválit jejich jednací øády. Diskuse k navrženému programu zpoèátku vázla, pak se rozproudila, ale po vyøešení nìkterých procedurálních otázek - podle stanov se nesešla potøebná nadpolovièní vìtšina øádných èlenù (hosté skoro pøevažovali) takže Valná hromada nebyla usnášeníschopná - bylo další jednání odroèeno na 22. listopad tamtéž. O tomto rokování budeme podrobnìji informovat v prvním Zpravodaji roku (Pro poøádek dodejme, že po vlažném postoji vedení AÈARS vùèi scenáristùm, ustavila se již pøed dvìma lety ve itesu sekce scenáristù a dramaturgù, která vyvíjí èinnost zejména v souvislosti s novelizací Smlouvy o dílech slovesných, kterou ÈT uzavøela s itesem, Obcí spisovatelù a Obcí pøekladatelù.) ** Každý, kdo se jen trochu zajímá o televizi veøejné služby, má nyní ideální možnost se o ní dovídat také pøi veøejných zasedáních Rady Èeské televize. Schùzovním dnem je obvykle støeda a její odpoledne, místo: restaurace v pøízemí na Kavèích horách (pod závodní jídelnou), vchod je z rampy vedle hlavního vchodu, takže není tøeba chodit pøes vrátnici. Poté, co na èlenství v Radì ÈT bezprostøednì po volbì generálního øeditele Jiøího Balvína rezignoval Svatopluk Karásek, budou sice pøihlížející postrádat jeho suchý humor, který uplatòoval pøi svých dotazech èi projevech, nicménì o to možná budou pøíští jednání napínavìjší. Takže - kdo chce opravdu poznávat Èeskou televizi dùkladnì, mìl by si aspoò jednou za èas pøijít veøejná jednání poslechnout. Vìtšinou to vždycky stojí za to! Nebo - podle radních poznáte je. ** Tradièní tvùrèí Soutìž TRILOBIT BEROUN 2001 vyvrcholí prakticky za necelý mìsíc prosince. Na jiném místì najdete o soutìži další informace, vèetnì nabídky 5

6 autobusové dopravy do místa slavnostního vyhlášení, ale tady doplòujeme definitivní složení poroty: sedmièlennou jury tvoøí - vedle minule jmenovaných PhDr. Jarmily Cysaøové, Otakara Koska, PhDr. Jana Svaèiny a Doc. PhDr. Antonína Jelínka - Jarmila Turnovská (N È T), Jan Kristofori a Tomáš Kudrna. ** Polský institut v Praze nás zve do kinosálu Maïarského kulturního støediska v Praze 1, Rytíøská 27 napø. na tyto zajímavá filmová díla: 19. listopadu (pondìlí) v 17,30 hod NAPÙL VÁŽNÌ ( režie Tomasz Konecki, 2000), 26. listopadu v 17,30 hod KLUCI NEPLÁÈOU (režie Olaf Lubaszenko, 2000), 3. prosince v 17,30 hod. POSLEDNÍ TRAJEKT (režie Waldemar Krzystek, 1989) a v pondìlí 10. prosince opìt v 17,30!SMRT JAKO KRAJÍÈEK CHLEBA (režie Kazimierz Kutz, 1993). Oba poslednì jmenované filmy tématicky èerpají z noci z 12. na 13. prosinec 1981, kdy byl v Polsku vyhlášen výjimeèný stav (tedy pøed dvaceti lety). ** estival AMU letos probíhal od ètvrtka 8. do nedìle 11. listopadu, tedy o jeden den déle než je obvyklé. Pochopitelným dùvodem je právì zmìna termínu - z pùvodních dubnových dnù se kalendáø festivalu termínovì pøesunul až po ukonèení minulého a zaèátku nového školního roku, takže se shromáždilo více filmù než jindy. Porotu itesu, která navrhne Cenu Pavla Juráèka (letos už nedotovanou Nadací ÈL, ale ze zatím posledních prostøedkù N È T) tvoøí Josef Eismann, Ing. Dita Hajná, Otakar Kosek, Ing. Alena Munková a muzikolog Tomáš Rataj. K výsledkùm - vzhledem k uzávìrce - se vrátíme v 1. èísle nového roèníku. VÝZVA PCPP ÈT, tedy Publicistické centrum pøevzatých poøadù Èeské televize, v oèekávání profesionálnì odvedené práce, má zájem rozšíøit okruh spolupracovníkù - pøekladatelù, úpravcù a režisérù - pro tvorbu èeských verzí dokumentárních a vìdeckopopulárních filmù a poøadù. Zájemci s praxí a zkušenostmi v této oblasti se mohou pøihlásit u šéfproducenta centra Jana Rubeše nebo u producenta Petra Zvoníèka. Základní kontakt: K prohlášení Iniciativy Èeská televize - vìc veøejná, Obèanská liga a Sdružení Brno 20/21 ze dne 27. záøí (viz Zasláno - Zpravodaj 4/2001 str. 5) V prohlášení tøí iniciativ, které se objevilo v tisku, je øada tvrzení, na které chci reagovat. K volbì GØ ÈT zdùrazòuji, že neveøejná jsou pouze slyšení jednotlivých kandidátù, a to v souladu se znìním 7, odstavce 3, zákona 39/2001 Sb. o Èeské televizi. Samotný akt volby bude veøejný. Dále se rád pokusím vysvìtlit, lépe øeèeno objasnit, nìkterá nepravdivá tvrzení zveøejnìná v prohlášení iniciativ a týkající se ÈT - studio Brno a mé osoby. Podotýkám, že jsem se pøi šetøení kauzy Brno, což mi bylo uloženo Radou ÈT, sešel jak se zástupci Sdružení Brno 20/21, tak i s øeditelem dr. Zdeòkem Drahošem. Ani jedné stranì jsem skuteènost, že chci vyslechnout stranu druhou, nezatajil. Nìkolik týdnù jsem peèlivì studoval veškeré dostupné materiály. Jde o znaèný poèet dokumentù a nìkdy mi dalo velké úsilí najít pøímé a navazující souvislosti. Mezitím byly zveøejnìny jak výsledky auditu v Praze (Price Waterhouse Coopers), tak i výsledky auditù v Brnì a Ostravì (HZ Praha). Z obou auditù vyplývá, že u všech tøí provozù Èeské televize byly zjištìny stejné nedostatky. Jedná se o chyby systémové. Závìry a doporuèení k nápravì byla od obou renomovaných firem ve všech hlavních bodech v podstatì stejná: ÈT musí zeštíhlet, více centralizovat a kontrolovat celý systém. 6

7 Pøibližnì ve stejné dobì, kdy byl zveøejnìn audit, byla Radou ÈT jmenována ze zákona její dozorèí komise, složená z pìti odborníkù - ekonomù a právníkù. O této komisi se Bøetislav Rychlík z Brna vzápìtí vyjádøil, že jde o naprosto nedùvìryhodný orgán. Neznám pohnutky, které pana Rychlíka vedly k tomuto výroku, ale pøedpokládám, že všechny èleny komise a jejich profesní kvality dobøe zná. Škoda jen, že sám nedoporuèil svého nezávislého odborníka, pøesto, že jsem jej o to pøi naší schùzce letošního16. èervna v Brnì žádal. Dozorèí komise znovu konstatovala, že je tøeba provést dùkladnou reorganizaci celého systému Èeské televize ve smyslu zeštíhlení, centralizace a posílení kontroly. Nikdo v Radì ÈT nezpochybòuje øeè faktù, èísel a závažných odhalení v hospodaøení. Hospodaøení celé ÈT je špatné, jak v Brnì, tak v Praze i Ostravì. Naším cílem ale není odvolat øeditele, který nehospodaøil ani lépe, ale zøejmì ani hùøe, než jeho kolegové v Praze a Ostravì. Chceme zlepšit celý systém. Nìkterým podepsaným z Iniciativy (panu Plachému a panu Rychlíkovi) jsem osobnì sdìlil, že po volbì generálního øeditele v Praze bude vypsáno výbìrové øízení na místa øeditelù studií Brno a Ostrava. To ostatnì zaznìlo již nìkolikrát na veøejných zasedáních Rady ÈT. Jsem toho názoru, že se má mìøit všem stejným metrem. Nemohu tedy mìøit v Praze v kilometrech, v Ostravì v metrech a v Brnì v milimetrech. Televize v Praze má pøibližnì desetkrát více pracovníkù, než v Brnì. I nálezy v auditech jsou pøibližnì desetkrát vyšší. Také v Ostravì byly nalezeny pøimìøené nedostatky. Za zmínku stojí také skuteènost, že audit HZ zkoumal doklady v Brnì až do roku 1993 (tedy osm let zpìtnì), zatímco v Ostravì byla øada dokladù v roce 1997 znièena záplavami a tedy zpìtná kontrola nebyla možná. Øediteli v Brnì je vyèítáno, že pøevážnou èást dodavatelských prací provádìly firmy bývalých zamìstnancù, a to bez øádných výbìrových øízení. Je bezesporu pravda, že tento stav je špatný a mùže vést k vytvoøení korupèního prostøedí, pøípadnì nehospodárnosti. Dovolím si uvést jeden postøeh. I pøes skuteènost, že slyšení na post GØ jsou neveøejná a nìkolik uchazeèù mluvilo o korupci a o støetu zájmù v souvislosti s ÈT Praha, nikdo nechtìl nic konkrétního øíci. Zde vidím obrovský prostor pro ty podepsané, kteøí mají zøejmì vìtší zkušenosti v Praze nebo v Ostravì, aby se i tam pustili se stejnou vehemencí do rozkrývání nekalých praktik. Ve zprávì auditora HZ Praha, Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava, Oddíl V. - Shrnutí na str. 17 se praví: Konstatujeme, že v nìkolika pøípadech uèinilo vedení TS Brno rozhodnutí, která nepovažujeme za zcela efektivní nakládání s majetkem ÈT. U žádného z tìchto rozhodnutí jsme však neshledali úmysl jakkoli ÈT poškodit. A dále pak: Celkové vyèíslení finanèního objemu ušlého zisku se pohybuje v jednotlivých pøípadech v øádu desítek tisíc Kè a v souhrnu nepøekraèuje Kè. Dále se ve výše uvedeném prohlášení tøí iniciativ praví: Pøevádìní celé kauzy øeditele Zdeòka Drahoše do osobní roviny považujeme za naprosto nedùstojné a nekorektní. S tímto názorem se plnì ztotožòuji. Uvádím jeden malý pøíklad. Na veøejném slyšení dne 3. èervence 2001 pøedložilo Sdružení Brno 20/21 prostøednictvím Zdeòka Plachého jako tzv. dùkaz è. 3 kupní smlouvu a související dokumenty na pozemek, který si zakoupil Phdr. Zdenìk Drahoš s manželkou ke stavbì rodinného domku. Nedovedu posoudit, zda platba smìnkou, nebo cena 1 700,- Kè za 1m2 jsou velmi výhodné podmínky (v daném èase a dané lokalitì), na které poukazuje Sdružení Brno 20/ 21. Jsem ale pøesvìdèen o tom, že se jedná o soukromou vìc øeditele Drahoše a zveøejnìním tìchto dokladù byl možná porušen i zákon è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. V prohlášení Iniciativ se dále píše: Tuto nekorektnost zesiluje ještì zjištìní, že Rada povìøila šetøením støetu zájmù v Brnì bývalého zamìstnance brnìnského studia Ing. Zdeòka ormana. Zde si dovolím malou vsuvku. Pøekvapuje mne, že podepsaní zjiš ují až nyní (27. záøí 2001), že šetøím støet zájmù v Brnì a že jsem bývalým zamìstnancem ÈT studio Brno. Jsem si jistý, že jsem jim tento fakt nezatajil, nebo to byli právì oni, kteøí mne o schùzku žádali a pøi níž 16. èervna 2001 na Kapucínském námìstí v Brnì (pøítomni: paní Plachá, Rychlíková, pánové Plachý a Rychlík) na mou práci v Brnìnském studiu vzpomínali. A nyní k mé údajnì zatajované firmì. Ing. orman zatajil, že vlastnil do roku 1997 spoleènì s bývalou øeditelkou TS Brno Ing. Vìrou Mikuláškovou firmu VIDEO ORM, zabývající se obchody v oblasti audiovize, píše se v prohlášení iniciativ. 7

8 Úèelovou manipulaci, pøekrucování faktù a vytrhávání výrokù z kontextu nìkterými podepsanými pod peticí, dokresluje i ta skuteènost, že ve svém prohlášení k vlastnictví mé firmy zapomnìli uvést, nebo schválnì neuvedli, následující údaje: a) firma VIDEO ORM, s.r.o. (IÈO: , DIÈ: ) byla založena 8. srpna 1994, tedy více než rok po mém odchodu z TS Brno. b) tato firma nikdy neprovozovala žádné podnikatelské aktivity a tedy ani žádné podnikatelské aktivity s Èeskou televizí. c) spoleènost byla zrušena (likvidací) k , tedy více než 3 roky pøed mým zvolením PS Parlamentu do Rady ÈT d) autoøi prohlášení zapomnìli uvést jména osob, èi institucí, pøed kterými jsem existenci této spoleènosti zatajil. Závìrem si dovolím ještì jednu citaci auditora: V nìkterých pøípadech se informace zástupcù iniciativy ukázaly dokonce jako nepravdivé a osoby, na které nás èlenové iniciativy odkázali, jimi pøedávané informace vùbec nepotvrdily. Vítám tedy iniciativu všech podepsaných pod prohlášením, aby poslanci PS objektivnì a spravedlivì zvážili mé další setrvání v Radì ÈT. Zároveò doufám, že poslanci ocení upøímnou snahu všech podepsaných, odvést pozornost od skuteèných problémù v souèasné ÈT. Mrzí mne, že pod petici pøipojili své podpisy i ti, kterých jsem si donedávna velmi vážil a kteøí byli, podle mého názoru, pro neznalost vìci evidentnì zneužiti. V Tøebíèi 15. øíjna 2001 Ing. Zdenìk orman èlen Rady Èeské televize A ještì k témuž: Iniciativì Èeské televize - vìc veøejná, Obèanské lize, Sdružení Brno Podepsaným! Prohlášením z jste se deklasovali na úroveò militantních bojùvek používajících polopravd, lží a podpásových tvrzení. Pøedevším však z textu èpí neuspokojené osobní ambice. Vaše prohlášení uzavøelo veškeré možnosti k další diskuzi. Alespoò z mé strany. Nepovažuji Vás za partnery. Milan Knížák v.r. P.S. Divím se øadì podepsaných, že se nechají zneužívat k trapným a je degradujícím akcím. TVÙRÈÍ SOUTÌŽE VOX HUMANA Cena VOX HUMANA, kterou na návrh výbìrové komise udìluje porota složená z významných osobností politického, spoleèenského a kulturního života, bude za letošní rok udìlena až v pátek 25. ledna pøíštího roku. (Výsledky minulých roèníkù byly programovì vyhlašovány pøi pøíležitosti Dne lidských práv 10. prosince.) Vedou k tomu zejména technické dùvody - ateliér Jana Kristoforiho, kde je tato cena tradiènì pøedávána je v rekonstrukci. Cenu udìluje hnutí VOX HUMANA a Èeský filmový a televizní svaz ITES televiznímu dílu, které se v daném roce výraznì zasloužilo o humanizaci svìta, v nìmž žijeme. Porota prvního roèníku ve složení Dana Nìmcová, Erazim Kohák a Jan Kristofori udìlila cenu režisérce Dagmaøe Prùchové za dokumentární film IRMA. Jako druhý byl porotou (Petra Buzková, Erazim Kohák, Jan Kristofori) ocenìn dokument Bøetislava 8

9 Rychlíka JEDEN ROK. V loòském roce to byl ocenìn Jiøí Krejèík a jeho MATURITA V LISTOPADU. V porotì tentokrát zasedli Eva Vavroušková, Lubomír Zaorálek a Jan Kristofori. Své eventuální návrhy na ocenìní VOX HUMANA za rok 200l mùžete adresovat na adresu itesu k rukám PhDr. Jarmily Cysaøové nebo na pùvodní adresu ateliéru Jana Kristoforiho, Seifertova 25, Praha 3. TRILOBIT BEROUN 2001 Letošní roèník udìlování Trilobitù, Ceny Vladislava Vanèury a Èestných uznání vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledkù v obøadní síni berounské radnice v sobotu 15. prosince 2001 ve 13 hodin. V Berounì to bude už podruhé a podruhé budou symboly cen z èeského køiš álu z nižborské sklárny Rückel Crystal. Vìøíme, že pøedvánoèní náladu pøiblíží kromì bìžného zpravodajství (doufejme, že i televizního) také dokument, který vzniká v Tvùrèí skupinì Karla Dvoøáka a který Èeská televize uvede do konce ledna pøíštího roku. Ti, kteøí by si mìli do Berouna pøijet pro záslužná ocenìní, budou vèas vyrozumìni. Zúèastnit se však mohou i další zájemci: ites organizuje spoleènou dopravu pohodlným autokarem, který do Berouna odjede ze stanice metra B STODÙLKY 15. prosince v 10,30 hodin, tedy tak, aby úèastníci slavnostního pøedání mohli nadýchnout také atmosféru tradièních berounských Vánoèních trhù se živým Betlémem, tøemi - rovnìž živými - medvìdy a dalšími atrakcemi. Paralelnì s naší slavností bude v místním kinì promítnut výbìr z vítìzných snímkù, po nichž bude následovat beseda s ocenìnými tvùrci. Nezapomeòte se pøihlásit vèas! Záznamy na místa v autokaru pøijímá tajemnice Jana Komersová do pondìlka 10. prosince telefonicky, faxem a rovnìž na naši ovou adresu! POŠTOVNA + Poslancùm Snìmovny PÈR Snìmovní Praha 1 V Praze dne 30. øíjna 2001 Vážená paní poslankynì, vážený pane poslanèe, jednáním Rady ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání byl vytvoøen problém kolem CME s následným arbitrážním øízením a hrozbou platby cca 40 miliard korun, kterou má uhradit Èeská republika. V M Dnes dne 27. øíjna t.r. (str. A2) se v èlánku o rezignaci èlena této rady rantiška Schildbergera dokonce objevil názor poslance Ivana Pilipa, že Radu je tøeba bojkotovat, nebo se chová jako zloèinecká organizace, ostatnì i premiér Zeman øekl, že právì rada je jedním z dùvodù, proè stát prohrál arbitráž se CME. Od poslance Vladimíra Mlynáøe se v tomtéž èlánku dovídáme, že složení rady vyluèuje možnost, aby jednala nezávisle a v souladu se zákonem. Žádáme Vás jménem více než 700 èlenù našeho obèanského sdružení - Èeského filmového a televizního svazu ITES - abyste využili prostøedkù své poslanecké iniciativy a pøesvìdèili mediální komisi, aby okamžitì zorganizovala 9

10 veøejné slyšení èlenù Rady ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání, kde by její èlenové mìli veøejnosti vysvìtlit svá souèasná poèínání. Navíc by bylo velice èestné pøizvat také (od 26. øíjna 2001 již jen bývalého èlena Rady R+TV) pana rantiška Schildbergera, aby i zde vysvìtlil stresy a tlaky, jimž byl ke svému odstoupení pøinucen. S pozdravem za výkonný výbor Martin Skyba Vážený pan Jiøí Balvín generální øeditel Èeské televize Kavèí hory Praha 4 V Praze dne 1.listopadu 2001 Vážený pane generální øediteli, milý Jiøí, dovol, abych Ti jménem výkonného výboru a snad i všech èlenù Èeského filmového a televizního svazu ites blahopøál k potvrzení ve významné funkci, kterou zastáváš. Pøejeme Ti, aby Tvá nelehká práce (døina) dosáhla jen tìch nejlepších a hlavnì uspokojivých výsledkù. Vìøíme, že jsi pøijal tento závazek s velkou odpovìdností a v tom, abys vyvedl Èeskou televizi ze souèasné až demoralizující stagnace, Ti budeme držet nejen palce, ale tam, kde to budeme umìt a moci samozøejmì i pomáhat. V tom smyslu se také tìšíme, že budou rychle obnovena jednání o nové Smlouvì o vytvoøení slovesných dìl mezi ÈT na stranì jedné a itesem, Obcí spisovatelù a pøekladatelù na stranì druhé. Dále oèekáváme, že bude ze strany ÈT realizován také bod 4a naší spoleèné smlouvy - soutìž Trilobit bude porotou vyhodnocena do konce listopadu, slavnostní vyhlášení je 15. prosince ve 13,00 v Berounì, speciální pozvánku samozøejmì ještì zašleme. S pøáním dobrého zdraví a pevných nervù srdeènì Martin Skyba Druhý den poté Dostávám øadu dotazù od lidí, kteøí mi drželi palce ve výbìrovém øízení pøed Radou Èeské televize. Je mezi nimi i øada blahopøání k údajnì znovuzískané svobodì, dìkuji za nì a vážím si jich. K pøihlášení se do výbìrového øízení na generálního øeditele Èeské televize jsem se rozhodl ze svého svobodného rozhodnutí, nebyl jsem a nejsem reprezentantem ani mluvèím jakýchkoliv zájmových, politických, èi dokonce nátlakových skupin, což pozornému pozorovateli mùže být zøejmé z celého mého dosavadního života. Neprožíval jsem celé to kandidování nijak špatnì a netrápím se ani nyní. Byla to dobrá zkušenost a všem ji doporuèuji. Pomohla mi upøesnit si názor na mnohé aspekty fungování televize veøejné služby v Èechách, které léta kritizuji a obèas i chválím. Èlovìk se v prùbìhu takového øízení zejména o sobì, svých blízkých, ale i o televizi a její radì mnoho doví. Nikdy však nemùžeme øíci, že víme vše. To mobilizuje naši zvìdavost. Nejvíce, a to velmi mile, mì pøekvapila moje žena Monika, která zpoèátku nesouhlasila, abych se do výbìrového øízení hlásil, nakonec vše snášela a prožívala obdivuhodnì na mé stranì (aè umí být velmi kritická ke komukoliv vèetnì mì). Prùbìžnì se rozèilovala nad rùznými P.R. èlánky v novinách a èasopisech. Když jsem šel na veøejné slyšení, má žena mi øekla, bude-li si to rada pøát, abych ji ujistil, že v pøípadì mého zvolení generálním øeditelem ona nebude pro Èeskou televizi 10

11 pracovat, nebude pro ni psát scénáøe ani režírovat, i když má radost, že její práce je žádaná a pøináší jí zøejmou satisfakci. Byla odhodlána živit se jinou prací. Moc jí za to dìkuji, nebylo to od ní vùbec levné gesto. Dotklo se jí, když mluvèí Balvínovy televize pan Jirušek, jinak skvìlý maskot Èeské televize, veèer po veøejných slyšeních tøí kandidátù zneužil webové stránky televize veøejné služby a pokusil se šíøit pomluvu, že jsem se jako protikandidát jeho nadøízeného prozatímního øeditele pøed radou dopustil údajnì zavádìjící informace ohlednì pøímého pøenosu z Velké Pardubické, když jsem si na dotaz rady dovolil kritizovat špatnou práci redaktorù, kteøí nepovažovali za vhodné informovat diváky Èeské televize o smrtelném zranìní Anatola, favorita a posledního zahranièního konì v dostihu, na pøedposlední pøekážce. Redakce www stránek ÈT se ani neuzardìla, když uveøejnila ostudné stanovisko Redakce sportu ÈT k údajné aféøe okolo dobìhu na VP. Ani Jiøí Balvín, jako prozatímní generální øeditel, ani nikdo jiný z ÈT, si nedovolili zveøejnit moji reakci, kterou jsem jim poslal obratem. Omluvy se v Èeské televizi zøejmì nepìstují a i nadále budou nežádoucí.nahlížím až nyní, že Rada ÈT a já by nebylo dobré a vyvážené manželství. Vìdìla to zøejmì i rada. Mnozí radní si totiž s oblibou pouštìjí na špacír zbyteènì silácké øeèi v neprospìch Èeské televize (a dokonce i vùèi fyzickým osobám) bez opory o relevantní fakta a argumenty. Musel jsem se smát, když mì pan radní Knížák na veøejném jednání pøiøadil mezi ty, kteøí se aktivnì angažovali v krizi okolo Èeské televize na pøelomu roku... neuvedl zdroj svých informací a dokonce na veøejném jednání Rady ÈT ani nestál o moji odpovìï. Nìkteøí radní se po mnoho mìsícù ukájejí tím, že s Jiøím Balvínem, jako prozatímním generálním øeditelem, hrají divadlo oblastní úrovnì - hru na èerné puntíky, vykøièníky, desetiprocentní srážky z platu a zdvižené ukazováèky. Je to nedùstojné. A kupodivu právì tito aktivisté se rozhodli pro Jiøího Balvína hlasovat. Od kultury vztahu mezi generálním øeditelem a Radou Èeské televize pøedevším se bude odvíjet budoucnost této televize. Mnozí z radních relativizují urychlenou volbu poukazem na údajnì nesnesitelný tlak, který byl a je na nì vyvíjen. Žádný z nich se však nebránil jedinou úèinnou obranou - zveøejnìním toho kdo, kdy, jak a na koho ve skuteènosti tlaèil, kdo koho a ve prospìch koho nepøípustnì a nesnesitelnì ovlivòoval apod. Poslanci pøed skuteèností, že rada, kterou zvolili, je pod tlakem, jen zavírají oèi.kdybych býval byl zvolen generálním øeditelem, tak bych spolu s úèinnou nápravou nedostatkù uvnitø Èeské televize trval i na odpovìdnosti za veøejnì vyslovené výroky. Veøejnì jsem to deklaroval na ètvrtletníku ITESu a naznaèil jsem to i v projektu. Bránil bych Èeskou televizi, byl-li bych byl pøesvìdèen, že si výtky a políèky nezaslouží, že jsou šíøeny nepravdivé skuteènosti, že jsou vyslovovány jen s cílem pøiživit se, poškodit, ukázat vlastní ramena bez opory o fakta... A trval bych pøípadnì i na soudním projednání a úèinné nápravì škod, došlo-li by k poškození osob nebo instituce. Dovedu si pøedstavit, že ani dnešní rada na takový dialog a zejména odpovìdnost není pøipravena, a proto se uchyluje pøed koncesionáøi Èeské televize mj. i k cenzurování jednotlivých (ve skuteènosti projednaných) bodù schváleného programu ze zápisu o jednání, poøádá v rozporu se zákonem tajná jednání (kupøíkladu v prùbìhu mého veøejného slyšení pøed Radou ÈT nebyly projednávány žádné skuteènosti, na které se vztahuje ochrana osobních dat nebo ochrana obchodního tajemství, souhlas s veøejným projednáním mé pøihlášky, jakož i uveøejnìním projektu jsem na žádost rady poskytl). Pøedseda Rady ÈT dokonce i na veøejných jednáních nedává hlasovat o jednotlivých návrzích èlenù rady, kteøí si to pozoruhodnì nechávají líbit. Mám pocit, že všichni tøi fináloví kandidáti jsme vytáèeli krásné piruety. Zahráli jsme si slušné divadlo. Veøejnost se bavila, ale ani rada ani novináøi se o skuteèné øešení problémù Èeské televize do hloubky nezajímali (mé veøejné slyšení bylo o deset minut proti stanovenému harmonogramu zkráceno pro vyèerpání otázek èlenù rady). Není mi jasné, kdo byl v tomto divadle režisérem a kdo vrátným. Netuším, co se odehrávalo za oponou, co ve skuteènosti tak znechutilo dnes již bývalého radního Svatopluka Karáska. Jistì to nebyl prostý fakt, že byl i tentokrát, jako už v životì mnohokrát pøedtím, pouze pøehlasován. Zastáváním menšinových stanovisek v daném èase, o jejichž správnosti byl hluboce pøesvìdèen, zatímco ostatní k nim teprve pozdìji pøicházeli, se zabýval celý život a mj. i proto, když se pozdìji ukázalo, že jeho názor byl správný a obèansky odpovìdný, získal zasloužené uznání. Náleží mu i nyní. Pøesto jsem popøál novì zvolenému øediteli do manželství s touto radou mnoho štìstí. Rada Èeské televize jako celek dává pøednost poddajnému øediteli, se kterým má svoji 11

Pracovní jednání zástupcù odborových

Pracovní jednání zástupcù odborových 1 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUŽEB ROÈNÍK 13 CENA 5 Kè 7. 2. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Kolektivní vyjednávání str. 3 až 5 l Pracovní jednání zástupcù OS

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10.

Oslavy 28. října Den vzniku samostatného. Z bloku starostky. èeskoslovenského státu. 18/øíjen/2005. Další vydání MN je 4. 11. Uzávìrka je 25. 10. 18/øíjen/2005 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 21. øíjna 2005 Oslavy 28. října Den vzniku samostatného československého státu V letošním roce uplyne

Více

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu

NAPAJEDELSKE BŘEZEN 2001. Rušení nočního klidu NAPAJEDELSKE VYDÁVÁ MĚSTO NAPAJEDLA ROČNÍK VI. BŘEZEN 2001 CENA 5 KČ Rušení nočního klidu Problém, který je neøešitelný? O tom, jak se mùžete i Vy podílet na jeho øeše-ní se doètete uvnitø listu v èlánku

Více

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici

Ve FIAMM v Mladé Boleslavi chtìjí vybudovat novou tradici 13 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 17. srpna 2015 CENA: 6 KÈ 7 Pracovní právo Co znamená povinnost mlèenlivosti 10 15 Pøíloha Chystáme do školy prvòáèka z jižní Moravy Poslední tipy na

Více

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi

DIOSS Nýøany: všichni na jedné lodi 1 ÈTRNÁCTIDENÍK ODBOROVÉHO SVAZU KOVO DATUM VYDÁNÍ: 12. ledna 2015 CENA: 6 KÈ 2 Èeské 7 Budìjovice Ve slévárnì SCB Foundry hasnou pece 9 Ochrana Pøípravy dovolby místopøedsedy našeho svazu Vše, co je s

Více

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI

2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI 2005 - ROK OSLAV 950 LET OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY O CHRUDIMI VIII. ROČNÍK www.chrudim-city.cz DUBEN 2005 Prodej budovy bývalého Katastrálního úøadu Zastupitelstvo mìsta na svém posledním zasedání v únoru

Více

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři

Konkurzy na ředitele Starostovy starosti příspěvkových organizací Moderní škola potřebuje moderní způsoby vedení Vážení čtenáři 4/únor/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 27. února 2004 Konkurzy na ředitele příspěvkových organizací Èeskolipská radnice pøipravuje vyhlášení konkurzních

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Kdo je kdo - díl tøetí

Kdo je kdo - díl tøetí Králický zpravodaj 02/2005-1 Únor 2005/èíslo 2 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Zdravotní záchranná služba v Èervené Vodì funguje Èinnost rychlé zdravotní služby se sídlem v Èervené Vodì byla po podání

Více

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti

Náchodský zpravodaj 1. Vážení spoluobèané, 1. ledna aktuálního roku? mìsta. Stanovené pøíjmy vycházejí ze skuteènosti Náchodský zpravodaj 1 Organizátoøi a aktéøi lednového literárnì hudebního veèera Setkání s Liborem Volným. Náchodský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice...

Více

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku

Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku KVÌTEN 2007 ZPRAVODAJ 5 MÌSTA ØEVNIC 18. ROÈNÍK CENA 5 KÈ Ochotníci uvedli v øevnickém kinì Pygmalion V Zámeèku znìla pastýøská troubení Mìsto vyhlásilo veøejnou sbírku na Sochorovu hrobku 2 Ruch 5/2007

Více

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù

Zdenka Braunerová. Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek. Rozpoèet mìsta na rok 2007. Koneènì posílení poètu autobusù 5/2007 Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek Rozpoèet mìsta na rok 2007 Koneènì posílení poètu autobusù Pøivezli jsme zlatou medaili! Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti Regionova

Více

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 6 2001 První sníh. Foto Ing. Petr Kokeš JAKÝ BYL ROK 2001 Není asi nic zvláštního na tom, že vždy s koncem kalendáøního roku, tou tradièní

Více

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté

Náchodský zpravodaj 1. Mìsíc poté ský zpravodaj 1 Mìsíc poté ský zpravodaj Obsah Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Ohlédnutí za Ferdou Mravencem.. str. 4 ZŠ Komenského... str. 5 100 let kaple na Lipí... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl

Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své. o externí, zejména zahranièní evaluaci. Pohled zvenèí by byl Vážení pøátelé, milí studenti! Ostravská univerzita již po jedenácté pomyslnì otevírá své brány, aby zahájila nový akademický rok. U této pøíležitosti moji pøedchùdci informovali akademickou obec o splnìní

Více

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce.

Z obsahu: Festivalové akce startují. Zdarma 20096XI. roèník. Každé èíslo OM najdete na www.dk-ostrov.cz o týden døíve než ve schránce. Cestujeme k moøi i do vesmíru S narùstajícím datem v kalendáøi vzrùstá také dobrá nálada všech pracujících. Nastává èas dovolených, plánování cílových míst, balení zavazadel a relaxování! Jedni dávají

Více

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ

O DOBRÉ JMÉNO NEMOCNICE S L O V A ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ ÈASOPIS FAKULTNÍ NEMOCNICE A LÉKAØSKÉ FAKULTY UK V HRADCI KRÁLOVÉ 1 2003 S L O V A K ZAMYŠLENÍ Primátor Ing. Oldøich Vlasák pøedal prof. Jaroslavu Procházkovi jmenovací listinu èestného obèanství mìsta

Více

Kauza lyžaøských stop pokraèování

Kauza lyžaøských stop pokraèování Králický zpravodaj 03/2005-1 Bøezen 2005/èíslo 3 Roèník III. (Králicko XV.) Cena 7 Kè Kauza lyžaøských stop pokraèování Zápisy do prvních tøíd základních škol Dne 11. 2. 2005 probìhly na základních školách

Více

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní

nezapøe. Po slavnostním pøestøižení starosta spoleènì s Ing. Kavalcem, byli pøítomní ZRCADLO ZRCADLO9 Nezávislý regionální ètrnáctideník Roèník II. èíslo DISTRIBUÈNÍ SÍ ZRCADLA Cílený roznos do schránek: Ivanèice - 3.550 ks Miroslav - 1.050 ks Mor. Krumlov - 2.000 ks Oslavany - 1.500 ks

Více

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin

Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin DUBEN 2007 èíslo 4 V. roèník Muèírna na zámku se otevírá 1. dubna v 10 hodin Potupná maska Nejvìtší muèírna v ÈR, která bude otevøena ve sklepních prostorách zámku v Moravské Tøebové, se veøejnosti zpøístupní

Více

Veøejné osvìtlení Zmìna systému parkování Osobnosti mìsta Vizovice Nové høištì u MŠ 2 Vizovské noviny Vážení spoluobèané, ètyøleté volební období se pomalu chýlí ke konci a na podzim nás èekají další volby

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì

Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì LEDEN 2006 èíslo 1 Moravská Tøebová získala ocenìní za inovaci ve veøejné správì Mìstský úøad v Moravské Tøebové obdržel ve støedu 7.12. od Ministerstva vnitra významné ocenìní za inovaci v územní veøejné

Více

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2

Konèí platnost Podnikové kolektivní smlouvy. je pøipravena Podniková kolektivní smlouva. l Støet o zákoník práce str. 2 6 ÈASOPIS ODBOROVÉHO SVAZU ZAMÌSTNANCÙ POŠTOVNÍCH, TELEKOMUNIKAÈNÍCH A NOVINOVÝCH SLUžEB ROÈNÍK 12 CENA 5 Kè 1. 12. 2005 PØEÈTÌTE SI: l Podniková kolektivní smlouva Èeské pošty, s.p. na léta 2006-2010

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm

Zahrádka Pøístavu má problémy, nelíbí se úøedníkùm Obelisk è.4vvroè. 22/13vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com CS CABOT slaví 20 let od zahájení výroby sazí V kvìtnu to bude už 20 let, co se ve Valašském Meziøíèí

Více

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR.

Rozhovor s rektorem. Z obsahu: n POÈÍTAÈOVÉ UÈEBNY PDF OU - STR. 2 n NOVÝ REKTOR ZVOLEN - STR. 3 n VÌDECKÁ RADA OU ZASEDALA - STR. stlist.qxd 23.1.2001 08:20 StrÆnka 1 JV: Vážený pane rektore, poèátkem bøezna pøedáte rektorské žezlo svému nástupci doc. Ing. Pánkovi, CSc. Která z vašich pùvodních pøedsevzetí se za období šestiletého

Více

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká

Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká 4 IX. roèník Vyjádøení starosty mìsta k chystané zmìnì na ZŠ Klínovecká Vážení spoluobèané, rád bych vás informoval o jednom zámìru, který zøejmì nebude pøíliš populárním, ale pøedpokládám, že jsme od

Více