ZPRAVODAJ 5/2001 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ Praha 2, Pod Nuselskými schody 3. Z obsahu: NAŠI JUBILANTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ 5/2001 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ. 120 00 Praha 2, Pod Nuselskými schody 3. Z obsahu: NAŠI JUBILANTI"

Transkript

1 ÈESKÝ ILMOVÝ A TELEVIZNÍ SVAZ Praha 2, Pod Nuselskými schody 3 ISSN Z obsahu: NAŠI JUBILANTI ÈLENSKÉ A NUSELSKÉ ZPRÁVY ZPRAVODAJ 5/2001 POLEMIKA ING. ORMANA TVÙRÈÍ SOUTÌŽE (Vox Humana, Trilobit Beroun 2001) POŠTOVNA ESTIVALY ZA NÁMI (Ekofilm, Tourfilm, 18. Agrofilm, Bratislava, Jihlava) PRAVIDLA SPOLUPRÁCE ÈT S AUTORY A PRODUCENTY ESTIVALY PØED NÁMI (Cineciencia, Berlinale, Stuttgart, Hirošima) JE ÈT BUMBRLÍÈEK? Od tzv. sametové uteklo už tucet let: mùžeme si jen fandit, že z hlediska rùzných tuneláøských, korupèních skandálù, skrytých èi zveøejnìných, jakož i jiných podobných opoúletù politických, to nebyl veletucet! IN MEMORIAM (Antonín Máša, Eduard Sedláø, Jaromil Jireš) Vychází jako PROGRAM 9. PØEHLÍDKY ÈESKÉ DOKUMENTÁRNÍ A ANIMOVANÉ TVORBY 29. LISTOPADU - 2. PROSINCE 2001 KINO PORTYÈ - PÍSEK 1

2 NAŠI JUBILANTI 50 rantišek Okrouhlík, kameraman * 5.1., Vladimír Okrouhlík, kameraman, jeho dvojèe neplatící pøíspìvky * 5.1., Pavel Dominik, pøekladatel, úpravce * Jan Otèenášek, dramaturg a scenárista * 17.1., Ak. mal. Marie Satrapová, režisérka, výtvarnice * 18.1., Ing. Karel Jaroš, mistr zvuku * 22.1., Mgr. Majdalena Rachlíková - Garbini, scenáristka * 1.2., Kateøina Krejèí, dramaturgynì a scenáristka * 23.3., Alena Kubálková, režisérka (casting) * Vojtìch Štursa, režisér * 5.1., Pavel Vantuch, støihaè a režisér * 22.1., Vladimír Dousek, kameraman * 26.1., Antonín Krosnaø, kameraman * Zdeòka Hladíková, støihaèka * 10.1., Jana Malásková, støihaèka * 9.2., Dagmar Prùchová, scenáristka a režisérka * Miloš Smetana, dramaturg a scenárista * 1.3., Emil Bártek, kameraman, * 23.3., Jarmila Šusterová, programová hlasatelka * Doc. PhDr. Jaroslav Bílek, CSc., teoretik a kritik * 1.1., Josef Vaniš, kameraman * 6.1., PhDr. Zdenìk Smejkal, kritik a teoretik, pedagog * 12.1., Ing. arch. Aleš Voleman, filmový a televizní architekt * 4.2., Doc. Ing. Tomáš Kulík, režisér * 8.2., Vlasta Styblíková, støihaèka * 25.2., Mgr. Jiøí Ployhar, fotograf a kameraman * PhDr. Jiøí Látal, scenárista a režisér * 13.1., Zdenìk Hrubec, režisér * 2.3., Lada Vacková, režisérka * 4.3. V prvním ètvrtletí roku 2002 oslaví svá významná životní jubilea také: nestor èeských filmových režisérù (a èlenù itesu) Otakar Vávra * , druhý nejstarší èeský i americký režisér Jiøí Weiss * , vìènì svìží scenárista a dramaturg J.A. Novotný * , zpravodajský a televizní kameraman PhDr. Pøemysl Prokop * , loutkáø a scénograf rantišek Tvrdek * , novináø, filmový kritik a pøekladatel z krásné francouzštiny Gustav rancl * , budovatel brnìnské kameramanské školy Dalimil Øehák * , scenárista a režisér Svatopluk Studený * , scenárista, režisér a gagman Vladimír Svitáèek * , umìlecký maskér Miloslav Jandera * , uèitel mnoha filmových støihaèù Jaromír Janáèek * , kameraman a pedagog Prof. Mgr. Ilja Bojanovský * , tvùrkynì mnoha vynikajících animovaných filmù Zdenka Skøípková * , dramaturg kreslených a loutkových filmù Jindøich Vodièka * , televizní režisér a scenárista Pavel Kraus * , režisér a obránce dùchodcù Otakar Skalski * , scenárista Milan Pavlík * , mistr zvuku a barrandovský pamìtník Miloslav Hùrka * , kostomlatský kameraman pérák Míla Tøešòák * , vídeòský Èech kameraman Hanuš Polák * , herec Gustav Vondráèek * , televizní støihaèka jedna z prvních Jarmila Vlèková * , kameraman a správce košíøských obecních domù Josef Pešek * a spoluzakladatel èeské televizní dabingové školy režisér a úpravce PhDr. Zdenìk Coufal * ************************************************************************************************************ ZPRAVODAJ Èeského filmového a televizního svazu - ITES, Pod Nuselskými schody 3, Praha 2. Tel./fax , v nutném pøípadì Èíslo úètu u KB Praha-východ je /0100. Redaktor Martin Skyba. Sazba a tisk tiskárna Èistá u Mladé Boleslavi. Vychází 5x roènì za finanèní podpory Ministerstva kultury ÈR a Nadace ÈL. Registrace MK ÈR è ISSN Expedice: DUPRESS, Podolská 110, Praha 4, tel , Toto èíslo bylo dáno do tisku 12. listopadu Pøedplatné 200 Kè (vèetnì poštovného) je pro èleny itesu zahrnuto v èlenském pøíspìvku. Cena jednoho výtisku v distribuci 28 Kè, s programem 9. pøehlídky èeské dokumentární a animované tvorby v Praze 40 Kè. http: //web.quick.cz/fites 2

3 Nejvìtší událostí v èinnosti ITESu je koncem listopadu a zaèátkem prosince 9. pøehlídka èeské dokumentární a animované tvorby! Po ètyøech, dnes už legendárních, prvních roènících, které se konaly v Divadle Bolka Polívky v Brnì a po dalších ètyøech roènících v pražském filmovém a televizním klubu MAT se podeváté sejdeme v Písku od 29. listopadu do 2. prosince V programu pøehlídky, která se koná v píseckém kinì PORTYÈ, bude uvedeno 115 filmù a poøadù z Èech a Moravy. Vedle studentù AMU pøedvedou svoji tvorbu i žáci dalších dvou filmových škol. V tradièním okénku slovenské dokumentární tvorby uvítáme kolegy z Bratislavy, kteøí pøedstaví celkem 9 snímkù. Páteèní veèer bude zasvìcen dvìma poøadùm o tzv. vánoèní krizi Èeské televize. V sobotu 1. prosince odpoledne si naplánujte cestu na pøehlídku se svými dìtmi èi vnuky na pásmo zcela zbrusu nových Veèerníèkù! V nedìlním matiné si pøipomeneme rozsáhlé filmové dílo animátorky a režisérky loutkových filmù Vlasty Pospíšilové. Podrobný program najdete jako pøílohu uvnitø tohoto Zpravodaje. (Tisková konference k pøehlídce se koná v úterý 27. listopadu 2001 od 13,00 hod. v MATU!) ************************************************************* P O Z V Á N K A Chcete být milionáøem? Pøijïte na setkání dabingových tvùrcù! Pøijïte na 22. Ètvrtletník ITESu v pondìlí 3. prosince 2001 od 17,00 do kina MAT. Téma: autorská práva pøekladatelù, úpravcù a režisérù dabingu. Nezapomeòte - 3. prosince 2001 od 17,00 hod. v kinì MAT (Praha 2, Karlovo nám. 19 -vchod též z ulice Odborù). 3

4 Blahopøání Mezi držiteli vyznamenání propùjèených a udìlených prezidentem republiky Václavem Havlem u pøíležitosti státního svátku Èeské republiky 28. øíjna 2001 ve Vladislavském sále Pražského hradu jsou také dva èlenové itesu. Medaili za zásluhy o Èeskou republiku pøevzal spisovatel, prezident Èeského centra PEN klubu, politický vìzeò komunistického režimu Jiøí Stránský. Medaili za zásluhy pøevzal za vynikající umìlecké výsledky také pøední èeský filmový režisér a bývalý pøedseda itesu Jiøí Krejèík. Obìma upøímnì blahopøejeme! Spolu s nimi pøebírali vyznamenání i mnozí další, jejichž èinnost úzce souvisí s rozvojem èeské audiovizuální kultury jako napø. redaktorka samizdatového Originálního Videojournalu Jarmila Bìlíková, fotografka-dokumentaristka Dagmar Hochová - Reinhardtová, evangelický duchovní pùsobící v minulosti mj. i jako èlen Rady Èeské televize Miloš Rejchrt. Medailí za zásluhy byli za vynikající umìlecké výsledky vyznamenáni také herci Jaroslava Adamová a Vlastimil Brodský. Ještì k 9. pøehlídce: Jako pøíloha tohoto Zpravodaje vychází program 9. pøehlídky èeské dokumentární a animované tvorby, která se koná od 29. listopadu do 2. prosince v kinu PORTYÈ v Písku. Do chvíle, kdy máte tento výtisk v rukou, jsme obeslali vìtšinu našich èlenù, kteøí se na ní budou prezentovat, s nabídkou a možností výhodného ubytování formou 50% úhrady tìchto výloh itesem. Nabídka se samozøejmì týká i dalších zájemcù až do vyèerpání objednané kapacity více než 30 hotelových pokojù (jednoi dvoulùžkových). Základní podmínkou jsou samozøejmì zaplacené pøíspìvky. Prùmìrná cena za lùžko a noc (100%) je Kè. Last minute: 20. listopadu 11,00 hod. Noví èlenové Na schùzce výkonného výboru 8. øíjna 2002 byla potvrzena pøihláška Sonji Sázavské, režisérce brnìnského studia Èeské televize, èerstvé držitelce Ceny ARBOmedia za celoživotní pøínos dabingové tvorbì, která jí byla udìlena u pøíležitosti letošního roèníku Ceny rantiška ilipovského v Pøelouèi. I další náš nový kolega je z dabingové líhnì a rovnìž se letos v Pøelouèi nelouèil bez ocenìní: pøihlášku Václava Knopa schválil výkonný výbor na schùzce urèitì bez ohledu na to, že získal v záøí v Pøelouèi Cenu ITESu a ARBOmedia. Èlenské pøíspìvky Pokraèování oblíbeného seriálu tohoto listu: Karel Pech (zápisné poslal obratem), Dušan Havlíèek (dobrovolné a ještì pøidal, dík!), Martin Velda (zápisné), MgA. Hana Pinkavová (pøidala, dík!), Petr Kudela, Antonín Krosnaø, Zuzana Dražilová (mírnì pøidala, dík!), Vítìzslav Romanov (pøidal také, dík!), Karel Žalud (vèetnì zápisného), Pavel Dominik a Karel Slach (oba pøidali víc, dík!), Václav Táborský (pøidal hodnì). Dlužníkù je ještì relativnì hodnì. Ale náš staøièký poèítaè, v nìmž je uložena evidence itesu, èím dál tím víc zlobí, takže jsme nemohli pøinést slíbenou inventuru neplatièù, kterou jsme anoncovali v minulém Zpravodaji. Nìco s tím snad udìláme do pøíštì. Nicménì více spoléháme na vaši morálku, protože jako èlenové si urèitì pamatujete, zda jste tuto základní povinnost - jak ukládají stanovy itesu - splnili èi ne. Tak se - høíšníci! - polepšete! Pøedplatné Opakujeme text, který byl uveøejnìn pod tímto titulkem již ve 4. èísle minule: zatím nemáme evidováno pøedplatné od Mgr. Aleny Kottové, Advokátní kanceláøe Køíž & Bìlina, Gradiantu s.r.o. a zatoulané je stále oznámení o pøedplatném Jiøiny K. 4

5 Zprávy z NUSLÍ ** Èlen ITESu a známý novináø Miroslav Sígl, kronikáø obce Obøíství, ve své aktivitì neumdlévá. Do naší knihovny vìnoval svou ètvrtou sbírku pùvabných veršù Ach, kdyby, které k jeho pìtasedmdesátinám spoleènì vydaly jeho tøi dìti. Pøetiskujeme závìreèné verše básnì, která dala sbírce jméno: Poèítáš oveèky do sta i tisíce, a myslíš na krásu. Hodiny tikají a buší nejvíce. Modlíš se Otèe náš, onìmíš z zdrávasù. Pøestaò už a mysli na vše, co nám dnes tolik chybí. Co všechno dìlal bys, kdyby, ach, kdyby. ** 9. roèník Dnù evropského filmu - festivalu, který tradiènì pøedstavuje tøicítku nejnovìjších celoveèerních filmù ze zemí Evropské unie a Èeské republiky a nìkolik krátkých filmù - probìhne od 7. do 17. bøezna 2002 v pražských kinech Lucerna a U Hradeb a od 18. do 27. bøezna 2002 v brnìnském sále Bøetislava Bakaly. Poznamenejte si tyto termíny do svých letošních diáøù nejlépe na silvestrovský list, abyste je mohli pøevést do nového diáøe jednoduše. ** Valná hromada AÈARS - Asociace režisérù a scenáristù - se sešla ve ètvrtek 8. listopadu veèer v sále Bio-Konvikt (Ponrepo) v Praze 1 a mìla být jakýmsi úvodním krokem k zahájení nové éry, jejímž cílem je z asociace uèinit prestižní organizaci zastupující a hájící spoleèné zájmy obce režisérù (popøípadì scenáristù) vùèi státním a zákonodárným orgánùm, vùèi Èeské televizi a dalším producentùm. Valná hromada mìla projednat mj. nové stanovy organizace, její pøejmenování na Asociaci režisérù se zkratkou R.A.S., zvolit Radu a Pøedstavenstvo asociace a schválit jejich jednací øády. Diskuse k navrženému programu zpoèátku vázla, pak se rozproudila, ale po vyøešení nìkterých procedurálních otázek - podle stanov se nesešla potøebná nadpolovièní vìtšina øádných èlenù (hosté skoro pøevažovali) takže Valná hromada nebyla usnášeníschopná - bylo další jednání odroèeno na 22. listopad tamtéž. O tomto rokování budeme podrobnìji informovat v prvním Zpravodaji roku (Pro poøádek dodejme, že po vlažném postoji vedení AÈARS vùèi scenáristùm, ustavila se již pøed dvìma lety ve itesu sekce scenáristù a dramaturgù, která vyvíjí èinnost zejména v souvislosti s novelizací Smlouvy o dílech slovesných, kterou ÈT uzavøela s itesem, Obcí spisovatelù a Obcí pøekladatelù.) ** Každý, kdo se jen trochu zajímá o televizi veøejné služby, má nyní ideální možnost se o ní dovídat také pøi veøejných zasedáních Rady Èeské televize. Schùzovním dnem je obvykle støeda a její odpoledne, místo: restaurace v pøízemí na Kavèích horách (pod závodní jídelnou), vchod je z rampy vedle hlavního vchodu, takže není tøeba chodit pøes vrátnici. Poté, co na èlenství v Radì ÈT bezprostøednì po volbì generálního øeditele Jiøího Balvína rezignoval Svatopluk Karásek, budou sice pøihlížející postrádat jeho suchý humor, který uplatòoval pøi svých dotazech èi projevech, nicménì o to možná budou pøíští jednání napínavìjší. Takže - kdo chce opravdu poznávat Èeskou televizi dùkladnì, mìl by si aspoò jednou za èas pøijít veøejná jednání poslechnout. Vìtšinou to vždycky stojí za to! Nebo - podle radních poznáte je. ** Tradièní tvùrèí Soutìž TRILOBIT BEROUN 2001 vyvrcholí prakticky za necelý mìsíc prosince. Na jiném místì najdete o soutìži další informace, vèetnì nabídky 5

6 autobusové dopravy do místa slavnostního vyhlášení, ale tady doplòujeme definitivní složení poroty: sedmièlennou jury tvoøí - vedle minule jmenovaných PhDr. Jarmily Cysaøové, Otakara Koska, PhDr. Jana Svaèiny a Doc. PhDr. Antonína Jelínka - Jarmila Turnovská (N È T), Jan Kristofori a Tomáš Kudrna. ** Polský institut v Praze nás zve do kinosálu Maïarského kulturního støediska v Praze 1, Rytíøská 27 napø. na tyto zajímavá filmová díla: 19. listopadu (pondìlí) v 17,30 hod NAPÙL VÁŽNÌ ( režie Tomasz Konecki, 2000), 26. listopadu v 17,30 hod KLUCI NEPLÁÈOU (režie Olaf Lubaszenko, 2000), 3. prosince v 17,30 hod. POSLEDNÍ TRAJEKT (režie Waldemar Krzystek, 1989) a v pondìlí 10. prosince opìt v 17,30!SMRT JAKO KRAJÍÈEK CHLEBA (režie Kazimierz Kutz, 1993). Oba poslednì jmenované filmy tématicky èerpají z noci z 12. na 13. prosinec 1981, kdy byl v Polsku vyhlášen výjimeèný stav (tedy pøed dvaceti lety). ** estival AMU letos probíhal od ètvrtka 8. do nedìle 11. listopadu, tedy o jeden den déle než je obvyklé. Pochopitelným dùvodem je právì zmìna termínu - z pùvodních dubnových dnù se kalendáø festivalu termínovì pøesunul až po ukonèení minulého a zaèátku nového školního roku, takže se shromáždilo více filmù než jindy. Porotu itesu, která navrhne Cenu Pavla Juráèka (letos už nedotovanou Nadací ÈL, ale ze zatím posledních prostøedkù N È T) tvoøí Josef Eismann, Ing. Dita Hajná, Otakar Kosek, Ing. Alena Munková a muzikolog Tomáš Rataj. K výsledkùm - vzhledem k uzávìrce - se vrátíme v 1. èísle nového roèníku. VÝZVA PCPP ÈT, tedy Publicistické centrum pøevzatých poøadù Èeské televize, v oèekávání profesionálnì odvedené práce, má zájem rozšíøit okruh spolupracovníkù - pøekladatelù, úpravcù a režisérù - pro tvorbu èeských verzí dokumentárních a vìdeckopopulárních filmù a poøadù. Zájemci s praxí a zkušenostmi v této oblasti se mohou pøihlásit u šéfproducenta centra Jana Rubeše nebo u producenta Petra Zvoníèka. Základní kontakt: K prohlášení Iniciativy Èeská televize - vìc veøejná, Obèanská liga a Sdružení Brno 20/21 ze dne 27. záøí (viz Zasláno - Zpravodaj 4/2001 str. 5) V prohlášení tøí iniciativ, které se objevilo v tisku, je øada tvrzení, na které chci reagovat. K volbì GØ ÈT zdùrazòuji, že neveøejná jsou pouze slyšení jednotlivých kandidátù, a to v souladu se znìním 7, odstavce 3, zákona 39/2001 Sb. o Èeské televizi. Samotný akt volby bude veøejný. Dále se rád pokusím vysvìtlit, lépe øeèeno objasnit, nìkterá nepravdivá tvrzení zveøejnìná v prohlášení iniciativ a týkající se ÈT - studio Brno a mé osoby. Podotýkám, že jsem se pøi šetøení kauzy Brno, což mi bylo uloženo Radou ÈT, sešel jak se zástupci Sdružení Brno 20/21, tak i s øeditelem dr. Zdeòkem Drahošem. Ani jedné stranì jsem skuteènost, že chci vyslechnout stranu druhou, nezatajil. Nìkolik týdnù jsem peèlivì studoval veškeré dostupné materiály. Jde o znaèný poèet dokumentù a nìkdy mi dalo velké úsilí najít pøímé a navazující souvislosti. Mezitím byly zveøejnìny jak výsledky auditu v Praze (Price Waterhouse Coopers), tak i výsledky auditù v Brnì a Ostravì (HZ Praha). Z obou auditù vyplývá, že u všech tøí provozù Èeské televize byly zjištìny stejné nedostatky. Jedná se o chyby systémové. Závìry a doporuèení k nápravì byla od obou renomovaných firem ve všech hlavních bodech v podstatì stejná: ÈT musí zeštíhlet, více centralizovat a kontrolovat celý systém. 6

7 Pøibližnì ve stejné dobì, kdy byl zveøejnìn audit, byla Radou ÈT jmenována ze zákona její dozorèí komise, složená z pìti odborníkù - ekonomù a právníkù. O této komisi se Bøetislav Rychlík z Brna vzápìtí vyjádøil, že jde o naprosto nedùvìryhodný orgán. Neznám pohnutky, které pana Rychlíka vedly k tomuto výroku, ale pøedpokládám, že všechny èleny komise a jejich profesní kvality dobøe zná. Škoda jen, že sám nedoporuèil svého nezávislého odborníka, pøesto, že jsem jej o to pøi naší schùzce letošního16. èervna v Brnì žádal. Dozorèí komise znovu konstatovala, že je tøeba provést dùkladnou reorganizaci celého systému Èeské televize ve smyslu zeštíhlení, centralizace a posílení kontroly. Nikdo v Radì ÈT nezpochybòuje øeè faktù, èísel a závažných odhalení v hospodaøení. Hospodaøení celé ÈT je špatné, jak v Brnì, tak v Praze i Ostravì. Naším cílem ale není odvolat øeditele, který nehospodaøil ani lépe, ale zøejmì ani hùøe, než jeho kolegové v Praze a Ostravì. Chceme zlepšit celý systém. Nìkterým podepsaným z Iniciativy (panu Plachému a panu Rychlíkovi) jsem osobnì sdìlil, že po volbì generálního øeditele v Praze bude vypsáno výbìrové øízení na místa øeditelù studií Brno a Ostrava. To ostatnì zaznìlo již nìkolikrát na veøejných zasedáních Rady ÈT. Jsem toho názoru, že se má mìøit všem stejným metrem. Nemohu tedy mìøit v Praze v kilometrech, v Ostravì v metrech a v Brnì v milimetrech. Televize v Praze má pøibližnì desetkrát více pracovníkù, než v Brnì. I nálezy v auditech jsou pøibližnì desetkrát vyšší. Také v Ostravì byly nalezeny pøimìøené nedostatky. Za zmínku stojí také skuteènost, že audit HZ zkoumal doklady v Brnì až do roku 1993 (tedy osm let zpìtnì), zatímco v Ostravì byla øada dokladù v roce 1997 znièena záplavami a tedy zpìtná kontrola nebyla možná. Øediteli v Brnì je vyèítáno, že pøevážnou èást dodavatelských prací provádìly firmy bývalých zamìstnancù, a to bez øádných výbìrových øízení. Je bezesporu pravda, že tento stav je špatný a mùže vést k vytvoøení korupèního prostøedí, pøípadnì nehospodárnosti. Dovolím si uvést jeden postøeh. I pøes skuteènost, že slyšení na post GØ jsou neveøejná a nìkolik uchazeèù mluvilo o korupci a o støetu zájmù v souvislosti s ÈT Praha, nikdo nechtìl nic konkrétního øíci. Zde vidím obrovský prostor pro ty podepsané, kteøí mají zøejmì vìtší zkušenosti v Praze nebo v Ostravì, aby se i tam pustili se stejnou vehemencí do rozkrývání nekalých praktik. Ve zprávì auditora HZ Praha, Televizní studio Brno a Televizní studio Ostrava, Oddíl V. - Shrnutí na str. 17 se praví: Konstatujeme, že v nìkolika pøípadech uèinilo vedení TS Brno rozhodnutí, která nepovažujeme za zcela efektivní nakládání s majetkem ÈT. U žádného z tìchto rozhodnutí jsme však neshledali úmysl jakkoli ÈT poškodit. A dále pak: Celkové vyèíslení finanèního objemu ušlého zisku se pohybuje v jednotlivých pøípadech v øádu desítek tisíc Kè a v souhrnu nepøekraèuje Kè. Dále se ve výše uvedeném prohlášení tøí iniciativ praví: Pøevádìní celé kauzy øeditele Zdeòka Drahoše do osobní roviny považujeme za naprosto nedùstojné a nekorektní. S tímto názorem se plnì ztotožòuji. Uvádím jeden malý pøíklad. Na veøejném slyšení dne 3. èervence 2001 pøedložilo Sdružení Brno 20/21 prostøednictvím Zdeòka Plachého jako tzv. dùkaz è. 3 kupní smlouvu a související dokumenty na pozemek, který si zakoupil Phdr. Zdenìk Drahoš s manželkou ke stavbì rodinného domku. Nedovedu posoudit, zda platba smìnkou, nebo cena 1 700,- Kè za 1m2 jsou velmi výhodné podmínky (v daném èase a dané lokalitì), na které poukazuje Sdružení Brno 20/ 21. Jsem ale pøesvìdèen o tom, že se jedná o soukromou vìc øeditele Drahoše a zveøejnìním tìchto dokladù byl možná porušen i zákon è. 101/2000 Sb. o ochranì osobních údajù. V prohlášení Iniciativ se dále píše: Tuto nekorektnost zesiluje ještì zjištìní, že Rada povìøila šetøením støetu zájmù v Brnì bývalého zamìstnance brnìnského studia Ing. Zdeòka ormana. Zde si dovolím malou vsuvku. Pøekvapuje mne, že podepsaní zjiš ují až nyní (27. záøí 2001), že šetøím støet zájmù v Brnì a že jsem bývalým zamìstnancem ÈT studio Brno. Jsem si jistý, že jsem jim tento fakt nezatajil, nebo to byli právì oni, kteøí mne o schùzku žádali a pøi níž 16. èervna 2001 na Kapucínském námìstí v Brnì (pøítomni: paní Plachá, Rychlíková, pánové Plachý a Rychlík) na mou práci v Brnìnském studiu vzpomínali. A nyní k mé údajnì zatajované firmì. Ing. orman zatajil, že vlastnil do roku 1997 spoleènì s bývalou øeditelkou TS Brno Ing. Vìrou Mikuláškovou firmu VIDEO ORM, zabývající se obchody v oblasti audiovize, píše se v prohlášení iniciativ. 7

8 Úèelovou manipulaci, pøekrucování faktù a vytrhávání výrokù z kontextu nìkterými podepsanými pod peticí, dokresluje i ta skuteènost, že ve svém prohlášení k vlastnictví mé firmy zapomnìli uvést, nebo schválnì neuvedli, následující údaje: a) firma VIDEO ORM, s.r.o. (IÈO: , DIÈ: ) byla založena 8. srpna 1994, tedy více než rok po mém odchodu z TS Brno. b) tato firma nikdy neprovozovala žádné podnikatelské aktivity a tedy ani žádné podnikatelské aktivity s Èeskou televizí. c) spoleènost byla zrušena (likvidací) k , tedy více než 3 roky pøed mým zvolením PS Parlamentu do Rady ÈT d) autoøi prohlášení zapomnìli uvést jména osob, èi institucí, pøed kterými jsem existenci této spoleènosti zatajil. Závìrem si dovolím ještì jednu citaci auditora: V nìkterých pøípadech se informace zástupcù iniciativy ukázaly dokonce jako nepravdivé a osoby, na které nás èlenové iniciativy odkázali, jimi pøedávané informace vùbec nepotvrdily. Vítám tedy iniciativu všech podepsaných pod prohlášením, aby poslanci PS objektivnì a spravedlivì zvážili mé další setrvání v Radì ÈT. Zároveò doufám, že poslanci ocení upøímnou snahu všech podepsaných, odvést pozornost od skuteèných problémù v souèasné ÈT. Mrzí mne, že pod petici pøipojili své podpisy i ti, kterých jsem si donedávna velmi vážil a kteøí byli, podle mého názoru, pro neznalost vìci evidentnì zneužiti. V Tøebíèi 15. øíjna 2001 Ing. Zdenìk orman èlen Rady Èeské televize A ještì k témuž: Iniciativì Èeské televize - vìc veøejná, Obèanské lize, Sdružení Brno Podepsaným! Prohlášením z jste se deklasovali na úroveò militantních bojùvek používajících polopravd, lží a podpásových tvrzení. Pøedevším však z textu èpí neuspokojené osobní ambice. Vaše prohlášení uzavøelo veškeré možnosti k další diskuzi. Alespoò z mé strany. Nepovažuji Vás za partnery. Milan Knížák v.r. P.S. Divím se øadì podepsaných, že se nechají zneužívat k trapným a je degradujícím akcím. TVÙRÈÍ SOUTÌŽE VOX HUMANA Cena VOX HUMANA, kterou na návrh výbìrové komise udìluje porota složená z významných osobností politického, spoleèenského a kulturního života, bude za letošní rok udìlena až v pátek 25. ledna pøíštího roku. (Výsledky minulých roèníkù byly programovì vyhlašovány pøi pøíležitosti Dne lidských práv 10. prosince.) Vedou k tomu zejména technické dùvody - ateliér Jana Kristoforiho, kde je tato cena tradiènì pøedávána je v rekonstrukci. Cenu udìluje hnutí VOX HUMANA a Èeský filmový a televizní svaz ITES televiznímu dílu, které se v daném roce výraznì zasloužilo o humanizaci svìta, v nìmž žijeme. Porota prvního roèníku ve složení Dana Nìmcová, Erazim Kohák a Jan Kristofori udìlila cenu režisérce Dagmaøe Prùchové za dokumentární film IRMA. Jako druhý byl porotou (Petra Buzková, Erazim Kohák, Jan Kristofori) ocenìn dokument Bøetislava 8

9 Rychlíka JEDEN ROK. V loòském roce to byl ocenìn Jiøí Krejèík a jeho MATURITA V LISTOPADU. V porotì tentokrát zasedli Eva Vavroušková, Lubomír Zaorálek a Jan Kristofori. Své eventuální návrhy na ocenìní VOX HUMANA za rok 200l mùžete adresovat na adresu itesu k rukám PhDr. Jarmily Cysaøové nebo na pùvodní adresu ateliéru Jana Kristoforiho, Seifertova 25, Praha 3. TRILOBIT BEROUN 2001 Letošní roèník udìlování Trilobitù, Ceny Vladislava Vanèury a Èestných uznání vyvrcholí slavnostním vyhlášením výsledkù v obøadní síni berounské radnice v sobotu 15. prosince 2001 ve 13 hodin. V Berounì to bude už podruhé a podruhé budou symboly cen z èeského køiš álu z nižborské sklárny Rückel Crystal. Vìøíme, že pøedvánoèní náladu pøiblíží kromì bìžného zpravodajství (doufejme, že i televizního) také dokument, který vzniká v Tvùrèí skupinì Karla Dvoøáka a který Èeská televize uvede do konce ledna pøíštího roku. Ti, kteøí by si mìli do Berouna pøijet pro záslužná ocenìní, budou vèas vyrozumìni. Zúèastnit se však mohou i další zájemci: ites organizuje spoleènou dopravu pohodlným autokarem, který do Berouna odjede ze stanice metra B STODÙLKY 15. prosince v 10,30 hodin, tedy tak, aby úèastníci slavnostního pøedání mohli nadýchnout také atmosféru tradièních berounských Vánoèních trhù se živým Betlémem, tøemi - rovnìž živými - medvìdy a dalšími atrakcemi. Paralelnì s naší slavností bude v místním kinì promítnut výbìr z vítìzných snímkù, po nichž bude následovat beseda s ocenìnými tvùrci. Nezapomeòte se pøihlásit vèas! Záznamy na místa v autokaru pøijímá tajemnice Jana Komersová do pondìlka 10. prosince telefonicky, faxem a rovnìž na naši ovou adresu! POŠTOVNA + Poslancùm Snìmovny PÈR Snìmovní Praha 1 V Praze dne 30. øíjna 2001 Vážená paní poslankynì, vážený pane poslanèe, jednáním Rady ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání byl vytvoøen problém kolem CME s následným arbitrážním øízením a hrozbou platby cca 40 miliard korun, kterou má uhradit Èeská republika. V M Dnes dne 27. øíjna t.r. (str. A2) se v èlánku o rezignaci èlena této rady rantiška Schildbergera dokonce objevil názor poslance Ivana Pilipa, že Radu je tøeba bojkotovat, nebo se chová jako zloèinecká organizace, ostatnì i premiér Zeman øekl, že právì rada je jedním z dùvodù, proè stát prohrál arbitráž se CME. Od poslance Vladimíra Mlynáøe se v tomtéž èlánku dovídáme, že složení rady vyluèuje možnost, aby jednala nezávisle a v souladu se zákonem. Žádáme Vás jménem více než 700 èlenù našeho obèanského sdružení - Èeského filmového a televizního svazu ITES - abyste využili prostøedkù své poslanecké iniciativy a pøesvìdèili mediální komisi, aby okamžitì zorganizovala 9

10 veøejné slyšení èlenù Rady ÈR pro rozhlasové a televizní vysílání, kde by její èlenové mìli veøejnosti vysvìtlit svá souèasná poèínání. Navíc by bylo velice èestné pøizvat také (od 26. øíjna 2001 již jen bývalého èlena Rady R+TV) pana rantiška Schildbergera, aby i zde vysvìtlil stresy a tlaky, jimž byl ke svému odstoupení pøinucen. S pozdravem za výkonný výbor Martin Skyba Vážený pan Jiøí Balvín generální øeditel Èeské televize Kavèí hory Praha 4 V Praze dne 1.listopadu 2001 Vážený pane generální øediteli, milý Jiøí, dovol, abych Ti jménem výkonného výboru a snad i všech èlenù Èeského filmového a televizního svazu ites blahopøál k potvrzení ve významné funkci, kterou zastáváš. Pøejeme Ti, aby Tvá nelehká práce (døina) dosáhla jen tìch nejlepších a hlavnì uspokojivých výsledkù. Vìøíme, že jsi pøijal tento závazek s velkou odpovìdností a v tom, abys vyvedl Èeskou televizi ze souèasné až demoralizující stagnace, Ti budeme držet nejen palce, ale tam, kde to budeme umìt a moci samozøejmì i pomáhat. V tom smyslu se také tìšíme, že budou rychle obnovena jednání o nové Smlouvì o vytvoøení slovesných dìl mezi ÈT na stranì jedné a itesem, Obcí spisovatelù a pøekladatelù na stranì druhé. Dále oèekáváme, že bude ze strany ÈT realizován také bod 4a naší spoleèné smlouvy - soutìž Trilobit bude porotou vyhodnocena do konce listopadu, slavnostní vyhlášení je 15. prosince ve 13,00 v Berounì, speciální pozvánku samozøejmì ještì zašleme. S pøáním dobrého zdraví a pevných nervù srdeènì Martin Skyba Druhý den poté Dostávám øadu dotazù od lidí, kteøí mi drželi palce ve výbìrovém øízení pøed Radou Èeské televize. Je mezi nimi i øada blahopøání k údajnì znovuzískané svobodì, dìkuji za nì a vážím si jich. K pøihlášení se do výbìrového øízení na generálního øeditele Èeské televize jsem se rozhodl ze svého svobodného rozhodnutí, nebyl jsem a nejsem reprezentantem ani mluvèím jakýchkoliv zájmových, politických, èi dokonce nátlakových skupin, což pozornému pozorovateli mùže být zøejmé z celého mého dosavadního života. Neprožíval jsem celé to kandidování nijak špatnì a netrápím se ani nyní. Byla to dobrá zkušenost a všem ji doporuèuji. Pomohla mi upøesnit si názor na mnohé aspekty fungování televize veøejné služby v Èechách, které léta kritizuji a obèas i chválím. Èlovìk se v prùbìhu takového øízení zejména o sobì, svých blízkých, ale i o televizi a její radì mnoho doví. Nikdy však nemùžeme øíci, že víme vše. To mobilizuje naši zvìdavost. Nejvíce, a to velmi mile, mì pøekvapila moje žena Monika, která zpoèátku nesouhlasila, abych se do výbìrového øízení hlásil, nakonec vše snášela a prožívala obdivuhodnì na mé stranì (aè umí být velmi kritická ke komukoliv vèetnì mì). Prùbìžnì se rozèilovala nad rùznými P.R. èlánky v novinách a èasopisech. Když jsem šel na veøejné slyšení, má žena mi øekla, bude-li si to rada pøát, abych ji ujistil, že v pøípadì mého zvolení generálním øeditelem ona nebude pro Èeskou televizi 10

11 pracovat, nebude pro ni psát scénáøe ani režírovat, i když má radost, že její práce je žádaná a pøináší jí zøejmou satisfakci. Byla odhodlána živit se jinou prací. Moc jí za to dìkuji, nebylo to od ní vùbec levné gesto. Dotklo se jí, když mluvèí Balvínovy televize pan Jirušek, jinak skvìlý maskot Èeské televize, veèer po veøejných slyšeních tøí kandidátù zneužil webové stránky televize veøejné služby a pokusil se šíøit pomluvu, že jsem se jako protikandidát jeho nadøízeného prozatímního øeditele pøed radou dopustil údajnì zavádìjící informace ohlednì pøímého pøenosu z Velké Pardubické, když jsem si na dotaz rady dovolil kritizovat špatnou práci redaktorù, kteøí nepovažovali za vhodné informovat diváky Èeské televize o smrtelném zranìní Anatola, favorita a posledního zahranièního konì v dostihu, na pøedposlední pøekážce. Redakce www stránek ÈT se ani neuzardìla, když uveøejnila ostudné stanovisko Redakce sportu ÈT k údajné aféøe okolo dobìhu na VP. Ani Jiøí Balvín, jako prozatímní generální øeditel, ani nikdo jiný z ÈT, si nedovolili zveøejnit moji reakci, kterou jsem jim poslal obratem. Omluvy se v Èeské televizi zøejmì nepìstují a i nadále budou nežádoucí.nahlížím až nyní, že Rada ÈT a já by nebylo dobré a vyvážené manželství. Vìdìla to zøejmì i rada. Mnozí radní si totiž s oblibou pouštìjí na špacír zbyteènì silácké øeèi v neprospìch Èeské televize (a dokonce i vùèi fyzickým osobám) bez opory o relevantní fakta a argumenty. Musel jsem se smát, když mì pan radní Knížák na veøejném jednání pøiøadil mezi ty, kteøí se aktivnì angažovali v krizi okolo Èeské televize na pøelomu roku... neuvedl zdroj svých informací a dokonce na veøejném jednání Rady ÈT ani nestál o moji odpovìï. Nìkteøí radní se po mnoho mìsícù ukájejí tím, že s Jiøím Balvínem, jako prozatímním generálním øeditelem, hrají divadlo oblastní úrovnì - hru na èerné puntíky, vykøièníky, desetiprocentní srážky z platu a zdvižené ukazováèky. Je to nedùstojné. A kupodivu právì tito aktivisté se rozhodli pro Jiøího Balvína hlasovat. Od kultury vztahu mezi generálním øeditelem a Radou Èeské televize pøedevším se bude odvíjet budoucnost této televize. Mnozí z radních relativizují urychlenou volbu poukazem na údajnì nesnesitelný tlak, který byl a je na nì vyvíjen. Žádný z nich se však nebránil jedinou úèinnou obranou - zveøejnìním toho kdo, kdy, jak a na koho ve skuteènosti tlaèil, kdo koho a ve prospìch koho nepøípustnì a nesnesitelnì ovlivòoval apod. Poslanci pøed skuteèností, že rada, kterou zvolili, je pod tlakem, jen zavírají oèi.kdybych býval byl zvolen generálním øeditelem, tak bych spolu s úèinnou nápravou nedostatkù uvnitø Èeské televize trval i na odpovìdnosti za veøejnì vyslovené výroky. Veøejnì jsem to deklaroval na ètvrtletníku ITESu a naznaèil jsem to i v projektu. Bránil bych Èeskou televizi, byl-li bych byl pøesvìdèen, že si výtky a políèky nezaslouží, že jsou šíøeny nepravdivé skuteènosti, že jsou vyslovovány jen s cílem pøiživit se, poškodit, ukázat vlastní ramena bez opory o fakta... A trval bych pøípadnì i na soudním projednání a úèinné nápravì škod, došlo-li by k poškození osob nebo instituce. Dovedu si pøedstavit, že ani dnešní rada na takový dialog a zejména odpovìdnost není pøipravena, a proto se uchyluje pøed koncesionáøi Èeské televize mj. i k cenzurování jednotlivých (ve skuteènosti projednaných) bodù schváleného programu ze zápisu o jednání, poøádá v rozporu se zákonem tajná jednání (kupøíkladu v prùbìhu mého veøejného slyšení pøed Radou ÈT nebyly projednávány žádné skuteènosti, na které se vztahuje ochrana osobních dat nebo ochrana obchodního tajemství, souhlas s veøejným projednáním mé pøihlášky, jakož i uveøejnìním projektu jsem na žádost rady poskytl). Pøedseda Rady ÈT dokonce i na veøejných jednáních nedává hlasovat o jednotlivých návrzích èlenù rady, kteøí si to pozoruhodnì nechávají líbit. Mám pocit, že všichni tøi fináloví kandidáti jsme vytáèeli krásné piruety. Zahráli jsme si slušné divadlo. Veøejnost se bavila, ale ani rada ani novináøi se o skuteèné øešení problémù Èeské televize do hloubky nezajímali (mé veøejné slyšení bylo o deset minut proti stanovenému harmonogramu zkráceno pro vyèerpání otázek èlenù rady). Není mi jasné, kdo byl v tomto divadle režisérem a kdo vrátným. Netuším, co se odehrávalo za oponou, co ve skuteènosti tak znechutilo dnes již bývalého radního Svatopluka Karáska. Jistì to nebyl prostý fakt, že byl i tentokrát, jako už v životì mnohokrát pøedtím, pouze pøehlasován. Zastáváním menšinových stanovisek v daném èase, o jejichž správnosti byl hluboce pøesvìdèen, zatímco ostatní k nim teprve pozdìji pøicházeli, se zabýval celý život a mj. i proto, když se pozdìji ukázalo, že jeho názor byl správný a obèansky odpovìdný, získal zasloužené uznání. Náleží mu i nyní. Pøesto jsem popøál novì zvolenému øediteli do manželství s touto radou mnoho štìstí. Rada Èeské televize jako celek dává pøednost poddajnému øediteli, se kterým má svoji 11

12 zkušenost. Její - sám èasto chybující - pøedseda se dokonce veøejnì chlubí tím, že umí s jeho slabými stránkami pracovat... (sic!). Zákon mu však nic takového neukládá. Rada i novináøi (vèetnì Karla Steigerwalda M Dnes a dalších) vìdí, že zákon o vysílání ukládá všem televizím vytváøet nezávislý program. Vìdí, že minimálnì jeden ze ètyøiceti kandidátù se rád schází s politiky, nezajímá je (ani pana Steigerwalda?), o èem s nimi jako kandidát na generálního øeditele jednal, co jim slíbil apod. Odpovìï veøejnosti dluží novì zvolený generální øeditel i Rada Èeské televize. Radní vìdí, že takový øeditel je nebude zneklidòovat a pomùže jim mj. i v klidu pøežívat. Bude se ohánìt slovíèky jako restrukturalizace, o kterých za 25 let pøežívání v této televizi a v její komunistické pøedchùdkyni nezaèal ani pøemýšlet. Je záhadou, kde se najednou v jeho projektu vzala. Nám - ubohým koncesionáøùm - za naše peníze, natoèí mj. i Èetnické humoresky! Mùžeme jen podìkovat, koncesionáø a obèan má takovou televizi, jakou si zaslouží... Není to pøíliš radostná vize televize. V Praze, dne 2. listopadu 2001 ESTIVALY za námi P R O T O K O L ROZHODNUTÍ POROTY o udìlení cen na 27. roèníku Mezinárodního filmovém festivalu o životním prostøedí, pøírodním a kulturním dìdictví- EKO ILM 2001 Velká cena EKO ILMU Tajuplné Mamberamo / Mysterious Mamberamo režie: Pavol Barabáš, Slovenská republika za pøekvapivì originální a obrazovì pùsobivý portrét mizejících ekosystémù a pùvodních kultur, jejichž pochopení je hluboce významné pro existenci naší technologicky vyspìlé civilizace. Zvláštní cena poroty Obèan Kinský / Citizen Kinský režie: Olga Sommerová, Èeská republika za filmovì èistý portrét èlovìka, pro kterého zùstal po všech životních peripetiích pojem šlechtic duchovním vyjádøením odpovìdnosti a lásky ke svìøenému. Ceny v jednotlivých kategoriích: Publicistika, zpravodajství Nièitelé nádrží / Reservoir Raiders režie: Bruno Sorrentino, Velká Británie za snahu o objektivní zobrazení zdánlivì neøešitelných etnických konfliktù na Støedním Východì, prezentovaných na pøípadì omezených zdrojù vody. Dokument Outdoors: Poslední sedlák / Outdoors: The Last armer režie: Günter Andersen, Dánsko za originální zobrazení tradièního životního stylu 72letého farmáøe Borgeho na dánském venkovì. Vìdecký a vzdìlávací poøad Triumf života: Ti, kteøí pøežívají / Triumph of Life: The Survivors režie: Mark Lienfield, Velká Británie ilm názornì zpracovává schopnost adaptace života na zemi po biologických katastrofách - jako varování pro èlovìka. 12

13 Volná tvorba Ètyøi kroky dvojpùlka / our Steps Quarterturn režie: Erika Hníková, Èeská republika Tragikomický pøíbìh venkovské dívky, která sní o dráze modelky, vyniká autentièností a je výmluvným svìdectvím o dùsledcích falešnì nastavených ideálù konzumní spoleènosti. Cena za režii: Paviáni Gelada - Bitvy Stateèného srdce Gelada Baboons - The Battles of Braveheart režie: David Attenborough, Velká Británie za unikátní svìdectví o generaèní výmìnì v rodinì paviánù, zpracované s mimoøádným citem pro dramatiènost pøíbìhu. Cena za scénáø: Energie pro 21.století - Naše cesta do svìta obnovitelných zdrojù Energy for the 21st century Our Journey to a World of Renewable Resources scénáø: Vladimír Kunz, Èeská republika za pøedvedení argumentù nìkterých našich politikù, proè to nejde. Cena za kameru Pelikáni - Obøi africké oblohy / Pelicans - Giants of the African Sky kamera: Ernst Sasse, Nìmecko za poetické a poutavé obrazové vyjádøení ekologického aspektu života afrických pelikánù. Cena Ministerstva životního prostøedí Ošklivá kráska muréna / The Moray Eel - An Ugly Beauty režie: Steve Lichtag, Èeská republika za poetický pohled pod moøskou hladinu, kde se filmová kamera stává svìdkem porozumìní mezi rozdílnými živoèichy - èlovìkem a murénou. Cena mìsta Èeský Krumlov Las Vegas v Doupovských horách - Nedej se! Lasa Vegas in the Doupov Hills - Don t be a Pushover režie: Martin Sluneèko, Èeská republika za film, který poukazuje na ohrožení kvalitní krajiny Doupovských hor megalomanskými zámìry zábavního centra a odhaluje politicko - obèanský konflikt. Cena Transgasu, a.s., generálního partnera festivalu Model BIO režie: Karel Merhaut,Èeská republika Model BIO ukazuje problémy, houževnatost i úspìchy nìkterých sedlákù, kteøí se rozhodli jít cestou produkce ekologicky èistých potravin. Cena S ŽP Vetøelci z planety Zemì / Aliens from Planet Earth režie: Rob Sullivan, Amber Delahooke, Velká Británie za varování pøed následky invaze cizích druhù na ekologickou rovnováhu ekosystémù. Mezinárodní porota pracovala ve složení: Prof. akad. sochaø Vladimír Preclík (pøedseda), ÈR, Ing. Jarmila Hanáková, ÈR,Mgr. Alena Hynková, ÈR,Mgr.Kateøina Javorská, SR, Jan Barica Ph.D., D.Sc., Kanada, Mgr. Ján Oparty, SR, PhDr. Ivan Rynda, ÈR, Ing. Jaroslav Stoklasa, Csc., ÈR, Jan Uhde Ph.D. Professor Hamilton University, Kanada 13

14 34.roèník Mezinárodního filmového festivalu ITOUR ILM Karlovy Vary Ve dnech záøí 2001 probìhl 34.roèník nejstaršího filmového festivalu turistických filmù na svìtì TOUR ILM 2001, který se tradiènì konal v nejznámìjších èeských lázních, ve mìstì filmových festivalù - v Karlových Varech. Hlavním poøadatelem festivalu byla Èeská centrála cestovního ruchu, Mìsto Karlovy Vary ve spolupráci s agenturou Avant Promotion. Hlavními partnery festivalu byly AMERICAN EXPRESS, ARBO MEDIA a ÈSA. estival je èlenem Mezinárodního výboru filmových festivalù zamìøených na cestovní ruch (C.I...T.) se sídlem ve Vídni. ILMOVÁ SOUTÌŽ Letošní roèník zaznamenal rekordní úèast 102 zemí, které pøedstavily 365 snímkù a multimedii. Grand Prix festivalu získal thajský snímek LI E IS BEAUTI UL, který byl ocenìn již na festivalech v Cannes a na ITB Berlín. Do kategorie televizních snímkù se letos pøihlásilo 100 úèastníkù, což pøedstavuje 100% nárùst proti loòskému roèníku, pøièemž zájem zahranièních televizí o tuto soutìž stále vzrùstá. Cestopisné filmy u televizních divákù celého svìta ve velké oblibì, a proto televizní stanice se snaží uspokojit tuto poptávku širokou nabídkou tìchto filmù. V televizní kategorii zvítìzil snímek nìmecké televize ZD - Australien - Kontinent aus euer. Nad touto kategorií pøevzala záštitu Èeská televize, která rovnìž byla mediálním partnerem festivalu. Souèástí festivalu byla i soutìž v kategorii turistických webových stránek a CD ROMù z celého svìta. Vítìzem se stala webová stránka s názvem pøihlašovatel ICEP PORTUGAL. Mnoho tìchto stránek pøedstavuje špièku zejména svým. Odborníci vysoce ocenili nejen grafické a obsahové zpracování, ale i rychlost stránek. V té naše subjekty zatím zaostávají. TOUR ORUM Letošní roèník pøednášek Tourforum byl mj. obohacen o pøednášku s aktuální tématikou. Vedoucí zahranièního zastoupení ÈCCR v New Yorku Kateøina Pavlitová seznámila pøítomné se souèastnou situací v New Yorku. Nový marketingový zámìr ÈCCR na pøíští rok ROK ROK ÈESKÉ KUCHYNÌ. v rámci Tourfora pøedstavila PhDr.Nora Dolanská, øeditelka sekce marketing. Vyvrcholením festivalu bylo slavnostní pøedávání cen v Karlovarském divadle a následný slavnostní veèer mìsta Karlovy Vary Karlovy Vary a 300 let Grandhotelu PUPP. 35.roèník TOUR ILMu 2002 se bude konat TOUR ILM 2001 GRAND PRIX LI E IS BEAUTI UL,Thajsko Tourism Authority of Thailand, United Kingdom 1. kategorie Ibiza - The Island, Španìlsko ormento del Turismo, Ibiza antasy Korea, Korea Korea National Tourism Organisation, Germany Tirol-Land in the Mountaines, Rakousko Tirol Tourist Board - Cine Tirol, Austria 14

15 2. kategorie New Beijing Great Olympics, China Embassy of China, Czech Republic OMAN Emirates Airline, Czech Republic More room, USA American Airlines, Czech Republic 3. kategorie Australien - Kontinent aus euer ZD, Germany Bornholm mimo sezónu Afis, Asociace ilm a Sociologie, Èeská republika Travelling in Hungary NRK, Norway TV JURY PRIX ero eniè- projekt: CESTOMÁNIE ebio, Èeská republika PRIX EUROPEAN EDERATION O TOURIST PRESS Sydney & New South Wales, Australia Siam Travel, Czech Republic ENIT Olympic game Salt Lake City, USA Èeská Olympijská, Czech Republic PRIX REGION KARLOVY VARY Berlin-different every hour Berlin Tourismus Marketing, Germany PRIX IJET (tourist press) Nadja s legs,rakousko Austrian Airlines, Czech Republic PRIX MAJOR Karlovy Vary Breathe - Vancouver Tourism Vancouver PRIX CZECH TOURIST AUTHORITY Chequia un espejo de Europa Television Espanola S.A. MULTIMEDIA TOURIST ESTIVAL 2001 PRIX VZP ÈR ICEP Portugal, Czech Republic 15

16 Osmnáctý AGRO ILM v Nitøe Mezinárodní filmový festival AGRO ILM v Nitøe se letos konal pod heslem Lidem chléb a mír už poosmnácté ( ). Vznikl ještì jako èeskoslovenský a zdá se, že takovým zùstal dosud. Tøeba už proto, že organizaèní centrum je v Praze (EMERING ILM PRAHA), ale také proto, že i letos nejvíce filmù v soutìži bylo z Èeské republiky. Mezi devadesáti jich bylo ètrnáct (slovenských tøináct, po šesti z Kanady, Nìmecka, Polska a Portugalska, pìt z Irska, atd.). I tentokrát byl laskavým hostitelem festivalu Výzkumný ústav živoèišné výroby. Devítièlenná porota, jíž už tradiènì pøedsedal Dr. Dušan Roll (je jejím pøedsedou od prvního roèníku), mìla velmi tìžký úkol pøi hodnocení - soutìž totiž mìla letos mimoøádnì vysokou úroveò. Soutìžilo se v kategoriích: a) vìdecké a populárnì vìdecké, b) výukové a instruktážní, c) dokumentární a publicistické, d) informaèní a prestižní. Mezi ocenìnými snímky byly èeské videoprogramy zastoupeny jen jednou,zato navýsost viditelnì. Velkou cenu festivalu (Cena vlády Slovenské republiky) MAGNA MATER získal videoprogram L.V.A. vidìti - o pøírodì a lidech lednicko-valtického areálu. Byl natoèen ve studiu SKY ILM Prostìjov v režii Jarmily Kocourkové a Ivana Støíteského, který stál také za kamerou pøi realizaci snímku. Byl to už jeho tøetí pokus obstát v oèích mezinárodní poroty, letos se mu to podaøilo vrchovatì. Ocenìní nejvyšší cenou AGRO ILMU je výrazným zadostiuèinìním Ekologickému audiovizuálnímu centru, které se soustavnì vìnuje zajímavým lokalitám, èasto ohroženým bezohledností lidí a naproti tomu støeženým nadšenými ochranáøi pøírody. Nejinak v ocenìném snímku. Jeho hlavním hrdinou je nejen UNESCEM chránìná oblast, ve které se nachází nìkolik pøírodních rezervací, ale pøedevším lidé, kteøí tu žijí, normálnì hospodaøí, samozøejmì ekologicky. Zájem autorù je však širší - snaží se divákùm ukázat, že v krajinì pod lednickým minaretem mohou strávit pøíjemnou dovolenou a navíc získat nové, snad i pøekvapivé znalosti. Po deseti letech se èeský snímek doèkal opìt nejvyššího ocenìní na tomto mezinárodním festivalu. Ladislav Tunys SLOVENSKÝ HRANÝ ILM 2001 V nadväznosti na minuloroènú októbrovú prehliadku Slovenský hraný film 2000, ktorej vlaòajší nultý roèník bol nepriamym pokraèovaním prehliadky Slovenská filmová a televízna akadémia uvádza Výber slovenských filmov 90-tych rokov, sa tohto roku v bratislavskom Charlie centre konal prvý oficiálny roèník prehliadky Slovenský hraný film Prehliadku v termíne októbra 2001 organizovala Slovenská filmová a televízna akadémia (ïalej S TA) v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom, spoloènos ou Charlie s s. r. o. s finanènou podporou Ministerstva kultúry SR. Cie¾om prehliadky je pravidelne prezentova filmy, ktoré na Slovensku v príslušnom roku vznikli. Poèet filmov tohtoroènej prehliadky zodpovedá stavu slovenskej kinematografie a ako hovorí Ondrej Šulaj, prezident S TA: Èakali sme, že odbornej verejnosti i divákom predstavíme najmenej tri až štyri nové slovenské hrané filmy. Nestalo sa tak, a preto sme upustili aj od plánovaného ude¾ovania cien akadémie jednotlivým filmárskym profesiám. Prehliadka Slovenský hraný film 2001 uviedla v dvojdòovom programe dva celoveèerné hrané filmy: Hana a jej bratia (r. Vladimír Adásek, 2001) a Vadí nevadí (r. Eva Borušovièová, 2001). Pred projekciami spomínaných filmov boli ako súèas podujatia uvedené tri bloky animovaných filmov, ktoré prezentujú najnovšiu tvorbu študentov Katedry animovanej tvorby T VŠMU. Predstavilo sa osem krátkych animovaných filmov a cvièení: Ako sa kedysi pralo a možno aj bude pra (r. Michal Uhrín, 2001), Anatómia myšlienky (r. Peter Koš ál, 2000), Èo máš proti prasiatku (r. Michal Uhrín, 2001), Do dna (r. Jana Slovenská, 2001), Každodenná paša (r. Martin Snopek, 2001), Lýškylovenie (r. Michal Uhrín, 2001), Nieko¾ko statoèných (r. René Zálešák, 2000) a Vedie (r. Ivana Zajacová, 2000). V èase konania prehliadky sa uskutoènilo aj pravidelné Valné zhromaždenie S TA, na ktorého programe bola vo¾ba nového prezídia, ale aj aktuálne problémy slovenskej kinematografie (Slovenský audiovizuálny fond), ako aj samotný chod a èinnos S TA. S TA každoroène vyhlasuje aj film nominovaný za SR na Oscara. Tento rok nastala zmena, lebo v hlasovaní sa nevyjadrovali len èlenovia Prezídia S TA, ale všetci èlenovia akadémie, ktorí sa uzhodli, že za rok 2001 bude Slovensko bez nominácie na Oscara. 16

17 Vstup na všetky predstavenia prehliadky Slovenský hraný film 2001 bol vo¾ný. Prehliadka Slovenský hraný film 2001 sa už druhý rok v marazme slovenskej kinematografie vytrvalo pokúša prezentova tvorbu, ktorá v danom roku vznikla. Jej snaha je aktuálna aj v èase diskusií okolo návrhu Zákona o Slovenskom audiovizuálnom fonde. Ako hovorí Ondrej Šulaj: Nechceme zbytoène robi ve¾ký rozruch v èase, keï pôvodná tvorba nemôže kvantitou konkurova okolitým krajinám, dúfame však, že budúci roèník už môže by prelomový. Svedèia o tom aj pridelené granty, ktoré by mali naštartova pä až šes nových filmových projektov. Aj preto sa oplatí udržiava tradíciu týchto prehliadok. kontakt: Simona Nôtová-Tušerová, tel.: 02/ , , fax: 02/ , Závìreèná tisková zpráva 5. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmù Jihlava 2001 Podtitulem letošního festivalového roèníku je kratièká vìta: Myslet filmem. A trychtýø je jen hravým návodem pro dešifrování vìtšího množství významù, které jsou ve všem, co nás obklopuje, obsaženy. Lzeli s trychtýøem stejné vidìt najednou jinak, novì, pak i filmy mùžeme èíst rùznými zpùsoby. Marek Hovorka (øeditel festivalu) V pondìlí 29. øíjna 2001 ve byl slavnostnì zakonèen již 5. roèník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmù Jihlava Letošní roèník, ve znamení trychtýøe a s mottem Myslet filmem! navštívilo kolem 600 akreditovaných návštìvníkù. Poprvé se také kromì kina Dukla a Sokol konala pøedstavení na Malé scénì Horáckého divadla. Soutìž Èeská radost Cena pro nejlepší èeský dokumentární film 2001 V soutìžní sekci èeských dokumentárních filmù se pøedstavilo 6 snímkù: Panenka proti zbytku svìta - režie Jan Gogola ml. Nachové plachty - režie Miroslav Janek Hry prachu - režie Martin Mareèek / pøedpremiéra filmu Noèní hovory s matkou - režie Jan Nìmec Exprmntl KBH - režie Alice Rùžièková Starovìrci - režie Jana Ševèíková / svìtová premiéra estivalová porota, ve složení: Bohuslav Blažek (ekosociolog), David Èerný (výtvarník), Vladimír Just (divadelní a filmový publicista), Miroslav Kalina (zamìstnanec Èeských drah a.s., Jihlava), Peter Kerekeš (slovenský režisér), ilip Remunda (student Katedry dokumentární tvorby AMU Praha) a Karel Vachek (režisér, básník, malíø, pedagog AMU), udìlila Cenu pro nejlepší èeský dokumentární film 2001 filmu Martina Mareèka Hry prachu. Cena pro nejlepší dokumentární film roku 2001 je podpoøena metry barevného 16 mm filmu UJI, které vìnovala firma Ultralab a syn. Vítìzný film Hry prachu vznikal na podzim roku 2000 a pojednává o obou stranách konfliktu pøi událostech kolem pražského zasedání Mezinárodního mìnového fondu a Svìtové banky v pražském Kongresovém centru v záøí Martin Mareèek je studentem Katedry dokumentární tvorby AMU, dílny Karla Vachka. Cenu divákù získal také film Martina Mareèka Hry prachu. Cenu mìsta Jihlava za pøínos svìtovému filmu pøevzal již na zahájení festivalu z rukou primátora mìsta ing. Vratislava Výborného americký experimentální filmaø Jay Rosenblatt. Letos byla v Jihlavì uvedena jeho rozsáhlá retrospektiva. Dalším vzácným hostem festivalu byl mladý litevský režisér Audrius Stonys. Jeho vláèné meditativní dokumenty objevují krajinu východu, popisují rozklad a pád Sovìtského svazu, trauma svobody, cestu k víøe i jen prosté radosti vylidnìného venkova. 17

18 Své filmy na festival pøijeli pøedstavit také režiséøi Miroslav Janek, Helena Tøeštíková, Matìj Mináè, Pavel Koutecký, Jana Ševèíková, Jan Gogola ml., a další. K festivalu probìhl také bohatý a hojnì navštìvovaný doprovodný program (koncerty - švýcarští videoartisté - My Body Electric, Tam tam orchestra, Chorchestr, Jan Burian a divadelní pøedstavení souborù Divadlo Continuo, Buchty a loutky, Dekadentní divadlo Beruška, Koèovná divadelní spoleènost Klekíhopetry). V rámci festivalu letos poprvé v Èeské republice probìhla Burza námìtù (více informací pøikládáme ve zvláštní tiskové zprávì). estival Jihlava 2001 byl vìnován Andreji (Nikolaji) Stankovièovi. V Jihlavì, Závìreèná tisková zpráva Burzy námìtù Jihlava 2001 Datum workshopu , Pitching Místo konání : Jihlava, Vyšší odborná škola Burza námìtù je koncipována jako èást jihlavského festivalu dokumentárních filmù. Je to vzdìlávací projekt, který si klade za cíl vytvoøit most mezi producenty a investory ze zahranièí a èeskými autory. Domácím dokumentárním režisérùm by chtìl otevøít cestu k mezinárodním koprodukcím a nauèit je jak prosazovat své projekty na evropském filmovém trhu. Na rozdíl od mnohých teoretických semináøù jde o projekt èistì praktický - klade si za cíl vytipovat nejslibnìjší dokumentární projekty na domácí scénì a jejich autorùm pomoci pøi jejich prosazení na mezinárodní úrovni. Do workshopu zamìøeného na trénink prezentace projektù se pøihlásilo celkem 52 námìtù a z toho bylo vybráno 13. Z tìchto 13 bylo 9 èeských, 1 z Bulharska (Vladimír Andrejev), 1 z Polska (Grzegorz Pacek), 1 z Rumunska ( lorin Iepan) a 1 z Velké Británie (Dalia Neis). Workshop trval dva dny jeho lektory byli Paul Powels (Belgie) a Kein Klaassen (Holandsko). Režiséøi a producenti se uèili, jak mají své projekty prezentovat pøed commissioning editory. Autoøi mìli celý den na to, aby své projekty pøepracovali. V sobotu pøedstoupili pøed porotu, jejíž èleny byli producenti z 5 evropských televizních stanic - Jutta Krug (WRD/Arte), Christianne Philipe (RTB ), Wim Van Rompaey (Lichtpunt), Leena Pasanen (YLE Teema) a Antonín Trš (ÈT). Zahranièní hosti byli pøíjemnì pøekvapeni kvalitou našich námìtù a po skonèení fora projevili pøedbìžný zájem o námìty režisérù : R. Sedláèka (Children of the Revolution), K. Ètveráèka (The Man Who Painted the Sea), Radovan Slánský (My Erotic Village), M. Tomin (The Children of Disent),.Iepana (Cousin Werner) a D. Neis (Missing Meilich - Seeking Walter). Producenty Burzy námìtù byli - Andrea Prenghyová a ilip Remunda. Producenti by rádi celou akci zopakovali v rozšíøené podobì i v pøíštím roce. Letošní burza byla velmi pozitivnì pøijata jak hosty z ÈT, napø. programovou øeditelkou ÈT - Alenou Müllerovou, tak i zahranièními hosty. Projekt se uskuteènil ve spolupráci s European Documentary Network a byl podpoøen Eurekou Audiovisuel, British Councilem, a Delegation Valonie Brussel. Souèástí workshopu byl též otevøený semináø o evropských koprodukcích, který se konal v sobotu (Pozn. red.: stylista této zprávy by se mìl vrátit do základky a nauèit se èesky, mnohé výrazy by totiž napsal jak mu zobák narost! Inu - je to mládí, kterému dnes patøí svìt... ) 18

19 Pravidla ÈT pro spolupráci s autory a nezávislými výrobci I. ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ NÁMÌTÙ DORUÈENÝCH ÈESKÉ TELEVIZI Cílem Èeské televize pøi práci s námìty od autorù je pøedevším: zaruèit striktní dodržování pøíslušných právních pøedpisù, zejména autorského zákona;chránit autory námìtù pøed neodùvodnìnými procedurálními prùtahy a dlouhodobou nejistotou ohlednì pøípadné realizace jejich projektù;v souladu s posláním televize veøejné služby optimálnì využívat pøedložené námìty a na jejich základì dále rozvíjet pùvodní èeskou filmovou a televizní tvorbu.organizaèní struktura Èeské televize se specializovanými redakcemi, producentskými centry a tvùrèími skupinami pøináší výhodu v podobì kvalifikovaného rozhodování v první linii. Pro autora námìtu je výhodné, pokud adresuje svùj námìt vìcnì pøíslušné redakci (producentskému centru). Pokud adresuje námìt Èeské televizi v Praze jako instituci, pøidìlí jej vìcnì pøíslušné redakci nebo producentskému centru øeditelství programu nejpozdìji do pìti pracovních dnù od doruèení námìtu. O námìtech, adresovaných bez bližšího urèení televizním studiím Brno a Ostrava, rozhoduje hlavní producent. Hlavní producenti a šéfproducenti postoupí námìt nejpozdìji do pìti pracovních dnù od jeho doruèení vìcnì pøíslušné redakci nebo tvùrèí skupinì.za odpovìï autorovi (pøedkladateli námìtu) dále uvedeným postupem odpovídá šéfredaktor redakce nebo producent tvùrèí skupiny. Šéfredaktor nebo producent odpoví nejpozdìji do 30 dnù ode dne, kdy byl námìt do Èeské televize doruèen. Tato odpovìï mùže mít zejména následující podoby:sdìlení, že redakce (tvùrèí skupina) námìt odmítla - v tom pøípadì musí být povinnou souèástí odpovìdi vìcné zdùvodnìní; sdìlení, že redakce (tvùrèí skupina) se rozhodla pøedložit námìt do nabídky pro vysílací schéma ve stávající podobì - v tom pøípadì uzavøe s autorem smlouvu opravòující výhradnì Èeskou televizi k užití námìtu (pro sjednané zpùsoby užití) a zaplatí odmìnu. Do uzavøení písemné smlouvy má autor právo nabízet námìt i jiným subjektùm a záleží na nìm, zda je ochoten èekat (v závislosti na pøípravì vysílacího schématu) na definitivní odpovìï, tj. pøedložení smlouvy ze strany Èeské televize; má-li redakce (tvùrèí skupina) o námìt zájem, avšak tento dle dramaturgických pøipomínek vyžaduje úpravy, uzavøe s autorem smlouvu o vytvoøení díla a poskytnutí licence s uvedením požadavkù na úpravy. Je nepøípustné, aby Èeská televize výslovnì podmiòovala pøijetí námìtu zajištìním èásteèného èi úplného finanèního krytí ze strany autora (napø. zajištìním sponzora). Definitivní rozhodnutí, pøijaté pøi pøípravì vysílacího schématu a výrobního úkolu, sdìluje písemnì a bez zbyteèného odkladu autorovi námìtu producent, který námìt do vysílacího schématu nabídl. Od okamžiku pøidìlení námìtu šéfredaktorovi (producentovi tvùrèí skupiny) je šéfredaktor (producent tvùrèí skupiny) odpovìdný za veškerou komunikaci s autorem námìtu. Tato odpovìdnost je nepøenosná. 19

20 II. ZÁSADY VÝBÌRU SPOLUPRACUJÍCÍCH IREM (NEZÁVISLÝCH VÝROBCÙ) Èeská televize pøistupuje ke spolupráci s nezávislým výrobcem zejména tehdy, když nedisponuje vlastními kapacitami k realizaci plánovaného poøadu ve stanoveném èase,je nezávislý výrobce nositelem práv k námìtu vyrábìného poøadu, má zájem podílet se na jeho výrobì a nabízí Èeské televizi oboustrannì pøijatelné podmínky spolupráce,je nezávislý výrobce schopen realizovat projekt pøi zachování požadované kvality finanènì výhodnìji než Èeská televize ve vlastní produkci,nezávislý výrobce pøináší èásteèné finanèní krytí nákladù na výrobu poøadu (koprodukce) a za podmínek, respektujících platné interní pøedpisy Èeské televize, umožòuje projekt realizovat lépe, než by jej mohla uskuteènit Èeská televize ve vlastní produkci,èeská televize vyrábí poøad na základì akce, která by se jinak konala i bez její úèasti (koncert, divadelní pøedstavení atd.),je nezávislý výrobce nositelem technologie nutné pro výrobu poøadu a nabízí tuto kapacitu za prokazatelnì výhodných podmínek,nezávislý výrobce nabízí výhodnìjší ekonomické podmínky výroby poøadu ve srovnatelné kvalitì.rozhodnutí o vstupu do spoleèné výroby, koprodukce nebo zadání zakázky na výrobu poøadu je v kompetenci odpovìdného šéfredaktora (producenta tvùrèí skupiny). V pøípadech hodných zvláštního zøetele konzultuje šéfredaktor (producent tvùrèí skupiny) toto rozhodnutí se svým pøímým nadøízeným. Pro každou takovou spolupráci bude vyhotovena smlouva, jejíž nedílnou souèástí bude zejména scénáø, rozpoèet, výrobní plán a seznam štábu (herecké obsazení). Obligatorními podmínkami, jejichž bezvýjimeèné splnìní vyžaduje Èeská televize od všech nezávislých výrobcù spolupracujících na výrobì poøadù, jsou:dramaturgický dohled nad výrobou poøadu;kontrola koneèného vyúètování veškerých nákladù na výrobu poøadu;kontrola celkového rozpoètu a prùbìžného èerpání nákladù na výrobu poøadu;možnost neproplacení pøedem nedohodnutých vícenákladù;získání výhradní licence k užití poøadu sdìlováním veøejnosti, zejména vysíláním televizí na území ÈR. Pøi spolupráci s nezávislými výrobci se Èeská televize øídí obecnì platnými právními pøedpisy, zákonem è. 483/1991 Sb., o Èeské televizi, v platném znìní, zákonem è. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, Statutem Èeské televize, popø. Kodexem Èeské televize. ESTIVALY pøed námi ** 4. roèník Mezinárodního festivalu vìdeckých filmù - CINECIENCIA - se koná od 16. do 26. listopadu 2001 v rámci 12. mezinárodního festivalu dokumentárních filmu AMASCULTURA v Portugalsku. Naše velvyslanectví v Lisabonu ale obdrželo tuto informaci a formuláø pøihlášky až po termínu uzávìrky, která byla 30. záøí Pro pøípadné zájemce o úèast v dalším roèníku uvádíme následující kontakty: estival International do ilme Cientifíco, Centro cultural Malaposta, Rua Angola, Olival Basto, ODIVELAS, Portugal, tel , , fax , 20

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále

Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále Zápis z I. shromáždìní Spoleèenství vlastníkù jednotek (dále jen SVJ ) Datum konání: dne 10.9.2009 od 18:00 Místo konání: v základní škole T.G.Masaryka na Ortenovì námìstí 34 v Praze 7 Zapsal: Helena Rundová

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789

MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 MOTIVAÈNÍ DOPIS Ing. Pavel Jiroušek, Na Pøívoze 269/3, 500 12 Hradec Králové tel.: 495 123 456, mobil: 777 789 789 Informaèní centrum pro mládež Šafaøíkova 666/9 500 02 Hradec Králové V Hradci Králové,

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE

Holice 10. - 12.9. 1993 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE Mezinárodní setkání rádioamatérù Holice 10. - 12.9. 1993 Sborník pøíspìvkù HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE '93 H '93 HOLICE '93 HOLICE '93 HOLICE ' RADIOKLUB OK 1 KHL HOLICE I. 1)

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén.

Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. Ilustrace na titulní stranì: 9. stránka kalendáøe roku 2010, úèelové publikace vydané pro Lundbeck Èeská republika s.r.o. v nakladatelství Galén. POØÁDÁ: ÈESKÁ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÁ SPOLEÈNOST o.s.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001

Vaše zn.: Naše ZD.:. Vyøizuje V Praze dne. HEM-3516-24.9.01l26322 MUDr.Faierajzlová~CSc. 17. 10.2001 / MINISTERS' ZDRA VOTNICTVÍ, 128 01 Praha 2, Palackého nám. 4, pošt. pøihr. 81 Ministerstvo školství~ mládeže a tìlovýchovy øeditelka odboru 26 ing. Božena Suková Kannelitská 7 11 O 00 Praha 1 Vaše zn.:

Více

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP

INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP INSTRUKCE PRO BEZPROBLÉMOVÝ PRÙBÌH TESTOVÁNÍ 14. AŽ 21./29. KVÌTNA 2015 ÈJ MA OSP Do aplikace ScioDat mùžete vstoupit po zadání pøihlašovacích údajù na stránce: http://testovani.scio.cz Pøihlašovací údaje

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová

Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová Základ grafického manuálu Pirátské strany autor: Eva Tylšarová PIRÁTSKÁ STRANA LOGO CZECH PIRATES PIRÁTSKÁ STRANA Logo, které jsem navrhla je zjednodušený clipart laptopu, na jehož displeji je zobrazena

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 2 7 3 5 Kniha vyšla díky laskavé

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš

P R I X G R A N D. Králové. w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3. 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš G R A N D P R I X H r a d e c Králové w o r l d karate cup c z e c h r e p u b l i c a p r i l 2 0 1 3 27.-28. dubna 2013 nová hala Tøebeš th th 27, 28 april 2013 new hall Trebes for all categories Pozvání

Více

Jiøí Peèek Od CB k radioamatérùm provozní pøíruèka radioamatéra (pøepracované vydání) na èásti vìnované VKV spolupracoval František Loos, OK2QI 2000 Urèeno uživatelùm CB pásma, kteøí si chtìjí rozšíøit

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Svetozar Majce, Libor Kubica a kol. HOLICE MEKKA RADIOAMATÉRÙ Vychází jako vzpomínka na 20 let radioamatérských setkání v Holicích srpen 2010 Autoøi dìkují tímto svým spolupracovníkùm: Radku Zouharovi

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.*

tohoto listu. * Tato úèetní závìrka byla zpracována systémem GINIS(R) firmy GORDIC(R) spol. s r.o.* Ú È E T N Í Z Á V Ì R K A øádná X mimoøádná mezitimní * typ závìrky oznaète 'X' sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2010 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY Statutární mìsto Èeské Budìjovice Sídlo úèetní jednotky

Více

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl

Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek. VŠB-TU Ostrava František Helebrant. Antonín Šrédl Trifoservis Èelákovice Vladislav Marek VŠB-TU Ostrava František Helebrant Mostecká uhelná, a.s., Litvínovská uhelná, a.s.most Antonín Šrédl Asociace technických diagnostikù Èeské republiky Ladislav Hrabec

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM

NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM JAK SE STÁT ZDROJEM A AKTIVNÍM TVÙRCEM SVÉHO ŽIVOTA DRAGAN VUJOVIÈ NEJSILNÌJŠÍ MENTÁLNÍ ANTIDEPRESIVUM je skryté v klíèovém životním rozhodnutí OBSAH O autorovi... 4

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti

Èl. II Název a sídlo spoleèenství. ÈÁST DRUHÁ PØEDMÌT ÈINNOSTI SPOLEÈENSTVÍ Èl. III Správa domu a další èinnosti Sbírka zákonù è. 371 / 2004Strana 7589 Pøíloha k naøízení vlády è. 371/2004 Sb. Vzorové stanovy spoleèenství vlastníkù jednotek ÈÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Èl. I Základní ustanovení (1) Spoleèenství

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 25. øíjna 1999 Èástka 10 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 81. Jednotné

Více

JAN POŠTA DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Praha 2001 Jan Pošta DELPHI ZAÈÍNÁME PROGRAMOVAT Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována jakoukoli formou

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

PØÍLOHA za období : 12/2014

PØÍLOHA za období : 12/2014 Zpracoval: Ing. Kremerová Okamžik sestavení: 13.03.2015 11h16m 0s Strana: 1 PØÍLOHA za období : 12/2014 I È O :00083143 NÁZEV ÚÈETNÍ JEDNOTKY: Divadlo F.X.Šaldy Liberec,pøíspìvková organizace (v Kè, s

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH VÝZNAM OBCHODU JAKO ZAMÌSTNAVATELE Tento manuál byl vytvoøen v rámci projektu CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvìtvích. Hlavním

Více

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!

UNITÁØSKÉ LISTY!!!!! UNITÁØSKÉ LISTY!!!!!!! PERSPEKTIVY PROGRAM Z NEDÌLNÍCH PROMLUV POZVÁNKA NAD DOPISY ÈTENÁØÙ POZNÁMKA K VÝTAHOVÉ DEFINICI UNITÁØSTVÍ Jirka Šulc si zaslouží za svou výtahovou definici ocenìní (sama bych

Více

Dokumenty informace recenze

Dokumenty informace recenze Dokumenty informace recenze V rubrice Dokumenty uveøejòujeme pøeklad nových stanov IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions), které byly schváleny na konferenci v Jeruzalémì

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI 21. 2. HRADEC KRÁLOVÉ 28. 2. OSTRAVA 12. 3. BRNO 19. 3. PRAHA PØEDEVŠÍM

Více

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007

Výroèní zpráva. spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno. za rok 2007 Výroèní zpráva spoleènosti Computer Agency o.p.s. se sídlem Merhautova 26, 613 00 Brno za rok 2007 Úvodní slovo Computer Agency vznikla jako nezisková obecnì prospìšná spoleènost 22.12.1998 transformací

Více

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ

PŘIDANÁ HODNOTA LÁZEŇSTVÍ Sdružení lázeňských míst ČR ve spolupráci s Agenturou CzechTourism, městem Lázně Bělohrad a Lázněmi Bělohrad, a. s., pořádají 17. konferenci SLM ČR 27. a 28. listopadu 2014 TÉMA KONFERENCE: PŘIDANÁ HODNOTA

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru

Úøad prùmyslového vlastnictví. se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku PVZ. Název prùmyslového vzoru Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 Telefon: (02) 24 31 15 55, 20 38 31 11 Fax: (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA PRÙMYSLOVÉHO VZORU se žádostí o zápis vzoru do rejsøíku è. jednací,

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Prof. PhDr. Jaro Køivohlavý, CSc. Jaroslava Peèenková DUŠEVNÍ HYGIENA ZDRAVOTNÍ SESTRY Knihu odbornì posoudila a pøipomínkovala PhDr. Alena Mellanová,

Více

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR,

provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: zasahuje téměř 50 % území a tedy i obyvatel ČR, VAŠE REGIONÁLNÍ INFORMACE RTA Holding největší síť regionálních televizí v ČR, provozovatel regionálního vysílání na sdílených frekvencích s TV Prima: RTA JIŽNÍ ČECHY RTA JIŽNÍ MORAVA RTA OSTRAVA RTA VÝCHODNÍ

Více

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice

AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice AEROKLUB JESENÍK Letištì Mikulovice KOORDINAÈNÍ SMÌRNICE PRO UŽÍVÁNÍ VLNOVÝCH PROSTORÙ "DLOUHÁ VLNA 2007" Schválil: ing. Vít Reich, VLP Aeroklubu Jeseník Dne: 01.10.2007 Strana 1. ze 6 stran Koordinaèní

Více

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník

Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Nástroj 6.1.1 Hlavní dotazník Tento dotazník je souèástí prùzkumu, který je zamìøen na vaše zkušenosti a názory na rùznorodé otázky a témata související se zdravím, školou, návykovými látkami atp. Dotazník

Více

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce

CZ.1.07/2.2.00/07.0264. Prùvodce CZ.1.07/2.2.00/07.0264 Prùvodce odbornou studentskou praxí pro studenty fakulty managementu v otázkách a odpovìdích Proè bych mìl absolvovat studentskou odbornou praxi? Studentská odborná praxe je zaøazena

Více

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu

Statut festivalu. Článek 1.: Charakteristika festivalu Statut festivalu Článek 1.: Charakteristika festivalu 1.1. Finále Plzeň je festival českých a slovenských filmů. Jeho posláním je umožnit návštěvníkům festivalu v období jednoho týdne srovnání: současné

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 8 5 7 Mgr. Irena Pilaøová

Více

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY

VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY Edukaèní centrum praktické anatomie a Anatomický ústav LF MU v Brnì poøádá PREPARAÈNÍ KURZ VŠE O PALCI A MALÝCH KLOUBECH RUKY 5. - 6. 6. 2015 ve spolupráci s ÚVOD Vážené kolegynì a kolegové, tématicky

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Pavel Kras Tvorba textù na PC T602 a WORD 6 Pøíruèka je urèena pøedevším zaèáteèníkùm, kteøí se rozhodli proniknout alespoò na pokraj poèítaèové problematiky Pomocí této pøíruèky se nauèíte nejen ovládat

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Jiøí Král ØEŠENÉ PØÍKLADY VE VHDL HRADLOVÁ POLE FPGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY Praha 2010 Upozornìní! Vážení ètenáøi, na naší webové adrese: http://shop.ben.cz/cz/121309 v sekci download, se nachází soubory ke stažení:

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PhDr. Radmila Dytrtová, CSc., PeadDr. Marie Krhutová UÈITEL Pøíprava na profesi Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.:

Více

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR

Junáka - svazu skautù a skautek ÈR ØÁD PRO VZDÌLÁVÁNÍ ÈINOVNIC A ÈINOVNÍKÙ Junáka - svazu skautù a skautek ÈR Výchova a vzdìlávání èinovnic a èinovníkù Junáka patøí ke stìžejním úkolùm nás všech. Je to nejenom otázka rozhodující pro budoucí

Více

Provoz vodovodů a kanalizací

Provoz vodovodů a kanalizací pořádá pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a ministra životního prostředí Richarda Brabce konferenci Provoz vodovodů a kanalizací 3. - 4. listopadu 2015 AQUAPALACE Hotel Prague Praha Záštita:

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více