VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S. Sdlo: Klimentsk 17, Praha 1, Česk republika Kancelř: Gorazdova 20, Praha 2 Tel: Tel/Fax: IČO:

2 KDO JSME A CO DĚLÁME Nevldn neziskov organizace Gender Studies, o.p.s., byla založena jako nadace v Praze v bytě socioložky Jiřiny Šiklové v roce Od roku 1998 je obecně prospěšnou společnost. Gender Studies slouž jako informačn, konzultačn a vzdělvac centrum v otzkch rovnosti žen a mužů a jejich postaven ve společnosti. Prostřednictvm specifických projektů a zakzek aktivně ovlivňujeme změny týkajc se rovných přležitost v různých oblastech, jako jsou napřklad trh prce, veřejn a sttn sprva, rodinn politika, antidiskriminace apod. Naše bezplatn prvn poradna je otevřena veřejnosti, čelc diskriminaci z důvodu pohlav a/nebo věku a slaďovn rodinného a pracovnho života. Sloužme i jako konzultačn centrum pro zaměstnavatele v oblasti rovných přležitost a slaďovn osobnho a pracovnho života Pořdme konference, přednšky a diskuse s mldež, vydvme publikace a expertzy, organizujeme mediln kampaně a pravidelně i oslavy Mezinrodnho dne rovnosti žen a mužů 19. června. Prosazujeme rovné přležitosti mezi politickou reprezentac, mj. i účast v poradnch orgnech vldy a ministerstev. Prostřednictvm členstv v nrodnch i mezinrodnch stch se podlme na prosazovn rovných přležitost v širšm, i mezinrodnm kontextu. Knihovna Gender Studies, o.p.s., informačn centrum a archiv českého ženského hnut spravuje rozshlou kolekci knih, periodik a multimédi. Je největš knihovnou svého druhu v zemch středn a východn Evropy. Najdete ns také na youtube.com na kanlu GenderStudiesPraha a na Facebooku jako Gender Studies, o.p.s.

3 GENDER STUDIES, o.p.s. A ROK 2011 Jako každý rok, i rok 2011 byl pro Gender Studies, o.p.s. velmi nabitý a plný různorodých aktivit. I když jsme se v poslednch letech soustředili převžně na problematiku rovnosti žen a mužů na trhu prce, ani ostatn genderov témata nenechvme stranou. Rok 2011 přinesl pro organizaci nové téma gender a rozvoj. Dky projektu, který koordinovala mezinrodn sť KARAT, se nm podařilo otevřt diskuzi mezi NNO o problematice genderového rozměru rozvojové spoluprce. V roce 2011 bylo velmi diskutované také téma porodn péče. V publikaci Tělo v rukch společnosti jsme se zaměřili i na dalš oblasti reprodukčnch prv, jako jsou nucené sterilizace či problematika sexuln výchovy na školch. V roce 2011 jsme oslavili dvacté výroč Gender Studies - bylo to již v roce 1991, kdy v bytě socioložky Jiřiny Šiklové organizace vznikla. Jej zakladatelka je dodnes členkou sprvn rady a podl se na jejm rozvoji. U přležitosti oslav dvactého výroč proběhla diskuze o vývoji feminismu a genderových studi v České republice. Ačkoliv se všechny diskutujc shodly, že za dvacet let se krajina genderových studi a feminismu změnila k nepoznn a že došlo k etablovn oboru i rozšřen obecného povědom o genderových otzkch, nebyl to vývoj jednoduchý či jednoznačně progresivn. Jak poznamenala Marie Čermkov, ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd ČR, prosazen genderu a feminismu mělo dlč úspěchy, ale vždy, když se vyměn vlda, jsme zase na začtku, všechno je pryč. Ne dalš generace, ale tatž generace mus dělat znova a znova a znova totéž, je to hrozně nročné, to téma udržet." Kreativity jsme si užili při vytvřen časopisu G-bod, který jsme k dvactému výroč vydali a můžete si jej zakoupit v našem knihkupectv a Gender Studies tak finančně podpořit. Najdete zde témata, na kter většinou v projektech nezbýv kapacita, přesto je považujeme za velmi důležit: ženy a bezdomovectv, sexualita ve stř, různé feministické přstupy k prostituci apod. Vše doplněno vizulnm materilem od feministických umělkyň. Vedle genderové rovnosti jsme v roce 2011 otevrali téma stř, diskriminace na zkladě věku, klouben péče o děti s péč o osobu blzkou. Někteř zaměstnavatelé v ČR se již věnuj problematice sladěn prce a péče o malé dtě, soustřed se tedy pouze na rodiče, téma sklouben prce a péče pro osoby, které se staraj o osobu blzkou, ať už nemocné rodiče či partnera nebo partnerku, je pro ně pole neorané. Přitom zahraničn výzkumy dokazuj, že skloubit péči o nemocného rodiče a prci je těžš než skloubit prci s péč o dtě. V roce 2011 se nm podařilo podlet se na advokačnch aktivitch souvisejcch s genderovou rovnost v Evropské unii. Dky pozici mstopředsedkyně Evropské ženské lobby, kterou jsem zastvala, měla Gender Studies možnost účastnit se důležitých mezinrodnch setkn konaných evropskými institucemi nebo neziskovými stěmi. Pro mě samotnou bylo velmi inspirativn komentovat evropské dokumenty souvisejc s penzijnmi systémy a také spoluprce se Social Platform (sť podporovan Evropskou komis), kter se věnuje problematice podhodnocen péče. I dky těmto zkušenostem se v roce 2012 zaměřme na genderový kontext penzijn reformy či propojen péče a neplacené prce. Na zvěr bych chtěla poděkovat všem zaměstnankynm za důkladně odvedenou prci, všem spolupracovnicm a spolupracovnkům za jejich přnos a zejména sprvn radě, kter nm pomhala v nročných situacch, kterými organizace prošla - jmenovitě Marii Noe, Jiřině Šiklové a Petře Štogrové Jedličkové. Přeji přjemné čten a mnoho úspěchů do roku Za tým Gender Studies, o.p.s. Alexandra Jachanov Doleželov - ředitelka

4 Knihovna, archiv, dokumentačn centrum a informačn centrum Knihovna Gender Studies, o.p.s. pokrýv mnoho tematických oblast: feministické teorie, historie ženského hnut, žensk studia, mužsk studia, nsil na žench, beletrie, genderové aspekty sociologie, filozofie, nboženstv, psychologie, rodina, politický život a prvo, resp. legislativa. Počnaje rokem 2005 se jej fond začal specializovat na téma rovných přležitost žen a mužů na pracovnm trhu v České republice a Evropě. Katalog knihovny je dostupný on-line na pod odkazem knihovna. Čtenři a čtenřky mohou využt možnosti zapůjčen či prezenčnho studia vce než 9334 svazků knih převžně v anglickém, českém a německém jazyce, česk a cizojazyčn periodika a šedou literaturu. Uniktn součst knihovny je sbrka cenných literrnch materilů a dokumentů z počtků českého ženského hnut (Archiv Elišky Krsnohorské). Výročn zprvy Ženského výrobnho spolku a Minervy 1. dvčho gymnzia, jsou k dispozici k prezenčn výpůjčce na datových CD-ROM. Dlouhodobým clem knihovny a dokumentačnho centra je veřejnosti efektivně zpřstupnit co nejvce odborné literatury, beletrie, nových akvizic, dokumentů a knihovnických materilů, a elektronicky zpracovvat údaje o všech nabzených materilech. Hlavn činnosti v roce 2011 pokrývaly zejména standardn knihovnické a informačn služby půjčovn knih a dokumentů, konzultace, nkup nových dokumentů a literatury a rešeršn prce na zakzku, předevšm monitoring tisku na určit témata. Knihovna byla v roce 2011 pro veřejnost pravidelně otevřena 3 dny v týdnu: úterý čtvrtek: hod (18 hodin týdně). Po předchoz domluvě je možné knihovnu navštvit téměř kdykoliv. V obdob letnch przdnin byl provoz knihovny omezen na jeden den týdně, na středu od hod. Výjimku činil srpnový měsc, kdy v knihovně probhala rozshlejš rekonstrukce, tehdy byla knihovna pro veřejnost zavřena. Nvštěvnci a nvštěvnice Gender Studies mohou využvat přstup do plnotextové databze člnků Anopress, fondu šedé literatury (zprvy z konferenc, neoficilně publikované sttn a unijn materily), dle umožňujeme nvštěvnkům a nvštěvnicm infocentra připojen k internetu přes wi-fi. Celkový počet čtenřů a čtenřek k činil V roce 2011 bylo nakoupeno 189 nových knih, publikac a dokumentů. Jedn se předevšm o publikace z oblasti genderu a rovných přležitost na trhu prce, ve vzdělvn a výchově. Informačn materil zskv knihovna též prostřednictvm darů. Informačn centrum Informačn centrum m za úkol poskytovat literaturu a informace z oblasti rovných přležitost žen a mužů. Funguje v prostorch knihovny a zaměřuje se předevšm na otzky slaďovn rodinného a pracovnho života a diskriminace z důvodu pohlav a/nebo věku. Centrum mohli zjemci a zjemkyně navštvit v knihovně Gender Studies, Gorazdova 20 v úterý až čtvrtek od 12 do 18 hodin. Schůzku je možno sjednat telefonicky na čsle Knihovna spravuje tematickou databzi studentských bakalřských a diplomových prac z univerzit v ČR, lze v n zjistit, jaké studentské prce v oboru již byly napsny, vyhledat jejich původ a dle z nich čerpat. Databze je široké veřejnosti přstupn prostřednictvm (pod odkazem knihovna). On-line databze studentských prac je průběžně aktualizovna a doplňovna o nové prce. I nadle pokračuje komunikace a účast ve sdružen uživatelů knihovnho systému LANius (SKAT). Dky zapojen knihovny do souborného katalogu knihoven ČR a do souborného katalogu uživatelů automatizovaného knihovnického systému Clavius došlo k výraznému nrůstu meziknihovnch výpůjček. Knihovna vyřizuje okolo 5 meziknihovnch výpůjček týdně. Gender Studies využv Women s Thesaurus, který byl z angličtiny přeložen do českého jazyka a jsou v něm implementovny nové termny a dle termny, týkajc se prostřed České republiky. Překlad thesauru usnadňuje prci při katalogizaci dokumentů. Rozvoj knihovny byl dlouhodobě podporovn nadacemi Heinrich-Böll-Stiftung, Global Fund for Women a Ford Foundation. Velkým přnosem pro knihovnu a rozvoj dalšch aktivit informačnho centra byla účast v projektech podpořených z evropských programů Iniciativy Společenstv Equal, JPD3, OPPA a EEA/Norway Grants. Kromě nich je nutno zmnit i grant Slovak-Czech Women s Fund, přičemž v roce 2011 byl největšm přnosem Evropský sociln fond (OPLLZ).

5 V rmci informačnho centra fungovala i v roce 2011 bezplatn prvn poradna, kterou mohli využt lidé, kteř se ct být diskriminovni na zkladě pohlav a věku. Klienti a klientky mohou volat každé úterý od 9:00 do 11:00, a každý ptek od 16:30 do 18:30, kdy je k dispozici telefonick prvn poradna na telefonnch čslech a Otzky je také možné zaslat v průběhu celého týdne na ovou adresu nebo prostřednictvm webové strnky Veškeré dotazy zodpovd prvnička Martina Štěpnkov a Eva Fialov. Specializované genderové knihkupectv Součst knihovny je také specializované genderové knihkupectv, které se snaž pokrýt veškerou knižn produkci z oblasti gender studies a rovných přležitost vychzejc na českém trhu. Zroveň zpřstupňuje i publikace genderových organizac (výročn zprvy, publikace z konferenc, informačn materily jednotlivých neziskových organizac, ministerstev a univerzit, apod.). On-line knihkupectv Gender Studies Knihkupectv zahjilo činnost v prosinci roku Nabz knihy, publikace a informačn materily z oblasti gender a feminismu a knihy feministických autorek. Zjemci a zjemkyně si zde mohou objednat také publikace vydané genderovými organizacemi, které nejsou jinde dostupné. Většina publikac a letků je rozeslna zdarma pouze za poštovné. Paměť žen Paměť žen je dlouhodobým mezinrodnm projektem, který zahjila a koordinuje Gender Studies, o.p.s. Jeho idea byla formulovna v polovině 90. let. Projekt spočval v zaznamenvn životnch zkušenost a nzorů žen několika generac metodou oral-history a narativnch rozhovorů, jež umožňuje vypravěčkm, aby samy určily, co pokldaj ve svém životě za důležité, tj. co chtěj sdělit a zachovat pro budouc generace. Zkušenosti žen tak byly zaznamenané a zachované v uniktnm archivu. Jako paměť jsou nejen inspirujc pro dalš generace, ale předevšm v kontextu stle přetrvvajcho mužského modelu společnosti umožňuj porozumět, pochopit a akceptovat specifikum ženského přstupu ke světu, odstranit mnoh klišé a přispět nejen k diskuzi o rolch mužů a žen ve společnosti, ale i k nezbytným konkrétnm změnm přežitých genderových stereotypů. Informace o jednotlivých aktivitch a výstupech projektu na nrodn i mezinrodn úrovni lze nalézt na a Vzdělvac programy: přednšky, seminře, diskuze Setkn s Brendou Flanagan, americkou spisovatelkou a profesorkou literatury Křest publikace Tvř v tvř Ostatn přednšky a seminře Na podzim 2011 Gender Studies uspořdalo jako každý rok sérii seminřů a přednšek pro studenty a studentky Antioch College z Yellow Springs, USA pod vedenm jejich vyučujc Ivety Jusové. GS přizvala k vystoupen odbornice z neziskového sektoru, akademické obce (Sociologický ústav AV ČR) i dalš odbornky a odbornice na danou tematiku. Pro úspěšnost dvoutýdennho programu bude obdobný připraven i v roce 2012 pro dalš skupinu studentek a studentů této americké univerzity.

6 Publikace Gender Studies, o.p.s., vydané v roce 2011 Czech Official Development Assistance: displacement of gender at home and men s empowerment in Angola/Tomš Dopita., Gender Studies, 2011 G-Bod/ Časopis k přležitosti dvacetiletého výroč fungovn obecně prospěšné společnosti Gender Studies, 2011 Komparativn analýza situace v oblasti slaďovn rodinného a pracovnho života (čj a aj verze), Gender Studies, o.p.s., 2011 Malé obce za rovné přležitosti žen a mužů/gender Studies, o.p.s. s podporou Ministerstva vnitra ČR, 2011 Matky samoživitelky a jejich situace v České republice Sandwichov generace kombinovn prce a péče o zvislé členy rodiny (děti a seniory) / Jaroslava Hasmanov Marhnkov. Praha: Gender Studies, o.p.s., 2011 Prce z domova aneb v prci jako doma, Gender Studies, 2011 Půl na půl noviny: nezvislý občasnk Gender Studies. Vydno k přležitosti Mezinrodnho dne rovnosti žen a mužů Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilnch forem prce / Barbora Krčmřov, Irena Bejšovcov. Gender Studies, o.p.s., Praha 2011 Slaďovn osobnho a pracovnho života - Jak na to?/ Kateřina Machovcov, Gender Studies, 2011 Tělo v rukou společnosti / Anna Kotkov (ed.) Praha: Gender Studies, 1. vyd Vžné provozn důvody na straně zaměstnavatele jako překžka umožněn flexibilnch úprav pracovn doby / Lucie Othalov Věkov diverzita a věkov diskriminace v České republice: přehledov informace / Cozlov, K. (2011). Praha: Gender Studies. Informačn balček. (Vč. verze v anglickém jazyce.) Zpravodaj Rovné přležitosti do firem, pté speciln vydn, Gender Studies, o.p.s Ženy v technických a ICT oborech. Situace v ČR / Jaroslava Hasmanov Marhnkov, Michaela Svatošov. Praha: Gender Studies 2011 Informačn kampaně Čeho si cente vc? / plaktov kampaň o horizontln segregaci pracovnho trhu a platových nerovnostech Informačn kampaň s pohlednicemi a plakty k problematice slaďovn prce a rodiny, a to z pohledu zaměstnavatelů, ale i zaměstnaných. Plakty byly vylepeny ve fitness centrech ve velkých regionlnch městech (Plzeň, Ostrava a Brno), kromě toho kampaň běžela v MHD prostředcch v Liberci, Hradci Krlové, Českých Budějovicch a Brně.

7 Aktivity Gender Studies, o.p.s., v roce 2011 Mezinrodn den rovných přležitost žen a mužů června - slavila Gender Studies opět spolu s partnerskými organizacemi v Praze, Brně a Poděbradech. Ve všech třech městech byly umstěny informačn stnky, na kterých probhalo poskytovn poradenstv v oblasti prv a povinnost vzaných na slaďovn osobnho a pracovnho života a rovné přležitosti žen a mužů. K této přležitosti vyšly noviny Pul na půl, předevšm s tématem slaďovn, ale i dalšmi člnky o genderové rovnosti. Ty se rozdvaly na stncch spolu s balónky pro děti a dalšmi informačnmi materily Gender Studies. Gender Studies se 2. srpna opět připojila k oslavm Dne otců v pražské ZOO a zorganizovala soutěž Tatnkem na 30 minut, zn. aktivně. Na začtku listopadu proběhla konference Genderový kontext rozvojové spoluprce. Clem konference bylo mj. zprostředkovat hlas žen z Jihu, kterých se rozvojov spoluprce přmo dotýk, a přesto nejsou dostatečně slyšet. Konferenci předchzelo neformln setkn s Chipo Kanjo z malawijské Koalice žen žijcch s HIV/AIDS a Sarou Worku z Člověka v tsni v Etiopii. Obě ženy také později prezentovaly svoji prci a své země. V prosinci oslavila Gender Studies 20 let své existence. Na večrku v kavrně Potrv byl bohatý zbavný program a předchzela mu diskuse o vývoji feminismu a genderových studi v ČR, kde promluvily významné osobnosti současného českého feminismu. Účastnily se j socioložka a zakladatelka Gender Studies Jiřina Šiklov, spisovatelka a překladatelka Alena Wgnerov, ředitelka Sociologického ústavu Akademie věd ČR Marie Čermkov a ředitelka Gender Studies Alexandra Jachanov Doleželov. Diskusi moderovala novinřka a feministka Kateřina Jonšov. U přležitosti dvacetiletého výroč fungovn obecně prospěšné společnosti Gender Studies vyšel i časopis G Bod. Časopis navazuje na jedno z posln Gender Studies přinšet a diskutovat nov témata v oblasti genderové rovnosti. Jeho nzev k tomu odkazuje - je to bod protnut různých úvah o společnosti z genderové perspektivy. Je to také snad alespoň výchoz orientačn bod v některých aktulnch otzkch, jako je prostituce, transsexualita nebo třeba gender a stř. Je to g-bod, mytické msto slasti, kterou, jak doufme, budou čtenři a čtenřky při jeho čten prožvat. Témata, kter G Bod pokrýv: bezdomovectv a ženy, sexualita ve stř, prva lid s AIDS, diskuse nad feministickými přstupy k prostituci, feminismus a uměn ulice. Velk čst časopisu je věnovan výtvarným dlům současných feministických/(trans)genderových umělkyň a umělců (Gabriela Kontra a Dora Kubčkov, Jana Štěpnov, Michal Šiml, Tamara Moyzes, Anetta Mona Chisa & Lucia Tkčov a dalš) i beletrii (Zuska Kepplov aj.). Časopis obsahuje také do-it-yourself sekci s npady na výrobu potřeb feministické každodennosti. Časopis dotvřej skvělé ilustrace Markéty Hork. Zpravodaj Rovné přležitosti do firem Každý měsc vychzel elektronický zpravodaj Rovné přležitosti (do firem). Zpravodaj Rovné přležitosti (do firem) byl po dobu několika let určen zejména čtenřům a čtenřkm z prostřed komerčnch firem a přinšel informace využitelné v personalistice, rozvoji firemn kultury, managementu, styku s veřejnost, filantropie a dalšch oblastech. V tomto zaměřen pokračujeme i nadle s tm, že od roku 2011 jsme rozšřili tematický zběr tak, aby byl zpravodaj atraktivn a užitečný pro všechny (tedy nejen zstupce a zstupkyně zaměstnavatelů), kdo se zajmaj o oblast rovných přležitost žen a mužů ve společnosti. V roce 2011 vyšlo 12 čsel zpravodaje, a to v rmci projektů Slaďovn prce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele (do července 2011), Slaďovn soukromého a pracovnho života v mezinrodnm kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické stě a Na křižovatce pracovnho a osobnho života: možnosti a bariéry. Projekt Slaďovn prce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele navc v roce 2011 financoval vydn pté speciln tištěné verze časopisu, kter přinesla výběr těch nejlepšch člnků z elektronického zpravodaje za dobu trvn uvedeného projektu. Zpravodaj byl rozesln prostřednictvm databze Gender Studies. Archiv čsel je dostupný na kde je také možné přihlsit se k jeho odběru.

8 Témata jednotlivých čsel: 12/2011 LGBT v prci a rodině 11/2011 Genderově a věkově senzitivn marketing 10/2011 Muži a společnost 09/2011 Úřad roku /2011 Genderově podmněné nsil 07/2011 Rovné odměňovn žen a mužů 06/2011 Slaďovn z pohledu generace /2011 CSR 04/2011 Měřen a oceňovn podpory rovných přležitost ve firmch 03/2011 Gender a rozvoj 02/2011 Politiky péče 01/2011 Horizontln segregace trhu prce a genderov výchova mladých: Souvislosti Firma roku: Rovné přležitosti 2011 Firma roku: Rovné přležitosti je oceněn pro zaměstnavatele, kteř ve svých vnitřnch strukturch a procesech zohledňuj princip rovných přležitost pro ženy a muže. Oceněn se uděluje každoročně třem nejlepšm přihlšeným firmm. V roce 2010 bylo specilnm tematickým zaměřenm soutěže rovné odměňovn. Součst projektu je odborn konference, kde se vtězové soutěže vyhlašuj, a také poskytnut zpětných vazeb všem zúčastněným podnikům. V roce 2011 proběhla soutěž o nejlepšho zaměstnavatele na poli rovných přležitost již poosmé. Soutěž m své webové strnky (www.rovneprilezitosti.ecn.cz), které slouž nejen k informovn o průběhu projektu, ale i jako odborný zdroj k tématu rovných přležitost žen a mužů na trhu prce a slaďovn prce a soukromého života. Odborn porota: Hana Haškov - socioložka, Sociologický ústav Akademie věd ČR Štěpn Jurajda - ekonom, ředitel CERGE-EI Bra Kiliesov - mediln expertka, Fleishman-Hillard Dušan Martinek - personalista, vedouc Oddělen pro rozvoj lidských zdrojů a projektovou činnost ČMKOS Alexandra Jachanov Doleželov - genderov expertka, ředitelka Gender Studies, o.p.s. Vtězné firmy: 1. msto Česk spořitelna 2. msto dm-drogerie markt 3. msto IBM ČR 28. listopadu 2011 proběhla konference Rovné odměňovn, kde byly také vyhlšeny výsledky soutěže.

9 Soutěž Firma roku: Rovné přležitosti byla realizovna v rmci projektu Na křižovatce pracovnho a osobnho života: možnosti a bariéry, spolufinancovaného Evropským socilnm fondem, v rmci Operačnho programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a sttnm rozpočtem České republiky. Konference Rovné odměňovn proběhla za laskavé podpory a v prostorch společnosti T-Mobile. Úřad roku Půl na půl respekt k rovným přležitostem Od roku 2007 organizuje Gender Studies, o.p.s. ve spoluprci s Ministerstvem vnitra ČR oceněn Úřad roku Půl na půl"- respekt k rovným přležitostem, jehož clem je zvýšen citlivosti úřadů k problematice rovnosti žen a mužů a podpora zaveden principů gender mainstreamingu do prce a praxe úřadů. V roce 2011 proběhl ptý ročnk. Hlavnm tématem tohoto ročnku byly programy na podporu slaďovn rodinného a pracovnho života zaměstnanců a zaměstnankyň úřadů, ale také občanů a občanek daných lokalit a regionů. Kritéria pro hodnocen úřadů: Počet žen ve vedoucch funkcch ve vztahu k celkovému počtu žen v úřadu Existence antidiskriminačnch opatřen uvnitř úřadu Zohledněn aspektů rovnosti žen a mužů a gender mainstreamingu v oficilnch i vnitřnch dokumentech úřadu (pracovn řd, vnitřn platový předpis, etický kodex) Opatřen úřadu zaměřen na slaďovn rodinného a pracovnho života a clen na zaměstnance/ zaměstnankyně úřadu a občany/ občanky. Vtězné úřady byly vyhlšeny 9. června 2011 na konferenci Rovné přležitosti, kterou pořdalo Ministerstvo vnitra ČR. Vtězné úřady: V kategorii krajských úřadů: 1) Krajský úřad kraje Vysočina 2) Magistrt hlavnho města Prahy 3) Krajský úřad Karlovarského kraje V kategorii obc III. typu: 1) Úřad městské čsti Praha 18, 2) Magistrt města Mostu, 3) Magistrt města Jihlavy. V kategorii obc II. typu: 1) Městský úřad Studénka 2) Městský úřad Jlové u Prahy 3) Městský úřad Kdyně V kategorii obc I. typu: 1) Staňkovice, 2) Proseč pod Ještědem, 3) Krajkov. Oceněn Úřad roku probh v úzké spoluprci s Ministerstvem vnitra ČR.

10 Projekty, realizované Gender Studies, o.p.s., v roce 2011: Na křižovatce osobnho a pracovnho života: možnosti a bariéry Projekt začal v listopadu 2010 a potrv do řjna Realizované aktivity se zaměřuj na zaměstnavatele, které se snaž vzdělvat v problematice rovných přležitost a motivovat k vytvřen pracovnch podmnek umožňujcch zejména rodičům malých dět slaďovat osobn život s pracovnm. Zroveň nevynechv ani zaměstnané rodiče a rodiče vracejc se z mateřské a rodičovské dovolené zpět na pracovn trh, kterým partnerské organizace poskytuj poradenstv. V roce 2011 vznikla v rmci projektu Sť firem, kter slouž jako platforma pro zaměstnavatele, kde se setkvaj s expertkami Gender Studies i s dalšmi zaměstnavateli, se kterými sdl své zkušenosti a čerpaj inspiraci v oblasti praktické podpory rovných přležitost žen a mužů a slaďovn osobnho a pracovnho života. Diskutovat o této problematice mohou i na Intranetu pro zaměstnavatele, který nabz možnost komunikovat o tématu pomoc internetu. Partnerské organizace uspořdaly kulaté stoly pro rodiče, kteř zde diskutovali o bariérch, kterým čel při nvratu na trh prce a o možnostech, které vid v roli zaměstnavatelů, obc, sttu, ale i u sebe samotných. Zjištěn z kulatých stolů slouž jako jeden ze zdrojů pro připravovanou publikaci o zaměstnvn rodičů. V Poděbradech a okol byla certifikovna Msta přtelsk rodině veřejné prostory, které vtaj rodiče s dětmi může jt o restaurace, kavrny, knihovny, úřady, zkrtka msta, kter rodičovstv nevnmaj jako hendikep své klientely. V rmci projektu proběhl ročnk 2011 soutěže o oceněn Firma roku: rovné přležitosti, který byl tentokrt zaměřený na oblast rovného odměňovn. V Poděbradech a Olomouci se slavil Mezinrodn den rovnosti žen a mužů, v prosinci proběhla v těchto městech prvn vlna informačn kampaně v MHD, zaměřen na rovné odměňovn. Klčové aktivity: Sť firem sdlejcch zkušenosti z oblasti harmonizace prce a rodiny a rovného odměňovn Firma roku: Rovné přležitosti - ročnk 2011 věnovaný rovnému odměňovn Vytvořen a implementace nstrojů a opatřen pro sladěn osobnho a pracovnho života a pro odstraněn platových nerovnost Zpracovn studie nkladů a zisků programů zaměřených na sladěn osobnho a pracovnho života a rovné odměňovn Certifikt Msto přtelské rodině Tematick informačně-vzdělvac kampaň Partneři projektu: MC Heřmnek Olomouc, MC Rodina a dtě Poděbrady. Podpora realizace partnerstv k rodinné politice na mstn a regionln úrovni a procesů komunitnho plnovn v oblasti slaďovn pracovnho a rodinného života. V partnerstv s Centrem komunitn prce v Úst nad Labem dokončila v roce 2011 Gender Studies dvouletý projekt, jehož hlavnm clem bylo otevřt diskusi a změnit povědom o tématu sladěn profesnho a rodinného života v regionu. Proběhlo několik seminřů a diskusnch stolů pro veřejnost, zaměstnavatele a orgny sttn sprvy a samosprvy s clem informovat o opatřench pro slaďovn a flexibilnch formch organizace prce s clem rozvjet a podpořit procesy komunitnho plnovn na úrovni krajů a obc. Ve spoluprci se zahraničnmi hosty byly v projektu prezentovny přklady dobré praxe, např. německý model uskupen přtelských rodině. V červnu proběhla v Úst nad Labem mezinrodn konference: Lokln prorodinn politika a slaďovn rodinného a pracovnho života přklady dobré praxe z ČR a ze zahranič. Zazněly zde zahraničn i mstn přspěvky na téma mstnch opatřen na podporu rodiny, byli představeni češt i zahraničn zaměstnavatelé

11 přtelšt rodinm. Byla oceněna tři Msta přtelsk rodině z Ústeckého a Libereckého kraje a představena mstn iniciativa FÓRUM PRO RODINU. Jako součst programu vznikla také sť a databze mst, kter zskvaj certifikt Msto přtelské rodině v Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt byl financovn z prostředků ESF prostřednictvm Operačnho programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze sttnho rozpočtu ČR. Podpora rovných přležitost žen a mužů a slaďovn pracovnho a rodinného života na Krajském úřadě Krlovéhradeckého kraje Po celý rok 2011 byla Gender Studies, o.p.s. partnerem Krajského úřadu Krlovéhradeckého kraje v projektu, který usiluje o zavděn principu rovných přležitost žen a mužů do činnosti krajského úřadu v pozici významného zaměstnavatele (téměř 400 zaměstnanců a zaměstnankyň) a současně významného orgnu veřejné sprvy. Cle projektu Hlavnm clem projektu je vytvořit strategii podpory rovných přležitost a slaďovn pracovnho a rodinného života na Krajském úřadu Krlovéhradeckého kraje. Dlč cle jsou: 1. vyhodnotit fungovn Krajského úřadu z hlediska uplatňovn principu rovných přležitosti žen a mužů, zjistit potřeby zaměstnankyň a zaměstnanců v oblasti slaďovn pracovnho, rodinného a osobnho života, analyzovat stvajc situaci a odkrýt možnosti krajského úřadu v pozici zaměstnavatele, 2. implementovat priority v oblasti podpory rovných přležitost žen a mužů do činnosti Krajského úřadu jakožto významného zaměstnavatele a současně orgnu veřejné sprvy, 3. nastavit vhodné podmnky pro slaďovn pracovnho, rodinného a osobnho života zaměstnankyň a zaměstnanců Krajském úřadu. Tento projekt je financovn z prostředků ESF prostřednictvm Operačnho programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze sttnho rozpočtu ČR. Slaďovn prce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele V červenci 2011 skončil projekt Slaďovn prce a rodiny: možnosti a perspektivy pro zaměstnavatele spolufinancovaný Evropským socilnm fondem, v rmci Operačnho programu Lidské zdroje a zaměstnanost, a sttnm rozpočtem České republiky, který běžel od srpna roku Cle projektu: Clem projektu bylo vyvjet a prosazovat u zaměstnavatelů v regionech nové nstroje umožňujc slaďovn pracovnho a rodinného života zaměstnanců a zaměstnankyň. Projektové aktivity se zaměřovaly na dosud opomjené typy firem a sektorů: malé a středn podniky, výrobn sektor a sektor obchodu a služeb. V rmci projektu probhaly aktivity, které pozitivně motivovaly zaměstnavatele k zavděn programů na podporu slaďovn soukromého a pracovnho života a které jim poskytovaly konkrétn metody jejich implementace a informace o jejich dopadech na firmu. Rok 2011: Zaměstnavatelům jsme v rmci projektu i v roce 2011 nabzeli na mru šité firemn tréninky a konzultace v oblasti programů slaďovn prce a rodiny a rovných přležitost žen a mužů (úpravy pracovnho času a msta, firemn zařzen péče o děti, management mateřské a rodičovské dovolené, atd.)

12 V březnu 2011 byla spuštěna projektov informačn kampaň, v jejmž rmci vznikly pohlednice a plakty spojené s problematikou slaďovn prce a rodiny, a to z pohledu zaměstnavatelů, ale i zaměstnaných. Plakty byly vylepeny ve fitness centrech ve velkých regionlnch městech (Plzeň, Ostrava a Brno), mimo to, kampaň běžela v MHD prostředcch v Liberci, Hradci Krlové, Českých Budějovicch a Brně. V prostorch Goethe Institutu v Praze proběhla druh projektov konference. Nesla nzev Slaďovn prce a rodiny: flexibiln formy prce důraz byl kladen na možnosti flexibility v odvětvch výroby, služeb a maloobchodnch řetězců, kde jsou z povahy prce podmnky ke sladěn profesnho a rodinného života značně ztžené. Na jaře roku 2011 byla zveřejněna na webových strnkch databze dobrých firemnch prax týkajcch se podpory rovných přležitost a harmonizace osobnho a rodinného života v komerčnm sektoru v ČR. Vzniklo dle několik projektových publikac prvn expertza se zaměřenm na genderové aspekty problematiky agenturnho zaměstnvn, metodika pro firmy s nzvem Prce z domova aneb v prci jako doma, kter poukazuje na specifika řzen tzv. home office a nakonec informačn balček věnovaný tématům samoživitelstv a sendvičové generace. Důležitým nstrojem diseminace projektových výstupů a informac byl po celou dobu trvn projektu zpravodaj Rovné přležitosti do firem, konkrétně jeho speciln projektov rubrika Rovné přležitosti v opomjených sektorech. Slaďovn soukromého a pracovnho života v mezinrodnm kontextu: výměna know-how a rozvoj tematické stě Nstroje a cle Mezinrodn projekt je zaměřen na vytvřen a ověřovn nstrojů pro slaďovn rodinného a osobnho života pečujcch. Hlavnm nstrojem je mezinrodn tematick sť, složen z různorodých aktérů (nevldnch neziskových organizac a jejich st, zaměstnavatelů, tvůrců politik a pečujcch osob), kter m za úkol identifikovat podmnky pro úspěšnou adaptaci přkladů dobré praxe ze zahranič. Clem projektu je poslit postaven ohrožených osob na trhu prce a poslit neziskové organizace, které s těmito clovými skupinami pracuj. Rok 2011 V roce 2011 byla vydna komparativn analýza situace v oblasti slaďovn rodinného a pracovnho života pečujcch osob. Šlo o porovnn stavu v zemch zapojených do projektu, tedy Českou republiku, Polsko, Slovensko a Německo. V květnu 2011 proběhl v Praze mezinrodn workshop Slaďovn prce a rodiny z mezinrodn perspektivy. Akce poskytla účastnicm a účastnkům z České republiky, Polska, Německa a Slovenska možnost sdlet pozitivn i negativn zkušenosti týkajc se zapojen pečujcch osob, zejména však rodičů malých dět, na trhu prce. V projektu vznikla tematick sť, jejmž clem je přenšet zkušenosti a know-how mezi jednotlivými členy jak z neziskového, tak komerčnho a akademického sektoru. Zastoupeny jsou také odbory a pečujc osoby. Sť se vždy setkv nad konkrétnm tématem, které otevřou přednšejc experti a expertky, a diskutuje se nad konkrétnmi možnostmi řešen daného problému (slaďovn pro rodiče malých dět, pro sendvičovou generaci apod.) a nad dalš spoluprac. V rmci projektu bylo také poskytovno socilně prvn poradenstv pro pečujc prostřednictvm telefonické a on-line poradny a prostřednictvm osobnch konzultac na akcch pro veřejnost (MDR) i během celého roku. Vznikl web materskarodicovska.cz, který obsahuje relevantn informace o prvnch aspektech mateřské a

13 rodičovské dovolené, o zaměstnvn rodičů malých dět a jejich prvech, a praktické tipy, jak slaďovn zvldat. Vzdělvac aktivity v tomto roce realizoval partner projektu, Fórum 50%, o. s. To uspořdalo 6 seminřů na téma komunln a regionln politiky pro ženy na rodičovské dovolené, vracejc se z rodičovské dovolené a matky malých dět, které mohou ovlivnit možnosti sladěn osobnho a pracovnho života sebe a dalšch žen žijcch v okol svým vstupem či aktivitami prvě v komunln politice. V rmci této aktivity vznikl výukový materil Jak se zapojit do děn ve městě či obci. Projekt je financovn z prostředků ESF prostřednictvm Operačnho programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze sttnho rozpočtu ČR. Partneři projektu: Fórum 50 %, o. s., Rodina a dtě, o. s., Aspekt, KARAT Coalition, Technische Universität Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs). Rodinn politika a rovné přležitosti žen a mužů v ČR Hlavnm změrem projektu bylo poslit a rozvinout odbornou a veřejnou diskuzi na téma rodinné politiky a ve spoluprci s týmem expertů a expertek připravit koncepci možných změn a nvrhů, které mohou přispět k modernizaci rodinné politiky v České republice v celé jej komplexnosti. Středem zjmu nebyla jen samotn podoba mateřské a rodičovské dovolené, kter tvoř pteř koncepce rodinné politiky, ale rovněž dalš aspekty: zařzen a služby péče o děti, rovné přležitosti na trhu prce a ve společnosti, flexibilita trhu prce a zajištěn pracovnch prv a nvaznosti úpravy rodinné politiky na důchodový systém apod. Tohoto cle bylo dosahovno prostřednictvm odborných analýz a diskuz uvedených témat. V projektu Gender Studies, o.p.s. spolupracovala s experty a expertkami z různých oblast. V roce 2011 jsme uspořdali kulatý stůl na téma Zařzen péče o děti, který navštvilo 20 odbornků, odbornic, vědeckých pracovnků a pracovnic, politiků, političek, zstupců měst a obc. Clem bylo zjistit největš současné problémy, které se v oblasti péče o předškoln děti objevuj, mluvit se zstupkyněmi různorodých subjektů, o.p.s., lesnch školek, firemnch školek, rodinných center apod. a se zjištěnými podněty nadle pracovat a prosazovat jejich změny. Dle se Gender Studies, o.p.s. zaměřilo na prosazovn nových témat do oblasti rodinné politiky, např. termn sendvičov generace, na analýzu reforem a monitoring změn v oblasti rodinné politiky a na lobbyingovou činnost clenou komunikaci s těmi politiky, kteř usiluj o prosazen změn. Projekt je finančně podpořen Nadac Open Society Fund Praha z programu Společnost, muži a ženy z aspektu gender. T-mobile: Zvyšovn prvnho povědom v ČR o problematice rovného zachzen a diskriminace Společnost T-mobile podpořila telefonickou a on-line prvn poradnu Gender Studies, o.p.s. (www.rovneprilezitosti.cz). Zkušené prvničky zde nabzej radu a pomoc při řešen obtž týkajcch se diskriminace na zkladě pohlav a věku na pracovnm trhu. Byla aktualizovna prvn analýza úprav mateřské a rodičovské dovolené pro rok S prvn analýzou pracuje Gender Studies, o.p.s. nadle v dalšch advokačnch a lobbyingových aktivitch a je zkladem prce prvniček. Vznikla elektronick publikace Sen nebo realita: psychologické aspekty flexibilnch forem prce. Praktick publikace přitažlivým jazykem upozorňuje na psychologické aspekty flexibilnch forem prce a je určena pro zaměstnance, kteř o těchto formch prce uvažuj a nemaj s nimi dosud ždné zkušenosti. Tělo v rukou společnosti reprodukčn prva žen a mužů v České republice V listopadu 2011 vyšla dalš ze série analýz na vybran témata), které Gender Studies s podporou nadace Heinrich-Böll-Stiftung každoročně vydv. Publikace se zaměřila na reprodukčn prva žen a mužů. Soubor textů obsahuje prvn, sociologické a mediln analýzy nejen porodnictv a porodn péče, ale také napřklad nucených sterilizac či statě o problematice sexuln výchovy nebo o potratech migrantek.

14 U přležitosti vydn se uskutečnila panelov diskuze na téma Obraz porodnictv, porodů a porodnch asistentek v české společnosti - Informace, představy a stereotypy. Vystoupily na n Zuzana Candigliota, prvnička Ligy lidských prv, Ema Hrešanov, socioložka ze Zpadočeské univerzity v Plzni, Kateřina Jonšov, publicistka a aktivistka, Petra Sovov, předsedkyně Hnut za aktivn mateřstv, členka pracovn skupiny Porodnictv v rmci České ženské lobby Publikace Tělo v rukou společnosti je v tištěné podobě k dostn v knihovně nebo v on-line knihkupectv Gender Studies. V rmci projektu uspořdala Gender Studies a Komunitn centrum Kampa projekci filmu Porodn pln a nslednou besedu (nejen) o problematice porodnictv s jednou z tvůrkyň, Gabrielou Kontra a Petrou Sovovou z Hnut za aktivn mateřstv. Projekt je financovn nadac Heinrich-Böll-Stiftung. Mezinrodn projekty v nichž je Gender Studies, o.p.s. partnerskou organizac, realizované v roce 2011: Connect! ženy z východu, jihu a zpadu pro rozvoj Projekt spojuje genderové a rozvojové nevldn organizace ze středn a východn Evropy - České republiky, Slovenska, Bulharska a Rumunska a aktivistky ze Subsaharské Afriky. Důvodem takového propojen je potřeba silné koalice spřzněných organizac pro to, aby při tvorbě rozvojových politik i realizaci projektů v rozvojových zemch nedochzelo k opomenut genderového hlediska. Projekt byl realizovn v letech 2010 a 2011 (projekt byl ukončen na konci března 2012). Nezapomnat na genderovou rovnost v rozvojové spoluprci je velmi důležité, protože rovné přležitosti žen a mužů jsou zkladnm lidským prvem a hraj zsadn roli při snižovn chudoby. Jak upozorňuje zprva koalice Social Watch (sť občanských organizac, kter vznikla s clem připomnat vldm jejich zvazky mj. v oblasti boje s chudobou a rovných přležitost prv žen a mužů), genderov nerovnost ve světě stle přetrvv. Vce jak polovina všech žen žije v zemch, kde v oblasti genderové spravedlnosti nedošlo v poslednch letech ke zlepšen. Přestože ženy představuj nejpočetnějš hnac slu ekonomického růstu, jsou zroveň i nejméně doceněné a krize (včetně posledn, finančn), m největš dopad prvě na ně. Ženy dle výzkumů významně přispvaj k přjmům domcnost a proto segregace pracovnho trhu a nerovné postaven žen maj ve svém důsledku dopad na celé rodiny, nejen na ženy samotné. Vlda ČR přijala mezinrodn zvazky v oblasti rozvojové spoluprce. Podle zprvy koalice z roku 2010 však objem prostředků na rozvoj v České republice klesl oproti 249 mil. USD v roce 2008 na 224 mil. USD v roce 2009, z čehož je zřejmé, že zvazek doshnout 0,33 procentnho podlu HND na oficiln rozvojovou spoluprci do roku 2015 je nerelný. I na tuto situaci reaguje projekt Connect! Na sklonku roku 2011 proběhlo v České republice a na Slovensku setkn neziskových organizac a dalšch subjektů z oblasti rozvojové spoluprce a genderu s clem zvýšit zjem a porozuměn těmto tématům u veřejnosti a apelovat na vldu k tomu, aby plnila to, co slbila a k čemu se jak morlně, tak politicky- zavzala. V České republice projekt realizuje společnost Gender Studies, o.p.s. ve spoluprci s Asociac pro rovné přležitosti. Hlavnm realiztorem projektu na evropské úrovni je sť genderových nevldnch organizac ze středn a východn Evropy KARAT. V rmci projektu vznikly nsledujc materily, k dispozici ke stažen v PDF: Klimatické změny: Nejsilněji jsou zasaženy ženy v rozvojových zemch Genderov rovnost a rozvojov spoluprce v Evropské Unii Nejmenšm člnkem globlnch dodavatelských řetězců je neviditeln žena

15 Rozvojov pomoc i pro ženy Czech Official Development Assistance: displacement of gender at home and men s empowerment in Angola GeCo - Zvyšovn kompetenc expertů a expertek na rozvoj lidských zdrojů v soukromých podnicch a institucch tercirnho vzdělvn v oblasti rovnosti žen a mužů Mezinrodn projekt sedmi partnerských organizac ze šesti zem Evropy běž od roku 2010 a jeho clem je usnadnit odbornkům a odbornicm na řzen lidských zdrojů zavděn technik prosazujcch rovnost žen a mužů u nich na pracovišti. V roce 2011 proběhlo on-line dotaznkové šetřen v každé zemi mezi personalisty/-kami s clem zjistit jejich potřeby při prosazovn opatřen na podporu rovnosti žen a mužů v jejich organizacch. Byla vydna Zprva o stavu rovnosti žen a mužů na pracovišti v partnerských zemch. Začala vznikat online sada nstrojů s praktickými přklady opatřen pro podporu rovnosti žen a mužů, které by mohly organizace napřč Evropou zavdět, ze všech partnerských zem a různých sektorů včetně instituc tercirnho vzdělvn a center výzkumu. V prosinci proběhla pilotn setkn s HR manažery a manažerkami s clem ověřit funkčnost vznikajcho toolkitu. Všechny výše zmněné výstupy projektu a dalš informace jsou k dispozici online: Partneři projektu: TU Dortmund, Sozialforschungsstelle (sfs) (koordintor projektu), Německo TU Berlin, Německo Graduate business school, ALBA, Řecko Gender Studies, o.p.s., Česk republika ÖGUT, The Austrian Society for Environment and Technology, Rakousko Bradford College The UKRC, Velk Britnie Social Innovation Fund, SIF, Litva Projekt je financovn z programu EU Leonardo da Vinci celoživotn vzdělvn/ Transfer inovac. P.E.O.P.L.E. (Pan European Older Person s Learning and Employment Network) Tento dvouletý mezinrodn projekt zahjil činnost v srpnu 2010, jeho ukončen je naplnovno na červenec Projekt se zaměřuje na témata věkové diskriminace a generaci 50+ na trhu prce. Hlavnm clem je odkrýt komplexnost tohoto mezinrodnho fenoménu v jeho genderovém, multikulturnm a socilnm kontextu a navrhnout metodiku nediskriminačnho přstupu k lidem věku 45+ ze strany zaměstnavatelů, instituc obecně, atd. Specificky se projekt zaměřuje na vzdělvn a trénink této věkové skupiny ve firmch i veřejných institucch a snaž se poukazovat na negativn stereotypy spojované s touto clovou skupinou. V rmci projektu se uskutečnila konference konan v Praze. Hlavn dl prce v roce 2011 spočval v sestavovn obsahů tzv. guides - průvodců různými tématy, které budou hlavnm výstupem celého projektu. Byly vydny průvodci Best Practice in Age and Employment: Employers Guide a Best Practice in Age and Employment: Unemployed Seniors Guide. Byla započata prce na průvodci Best Practice in Age and Employment: Lobbying and Campaigns a Best Practice in Age and Employment: Training Guide, které budou vydny v roce Guidy jsou, respektive budou k dispozici ve čtyřech jazycch pro potřeby dané partnerské země projektu (Velk Britnie, Slovensko, Španělsko, Česk republika).

16 Partnery projektu jsou: Wise Owls Londýn, Velk Britnie hlavn partner projektu ACE-Association Chercheurs d Emploi Pařž, Francie CEOMA Confederación Espanola de Organizaciones de Mayores Madrid, Španělsko Forum pre pomoc starčm nrodn sť, Slovensko Projekt je financovn v rmci programu Leonardo da Vinci Partnerstv prostřednictvm Nrodn agentury pro evropské vzdělvac programy. Webov strnka projektu: Toutes Les Gènèrations en enterprise V kontextu vyhlšen roku 2012 Evropským rokem aktivnho strnut a mezigeneračn solidarity se Gender Studies, o.p.s. v dubnu 2011 zapojila jako partner do mezinrodnho projektu koordinovaného francouzskou teritoriln jednotkou Val d Oise Regionlnho ředitelstv pro firmy, soutěž, spotřebu, prci a zaměstnvan. Projekt nese nzev Toutes Les Gènèrations en enterprise a věnuje se problematice age managementu. Projektové aktivity jsou dvojho druhu. Clem jedné čsti projektu je produkce praktického manulu pro manažery a manažerky firem k problematice řzen staršch pracovnků a pracovnic, clem druhé je dt mezinrodn rozměr oceněn (zatm udělovaného jenom ve Francii) zaměstnavatelům aktivnm v oblasti managementu věkové diverzity. Zakzky: Agentura EU pro zkladn prva: Studie zaměřen na nerovné zachzen a vcensobnou diskriminaci v přstupu ke zdravotn péči Od prosince 2010 realizuje Gender Studies, o.p.s. výzkum pro Agenturu EU pro zkladn prva zaměřený na nerovné zachzen a vcensobnou diskriminaci v přstupu ke zdravotn péči. Realizace zakzky proběhla v roce Vydn publikace se plnuje na druhou polovinu roku Vznikl studie shrnuje výsledky z pěti zem: Rakouska, České republiky, Itlie, Švédska a Velké Britnie. Výzkum zahrnul analýzu dostupné literatury a statistických důkazů o nerovném zachzen v přstupu ke zdravotn péči, včetně prvnho kontextu a zmapovn politických iniciativ v uvedených pěti členských sttech EU i na úrovni celé Evropské unie. V rmci výzkumu proběhlo v České republice 63 rozhovorů s odbornky a odbornicemi na tuto problematiku (prvnky a prvničkami, zstupkyněmi instituc, na které je možno se obrtit se stžnost na zdravotn péči, tvůrci politiky a zstupci a zstupkyněmi neziskových organizac), pracovnky zdravotnických služeb a s uživateli zdravotnických služeb, kteř se setkali s diskriminac v přstupu ke zdravotn péči. Mezi uživateli zdravotnických služeb byly zvoleny pro výzkum dvě konkrétn skupiny: migranti a migrantky z post-sovětských zem a Romové a Romky. V rmci těchto skupin proběhly rozhovory s ženami v reprodukčnm věku, osobami nad 50 let věku a mladými lidmi s lehkým mentlnm postiženm. Výzkum byl realizovn v Praze a ve střednch Čechch. Clem studie, kter z výzkumu vychz je: 1. rozpoznat překžky v přstupu ke službm v oblasti zdravotn péče, tedy zjistit, jak snadné je zskat nležitou zdravotn péči pro osoby, které by mohly být ohroženy diskriminac;

17 2. zmapovat v jednotlivých členských sttech politické iniciativy ke zlepšen služeb v oblasti zdravotn péče a kvality zdrav osob, které nlež do skupin nejvce ohrožených diskriminac; 3. určit způsoby, jakými mohou zdravotničt pracovnci reagovat na potřeby v oblasti zdrav u osob, které nlež do skupin nejvce ohrožených diskriminac. Od roku 2011 působ Gender Studies, společně s Poradnou pro občanstv, občansk a lidsk prva a odbornicemi ze Sociologického ústavu jako kontaktn msto - focal point - Agentury EU pro zkladn prva pro ČR a Evropského institutu pro genderovou rovnost. Na realizovaných zakzkch spolupracovalo s dalšmi odbornky a odbornicemi. V roce 2011 Gender Studies také spolupracovala za Českou republiku za rok 2011 na Výročn zprvě v oblasti zkladnch prv. Audit Rovné přležitosti Genderový Audit Rovné přležitosti je aktivita Gender Studies na poli rovnosti žen a mužů na trhu prce. Jedn se o analýzu firemn politiky a vnitřnch organizačnch procesů z genderové perspektivy. Clem je zhodnotit stvajc situaci, ocenit dobré praxe a nabdnout cestu ke zlepšen v problematických oblastech. Audit se primrně zaměřuje na prosazovn rovných přležitost žen a mužů, ale jeho výsledkem je (pokud organizace realizuje doporučen auditu) celkové zlepšen výkonnosti organizace, protože pokrýv i oblasti jako firemn kultura a komunikace ve firmě, nbor a rozvoj zaměstnanců a zaměstnankyň, slaďovn prce a soukromého života apod. Auditovna může být cel firma či jin organizace nebo jej čst (divize, pobočka, oddělen). Přnos auditu pro zaměstnavatele: stanoven objektivnch clů v oblasti rovných přležitost žen a mužů, slaďovn rodinného a pracovnho života a antidiskriminace v rmci firemnch politik na zkladě externho posouzen personlnch a institucionlnch limitů a přležitost extern zhodnocen vnitřnch procesů týkajcch se řzen a rozvoje rovných přležitost žen a mužů, slaďovn rodinného a pracovnho života a antidiskriminace a nvrh doporučen zskn informac od zaměstnanců a zaměstnankyň firmy zvyšovn povědom o rovných přležitostech a slaďovn mezi zaměstnanci a zaměstnankyněmi a managementem firmy Auditem Rovné přležitosti v roce 2011 prošly nebo jej alespoň započaly tyto organizace: V srpnu 2011 Gender Studies vyhrla výběrové řzen na realizaci auditů rovných přležitost v rmci projektu Most k rovnovze mezi rodinou a kariérou, jehož clem je vyvjet a prosazovat nov opatřen prorodinné politiky, šřit osvětu v oblasti slaďovn pracovnho a rodinného života, odstraňovat genderové nerovnosti a začleňovat znevýhodněné osoby na trh prce. Projekt realizuje liberecké o. s. Centrum Kašpar v rmci OP LZZ. Od zř do prosince realizovaly pracovnice Gender Studies, o.p.s. audity RP u těchto regionlnch zaměstnavatelů na Liberecku: Jedličkův ústav, p. o., Liberec Dopravn podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a. s. Pytloun hotel Liberec VGD Liberec Centrle společnosti Provident Financial, s.r.o. v Praze byl v roce 2011 obnoven certifikt Auditu Rovné přležitosti.

18 Poskytovn vzdělvacch služeb a účast expertek Gender Studies, o.p.s. na vybraných konferencch Leden 2011: Prezentace k problematice firemnch zařzen péče o dtě pro veřejnou akci Britské obchodn komory Školen v oblasti genderu a marketingu pro dm drogerie markt, s.r.o. Přspěvek na konferenci pořdané Heinrich Boell Stiftung ve Varšavě k tématu předsednictv v EU Školen Rodina a prce, MC Slunčko v Karviné (v rmci projektu Stě mateřských center) Únor 2011: Seminř Slaďovn rodinného a pracovnho života, o.s. RECEPTT, Střbro Školen k problematice firemnch školek pro Fosfa, a.s., Břeclav Školen v oblasti slaďovn pracovnho a osobnho života pro dm drogerie markt, s.r.o. Školen v oblasti flexibilnch forem prce pro Knihovnu Jiřho Mahena v Brně Březen 2011: Seminř Rodina a zaměstnn, Moravskoslezský kraj a Vysočina, pro Sť mateřských center Seminř pro projekt RP v komunlnch a obecnch rozpočtech, Gender Fokus, Jihočeský kraj Konference České ženské lobby: Ženy a ekonomie (podl na přpravě, vystoupen v panelových diskuzch) Přspěvek na konferenci pořdané centrem proequality a informačnm centrem OSN: Česk republika a UN Women Duben 2011: Přednška a praktick cvičen: RP na trhu prce a slaďovn rodiny a prce pro MC Valašské Meziřč (Emcéčko) Seminř: Jak slaďovat rodinu a prci? Pro RC Routa Čelkovice Květen 2011: Seminř: Flexibiln pracovn úvazky, MC Čelkovice Přednška o slaďovn pracovnho a rodinného života v rmci Světového týdne respektu k porodu pořdaného Hnutm za aktivn mateřstv Červen 2011: Školen k rovným přležitostem žen a mužů pro ITC-VÚK, a.s. Školen RP žen a mužů a diskriminace pro Magistrt hl. m. Prahy Přednška Jak sladit rodinný a pracovn život pro Centrum pro rodinu M.E.D. o.s., Semily Účast v panelové diskuzi pořdané Heinrich Boell Stiftung na Německé ambasdě k tématu Ženy ve fotbale Červenec 2011: Přspěvek o tom, jak Gender Studies, o.p.s. prosazuje rovné přležitosti žen a mužů na českém trhu prce v rmci workshopu pořdaného MPSV (k výzvě č. 76 OP LZZ) Zř 2011: Seminř k rovným přležitostem pro Centrum andragogiky, s.r.o. Přspěvek k tématu Rodinn a sociln politika na Letn škole Strany Zelených Přspěvek k tématu age management-u v českých firmch v rmci intern konference projektu P.E.O.P.L.E. Řjen 2011: Gender in the Czech Society - přednška pro Antioch College

19 Gender and Media in the Czech Republic přednška pro Antioch College Úvod do genderové problematiky a slaďovn rodinného a pracovnho života pro klienty a klientky Úřadu prce v Trutnově Přednška na setkn pro personalisty v Centru Kašpar v Liberci Diskusn seminř: Jak sladit rodinu a pracovn život: možnosti a překžky v současné společnosti. Pořadatel: IPES o. s. ve spoluprci s Nadac Konrada Adenauera a Sdruženm žen KDU-ČSL, prezentace: Slaďovn prce a rodiny v kontextu rodinné politiky Vystoupen v panelové diskusi o slaďovn prce a rodiny (nejen) v různých životnch fzch v rmci veletrhu Profesia Days 2011 Listopad 2011: Kulatý stůl: Pro-rodinn politika na komunln úrovni a ženy v obcch, Městský úřad Třebč. Přednška: Rodinn politika v ČR: Slaďovn prce a rodiny - možnosti a trendy Seminř Rovné přležitosti žen a mužů ve veřejné sprvě pro MŠMT Přspěvek na konferenci IBF Forum k tématu České ženy v businessu Prosinec 2011: Školen RP žen a mužů a diskriminace pro Magistrt hl. m. Prahy (čst 2) Prezentace na téma slaďovn prce a rodiny pro projekt Cristal, Grafia, s.r.o., Plzeň Proběhlo také několik přednšek na gymnzich a střednch školch v Praze i v regionech ČR. Členstv v stch organizac Asociace pro rovné přležitosti Asociace byla založena v roce 1999 a Gender Studies, o.p.s. byla jednou z organizac, jež stly u jejho vzniku. Hlavnm clem bylo sdružen žen pracujcch v neziskových organizacch, které byly založeny po roce ARP chybělo vlastn financovn až do roku 2003, kdy se j dky silné podpoře Gender Studies, o.p.s. podařilo zskat prostředky od Ministerstva zahranič na projekt Na cestě do Evropské unie průvodkyně nejen pro ženy. V roce 2005 se Asociace pro rovné přležitosti stala partnerskou organizac projektu vedeného Gender Studies, o.p.s. pod nzvem Půl na půl rovné přležitosti žen a mužů, financovaného v rmci Iniciativy EU Equal, který skončil v srpnu Česk žensk lobby ČŽL je platforma 22 ženských a genderových organizac vytvořen za účelem spoluprce a prosazovn rovnosti žen a mužů a členstv v European Women s Lobby. Alexandra Jachanov Doleželov z Gender Studies, o.p.s. byla v prvn polovině roku předsedkyn České ženské lobby a od druhé poloviny mstopředsedkyn. Od roku 2007 m Česk žensk lobby svou zstupkyni v Radě vldy pro rovné přležitosti žen a mužů. Od roku 2011 se Gender Studies účastn odborné skupiny ČŽL k porodnictv. Evropsk žensk lobby (EWL) je největš zastřešujc organizac evropských ženských NNO, kter zahrnuje nrodn i evropské organizace z 27 členských sttů EU a tř kandidujcch sttů. Sekretarit EWL sdl v Bruselu. Clem EWL je podporovat rovnost mezi ženami a muži a iniciovat diskuzi na souvisejc témata. EWL zroveň aktivně zprostředkovv kontakt mezi politickými autoritami a ženskými organizacemi. Českou ženskou lobby zastupovala ve Výboru Evropské ženské lobby Alexandra Jachanov Doleželov z Gender Studies, kter byla v

20 květnu 2010 zvolena mstopředsedkyn Evropské ženské lobby. V EWL měla na starosti agendu sociln a antidiskriminačn politiky, zastupovala EWL na konferencch pořdaných Evropskými institucemi či dalšmi subjekty. COHA - Czech Oral History Association (Česk asociace orln historie) Gender Studies, o.p.s. je členkou České asociace orln historie (www.oralhistory.cz). GS je zde zastoupena svou extern spolupracovnic Pavlou Frýdlovou, kter je zroveň členkou týmu projektu Paměť žen.. KARAT Coalition (Sdružen KARAT) Sdružen KARAT spojuje ženské neziskové organizace ze zem středn a východn Evropy. Sdružen bylo založeno v roce 1997 ve Varšavě a podporuje spoluprci ženských organizac, které ve svém regionu často čel podobným problémům a otzkm. KARAT propaguje rovnost mužů a žen a účastn se politických procesů zaměřených na zlepšen postaven žen na nrodn i mezinrodn úrovni, zejména prostřednictvm programů OSN. Gender Studies se jako člensk organizace zapojilo do projektu CONNECT! East/South/West Women for Development zaměřeného na propojen genderové rovnosti a rozvojové spoluprce. Česk koalice Social Watch Organizace Social Watch je mezinrodn lidskoprvn sť, kter vznikla v roce 1995 a v současnosti k n patř vce než 700 organizac ze 70 zem světa. Ustavila se s clem nezvislého sledovn dodržovn zvazků přijatých na konferenci Organizace spojených nrodů o socilnm rozvoji v roce 1995 a konferenci o žench v témže roce. Na těchto konferencch byly poprvé definovny odstraněn chudoby a dosažen rovnosti mezi muži a ženami jako společný celosvětový cl. Social Watch vydv každoročn výročn zprvy o vývoji a nedostatcch v boji proti chudobě a za rovnost mužů a žen (většina lid žijcch v chudobě jsou ženy). Českou koalici tvoř sdružen šesti organizac: Ekumenick akademie Praha, Masarykova demokratick akademie, Gender studies, o.p.s., Fórum 50 %, Trast pro ekonomiku a společnost, Nesehnut Brno. GS se podlela na přspěvku k situaci v ČR do mezinrodn zprvy Social Watch za rok Fórum pro rozvojovou spoluprci (FoRS) Gender Studies se v roce 2011 připojila k FoRSu ve statutu pozorovatele, konkrétně do genderové sekci fóra. V roce 2011 v n vznikly materily a školen k problematice genderu a rozvojové spoluprce (např. manul pro české rozvojové NNO Gender in Development Matters apod.) Česko proti chudobě Česko proti chudobě je koalice českých nevldnch a neziskových organizac, kter se v roce 2005 sdružila v celonrodn obdobě kampan organizovaných občanskou společnost ve Velké Britnii a v dalšch evropských a předevšm mimoevropských zemch a jejmž clem je zashnout nejen širokou veřejnost - ale předevšm tu jej čst, kter toho o problematice globln chudoby přliš nev, či nechce vědět. Neméně důležité je aktivně oslovit i sttn sprvu a české politiky, navzat s nimi dlouhodobý dialog a probrat způsoby, jakými lze boj proti chudobě promtnout do politické prce. Za tmto účelem účastnické organizace kampaně sestavily seznam 10 požadavků, o jejichž splněn společně usiluj. Každým rokem probhaj Dny proti chudobě na mnoha mstech ČR - destky seminřů, přednšek, diskus, pracovnch dlen, školen pro novinře, sttn sprvu a učitele. Gender Studies se zapojuje do prce koalice v oblasti genderové problematiky.

Výroční zpráva 2009. Výroční zpráva za rok 2009:

Výroční zpráva 2009. Výroční zpráva za rok 2009: Výroční zpráva 2009 Výroční zpráva za rok 2009: Adresa sídla: Ševčenkova 2, Brno-Bosonohy, 642 00 Kontaktní adresa: Mgr. Kateřina Machovcová, Mánesova 639, 290 01, IČ: 269 29 716 Č. účtu: 193540838/0300

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 GENDER STUDIES, O.P.S. Sdlo: Klimentsk 17, 110 00 Praha 1, Česk republika Kancelř: Gorazdova 20, 120 00 Praha 2 E-mail: office@genderstudies.cz Tel: +420-224-913-350 Tel/Fax: +420 224-915-666

Více

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009

Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 FIRMA ROKU: Rovné příležitosti 2009 Tisková zpráva k vyhlášení výsledků Ocenění Firma roku: rovné příležitosti 2009 Obsah tiskové zprávy: VÝSLEDKY PRAVIDLA POROTA ZDŮVODNĚNÍ ČESKÁ SPOŘITELNA ZDŮVODNĚNÍ

Více

GENDER STUDIES, O.P.S. 2012

GENDER STUDIES, O.P.S. 2012 GENDER STUDIES, O.P.S. 2012 BOURÁME GENDEROVÉ STEREOTYPY Jsme ertízy, orgánech vlády a ministerstev. v poradních národních i mezinárodních sítích se podílíme na prosazování mezinárodním kontextu. spravuje

Více

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno

Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Gender v podmínkách Krajského úřadu Jihomoravského kraje 19. Národní konference kvality ČR, 20. února 2013, Brno Mgr. Gabriela Mátéová Jak jsme začínali Od roku 2001 genderové statistiky Od roku 2006 zavedena

Více

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s.

Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Výroční zpráva 2012 Alternativa 50+, o.p.s. Sídlo: Kunětická 2, Praha 2, 120 00 Poštovní adresa: U Průhonu 7a 170 00 Praha 7 info@alternativaplus.cz poradna@alternativaplus.cz tel.: +420 777 564 332 skype:

Více

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice

Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů. seminář Sociální podmínky otcovství v České republice Úřad vlády České republiky Pracovní skupina muži a rovnost žen a mužů seminář Sociální podmínky otcovství v České republice 19. listopadu 2014 PROGRAM SEMINÁŘE 10:30 10:40 Úvodní slovo 10:40 10:55 Informace

Více

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů

Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů Národní tématická síť E Rovné příležitosti žen a mužů TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR Rovné příležitosti žen a mužů = neexistence překážek pro účast

Více

2. Volba předsedy a místopředsedy Předsedou školské rady byl zvolen pan Filip Kadlec. Místopředsedou pan Stanislav Skala.

2. Volba předsedy a místopředsedy Předsedou školské rady byl zvolen pan Filip Kadlec. Místopředsedou pan Stanislav Skala. Zpis z jednn Školské rady ze dne 30. května 2012 Zkladn škola a Mateřsk škola Klecany Přtomni: za pedagogický sbor : Bronislava Bendov, Zuzana Kulštrunkov, Eva Staňkov, za zřizovatele: Bc. Klra Kumštov,

Více

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina

Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Naplňování koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina Podpora mladých rodin, pomoc rodičům a dětem se obecně řadí mezi hlavní priority Kraje Vysočina. Kraj Vysočina průřezově podporuje vznik a zachování

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL. Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ VSTŘÍCNÝ ZAMĚSTNAVATEL Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy 19.11.2013, Brno VÝCHODISKA Rozhodnutí krajské samosprávy schválení realizace projektů: Smart kraj = smart

Více

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz

Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Gender mainstreaming pohledem genderového projektu: Prolomit vlny www.proequality.cz Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky 2.5.2007 1 Gender mainstreaming

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV

Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV www.epanil.net Projekt LdV EPANIL a projekty UNIV Ing. Hana Čiháková hana.cihakova@nuov.cz Nebušice 3. 11. 2009 www.epanil.net EPANIL - European Common Principles for the Accreditation of Non-formal and

Více

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky

Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky Iniciativa Společenství EQUAL Závěrečná zpráva prvního kola Iniciativy Společenství EQUAL České republiky červen 2007 OBSAH ÚVOD... 4 1.1 ZAMĚŘENÍ INICIATIVY

Více

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc

Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Sociální podnikání v ČR 23.9.2014 Olomouc Proč podnikat sociálně? vztah k práci je deformován hledají se cesty smysluplnosti pracovní činnosti pro pracovníky i společnost rostoucí nezaměstnanost problémy

Více

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE

VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE VYROVNANÉ ZASTOUPENÍ ŽEN A MUŽŮ VE VEDENÍ VEŘEJNÝCH FIREM A FIREM KÓTOVANÝCH NA BURZE OBSAH 1 Analýza... 2 2 Argumenty... 6 3 Opatření... 7 3.1 Obecná opatření cílená na všechny obchodní společnosti...

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Enterprise Europe Network

Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network v České republice Ing. Daniela Váchová Financování pro malé a střední podniky 20.května 2008 Praha Základní informace Výzva EK v Rámcovém programu pro konkurenceschopnost a inovace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

Evropa pro občany 2007-13

Evropa pro občany 2007-13 Evropa pro občany 2007-13 Jak čerpat finanční prostředky na podporu projektů 14.4.2009 Plzeń Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci

Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Rozvoj klastrů v ČR. Nastavení systému a podpůrných nástrojů s výhledem pro budoucí spolupráci Závěrečná mezinárodní konference projektu Clusters CORD; Praha 6.2.2013 Ing. Hana Zvariková, CzechInvest Rozvoj

Více

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha

Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Projekt ŠANCE Seminář Gender Mainstreaming 2. května 2007 - Praha Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem České republiky Projekt ŠANCE Zahájení projektu: září

Více

Číslo aktivity: 01 Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol

Číslo aktivity: 01 Rozvoj manažerských dovedností řídících pracovníků málotřídních škol Modern venkovské málotřdn školy Pro koho clová skupina Aktivita: Téma: Řdc pracovnci (ředitelé, zástupci) KA 01 management Řdc + pedagogičt pracovnci ZŠ KA 02 interaktivn tabule Řdc + pedagogičt pracovnci

Více

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015

Rodinná politika Jihomoravského kraje. Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika Jihomoravského kraje Pracovní skupina Rodiny s dětmi, Liberecký kraj, 17. 3. 2015 Rodinná politika v JMK Rodinná politika je politikou průřezovou, která se prolíná různými oblastmi veřejného

Více

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně

Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako konkurenční výhoda v byznysu: Program rovných příležitostí v České spořitelně Diverzita jako hnací motor ekonomiky ženy tvoří 51 % obyvatelstva (talent pool - zásobárna talentů); 59 % absolventů

Více

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením

Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Evropský rok boje s chudobou a sociálním vyloučením Předložený materiál navazuje na usnesení vlády č. 101 z 19. ledna 2009, kterým vláda schválila postup zabezpečení Evropského roku boje proti chudobě

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - ANALÝZA GRANTOVÝCH PROJEKTŮ PRIORITNÍ OSY 1 V RÁMCI 1. A 2. VÝZVY OPVK OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metodologie... 4 2.1 Základní nástroje sběr dat:... 4 2.2 Základní nástroje analýza a syntéza:...

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014 2020 Konference Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Ing. Petr Chuděj Ostrava 11. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ

Více

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU

PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU PODPORA ŽEN VE VEDENÍ FIREM A ORGANIZACÍ MOŽNOSTI A OPATŘENÍ NA PODPORU ŽEN V KARIÉRNÍM RŮSTU Hana Maříková a Lenka Formánková Sociologický ústav Akademie věd ČR v.v.i. 8/10/2015 WWW.GENDERPOWERMAP.EU

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI 2015 Středisko KNIHOVNA www.mek.hranet.cz mek@mek.hranet.cz I. STRUKTURA ORGANIZACE 1. PRACOVIŠTĚ: 1. 1. oddělení pro veřejnost - VKIS (dospělé, dětské) 1. 1. 1. výpůjční protokol a referenční

Více

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR?

Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ. Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Představení kampaně ČESKO PROTI CHUDOBĚ Workshop Summit skupiny G-8 v Gleneagles 6.-8.7. Co přinese pro Evropu a ČR? Informační středisko OSN, Praha, 28. června 2005 1. O co v kampani jde 2. Kdo je součástí

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010

Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Rovná odměna a vliv recese na pracovnice Autorka: Dr. Jane Pillingerová Prezentace pro Konferenci EPSU o kolektivním vyjednávání Bratislava, 14.-15. září 2010 Proč přetrvává genderový rozdíl v odměňování?

Více

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777

Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Strategie, nástroje a možnosti státu při podpoře uplatnění starších pracovníků v důsledku stárnutí populace 7.11.2014 7.11.2007777 Obsah Demografický vývoj v České republice Národní akční plán podporující

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace

Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016. Pražská deklarace Evropský Habitat Praha, 16.-18. března 2016 Pražská deklarace My, delegace národních vlád členských států regionu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN), dále jen region, jakož

Více

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují

Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Čtvrtým rokem v krajích regionální zastoupení se představují Mgr. Lucie Řezníčková, manažerka regionálních zastoupení, SP ČR Brno, 21. června 2012 a státního rozpočtu České republiky. Regionální zastoupení

Více

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut.

Zodpovězení všech otázek zabere zhruba 10 15 minut. Za odborné zpracování zodpovídá: sfs Sozialforschungsstelle Dortmund (centrum pro sociální výzkum), ústřední vědecká instituce Technické univerzity v Dortmundu Výzkum je součástí projektu: GenCo Zvyšování

Více

GENDER STUDIES, O.P.S.

GENDER STUDIES, O.P.S. 2005 GENDER STUDIES, O.P.S. Sídlo: Klimentská 17, 110 00 Praha 1, Email: office@genderstudies.cz Tel: +420224913350 Tel/Fax: +420 224915666 http://www.feminismus.cz http://www.genderstudies.cz I. HLAVNÍ

Více

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) Nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o.

O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. O ROZMANITOSTI A SLAĎOVÁNÍ PRACOVNÍHO A SOUKROMÉHO ŽIVOTA NA PRACOVIŠTI S MPSV A LINET, spol. s r.o. Tisková konference Praha, 11. června 2014 Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení

Sólo rodiče a práce. APERIO Společnost pro zdravé rodičovství. Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení Sólo rodiče a práce APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Konference k Evropskému roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 10. prosince 2010 APERIO Občanské sdružení fungující od roku 2001 Poslání:

Více

ČESKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA PRO POTRAVINY (ČTPP) Praha, 13. září 2011 Mgr. Šárka Štejnarová 1 Vznik ČTPP výchozím bodem ETP Food For Life (podnět CIAA, ustavující zasedání 5. 7. 2005 Brusel, pod záštitou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH OBSAH... 2 Založení Informačního a poradenského centra o.p.s.:...

Více

Semináře pro žadatele

Semináře pro žadatele Semináře pro žadatele PRAHA středa 12. 2. 2014, 10:00 13:00 OLOMOUC čtvrtek 20. 2. 2014, 13:00 16:00 HRADEC KRÁLOVÉ úterý 25. 2. 2014, 10:15 11:15 (v rámci Konference Evropské granty pro neziskovky) Nadace

Více

Vzdeláváním k pestrejšímu životu

Vzdeláváním k pestrejšímu životu Asociace institucí Největší profesní asociace ve vzdělávání dospělých s tradicí od roku 1990 ˇ ˇ Vzdeláváním k pestrejšímu životu 33 Kdo jsme? Asociace institucí je největší profesní asociací ve vzdělávání

Více

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor:

Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011. Kdo byl u založení dobrovolnického centra? Byli to kmenoví zaměstnanci i výkonný výbor: Výroční zpráva 2011 Výroční zpráva Dobrovolnického centra Pardubice, o. s. 2011 Dobrovolnické centrum Pardubice, o. s. je nezisková organizace založená a registrovaná 9. 11. 2010 Ministerstvem vnitra ČR.

Více

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE

INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE INFORMAČNÍ ZDROJE O EVROPSKÉ UNII V ČESKÉ REPUBLICE Adéla Rubešová, MZV ČR Praha Vstup do EU je jednou se zahraničně-politických priorit ČR. Klíčovou roli přitom hraje informovanost veřejnosti o záležitostech

Více

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.

Název projektu. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2. Číslo programu CZ.04.4.09 Název programu EQUAL Číslo priority 9.2 Název priority Rozvoj podnikání Číslo opatření 2.3 Název opatření Posilování sociální ekonomiky (třetího sektoru), zejména kvality komunitních

Více

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě

Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Rozdíly v přístupu ke kariérnímu růstu žen a mužů v samosprávě a ve státní správě Eva Ferrarová Koordinátorka problematiky rovnosti žen a mužů v resortu Ministerstva vnitra Zákon 234/2014 Sb., o státní

Více

Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod.

Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod. Datum a místo zasedání: 16. prosince 2002, pondělí, budova MPSV Na Poříčním právu 1, zasedací místnost Klub (od 14,00 do 16,30 hod.) Program zasedání: 1. Zahájení, schválení navrženého programu 2. Představení

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou

EUROPE DIRECT BRUNTÁL. Vaše přímé spojení s Evropou EUROPE DIRECT BRUNTÁL Vaše přímé spojení s Evropou Celoevropská síť Europe Direct Europe Direct Bruntál Europe Direct je celoevropská informační síť, která informuje občany jednotlivých regionů Evropské

Více

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě

With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě EPALE Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě E P A L E eplatform for Adult Learning in Europe (Elektronická platforma pro vzdělávání dospělých v Evropě) nová vícejazyčná virtuální komunita

Více

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti

Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Metodika diverzity a slaďování pracovního a soukromého života na pracovišti Závěrečný workshop Praha, 16. června 2015 (TA ČR č. projektu TD020134) Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Projekt: Metodika řízení

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace Příklady podpořených projektů 20.10.2009 Pardubice Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu

KRAJ VYSOČINA. 3. kolovou výzvu RK-19-2013-33, př. 2 stran: 34 VYHLAŠOVATEL KRAJ VYSOČINA BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Oddělení grantových programů odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 obecné informace o programu 15.4.2010 Kulturní dědictví v partnerských městech I 12. září 16. září 2007 Česká Třebová (koordinátor, ČR), Agrate Brianza (Italie), Olawa (Polsko),

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s. Motto: Vzděláním k pestřejšímu a kvalitnějšímu pracovnímu životu. 1 OBSAH Informační a poradenské centrum Vysočina o.p.s.... 1 OBSAH...

Více

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace

PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace PODPORA SOCIÁLNÍ EKONOMICE Strategická inovace Marie Dohnalová, Martin Potůček Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd a Fakulta humanitních studií Karlova univerzita v Praze

Více

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování

kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015 Poskytování Vzájemné hodnocení (tzv. peer review) v oblastech sociální ochrany a sociálního začleňování 2015-2016 Poskytování kvalitních služeb rané péče o děti KRÁTKÁ ZPRÁVA Česká republika, 10. 11. listopadu 2015

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance

Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Workshop Slaďování ve vědě Mezinárodní konference Slaďování soukromého a pracovního života Work-life balance Moderují: Marcela Linková, Ph.D., Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Kateřina Lišková, Ph.D.,

Více

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku

Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová. Konference Práce na dálku Slaďování pracovního a rodinného života Anna Machátová Konference Práce na dálku Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen Sítě MC od září 2006 Spolupráce s více jak 100 organizacemi a specialisty

Více

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293

Podpora podnikatelek Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Reg. č. projektu CZ.1.04/3.4.04/00293 Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Společnost Ascari s.r.o. IČO: 284 04

Více

Evropa pro občany

Evropa pro občany Evropa pro občany 2007-13 Workshop k přípravě projektových žádostí 12.2.2009 Praha Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí

Více

ENTITLE - Národní workshop

ENTITLE - Národní workshop Publikováno na Inflow.cz (http://www.inflow.cz/entitle-narodni-workshop) ENTITLE - Národní workshop 28. 5. 2009 Národní workshop Entitle představil stejnojmenný projekt, který má pomáhat knihovnám při

Více

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020

MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 MPSV a rozvoj venkova v současném programovém období 2007-13 a příprava na programové období 2014-2020 Národní konference Venkov 2012 Nové Hrady, 1.-3. října 2012 Ing. Vladimír Kváča Ph.D., MPSV ČR Obsah

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Jilemnice, 17. června 2015 www.zdravamesta.cz/ls2015 Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu

Více

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant.

Operační program Zaměstnanost (2014 2020), příprava projektů a psaní žádosti o grant. Individuální projekt MPSV Podpora pracovního uplatnění starších osob v souvislosti s vyhlášením roku 2012 Evropským rokem aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity, Operační program Zaměstnanost (2014

Více

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR

Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR: Projekt Optimalizace institucionálního zabezpečení rovných příležitostí žen a mužů v ČR Ministerstvo práce a sociálních

Více

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012

Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 Výroční zpráva o. s. Alfa Human Service za rok 2012 číslo registrace: VS/1-1/44086/00-R IČO: 70863059 Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 2, Koněvova 141/2660-Imados, Praha 3, E banka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

Národní tematická síť -NTS

Národní tematická síť -NTS Konference Programu Iniciativy Společenství EQUAL: Národní tematická síť -NTS Skupina C: Posilování sociální ekonomiky, zejména komunitních služeb Robert Sztarovics, předseda NTS-C 22.4.2008 Jak pracuje

Více

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015

Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Zápis ze 7. jednání Odborné komise pro rodinnou politiku konaného dne 15. října 2015 Místo zasedání: Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, Praha 2, zasedací místnost Klub Čas zasedání:

Více

ň Č ý Á Ž ř Ř ě Í Ě Á Í ý úč ř ě ů ď ž ů č é ř č ř ý ě ě š ř ů ř é ě č ě č č ř é č ýů éů š ř ě ř é ž ď ď š ř é ž ý ř ř ě Í ř ě é č ú ů š ý ř ř ě č ú ů ů č ř ě č č é ý ě é ř Ř č é čů ě úř ě é úř Ú Č ě é

Více

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Celostátní síť pro venkov. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Celostátní síť pro venkov Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Obsah Celostátní síť pro venkov 2007-2013 Aktivity CSV v roce 2014 Výhled pro období 2014

Více

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice

Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Akademie sociálního podnikání Příspěvek k rozvoji sociální ekonomiky v České republice Jiří Bárta, 3. února 2006 Obsah a cíl prezentace: trendy ve financování obecně prospěšných projektů NNO a sociální

Více

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji

Krajský kulatý stůl k udržiteln. itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Krajský kulatý stůl k udržiteln itelnému rozvoji v Libereckém m kraji Základní principy UR: Propojení základních oblastí života ekonomika, společnost, životní prostředí Dlouhodobá perspektiva zvažování

Více

Analýza sociální sítě

Analýza sociální sítě SÍŤ PRO SPOLUPRÁCI V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE VE STŘEDOEVROPSKÉM REGIONU Analýza sociální sítě První výsledky ÖAR-Regionalberatung GmbH ve spolupráci s firmou CONVELOP cooperative knowledge design gmbh

Více

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE..

OBSAH SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...3 SLOVNÍK POJMŮ 4 ÚVOD.. 6 1. CÍLA OPATŘENÍ 10 2. PLNĚNÍ OPATŘENÍ.. 14 3. SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE.. ii. Zpráva o plnění systémových opatření v oblasti Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální

Více

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.

Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov. Informační centrum občanského sektoru Český Krumlov, o.s. Náměstí Svornosti 2 e-mail: icos@krumlov.cz 381 01 Český Krumlov tel./fax: 380 712 202 www.icos.krumlov.cz, www.css.krumlov.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Kohezní politika EU po roce 2013

Kohezní politika EU po roce 2013 Kohezní politika EU po roce 2013 Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Karviná, 11. listopadu 2010 Časový kontext přípravy budoucí kohezní politiky EU Schválení Strategie EU 2020 červen 2010. Zveřejnění

Více

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015

ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 ŘEŠENÍ OTÁZEK SLADĚNÍ PRÁCE A RODINY A FLEXIBILNÍCH FOREM PRÁCE NA KOMUNÁLNÍ ÚROVNI Ing. Roman Celý DiS., 18.06.2015 Koncepce rodinné politiky Projekt Rozvoj regionální rodinné politiky Jihomoravského

Více

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo

Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Civipolis, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2013 Úvodní slovo Obecně prospěšná společnost vznikla na konci roku 2011 s cílem oživovat a otevírat veřejný prostor. Odtud také náš slogan Otevíráme veřejný prostor,

Více

Rovnost šancí na Vysočině

Rovnost šancí na Vysočině Rovnost šancí na Vysočině Slaďování pracovního a rodinného života Seminář pro veřejnou správu konaný dne 20.9.2012 Anna Machátová. Třebíčské centrum o.s. Třebíčské centrum o.s. Založeno v březnu 1998 Člen

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF)

Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Program švýcarsko-české spolupráce (109,78 mil. CHF) Mgr. Šárka Sovová, Ministerstvo financí, Centrum pro zahraniční pomoc, příprava a koordinace Národní koordinační jednotka Programu Mezinárodní konference

Více

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice

Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice Komunikační strategie popis zapojení dotčené veřejnosti MAP ORP Kraslice 1. ÚVOD Komunikační strategie Místního akčního plánu ORP Kraslice (dále jen MAP ORP Kraslice) obsahuje rámcový přehled jednotlivých

Více

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál?

Česko na kola. Tour de Table. Cyklistické NNO v Evropě a role ECF. Aktivity cyklistických NNO v Česku. Cíle národní cyklistické federace. Jak dál? Česko na kola Tour de Table Cyklistické NNO v Evropě a role ECF Aktivity cyklistických NNO v Česku Cíle národní cyklistické federace Jak dál? Proč vůbec jezdit na kole? 2 Cyklistická doprava je systém

Více

č. 8 - Březen 2010 Newsletter Projektové poradenství Vážená paní, vážený pane, v tomto čísle newsletteru Vám opět přinášíme nejčerstvější přehled o aktuálních výzvách programů určených na podporu aplikovaného

Více