Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Standard kvality sociálních služeb č. 3 - jednání se zájemcem o služby ve společnosti Help-in, o.p.s. Jméno a příjmení autora: Mgr. Jana Hančilová Rok:

2 Obsah 1. Úvod.str Základní informace o společnosti HELP-IN, o.p.s..str Hodnocení kvality sociálních služeb str Standardy sociálních služeb a jejich členění str Standard č. 3 jednání se zájemcem o služby.str Jednání se zájemcem o služby v HELP-IN, o.p.s...str Pečovatelská služba.str Sociálně právní poradna..str Závěr str Seznam literatury a pramenů...str Přílohy : č.1 Žádost o zavedení pečovatelské služby...str.22 č.2 Nabídka úkonů a finanční spoluúčast uživatelů..str.24 č.3vstupní dotazník.str

3 1. Úvod Rok 2007 je pro poskytovatele sociálních služeb rokem transformačním. Po 17 letech čekání na systémovou změnu, nabyl dne účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který systém sociálních služeb v České republice od základu mění. Jednou z významných změn, kterou předmětná právní norma přináší poskytovatelům sociálních služeb, je požadavek jejich profesionalizace. Nástrojem k jejímu dosažení je jednak povinná registrace poskytovatelů, splnění kvalifikačních předpokladů jejich zaměstnanců v přímém kontaktu s uživateli a zajištění standardů kvality poskytovaných služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že celkové podmínky se mění po dlouhém období, kdy služby vznikaly živelně a nebyla sladěna poptávka s nabídkou, je zřejmé, že je odlišná i jejich kvalita. Domnívám se, že dosažení její potřebné úrovně bude dlouhodobě trvajícím procesem. Protože má naše společnost záměr v tomto procesu obstát, využívám předkládané práce pro zpracování standardu č. 3 jednání se zájemcem o služby ve společnosti Help-in, o.p.s.. Je zřejmé, že způsob jednání s potencionálním uživatelem ovlivní jeho konečné rozhodnutí o tom, zda službu využije nebo se obrátí jinam. Z tohoto hlediska se jeví potom kvalitní rozpracování a následná aplikace příslušného standardu jako zásadní. Očekávaným výstupem této závěrečné práce budou písemně formulovaná pravidla pro jednání se zájemcem o pečovatelskou službu a odborné sociální poradenství v podmínkách neziskové organizace s regionální působností

4 2. Základní informace o společnosti Help-in, o.p.s Základní údaje a kontakty Název organizace: Help-in, o.p.s. Sídlo organizace: Bruntál, U rybníka 4, Zakladatel : Statutární zástupce: Správní rada Kontrolní orgán: Dozorčí rada Ředitel: Ing. Miroslav Geryk Petr Hovadík Mgr. Miroslav Májek Mgr. Martina Božková Ing. Petr Valer Ing. Alena Hýzlová Ing. Jana Sumková Ing. Jiří Čech Mgr. Jana Hančilová - předseda správní rady - člen správní rady - člen správní rady - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - předseda dozorčí rady Telefon: www stránky: Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum a č. registrace : Oddíl 0 vložka 137 Krajský soud v Ostravě ze dne IČO: Bankovní spojení: /0100 Předmět činnosti: Druhem obecně prospěšných služeb je poskytování : - služeb sociální péče ( osobní asistence, pečovatelská služba, respitní péče, chráněné dílny), - domácí ošetřovatelské péče, - služeb sociální intervence ( sociální poradenství, rodinná asistence) - 4 -

5 2.2. Poslání společnosti Společnost byla založena v r za účelem provozování obecně prospěšných služeb se sociálně zdravotním zaměřením, které podporují běžný život občana v jeho přirozeném prostředí, vyrovnávání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížené schopnosti uplatňovat svá práva a hájit zájmy vlastní nebo nezletilých dětí. Snahou je být otevřenou společností, která rozšiřuje a doplňuje nabídku předmětných služeb v okrese Bruntál, případně podporuje vznik zdravého konkurenčního prostředí, které uspokojí požadavek na zajištění práva občanovy volby. Individuálně nezbytný rozsah poskytovaných služeb sjednaný s klientem je základním předpokladem pro dosažení společných cílů i odpovídající úrovně námi poskytovaných služeb Poskytované služby Společnost se při své profilaci orientuje na poskytování sociálních služeb, které umožní setrvat uživateli v jejich přirozeném prostředí, což tedy znamená terénní nebo ambulantní sociální služby. Z hlediska obsahového se potom služby poskytované Help-in, o.p.s. člení na služby zdravotní, kam řadíme domácí ošetřovatelskou péči a na služby sociální, které členíme na : -služby sociální péče, kam řadíme pečovatelskou službu, -sociální poradenství, kam řadíme sociálně právní poradnu, -služby sociální prevence, kam patří sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služba, kterou jsme ověřovali v rámci pilotního projektu v loňském roce. Pokud se týče domácí ošetřovatelské péče, společnost je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení a v současné době připravuje jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci nasmlouvání rozsahu domácí péče pro území Bruntálska a Vrbenska, pro která má zřízena kontaktní pracoviště v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem. Zahájení činnosti předpokládáme ve 2. pololetí r Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ( dále zákona o sociálních službách) jsou s účinností od povinni všichni poskytovatelé, kteří chtějí nadále poskytovat sociální služby, požádat o registraci těchto služeb a současně splnit podmínky pro poskytování těchto služeb stanovené předmětným právním předpisem. V dalším části mé práce - 5 -

6 se budu proto zabývat sociálními službami, které bude společnost Help-in, o.p.s. registrovat v první fázi, tj. pečovatelskou službou a sociálně právní poradnou Pečovatelská služba Hlavním cílem předmětné služby je prostřednictvím předem sjednaných hlavních úkonů (zaměřených na pomoc při: -péči o vlastní osobu, -při osobní hygieně, -při poskytnutí stravy, - při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) nebo fakultativních úkonů zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit službu rezidenčního nebo-li pobytového typu. V současné době společnost provozuje 4 pracoviště : v Bruntále (sídlo společnosti), ve Vrbně pod Pradědem ( pronájem v domě s pečovatelskou službou), v Městě Albrechticích (pronájem v domě s byty pro seniory) a Horním Benešově ( pronájem v domě s pečovatelskou službou), která zajišťují předmětnou službu ve svých spádových územích. Samostatného pracovníka má v Zátoru a ve Světlé Hoře, kde se připravuje další kontaktní pracoviště v nově vybudovaném domě s pečovatelskou službou. Celkem 10 pečovatelů se nyní stará o cca 200 uživatelů Sociálně právní poradna Cílem poradenských služeb je získat, posílit příp. obnovit schopnost klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat příp. minimalizovat nepříznivou situaci, kterou řeší. Hlavní okruh problémů, které jsou prostřednictvím základního nebo odborného poradenství řešeny, je přitom vymezen do následujících skupin : bydlení, pracovní právo a zaměstnanost, dávkový systém sociálního zabezpečení, sociální služby, mezilidské vztahy a rodinné právo. Poradna je první realizovanou službou společnosti Help-in, o,p,s. a je provozována v Bruntále od r. 2002, přičemž v současné době je umístěna v sídle společnosti. Ročně ji navštíví přibližně 230 uživatelů. Je otevřena 24 hodin v týdnu

7 3. Hodnocení kvality sociálních služeb 3.1. Standardy sociálních služeb, jejich členění a způsob hodnocení jejich plnění Kvalita sociálních služeb se ověřuje prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb, které jsou dle ust. 88 zákona o sociálních službách všichni registrovaní poskytovatelé povinni dodržovat. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti provozního a personálního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách,v platném znění, podle které se hodnotí stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně, b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře, c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno dostatečně, nebo d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno. Standardy kvality sociálních služeb se dělí na : A) procedurální 1. cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2. ochrana práv osob 3. jednání se zájemcem o sociální službu 4. smlouva o poskytování sociální služby 5. individuální plánování průběhu sociální služby 6. dokumentace o poskytování sociální služby 7. stížnost na kvalitu nebo na způsob poskytování sociální služby 8. návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje - 7 -

8 B) personální 9. personální a organizační zajištění sociální služby 10. profesní rozvoj zaměstnanců C) provozní 11. místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12. informovanost o poskytované sociální službě 13. prostředí a podmínky 14. nouzové a havarijní situace 15. zvyšování kvality sociální služby V příloze č. 2 cit. vyhlášky je ke každému výše uvedenému standardu přiřazeno 1-5 kritérií, jejichž plnění se při hodnocení kvality posuzuje. Konkrétní příklad kritérií je uveden v kap Současně je zde stanoveno, zda se jedná o kritérium zásadní. Poskytovatel sociálních služeb splní standardy kvality sociálních služeb, jestliže splní všechna kritéria, která jsou označena jako zásadní s počtem bodů 2 nebo 3 a současně dosáhne celkového počtu bodů vyššího než 50 % z maximálního celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 citované vyhlášky může dosáhnout. 1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se ověřuje v rámci inspekce sociálních služeb, která se vždy provádí v místě poskytování příslušné služby. Provádí ji inspekční tým, který je nejméně 3 členný s tím, že alespoň jeden jeho člen musí být zaměstnancem kraje resp. MPSV, pokud je předmětem kontroly poskytovatel sociální služby, jehož zřizovatelem je kraj. K inspekci může být za účelem posouzení odbornosti přizván specializovaný odborník, kterému musí poskytovatel služby umožnit, aby se na provádění inspekce podílel. Postup při provádění inspekce se řídí zákonem o státní kontrole, včetně náležitostí týkajících se inspekční zprávy 2). 1) Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách 2) Zákon Parlamentu ČR č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 8 -

9 3.2. Standard č. 3 jednání se zájemcem o sociální službu Obecným smyslem tohoto standardu je shrnout postup, jakým způsobem se má jednat se zájemcem o službu.toto jednání by mělo předcházet uzavření ústní dohody ( pokud se jedná o službu, u které není povinnost uzavírat písemnou smlouvu) nebo uzavření písemné smlouvy o poskytování sociální služby a mělo by probíhat ve třech fázích. Poskytovatel nabídne zájemci služby (popíše, jaký je jejich cíl, obsah, podmínky apod.), zjistí, jaké jsou jeho potřeby a zájmy a ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele pak umožní zájemci formulovat, jaké služby mu bude organizace poskytovat. Přitom dbá na to, aby zájemce o službu věděl o všech podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a aby jim rozuměl. Je důležité, aby své potřeby a zájmy určil zájemce o službu, nikoli poskytovatel 3). Pro hodnocení plnění standardu č. 3 jsou stanovena následující kriteria : a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; -kritérium je zásadní b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby kritérium je zásadní c) Poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje kritérium není zásadní 4) Z výše uvedeného obecného smyslu tohoto standardu je zřejmé, že způsob jeho naplňování bude záviset na konkrétním typu služby, která je nabízena a na individuálních schopnostech zájemce jednak porozumět projednávanému obsahu, formulovat svoje přání a potřeby a jednat o zakázce. 3) Standardy kvality sociálních služeb: Metodický materiál. Praha : MPSV ČR, ) Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách - 9 -

10 Zcela odlišně tedy bude probíhat jednání např. se zájemcem o umístění v domově pro osoby s mentálním postižením a jinak s potencionálním uživatelem terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách ve smyslu způsobu komunikace, místa jednání, účastníků jednání,výstupů v podobě formulace cílů např. v piktogramech, písemně, na zvukovém nosiči atp.. Každý poskytovatel proto musí proces jednání se zájemcem o službu přizpůsobit cílové skupině, na kterou je svými službami orientován. 4. Jednání se zájemcem o služby v Help-in, o.p.s Pečovatelská služba Také společnost Help-in, o.p.s. vychází při jednání se zájemcem o službu z vymezení (pozitivního i negativního ) cílové skupiny pečovatelské služby. Cílovou skupinou jsou : a) senioři ( za seniora přitom považujeme osobu, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) b) osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří splňují současně níže uvedená kritéria : jsou příjemcem příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění nebo dle vyjádření praktického lékaře jejich osobní stav vyžaduje pomoc a podporu jiné osoby při alespoň jednom úkonu sebeobsluhy nebo osobní hygieny nebo péči o domácnosti nebo při zajišťování stravy nebo při kontaktu se společenským prostředím, mají trvalý pobyt v obci či městě, ve kterých společnost působí tj. Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Horní Benešov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Heřmanovice, Město Albrechtice, Zátor, podají žádost na zvláštním tiskopise společnosti ( příloha č. 1), souhlasí s podmínkami, způsobem poskytování a s cenou pečovatelské služby stanovených poskytovatelem, se kterými jsou seznámeni v průběhu tzv. jednání se zájemcem o služby a na základě čehož uzavřou smlouvu o poskytování předmětné služby. Cílovou skupinou nejsou :

11 a) osoby, které nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, které jsou bez prokazatelného zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, b) senioři a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním v případě, že nesplňují ostatní výše uvedená kritéria uvedená, c) osoby splňující výše uvedená kritéria, ale s dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo závislí na alkoholu nebo drogách nebo osoby s nejvyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby, která vyžaduje každodenní pomoc ve většině úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, pokud žije osaměle a nemůže současně využívat pomoc rodiny či jiných osob, jinou službu ( např. denní stacionář, odlehčovací službu, tísňovou péči) nebo domácí ošetřovatelskou péči, d) osoby, které chtějí prostřednictvím smlouvy o poskytování pečovatelské služby, formálně splnit podmínku pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, aniž by službu skutečně potřebovali či o ni měli vážný zájem. Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu představuje proces, který zahrnuje několik fází, které mohou probíhat souběžně i postupně, což je dáno způsobem prvotního kontaktu zájemce ( odlišný průběh bude mít jednání v případě, kdy si žadatel pošle žádost, kterou získal z webových stránek, stejně jako nabídku úkonů a jiný, když se přijde na službu informovat rodinný příslušník, který bude chtít vyřízení služby zprostředkovat). Jedná se o : 1. podání žádosti 2. seznámení se s nabídkou úkonů a finanční spoluúčastí 3. vstupní dotazník 4. návštěva v domácnosti zájemce 5. kompletace podkladů s návrhem na přiznání či odmítnutí služby 1. Podání žádosti 1.1. Žádost se podává na předepsaném tiskopise ( příloha č. 1), který je možno získat na pracovištích poskytovatele, vyzvednout na obecním či městském úřadě v místě působení služby nebo stáhnout z webových stránek společnosti :

12 1.2. V případě telefonického kontaktu se zájemci sdělí, kde může tiskopis žádosti získat a v odůvodněných případech (imobilita, poruchy orientace) jej lze zájemci doručit osobně či zaslat poštou Žádost obsahuje základní osobní data a dále zjišťuje, zda je zájemce příjemcem příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách. V kladném případě je zapotřebí doložit kopii rozhodnutí příslušného městského úřadu o přiznání příspěvku. V opačném případě musí žadatel navštívit svého praktického lékaře, který do tiskopisu žádosti potvrdí, zda osobní stav žadatele vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby. Zájemce o službu dále v žádosti uvádí, zda uplatňuje nárok na bezplatnou pečovatelskou službu, na kterou mají ze zákona nárok účastníci odboje, soudně či mimosoudně rehabilitovaní dle příslušných předpisů nebo pozůstalí po těchto osobách, pokud jsou starší než 70 let. V případě, že nárok uplatňuje, je třeba jej prokázat příslušným dokladem a předložit jeho fotokopii ( soudní rozsudek, rozhodnutí o mimosoudní rehabilitaci příp. rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu). Ve druhé straně žádosti zájemci na základě předchozím seznámení se s nabídkou a finanční spoluúčastí označují úkony, o které mají zájem. Svým podpisem následně potvrzují uvedené informace a dávají souhlas ke shromažďování a zjišťování osobních údajů V případech, kdy má pracovník společnosti při předávání tiskopisu žádosti se zájemcem osobní kontakt, nabídne mu pomoc při vyplňování, přičemž v případě souhlasu postupuje přiměřeně jeho zdravotnímu a osobnímu stavu : - v případě, že má zájemce zákonného zástupce, probíhá vyplňování v přítomnosti obou, přičemž žádost podepíše zákonný zástupce, - v případě, že zájemce má poškozený zrak příp. neumí číst a nemá k dispozici čtecí zařízení, jednotlivé body žádosti mu předčítá a při jejím podpisu jej navede na příslušné místo v tiskopise a v případě, že to zájemce vyžaduje, pořídí zvukový záznam jednání prostřednictvím diktafonu,

13 - v případě, že zájemce není schopen psát, tuto skutečnost napíše zaměstnanec do žádosti s tím, že k tomu připojí svůj podpis nejméně 2 svědci ( např. 2 zaměstnanci, 1 zaměstnanec a 1 příbuzný, soused apod.), - v případě, že zájemce má poškozený sluch, obdrží žádost a pokyny k ní v písemné verzi Výše uvedeným způsobem komunikace postupuje zaměstnanec společnosti i při dalších fázích jednání se zájemcem o službu a při výkonu služby tehdy, pokud je to vzhledem k jeho průběhu nutné. Současně dodržuje zásady komunikace, které jsou formulovány v bodě 4. jednání v domácnosti žadatele Každá žádost ( bez ohledu na způsob doručení) se zaeviduje v deníku došlé pošty a je postoupena k dalšímu řízení vedoucí pečovatelské služby. 2. Seznámení se s nabídkou úkonů a finanční spoluúčastí Poskytované úkony se dělí na : a)základní - ty jsou členěny do skupin dle druhu činností zajišťujících pomoc -při péči o vlastní osobu, -při osobní hygieně, -při poskytnutí stravy, - při zajištění chodu domácnosti, - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) fakultativní úkony, které nabízí společnost nad rámec stanovený vyhláškou. Jednotlivé úkony jsou uvedeny v příloze č. 2. Za poskytování pečovatelské služby platí uživatel s výjimkou osob stanovených zákonem (viz. bod 1.3.) úhradu. Finanční spoluúčast uživatele služby je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, v platném znění, přičemž jsou zohledněny jednak příjmové poměry uživatele ( zda je uživatel příjemcem příspěvku na péči) a dále časová,

14 materiální a fyzická náročnost poskytovaného úkonu ( např. zda uživatel bydlí v bariérovém domě či bytě, zda je v bytovém domě výtah, v jaké vzdálenosti od místa výdeje obědů uživatel bydlí, zda jsou úkony poskytovány i mimo obec, ve které uživatel bydlí ). Konkrétní částky za jednotlivé úkony upravuje příloha č. 2. Výše spoluúčasti může být v případě zvýšení nákladů na provoz ( např. zákonem dané zvýšení mezd, zvýšení cen pohonných hmot, změna DPH ) upravena až na maximální částky stanovené uvedenou vyhláškou nebo v případě jejich novelizace. 3. Vstupní dotazník Vyplnění vstupního dotazníku je jedním z podkladů pro rozhodnutí o uzavření smlouvy s uživatelem. Poskytuje společnosti informace o osobním a zdravotním stavu žadatele, jeho společenských kontaktech, o způsobu jeho bydlení, o subjektivním hodnocení schopnosti starat se o svou osobu a domácnost, o jeho očekávání, co mu pečovatelská služba přinese, o jeho pochybnostech a plánech. Dotazník je zájemci předán současně se žádostí nebo při návštěvě v jeho domácnosti s tím, že je mu nabídnuta pomoc při jeho vyplňování, která je v případě souhlasu realizována. Pokud si žadatel chce dotazník vyplnit sám příp. ve spolupráci s rodinou, je dohodnut termín jeho doručení zpět do sídla organizace. V tom případě jsou podány pouze základní pokyny k jeho vyplnění a v případě potřeby vysvětlení termínu inkontinence. Text vstupního dotazníku je uveden v příloze č Jednání v domácnosti žadatele Jednání v domácnosti žadatele provádí vedoucí pečovatelské služby nebo jím určený zástupce, který se prokáže služebním průkazem. Jednání v domácnosti je realizováno z následujících důvodů : - společnost má regionální působnost a má 4 kontaktní pracoviště ( Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Město Albrechtice a Horní Benešov), žadatelé ze spádových obcí by museli absolvovat pro ně mnohdy namáhavou cestu, která by je mohla vyčerpat a ovlivnit tak nepříznivě jejich pozornost i schopnost se soustředit, - jedná se o prostředí, které zájemce o službu zná, je pro něj bezpečné a snižuje se tím pocit

15 jeho ohrožení, - může si přizvat další osoby např. členy rodiny - může používat všechny své kompenzační pomůcky a prostředky zdravotnické techniky - zástupce společnosti se seznámí z prostředím, ve kterém bude služba probíhat a ověří údaje uvedené ve vstupním dotazníku umístění bydliště z hlediska vzdálenosti a namáhavosti úkonů ( patro, výtah, dostupnost od silnice, dispoziční uspořádání WC a koupelny v případě zájmu o osobní hygienu, bariérovost, žadatelova schopnost pohybu v domácnosti, atd.). Při komunikaci se zájemcem dodržuje zaměstnanec poskytovatele následující zásady : - ujistí se, zda a jaké je smyslové postižení zájemce např. zrakové či sluchové ( jestli brýle odpovídají současnému stavu, jestli funguje dobře naslouchadlo, čtecí zařízení apod.) - mluví zřetelně, pomalu, tváří v tvář, udržuje oční kontakt - nepoužívá cizí nebo složité výrazy ( např. lékařské termíny) - nepoužívá souvětí a vždy se ptá jen na jednu věc, hlídá aby mluvila pouze jedna osoba a aby rozhovor nebyl rušen např. rádiem či televizí - věnuje pozornost neverbální komunikaci své i zájemce o službu ( postoj, tím jak sedí, intenzita hlasu, gestikulace, dýchání, atd.) - přeruší jednání, pokud člověk přestane věnovat pozornost, odlehčit, V rámci jednání v domácnosti žadatele proběhnou ty výše uvedené fáze procesu jednání se zájemcem o službu, které dosud nebyly realizovány a dále je společně formulován osobní cíl budoucího uživatele pečovatelské služby, který naplňuje tato kritéria : - musí být pro zájemce významný ( protože bude-li osobní cíl osobně přínosný a důležitý, bude zájemce více investovat do jeho dosažení a lépe bude přijímat spolupráci s našim pracovníkem), - musí být malý - ( je nutno mít na paměti, že nejde o osobní cíle, jejichž dosažení je v nedohledné době, lépe postupovat variantou malých postupných cílů, např. začnu využívat donášku obědů a tím ušetřím čas své dceři, která mi musela po práci vždy uvařit na příští den),

16 - musí být konkrétní ( měly by se týkat chování ne stavu jako např. být zdravý, spokojený, šťastný- což není možné ověřit, ale např. budu spokojená, protože budu mít doprovod a budu moci chodit pravidelně nakupovat), - musí být pozitivně vymezen - zájemci téměř vždy vědí, co nechtějí a jak by to nemělo být, dobře formulovaný cíl je však zaměřený na to, co udělat, aby se naplnilo jejich přání, - musí pojmenovat začátek a nejen konec něčeho - např. po té zlomenině krčku potřebuji pomoc při doprovodu na WC a s osobní hygienou, když mi pomůže pečovatel, nemusím zůstat dále v nemocnici, když budu mít pomoc pečovatele, mám větší šanci získat byt v domě s pečovatelskou službou, kde nebudu sam(a) a přestanu mít strach, že se nikoho nedovolám, když upadnu - musí být realistické usměrnit sklon dávat si cíle, u kterých je zřejmé, že nebudou možné naplnit ( např. zvýšit důchod) nebo jsou sice žádoucí, ale obtížně realizovatelné (chci,aby se mnou bydlela dcera, syn kteří mají rodinu a zaměstnání na druhém konci republiky ) v tomto případě neprovádět kontrolu realitou, vysvětlovat, že dcera se těžko přestěhuje do místa, kde nemá zaměstnání ona ani její manžel a děti školu, místo toho však dojednat kroky ke zvýšení šance na dosažení tohoto těžkého cíle, např. budu mít doma uklizeno a osobní věci v pořádku, aby dcera vždy když přijede, viděla, že se mnou nebude mít práci 5). Výsledkem jednání se zájemcem o službu je dohoda, jaké osobní cíle bude pečovatelská služba naplňovat, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah služby. Formálně je tento úkon realizován písemně tzv. sestavením osobního cíle, který však není jednou pro vždy daný, ale v průběhu poskytování služby se pravidelně prostřednictvím daných kritérií vyhodnocuje. Předmětem hodnocení služby je, zda je osobního cíle dosahováno s možností jeho redefinice. Při stanovení rozsahu a forem úkonů se současně musí přihlížet k individuálním potřebám a rozlišovacím schopnostem zájemce o službu. Při nadměrném rozsahu úkonů by mohlo dojít k vytvoření zbytečné závislosti na službě a při nedostatečném zase ke strádání při uspokojování základních osobních potřeb. 5) Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: Průvodce pro poskytovatele. Praha: MPSV,

17 5. kompletace podkladů s návrhem na přiznání či odmítnutí služby Formálně je jednání se zájemcem o službu ukončeno kompletací písemných podkladů, které tvoří základ osobního spisu uživatele, který je v průběhu služby dále doplňován o další písemnosti. Spis je uložen na uzamykatelném pracovišti vedoucího pečovatelské služby a před návrhem na uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby obsahuje tyto podklady ( žádost s kopií sdělení o příspěvku na péči nebo doporučenou praktickým lékařem, s podpisem žadatele, že dává souhlas ke zjišťování osobních údajů, potvrzení dokládající nárok na bezplatnou službu, je-li relevantní, vstupní dotazník, sestavení osobního cíle). Po ukončení kompletace podkladů následuje uzavření písemné smlouvy nebo v případě, že je naplněna kapacita poskytovatele oznámení o zařazení do pořadníku čekatelů. Společnost má stanoveny také důvody a postup v případě odmítnutí zájemce o pečovatelskou službu 1. důvody pro odmítnutí zájemce a) zájemce nepatří do cílové skupiny b) z důvodu nedostatečné kapacity - dovážka obědů ( společnost disponuje v současné době 2 motorovými vozidly pro rozvážku obědů s kapacitou 100 obědů) - ostatní úkony - při naplnění úvazku 8,00 pečovatelů c) poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá 2. postup v případě odmítnutí zájemce Ve všech případech odmítnutí, pokud o to zájemce požádá, bude vydáno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí. V případě nedostatečné kapacity bude zájemci vydáno oznámení o zařazení do pořadníku čekatelů, který poskytovatel vede s tím, že po uvolnění příp. rozšíření kapacity kontaktuje zájemce v pořadí dle stanovené míry potřebnosti, kterou určují tato kritéria : - míra závislosti na pomoci jiné osoby - počet osob v domácnosti a možnost pomoci od rodinných příslušníků - datum podání žádosti

18 4.2. Sociálně právní poradna V případě poradny jsou cílovou skupinou osoby se sníženou schopností uplatňovat svoje práva, hájit své zájmy a využívat veřejné instituce, kteří současně : - projeví svobodnou vůli k návštěvě poradny - dají souhlas s evidencí,se shromažďováním osobních údajů a vedením spisové dokumentace - dají jako zákonní zástupci v případě potřeby souhlas k psychologické diagnostice a psychoterapii dětí a mladistvých. Cílovou skupinou nejsou : -osoby, které řeší specifický problém, který vyžaduje jinou specializaci ( např. poradna pro oběti násilí, předmanželská a manželská poradna, pedagogicko psychologická poradna apod.) Jednání se zájemcem o poradenství vychází z charakteru této služby, kdy v mnoha případech se jedná o výkon jednorázový, přičemž nemusí docházet ani k osobnímu kontaktu ( poradna Helpin, o.p.s. umožňuje jak telefonický kontakt, tak i elektronickou poštu). Protože společnost aktivně nabízí poradenské služby ( prezentace v tisku, na webových stránkách,prostřednictvím informačních letáků i ve spolupráci s městskými a obecními úřady ve spádovém území okresu Bruntál), zájemci mají základní představu před prvním kontaktem zpravidla vytvořenou. Konkrétní jednání se zájemcem potom probíhá ve dvou úrovních, které jsou voleny podle toho, zda po formulaci problému poradce posoudí, zda se bude jednat o jednorázový kontakt, jehož výsledkem bude poskytnutí rady nebo informace nebo o kontakt, kde bude nabídnuta aktivní pomoc poradny příp. dlouhodobější kontakt: 1. vstupní informace -základní rozsah 2. vstupní rozhovor 1. vstupní informace základní rozsah Potencionální uživatel obdrží informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn,že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam, přičemž je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů.v případě telefonického kontaktu jsou informace zpracovávány jako u uživatelů, kteří si přejí zůstat anonymní. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti

19 2. vstupní rozhovor Vstupní rozhovor stejně jako vlastní výkon poradenství probíhá v podmínkách, ve kterých jsou dodržovány principy občanského poradenství a to : diskrétnost (v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z poradny, či jakékoli jiné osoby), nestrannost - se zájemci je jednáno bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod. nezávislost - poradce jedná se zájemcem na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod. respektování je respektováno právo zájemce o službu na informace a právo odmítnout nabízenou službu. Kromě poskytnutí informací základního rozsahu ze strany poradny je výsledkem příslušného rozhovoru společné naformulování cíle, kterého má být s naší podporou dosaženo a ústně definována zakázka ( tj. popis problému, který chce zájemce vyřešit, nabídka možností řešení, volba varianty a jí odpovídajících forem práce, stanovení časového harmonogramu nebo příštího termínu návštěvy, volba poradce, získání souhlasu s případnou konzultací u jiných odborníků ) Důvody pro odmítnutí služby 1. nepříslušnost - klient řeší jiný problém, než je předmětem poradenství odeslání na příslušnou instituci 2.- stav klienta pod vlivem návykových látek nebo hrubé a vulgární chování

20 5. Závěr Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 měla za cíl zpracování vnitřních pravidel pro jednání se zájemcem o poskytované služby v nestátní neziskové organizaci s regionální působností Help-in, o.p.s.. Práce byla rozčleněna na část úvodní, která zahrnuje jednak formulaci jejího cíle a dále prezentaci společnosti, v jejichž podmínkách bude cíl naplňován. Obecná nebo-li teoretická část práce podává přehled o tom, které obecně závazné právní předpisy a jakým způsobem upravují poskytování sociálních služeb, s konkrétním zaměřením na způsob hodnocení jejich kvality. Podrobněji je z důvodu cíle práce rozpracován standard č.3 jako jedno z kritérií, kterým je kvalita služeb měřena. Předmětné obecné požadavky na plnění standardu č. 3 jednání se zájemcem o službu byly v další části práce aplikovány na podmínky poskytování pečovatelské služby a sociálně právního poradenství ve společnosti Help-in, o.p.s.. Kromě písemného zpracování postupů při jednání se zájemcem o obě služby, které budou součástí nově připravovaných vnitřních předpisů společnosti Pravidla pro poskytování pečovatelské služby a Pravidla pro poskytování sociálního poradenství, byly jako součást této práce zpracovány další vnitřní materiály, které jsou nedílnou součástí uvedeného procesu, a to : - nová žádost pro zájemce o pečovatelskou službu, - nová nabídka úkonů a finanční spoluúčasti při poskytování pečovatelské služby, - vstupní dotazník pro zájemce o pečovatelskou službu. Tyto materiály jsou již používány od začátku května t.r. v praxi v rámci tzv. novelizačního řízení pro stávající uživatele pečovatelské služby. Kromě uvedených praktických výstupů, které již jsou a nadále budou pro činnost společnosti Help-in, o.p.s. nesporným přínosem při zavádění standardů kvality, hodnotím pozitivně také možnost reflexe úrovně aplikace příslušných právních předpisů na podmínky provozu organizace nezávislým hodnotitelem v podobě konzultanta či oponenta práce, příp. dalších čtenářů. Na základě výše uvedeného si dovoluji konstatovat, že cíl práce formulovaný v jejím úvodu, byl naplněn

Telefon:... mobil. nepobírám

Telefon:... mobil. nepobírám ŽÁDOST O ZAVEDENÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Města Rokytnice v O.h. Horská 303,517 61 Rokytnice v O.h. Tel.: 491 616 996,491 616 997 IČ 00275301, DIČ: CZ 00275301 Žadatel: Jméno a příjmení:...titul:... Datum

Více

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby

ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Odbor sociálních služeb Městského úřadu Vysoké Mýto Litomyšlská 50, 566 01 Vysoké Mýto tel: 465 424 306, 465 423 705, 777 755 276 ŽÁDOST o poskytnutí pečovatelské služby Jméno a příjmení žadatele: Trvalé

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel)

Adresa..., Kontaktní adresa., Telefon/mobil., E-mail. Stav..., (dále jen žadatel) Městská správa sociálních služeb Boskovice, p.o. Havlíčkova 2126/19, 680 01 Boskovice ŽÁDOST O POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Vyplňuje zájemce: Žádost podaná dne:..... 1) Žadatel služeb: Jméno, příjmení,

Více

Základní informace pro zájemce

Základní informace pro zájemce Základní informace pro zájemce Kontakt: Hejnická 538, Praha 9 - Střížkov Vedoucí koordinátor pečovatelské služby: Mgr. Vendula Starostová Tel: 286 019 667 starostova@ssspraha9.cz Koordinátorka pečovatelské

Více

Organizační řád pečovatelské služby

Organizační řád pečovatelské služby Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Organizační řád pečovatelské služby I. Základní ustanovení veřejný závazek I.1 Úvod Poskytovatelem pečovatelské služby je Město Šenov,

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o.

Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. Smlouva o poskytování pečovatelské služby č. Domov na Kalvárii s.r.o. /201 POSKYTOVATEL: Domov na Kalvárii s.r.o. Hlavní sídlo: Jaroměřice 271, 569 44 Jaroměřice IČO: 28774604 Zastoupený: - Břehovská Světla

Více

Ceník služeb. Město Hlinsko

Ceník služeb. Město Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo nám.1, 539 01 Hlinsko Dům s pečovatelskou službou Adámkova 677, 539 01 Hlinsko kontakty: tel.: 469 311 582, služ.mobil: 723 690 540 tel.vedoucí DPS: 723 514 078, 461 100 893 Ceník

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Pečovatelská služba I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing.Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371

Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Město Hlinsko, Odbor sociálních věcí, školství a zdravotnictví Poděbradovo nám. 1570, 539 01 Hlinsko, tel.: 469 315 371 Žádost o zařazení do evidence žadatelů o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou

Více

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu

SKUPINA ÚKONŮ / JEDNOTLIVÉ ÚKONY 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu Charitní pečovatelská služba Kelč Kelč 262 tel.: 571 641 018 777 746 341 e-mail: iveta.minarova@valmez.charita.cz Jedním z mnoha zařízení Charity Valašské Meziříčí je Charitní pečovatelská služba Kelč.

Více

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013

Popis realizace poskytování pečovatelské služby účinný od 01.12.2013 DPS Žlutice, příspěvková organizace Pod Strání 467, 364 52 Žlutice Tel.: 353 393 269/725 958 988 e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne

Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Smlouva číslo 000/2015 o poskytování pečovatelské služby ze dne Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci, příspěvková organizace IČ: 00830411

Více

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.

DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny. Datum podání žádosti: Evidenční číslo žádosti: Datum zrušení žádosti: DOMOV LAGUNA PSÁRY poskytovatel sociálních služeb se sídlem Jílovská 138, 252 44 Psáry tel.: 241940607, 241940609, e-mail: lagunapsary@volny.cz

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba

Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba DOMOV PRO SENIORY A DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU MARIÁNSKÉ LÁZNĚ příspěvková organizace uzavřená mezi Smlouva o poskytnutí sociální služby pečovatelská služba č. v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. o sociálních

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2013 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.2. 2013 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory)

Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Řečkovice (domov pro seniory) Druh služby: domov pro seniory dle 49 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita: Místo: pobytová

Více

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby

Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Údaje zájemce o poskytnutí pobytové sociální služby Datum doručení (vyplní domov): Evidenční číslo (vyplní domov):. Zájemce o poskytování sociální služby:. příjmení jméno rodné příjmení 2. Narození:. den,

Více

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem)

Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Podrobný informační materiál o poskytované službě: Dům Naděje Brno-Vinohrady (domov se zvláštním režimem) Druh služby: domov se zvláštním režimem dle 50 zákona o sociálních službách Forma služby: Kapacita:

Více

Smlouva o poskytování pečovatelské služby

Smlouva o poskytování pečovatelské služby Smlouva o poskytování pečovatelské služby Pan.. nar., Praha 9 - Horní Počernice (dále jen uživatel ) a Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 - Horní Počernice (dále jen

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Březen 2013 1 NÁZEV ORGANIZACE: SÍDLO ORGANIZACE: Sociální služby Lanškroun pečovatelská služba Janáčkova 1003, 563 01 Lanškroun IČO: 750 818 49 ZŘIZOVATEL:

Více

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník

Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Žádost o sociální službu Část 1 vyplní žadatel, popř. jeho zákonný zástupce, opatrovník Požadovaná služba: denní stacionář týdenní stacionář Datum podání žádosti: Osobní údaje žadatele Datum narození:

Více

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310

Příloha č. 3 Dokumentace programu 113 310 Obsah standardů kvality sociálních služeb 1. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb a) Poskytovatel má písemně definováno a zveřejněno poslání, cíle a zásady poskytované sociální služby a okruh osob,

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí při poskytování sociálněprávní ochrany zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc 1a 1b 2a 2b 2c 3a 3b 3c 1. Cíle a způsoby činnosti zařízení pro dčti

Více

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM

Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM Žádost o poskytování sociální služby v Domově seniorů TGM 1. Zájem o poskytování sociální služby (zakroužkujte): Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 1 2. Zájemce o službu Jméno a příjmení:...

Více

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina

Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina Pravidla pro přidělování bytů v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou ve městě Bílina I. Úvodní ustanovení Tato pravidla se vztahují na byty v Domech se soustředěnou pečovatelskou službou (dále

Více

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013

Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY. SMĚRNICE č. 5/ 2013 Domov Jeřabina příspěvková organizace DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ODLEHČOVACÍ SLUŽBY SMĚRNICE č. 5/ 2013 PRAVIDLA PRO JEDNÁNÍ SE ZÁJEMCEM O SLUŽBU Přílohy: 1. Informace o zájemci o poskytovanou

Více

Základní informace k poskytování pečovatelské služby

Základní informace k poskytování pečovatelské služby Sociální služby pro seniory Olomouc, p.o. Zikova 618/14, 770 10 Olomouc sekretariát: 585 757 061, fax: 585 757 066, cn5k73h e-mail: olomouc@sluzbyproseniory.cz IČ: 75004259 Obchodní rejstřík: Krajský soud

Více

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: Krajský úřad Královéhradeckého kraje prosinec 12/2010 Metodické doporučení k oblastem: 1) Cílová skupina 2) Nabídka služeb (základní a fakultativní činnosti) 1) CÍLOVÁ SKUPINA Základním stavebním kamenem

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Středisko sociálních služeb Chlumec nad Cidlinou o.p.s. Palackého 310, 503 51, Chlumec nad Cidlinou Ředitel:Ing. Ladislav ŠIMEČEK Kontakty:

Více

Smlouva o poskytování sociálních služeb

Smlouva o poskytování sociálních služeb Smlouva o poskytování sociálních služeb V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.. Bytem: Datum narození:. Dále jen uživatel a ARCHA Borovany, o. p. s., Profesionální podpora a pomoc v domácnosti Zastoupena

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI

ČÁST PRVNÍ ZPŮSOB HODNOCENÍ ÚKONŮ PÉČE O VLASTNÍ OSOBU A ÚKONŮ SOBĚSTAČNOSTI PRO ÚČELY STANOVENÍ STUPNĚ ZÁVISLOSTI VYHLÁŠKA č. 505/2006 Sb. ze d 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustvení zákona o sociálních službách Ministerstvo práce a sociálních věcí ství podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby

ČÁST PRVNÍ Způsob hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby

Vnitřní pravidla. Pečovatelské služby Městský ústav sociálních služeb v Klatovech, příspěvková organizace vydává Vnitřní pravidla Pečovatelské služby v Klatovech, Balbínova 59/I Článek 1 Vnitřní pravidla obsahují zásady pro zajištění poskytované

Více

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY

POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY dle 79 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Poskytovatel: Lístek, o.p.s. Kroupova 427/102a, 625 00 Brno - Starý Lískovec Název služby: Pečovatelská služba

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, ČÁST PRVNÍ Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb. 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA SOCIÁLNÍ SLUŽBY, příspěvková organizace Pochlovická 57 KYNŠPERK NAD OHŘÍ PRAVIDLA pro jednání se zájemcem o poskytnutí sociální služby v Sociálních službách, p.o. pro službu domov se zvláštním režimem

Více

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS)

Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) Město Šenov Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov pečovatelská služba Pravidla poskytování pečovatelské služby (PS) (pro zájemce a uživatele PS) I. Kontakty: MěÚ Šenov, správní odbor, Radniční náměstí 300,

Více

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče

Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poskytovatel: Diakonie ČCE středisko v Praze 5 Stodůlkách, Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 Druh sociální služby: raná péče Poslání Rané péče Diakonie Stodůlky Pomáháme rodině zorientovat se v náročné situaci

Více

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách Rámcový výklad k poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle 52 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách I. DEFINICE SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ROZSAH ČINNOSTÍ Předmětná sociální

Více

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí

Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Pečovatelská služba města Frýdlantu nad Ostravicí Zřizovatel: Město Frýdlant nad Ostravicí Adresa: Náměstí 3 739 11 Frýdlant nad Ostravicí IČO: 296651 Tel. kontakt: 558 604 170 Fax: 558 676 279 Vedoucí

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory DOMINO Mladá Boleslav Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk:

Více

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 119 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách: ČÁST PRVNÍ 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění vyhlášek č. 166/2007 Sb., č. 340/2007

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU POLEŠOVICE 1. Vyplní žadatel Příjmení a jméno:........ Nar..... Trvalé bydliště:... Telefon: Stav:. Žádám o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou

Více

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603

Centrum sociální péče města Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk IČO: 00854603 JAK TO U NÁS CHODÍ? PRAVIDLA POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY S každým klientem je dle zákona o sociálních službách uzavřena písemná smlouva o poskytnutí pečovatelské služby. Míra potřebné podpory je individuálně

Více

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA

505/2006 Sb. VYHLÁŠKA 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Změna: 239/2009 Sb.

Více

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba

Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba Žádost o poskytování sociální služby: odlehčovací služba 1. Jméno a příjmení žadatele:... 2. Bydliště:.. 3. Telefon:... 4. Kontaktní osoba:... Bydliště: Telefon:. 5. Žádám o poskytnutí pobytové odlehčovací

Více

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách)

Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba: Domov pro seniory ( 49 zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách) DOMOV DŮCHODCŮ PROSTĚJOV, příspěvková organizace Nerudova 70 796 01 Prostějov IČO 71197699 www.domovpv.cz Datum přijetí žádosti: Žádost o poskytnutí sociální služby v Domově důchodců Prostějov, p.o., služba:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Popis realizace sociální služby Druh poskytované služby: Osobní asistence Název zařízení: Osobní asistence Novojičínsko Poslání osobní asistence Posláním Osobní asistence je individuálně pomáhat osobám

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby

Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Smlouva o poskytnutí služby sociální péče - asistenční služby Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Pan(paní)..., nar...., bydliště..., v textu této smlouvy dále jen "Klient" a 2) Charita

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby SOCIÁLNÍ SLUŽBY UHERSKÝ BROD, příspěvková organizace Za Humny 2292, 688 01, Uherský Brod Smlouva o poskytnutí sociální služby kterou uzavřely dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném

Více

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby

Dotazník pro žadatele o poskytování pobytové sociální služby Vážený žadateli o sociální službu domov pro seniory celoroční pobyt, právě jste obdržel ŽÁDOST, která je prvním krokem k tomu, abyste se stal naším klientem. Tímto Vás žádáme o PŘESNÉ, ČITELNÉ a SROZUMITELNÉ

Více

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A.

Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou službou. Část A. Úřad městské části Praha 4, Antala Staška 2059/80b, 140 45 Praha 4 Nusle odbor obecního majetku (tel., fax, e-mail viz. telefonní seznam, webové stránky MČ Praha 4) Ž Á D O S T o nájem bytu v domě s pečovatelskou

Více

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře.

Pravidla pro přidělování bytů. bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře. Pravidla pro přidělování bytů v domech s pečovatelskou službou ve městě Příboře Rada města Příbora v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 37.

Více

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA

M ě s t o B l a n s k o. Rada města Blansko v y d á v á. směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA M ě s t o B l a n s k o Rada města Blansko v y d á v á směrnici č. 4/2010 PRAVIDLA pro poskytování nájmu bytu v domech zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou v majetku Města Blansko Platnost

Více

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu

TYPY BALÍČKŮ PÉČE. cena balíčku BYDLENÍ je 1500,- Kč měsíčně na osobu TYPY BALÍČKŮ PÉČE 1. VARIANTA BALÍČEK BYDLENÍ komu je určen: Víceméně samostatným klientům, kteří v Zátiší využijí jen základní služby recepci jako formu prvotní asistence, fyzioterapii, restauraci a třeba

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 1 Poskytovatel : Městská část Praha 20 Úřad městské části Jívanská 647/10 193 21 Praha 9 Druh sociální služby (dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ) : 40 pečovatelská služba POPIS

Více

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ

Výroční zpráva. o činnosti. Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ Výroční zpráva PEČOVATELSKÁ SLUŽBA MĚSTA CHROPYNĚ o činnosti Pečovatelské služby Chropyně, organizační složky Města Chropyně za rok 2008 1 OBSAH Výroční zpráva titulní list..1 OBSAH.2 1. Personální obsazení

Více

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav

Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Žádost o poskytování služby v Domě seniorů Mladá Boleslav Den podání žádosti. Žadatel.. příjmení (popř. rodné jméno) jméno (křestní). Narozen den, měsíc, rok místo okres Trvalé bydliště, PSČ.. telefon...

Více

Druhy sociálních služeb

Druhy sociálních služeb Druhy sociálních služeb V materiálu jsou souhrnně uvedeny jednotlivé druhy sociálních služeb podle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách (tj. část třetí zákona 37 až 70). U každé sociální služby

Více

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice

ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově poklidného stáří Vejprnice Domov poklidného stáří Vejprnice Baculus o.p.s., IČ: 26997355 Tylova 999, Vejprnice, PSČ 330 27 Tel.: 377 815 111, E-mail: info@baculus.cz; www.baculus.cz ŽÁDOST o poskytnutí služby sociální péče v Domově

Více

Žádost o sociální službu azylový dům

Žádost o sociální službu azylový dům SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA SVITAVY DATUM PŘIJETÍ ŽÁDOSTI: Azylový dům pro muže Číslo žádosti: Máchova alej 16 Žádost přijal: 568 02 Svitavy Podpis pracovníka : tel: 461535925,e-mail: vladimír.stupka@svitavy.cz

Více

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po

Správní rada Dozor í rada a) celkový po et uživatel , kterým byla poskytnuta sociální služba 102 b) celkový po VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská, Třebíč, 2. patro

Více

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714

Centrum pomoci pro zdravotně postižené a seniory o.p.s. Kochova 1185, Chomutov 430 12 IČO 27270955 tel. 474 332 816 mobil 606 156 714 Směrnice č. 11 Název směrnice: Provozní řád Tento provozní řád je přílohou smlouvy o poskytování služby osobní asistence a je závazný jak pro klienty CP ZPS, tak pro zaměstnance Centra pomoci pro zdravotně

Více

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka

Popis činností poskytované služby ve Stacionáři Jasněnka O B Č A N S K É S D R U Ž E N Í Jasněnka, občanské sdružení IČO : 63729521 tel : 585 051 076 Jiráskova 772, Uničov 783 91 jasnenka-os@volny.cz www.jasnenka.cz Popis činností poskytované služby ve Stacionáři

Více

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731

ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE Č.P. 731 Splňuje uchazeč podmínky dotace ANO / NE * Doporučen sociální komisí ANO / NE * Zápis sociální komise ze dne * * Nevyplňovat vyplní majitel objektu ŽÁDOST O PŘIDĚLENÍ BYTU - BYTOVÝ DŮM DOLNÍ MLÝN BORŠICE

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí 1. Místní a časová dostupnost 1a Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území své

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V DOMOVĚ PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZÁMEK BŘEŽANY Abyste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás

Více

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.) 04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace RANÁ PÉČE 01. Pojmenování (název) životní situace Raná péče 02. Základní informace k životní situaci Raná péče je terénní sociální služba, případně doplněná ambulantní formou služby. Mohou ji využít rodiny,

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU

ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PEČOVATELSKOU SLUŽBU Pečovatelská služba MČ Praha 20 je terénní sociální služba, poskytovaná dle 40 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, osobám, které mají sníženou

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Domov na Kalvárii s.r.o. Jaroměřice 271, 569 44 IČ: 287 74 604 VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY O nás Poskytovatelem je Domov na Kalvárii s.r.o., poskytující sociální službu typu pečovatelská

Více

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce

k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce k zákonu o sociálních službách a prováděcí vyhlášce ZÁKON č.108/2006 Sb., o sociálních službách Tento zákon můžete najít v plném znění ZDE Tento zákon upravuje: - podmínky poskytování pomoci a podpory

Více

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec

ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec ŽÁDOST O DLOUHODOBÝ POBYT v Penzionu pro seniory ATRIUM Liberec Jméno, příjmení a titul žadatele:... Rodné příjmení:...jméno, příjmení posledního manžela:... Datum narození:... Rodné číslo: Věk: Místo

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27

505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálníc... Stránka č. 1 z 27 505/2006 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí

Více

Veřejný závazek. Odlehčovací služba

Veřejný závazek. Odlehčovací služba Účinnost od: 23.7.2015 Strana / Počet stran: 1/5 Verze číslo: 4 Garant: Ryjáčková Romana Vedoucí služby Ověřovatel: Bc. Ludmila Lacinová Schvalovatel: Správce dokumentace Mgr. Eva Šulcová Představitel

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBU V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Aby jste se mohli rozhodnout, zda zrovna naše služba je ta, která Vám pomůže v naplnění Vašich cílů, musíte o nás získat potřebné informace. POSLÁNÍ A

Více

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ

Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ Uvedené údaje jsou přísně důvěrné a slouží výlučně k ochraně zájmů žadatele. ŽÁDOST O UMÍSTĚNÍ V DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU DOMICILU AKTIVNÍCH SENIORŮ V OLEŠNÉ Jméno, příjmení a titul žadatele:... Datum

Více

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY

ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ podací razítko ŽÁDOST O PRONÁJEM BYTU V DOMĚ ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ, V MALOMETRÁŽNÍCH BYTECH PRO SENIORY A PLNĚ INVALIDNÍ OBČANY Byt zvláštního určení čp.1550 čp. 1551 Malometrážní

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Podání žádosti: č.j., datum: ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov PETRA Mačkov Mačkov 79, 388 01 Blatná Tel.: 383 413 121, 383 413 102 - soc. pracovnice E-mail: info@domovpetra.cz Internet:

Více

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem.

Informace o poskytované PS jsou poskytovány při osobní návštěvě zájemce o PS nebo při telefonickém kontaktu s tímto zájemcem. Zřizovatel: Název služby: Název dokumentu: Číslo metodiky: Platnost dokumentu: Vypracoval: Týká se osob: Město Klobouky u Brna Pečovatelská služba Standard č. 3 Jednání se zájemcem o sociální službu č.

Více

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH

Katalog sociálních služeb v Moravskoslezském kraji OBSAH OBSAH Úvod... 2 O sociálních službách... 3 Sociální poradenství ( 37)... 6 Osobní asistence ( 39)... 7 Pečovatelská služba ( 40)... 8 Tísňová péče ( 41)... 10 Průvodcovské a předčitatelské služby ( 42)...

Více

Pečovatelská služba Bánov

Pečovatelská služba Bánov Pečovatelská služba Bánov Kontaktní údaje: Pečovatelská služba Bánov Bánov 721, 687 54 Bánov Vedoucí služby: Mgr. Gabriela Hamadová T: 572 631 269 M: 724 651 283 gabriela.hamadova@uhbrod.charita.cz Provozní

Více