Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007"

Transkript

1 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2006/2007 Název práce: Standard kvality sociálních služeb č. 3 - jednání se zájemcem o služby ve společnosti Help-in, o.p.s. Jméno a příjmení autora: Mgr. Jana Hančilová Rok:

2 Obsah 1. Úvod.str Základní informace o společnosti HELP-IN, o.p.s..str Hodnocení kvality sociálních služeb str Standardy sociálních služeb a jejich členění str Standard č. 3 jednání se zájemcem o služby.str Jednání se zájemcem o služby v HELP-IN, o.p.s...str Pečovatelská služba.str Sociálně právní poradna..str Závěr str Seznam literatury a pramenů...str Přílohy : č.1 Žádost o zavedení pečovatelské služby...str.22 č.2 Nabídka úkonů a finanční spoluúčast uživatelů..str.24 č.3vstupní dotazník.str

3 1. Úvod Rok 2007 je pro poskytovatele sociálních služeb rokem transformačním. Po 17 letech čekání na systémovou změnu, nabyl dne účinnosti zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který systém sociálních služeb v České republice od základu mění. Jednou z významných změn, kterou předmětná právní norma přináší poskytovatelům sociálních služeb, je požadavek jejich profesionalizace. Nástrojem k jejímu dosažení je jednak povinná registrace poskytovatelů, splnění kvalifikačních předpokladů jejich zaměstnanců v přímém kontaktu s uživateli a zajištění standardů kvality poskytovaných služeb. Vzhledem ke skutečnosti, že celkové podmínky se mění po dlouhém období, kdy služby vznikaly živelně a nebyla sladěna poptávka s nabídkou, je zřejmé, že je odlišná i jejich kvalita. Domnívám se, že dosažení její potřebné úrovně bude dlouhodobě trvajícím procesem. Protože má naše společnost záměr v tomto procesu obstát, využívám předkládané práce pro zpracování standardu č. 3 jednání se zájemcem o služby ve společnosti Help-in, o.p.s.. Je zřejmé, že způsob jednání s potencionálním uživatelem ovlivní jeho konečné rozhodnutí o tom, zda službu využije nebo se obrátí jinam. Z tohoto hlediska se jeví potom kvalitní rozpracování a následná aplikace příslušného standardu jako zásadní. Očekávaným výstupem této závěrečné práce budou písemně formulovaná pravidla pro jednání se zájemcem o pečovatelskou službu a odborné sociální poradenství v podmínkách neziskové organizace s regionální působností

4 2. Základní informace o společnosti Help-in, o.p.s Základní údaje a kontakty Název organizace: Help-in, o.p.s. Sídlo organizace: Bruntál, U rybníka 4, Zakladatel : Statutární zástupce: Správní rada Kontrolní orgán: Dozorčí rada Ředitel: Ing. Miroslav Geryk Petr Hovadík Mgr. Miroslav Májek Mgr. Martina Božková Ing. Petr Valer Ing. Alena Hýzlová Ing. Jana Sumková Ing. Jiří Čech Mgr. Jana Hančilová - předseda správní rady - člen správní rady - člen správní rady - předseda dozorčí rady - člen dozorčí rady - předseda dozorčí rady Telefon: www stránky: Právní forma: obecně prospěšná společnost Datum a č. registrace : Oddíl 0 vložka 137 Krajský soud v Ostravě ze dne IČO: Bankovní spojení: /0100 Předmět činnosti: Druhem obecně prospěšných služeb je poskytování : - služeb sociální péče ( osobní asistence, pečovatelská služba, respitní péče, chráněné dílny), - domácí ošetřovatelské péče, - služeb sociální intervence ( sociální poradenství, rodinná asistence) - 4 -

5 2.2. Poslání společnosti Společnost byla založena v r za účelem provozování obecně prospěšných služeb se sociálně zdravotním zaměřením, které podporují běžný život občana v jeho přirozeném prostředí, vyrovnávání příležitostí a předcházení sociálnímu vyloučení z důvodu věku, zdravotního stavu, snížené schopnosti uplatňovat svá práva a hájit zájmy vlastní nebo nezletilých dětí. Snahou je být otevřenou společností, která rozšiřuje a doplňuje nabídku předmětných služeb v okrese Bruntál, případně podporuje vznik zdravého konkurenčního prostředí, které uspokojí požadavek na zajištění práva občanovy volby. Individuálně nezbytný rozsah poskytovaných služeb sjednaný s klientem je základním předpokladem pro dosažení společných cílů i odpovídající úrovně námi poskytovaných služeb Poskytované služby Společnost se při své profilaci orientuje na poskytování sociálních služeb, které umožní setrvat uživateli v jejich přirozeném prostředí, což tedy znamená terénní nebo ambulantní sociální služby. Z hlediska obsahového se potom služby poskytované Help-in, o.p.s. člení na služby zdravotní, kam řadíme domácí ošetřovatelskou péči a na služby sociální, které členíme na : -služby sociální péče, kam řadíme pečovatelskou službu, -sociální poradenství, kam řadíme sociálně právní poradnu, -služby sociální prevence, kam patří sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, služba, kterou jsme ověřovali v rámci pilotního projektu v loňském roce. Pokud se týče domácí ošetřovatelské péče, společnost je registrována jako nestátní zdravotnické zařízení a v současné době připravuje jednání se zdravotními pojišťovnami ve věci nasmlouvání rozsahu domácí péče pro území Bruntálska a Vrbenska, pro která má zřízena kontaktní pracoviště v Bruntále a ve Vrbně pod Pradědem. Zahájení činnosti předpokládáme ve 2. pololetí r Podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění ( dále zákona o sociálních službách) jsou s účinností od povinni všichni poskytovatelé, kteří chtějí nadále poskytovat sociální služby, požádat o registraci těchto služeb a současně splnit podmínky pro poskytování těchto služeb stanovené předmětným právním předpisem. V dalším části mé práce - 5 -

6 se budu proto zabývat sociálními službami, které bude společnost Help-in, o.p.s. registrovat v první fázi, tj. pečovatelskou službou a sociálně právní poradnou Pečovatelská služba Hlavním cílem předmětné služby je prostřednictvím předem sjednaných hlavních úkonů (zaměřených na pomoc při: -péči o vlastní osobu, -při osobní hygieně, -při poskytnutí stravy, - při zajištění chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím) nebo fakultativních úkonů zachovat stávající kvalitu života uživatelů v jejich přirozeném prostředí a maximálně oddálit službu rezidenčního nebo-li pobytového typu. V současné době společnost provozuje 4 pracoviště : v Bruntále (sídlo společnosti), ve Vrbně pod Pradědem ( pronájem v domě s pečovatelskou službou), v Městě Albrechticích (pronájem v domě s byty pro seniory) a Horním Benešově ( pronájem v domě s pečovatelskou službou), která zajišťují předmětnou službu ve svých spádových územích. Samostatného pracovníka má v Zátoru a ve Světlé Hoře, kde se připravuje další kontaktní pracoviště v nově vybudovaném domě s pečovatelskou službou. Celkem 10 pečovatelů se nyní stará o cca 200 uživatelů Sociálně právní poradna Cílem poradenských služeb je získat, posílit příp. obnovit schopnost klientů prosazovat a chránit vlastní práva a zájmy, využívat veřejné instituce a služby, pomoci jim v oblasti komunikace a mezilidských vztahů a tím zmírnit, eliminovat příp. minimalizovat nepříznivou situaci, kterou řeší. Hlavní okruh problémů, které jsou prostřednictvím základního nebo odborného poradenství řešeny, je přitom vymezen do následujících skupin : bydlení, pracovní právo a zaměstnanost, dávkový systém sociálního zabezpečení, sociální služby, mezilidské vztahy a rodinné právo. Poradna je první realizovanou službou společnosti Help-in, o,p,s. a je provozována v Bruntále od r. 2002, přičemž v současné době je umístěna v sídle společnosti. Ročně ji navštíví přibližně 230 uživatelů. Je otevřena 24 hodin v týdnu

7 3. Hodnocení kvality sociálních služeb 3.1. Standardy sociálních služeb, jejich členění a způsob hodnocení jejich plnění Kvalita sociálních služeb se ověřuje prostřednictvím standardů kvality sociálních služeb, které jsou dle ust. 88 zákona o sociálních službách všichni registrovaní poskytovatelé povinni dodržovat. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v oblasti provozního a personálního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem. Hodnocení plnění standardů kvality sociálních služeb upravuje vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách,v platném znění, podle které se hodnotí stupně splnění jednotlivých kritérií systémem bodového hodnocení, přičemž se za každé kritérium započtou a) 3 body, jestliže kritérium je splněno výborně, b) 2 body, jestliže kritérium je splněno dobře, c) 1 bod, jestliže kritérium je splněno dostatečně, nebo d) 0 bodů, jestliže kritérium není splněno. Standardy kvality sociálních služeb se dělí na : A) procedurální 1. cíle a způsoby poskytování sociálních služeb 2. ochrana práv osob 3. jednání se zájemcem o sociální službu 4. smlouva o poskytování sociální služby 5. individuální plánování průběhu sociální služby 6. dokumentace o poskytování sociální služby 7. stížnost na kvalitu nebo na způsob poskytování sociální služby 8. návaznost poskytované služby na další dostupné zdroje - 7 -

8 B) personální 9. personální a organizační zajištění sociální služby 10. profesní rozvoj zaměstnanců C) provozní 11. místní a časová dostupnost poskytované sociální služby 12. informovanost o poskytované sociální službě 13. prostředí a podmínky 14. nouzové a havarijní situace 15. zvyšování kvality sociální služby V příloze č. 2 cit. vyhlášky je ke každému výše uvedenému standardu přiřazeno 1-5 kritérií, jejichž plnění se při hodnocení kvality posuzuje. Konkrétní příklad kritérií je uveden v kap Současně je zde stanoveno, zda se jedná o kritérium zásadní. Poskytovatel sociálních služeb splní standardy kvality sociálních služeb, jestliže splní všechna kritéria, která jsou označena jako zásadní s počtem bodů 2 nebo 3 a současně dosáhne celkového počtu bodů vyššího než 50 % z maximálního celkového počtu bodů, kterého podle přílohy č. 2 citované vyhlášky může dosáhnout. 1) Plnění standardů kvality sociálních služeb se ověřuje v rámci inspekce sociálních služeb, která se vždy provádí v místě poskytování příslušné služby. Provádí ji inspekční tým, který je nejméně 3 členný s tím, že alespoň jeden jeho člen musí být zaměstnancem kraje resp. MPSV, pokud je předmětem kontroly poskytovatel sociální služby, jehož zřizovatelem je kraj. K inspekci může být za účelem posouzení odbornosti přizván specializovaný odborník, kterému musí poskytovatel služby umožnit, aby se na provádění inspekce podílel. Postup při provádění inspekce se řídí zákonem o státní kontrole, včetně náležitostí týkajících se inspekční zprávy 2). 1) Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách 2) Zákon Parlamentu ČR č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - 8 -

9 3.2. Standard č. 3 jednání se zájemcem o sociální službu Obecným smyslem tohoto standardu je shrnout postup, jakým způsobem se má jednat se zájemcem o službu.toto jednání by mělo předcházet uzavření ústní dohody ( pokud se jedná o službu, u které není povinnost uzavírat písemnou smlouvu) nebo uzavření písemné smlouvy o poskytování sociální služby a mělo by probíhat ve třech fázích. Poskytovatel nabídne zájemci služby (popíše, jaký je jejich cíl, obsah, podmínky apod.), zjistí, jaké jsou jeho potřeby a zájmy a ve spolupráci s pracovníkem poskytovatele pak umožní zájemci formulovat, jaké služby mu bude organizace poskytovat. Přitom dbá na to, aby zájemce o službu věděl o všech podmínkách, které se k poskytování služby vztahují a aby jim rozuměl. Je důležité, aby své potřeby a zájmy určil zájemce o službu, nikoli poskytovatel 3). Pro hodnocení plnění standardu č. 3 jsou stanovena následující kriteria : a) Poskytovatel má písemně zpracována vnitřní pravidla, podle kterých informuje zájemce o sociální službu srozumitelným způsobem o možnostech a podmínkách poskytování sociální služby; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje; -kritérium je zásadní b) Poskytovatel projednává se zájemcem o sociální službu jeho požadavky, očekávání a osobní cíle, které by vzhledem k jeho možnostem a schopnostem bylo možné realizovat prostřednictvím sociální služby kritérium je zásadní c) Poskytovatel má písemně zpracována pravidla pro postup při odmítnutí zájemce o sociální službu z důvodů stanovených zákonem; podle těchto pravidel poskytovatel postupuje kritérium není zásadní 4) Z výše uvedeného obecného smyslu tohoto standardu je zřejmé, že způsob jeho naplňování bude záviset na konkrétním typu služby, která je nabízena a na individuálních schopnostech zájemce jednak porozumět projednávanému obsahu, formulovat svoje přání a potřeby a jednat o zakázce. 3) Standardy kvality sociálních služeb: Metodický materiál. Praha : MPSV ČR, ) Vyhláška MPSV č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách - 9 -

10 Zcela odlišně tedy bude probíhat jednání např. se zájemcem o umístění v domově pro osoby s mentálním postižením a jinak s potencionálním uživatelem terénního programu pro osoby závislé na návykových látkách ve smyslu způsobu komunikace, místa jednání, účastníků jednání,výstupů v podobě formulace cílů např. v piktogramech, písemně, na zvukovém nosiči atp.. Každý poskytovatel proto musí proces jednání se zájemcem o službu přizpůsobit cílové skupině, na kterou je svými službami orientován. 4. Jednání se zájemcem o služby v Help-in, o.p.s Pečovatelská služba Také společnost Help-in, o.p.s. vychází při jednání se zájemcem o službu z vymezení (pozitivního i negativního ) cílové skupiny pečovatelské služby. Cílovou skupinou jsou : a) senioři ( za seniora přitom považujeme osobu, která dosáhla věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu) b) osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním, kteří splňují současně níže uvedená kritéria : jsou příjemcem příspěvku na péči dle zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění nebo dle vyjádření praktického lékaře jejich osobní stav vyžaduje pomoc a podporu jiné osoby při alespoň jednom úkonu sebeobsluhy nebo osobní hygieny nebo péči o domácnosti nebo při zajišťování stravy nebo při kontaktu se společenským prostředím, mají trvalý pobyt v obci či městě, ve kterých společnost působí tj. Bruntál, Moravskoslezský Kočov, Horní Benešov, Světlá Hora, Vrbno pod Pradědem, Ludvíkov, Heřmanovice, Město Albrechtice, Zátor, podají žádost na zvláštním tiskopise společnosti ( příloha č. 1), souhlasí s podmínkami, způsobem poskytování a s cenou pečovatelské služby stanovených poskytovatelem, se kterými jsou seznámeni v průběhu tzv. jednání se zájemcem o služby a na základě čehož uzavřou smlouvu o poskytování předmětné služby. Cílovou skupinou nejsou :

11 a) osoby, které nedosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, které jsou bez prokazatelného zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, b) senioři a osoby se zdravotním postižením či chronickým onemocněním v případě, že nesplňují ostatní výše uvedená kritéria uvedená, c) osoby splňující výše uvedená kritéria, ale s dekompenzovaným psychickým onemocněním nebo závislí na alkoholu nebo drogách nebo osoby s nejvyšším stupněm závislosti na péči jiné osoby, která vyžaduje každodenní pomoc ve většině úkonů péče o vlastní osobu a soběstačnosti, pokud žije osaměle a nemůže současně využívat pomoc rodiny či jiných osob, jinou službu ( např. denní stacionář, odlehčovací službu, tísňovou péči) nebo domácí ošetřovatelskou péči, d) osoby, které chtějí prostřednictvím smlouvy o poskytování pečovatelské služby, formálně splnit podmínku pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou, aniž by službu skutečně potřebovali či o ni měli vážný zájem. Jednání se zájemcem o pečovatelskou službu představuje proces, který zahrnuje několik fází, které mohou probíhat souběžně i postupně, což je dáno způsobem prvotního kontaktu zájemce ( odlišný průběh bude mít jednání v případě, kdy si žadatel pošle žádost, kterou získal z webových stránek, stejně jako nabídku úkonů a jiný, když se přijde na službu informovat rodinný příslušník, který bude chtít vyřízení služby zprostředkovat). Jedná se o : 1. podání žádosti 2. seznámení se s nabídkou úkonů a finanční spoluúčastí 3. vstupní dotazník 4. návštěva v domácnosti zájemce 5. kompletace podkladů s návrhem na přiznání či odmítnutí služby 1. Podání žádosti 1.1. Žádost se podává na předepsaném tiskopise ( příloha č. 1), který je možno získat na pracovištích poskytovatele, vyzvednout na obecním či městském úřadě v místě působení služby nebo stáhnout z webových stránek společnosti :

12 1.2. V případě telefonického kontaktu se zájemci sdělí, kde může tiskopis žádosti získat a v odůvodněných případech (imobilita, poruchy orientace) jej lze zájemci doručit osobně či zaslat poštou Žádost obsahuje základní osobní data a dále zjišťuje, zda je zájemce příjemcem příspěvku na péči dle zákona o sociálních službách. V kladném případě je zapotřebí doložit kopii rozhodnutí příslušného městského úřadu o přiznání příspěvku. V opačném případě musí žadatel navštívit svého praktického lékaře, který do tiskopisu žádosti potvrdí, zda osobní stav žadatele vyžaduje podporu a pomoc jiné osoby. Zájemce o službu dále v žádosti uvádí, zda uplatňuje nárok na bezplatnou pečovatelskou službu, na kterou mají ze zákona nárok účastníci odboje, soudně či mimosoudně rehabilitovaní dle příslušných předpisů nebo pozůstalí po těchto osobách, pokud jsou starší než 70 let. V případě, že nárok uplatňuje, je třeba jej prokázat příslušným dokladem a předložit jeho fotokopii ( soudní rozsudek, rozhodnutí o mimosoudní rehabilitaci příp. rozhodnutí o přiznání vdovského důchodu). Ve druhé straně žádosti zájemci na základě předchozím seznámení se s nabídkou a finanční spoluúčastí označují úkony, o které mají zájem. Svým podpisem následně potvrzují uvedené informace a dávají souhlas ke shromažďování a zjišťování osobních údajů V případech, kdy má pracovník společnosti při předávání tiskopisu žádosti se zájemcem osobní kontakt, nabídne mu pomoc při vyplňování, přičemž v případě souhlasu postupuje přiměřeně jeho zdravotnímu a osobnímu stavu : - v případě, že má zájemce zákonného zástupce, probíhá vyplňování v přítomnosti obou, přičemž žádost podepíše zákonný zástupce, - v případě, že zájemce má poškozený zrak příp. neumí číst a nemá k dispozici čtecí zařízení, jednotlivé body žádosti mu předčítá a při jejím podpisu jej navede na příslušné místo v tiskopise a v případě, že to zájemce vyžaduje, pořídí zvukový záznam jednání prostřednictvím diktafonu,

13 - v případě, že zájemce není schopen psát, tuto skutečnost napíše zaměstnanec do žádosti s tím, že k tomu připojí svůj podpis nejméně 2 svědci ( např. 2 zaměstnanci, 1 zaměstnanec a 1 příbuzný, soused apod.), - v případě, že zájemce má poškozený sluch, obdrží žádost a pokyny k ní v písemné verzi Výše uvedeným způsobem komunikace postupuje zaměstnanec společnosti i při dalších fázích jednání se zájemcem o službu a při výkonu služby tehdy, pokud je to vzhledem k jeho průběhu nutné. Současně dodržuje zásady komunikace, které jsou formulovány v bodě 4. jednání v domácnosti žadatele Každá žádost ( bez ohledu na způsob doručení) se zaeviduje v deníku došlé pošty a je postoupena k dalšímu řízení vedoucí pečovatelské služby. 2. Seznámení se s nabídkou úkonů a finanční spoluúčastí Poskytované úkony se dělí na : a)základní - ty jsou členěny do skupin dle druhu činností zajišťujících pomoc -při péči o vlastní osobu, -při osobní hygieně, -při poskytnutí stravy, - při zajištění chodu domácnosti, - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím b) fakultativní úkony, které nabízí společnost nad rámec stanovený vyhláškou. Jednotlivé úkony jsou uvedeny v příloze č. 2. Za poskytování pečovatelské služby platí uživatel s výjimkou osob stanovených zákonem (viz. bod 1.3.) úhradu. Finanční spoluúčast uživatele služby je stanovena v souladu s vyhl. č. 505/2006 Sb., k provedení zákona o sociálních službách, v platném znění, přičemž jsou zohledněny jednak příjmové poměry uživatele ( zda je uživatel příjemcem příspěvku na péči) a dále časová,

14 materiální a fyzická náročnost poskytovaného úkonu ( např. zda uživatel bydlí v bariérovém domě či bytě, zda je v bytovém domě výtah, v jaké vzdálenosti od místa výdeje obědů uživatel bydlí, zda jsou úkony poskytovány i mimo obec, ve které uživatel bydlí ). Konkrétní částky za jednotlivé úkony upravuje příloha č. 2. Výše spoluúčasti může být v případě zvýšení nákladů na provoz ( např. zákonem dané zvýšení mezd, zvýšení cen pohonných hmot, změna DPH ) upravena až na maximální částky stanovené uvedenou vyhláškou nebo v případě jejich novelizace. 3. Vstupní dotazník Vyplnění vstupního dotazníku je jedním z podkladů pro rozhodnutí o uzavření smlouvy s uživatelem. Poskytuje společnosti informace o osobním a zdravotním stavu žadatele, jeho společenských kontaktech, o způsobu jeho bydlení, o subjektivním hodnocení schopnosti starat se o svou osobu a domácnost, o jeho očekávání, co mu pečovatelská služba přinese, o jeho pochybnostech a plánech. Dotazník je zájemci předán současně se žádostí nebo při návštěvě v jeho domácnosti s tím, že je mu nabídnuta pomoc při jeho vyplňování, která je v případě souhlasu realizována. Pokud si žadatel chce dotazník vyplnit sám příp. ve spolupráci s rodinou, je dohodnut termín jeho doručení zpět do sídla organizace. V tom případě jsou podány pouze základní pokyny k jeho vyplnění a v případě potřeby vysvětlení termínu inkontinence. Text vstupního dotazníku je uveden v příloze č Jednání v domácnosti žadatele Jednání v domácnosti žadatele provádí vedoucí pečovatelské služby nebo jím určený zástupce, který se prokáže služebním průkazem. Jednání v domácnosti je realizováno z následujících důvodů : - společnost má regionální působnost a má 4 kontaktní pracoviště ( Bruntál, Vrbno pod Pradědem, Město Albrechtice a Horní Benešov), žadatelé ze spádových obcí by museli absolvovat pro ně mnohdy namáhavou cestu, která by je mohla vyčerpat a ovlivnit tak nepříznivě jejich pozornost i schopnost se soustředit, - jedná se o prostředí, které zájemce o službu zná, je pro něj bezpečné a snižuje se tím pocit

15 jeho ohrožení, - může si přizvat další osoby např. členy rodiny - může používat všechny své kompenzační pomůcky a prostředky zdravotnické techniky - zástupce společnosti se seznámí z prostředím, ve kterém bude služba probíhat a ověří údaje uvedené ve vstupním dotazníku umístění bydliště z hlediska vzdálenosti a namáhavosti úkonů ( patro, výtah, dostupnost od silnice, dispoziční uspořádání WC a koupelny v případě zájmu o osobní hygienu, bariérovost, žadatelova schopnost pohybu v domácnosti, atd.). Při komunikaci se zájemcem dodržuje zaměstnanec poskytovatele následující zásady : - ujistí se, zda a jaké je smyslové postižení zájemce např. zrakové či sluchové ( jestli brýle odpovídají současnému stavu, jestli funguje dobře naslouchadlo, čtecí zařízení apod.) - mluví zřetelně, pomalu, tváří v tvář, udržuje oční kontakt - nepoužívá cizí nebo složité výrazy ( např. lékařské termíny) - nepoužívá souvětí a vždy se ptá jen na jednu věc, hlídá aby mluvila pouze jedna osoba a aby rozhovor nebyl rušen např. rádiem či televizí - věnuje pozornost neverbální komunikaci své i zájemce o službu ( postoj, tím jak sedí, intenzita hlasu, gestikulace, dýchání, atd.) - přeruší jednání, pokud člověk přestane věnovat pozornost, odlehčit, V rámci jednání v domácnosti žadatele proběhnou ty výše uvedené fáze procesu jednání se zájemcem o službu, které dosud nebyly realizovány a dále je společně formulován osobní cíl budoucího uživatele pečovatelské služby, který naplňuje tato kritéria : - musí být pro zájemce významný ( protože bude-li osobní cíl osobně přínosný a důležitý, bude zájemce více investovat do jeho dosažení a lépe bude přijímat spolupráci s našim pracovníkem), - musí být malý - ( je nutno mít na paměti, že nejde o osobní cíle, jejichž dosažení je v nedohledné době, lépe postupovat variantou malých postupných cílů, např. začnu využívat donášku obědů a tím ušetřím čas své dceři, která mi musela po práci vždy uvařit na příští den),

16 - musí být konkrétní ( měly by se týkat chování ne stavu jako např. být zdravý, spokojený, šťastný- což není možné ověřit, ale např. budu spokojená, protože budu mít doprovod a budu moci chodit pravidelně nakupovat), - musí být pozitivně vymezen - zájemci téměř vždy vědí, co nechtějí a jak by to nemělo být, dobře formulovaný cíl je však zaměřený na to, co udělat, aby se naplnilo jejich přání, - musí pojmenovat začátek a nejen konec něčeho - např. po té zlomenině krčku potřebuji pomoc při doprovodu na WC a s osobní hygienou, když mi pomůže pečovatel, nemusím zůstat dále v nemocnici, když budu mít pomoc pečovatele, mám větší šanci získat byt v domě s pečovatelskou službou, kde nebudu sam(a) a přestanu mít strach, že se nikoho nedovolám, když upadnu - musí být realistické usměrnit sklon dávat si cíle, u kterých je zřejmé, že nebudou možné naplnit ( např. zvýšit důchod) nebo jsou sice žádoucí, ale obtížně realizovatelné (chci,aby se mnou bydlela dcera, syn kteří mají rodinu a zaměstnání na druhém konci republiky ) v tomto případě neprovádět kontrolu realitou, vysvětlovat, že dcera se těžko přestěhuje do místa, kde nemá zaměstnání ona ani její manžel a děti školu, místo toho však dojednat kroky ke zvýšení šance na dosažení tohoto těžkého cíle, např. budu mít doma uklizeno a osobní věci v pořádku, aby dcera vždy když přijede, viděla, že se mnou nebude mít práci 5). Výsledkem jednání se zájemcem o službu je dohoda, jaké osobní cíle bude pečovatelská služba naplňovat, jaká bude konkrétní forma, průběh, podmínky a rozsah služby. Formálně je tento úkon realizován písemně tzv. sestavením osobního cíle, který však není jednou pro vždy daný, ale v průběhu poskytování služby se pravidelně prostřednictvím daných kritérií vyhodnocuje. Předmětem hodnocení služby je, zda je osobního cíle dosahováno s možností jeho redefinice. Při stanovení rozsahu a forem úkonů se současně musí přihlížet k individuálním potřebám a rozlišovacím schopnostem zájemce o službu. Při nadměrném rozsahu úkonů by mohlo dojít k vytvoření zbytečné závislosti na službě a při nedostatečném zase ke strádání při uspokojování základních osobních potřeb. 5) Zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe: Průvodce pro poskytovatele. Praha: MPSV,

17 5. kompletace podkladů s návrhem na přiznání či odmítnutí služby Formálně je jednání se zájemcem o službu ukončeno kompletací písemných podkladů, které tvoří základ osobního spisu uživatele, který je v průběhu služby dále doplňován o další písemnosti. Spis je uložen na uzamykatelném pracovišti vedoucího pečovatelské služby a před návrhem na uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby obsahuje tyto podklady ( žádost s kopií sdělení o příspěvku na péči nebo doporučenou praktickým lékařem, s podpisem žadatele, že dává souhlas ke zjišťování osobních údajů, potvrzení dokládající nárok na bezplatnou službu, je-li relevantní, vstupní dotazník, sestavení osobního cíle). Po ukončení kompletace podkladů následuje uzavření písemné smlouvy nebo v případě, že je naplněna kapacita poskytovatele oznámení o zařazení do pořadníku čekatelů. Společnost má stanoveny také důvody a postup v případě odmítnutí zájemce o pečovatelskou službu 1. důvody pro odmítnutí zájemce a) zájemce nepatří do cílové skupiny b) z důvodu nedostatečné kapacity - dovážka obědů ( společnost disponuje v současné době 2 motorovými vozidly pro rozvážku obědů s kapacitou 100 obědů) - ostatní úkony - při naplnění úvazku 8,00 pečovatelů c) poskytovatel neposkytuje službu, o kterou zájemce žádá 2. postup v případě odmítnutí zájemce Ve všech případech odmítnutí, pokud o to zájemce požádá, bude vydáno písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí. V případě nedostatečné kapacity bude zájemci vydáno oznámení o zařazení do pořadníku čekatelů, který poskytovatel vede s tím, že po uvolnění příp. rozšíření kapacity kontaktuje zájemce v pořadí dle stanovené míry potřebnosti, kterou určují tato kritéria : - míra závislosti na pomoci jiné osoby - počet osob v domácnosti a možnost pomoci od rodinných příslušníků - datum podání žádosti

18 4.2. Sociálně právní poradna V případě poradny jsou cílovou skupinou osoby se sníženou schopností uplatňovat svoje práva, hájit své zájmy a využívat veřejné instituce, kteří současně : - projeví svobodnou vůli k návštěvě poradny - dají souhlas s evidencí,se shromažďováním osobních údajů a vedením spisové dokumentace - dají jako zákonní zástupci v případě potřeby souhlas k psychologické diagnostice a psychoterapii dětí a mladistvých. Cílovou skupinou nejsou : -osoby, které řeší specifický problém, který vyžaduje jinou specializaci ( např. poradna pro oběti násilí, předmanželská a manželská poradna, pedagogicko psychologická poradna apod.) Jednání se zájemcem o poradenství vychází z charakteru této služby, kdy v mnoha případech se jedná o výkon jednorázový, přičemž nemusí docházet ani k osobnímu kontaktu ( poradna Helpin, o.p.s. umožňuje jak telefonický kontakt, tak i elektronickou poštu). Protože společnost aktivně nabízí poradenské služby ( prezentace v tisku, na webových stránkách,prostřednictvím informačních letáků i ve spolupráci s městskými a obecními úřady ve spádovém území okresu Bruntál), zájemci mají základní představu před prvním kontaktem zpravidla vytvořenou. Konkrétní jednání se zájemcem potom probíhá ve dvou úrovních, které jsou voleny podle toho, zda po formulaci problému poradce posoudí, zda se bude jednat o jednorázový kontakt, jehož výsledkem bude poskytnutí rady nebo informace nebo o kontakt, kde bude nabídnuta aktivní pomoc poradny příp. dlouhodobější kontakt: 1. vstupní informace -základní rozsah 2. vstupní rozhovor 1. vstupní informace základní rozsah Potencionální uživatel obdrží informaci o zaměření poradny, bezplatnosti a základních principech, kterými se její činnost řídí, je upozorněn,že z důvodu evidence řešených případů, bude proveden o kontaktu záznam, přičemž je požádán o souhlas ke shromažďování osobních a citlivých údajů.v případě telefonického kontaktu jsou informace zpracovávány jako u uživatelů, kteří si přejí zůstat anonymní. Dále jsou zájemci o poradenství upozorněni na možnost podání stížnosti

19 2. vstupní rozhovor Vstupní rozhovor stejně jako vlastní výkon poradenství probíhá v podmínkách, ve kterých jsou dodržovány principy občanského poradenství a to : diskrétnost (v soukromí mimo doslech a dohled jiných osob, kterými mohou být jiní klienti, spolupracovníci z poradny, či jakékoli jiné osoby), nestrannost - se zájemci je jednáno bez ohledu na rozdíl rasy, pohlaví, postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu, apod. nezávislost - poradce jedná se zájemcem na svých pocitech, postojích a názorech v oblastech politiky, světového názoru, vztahu k jednotlivým skupinám obyvatel, osobnosti klienta, apod. respektování je respektováno právo zájemce o službu na informace a právo odmítnout nabízenou službu. Kromě poskytnutí informací základního rozsahu ze strany poradny je výsledkem příslušného rozhovoru společné naformulování cíle, kterého má být s naší podporou dosaženo a ústně definována zakázka ( tj. popis problému, který chce zájemce vyřešit, nabídka možností řešení, volba varianty a jí odpovídajících forem práce, stanovení časového harmonogramu nebo příštího termínu návštěvy, volba poradce, získání souhlasu s případnou konzultací u jiných odborníků ) Důvody pro odmítnutí služby 1. nepříslušnost - klient řeší jiný problém, než je předmětem poradenství odeslání na příslušnou instituci 2.- stav klienta pod vlivem návykových látek nebo hrubé a vulgární chování

20 5. Závěr Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři kurz efektivního řízení 2006 / 2007 měla za cíl zpracování vnitřních pravidel pro jednání se zájemcem o poskytované služby v nestátní neziskové organizaci s regionální působností Help-in, o.p.s.. Práce byla rozčleněna na část úvodní, která zahrnuje jednak formulaci jejího cíle a dále prezentaci společnosti, v jejichž podmínkách bude cíl naplňován. Obecná nebo-li teoretická část práce podává přehled o tom, které obecně závazné právní předpisy a jakým způsobem upravují poskytování sociálních služeb, s konkrétním zaměřením na způsob hodnocení jejich kvality. Podrobněji je z důvodu cíle práce rozpracován standard č.3 jako jedno z kritérií, kterým je kvalita služeb měřena. Předmětné obecné požadavky na plnění standardu č. 3 jednání se zájemcem o službu byly v další části práce aplikovány na podmínky poskytování pečovatelské služby a sociálně právního poradenství ve společnosti Help-in, o.p.s.. Kromě písemného zpracování postupů při jednání se zájemcem o obě služby, které budou součástí nově připravovaných vnitřních předpisů společnosti Pravidla pro poskytování pečovatelské služby a Pravidla pro poskytování sociálního poradenství, byly jako součást této práce zpracovány další vnitřní materiály, které jsou nedílnou součástí uvedeného procesu, a to : - nová žádost pro zájemce o pečovatelskou službu, - nová nabídka úkonů a finanční spoluúčasti při poskytování pečovatelské služby, - vstupní dotazník pro zájemce o pečovatelskou službu. Tyto materiály jsou již používány od začátku května t.r. v praxi v rámci tzv. novelizačního řízení pro stávající uživatele pečovatelské služby. Kromě uvedených praktických výstupů, které již jsou a nadále budou pro činnost společnosti Help-in, o.p.s. nesporným přínosem při zavádění standardů kvality, hodnotím pozitivně také možnost reflexe úrovně aplikace příslušných právních předpisů na podmínky provozu organizace nezávislým hodnotitelem v podobě konzultanta či oponenta práce, příp. dalších čtenářů. Na základě výše uvedeného si dovoluji konstatovat, že cíl práce formulovaný v jejím úvodu, byl naplněn

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s

1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s 1. OBECNÁ REGISTRACE MIKROPODNIKATELE PODNIKAJÍCÍHO V OBLASTI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČESKÉ REPUBLICE Soukromé subjekty (fyzické nebo právnické osoby s max. počtem 9 zaměstnanců podmínka pro mikropodniky)

Více

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vydáno s finanční podporou státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jan Michalík NRZP ČR, Praha 2009 4. doplněné

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

- osoba, které je poskytována sociální služba

- osoba, které je poskytována sociální služba SLOVNÍČEK POJMŮ : Uživatel Poskytovatel http://iregistr.mpsv.cz sociální služba druh sociální služby veřejný závazek osobní cíle uživatelů individuální plán cíle služby poskytované - osoba, které je poskytována

Více

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík

Smluvní vztahy v sociálních službách. Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík Smluvní vztahy v sociálních službách Jan Michalík 2008 Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu Recenzenti: JUDr. Leoš Vyhnánek PaedDr. Petr

Více

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011

Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností od 1.1.2011 Sociální služba: Pečovatelská služba Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb příspěvková organizace Pastýřská 4, Cheb 350 02 Popis realizace poskytování sociální služby Pečovatelská služba s účinností

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen?

Jaké nároky a jaká práva mají lidé podle tohoto zákona a komu je zákon určen? Otázky a odpovědi k zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a k zákonu č. 109/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Obecně k účelu zákona Co

Více

Informace pro uživatele služby

Informace pro uživatele služby Město Rokytnice v Orlických horách Pečovatelská služba Organizační složka Informace pro uživatele služby Vydala: Pečovatelská služba Rokytnice v O.h. Datum vydání: 18.4. 2007 Aktualizace:č. 7 18.9.2009

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Sociální služby v sociálním zabezpečení

Sociální služby v sociálním zabezpečení Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Sociální služby v sociálním zabezpečení Lucie Vrbová Akademický rok 2008/2009 Prohlašuji, že jsem

Více

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr

16 miniprůvodce po sociální problematice v čr 16 miniprůvodce po sociální problematice v čr Zdeňka Vondráčková 16.1 Sociální pomoc a sociální služby Pro většinu pacientů s Parkinsonovou nemocí (PN) a jejich rodiny je velký problém získat konkrétní

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Sociální činnost

SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Sociální činnost SOCIÁLNÍ SLUŽBY 3. ročník Sociální činnost Mgr. Hana Straková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Příloha IV Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn I. Platné znění částí zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů Pro účely tohoto

Více

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 108/2006 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování

Více

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Systém ASPI - stav k 6.7.2009 do částky 61/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Obsah a text 108/2006 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2012 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních

Více

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík

Metodika. přípravy poradců uživatelů sociálních služeb. Jan Michalík Metodika přípravy poradců uživatelů sociálních služeb Jan Michalík Vydáno s finanční podporou Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Jan Michalík, Jaroslava Jesenská, Jiří Vencl, 2007 IER,

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice

Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Vyšší odborná škola, střední zdravotnická škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Příspěvek na péči jako jedna z forem pomoci zdravotně znevýhodněným osobám Sociální práce Vedoucí práce: Bc. et

Více

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14.

ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH. SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. ZÁKON ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH SBÍRKA: 108/2006 ČÁSTKA: 37/2006 Datum: 31.3.2006 108 ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH

PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH PRŸVODCE Z KONEM O SOCI LNÕCH SLUéB CH MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA K 46. ČÍSLU BULLETINU DOTEKY 2 Milí čtenáři Doteků, den 14. březen 2006 se stal jak pro Vás uživatele, tak pro nás poskytovatele sociálních služeb

Více

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava

Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje - detašované pracoviště Opava Liptovská 21, 747 06 Opava 6 - Kylešovice tel./fax: 553 734 109 e-mail: czp.opava@volny.cz Občanská sdružení mají ještě

Více

Zákon č. 108/2006 Sb.

Zákon č. 108/2006 Sb. Zákon č. 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách ve znění zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 213/2007 Sb. a zákona č. 261/2007 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb. Změna: 213/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Změna: 261/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. (část) Parlament se usnesl na tomto

Více

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách

108/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o sociálních službách 108/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o sociálních službách Změna: 29/2007 Sb., Změna: 213/2007 Sb., Změna: 261/2007 Sb. (část), Změna: 261/2007 Sb., Změna: 124/2008 Sb., Změna: 129/2008 Sb., 274/2008

Více