Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice"

Transkript

1 Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice Vydání Květen Obsah Aktuality > Aktuální důležité termíny pro OSVČ Právo aktuálně > Zvýší novela zákona transparentnost obchodních společnosti? Daně aktuálně > Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. dubna 2012 Ekonomika aktuálně > Výplata podílů na zisku v s.r.o. Podnikové poradenství aktuálně > Změny v penzijním připojištění od 1. ledna 2013 Rödl & Partner Intern > Rödl & Partner blíže k vysokoškolákům Aktuality Martin Růžička, Rödl & Partner Praha > Aktuální důležité termíny pro OSVČ Termín pro odevzdání přehledu OSVČ za zdravotní pojištění roku 2011 se od loňského roku nijak nezměnil. Termín pro jeho odevzdání zdravotní pojišťovně je do jednoho měsíce od doby, kdy mělo být podané přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Pokud nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je třeba tento přehled podat nejpozději 2. května Pokud je daňové přiznání zpracováváno daňovým poradcem, lhůta pro podání přehledu se prodlužuje do 2. srpna V takovém případě je však zapotřebí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do konce dubna. Pokud nemá OSVČ povinnost odevzdat daňové přiznání, je termín pro odevzdání přehledu do 10. dubna. Přehledy musí vyplnit a odevzdat také OSVČ, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost v roce Za den podání přehledu se považuje den, kdy byl podán k poštovní přepravě nebo byl podán v podatelně či odeslán elektronickou cestou. Za neodevzdání přehledu může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun. Oproti loňskému roku došlo k posunu lhůt pro úhradu nedoplatků. Nedoplatek na zdravotním pojištění pro rok 2011 je nutné uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledu. Rozhodující je tedy skutečné datum odevzdání přehledu, od kterého se odvíjí povinnost případný nedoplatek uhradit. V případě, že OSVČ odevzdá svůj přehled např. 15. února, musí svůj nedoplatek uhradit už do 23. února. Pokud OSVČ odevzdá přehled až 2. května, je nedoplatek splatný 10. května. Stejné termíny platí i pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro rok 2011 pro OSSZ. Přehled na sociální pojištění je příslušné OSSZ třeba odevzdat nejpozději do 2. května. Pokud OSVČ využívá službu daňového poradce, posunuje se termín pro odevzdání přehledu na začátek srpna. V případě, že OSVČ nemá povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, musí přehled podat nejpozději 31. července Kontakt pro další informace Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.:

2 Mandantenbrief Právo aktuálně Petr Šívara a Jitka Ivičičová, Rödl & Partner Brno Vláda se v loňském roce zavázala předložit novou právní úpravu, která povede k maximální transparentnosti obchodních společností. Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů zpracovaný Ministerstvem spravedlnosti prošel připomínkovým řízením a na počátku dubna 2012 byl přeložen k projednání vládě. > Zvýší novela zákona transparentnost obchodních společnosti? Přestože v průběhu legislativního procesu může ještě dojít ke změnám, považujeme informace o připravovaném odanonymizování akcií na majitele za hodné pozornosti již v této fázi. Navrhovaný zákon je třeba vnímat v kontextu s již přijatými předpisy (zejména pak zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), které s účinností od 1. ledna 2014 rekodifikují právo obchodních společností. Stávající stav Akciová společnost může vydat akcie ve formě na majitele nebo na jméno, a to v podobě listinné nebo zaknihované. V případě vydání akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů a stanovy mohou omezit převoditelnost akcií. Oproti tomu akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává ten, kdo je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží (příp. ten, kdo předloží písemné prohlášení banky, že akcie je pro něho uložena). Aktuální judikatura (Vrchní soud v Olomouci, sp. zn. 8 Cmo 162/2011) potvrzuje výklad, že ten, kdo akcii při uplatňování práv akcionáře předloží, není povinen dokládat, jestli je jejím skutečným vlastníkem či zda je jeho zplnomocněným zástupcem (v judikovaném případě se jednalo o zastoupení majitele akcie na valné hromadě právním zástupcem, kdy bylo konstatováno, že v daném momentu je advokát v pozici akcionáře a není povinen předkládat plnou moc a odhalovat tak totožnost vlastníka akcie). Listinné akcie na majitele tedy nyní umožňují úplnou anonymitu skutečného vlastníka. Připravované omezení anonymity Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů počítá se zachováním existence akcií na majitele, stanoví ovšem povinnost jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizace (fyzické uložení) u banky. Jak zaknihování, tak imobilizace akcií zahrnují identifikaci vlastníka akcií centrálním depozitářem nebo bankou. Převod práva vlastnického k zaknihovaným nebo imobilizovaným akciím je dle nové úpravy vázán na změnu zápisu vlastníka u centrálního depozitáře či banky. Údaje o akcionáři budou přístupné pro orgány činné v trestním řízení, jakož i další dozorové a správní orgány, zadavatele veřejných zakázek, poskytovatele dotací a grantů a další subjekty, o nichž to z určitých důvodů stanoví zvláštní zákony. Smyslem navrhované úpravy je vyloučit možnost existence akcionářských struktur, kdy by identita akcionářů společnosti nemohla být ze strany státních orgánů ověřena, a omezit prostor pro korupční jednání v oblasti veřejných zakázek a dalších oblastech, kde se obchodní společnosti ucházejí o veřejné prostředky. Současně se nově zavádí povinnost akcionářů u listinné akcie na jméno (srov. 349 již schváleného zákona o obchodních korporacích a navrhovaná změna ust. 156 stávajícího obchodního zákoníku) zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce. Uvedené opatření má umožnit dvojí ověření totožnosti akcionáře jednak společnost vede seznam svých akcionářů, jednak bude možné sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch akcionáře. Toto by mělo odhalit situace, kdy namísto skutečného vlastníka akcie, který přijímá finanční plnění, je v seznamu akcionářů na oko uvedena osoba, která pouze plní pokyny faktického akcionáře. Závěrem uvádíme, že účinnost výše popsaných opatření ke zvýšení transparentnosti obchodních společností dle našeho názoru nenaplní očekávání zákonodárce, protože vlastnickou strukturu odhalí pouze v nejnižším stupni. Jejímu dalšímu rozkrytí totiž zabrání, bude-li akcionářem obchodní společnost podléhající jurisdikci státu (např. Německo, Velká Británie, Polsko), který anonymní vlastnictví listinné akcie na majitele umožňuje. Kontakt pro další informace Mgr. Petr Šívara Advokát Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Romana Dejdarová, Rödl & Partner Brno V souvislosti s přijetím zákonů č. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a 374/2011 Sb., týkajících se zdravotních služeb, došlo s účinností od 1. dubna 2012 k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, konkrétně 51 a 58 a příloh č. 1 a č. 2 zákona o DPH. > Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. dubna 2012 Novela přináší nová pravidla pro zdaňování některých zdravotních služeb, ustanovení 58 je tímto uvedeno do souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES a judikaturou Evropského soudního dvora. Konkrétně dochází k tomu, že z některých zdravotních služeb, které byly do konce března podle dosavadního znění zákona od daně osvobozeny, se bude nově DPH odvádět. Hlavními věcnými změnami novely jsou: > Nová definice zdravotních služeb; > Nová podmínka pro osvobození od DPH v případech, kdy se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služby s ní úzce související; > Doplnění služeb zdravotní péče vymezených číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86 do přílohy č. 2 zákona, ve které jsou vymezeny služby podléhající snížené sazbě DPH. Většina služeb, pro které přestane od 1. dubna 2012 platit osvobození od DPH podle 51 a 58 zákona o DPH, bude podléhat snížené 14procentní sazbě daně. Protože znění většiny novelizovaných ustanovení je obecné, vydalo Generální finanční ředitelství informaci, která má přispět k objasnění a konkretizaci dopadů výše uvedené novely. Podmínku léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví je třeba chápat podle judikatury ESD jako činnost mající za cíl ochranu, udržení a obnovení lidského zdraví. Podle Generálního finančního ředitelství nelze za služby osvobozené od daně považovat například odběry krve pro policii, rozbory krve pro soudy, rozbory pro určení otcovství, administrativní úkony ve zdravotnictví, jako např. výpisy z dokumentace a vydávání potvrzení, úkony estetické chirurgie, které nemají za úkol léčebný cíl, prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení. Pokud však bude zdravotní prohlídka pro zaměstnavatele uskutečněna z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru či v souvislosti s nemocí z povolání, půjde o zdravotní službu osvobozenou. Lázeňská péče V případě lázeňské péče se nadále jedná o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Podmínkou pro osvobození od daně z přidaně hodnoty bude, že ji poskytuje poskytoval zdravotních služeb na základě uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb a že se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Jako nejoptimálnější kritérium pro posouzení naplnění této podmínky doporučuje GFŘ skutečnost, zda v souvislosti s poskytnutou lázeňskou péčí byla provedena zdravotní prohlídka pacienta lázní. Podle tohoto kritéria nebude od DPH osvobozen například lázeňský pobyt plně hrazený klientem, kdy pobyt nezahrnuje konzultaci lékaře a ani není sestaven na základě posouzení stavu pacienta nebo lázeňský pobyt, kdy je v programu sice zahrnuta konzultace lázeňského lékaře, ale program není sestaven v návaznosti na posouzení tohoto lékaře. Ostatní specifické služby Služby očních optiků byly až doposud výslovně uvedeny v zákoně jako služby, které se nepovažují za zdravotnické služby. I když bylo toto ustanovení novelou vypuštěno, platí i nadále pro služby očních optiků, že nejsou plněními Definice zdravotních služeb a jejich osvobození Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že i po novele nadále platí, že pro aplikaci osvobození od daně není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. je-li hrazeno pacientem, ze zdravotního pojištění či jinou osobou. Stejně tak regulační poplatky zůstávají součástí úplaty za poskytnutou zdravotní službu a jejich osvobození se řídí režimem celé úplaty. Rozsah zdravotních služeb osvobozených od daně z přidané hodnoty zúžila podmínka, že se musí jednat o činnosti s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. 3

4 Mandantenbrief osvobozenými od daně z přidané hodnoty. Důvodem je, že podle zákona o zdravotních službách nejsou služby poskytované očními optiky zdravotní službou. Naopak, mezi zdravotní služby zařazuje tento zákon i zdravotnickou dopravní službu. Z tohoto důvodu zůstává zdravotní dopravní služba službou osvobozenou od DPH, i když její osvobození není už výslovně uvedeno v 58 zákona o DPH tak, jako tomu bylo doposud. Kontakt pro další informace Ing. Romana Dejdarová Daňová poradkyně, auditorka Senior Associate Tel.: Ekonomika aktuálně Iva Silná, Rödl & Partner Praha Vzhledem ke skutečnosti, že se u většiny společností s účetním obdobím končícím 31. prosince blíží období schvalování účetních závěrek za uplynulé období a s tím spojené i úvahy o rozdělení zisků společníkům, připomeňme si některé základní zásady a postupy při rozdělování a výplatě zisku. V níže uvedeném textu jsme se prvotně zaměřili na společnost s ručením omezeným. > Výplata podílů na zisku v s.r.o. Obecná pravidla pro rozdělování zisku u s.r.o. Při rozdělení zisku běžného účetního období nebo kumulovaných zisků minulých účetních období u společnosti s ručením omezeným je nutno nejprve posoudit následující podmínky stanovené obchodním zákoníkem a vztahující se na tuto formu obchodní společnosti: a) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu (u s.r.o. podle 124 odst. 1 ObchZ) a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení ( 178 odst. 6 ObchZ). b) Jsou-li v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako dlouhodobý majetek, musí být tento majetek účetně odepsán nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti. Dokud není tento majetek zcela účetně odepsán, je jakékoliv vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů ( 65a ObchZ). Kromě rezervního fondu nemá společnost ze zákona povinnost zřizovat žádný jiný fond. Rozhodování o použití dobrovolného fondu (dříve vytvořeného z vlastních zdrojů především ze zisku), stejně jako rozhodování o rozdělení zisku, je v kompetenci valné hromady, která může rozhodnout o jeho použití k výplatě společníkům. Rozhodování o rozdělování zisku patří tedy do působnosti valné hromady (v případě jediného společníka je valná hromada nahrazena rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady). Obchodní zákoník nestanovuje žádný termín pro konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku. Dle 128 ObchZ je ale nutné, aby se valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku konala nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Je logické, že o rozdělení zisku za příslušné období nemůže být rozhodnuto dříve, než je schválena účetní závěrka za příslušné období. Jestliže tedy valná hromada schválí účetní závěrku minulého účetního období, může zároveň rozhodnout o rozdělení zisku za toto období. V této souvislosti je také nutno upozornit, že existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne , sp.zn. 29 Cdo 4284/2007), který v návaznosti na termín schválení účetní závěrky dovodil, že valná hromada může o rozdělení zisku akciové společnosti (pro s.r.o. však platí stejná pravidla) platně rozhodnout pouze na základě valné hromady konané do 6 měsíců od skončení účetního období. Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné hromady (jediného společníka) jinak, je podíl na zisku splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady (jediného společníka) o rozdělení zisku ( 178 odst. 7 ObchZ, který se podle 123 odst. 2 ObchZ použije i pro s.r.o.). Pokud by však byla splatnost určena delší, je potřeba se vypořádat se správným odvodem srážkové daně, pokud je povinnost ji srazit (viz následující kapitola). O rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nemusí být vyhotoven notářsky ověřený zápis a ani podpisy společníků nemusejí být úředně ověřeny (rozhodnutí o rozdělení zisku není uvedeno v 127 odst. 4 ObchZ). Srážková daň z podílů na zisku Termín konání valné hromady rozhodující o rozdělení zisku ovlivňuje povinnosti společnosti týkající se provedení srážky daně z podílů na zisku a následného odvodu této 4

5 Princip osvobození podílů na zisku v modelu mateřská dceřiná společnost je tento: > Přijme-li česká mateřská společnost podíly na zisku od dceřiné společnosti z ČR nebo jiného členského státu EU, přijatý podíl na zisku v ČR se již nezdaňuje; > Vyplácí-li česká dceřiná společnost podíly na zisku své mateřské společnosti z ČR nebo jiného členského státu EU, nezatěžuje výplatu podílů na zisku srážkovou daní. Předpokladem pro osvobození je: > Právnická osoba matka vyhovuje definici mateřské společnosti podle 19 odst. 3 písm. b ZDP; > Právnická osoba dcera vyhovuje definici dceřiné společnosti podle 19 odst. 3 písm. c ZDP, daně správci daně. Zákon o daních z příjmů po novelizaci účinné od 1. ledna 2004 zákonem č. 438/2003 Sb. váže provedení srážky daně z podílů na zisku na datum konání valné hromady, která schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Sražení daně je nutné provést při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty ( 38d odst. 2 ZDP). Odvod srážkové daně se řídí okamžikem, kdy měla být srážka daně provedena (viz výše). Srážková daň se podle 38d odst. 3 ZDP odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla být srážka provedena. Vyplácené podíly na zisku podléhají srážkové dani ve výši 15 procent. Tato sazba je daná pro tuzemské společníky ( 36 odst. 2 ZDP) bez ohledu na to, zda je společníkem právnická nebo fyzická osoba. Pro společníky, kteří nejsou rezidenty v České republice, je srážková daň stanovena na 15 % ( 36 odst. 1 písm. b ZDP) s tím, že mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění může stanovit sazbu nižší. Pokud je tedy podíl na zisku vyplácen zahraničnímu společníkovi, je třeba vzít do úvahy i smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s konkrétním státem příjemce. Pokud je srážková daň v České republice odvedena za zahraničního společníka (ať se jedná o právnickou či fyzickou osobu), vydá správce daně na základě žádosti poplatníka (zahraničního společníka) plátci (tzn. české společnosti) Potvrzení o sražení daně. O potvrzení může poplatník požádat i prostřednictvím plátce ( 38d odst. 7 ZDP). Toto potvrzení pak zahraniční společník předloží svému finančnímu úřadu. přičemž obě provázané společnosti musí vyhovět oběma definicím. Česká republika považuje za mateřské, resp. dceřiné společnosti jen při dodržení doby držby alespoň 10% podílu na základním kapitálu po dobu nejméně 12 měsíců. Osvobození není zcela podmíněno právní formou odpovídající naší s.r.o. (vyhovující může být např. právní forma odpovídající naší akciové společnosti), ale musí se jednat o obchodní společnost nebo družstvo. Právní forma odpovídající naší s.r.o. je vyhovující. Česká právní úprava vychází ze směrnice Rady 90/435/EHS, o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Příklad účtování rozdělení zisku Účet Základní údaje z účetní závěrky společnosti k Název Částka (tis. Kč) 411 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (zisk roku 2011) Společnost má dva společníky. Společník A je tuzemskou právnickou osobou, jeho výše obchodního podílu je 70 % a vyhovuje definici mateřské společnosti dle 19 odst. 3 písm. b ZDP a tudíž jeho výplata podílu je osvobozena od srážkové daně. Společník B je fyzická osoba a jeho výše obchodního podílu je 30 %. Společnost má zcela naplněn rezervní fond a zřizovací výdaje nemá ve svých aktivech. Jednatel společnosti doporučil vzhledem k likviditě společnosti rozdělit zisk v maximální výši tis. Kč. Valná hromada dne rozhodla o schválení účetní závěrky za rok 2011 a výplatě podílů na zisku ze zisku za rok 2011 ve výši tis. Kč a z nerozdělených zisků minulých let ve výši tis. Kč. Zisky budou mezi společníky rozděleny v poměru jejich podílů (společenská smlouva nestanoví jiné rozdělení). Splatnost podílů určila valná hromada shodně s ObchZ do K výplatě podílů došlo dne

6 Mandantenbrief 1) Nárok společníka na podíl na zisku Účet MD Název účtu Účet DAL Název účtu Částka (tis. Kč) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk minulých let Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Datum účetního případu ) Výplata podílů na zisku + sražení daně Závazky ke společníkům 364 při rozdělování zisku 221 Bankovní účty (společník A) 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 221 Bankovní účty (společník B) 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 342 Ostatní přímé daně (společník B) 3) Odvod daně 342 Ostatní přímé daně 221 Bankovní účty Kontakt pro další informace Ing. Iva Silná Auditorka/Senior Associate Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Alena Spilková a David Priatka, Rödl & Partner Praha Od ledna příštího roku se v rámci úpravy důchodového systému chystají změny v penzijním připojištění. S platností od 1. ledna 2013 tak vstoupí v účinnost nové zákony č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření a č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. > Změny v penzijním připojištění od 1. ledna 2013 V současné době je důchodový systém rozdělen na dva pilíře: na základní pilíř státního systému důchodového zabezpečení a na penzijní připojištění. Základní pilíř státního systému důchodového zabezpečení, do kterého je odváděno 28 procent z hrubé mzdy v rámci odvodů na důchodové pojištění, zůstane zachován. Druhý pilíř Nově bude založen II. pilíř nazvaný důchodové spoření. Vstup do tohoto II. pilíře bude dobrovolný, ale nebude zde možnost předčasného ukončení smlouvy. Naspořené prostředky v rámci důchodového spoření bude možné čerpat formou postupné výplaty po dosažení důchodového věku. Do důchodového spoření si budou moci klienti přesměrovat část odvodů na důchodové pojištění, které již nyní odvádějí. Proces v rámci tohoto druhého pilíře bude založen na tom, že pracující člověk si každý měsíc vyvede z I. státního pilíře (ze sociálního pojištění) 3 % a přidá k nim další 2 % z vlastní hrubé mzdy. Zákonným limitem pro vstup do druhého pilíře je věk účastníka 35 let. Pro účastníky starší 35 let poběží od 1. ledna 2013 šestiměsíční lhůta pro možný vstup do II. pilíře, pak již nebude umožněno do tohoto pilíře těmto klientům vstoupit. Bude se jednat o fondový pilíř s nabídkou různých investičních strategií. 6

7 Třetí pilíř III. pilíř důchodového systému bude tvořen penzijním připojištěním, které od 1. ledna 2013 dozná převratných změn. Stávající penzijní připojištění, které bude možné sjednat nejpozději do 30. listopadu 2012, projde transformací a nynější penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Tyto penzijní společnosti budou nově nabízet takzvané doplňkové penzijní spoření. Stávající smlouvy penzijního připojištění uzavřené do 30. listopadu 2012 budou fungovat se všemi výhodami i po reformě, ale uzavírat nové smlouvy již po tomto datu nebude možné. Mezi zmíněné výhody patří zejména garance nezáporného zhodnocení, což znamená, že i když fond v daném roce zaznamená ztrátu, klientům musí být připsáno alespoň nulové zhodnocení. V praxi to tedy znamená, že mandant musí mít na svém účtě minimálně tolik, kolik tam vložil, nikoliv méně. Druhou výhodou je zachování výsluhové penze, což znamená, že účastník penzijního připojištění si může po 15 letech od data uzavření smlouvy vybrat polovinu naspořené částky. Tyto výhody u nově sjednávaného doplňkového penzijního spoření již nebudou. Zároveň jak u starých smluv penzijního připojištění, tak i u nových smluv doplňkového penzijního spoření, bude upravena výše poskytovaného státního příspěvku, která je uvedena v 14 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Nově bude státní příspěvek činit 90 Kč pro příspěvek účastníka 300 Kč, pro vklad účastníka v rozmezí 300 Kč až 999 Kč bude státní příspěvek činit 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč měsíčního příspěvku, a pro příspěvek účastníka ve výši Kč a více bude státní příspěvek činit 230 Kč, což je maximum. Na příspěvky nižší než uvedených 300 Kč se státní příspěvek nevztahuje. Pro porovnání je současná výše aktuálního státního příspěvku uvedena v tabulce pod textem. V rámci III. pilíře tak tedy vedle sebe budou fungovat původní smlouvy penzijního připojištění a také nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. Jak již bylo zmíněno, nevýhodou nového doplňkového penzijního spoření bude to, že zde již nebude garance nulového zhodnocení a nebude zde sjednána výsluhová penze. Výhodou však bude, že si klient bude moci vybrat investiční strategii, kterou se bude chtít v rámci svého spoření ubírat. Hlavním cílem je umožnit klientům možnost dosažení vyšších výnosů než ve stávajícím penzijním připojištění. Na druhou stranu však může dojít krátkodobě i k zápornému zhodnocení. V současné době působí na českém trhu 10 penzijních fondů. Situace vypadá tak, že všechny tyto fondy požádají a předloží České národní bance podklady pro svou transformaci na penzijní společnost dle nového zákona. Klienti si tak budou moci i nadále vybrat, u které penzijní společnosti si své doplňkové penzijní spoření sjednají. Co se týče daňových benefitů, tak ty zůstanou zachovány i po reformě v nezměněné výši. Dojde však ke změně pásma, od kterého si lze daňový odpočet nárokovat. Doposud si mohl zaměstnanec odečíst vše z měsíčního příspěvku vyššího než 500 Kč. Podle nové úpravy nárok na odečet získá až při měsíčním příspěvku vyšším než Kč měsíčně. Horní hranice částky, kterou lze odečíst od základu daně, zůstává zachována ve stejné výši Kč. Je tedy na každém, jakou strategii si do budoucna zvolí a jakým směrem se bude ubírat jeho spoření prostředků na stáří. Výše státního příspěvku v rámci současného penzijního připojištění do data Výše příspěvku klienta 100 Kč 199 Kč 200 Kč 299 Kč 300 Kč 399 Kč 400 Kč 499 Kč 500 Kč a více 150 Kč Výše státního příspěvku 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 102 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč Nová výše státního příspěvku platná od data Výše příspěvku klienta do výše 300 Kč 300 Kč až 999 Kč Kč a více 230 Kč Výše státního příspěvku žádný státní příspěvek 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč Státní příspěvky a úspora na daních v rámci současného penzijního připojištění (bez zhodnocení prostředků fondem, jelikož se u každého fondu liší) do data maximální daňový odpočet je uplatňován při měsíčním příspěvku klienta ve výši Kč Měsíční příspěvek klienta Měsíční státní příspěvek Roční úspora na daních Za rok získá klient navíc 100 Kč 50 Kč Kč 200 Kč 90 Kč Kč 300 Kč 120 Kč Kč 400 Kč 150 Kč Kč 500 Kč 150 Kč Kč 600 Kč 150 Kč 180 Kč Kč 700 Kč 150 Kč 360 Kč Kč 800 Kč 150 Kč 540 Kč Kč 900 Kč 150 Kč 720 Kč Kč Kč 150 Kč 900 Kč Kč Kč 150 Kč Kč Kč Kč 150 Kč Kč Kč 7

8 Mandantenbrief Státní příspěvky a úspora na daních dle nových podmínek od data (bez zhodnocení prostředků fondem, jelikož se u každého fondu liší) maximální daňový odpočet bude nově uplatňován při měsíčním příspěvku klienta ve výši Kč Rödl & Partner Intern Zuzana Hošková, Rödl & Partner Praha Měsíční příspěvek klienta Měsíční státní příspěvek Roční úspora na daních Za rok získá klient navíc 100 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč 90 Kč Kč 400 Kč 110 Kč Kč 500 Kč 130 Kč Kč 600 Kč 150 Kč Kč 700 Kč 170 Kč Kč 800 Kč 190 Kč Kč 900 Kč 210 Kč Kč Kč 230 Kč Kč Kč 230 Kč 900 Kč Kč Kč 230 Kč Kč Kč Kontakt pro další informace > Rödl & Partner blíže k vysokoškolákům Kancelář Rödl & Partner se již tradičně zúčastnila vysokoškolských veletrhů pracovních příležitostí. Mezi první patřila ŠANCE Vysoké školy ekonomické, která probíhala ve dnech března. O týden později jsme navštívili JobFair KONTAKT 2012 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a posledním zastavením byl pak 18. dubna Veletrh pracovních příležitostí PEF ČZU. Během těchto setkání jsme měli možnost kancelář představit nejen studentům a jejich rodičům, ale také vyučujícím, z nichž někteří projevili zájem o trvalou spolupráci s naší kanceláří. Těší nás rostoucí povědomí o společnosti Rödl & Partner mezi studenty a jejich velký zájem stát se součástí našeho týmu. Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partner Tel.: Mandantenbrief Květen 2012, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. IČ: Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Fax: Ing. Jana Švédová Odborné články newsletteru jsou duševním vlastnictvím kanceláře Rödl & Partner a předmětem autorského práva. Uživatelé mohou články newsletteru a odborné informace obsažené na internetu stahovat, tisknout nebo kopírovat výhradně pro vlastní potřebu. Jakékoli jiné formy užití, změny celku nebo částí newsletteru, jeho rozmnožování, šíření nebo poskytnutí k veřejným účelům, bez ohledu na to, zda na internetu nebo v tištěné podobě, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem kanceláře Rödl & Partner. Layout/Sazba: Ing. Tomáš F. Hanzl

9 Kvìten 2012 > Rödl & Partner pro zamìstnavatele mezinárodnì èinných pracovníkù V pøípadì pracovního využívání pracovníkù v zahranièí je tøeba vždy dodržovat právo sociálního zabezpeèení a daòové právo Globalizace ekonomiky je rozhodujícím zpùsobem odpovìdná za to, že zamìstnanci jsou stále více zamìstnáváni na rùzných místech (èasto i mimo území své vlasti). Mezinárodnì aktivní spoleènosti pøitom èasto využívají své zamìstnance ve vícero zemích. Stále více se tak setkáváme s migrací zamìstnancù mimo hranice jejich zemì, a to nejen v rámci Evropského hospodáøského prostoru, ale i po celém svìtì. Právní aspekty sociálního zabezpeèení v pøípadì pracovního využívání zamìstnancù v zahranièí V souvislosti s právními otázkami sociálního zabezpeèení, resp. v souvislosti s praktickou aplikací norem práva sociálního zabezpeèení, se lze èasto setkat se znaènou nedbalostí, a to nejen na stranì zamìstnancù samotných, ale zejména na stranì zamìstnavatelù, kteøí jsou vzhledem ke zvláštní zákonné ochranì zamìstnancù za správné plánování a uspoøádání pracovního využívání zamìstnancù v zahranièí zodpovìdní. Zejména tito by tak mìli pozornì èíst tento èlánek, který upozoròuje na právní a daòové konsekvence nesprávné aplikace norem práva sociálního zabezpeèení. Zamìstnavatelé, u nichž jejich poradci odhalí pochybení pøi aplikaci norem práva sociálního zabezpeèení, pøitom èasto argumentují tím, že ve spoleènosti jsou praktikovány urèité, dle jejich názoru již osvìdèené postupy, které nechtìli mìnit nebo o nichž byli pøesvìdèeni, že jsou v souladu s právní úpravou práva sociálního zabezpeèení. V nìkterých pøípadech se lze setkat i s tím, že taková vnitropodniková praxe, neodpovídající platné právní úpravì sociálního zabezpeèení, je na stranì zamìstnavatele využívaná i èasto dokonce po desetiletí. Skuteènosti, že zamìstnavatelé nevìnují problematice sociálních pøedpisù dostateènou pozornost, nahrává do znaèné míry i to, že chybný odvod pojistného na sociálním zabezpeèení, což lze považovat za primární dùsledek nesprávné aplikace sociálnì právních norem, nebudí odpovídající pozornost, ale bývá zpravidla odhalen až pøi pøípadných kontrolách, zejména ze strany správy sociálního zabezpeèení nebo až v pøípadì, kdy má být zamìstnanci vypoètena výše dùchodu. Pokud by však v takovém pøípadì bylo zjištìno, že pojistné bylo skuteènì odvádìno v nesprávné výši, napø. že v Nìmecku neexistovala žádná povinnost k odvodu pojistného, a pøesto bylo zde odvádìno, mùže tato skuteènost pøi souèasném vzniku pøípadu plnìní vést k tomu, že dotyèná osoba nezíská žádnou ochranu v tomto systému sociálního zabezpeèení; a z tohoto titulu jí nebudou uznána urèitá plnìní a/nebo urèitá èasová období èi v nejhorším pøípadì jí budou tato plnìní za souèasného vrácení uhrazených pøíspìvkù zcela odepøena. Kontrola ze strany pøíslušných správních orgánù však mùže pøinést i zcela opaèné výsledky. Napø. že v Nìmecku nebylo uhrazeno žádné pojistné, aèkoliv zde odvedeno být mìlo, protože dotèenému subjektu v Nìmecku pøíslušela povinnost k odvodu pojistného. Oba uvedené pøípady mohou mít pro zamìstnavatele velmi nepøíjemné dùsledky, neboť nejen že v tomto pøípadì musí poèítat s nároky zamìstnance na náhradu škody, ale mùže mu být udìlena ze strany pøíslušného orgánu znaènì vysoká pokuta. Navíc vznikne zamìstnavateli povinnost k úhradì vysokých nedoplatkù vùèi pøíslušné (pøípadnì i zahranièní) správì sociálního zabezpeèení, které bude nucen plnit sám. Nesprávný odvod pojistného tedy pøedstavuje pro zamìstnavatele enormní rizika. Už z tohoto dùvodu by mìli zamìstnavatelé vìnovat této problematice dostateènou pozornost. Hlavním kritériem pro stanovení, zda a na jakém zákonném podkladì budou právní pøedpisy urèitého nebo právní pøedpisy jiného státu o sociálním zabezpeèení v pøípadì pracovního využití zamìstnance použity, je v první øadì pøesné urèení státu, ve kterém má k zamìstnání zamìstnance dojít a urèení subjektu, který bude bìhem doby tamìjší èinnosti zamìstnance považován za zamìstnavatele. V této souvislosti platí tzv. princip místa výkonu èinnosti (princip pojištìní v zemi, ve které je vykonáváno zamìstnání nebo výdìleèná èinnost). Dle tohoto principu se pøíspìvky na sociální zabezpeèení odvádìjí zásadnì v té zemi, ve které je zamìstnání zamìstnance skuteènì vykonáváno. Tento princip ostatnì platí na celém svìtì. To znamená, že v pøípadì zahájení pøípadného zamìstnání v zahranièí je tøeba vždy (také) provìøit pøíslušnou právní úpravu dané zemì tak, aby bylo možno správnì a kompletnì zodpovìdìt otázku, zda je tøeba v pøíslušném státì plnit právní povinnosti týkající se sociálního zabezpeèení pro zamìstnavatele a zamìstnance, a pokud ano, o které povinnosti se s ohledem na v této zemi existující systém sociálního zabezpeèení pøesnì jedná. Vedle národních a mezinárodních právních pøedpisù je proto v další fázi tøeba vždy pøezkoumat, jaká právní ustanovení specifická pro danou zemi platí a zda existují eventuelnì pøípadné výjimky týkající se povinnosti odvádìt zde pojistné na sociální zabezpeèení. Každý zamìstnavatel, který svého pracovníka (zamìstnance) pracovnì využívá v zahranièí, je proto povinen pøezkoumat, jakým zpùsobem funguje v dané zemi systém sociálního zabezpeèení, který je tøeba dodržovat, a do jaké míry je možno dále aplikovat stávající systém sociálního zabezpeèení i navzdory výkonu práce v zahranièí. V této souvislosti je tøeba rozlišovat mezi EU a jinými státy, které mají èi nemají s EU uzavøeny pøíslušné smlouvy. V rámci Evropské unie platí v souèasné dobì Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení a dále Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 987/2009 ze dne 16. záøí 2009, kterým se stanoví provádìcí pravidla k naøízení (ES) è. 883/2004 o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení. U zemí, které nepatøí do EU nebo do Evropského hospodáøského prostoru, je tøeba rozlišovat mezi zemìmi, se kterými EU má nebo nemá uzavøeny pøíslušné smlouvy.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IVa DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platné právní úpravy Návrh zákona o důchodovém spoření upravuje tzv. druhý fondový důchodový pilíř na základě vládou schválených Hlavních principů pokračování

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Vedle mzdy, platu nebo odměny

Vedle mzdy, platu nebo odměny 9 / 2015 Daňový a účetní 24. dubna 2015 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Daňový pohled na příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na doplňkové penzijní spoření,

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Tento článek se věnuje výplatě

Tento článek se věnuje výplatě 17 / 2014 Daňový a účetní 15. srpna 2014 aktuality komentáře dotazy a odpovědi Zálohy na podíl na zisku od roku 2014 Ing. Ivan Macháček, Ing. Pavla Strakošová Tento článek se věnuje výplatě podílů a záloh

Více

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný

Obsah: Milí přátelé, Mějte radost ze života v novém roce! Váš Petr Novotný Vydání Leden 2010 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Novelizován obchodní zákoník Právo aktuálně Pokrok v exekučním řízení? Daně aktuálně Ohlédnutí za daňovým rokem 2009 aneb co nás čeká v roce 2010 (část II)

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008.

Obsah: Vážení a milí přátelé, věřím, že jste prožili vánoční svátky v klidu a pohodě se svými blízkými a důstojně oslavili vstup do nového roku 2008. Vydání Leden 2008 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Dopad zákona o stabilizaci veøejných rozpočtù na veøejnoprávní pojitění Právo aktuálně Konto pracovní doby - nový pojem v zákoníku práce Daně aktuálně Dùleité

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah:

Právo aktuálně. Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele. Obsah: Vydání Listopad 2007 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně Nové pojmy v zákoně o ochraně spotøebitele Daně aktuálně Daòová reforma nízká kapitalizace Ekonomika aktuálně Inventura kapitálových účtù Podnikové

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 5/2013 c.k. 16 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah 16 Kalendář povinností v květnu 2013 17-19 2 Daň z příjmů - společné - - 3 Daňová evidence - - 4 DPH Koordinační výbor:

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni

Obsah: > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > A k t u a l i t y > Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Vydání Březen 2009 www.roedl.cz Obsah: Aktuality Jednatelé již nejsou nemocensky pojištěni Právo aktuálně Sbírka listin katastru nemovitostí aneb co nelze vyčíst z listu vlastnictví Daně aktuálně Konec

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let

HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program. v maximálním objemu nesplacených dluhopisů. 20 000 000 000 Kč. s dobou trvání programu 30 let HVB Bank Czech Republic a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci programu

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 25.2.2004 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Projednání zápisů z jednání

Více

Penzijní připojištění a důchodová reforma

Penzijní připojištění a důchodová reforma Bankovní institut vysoká škola Praha Penzijní připojištění a důchodová reforma BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Beata Součková Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous Praha Duben 2009 Prohlášení: Prohlašuji,

Více

Novinka OBJEDNEJTE SI. Více zde: http://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-rocni-zuctovani-2014-a-mnoho-dalsiho-b-15-v.html

Novinka OBJEDNEJTE SI. Více zde: http://www.ucetni-portal.cz/videoseminar-b-rocni-zuctovani-2014-a-mnoho-dalsiho-b-15-v.html NEWSLETTER Cena: 30 Kč úterý, 24. 2. 2015 č. 4 / 2015 (9. týden) Čtrnáctideník internetového portálu www.ucetni-portal.cz Dobrý den, posíláme Vám další číslo účetního newsletteru. Má mnoho stran a stane

Více

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění

3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Aktuální informace str. 1 3/3 Pojistné na sociální zabezpečení a nemocenské pojištění AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 1. ledna 2009 nabude účinnosti

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBEC Á ČÁST IV. 1. Zhodnocení platného právního stavu DŮVODOVÁ ZPRÁVA IV. A. OBEC Á ČÁST 1. Zhodnocení platného právního stavu a) Obecně V současné době existuje celkem 6 právních předpisů upravujících povinná peněžitá plnění z příjmů fyzických a právnických

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32. Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 10/2013 c.k. 32 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné 3 Daňová evidence 4 DPH 5 Účetnictví 6 Soc. a zdravotní pojištění 7 Právo v podnikání 8 Zaměstnavatel

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY (03_2011) OBSAH

Více

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005

Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Ministerstvo financí Letenská 15, Praha 1 Zápis z jednání Koordinačního výboru s Komorou daňových poradců ČR konaného dne 26.10.2005 Přítomni: viz prezenční listina Program: 1. Odsouhlasen zápis z jednání

Více