Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice"

Transkript

1 Mandantenbrief Informace o daních, právu a hospodářství v České republice Vydání Květen Obsah Aktuality > Aktuální důležité termíny pro OSVČ Právo aktuálně > Zvýší novela zákona transparentnost obchodních společnosti? Daně aktuálně > Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. dubna 2012 Ekonomika aktuálně > Výplata podílů na zisku v s.r.o. Podnikové poradenství aktuálně > Změny v penzijním připojištění od 1. ledna 2013 Rödl & Partner Intern > Rödl & Partner blíže k vysokoškolákům Aktuality Martin Růžička, Rödl & Partner Praha > Aktuální důležité termíny pro OSVČ Termín pro odevzdání přehledu OSVČ za zdravotní pojištění roku 2011 se od loňského roku nijak nezměnil. Termín pro jeho odevzdání zdravotní pojišťovně je do jednoho měsíce od doby, kdy mělo být podané přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok Pokud nezpracovává daňové přiznání daňový poradce, je třeba tento přehled podat nejpozději 2. května Pokud je daňové přiznání zpracováváno daňovým poradcem, lhůta pro podání přehledu se prodlužuje do 2. srpna V takovém případě je však zapotřebí tuto skutečnost doložit příslušné zdravotní pojišťovně do konce dubna. Pokud nemá OSVČ povinnost odevzdat daňové přiznání, je termín pro odevzdání přehledu do 10. dubna. Přehledy musí vyplnit a odevzdat také OSVČ, které ukončily samostatnou výdělečnou činnost v roce Za den podání přehledu se považuje den, kdy byl podán k poštovní přepravě nebo byl podán v podatelně či odeslán elektronickou cestou. Za neodevzdání přehledu může zdravotní pojišťovna udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun. Oproti loňskému roku došlo k posunu lhůt pro úhradu nedoplatků. Nedoplatek na zdravotním pojištění pro rok 2011 je nutné uhradit do osmi dnů od odevzdání přehledu. Rozhodující je tedy skutečné datum odevzdání přehledu, od kterého se odvíjí povinnost případný nedoplatek uhradit. V případě, že OSVČ odevzdá svůj přehled např. 15. února, musí svůj nedoplatek uhradit už do 23. února. Pokud OSVČ odevzdá přehled až 2. května, je nedoplatek splatný 10. května. Stejné termíny platí i pro odevzdání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ pro rok 2011 pro OSSZ. Přehled na sociální pojištění je příslušné OSSZ třeba odevzdat nejpozději do 2. května. Pokud OSVČ využívá službu daňového poradce, posunuje se termín pro odevzdání přehledu na začátek srpna. V případě, že OSVČ nemá povinnost podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob, musí přehled podat nejpozději 31. července Kontakt pro další informace Martin Růžička Daňový poradce/partner Tel.:

2 Mandantenbrief Právo aktuálně Petr Šívara a Jitka Ivičičová, Rödl & Partner Brno Vláda se v loňském roce zavázala předložit novou právní úpravu, která povede k maximální transparentnosti obchodních společností. Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů zpracovaný Ministerstvem spravedlnosti prošel připomínkovým řízením a na počátku dubna 2012 byl přeložen k projednání vládě. > Zvýší novela zákona transparentnost obchodních společnosti? Přestože v průběhu legislativního procesu může ještě dojít ke změnám, považujeme informace o připravovaném odanonymizování akcií na majitele za hodné pozornosti již v této fázi. Navrhovaný zákon je třeba vnímat v kontextu s již přijatými předpisy (zejména pak zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích), které s účinností od 1. ledna 2014 rekodifikují právo obchodních společností. Stávající stav Akciová společnost může vydat akcie ve formě na majitele nebo na jméno, a to v podobě listinné nebo zaknihované. V případě vydání akcií na jméno vede společnost seznam akcionářů a stanovy mohou omezit převoditelnost akcií. Oproti tomu akcie na majitele je neomezeně převoditelná. Práva spojená se zaknihovanou akcií na majitele vykonává ten, kdo je veden v evidenci zaknihovaných cenných papírů. Práva spojená s listinnou akcií na majitele vykonává ten, kdo ji předloží (příp. ten, kdo předloží písemné prohlášení banky, že akcie je pro něho uložena). Aktuální judikatura (Vrchní soud v Olomouci, sp. zn. 8 Cmo 162/2011) potvrzuje výklad, že ten, kdo akcii při uplatňování práv akcionáře předloží, není povinen dokládat, jestli je jejím skutečným vlastníkem či zda je jeho zplnomocněným zástupcem (v judikovaném případě se jednalo o zastoupení majitele akcie na valné hromadě právním zástupcem, kdy bylo konstatováno, že v daném momentu je advokát v pozici akcionáře a není povinen předkládat plnou moc a odhalovat tak totožnost vlastníka akcie). Listinné akcie na majitele tedy nyní umožňují úplnou anonymitu skutečného vlastníka. Připravované omezení anonymity Návrh zákona o zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů počítá se zachováním existence akcií na majitele, stanoví ovšem povinnost jejich zaknihování (registrace) u centrálního depozitáře, nebo jejich imobilizace (fyzické uložení) u banky. Jak zaknihování, tak imobilizace akcií zahrnují identifikaci vlastníka akcií centrálním depozitářem nebo bankou. Převod práva vlastnického k zaknihovaným nebo imobilizovaným akciím je dle nové úpravy vázán na změnu zápisu vlastníka u centrálního depozitáře či banky. Údaje o akcionáři budou přístupné pro orgány činné v trestním řízení, jakož i další dozorové a správní orgány, zadavatele veřejných zakázek, poskytovatele dotací a grantů a další subjekty, o nichž to z určitých důvodů stanoví zvláštní zákony. Smyslem navrhované úpravy je vyloučit možnost existence akcionářských struktur, kdy by identita akcionářů společnosti nemohla být ze strany státních orgánů ověřena, a omezit prostor pro korupční jednání v oblasti veřejných zakázek a dalších oblastech, kde se obchodní společnosti ucházejí o veřejné prostředky. Současně se nově zavádí povinnost akcionářů u listinné akcie na jméno (srov. 349 již schváleného zákona o obchodních korporacích a navrhovaná změna ust. 156 stávajícího obchodního zákoníku) zřídit si pro účely výplaty dividendy účet u bankovní instituce. Uvedené opatření má umožnit dvojí ověření totožnosti akcionáře jednak společnost vede seznam svých akcionářů, jednak bude možné sledovat tok dividend a jiných peněžitých plnění ve prospěch akcionáře. Toto by mělo odhalit situace, kdy namísto skutečného vlastníka akcie, který přijímá finanční plnění, je v seznamu akcionářů na oko uvedena osoba, která pouze plní pokyny faktického akcionáře. Závěrem uvádíme, že účinnost výše popsaných opatření ke zvýšení transparentnosti obchodních společností dle našeho názoru nenaplní očekávání zákonodárce, protože vlastnickou strukturu odhalí pouze v nejnižším stupni. Jejímu dalšímu rozkrytí totiž zabrání, bude-li akcionářem obchodní společnost podléhající jurisdikci státu (např. Německo, Velká Británie, Polsko), který anonymní vlastnictví listinné akcie na majitele umožňuje. Kontakt pro další informace Mgr. Petr Šívara Advokát Associate Partner Tel.:

3 Daně aktuálně Romana Dejdarová, Rödl & Partner Brno V souvislosti s přijetím zákonů č. 372/2011 Sb., 373/2011 Sb. a 374/2011 Sb., týkajících se zdravotních služeb, došlo s účinností od 1. dubna 2012 k novelizaci zákona o dani z přidané hodnoty, konkrétně 51 a 58 a příloh č. 1 a č. 2 zákona o DPH. > Daň z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1. dubna 2012 Novela přináší nová pravidla pro zdaňování některých zdravotních služeb, ustanovení 58 je tímto uvedeno do souladu se Směrnicí Rady 2006/112/ES a judikaturou Evropského soudního dvora. Konkrétně dochází k tomu, že z některých zdravotních služeb, které byly do konce března podle dosavadního znění zákona od daně osvobozeny, se bude nově DPH odvádět. Hlavními věcnými změnami novely jsou: > Nová definice zdravotních služeb; > Nová podmínka pro osvobození od DPH v případech, kdy se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví a služby s ní úzce související; > Doplnění služeb zdravotní péče vymezených číselným kódem klasifikace produkce CZ-CPA 86 do přílohy č. 2 zákona, ve které jsou vymezeny služby podléhající snížené sazbě DPH. Většina služeb, pro které přestane od 1. dubna 2012 platit osvobození od DPH podle 51 a 58 zákona o DPH, bude podléhat snížené 14procentní sazbě daně. Protože znění většiny novelizovaných ustanovení je obecné, vydalo Generální finanční ředitelství informaci, která má přispět k objasnění a konkretizaci dopadů výše uvedené novely. Podmínku léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví je třeba chápat podle judikatury ESD jako činnost mající za cíl ochranu, udržení a obnovení lidského zdraví. Podle Generálního finančního ředitelství nelze za služby osvobozené od daně považovat například odběry krve pro policii, rozbory krve pro soudy, rozbory pro určení otcovství, administrativní úkony ve zdravotnictví, jako např. výpisy z dokumentace a vydávání potvrzení, úkony estetické chirurgie, které nemají za úkol léčebný cíl, prohlídky pro zaměstnavatele v souvislosti s přijetím do pracovního poměru či jeho ukončení. Pokud však bude zdravotní prohlídka pro zaměstnavatele uskutečněna z titulu ochrany zdraví v rámci pracovního poměru či v souvislosti s nemocí z povolání, půjde o zdravotní službu osvobozenou. Lázeňská péče V případě lázeňské péče se nadále jedná o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Podmínkou pro osvobození od daně z přidaně hodnoty bude, že ji poskytuje poskytoval zdravotních služeb na základě uděleného oprávnění k poskytování zdravotních služeb a že se jedná o činnost s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. Jako nejoptimálnější kritérium pro posouzení naplnění této podmínky doporučuje GFŘ skutečnost, zda v souvislosti s poskytnutou lázeňskou péčí byla provedena zdravotní prohlídka pacienta lázní. Podle tohoto kritéria nebude od DPH osvobozen například lázeňský pobyt plně hrazený klientem, kdy pobyt nezahrnuje konzultaci lékaře a ani není sestaven na základě posouzení stavu pacienta nebo lázeňský pobyt, kdy je v programu sice zahrnuta konzultace lázeňského lékaře, ale program není sestaven v návaznosti na posouzení tohoto lékaře. Ostatní specifické služby Služby očních optiků byly až doposud výslovně uvedeny v zákoně jako služby, které se nepovažují za zdravotnické služby. I když bylo toto ustanovení novelou vypuštěno, platí i nadále pro služby očních optiků, že nejsou plněními Definice zdravotních služeb a jejich osvobození Generální finanční ředitelství zdůrazňuje, že i po novele nadále platí, že pro aplikaci osvobození od daně není rozhodující způsob hrazení daného výkonu, tj. je-li hrazeno pacientem, ze zdravotního pojištění či jinou osobou. Stejně tak regulační poplatky zůstávají součástí úplaty za poskytnutou zdravotní službu a jejich osvobození se řídí režimem celé úplaty. Rozsah zdravotních služeb osvobozených od daně z přidané hodnoty zúžila podmínka, že se musí jednat o činnosti s léčebným cílem nebo chránící lidské zdraví. 3

4 Mandantenbrief osvobozenými od daně z přidané hodnoty. Důvodem je, že podle zákona o zdravotních službách nejsou služby poskytované očními optiky zdravotní službou. Naopak, mezi zdravotní služby zařazuje tento zákon i zdravotnickou dopravní službu. Z tohoto důvodu zůstává zdravotní dopravní služba službou osvobozenou od DPH, i když její osvobození není už výslovně uvedeno v 58 zákona o DPH tak, jako tomu bylo doposud. Kontakt pro další informace Ing. Romana Dejdarová Daňová poradkyně, auditorka Senior Associate Tel.: Ekonomika aktuálně Iva Silná, Rödl & Partner Praha Vzhledem ke skutečnosti, že se u většiny společností s účetním obdobím končícím 31. prosince blíží období schvalování účetních závěrek za uplynulé období a s tím spojené i úvahy o rozdělení zisků společníkům, připomeňme si některé základní zásady a postupy při rozdělování a výplatě zisku. V níže uvedeném textu jsme se prvotně zaměřili na společnost s ručením omezeným. > Výplata podílů na zisku v s.r.o. Obecná pravidla pro rozdělování zisku u s.r.o. Při rozdělení zisku běžného účetního období nebo kumulovaných zisků minulých účetních období u společnosti s ručením omezeným je nutno nejprve posoudit následující podmínky stanovené obchodním zákoníkem a vztahující se na tuto formu obchodní společnosti: a) Částka určená k vyplacení jako podíl na zisku společnosti nesmí být vyšší, než je hospodářský výsledek účetního období vykázaný v účetní závěrce snížený o povinný příděl do rezervního fondu (u s.r.o. podle 124 odst. 1 ObchZ) a o neuhrazené ztráty minulých let a zvýšený o nerozdělený zisk minulých let a fondy vytvořené ze zisku, které společnost může použít dle svého volného uvážení ( 178 odst. 6 ObchZ). b) Jsou-li v účetnictví společnosti v aktivech vykazovány zřizovací výdaje jako dlouhodobý majetek, musí být tento majetek účetně odepsán nejpozději v průběhu pěti let od vzniku společnosti. Dokud není tento majetek zcela účetně odepsán, je jakékoliv vyplácení podílů na zisku zakázáno, ledaže disponibilní zdroje, z nichž lze jinak vyplácet podíly na zisku, a nerozdělený zisk minulých období jsou nejméně rovny neodepsané části zřizovacích výdajů ( 65a ObchZ). Kromě rezervního fondu nemá společnost ze zákona povinnost zřizovat žádný jiný fond. Rozhodování o použití dobrovolného fondu (dříve vytvořeného z vlastních zdrojů především ze zisku), stejně jako rozhodování o rozdělení zisku, je v kompetenci valné hromady, která může rozhodnout o jeho použití k výplatě společníkům. Rozhodování o rozdělování zisku patří tedy do působnosti valné hromady (v případě jediného společníka je valná hromada nahrazena rozhodnutím jediného společníka v působnosti valné hromady). Obchodní zákoník nestanovuje žádný termín pro konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku. Dle 128 ObchZ je ale nutné, aby se valná hromada schvalující řádnou účetní závěrku konala nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období. Je logické, že o rozdělení zisku za příslušné období nemůže být rozhodnuto dříve, než je schválena účetní závěrka za příslušné období. Jestliže tedy valná hromada schválí účetní závěrku minulého účetního období, může zároveň rozhodnout o rozdělení zisku za toto období. V této souvislosti je také nutno upozornit, že existuje rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozsudek ze dne , sp.zn. 29 Cdo 4284/2007), který v návaznosti na termín schválení účetní závěrky dovodil, že valná hromada může o rozdělení zisku akciové společnosti (pro s.r.o. však platí stejná pravidla) platně rozhodnout pouze na základě valné hromady konané do 6 měsíců od skončení účetního období. Nestanoví-li stanovy nebo rozhodnutí valné hromady (jediného společníka) jinak, je podíl na zisku splatný do 3 měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady (jediného společníka) o rozdělení zisku ( 178 odst. 7 ObchZ, který se podle 123 odst. 2 ObchZ použije i pro s.r.o.). Pokud by však byla splatnost určena delší, je potřeba se vypořádat se správným odvodem srážkové daně, pokud je povinnost ji srazit (viz následující kapitola). O rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku nemusí být vyhotoven notářsky ověřený zápis a ani podpisy společníků nemusejí být úředně ověřeny (rozhodnutí o rozdělení zisku není uvedeno v 127 odst. 4 ObchZ). Srážková daň z podílů na zisku Termín konání valné hromady rozhodující o rozdělení zisku ovlivňuje povinnosti společnosti týkající se provedení srážky daně z podílů na zisku a následného odvodu této 4

5 Princip osvobození podílů na zisku v modelu mateřská dceřiná společnost je tento: > Přijme-li česká mateřská společnost podíly na zisku od dceřiné společnosti z ČR nebo jiného členského státu EU, přijatý podíl na zisku v ČR se již nezdaňuje; > Vyplácí-li česká dceřiná společnost podíly na zisku své mateřské společnosti z ČR nebo jiného členského státu EU, nezatěžuje výplatu podílů na zisku srážkovou daní. Předpokladem pro osvobození je: > Právnická osoba matka vyhovuje definici mateřské společnosti podle 19 odst. 3 písm. b ZDP; > Právnická osoba dcera vyhovuje definici dceřiné společnosti podle 19 odst. 3 písm. c ZDP, daně správci daně. Zákon o daních z příjmů po novelizaci účinné od 1. ledna 2004 zákonem č. 438/2003 Sb. váže provedení srážky daně z podílů na zisku na datum konání valné hromady, která schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty. Sražení daně je nutné provést při výplatě podílů na zisku, nejpozději však do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada schválila účetní závěrku a rozhodla o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty ( 38d odst. 2 ZDP). Odvod srážkové daně se řídí okamžikem, kdy měla být srážka daně provedena (viz výše). Srážková daň se podle 38d odst. 3 ZDP odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla být srážka provedena. Vyplácené podíly na zisku podléhají srážkové dani ve výši 15 procent. Tato sazba je daná pro tuzemské společníky ( 36 odst. 2 ZDP) bez ohledu na to, zda je společníkem právnická nebo fyzická osoba. Pro společníky, kteří nejsou rezidenty v České republice, je srážková daň stanovena na 15 % ( 36 odst. 1 písm. b ZDP) s tím, že mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění může stanovit sazbu nižší. Pokud je tedy podíl na zisku vyplácen zahraničnímu společníkovi, je třeba vzít do úvahy i smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené s konkrétním státem příjemce. Pokud je srážková daň v České republice odvedena za zahraničního společníka (ať se jedná o právnickou či fyzickou osobu), vydá správce daně na základě žádosti poplatníka (zahraničního společníka) plátci (tzn. české společnosti) Potvrzení o sražení daně. O potvrzení může poplatník požádat i prostřednictvím plátce ( 38d odst. 7 ZDP). Toto potvrzení pak zahraniční společník předloží svému finančnímu úřadu. přičemž obě provázané společnosti musí vyhovět oběma definicím. Česká republika považuje za mateřské, resp. dceřiné společnosti jen při dodržení doby držby alespoň 10% podílu na základním kapitálu po dobu nejméně 12 měsíců. Osvobození není zcela podmíněno právní formou odpovídající naší s.r.o. (vyhovující může být např. právní forma odpovídající naší akciové společnosti), ale musí se jednat o obchodní společnost nebo družstvo. Právní forma odpovídající naší s.r.o. je vyhovující. Česká právní úprava vychází ze směrnice Rady 90/435/EHS, o společném zdanění mateřských a dceřiných společností z různých členských států. Příklad účtování rozdělení zisku Účet Základní údaje z účetní závěrky společnosti k Název Částka (tis. Kč) 411 Základní kapitál Zákonný rezervní fond Nerozdělený zisk minulých let Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení (zisk roku 2011) Společnost má dva společníky. Společník A je tuzemskou právnickou osobou, jeho výše obchodního podílu je 70 % a vyhovuje definici mateřské společnosti dle 19 odst. 3 písm. b ZDP a tudíž jeho výplata podílu je osvobozena od srážkové daně. Společník B je fyzická osoba a jeho výše obchodního podílu je 30 %. Společnost má zcela naplněn rezervní fond a zřizovací výdaje nemá ve svých aktivech. Jednatel společnosti doporučil vzhledem k likviditě společnosti rozdělit zisk v maximální výši tis. Kč. Valná hromada dne rozhodla o schválení účetní závěrky za rok 2011 a výplatě podílů na zisku ze zisku za rok 2011 ve výši tis. Kč a z nerozdělených zisků minulých let ve výši tis. Kč. Zisky budou mezi společníky rozděleny v poměru jejich podílů (společenská smlouva nestanoví jiné rozdělení). Splatnost podílů určila valná hromada shodně s ObchZ do K výplatě podílů došlo dne

6 Mandantenbrief 1) Nárok společníka na podíl na zisku Účet MD Název účtu Účet DAL Název účtu Částka (tis. Kč) Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk minulých let Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Závazky ke společníkům při rozdělování zisku Datum účetního případu ) Výplata podílů na zisku + sražení daně Závazky ke společníkům 364 při rozdělování zisku 221 Bankovní účty (společník A) 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 221 Bankovní účty (společník B) 364 Závazky ke společníkům při rozdělování zisku 342 Ostatní přímé daně (společník B) 3) Odvod daně 342 Ostatní přímé daně 221 Bankovní účty Kontakt pro další informace Ing. Iva Silná Auditorka/Senior Associate Tel.: Podnikové poradenství aktuálně Alena Spilková a David Priatka, Rödl & Partner Praha Od ledna příštího roku se v rámci úpravy důchodového systému chystají změny v penzijním připojištění. S platností od 1. ledna 2013 tak vstoupí v účinnost nové zákony č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření, č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření a č. 428/2011 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření. > Změny v penzijním připojištění od 1. ledna 2013 V současné době je důchodový systém rozdělen na dva pilíře: na základní pilíř státního systému důchodového zabezpečení a na penzijní připojištění. Základní pilíř státního systému důchodového zabezpečení, do kterého je odváděno 28 procent z hrubé mzdy v rámci odvodů na důchodové pojištění, zůstane zachován. Druhý pilíř Nově bude založen II. pilíř nazvaný důchodové spoření. Vstup do tohoto II. pilíře bude dobrovolný, ale nebude zde možnost předčasného ukončení smlouvy. Naspořené prostředky v rámci důchodového spoření bude možné čerpat formou postupné výplaty po dosažení důchodového věku. Do důchodového spoření si budou moci klienti přesměrovat část odvodů na důchodové pojištění, které již nyní odvádějí. Proces v rámci tohoto druhého pilíře bude založen na tom, že pracující člověk si každý měsíc vyvede z I. státního pilíře (ze sociálního pojištění) 3 % a přidá k nim další 2 % z vlastní hrubé mzdy. Zákonným limitem pro vstup do druhého pilíře je věk účastníka 35 let. Pro účastníky starší 35 let poběží od 1. ledna 2013 šestiměsíční lhůta pro možný vstup do II. pilíře, pak již nebude umožněno do tohoto pilíře těmto klientům vstoupit. Bude se jednat o fondový pilíř s nabídkou různých investičních strategií. 6

7 Třetí pilíř III. pilíř důchodového systému bude tvořen penzijním připojištěním, které od 1. ledna 2013 dozná převratných změn. Stávající penzijní připojištění, které bude možné sjednat nejpozději do 30. listopadu 2012, projde transformací a nynější penzijní fondy se přemění na penzijní společnosti. Tyto penzijní společnosti budou nově nabízet takzvané doplňkové penzijní spoření. Stávající smlouvy penzijního připojištění uzavřené do 30. listopadu 2012 budou fungovat se všemi výhodami i po reformě, ale uzavírat nové smlouvy již po tomto datu nebude možné. Mezi zmíněné výhody patří zejména garance nezáporného zhodnocení, což znamená, že i když fond v daném roce zaznamená ztrátu, klientům musí být připsáno alespoň nulové zhodnocení. V praxi to tedy znamená, že mandant musí mít na svém účtě minimálně tolik, kolik tam vložil, nikoliv méně. Druhou výhodou je zachování výsluhové penze, což znamená, že účastník penzijního připojištění si může po 15 letech od data uzavření smlouvy vybrat polovinu naspořené částky. Tyto výhody u nově sjednávaného doplňkového penzijního spoření již nebudou. Zároveň jak u starých smluv penzijního připojištění, tak i u nových smluv doplňkového penzijního spoření, bude upravena výše poskytovaného státního příspěvku, která je uvedena v 14 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Nově bude státní příspěvek činit 90 Kč pro příspěvek účastníka 300 Kč, pro vklad účastníka v rozmezí 300 Kč až 999 Kč bude státní příspěvek činit 90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč měsíčního příspěvku, a pro příspěvek účastníka ve výši Kč a více bude státní příspěvek činit 230 Kč, což je maximum. Na příspěvky nižší než uvedených 300 Kč se státní příspěvek nevztahuje. Pro porovnání je současná výše aktuálního státního příspěvku uvedena v tabulce pod textem. V rámci III. pilíře tak tedy vedle sebe budou fungovat původní smlouvy penzijního připojištění a také nové smlouvy doplňkového penzijního spoření. Jak již bylo zmíněno, nevýhodou nového doplňkového penzijního spoření bude to, že zde již nebude garance nulového zhodnocení a nebude zde sjednána výsluhová penze. Výhodou však bude, že si klient bude moci vybrat investiční strategii, kterou se bude chtít v rámci svého spoření ubírat. Hlavním cílem je umožnit klientům možnost dosažení vyšších výnosů než ve stávajícím penzijním připojištění. Na druhou stranu však může dojít krátkodobě i k zápornému zhodnocení. V současné době působí na českém trhu 10 penzijních fondů. Situace vypadá tak, že všechny tyto fondy požádají a předloží České národní bance podklady pro svou transformaci na penzijní společnost dle nového zákona. Klienti si tak budou moci i nadále vybrat, u které penzijní společnosti si své doplňkové penzijní spoření sjednají. Co se týče daňových benefitů, tak ty zůstanou zachovány i po reformě v nezměněné výši. Dojde však ke změně pásma, od kterého si lze daňový odpočet nárokovat. Doposud si mohl zaměstnanec odečíst vše z měsíčního příspěvku vyššího než 500 Kč. Podle nové úpravy nárok na odečet získá až při měsíčním příspěvku vyšším než Kč měsíčně. Horní hranice částky, kterou lze odečíst od základu daně, zůstává zachována ve stejné výši Kč. Je tedy na každém, jakou strategii si do budoucna zvolí a jakým směrem se bude ubírat jeho spoření prostředků na stáří. Výše státního příspěvku v rámci současného penzijního připojištění do data Výše příspěvku klienta 100 Kč 199 Kč 200 Kč 299 Kč 300 Kč 399 Kč 400 Kč 499 Kč 500 Kč a více 150 Kč Výše státního příspěvku 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 102 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč Nová výše státního příspěvku platná od data Výše příspěvku klienta do výše 300 Kč 300 Kč až 999 Kč Kč a více 230 Kč Výše státního příspěvku žádný státní příspěvek 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč Státní příspěvky a úspora na daních v rámci současného penzijního připojištění (bez zhodnocení prostředků fondem, jelikož se u každého fondu liší) do data maximální daňový odpočet je uplatňován při měsíčním příspěvku klienta ve výši Kč Měsíční příspěvek klienta Měsíční státní příspěvek Roční úspora na daních Za rok získá klient navíc 100 Kč 50 Kč Kč 200 Kč 90 Kč Kč 300 Kč 120 Kč Kč 400 Kč 150 Kč Kč 500 Kč 150 Kč Kč 600 Kč 150 Kč 180 Kč Kč 700 Kč 150 Kč 360 Kč Kč 800 Kč 150 Kč 540 Kč Kč 900 Kč 150 Kč 720 Kč Kč Kč 150 Kč 900 Kč Kč Kč 150 Kč Kč Kč Kč 150 Kč Kč Kč 7

8 Mandantenbrief Státní příspěvky a úspora na daních dle nových podmínek od data (bez zhodnocení prostředků fondem, jelikož se u každého fondu liší) maximální daňový odpočet bude nově uplatňován při měsíčním příspěvku klienta ve výši Kč Rödl & Partner Intern Zuzana Hošková, Rödl & Partner Praha Měsíční příspěvek klienta Měsíční státní příspěvek Roční úspora na daních Za rok získá klient navíc 100 Kč 0 Kč Kč 0 Kč Kč 90 Kč Kč 400 Kč 110 Kč Kč 500 Kč 130 Kč Kč 600 Kč 150 Kč Kč 700 Kč 170 Kč Kč 800 Kč 190 Kč Kč 900 Kč 210 Kč Kč Kč 230 Kč Kč Kč 230 Kč 900 Kč Kč Kč 230 Kč Kč Kč Kontakt pro další informace > Rödl & Partner blíže k vysokoškolákům Kancelář Rödl & Partner se již tradičně zúčastnila vysokoškolských veletrhů pracovních příležitostí. Mezi první patřila ŠANCE Vysoké školy ekonomické, která probíhala ve dnech března. O týden později jsme navštívili JobFair KONTAKT 2012 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a posledním zastavením byl pak 18. dubna Veletrh pracovních příležitostí PEF ČZU. Během těchto setkání jsme měli možnost kancelář představit nejen studentům a jejich rodičům, ale také vyučujícím, z nichž někteří projevili zájem o trvalou spolupráci s naší kanceláří. Těší nás rostoucí povědomí o společnosti Rödl & Partner mezi studenty a jejich velký zájem stát se součástí našeho týmu. Alena Spilková Podniková poradkyně Associate Partner Tel.: Mandantenbrief Květen 2012, MK ČR E Vydavatel: Redakce: Rödl & Partner Consulting, s.r.o. IČ: Platnéřská 2, Praha 1 Tel.: Fax: Ing. Jana Švédová Odborné články newsletteru jsou duševním vlastnictvím kanceláře Rödl & Partner a předmětem autorského práva. Uživatelé mohou články newsletteru a odborné informace obsažené na internetu stahovat, tisknout nebo kopírovat výhradně pro vlastní potřebu. Jakékoli jiné formy užití, změny celku nebo částí newsletteru, jeho rozmnožování, šíření nebo poskytnutí k veřejným účelům, bez ohledu na to, zda na internetu nebo v tištěné podobě, je možné pouze s předchozím písemným souhlasem kanceláře Rödl & Partner. Layout/Sazba: Ing. Tomáš F. Hanzl

9 Kvìten 2012 > Rödl & Partner pro zamìstnavatele mezinárodnì èinných pracovníkù V pøípadì pracovního využívání pracovníkù v zahranièí je tøeba vždy dodržovat právo sociálního zabezpeèení a daòové právo Globalizace ekonomiky je rozhodujícím zpùsobem odpovìdná za to, že zamìstnanci jsou stále více zamìstnáváni na rùzných místech (èasto i mimo území své vlasti). Mezinárodnì aktivní spoleènosti pøitom èasto využívají své zamìstnance ve vícero zemích. Stále více se tak setkáváme s migrací zamìstnancù mimo hranice jejich zemì, a to nejen v rámci Evropského hospodáøského prostoru, ale i po celém svìtì. Právní aspekty sociálního zabezpeèení v pøípadì pracovního využívání zamìstnancù v zahranièí V souvislosti s právními otázkami sociálního zabezpeèení, resp. v souvislosti s praktickou aplikací norem práva sociálního zabezpeèení, se lze èasto setkat se znaènou nedbalostí, a to nejen na stranì zamìstnancù samotných, ale zejména na stranì zamìstnavatelù, kteøí jsou vzhledem ke zvláštní zákonné ochranì zamìstnancù za správné plánování a uspoøádání pracovního využívání zamìstnancù v zahranièí zodpovìdní. Zejména tito by tak mìli pozornì èíst tento èlánek, který upozoròuje na právní a daòové konsekvence nesprávné aplikace norem práva sociálního zabezpeèení. Zamìstnavatelé, u nichž jejich poradci odhalí pochybení pøi aplikaci norem práva sociálního zabezpeèení, pøitom èasto argumentují tím, že ve spoleènosti jsou praktikovány urèité, dle jejich názoru již osvìdèené postupy, které nechtìli mìnit nebo o nichž byli pøesvìdèeni, že jsou v souladu s právní úpravou práva sociálního zabezpeèení. V nìkterých pøípadech se lze setkat i s tím, že taková vnitropodniková praxe, neodpovídající platné právní úpravì sociálního zabezpeèení, je na stranì zamìstnavatele využívaná i èasto dokonce po desetiletí. Skuteènosti, že zamìstnavatelé nevìnují problematice sociálních pøedpisù dostateènou pozornost, nahrává do znaèné míry i to, že chybný odvod pojistného na sociálním zabezpeèení, což lze považovat za primární dùsledek nesprávné aplikace sociálnì právních norem, nebudí odpovídající pozornost, ale bývá zpravidla odhalen až pøi pøípadných kontrolách, zejména ze strany správy sociálního zabezpeèení nebo až v pøípadì, kdy má být zamìstnanci vypoètena výše dùchodu. Pokud by však v takovém pøípadì bylo zjištìno, že pojistné bylo skuteènì odvádìno v nesprávné výši, napø. že v Nìmecku neexistovala žádná povinnost k odvodu pojistného, a pøesto bylo zde odvádìno, mùže tato skuteènost pøi souèasném vzniku pøípadu plnìní vést k tomu, že dotyèná osoba nezíská žádnou ochranu v tomto systému sociálního zabezpeèení; a z tohoto titulu jí nebudou uznána urèitá plnìní a/nebo urèitá èasová období èi v nejhorším pøípadì jí budou tato plnìní za souèasného vrácení uhrazených pøíspìvkù zcela odepøena. Kontrola ze strany pøíslušných správních orgánù však mùže pøinést i zcela opaèné výsledky. Napø. že v Nìmecku nebylo uhrazeno žádné pojistné, aèkoliv zde odvedeno být mìlo, protože dotèenému subjektu v Nìmecku pøíslušela povinnost k odvodu pojistného. Oba uvedené pøípady mohou mít pro zamìstnavatele velmi nepøíjemné dùsledky, neboť nejen že v tomto pøípadì musí poèítat s nároky zamìstnance na náhradu škody, ale mùže mu být udìlena ze strany pøíslušného orgánu znaènì vysoká pokuta. Navíc vznikne zamìstnavateli povinnost k úhradì vysokých nedoplatkù vùèi pøíslušné (pøípadnì i zahranièní) správì sociálního zabezpeèení, které bude nucen plnit sám. Nesprávný odvod pojistného tedy pøedstavuje pro zamìstnavatele enormní rizika. Už z tohoto dùvodu by mìli zamìstnavatelé vìnovat této problematice dostateènou pozornost. Hlavním kritériem pro stanovení, zda a na jakém zákonném podkladì budou právní pøedpisy urèitého nebo právní pøedpisy jiného státu o sociálním zabezpeèení v pøípadì pracovního využití zamìstnance použity, je v první øadì pøesné urèení státu, ve kterém má k zamìstnání zamìstnance dojít a urèení subjektu, který bude bìhem doby tamìjší èinnosti zamìstnance považován za zamìstnavatele. V této souvislosti platí tzv. princip místa výkonu èinnosti (princip pojištìní v zemi, ve které je vykonáváno zamìstnání nebo výdìleèná èinnost). Dle tohoto principu se pøíspìvky na sociální zabezpeèení odvádìjí zásadnì v té zemi, ve které je zamìstnání zamìstnance skuteènì vykonáváno. Tento princip ostatnì platí na celém svìtì. To znamená, že v pøípadì zahájení pøípadného zamìstnání v zahranièí je tøeba vždy (také) provìøit pøíslušnou právní úpravu dané zemì tak, aby bylo možno správnì a kompletnì zodpovìdìt otázku, zda je tøeba v pøíslušném státì plnit právní povinnosti týkající se sociálního zabezpeèení pro zamìstnavatele a zamìstnance, a pokud ano, o které povinnosti se s ohledem na v této zemi existující systém sociálního zabezpeèení pøesnì jedná. Vedle národních a mezinárodních právních pøedpisù je proto v další fázi tøeba vždy pøezkoumat, jaká právní ustanovení specifická pro danou zemi platí a zda existují eventuelnì pøípadné výjimky týkající se povinnosti odvádìt zde pojistné na sociální zabezpeèení. Každý zamìstnavatel, který svého pracovníka (zamìstnance) pracovnì využívá v zahranièí, je proto povinen pøezkoumat, jakým zpùsobem funguje v dané zemi systém sociálního zabezpeèení, který je tøeba dodržovat, a do jaké míry je možno dále aplikovat stávající systém sociálního zabezpeèení i navzdory výkonu práce v zahranièí. V této souvislosti je tøeba rozlišovat mezi EU a jinými státy, které mají èi nemají s EU uzavøeny pøíslušné smlouvy. V rámci Evropské unie platí v souèasné dobì Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení a dále Naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 987/2009 ze dne 16. záøí 2009, kterým se stanoví provádìcí pravidla k naøízení (ES) è. 883/2004 o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení. U zemí, které nepatøí do EU nebo do Evropského hospodáøského prostoru, je tøeba rozlišovat mezi zemìmi, se kterými EU má nebo nemá uzavøeny pøíslušné smlouvy.

10 Zatímco v rámci EU existují urèité výjimky, které umožòují (i když ve vìtšinì pøípadù pouze krátkodobé) setrvání ve stávajícím systému sociálního zabezpeèení, tak v pøípadì zemí, se kterými nemá EU uzavøeny pøíslušné dohody, jako napø. státy Jižní Ameriky, Brazílie, Peru zpravidla takové výjimky, které je tøeba vždy posuzovat dle pøíslušné národní právní úpravy, neexistují. V øadì pøípadù pak nelze vylouèit ani dvojné pojištìní (soubìh dvou pojištìní). Zkušenosti z naší poradenské praxe Èasto se setkáváme s tím, že v praxi se nìmeètí zamìstnavatelé i v zájmu zamìstnance snaží pro každý pøípad zachovat nìmecké sociální zabezpeèení pro zamìstnance pracující v zahranièí. Na základì toho je navenek vìdomì prezentováno, že existuje pouze jedna povinnost sociálního pojištìní, a to povinnost v Nìmecku. Stav, který je navenek prezentován, tak neodpovídá skuteènému právními pøedpisy vyžadovanému stavu. Takové praktiky proto nelze v zájmu všech zúèastnìných v žádném pøípadì doporuèit. Již na základì jednoduchého dotazování lze zjistit, zda taková povinnost úèasti na sociálním zabezpeèení v Nìmecku existuje, èi nikoliv, a zda byly tímto zpùsobem nesprávnì nebo dokonce úmyslnì manipulovány urèité skuteènosti a zda povinnosti týkající se sociálního zabezpeèení v zahranièí nebyly dodrženy. Daòovìprávní dùsledky pracovního využití zamìstnancù v zahranièí Dùležitou roli v pøípadì pracovního využívání zamìstnancù v zahranièí hrají i takové aspekty, jako jsou napøíklad zaøazení mezinárodnì èinného zamìstnance do všeobecného zdanìní podniku a potažmo vazba na zdanìní výnosù podniku, nebo také posouzení daòové situace pøíslušného zamìstnance samotného, jakož i zhodnocení otázky, zda pøíslušný koncernový podnik je povinen srazit zamìstnanci zálohy na daò z pøíjmù ze závislé èinnosti. Vedle práva sociálního zabezpeèení tvoøí tedy i daòové právo další podstatnou složku této problematiky. Vedle vzniku stálé provozovny, zúètování management fees mezi koncernovými podniky, které mají mít dostateènì na zøeteli tzv. arm s length principle, je tøeba respektovat i daòové rezidentství pøíslušného zamìstnance, jakož i pøípadné smlouvy o zamezení dvojího zdanìní. V zájmu všech zúèastnìných proto doporuèujeme vìnovat výkonu práce pracovníkù v zahranièí vždy dostateènou pozornost. Právní a daòovìprávní posouzení stávajících skuteèností mùže odhalit nedostatky nebo popøípadì i stávající problémy a zabránit tak nepøíjemným pøekvapením v budoucnu nebo takovým pøekvapením vèas díky preventivním nebo optimalizaèním opatøením pøedejít. Pokud máte rovnìž Vy zájem o takové posouzení urèitého pracovního využití zamìstnancù v Èeské republice a/nebo v Nìmecku, obraťte se s dùvìrou na nás. Rozšíøení pùsobnosti naøízení è. 883/2004 a 987/2009 na Švýcarsko S úèinností od 1. dubna 2012 pøistupuje Švýcarsko k aplikaci nových naøízení Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 883/2004, o koordinaci systémù sociálního zabezpeèení, a jeho provádìcího naøízení è. 987/2009. Pøi podávání žádosti o vystavení potvrzení o pøíslušnosti k právním pøedpisùm sociálního zabezpeèení se tedy ve vztahu k obèanùm a institucím Švýcarska bude novì postupovat stejnì jako vùèi obèanùm èlenských státù Evropské unie. Pùvodní naøízení Rady (EHS) è. 1408/71, o aplikaci soustav sociálního zabezpeèení na osoby zamìstnané, samostatnì výdìleènì èinné a jejich rodinné pøíslušníky pohybující se v rámci Spoleèenství, a jeho provádìcí naøízení è. 574/72, se budou nadále aplikovat pouze ve vztahu k obèanùm a institucím Norska, Islandu a Lichtenštejnska. Potvrzení o pobytu obèana EU Mnoho obèanù EU využívajících volný pohyb osob v Èeské republice musí po svém návratu do zemì pùvodu tamnímu finanènímu úøadu doložit, že byli pøihlášeni k pobytu v Èeské republice, neboť potvrzení o pobytu je jedna z indicií daòového rezidentství. Toto ale není možné, když si tito obèané potvrzení o pobytu v Èeské republice nevyøizují nebo neobnovují. Naše kanceláø má s vyøizováním tìchto potvrzení dlouhodobé zkušenosti a je v souèasné dobì, i pøes nìkolik již dlouho trvajících øízení, dostateènì vytrvalá, aby tìmto obèanùm na jejich žádost tolik potøebné potvrzení o pobytu obstarala. V otázkách potvrzení pobytu obèanù EU a Švýcarska, jakož i obstarání povolení k pobytu a pracovního povolení obèanù tzv. tøetích státù se na nás mùžete s dùvìrou obrátit. Vaše kontaktní osoby: Dr. Alena Klikar Advokátka a Rechtsanwältin Senior Associate Tel.: Thomas Britz Advokát a Rechtsanwalt Senior Associate Tel.: Ing. Jan Berr Daòový poradce, auditor Associate Partner Tel.:

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012

Informace GFŘ k uplatnění daně z přidané hodnoty ve zdravotnictví od 1.4.2012 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce 3, Odbor Nepřímých daní V Praze dne: 29.3.2012 čj. 11964 /12-3210-011695 vyřizuje/linka: Ing. Hušáková/4142 Informace GFŘ k uplatnění

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246

E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6246 Oznámení o konání valné hromady Představenstvo akciové společnosti E4U a.s. sídlo: Dubňany, Hodonínská 1624, PSČ 696 03 IČ: 281 27 781 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka

Více

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR 26. 6. 2013 (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem 12. 4. 2013 a

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA

Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA REGULATORNÍ OZNÁMENÍ Pravidla uplatnění lucemburské srážkové daně z dividend vyplácených společností PEGAS NONWOVENS SA LUCEMBURK/ZNOJMO, 30. září 2015 PEGAS NONWOVENS SA (dále jen "PEGAS" nebo "Společnost")

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1509

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti AGRO Brno - Tuřany, a.s. IČ: 293 65 619, se sídlem Brno, Dvorecká 521/27, PSČ 620 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Sp.zn. B 2405 IČO: 60193913 (dále jen společnost ) svolává řádnou

Více

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti

Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Informace O zdaňování výnosů ze spořitelních služeb v korunové oblasti Česká spořitelna, a.s. (dále jen spořitelna) nabízí svým klientům bohatou škálu služeb. V následujícím textu podáváme informaci o

Více

Právní aspekty podnikání v Bulharsku

Právní aspekty podnikání v Bulharsku Právní aspekty podnikání v Bulharsku Martin Vacek Ředitel PETERKA & PARTNERS, Sofie www.peterkapartners.com Ochrana zahraničních investic Úprava systému podpory zahraničních investic od 17.3.2009: Došlo

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI SAB Finance a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO, DOBA TRVÁNÍ 1.1 Obchodní firma společnosti: SAB Finance a.s. 1.2 Sídlo společnosti: Praha 1.3 Společnost se zakládá na dobu neurčitou.

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Šumperská provozní vodohospodářská společnost, a.s., na svém zasedání dne 23. 4. 2015 rozhodlo v souladu s ust. 402 odst. 1) zákona č. 90/2012 Sb.

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení

Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Účetnictví B 10. přednáška Hospodářský výsledek a jeho rozdělení Hospodářský výsledek = výsledek činnosti podniku za účetní období = rozdíl mezi vynaloženými prostředky (náklady) a prostředky získanými

Více

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997.

4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č. j. 324/61765/97 dne 10. 9. 1997. Allianz penzijní fond, a. s. STATUT Účinnost od 12. 5. 2007 Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Obchodní firma: Allianz penzijní fond, a. s. (dále jen Penzijní fond ) 2. Sídlo: Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce

Základy účetnictví a administrativy 5 lekce Základy účetnictví a administrativy 5 lekce K U R Z " Z Á K L A D Y Ú Č E T N I C T V Í A A D M I N I S T R A T I V Y J E Z A Č Á T E Č N I C K Ý K U R Z, K T E R Ý N E P Ř E D P O K L Á D Á Ž Á D N É

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010

Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 Příloha usnesení rady městské části Praha 12 č. 109.21.10 Vyhlášení a podmínky pro poskytnutí dotace městskou částí Praha 12 v sociální oblasti pro rok 2010 v rámci V. programu Podpora MČ v sociální oblasti

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř)

Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Ukončení důchodového spoření (tzv. II. penzijní pilíř) Pracovní materiál Ministerstva financí ČR, odboru Finanční trhy II, obsahující základní nástin možných způsobů ukončení II. pilíře 1. Definice problému

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

Oznámení o výplatě dividend

Oznámení o výplatě dividend Oznámení o výplatě dividend Představenstvo společnosti Česká pojišťovna a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ: 45272956, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Oznámení o konání valné hromady

Oznámení o konání valné hromady Oznámení o konání valné hromady Představenstvo společnosti s obchodní firmou ENERGOAQUA, a. s. se sídlem Rožnov pod Radhoštěm, 1. máje 823, PSČ 756 61, ČR, IČ: 155 03 461 zapsané v obch. rejstříku vedeném

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání:

P O Z V Á N K A KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235 řádnou valnou hromadu na úterý 23. června 2015 v 10.00 hodin, Pořad jednání: P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti KOVOLIT, a.s., IČO: 00010235, se sídlem Nádražní 344, 664 42 Modřice, zapsané v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, odd. B, vl. 246 s v o l á v á řádnou

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy

Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Právní rizika při vstupu stavebních firem na zahraniční trhy Magdaléna Vyškovská Daňový poradce www.peterkapartners.com Obsah Usazení Uznávání kvalifikace Volný pohyb služeb Vysílání pracovníků a pracovní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA

KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA KOMISE ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ RADY MĚSTA KOLÍNA Pravidla a podmínky pro podávání žádostí, rozhodování a udělování grantů v sociální oblasti města Kolína pro rok 2014 (Pravidla) Platnost a účinnost od: 14.

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996

TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 TEPLO BRUNTÁL a.s., Šmilovského 659/6, 792 01 Bruntál, IČ 25350676, zapsaná v OR u KS Ostrava, odd. B, vl. 1345, dne 23.5.1996 Představenstvo společnosti TEPLO BRUNTÁL a.s. svolává řádnou valnou hromadu

Více

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7.

4. MČ P7 vypisuje granty na podporu sportovní činnosti. Zadání grantů na podporu sportovní činnosti stanovuje Rada MČ P7. Pravidla pro grantovou podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících na území MČ Praha 7, které zajišťují dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže registrované v jednotlivých

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín

Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Zásady a pravidla pro poskytování podpor z rozpočtu obce Strachotín Článek I. Úvod 1) Účelem poskytování podpor je pečovat o všestranný rozvoj území obce a uspokojování potřeb jeho obyvatel. Obec tak činí

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011

Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy. A) Zálohy přijaté do 31.12.2011 Nejčastější dotazy - Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví a zálohy (pozn. pro všechny dotazy v příkladech je pro názornost použito z hlediska výpočtu daně určité zjednodušení A) Zálohy přijaté

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU SPOLEČNOSTI Litovelská cukrovarna, a.s. se sídlem Litovel, Loštická 131, PSČ 78401 IČO 64509109 zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, vložce

Více

Pražská energetika, a.s.

Pražská energetika, a.s. Představenstvo společnosti se sídlem v Praze 10, Na Hroudě 1492/4, PSČ 100 05 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2405 IČ: 601 93 913 (dále jen společnost ) svolává

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013

Miniškola podnikání. Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Miniškola podnikání Ing. Pavlína Novotná 15.10.2013 Podnikání Podnikání je činnost, kterou vykonává podnikatel soustavně, samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a za účelem dosažení zisku.

Více

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813

TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 TOMA, a.s. tř. Tomáše Bati 1566, Otrokovice 765 02 IČ 18152813 SOUHRNNÁ VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA PRO AKCIONÁŘE PODLE ZÁKONA č. 256/2004 Sb. 118 bod 8 Představenstvo společnosti TOMA, a.s. předkládá akcionářům

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

Příjmy z kapitálového majetku

Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku Příjmy z kapitálového majetku vymezuje z hlediska FO 8 ZDP, jsou jimi: podíly na zisku (dividendy) z majetkového podílu na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci příloha č. 1 I. Obecné ustanovení Zastupitelstvo městské části Praha 14 rozhodlo svým usnesením č.../zmč/2015 ze dne 08. 12. 2015 o poskytnutí

Více