VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2004

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2004"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004

2 Úvodem Obecně prospěšná společnost Partnerství má za sebou tři roky své existence. Byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového a podnikatelského sektoru, státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Základními principy poskytování služeb je uvádět do souladu zásady trvale udržitelného života, který respektuje ekonomická, sociální a ekologická kriteria. Obecně prospěšná společnost se snaží informovat klienty na venkově o neustále se měnících podmínkách jak v ČR, tak i v EU. Posláním je iniciovat některé projekty, které jsou spíše experimentem a ukazují cestu nebo ověřují zahraniční zkušenosti v podmínkách České Republiky. Partnerství o.p.s. hraje roli při distribuci některých tiskovin, které jsou realizovány jednotlivými projekty Nadace Partnerství, jako například prodej map Moravských vinařských stezek nebo publikací Utváření místa, Plánovací víkend a Tvorba vize komunity, které jsou unikátním souborem používaných metod komunitního rozvoje. Nový trh, který přináší světově uznávané metody spoluúčasti při rozhodování o investicích, programy Evropské Unie a podpora rozvoje služeb a podnikatelů ve venkovském prostoru, je velkou výzvou pro získání výraznější pozice společnosti Partnerství a její role v podpoře trvale udržitelného způsobu života. Michal Pospíšil výkonný ředitel Partnerství, o.p.s. 2

3 Naše služby 1. Projekty a poradenství pro města, obce a regiony Pomoc při vzniku mikroregionů, tvorba strategie rozvoje mikroregionů a projednání s veřejností, zpracování akčních plánů a postupu jejich realizace od malých cílů ke složitým projektům, poradenství v oblasti financování a přípravy projektů, marketing a propagace venkovských oblastí, projekty podporované fondy EU (LEADER, INTERREG, apod.), projednání tvorby veřejných prostranství v obcích a městech, projednávání územních plánů s veřejností. 2. Poradenství pro zemědělství a ochranu krajiny: Poradenství v oblasti Horizontálního programu rozvoje venkova (HRDP), změny struktury podniků, dosažení vyšší produktivity a úspory nákladů, vyjednávání mezi zemědělci, vlastníky a obcí, projekty spojené se životním prostředím a Natura 2000, zemědělská politika EU, exkurze v zahraničí zejména v oblasti venkovské turistiky a zemědělství, odborné semináře v oblasti rozvoje venkova, záměry zemědělců při projednávání zemědělských projektů s vlastníky. 3. Rozvojové projekty se zapojením veřejnosti: Projednání záměrů měst a obcí s veřejností, akční plánování v komunitě, interpretace místního dědictví, řízení a facilitace tvorby vize komunity i mikroregionu, dlouhodobé poradenství pro komunitní plánování, vyjednávání s vlastníky pozemků při projednávání investičních záměrů, projednávání pozemkových úprav a investičních záměrů. 4. Semináře, studijní cesty, exkurze: Zemědělská politika EU, využívání rozvojových fondů EU, rozvoj venkova, venkovská turistika, ochrana přírody a krajiny. 5. Produkty a služby pro šetrnou turistiku: Návrh turistických produktů, generely a projekty cyklotras a cyklostezek, certifikace turistických služeb, strategie rozvoje turistického ruchu v regionech. 3

4 Lidé z Partnerství, o.p.s. Výkonný ředitel Ing. Michal Pospíšil Vedoucí kanceláře, účetní Tereza Kučerová Asistentské práce Jana Hemzalová Koordinátor projektu Zelené stezky - Greenways Ing. Juraj Flamik Manažer projektů šetrné turistiky Ing. Daniel Mourek Koordinátorka projektu Moravské vinařské stezky Anna Čarková Koordinátor projektu Veřejná prostranství Ing. arch. Robert Sedlák 4

5 Projekty v roce 2004 Utváření místa Budějovická Na jaře 2003 byl zahájen projekt Utváření místa, který se zabývá zkvalitněním veřejného prostoru v okolí stanice metra Budějovická v Praze 4. Iniciátorem projektu je Česká spořitelna, která má v dané lokalitě hlavní sídlo a cítí spoluodpovědnost za podobu a fungování tohoto místa. Projekt koordinuje Nadace Partnerství, která čerpá ze zkušenosti a zázemí programu Partnerství pro veřejná prostranství a především z know-how amerických partnerů Project for Public Spaces z New Yorku, kteří se revitalizací veřejných prostranství zabývají již téměř 30 let. Cílem projektu Utváření místa je za široké účasti místních obyvatel, vlastníků a uživatelů v této lokalitě postupně přeměnit tranzitní prostor Budějovická v přátelské náměstí vhodné pro setkávání lidí všech věkových skupin, s dostatkem vhodných míst k sezení, občerstvení a aktivní odpočinek. Toto místo by se mělo stát centrem s jednoduchou orientací, dostatkem zeleně, vodních a uměleckých prvků, které přitahuje obyvatele a návštěvníky kulturními aktivitami podotevřenýmnebem. V roce 2004 byl instalován jednoduchý orientační systém, prostranství před centrálou České spořitelny bylo zlepšeno zkvalitněním mobiliáře, doplněním zeleně a výtvarného objektu Jaro, léto, podzim zima od Rostislava Pospíšila. Další změna k lepšímu byla provedena v podchodu, kde šedá zeď v průčelí byla barevně pojednána výtvarníky. Kromě viditelných zlepšení se v rámci projektu odehrály na Budějovickém náměstí různé akce pro veřejnost. Jarní slavnost Budějáles přivedla na prostranství kejklíře, hudebníky a divadelníky, děti si mohly hrát a soutěžit, pro dospělé byla připravena výstava na téma historie místa i s anketou. Na podzim, během Dne stromů, jablek a brambor bylo slavnostně vysazeno několik stromů a pro návštěvníky místa byly připraveny atrakce jako např. lisování a ochutnávka čerstvého jablečného moštu. Cílem těchto dílčích projektů je posílení vztahů v místní komunitě a probuzení zájmu dosud nezapojených partnerů. Cézava Projekt s názvem Regionální plán územního systému ekologické stability a ozelenění obcí a krajiny na území svazku obcí regionu CÉZAVA byl realizován v období od září do konce listopadu roku Cílem projektu bylo zpracování seznamu současných aktivit podporujících udržitelný rozvoj a ekologickou stabilitu krajiny podle jednotlivých obcí. Navrhnout regionální aktivity, podporující udržitelný rozvoj a ekologickou stabilitu krajiny, doporučit regionální priority, propočítat odhad nákladů na realizaci regionálních priorit. Součástí projektu bylo dále vytipování možných finančních dotačních zdrojů a projednání projektu na závěrečném semináři. Projekt byl realizován v plném rozsahu a výsledkem byla studie zpracovaná ve spolupráci s Atelierem Fontes, Brno. Návrh řešení spočíval ve zcela zásadní změně charakteru krajiny. Změna struktury krajiny spočívala zejména v rozvolnění vodních toků v krajině, vybudování rybníků a ve výsadbě lužních lesů. Celkové náklady byly propočteny v horizontu deseti let na 2 miliardy korun. Tato studie dala základ pro další přípravné projekty, které budou realizovány v roce Hlavními řešiteli projektu ze strany Partnerství o.p.s. byli Juraj Flamik, Michal Pospíšil a Jana Hemzalová. 5

6 6

7 1. Název a sídlo účetní jednotky: Partnerství, obecně prospěšná společnost Panská 7, Brno IČ: DIČ: CZ Příloha k účetní závěrce za rok 2004 Zápis v rejstříku obecně prospěšných společností, vedeného Krajským soudem v Brně oddíl O, vložka Právní forma účetní jednotky: obecně prospěšná společnost 3. Vymezení účelu, pro který byla účetní jednotka zřízena: Poskytování a zprostředkování informací a služeb pro trvale udržitelný rozvoj komunit, obcí a jejich partnerů z neziskového, podnikatelského sektoru i státní správy, případně pro sdružení těchto partnerů. Ke splnění tohoto účelu poskytuje společnost obecně prospěšné služby. 4. Ostatní činnosti účetní jednotky: Společnost poskytuje zejména tyto služby: - poradenství a konzultace - organizační a finanční management projektů - zpracování studií a projektových dokumentací - pořádání a organizování odborných ekologických a kulturních akcí - školící a osvětová činnost - sběr, zpracování, zveřejňování a publikování informací - aplikovaný výzkum v kontextu trvale udržitelného rozvoje 5. Složení správní rady a změny provedené v účetním období RNDr. Miroslav Kundrata předseda správní rady RNDr. Blažena Hušková členka správní rady do Ing. Petr Hlobil člen správní rady Ing. Jaroslav Kratochvíl člen dozorčí rady Mgr. Pavel Doucha člen dozorčí rady do JUDr. Jiří Hartmann člen dozorčí rady Dne budou zvoleni noví členové správní a dozorčí rady. 6. Informace o zřizovateli Partnerství, o.p.s. byla založena dne Jejím zřizovatelem je Nadace Partnerství IČ: se sídlem Panská 7, Brno. Zřizovatel vložil dne do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši ,- jako vklad do vlastního jmění. 7

8 7. Vklady do vlastního jmění V roce 2004 a do okamžiku sestavení účetní závěrky nebyly provedeny žádné změny u vlastního jmění Nadace Partnerství vložila na bankovní účet Partnerství o.p.s ,- vlastní jmění 8. Účetní období, za které je sestavena účetní závěrka a rozvahový den: Účetním obdobím účetní jednotky je kalendářní rok 2004 Rozvahovým dnem dle 19 odst.1 ZoÚ je Použité účetní metody a komentář k základním údajům v rozvaze: Účetní jednotka účtuje dle vyhlášky č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví a dle Českých účetních standardů. Ocenění dlouhodobého majetku majetek je oceňován v pořizovací ceně Kurzové rozdíly závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni účetního případu přepočítány aktuálním denním kurzem České národní banky. Pohledávky a závazky v cizích měnách byly k přepočítány kurzy pro přepočet cizí měny denní kurz dle ČNB k a případný rozdíl byl zaúčtován na rozvahové účty kursových rozdílů 386, 387. Přepočet hotovosti v eurové pokladně kursová ztráta 778,91Kč, která byla zaúčtována do nákladů. Použité kurzy ČNB EUR 30,465 Kč/EUR Nehmotný majetek Účetní jednotka v roce 2004 žádný nehmotný majetek nepořídila. Nehmotný majetek v ceně 0 3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby 501,518. Neeviduje se. Nehmotný majetek v ceně 3 60 tis. se eviduje na 018. Na účtu 018/001 eviduje účetní jednotka majetek v hodnotě ,- Kč Nehmotný majetek v ceně nad 60 tis. a jehož doba použitelnosti je vyšší než 1 rok eviduje se na účtu nehmotného majetku. Hmotný majetek Hmotný majetek v ceně 0-3 tis. se účtuje jako zásoba přímo do spotřeby na účet 501. Neeviduje se. Hmotný majetek v ceně 3-40 tis. se účtuje do spotřeby 501, dále se eviduje na 028 do chvíle vyřazení. Hodnota nakoupeného majetku za rok 2002 činí ,- Kč, za rok 2003 je hodnota majetku ,- Kč. Celková hodnota hmotného majetku evidovaného na účtu 028 činí ,- 8

9 rok pořízení majetek cena pořízení 2002 Jízdní kolo CROSS 7 900,00 Kč 2002 Jízdní kolo CROSS 7 900,00 Kč 2002 Fotoaparát OLYMPUS Camedra ,00 Kč 2003 Tiskárna HP ,00 Kč 2003 Notebook Compaq Armada ,00 Kč celkem ,00 Kč Hmotný majetek v ceně nad 40 tis se eviduje na 022. Odepisuje se 1 * ročně, roční odpisy vychází z odpisů daňových dle 28 zákona o daních z příjmu, a to - Notebook Acer Travel Mate jako kancelářské vybavení na 4 roky rovnoměrně - Dataprojektor HITACHI na 6 let rovnoměrně Sazby odpisů 1. Notebook 1 rok 14,2%, další roky 28,6% 2. Dataprojektor 1 rok 8,5%, další roky 18,3% Dataprojektor HITACHI Pořizovací cena ,- rok odpis zůstatek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Notebook ACER Travel Mate Pořizovací cena ,- rok odpis zůstatek ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč - Kč Celková hodnota majetku evidovaném na účtu 022 k činí ,- Zásoby jsou oceněny cenou pořizovací, vedlejší náklady pořízení nejsou, je použit způsob účtování B. Odběratelé neuhrazené odběratelské faktury ve výši ,- Kč byly obeslány upomínkou o zaplacení. Faktura do zahraničí ve výši 500 eur/ Kč byla k přepočítána kurzem ČNB a byl k ni zaúčtován kursový rozdíl aktivní ve výši 897,5 Kč. Ocenění vlastních pohledávek je cenou nominální. Nebyly tvořeny opravné položky i když evidujeme pohledávky po splatnosti. 9

10 Evidujeme pohledávky po splatnosti do 6 měsíců ve výši 2.696,- Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 6 měsíců do 12 měsíců ve výši ,5 Kč, dále evidujeme pohledávky po splatnosti nad 12 měsíců ve výši 7.000,- Přijaté zálohy k účetní jednotka neeviduje žádné přijaté zálohy. Ostatní pohledávky pohledávka za Projektem Acces Právo na informace, závěrečná splátka. Pohledávka byla uhrazena na účet Partnerství, o.p.s., bezúročná půjčka zaměstnanci bude vrácena v roce 2005 Dodavatelé závazky vůči dodavatelům jsou v celkové hodnotě ,47 Kč a budou všechny uhrazeny v roce 2005 Závazky vůči Institucím sociálního a zdravotního zabezpečení a Finančnímu úřadu Závazky, které účetní jednotka k eviduje odpovídají odvodům z mezd za prosinec Daň z příjmu ze závislé činnosti ve výši 6.760,- Kč Srážková daň 480,- Kč Sociální pojistné 3.400,- Kč Zdravotní pojistné 1.350,- Kč Všechny výše uvedené závazky byly uhrazeny Vlastní jmění - zřizovatel vložil dne do Partnerství, o.p.s. majetkový vklad ve výši ,- jako vklad do vlastního jmění. Rezervní fond tvoří výsledky hospodaření. Rezervní fond k činí ,19 Opravné položky a rezervy nebyly v roce 2004 tvořeny. Vzájemné zúčtování V roce 2004 neproběhlo žádné vzájemné zúčtování. 10. Způsob zpracování účetních záznamů Všechny účetní záznamy jsou průběžně zapisovány do účetního softwaru Pohoda. 11. Způsob a místo úschovy účetních záznamů: Účetní software Pohoda. Archivace v kancelářských pořadačích a na přenosných médiích (CD) Místo uložení účetních záznamů je Panská 7, Brno. 12. Informace o významných událostech, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky: V období mezi rozvahovým dnem a sestavením účetní závěrky nenastaly žádné významné události. 13. Účasti v obchodních společnostech: Žádné. 10

11 14. Informace o akciích: Účetní jednotka nevlastní žádné akcie, podíly, podílové listy, dluhopisy. 15. Dlužné částky vzniklé v daném účetním období se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let: V daném účetním období nevznikly žádné dlužné částky se zbytkovou dobou splatnosti vyšší než 5 let. 16. Dluhy kryté plnohodnotnou zárukou danou účetní jednotky: Žádné dluhy Partnerství o.p.s. nemá a ani nekryje dluhy jiné účetní jednotce. 17. Celková výše závazků neobsažených v rozvaze: Nemáme finanční závazky ani jiné neobsažené v rozvaze. 18. Výsledek hospodaření v členění podle jednotlivých druhů činnosti: Přehled zakázek a činností za rok 2004 číslo zakázky nedaňová název náklady výnosy převod do 2005 HV 010 Režie ,71 Kč ,71 Kč - Kč 012 Režie vedení ,09 Kč ,09 Kč - Kč 013 Refundace ,00 Kč ,00 Kč - Kč 020 Režie prodej zboží 717,00 Kč 717,00 Kč - Kč 030 Access Právo vědět ,62 Kč ,62 Kč - Kč 048 Grant Vinařský fond ,26 Kč ,26 Kč - Kč 049 Centrum dopravního ,60 Kč ,91 Kč ,31 Kč výzkumu 060 Nadace Partnerství ,00 Kč ,00 Kč - Kč 091 Cezava ,00 Kč ,00 Kč - Kč 092 Severovýchod ,00 Kč ,00 Kč - Kč 096 Česká spořitelna ,70 Kč ,70 Kč - Kč Budějovická 097 Česká spořitelna ,00 Kč ,00 Kč - Kč Budějovická 098 Praha ,00 Kč ,00 Kč - Kč doplňková 040 prodej map MVS ,00 Kč ,00 Kč - Kč 111 prodej publikací ,00 Kč ,00 Kč - Kč celá organizace ,98 Kč ,29 Kč ,31 Kč Zisk z hlavní činnosti dle stanov pokryje možnost uplatnění ,- dle 19 ZDP. Zdanění bude nulové. 11

12 19. Informace o zaměstnancích Počet zaměstnanců na hlavní pracovní poměr k z toho na rodičovské dovolené 1 z toho členů správní nebo dozorčí rady 0 Počet zaměstnanců na dohodu o provedení práce za rok 2004 celkem 16 Osobní náklady celkem: mzdové náklady zákonné sociální pojištění zákonné sociální náklady (stravenky) ,- Kč ,- Kč 4.016,-Kč Odměny členům správní a dozorčí rady 0,- Kč 20. Odměny a funkční požitky členům orgánů, další majetková plnění : Členové správní a dozorčí rady v roce 2004 neobdrželi žádné odměny ani funkční požitky. Účetní jednotka neposkytla členům žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 21. Účasti členů SR a DR a jejich rodinných příslušníků v osobách s nimiž účetní jednotka uzavřela za vykazované účetní období obchodní smlouvy nebo jiné smluvní vztahy: Předseda správní rady Partnerství, o.p.s RNDr. Miroslav Kundrata je zároveň ředitelem zakládající organizace Nadace Partnerství. Členka správní rady RNDr. Blažena Hušková je zároveň členkou správní rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen správní rady Ing. Petr Hlobil je zároveň členem správní rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady Ing. Jan Kratochvíl je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Člen dozorčí rady JUDr. Jiří Hartman je zároveň členem dozorčí rady zakládající organizace Nadace Partnerství. Hospodářské operace mezi těmito organizacemi probíhají v běžných cenách. 12

13 22. Další majetková plnění členům SR a DR Členům SR a DR, včetně bývalých, nebyly poskytnuty během účetního období žádné zálohy ani úvěry. Taktéž účetní jednotka nepřijala během účetního období žádný závazek na jejich účet, jakožto určitý druh záruky. 23. Vliv způsobů oceňování na výpočet zisku nebo ztráty: Způsob oceňování nemá vliv na výpočet zisku. 24. Přijaté dotace Partnerství o.p.s. v roce 2004 nepřijalo žádné dotace. 25. Daňové úlevy na dani z příjmu: Daňová úleva získaná za účetní období roku 2001 ve výši ,93 Kč a daňová úleva roku 2003 ve výši 4.526,- byla v roce 2004 použita na krytí nákladů nedaňových činností a to: Projekt Moravské vinařské stezky vinařský fond ve výši ,14 Kč Právo vědět Access ,79 Kč 26. Informace o změnách daňové povinnosti běžného či minulých účetních období: Nenastaly žádné změny. 27. Komentář k významným položkám resp. skupinám položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty: NÁKLADY 501 nákup spotřebního materiálu 504 prodej a nákup zboží prodej publikací (Utváření místa, Plánovací víkend) 512 cestovné zaměstnanců a koordinátorů 513 občerstvení na akcích, náklady na reprezentaci 518 služby subdodávky pro projekty 521 mzdové náklady, viz výše 524 mzdové sociální pojištění, viz výše 527 zákonné soc. náklady stravenky zaměstnancům, viz výše 542 penále za pozdní platby MSSZ 545 kursové ztráty u závazků a pohledávek v cizí měně 549 jiné ostatní náklady, bankovní poplatky 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 13

14 VÝNOSY 601 tržby za vlastní výrobky 602 příjmy za služby poskytované v roce prodej zboží (mapy Moravských vinařských stezek, publikací Utváření místa, Plánovací víkend, Interpretace místního dědictví, Tvorba vize komunity, Akční plánování a Život mezi budovami) 644 úroky z běžného účtu 645 kursové zisky u závazků a pohledávek v cizí měně 649 jiné ostatní výnosy Přehled činností za rok 2004 Č. účtu Název účtu CELKEM NEDAŇOVÁ DAŇOVÁ NÁKLADY 501 Spotřeba materiálu ,36 Kč ,36 Kč 504 Prodané zboží ,00 Kč - Kč ,00 Kč 512 Cestovné ,60 Kč ,60 Kč 513 Náklady na reprezentaci ,50 Kč ,50 Kč 518 Služby ,49 Kč ,99 Kč 7 396,50 Kč 521 Mzdové náklady ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 524 Zákonné sociální pojištění ,00 Kč ,00 Kč 6 864,00 Kč 527 Zákonné soc. nákladystravenky 4 016,00 Kč 3 566,00 Kč 450,00 Kč 542 Ostatní pokuty a penále 101,00 Kč 101,00 Kč 545 Kursové ztráty 778,91 Kč 778,91 Kč 549 Jiné ostatní náklady ,12 Kč ,62 Kč 575,5 Kč 551 Odpisy DHIM ,00 Kč ,00 Kč celkem ,98 Kč ,98 Kč ,00 Kč VÝNOSY 601 Tržby za vlastní výrobky ,00 Kč ,00 Kč 602 Tržby z prodeje služeb ,70 Kč ,70 Kč 1 583,00 Kč 604 Tržby za prodané zboží ,00 Kč - Kč ,00 Kč 644 Úroky 3 768,71 Kč 3 768,71 Kč 645 Kursové zisky ,62 Kč ,62 Kč 649 Jiné ostatní výnosy ,26 Kč ,26 Kč celkem ,29 Kč ,29 Kč ,00 Kč Hospodářský výsledek ,31 Kč ,31 Kč 0 Kč 14

15 28. Přehled o přijatých a poskytnutých darech: V roce 2004 Partnerství, o.p.s. neobdrželo žádný dar. V roce 2004 neposkytlo Partnerství, o.p.s. žádný dar. 29. Přehled o veřejných sbírkách: Organizace nepořádá žádné veřejné sbírky. 30. Způsob vypořádání výsledků hospodaření z předcházejícího účetního období: Výsledek hospodaření účetního období 2003 byl po schválení účetní závěrky správní radou dne převeden do rezervního fondu a k byl použit na krytí nákladů Moravské vinařské stezky Vinařský fond. 31. Okamžik sestavení účetní závěrky: V Brně dne 24. března 2004 Podpis oprávněné osoby: 15

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005

VÝRO Č NÍ ZPRÁVA 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Úvodem Rok 2005 znamenal pro obecně prospěšnou společnost Partnerství další období rozvoje. Podařilo se nám nejen zvýšit počet realizovaných projektů a služeb, ale také rozšířit jejich

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Partnerství, obecně prospěšná společnost Založení Partnerství, o.p.s. Obecně prospěšná společnost Partnerství byla založena za účelem poskytování a zprostředkování informací a služeb

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014

Příloha k účetní závěrce za rok 2014 Příloha k účetní závěrce za rok 2014 1) Bod a) odst. 1 30 vyhlášky č.504/2002 Sb. Informace o účetní jednotce, jejím sídle, názvu, právní formě, jejím poslání, tj. činnosti hlavní, hospodářské a dalších

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Centrum podpory, o.

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2012 Opava, červen 2013 Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 1. Úvod 5 1.1 Vývoj počtu zaměstnanců

Více

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5

Úvodní slovo...2. Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s...3. Členská základna v roce 2013...5 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Výroční zpráva Místní akční skupiny Brána Brněnska, o. s. za rok 2013 Úvodní slovo...2 Základní údaje o území MAS Brána Brněnska, o.s....3 Členská základna v roce 2013...5 Náplň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM PODPORY, O.P.S. 2014 1. Základní principy 3 2. Základní údaje 4 3. Důvody založení 5 4. Aktivity 2014 6 5. Finanční část 11 OBSAH 2 CENTRUM PODPORY Výroční zpráva 2014 Centrum podpory,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OPS SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Profil 4 II. Základní údaje 5 III. Aktivity 2013 6 IV. Finanční část 12 I. PROFIL Obecně prospěšná společnost Sirius,

Více

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz

INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz INFOCENTRUM MĚSTA Karlovy Vary, o.p.s. Husovo náměstí 2, 360 01 Karlovy Vary www.karlovyvary.cz 2 1. ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, vážení pánové, rok 2011 byl pro Infocentrum města Karlovy Vary, obecně prospěšnou

Více

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005

NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 NADACE ČESKÉ SPOŘITELNY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Obsah 4 Úvodní slovo 6 Finanční zpráva za rok 2005 6 Majetek nadace k 31.12.2005 7 Finanční příspěvky poskytnuté nadací 7 Přijaté dary 8 Vybrané projekty za

Více

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006)

Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) a. s. Výroční zpráva společnosti za rok 2006 (01.01.2006 31.12.2006) 0_ Osnova 1. Historické údaje 1.1. Vznik společnosti, akcionářská struktura 1.2. Provozy společnosti 1.3. Historie v ekonomických výsledcích

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007. Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov I. OBSAH I. OBSAH... 2 II. ZÁKLADNÍ ÚDAJE:... 3 III. ÚVOD... 3 IV. SCHŮZE SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY... 4 V. MAJETEK NADACE K 31. 12. 2007...

Více

V ý ro č n í z p r áv a

V ý ro č n í z p r áv a Výroční zpráva 07 O bsah Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Struktura společnosti... 7 Aktivity v roce 2007 Naše aktivity v oblasti ochrany přírodního a kulturního dědictví... 10 Naše aktivity v

Více

Úvodní slovo ředitele

Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele str. 2 Personální obsazení TC HK (k 31.12. 2013) str. 3 Zpráva o činnosti správní rady v roce 2013 str. 3 Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 2013 str.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 595 390 314 fax: 595 390 320 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 květen 2007

Více

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce.

Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Jsme společensky odpovědní a podnikáme bez korupce. ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA Vážení přátelé a kolegové v ANECTu, každým rokem v této době hodnotíme dvanáct měsíců předchozího

Více

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7

Obsah. Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 09 Obsah 09 Úvodní slovo... 5 Profil organizace... 6 Orgány společnosti... 7 Zasedání Správní rady v roce 2010 ve složení (zleva): Ing. Miroslav Weis, Bc. Radek Vonka, Ing. Vladislav Raška,

Více

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014)

Úvodní slovo ředitele. Zpráva o činnosti správní rady v roce 2014. Personální obsazení TC HK. (k datu 31. 12. 2014) Obsah Úvodní slovo ředitele str. Personální obsazení TC HK (k 4) str. Zpráva o činnosti správní rady v roce 4 str. Zpráva o činnosti dozorčí rady v roce 4 str. 4 Změny zakládací listiny, změny ve složení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011. Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát. člen Fóra dárců - Asociace nadací Nadace rozvoje zdraví Masarykovo náměstí 6 733 01 Karviná-Fryštát tel.: 602 557 524 e-mail: nrz@volny.cz www.volny.cz/nrz člen Fóra dárců - Asociace nadací VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 květen 2012 Obsah 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ OBSAH I. Úvodní slovo předsedy správní rady 4 II. Profil 6 III. Základní údaje 7 IV. Aktivity 2013 10 V. Finanční část 16

Více

Průkopník, stavební bytové družstvo

Průkopník, stavební bytové družstvo Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 28. 5. 2015 Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA ROK 2014 Schváleno

Více

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů

Obsah Slovo úvodem O nás Zlepšování systému veřejných zakázek Transparentnost dotací samospráv Rozšířené hodnocení krajů Obsah Slovo úvodem 3 O nás 4 Zlepšování systému veřejných zakázek 7 Transparentnost dotací samospráv 14 Rozšířené hodnocení krajů 15 Protikorupční právní poradna 2.0 15 Prosazování vymahatelnosti protikorupčních

Více

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5.

Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení 3. Činnost CES VŠEM 4. Finanční hospodaření CES VŠEM v roce 2013 5. Závěr 1. Úvod Tento dokument je zpracován ve smyslu ustanovení zákona o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA. Průkopník, stavební bytové družstvo ZA ROK 2013. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. Materiál pro jednání shromáždění delegátů konané dne 5. 6. 2014 Bod jednání 5 a) Průkopník, stavební bytové družstvo IČ: 000 47 325 Sídlo: Foltýnova 1, 635 00 Brno VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI DRUŽSTVA ZA

Více

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA

Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA Humatex, a.s. ul. Důlní čp. 199 418 01 Bílina VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH Zpráva nezávislého auditora k Výroční zprávě strana 3 5 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti strana 6 14 a stavu majetku

Více

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011

POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 Výroční zpráva POMÁHÁME DĚTEM, KTERÉ NEMĚLY V ŽIVOTĚ ŠTĚSTÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA NADACE SIRIUS 2011 I. Úvodní slovo předsedy správní rady 6 II. Profi l 8 III. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010. Industry Servis ZK, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 společnosti Industry Servis ZK, a.s. sestavená v souladu s ustanovením 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Zprávu sestavil: Jiří Němec, předseda

Více

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011

Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Roční účetní závěrka a výroční zpráva Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2011 Úvodní slovo předsedy Výboru a předsedkyně Dozorčí rady Fondu Přehled právních předpisů 1. Roční účetní závěrka za rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Chráníme to nejcennější VÝROČNÍ ZPRÁVA 214 Chráníme to nejcennější 1 OBSAH Slovo předsedy představenstva.... 5 Základní údaje o společnosti.... 6 Organizační schéma pvzp... 7 Zpráva o podnikatelské činnosti.... 8 Zpráva o vztazích

Více