Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLE NOSTI PROFIL SPOLE NOSTI FINAN NÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLE NOSTI O EKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁM RY A CÍLE STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLE NOSTI JEDNATELÉ VEDENÍ AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ STRUKTURA SPOLE NOSTI K ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE NOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU MAJETEK SPOLE NOSTI FINAN NÍ SITUACE CENOVÁ, ÚV ROVÁ A LIKVIDNÍ RIZIKA A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TOKEM HOTOVOSTI PRODUKTY A SLUŽBY ZPRÁVA O AUDITU Ú ETNÍ ZÁV RKA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CASH FLOW P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK IDENTIFIKA NÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE...63 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2

3 1. Poslání, vize a cíle společnosti Posláním společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je podporovat další společnosti skupiny UNIPETROL ve vybraných podpůrně administrativních činnostech například finanční účetnictví a daně, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, informační technologie, ochrana životního prostředí, bezpečnosti a jakosti (dále HSE&Q), nákup a public relations, s cílem zvýšení efektivity. Unipetrol Services bylo vytvořeno 1. ledna 2007 převodem části administrativních a podpůrných aktivit ze společností Unipetrol, Chemopetrol, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol Trade do společnosti Unipetrol Rafinérie. Od 1. dubna 2007 se Centrum odštěpilo od původní Unipetrol Rafinérie, a. s. a vznikla samostatná společnost s ručením omezeným UNIPETROL SERVICES, s.r.o. VIZE CÍLE Unipetrol Services slouží jako interní poskytovatel vybraných služeb pro skupinu UNIPETROL Cílem Unipetrol Services je podpora obchodního modelu sdílením služeb ve vybraných funkčních oblastech a poskytováním služeb co nejlepší a nejefektivnější cestou Unipetrol Services poskytuje: - Transakční služby pro vybrané funkční oblasti - Expertní služby založené na definované politice Unipetrol Services je založeno jako servisní centrum pro zvýšení hospodárnosti, příležitosti rozvoje a dovedností Unipetrol Services bude řídit obchodování s poskytovanými službami jak pro domácí, tak zahraniční subjekty společnosti Unipetrol - Kvantita, kvalita a náklady na poskytované služby jsou oboustranně domluveny - Náklady vycházejí z dohodnutých zvyklostí, s domluvenými maržemi (cena vychází z nákladů) - Poskytované služby jsou formulovány ve smlouvách o poskytování služeb (dále jen smlouvy SLA ) Výkonnost Unipetrol Services bude transparentní a měření bude zaměřeno na - Úroveň poskytovaných služeb pro jednotlivé partnery - Využití a produktivitu - Efektivitu celkových nákladů - Externí a interní benchmarky Poskytovat sdílené služby pro společnosti ze skupiny UNIPETROL (Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Trade, Unipetrol, Benzina, Butadien Kralupy a nově také Paramo, Petrotrans) Zvýšit efektivitu a redukovat náklady V následujících letech začít poskytovat služby také dalším společnostem na českém (popřípadě zahraničním) trhu Harmonizovat, zjednodušit a sjednotit procesy Odstranit duplicity Využít synergii a hospodárnost jako míru příležitosti k rozvoji Poskytovat základ pro sdílení kvalifikace Zabezpečit řádné rozdělení pravomocí Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 3

4 2. Profil společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je zákaznicky orientovaná společnost, jejímž základním cílem je poskytovat kvalitní a cenově dostupné služby partnerům nejen v rámci skupiny UNIPETROL, ale i dalším zákazníkům mimo skupinu UNIPETROL. Společnost Unipetrol Services na základě smluvního vztahu zajišťuje služby společnostem: UNIPETROL, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL TRADE a.s. BENZINA, s.r.o. PARAMO, a.s. Butadien Kralupy a.s. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. CELIO, a.s. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla založena 1. dubna 2007 vyčleněním aktivit a zaměstnanců Centra sdílených služeb z akciové společnosti Unipetrol Rafinérie. Základní kapitál společnosti Unipetrol Services byl v březnu 2007 navýšen z původní sumy Kč na částku Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 4

5 3. Finanční a provozní ukazatele Ukazatel 2008 Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje EBITDA (tis. Kč) Struktura výnosů (tis. Kč) Výkony celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Počet pracovníků (skutečný stav k ) 235 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 5

6 4. Významné události roku Únor Proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců. Březen Byl vydán skupinový Etický kodex. Květen Dne proběhlo převzetí zaměstnanců od společnosti T-Systems. Červen Dne vznikla Nová organizační struktura personálního úseku vznik odboru realizační centrum a pozice personálního manažera. Červenec Dne vznikl samostatný odbor daní a došlo ke sloučení odborů vnitřní a vnější komunikace. Září Bylo zahájeno poskytování služeb společnostem CELIO, a.s. a INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. Říjen Proběhla IMS certifikace společností skupiny UNIPETROL. Došlo ke vzniku kompetenčního centra SAP. Listopad Byly převzaty činnosti ze společnosti PARAMO, a.s. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 6

7 5. Úvodní slovo jednatele společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla vytvořena v roce 2007 a zahájila činnost poskytováním administrativně podpůrných služeb společnostem skupiny UNIPETROL 100% vlastněných, v roce 2008 tuto činnost začala nabízet a rozšiřovat i pro další společnosti uvnitř i vně skupiny UNIPETROL. Kromě rozšíření portfolia zákazníků (Paramo) došlo i k rozšíření portfolia činností a k převzetí aktivit od jiných subjektů na přelomu roku 2007 a 2008 (Centrum korporátní podpory, Public relations aktivity). V roce 2008 společnost pokračovala v optimalizaci svých struktur po převzetí činností s cílem zjednodušení, unifikace a redukce nákladů. Podnikatelský záměr byl naplněn. Došlo k úspoře nákladů a rozdíl záloh bude vrácen v souladu se smlouvami SLA dle alokačního klíče společnostem nakupujícím služby podobně jako v předchozím roce. Na redukci nákladů se podílely zejména IT a osobní náklady. Kromě tohoto snížení viditelného ve výsledcích UNIPETROL SERVICES, s.r.o. bylo dosaženo efektů a redukce nákladů i u nákupů materiálu a služeb pro společnosti skupiny. Hospodaření společnosti bylo v průběhu roku stabilizované, společnost nevyužívala externí zdroje financování, cash flow bylo vyrovnané. Společnost Unipetrol Services významným způsobem přispěla i k naplnění skupinových projektů a cílů jako Certifikace Integrovaného Systému řízení, skupinová DPH, zajištění fungování cashpoolingu, dokončení projektu přes hraniční fúze společnosti Unipetrol Trade. Byla zahájena celá řada projektů v oblasti informačních technologií (např. Service Desk, SAP HR reimplementace, Datové Centrum a optimalizace využití jeho výpočetního výkonu - Virtualizace). Dále byly nově definovány některé klíčové procesy v oblasti nákupu a investic. Byl implementován model maticového řízení dle funkčních ředitelů. V průběhu roku 2009 si společnost klade za cíl: Definovat a zahájit další integraci sdílených činností ze společností skupiny UNIPETROL, Zvýšit zaměření na zákazníka, revidovat smlouvy SLA s cílem dalšího zvýšení transparentnosti, dále zjednodušit procesy, zahájit benchmarking a dále snižovat fixní náklady, Po převzetí řady činností v předchozích letech přizpůsobit změnám model podnikání a vykazování. Rok 2008 byl 2. rokem existence společnosti. Souběh optimalizace procesů, rozšíření činností na nové subjekty a zabezpečení celé řady nových projektů pro naše zákazníky kladl velké nároky na zaměstnance společnosti i zaměstnance obchodních partnerů. Děkuji všem zaměstnancům a obchodním partnerům za dobrou spolupráci a dosažené výsledky. Ing. Karel Surma Jednatel společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 7

8 6. Očekávaný vývoj, záměry a cíle Společnost je připravena pokračovat v rozšíření portfolia služeb, integraci dalších sdílených činností a tím pomoci redukovat skupině UNIPETROL náklady. V oblasti vnitřního řízení společnosti bude vedení významně posilovat zaměření na zákazníka, optimalizaci a unifikaci portfolia poskytovaných služeb a dále sjednocovat procesy. Bude využívat benchmarkingu k dalšímu zefektivňování poskytovaných služeb. Pro rok 2010 vedení společnosti dále zkvalitní a zprůhlední smlouvy SLA a přizpůsobí model podnikání a vykazování požadavku zvyšování transparentnosti. V současné době společnost působí v rámci České republiky. Základním aktivem je otevřená komunikace založená na důvěře, čestnosti a respektu vedoucí ke spokojenosti partnerů a zákazníků. 7. Statutární orgány a vedení společnosti 7.1. Jednatelé Ing. Karel Surma den vzniku funkce: Wojciech Ostrowski den vzniku funkce: Jaroslaw Serba den vzniku funkce: Vedení Ing. Ludmila Kameníčková Ing. Pavel Sláma Věra Šibravová Ing. Vladimír Balach Ing. Olga Marečková ředitelka finančního úseku ředitel úseku HSE&Q ředitelka úseku IT ředitel úseku nákupu ředitelka personálního úseku Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 8

9 8. Aktivity v oblasti životního prostředí V souladu s přijetím jednotné koncepce uplatnění a zavedení integrovaného systému řízení ve společnostech skupiny UNIPETROL byl v říjnu 2008 úspěšně certifikován integrovaný systém řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Certifikaci provedla organizace Lloyďs Register Quality Assurance. Součástí certifikace bylo prověření systému řízení ochrany životního prostředí v návaznosti na požadavky normy ISO 14001, spolu s prověřením systému řízení jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti dle OHSAS V oblasti ochrany životního prostředí poskytuje UNIPETROL SERVICES, s.r.o. služby pro ostatní společnosti skupiny UNIPETROL v rozsahu daném smluvními podmínkami. Mezi nejvýznamnější poskytované služby patří podpora systému řízení ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001, řízení ochrany ovzduší, ochrany vod a horninového prostředí, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami a přípravky (včetně nebezpečných látek a přípravků) a odstraňování starých ekologických zátěží. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 9

10 9. Struktura společnosti k UNIPETROL SERVICES, s.r.o. JEDNATEL A JEDNATEL B JEDNATEL C Ing. Karel SURMA Wojciech OSTROWSKI JaroslawJerzy SERBA Odbor Centrum korporátní podpory Odbor právní Odbor vnitřní a vnější komunikace Úsek finanční Úsek HSE&Q Úsek IT Úsek nákupu Úsek personální Administrátor CRP Vedoucí právního odboru Ved. odboru vnitřní a vnější komunikace Ředitel finančního úseku Ředitel úseku HSE&Q Ředitel úseku IT Ředitel úseku nákupu Ředitel personálního úseku Monika HYNKOVÁ Mgr. Milada BENEŠOVÁ Ing. Miloslav TUČEK Ing. Ludmila KAMENÍČKOVÁ Ing. Pavel SLÁMA Věra Šibravová Ing. Vladimír BALACH Ing. Olga MAREČKOVÁ Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 10

11 10. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Majetek společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zahájila svoji činnost 1. dubna Přehled o stavu a vývoji nehmotného, hmotného a finančního majetku podává Příloha k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. Celková výše aktiv činila 299 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu dlouhodobého majetku o 34 mil. Kč. V rámci nehmotného majetku patří mezi významné položky licence HP Service Desk a SW pro virtualizaci datového centra. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku patří nákup HW Infrastruktura datového centra, HW datové struktury v budově GEMINI Praha a HW pro Virtualizaci datového centra Litvínov. Společnost eviduje k datu účetní závěrky drobný majetek neuvedený v rozvaze v celkové výši 30,1 mil. Kč. Společnost eviduje z titulu efektivního ukládání volných finančních prostředků v rámci systému cashpooling k datu účetní závěrky pohledávky za mateřskou společností Unipetrol ve výši 187,6 mil. Kč. Z tohoto důvodu již nejsou volné finanční prostředky ukládány jako krátkodobé cenné papíry. Celková výše vlastního kapitálu dosáhla úrovně 127 mil. Kč a je pozitivně ovlivňována výsledkem hospodaření běžného účetního období a nerozděleným ziskem minulých let. Základní kapitál společnosti je ve výši 100,2 mil. Kč. Společnost za běžné účetní období roku 2008 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 15,3 mil. Kč. Hlavním výnosem je poskytování služeb společnostem v rámci skupiny UNIPETROL. Výnosy za tyto služby dosáhly částky 413 mil. Kč. V oblasti nákladů tvoří kromě osobních nákladů další významné položky nájemné, služby z oblasti informačních technologií, vč. oprav, udržování a nákupu drobného majetku, poradenství, telekomunikační služby a ostatní služby v celkové výši 135 mil. Kč Finanční situace V souladu se strategií skupiny UNIPETROL, jejímž cílem je optimalizace provozního financování, je společnost v rámci Smlouvy o automatickém převodu finančních prostředků zapojena do systému celoskupinového reálného cashpoolingu. Efektivním řízením peněžních toků a svými příznivými výsledky hospodaření společnost dosáhla celkového finančního výsledku hospodaření ve výši 4,9 mil. Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 11

12 10.3. Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti Základním dokumentem pro řízení rizik ve společnosti je Politika řízení finančních rizik, platná pro celou skupinu UNIPETROL. Při řízení likvidity společnost využívá především systém cashpoolingu. V souladu s uvedenou politikou nebyly v průběhu roku 2008 realizovány žádné významné zajišťovací transakce a společnost nevyužívala své prostředky či pozice ke spekulativním účelům Produkty a služby UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zajišťovala v roce 2008 služby v oblasti finančního řízení, controllingu, účetnictví, daní, HSE&Q, informačních technologií, lidských zdrojů, nákupu a Public Relation v následujícím rozsahu. Služby v oblasti finančního řízení - tj. řízení likvidity včetně realizace platebního styku a treasury operací, řízení kreditních rizik, správu agendy všech typů pojistných smluv, činnosti v oblasti zajištění a administrace státních dotací a investičních pobídek, činnosti v oblasti rozborů, analýz a plánování v tomto rozsahu: Zajištění provozního a dlouhodobého financování Řízení kreditních rizik (CRM) Řízení hotovostních toků (Cash Flow management) Pojištění Veřejné dotace (vč. investičních pobídek) Ostatní služby finančního řízení (spolupráce při závěrkách a účetních auditech; tvorba finančních předpisů pro společnosti; zajištění archivace spravovaných dokumentů a dat) Služby v oblasti controllingu - tj. podpora manažerského rozhodování pomocí plánování, usměrňování a kontroly činností souvisejících s alokací přímých i nepřímých nákladů, výnosů, případně se změnami ve struktuře majetku organizace: Rozbory, analýzy a plánování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu Zpracování a příprava controllingových reportů a dokumentů Plánování cash flow Zpracování controllingových dat v systému Hyperion dle zadání zákazníků Sledování vybraných KPI s Zpracování statistických výkazů pro jednotlivé zákazníky Služby v oblasti účetnictví - tj. vedení účetnictví firmy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky a podle českých a mezinárodních účetních standardů v tomto rozsahu: Zpracování účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů na kvartální bázi Vedení účetnictví Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 12

13 Zpracování měsíčních účetních závěrek a měsíčních účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů Zpracování měsíčních účetních výkazů dle mezinárodních účetních standardů v nekonsolidované podobě Zpracování roční účetní závěrky dle českých a mezinárodních standardů v plném rozsahu Zajištění a koordinace auditorských prací v oblasti účetního auditu na kvartální i roční bázi včetně interního auditu Plnění veškerých požadavků v oblasti účetnictví na poskytování podkladů a informací pro vyšší konsolidační jednotku Koordinace a příprava podkladů pro řádné a mimořádné inventury majetku a závazků společnosti Řízení inventarizačního procesu Kontrolní a poradenská činnost v oblasti účetnictví Tvorba vnitropodnikové účetní legislativy Příprava dokladů k archivaci v souladu se zákonem a vnitropodnikovou legislativou Zpracování Zprávy o vztazích Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy, kontrola finančních dat, zajištění auditu Výroční zprávy Služby v oblasti daní - tj. poskytování služby v oblasti daňové agendy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky v tomto rozsahu: Zpracování veškerých daňových přiznání v ČR Vedení a správa příslušných daní dle zákonných povinností Zpracovaní veškerých daňových výkazů (srážková daň, daň z příjmu, souhrnné hlášení k DPH, vrácení DPH ze zahraničí, oznámení o platbách fyzickým osobám dle zák. č. 337/92 Sb.) Zastupování a zajišťování styku se správními orgány v daňové oblasti Kontrolní a poradenská činnost v oblasti daní Tvorba vnitřní daňové legislativy Odeslání výkazu INTRASTAT a zastupování skupiny pro DPH v oblasti týkající se tohoto statistického vykazování Zajištění vyúčtování pracovních cest a ostatních náhrad zaměstnancům společnosti Služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti jakosti (HSE&Q) - tj. zajištění vyřizování všech zákonných povinností, zpracování dokumentací, kontrolní a auditivní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažných havárií, bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí (dohody ADR, RID), ochrany životního prostředí, likvidace ekologických zátěží, zavedení a správa systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 0HSAS a certifikace výrobků dle následujícího rozsahu: Zastupování společnosti v projektových týmech, před úřady, autoritami Poradenství, propagace, reporting, řešení dotazů, stížností Trénink/Výchova a výcvik Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 13

14 Běžná kontrolní činnost (pravidelná i nepravidelná), kontroly v rámci investiční výstavby, údržby a sanačních prací Interní a externí audity podle norem ISO Externí kontroly úřadů a certifikačních organizací v oblasti HSE&Q Tvorba metodiky vyšetřování, hlášení MU, vyšetřování MU v oblasti HSE&Q a zajištění nápravných opatření Tvorba a správa dokumentace HSE&Q Zákonné evidence - vody, odpady, PCB, freony, ovzduší, obaly, IRZ, CHLaP, statistická hlášení, metrologie, přeprava NV Poplatková hlášení / přiznání Tvorba OŘN a N-norem HSE&Q, Správa a řízení OŘN Tvorba technických norem a specifikací výrobků, výrobkové dokumentace Povolovací procesy - vody, ovzduší, odpady, sanace, pracovní prostředí, EIA, Integrované povolování, povolení na práci Posuzování interní a externí dokumentace - projektová a provozní dokumentace, studie, investiční plány, technologické změny, OŘN, ČSN, ISO, EN Analýzy a řízení rizik v oblasti HSE&Q Zavádění, udržování, přezkoumání a vývoj IMS, včetně dokumentace IMS (mapa procesů, základní specifikace procesů.) Metrologie Zkušebnictví, zařazení výrobku dle celního sazebníku Klasifikace chemických látek a REACH Odborná spolupráce na výběru dodavatelů, stanovení smluvních podmínek Posouzení podmínek pro uzavření nájemního vztahu Metodika ochrany utajovaných informací a kategorie zvláštních skutečností Podpora procesů hospodářských opatření pro krizové stavy a kritické infrastruktury státu Koordinace činností z TRINS systém a republikové centrum Staré ekologické zátěže Služby v oblasti informačních technologií - tj. zajišťování správy a vývoje aplikací, systémové infrastruktury, komunikační infrastruktury a podpory koncových uživatelů v tomto rozsahu: IT management PC kancelář Tisk a kopírování Aplikace pro řízení podniku Uživatelské aplikace Mobilní telefony ASŘTP Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 14

15 Služby v oblasti lidských zdrojů - tj. zajištění služeb oblasti personalistiky, zpracování mezd a zajištění programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v tomto rozsahu: Plánování lidských zdrojů a controlling Nábor zaměstnanců Personální dokumentace a administrativa, správa a údržba personálního systému Řízení výkonnosti a odměňování, hodnocení funkcí Benefity Zdravotní péče o zaměstnance Kariérový rozvoj, hodnocení zaměstnanců Vzdělávání plánování a organizace Zaměstnanecké vztahy Ukončení pracovního poměru Vztahy s odbory, kolektivní vyjednávání Zpracování mezd Správa organizační struktury Správa a vydávaní vnitřních předpisů z oblasti HR Inspekce, kontroly Služby v oblasti nákupu - tj. poskytování služeb v oblasti nákupu v tomto rozsahu: Nákup a dodávka - do skladu, spotřeby a nebo výroby (chemikálie, energetické suroviny, zemní plyn, technické plyny, ND, spotřební režijní materiály, obaly) Nákup Služeb Údržby výrobního zařízení Údržby nevýrobního zařízení IT služeb a materiálu Marketing trhu v poskytovaných službách Realizace poptávkového a výběrového řízení Kompletace obchodních případů (příprava a realizace objednávky smlouvy vč. zajištění dodávky zboží a zavedení v SAP systému) Správa kmenových záznamů Zajištění reportingu nákupu (BW) Vedení databáze a hodnocení dodavatelů Správa vratných obalů Služby v oblasti PR - tj. poskytování služeb v oblasti interní komunikace a vnějších vztahů v tomto rozsahu: Interní komunikace Zabezpečení toku informací od vedení společnosti ke všem skupinám zaměstnanců a zpětné vazby pro vedení společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 15

16 Zajištění distribuce a prezentace informací prostřednictvím kanálů interní komunikace Zajištění pravidelných, cílených, přesných a aktuálních informací prostřednictvím elektronických médií (intranet, elektronická pošta, atp.), rozhlasu, novin, letáků nebo osobních meetingů s top managementem Oblast vnějších vztahů Externí komunikace Zastupování před médii Reklama a sponzoring Program sociální odpovědnosti (CSR) Dodržování korporátní identity Zajišťování veletrhů a výstav Akce pro zaměstnance, odbornou a laickou veřejnost Nadále je společnost připravena poskytovat výše zmíněné služby event. přizpůsobit v rámci možností jednotlivé oblasti a služby dle požadavků zákazníka. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 16

17 11. Zpráva o auditu Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 17

18 Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 18

19 12. Ú etní záv rka Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 19

20 12.1. Rozvaha ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících K ) 0 ís.. IKF Rok M síc I O Název a sídlo ú etní jednotky: UNIPETROL SERVICES,s.r.o. Záluží Litvínov Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Min. ú. obd. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finan ní majetek Podíly v ovládaných a ízených osobách - C. Ob žná aktiva I. Zásoby Materiál II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená da ová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní IV. Krátkodobý finan ní majetek Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. asové rozlišení Náklady p íštích období P íjmy p íštích období Kontrolní íslo Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 20

21 Ozna ení PASIVA B žné ú etní období Minulé ú etní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy - III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond IV. Výsledek hospoda ení minulých let Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky - III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úv ry a výpomoci - C. asové rozlišení Výdaje p íštích období 16 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 21

22 12.2. Výkaz zisku a ztráty Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 22

23 12.3. Cash flow P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období kon ící k (v tisících K ) UNIPETROL SERVICES, s.r.o. I O: Litvínov-Záluží Litvínov Období do P. Po áte ní stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost) Z. Výsledek hospoda ení z provozní innosti p ed zdan ním A.1. Úpravy o nepen žní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Zm na stavu : A1.2.1 Zm na stavu oce ovacího rozdílu A1.2.2 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.4. Opravy o ostatní nepen žní operace A.* istý provozní pen žní tok p ed zm nami pracovního kapitálu A.2. Zm na stavu pracovního kapitálu A.2.1. Zm na stavu pohledávek a asového rozlišení aktiv A.2.2. Zm na stavu závazk a asového rozlišení pasív A.2.3. Zm na stavu zásob 26 A.** istý provozní pen žní tok p ed zdan ním a mimo ádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. P ijaté úroky A.5. Zaplacená da z príjm za b žnou innost A.7. Ostatní finan ní p íjmy a výdaje A.8. P ijaté dividendy a podíly na zisku A.*** istý pen žní tok z provozní innosti Pen žní toky z investi ní innosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3 Nabytí dlouhodobého finan ního majetku B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1 P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2 p íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok z investi ní innosti Pen žní toky z finan ních inností C.1. Zm na stavu závazk z financování C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu C.2.1. Pen žní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník C.2.4. Úhrada ztráty spole níky C.2.5. P ímé platby na vrub fond C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** istý pen žní tok z finan ní innosti F. istá zm na pen žních prost edk a pen žních ekvivalent R. Kone ný stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent 502 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23

24 12.4. P ehled o zm nách vlastního kapitálu Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 24

25 12.5. P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK 2008 Název spole nosti: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Sídlo spole nosti : Litvínov, Záluží 1, Právní forma: spole nost s ru ením omezeným I : Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 25

26 Obsah: Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 26

27 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 27

28 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. (dále jen Společnost ) je česká právnická osoba, která vznikla dne 26. října 2006 a sídlí v Litvínově, Záluží 1, PSČ , Česká republika, IČ Společnost zahájila svoji činnost Hlavní činností Společnosti je činnost v oblasti treasury a cash managementu, řízení kreditních rizik, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank a správa sítí, služby v oblasti personalistiky a mzdové agendy, zajištění služeb v oblasti administrativní podpory a oblast nákupu. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Účetní závěrka Společnosti je sestavena k 31. prosinci Jediným společníkem je akciová společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ Společnost je součástí konsolidačního celku UNIPETROL, a.s. Od května 2005 je většinovým akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V účetním období nedošlo k žádným změnám. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 28

29 1.3 Organizační struktura společnosti 1.4 Identifikace skupiny Společnost je součástí skupiny UNIPETROL, sdružující společnosti zaměřující se na podnikání v oblasti petrochemického a rafinérského průmyslu, který pro účetní období roku 2008 tvoří následující společnosti: UNIPETROL, a. s ALIACHEM Vervaltungs GmbH* Aliapharm GmbH* BENZINA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. HC LITVÍNOV, a. s. CHEMAPOL (Schweiz) AG PARAMO, a. s. PETROTRANS, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. UNIPETROL TRADE a.s. UNIPETROL AUSTRIA HmbH UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH* Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. Butadien Kralupy a.s. * fúze ke dni , nástupnická společnost UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 1.5 Statutární orgán společnosti Funkce Jednatel Jednatel Jednatel Jméno Karel Surma Wojciech Ostrowski Jaroslaw Serba Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 29

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137

Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014. Základní škola a mateřská škola da Vinci Na drahách 20 252 41 Dolní Břežany IČ 71341137 Příloha k účetní závěrce k 31. 12. 2014 Na drahách 20 IČ 71341137 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s.

Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 1 1 duben 2012 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. 2011 Velkopavlovické drůbežářské závody, a.s. Aktiva Rozvaha aktiva

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12.

Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011. Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. Schválení účetní závěrky ČEZ, a. s., a konsolidované účetní závěrky Skupiny ČEZ za rok 2011 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2011 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012

Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 Ve smyslu 19a zákona o účetnictví byla účetní závěrka ČEZ, a. s., k 31. 12. 2012 sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví. Byly zpracovány

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč)

P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y. Nupharo Park, a.s. (částky jsou uvedeny v tisících Kč) P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 2012 v obchodní firmě: (částky jsou uvedeny v tisících Kč) OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012

Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 Příloha k účetní závěrce za období roku 2012 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací ROZVAHA BILANCE IČO 00294055 Název účetní jednotky Období Obec Bory 10 / 2009 AKTIVA: Název položky Účet A. Stálá aktiva Pol. Stav k 1. lednu Stav k rozvah. dni 01 106 818 132,09 117 456 374,68 (012) (013)

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více