Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLE NOSTI PROFIL SPOLE NOSTI FINAN NÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLE NOSTI O EKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁM RY A CÍLE STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLE NOSTI JEDNATELÉ VEDENÍ AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ STRUKTURA SPOLE NOSTI K ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE NOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU MAJETEK SPOLE NOSTI FINAN NÍ SITUACE CENOVÁ, ÚV ROVÁ A LIKVIDNÍ RIZIKA A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TOKEM HOTOVOSTI PRODUKTY A SLUŽBY ZPRÁVA O AUDITU Ú ETNÍ ZÁV RKA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CASH FLOW P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK IDENTIFIKA NÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE...63 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2

3 1. Poslání, vize a cíle společnosti Posláním společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je podporovat další společnosti skupiny UNIPETROL ve vybraných podpůrně administrativních činnostech například finanční účetnictví a daně, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, informační technologie, ochrana životního prostředí, bezpečnosti a jakosti (dále HSE&Q), nákup a public relations, s cílem zvýšení efektivity. Unipetrol Services bylo vytvořeno 1. ledna 2007 převodem části administrativních a podpůrných aktivit ze společností Unipetrol, Chemopetrol, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol Trade do společnosti Unipetrol Rafinérie. Od 1. dubna 2007 se Centrum odštěpilo od původní Unipetrol Rafinérie, a. s. a vznikla samostatná společnost s ručením omezeným UNIPETROL SERVICES, s.r.o. VIZE CÍLE Unipetrol Services slouží jako interní poskytovatel vybraných služeb pro skupinu UNIPETROL Cílem Unipetrol Services je podpora obchodního modelu sdílením služeb ve vybraných funkčních oblastech a poskytováním služeb co nejlepší a nejefektivnější cestou Unipetrol Services poskytuje: - Transakční služby pro vybrané funkční oblasti - Expertní služby založené na definované politice Unipetrol Services je založeno jako servisní centrum pro zvýšení hospodárnosti, příležitosti rozvoje a dovedností Unipetrol Services bude řídit obchodování s poskytovanými službami jak pro domácí, tak zahraniční subjekty společnosti Unipetrol - Kvantita, kvalita a náklady na poskytované služby jsou oboustranně domluveny - Náklady vycházejí z dohodnutých zvyklostí, s domluvenými maržemi (cena vychází z nákladů) - Poskytované služby jsou formulovány ve smlouvách o poskytování služeb (dále jen smlouvy SLA ) Výkonnost Unipetrol Services bude transparentní a měření bude zaměřeno na - Úroveň poskytovaných služeb pro jednotlivé partnery - Využití a produktivitu - Efektivitu celkových nákladů - Externí a interní benchmarky Poskytovat sdílené služby pro společnosti ze skupiny UNIPETROL (Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Trade, Unipetrol, Benzina, Butadien Kralupy a nově také Paramo, Petrotrans) Zvýšit efektivitu a redukovat náklady V následujících letech začít poskytovat služby také dalším společnostem na českém (popřípadě zahraničním) trhu Harmonizovat, zjednodušit a sjednotit procesy Odstranit duplicity Využít synergii a hospodárnost jako míru příležitosti k rozvoji Poskytovat základ pro sdílení kvalifikace Zabezpečit řádné rozdělení pravomocí Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 3

4 2. Profil společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je zákaznicky orientovaná společnost, jejímž základním cílem je poskytovat kvalitní a cenově dostupné služby partnerům nejen v rámci skupiny UNIPETROL, ale i dalším zákazníkům mimo skupinu UNIPETROL. Společnost Unipetrol Services na základě smluvního vztahu zajišťuje služby společnostem: UNIPETROL, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL TRADE a.s. BENZINA, s.r.o. PARAMO, a.s. Butadien Kralupy a.s. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. CELIO, a.s. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla založena 1. dubna 2007 vyčleněním aktivit a zaměstnanců Centra sdílených služeb z akciové společnosti Unipetrol Rafinérie. Základní kapitál společnosti Unipetrol Services byl v březnu 2007 navýšen z původní sumy Kč na částku Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 4

5 3. Finanční a provozní ukazatele Ukazatel 2008 Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje EBITDA (tis. Kč) Struktura výnosů (tis. Kč) Výkony celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Počet pracovníků (skutečný stav k ) 235 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 5

6 4. Významné události roku Únor Proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců. Březen Byl vydán skupinový Etický kodex. Květen Dne proběhlo převzetí zaměstnanců od společnosti T-Systems. Červen Dne vznikla Nová organizační struktura personálního úseku vznik odboru realizační centrum a pozice personálního manažera. Červenec Dne vznikl samostatný odbor daní a došlo ke sloučení odborů vnitřní a vnější komunikace. Září Bylo zahájeno poskytování služeb společnostem CELIO, a.s. a INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. Říjen Proběhla IMS certifikace společností skupiny UNIPETROL. Došlo ke vzniku kompetenčního centra SAP. Listopad Byly převzaty činnosti ze společnosti PARAMO, a.s. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 6

7 5. Úvodní slovo jednatele společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla vytvořena v roce 2007 a zahájila činnost poskytováním administrativně podpůrných služeb společnostem skupiny UNIPETROL 100% vlastněných, v roce 2008 tuto činnost začala nabízet a rozšiřovat i pro další společnosti uvnitř i vně skupiny UNIPETROL. Kromě rozšíření portfolia zákazníků (Paramo) došlo i k rozšíření portfolia činností a k převzetí aktivit od jiných subjektů na přelomu roku 2007 a 2008 (Centrum korporátní podpory, Public relations aktivity). V roce 2008 společnost pokračovala v optimalizaci svých struktur po převzetí činností s cílem zjednodušení, unifikace a redukce nákladů. Podnikatelský záměr byl naplněn. Došlo k úspoře nákladů a rozdíl záloh bude vrácen v souladu se smlouvami SLA dle alokačního klíče společnostem nakupujícím služby podobně jako v předchozím roce. Na redukci nákladů se podílely zejména IT a osobní náklady. Kromě tohoto snížení viditelného ve výsledcích UNIPETROL SERVICES, s.r.o. bylo dosaženo efektů a redukce nákladů i u nákupů materiálu a služeb pro společnosti skupiny. Hospodaření společnosti bylo v průběhu roku stabilizované, společnost nevyužívala externí zdroje financování, cash flow bylo vyrovnané. Společnost Unipetrol Services významným způsobem přispěla i k naplnění skupinových projektů a cílů jako Certifikace Integrovaného Systému řízení, skupinová DPH, zajištění fungování cashpoolingu, dokončení projektu přes hraniční fúze společnosti Unipetrol Trade. Byla zahájena celá řada projektů v oblasti informačních technologií (např. Service Desk, SAP HR reimplementace, Datové Centrum a optimalizace využití jeho výpočetního výkonu - Virtualizace). Dále byly nově definovány některé klíčové procesy v oblasti nákupu a investic. Byl implementován model maticového řízení dle funkčních ředitelů. V průběhu roku 2009 si společnost klade za cíl: Definovat a zahájit další integraci sdílených činností ze společností skupiny UNIPETROL, Zvýšit zaměření na zákazníka, revidovat smlouvy SLA s cílem dalšího zvýšení transparentnosti, dále zjednodušit procesy, zahájit benchmarking a dále snižovat fixní náklady, Po převzetí řady činností v předchozích letech přizpůsobit změnám model podnikání a vykazování. Rok 2008 byl 2. rokem existence společnosti. Souběh optimalizace procesů, rozšíření činností na nové subjekty a zabezpečení celé řady nových projektů pro naše zákazníky kladl velké nároky na zaměstnance společnosti i zaměstnance obchodních partnerů. Děkuji všem zaměstnancům a obchodním partnerům za dobrou spolupráci a dosažené výsledky. Ing. Karel Surma Jednatel společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 7

8 6. Očekávaný vývoj, záměry a cíle Společnost je připravena pokračovat v rozšíření portfolia služeb, integraci dalších sdílených činností a tím pomoci redukovat skupině UNIPETROL náklady. V oblasti vnitřního řízení společnosti bude vedení významně posilovat zaměření na zákazníka, optimalizaci a unifikaci portfolia poskytovaných služeb a dále sjednocovat procesy. Bude využívat benchmarkingu k dalšímu zefektivňování poskytovaných služeb. Pro rok 2010 vedení společnosti dále zkvalitní a zprůhlední smlouvy SLA a přizpůsobí model podnikání a vykazování požadavku zvyšování transparentnosti. V současné době společnost působí v rámci České republiky. Základním aktivem je otevřená komunikace založená na důvěře, čestnosti a respektu vedoucí ke spokojenosti partnerů a zákazníků. 7. Statutární orgány a vedení společnosti 7.1. Jednatelé Ing. Karel Surma den vzniku funkce: Wojciech Ostrowski den vzniku funkce: Jaroslaw Serba den vzniku funkce: Vedení Ing. Ludmila Kameníčková Ing. Pavel Sláma Věra Šibravová Ing. Vladimír Balach Ing. Olga Marečková ředitelka finančního úseku ředitel úseku HSE&Q ředitelka úseku IT ředitel úseku nákupu ředitelka personálního úseku Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 8

9 8. Aktivity v oblasti životního prostředí V souladu s přijetím jednotné koncepce uplatnění a zavedení integrovaného systému řízení ve společnostech skupiny UNIPETROL byl v říjnu 2008 úspěšně certifikován integrovaný systém řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Certifikaci provedla organizace Lloyďs Register Quality Assurance. Součástí certifikace bylo prověření systému řízení ochrany životního prostředí v návaznosti na požadavky normy ISO 14001, spolu s prověřením systému řízení jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti dle OHSAS V oblasti ochrany životního prostředí poskytuje UNIPETROL SERVICES, s.r.o. služby pro ostatní společnosti skupiny UNIPETROL v rozsahu daném smluvními podmínkami. Mezi nejvýznamnější poskytované služby patří podpora systému řízení ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001, řízení ochrany ovzduší, ochrany vod a horninového prostředí, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami a přípravky (včetně nebezpečných látek a přípravků) a odstraňování starých ekologických zátěží. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 9

10 9. Struktura společnosti k UNIPETROL SERVICES, s.r.o. JEDNATEL A JEDNATEL B JEDNATEL C Ing. Karel SURMA Wojciech OSTROWSKI JaroslawJerzy SERBA Odbor Centrum korporátní podpory Odbor právní Odbor vnitřní a vnější komunikace Úsek finanční Úsek HSE&Q Úsek IT Úsek nákupu Úsek personální Administrátor CRP Vedoucí právního odboru Ved. odboru vnitřní a vnější komunikace Ředitel finančního úseku Ředitel úseku HSE&Q Ředitel úseku IT Ředitel úseku nákupu Ředitel personálního úseku Monika HYNKOVÁ Mgr. Milada BENEŠOVÁ Ing. Miloslav TUČEK Ing. Ludmila KAMENÍČKOVÁ Ing. Pavel SLÁMA Věra Šibravová Ing. Vladimír BALACH Ing. Olga MAREČKOVÁ Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 10

11 10. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Majetek společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zahájila svoji činnost 1. dubna Přehled o stavu a vývoji nehmotného, hmotného a finančního majetku podává Příloha k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. Celková výše aktiv činila 299 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu dlouhodobého majetku o 34 mil. Kč. V rámci nehmotného majetku patří mezi významné položky licence HP Service Desk a SW pro virtualizaci datového centra. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku patří nákup HW Infrastruktura datového centra, HW datové struktury v budově GEMINI Praha a HW pro Virtualizaci datového centra Litvínov. Společnost eviduje k datu účetní závěrky drobný majetek neuvedený v rozvaze v celkové výši 30,1 mil. Kč. Společnost eviduje z titulu efektivního ukládání volných finančních prostředků v rámci systému cashpooling k datu účetní závěrky pohledávky za mateřskou společností Unipetrol ve výši 187,6 mil. Kč. Z tohoto důvodu již nejsou volné finanční prostředky ukládány jako krátkodobé cenné papíry. Celková výše vlastního kapitálu dosáhla úrovně 127 mil. Kč a je pozitivně ovlivňována výsledkem hospodaření běžného účetního období a nerozděleným ziskem minulých let. Základní kapitál společnosti je ve výši 100,2 mil. Kč. Společnost za běžné účetní období roku 2008 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 15,3 mil. Kč. Hlavním výnosem je poskytování služeb společnostem v rámci skupiny UNIPETROL. Výnosy za tyto služby dosáhly částky 413 mil. Kč. V oblasti nákladů tvoří kromě osobních nákladů další významné položky nájemné, služby z oblasti informačních technologií, vč. oprav, udržování a nákupu drobného majetku, poradenství, telekomunikační služby a ostatní služby v celkové výši 135 mil. Kč Finanční situace V souladu se strategií skupiny UNIPETROL, jejímž cílem je optimalizace provozního financování, je společnost v rámci Smlouvy o automatickém převodu finančních prostředků zapojena do systému celoskupinového reálného cashpoolingu. Efektivním řízením peněžních toků a svými příznivými výsledky hospodaření společnost dosáhla celkového finančního výsledku hospodaření ve výši 4,9 mil. Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 11

12 10.3. Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti Základním dokumentem pro řízení rizik ve společnosti je Politika řízení finančních rizik, platná pro celou skupinu UNIPETROL. Při řízení likvidity společnost využívá především systém cashpoolingu. V souladu s uvedenou politikou nebyly v průběhu roku 2008 realizovány žádné významné zajišťovací transakce a společnost nevyužívala své prostředky či pozice ke spekulativním účelům Produkty a služby UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zajišťovala v roce 2008 služby v oblasti finančního řízení, controllingu, účetnictví, daní, HSE&Q, informačních technologií, lidských zdrojů, nákupu a Public Relation v následujícím rozsahu. Služby v oblasti finančního řízení - tj. řízení likvidity včetně realizace platebního styku a treasury operací, řízení kreditních rizik, správu agendy všech typů pojistných smluv, činnosti v oblasti zajištění a administrace státních dotací a investičních pobídek, činnosti v oblasti rozborů, analýz a plánování v tomto rozsahu: Zajištění provozního a dlouhodobého financování Řízení kreditních rizik (CRM) Řízení hotovostních toků (Cash Flow management) Pojištění Veřejné dotace (vč. investičních pobídek) Ostatní služby finančního řízení (spolupráce při závěrkách a účetních auditech; tvorba finančních předpisů pro společnosti; zajištění archivace spravovaných dokumentů a dat) Služby v oblasti controllingu - tj. podpora manažerského rozhodování pomocí plánování, usměrňování a kontroly činností souvisejících s alokací přímých i nepřímých nákladů, výnosů, případně se změnami ve struktuře majetku organizace: Rozbory, analýzy a plánování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu Zpracování a příprava controllingových reportů a dokumentů Plánování cash flow Zpracování controllingových dat v systému Hyperion dle zadání zákazníků Sledování vybraných KPI s Zpracování statistických výkazů pro jednotlivé zákazníky Služby v oblasti účetnictví - tj. vedení účetnictví firmy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky a podle českých a mezinárodních účetních standardů v tomto rozsahu: Zpracování účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů na kvartální bázi Vedení účetnictví Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 12

13 Zpracování měsíčních účetních závěrek a měsíčních účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů Zpracování měsíčních účetních výkazů dle mezinárodních účetních standardů v nekonsolidované podobě Zpracování roční účetní závěrky dle českých a mezinárodních standardů v plném rozsahu Zajištění a koordinace auditorských prací v oblasti účetního auditu na kvartální i roční bázi včetně interního auditu Plnění veškerých požadavků v oblasti účetnictví na poskytování podkladů a informací pro vyšší konsolidační jednotku Koordinace a příprava podkladů pro řádné a mimořádné inventury majetku a závazků společnosti Řízení inventarizačního procesu Kontrolní a poradenská činnost v oblasti účetnictví Tvorba vnitropodnikové účetní legislativy Příprava dokladů k archivaci v souladu se zákonem a vnitropodnikovou legislativou Zpracování Zprávy o vztazích Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy, kontrola finančních dat, zajištění auditu Výroční zprávy Služby v oblasti daní - tj. poskytování služby v oblasti daňové agendy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky v tomto rozsahu: Zpracování veškerých daňových přiznání v ČR Vedení a správa příslušných daní dle zákonných povinností Zpracovaní veškerých daňových výkazů (srážková daň, daň z příjmu, souhrnné hlášení k DPH, vrácení DPH ze zahraničí, oznámení o platbách fyzickým osobám dle zák. č. 337/92 Sb.) Zastupování a zajišťování styku se správními orgány v daňové oblasti Kontrolní a poradenská činnost v oblasti daní Tvorba vnitřní daňové legislativy Odeslání výkazu INTRASTAT a zastupování skupiny pro DPH v oblasti týkající se tohoto statistického vykazování Zajištění vyúčtování pracovních cest a ostatních náhrad zaměstnancům společnosti Služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti jakosti (HSE&Q) - tj. zajištění vyřizování všech zákonných povinností, zpracování dokumentací, kontrolní a auditivní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažných havárií, bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí (dohody ADR, RID), ochrany životního prostředí, likvidace ekologických zátěží, zavedení a správa systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 0HSAS a certifikace výrobků dle následujícího rozsahu: Zastupování společnosti v projektových týmech, před úřady, autoritami Poradenství, propagace, reporting, řešení dotazů, stížností Trénink/Výchova a výcvik Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 13

14 Běžná kontrolní činnost (pravidelná i nepravidelná), kontroly v rámci investiční výstavby, údržby a sanačních prací Interní a externí audity podle norem ISO Externí kontroly úřadů a certifikačních organizací v oblasti HSE&Q Tvorba metodiky vyšetřování, hlášení MU, vyšetřování MU v oblasti HSE&Q a zajištění nápravných opatření Tvorba a správa dokumentace HSE&Q Zákonné evidence - vody, odpady, PCB, freony, ovzduší, obaly, IRZ, CHLaP, statistická hlášení, metrologie, přeprava NV Poplatková hlášení / přiznání Tvorba OŘN a N-norem HSE&Q, Správa a řízení OŘN Tvorba technických norem a specifikací výrobků, výrobkové dokumentace Povolovací procesy - vody, ovzduší, odpady, sanace, pracovní prostředí, EIA, Integrované povolování, povolení na práci Posuzování interní a externí dokumentace - projektová a provozní dokumentace, studie, investiční plány, technologické změny, OŘN, ČSN, ISO, EN Analýzy a řízení rizik v oblasti HSE&Q Zavádění, udržování, přezkoumání a vývoj IMS, včetně dokumentace IMS (mapa procesů, základní specifikace procesů.) Metrologie Zkušebnictví, zařazení výrobku dle celního sazebníku Klasifikace chemických látek a REACH Odborná spolupráce na výběru dodavatelů, stanovení smluvních podmínek Posouzení podmínek pro uzavření nájemního vztahu Metodika ochrany utajovaných informací a kategorie zvláštních skutečností Podpora procesů hospodářských opatření pro krizové stavy a kritické infrastruktury státu Koordinace činností z TRINS systém a republikové centrum Staré ekologické zátěže Služby v oblasti informačních technologií - tj. zajišťování správy a vývoje aplikací, systémové infrastruktury, komunikační infrastruktury a podpory koncových uživatelů v tomto rozsahu: IT management PC kancelář Tisk a kopírování Aplikace pro řízení podniku Uživatelské aplikace Mobilní telefony ASŘTP Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 14

15 Služby v oblasti lidských zdrojů - tj. zajištění služeb oblasti personalistiky, zpracování mezd a zajištění programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v tomto rozsahu: Plánování lidských zdrojů a controlling Nábor zaměstnanců Personální dokumentace a administrativa, správa a údržba personálního systému Řízení výkonnosti a odměňování, hodnocení funkcí Benefity Zdravotní péče o zaměstnance Kariérový rozvoj, hodnocení zaměstnanců Vzdělávání plánování a organizace Zaměstnanecké vztahy Ukončení pracovního poměru Vztahy s odbory, kolektivní vyjednávání Zpracování mezd Správa organizační struktury Správa a vydávaní vnitřních předpisů z oblasti HR Inspekce, kontroly Služby v oblasti nákupu - tj. poskytování služeb v oblasti nákupu v tomto rozsahu: Nákup a dodávka - do skladu, spotřeby a nebo výroby (chemikálie, energetické suroviny, zemní plyn, technické plyny, ND, spotřební režijní materiály, obaly) Nákup Služeb Údržby výrobního zařízení Údržby nevýrobního zařízení IT služeb a materiálu Marketing trhu v poskytovaných službách Realizace poptávkového a výběrového řízení Kompletace obchodních případů (příprava a realizace objednávky smlouvy vč. zajištění dodávky zboží a zavedení v SAP systému) Správa kmenových záznamů Zajištění reportingu nákupu (BW) Vedení databáze a hodnocení dodavatelů Správa vratných obalů Služby v oblasti PR - tj. poskytování služeb v oblasti interní komunikace a vnějších vztahů v tomto rozsahu: Interní komunikace Zabezpečení toku informací od vedení společnosti ke všem skupinám zaměstnanců a zpětné vazby pro vedení společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 15

16 Zajištění distribuce a prezentace informací prostřednictvím kanálů interní komunikace Zajištění pravidelných, cílených, přesných a aktuálních informací prostřednictvím elektronických médií (intranet, elektronická pošta, atp.), rozhlasu, novin, letáků nebo osobních meetingů s top managementem Oblast vnějších vztahů Externí komunikace Zastupování před médii Reklama a sponzoring Program sociální odpovědnosti (CSR) Dodržování korporátní identity Zajišťování veletrhů a výstav Akce pro zaměstnance, odbornou a laickou veřejnost Nadále je společnost připravena poskytovat výše zmíněné služby event. přizpůsobit v rámci možností jednotlivé oblasti a služby dle požadavků zákazníka. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 16

17 11. Zpráva o auditu Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 17

18 Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 18

19 12. Ú etní záv rka Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 19

20 12.1. Rozvaha ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících K ) 0 ís.. IKF Rok M síc I O Název a sídlo ú etní jednotky: UNIPETROL SERVICES,s.r.o. Záluží Litvínov Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Min. ú. obd. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finan ní majetek Podíly v ovládaných a ízených osobách - C. Ob žná aktiva I. Zásoby Materiál II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená da ová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní IV. Krátkodobý finan ní majetek Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. asové rozlišení Náklady p íštích období P íjmy p íštích období Kontrolní íslo Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 20

21 Ozna ení PASIVA B žné ú etní období Minulé ú etní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy - III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond IV. Výsledek hospoda ení minulých let Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky - III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úv ry a výpomoci - C. asové rozlišení Výdaje p íštích období 16 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 21

22 12.2. Výkaz zisku a ztráty Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 22

23 12.3. Cash flow P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období kon ící k (v tisících K ) UNIPETROL SERVICES, s.r.o. I O: Litvínov-Záluží Litvínov Období do P. Po áte ní stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost) Z. Výsledek hospoda ení z provozní innosti p ed zdan ním A.1. Úpravy o nepen žní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Zm na stavu : A1.2.1 Zm na stavu oce ovacího rozdílu A1.2.2 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.4. Opravy o ostatní nepen žní operace A.* istý provozní pen žní tok p ed zm nami pracovního kapitálu A.2. Zm na stavu pracovního kapitálu A.2.1. Zm na stavu pohledávek a asového rozlišení aktiv A.2.2. Zm na stavu závazk a asového rozlišení pasív A.2.3. Zm na stavu zásob 26 A.** istý provozní pen žní tok p ed zdan ním a mimo ádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. P ijaté úroky A.5. Zaplacená da z príjm za b žnou innost A.7. Ostatní finan ní p íjmy a výdaje A.8. P ijaté dividendy a podíly na zisku A.*** istý pen žní tok z provozní innosti Pen žní toky z investi ní innosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3 Nabytí dlouhodobého finan ního majetku B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1 P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2 p íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok z investi ní innosti Pen žní toky z finan ních inností C.1. Zm na stavu závazk z financování C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu C.2.1. Pen žní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník C.2.4. Úhrada ztráty spole níky C.2.5. P ímé platby na vrub fond C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** istý pen žní tok z finan ní innosti F. istá zm na pen žních prost edk a pen žních ekvivalent R. Kone ný stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent 502 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23

24 12.4. P ehled o zm nách vlastního kapitálu Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 24

25 12.5. P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK 2008 Název spole nosti: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Sídlo spole nosti : Litvínov, Záluží 1, Právní forma: spole nost s ru ením omezeným I : Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 25

26 Obsah: Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 26

27 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 27

28 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. (dále jen Společnost ) je česká právnická osoba, která vznikla dne 26. října 2006 a sídlí v Litvínově, Záluží 1, PSČ , Česká republika, IČ Společnost zahájila svoji činnost Hlavní činností Společnosti je činnost v oblasti treasury a cash managementu, řízení kreditních rizik, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank a správa sítí, služby v oblasti personalistiky a mzdové agendy, zajištění služeb v oblasti administrativní podpory a oblast nákupu. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Účetní závěrka Společnosti je sestavena k 31. prosinci Jediným společníkem je akciová společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ Společnost je součástí konsolidačního celku UNIPETROL, a.s. Od května 2005 je většinovým akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V účetním období nedošlo k žádným změnám. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 28

29 1.3 Organizační struktura společnosti 1.4 Identifikace skupiny Společnost je součástí skupiny UNIPETROL, sdružující společnosti zaměřující se na podnikání v oblasti petrochemického a rafinérského průmyslu, který pro účetní období roku 2008 tvoří následující společnosti: UNIPETROL, a. s ALIACHEM Vervaltungs GmbH* Aliapharm GmbH* BENZINA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. HC LITVÍNOV, a. s. CHEMAPOL (Schweiz) AG PARAMO, a. s. PETROTRANS, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. UNIPETROL TRADE a.s. UNIPETROL AUSTRIA HmbH UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH* Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. Butadien Kralupy a.s. * fúze ke dni , nástupnická společnost UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 1.5 Statutární orgán společnosti Funkce Jednatel Jednatel Jednatel Jméno Karel Surma Wojciech Ostrowski Jaroslaw Serba Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 29

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o.

EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. EUROVIA Jakubčovice, s.r.o. Výroční zpráva za rok 2009 Březen 2010 Obsah: I. Základní identifikační údaje II. Úvodní slovo ředitele společnosti III. Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Přehled o peněžních tocích

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ ÚDAJE O AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI MINERVA BOSKOVICE, a. s. Sokolská 60, Boskovice, PSČ 680 17 IČO: 00010944 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI Společnost založena jednorázově podle

Více

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti

OBSAH: Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti OBSAH: I. Profil společnosti Letiště Praha, a. s. II. Hlavní události roku 2014 III. Správa a řízení společnosti Základní údaje Akcionář Správní orgány Kontakt IV. Představenstvo společnosti Letiště Praha,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 7 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 1 OBSAH Úvodní slovo 4 Údaje o společnosti 5 Služby D.S.Leasing 7 Statutární orgány 9 Zpráva představenstva 11 Zpráva dozorčí rady 14 Finanční skupina Dimension 16 Vztahy s propojenými

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7

OBSAH: Rok 2009 v číslech 4. Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5. Zpráva dozorčí rady 7 Výroční zpráva 2OO9 OBSAH: Rok 2009 v číslech 4 Úvodní slovo generálního ředitele společnosti 5 Zpráva dozorčí rady 7 Hospodářské výsledky a významné ekonomické a strategické skutečnosti roku 2009 8 Podnikání

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Příloha účetní závěrky za rok 2014

Příloha účetní závěrky za rok 2014 19 20 21 22 23 Příloha účetní závěrky za rok 2014 OBSAH 1. OBECNÉ ÚDAJE... 3 1.1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI...3 1.2. ZMĚNY A DODATKY V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ...3 1.3.

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele společnosti 6 Vrcholové orgány společnosti 8 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího

Více

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY

PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY PŘÍLOHA č. 2 VÝROČNÍ ZPRÁVY 2004 Konsolidovaná účetní závěrka Železniční průmyslová stavební výroba Uherský Ostroh a.s. KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ŽPSV Uherský Ostroh a.s. ve zkráceném rozsahu IČO: 46346741

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4

Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 Konsolidovaná výroční zpráva skupiny COLORLAK 2 0 1 4 KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SKUPINY COLORLAK, a. s. ZA ROK 2014 Název mateřské společnosti: COLORLAK, a. s. IČ/DIČ: 49444964/CZ49444964 Sídlo:, PSČ

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Energo, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 RWE Energo, s.r.o. Vybrané ukazatele (dle CAS) 2013 Tržby celkem (mil. Kč) 658 EBITDA (mil. Kč) 46 Provozní zisk (mil. Kč) -66 Zisk před zdaněním (mil. Kč) -43 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů

Výroční zpráva 2009. kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Výroční zpráva 2009 kovosvit mas, a.s. Svět obráběcích strojů Obsah 06 Úvodní slovo generálního ředitele 08 Základní údaje 10 Orgány společnosti 11 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti KOVOSVIT

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. RWE Distribuční služby, s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 203 RWE Distribuční služby, s.r.o. Výroční zpráva 203 Vybrané ukazatele (dle CAS) 203 202 Tržby celkem (mil. Kč) 2 644 2 557 EBITDA (mil. Kč) 625 596 Provozní zisk (mil. Kč) 552 528 Zisk

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Obsah. výroční zpráva 2010. 03 Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva. 04 Základní údaje. 06 Orgány společnosti

Obsah. výroční zpráva 2010. 03 Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva. 04 Základní údaje. 06 Orgány společnosti Výroční zpráva 2010 02 výroční zpráva 2010 Obsah Obsah 03 Úvodní slovo hlavního akcionáře a předsedy představenstva 04 Základní údaje 06 Orgány společnosti 07-09 Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti

Více

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s.

PŘÍLOHA 1. Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. PŘÍLOHA 1 Účetní závěrka v plném rozsahu AL INVEST Břidličná, a.s. 1 A l u m i n i u m f o r f u t u r e g e n e r a t i o n obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky: AL INVEST Břidličná, a.s. Sídlo

Více