Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 1

2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLE NOSTI PROFIL SPOLE NOSTI FINAN NÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLE NOSTI O EKÁVANÝ VÝVOJ, ZÁM RY A CÍLE STATUTÁRNÍ ORGÁNY A VEDENÍ SPOLE NOSTI JEDNATELÉ VEDENÍ AKTIVITY V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ STRUKTURA SPOLE NOSTI K ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ INNOSTI SPOLE NOSTI A STAVU JEJÍHO MAJETKU MAJETEK SPOLE NOSTI FINAN NÍ SITUACE CENOVÁ, ÚV ROVÁ A LIKVIDNÍ RIZIKA A RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S TOKEM HOTOVOSTI PRODUKTY A SLUŽBY ZPRÁVA O AUDITU Ú ETNÍ ZÁV RKA ROZVAHA VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY CASH FLOW P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK ZPRÁVA O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDAJÍCÍ A OVLÁDANOU OSOBOU A O VZTAZÍCH MEZI OVLÁDANOU OSOBOU A OSTATNÍMI OSOBAMI OVLÁDANÝMI STEJNOU OVLÁDAJÍCÍ OSOBOU ZA ROK IDENTIFIKA NÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE...63 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2

3 1. Poslání, vize a cíle společnosti Posláním společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je podporovat další společnosti skupiny UNIPETROL ve vybraných podpůrně administrativních činnostech například finanční účetnictví a daně, finanční řízení, řízení lidských zdrojů, informační technologie, ochrana životního prostředí, bezpečnosti a jakosti (dále HSE&Q), nákup a public relations, s cílem zvýšení efektivity. Unipetrol Services bylo vytvořeno 1. ledna 2007 převodem části administrativních a podpůrných aktivit ze společností Unipetrol, Chemopetrol, Unipetrol Doprava, Benzina a Unipetrol Trade do společnosti Unipetrol Rafinérie. Od 1. dubna 2007 se Centrum odštěpilo od původní Unipetrol Rafinérie, a. s. a vznikla samostatná společnost s ručením omezeným UNIPETROL SERVICES, s.r.o. VIZE CÍLE Unipetrol Services slouží jako interní poskytovatel vybraných služeb pro skupinu UNIPETROL Cílem Unipetrol Services je podpora obchodního modelu sdílením služeb ve vybraných funkčních oblastech a poskytováním služeb co nejlepší a nejefektivnější cestou Unipetrol Services poskytuje: - Transakční služby pro vybrané funkční oblasti - Expertní služby založené na definované politice Unipetrol Services je založeno jako servisní centrum pro zvýšení hospodárnosti, příležitosti rozvoje a dovedností Unipetrol Services bude řídit obchodování s poskytovanými službami jak pro domácí, tak zahraniční subjekty společnosti Unipetrol - Kvantita, kvalita a náklady na poskytované služby jsou oboustranně domluveny - Náklady vycházejí z dohodnutých zvyklostí, s domluvenými maržemi (cena vychází z nákladů) - Poskytované služby jsou formulovány ve smlouvách o poskytování služeb (dále jen smlouvy SLA ) Výkonnost Unipetrol Services bude transparentní a měření bude zaměřeno na - Úroveň poskytovaných služeb pro jednotlivé partnery - Využití a produktivitu - Efektivitu celkových nákladů - Externí a interní benchmarky Poskytovat sdílené služby pro společnosti ze skupiny UNIPETROL (Unipetrol RPA, Unipetrol Doprava, Unipetrol Trade, Unipetrol, Benzina, Butadien Kralupy a nově také Paramo, Petrotrans) Zvýšit efektivitu a redukovat náklady V následujících letech začít poskytovat služby také dalším společnostem na českém (popřípadě zahraničním) trhu Harmonizovat, zjednodušit a sjednotit procesy Odstranit duplicity Využít synergii a hospodárnost jako míru příležitosti k rozvoji Poskytovat základ pro sdílení kvalifikace Zabezpečit řádné rozdělení pravomocí Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 3

4 2. Profil společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. je zákaznicky orientovaná společnost, jejímž základním cílem je poskytovat kvalitní a cenově dostupné služby partnerům nejen v rámci skupiny UNIPETROL, ale i dalším zákazníkům mimo skupinu UNIPETROL. Společnost Unipetrol Services na základě smluvního vztahu zajišťuje služby společnostem: UNIPETROL, a.s. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL TRADE a.s. BENZINA, s.r.o. PARAMO, a.s. Butadien Kralupy a.s. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. CELIO, a.s. Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. Eurosupport Manufacturing Czechia, s.r.o. INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla založena 1. dubna 2007 vyčleněním aktivit a zaměstnanců Centra sdílených služeb z akciové společnosti Unipetrol Rafinérie. Základní kapitál společnosti Unipetrol Services byl v březnu 2007 navýšen z původní sumy Kč na částku Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 4

5 3. Finanční a provozní ukazatele Ukazatel 2008 Struktura aktiv a pasiv (tis. Kč) Aktiva celkem Dlouhodobý majetek Oběžná aktiva Vlastní kapitál Cizí zdroje EBITDA (tis. Kč) Struktura výnosů (tis. Kč) Výkony celkem Tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb Počet pracovníků (skutečný stav k ) 235 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 5

6 4. Významné události roku Únor Proběhl průzkum spokojenosti zaměstnanců. Březen Byl vydán skupinový Etický kodex. Květen Dne proběhlo převzetí zaměstnanců od společnosti T-Systems. Červen Dne vznikla Nová organizační struktura personálního úseku vznik odboru realizační centrum a pozice personálního manažera. Červenec Dne vznikl samostatný odbor daní a došlo ke sloučení odborů vnitřní a vnější komunikace. Září Bylo zahájeno poskytování služeb společnostem CELIO, a.s. a INNO-COMP BOHEMIA, s.r.o. Říjen Proběhla IMS certifikace společností skupiny UNIPETROL. Došlo ke vzniku kompetenčního centra SAP. Listopad Byly převzaty činnosti ze společnosti PARAMO, a.s. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 6

7 5. Úvodní slovo jednatele společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. byla vytvořena v roce 2007 a zahájila činnost poskytováním administrativně podpůrných služeb společnostem skupiny UNIPETROL 100% vlastněných, v roce 2008 tuto činnost začala nabízet a rozšiřovat i pro další společnosti uvnitř i vně skupiny UNIPETROL. Kromě rozšíření portfolia zákazníků (Paramo) došlo i k rozšíření portfolia činností a k převzetí aktivit od jiných subjektů na přelomu roku 2007 a 2008 (Centrum korporátní podpory, Public relations aktivity). V roce 2008 společnost pokračovala v optimalizaci svých struktur po převzetí činností s cílem zjednodušení, unifikace a redukce nákladů. Podnikatelský záměr byl naplněn. Došlo k úspoře nákladů a rozdíl záloh bude vrácen v souladu se smlouvami SLA dle alokačního klíče společnostem nakupujícím služby podobně jako v předchozím roce. Na redukci nákladů se podílely zejména IT a osobní náklady. Kromě tohoto snížení viditelného ve výsledcích UNIPETROL SERVICES, s.r.o. bylo dosaženo efektů a redukce nákladů i u nákupů materiálu a služeb pro společnosti skupiny. Hospodaření společnosti bylo v průběhu roku stabilizované, společnost nevyužívala externí zdroje financování, cash flow bylo vyrovnané. Společnost Unipetrol Services významným způsobem přispěla i k naplnění skupinových projektů a cílů jako Certifikace Integrovaného Systému řízení, skupinová DPH, zajištění fungování cashpoolingu, dokončení projektu přes hraniční fúze společnosti Unipetrol Trade. Byla zahájena celá řada projektů v oblasti informačních technologií (např. Service Desk, SAP HR reimplementace, Datové Centrum a optimalizace využití jeho výpočetního výkonu - Virtualizace). Dále byly nově definovány některé klíčové procesy v oblasti nákupu a investic. Byl implementován model maticového řízení dle funkčních ředitelů. V průběhu roku 2009 si společnost klade za cíl: Definovat a zahájit další integraci sdílených činností ze společností skupiny UNIPETROL, Zvýšit zaměření na zákazníka, revidovat smlouvy SLA s cílem dalšího zvýšení transparentnosti, dále zjednodušit procesy, zahájit benchmarking a dále snižovat fixní náklady, Po převzetí řady činností v předchozích letech přizpůsobit změnám model podnikání a vykazování. Rok 2008 byl 2. rokem existence společnosti. Souběh optimalizace procesů, rozšíření činností na nové subjekty a zabezpečení celé řady nových projektů pro naše zákazníky kladl velké nároky na zaměstnance společnosti i zaměstnance obchodních partnerů. Děkuji všem zaměstnancům a obchodním partnerům za dobrou spolupráci a dosažené výsledky. Ing. Karel Surma Jednatel společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 7

8 6. Očekávaný vývoj, záměry a cíle Společnost je připravena pokračovat v rozšíření portfolia služeb, integraci dalších sdílených činností a tím pomoci redukovat skupině UNIPETROL náklady. V oblasti vnitřního řízení společnosti bude vedení významně posilovat zaměření na zákazníka, optimalizaci a unifikaci portfolia poskytovaných služeb a dále sjednocovat procesy. Bude využívat benchmarkingu k dalšímu zefektivňování poskytovaných služeb. Pro rok 2010 vedení společnosti dále zkvalitní a zprůhlední smlouvy SLA a přizpůsobí model podnikání a vykazování požadavku zvyšování transparentnosti. V současné době společnost působí v rámci České republiky. Základním aktivem je otevřená komunikace založená na důvěře, čestnosti a respektu vedoucí ke spokojenosti partnerů a zákazníků. 7. Statutární orgány a vedení společnosti 7.1. Jednatelé Ing. Karel Surma den vzniku funkce: Wojciech Ostrowski den vzniku funkce: Jaroslaw Serba den vzniku funkce: Vedení Ing. Ludmila Kameníčková Ing. Pavel Sláma Věra Šibravová Ing. Vladimír Balach Ing. Olga Marečková ředitelka finančního úseku ředitel úseku HSE&Q ředitelka úseku IT ředitel úseku nákupu ředitelka personálního úseku Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 8

9 8. Aktivity v oblasti životního prostředí V souladu s přijetím jednotné koncepce uplatnění a zavedení integrovaného systému řízení ve společnostech skupiny UNIPETROL byl v říjnu 2008 úspěšně certifikován integrovaný systém řízení UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Certifikaci provedla organizace Lloyďs Register Quality Assurance. Součástí certifikace bylo prověření systému řízení ochrany životního prostředí v návaznosti na požadavky normy ISO 14001, spolu s prověřením systému řízení jakosti dle ISO 9001 a systému řízení bezpečnosti dle OHSAS V oblasti ochrany životního prostředí poskytuje UNIPETROL SERVICES, s.r.o. služby pro ostatní společnosti skupiny UNIPETROL v rozsahu daném smluvními podmínkami. Mezi nejvýznamnější poskytované služby patří podpora systému řízení ochrany životního prostředí dle normy ISO 14001, řízení ochrany ovzduší, ochrany vod a horninového prostředí, nakládání s odpady a obaly, nakládání s chemickými látkami a přípravky (včetně nebezpečných látek a přípravků) a odstraňování starých ekologických zátěží. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 9

10 9. Struktura společnosti k UNIPETROL SERVICES, s.r.o. JEDNATEL A JEDNATEL B JEDNATEL C Ing. Karel SURMA Wojciech OSTROWSKI JaroslawJerzy SERBA Odbor Centrum korporátní podpory Odbor právní Odbor vnitřní a vnější komunikace Úsek finanční Úsek HSE&Q Úsek IT Úsek nákupu Úsek personální Administrátor CRP Vedoucí právního odboru Ved. odboru vnitřní a vnější komunikace Ředitel finančního úseku Ředitel úseku HSE&Q Ředitel úseku IT Ředitel úseku nákupu Ředitel personálního úseku Monika HYNKOVÁ Mgr. Milada BENEŠOVÁ Ing. Miloslav TUČEK Ing. Ludmila KAMENÍČKOVÁ Ing. Pavel SLÁMA Věra Šibravová Ing. Vladimír BALACH Ing. Olga MAREČKOVÁ Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 10

11 10. Zpráva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku Majetek společnosti Společnost UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zahájila svoji činnost 1. dubna Přehled o stavu a vývoji nehmotného, hmotného a finančního majetku podává Příloha k účetní závěrce, která je součástí této výroční zprávy. Celková výše aktiv činila 299 mil. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem došlo k nárůstu dlouhodobého majetku o 34 mil. Kč. V rámci nehmotného majetku patří mezi významné položky licence HP Service Desk a SW pro virtualizaci datového centra. Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotného majetku patří nákup HW Infrastruktura datového centra, HW datové struktury v budově GEMINI Praha a HW pro Virtualizaci datového centra Litvínov. Společnost eviduje k datu účetní závěrky drobný majetek neuvedený v rozvaze v celkové výši 30,1 mil. Kč. Společnost eviduje z titulu efektivního ukládání volných finančních prostředků v rámci systému cashpooling k datu účetní závěrky pohledávky za mateřskou společností Unipetrol ve výši 187,6 mil. Kč. Z tohoto důvodu již nejsou volné finanční prostředky ukládány jako krátkodobé cenné papíry. Celková výše vlastního kapitálu dosáhla úrovně 127 mil. Kč a je pozitivně ovlivňována výsledkem hospodaření běžného účetního období a nerozděleným ziskem minulých let. Základní kapitál společnosti je ve výši 100,2 mil. Kč. Společnost za běžné účetní období roku 2008 dosáhla hospodářského výsledku ve výši 15,3 mil. Kč. Hlavním výnosem je poskytování služeb společnostem v rámci skupiny UNIPETROL. Výnosy za tyto služby dosáhly částky 413 mil. Kč. V oblasti nákladů tvoří kromě osobních nákladů další významné položky nájemné, služby z oblasti informačních technologií, vč. oprav, udržování a nákupu drobného majetku, poradenství, telekomunikační služby a ostatní služby v celkové výši 135 mil. Kč Finanční situace V souladu se strategií skupiny UNIPETROL, jejímž cílem je optimalizace provozního financování, je společnost v rámci Smlouvy o automatickém převodu finančních prostředků zapojena do systému celoskupinového reálného cashpoolingu. Efektivním řízením peněžních toků a svými příznivými výsledky hospodaření společnost dosáhla celkového finančního výsledku hospodaření ve výši 4,9 mil. Kč. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 11

12 10.3. Cenová, úvěrová a likvidní rizika a rizika související s tokem hotovosti Základním dokumentem pro řízení rizik ve společnosti je Politika řízení finančních rizik, platná pro celou skupinu UNIPETROL. Při řízení likvidity společnost využívá především systém cashpoolingu. V souladu s uvedenou politikou nebyly v průběhu roku 2008 realizovány žádné významné zajišťovací transakce a společnost nevyužívala své prostředky či pozice ke spekulativním účelům Produkty a služby UNIPETROL SERVICES, s.r.o. zajišťovala v roce 2008 služby v oblasti finančního řízení, controllingu, účetnictví, daní, HSE&Q, informačních technologií, lidských zdrojů, nákupu a Public Relation v následujícím rozsahu. Služby v oblasti finančního řízení - tj. řízení likvidity včetně realizace platebního styku a treasury operací, řízení kreditních rizik, správu agendy všech typů pojistných smluv, činnosti v oblasti zajištění a administrace státních dotací a investičních pobídek, činnosti v oblasti rozborů, analýz a plánování v tomto rozsahu: Zajištění provozního a dlouhodobého financování Řízení kreditních rizik (CRM) Řízení hotovostních toků (Cash Flow management) Pojištění Veřejné dotace (vč. investičních pobídek) Ostatní služby finančního řízení (spolupráce při závěrkách a účetních auditech; tvorba finančních předpisů pro společnosti; zajištění archivace spravovaných dokumentů a dat) Služby v oblasti controllingu - tj. podpora manažerského rozhodování pomocí plánování, usměrňování a kontroly činností souvisejících s alokací přímých i nepřímých nákladů, výnosů, případně se změnami ve struktuře majetku organizace: Rozbory, analýzy a plánování v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu Zpracování a příprava controllingových reportů a dokumentů Plánování cash flow Zpracování controllingových dat v systému Hyperion dle zadání zákazníků Sledování vybraných KPI s Zpracování statistických výkazů pro jednotlivé zákazníky Služby v oblasti účetnictví - tj. vedení účetnictví firmy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky a podle českých a mezinárodních účetních standardů v tomto rozsahu: Zpracování účetní závěrky dle mezinárodních účetních standardů na kvartální bázi Vedení účetnictví Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 12

13 Zpracování měsíčních účetních závěrek a měsíčních účetních výkazů dle českých i mezinárodních účetních standardů Zpracování měsíčních účetních výkazů dle mezinárodních účetních standardů v nekonsolidované podobě Zpracování roční účetní závěrky dle českých a mezinárodních standardů v plném rozsahu Zajištění a koordinace auditorských prací v oblasti účetního auditu na kvartální i roční bázi včetně interního auditu Plnění veškerých požadavků v oblasti účetnictví na poskytování podkladů a informací pro vyšší konsolidační jednotku Koordinace a příprava podkladů pro řádné a mimořádné inventury majetku a závazků společnosti Řízení inventarizačního procesu Kontrolní a poradenská činnost v oblasti účetnictví Tvorba vnitropodnikové účetní legislativy Příprava dokladů k archivaci v souladu se zákonem a vnitropodnikovou legislativou Zpracování Zprávy o vztazích Spolupráce na tvorbě Výroční zprávy, kontrola finančních dat, zajištění auditu Výroční zprávy Služby v oblasti daní - tj. poskytování služby v oblasti daňové agendy v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky v tomto rozsahu: Zpracování veškerých daňových přiznání v ČR Vedení a správa příslušných daní dle zákonných povinností Zpracovaní veškerých daňových výkazů (srážková daň, daň z příjmu, souhrnné hlášení k DPH, vrácení DPH ze zahraničí, oznámení o platbách fyzickým osobám dle zák. č. 337/92 Sb.) Zastupování a zajišťování styku se správními orgány v daňové oblasti Kontrolní a poradenská činnost v oblasti daní Tvorba vnitřní daňové legislativy Odeslání výkazu INTRASTAT a zastupování skupiny pro DPH v oblasti týkající se tohoto statistického vykazování Zajištění vyúčtování pracovních cest a ostatních náhrad zaměstnancům společnosti Služby v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti jakosti (HSE&Q) - tj. zajištění vyřizování všech zákonných povinností, zpracování dokumentací, kontrolní a auditivní činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, prevence závažných havárií, bezpečnosti přepravy nebezpečných věcí (dohody ADR, RID), ochrany životního prostředí, likvidace ekologických zátěží, zavedení a správa systémů řízení dle ISO 9001, 14001, 0HSAS a certifikace výrobků dle následujícího rozsahu: Zastupování společnosti v projektových týmech, před úřady, autoritami Poradenství, propagace, reporting, řešení dotazů, stížností Trénink/Výchova a výcvik Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 13

14 Běžná kontrolní činnost (pravidelná i nepravidelná), kontroly v rámci investiční výstavby, údržby a sanačních prací Interní a externí audity podle norem ISO Externí kontroly úřadů a certifikačních organizací v oblasti HSE&Q Tvorba metodiky vyšetřování, hlášení MU, vyšetřování MU v oblasti HSE&Q a zajištění nápravných opatření Tvorba a správa dokumentace HSE&Q Zákonné evidence - vody, odpady, PCB, freony, ovzduší, obaly, IRZ, CHLaP, statistická hlášení, metrologie, přeprava NV Poplatková hlášení / přiznání Tvorba OŘN a N-norem HSE&Q, Správa a řízení OŘN Tvorba technických norem a specifikací výrobků, výrobkové dokumentace Povolovací procesy - vody, ovzduší, odpady, sanace, pracovní prostředí, EIA, Integrované povolování, povolení na práci Posuzování interní a externí dokumentace - projektová a provozní dokumentace, studie, investiční plány, technologické změny, OŘN, ČSN, ISO, EN Analýzy a řízení rizik v oblasti HSE&Q Zavádění, udržování, přezkoumání a vývoj IMS, včetně dokumentace IMS (mapa procesů, základní specifikace procesů.) Metrologie Zkušebnictví, zařazení výrobku dle celního sazebníku Klasifikace chemických látek a REACH Odborná spolupráce na výběru dodavatelů, stanovení smluvních podmínek Posouzení podmínek pro uzavření nájemního vztahu Metodika ochrany utajovaných informací a kategorie zvláštních skutečností Podpora procesů hospodářských opatření pro krizové stavy a kritické infrastruktury státu Koordinace činností z TRINS systém a republikové centrum Staré ekologické zátěže Služby v oblasti informačních technologií - tj. zajišťování správy a vývoje aplikací, systémové infrastruktury, komunikační infrastruktury a podpory koncových uživatelů v tomto rozsahu: IT management PC kancelář Tisk a kopírování Aplikace pro řízení podniku Uživatelské aplikace Mobilní telefony ASŘTP Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 14

15 Služby v oblasti lidských zdrojů - tj. zajištění služeb oblasti personalistiky, zpracování mezd a zajištění programů vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v tomto rozsahu: Plánování lidských zdrojů a controlling Nábor zaměstnanců Personální dokumentace a administrativa, správa a údržba personálního systému Řízení výkonnosti a odměňování, hodnocení funkcí Benefity Zdravotní péče o zaměstnance Kariérový rozvoj, hodnocení zaměstnanců Vzdělávání plánování a organizace Zaměstnanecké vztahy Ukončení pracovního poměru Vztahy s odbory, kolektivní vyjednávání Zpracování mezd Správa organizační struktury Správa a vydávaní vnitřních předpisů z oblasti HR Inspekce, kontroly Služby v oblasti nákupu - tj. poskytování služeb v oblasti nákupu v tomto rozsahu: Nákup a dodávka - do skladu, spotřeby a nebo výroby (chemikálie, energetické suroviny, zemní plyn, technické plyny, ND, spotřební režijní materiály, obaly) Nákup Služeb Údržby výrobního zařízení Údržby nevýrobního zařízení IT služeb a materiálu Marketing trhu v poskytovaných službách Realizace poptávkového a výběrového řízení Kompletace obchodních případů (příprava a realizace objednávky smlouvy vč. zajištění dodávky zboží a zavedení v SAP systému) Správa kmenových záznamů Zajištění reportingu nákupu (BW) Vedení databáze a hodnocení dodavatelů Správa vratných obalů Služby v oblasti PR - tj. poskytování služeb v oblasti interní komunikace a vnějších vztahů v tomto rozsahu: Interní komunikace Zabezpečení toku informací od vedení společnosti ke všem skupinám zaměstnanců a zpětné vazby pro vedení společnosti Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 15

16 Zajištění distribuce a prezentace informací prostřednictvím kanálů interní komunikace Zajištění pravidelných, cílených, přesných a aktuálních informací prostřednictvím elektronických médií (intranet, elektronická pošta, atp.), rozhlasu, novin, letáků nebo osobních meetingů s top managementem Oblast vnějších vztahů Externí komunikace Zastupování před médii Reklama a sponzoring Program sociální odpovědnosti (CSR) Dodržování korporátní identity Zajišťování veletrhů a výstav Akce pro zaměstnance, odbornou a laickou veřejnost Nadále je společnost připravena poskytovat výše zmíněné služby event. přizpůsobit v rámci možností jednotlivé oblasti a služby dle požadavků zákazníka. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 16

17 11. Zpráva o auditu Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 17

18 Výroþní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 18

19 12. Ú etní záv rka Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 19

20 12.1. Rozvaha ROZVAHA v plném rozsahu (v celých tisících K ) 0 ís.. IKF Rok M síc I O Název a sídlo ú etní jednotky: UNIPETROL SERVICES,s.r.o. Záluží Litvínov Ozna ení AKTIVA B žné ú etní období Min. ú. obd. Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek I. Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Jiný dlouhodobý nehmotný majetek II. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek III. Dlouhodobý finan ní majetek Podíly v ovládaných a ízených osobách - C. Ob žná aktiva I. Zásoby Materiál II. Dlouhodobé pohledávky Dlouhodobé poskytnuté zálohy Odložená da ová pohledávka III. Krátkodobé pohledávky Pohledávky z obchodních vztah Pohledávky - ovládající a ídící osoba Stát - da ové pohledávky Krátkodobé poskytnuté zálohy Dohadné ú ty aktivní IV. Krátkodobý finan ní majetek Peníze Ú ty v bankách Krátkodobé cenné papíry a podíly D. asové rozlišení Náklady p íštích období P íjmy p íštích období Kontrolní íslo Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 20

21 Ozna ení PASIVA B žné ú etní období Minulé ú etní období PASIVA CELKEM A. Vlastní kapitál I. Základní kapitál Základní kapitál II. Kapitálové fondy - III. Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond / Ned litelný fond IV. Výsledek hospoda ení minulých let Nerozd lený zisk minulých let Neuhrazená ztráta minulých let V. Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+/-) B. Cizí zdroje I. Rezervy Ostatní rezervy II. Dlouhodobé závazky - III. Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky IV. Bankovní úv ry a výpomoci - C. asové rozlišení Výdaje p íštích období 16 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 21

22 12.2. Výkaz zisku a ztráty Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 22

23 12.3. Cash flow P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) období kon ící k (v tisících K ) UNIPETROL SERVICES, s.r.o. I O: Litvínov-Záluží Litvínov Období do P. Po áte ní stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost) Z. Výsledek hospoda ení z provozní innosti p ed zdan ním A.1. Úpravy o nepen žní operace A.1.1. Odpisy stálých aktiv A.1.2. Zm na stavu : A1.2.1 Zm na stavu oce ovacího rozdílu A1.2.2 Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti A.1.5. Nákladové a výnosové úroky A.1.4. Opravy o ostatní nepen žní operace A.* istý provozní pen žní tok p ed zm nami pracovního kapitálu A.2. Zm na stavu pracovního kapitálu A.2.1. Zm na stavu pohledávek a asového rozlišení aktiv A.2.2. Zm na stavu závazk a asového rozlišení pasív A.2.3. Zm na stavu zásob 26 A.** istý provozní pen žní tok p ed zdan ním a mimo ádnými položkami A.3. Vyplacené úroky A.4. P ijaté úroky A.5. Zaplacená da z príjm za b žnou innost A.7. Ostatní finan ní p íjmy a výdaje A.8. P ijaté dividendy a podíly na zisku A.*** istý pen žní tok z provozní innosti Pen žní toky z investi ní innosti B.1. Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv B.1.1 Nabytí dlouhodobého hmotného majetku B.1.2 Nabytí dlouhodobého nehmotného majetku B.1.3 Nabytí dlouhodobého finan ního majetku B.2. P íjmy z prodeje stálých aktiv B.2.1 P íjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku B.2.2 p íjmy z prodeje dlouhodobého finan ního majetku B.3. P j ky a úv ry sp ízn ným osobám B.*** istý pen žní tok z investi ní innosti Pen žní toky z finan ních inností C.1. Zm na stavu závazk z financování C.2. Dopady zm n vlastního kapitálu C.2.1. Pen žní zvýšení základního kapitálu C.2.2. Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m C.2.3. Další vklady pen žních prost edk spole ník C.2.4. Úhrada ztráty spole níky C.2.5. P ímé platby na vrub fond C.2.6. Vyplacené dividendy C.*** istý pen žní tok z finan ní innosti F. istá zm na pen žních prost edk a pen žních ekvivalent R. Kone ný stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent 502 Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 23

24 12.4. P ehled o zm nách vlastního kapitálu Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 24

25 12.5. P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK 2008 Název spole nosti: UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Sídlo spole nosti : Litvínov, Záluží 1, Právní forma: spole nost s ru ením omezeným I : Výro ní zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 25

26 Obsah: Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 26

27 Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 27

28 1. OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Založení a charakteristika společnosti UNIPETROL SERVICES, s.r.o. (dále jen Společnost ) je česká právnická osoba, která vznikla dne 26. října 2006 a sídlí v Litvínově, Záluží 1, PSČ , Česká republika, IČ Společnost zahájila svoji činnost Hlavní činností Společnosti je činnost v oblasti treasury a cash managementu, řízení kreditních rizik, činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software, zpracování dat, služby databank a správa sítí, služby v oblasti personalistiky a mzdové agendy, zajištění služeb v oblasti administrativní podpory a oblast nákupu. Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Účetní závěrka Společnosti je sestavena k 31. prosinci Jediným společníkem je akciová společnost UNIPETROL, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ Společnost je součástí konsolidačního celku UNIPETROL, a.s. Od května 2005 je většinovým akcionářem společnosti UNIPETROL, a.s. společnost Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 1.2 Změny a dodatky v obchodním rejstříku v uplynulém účetním období V účetním období nedošlo k žádným změnám. Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 28

29 1.3 Organizační struktura společnosti 1.4 Identifikace skupiny Společnost je součástí skupiny UNIPETROL, sdružující společnosti zaměřující se na podnikání v oblasti petrochemického a rafinérského průmyslu, který pro účetní období roku 2008 tvoří následující společnosti: UNIPETROL, a. s ALIACHEM Vervaltungs GmbH* Aliapharm GmbH* BENZINA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. HC LITVÍNOV, a. s. CHEMAPOL (Schweiz) AG PARAMO, a. s. PETROTRANS, s.r.o. POLYMER INSTITUTE BRNO, spol. s r.o. UNIPETROL TRADE a.s. UNIPETROL AUSTRIA HmbH UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH* Výzkumný ústav anorganické chemie, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIRAF SLOVENSKO, s.r.o. Butadien Kralupy a.s. * fúze ke dni , nástupnická společnost UNIPETROL DEUTSCHLAND GmbH 1.5 Statutární orgán společnosti Funkce Jednatel Jednatel Jednatel Jméno Karel Surma Wojciech Ostrowski Jaroslaw Serba Výroční zpráva UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 29

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2015 ( v tisících K ) Obchodní firma a sídlo AL INVEST B idli ná, a.s. Identifika ní íslo Bruntálská 167 793 51 B idli ná 273 76 184 eská republika Ozna. A K T I

Více

předseda představenstva

předseda představenstva PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 1 OBECNÉ INFORMACE O ÚČETNÍ JEDNOTCE 1.1 Založení a charakteristika společnosti Název účetní jednotky: Bytové družstvo Sulova Sídlo účetní jednotky: Praha, Zbraslav,

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE KE DNI 31. 12. 2015 Obchodní firma: Sídlo: Právní forma: Agro ZPMA s.r.o. Zámecká 83/1, 793 95 Město Albrechtice Společnost s ručením omezeným IČ: 025 27 804 Příloha roční

Více

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno

hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, , Brno E hkjhkjlhjk Ginkgo daně s.r.o., Maničky 5, 616 00, Brno zapsána v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 84913, IČ: 03453600 TEL./FAX: 541 241 940, 541 212 066 GSM: 602 512 770, 603 290 439 E-MAIL:

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.216 v tis. Kč 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce je sestavena

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Chemin a.s. ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty Tato příloha k účetní závěrce

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: East Building, s.r.o. 0 1 8 0 3 0 9 5 2014 12 27432912 Antala Staška 510/38 14000 PRAHA

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností ALIVO a.s. Křemencova 4/175, Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a ztráty

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek

Brutto Korekce Netto Netto a b c AKTIVA CELKEM B. Dlouhodobý majetek ROZVAHA Rozvaha Úč POD 1-01 účetní jednotka doručí v plném rozsahu účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání k 31.12. 2008 Název a sídlo účetní jednotky za daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015

VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p Zlechov IČ Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 VINAŘSTVÍ JAKUBÍK a.s. Zlechov č.p. 538 687 10 Zlechov IČ 293 80 634 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2015 Vyhotoveno dne: Podpis statutárního orgánu účetní jednotky: Osoba odpovědná

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty

5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty Výroční zpráva 2015 5. Významné položky rozvahy a výkazu zisku a ztráty 5.1. Dlouhodobý majetek a) Dlouhodobý nehmotný majetek: Pořizovací hodnota Zřizovací výdaje Software Software do 60 TCZK Audiovizuální

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I.

ROZVAHA. v plném rozsahu. (v celych tisících Kc) ˇ. ATM a.s. Nad Rybníkem 134 Praha AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.I. ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 3..4 (v celych tisících Kc) ˇ I 6 4 9 4 8 7 4 9 ATM a.s. Název a sídlo ú etní jednotky Nad Rybníkem 34 Praha 9 9 AKTIVA B žné ú etní období Minulé ú. období a b c AKTIVA

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014

Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 IN STORE MEDIA Praha a.s. Ke Krči 26 147 00 Praha 4 Braník DIČ CZ26177757 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 Odesláno dne: Podpis statutárního orgánu Osoba odpovědná za účetnictví

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. 2007 2 Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SPOLEČNOSTI... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 4 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 5 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 6 5. ÚVODNÍ SLOVO JEDNATELE SPOLEČNOSTI... 7 6. OČEKÁVANÝ

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu)

Příloha k účetní závěrce za rok 2014. pro podnikatele. (v plném rozsahu) Příloha k účetní závěrce za rok 2014 pro podnikatele (v plném rozsahu) I. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky: Sídlo: Bobrava a.s. IČ: 607 47 668 Právní forma: Rozhodující předmět

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ASTUR Jeseník, s. r. o. 790 01 Jeseník, Palackého 148 IČ 268 23 209 Příloha k účetním výkazům k 31. 12. 2006 Uspořádání a obsahové vymezení přílohy k účetní závěrce uvádí Vyhláška č. 500/2002 Sb., v 39.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu (V celých tisících Kč) Příloha k přiznání k dani z příjmů právnických osob ke dni ROZVAHA v plném rozsahu 31.12.213... (V celých tisících Kč) Rok Měsíc IČ Název účetní jednotky VHV-OPUS, a.s. Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát

Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát Doplňující údaje k Rozvaze a Výkazu zisků a ztrát 1. Položky významné pro hodnocení majetkové a finanční situace společnosti Doměrky daně z příjmů za minulá účetní Za rok 2013 plánuje společnost podat

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k

Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k Rozvaha obchodní společnosti v souladu s českou legislativou, k 31.12.2011 tis. Kč AKTIVA CELKEM 703 000 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 B. louhodobý majetek 403 000 B. I. louhodobý nehmotný

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek

Směrná účtová osnova. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni

Příloha k účetní závěrce ke dni Collegium Marianum Týnská škola s.r.o. Vodičkova 700/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2013 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská škola s.r.o.

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) IČ Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2015 (v celých tisících Kč) IČ 40 23 19 09 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více