ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 648 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu I. ÚVOD Ve svém sdělení o globálním přístupu k migraci a mobilitě 1 ze dne 18. listopadu 2011 Komise zdůraznila, že ke strategickým prvkům vnější migrační politiky EU patří podpora a usnadňování mobility. Vzhledem k tomu, že se mobilita týká rozsáhlé skupiny osob, např. krátkodobých návštěvníků, turistů, studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů či rodinných příslušníků na návštěvě, zaujímá v rámci globálního přístupu EU důležité místo. S mobilitou úzce souvisí vízová politika. V roce 2011 vydaly členské státy, které udělují schengenská víza, přibližně 12 milionů krátkodobých víz, a vízová politika je tak zásadním prvkem každé prozíravé politiky v oblasti mobility. V reakci na historické události v jižním Středomoří navrhla Evropská komise ve svém sdělení ze dne 24. května 2011 zahájit se zeměmi uvedené oblasti dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti. Výsledkem tohoto dialogu by mohla být partnerství v oblasti mobility ustavená s Egyptem, Marokem, Tuniskem a Libyí. Rada v různých složeních, mj. na zasedání Evropské rady dne 24. června 2011, tento přístup podpořila. Doporučení této zprávy by měla brát v úvahu i tento vývoj. Předmětem této zprávy je v prvé řadě provádění místní schengenské spolupráce. Zpráva pak představuje jednak doporučení, jak tuto spolupráci rozšířit a zdokonalit, jednak doporučení, jež se zaměřují na určité regionální aspekty, jako je konzulární zastoupení, jež souvisí s dalšími prioritami navrženými ve sdělení o globálním přístupu. II. MÍSTNÍ SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE OBECNÉ POZNÁMKY Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) 2 vstoupilo v platnost dne 5. října 2009 a je použitelné od 5. dubna Vízový kodex je přepracováním stávajících právních předpisů ohledně postupů a podmínek pro udělování krátkodobých víz (tj. víz v případě krátkých pobytů, jejichž délka nepřesáhne 90 dní během období 180 dní, a letištních průjezdních víz). Byly vypracovány pokyny k praktickému uplatňování vízového kodexu podle článku 51 vízového kodexu: dne 19. března 2010 bylo přijato rozhodnutí Komise K(2010) 1620 v konečném znění, kterým se stanoví Příručka pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v udělených vízech 3 určená konzulárním pracovníkům, kteří vyřizují žádosti o víza, a v červnu 2010 bylo přijato rozhodnutí Komise K(2010) 3667 v konečném znění o Příručce KOM(2011) 743 v konečném znění. Úř. věst. L 243, , s. 1. K(2010) 1620 v konečném znění ve znění K(2011) 5501 v konečném znění ( ). CS 2 CS

3 pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci 4, jež je určena orgánům odpovědným za organizaci konzulárních služeb a orgánům zapojeným do místní schengenské spolupráce. Ustanovení vízového kodexu všeobecně platí pro všechny konzuláty 5 členských států. Vzhledem k místním rozdílům však normotvůrci uznali, že je třeba zajistit soudržnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí na místní úrovni, tak aby byla obecná právní ustanovení uplatňována harmonizovaným způsobem a byly zohledněny místní okolnosti: Pro harmonizované uplatňování společné vízové politiky a pro náležité hodnocení migračních nebo bezpečnostních rizik je klíčová místní schengenská spolupráce. Vzhledem k místním rozdílům by měly diplomatické mise a konzulární úřady členských států posoudit praktické uplatňování jednotlivých právních ustanovení na jednotlivých místech, za účelem zajištění harmonizovaného uplatňování zákonných ustanovení s cílem zamezit spekulativnímu podávání žádostí o víza ( visa shopping ) a odlišnému zacházení s žadateli o víza (18. bod odůvodnění vízového kodexu). Jako místní okolnosti se chápou jednak aspekty, jež se odvíjejí od právního a správního systému hostitelské země (např. doklady o zaměstnání), jednak specifika různých kategorií žadatelů, např. z hlediska migračního tlaku v dané třetí zemi. Článek 48 vízového kodexu stanoví právní rámec pro místní schengenskou spolupráci i rozdělení úkolů. Tyto úkoly se týkají zejména posuzování potřeby harmonizovaného seznamu podpůrných dokladů, které mají žadatelé v příslušné zemi předložit, společných kritérií pro fakultativní osvobození určitých kategorií žadatelů od vízových poplatků, jednotnosti údajů poskytovaných žadatelům o vízum a výměny náležitých informací mezi konzuláty členských států v daném místě. Místní schengenská spolupráce je kolektivním úkolem, za který společně odpovídají konzuláty členských států a Komise (zpravidla prostřednictvím delegací EU). Útvary Komise vyzvaly v březnu 2010 všechny vedoucí delegací EU, aby určili kontaktní místo (tj. aby jmenovali mezi zaměstnanci kontaktní osoby) pro koordinaci místní schengenské spolupráce. Úkolem Komise je svolávat schůzky v rámci místní schengenské spolupráce a dbát na jednotnost zpráv z těchto schůzek. Komise rovněž zodpovídá za vypracování výročních zpráv podle konzulární působnosti jednotlivých členských států. Koordinace místní schengenské spolupráce není ve všech místech stejně náročná: závisí mimo jiné na tom, kolika členských států se týká, zda existují konzuláty, jež udělují víza i jinde než v hlavním městě, a zda státní příslušníci hostitelské země podléhají vízové povinnosti. Je třeba upozornit i na skutečnost, že ve 22 třetích zemích 6 nemá konzulát žádný členský stát (a místní schengenská spolupráce je tudíž bezpředmětná), a že na 31 místech nejsou delegace EU (a Komise tudíž není o situaci ohledně místní schengenské spolupráce informována). Podle vízového kodexu (čl. 48 odst. 5 druhý pododstavec) je třeba pro každou konzulární působnost jednotlivých členských států vypracovat výroční zprávu a předložit ji Evropskému K(2010) 3667 v konečném znění. Pro zjednodušení se v celém textu používá pojem konzulát jak pro konzulární úřady, tak diplomatické mise členských států. Státní příslušníci 17 těchto zemí podléhají vízové povinnosti, na státní příslušníky zbylých pěti zemí se tato povinnost nevztahuje. CS 3 CS

4 parlamentu a Radě. Vzhledem ke klíčové úloze místní schengenské spolupráce při harmonizovaném provádění společné vízové politiky a na základě dosavadních zkušeností je cílem této zprávy dříve než Komise předloží v roce 2013 a 2014 hodnocení podle článku 57 vízového kodexu posoudit fungování místní schengenské spolupráce od začátku používání kodexu a představit doporučení, jak tuto spolupráci zlepšit. Metodika V březnu 2011 a 2012 byl delegacím EU zaslán vzor výroční zprávy poskytované podle konzulární působnosti jednotlivých členských států. Vzor obsahoval klíčové body, na něž je třeba se zaměřit. Zprávy se měly vztahovat na období od dubna 2010 do března 2011 a od dubna 2011 do března V roce 2011 bylo předloženo 70 zpráv a do července 2012 bylo těchto zpráv předloženo 71. Z různých důvodů nebylo v obou obdobích předloženo přibližně 50 zpráv: buď nebylo určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci nebo se kontaktní místa do této spolupráce aktivně nezapojovala (přibližně 30 delegací EU); v jiných případech nedošlo ke spolupráci podle vízového kodexu z toho důvodu, že v daném místě byl pro udělování víz zastoupen pouze jeden či dva členské státy (27 míst) nebo že státní příslušníci hostitelské země nepodléhají vízové povinnosti a byl vydán pouze velmi malý počet víz. Dalším důvodem byla absence spolupráce mezi členskými státy. III. POSOUZENÍ FUNGOVÁNÍ MÍSTNÍ SCHENGENSKÉ SPOLUPRÁCE 1. Začátek uplatňování nového právního rámce pro místní schengenskou spolupráci Koordinační úlohu Komise v rámci místní schengenské spolupráce vykonávají delegace EU. Kontaktní místa pro místní schengenskou spolupráci obdržela poté, co byla určena, základní soubor častých otázek k vízovému kodexu, místní schengenské spolupráci a vykonávaným úkolům. Kontaktní místa mají přístup k příručkám k vízovému kodexu a jiným podstatným informacím na stránkách CIRCA 7. Informace o činnosti předkládá v rámci příslušných útvarů Komise, Evropského parlamentu a Rady oddělení vízové politiky při GŘ pro vnitřní věci, jež rovněž slouží jako asistenční služba poskytující přímou a operativní podporu delegacím EU. Celkově si kontaktní místa stěžují na nedostatek strukturované odborné přípravy zaměřené jednak konkrétně na vízový kodex, jednak obecně na společnou vízovou politiku. Tímto je samozřejmě třeba se v budoucnu zabývat. Během sledovaného období připravilo GŘ pro vnitřní věci v rámci seminářů, jež organizovalo GŘ pro vnější vztahy a později Evropská služba pro vnější činnost, obecné prezentace pro pracovníky vysílané do zahraničí. Z posouzení dále vyšlo najevo, že konzuláty členských států nebyly s novým právním rámcem dostatečně obeznámeny, přičemž podle některých z nich budou předtím, než bude možné provést posouzení potřeby harmonizace na místní úrovni nebo vypracovat výroční zprávu, zapotřebí pokyny od jejich ústředních orgánů. 7 CIRCA: Communication Information Resource Centre Administrator (správce centra komunikačních a informačních zdrojů), internetová aplikace pro výměnu informací. CS 4 CS

5 2. Schůzky v rámci místní schengenské spolupráce Obecně se schůzky konají každé dva měsíce, v případě potřeby i častěji. Schůzkám v současné době předsedají delegace EU samy nebo společně s rotujícím předsednictvím. Pouze v rámci několika územních působností předsedá schůzkám členský stát sám, bylo-li určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci. Toto sdílení úkolů nebo pověření těmito úkoly upravuje čl. 48 odst. 4 vízového kodexu. Účast na schůzkách je podle všeho vesměs uspokojivá. Kladně hodnocena je, zdá se, i kontinuita, kterou zajišťuje zapojení delegací EU. Navzdory ustanovením vízového kodexu (čl. 48 odst. 6) a pokynů stanovených v druhé příručce (část II, bod 4.2) jsou na schůzky systematicky zváni i zástupci členských států, které neuplatňují společnou vízovou politiku. Na druhou stranu není jasné, zda je povinnost systematicky zvát rovněž přidružené státy a tři členské státy, které společnou vízovou politiku dosud neuplatňují, plně dodržována v rámci všech územních působností. Společné zprávy jsou vypracovávány, často jim však chybí praktické závěry, které by vedly k následným opatřením reagujícím na probírané otázky. Většina kontaktních míst pro místní schengenskou spolupráci systematicky předává zprávy Komisi a počítá s tím, že je konzuláty členských států předávají svým ústředním orgánům, jak stanoví čl. 48 odst. 5 vízového kodexu. Zprávy však členským státům vždy bohužel předány nejsou, z čehož vyplývá, že členské státy informace o příslušných závěrech či o vznesených otázkách neobdrží anebo obdrží jiné znění, než které je k dispozici na místní úrovni a které je sdíleno s Komisí. Proto jsou poznatky o tom, jak je vízový kodex skutečně uplatňován, nadále velmi rozptýlené a stížnosti třetích zemí není možné náležitým způsobem řešit. 3. Konkrétní praktické úkoly, jež mají být v rámci místní schengenské spolupráce vykonávány 3.1. Posouzení potřeby harmonizovat seznam podpůrných dokladů V této počáteční fázi provádění vízového kodexu je práce na seznamech podpůrných dokumentů jedním z nejdůležitějších úkolů místní schengenské spolupráce, jenž má na žadatele o vízum a místní orgány nejviditelnější dopad. Přesto bylo do července 2012 (tj. více než 2 roky po začátku používání kodexu) přijato pouze pět prováděcích rozhodnutí Komise ohledně sedmi případů místní schengenské spolupráce (Bosna a Hercegovina, Čína, Egypt, Chile, Indonésie, Kazachstán, Nigérie, Nikaragua, Saúdská Arábie, Spojené království, Srí Lanka, Turecko a Vietnam); pokročilo se při přípravě místní schengenské spolupráce v dalších 18 případech po celém světě. Většího pokroku se nedosáhlo z různých důvodů: nechuť části členských států na místní úrovni, jež si zřejmě nejsou vědomy právní povinnosti provést toto posouzení; nedostatečné povědomí konzulátů některých členských států o provádění společné vízové politiky; zastoupení pouze jednoho či dvou členských států, takže harmonizace zjevně ztrácí na významu; státní příslušníci hostitelské země nepodléhají vízové povinnosti, tudíž se má za to, že harmonizace není nutná. Většina z 30 případů místní schengenské spolupráce, kde byl tento úkol splněn, má jedno společné: v těchto místech vynaložily delegace EU značné zdroje na koordinační činnost v úzké spolupráci s konzuláty členských států. CS 5 CS

6 3.2. Výměna informací ohledně fakultativního osvobození od vízových poplatků a posouzení potřeby společných kritérií Podle čl. 16 odst. 5 mohou členské státy osvobodit od vízového poplatku tři konkrétní skupiny osob 8. S cílem jednak zajistit harmonizované používání fakultativních osvobození od vízového poplatku v rámci stejné konzulární působnosti, jednak zamezit nerovnému zacházení s žadateli o víza a spekulativnímu podávání žádostí o víza ( visa shopping ) obsahuje čl. 16 odst. 5 poslední pododstavec toto ustanovení: členské státy se v rámci místní schengenské spolupráce zaměří na harmonizaci uplatňování těchto výjimek. Podle čl. 48 odst. 1 se za tímto účelem v rámci místní schengenské spolupráce posuzuje potřeba vypracovat zejména:. b) společná kritéria pro posuzování žádostí, pokud jde o výjimky z povinnosti uhradit vízový poplatek podle čl. 16 odst. 5. Toto posouzení bylo provedeno na většině míst a je příliš brzy hodnotit rozsah, v jakém může rozdílné uplatňování těchto ustanovení ze strany členských států vést ke spekulativnímu podávání žádostí o víza. Přestože se však konzuláty členských států v daném místě na potřebě této harmonizace shodují, nelze ji převést do praxe, jelikož se o fakultativním osvobození od vízových poplatků v některých členských státech rozhoduje na centrální úrovni. Tuto otázku je třeba do budoucna řešit Výměna informací o vízovém poplatku hrazeném v místní měně a posouzení potřeby harmonizace Ustanovení čl. 16 odst. 7 druhého pododstavce zní: Je-li vízový poplatek hrazen v jiné měně, než je euro, výše poplatku hrazená v této měně se stanoví a pravidelně přezkoumává za použití referenčního směnného kursu eura stanoveného Evropskou centrální bankou. Hrazená částka může být zaokrouhlena a konzuláty v rámci místní schengenské spolupráce zajistí, aby byly účtovány podobné poplatky. V rámci 25 různých územních působností po celém světě byl proveden průzkum, jehož výsledky odhalily až o 26 % rozdílnou výši vízového poplatku hrazeného v místní měně. V některých místech existují důkazy, že rozdíly ve výši účtovaných poplatků vedly ke spekulativnímu podávání žádostí o víza. Provádět pravidelný přezkum je obzvlášť obtížné, jelikož konzuláty některých členských států nejsou oprávněny odchýlit se od směnných kursů, jež byly pro konzulární poplatky zahraničních zastupitelských úřadů stanoveny centrálně Společný informační list V zájmu harmonizované, soudržné a transparentní komunikace by měl být v rámci místní schengenské spolupráce vypracován společný informační list, jenž bude obsahovat informace o různých typech víz, postupech a podmínkách vztahujících se k žádostem o udělení víza apod. (čl. 48 odst. 2). V některých místech byly společné informační listy vypracovány a v jiných se na nich pracuje. V dalších místech panuje přesvědčení, že je zbytečné tyto listy vypracovávat, jelikož členské státy již poskytují všechny náležité informace. 8 Děti ve věku 6 12 let; držitelé diplomatických a služebních pasů; osoby do věku 25 let, které se účastní akcí organizovaných neziskovými organizacemi. CS 6 CS

7 3.5. Výměna informací Obecně představuje výměna informací hlavní náplň schůzek v rámci místní schengenské spolupráce. Body jednání sahají od záležitostí spojených s místními podmínkami přes jednotlivé případy podvodu po otázky výkladu vízového kodexu a výměnu měsíčních statistik. Obzvláště důležitý je přezkum možných výkyvů číselných údajů, včetně počtu udělených víz pro více vstupů, a porovnání míry zamítnutých žádostí o vízum Úkoly pro místní schengenskou spolupráci v příštím sledovaném období O budoucích úkolech se zmiňovalo jen několik málo zpráv, z nichž některé uváděly pokračující harmonizaci postupů, jiné jmenovaly zavádění Vízového informačního systému. IV. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Potenciál právního rámce pro strukturovanou místní schengenskou spolupráci se zapojením Komise nebyl zatím plně využit. Z výsledků dosažených v některých klíčových místech však vyplývá, že místní schengenská spolupráce přispívá k větší harmonizaci při provádění společné vízové politiky, a potažmo i ke způsobu, jakým žadatelé o vízum a místní orgány v praxi vnímají politiku zajišťující rovné a spravedlivé zacházení. K efektům zdokonalené místní schengenské spolupráce patří větší věrohodnost společné vízové politiky EU, hmatatelný přínos pro státní příslušníky třetích zemí a v dlouhodobém horizontu i snížení tlaku na uzavírání dohod o zjednodušení vízového režimu. Cílem níže navržených opatření a doporučení je jednak místní schengenskou spolupráci dále zlepšit, jednak zajistit, aby byly klíčové úkoly vykonávány na všech místech s plným využitím jejich potenciálu. S přihlédnutím k omezením zdrojů v rámci delegací a v souladu se stávajícími správními ujednáními budou následující doporučení prováděna pouze při delegacích se stejným nebo vyšším počtem zaměstnanců než v minulých letech. (a) Úloha delegací EU: během období byly klíčové úkoly v rámci místní schengenské spolupráce plněny zaměstnanci rostoucího počtu delegací EU. Pracovní zátěž zaměstnanců delegací zůstane v souvislosti s místní schengenskou spoluprací stejná, přičemž v centru zájmu budou stát prioritní země, jako jsou země evropské politiky sousedství a strategičtí partneři EU. K lepšímu fungování místní schengenské spolupráce přispěje sdílení zátěže s velvyslanectvími a konzuláty členských států v těchto zemích, v prioritních zemích musí být (pokud se tak již nestalo) určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci, kontaktní místo by mělo být aktivním článkem místní schengenské spolupráce a mít při předsedání schůzkám vedoucí postavení, a zajišťovat tak kontinuitu a soudržnost spolupráce. Přihlížet by se přitom mělo ke sdílení zátěže se členskými státy: pokud např. delegace EU nemá dostatek příslušného personálu k plnění úkolů spojených s místní schengenskou spoluprací, měl by být těmito úkoly pověřen členský stát, CS 7 CS

8 v příslušných případech je třeba zlepšit koordinaci s místní schengenskou spoluprací fungující v místech mimo hlavní město, přičemž konzulát členského státu by případně mohl mít úlohu místního koordinátora, v příslušných případech by delegace EU měla ve spolupráci s konzuláty členských států posoudit, zda je nutné rozšířit konzulární zastoupení v dané hostitelské zemi, a případně prozkoumat, jak to nejlépe provést (např. návrhem zřídit společná střediska pro podávání žádostí). Toto bude nabývat na významu zejména s ohledem na postupné zavádění Vízového informačního systému, delegace EU by měly ve spolupráci s diplomatickými misemi členských států pořádat pro orgány hostitelského státu informační akce, na nichž představí společnou vízovou politiku, zejména pak zavádění Vízového informačního systému v daném regionu. Cílem bude předejít případnému nepochopení a vyjasnit možné nejasnosti. Delegace EU by měly od státních příslušníků třetích zemí shromažďovat informace o tom, jak je vízový kodex uplatňován (například prostřednictvím zřízení schránky na stížnosti ). Měly by o problémech a nesrovnalostech v provádění vízového kodexu a společné vízové politiky, zejména pokud jde o provádění dohod o zjednodušení vízového režimu, podávat zprávy a tímto způsobem upozorňovat na tyto problémy Komisi, na internetových stránkách delegací EU by mělo být vyhrazeno místo pro obecné informace o společné vízové politice. (b) Úloha ústředních orgánů členských států: konzulární pracovníci členských států by si měli být více vědomi jednak právních povinností, jež se týkají úkolů v rámci místní schengenské spolupráce a jež stanoví vízový kodex, jednak skutečnosti, že v sázce je důvěryhodnost EU, jelikož mnoho státních příslušníků třetích zemí si názor na EU utváří v průběhu vízových řízení, v místech, ve kterých není delegace EU zastoupena, by některý členský stát měl dobrovolně svůj konzulát v daném místě pověřit, aby fungoval jako kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci a podával zprávy o záležitostech v oblasti této spolupráce přímo Komisi. (c) Úloha konzulátů členských států: měly by se konstruktivně a aktivně zapojovat do místní schengenské spolupráce a sdílet její úkoly, měly by systematicky sdílet společné zprávy o místní schengenské spolupráci se svými ústředními orgány, pro konzulární pracovníky členských států by měla být zajištěna odborná příprava na téma vízového kodexu, zejména pokud jde o zavádění Vízového informačního systému v daném regionu. (d) Komise by ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ): CS 8 CS

9 měla posílit kapacitu delegací EU a kontaktních míst pro místní schengenskou spolupráci (zvláštní pozornost by přitom měla být věnována oblastem s velkou pracovní zátěží) k plnění úkolů v rámci této spolupráce a za tímto účelem: (a) organizovat na ústřední i regionální úrovni (ve spolupráci s ESVČ) vzdělávací či informační akce zaměřené na používání vízového kodexu (a příruček) a Vízového informačního systému; (b) zintenzivnit vytváření sítí mezi kontaktními místy pro místní schengenskou spolupráci, zřejmě prostřednictvím každoročně pořádaného semináře, na němž budou představeny obecné informace a aktuality o politice EU v oblasti vnitřních věcí a souvisejících oblastech; (c) (d) vylepšit základní informační materiály pro kontaktní místa pro místní schengenskou spolupráci, včetně vzorového společného informačního listu, díky čemuž by měla být zajištěna jednotná komunikace ohledně společné vízové politiky; přepracovat část II Příručky pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci s cílem upřesnit uplatňování vízového kodexu, pokud jde o úkoly v rámci místní schengenské spolupráce. V. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Pověst EU ve třetích zemích často kazí spletitá a netransparentní vízová řízení. Mnoho lidí zažívá svůj první kontakt s Evropou na konzulátu členského státu při podávání žádosti o vízum. Je proto velmi důležité správně používat vízový kodex, tak aby byl daný proces dokonalejší a žadatelé o vízum měli jistotu transparentního, spravedlivého a rovného zacházení. Místní schengenská spolupráce představuje hlavní nástroj, jímž se zaručuje jednotné provádění vízového kodexu při současném zohlednění místních rozdílů. Klíčové úkoly, jež je třeba podle vízového kodexu provést, jsou značně specifické a operativní a je naprosto zásadní, aby byly v krátké době splněny, zejména pokud jde o harmonizaci seznamu podpůrných dokladů. Lepší spolupráce členských států a Komise a sdílení zátěže v rámci místní schengenské spolupráce přispěje k posílení důvěry v daný proces. Budou-li se správně provádět ustanovení o místní schengenské spolupráci a použijí-li se pružné mechanismy podle vízového kodexu, zlepší se jednak image společné vízové politiky, jednak vztahy s orgány dotyčných zemí. CS 9 CS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS

5126/15 in/js/mvi 1 DGB 3A LIMITE CS Rada Evropské unie Brusel 12. ledna 2015 (22.01) (OR. en) 5126/15 LIMITE SOC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 POZNÁMKA Odesílatel: Předsednictví Příjemce: Pracovní skupina pro sociální otázky Dne: 23. ledna 2015

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 19.9.2016 JOIN(2016) 41 final 2016/0289 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovisku Unie v Radě

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA

EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA C 374/2 Úřední věstník Evropské unie 4.12.2012 III (Přípravné akty) EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA EVROPSKÁ CENTRÁLNÍ BANKA STANOVISKO EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY ze dne 6. listopadu 2012 k návrhu nařízení Evropského

Více

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 20. listopadu 2014 (OR. en) 15831/14 PROCIV 100 COHAFA 120 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Generální sekretariát Rady Výbor stálých

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Smíšeném výboru EHP ke změně přílohy XIX (Ochrana

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2012 COM(2012) 266 final 2012/0138 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Ukrajinou, kterou se mění Dohoda mezi Evropským společenstvím a

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2014/0094(COD) 24.6.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže

Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže DOKUMENTY EU Vzorová dohoda o postavení jednotek Evropské pohraniční a pobřežní stráže Informační podklad ke sdělení Komise Vzorová dohoda o postavení jednotek podle čl. 54 odst. 5 nařízení (EU) 2016/1624

Více

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS

6074/17 dhr/mv/mb 1 DG A SSCIS Rada Evropské unie Brusel 8. února 2017 (OR. en) 6074/17 C 42 POZNÁMKA K BODU A Odesílatel: Příjemce: Výbor stálých zástupců Rada Č. předchozího dokumentu: 12940/15, 12940/1/15, 10746/16, 12913/16 Předmět:

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. července 2012 (OR. en) 11044/12 Interinstitucionální spis: 2012/0137 (NLE) VISA 122 COEST 204 OC 300

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 17. července 2012 (OR. en) 11044/12 Interinstitucionální spis: 2012/0137 (NLE) VISA 122 COEST 204 OC 300 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 17. července 2012 (OR. en) 11044/12 Interinstitucionální spis: 2012/0137 (NLE) VISA 122 COEST 204 OC 300 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : DOHODA mezi Evropskou unií a Ukrajinou,

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2016) 456 final. Rada Evropské unie Brusel 12. července 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0213 (NLE) 11120/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 12. července 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 456 final

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 23. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2016/0189 (NLE) 10595/16 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 22. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 407 final Předmět:

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.12. COM() 597 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o údajích týkajících se rozpočtových dopadů každoroční aktualizace odměn a důchodů úředníků a ostatních zaměstnanců

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Platné znění částí zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění k 1. lednu 2014

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.7.2013 COM(2013) 554 final 2013/0268 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 9. 9. 2010 2010/0171(COD) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 31-44 Návrh stanoviska Jacek Saryusz-Wolski (PE445.792v01-00) Návrh nařízení Evropského parlamentu a

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU)

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 19.6.2014 L 179/17 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 664/2014 ze dne 18. prosince 2013, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012, pokud jde o stanovení symbolů

Více

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany

Dohoda. mezi. vládou České republiky. vládou Indonéské republiky. o spolupráci. v oblasti obrany Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany Vláda České republiky a vláda Indonéské republiky, dále jen smluvní strany ; přejíce si rozšířit a prohloubit

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 16.9.2014 COM(2014) 573 final 2014/0263 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být jménem Evropské unie zaujat ve Výboru pro vládní zakázky k přistoupení Černé Hory

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 29.1.2015 COM(2015) 21 final 2015/0013 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Úmluvy Organizace spojených národů o transparentnosti v rozhodčím řízení mezi investorem a státem

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 9. března 2007 (21.03) (OR. en) 7207/07 Interinstitucionální spis: 2007/0035 (COD) DRS 18 COMPET 70 CODEC 202 NÁVRH Odesílatel: Evropská komise Ze dne: 7. března 2007 Předmět:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.10.2016 COM(2016) 684 final 2016/0341 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má být zaujat jménem Evropské unie v příslušných výborech Evropské hospodářské komise

Více

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí

Předmět: Návrh závěrů Rady o zvyšování informovanosti o civilní ochraně - přijetí RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. května 2009 (19.05) (OR. en) 9976/09 PROCIV 77 JAI 302 COCON 15 RELEX 473 SAN 126 TELECOM 112 COHAFA 28 POZNÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Coreper/Rada

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC

VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC VÍCELETÝ FINANČNÍ RÁMEC Dosud bylo realizováno celkem pět víceletých finančních rámců: Delorsův balíček I (1988 1992), Delorsův balíček II (1993 1999), Agenda 2000 (2000 2006), víceletý finanční rámec

Více

*** NÁVRH DOPORUČENÍ

*** NÁVRH DOPORUČENÍ Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 2015/0060(NLE) 28.8.2015 *** NÁVRH DOPORUČENÍ k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.6.2014 COM(2014) 338 final 2014/0172 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanoví postoj, který má Unie přijmout na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.3.2016 COM(2016) 133 final 2016/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který se má zaujmout jménem Evropské unie v rámci Smíšeného výboru zřízeného Úmluvou o společném

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se uplatňování právních předpisů

Více

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne , kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne... 2013, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 191/2012 Sb., o evropské

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/53/EU, kterým se Belgickému království povoluje zavést

Více

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 411 final.

Delegace naleznou v příloze dokument COM(2015) 411 final. Rada Evropské unie Brusel 2. září 2015 (OR. en) 11640/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 28. září 2015 Příjemce: FL 5 EEE 31 ETS 8 MI 539 Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel, za generální tajemnici

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0021 (NLE) 6144/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 65 final Předmět:

Více

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství

Žádosti členských států o aktualizaci seznamu Společenství L 84/8 Úřední věstník Evropské unie 23.3.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 473/2006 ze dne 22. března 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro seznam Společenství uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 4. července 2016 (OR. en) 10899/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2016) 3966 final Předmět: SOC 447 FSTR 43 CADREFIN

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č P VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. srpna 2002 č. 769 + P o Statutu Rady pro výzkum a vývoj a o jmenování členů Rady pro výzkum a vývoj V l á d a I. s c h v a l u j e Statut

Více

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 9. července 2015 (OR. en) 10731/15 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 8. července 2015 Příjemce: Č. dok. Komise: C(2015) 4550 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení

Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ. Článek 1 Úvodní ustanovení Statut MONITOROVACÍHO VÝBORU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROZÁPAD ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad (dále

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 1 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ A RADĚ Druhá zpráva o pokroku: první výsledky rámce pro partnerství se třetími

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.6.2015 COM(2015) 303 final 2015/0134 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/1995 ze dne 29. května 1995, kterým se

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Uwe CORSEPIUS, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 11. listopadu 2014 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2014/0302 (NLE) 15413/14 FISC 190 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 24. října 2014 Příjemce: Jordi AYET PUIGARNAU, ředitel,

Více

RADA EVROPSKÉ U IE. Brusel 25. listopadu 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 E FOPOL 416 JAIEX 125

RADA EVROPSKÉ U IE. Brusel 25. listopadu 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 E FOPOL 416 JAIEX 125 RADA EVROPSKÉ U IE Brusel 25. listopadu 2011 (01.12) (OR. en) 17555/11 E FOPOL 416 JAIEX 125 POZ ÁMKA K BODU I/A Odesílatel: Generální sekretariát Příjemce: Výbor stálých zástupců / Rada Č. předchozího

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 5. 2012 2011/0392(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku k návrhu nařízení Evropského parlamentu

Více

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 2. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 2. prosince (OR. en) 14910/15 FIN 873 STAT 17 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 2. prosince Příjemce: Č. dok. Komise: COM() 597 final Předmět: Jordi AYET PUIGARNAU,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 26.9.2006 KOM(2006) 548 v konečném znění 2005/0043 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES týkající

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en)

Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Rada Evropské unie Brusel 10. června 2016 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2012/0102 (CNS) 8741/16 FISC 70 ECOFIN 378 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES,

Více

(96. týden) N 118 / 10

(96. týden) N 118 / 10 N 118 / 10 10. funkční období N 118 / 10 Návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014 2020 (96. týden) 2016 Rada Evropské

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 3.9.2015 COM(2015) 416 final 2015/0185 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2013/54/EU, kterým se Republice Slovinsko povoluje zavést

Více

Návrh NAŘÍZENÍ RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokud jde o nebezpečnou vlastnost

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2010 KOM(2010)358 v konečném znění 2010/0192 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích

Více

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 17. prosince 2015 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2015/0314 (NLE) 15405/15 ASIM 176 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 16. prosince 2015 Příjemce: Č. dok. Komise:

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Estonské republice povoluje uplatňovat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.9.2008 KOM(2008) 569 v konečném znění 2002/0072 (COD) SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES

Více

Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 16. února 2017 (OR. en) Interinstitucionální spis: 2017/0020 (NLE) 6410/17 NÁVRH Odesílatel: Datum přijetí: 8. února 2017 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2017) 64 final Předmět:

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.3.2012 COM(2012) 150 final 2012/0075 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění směrnice 1999/4/ES, 2000/36/ES, 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES,

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů

Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Článek 1 Kodex chování poslanců Evropského parlamentu v souvislosti s finančními zájmy a střety zájmů Základní zásady 1. Poslanci Evropského parlamentu při výkonu svých povinností: Článek 2 a) dbají následujících

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.9.2014 COM(2014) 578 final ANNEX 7 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody o hospodářském partnerství mezi státy západní Afriky, ECOWAS a WAEMU na jedné straně

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31)

ZPRÁVA. o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) C 449/168 CS Úřední věstník Evropské unie 1.12.2016 ZPRÁVA o ověření roční účetní závěrky Evropské nadace odborného vzdělávání za rozpočtový rok 2015, spolu s odpovědí nadace (2016/C 449/31) ÚVOD 1. Evropská

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji Evropské unie v Radě pro TRIPS Světové obchodní organizace k žádosti o prodloužení přechodného

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC

Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody o založení mezinárodní nadace EU-LAC EVROPSKÁ KOMISE VYSOKÁ PŘEDSTAVITELKA UNIE PRO ZAHRANIČNÍ VĚCI A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKU V Bruselu dne 14.7.2016 JOIN(2016) 34 final 2016/0217 (NLE) Společný návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody o založení

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o stanovení postoje k přezkumu mezinárodních telekomunikačních předpisů, který má EU zaujmout na Světové

Více

Návrh SMĚRNICE RADY,

Návrh SMĚRNICE RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Návrh SMĚRNICE RADY, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o trvání povinnosti

Více

10. funkční období N 087 / 10

10. funkční období N 087 / 10 N 087 / 10 10. funkční období N 087 / 10 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 56. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2006 5. volební období 56. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 6. schůze konané dne 16. listopadu 2006 ke Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě,

Více