ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu"

Transkript

1 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne COM(2012) 648 final ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu CS CS

2 ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o fungování místní schengenské spolupráce během prvních dvou let provádění vízového kodexu I. ÚVOD Ve svém sdělení o globálním přístupu k migraci a mobilitě 1 ze dne 18. listopadu 2011 Komise zdůraznila, že ke strategickým prvkům vnější migrační politiky EU patří podpora a usnadňování mobility. Vzhledem k tomu, že se mobilita týká rozsáhlé skupiny osob, např. krátkodobých návštěvníků, turistů, studentů, výzkumných pracovníků, podnikatelů či rodinných příslušníků na návštěvě, zaujímá v rámci globálního přístupu EU důležité místo. S mobilitou úzce souvisí vízová politika. V roce 2011 vydaly členské státy, které udělují schengenská víza, přibližně 12 milionů krátkodobých víz, a vízová politika je tak zásadním prvkem každé prozíravé politiky v oblasti mobility. V reakci na historické události v jižním Středomoří navrhla Evropská komise ve svém sdělení ze dne 24. května 2011 zahájit se zeměmi uvedené oblasti dialog o migraci, mobilitě a bezpečnosti. Výsledkem tohoto dialogu by mohla být partnerství v oblasti mobility ustavená s Egyptem, Marokem, Tuniskem a Libyí. Rada v různých složeních, mj. na zasedání Evropské rady dne 24. června 2011, tento přístup podpořila. Doporučení této zprávy by měla brát v úvahu i tento vývoj. Předmětem této zprávy je v prvé řadě provádění místní schengenské spolupráce. Zpráva pak představuje jednak doporučení, jak tuto spolupráci rozšířit a zdokonalit, jednak doporučení, jež se zaměřují na určité regionální aspekty, jako je konzulární zastoupení, jež souvisí s dalšími prioritami navrženými ve sdělení o globálním přístupu. II. MÍSTNÍ SCHENGENSKÁ SPOLUPRÁCE OBECNÉ POZNÁMKY Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) 2 vstoupilo v platnost dne 5. října 2009 a je použitelné od 5. dubna Vízový kodex je přepracováním stávajících právních předpisů ohledně postupů a podmínek pro udělování krátkodobých víz (tj. víz v případě krátkých pobytů, jejichž délka nepřesáhne 90 dní během období 180 dní, a letištních průjezdních víz). Byly vypracovány pokyny k praktickému uplatňování vízového kodexu podle článku 51 vízového kodexu: dne 19. března 2010 bylo přijato rozhodnutí Komise K(2010) 1620 v konečném znění, kterým se stanoví Příručka pro zpracování žádostí o víza a provádění změn v udělených vízech 3 určená konzulárním pracovníkům, kteří vyřizují žádosti o víza, a v červnu 2010 bylo přijato rozhodnutí Komise K(2010) 3667 v konečném znění o Příručce KOM(2011) 743 v konečném znění. Úř. věst. L 243, , s. 1. K(2010) 1620 v konečném znění ve znění K(2011) 5501 v konečném znění ( ). CS 2 CS

3 pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci 4, jež je určena orgánům odpovědným za organizaci konzulárních služeb a orgánům zapojeným do místní schengenské spolupráce. Ustanovení vízového kodexu všeobecně platí pro všechny konzuláty 5 členských států. Vzhledem k místním rozdílům však normotvůrci uznali, že je třeba zajistit soudržnou spolupráci mezi členskými státy a Komisí na místní úrovni, tak aby byla obecná právní ustanovení uplatňována harmonizovaným způsobem a byly zohledněny místní okolnosti: Pro harmonizované uplatňování společné vízové politiky a pro náležité hodnocení migračních nebo bezpečnostních rizik je klíčová místní schengenská spolupráce. Vzhledem k místním rozdílům by měly diplomatické mise a konzulární úřady členských států posoudit praktické uplatňování jednotlivých právních ustanovení na jednotlivých místech, za účelem zajištění harmonizovaného uplatňování zákonných ustanovení s cílem zamezit spekulativnímu podávání žádostí o víza ( visa shopping ) a odlišnému zacházení s žadateli o víza (18. bod odůvodnění vízového kodexu). Jako místní okolnosti se chápou jednak aspekty, jež se odvíjejí od právního a správního systému hostitelské země (např. doklady o zaměstnání), jednak specifika různých kategorií žadatelů, např. z hlediska migračního tlaku v dané třetí zemi. Článek 48 vízového kodexu stanoví právní rámec pro místní schengenskou spolupráci i rozdělení úkolů. Tyto úkoly se týkají zejména posuzování potřeby harmonizovaného seznamu podpůrných dokladů, které mají žadatelé v příslušné zemi předložit, společných kritérií pro fakultativní osvobození určitých kategorií žadatelů od vízových poplatků, jednotnosti údajů poskytovaných žadatelům o vízum a výměny náležitých informací mezi konzuláty členských států v daném místě. Místní schengenská spolupráce je kolektivním úkolem, za který společně odpovídají konzuláty členských států a Komise (zpravidla prostřednictvím delegací EU). Útvary Komise vyzvaly v březnu 2010 všechny vedoucí delegací EU, aby určili kontaktní místo (tj. aby jmenovali mezi zaměstnanci kontaktní osoby) pro koordinaci místní schengenské spolupráce. Úkolem Komise je svolávat schůzky v rámci místní schengenské spolupráce a dbát na jednotnost zpráv z těchto schůzek. Komise rovněž zodpovídá za vypracování výročních zpráv podle konzulární působnosti jednotlivých členských států. Koordinace místní schengenské spolupráce není ve všech místech stejně náročná: závisí mimo jiné na tom, kolika členských států se týká, zda existují konzuláty, jež udělují víza i jinde než v hlavním městě, a zda státní příslušníci hostitelské země podléhají vízové povinnosti. Je třeba upozornit i na skutečnost, že ve 22 třetích zemích 6 nemá konzulát žádný členský stát (a místní schengenská spolupráce je tudíž bezpředmětná), a že na 31 místech nejsou delegace EU (a Komise tudíž není o situaci ohledně místní schengenské spolupráce informována). Podle vízového kodexu (čl. 48 odst. 5 druhý pododstavec) je třeba pro každou konzulární působnost jednotlivých členských států vypracovat výroční zprávu a předložit ji Evropskému K(2010) 3667 v konečném znění. Pro zjednodušení se v celém textu používá pojem konzulát jak pro konzulární úřady, tak diplomatické mise členských států. Státní příslušníci 17 těchto zemí podléhají vízové povinnosti, na státní příslušníky zbylých pěti zemí se tato povinnost nevztahuje. CS 3 CS

4 parlamentu a Radě. Vzhledem ke klíčové úloze místní schengenské spolupráce při harmonizovaném provádění společné vízové politiky a na základě dosavadních zkušeností je cílem této zprávy dříve než Komise předloží v roce 2013 a 2014 hodnocení podle článku 57 vízového kodexu posoudit fungování místní schengenské spolupráce od začátku používání kodexu a představit doporučení, jak tuto spolupráci zlepšit. Metodika V březnu 2011 a 2012 byl delegacím EU zaslán vzor výroční zprávy poskytované podle konzulární působnosti jednotlivých členských států. Vzor obsahoval klíčové body, na něž je třeba se zaměřit. Zprávy se měly vztahovat na období od dubna 2010 do března 2011 a od dubna 2011 do března V roce 2011 bylo předloženo 70 zpráv a do července 2012 bylo těchto zpráv předloženo 71. Z různých důvodů nebylo v obou obdobích předloženo přibližně 50 zpráv: buď nebylo určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci nebo se kontaktní místa do této spolupráce aktivně nezapojovala (přibližně 30 delegací EU); v jiných případech nedošlo ke spolupráci podle vízového kodexu z toho důvodu, že v daném místě byl pro udělování víz zastoupen pouze jeden či dva členské státy (27 míst) nebo že státní příslušníci hostitelské země nepodléhají vízové povinnosti a byl vydán pouze velmi malý počet víz. Dalším důvodem byla absence spolupráce mezi členskými státy. III. POSOUZENÍ FUNGOVÁNÍ MÍSTNÍ SCHENGENSKÉ SPOLUPRÁCE 1. Začátek uplatňování nového právního rámce pro místní schengenskou spolupráci Koordinační úlohu Komise v rámci místní schengenské spolupráce vykonávají delegace EU. Kontaktní místa pro místní schengenskou spolupráci obdržela poté, co byla určena, základní soubor častých otázek k vízovému kodexu, místní schengenské spolupráci a vykonávaným úkolům. Kontaktní místa mají přístup k příručkám k vízovému kodexu a jiným podstatným informacím na stránkách CIRCA 7. Informace o činnosti předkládá v rámci příslušných útvarů Komise, Evropského parlamentu a Rady oddělení vízové politiky při GŘ pro vnitřní věci, jež rovněž slouží jako asistenční služba poskytující přímou a operativní podporu delegacím EU. Celkově si kontaktní místa stěžují na nedostatek strukturované odborné přípravy zaměřené jednak konkrétně na vízový kodex, jednak obecně na společnou vízovou politiku. Tímto je samozřejmě třeba se v budoucnu zabývat. Během sledovaného období připravilo GŘ pro vnitřní věci v rámci seminářů, jež organizovalo GŘ pro vnější vztahy a později Evropská služba pro vnější činnost, obecné prezentace pro pracovníky vysílané do zahraničí. Z posouzení dále vyšlo najevo, že konzuláty členských států nebyly s novým právním rámcem dostatečně obeznámeny, přičemž podle některých z nich budou předtím, než bude možné provést posouzení potřeby harmonizace na místní úrovni nebo vypracovat výroční zprávu, zapotřebí pokyny od jejich ústředních orgánů. 7 CIRCA: Communication Information Resource Centre Administrator (správce centra komunikačních a informačních zdrojů), internetová aplikace pro výměnu informací. CS 4 CS

5 2. Schůzky v rámci místní schengenské spolupráce Obecně se schůzky konají každé dva měsíce, v případě potřeby i častěji. Schůzkám v současné době předsedají delegace EU samy nebo společně s rotujícím předsednictvím. Pouze v rámci několika územních působností předsedá schůzkám členský stát sám, bylo-li určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci. Toto sdílení úkolů nebo pověření těmito úkoly upravuje čl. 48 odst. 4 vízového kodexu. Účast na schůzkách je podle všeho vesměs uspokojivá. Kladně hodnocena je, zdá se, i kontinuita, kterou zajišťuje zapojení delegací EU. Navzdory ustanovením vízového kodexu (čl. 48 odst. 6) a pokynů stanovených v druhé příručce (část II, bod 4.2) jsou na schůzky systematicky zváni i zástupci členských států, které neuplatňují společnou vízovou politiku. Na druhou stranu není jasné, zda je povinnost systematicky zvát rovněž přidružené státy a tři členské státy, které společnou vízovou politiku dosud neuplatňují, plně dodržována v rámci všech územních působností. Společné zprávy jsou vypracovávány, často jim však chybí praktické závěry, které by vedly k následným opatřením reagujícím na probírané otázky. Většina kontaktních míst pro místní schengenskou spolupráci systematicky předává zprávy Komisi a počítá s tím, že je konzuláty členských států předávají svým ústředním orgánům, jak stanoví čl. 48 odst. 5 vízového kodexu. Zprávy však členským státům vždy bohužel předány nejsou, z čehož vyplývá, že členské státy informace o příslušných závěrech či o vznesených otázkách neobdrží anebo obdrží jiné znění, než které je k dispozici na místní úrovni a které je sdíleno s Komisí. Proto jsou poznatky o tom, jak je vízový kodex skutečně uplatňován, nadále velmi rozptýlené a stížnosti třetích zemí není možné náležitým způsobem řešit. 3. Konkrétní praktické úkoly, jež mají být v rámci místní schengenské spolupráce vykonávány 3.1. Posouzení potřeby harmonizovat seznam podpůrných dokladů V této počáteční fázi provádění vízového kodexu je práce na seznamech podpůrných dokumentů jedním z nejdůležitějších úkolů místní schengenské spolupráce, jenž má na žadatele o vízum a místní orgány nejviditelnější dopad. Přesto bylo do července 2012 (tj. více než 2 roky po začátku používání kodexu) přijato pouze pět prováděcích rozhodnutí Komise ohledně sedmi případů místní schengenské spolupráce (Bosna a Hercegovina, Čína, Egypt, Chile, Indonésie, Kazachstán, Nigérie, Nikaragua, Saúdská Arábie, Spojené království, Srí Lanka, Turecko a Vietnam); pokročilo se při přípravě místní schengenské spolupráce v dalších 18 případech po celém světě. Většího pokroku se nedosáhlo z různých důvodů: nechuť části členských států na místní úrovni, jež si zřejmě nejsou vědomy právní povinnosti provést toto posouzení; nedostatečné povědomí konzulátů některých členských států o provádění společné vízové politiky; zastoupení pouze jednoho či dvou členských států, takže harmonizace zjevně ztrácí na významu; státní příslušníci hostitelské země nepodléhají vízové povinnosti, tudíž se má za to, že harmonizace není nutná. Většina z 30 případů místní schengenské spolupráce, kde byl tento úkol splněn, má jedno společné: v těchto místech vynaložily delegace EU značné zdroje na koordinační činnost v úzké spolupráci s konzuláty členských států. CS 5 CS

6 3.2. Výměna informací ohledně fakultativního osvobození od vízových poplatků a posouzení potřeby společných kritérií Podle čl. 16 odst. 5 mohou členské státy osvobodit od vízového poplatku tři konkrétní skupiny osob 8. S cílem jednak zajistit harmonizované používání fakultativních osvobození od vízového poplatku v rámci stejné konzulární působnosti, jednak zamezit nerovnému zacházení s žadateli o víza a spekulativnímu podávání žádostí o víza ( visa shopping ) obsahuje čl. 16 odst. 5 poslední pododstavec toto ustanovení: členské státy se v rámci místní schengenské spolupráce zaměří na harmonizaci uplatňování těchto výjimek. Podle čl. 48 odst. 1 se za tímto účelem v rámci místní schengenské spolupráce posuzuje potřeba vypracovat zejména:. b) společná kritéria pro posuzování žádostí, pokud jde o výjimky z povinnosti uhradit vízový poplatek podle čl. 16 odst. 5. Toto posouzení bylo provedeno na většině míst a je příliš brzy hodnotit rozsah, v jakém může rozdílné uplatňování těchto ustanovení ze strany členských států vést ke spekulativnímu podávání žádostí o víza. Přestože se však konzuláty členských států v daném místě na potřebě této harmonizace shodují, nelze ji převést do praxe, jelikož se o fakultativním osvobození od vízových poplatků v některých členských státech rozhoduje na centrální úrovni. Tuto otázku je třeba do budoucna řešit Výměna informací o vízovém poplatku hrazeném v místní měně a posouzení potřeby harmonizace Ustanovení čl. 16 odst. 7 druhého pododstavce zní: Je-li vízový poplatek hrazen v jiné měně, než je euro, výše poplatku hrazená v této měně se stanoví a pravidelně přezkoumává za použití referenčního směnného kursu eura stanoveného Evropskou centrální bankou. Hrazená částka může být zaokrouhlena a konzuláty v rámci místní schengenské spolupráce zajistí, aby byly účtovány podobné poplatky. V rámci 25 různých územních působností po celém světě byl proveden průzkum, jehož výsledky odhalily až o 26 % rozdílnou výši vízového poplatku hrazeného v místní měně. V některých místech existují důkazy, že rozdíly ve výši účtovaných poplatků vedly ke spekulativnímu podávání žádostí o víza. Provádět pravidelný přezkum je obzvlášť obtížné, jelikož konzuláty některých členských států nejsou oprávněny odchýlit se od směnných kursů, jež byly pro konzulární poplatky zahraničních zastupitelských úřadů stanoveny centrálně Společný informační list V zájmu harmonizované, soudržné a transparentní komunikace by měl být v rámci místní schengenské spolupráce vypracován společný informační list, jenž bude obsahovat informace o různých typech víz, postupech a podmínkách vztahujících se k žádostem o udělení víza apod. (čl. 48 odst. 2). V některých místech byly společné informační listy vypracovány a v jiných se na nich pracuje. V dalších místech panuje přesvědčení, že je zbytečné tyto listy vypracovávat, jelikož členské státy již poskytují všechny náležité informace. 8 Děti ve věku 6 12 let; držitelé diplomatických a služebních pasů; osoby do věku 25 let, které se účastní akcí organizovaných neziskovými organizacemi. CS 6 CS

7 3.5. Výměna informací Obecně představuje výměna informací hlavní náplň schůzek v rámci místní schengenské spolupráce. Body jednání sahají od záležitostí spojených s místními podmínkami přes jednotlivé případy podvodu po otázky výkladu vízového kodexu a výměnu měsíčních statistik. Obzvláště důležitý je přezkum možných výkyvů číselných údajů, včetně počtu udělených víz pro více vstupů, a porovnání míry zamítnutých žádostí o vízum Úkoly pro místní schengenskou spolupráci v příštím sledovaném období O budoucích úkolech se zmiňovalo jen několik málo zpráv, z nichž některé uváděly pokračující harmonizaci postupů, jiné jmenovaly zavádění Vízového informačního systému. IV. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Potenciál právního rámce pro strukturovanou místní schengenskou spolupráci se zapojením Komise nebyl zatím plně využit. Z výsledků dosažených v některých klíčových místech však vyplývá, že místní schengenská spolupráce přispívá k větší harmonizaci při provádění společné vízové politiky, a potažmo i ke způsobu, jakým žadatelé o vízum a místní orgány v praxi vnímají politiku zajišťující rovné a spravedlivé zacházení. K efektům zdokonalené místní schengenské spolupráce patří větší věrohodnost společné vízové politiky EU, hmatatelný přínos pro státní příslušníky třetích zemí a v dlouhodobém horizontu i snížení tlaku na uzavírání dohod o zjednodušení vízového režimu. Cílem níže navržených opatření a doporučení je jednak místní schengenskou spolupráci dále zlepšit, jednak zajistit, aby byly klíčové úkoly vykonávány na všech místech s plným využitím jejich potenciálu. S přihlédnutím k omezením zdrojů v rámci delegací a v souladu se stávajícími správními ujednáními budou následující doporučení prováděna pouze při delegacích se stejným nebo vyšším počtem zaměstnanců než v minulých letech. (a) Úloha delegací EU: během období byly klíčové úkoly v rámci místní schengenské spolupráce plněny zaměstnanci rostoucího počtu delegací EU. Pracovní zátěž zaměstnanců delegací zůstane v souvislosti s místní schengenskou spoluprací stejná, přičemž v centru zájmu budou stát prioritní země, jako jsou země evropské politiky sousedství a strategičtí partneři EU. K lepšímu fungování místní schengenské spolupráce přispěje sdílení zátěže s velvyslanectvími a konzuláty členských států v těchto zemích, v prioritních zemích musí být (pokud se tak již nestalo) určeno kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci, kontaktní místo by mělo být aktivním článkem místní schengenské spolupráce a mít při předsedání schůzkám vedoucí postavení, a zajišťovat tak kontinuitu a soudržnost spolupráce. Přihlížet by se přitom mělo ke sdílení zátěže se členskými státy: pokud např. delegace EU nemá dostatek příslušného personálu k plnění úkolů spojených s místní schengenskou spoluprací, měl by být těmito úkoly pověřen členský stát, CS 7 CS

8 v příslušných případech je třeba zlepšit koordinaci s místní schengenskou spoluprací fungující v místech mimo hlavní město, přičemž konzulát členského státu by případně mohl mít úlohu místního koordinátora, v příslušných případech by delegace EU měla ve spolupráci s konzuláty členských států posoudit, zda je nutné rozšířit konzulární zastoupení v dané hostitelské zemi, a případně prozkoumat, jak to nejlépe provést (např. návrhem zřídit společná střediska pro podávání žádostí). Toto bude nabývat na významu zejména s ohledem na postupné zavádění Vízového informačního systému, delegace EU by měly ve spolupráci s diplomatickými misemi členských států pořádat pro orgány hostitelského státu informační akce, na nichž představí společnou vízovou politiku, zejména pak zavádění Vízového informačního systému v daném regionu. Cílem bude předejít případnému nepochopení a vyjasnit možné nejasnosti. Delegace EU by měly od státních příslušníků třetích zemí shromažďovat informace o tom, jak je vízový kodex uplatňován (například prostřednictvím zřízení schránky na stížnosti ). Měly by o problémech a nesrovnalostech v provádění vízového kodexu a společné vízové politiky, zejména pokud jde o provádění dohod o zjednodušení vízového režimu, podávat zprávy a tímto způsobem upozorňovat na tyto problémy Komisi, na internetových stránkách delegací EU by mělo být vyhrazeno místo pro obecné informace o společné vízové politice. (b) Úloha ústředních orgánů členských států: konzulární pracovníci členských států by si měli být více vědomi jednak právních povinností, jež se týkají úkolů v rámci místní schengenské spolupráce a jež stanoví vízový kodex, jednak skutečnosti, že v sázce je důvěryhodnost EU, jelikož mnoho státních příslušníků třetích zemí si názor na EU utváří v průběhu vízových řízení, v místech, ve kterých není delegace EU zastoupena, by některý členský stát měl dobrovolně svůj konzulát v daném místě pověřit, aby fungoval jako kontaktní místo pro místní schengenskou spolupráci a podával zprávy o záležitostech v oblasti této spolupráce přímo Komisi. (c) Úloha konzulátů členských států: měly by se konstruktivně a aktivně zapojovat do místní schengenské spolupráce a sdílet její úkoly, měly by systematicky sdílet společné zprávy o místní schengenské spolupráci se svými ústředními orgány, pro konzulární pracovníky členských států by měla být zajištěna odborná příprava na téma vízového kodexu, zejména pokud jde o zavádění Vízového informačního systému v daném regionu. (d) Komise by ve spolupráci s Evropskou službou pro vnější činnost (ESVČ): CS 8 CS

9 měla posílit kapacitu delegací EU a kontaktních míst pro místní schengenskou spolupráci (zvláštní pozornost by přitom měla být věnována oblastem s velkou pracovní zátěží) k plnění úkolů v rámci této spolupráce a za tímto účelem: (a) organizovat na ústřední i regionální úrovni (ve spolupráci s ESVČ) vzdělávací či informační akce zaměřené na používání vízového kodexu (a příruček) a Vízového informačního systému; (b) zintenzivnit vytváření sítí mezi kontaktními místy pro místní schengenskou spolupráci, zřejmě prostřednictvím každoročně pořádaného semináře, na němž budou představeny obecné informace a aktuality o politice EU v oblasti vnitřních věcí a souvisejících oblastech; (c) (d) vylepšit základní informační materiály pro kontaktní místa pro místní schengenskou spolupráci, včetně vzorového společného informačního listu, díky čemuž by měla být zajištěna jednotná komunikace ohledně společné vízové politiky; přepracovat část II Příručky pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci s cílem upřesnit uplatňování vízového kodexu, pokud jde o úkoly v rámci místní schengenské spolupráce. V. ZÁVĚREČNÉ POZNÁMKY Pověst EU ve třetích zemích často kazí spletitá a netransparentní vízová řízení. Mnoho lidí zažívá svůj první kontakt s Evropou na konzulátu členského státu při podávání žádosti o vízum. Je proto velmi důležité správně používat vízový kodex, tak aby byl daný proces dokonalejší a žadatelé o vízum měli jistotu transparentního, spravedlivého a rovného zacházení. Místní schengenská spolupráce představuje hlavní nástroj, jímž se zaručuje jednotné provádění vízového kodexu při současném zohlednění místních rozdílů. Klíčové úkoly, jež je třeba podle vízového kodexu provést, jsou značně specifické a operativní a je naprosto zásadní, aby byly v krátké době splněny, zejména pokud jde o harmonizaci seznamu podpůrných dokladů. Lepší spolupráce členských států a Komise a sdílení zátěže v rámci místní schengenské spolupráce přispěje k posílení důvěry v daný proces. Budou-li se správně provádět ustanovení o místní schengenské spolupráci a použijí-li se pružné mechanismy podle vízového kodexu, zlepší se jednak image společné vízové politiky, jednak vztahy s orgány dotyčných zemí. CS 9 CS

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 110 final 2015/0060 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Svatou Lucií o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty CS

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 4. července 2001 DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 4. července 2001 o vypracování právních a obchodních rámcových podmínek pro účast soukromého sektoru na rozšiřování telematických dopravních a cestovních informačních služeb v

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro dopravu a cestovní ruch NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropský parlament 2014-2019 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 2014/0094(COD) 24.6.2015 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro dopravu a cestovní ruch pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.7.2014 C(2014) 5308 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.7.2014, kterým se stanoví informační a propagační opatření vůči veřejnosti a informační

Více

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190

9851/14 ESPACE 46 COMPET 277 IND 160 TRANS 274 RECH 190 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 27. května 2014 (OR. en) 10289/14 ESPACE 50 COMPET 305 IND 172 TRANS 288 RECH 204 VÝSLEDEK JEDNÁNÍ Odesílatel: Rada Příjemce: Č. předchozího dokumentu: Předmět: Delegace 9851/14

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 13.7.2015 COM(2015) 335 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ Výroční zpráva o provádění iniciativy Humanitární dobrovolníci EU v roce 2014 CS CS I. ÚVOD Vzhledem

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ

MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI MEZI MINISTERSTVEM SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZAMĚSTNANOSTI NIZOZEMSKÉHO KRÁLOVSTVÍ A MINISTERSTVEM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY O VÝMĚNĚ ÚDAJŮ A PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI PŘI POTÍRÁNÍ

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.8.2013 C(2013) 5405 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 21.8.2013, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015

ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.7.2015 C(2015) 4359 final ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) / ze dne 1.7.2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobků

Více

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015,

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 2.6.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 2.6.2015 C(2015) 3755 final PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 2.6.2015, kterým se pro operační program "Operační program Rybářství 2014-2020" schvaluje podpora z Evropského

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP

Návrh ROZHODNUTÍ RADY. o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu) k Dohodě o EHP EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2012 COM(2012) 133 final 2012/0063 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o postoji, který má Evropská unie zaujmout ve Smíšeném výboru EHP ke změně protokolu 4 (o pravidlech původu)

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0081(COD) 21. 6. 2013. Výboru pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 21. 6. 2013 2013/0081(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro právní záležitosti pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu

Více

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012

L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 L 320/8 Úřední věstník Evropské unie 17.11.2012 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1078/2012 ze dne 16. listopadu 2012 o společné bezpečnostní metodě sledování, kterou mají používat železniční podniky, provozovatelé

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 8.6.2015. k Evropskému programu znovuusídlování EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.6.2015 C(2015) 3560 final DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování CS CS DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 8.6.2015 k Evropskému programu znovuusídlování

Více

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace.

Návrh závěrů uvedený v příloze připravil v průběhu řady zasedání Výbor pro kulturní otázky. Se zněním nyní souhlasí všechny delegace. RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 19. dubna 2011 (28.04) (OR. en) 9058/11 CULT 28 SOC 348 POZNÁMKA Odesílatel: Generální sekretariát Rady Příjemce: Výbor stálých zástupců (část I) / Rada Č. předchozího dokumentu:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 24.2.2015 COM(2014) 720 final 2014/0342 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zrušení rozhodnutí Rady 77/706/EHS, kterým se stanoví společný ukazatel Společenství ke snížení spotřeby

Více

Strategický cíl 3. Prosperita

Strategický cíl 3. Prosperita Prosperující město 3.1 Služby města pro podnikání a investice zajišťující příliv investic a podporu podnikatelských aktivit 3.2 Pracovní příležitosti bez bariér cílem zlepšit možnosti účasti na trhu práce

Více

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění

Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Výše některých správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění Občanství (položka 8) a) Vydání osvědčení nebo potvrzení o státním občanství České republiky - Kč

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 30.9.2005 KOM(2005) 460 v konečném znění 2005/0195 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY kterým se mění rozhodnutí 2000/24/ES za účelem doplnění Malediv na seznam zemí,

Více

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty

PŘÍLOHA. návrhu rozhodnutí Rady. o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 PŘÍLOHA návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými arabskými emiráty o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 24.4.2015 L 106/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE RADY (EU) 2015/637 ze dne 20. dubna 2015 o opatřeních v oblasti koordinace a spolupráce s cílem usnadnit konzulární ochranu nezastoupených občanů

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 23.3.2012 COM(2012) 120 final 2012/0056 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se členské státy žádají, aby v zájmu Evropské unie ratifikovaly Hongkongskou mezinárodní úmluvu

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP

ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP 12.2.2014 Úřední věstník Evropské unie L 41/13 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ RADY 2014/75/SZBP ze dne 10. února 2014 o Ústavu Evropské unie pro studium bezpečnosti RADA EVROPSKÉ UNIE, PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius)

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 28. října 1996. přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) SPOLEČNÁ AKCE ze dne 28. října 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o programu podpor a výměn právníků (Grotius) (96/636/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o Evropské

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Statut Rady pro výzkum a vývoj

Statut Rady pro výzkum a vývoj Statut Rady pro výzkum a vývoj P ř í l o h a k usnesení vlády ze dne 19. ledna 2005 č. 82, ve znění usnesení vlády: ze dne 19. října 2005 č. 1354, ze dne 15. listopadu 2006 č. 1321, ze dne 19. března 2007

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES

Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců. Náhled do směrnice 2009/38/ES Nová pravidla pro Evropské rady zaměstnanců Náhled do směrnice 2009/38/ES K čemu slouží evropské rady zaměstnanců? Evropské rady zaměstnanců (ERZ) jsou orgány, které zastupují evropské zaměstnance určitého

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 18.12.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.12.2014 C(2014) 10207 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18.12.2014 kterým se mění rozhodnutí K(2007) 6793, kterým se přijímá operační program Životní prostředí pro pomoc Společenství

Více

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob

Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA(BoS(14(026 CS Obecné pokyny pro používání identifikačních kódů právnických osob EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy:

1. Dne 6. října 2011 Komise předložila Radě legislativní balíček pro politiku soudržnosti obsahující mimo jiné tyto návrhy: RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 20. dubna 2012 (23.04) (OR. en) Interinstitucionální spis: 2011/0276 (COD) 2011/0268 (COD) 2011/0273 (COD) 8207/2/12 REV 2 FSTR 26 FC 17 REGIO 39 SOC 240 AGRISTR 40 PECHE 103

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny

Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA-BoS-14/178 CS Obecné pokyny k parametrům specifickým pro pojišťovny nebo zajišťovny EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.3.2012 COM(2012) 144 final 2012/0073 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření dohody mezi Evropskou unií a Kanadou o celní spolupráci v záležitostech týkajících se bezpečnosti

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Sídlo: Masarykova 3488/, 400 0 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 60 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64

PŘÍLOHA I. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 13. Úř. věst. L 239, 22. 9. 2000, s. 19. AA2003/ACT/Příloha I/cs 64 PŘÍLOHA I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Spojenému království povoluje používat zvláštní opatření odchylující se od čl. 26

Více

Statut Bezpečnostní rady státu http://www.vlada.cz/cs/rvk/brs/statut/statut.html Vláda ČR svým usnesením vlády ČR ze dne 10. června 1998 č. 391 o Bezpečnostní radě státu a o plánování opatření k zajištění

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.9.2013 COM(2013) 678 final 2013/0325 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ozavedení autonomních obchodních preferencí

Více

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu.

JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA. NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu. JIHOČESKÝ KRAJ PRAVIDLA NÁZEV: Pravidla Rady Jihočeského kraje pro úhradu nákladů na pořízení změny územního plánu ČÍSLO: PLATNOST OD: ÚČINNOST OD: ROZSAH PŮSOBNOSTI: Jihočeský kraj Vypracoval: Za aktualizaci

Více

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY,

Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.6.2015 COM(2015) 289 final 2015/0129 (NLE) Návrh PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ RADY, kterým se Itálii povoluje zavést zvláštní opatření odchylující se od článků 206 a 226 směrnice

Více

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Legislativní akty) NAŘÍZENÍ 27.5.2013 Úřední věstník Evropské unie L 140/1 I (Legislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 472/2013 ze dne 21. května 2013 o posílení hospodářského a rozpočtového dohledu

Více

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění

EIOPA(BoS(13/164 CS. Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA(BoS(13/164 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností zprostředkovateli pojištění EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Více

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2012 COM(2012) 90 final 2012/0040 (COD) C7-0061/12 Návrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY kterou se mění směrnice Rady 92/65/EHS, pokud jde o veterinární předpisy

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.6.2011 KOM(2011) 360 v konečném znění 2011/0157 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu a uzavření měnové dohody mezi Evropskou unií a Francouzskou republikou týkající se

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

Výbor pro právní záležitosti

Výbor pro právní záležitosti EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro právní záležitosti 27. 10. 2009 2009/0100(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření úmluvy o mezinárodním vymáhání výživného k dětem a dalších druhů

Více

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007

Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 Vstup ČR do schengenského prostoru EUROCENTRUM PRAHA 15.5.2007 1 Struktura prezentace základní informace o schengenské spolupráci Principy Historický přehled (1985 2007) Kompenzační opatření příprava ČR

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 30.11.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.11.2012 C(2012) 8867 final STANOVISKO KOMISE ze dne 30.11.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 715/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/73/ES Česká republika Certifikace

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 12/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: PROTOKOL, PŘÍLOHA IX NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou v

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

ondrej.menousek@mvcr.cz

ondrej.menousek@mvcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky A. Předkladatel garant výzkumné potřeby Název organizace Ministerstvo vnitra Adresa Milady Horákové 133/ Kontaktní osoba Ing. Jaroslav Scheuba

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU ZADÁNÍ 4.1TORs-cesky.doc ZAVÁDĚNÍ STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU 1 Základní informace V listopadu 2000 dokončil Národní vzdělávací fond (NVF) České republiky s pomocí projektů Phare

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ],

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne [ ], KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne KOM(2007) xxx Předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne [ ], kterým se stanoví, že čl. 30 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Rozpočtový výbor 2009 22. 4. 2008 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2008 V příloze naleznete návrh na převod prostředků C 9 rozpočtový rok 2008. CM\720712.doc

Více

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009

* NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2009/0007(CNS) 12. 11. 2009 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Hospodářský a měnový výbor 12. 11. 2009 2009/0007(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a

Více

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957

ÚMLUVA. ze dne 2. května 1957 Platnosť od: 20. března 1958 ÚMLUVA mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách ze dne 2. května 1957 Československá republika a Rumunská lidová republika,

Více

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013

U S N E S E N Í. Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Číslo: 38 ze dne 23. května 2013 Rozhodnutí předsedy Rady AKČR podle usnesení Rady AKČR č. 25/2005 v období od 23. dubna 2013 do 20. května 2013 I. schvaluje následující rozhodnutí předsedy Rady AKČR:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00

EVROPSKÝ PARLAMENT. Hospodářský a měnový výbor. 11. 1. 2008 PE400.384v01-00 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 Hospodářský a měnový výbor 2009 11. 1. 2008 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1 28 Návrh stanoviska Cristobal Montoro Romero Strategie spotřebitelské politiky EU 2007 2013 (2007/2189(INI)) (PE398.541v01-00)

Více

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost

Město Městec Králové. Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Čl.1 Předmět úpravy a působnost Město Městec Králové Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Čl.1 Předmět úpravy a působnost 1.1. Tato směrnice je vnitřním předpisem Města Městec Králové jakožto veřejného zadavatele, a upravuje

Více

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady

PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 1.4.2014 COM(2014) 163 final ANNEXES 1 to 3 PŘÍLOHY Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení cestovních víz a o změně Úmluvy k provedení Schengenské dohody a

Více

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010

NÁVRH ZPRÁVY. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2010/0803(NLE) 5. 1. 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 5. 1. 2010 2010/0803(NLE) NÁVRH ZPRÁVY o návrhu na jmenování Jana Kinšta členem Účetního dvora (C7-0015/2010 2010/0803(NLE)) Výbor pro rozpočtovou

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE

MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 1 MANUÁL PŘEDKLADATELE A PŘÍJEMCE dílčí grantový projekt pro oblast sociálních služeb Sociální komise RM Revize: 2010 Vypracovali: SK Strana: 2 OBSAH

Více

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008

Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Střední odborné učiliště zemědělské a služeb, Dačice, nám. Republiky 86, 380 01 Dačice č.j. 3H/2008 Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Část

Více

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU

ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU 26.1.2008 Úřední věstník Evropské unie L 23/21 ROZHODNUTÍ PŘIJATÁ SPOLEČNĚ EVROPSKÝM PARLAMENTEM A RADOU ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 70/2008/ES ze dne 15. ledna 2008 o bezpapírovém prostředí

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro zahraniční věci NÁVRH STANOVISKA. pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 21. 9. 2009 2009/0104(CNS) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro zahraniční věci pro Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k návrhu nařízení

Více

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996

SPOLEČNÁ AKCE. ze dne 29. listopadu 1996 SPOLEČNÁ AKCE ze dne 29. listopadu 1996 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii, kterou se zavádí program podpor a výměn pro osoby, které jsou odpovědné za boj proti obchodu s lidmi

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 13. 11. 2009 2009/0025(CNS) * NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Rozhodnutí o poskytnutí podpory

Rozhodnutí o poskytnutí podpory Rozhodnutí o poskytnutí podpory Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365 zastoupená Rut Bízkovou, předsedkyní TA ČR kontaktní osoba:

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 11.6.2010. o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 11.6.2010 K(2010)3667 v konečném znění ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11.6.2010 o Příručce pro organizaci vízových oddělení a místní schengenskou spolupráci (Pouze bulharské, české,

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh ROZHODNUTÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 18.04.2005 KOM(2005) 146 v konečném znění 2005/0056 (CNS) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o podpisu Dohody mezi Evropským společenstvím a Dánským královstvím, kterou

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina

Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006 č. 7/06 Čl. 1 Předmět

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.7.2014 C(2014) 4580 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 17.7.2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního

Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA-BoS-14/176 CS Obecné pokyny k podmodulu katastrofického rizika zdravotního EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000. ze dne 30. května 2000 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1159/2000 ze dne 30. května 2000 o informačních a propagačních opatřeních, která mají být prováděna členskými státy v souvislosti s pomocí ze strukturálních fondů KOMISE EVROPSKÝCH

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 12.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 12.7.2012 C(2012) 4754 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12.7.2012 o oznámení České republiky o prodloužení lhůty pro dosažení mezních hodnot pro NO 2 ve čtyřech zónách kvality

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 18.12.2014 2014/0002(COD) ***I NÁVRH ZPRÁVY o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské síti služeb zaměstnanosti, přístupu

Více