, aneb co jsme slyšeli, povídáme dál

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ", aneb co jsme slyšeli, povídáme dál"

Transkript

1 O B E C SPOJIL Naši nohejbaloví šampióni Vystoupení souboru Zvoneek pi vítání nových obánk, aneb co jsme slyšeli, povídáme dál MK R E RONÍK 12 íslo 2-3 ervenec 2011

2 Vážení spoluobané, milé dti a mládeži, as bží mílovými kroky a my se opt ocitáme na prahu období prázdnin a dovolených. Dti mají radost, že jim skonily školní povinnosti, rodie zase mají trochu starost, že jim toto období pinese svží vánek do jejich penženek. Všichni se ale spolen tšíme, že budeme moci alespo na chvilku odhodit za hlavu každodenní starosti a dopát si zaslouženého odpoinku. Mnozí z Vás se chystají v tento as vydat za hranice všedních dn, jiní zase budou poznávat krásy naší vlasti. Každopádn Vám všem pejeme krásn strávenou dovolenou a dtem celé prázdniny, hodn slunených dn a a již budete kdekoli, tak hlavn šastný návrat dom, abychom se na konci léta opt všichni spolen sešli zdraví, odpoatí a plní elánu. Miluše Telecká Ing. Jan Meloun Jan Kivka místostarostka obce starosta SDH starosta obce Zastupitelstvo obce Spojil, pracovníci a zamstnanci obecního úadu, Redakní rada Spojilské Drbny Podkování obci Spojil Dovolte, abych vyslovila velké a upímné podkování za dlouhodobou pomoc dtem v Dtském centru ve Veské, kterou obtav poskytují obané Spojila v ele s panem starostou Janem Kivkou. Této pomoci si velmi vážíme. Je pro nás podporou k další naší práci a hlavn je velkou pomocí pro naše dti. Díky tomu jim mžeme dopát výlety, návštvy divadel a další aktivity k obohacení jejich života. Dkujeme také panu ing. Melounovi, nebo vnoval výtžek ze vstupného na jeho Cestovatelské úterky ve výši K. Tato ástka je základ k uhrazení ozdravného pobytu pro dti v Orlických horách, kam se už tší. Dkujeme Vám všem, kteí jste pomohli našim dtem a rádi Vás u nás pivítáme! MUDr.Peinová Drahomíra, editelka DC Veská POZOR, POZOR, POZOR, POZOR! N A R O D I L I S E : Antonín Popelka , p. 7 Filip Lohner , p. 50 Laura Zemanová , p. 169

3 Tak jako k vesnici patí tradiní události jako májová veselice, posvícení a pou, kdy je hojnost jídla, tak k vítaným událostem patí i vepové hody. Ani v tomto smru naše vesnika nezaostala, a tak v sobotu 5. února 2011 se centrem dobrého jídla stala klubovna místního areálu. Nakoupili jsme masa ze tyech prasátek. Protože ml pan ezník dostatek pomocník i tak velké množství masa dokázali zpracovat vas. Vyrobili jsme cca 350 jirterniek, 15 kg krup, kotel polévky a sedm tlaenek. Návštvnost byla obrovská, tžko íci kolik obyvatel pilákala vn vepových produkt. Nkdo si pochutnal pímo v jídeln klubu a nkdo si zase odnesl dobroty dom. Po všem se jen zaprášilo a všichni se již tší na další podobnou akci. Již ti roky pipravuje eský rozhlas Pardubice poad Rozhlasové posvícení, ve kterém postupn navštvuje jednotlivé obce Pardubického kraje. Proto se každou nedli v pravé poledne mžeme seznámit s životem, kulturou a tradicemi nkteré z vesniek i mst našeho kraje. A tak v pravé poledne 27. února 2011 se mli posluchai eského rozhlasu Pardubice možnost v hodinovém vysílání seznámit s obcí Spojil, která leží v tsném sousedství krajského msta. Autor relace, Lukáš Peška, vyzpovídal ve svém poadu jak adové obany i tak i zástupce vedení obce. Obyvatelé obce, paní Helena Chválová a pan Miloš Kostelecký zavzpomínali jak na asy minulé, kdy naše vesnika patila pod msto Pardubice, tak i na krátkou novodobou historii naší samostatnosti. Z pohledu bžného obana bylo hodnocení úrovn života v naší vesnice velmi pochvalné a uspokojivé, a to jak co do vybaveností obce, tak i v kulturním a spoleenském život. V tomto smru bylo velmi ocenno, jak se vedení obce vnuje dtem a stejn tak i seniorm. V dalším vstupu pak zástupci obce, paní Miluše Telecká - místostarostka, Jan Kivka starosta obce a Ing. Boris Fukátko len zastupitelstva posluchae krátce seznámili s dvody osamostatnní obce a s jejím rozvojem, který po této události nastal. Samozejm se také zmínili i o souasném život našich obyvatel. Obec je kompletn vybavena veškerou infrastrukturou, ale neusíná na vavínech a dál se chystá vylepšovat podmínky pro život našich oban. Z úst všech zúastnných zaznla nejen slova spokojenosti se souasnou kvalitou spoleenského života v obci, ale i srovnání s tím, jak to vypadalo v dobách dívjších. O dalším zajímavém kousku života naší obce odehrávajícím se v obanském sdružení Apolenka, které psobí v areálu bývalého zemdlského družstva, jsme si mohli poslechnout v 15 hodin. Zástupkyn tohoto sdružení zde seznámila posluchae s významem hipoterapie pro nemocné dti a také s dalšími aktivitami tohoto zaízení.

4 P íjemné ned lní odpoledne 27. b ezna 2011 p ivítalo ve spole enských prostorách sportovního areálu ve Spojile naši místní drobotinu, která sem zavítala za doprovodu svých rodi a prarodi za trochou té zábavy a pohybu. Letos je na tradi ním d tském karnevalu ekala zm na nejen v osob Indiána, Motýlka, Sn hurky a jako tradi n n kolik princezen. Asi nejpoutav jší maskou byl malinký klaun v podání Honzíka Kuši ky, který byl spole n s nejmenší princeznou Kristýnkou Valskou z ejm nejmladšími ú astníky. Celkem 17 masek a 2 d ti v civilu sout žilo v r zných disciplínách, jako nap íklad v hodu mí kem do koše, v r zných tane ních sout žích a vyvrcholením D tského karnevalu jako každoro n byla sout ž masek. Aby to nebylo n komu líto, tak hodnotící porota neur ila vít ze, ale vyhodnotila 4 nejlepší masky Mušketýra, nového organizátora této zábavy Libora Kmenta, ale také v osob nového moderátora a bavi e Radka Smejkala, který našim d ti kám nedop ál p íliš oddechu a mistrn je dokázal svým aktivním p ístupem udržet tém celé odpoledne na tane ním parketu ve víru tance a sout ží. Setkali jsme se zde s adou známých postav a postavi ek, ale p edevším s pohádkovými bytostmi. V tane ním reji se spole n ocitly masky Batmanna, Spiedermanna, Smrtky, Mušketýra, Motýlka, jednu z princezen a malého Klauna. Díky Radkovi Smejkalovi, ale i Liboru Kmentovi se zábavné odpoledne pro d ti vyda ilo, za což jim pat í pod kování. Když se jaro rozeb hlo na plné obrátky, v tšina rodin se vrhla na po ádný jarní úklid, p i kterém jako každoro n došlo i na vy azení starých nepot ebných kovových p edm t. V tšina uklízejících také po ítá s tím, že se této zát že zbaví p i tradi ním sb ru železného šrotu, který po ádá pravideln na ja e SDH Spojil. I letos, v sobotu 9. dubna, nastoupila skupina devíti ádn vybavených len sdružení, aby uklidila hromádky starého železa, které se objevily tu a tam p ed vchody dom. Celkem se letos nasbíralo 1820 kg starého železa a byl ho naprosto plný nákla ák. Tato akce p isp la do poklady SDH Spojil ástkou 7 280,- K. Je samoz ejmé, že získané prost edky budou op t využity p i akcích po ádaných našimi hasi i, nebo p i akcích, na kterých se ú astní jako spolupo adatel. A tak lze konstatovat, že vzájemná spolupráce našich obyvatel a SDH Spojil je výhodná pro ob strany. Ob ané p isp jí našim hasi m a hasi i jim jejich vst ícnost oplatí p i spole enských a sportovních akcích. 4

5 Velikonoce jsou pro mnohé stále svátky jara, i když se v podstat jedná o kesanské svátky. Ale pár dní ped tím, než se kurz floristiky ml konal, to vbec nevypadalo jako jaro, studený vítr nás zahnal zpt do kabát a bund, obas poletoval i sníh. Taková zima nepispje k dobré nálad a navíc v sobotu ráno 16. dubna byla celá vesnice zahalena hustou mlhou. To je divné jaro, íkali si mnozí, ale pesto v 9.30 vykroili smrem ke sportovnímu areálu, kde se ve vytopeném altánu pod vedením lektorky paní Folbrechtové kurz velikononí floristiky opt konal. Hned po píchodu se každému zlepšila nálada pi pohledu na krabice plné barevných kytiek, vajíek, mašliek, zlatých kuátek a mnoha dalších pestrých drobností. To vše se pomalu zaalo pemisovat do misek, košík, kvtinák a na vneky, kde spolu se zelenými vtvikami zaaly pod rukama našich šikovných maminek a dtí vznikat krásné velikononí ozdoby, za které by se nemusel stydt žádný obchodník s velikononími dekoracemi. Ba, dá se íci, že nkteré byly tak nádherné, že bychom je obchod marn hledali. Vtšina úastnic kurzu byla již zkušenými výtvarnicemi a ti noví od nich mohli získat inspiraci nebo požádat paní lektorku o pomoc. Pozadu s tvorbou výzdoby nezstaly ani naše dti, kterých z celkového potu 28 úastník pišlo devt. I jejich ozdbky byly výsledkem šikovných ruiek a dtské fantazie. Nakonec kurzu si dti vyzkoušely i vykrajování perník z tsta, které paní lektorka pedem pipravila a v kuchyni místní klubovny za chvíli zavonl perník. Nastalo poledne a lavice a stoly byly zaplnny tou jarní barevnou krásou, která pak ozdobila stoly, stny i dvee našich dom. I sluníko bylo zvdavé a v poledne vykouklo, aby se tu pestrou výzdobu také podívalo. Pokud jste šli Spojilem a dobe se dívali na dvee dom, mohli jste vict, jakou nádheru umí naše hospodyky vytvoit. To vše by se však neodehrálo bez rozsáhlých píprav a spousty shánní pkného a kvalitního materiálu a o to se peliv postarala paní Mirka ápová. Navíc pinesla i dv plata barevných kraslic, které vlastnorun malovala a všem je dala k dispozici pro použití na své ozdoby. Za to ji všichni upímn dkujeme a tšíme se další pkné chvíle pi podobných akcích. Již po jedenáct plesových sezón jsme ve Spojile zakonili plesovou sezónu úastí na XI. Reprezentaním plesu Svazku obcí Louná, který se letos konal v pátek dne Opt byl odvoz na ples i doprava zpt z plesu zajištna autobusem dle pedem oznámených as. Letos byla poadatelskou obcí obec Kostnice, jejíž slavnostn vyzdobený sál v Kulturním dom nás pivítal píjemnou a hejivou atmosférou. Starosta obce Kostnic pan Václav Pulkrábek a pedseda Svazku obcí Louná pan Martin Stank všechny vele pivítali a popáli všem hezkou zábavu. K tanci a poslechu po celý veer hrál tanení orchestr James Band z Hradce Králové. Po poátením ostychu se tanení parket zaplnil natolik, že chvílemi nezbývalo 5 kousíku místa. Pro zpestení programu jsme shlédli pedtanení dvou taneních skupin. Do as dívjších nás zavedl místní folklorní soubor eská beseda a výbornou kreací moderního tance nám pedvedla tanení skupina Artrosa z Hoic, která sklidila velký potlesk s požadavkem na pídavek. Klasickou souástí tohoto plesu bylo losování

6 tomboly, která opt oplývala bohatými cenami, za které je nutno podkovat všem sponzorm. V rychlém veselém tempu se najednou pihlásila pozdní noní hodina nebo spíše asná ranní hodina, kdy ples konil a celá 30 lenná výprava ze Spojila se musela vydat na návrat dom. 30. duben je den, kdy se arodjnice slétají na své porady a rejdní, a v tento den nebývá pkné poasí. Stejn tak tomu bylo i letos. Naše vesnika byla ze všech stran obklopena ernými mraky a meteorologové vydali výstrahu ped silnými boukami. To nahrávalo všem arodjnicím, že se letošní rejdy vydaí. A ve Spojile tomu tak opravdu bylo. Do prostor hišt ve sportovním areálu se sletlo víc jak Tím však letošní arodjnické rejdní nekonilo. Po námaze následuje vždy zábava, a tak to pravé rejdní nastalo až s prvními tóny svižné hudby skupiny Jana Pírka. Parket se zaplnil ernými i pestrými hábity skotaících arodjnic a arodj. Porota pak z nich vybrala pt nejhezích, které obdrželi menší í vtší postaviku arodjnice, ale ani ostatní nepišli zkrátka. Všichni dostali perníkovou ježibabu. dvanáct arodjnic a arodj, lépe eeno arodjnický dorost, a se svými pomocníky jich bylo víc jak ticet. Letošní rejdní bylo náronjší než v minulém roce, protože arodjnice a jejich pomocníci museli splnit njaké úkoly, a to vyrobit vlastnorun arodjnické epice a pro sbírání penízk (v našem pípad žeton za soutže) si vyhotovit speciální mšec. Kdo neml košt mohl si zarejdit na veejném arodjnickém koštti na pipravené dráze z plechovek. Ani další úkoly jako pechod po lan a skákání pes lano nebyly jednoduché. Každý z tchto úkol vynesl do mšce njaký ten žetonek, který si pak soutžící v arodjnickém krámku vymnil za sladkosti a drobnosti dle vlastní libosti. Nakonec bylo finále, na které se tšili všichni bez rozdílu, a to opékání vutík. Po první várce opékání nastala krátká dešová peháka, která zahnala skoro všechny do úkrytu v altánu, jen ti nejodolnjší opékai se dál krili u ohýnku. Pak se vše v dobré obrátilo a prostor hišt se opt zaplnil rojem dtí. Pipravit takový slet arodjnic je nároná záležitost a za to je nutné podkovat našemu výboru pro obanské záležitosti a sboru dobrovolných hasi, kteí vše spolen zajistili. Letošní arodjnice si však užili nejen dti, ale také dosplí, protože po skonení rejdní té naší drobotiny hrála dál kapela k tanci a poslechu, a tak se zábava protáhla dlouho do noci. 6

7 I letošní za átek kv tna byl plný kvetoucích t ešní a jabloní. Prvním májem za íná m síc lásky a radosti, ale ned lní ráno letošního 1. máje tak v bec nevypadalo, jedna p ehá ka se st ídala s druhou, a tak nikomu nebylo moc veselo. S polednem se sluní ko umoud ilo a naši spojilští mládenci se mohli vypravit do lesa pokácet vyhlédnutý strom na májku. Transport kmene prob hl jako každý rok za pomoci frézy pana Kmenta. Pak už jen oloupat kmen, nazdobit vršek mašlemi, omotat stuhami kmen, navázat mašle také na v nec, p ipevnit v nec pod vršek a hup s májkou nahoru. Hup se ekne snadno, ale postavit po ádný strom pouze za pomocí lan, ádn ho ukotvit, aby stál krásn rovn, to není žádná legrace. Navíc zrovna foukal dost ostrý vítr, a tak práce byla ješt obtížn jší. Ale parta 20 chlap, mezi nimi byli již zkušení stavitelé máje, si s tím celkem rychle poradila. A tak od ned le 1. kv tna jsme se zase mohli t šit pohledem na krásný máj, který zdobil naši náves po celý m síc. Všichni obyvatelé naší vesni ky jsou moc rádi, že se u nás najde parta, která se postará o dodržování této p kné tradice. V letošním, již XI. ro níku rybá ských závod, nám op t velmi p álo po así. Sobota byla skute n nádherná, protože po celý den bylo krásn teplo a svítilo sluní ko. asový harmonogram byl následující: 7,30-8,30 - prezence závodník 8,45-10,00-1. polo as 10,00-11,00 - p estávka na vým nu stanoviš, ob erstvení, tombolu a zakoupení ryb 11,00-12,00-2. polo as 12,30 - vyhlášení výsledk a slavnostní p edání cen vít z m Pravidla závodu byla obdobná jako v p edchozích ro nících, jediná zm na byla v tom že dle propozic se chytaly ryby s mírou již 10 cm a více. Tradi n jsme rozd lili sout žní kategorie na mládež do 15 let (4 sout žící) a dosp lé (21 sout žících). reproduktoru p íjemnou a p estávce se ob erstvovali u stánku párky i dalšími pochutinami. V tom teplém po así šly samoz ejm na odbyt p edevším chlazené nápoje. V polo asu také prob hla tradi ní tombola, ve které byly jako každý rok krásní vykrmení kap íci. Od prvopo átku po ádání závod je naší tradicí, že krom medailových pozic jsou n jakou v cnou cenou ocen ni úpln všichni ú astníci a nejinak tomu bylo i letos. Závodníci letos získali zábavnou elektroniku, domácí pot eby, hodnotné poukazy do restaurace i na masáže, rozli né rybá ské vybavení a krmiva, autokosmetiku, r zná vína a samoz ejm spoustu reklamních p edm t od našich sponzor. Vít zové medailových míst z obou kategorií byli navíc ocen ni krásnými trofejními poháry. Zajímavostí letošního ro níku bylo obhájení prvního místa lo skými vít zi a to v obou kategoriích. Pokud se podíváme na letošní rybá skou statistiku, tak v tomto závod bylo vzhledem ke stanovené mí e nachytáno až 271 ryb o celkové délce 40 metr. B hem závod hrála všem z p kná hudba a navozovala tak klidnou atmosféru. V polo asové všichni ú astníci závodu i diváci 7

8 Výsledková listina: Kategorie nad 15 let 1. Rostislav Mrkvika ml cm 2. Pemysl Kondras cm 3. Pavel Marek cm Kategorie do 15 let 1. Jan Chvála 129 cm 2. Jakub Papšík 96 cm 3. Jan Macha 15 cm Rádi bychom upímn podkovali našim milým sponzorm za píze a všem úastníkm závod za vrnost. Pejeme všem rybám mnoho krásných úlovk v celém roce PETRU ZDAR Starosta SDH obce Spojil Ing. Jan Meloun Jaro je období zrození mláátek, období plné lásky, nhy a krásy. I v naší vesnice jsme mli tu est pivítat do ad spojilských oban naše nové mládí. V nedli odpoledne pivítali zástupci obce Spojil dv spojilské dti, a to Terezku Tato slavnost byla jako obvykle provázena kulturním vystoupením dtského souboru Zvoneek pod vedením paní uitelky R klové a Weinhauerovou a Jakuba Hezkého. V náruí svých rodi se dti cítily spokojen a bezpen a ve stejném duchu se nesla i e starosty obce pana Jana Kivky. Jeho slova o mateské lásce, radosti, ale také o zodpovdnosti a starostech, které výchova dtí pináší, jist zapsobila správn a podpoila vdomí rodi o tom, jaký poklad je jejich dátko. krátkými verši v pednesu paní místostarostky paní Miluše Telecké. Nechybl ani tradiní pípitek na zdraví dtí a drobný dáreek s kvtinou z rukou starosty obce pana Jana Kivky a pedsedy výboru pro obanské záležitosti pana Libora Kmenta. Foto na památku Terezky a Jakuba v obecní kolébce uzavelo tuto milou událost plnou píjemné a hejivé atmosféry, kterou byla naplnna celá klubovna sportovního areálu.

9 V posledních letech jsme mli opravdu z pekla štstí. Sobotní dny, na nž jsme pipravovali Dtský den, byly ve znamení krásného letního poasí s nebem bez mráku a tém tropickými horky. Naladni touto nkolikaletou zkušeností jsme oekávali, jak tomu bude v sobotu 28.kvtna, na kdy Výbor pro obanské záležitosti obce Spojil v ele se svým pedsedou Liborem Kmentem pipravil pro naše dti u píležitosti jejich nadcházejícího svátku soutžní odpoledne plné zábavy. Od samého rána se na nás škaredila dti procházely stanovišti dle svého zájmu a soutžily v jednotlivých disciplínách. Mohly si tak vyzkoušet hod kroužkem na cíl, stelbu z luku, hod míkem na plechovky, pebíhání pod švihadlem, chzi po lan, stelbu ze vzduchovky a slalom s míkem na lžice. zamraená obloha, která schovala sluníko ve svých útrobách. Netrpliv jsme odpoítávali as, který nás posouval do odpoledních hodin a s obavami jsme vzhlíželi k nebi, zda nezanou padat hromy a blesky a nespadne na nás trocha té pro pírodu tolik potebné vody, která by pro nás však v tuto chvíli znamenala spoustu nepíjemností. Jaké však bylo naše pekvapení, když s blížící se pl tvrtou,kdy mly oslavy dtského dne zaít, poalo sluníko nesmle vystrkovat z poza mrák své zlatavé paprsky. Píjemn se oteplilo a tak nakonec bylo ideální poasí pro takovou to akci. Krátce ped šestnáctou hodinou, kdy se v prostorách sportovního areálu shromáždil dostatený poet úastník zahájil pedseda výboru pro obanské záležitosti Libor Kment letošní dtský den. Pipravena pro n byla ada stanoviš na nichž probíhaly rzné soutže. Hned na úvod bylo pro dti, kterých se zde sešlo na tyi desítky, pipraveno pekvapení. Nejprve byly rozdleny do dvou skupin. Jedna skupina dostala speciální nafukovací balónky, které si mlo každé dítko pomalovat dle své fantazie, nejdíve si jej však musely nafouknout, což nebyl rovna nejlehí úkol. Za splnný úkol dostal každý žetonek a balónek si soutžící uschovali pro závrenou soutž. Po splnní tohoto úkolu se pesunuli k létajícím talím, kde je ekal obdobný úkol. Po absolvování tchto úvodních disciplín pak Odmnou za splnní úkol byly barevné žetonky, které si pak dti vymovaly za ceny v místním supermarketu, který byl speciáln pro tento úel na sportovním areálu vybudován. To byl pro dti jeden z nejvtších a nejkrásnjších zážitk. I když musely mnohdy vystát frontu jak za dob minulých, než na n pijde ada, pesto pak jejich záivá oíka tkala po nepeberném množství odmn na pult a ruiky nevdly co si vybrat. Po výmn žetonk se opt hnaly soutžit, aby získaly žetonky nové a mohly opt navštívit market. A tak to šlo dokoleka, dokola až to nakonec bylo v našem supermarketu jak u sndeného krámu a manažer Libor Kment tam zstal sám mezi prázdnými obaly od zboží. Na závr se uskutenilo vyhlášení soutže o nejhezí balónek a létající talí a protože výtvory všech dtí byly pkné, rozhodla se porota, že odmní všechny soutžící stejným dílem, z ehož mly 9

10 dti ohromnou radost. Po skonení soutží a vyhlášení výsledk se mohli nejen dti, ale i jejich rodie a doprovod oberstvit a doplnit ztracené kalorie u Vlaky a Míši, kteí pipravili chutnou drškovou polévku, kuecí a vepové ízeky a pro ty, kteí si drží svoji linii a ctí zdravou výživu, njaký ten salátek. Soud hlavn podle reakcí dtí, ale i jejich rodi, Spojilský dtský den se opt vydail a všichni se tší na ten píští. Na závr nám už nezbývá nic jiného, než upímn podkovat všem organizátorm a pomocníkm v ele s Liborem Kmentem, manželm Plechákovým, paní Katein Kuerové, panu Jiímu Kühnovi, Janu Matjovi, Pavlu Zemanovi a jeho synovi Vojtovi, Lukáši Kmentovi a našim hasim v ele s jejich starostou Janem Melounem,Jiímu Novákovi, Lukáši Schillerovi, Petru Pimanovi a Luboši Prokpkovi. Konec kvtna znamená podle tradice, že májka, která byla celý msíc ozdobou naší návsi, musí být pokácena. Letos stejn jako v pedchozích letech tuto práci zajistí zamstnanci obce, tak aby nedošlo k újm na zdraví pípadných pihlížejících nebo ke škod na majetku. Proto se kácení odehrává vždy ve všední den. Je to však událost, která stojí za oslavu, a tak výbor pro obanské záležitosti obce Spojil a SDH Spojil uspoádal v sobotu dne 28. kvtna v 19 hodin Májovou veselici. V klubovn sportovního areálu se v podveer rozeznly pkné melodie v podání skupiny Jana Pírka. Klubovna sportovního areálu se postupn zaplnila hosty, kteí si mohli pochutnat na výborné drškové polévce, dále byly v nabídce ízeky vepové i kuecí a další dobroty. Tentokrát se zábava odehrávala spíše v duchu družného sousedského rozhovoru a poslechu hudby. K taneku se nikdo neodhodlal, i když píjemné tóny hudby znly až do 23 hodin. Historicky první nohejbalový turnaj se konal v loském roce na soukromém hišti pana Doležala u jeho domu p.84. Protože se setkal s velkým ohlasem, rozhodl se náš SDH ve spolupráci s obcí Spojil v jeho poádání pokraovat i v dalších letech a založit tak novodobou tradici v naší obci. Letošní druhý roník se uskutenil pod záštitou starosty obce Spojil. S laskavým svolením paní Ester Staré byl pojmenován jako Memoriál MUDr. Petra Starého, na poest jejího manžela, našeho spojilského obana a výborného všestranného sportovce, který nás v loském roce náhle a navždy opustil. V sobotu 4. ervna 2011 úderem deváté hodiny ranní zaalo sportovní klání osmi dvoulenných družstev. Po celý den nás provázelo nádherné, slunené poasí. Díky velkému teplu se museli hrái asto osvžovat chlazenými nápoji. Aby mohli nabrat sílu do dalších boj, pochutnávali si na výborných steacích. Šestnáct úastník turnaje bylo rozlosováno do osmi dvoulenných družstev. Každý zápas se hrál na 2 vítzné sety a finálový zápas na 3 vítzné sety. Zápasy mužstev probíhaly nejdíve každý 10 s každým v rámci dvou skupin.následn pokraovaly vyazovací zápasy vítz a poražených z protjších skupin a závrem semifinále a hlavní finále. Po 16. hodin probhlo slavnostní vyhlášení vítz, kteí obdrželi krásné poháry a potištná trika. Na závr bychom chtli touto cestou podkovat paní Ester Staré za to, že nám dala souhlas k pojmenování tohoto turnaje po jejím zesnulém manželovi. Náš velký dík patí manželm Doležalovým za propjení sportovišt a pípravu skvlého oberstvení a dále všem organizátorm

11 v ele s Janem Volše za kvalitní p ípravu a zdárný pr b h turnaje. Skv lé sportovní zážitky a spokojenost všech zú astn ných jsou odm nou pro organizátory akce, ale zárove i velkým závazkem pro po ádání p íštích ro ník. A jak vše nakonec dopadlo? Výsledky turnaje: 1. místo = Pavel Rozto il, Jakub Kremli ka 2. místo = Jan Volše, Boris Fukátko 3. místo = Petr Dvo ák, Jan Hambalík Gratulujeme vít z m a p ejeme všem krásné sportovní zážitky po celé léto. Ing. Jan Meloun starosta SDH obce Spojil Sobotní ráno 18. ervna nás nep ivítalo zrovna p ív tiv. A bylo pom rn teplo, dívala se na nás pomra ená obloha, která nedávala p íliš nad jí na p kný slunný den. To však neodradilo 52 spojilských ob an a jejich d tí zú astnit se zájezdu do zoologické zahrady Jihlava. Kone n nastal tak toužebn o ekávaný den. P esn podle pokyn organizátor se od t i tvrt na osm ráno za aly scházet naše ratolesti v doprovodu svých rodi p ed obecním ú adem. A je to naprosto ojedin lé a v naší obci unikátní, sv te div se!!!,p esn v osm hodin, jak velel plán, bylo všech 27 spojilských d tí s rodi ovským doprovodem na svých místech v autobuse. Ted nezbývalo nic jiného, než zamávat, pop át š astnou cestu a hodn p kných zážitk od místostarostky obce. Zav ít dve e a huráá!!! Pln obsazený autobus se vydal na tém sto kilometrovou cestu sm r Jihlava. Než se všichni nadáli, ocitli branami Zoo Jihlava. Zp sobn po kali až Libor Kment, co by vedoucí zájezdu zakoupí vstupenky. Nikdo ani nepost ehl, že mají za sebou i avizované spole né focení. A tak se spojilští návšt vníci mohli vydat za krásami areálu zoologické zahrady. Jihlavská zoo se specializuje p evážn na chov ko kovitých šelem, opic a plaz.a tak se mimo jiné mohli návšt vníci setkat s tuleni, medv dy, opicemi, hrošíkem, surikaty, r znými druhy plaz, pták a dalších zví átek. Ti pozorní a š astní m li možnost shlédnout od 11. hodiny ukázkové vystoupení sokolník s jejich dravci. Mezi diváky poletovali orli, sovy, puštíci, sokoli. Aby mohli p edvést své um ní získané pe livým tréninkem, vybrali si za figuranty naše dva odvážné tatínky Libora Kmenta a Karla Ševe ka, kte í netušíc do eho jdou museli nakonec prokázat dost odvahy a osobní state nosti, aby byli dobrými sparingpartnery t mto dravc m. Jak se pak Libor Kment p iznal, nebyla to žádná legrace se p ed 11

12 nechat si pistát na hlav orla, i nechávat prolétat dravce mezi tly. K zajímavostem tamní zoo patí mimo jiné Africká vesnice Matongo v pekladu vesnice v poušti, která se sestává z deseti chýší a nkolika menších pístešk. Návštvníci se zde mohli nejen oberstvit, ale také navštívit africkou školu, v níž se nachází výstava afrického umní Tingatinga. V jednotlivých objektech vesnice je umístna ada druh zvíat. Velkému zájmu se tšil luxusní kozí chlívek s kamerunskými kozikami i výbh oveek. A možnost podrbat si statného berana, to bylo pro dti nco nevšedního. Pítomnost dtí mezi zvíaty pro n byla neopakovatelným zážitkem. Velkou atrakcí byl pro všechny zúastnné dtský park, v nmž si mnohé dti i dosplí splnili svého bobíka odvahy a projeli se v tobogánu. Pár statených jedinc využilo možností lanového centra a vyzkoušeli si,jak se v pírod pohybovali pedchdci našeho živoišného druhu. Protože se mílovými kroky piblížil stanovený as odjezdu dom, všichni úastníci zájezdu stanuli vzorn v pl tetí u autobusu. Za tuto píkladnou dochvilnost odmnil Libor každé dítko sákem gumových medvídk. Protože ale bylo celý den teplo, tak se ti oblíbení huái ponkud promnili v beztvarou barevnou hmotu. To však nic nezmnilo na dobré nálad a ad pkných zážitk z píjemného dne stráveného v zoologické zahrad. Zpátení cesta probíhala bez problém a nic tomu nevadil ani místy urputný déš. Okolo ti tvrt na pt dorazil autobus zpt na spojilskou náves, kde je oekávala místostarostka obce doufajíc, že jí naše dítka poskytnou rozhovor pro Spojilskou Drbnu. Le práv zaínající déš a únava po celodenním výlet, která byla na mnohých dtech zejmá hned na první pohled, ponkud zhatila její plány. A tak honem, honem pár zážitk a posteh a úprkem dom, aby nezmokly. Asi za všechny to velmi strun shrnul Míša Kostelecký: Bylo to super a mžeme si to zopakovat. Aby mohl vzniknout tento lánek a byla zachována jeho objektivita, museli jsme pozdji vyzpovídat pedsedu výboru pro obanské záležitosti vedoucího zájezdu Libora Kmenta, kterému touto cestou dkujeme za dobrý nápad a zorganizování celé akce. Spojilské dti tím dostaly ješt jeden dodatený dárek k dtskému dni. Diashow pokraovala - Irsko II. Druhý díl pednášky - diashow o Irku se konal dne opt v Kulturním dom v Hronovické ulici. Akce se ze Spojila zúastnilo 8 zájemc - senior o cestování a poznávání cizích kraj a polovina vstupného byla opt dotována. Dopravu opt zajistil pan Záleský vozidlem obce a JSDH Spojil. Krásn obrázky drsné krajiny a poutavé vyprávní Martina Loeweho o Irsku - zemi rozdlené staletým pohoím, kde na každém kroku najdete prehistorické obrovské kameny nebo jen mžete pozorovat pohyb atlantického oceánu a jeho výbojný tanec kolem vlnitého pobeží to vše upoutávalo pozornost divák a pineslo jim skuten skvlý zážitek. 12

13 V úterý se konal první spojilský cestovatelský veer v klubovn sportovního areálu ve Spojile, na který nás pozval len zastupitelstva obce Spojil a starosta SDH Spojil Ing. Jan Meloun. Jeho poutavý výklad doprovázený promítáním bohatého množství fotografií a krátkými video sekvencemi nás zavedl do ty zemí západní Afriky. S tém šesti desítkami poslucha se podlil o své cestovatelské zážitky, které tu a tam opepil rznými píhodami, které na svých cestách zažil. Na trase dlouhé kilometr jsme navštívili bývalé otrokáské pevnosti Zlatého pobeží a pší safari v národním parku Mole v Ghan. Naše spolená cesta nás dovedla k hrochm na jezee Tangléra a podívali jsme se do Ouagadougou v Burkin Faso. Naší pozornosti neunikla ani hlinná msta a mešity, i životadárná eka Niger a tajemné pouštní msto Timbuktu v Mali. Na své dlouhé cest jsme se podívali na tržišt se zvíecími fetiši a amulety pro Voodoo náboženství v Lomé ve stát Togo. Zúastnili jsme se zde obadu místního šamana nad osobními amulety. Dozvdli jsme se i spoustu zajímavostí, jak vypadají africké brambory yam, že astým obchodním artiklem je zde pouliní prodej vody. Shlédli jsme spoustu tamní zajímavé fauny a flóry. Byl nám zprostedkován i reprodukovaný penos komunikace hroch na jezee Tangréla. Na závr bylo asi pekvapením pro tém všechny úastníky, že naše republika nezanechává své stopy v afrických zemích pouze prostednictvím svých turist a cestovatel, ale také prodejem piva. Dokladem toho byla návštva obchodu s alkoholem v hlavním mst Toga,Lomé, kde bylo nabízeno pivo Zlatopramen. Prohlédnout jsme si mohli i adu suvenýr. Dokladem toho, že procestovat více jak 4,5 tisíce kilometr dlouhou trasu tymi africkými zemmi není jednoduché, svdí i naše spolená tyhodinová cesta tohoto veera v klimatu obas pipomínajícím to africké. Za pkný cestovatelský zážitek patí podkování našemu prvodci Ing. Janu Melounovi. Pod tímto názvem se konal v úterý 12.dubna 2011 druhý cestovatelský veer s Ing. Janem Melounem v klubovn sportovního areálu ve Spojile. Tentokrát bylo naše putování o nco kratší než po afrických zemích a to nejen co do kilometr, ale také i asov. Naše spolená cesta po Mexiku z východu na západ pozemskou cestou ítala 3800 kilometr a zvládli jsme ji za ti hodiny i s malou pestávkou na oddych a nabrání erstvých sil. Nkteí z našich koleg se zejm ješt nevzpamatovali z nároné cesty afrického putování a tak se nás tentokrát sešlo 35 statených a neúnavných cestovatel. Naše cesta nás zavedla k památkám mayských kultur na poloostrov Yucatán Chitchen Itzá,

14 Uxmal a Palenque. Podívali jsme se na zachovalá koloniální msteka Valladolid, Mérida, Campeche a horské msto San Cristóbal de Las Casas. Dostali jsme se do víru velkomsta, hlavního msta Mexika- Ciudad de Mexico, které ítalo dvakrát tolik obyvatel než naše republika, tedy 20 milión. Dnes se tento poet odhaduje již na 25 milión obyvatel. Naší pozornosti neunikly ani takové skvosty jako Pyramida slunce a Pyramida msíce v legendárním Teotihuacanu, pláže a pobeží Karibiku, Mexického zálivu a Pacifiku, i msto Guadalajara kulturní perla západu. A jaké by to bylo cestování po Mexiku, abychom se nezastavili v mst Tequila a nepodívali se na plantáže modré agáve a její sklize, ale také na její další zpracování v destilerce Jose Cuervo, kde se vyrábí proslavený národní nápoj Teguila. Zajímavá pro nás byla informace, že Mexiané tomuto svému národnímu nápoji píliš neholdují a jsou spíše pivai. Tím byla zakonena naše nároná cesta Mexikem a díky našemu prvodci Honzovi Melounovi jsme se opt dozvdli spoustu zajímavých informací a mohli jsme shlédnout mnoho zajímavých míst této pro našince exotické zem. Po návštv ty afrických zemí a Mexika jsme se v úterý 3. kvtna vydali spolen s našim prvodcem Janem Melounem na další ást našeho spoleného putování a to tentokrát do Peru. Navštívili jsme hlavní msto Limu, kde nás upoutala koloniální architektura. Shlédli jsme národní muzeum a pístavní pevnost. Další naše cesta vedla do moského národního parku Paracas, kde nás pi vyhlídkové plavb svou krásnou nemotorností upoutali lachtani a tuáci a také jsme pi procházce pobežní pouští mohli vidt trhliny v zemi a zícené útesy po nedávném zemtesení. V pouštních dunách nás zaujala laguna Huacachina. Ve mst Ica vedly naše kroky do archeologického muzea pedinckých kultur, kde jsou napíklad ukázky starovké trepanace lebky. Pi návštv takzvaného muzea kamen jsme mohli spatit zvláštní kameny s úžasnými a nevysvtlitelnými motivy. Z ptaí perspektivy jsme shlédli tajemné obrovské obrazce (geoglyfy) na planin Nazca. Dalším cílem naší cesty bylo bývalé hlavní msto íše Ink Cuzco, které se nachází v Andách ve výšce 3500 m.n.m. Protože jsme se cítili již dost unaveni dlouhou a náronou cestou, odložili jsme své cestovatelské aktivity o dalších trnáct dn. V úterý 17.kvtna naše putování s Honzou po Peru pokraovalo. V Posvátném údolí Ink nás uchvátily prastaré kamenné citadely Pisac a Ollantaytambo. Po návštv legendárního chrámového komplexu Machu Picchu jsme sestupovali horským pralesem. Netušili jsme však, že nás eká dlouhá a pestrá cesta nádhernou krajinou pohoí Andských velehor a jejich podhím. Naprosto nás uchvátilo vysokohorské jezero Titicaca a jeho okolí. Nejinak tomu bylo pi návštv msta Puno ležícího v nadmoské výšce 4200 m, i pi shlédnutí vžovitých hrobek chullpas v Sillustani nebo plovoucích rákosových ostrov vymírajícího indiánského kmene Uros. Své spolené putování jsme zakonili v pohraniním posádkovém mst Tacna. Dovtek redakce: Bhem ty cestovatelských veer jsme procestovali s Ing. Janem Melounem tisíce a tisíce kilometr v rzných zemích svta a svtadíl, to vše bez nároku na jeho honorá i požadavku vstupného. Úastníci tchto cestovatelských veer mli možnost dobrovolným vstupným pispt na Dtské centrum Veská. Výtžek ve výši 2.434,- K pedal osobn organizátor této akce Jan Meloun do rukou editelky Dtského centra Veská MUDr. Drahomíry Peinové v pátek 3. ervna 2011u píležitosti konání oslav dtského dne. Za tento 14

15 úctyhodný in patí naše upímné podkování nejen výše jmenovanému, ale zejména spojilským obanm, kteí svým dobrovolným vstupným pispli na pomoc potebným dtem. Dne Zastupitelstvo obce Spojil schválilo pihlášku do soutže "Vesnice roku 2011". Pro obecní úad to znamenalo pipravit hromadu informací z oblasti investic, ekonomiky, kultury, spoleenského života a vyplnit adu formulá se spoustou otázek do konce dubna. Pihlášené obce pak navštívila hodnotící komise. V této souvislosti se zástupci obce obrátili na obany se žádostí o spolupráci pi zajištní píjemného vzhledu obce, tj. aby každý dle svých možností a schopností pispl úpravou svých nemovitostí a jejich okolí k dosažení co nejlepšího výsledku naší obce v této soutži, který v koneném výsledku mže znamenat významné posílení rozpotu obce Spojil. Dne pijela do obce devítilenná komise složená ze zástupc ministerstva pro místní rozvoj, ministerstva zemdlství, zástupce krajského úadu Pardubického kraje, památká, starost vítzných vesnic z pedchozích let, zástupce knihovny, zahradní architektury a další. Pi dvouhodinové prohlídce obce shlédla komise centrum obce vetn zpívající fontány, kapliku, dále lenové komise projeli celou vesnici, navštívili i centrum Apolenka a výcvikové stedisko ps K9 a nakonec zamíili do sportovního areálu. Tady následovala beseda se zástupci obce, prohlídka obecních kronik, asopisu a dalších publikací. Na doplující dotazy komise odpovídali starosta obce, místostarostka i další obané. V prbhu sledování filmu o otevení naší nové návsi v r se stihli komisai ješt rychle oberstvit, aby po té odjeli do další obce. Z pedbžného úsudku lze íci, že se jim naše vesnika velmi líbila, nkteí byli pímo nadšeni. Tak už jen oekáváme dny píští, jak vše dopadne a jak naše vesnika v soutži uspje. Poznámka po uzávrce: Bohužel naše obec nebyla v klání 26 obcí našeho kraje úspšná. Palmy vítzství si odnesly pevážn obce okresu Svitavy - celkem ti, jedna obec z Chrudimska, jedna z Ústeckoorlicka a z okresu Pardubice pak obec Vole. Naší obci byl udlen diplom za dlouhodobý rozvoj obce, který má být do rukou starosty pedán na slavnostním vyhlášení výsledk soutže ve vítzné obci Poíí u Litomyšle. Zápis z ádných jednání zastupitelstva obce Spojil ze dne 31. bezna a ze dne 2. ervna 2011 Tak takové zastupitelstvo asi ješt nikdo ze spojilák nepamatuje. Ani se nechce pemýšlet nad tím, co by z toho dokázali udlat naši zákonodárci. Tm by pravdpodobn ti kola jednání nestaila a klidn mžeme konstatovat, že kulturní úrove diskutujících by asi také nebyla na nejvyšší úrovni. A co by z toho potom vykouzlily sdlovací prostedky...!? Zapla Pánbh, že jsme na naší lokální úrovni takoví normální! I. porce: dne 31. bezna 2011 Zahájení jednání bylo v souladu se stanovenými pravidly, v každém dalším jednání se vlastn jednalo o pokraování toho již zapoatého. Abychom se ve sledování postupu jednání nikdo neztratili, je tentokráte ponkud natvrdo, tém tak, jak bylo zapsáno. Kontrola plnní usnesení. 7/2010 z jednání zastupitelstva ze dne Pedseda kontrolního výboru konstatoval, že v bod usnesení v zápise z minulého jednání nebylo nic ke kontrole a tudíž je úkol splnn. Starosta obce pan Jan Kivka seznámil pítomné se znním usnesení z jednání zastupitelstva obce Spojil dne Z tohoto usnesení vyplynul úkol pro starostu obce, pedsedu kontrolního výboru a pedsedu výboru pro 15 bezpenost, poádek a životní prostedí, seznámit dotené orgány státní správy se zámrem obce Spojil k ešení bezpenosti a plynulosti silniního provozu v kižovatce I/36 a komunikace III/2982 z obce Spojil a zahájit s nimi potebná jednání k ešení situace.. Starosta obce optovn vysvtlil pedsedovi kontrolního výboru rozdíl mezi zápisem a usnesením z jednání zastupitelstva obce. Po té položil pedsedovi kontrolního výboru panu ernákovi dotaz, co udlal pro splnní

16 tohoto úkolu. Ten odpovdl, že nic. Na tentýž dotaz pedseda výboru pro bezpenost, poádek a životní prostedí pan Petr Kment odpovdl, že nesouhlasil, aby se na zmínné kižovatce jednalo o kruhovém objezdu, tudíž nebude tento úkol plnit. Pedseda kontrolního výboru pan ernák položil otázku starostovi obce, co on v této záležitosti udlal. Starosta obce seznámil pítomné se dvma dopisy, které napsal a odeslal editeli SD ing. Vebrovi spolu s písemným záznamem pana ernáka o telefonických jednáních, které v této vci vedl. Starosta obce konstatoval, že ani na jeden dopis do dnešního dne nikdo nereagoval. Starosta obce otevel k projednávanému bodu diskuzi a následn dal hlasovat o návrhu, aby pedložená informace o kontrole plnní usnesení byla vzata na vdomí, což se stalo všemi pítomnými. Zpráva o výsledku hospodaení a inventarizaci majetku za rok a) Místostarostka obce a pedseda finanního výboru pedložili materiály Hospodaení obce Spojil za rok 2010, Hodnotící zpráva výsledk hospodaení obce Spojil za rok b) Místostarostka obce pedložila Zprávu o inventarizaci majetku obce Spojil k c) Místostarostka obce a pedseda finanního výboru pedložili zastupitelstvu obce Rozpotové opatení. 1/2011. Místostarostka obce konstatovala, že pedložené materiály dostali lenové zastupitelstva obce písemn pedem. Dále uvedla, že pedložené materiály v bod a) a c) byly projednány a schváleny na jednání finanního výboru obce Spojil dne 26. února 2011 a následn zveejnny na úední desce obecního úadu a to i v elektronické podob v zákonem stanovené lht Obec Spojil, pestože došlo k výraznému neplnní daových píjm OSV (o více jak ,-K), hospodaila v roce 2010 se zstatkem ,-K. Obec Spojil vlastní k majetek v hodnot korun. Zpráva o hospodaení obce Spojil za rok 2010, Hodnotící zpráva výsledk hospodaení obce Spojil za rok 2010 a Zpráva o inventarizaci majetku obce Spojil za rok 2010 budou tvoit nedílnou souást tohoto zápisu. Starosta obce otevel k tomuto bodu diskuzi. V diskuzi vystoupil pan ernák s dotazem co je to v Rozpotovém opatení.1/2011 na paragrafu 3113, položka 5321za ástku ,- K. Místostarostka obce paní Telecká mu odpovdla, že se jedná o rozdíl v rozpotované ástce píspvku na školy, která inila ,- K a skuten fakturovanou ástkou, kterou obec obdržela v msíci únoru a byla o ,- K nižší. Tato ástka byla pevedena rozpotov do rezerv. Následn dal starosta obce hlasovat o pijetí jednotlivých dokument. Pro bod a) hlasovalo 7 pro, proti 1 pan Libor Kment; pro bod b) a c) hlasovali pro všichni pítomní zastupitelé Projednání závru z usnesení kontrolního výboru ve vci podntu starosty obce v záležitosti týkající se lena zastupitelstva obce pana Petra Kmenta. Pedseda kontrolního výboru pedložil lenm zastupitelstva obce písemn zápis z jednání kontrolního výboru ve vci ešení problému zdravotního pojištní lena zastupitelstva obce Spojil pana Petra Kmenta, se závrem aby obec Spojil pi ešení této otázky postupovala v souladu s platnou legislativou. Po vystoupení pedsedy kontrolního výboru starosta obce opt vysvtlil pítomným lenm zastupitelstva rozdíl mezi zápisem a usnesením z jednání orgán obce, vetn jejích výbor. Zdraznil, že veškerá doporuení a námty musí být zastupitelstvu obce pedkládány formou usnesení z jednání orgán obce. Následn otevel starosta obce k pedloženému materiálu diskuzi. Pan Petr Kment seznámil pítomné s chronologickým sledem událostí ešení jeho problém se zdravotním pojištním. Místostarostka obce vystoupila s tím, že ona zná bh událostí ponkud jinak, ale jde o tvrzení proti tvrzení a proto je bezpedmtné to více rozebírat. Faktem zstává, že ešení tohoto problému zbyten zamstnává obecní úad již nkolik msíc a nelze najít optimální ešení, vzhledem k tomu, že pípad pana Kmenta je atypický a naše legislativa nepoítá s tím, že by mohl být nkdo, kdo není ani zamstnanec, OSV, dchodce i nezamstnaný. I když bylo nalezeno jakési ešení, nadále se bude tímto problémem zabývat tak, aby bylo nalezeno ešení, které nebude vystavovat obec jakýmkoliv sankcím. MVDr. Svatopluk Rozsypal vystoupil s tím, že existuje ešení a velice jednoduché, aby se pan Petr Kment pihlásil na úadu práce jako nezamstnaný a bude vše v poádku. Pan Petr Kment konstatoval, že je pro nho potupné být evidován na úadu práce, ale že to ješt zváží. Starosta obce konstatoval, že zápis z jednání kontrolního výboru bude tvoit nedílnou souást zápisu z jednání zastupitelstva obce Spojil a dal následn hlasovat o tom, aby pedložená informace o jednání a závru kontrolního výboru obce Spojil byla vzata na vdomí. Pro se vyjádili všichni pítomní. Projednání odloženého bodu. 11 z jednání zastupitelstva obce Spojil dne Pedseda Výboru pro bezpenost, poádek a životní prostedí pan Petr Kment pedložil lenm zastupitelstva obce Spojil písemn odpov na žádost o provení a kontrolu dodržování vyhlášky obce Spojil. 2/2008. Starosta obce se dotázal pana Petra Kmenta, zda má závry výboru pro bezpenost, poádek a životní prostedí k tomuto bodu jednání formou usnesení. Pan Petr Kment odpovdl, že ano a seznámil pítomné s usnesením výše citovaného výboru ve vci výstavby parkovacích ploch v areálu Obchodní a prmyslové zóny Starzone erná za Bory. Starosta obce otevel k projednávanému bodu diskuzi. Pedložený materiál bude tvoit nedílnou souást zápisu 16

17 z jednání zastupitelstva obce Spojil. Starosta obce dal následn hlasovat, aby pedložená informace byla vzata na vdomí. Pro se vyjádili všichni pítomní. Projednání Smouvy o uzavení budoucí smlouvy o zízení vcného bemene IP /VB/01 Místostarostka obce konstatovala, že lenové zastupitelstva obce obdrželi text projednávané smlouvy písemn, s dostateným pedstihem. Dále konstatovala, že se jedná o uzavení budoucí smlouvy o zízení vcného bemene se spoleností EZ Distribuce a.s. na kabelové vedení nízkého naptí a pojistkové skín na hranici pozemku p.. 90/5 pro stavbu rodinného domu pana Jana Kivky nejml. Jedná se o standardní záležitost pi výstavb rodinného domu i jiné stavby, pro nž pípojky liniových staveb vedou pes pozemky obce. Místostarostka obce doporuuje zastupitelstvu obce pedloženou smlouvu schválit. Místostarostka obce otevela k projednávanému bodu diskuzi. Starosta obce dal po ukonení diskuze o návrhu smlouvy hlasovat. V hlasování se pan Kivka zdržel, ostatní pítomní zastupitelé se vyjádili pro schválení. Zpráva o innosti obecního úadu za uplynulé období Místostarostka obce pedložila lenm zastupitelstva obce Zprávu o innosti obecního úadu za uplynulé období. Pedkládaný materiál obdrželi lenové zastupitelstva obce písemn pedem. Tento materiál tvoí nedílnou souást zápisu z jednání zastupitelstva obce. Starosta obce doplnil tuto zprávu o aktuální závry z jednání s námstkem primátorky msta Pardubic Františkem Brendlem ve vci protipovodové ochrany obce Spojil a msta Pardubice. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela oprávnný zájem obou sídelních útvar, je nutné najít spolenou e a stanovit spolený cíl. Vzhledem k tomu, že probhne ješt jedna pracovní schzka s panem námstkem Brendlem, nelze v tuto chvíli pedjímat závr. Následn otevel k pedložené informaci diskuzi. Pan Libor Kment se dotázal, zda by nebylo možné zveejovat konání všech akcí ve vývsních skíkách, že o nich pak nkteí obané nevdí. Starostou obce byl dotázán, aby konkrétn uvedl píklad. Pan Libor Kment odpovdl, že rodina Šligrova nevdla o konání Dtského karnevalu. Na to mu odpovdla paní Štpánková, asistentka starosty obce a zárove zapisovatelka jednání zastupitelstva obce, že osobn pedávala letáek na výše citovanou akci do poštovní schránky rodiny Šlingrových, kterou mají umístnu samostatn. Místostarostka obce mu sdlila, že tuto problematiku mu již jednou vysvtlovala. Opt bylo konstatováno, že vzhledem k tomu, že akce se odehrávají v prostorách sportovního areálu, který není pístupný veejnosti, ale pouze obanm obce Spojil, není propagace provádna na veejn pístupných místech, ale formou leták pímo do poštovních schránek oban, prostednictvím elektronické pošty a hlášením místního rozhlasu. Pokud se týká zveejnní plakátk na cestovatelské veery poádané v klubovn sportovního areálu, bylo to z toho dvodu, že si je pednášející zhotovil sám a pedal na obecní úad s pedstihem, než byly distribuovány letáky do domácností. Po ukonení diskuze dal starosta obce hlasovat o tom, aby pedložená zpráva byla vzata na vdomí, což akceptovali všichni pítomní. Rzné auto vraky. Pan Petr Kment sdlil, že SPZ má Starosta obce otevel bod rzné s tím, že než v depozitái a používá je pouze, když chce s automobily pedloží svj bod jednání, zda chce nkdo v bod rzné jet. Pan Kremlika odpovdl, že s tmi auty nikdy s ním vystoupit a projednat. nevyjede, protože nemají motor. Starosta obce Pihlásil se pan Petr Kremlika s dotazem na lena upozornil oba diskutující, že se jedná o obanskoprávní zastupitelstva obce a pedsedu výboru pro bezpenost, spor a tento problém nepatí na jednání zastupitelstva poádek a životní prostedí pana Petra Kmenta, že obce. Pokud se pan Kremlika cítí njakým zpsobem pislíbil odstranit ze svého pozemku, který se nachází v bezprostedním sousedství s pozemky pana poškozen a omezen na svých právech, nech se obrátí Kremliky, sudy s nebezpeným odpadem. Kdy tak na obecní úad, který se bude jeho záležitostí zabývat. uiní. Tyto sudy tam neustále lupají a vydávají silné Dále se pihlásil pan Karel Ševeek s žádostí, zda zvuky. Pan Petr Kment odpovdl, že pan Kremlika by nebylo možné projednat s Mstskou policií Sezemice také slíbil, že provede zatrubnní ásti píkopu v dané otázku parkování automobil návštvník rodin lokalit a ást že zatrubní otec pana Kmenta, který to na bydlících v ulici Okružní a Na Moráku, aby nebyli rozdíl od pana Kremliky splnil. Dále panu Kremlikovi pokutováni za parkování na komunikaci. Starosta obce odpovdl, že jestli umí poítat, tak postupn ty sudy pislíbil, že celou záležitost projedná s velitelem odváží. Na poátku jich tam bylo 26 a nyní pouze 12. Mstské policie Sezemice na plánovaném pátením V sudech není obsažen žádný nebezpený odpad a jednání. jsou naprosto isté. Pan Kremlika se dále dotázal, kdy Do diskuze se pihlásil pan Libor Kment s dotazem, pan Kment na svém pozemku zlikviduje auto vraky. Na zda z obce odchází v poádku platby odmn len to mu pan Petr Kment odpovdl, že tam žádné auto zastupitelstva obce. Pi dnešní kontrole svého útu vraky nemá, že tam má zaparkovaná auta. Pan zjistil, že od obce Spojil dostal odmnu dne Kremlika oponoval s tím, že auta nemají SPZ a jsou to a od té doby mu žádná platba nepišla. Má obavy, aby 17

18 v poádku odcházely i ostatní odvody a nenastal njaký problém. Starosta obce mu odpovdl, že jej to velice pekvapuje a celou záležitost nechá bezprostedn provit. Pan Libor Kment dále vznesl dotaz, zda by nebylo možné zasílat zápisy z jednání zastupitelstva obce všem obanm prostednictvím elektronické pošty. Starosta obce mu odpovdl, že to vidí jako bezpedmtné. Zápisy jsou ádn zveejovány na úední desce a ve vývsních skíkách a trvale jsou umístny na webových stránkách obce Spojil. Jejich podstatná ást je zveejována pravideln ve Spojilské Drbn. Každý, kdo má zájem má možnost se s jejich obsahem seznámit. Starosta obce po ukonení diskuze pedal spolen s pedsedou stavebního a územn plánovacího výboru a s místostarostou obce lenm zastupitelstva materiály a vyzvali je, aby se s tmito materiály seznámili. Jedná se o listiny návrh smluv a dohod pro vypracování projektové dokumentace a následných krok pro získání dotace na realizaci protipovodové ochrany obce Spojil. Uvedl, že obec Spojil chce na realizaci protipovodové ochrany obce žádat o dotaci z Evropských fond bez níž bychom nemohli protipovodovou ochranu obce realizovat. Vzhledem k pedpokládaným termínm pro pijetí žádostí nám nezbývá mnoho asu a tudíž je nutné neztrácet as.tímto starosta obce jednání zastupitelstva perušil a odroil jej na jednání, které se bude konat ve tvrtek od hod. s místem konání opt ve spoleenských prostorách sportovního areálu. Starosta vyzval všechny leny zastupitelstva obce Spojil, aby se s tmito dokumenty seznámili a pipravili se na odroené jednání. Jednání perušeno v 21,25 hodin. II. porce: dne Druhou ást jednání zastupitelstva obce Spojil zahájil starosta. Díve než pistoupil k projednávání perušeného bodu jednání, zodpovdl spolen s místostarostou obce dotazy a pipomínky vznesené na první ásti jednání zastupitelstva obce, jejichž ešení bylo v jejich kompetenci. Starosta odpovdl na dotaz pana Ševeka ve vci parkování automobil v ulicích Okružní a Na Moráku. Mstskou policií Sezemice nebude tolerováno porušování zákona o provozu vozidel na pozemních komunikacích a silniního zákona, zrovna tak porušování Obecn závazných vyhlášek obce Spojil. V zimním období nesmí vozidla bránit zimní údržb. Vzhledem k prostorovým možnostem místních komunikací v ulicích Okružní a Na Moráku je Mstská policie Sezemice ochotna výjimen tolerovat na místní komunikaci parkování vozidel, jejichž majitelé jsou na návštv u obyvatel žijících ve zmínných ulicích. Místostarosta obce, paní Telecká odpovdla na dotaz pana Libora Kmenta ohledn odesílání odmn lenm zastupitelstva obce. Místostrostka obce se jménem svým a jménem obecního úadu panu Liboru Kmentovi omluvila za vzniklou situaci s tím, že skuten došlo k chyb a byla mu odeslána odmna pouze za msíc listopad V msíci lednu 2011 byly starostou obce zadávány platby do systému internetového bankovnictví a omylem bylo panu Liboru Kmentovi zadáno íslo útu pana Ing. Borise Fukátka, který dostával odmny dvakrát a tuto skutenost zaznamenal až na základ upozornní. Dne 4. dubna tohoto roku zaslal pan Ing. Boris Fukátko neoprávnnou platbu zpt na úet obce Spojil a následn dne 5. dubna starosta obce tuto ástku poukázal na úet pana Libora Kmenta. Ostatní povinné odvody obce odcházely v poádku. Zárove byla provedena kontrola zadání ísel út jednotlivým lenm zastupitelstva obce v systému internetového bankovnictví. Starosta obce se ješt jednou panu Liboru Kmentovi omluvil jménem svým i jménem obecního úadu. Pihláška do soutže Vesnice roku Starosta obce pedložil zastupitelstvu obce návrh, aby se Obec Spojil pihlásila do soutže Vesnice roku, jejíž uzavírka je 29. dubna Následn otevel k pedloženému návrhu diskuzi. Po ukonení diskuze dal hlasovat. V hlasování bylo 7 pro, proti 1 (pan Petr Kment) PROTIPOVODOVÁ OCHRANA OBCE primátorky msta Pardubic, Ing. Brendlem. Ve tvrtek a) Informace starosty obce Spojil o výsledcích 7. dubna se uskutenilo jednání starosty obce, editele jednání v této záležitosti firmy IPIefekt s.r.o. s radním Pardubického kraje panem Starosta obce konstatoval, že na závr první ásti Ing. Kroutilem. jednání zastupitelstva obce Spojil obdrželi lenové Starosta obce dále informoval pítomné, že dostal zastupitelstva obce k prostudování návrh smlouvy o dílo informaci z Magistrátu msta Pardubic od pana a návrhy mandátních smluv s firmou IPIefekt s.r.o. na námstka Brendla, že len zastupitelstva obce Spojil zajištní a realizaci protipovodové ochrany obce Spojil. navštívil primátorku msta Pardubic s tím, a msto Dále konstatoval, že v pondlí dne 4. dubna se Pardubice dá ruce pry od Spojila a jeho uskutenilo jednání len výboru stavebního a územn protipovodové ochrany, nebo že uvidí, že v obci se plánovacího s editelem firmy IPIefekt s.r.o., panem Ing. chystá mohutná petice a to pak bude. Starosta vznesl Moukou CMC. Ve stedu dne 6. dubna probhlo dotaz na pítomné leny zastupitelstva obce, kdo z nich jednání starosty obce pana Kivky s námstkem vystupoval jménem obce. Pihlásil se pan Petr Kment, 18

19 že to byl on a nejednal s primátorkou, která nemla as, ale s námstkem Brendlem. Jménem obce vystupoval z toho dvodu, aby s ním nkdo jednal a neodmítli jej pro nedostatek asu. Pan Petr Kment dále uvedl, že bylo slíbeno, že žádný poldr nebude a bude svoláno kolegium odborník. Nikde nic nebylo. Starosta obce odpovdl, že mu není známo, že by nkdo kdy ekl, že poldr nikdy nebude. Kolegium odborník mže být svoláno až bude projekt, aby bylo nad ím diskutovat.. V diskuzi dále vystoupil Ing. Mouka, který pedstavil firmu IPI efekt s.r.o. a seznámil pítomné se zpsobem realizace projektu. Starosta zopakoval svá slova z , že pokud nebude bytostn pesvden o správnosti projektu, nezvedne pro nj ruku. Po té pedložil starosta návrh na usnesení:zastupitelstvo obce svým usnesením bere na vdomí Zprávu starosty obce Spojil o uskutenných jednáních. Všichni byli pro. b) Realizace protipovodové ochrany obce Spojil Starosta obce konstatoval, že díve, než se budou projednávat další náležitosti týkající se protipovodové ochrany obce, považuje za nutné dát hlasovat o tom, zda vbec chceme protipovodovou ochranu obce realizovat. Následn k tomu otevel diskuzi. Do diskuze se pihlásil pan Petr Kment s dotazem, jakým zpsobem byla vybrána firma. Starosta obce odpovdl, že se nejedná o veejnou zakázku, ale o zakázku malého rozsahu, tudíž na ní bylo v souladu se zákonem vypsáno poptávkové ízení, jehož realizací byl poven pan Ing. Fukátko, jako pedseda stavebního a územn plánovacího výboru. Pan Petr Kment vznesl dotaz, pro výbr firmy nebyl konzultován s opozicí. Místostarostka obce paní Telecká se dotázala o jaké opozici pan Petr Kment mluví, když volební strana Zmna od poátku tvrdí, že nejsou opozicí a chtjí v zastupitelstvu pracovat jako jeden tým. Starosta obce odpovdl, že se jedná o poptávkové ízení a proto není nutné výbr firmy konzultovat i schvalovat v zastupitelstvu obce. Pan Libor Kment upozornil, že podle zákona. 137/2006 jsou zakázky na služby do výše ,- K, kdo dlal návrh smluv a pro se tak se vším spchá. Pan Ing. Mouka odpovdl, že jde o návrh smluv, které pipravila firma IPIefekt s.r.o. V diskuzi dále vystoupil pan ernák s tím, že týden na prostudování smluv je málo a bylo by dobré je konzultovat s odborníky, zda by nešlo jejich projednávání odroit. Z oban se do diskuze pihlásil písemn pan Jan Meloun starší, který uvedl, že vidí vybudování poldru jako nutné, protože je teba si uvdomit, že obec se rozkládá na vysušeném rybníku. Pan Ing. Vrabec se dotázal, která varianta bude ešena, jak se na tom budou podílet Pardubice. Dále uvedl, že kde zaprší mén nebo více je vcelku jedno a upozornil, že je ureno, jak postupovat pi veejných zakázkách. Starosta obce odpovdl, že pokud nebude nco v poádku, smlouvy nepodepíše. Pan Vlk starší se dotázal, jak je možné, že stavební úad Pardubice povoluje stavby u Staroernska. Paní ernáková se dotázala, zda existuje statistika záplav v obci za posledních let. Starostou obce bylo odpovzeno, že nikoliv, ale že nás voda v nedávné minulosti ohrožovala nkolikrát, naposledy v roce Po té dal hlasovat o návrhu pedsedy kontrolního výboru, aby jednání zastupitelstva obce bylo odroeno o 14 dní. V hlasování byli 2 pro (pánové Petr Kment a Libor Kment), 5 proti a 1 se zdržel (Ján ernák). Starosta obce pedložil zastupitelstvu obce návrh, aby protipovodová ochrana obce byla realizována. V tomto hlasování bylo 5 pro, proti 3 (pánové Petr Kment, Libor Kment, Ján ernák) Projednání návrhu smluv Starosta obce konstatoval, že na pedchozím jednání zastupitelstva obce Spojil dne vysvtlil nutnost zabývat se realizací protipovodové ochrany obce, kterou mžeme realizovat pouze za pedpokladu získání finanních prostedk z dotaních titul a termín pro podání žádostí byl vyhlášen nyní s termínem podání msíc záí. Dále konstatoval, že lenové zastupitelstva obce na tomto jednání obdrželi k prostudování návrh smluv s firmou IPIefekt s.r.o. jejichž pedmtem plnní je komplexní zabezpeení pípravy a realizace protipovodové ochrany obce Spojil vetn vypracování žádosti o dotaci na tuto akci a všech náležitostí s tím souvisejících, vetn udržitelnosti projektu. Následn jednatel spolenosti IPIefekt s.r.o. Ing. Mouka vysvtlil obsah smluv. Navrhovaná cena je do 7% pedpokládané hodnoty díla. Starosta obce perušil jednání, vyhlásil ptiminutovou pestávku a nechal prostor klubm jednotlivých volebních stran zastoupených v zastupitelstvu obce, na poradu. Po skonení pestávky pedložil starosta obce návrh, aby vzhledem k pedchozímu prbhu jednání bylo jednání zastupitelstva odloženo s tím, že termín bude vas oznámen. Do pedloží lenové zastupitelstva obce svoje pipomínky a návrhy k pedloženým smlouvám. Následn otevel k pedloženému návrhu diskuzi. Do diskuze se pihlásil pan Libor Kment s dotazem, jak bude zveejnn termín. Starosta obce odpovdl, že zpsobem v míst obvyklým. Dále uvedl: Žije se tu dobe, bydlí se tu dobe, mám zde spoustu pátel, ale nebudu starostou obce, kterou nebudu moct ochránit. Do diskuze se dále pihlásila paní Alena Kmentová s dotazem, pro se šli lenové zastupitelstva obce radit bez len za volební stranu Zmna. Místostarostka obce jí odpovdla, že šlo o poradu klub volebních stran, proto jednaly oddlen. Do diskuze se dále pihlásil pan Petr Kment, který sdlil, že starosta byl v loském roce ešen státní policií pro rychlou jízdu. Starosta obce mu na to odpovdl, že se to nezakládá na pravd a pokud to pan Kment tvrdí, tak a mu to dokáže. Pokud tak neuiní na píštím jednání zastupitelstva, podá na nj trestní 19

20 oznámení. V diskuzi vystoupil pan Bohuslav Kment st., který prohlásil, že tady voda nikdy nebude a v holínkách to pežijeme. Pan Jan Meloun starší upozornil, že je zde velký prostor a bude zde voda. Pan Jií Budínský vystoupil s tím, že Spojil není z hlediska pojišovny v záplavovém území, polohlasem dodal: dokud se tu nco nestane. Pan Jan Meloun starší uvedl, že je teba problém vyešit po stránce technické. Pan Miroslav Vlk mladší vystoupil s dotazem, pro se neeší Staroernsko a erná za Bory. Starosta obce opt vysvtlil celou záležitost ohledn tchto dvou katastrálních území vetn prbhu územního a stavebního ízení na výstavbu Starzone a postupu obce Spojil v tchto ízeních. Pan Jan Meloun starší vystoupil s tím, že tento problém lze vyešit pouze spoluprací s mstem Pardubice. Pan Ing. Vrabec vystoupil s tím, že není technické ešení a projednáváme smlouvu. Starosta obce znovu vysvtlil celý postup. Pan Vlk starší vznesl dotaz, zda budou vyvlastnny pozemky. Na to mu bylo starostou a místostarostou odpovzeno, že se s tím nepoítá, že by to bylo to poslední a že ví, že se s vlastníky pozemk nakonec dohodneme. Po skonení diskuze starosta obce perušil jednání zastupitelstva obce a odroil jeho další ást jednání s tím, že termín bude vas oznámen zpsobem v míst obvyklým. Zárove požádal leny zastupitelstva obce Spojil, aby do pedložili svoje námty a pipomínky k obsahu pedložených smluv. Jednání bylo perušeno a odroeno ve 20,35 hodin. III. porce: dne Pedložení a projednání návrhu na zplnomocnní lena zastupitelstva obce Spojil na kvtnové jednání Valné hromady Vak Pardubice a.s. Starosta obce pedložil k projednání návrh na zplnomocnní lena zastupitelstva obce Spojil pro kvtnové jednání Valné hromady spolenosti VaK Pardubice a.s. dne Vzhledem k tomu, že v daný termín se nemže jednání zúastnit vzhledem k úasti na volebním shromáždní Svazu mst a obcí R a ani místostarostka obce se v daném termínu nemže jednání zúastnit, nabídl možnost úasti na této Valné hromad zastupitelstvu obce. Nikdo ze zastupitel neprojevil zájem. Starosta obce navrhl, aby obec Spojil zastupoval starosta obce Rokytno Josef Kubizák a následn dal o tomto hlasovat. Všichni pítomní byli pro. PROJEDNÁVÁNÍ A PIJETÍ DOKUMENT VÁZANÝCH NA REALIZACI PROTIPOVODOVÉ OCHRANY Starosta obce zahájil projednávání a pijetí dokument vázaných na realizaci protipovodové ochrany obce Spojil. Nejprve se otázal všech zastupitel, zdali všichni obdrželi projednávané návrhy smluv em pedem. Podkoval Liboru Kmentovi a také panu ernákovi za pipomínky ke smlouvám, které vypracovali a zaslali na obec. Všechny byly pedány JUDr. erné k zapracování do smluv. Následn starosta obce zahájil diskuzi k projednávané mandátní smlouv. Pan ernák se pihlásil s dotazem pro se k jednání o smlouvách vybrali starosta, místostarostka a p.fukátko pro nebyl vybrán nkdo jiný pro zastupování obce. Starosta obce mu odpovdl, že obec ze zákona zastupuje starosta obce a místostarostka obce a ve vcech stavebních v jejich nepítomnosti pedseda stavebního a územn plánovacího výboru Ing. Boris Fukátko. Libor Kment ze zeptal na pojištní, které má být souástí smlouvy a není zde pedloženo. Starosta obce mu odpovdl, že ped podpisem smluv bude toto pojištní doloženo. Následn dal starosta obce hlasovat o uzavení mandátní smlouvy mezí obcí Spojil a firmou IPIefekt s.r.o., se sídlem Victora Huga 4, Praha 5, zastoupenou Ing. Tomášem Moukou, jednatelem. V hlasování: 6 pro, 3 proti (Libor Kment, Petr Kment a Ján ernák). Starosta obce zahájil projednávání druhé smlouvy, smlouvy o dílo. Nejprve se starosta obce ujistil, že všichni zastupitelé obdrželi návrhy projednávaných a upravených smluv pedem em. Všichni odpovdli, že ano. Libor Kment se zeptal k bodu 2.4, že objednatel je povinen si zajistit potebný SW pro vstup.a k nahlížení do dokument potebných k projektu a zpracovávaných zhotovitelem. Starosta obce odpovdl, že tento bod byl upraven, zstalo zde pouze k nahlížení, zdraznil, že jsou to SW, které jsou voln dostupné ke stažení na internetu. Tuto jeho odpov potvrdil Ing. Tomáš Kuera, že 99% tchto prohlíže je voln k dispozici na internetu. Dále se Libor Kment otázal na bod 5.1 smlouvy o dílo, pro se bude jedno vyhotovení žádosti na obec posílat ve formátu PDF. Bylo mu odpovzeno, je toto bžné, v tomto formátu si mže dokument obec vytisknout. Dále ml Libor Kment pipomínku k bodu 7.7 místo mandatáem by zde mlo být zhotovitelem. Ing. Kuera upozornil na to, že by podpis tchto smluv ml být podmínn podepsáním dodatku ke smlouv o dílo. Starosta mu odpovdl, že toto bude pesn naformulováno v usnesení. Dodatek upravuje dle pipomínek zpsob placení, protože ve smlouv o dílo nelze rozdlit ástku na podmínné plnní. Dotaní program neumožuje, aby byla zaplacena pouze ást penz, to bychom nemohli erpat dotaci. Starosta obce pedložil návrh na usnesení Zastupitelstvo obce Spojil schvaluje smlouvu o dílo a povuje starostu obce tuto smlouvu podepsat pouze za pedpokladu, že bude podepsán dodatek ke smlouv o dílo. Hlasováním 6 pro a 3 proti (Libor Kment, Petr Kment a Ján ernák) bylo usnesení pijato. Dále starosta obce zahájil projednávání návrhu dodatku ke smlouv o dílo. Ped vlastním projednáním se opt 20

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil.

Celkem ve volebním období opravy a investice 121,1 mil. K Z toho dotace a platby jiného investora 55,9 mil. K Bezúro ný úv r 13,0 mil. !"# Kandidátky starých známých, jiné plné nových jmen, pro nkoho nová éra, pro druhé zas špatný den. Zane doba dkování, po ramenou plácání, jedny eká odpoinek, ty druhé - snad dlání. Z.S. Vážení spoluobané,

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov.

2/09. Historická událost Rybá ského spolku Struha ov VÝLOV HLIN NÉHO RYBNÍKA. Obecní ú ad Struha ov * Mnichovická 179 * www.struharov. Obecní úad Struhaov * Mnichovická 79 * www.struharov.cz - /9 Toto íslo vyšlo. íjna Vážení a milí, Snad nám dokážete odpustit, že naše noviny mají letos trochu zpoždní. Ve víru ešení velkých projekt, je

Více

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013

JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 JAN NITKA 22. 11. 1906 14. 8. 2013 Zaátkem srpna jsme se ze sdlovacích prostedk dovdli, že zemel nejstarší muž v eské republice a stalo se, co jsme my jeho známí, pátelé a spoluobané oekávali - nejstarším

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010

Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Výroní zpráva základní školy za školní rok 2009/2010 Základní škola Norbertov, Praha 6, Norbertov 1 Obsah strana: 1. Název školy 4 2. Zizovatel 4 3. Charakteristika školy 4 4. Údaje o vedení školy 4 5.

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.

Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika. Z p r a v o d a j ------------------------------------------------------------------------------------------------- Obec Skalika.3 prosinec 2003 Vážení obané. Poslední letošní íslo zpravodaje dostáváte

Více

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái,

ZPRAVODAJ MSTA MIROTIC. V á ž e n í s p o l u o bané, Leden 2007 vydává msto Mirotice distribuce zdarma. Vážení tenái, dovolte, abych v tomto úvodním ísle nového roníku Zpravodaje popál Vám úspšný vstup do roku 2007, pedevším pevné zdraví a mnoho úspch a štstí v osobním život. Pál bych si, abychom v tomto roce dokázali

Více

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7

Výroní zpráva o innosti školy za školní rok 2008-2009 podle vyhlášky MŠMT. 15/2005 7 a její novely. 225/2009 7 Základní škola a Mateská škola eské Hemanice IO: 70988811 Telefon: ZŠ 465 549 534 MŠ 465 549 655 Adresa:. 50, 565 52 eské Hemanice, e-mail: škola@ceskehermanice.cz, www.skola.ceskehermanice.cz.j. 125/2009

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav

Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Zpravodaj Sboru Církve bratrské v Ostrav Pravidelná shromáždní: Ostrava každá nedle každá steda Frenštát pod Radhoštm v 9,30 hodin v 18,30 hodin Orlovna každá 2. a 4. nedle v 15,00 hodin každé 2. a 4.

Více

Bernard Halfar, starosta obce

Bernard Halfar, starosta obce 4 Vážení spoluob ané, Vánoce jsou svátky klidu, nezkoušejte naší t ídu, tato slova platí už minimáln od minulého století a žáci všech škol tím cht jí íci, že na Vánoce je t eba se p ipravit nejen nákupem

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8

VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 VYDÁVÁ MĚSTO BÍLOVEC ROČNÍK 32 listopad 2 0 0 8 Bílovecký zpravodaj 2 2. 1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1. Projektový den profesí, 26. 9. 2008, Pekárna Illík, Lhotka 2. Nové hřiště u MŠ Wolkerova, 9. 10. 2008

Více

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu.

Cesta na Plnoní. Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase radosti, všem, co jdou se klant Pánu. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 4 Vyšlo 18.12.2005 Cesta na Plnoní Ulicí, krajinou, záící svtélky, vedou nás kroky k chrámu. Zvuk koled v uších zní v tom ase

Více

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ

ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 2009 ROZBOR INNOSTI A HOSPODAENÍ 1 2 Komunitní stedisko KONTAKT Obsah 1. Základní údaje organizaci. 5 1.1. Vymezení hlavní innosti. 5 1.2. Prostory využívané a svené do pée organizace... 6 1.3. lenní organizace

Více

Historie Citic 2001-2010

Historie Citic 2001-2010 Historie Citic 2001-2010 2001 Knihovna v letošním roce op t obdržela 10.000,- K na nákup knih, takže 58 tená, z toho 36 d tí má k dispozici již 3.712 svazk knih v etn 9 druh asopis. tená i si p i 424 návšt

Více

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev.

eské republiky vyhrálo sout ž v p tiboji junior i juniorek a získalo i zlaté medaile za sout ž družstev. Ro ník XXXVI / 2008 ERVENEC - SRPEN - 2008 www.mestovolary.cz e-mail: zpravodaj.volary@seznam.cz Sobota 23.8.2008 9,00 Slavnostní zahájení 15. ro níku Volarských slavností d eva 9,00 18,00 P edvád ní starých

Více

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007

Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Z á p i s z 3. zasedání zastupitelstva msta Nové Msto pod Smrkem konaného dne 7. února 2007 Pítomni: p. Ing. Pavel Smutný, pí Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, pí Mgr. Šárka Koleková, p. Jan Selnekovi,

Více

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč

ROCK SNOW & čtěte uvnitř POUTNÍCI. v úterý 17. dubna 2012 od 19.00 hodin. ROČNÍK 22 ČÍSLO 4 DUBEN 2012 CENA 10,- Kč Zprávy z M stského ú adu Rokytnice v O.h....str. 2-3 Bezbariérový p ístup do zdravotního st ediska...str. 3 Náš rozhovor - s kapelníkem skupiny Poutníci Ji ím Polou...str. 4 Zábavný d jepis s rokytnickou

Více

SLOVO STAROSTY AKTUALITY

SLOVO STAROSTY AKTUALITY SLOVO STAROSTY Vážení obané, chtl bych Vás informovat o nejzávažnjších problémech, které eší naše obec. V prvé ad je to znovuotevení školy. V souasné dob je stav následující: Zastupitelstvo obce odvolalo

Více

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal

Jak a pro vznikl Mezinárodní den dtí Vladimír Kapal. Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! - pette si - Vladimír Kapal Lidé jsou nepouitelní a erné skládky vné! Vladimír Kapal Upozorování na stále nové erné skládky je v tchto dobách stále se opakujícím evergreenem. Sotva obec jednu odstraní, už o kousek dál vzniká další.

Více

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová).

KUNRATICKÝ. zpravodaj 6/2013. Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). KUNRATICKÝ zpravodaj 6/2013 Zimní Ohrada (foto P. Hilmarová). Slovo starostky Vážení tená i, úvodem bych vás cht la požádat o prominutí v cných chyb v mém minulém p ísp vku a sice konkrétn v odstavcích

Více