Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014"

Transkript

1 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek Předkládá: Mgr. Petr Szymeczek ředitel Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá V Havířově-Prostřední Suché, únor 2015

2 Obsah: strana Obsah tabulkové části a přílohy 3 A. Základní údaje o organizaci 4 1. Přehled základních údajů o škole 4 2. Účel zřízení 4 3. Zaměření školy 4 4. Organizační struktura školy 5 5. Složení oborů 6 6. Údaje o počtech žáků 7 7. Údaje o počtech zaměstnanců 7 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena 8 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Čerpání účelových dotací Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze SR Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových 17 prostředků z rozpočtu zřizovatele Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace 17 z rozpočtu zřizovatele 3. Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Investiční činnost Údržba a opravy Majetek a inventarizace Pojistné události Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 28 D. Výsledky kontrol 30 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 31 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 31 G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou 31 H. Závodní stravování zaměstnanců organizace 32 Závěr 32 Seznam příloh 33 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 2

3 Obsah tabulkové části 1. Tabulka č. 1: Formulář SK Výnosy 2. Formulář SK Náklady 3. Formulář SK Výsledek hospodaření 4. Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Komentář k přehledu 5. Tabulka č. 3: Formulář SK Fondy 6. Tabulka č. 5: Formulář SK Pohledávky 7. Tabulka Závazky 8. Tabulka č. 6: Formulář SK Doplňková činnost 9. Formulář SK Příspěvek na provoz 10. Formulář SK Krytí účtu Přílohy: 11. Výkaz zisku a ztráty 12. Rozvaha 13. Příloha 14. Rozbor plnění výsledku hospodaření ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 3

4 A.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1. Přehled základních údajů o škole Název školy: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen SŠ) Adresa: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Odloučené pracoviště: El.Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo (IČ): Zřizovací listina: ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 Internetové stránky školy: ový kontakt: Škola sdružuje a) Střední školu s kapacitou 1100 žáků b) Školní jídelnu výdejnu bez uvedení kapacity 2. Účel zřízení Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. 3. Zaměření školy Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků a zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům. a) V oborech s výučním listem Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se zaměřením na obchod a osobní služby. b) V oborech s maturitní zkouškou připravuje škola prostřednictvím oboru Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost a Sociální činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. Obor Pedagogické lyceum významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách. Dále škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby. Vzdělávání dospělých škola realizuje ve večerním nástavbovém studiu oboru Podnikání. c) Škola vzdělává i integrované žáky včetně imobilních žáků v oboru vzdělání Sociální činnost a Podnikání. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 4

5 4. Organizační struktura školy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení na: Evidenční počet zaměstnanců k a) úsek teoretického vyučování 41 b) úsek praktického vyučování 11 c) úsek provozně-ekonomický 17 úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také výchovného poradce a administrativního a spisového pracovníka 3 Počet zaměstnanců celkem: 72 Každý úsek řídí zástupce ředitele. Úsek teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu. Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 5

6 5. Složení oborů Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů, popř. platných učebních osnov. V průběhu kalendářního roku 2014, tj. v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zajišťovala výuku těchto oborů: Obory denního studia SOŠ: M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně-výchovná činnost M/01 Sociální činnost sociálně administrativní M/01 Sociální činnost sociálně výchovná M/003 Pedagogické lyceum M/03 Pedagogické lyceum Obory denního studia SOU: L/01 Kosmetické služby H/01 Prodavač H/01 Kadeřník Obor večerního nástavbového studia: L/524 Podnikání Podíl druhů vzdělání na SŠ ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 6

7 6. Údaje o počtech žáků STAV ŽÁKU K roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem M/03 Pedagogické lyceum M/003 Pedagogické lyceum M/01 Sociální činnost - soc. vých M/01 Sociální činnost - soc. adm H/01 Prodavač H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání - večerní celkem: Údaje o počtech zaměstnanců Průměrný přepočtený stav za rok ,802 z toho pedagogičtí zaměstnanci. 48,448 nepedagogičtí zaměstnanci. 16,354 Průměrný fyzický stav za rok ,51 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 7

8 B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 1. Naplňování cílů kurikulární reformy Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 2014 bylo hodnocení efektivity ŠVP a jejich případná úprava (např. zavedení výuky Ruského jazyka, účelnější využití disponibilních hodin u oboru Pedagogické lyceum atd.). Škola se podílí prostřednictvím členství v Radě AKAKOS ČR na transformaci oboru vzdělání Kosmetické služby na obor s výučním listem. 2. Podpora kvality vzdělávání Škola je zapojena do projektu Kvalita MSK testování prvních a třetích ročníků maturitních oborů, dále do jednotných přijímacích zkoušek realizovaných Moravskoslezským krajem v roce 2014 a do přípravy pokusného ověřování přijímacího řízení, které bude realizovat MŠMT ČR. Škola ukončila v roce 2014 projekt EU peníze středním školám s názvem Moderně k maturitě v rámci OPVK, závěrečná zpráva byla schválena v červnu V rámci udržitelnosti projektu Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy (OPVK) nám byla v roce 2014 schválena 3. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Škola byla v letech koordinátorem projektu Comenius partnerství škol Společně k evropským pramenům ve spolupráci se školami z Německa, Polska, Slovenska a Turecka. V roce 2014 jsme připravili projekt Erasmus+ (KA2) na období let V rámci projektu ROP NUTS II Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení bylo předáno k užívání školní hřiště. Od jsme přešli na systém elektronické třídní knihy a kvalitu vzdělávání významně podporuje i činnost školní knihovny. 3. Podpora odborného vzdělávání V roce 2014 jsme realizovali projekt Leonardo mobility Beauty Abroad čtyřtýdenní odborná stáž osmi žáků oboru Kadeřník a Kosmetické služby ve Finsku. Připravili jsme projekt Erasmus+ (KA1), stáž ve vzdělávacích zařízeních v Portugalsku pro obor Pedagogické lyceum a Sociální činnost pro školní rok 2015/2016. Modernizovali jsme kadeřnické a kosmetické salóny na odloučeném pracovišti školy, učebnu Dramatické výchovy divadlo, odbornou učebnu pro sociální činnost a učebnu výpočetní techniky. Škola úzce spolupracovala se 120-ti firmami, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. Tesco, Kaufland, Kosmetické salóny) a odborné praxe (Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby měst Havířov, Karviná a Třinec, Magistrát města Havířov, obecní úřady, dětské domovy, domovy seniorů, Santé Havířov atd.). Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, pracuje v Radě AKAKOS ČR a Radě AUZ MSK. 4. Podpora pedagogických pracovníků V rámci udržitelnosti projektu Moderní učitel (OPVK) nám byla schválena 2.monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2014 zaměřilo zejména na aprobační vzdělávání a vzdělávání v souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy. Dále byly v rámci zlepšení pracovního prostředí modernizovány kabinety. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 8

9 5. Podpora nadaných žáků Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku veřejně obhajují. V roce 2014 jsme byli partnery v projektu Silesia Barevně a černobíle zaměřeném na mapování historie česko-polských rodin a fotografií. 6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V roce 2014 jsme integrovali 4 tělesně postižené imobilní žáky, jednoho zrakově postiženého žáka a další zdravotně znevýhodněné žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je způsobilý i pro práci s integrovanými žáky. 7. Výchova žáků k sociální empatii Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci humanitární akce Běh naděje realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. V roce 2014 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity Adopce na dálku. Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Help club, Santé, Dětským domovem a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru Pedagogické lyceum a Sociální činnost již šestým rokem vykonávají asistenční službu v rámci Parádného dňa na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného kraje). 8. Prevence Žáci školy byli v roce 2014 ocenění za vystoupení na 11.ročníku Kongresu středních škol na téma Návykové látky a ochrana před nimi. Správa o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Na škole pracuje plně kvalifikovaný metodik prevence. 9. Oblast EVVO Škola je zaregistrována do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. Škola se účastní celostátního projektu Recyklohraní, žáci školy mimo jiné vystoupili s programem na festivalu Ekofilm v Karviné, zúčastnili se celostátní výtvarné soutěže Komics s ekologickou tématikou, v níž získali 1.místo. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který dokončuje studium k výkonu specializovaných činností. 10. Propagace školy na veřejnosti Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 22.ročník a připravila 23.ročník MISS RENETA a 12.ročník kulturně-společenské akce K-MODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 9

10 krajem, Žilinským samosprávným krajem, Powiatem Wodzislaw, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Škola v roce 2014 úzce spolupracovala se zahraničními školami: - Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (SK) - Stredná odborná škola podnikania, Žilina (SK) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (PL) - Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn (PL) - Berufskolleg Eifel, Kall (Něm) - Gazi Anatolian High School Trabzon (Tur) - Jyväskylä Edutional Consorcium (Fin) V roce 2014 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě zajišťování praxe studentů učitelství na naší škole. Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1. Náklady Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 2014 oproti roku 2013 Účet Druh nákladů Hlavní činnost 2013 v tis. Kč Hlavní činnost 2014 v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 2 159, ,72-72, Spotřeba energie 1 754, ,73-617, Opravy 380,48 420,16 39, Cestovné 388,73 592,69 203, Reprezentace 20,19 54,94 34, Služby 1 946, ,68-135, mzdové náklady , ,87-435, Zákonné sociální náklady 6 378, ,23-11, Jiné sociální pojištění 78,00 78,01 0, FKSP a DVPP 422,86 501,76 78, Jiné sociální náklady 15,70 15, Jiné daně a poplatky 0,40 1,50 1, Manka a škody 1,00 31,00 30, Ostatní náklady činnost 56,82 61,18 4, Odpisy 1 228, ,19-55, Náklady z drobného dl.m 1 346, ,72-125, prodané zboží 3, , kurzové ztráty 27,42 11,65-15,77 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 10

11 569 Finanční náklady 3,05 0,01-3, Daň z příjmů 4,12 4,12 Celkem , , ,00 Analýza čerpání prostředků v roce 2014: V oblasti čerpání prostředků v roce 2014 došlo snížením výkonů i k menším nákladům na přímé výdaje a provozní prostředky. Běžné provozní náklady v roce 2014 byly zhruba na úrovni roku Byly čerpány průběžně podle plánu a podle jednotlivých připravených akcí školy. Nebyly zaznamenány žádné mimořádné výkyvy ani žádné problémy v čerpání. Největší rozdíl se projevil v oblasti spotřeby energií, kdy jednak po provedení zateplení školy a jednak po provedené rekonstrukci elektroinstalace a taky z důvodu mírné zimy klesla spotřeba energie (mimo ukazatele spotřeba vody) oproti roku 2013 o 617 tis. Kč. Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf: Spotřeba vody 287,03 241,32 223,19 216,98 256,19 231,33 225,54 Spotřeba tepla 169,97 202,7 266, ,09 323,3 222,42 Spotřeba plynu 1014,36 743,92 860,92 801,01 816,28 665,25 299,36 Spotřeba el.energie 762,06 506,07 503,11 393,01 688,15 583,35 447,42 Z grafu i tabulky je patrná vysoká úspora energií v roce 2014 oproti roku Z důvodu mírné zimy došlo jednak k úspoře v dodávce tepla od Havířovské teplárenské společnosti na odloučeném pracovišti školy v hodnotě 80 tis. Kč a jednak k úspoře plynu v budově školy. Průběh teplejší zimy a tomu odpovídající spotřebu plynu znázorňují následující grafy: Teplota Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 11

12 Spotřeba plynu Úspora spotřeby plynu byla ještě zvýšena o povinnou úsporu danou Fondem životního prostředí po provedeném zateplení školy. Snížila se rovněž spotřeba elektrické energie, byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace školy ve dvou etapách, první v roce 2013, druhá v roce Oproti roku 2013 se zvýšily náklady na cestovné zaměstnanců o 203,96 tis. Kč. Důvodem byl realizovaný projekt Leonardo, kdy 4 naši žáci oboru Kadeřník a 4 žáci oboru Kosmetička spolu s doprovodnou pracovnici absolvovali praxi ve Finsku. Rovněž probíhal 2.závěrečný rok projektu Comenius. V nákladech roku 2014 se objevila i zmařená investice projektu na výměnu radiátoru ve škole, projekt byl zpracován pro jedno patro budovy B, organizace v roce 2014 ani pro rok 2015 neobdržela investiční dotaci na provedení této akce, požádala o dotaci na rok 2016, v případě obdržení dotace bude projekt zpracován pro celou budovu. Zvýšili se náklady na reprezentaci o 34 tis. Kč. V roce 2014 byla ve škole realizována Rekonstrukce školního hřiště, v září proběhlo slavnostní otevření s rautem. Rovněž byla organizace koordinátorem projektu Comenius, jeho druhý Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 12

13 závěrečný rok proběhl ve znamení vyhodnocení a setkávání s partnerskými školami Výnosy Výnosy 2014 Kč příjmy ze státního rozpočtu ,00 příjmy od zřizovatele ,00 příjmy od obce 54840,00 projekty EU ,28 výnosy z vlastní činnosti ,12 Celkem ,40 Příjmy ze státního rozpočtu Závazný ukazatel Přijato Použito Vráceno Příspěvky a dotace - MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) ÚZ v tom: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV Přímé náklady - RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013" ÚZ RP "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden-červen 2014" Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 13

14 ÚZ Rozvojový program MŠMT na rok 2014 na podporu organizace a ukončení středního vzdělávání mat. zkouškou na vybraných školách v tom: 0 platy pedagogů Pojistné FKSP ONIV (odměna za hodnocení písemné práce) maximální zákonné pojistné Přímé náklady celkem Příjmy od zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 135 Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy 0 majetku prostřednictvím softwaru FaMa Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM Příjmy od obce a) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků, Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků, Kč na pořádání Havířovské ligy středních škol, Kč na umístění dívek v seriálu Havířovské ligy středních škol. Organizace vyčerpala částku Kč, vrátila 160 Kč na účet města Havířov z důvodu méně odpracovaných hodin dne b) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků Všechny uvedené dotace podle bodu b) byly vyčerpány. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 14

15 Příjmy z projektů EU a) Z roku 2013 organizace převedla do výnosu roku 2014 finanční částku ve výši ,26 Kč na projekt EU školám, který ukončila v dubnu b) Z národní agentury evropských programu obdržela částku ve výši ,02 Kč na projekt Leonardo a druhý závěrečný rok projektu Comenius. Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z vlastní činnosti Výnos 2013 Výnos 2014 rozdíl Příjmy za produktivní práci žáků , , ,00 Ostatní výnosy z prodeje služeb, opisy , , ,00 Ostatní výnosy -refundace úřadu práce , ,17 Ostatní výnosy- refundace 2 400, ,00 Výnosy za prodané zboží 2 640,00 0, ,00 Ostatní náhrady-manka, škody, pojišťovna 7 381,02 350, ,02 Úroky , , ,30 Kurzové zisky , , ,30 Ostatní finanční výnosy , , ,47 Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti , , ,00 Výnosy z vlastní činnosti celkem , , ,92 Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 rozdílné oproti předcházejícímu roku především v těchto položkách: a) Organizace po dohodě s Úřadem práce v Karviné zaměstnala od asistentku ekonoma na jeden kalendářní rok a obdržela od Úřadu práce finanční prostředky na úhradu jejího platu a odvodů a na úhradu části platu zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek ve výši Kč. b) U ostatních finančních výnosů došlo ke snížení vzhledem k tomu, že vybrané prostředky od žáků na jednotlivé školní akce se v roce 2014 neúčtovaly do nákladů a výnosů, ale pouze zálohově. c) Úroky a kurzové zisky vyplývají z rozdílného kurzu oproti předcházejícímu roku. d) Zvýšené náklady na časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti vyplývají z provedených oprav odpisování. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 15

16 1.3. Výsledek hospodaření Náklady hlavní činnosti ,05 Kč Výnosy hlavní činnosti ,40 Kč Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ,65 Kč Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ,96 Kč Hospodářský výsledek organizace celkem ,31 Kč V doplňkové činnosti byl v roce 2014 dosažen zisk ,96 Kč, který byl použit na dokrytí ztráty v hlavní činnosti ve výši ,65 Kč. Mínusový výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl plánovaně (viz tabulka přehledu o plnění plánu hospodaření k ). Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014 ve výši ,31 Kč organizace navrhuje přidělit do rezervního fondu. 2. Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. V roce 2014 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: a) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání, poskytnuto ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč, z toho ,00 Kč čerpáno na DVPP, nejvyšší částka ,00 Kč na školení učitelů pro práci s elektronickou třídní knihou Seminář Pedagog a software Bakaláři b) ÚZ Rozvojový program Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol Poskytnuto bylo 6 076,00 Kč, čerpáno 6 076,00 na platy pedagogických pracovníků. c) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pedagogických pracovníků. d) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 16

17 e) ÚZ Účelově určeno na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na rok 2014, poskytnuto 8.000,00 Kč na období leden-červen 2014, vyčerpáno 4.000,00 Kč, dne 4. července 2014 vráceno 4.000,00 Kč z důvodu ukončení studia žákyně a ,00 Kč na období září-prosinec 2014, vyčerpáno 8 000,00 Kč, dne 12. ledna 2015 vráceno 5.000,00 Kč opět z důvodu ukončení studia žákyně. f) ÚZ Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, poskytnuto 33474,00 Kč, z toho částka 600,00 Kč na ONIV nebyla plně vyčerpána z důvodů nepřítomnosti dvou studentek na písemné části maturitní zkoušky. Organizace vrátila 368 Kč (200 Kč mzdové prostředky, 168 Kč odvod na pojištění) zpět na účet zřizovatele dne Jiné účelové dotace ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele a) ÚZ 0 provozní náklady poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč. Účelové prostředky na provozní náklady byly v roce 2014 nižší oproti roku 2013 o ,- Kč, v rozpočtu roku 2014 byl objem prostředků snížen o úspory za zateplování školy z projektu OPŽP. Úspora energie se projevila i v roce 2014 viz bod 4.1. analýza čerpání nákladů. b) ÚZ 135 Na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč na pronájem Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově-Městě. c) ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, z celkových nákladů na odpisy ve výši Kč poskytnuto z prostředků zřizovatele 76,20 %, a to ve výši Kč, použito Kč, vráceno zřizovateli Kč z důvodu provedené opravy doby odpisování plošiny pro vozíčkáře. Rozdíl ve výši Kč byl hrazen takto: - z doplňkové činnosti ve výši Kč - z rozpuštění časové souvislosti ve výši Kč d) ÚZ 203 Účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ - poskytnuto ,00 Kč, použito ,00 Kč, z toho ,00 Kč na mzdové prostředky a 3.500,00 Kč na odvod zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k náročnosti práce v systému FaMa organizace uvítala přidělené prostředky a vyplatila je příslušným nepedagogickým pracovníkům Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 17

18 a) ÚZ Organizace obdržela účelovou investiční dotaci do investičního fondu ve výši tis. Kč na akci Rekonstrukce elektroinstalace. Celková výše nákladů na provedení uvedené akce byla ,30 Kč, rozdíl ve výši ,30 organizace hradila z investičního fondu. Rozbor provedené investiční akce je uveden v bodě 5. Péče o spravovaný majetek. 3. Mzdové náklady, průměrný plat Oproti roku 2013 se snížil celoroční limit prostředků na platy o Kč z důvodu snížení výkonů a změny struktury oborů. Limit prostředků na platy čerpání: hlavní činnost doplňková činnost Kč ostatní zdroje fond odměn Limit ostatních plateb za provedenou práci Kč 0 Kč Kč čerpání: hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč Limit mzdových prostředků celkem skutečné čerpání ostatní zdroje Kč Kč Kč Limit počtu zaměstnanců 63,73 Skutečnost za rok ,709 Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 2014 organizace dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Po provedených opatřeních v roce 2013 v oblasti přesunu části mzdových prostředků z z osobních příplatků do odměn, je situace v odměňování stabilizována, odměny se vyplácejí pravidelně podle kolektivní smlouvy a provedených akcích školy Pedagogičtí pracovníci - V roce 2014 se u pedagogických pracovníků snížil průměrný plat v nárokových složkách o 647 Kč a v nenárokových složkách o 214 Kč. Je to poprvé za posledních 5 let, kdy došlo ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků v organizaci. Příčinou je přijetí pedagogických pracovníků na zástup po dobu dlouhodobé nemocenské, tj. 0,857 zaměstnanců a navýšení stavu asistentů pedagoga o 1,38 v přepočteném stavu. Bez tohoto navýšení by byl stav pedagogických zaměstnanců 46,211 a průměrná nároková mzda Kč, což je o 1 158,- Kč víc než v roce Nepedagogičtí pracovníci - U nepedagogických pracovníků se průměrný plat naopak zvýšil v nárokových složkách o 511 Kč, v nenárokových složkách o 17,- Kč. Příčinou je zvýšení stavu nepedagogických pracovníků o nově přijatou hlavní účetní organizace a rovněž o Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 18

19 asistentku ekonoma, která byla přijata na jeden kalendářní rok a její mzdu hradí Úřad práce Karviná. Vývoj průměrných platů za posledních 5 let je znázorněn v následující tabulce a grafu: Vývoj průměrných platů Vývoj složek platů Rozdíl 2012 Rozdíl 2013 Rozdíl 2014 Rozdíl nárokové platy PP nenárokové platy PP nárokové platy NP nenárokové platy NP Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2014 byl realizován 2.ročník projektu Comenius pod názvem Společně k evropským pramenům, rovněž probíhaly sportovně-turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy a návštěva žáků oboru Pedagogické lyceum v Štrasburku, vše podle plánu práce v daném školním roce. Účast: počet ve dnech: země: důvod: pedagogičtí pracovníků Slovensko LVK Valčianská dolina pedagogičtí pracovníci Francie Exkurze Štrasburk pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Finsko Studentská stáž - projekt Leonardo pedagogičtí pracovníci Německo Kolín nad Rýnem, projekt Comenius nepedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Polsko Schůzka partnerská škola pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia nepedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 19

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548

Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČ: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2014 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Brno 21.2.2013 Zpracoval: Vaňková Jaroslava vedoucí EÚ Předkládá: Ing. Josef Hypr ředitel I. Plnění úkolů v oblasti

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace

Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace - rozbor hospodaření školy za rok 2011 A) Základní údaje o organizaci Zřizovatel:...

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Rozbor případného sloučení právních subjektů

Rozbor případného sloučení právních subjektů MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21 Úřad městské části Odbor školství, kultury a místní Agendy 21 Staroklánovická 260 190 16 Praha 9 Rozbor případného sloučení právních subjektů vypracováno v dubnu 2012 I. Současný

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Merhautova 15 613 00 Brno Č. org.: 2852 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2012 Únor 2013 Úvod Název školy: Střední zdravotnická škola

Více

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014

o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov V Ý R O Č N Í Z P R Á VA o hospodaření školy za kalendářní rok 2014 Název dokumentu: Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077

Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Střední škola, Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 00848077 za rok 2010 Zpracovala: Ing. Liduše Trčková Schválil:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát PROTOKOL O KONTROLE Čj. ČŠIS-2381/13-S Státní a veřejnosprávní kontrola podle 174 odst. 2 písm. d) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661, příspěvková organizace Textilanská 661, 463 65, tel. 482 325 195, e-mail: zvs.nmps@tiscali.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval:

Více

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008

Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele za kalendářní rok 2008 IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s prostředky zřizovatele 1.1. Výnosy z hlavní a doplňkové i 1.2. Náklady z hlavní a doplňkové i 1.3. Výsledek hospodaření organizace 1.4. Hospodaření s peněžními

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2010 Vypracoval

Více

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI

1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI Tabulka č. 1 1. PŘEHLED VÝNOSŮ Z HLAVNÍ A DOPLŇKOVÉ ČINNOSTI číslo řádku 1 2 3 4 5 6 7=4-1 8=5-2 9=6/3 1 Tržby za prodané zboží (604) 0,00 0,00 0,00 0,00 2 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb (601,602)

Více

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz

o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o hospodaření školy Základní škola, Praha 4, Jižní IV. 1750/10 www.zsjizni.cz č.j. 517 2014 A7 Jeř A 10 V Praze dne 27. března 2014 Předkládá: Mgr. et Bc. Daniel Kaiser (ředitel) Zpracovala:

Více

Provozní řád Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace

Provozní řád Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Provozní řád Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace I. Údaje o zařízení Adresa: Kapitána Jasioka 635/50, 735 64 Havířov-Prostřední Suchá Telefon: sídlo školy: 553 401 741, 553

Více

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013

Zřizovací listina Úplné znění zřizovací listiny k 30. 4. 2013 schválené usnesením ZM č. 17-40/2013 Kostka Krásná Lípa Zpráva o hospodaření v roce Kostka Krásná Lípa byla založena k 1. 6. 2008. Vlastní činnost zahájila od 1. 9. 2008. Sídlo: Masarykova 1094/4, Krásná Lípa IČ: 751 39 090 Právní forma:

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí

Královéhradecký inspektorát PROTOKOL. Základní škola Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát PROTOKOL čj. ČŠI-967/07-09 o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Rozbor hospodaření rok 2012

Rozbor hospodaření rok 2012 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2012 Projednáno pedagogickou radou, dne 5.3.2013 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 11.3.2013.

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium, Česká Lípa, Ţitavská 2969, příspěvková organizace Tel.: 487 829 101, fax: 487 829 152, gym-cl@gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: Ing. Lenka Štimplová.. Hana Zakouřilová..

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb

Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským krajem v oblasti sociálních služeb platná k 1.1.2008 Závazná účtová osnova pro příspěvkové organizace zřízené Moravskoslezským

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Opava, únor 2015 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA KALENDÁŘNÍ ROK 2014 Příspěvková organizace: Střední

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace tel.: 485106674 telefon+fax.: 485406673 e-mail: muzicekj@volny.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: Bc. Jitka Zrůstová.. podpis

Více

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015

Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 Porada ředitelů krajských Š/ŠZ duben 2015 I. Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2015 1) Rozpis rozpočtu z MŠMT na kraje Zveřejněné informace Materiál Principy normativního rozpisu rozpočtu

Více

Podklady ke schvalované účetní závěrce za rok 2013 Organizace: REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI JIHOVÝCHOD Adresa: Kounicova 13, 602 00 Brno IČO: 75082241 Období: 1. 1. 2013 31. 12. 2013 OBSAH 1 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 STANOVISKO OŠMS ZK PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM ZA ROK 2011 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE IČ 46254331 ÚVOD Základní umělecká škola Bojkovice je

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 GYMNÁZIUM J.Á. KOMENSKÉHO ul. Komenského č.169 688 31 Uherský Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2002 V Uherském Brodě RNDr. Karel Radil dne 31. ledna 2003 ředitel školy Gymnázium J.Á. Komenského

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Organizační řád. pro. školní rok 2015/2016 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Organizační řád pro školní rok 2015/2016 V Havířově Prostřední Suché, 24.8.2015 Úvodní ustanovení: Tento organizační řád je základní vnitřní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč

Ekonomická část. 2/ transfery od MS kraje UZ 33047 cizí jazyk 3.600,- Kč. 6/ revolvingový fond MŽP 60.482,- Kč Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Ekonomická část Výnosy za rok činily celkem: 14,885.367,97 Kč 1/ transfery

Více

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011

Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Hodnocení činnosti a hospodaření za 1.pololetí 2011 Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace, se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice srpen 2011 Obsah materiálu Tabulková část I. Náklady

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

centrum kultury a vzdělávání

centrum kultury a vzdělávání Roční zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2012 Stručné zhodnocení výsledků vnitřního kontrolního systému Hlavním cílem finanční kontroly v příspěvkové organizaci Centrum kultury a vzdělávání

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: srpen 2014 Číslo: 2/2014 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu

Více

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010

Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz. Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Domov Odry, příspěvková organizace, Hranická 56, 742 35 Odry www.ddodry.cz Zpráva o činnosti organizace za rok 2010 Stará kuchyň Domek Vila 1 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2014 1 OBSAH Obsah Základní charakteristika školy... 3 Vyhodnocení plnění úkolů... 9 Rozbor hospodaření školy... 10 1) Náklady, výnosy a výsledek hospodaření...

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12.2014 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 44.629.109,00 Kč 8.849.587,78

Více

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287

Název organizace : Základní škola Šumperk. Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Název organizace : Základní škola Šumperk Adresa : Šumavská 21, 787 01 Šumperk IČO : 00852287 DIČ : CZ00852287 Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2009 Zpracoval : Růžena Svobodová Schválil : Mgr.

Více

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007

Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2007 ÚNOR 2008 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci Střední škola přírodovědná

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Organizační řád málotřídní školy

Organizační řád málotřídní školy Škola Základní škola a Mateřská škola Tetín Organizační řád málotřídní školy Č.j.: Účinnost od: 1.9.2006 Spisový znak: Skartační znak: Změny:k 1.9.2010, k 1.9.2012, k 1.9.2013 k 1.9.2014 k 1.9.2015 1 Úvodní

Více

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008

Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi a krajem na rok 2008 Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor školství, mládeže a sportu ČJ.: MSK 23597/2008 zpracovala: Ing. Hana Havránková vedoucí oddělení přímých nákladů Krajská metodika rozpisu přímých výdajů právnických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ DOLNÍ TOŠANOVICE a MŠ HORNÍ TOŠANOVICE ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2011 O b s a h: I. Informace o organizaci II. Financování více zdrojově - Rozpočet

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018

1. Charakteristika školy. 2. Koncepce rozvoje školy na období let 2012-2018 1. Charakteristika školy Škola nese od 1. 1. 2006 čestný název Střední škola prof. Zdeňka Matějčka. Škola vzdělává žáky zdravé i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v plném rozsahu. Střední škola

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009

Moravské zemské muzeum, 659 37 Brno, Zelný trh 6. Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 Komentář k roční účetní závěrce za rok 2009 1. Peněžní fondy příspěvkové organizace Fond reprodukce majetku účet 916 Tvorba fondu - z odpisů hmotného a nehmotného majetku 5 528 975,0 Kč Použití fondu Na

Více

Pomocný analytický přehled

Pomocný analytický přehled Pomocný analytický přehled sestavený k 31.12.2014 Název účetní jednotky: Sídlo: Husovo náměstí 1 517 54 Vamberk Právní forma: územní samosprávný celek IČO : 00275492 Část I: Počáteční a koncové stavy a

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 I. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Střední škola společného stravování

Střední škola společného stravování Střední škola společného stravování Krakovská 1095, Ostrava - Hrabůvka IČO : 00 577 260 Tel: 596 716 755 e-mail: sekretariat@ssss.cz Fax: 596 716 810 www.ssss.cz I. Základní ustanovení 1. Střední škola

Více