Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014"

Transkript

1 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek Předkládá: Mgr. Petr Szymeczek ředitel Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá V Havířově-Prostřední Suché, únor 2015

2 Obsah: strana Obsah tabulkové části a přílohy 3 A. Základní údaje o organizaci 4 1. Přehled základních údajů o škole 4 2. Účel zřízení 4 3. Zaměření školy 4 4. Organizační struktura školy 5 5. Složení oborů 6 6. Údaje o počtech žáků 7 7. Údaje o počtech zaměstnanců 7 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena 8 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Čerpání účelových dotací Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze SR Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových 17 prostředků z rozpočtu zřizovatele Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace 17 z rozpočtu zřizovatele 3. Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Investiční činnost Údržba a opravy Majetek a inventarizace Pojistné události Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 28 D. Výsledky kontrol 30 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 31 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 31 G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou 31 H. Závodní stravování zaměstnanců organizace 32 Závěr 32 Seznam příloh 33 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 2

3 Obsah tabulkové části 1. Tabulka č. 1: Formulář SK Výnosy 2. Formulář SK Náklady 3. Formulář SK Výsledek hospodaření 4. Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Komentář k přehledu 5. Tabulka č. 3: Formulář SK Fondy 6. Tabulka č. 5: Formulář SK Pohledávky 7. Tabulka Závazky 8. Tabulka č. 6: Formulář SK Doplňková činnost 9. Formulář SK Příspěvek na provoz 10. Formulář SK Krytí účtu Přílohy: 11. Výkaz zisku a ztráty 12. Rozvaha 13. Příloha 14. Rozbor plnění výsledku hospodaření ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 3

4 A.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1. Přehled základních údajů o škole Název školy: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen SŠ) Adresa: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Odloučené pracoviště: El.Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo (IČ): Zřizovací listina: ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 Internetové stránky školy: ový kontakt: Škola sdružuje a) Střední školu s kapacitou 1100 žáků b) Školní jídelnu výdejnu bez uvedení kapacity 2. Účel zřízení Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. 3. Zaměření školy Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků a zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům. a) V oborech s výučním listem Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se zaměřením na obchod a osobní služby. b) V oborech s maturitní zkouškou připravuje škola prostřednictvím oboru Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost a Sociální činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. Obor Pedagogické lyceum významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách. Dále škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby. Vzdělávání dospělých škola realizuje ve večerním nástavbovém studiu oboru Podnikání. c) Škola vzdělává i integrované žáky včetně imobilních žáků v oboru vzdělání Sociální činnost a Podnikání. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 4

5 4. Organizační struktura školy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení na: Evidenční počet zaměstnanců k a) úsek teoretického vyučování 41 b) úsek praktického vyučování 11 c) úsek provozně-ekonomický 17 úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také výchovného poradce a administrativního a spisového pracovníka 3 Počet zaměstnanců celkem: 72 Každý úsek řídí zástupce ředitele. Úsek teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu. Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 5

6 5. Složení oborů Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů, popř. platných učebních osnov. V průběhu kalendářního roku 2014, tj. v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zajišťovala výuku těchto oborů: Obory denního studia SOŠ: M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně-výchovná činnost M/01 Sociální činnost sociálně administrativní M/01 Sociální činnost sociálně výchovná M/003 Pedagogické lyceum M/03 Pedagogické lyceum Obory denního studia SOU: L/01 Kosmetické služby H/01 Prodavač H/01 Kadeřník Obor večerního nástavbového studia: L/524 Podnikání Podíl druhů vzdělání na SŠ ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 6

7 6. Údaje o počtech žáků STAV ŽÁKU K roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem M/03 Pedagogické lyceum M/003 Pedagogické lyceum M/01 Sociální činnost - soc. vých M/01 Sociální činnost - soc. adm H/01 Prodavač H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání - večerní celkem: Údaje o počtech zaměstnanců Průměrný přepočtený stav za rok ,802 z toho pedagogičtí zaměstnanci. 48,448 nepedagogičtí zaměstnanci. 16,354 Průměrný fyzický stav za rok ,51 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 7

8 B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 1. Naplňování cílů kurikulární reformy Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 2014 bylo hodnocení efektivity ŠVP a jejich případná úprava (např. zavedení výuky Ruského jazyka, účelnější využití disponibilních hodin u oboru Pedagogické lyceum atd.). Škola se podílí prostřednictvím členství v Radě AKAKOS ČR na transformaci oboru vzdělání Kosmetické služby na obor s výučním listem. 2. Podpora kvality vzdělávání Škola je zapojena do projektu Kvalita MSK testování prvních a třetích ročníků maturitních oborů, dále do jednotných přijímacích zkoušek realizovaných Moravskoslezským krajem v roce 2014 a do přípravy pokusného ověřování přijímacího řízení, které bude realizovat MŠMT ČR. Škola ukončila v roce 2014 projekt EU peníze středním školám s názvem Moderně k maturitě v rámci OPVK, závěrečná zpráva byla schválena v červnu V rámci udržitelnosti projektu Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy (OPVK) nám byla v roce 2014 schválena 3. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Škola byla v letech koordinátorem projektu Comenius partnerství škol Společně k evropským pramenům ve spolupráci se školami z Německa, Polska, Slovenska a Turecka. V roce 2014 jsme připravili projekt Erasmus+ (KA2) na období let V rámci projektu ROP NUTS II Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení bylo předáno k užívání školní hřiště. Od jsme přešli na systém elektronické třídní knihy a kvalitu vzdělávání významně podporuje i činnost školní knihovny. 3. Podpora odborného vzdělávání V roce 2014 jsme realizovali projekt Leonardo mobility Beauty Abroad čtyřtýdenní odborná stáž osmi žáků oboru Kadeřník a Kosmetické služby ve Finsku. Připravili jsme projekt Erasmus+ (KA1), stáž ve vzdělávacích zařízeních v Portugalsku pro obor Pedagogické lyceum a Sociální činnost pro školní rok 2015/2016. Modernizovali jsme kadeřnické a kosmetické salóny na odloučeném pracovišti školy, učebnu Dramatické výchovy divadlo, odbornou učebnu pro sociální činnost a učebnu výpočetní techniky. Škola úzce spolupracovala se 120-ti firmami, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. Tesco, Kaufland, Kosmetické salóny) a odborné praxe (Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby měst Havířov, Karviná a Třinec, Magistrát města Havířov, obecní úřady, dětské domovy, domovy seniorů, Santé Havířov atd.). Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, pracuje v Radě AKAKOS ČR a Radě AUZ MSK. 4. Podpora pedagogických pracovníků V rámci udržitelnosti projektu Moderní učitel (OPVK) nám byla schválena 2.monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2014 zaměřilo zejména na aprobační vzdělávání a vzdělávání v souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy. Dále byly v rámci zlepšení pracovního prostředí modernizovány kabinety. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 8

9 5. Podpora nadaných žáků Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku veřejně obhajují. V roce 2014 jsme byli partnery v projektu Silesia Barevně a černobíle zaměřeném na mapování historie česko-polských rodin a fotografií. 6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V roce 2014 jsme integrovali 4 tělesně postižené imobilní žáky, jednoho zrakově postiženého žáka a další zdravotně znevýhodněné žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je způsobilý i pro práci s integrovanými žáky. 7. Výchova žáků k sociální empatii Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci humanitární akce Běh naděje realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. V roce 2014 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity Adopce na dálku. Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Help club, Santé, Dětským domovem a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru Pedagogické lyceum a Sociální činnost již šestým rokem vykonávají asistenční službu v rámci Parádného dňa na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného kraje). 8. Prevence Žáci školy byli v roce 2014 ocenění za vystoupení na 11.ročníku Kongresu středních škol na téma Návykové látky a ochrana před nimi. Správa o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Na škole pracuje plně kvalifikovaný metodik prevence. 9. Oblast EVVO Škola je zaregistrována do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. Škola se účastní celostátního projektu Recyklohraní, žáci školy mimo jiné vystoupili s programem na festivalu Ekofilm v Karviné, zúčastnili se celostátní výtvarné soutěže Komics s ekologickou tématikou, v níž získali 1.místo. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který dokončuje studium k výkonu specializovaných činností. 10. Propagace školy na veřejnosti Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 22.ročník a připravila 23.ročník MISS RENETA a 12.ročník kulturně-společenské akce K-MODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 9

10 krajem, Žilinským samosprávným krajem, Powiatem Wodzislaw, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Škola v roce 2014 úzce spolupracovala se zahraničními školami: - Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (SK) - Stredná odborná škola podnikania, Žilina (SK) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (PL) - Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn (PL) - Berufskolleg Eifel, Kall (Něm) - Gazi Anatolian High School Trabzon (Tur) - Jyväskylä Edutional Consorcium (Fin) V roce 2014 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě zajišťování praxe studentů učitelství na naší škole. Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1. Náklady Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 2014 oproti roku 2013 Účet Druh nákladů Hlavní činnost 2013 v tis. Kč Hlavní činnost 2014 v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 2 159, ,72-72, Spotřeba energie 1 754, ,73-617, Opravy 380,48 420,16 39, Cestovné 388,73 592,69 203, Reprezentace 20,19 54,94 34, Služby 1 946, ,68-135, mzdové náklady , ,87-435, Zákonné sociální náklady 6 378, ,23-11, Jiné sociální pojištění 78,00 78,01 0, FKSP a DVPP 422,86 501,76 78, Jiné sociální náklady 15,70 15, Jiné daně a poplatky 0,40 1,50 1, Manka a škody 1,00 31,00 30, Ostatní náklady činnost 56,82 61,18 4, Odpisy 1 228, ,19-55, Náklady z drobného dl.m 1 346, ,72-125, prodané zboží 3, , kurzové ztráty 27,42 11,65-15,77 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 10

11 569 Finanční náklady 3,05 0,01-3, Daň z příjmů 4,12 4,12 Celkem , , ,00 Analýza čerpání prostředků v roce 2014: V oblasti čerpání prostředků v roce 2014 došlo snížením výkonů i k menším nákladům na přímé výdaje a provozní prostředky. Běžné provozní náklady v roce 2014 byly zhruba na úrovni roku Byly čerpány průběžně podle plánu a podle jednotlivých připravených akcí školy. Nebyly zaznamenány žádné mimořádné výkyvy ani žádné problémy v čerpání. Největší rozdíl se projevil v oblasti spotřeby energií, kdy jednak po provedení zateplení školy a jednak po provedené rekonstrukci elektroinstalace a taky z důvodu mírné zimy klesla spotřeba energie (mimo ukazatele spotřeba vody) oproti roku 2013 o 617 tis. Kč. Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf: Spotřeba vody 287,03 241,32 223,19 216,98 256,19 231,33 225,54 Spotřeba tepla 169,97 202,7 266, ,09 323,3 222,42 Spotřeba plynu 1014,36 743,92 860,92 801,01 816,28 665,25 299,36 Spotřeba el.energie 762,06 506,07 503,11 393,01 688,15 583,35 447,42 Z grafu i tabulky je patrná vysoká úspora energií v roce 2014 oproti roku Z důvodu mírné zimy došlo jednak k úspoře v dodávce tepla od Havířovské teplárenské společnosti na odloučeném pracovišti školy v hodnotě 80 tis. Kč a jednak k úspoře plynu v budově školy. Průběh teplejší zimy a tomu odpovídající spotřebu plynu znázorňují následující grafy: Teplota Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 11

12 Spotřeba plynu Úspora spotřeby plynu byla ještě zvýšena o povinnou úsporu danou Fondem životního prostředí po provedeném zateplení školy. Snížila se rovněž spotřeba elektrické energie, byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace školy ve dvou etapách, první v roce 2013, druhá v roce Oproti roku 2013 se zvýšily náklady na cestovné zaměstnanců o 203,96 tis. Kč. Důvodem byl realizovaný projekt Leonardo, kdy 4 naši žáci oboru Kadeřník a 4 žáci oboru Kosmetička spolu s doprovodnou pracovnici absolvovali praxi ve Finsku. Rovněž probíhal 2.závěrečný rok projektu Comenius. V nákladech roku 2014 se objevila i zmařená investice projektu na výměnu radiátoru ve škole, projekt byl zpracován pro jedno patro budovy B, organizace v roce 2014 ani pro rok 2015 neobdržela investiční dotaci na provedení této akce, požádala o dotaci na rok 2016, v případě obdržení dotace bude projekt zpracován pro celou budovu. Zvýšili se náklady na reprezentaci o 34 tis. Kč. V roce 2014 byla ve škole realizována Rekonstrukce školního hřiště, v září proběhlo slavnostní otevření s rautem. Rovněž byla organizace koordinátorem projektu Comenius, jeho druhý Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 12

13 závěrečný rok proběhl ve znamení vyhodnocení a setkávání s partnerskými školami Výnosy Výnosy 2014 Kč příjmy ze státního rozpočtu ,00 příjmy od zřizovatele ,00 příjmy od obce 54840,00 projekty EU ,28 výnosy z vlastní činnosti ,12 Celkem ,40 Příjmy ze státního rozpočtu Závazný ukazatel Přijato Použito Vráceno Příspěvky a dotace - MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) ÚZ v tom: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV Přímé náklady - RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013" ÚZ RP "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden-červen 2014" Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 13

14 ÚZ Rozvojový program MŠMT na rok 2014 na podporu organizace a ukončení středního vzdělávání mat. zkouškou na vybraných školách v tom: 0 platy pedagogů Pojistné FKSP ONIV (odměna za hodnocení písemné práce) maximální zákonné pojistné Přímé náklady celkem Příjmy od zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 135 Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy 0 majetku prostřednictvím softwaru FaMa Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM Příjmy od obce a) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků, Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků, Kč na pořádání Havířovské ligy středních škol, Kč na umístění dívek v seriálu Havířovské ligy středních škol. Organizace vyčerpala částku Kč, vrátila 160 Kč na účet města Havířov z důvodu méně odpracovaných hodin dne b) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků Všechny uvedené dotace podle bodu b) byly vyčerpány. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 14

15 Příjmy z projektů EU a) Z roku 2013 organizace převedla do výnosu roku 2014 finanční částku ve výši ,26 Kč na projekt EU školám, který ukončila v dubnu b) Z národní agentury evropských programu obdržela částku ve výši ,02 Kč na projekt Leonardo a druhý závěrečný rok projektu Comenius. Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z vlastní činnosti Výnos 2013 Výnos 2014 rozdíl Příjmy za produktivní práci žáků , , ,00 Ostatní výnosy z prodeje služeb, opisy , , ,00 Ostatní výnosy -refundace úřadu práce , ,17 Ostatní výnosy- refundace 2 400, ,00 Výnosy za prodané zboží 2 640,00 0, ,00 Ostatní náhrady-manka, škody, pojišťovna 7 381,02 350, ,02 Úroky , , ,30 Kurzové zisky , , ,30 Ostatní finanční výnosy , , ,47 Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti , , ,00 Výnosy z vlastní činnosti celkem , , ,92 Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 rozdílné oproti předcházejícímu roku především v těchto položkách: a) Organizace po dohodě s Úřadem práce v Karviné zaměstnala od asistentku ekonoma na jeden kalendářní rok a obdržela od Úřadu práce finanční prostředky na úhradu jejího platu a odvodů a na úhradu části platu zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek ve výši Kč. b) U ostatních finančních výnosů došlo ke snížení vzhledem k tomu, že vybrané prostředky od žáků na jednotlivé školní akce se v roce 2014 neúčtovaly do nákladů a výnosů, ale pouze zálohově. c) Úroky a kurzové zisky vyplývají z rozdílného kurzu oproti předcházejícímu roku. d) Zvýšené náklady na časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti vyplývají z provedených oprav odpisování. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 15

16 1.3. Výsledek hospodaření Náklady hlavní činnosti ,05 Kč Výnosy hlavní činnosti ,40 Kč Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ,65 Kč Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ,96 Kč Hospodářský výsledek organizace celkem ,31 Kč V doplňkové činnosti byl v roce 2014 dosažen zisk ,96 Kč, který byl použit na dokrytí ztráty v hlavní činnosti ve výši ,65 Kč. Mínusový výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl plánovaně (viz tabulka přehledu o plnění plánu hospodaření k ). Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014 ve výši ,31 Kč organizace navrhuje přidělit do rezervního fondu. 2. Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. V roce 2014 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: a) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání, poskytnuto ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč, z toho ,00 Kč čerpáno na DVPP, nejvyšší částka ,00 Kč na školení učitelů pro práci s elektronickou třídní knihou Seminář Pedagog a software Bakaláři b) ÚZ Rozvojový program Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol Poskytnuto bylo 6 076,00 Kč, čerpáno 6 076,00 na platy pedagogických pracovníků. c) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pedagogických pracovníků. d) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 16

17 e) ÚZ Účelově určeno na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na rok 2014, poskytnuto 8.000,00 Kč na období leden-červen 2014, vyčerpáno 4.000,00 Kč, dne 4. července 2014 vráceno 4.000,00 Kč z důvodu ukončení studia žákyně a ,00 Kč na období září-prosinec 2014, vyčerpáno 8 000,00 Kč, dne 12. ledna 2015 vráceno 5.000,00 Kč opět z důvodu ukončení studia žákyně. f) ÚZ Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, poskytnuto 33474,00 Kč, z toho částka 600,00 Kč na ONIV nebyla plně vyčerpána z důvodů nepřítomnosti dvou studentek na písemné části maturitní zkoušky. Organizace vrátila 368 Kč (200 Kč mzdové prostředky, 168 Kč odvod na pojištění) zpět na účet zřizovatele dne Jiné účelové dotace ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele a) ÚZ 0 provozní náklady poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč. Účelové prostředky na provozní náklady byly v roce 2014 nižší oproti roku 2013 o ,- Kč, v rozpočtu roku 2014 byl objem prostředků snížen o úspory za zateplování školy z projektu OPŽP. Úspora energie se projevila i v roce 2014 viz bod 4.1. analýza čerpání nákladů. b) ÚZ 135 Na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč na pronájem Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově-Městě. c) ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, z celkových nákladů na odpisy ve výši Kč poskytnuto z prostředků zřizovatele 76,20 %, a to ve výši Kč, použito Kč, vráceno zřizovateli Kč z důvodu provedené opravy doby odpisování plošiny pro vozíčkáře. Rozdíl ve výši Kč byl hrazen takto: - z doplňkové činnosti ve výši Kč - z rozpuštění časové souvislosti ve výši Kč d) ÚZ 203 Účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ - poskytnuto ,00 Kč, použito ,00 Kč, z toho ,00 Kč na mzdové prostředky a 3.500,00 Kč na odvod zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k náročnosti práce v systému FaMa organizace uvítala přidělené prostředky a vyplatila je příslušným nepedagogickým pracovníkům Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 17

18 a) ÚZ Organizace obdržela účelovou investiční dotaci do investičního fondu ve výši tis. Kč na akci Rekonstrukce elektroinstalace. Celková výše nákladů na provedení uvedené akce byla ,30 Kč, rozdíl ve výši ,30 organizace hradila z investičního fondu. Rozbor provedené investiční akce je uveden v bodě 5. Péče o spravovaný majetek. 3. Mzdové náklady, průměrný plat Oproti roku 2013 se snížil celoroční limit prostředků na platy o Kč z důvodu snížení výkonů a změny struktury oborů. Limit prostředků na platy čerpání: hlavní činnost doplňková činnost Kč ostatní zdroje fond odměn Limit ostatních plateb za provedenou práci Kč 0 Kč Kč čerpání: hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč Limit mzdových prostředků celkem skutečné čerpání ostatní zdroje Kč Kč Kč Limit počtu zaměstnanců 63,73 Skutečnost za rok ,709 Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 2014 organizace dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Po provedených opatřeních v roce 2013 v oblasti přesunu části mzdových prostředků z z osobních příplatků do odměn, je situace v odměňování stabilizována, odměny se vyplácejí pravidelně podle kolektivní smlouvy a provedených akcích školy Pedagogičtí pracovníci - V roce 2014 se u pedagogických pracovníků snížil průměrný plat v nárokových složkách o 647 Kč a v nenárokových složkách o 214 Kč. Je to poprvé za posledních 5 let, kdy došlo ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků v organizaci. Příčinou je přijetí pedagogických pracovníků na zástup po dobu dlouhodobé nemocenské, tj. 0,857 zaměstnanců a navýšení stavu asistentů pedagoga o 1,38 v přepočteném stavu. Bez tohoto navýšení by byl stav pedagogických zaměstnanců 46,211 a průměrná nároková mzda Kč, což je o 1 158,- Kč víc než v roce Nepedagogičtí pracovníci - U nepedagogických pracovníků se průměrný plat naopak zvýšil v nárokových složkách o 511 Kč, v nenárokových složkách o 17,- Kč. Příčinou je zvýšení stavu nepedagogických pracovníků o nově přijatou hlavní účetní organizace a rovněž o Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 18

19 asistentku ekonoma, která byla přijata na jeden kalendářní rok a její mzdu hradí Úřad práce Karviná. Vývoj průměrných platů za posledních 5 let je znázorněn v následující tabulce a grafu: Vývoj průměrných platů Vývoj složek platů Rozdíl 2012 Rozdíl 2013 Rozdíl 2014 Rozdíl nárokové platy PP nenárokové platy PP nárokové platy NP nenárokové platy NP Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2014 byl realizován 2.ročník projektu Comenius pod názvem Společně k evropským pramenům, rovněž probíhaly sportovně-turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy a návštěva žáků oboru Pedagogické lyceum v Štrasburku, vše podle plánu práce v daném školním roce. Účast: počet ve dnech: země: důvod: pedagogičtí pracovníků Slovensko LVK Valčianská dolina pedagogičtí pracovníci Francie Exkurze Štrasburk pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Finsko Studentská stáž - projekt Leonardo pedagogičtí pracovníci Německo Kolín nad Rýnem, projekt Comenius nepedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Polsko Schůzka partnerská škola pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia nepedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 19

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Liběna Orságová ředitelka SŠ

Více

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ 2013 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Praskova 399/8, 746 01 Opava, tel.: 553 621 580 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Název: Sídlo organizace: Identifikační číslo: 47813121 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Střední škola

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení plnění úkolů 4. C) Rozbor hospodaření 4 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 214 3 B) Vyhodnocení plnění úkolů 4 C) Rozbor hospodaření 4 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření 4 2. Čerpání účelových dotací 5 2.1 Výnosy v hlavní

Více

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok

Výroční zpráva. o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace, nám. J. Žižky 10 Výroční zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2009 zpracovali: Ing. Ladislav Konopka,

Více

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014

ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 ZUŠ BEDŘICHA SMETANY, KARVINÁ-MIZEROV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné informace o zaměření školy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace Husova 283, 735 81 Bohumín IČ : 66932581 ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Zprávu předkládá: Ing. Zuzana Serbousková ředitelka

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2014 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Zpráva o činnosti školy za rok 2014

Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Zpráva o činnosti školy za rok 2014 Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín Obsah A) Základní údaje o škole... 4 1. Charakteristika školy... 5 2. Studijní obory... 5 3. Učebny... 7 4. Přehled oborů vzdělání,

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2014 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818/1a, Karviná Hranice ISO 16016 Netolerované rozměry dle ISO 2768 - mk Veškeré drsnosti

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů

Zpráva o činnosti a plnění úkolů Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598, 738 02, Frýdek-Místek tel.: 558 406 111, web: www.spsfm.cz, email: spsfm@spsfm.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace Jeremenkova 2, Ostrava Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2011 Za PO: PhDr. Iva

Více

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace

Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010. Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I a plnění úkolů za rok 2010 Střední školy společného stravování v Ostravě - Hrabůvce, příspěvkové organizace Střední škola společného stravování, Ostrava Hrabůvka, příspěvková

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 2007 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace Žižkova 1818, Karviná - Hranice SPŠ KARVINÁ A) Základní údaje o organizaci název školy: Střední průmyslová

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem. za rok 2013 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace zřizované MS krajem (zpracovaná v souladu s článkem 19 Zásad vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Únor 2014 Únor 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Zprávu o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem

Více

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký

Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Krakovská 1095, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Střední škola společného stravování, ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ ZA ROK 2013 Předkládá: Mgr. Pavel Cielecký Střední

Více

700 30 Ostrava-Zábřeh

700 30 Ostrava-Zábřeh Gymnázium, Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 6a, příspěvková organizace 700 30 Ostrava-Zábřeh http://www.gvoz.cz Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 Vypracovala: Ing. Anna Mičková

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ. příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ příspěvkové organizace k 31. 12. 2014 Frýdek-Místek 24. 2. 2015 OBSAH: a) základní údaje o organizaci b) vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2014 GYMNÁZIUM, TŘINEC, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Obsah A) Základní údaje... 1 B) Vyhodnocení plnění úkolů... 3 C) Rozbor hospodaření... 3 1

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2010 Ing.

Více

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava

Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009-1 - Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30 Ostrava, Na Jízdárně 30 příspěvková organizace 702 00 Ostrava Ostrava: září 2009 Ing.

Více

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ZLÍNSKÝM KRAJEM A STANOVISKO OŠMS ZA ROK 2013 Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm IČ: 00843474 Adresa organizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok 2012 Datum: 26. února 2013 Zpracovala: Ing. Radana Lančová Schválil: Mgr. Václav Štencel Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava,

Více

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ

O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE EKONOMICKÁ ČÁST ROZBORY HOSPODAŘENÍ ZA OBDOBÍ 1. LEDEN 31. PROSINEC 2014 Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Rozbor hospodaření za rok 2013

Rozbor hospodaření za rok 2013 Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom Schválil: Mgr. et Mgr. Břetislav Váca, ředitel Dne: 22. února 2014

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014. Dětský domov a Školní jídelna, Melč 4, příspěvková organizace Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2014 V Melči dne 26.02.2015 Mgr. Jiřina Bejdáková ředitelka Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2012 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.cz

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010

Zpráva o činnosti a plnění úkolů, rozbor hospodaření 2010 Dětský domov a Školní jídelna, Ostrava-Hrabová, Reymontova 2a, příspěvková organizace 720 00 Ostrava-Hrabová, Reymontova 584/2a Telefon: 596 734 528, 596 734 202 e-mail: dd@ddhrabova.cz www.ddhrabova.logout.cz

Více

Rozbor hospodaření za rok 2014

Rozbor hospodaření za rok 2014 Dětský domov a Školní jídelna, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Z P R Á V A O Č I N N O S T I A P L N Ě N Í Ú K O L Ů P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Zpracovala: Ing. Alice Plachá, ekonom

Více