Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014"

Transkript

1 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2014 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek Předkládá: Mgr. Petr Szymeczek ředitel Střední školy, Havířov-Prostřední Suchá V Havířově-Prostřední Suché, únor 2015

2 Obsah: strana Obsah tabulkové části a přílohy 3 A. Základní údaje o organizaci 4 1. Přehled základních údajů o škole 4 2. Účel zřízení 4 3. Zaměření školy 4 4. Organizační struktura školy 5 5. Složení oborů 6 6. Údaje o počtech žáků 7 7. Údaje o počtech zaměstnanců 7 B. Vyhodnocení plnění úkolů, pro které byla PO zřízena 8 C. Rozbor hospodaření příspěvkové organizace Náklady, výnosy a výsledek hospodaření Náklady Výnosy Výsledek hospodaření Čerpání účelových dotací Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze SR Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových 17 prostředků z rozpočtu zřizovatele Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace 17 z rozpočtu zřizovatele 3. Mzdové náklady, průměrný plat Komentář k přehledu o plnění plánu hospodaření Péče o spravovaný majetek Investiční činnost Údržba a opravy Majetek a inventarizace Pojistné události Vyhodnocení přínosu doplňkové činnosti Peněžní fondy Pohledávky Závazky 28 D. Výsledky kontrol 30 E. Vyhodnocení plnění povinného podílu dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 31 F. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 31 G. Informace o termínu a způsobu seznámení zaměstnanců PO se zprávou o činnosti a o termínu projednání školskou radou 31 H. Závodní stravování zaměstnanců organizace 32 Závěr 32 Seznam příloh 33 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 2

3 Obsah tabulkové části 1. Tabulka č. 1: Formulář SK Výnosy 2. Formulář SK Náklady 3. Formulář SK Výsledek hospodaření 4. Tabulka č. 2: Přehled o plnění plánu hospodaření Komentář k přehledu 5. Tabulka č. 3: Formulář SK Fondy 6. Tabulka č. 5: Formulář SK Pohledávky 7. Tabulka Závazky 8. Tabulka č. 6: Formulář SK Doplňková činnost 9. Formulář SK Příspěvek na provoz 10. Formulář SK Krytí účtu Přílohy: 11. Výkaz zisku a ztráty 12. Rozvaha 13. Příloha 14. Rozbor plnění výsledku hospodaření ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 3

4 A.) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI 1. Přehled základních údajů o škole Název školy: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace (dále jen SŠ) Adresa: Kapitána Jasioka 50, Havířov-Prostřední Suchá Odloučené pracoviště: El.Krásnohorské 29, Havířov-Podlesí Právní forma: příspěvková organizace Identifikační číslo (IČ): Zřizovací listina: ZL/125/2001 ze dne 27. září 2001 Internetové stránky školy: ový kontakt: Škola sdružuje a) Střední školu s kapacitou 1100 žáků b) Školní jídelnu výdejnu bez uvedení kapacity 2. Účel zřízení Hlavním účelem zřízení organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu žáků podle vzdělávacích programů. 3. Zaměření školy Škola poskytuje střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou, zabezpečuje stravování žáků a zabezpečuje stravování vlastním zaměstnancům. a) V oborech s výučním listem Prodavač a Kadeřník připravuje střední škola žáky se zaměřením na obchod a osobní služby. b) V oborech s maturitní zkouškou připravuje škola prostřednictvím oboru Výchovná a humanitární činnost sociálně výchovná činnost a Sociální činnost žáky na výkon pedagogických a osvětových činností ve sféře sociálních služeb. Obor Pedagogické lyceum významně doplňuje vzdělávací nabídku střední školy o odbornou přípravu žáků v obecně pedagogických činnostech s výrazným posílením přípravy žáků k dalšímu studiu na vysokých školách. Dále škola připravuje žáky v oboru Kosmetické služby. Vzdělávání dospělých škola realizuje ve večerním nástavbovém studiu oboru Podnikání. c) Škola vzdělává i integrované žáky včetně imobilních žáků v oboru vzdělání Sociální činnost a Podnikání. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 4

5 4. Organizační struktura školy Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace se člení na: Evidenční počet zaměstnanců k a) úsek teoretického vyučování 41 b) úsek praktického vyučování 11 c) úsek provozně-ekonomický 17 úseky jsou řízeny ředitelem, který řídí kromě zástupců také výchovného poradce a administrativního a spisového pracovníka 3 Počet zaměstnanců celkem: 72 Každý úsek řídí zástupce ředitele. Úsek teoretického vyučování řídí dva zástupci ředitele, jeden z nich je zástupce statutárního orgánu. Struktura SŠ je vyjádřena v organizačním schématu: Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 5

6 5. Složení oborů Škola zajišťuje odborně obecnou přípravu a připravuje žáky pro výkon povolání v oborech vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou a v nástavbovém studiu podle platného rozhodnutí MŠMT o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a podle schválených školních vzdělávacích programů, popř. platných učebních osnov. V průběhu kalendářního roku 2014, tj. v školním roce 2013/2014 a 2014/2015 zajišťovala výuku těchto oborů: Obory denního studia SOŠ: M/012 Výchovná a humanitární činnost sociálně-výchovná činnost M/01 Sociální činnost sociálně administrativní M/01 Sociální činnost sociálně výchovná M/003 Pedagogické lyceum M/03 Pedagogické lyceum Obory denního studia SOU: L/01 Kosmetické služby H/01 Prodavač H/01 Kadeřník Obor večerního nástavbového studia: L/524 Podnikání Podíl druhů vzdělání na SŠ ke dni Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 6

7 6. Údaje o počtech žáků STAV ŽÁKU K roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. celkem M/03 Pedagogické lyceum M/003 Pedagogické lyceum M/01 Sociální činnost - soc. vých M/01 Sociální činnost - soc. adm H/01 Prodavač H/01 Kadeřník L/01 Kosmetické služby L/51 Podnikání - večerní celkem: Údaje o počtech zaměstnanců Průměrný přepočtený stav za rok ,802 z toho pedagogičtí zaměstnanci. 48,448 nepedagogičtí zaměstnanci. 16,354 Průměrný fyzický stav za rok ,51 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 7

8 B.) VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ ÚKOLŮ, PRO KTERÉ BYLA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘÍZENA 1. Naplňování cílů kurikulární reformy Na škole pracuje Rada pro tvorbu a evaluaci ŠVP. Hlavním úkolem v roce 2014 bylo hodnocení efektivity ŠVP a jejich případná úprava (např. zavedení výuky Ruského jazyka, účelnější využití disponibilních hodin u oboru Pedagogické lyceum atd.). Škola se podílí prostřednictvím členství v Radě AKAKOS ČR na transformaci oboru vzdělání Kosmetické služby na obor s výučním listem. 2. Podpora kvality vzdělávání Škola je zapojena do projektu Kvalita MSK testování prvních a třetích ročníků maturitních oborů, dále do jednotných přijímacích zkoušek realizovaných Moravskoslezským krajem v roce 2014 a do přípravy pokusného ověřování přijímacího řízení, které bude realizovat MŠMT ČR. Škola ukončila v roce 2014 projekt EU peníze středním školám s názvem Moderně k maturitě v rámci OPVK, závěrečná zpráva byla schválena v červnu V rámci udržitelnosti projektu Moderní trendy ve výuce dramatické a tělesné výchovy (OPVK) nám byla v roce 2014 schválena 3. monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Škola byla v letech koordinátorem projektu Comenius partnerství škol Společně k evropským pramenům ve spolupráci se školami z Německa, Polska, Slovenska a Turecka. V roce 2014 jsme připravili projekt Erasmus+ (KA2) na období let V rámci projektu ROP NUTS II Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení bylo předáno k užívání školní hřiště. Od jsme přešli na systém elektronické třídní knihy a kvalitu vzdělávání významně podporuje i činnost školní knihovny. 3. Podpora odborného vzdělávání V roce 2014 jsme realizovali projekt Leonardo mobility Beauty Abroad čtyřtýdenní odborná stáž osmi žáků oboru Kadeřník a Kosmetické služby ve Finsku. Připravili jsme projekt Erasmus+ (KA1), stáž ve vzdělávacích zařízeních v Portugalsku pro obor Pedagogické lyceum a Sociální činnost pro školní rok 2015/2016. Modernizovali jsme kadeřnické a kosmetické salóny na odloučeném pracovišti školy, učebnu Dramatické výchovy divadlo, odbornou učebnu pro sociální činnost a učebnu výpočetní techniky. Škola úzce spolupracovala se 120-ti firmami, v nichž zajišťujeme pro žáky odborný výcvik (např. Tesco, Kaufland, Kosmetické salóny) a odborné praxe (Mateřské školy, Základní školy, Sociální služby měst Havířov, Karviná a Třinec, Magistrát města Havířov, obecní úřady, dětské domovy, domovy seniorů, Santé Havířov atd.). Škola spolupracuje s Unií kosmetiček, pracuje v Radě AKAKOS ČR a Radě AUZ MSK. 4. Podpora pedagogických pracovníků V rámci udržitelnosti projektu Moderní učitel (OPVK) nám byla schválena 2.monitorovací zpráva o udržitelnosti projektu. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se v roce 2014 zaměřilo zejména na aprobační vzdělávání a vzdělávání v souvislosti se zavedením elektronické třídní knihy. Dále byly v rámci zlepšení pracovního prostředí modernizovány kabinety. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 8

9 5. Podpora nadaných žáků Škola podporuje nadané žáky činností kroužků zaměřených na talentované žáky, ale i výtvarné, sportovní a jiné aktivity. Podporujeme žáky v účasti na soutěžích (např. Středoškolská odborná činnost, celostátní i regionální soutěže odborností), studentských konferencích atd. Žáci oboru Pedagogické lyceum zpracovávají ročníkové práce, které na konci školního roku veřejně obhajují. V roce 2014 jsme byli partnery v projektu Silesia Barevně a černobíle zaměřeném na mapování historie česko-polských rodin a fotografií. 6. Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a výchovné poradentství Škola je bezbariérová, máme k dispozici výtah i plošinu a úzce spolupracujeme s PPP a SPC. V roce 2014 jsme integrovali 4 tělesně postižené imobilní žáky, jednoho zrakově postiženého žáka a další zdravotně znevýhodněné žáky a žáky se specifickými poruchami učení. Zpráva o výchovném poradenství je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Výchovné poradenství je zajištěno plně kvalifikovaným výchovným poradcem, který je způsobilý i pro práci s integrovanými žáky. 7. Výchova žáků k sociální empatii Žáci školy se podílejí na humanitárních sbírkách Sluníčkový den, Český den proti rakovině a Bílá pastelka. Zorganizovali charitativní jarmark pro UNICEF, podílejí se na organizaci humanitární akce Běh naděje realizované Magistrátem Statutárního města Havířov. V roce 2014 realizovali potravinovou sbírku ve spolupráci s Potravinovou bankou v Ostravě a KÚ MSK. Žáci i zaměstnanci dlouhodobě podporují studium africké dívky z Keni v rámci aktivity Adopce na dálku. Dlouhodobě spolupracujeme se zařízeními Help club, Santé, Dětským domovem a krizovým centrem Čtyřlístek v Havířově. Žáci oboru Pedagogické lyceum a Sociální činnost již šestým rokem vykonávají asistenční službu v rámci Parádného dňa na partnerské škole v Žilině (akce pod patronací Žilinského samosprávného kraje). 8. Prevence Žáci školy byli v roce 2014 ocenění za vystoupení na 11.ročníku Kongresu středních škol na téma Návykové látky a ochrana před nimi. Správa o plnění minimálního preventivního programu je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Na škole pracuje plně kvalifikovaný metodik prevence. 9. Oblast EVVO Škola je zaregistrována do sítě škol se zájmem o environmentální výchovu M.R.K.E.V. Škola se účastní celostátního projektu Recyklohraní, žáci školy mimo jiné vystoupili s programem na festivalu Ekofilm v Karviné, zúčastnili se celostátní výtvarné soutěže Komics s ekologickou tématikou, v níž získali 1.místo. Hodnocení krátkodobého akčního plánu EVVO je součástí výroční zprávy o činnosti školy. Plnění tohoto plánu zajišťuje metodik EVVO, který dokončuje studium k výkonu specializovaných činností. 10. Propagace školy na veřejnosti Škola ve spolupráci s Klubem přátel školy realizovala 22.ročník a připravila 23.ročník MISS RENETA a 12.ročník kulturně-společenské akce K-MODE pro základní školy, střední školy a veřejnost. Škola při zajišťování těchto činností úzce spolupracuje s Moravskoslezským Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 9

10 krajem, Žilinským samosprávným krajem, Powiatem Wodzislaw, Statutárním městem Havířov a Městským kulturním střediskem Havířov. Škola v roce 2014 úzce spolupracovala se zahraničními školami: - Spojená škola, Rosinská cesta, Žilina (SK) - Stredná odborná škola podnikania, Žilina (SK) - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rydułtowach (PL) - Zespół Szkół Budowlanych Cieszyn (PL) - Berufskolleg Eifel, Kall (Něm) - Gazi Anatolian High School Trabzon (Tur) - Jyväskylä Edutional Consorcium (Fin) V roce 2014 jsme spolupracovali také s mateřskými, základními a středními školami v regionu a Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity v Ostravě zajišťování praxe studentů učitelství na naší škole. Podrobné informace o plnění úkolů, pro které byla příspěvková organizace zřízena, jsou součástí výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2013/2014. C) ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 1. Náklady, výnosy a výsledek hospodaření, návrh na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření 1.1. Náklady Porovnání nákladů v hlavní činnosti roku 2014 oproti roku 2013 Účet Druh nákladů Hlavní činnost 2013 v tis. Kč Hlavní činnost 2014 v tis. Kč Rozdíl v tis. Kč 501 Spotřeba materiálu 2 159, ,72-72, Spotřeba energie 1 754, ,73-617, Opravy 380,48 420,16 39, Cestovné 388,73 592,69 203, Reprezentace 20,19 54,94 34, Služby 1 946, ,68-135, mzdové náklady , ,87-435, Zákonné sociální náklady 6 378, ,23-11, Jiné sociální pojištění 78,00 78,01 0, FKSP a DVPP 422,86 501,76 78, Jiné sociální náklady 15,70 15, Jiné daně a poplatky 0,40 1,50 1, Manka a škody 1,00 31,00 30, Ostatní náklady činnost 56,82 61,18 4, Odpisy 1 228, ,19-55, Náklady z drobného dl.m 1 346, ,72-125, prodané zboží 3, , kurzové ztráty 27,42 11,65-15,77 Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 10

11 569 Finanční náklady 3,05 0,01-3, Daň z příjmů 4,12 4,12 Celkem , , ,00 Analýza čerpání prostředků v roce 2014: V oblasti čerpání prostředků v roce 2014 došlo snížením výkonů i k menším nákladům na přímé výdaje a provozní prostředky. Běžné provozní náklady v roce 2014 byly zhruba na úrovni roku Byly čerpány průběžně podle plánu a podle jednotlivých připravených akcí školy. Nebyly zaznamenány žádné mimořádné výkyvy ani žádné problémy v čerpání. Největší rozdíl se projevil v oblasti spotřeby energií, kdy jednak po provedení zateplení školy a jednak po provedené rekonstrukci elektroinstalace a taky z důvodu mírné zimy klesla spotřeba energie (mimo ukazatele spotřeba vody) oproti roku 2013 o 617 tis. Kč. Vývoj spotřeby energií za posledních sedm let poskytuje tato tabulka a graf: Spotřeba vody 287,03 241,32 223,19 216,98 256,19 231,33 225,54 Spotřeba tepla 169,97 202,7 266, ,09 323,3 222,42 Spotřeba plynu 1014,36 743,92 860,92 801,01 816,28 665,25 299,36 Spotřeba el.energie 762,06 506,07 503,11 393,01 688,15 583,35 447,42 Z grafu i tabulky je patrná vysoká úspora energií v roce 2014 oproti roku Z důvodu mírné zimy došlo jednak k úspoře v dodávce tepla od Havířovské teplárenské společnosti na odloučeném pracovišti školy v hodnotě 80 tis. Kč a jednak k úspoře plynu v budově školy. Průběh teplejší zimy a tomu odpovídající spotřebu plynu znázorňují následující grafy: Teplota Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 11

12 Spotřeba plynu Úspora spotřeby plynu byla ještě zvýšena o povinnou úsporu danou Fondem životního prostředí po provedeném zateplení školy. Snížila se rovněž spotřeba elektrické energie, byla provedena celková rekonstrukce elektroinstalace školy ve dvou etapách, první v roce 2013, druhá v roce Oproti roku 2013 se zvýšily náklady na cestovné zaměstnanců o 203,96 tis. Kč. Důvodem byl realizovaný projekt Leonardo, kdy 4 naši žáci oboru Kadeřník a 4 žáci oboru Kosmetička spolu s doprovodnou pracovnici absolvovali praxi ve Finsku. Rovněž probíhal 2.závěrečný rok projektu Comenius. V nákladech roku 2014 se objevila i zmařená investice projektu na výměnu radiátoru ve škole, projekt byl zpracován pro jedno patro budovy B, organizace v roce 2014 ani pro rok 2015 neobdržela investiční dotaci na provedení této akce, požádala o dotaci na rok 2016, v případě obdržení dotace bude projekt zpracován pro celou budovu. Zvýšili se náklady na reprezentaci o 34 tis. Kč. V roce 2014 byla ve škole realizována Rekonstrukce školního hřiště, v září proběhlo slavnostní otevření s rautem. Rovněž byla organizace koordinátorem projektu Comenius, jeho druhý Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 12

13 závěrečný rok proběhl ve znamení vyhodnocení a setkávání s partnerskými školami Výnosy Výnosy 2014 Kč příjmy ze státního rozpočtu ,00 příjmy od zřizovatele ,00 příjmy od obce 54840,00 projekty EU ,28 výnosy z vlastní činnosti ,12 Celkem ,40 Příjmy ze státního rozpočtu Závazný ukazatel Přijato Použito Vráceno Příspěvky a dotace - MŠMT (dle 160, 163 a 171 zák. č. 561/2004 Sb. a 14 zák. č. 218/2000 Sb.) ÚZ v tom: ÚZ Přímé náklady na vzdělávání - kraje prostředky na platy ostatní osobní náklady zákonné odvody FKSP přímý ONIV Přímé náklady - RP "Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích v roce Excelence středních škol 2013" ÚZ RP "Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Zvýšení platů pracovníků regionálního školství v roce 2014" v tom: 0 prostředky na platy zákonné odvody FKSP ÚZ RP "Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na období leden-červen 2014" Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 13

14 ÚZ Rozvojový program MŠMT na rok 2014 na podporu organizace a ukončení středního vzdělávání mat. zkouškou na vybraných školách v tom: 0 platy pedagogů Pojistné FKSP ONIV (odměna za hodnocení písemné práce) maximální zákonné pojistné Přímé náklady celkem Příjmy od zřizovatele Příspěvky a dotace od zřizovatele ÚZ 0 Provozní náklady ÚZ 135 Účelově určeno na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" ÚZ 205 Účelově určeno na "krytí odpisů dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku" ÚZ 203 Účelově určeno na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy 0 majetku prostřednictvím softwaru FaMa Příspěvky a dotace od zřizovatele - CELKEM Příjmy od obce a) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků, Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků, Kč na pořádání Havířovské ligy středních škol, Kč na umístění dívek v seriálu Havířovské ligy středních škol. Organizace vyčerpala částku Kč, vrátila 160 Kč na účet města Havířov z důvodu méně odpracovaných hodin dne b) Dotace na sportovní a mimosportovní kroužky ve výši Kč ze Statutárního města Havířov, v členění na: Kč na odměny vedoucím sportovních kroužků Kč na odměny vedoucím mimosportovních kroužků Všechny uvedené dotace podle bodu b) byly vyčerpány. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 14

15 Příjmy z projektů EU a) Z roku 2013 organizace převedla do výnosu roku 2014 finanční částku ve výši ,26 Kč na projekt EU školám, který ukončila v dubnu b) Z národní agentury evropských programu obdržela částku ve výši ,02 Kč na projekt Leonardo a druhý závěrečný rok projektu Comenius. Výnosy z vlastní činnosti Výnosy z vlastní činnosti Výnos 2013 Výnos 2014 rozdíl Příjmy za produktivní práci žáků , , ,00 Ostatní výnosy z prodeje služeb, opisy , , ,00 Ostatní výnosy -refundace úřadu práce , ,17 Ostatní výnosy- refundace 2 400, ,00 Výnosy za prodané zboží 2 640,00 0, ,00 Ostatní náhrady-manka, škody, pojišťovna 7 381,02 350, ,02 Úroky , , ,30 Kurzové zisky , , ,30 Ostatní finanční výnosy , , ,47 Časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti , , ,00 Výnosy z vlastní činnosti celkem , , ,92 Výnosy z vlastní činnosti byly v roce 2014 rozdílné oproti předcházejícímu roku především v těchto položkách: a) Organizace po dohodě s Úřadem práce v Karviné zaměstnala od asistentku ekonoma na jeden kalendářní rok a obdržela od Úřadu práce finanční prostředky na úhradu jejího platu a odvodů a na úhradu části platu zástupce ředitele pro provozně-ekonomický úsek ve výši Kč. b) U ostatních finančních výnosů došlo ke snížení vzhledem k tomu, že vybrané prostředky od žáků na jednotlivé školní akce se v roce 2014 neúčtovaly do nákladů a výnosů, ale pouze zálohově. c) Úroky a kurzové zisky vyplývají z rozdílného kurzu oproti předcházejícímu roku. d) Zvýšené náklady na časové rozpuštění IT ve věcné a časové souvislosti vyplývají z provedených oprav odpisování. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 15

16 1.3. Výsledek hospodaření Náklady hlavní činnosti ,05 Kč Výnosy hlavní činnosti ,40 Kč Hospodářský výsledek v hlavní činnosti ,65 Kč Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti ,96 Kč Hospodářský výsledek organizace celkem ,31 Kč V doplňkové činnosti byl v roce 2014 dosažen zisk ,96 Kč, který byl použit na dokrytí ztráty v hlavní činnosti ve výši ,65 Kč. Mínusový výsledek hospodaření v hlavní činnosti vznikl plánovaně (viz tabulka přehledu o plnění plánu hospodaření k ). Zlepšený výsledek hospodaření organizace za rok 2014 ve výši ,31 Kč organizace navrhuje přidělit do rezervního fondu. 2. Čerpání účelových dotací 2.1. Vyhodnocení čerpání účelových prostředků ze státního rozpočtu Účelové prostředky ze státního rozpočtu jsou organizaci poskytovány na základě usnesení Rady Moravskoslezského kraje formou závazných ukazatelů. Výši poskytnutých dotací organizace neovlivňuje. Čerpání finančních prostředků odpovídá druhu jednotlivých dotací. Přímé náklady na vzdělávání (platy, odvody, ONIV) jsou čerpány pravidelně měsíčně s výjimkou vyplácení zvýšených nenárokových složek na odměny v období ukončení školního a kalendářního roku a v období konání školních akcí. Čerpání ostatních účelových prostředků závisí na době jejich schválení a stanovení závazného ukazatele. V roce 2014 byly organizaci poskytnuty tyto účelové dotace ze státního rozpočtu: a) ÚZ Přímé náklady na vzdělávání, poskytnuto ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč, z toho ,00 Kč čerpáno na DVPP, nejvyšší částka ,00 Kč na školení učitelů pro práci s elektronickou třídní knihou Seminář Pedagog a software Bakaláři b) ÚZ Rozvojový program Hodnocení žáků a škol Excelence středních škol Poskytnuto bylo 6 076,00 Kč, čerpáno 6 076,00 na platy pedagogických pracovníků. c) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pedagogických pracovníků. d) ÚZ Rozvojový program Zvýšení platů pedagogických pracovníků regionálního školství v roce Poskytnuto bylo ,00 Kč, čerpáno ,00 Kč na platy a odvody pracovníků regionálního školství. Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 16

17 e) ÚZ Účelově určeno na program Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol na rok 2014, poskytnuto 8.000,00 Kč na období leden-červen 2014, vyčerpáno 4.000,00 Kč, dne 4. července 2014 vráceno 4.000,00 Kč z důvodu ukončení studia žákyně a ,00 Kč na období září-prosinec 2014, vyčerpáno 8 000,00 Kč, dne 12. ledna 2015 vráceno 5.000,00 Kč opět z důvodu ukončení studia žákyně. f) ÚZ Rozvojový program Podpora organizace a ukončování středního vzdělávání maturitní zkouškou na vybraných školách v podzimním zkušebním období, poskytnuto 33474,00 Kč, z toho částka 600,00 Kč na ONIV nebyla plně vyčerpána z důvodů nepřítomnosti dvou studentek na písemné části maturitní zkoušky. Organizace vrátila 368 Kč (200 Kč mzdové prostředky, 168 Kč odvod na pojištění) zpět na účet zřizovatele dne Jiné účelové dotace ze státního rozpočtu nebyly poskytnuty Vyhodnocení čerpání neinvestičních účelových prostředků z rozpočtu zřizovatele a) ÚZ 0 provozní náklady poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč. Účelové prostředky na provozní náklady byly v roce 2014 nižší oproti roku 2013 o ,- Kč, v rozpočtu roku 2014 byl objem prostředků snížen o úspory za zateplování školy z projektu OPŽP. Úspora energie se projevila i v roce 2014 viz bod 4.1. analýza čerpání nákladů. b) ÚZ 135 Na úhradu nákladů spojených se zabezpečením přehlídky odborných dovedností žáků "K-MODE" poskytnuto ,- Kč, použito ,- Kč na pronájem Kulturního domu Petra Bezruče v Havířově-Městě. c) ÚZ 205 Účelové prostředky na krytí odpisů DHM a DNM, z celkových nákladů na odpisy ve výši Kč poskytnuto z prostředků zřizovatele 76,20 %, a to ve výši Kč, použito Kč, vráceno zřizovateli Kč z důvodu provedené opravy doby odpisování plošiny pro vozíčkáře. Rozdíl ve výši Kč byl hrazen takto: - z doplňkové činnosti ve výši Kč - z rozpuštění časové souvislosti ve výši Kč d) ÚZ 203 Účelové prostředky na pokrytí nákladů spojených se zajištěním přechodu na nový systém správy majetku prostřednictvím softwaru FaMa+ - poskytnuto ,00 Kč, použito ,00 Kč, z toho ,00 Kč na mzdové prostředky a 3.500,00 Kč na odvod zdravotního a sociálního pojištění. Vzhledem k náročnosti práce v systému FaMa organizace uvítala přidělené prostředky a vyplatila je příslušným nepedagogickým pracovníkům Vyhodnocení čerpání účelové investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 17

18 a) ÚZ Organizace obdržela účelovou investiční dotaci do investičního fondu ve výši tis. Kč na akci Rekonstrukce elektroinstalace. Celková výše nákladů na provedení uvedené akce byla ,30 Kč, rozdíl ve výši ,30 organizace hradila z investičního fondu. Rozbor provedené investiční akce je uveden v bodě 5. Péče o spravovaný majetek. 3. Mzdové náklady, průměrný plat Oproti roku 2013 se snížil celoroční limit prostředků na platy o Kč z důvodu snížení výkonů a změny struktury oborů. Limit prostředků na platy čerpání: hlavní činnost doplňková činnost Kč ostatní zdroje fond odměn Limit ostatních plateb za provedenou práci Kč 0 Kč Kč čerpání: hlavní činnost Kč doplňková činnost Kč Limit mzdových prostředků celkem skutečné čerpání ostatní zdroje Kč Kč Kč Limit počtu zaměstnanců 63,73 Skutečnost za rok ,709 Výše prostředků na platy se odvíjí od výkonů a počtu zaměstnanců. V roce 2014 organizace dodržela stanovený limit počtu zaměstnanců, rovněž dodržela limit prostředků na platy. Po provedených opatřeních v roce 2013 v oblasti přesunu části mzdových prostředků z z osobních příplatků do odměn, je situace v odměňování stabilizována, odměny se vyplácejí pravidelně podle kolektivní smlouvy a provedených akcích školy Pedagogičtí pracovníci - V roce 2014 se u pedagogických pracovníků snížil průměrný plat v nárokových složkách o 647 Kč a v nenárokových složkách o 214 Kč. Je to poprvé za posledních 5 let, kdy došlo ke snížení průměrného platu u pedagogických pracovníků v organizaci. Příčinou je přijetí pedagogických pracovníků na zástup po dobu dlouhodobé nemocenské, tj. 0,857 zaměstnanců a navýšení stavu asistentů pedagoga o 1,38 v přepočteném stavu. Bez tohoto navýšení by byl stav pedagogických zaměstnanců 46,211 a průměrná nároková mzda Kč, což je o 1 158,- Kč víc než v roce Nepedagogičtí pracovníci - U nepedagogických pracovníků se průměrný plat naopak zvýšil v nárokových složkách o 511 Kč, v nenárokových složkách o 17,- Kč. Příčinou je zvýšení stavu nepedagogických pracovníků o nově přijatou hlavní účetní organizace a rovněž o Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 18

19 asistentku ekonoma, která byla přijata na jeden kalendářní rok a její mzdu hradí Úřad práce Karviná. Vývoj průměrných platů za posledních 5 let je znázorněn v následující tabulce a grafu: Vývoj průměrných platů Vývoj složek platů Rozdíl 2012 Rozdíl 2013 Rozdíl 2014 Rozdíl nárokové platy PP nenárokové platy PP nárokové platy NP nenárokové platy NP Přehled o uskutečněných zahraničních pracovních cestách V roce 2014 byl realizován 2.ročník projektu Comenius pod názvem Společně k evropským pramenům, rovněž probíhaly sportovně-turistické kurzy, lyžařské výcvikové kurzy a návštěva žáků oboru Pedagogické lyceum v Štrasburku, vše podle plánu práce v daném školním roce. Účast: počet ve dnech: země: důvod: pedagogičtí pracovníků Slovensko LVK Valčianská dolina pedagogičtí pracovníci Francie Exkurze Štrasburk pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projekt Silesia pedagogičtí pracovníci Finsko Studentská stáž - projekt Leonardo pedagogičtí pracovníci Německo Kolín nad Rýnem, projekt Comenius nepedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Slovensko - Žilina Schůzka Comenius, Erasmus pedagogičtí pracovníci Polsko Schůzka partnerská škola pedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia nepedagogičtí pracovníci Polsko - Rydultowy Projektová schůzka Silesia Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace 19

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015

Zpráva o činnosti a plnění úkolů organizace za rok 2015 Střední škola, HavířovProstřední Suchá, příspěvková organizace se sídlem: Kapitána Jasioka 635/5, 735 64 HavířovProstřední Suchá za rok 215 Zpracovala: Ing. Anna Schlauchová zástupce ředitele pro provozněekonomický

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014

Komentář k hospodaření organizace za rok 2014 Komentář k hospodaření organizace za rok Příspěvková organizace ul. 126 byla zřízena 1.7.2000. Postupně se rozšířila o školní sportovní halu (11/2003), školní jídelnu v Hálkově ul. (1/2005) a školní sportovní

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 5. D) Výsledky kontrol 11 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 4 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934

Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace, Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem IČ 73184934 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 2011 Příspěvková organizace rozpočtuje

Více

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005

ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Příspěvková organizace: Příloha GYMNÁZIUM A SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM VRBNO p.p. IČ : 70645566 Tabulková část ke zprávě o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2005 Tabulka č. 1 - Přehled výnosů

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12

A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3. B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4. C) Vyhodnocení hospodaření organizace 6. D) Výsledky kontrol 12 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2014 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace od zřizovatele Statutární město Opava 5 C) Vyhodnocení hospodaření organizace

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010. Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Bolatice, příspěvková organizace Školní 9, 747 23 Bolatice Obsah: 1) Hospodaření jednotlivých zařízení PO 2) Čerpání prostředků státního

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Základní a Mateřská škola Děčín VIII p. o., 72743972 Vojanova 178/12, Děčín 12 ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013 Ředitel : Mgr. Karel Rajchl Datum: 3. 2. 2014 Děčín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 Základní škola má právní subjektivitu od 1.1.1996, od 1.9.1996 je součástí právního subjektu mateřská škola (k 1.1.2014 bylo od právního subjektu odděleno detašované

Více

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace

Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace Základní škola N o v ý B o r, Generála Svobody 114, okres Česká Lípa příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zpracovala: sumárně Mgr. Jelínková Jiřina ředitelka školy podklady Štěpánková

Více

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR

Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012. Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR Výroční zpráva za kalendářní rok 2011, II. část hospodaření byla schválena na jednání školské rady dne 20. 6. 2012 Mgr. Vladimír Pacina předseda ŠR 1 K o m e n t á ř : V roce 2011 činil hospodářský výsledek

Více

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz

742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace 742 71 Hodslavice 300 556750140 reditel@zshodslavice.cz www.zshodslavice.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011

Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou. ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Městské centrum komplexní péče Náměstí 17. Listopadu 593, Benátky nad Jizerou ZPRÁVA o výsledku hospodaření za rok 2011 Sestavená dne 20. 1. 2012 Forma hospodaření: Zřizovatel: Příspěvková organizace Město

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2006 V roce 2006 jsme provedli 1 rozpočtovou změnu: viz. přiložený dokument Rozpočtová změna č. 1 v roce

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548

Výroční zpráva 2012. Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Organizace: Základní škola a mateřská škola Lobodice, příspěvková organizace 751 01 Lobodice 39 IČO: 70987548 Výroční zpráva hospodaření organizace za rok 2012 Zřizovatel: Obec Lobodice Statutární orgán:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011

I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 I. Poskytnuté dotace od 1. 1. do 31. 12. 2011 Příjmy celkem 16 823 845,45 od města Benátky n. J. a) z toho - příspěvek na provoz ZŠ 2 098 345,00 příspěvek na provoz ŠJ 486 408,00 příspěvek na investice

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Gymnázium Žatec. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 - 1 - Gymnázium Žatec Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013-1 - Obsah: Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013... 1 Úvod... 2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace... 3 3. Hlavní finanční ukazatele...

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací KOMENTÁŘ K ROZBORŮM HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Rozbory hospodaření za rok 2013 školských příspěvkových organizací ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 -

GYMNÁZIUM, ŽATEC, STUDENTSKÁ 1075, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010-1 - 1.Úvod...2 2. Závazné ukazatele příspěvkové organizace...3...3 3. Hlavní finanční ukazatele...3 4. Investiční výdaje...4 5.1. Přesčasová práce měsíční přehled...

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2007 Na rok 2007 byla pro ZŠ Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace schválena neinvestiční dotace v celkové

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2002 ÚNOR 2003 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Střední zemědělská škola a Střední odborné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013

Zpráva o hospodaření. Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691. Kalendářní rok 2013 Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ, IČO 70977691 Projednáno na pracovní poradě dne: Projednáno školskou radou dne: Zpráva o hospodaření Základní škola Nerudova, Říčany, okres Praha- východ,

Více

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s.

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc Tel./fax: +420 587 332 311, e-mail: mvso@mvso.cz, http://www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Výroční zpráva o hospodaření

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ ROKYTNICE NAD JIZEROU, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE DOLNÍ ROKYTNICE 291 51244 ROKYTNICE NAD JIZEROU IČ: 00085782 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: OLGA MAREŠOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 2. Další informace 3. Tabulky r r rs

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012

Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Františka Palackého Hodslavice, příspěvková organizace Ekonomická část Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 Výnosy za rok činily celkem: 14 139 263,26 Kč 1/ provozní

Více

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky:

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012. Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: Základní údaje o hospodaření školy za rok 2012 Příspěvková organizace měla v roce 2012 tyto finanční prostředky: 1) Příspěvek Krajského úřadu - odboru školství v Plzni na činnost školy účelový znak 33353

Více

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč )

I. Plnění úkolů v oblasti hospodaření v hlavní činnosti ( v tis. Kč ) Základní škola Brno, Pavlovská 16, příspěvková organizace ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 Na zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice dne 22.12.2010 byla na rok 2011 pro ZŠ Brno, Pavlovská

Více

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4

za rok 2013 zstolsteho@klatovynet.cz (u ZŠ a MŠ dle rozhodnutí o zařazení do škol. Rejstříku) Základní škola 502 21 Školní družina 120 4 ROZBOR HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE za rok Adresa organizace: Tolstého 765, 339 01 Klatovy IČ: 49207440 Tel. a fax. spojení 376312352 Mail. spojení zstolsteho@klatovynet.cz Ředitel /ka rganizace:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace U Balvanu 16, 466 34 Jablonec nad Nisou Telefon/fax: 483320086, e-mail: gymnazium@gymjbc.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2009 Vydaná dne 20. dubna 2010 Schválená školskou radou dne..

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194

Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Komentář k rozboru hospodaření ZŠ Klatovy, Plánická ul. 194 Škola spravuje majetek města v hodnotě 96 985 674 Kč. Jedná se o budovy Plánická 194/I, Komenského 134/IV, tělocvična a sportovní areál Na Vodojemu

Více

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00

Čerpání k 31. 12. 2013: Kč 3 768 978,00 Městská knihovna Klatovy Balbínova 59, 339 01 Klatovy 376 347 461, ekonom@knih-kt.cz KOMENTÁŘ K ROZBORU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 V roce 2013 knihovna hospodařila s těmito prostředky: 1/ Příspěvek na činnost

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 ředitel organizace - 2 - I. Charakteristika školy Zřizovatelem Základní školy a

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Vypracoval: E.Jiroušová, J.Lipská..

Více

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL. Č. j. ČŠIZ-486/12 Z Česká školní inspekce Zlínský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIZ-486/12 Z o veřejnosprávní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4

R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 R o z b o r h o s p o d a ř e n í z a r o k 2 0 0 4 1. Úvod IČO: 60816929 Název: Gymnázium, Dačice, Boženy Němcové 213 Sídlo: ul. B. Němcové 213/V, 380 11 Dačice Právní forma: příspěvková organizace Náplň

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 E-mail: info@sspkrnov.cz, telefon: 554 637 151, fax: 554 637 152 ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2012 V Krnově, dne 11.02.2013 Zpracovala:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace tel.: 487 833 123, fax: 487 833 101, e-mail: sps@sps-cl.cz, web: www.sps-cl.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 Vypracovala:

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013

Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 Příloha č. 13 k Metodickému pokynu Osnova rozborů hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem za rok 2013 A) Základní údaje o organizaci (název, sídlo školy, odloučené pracoviště, stručné

Více

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015

Název materiálu: rozpočet organizace na rok 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 10 Hostivař, Hornoměcholupská 873 s bezbariérovým přístupem zaměřená na výuku cizích jazyků, využití digitálních technologií a zdravý životní styl Název materiálu: rozpočet organizace

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Vydaná dne 27. března 2014 Schválená školskou radou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2013. Počet uživatelů (kontaktů) Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace, Tanvaldská 269, 463 11 Liberec 30, IČ 70868476 Statutární zástupce: Mgr. Ivo Brát VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT

ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT ORGANIZAČNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY MALÝ SVĚT I. Základní ustanovení Tento organizační řád mateřské školy (dále jen školka ), upravuje organizační strukturu a řízení, formy a metody práce školky, práva a povinnosti

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice, přísp.org. Tkalcovská 460, 51401 Jilemnice telefon 481 549 259, email reditel@gymjil.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2013 Vypracoval: P.Kuříková, J.Lipská..

Více

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace Borovského 2315/1, Karviná-Mizerov Z P R Á VA o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za kalendářní rok 2015 Název dokumentu: Zpráva

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427

' ' \\ \ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014. STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 STATUTARNI MĚS1 o OPAVA. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 fac:..!~.-r t 7:Sy I)J:'a.'~ pfisr.t{: vko ;l. (jrgf!r1. Z~~ I..... :r1 Zptu 'ro' r.w' ~.a'lt.. 7Xrt67427 ' ' \\ \ DOTACE (mimo provozní příspěvek SMO)

Více

IČ 70 958 165 : 1. Rozbory hospodaření s finančními prostředky státního rozpočtu 1.1. Údaje o použití finančních poskytnutých prostředků 1.2. Ukazatele nákladovosti 1.3. Přehled o skutečně dosaženém průměrném

Více

Závěrečný účet za rok 2006

Závěrečný účet za rok 2006 Lučina - sdružení obcí Žďárská 187, 348 16 Halže IČO: 68783213 Závěrečný účet za rok 2006 dle 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění k 31.12.2006 Lučina -

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213, příspěvková organizace Tel: 481 540 638, 773 636 93, fax: 481 540 638, e-mail: iva_bartova@centrum.cz www.zsspecialnisemily.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců.

4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží. kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců. 4 Příspěvky na provoz zařízení, která slouží kulturnímu a sociálnímu rozvoji zaměstnanců (1) Z fondu lze přispívat na náklady na provoz kulturních zařízení, rekreačních zařízení, sportovních a tělovýchovných

Více

Rozbor hospodaření rok 2013

Rozbor hospodaření rok 2013 Obsahuje: 5 stran textu + přílohy Základní škola Nelahozeves, okres Mělník Rozbor hospodaření rok 2013 Projednáno pedagogickou radou, dne 12.3. 2014 Schváleno Školskou radou při ZŠ v Nelahozevsi, dne 14.3.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, příspěvková organizace tel./fax: 481 671 262, e-mail: skola@skola-lomnice.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 Vypracoval: Iveta Němcová..

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Část II: Hospodaření organizace za rok 2013 V souladu s 165 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více