ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ www.okuok.cz INFORMACE"

Transkript

1 ÚČETNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH KANCELÁŘÍ KOMPLEXNÍ SYSTÉM PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ INFORMACE Daňové dopady reformy veřejných financí od určeno pro seminář dealerů UOK Zpracoval: Ing. Bohumír Holeček, Organizační kancelář Praha Písek Datum vydání:

2 Strana: 2 Daňové dopady reformy veřejných financí Daňové dopady reformy veřejných financí od Ing.Bohumír Holeček, Organizační kancelář Praha Písek 1. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů č.261/2007 Sb. Obsah Části: Strana Sbírky 1. Změna z. o daních z příjmů č.586/1992 Sb Úrazové poj. zaměstnanců (č.267/2006 ve zn.218/2007 část 7. se zrušuje) Změna zákona o rezervách č.593/1992 Sb Změna zákona o DPH č.235/2004 Sb Změna zákona o dani z nemovitostí č.338/1992 Sb Změna zákona o DDDDzPN č.357/1992 Sb Reg.pokladny č.215/2005 až 494/2006 (část 1. a přílohy 1 až 3 se zrušují) Změna z. o správě daní a poplatků č.337/1992 Sb Změna z. DzP č.545/2005 Sb. část desátá se zrušuje Změna z. o správních poplatcích č. 634/ Změna zákona o spotřebních daních č.353/2003 Sb Změna z. o životním a existenčním minimu č.110/ Změna z.o ocenění účastníků nár.odboje č.357/2005 Sb. (část 3 se zrušuje) Registrované partnerství z.115/2006 část desátá se zrušuje Změna z. o státní sociální podpoře č.117/1995 Sb Změna z. o pomoci v hmotné nouzi č.111/2006 Sb Působnost orgánů v soc.zabezpečení č.114/1988 Sb Změna z. o sociálních službách č.108/2006 Sb Změna z. o nemocenském poj. zaměstnanců č.54/1956 Sb Nemocenská péče v ozbrojených silách č.32/1957 Sb Dávky v mat.dovolené, přídavky na děti č.88/ Organizace a provádění soc.poj. č.582/ Zákon o pojistném na soc. zabezpečení č.589/1992 (max..vz: 3205) Změna z. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb Změna z. o nemocenském pojištění (č.187/2006 Sb.) Změny z. v souv. se změnou z. o nemoc.poj. (č.189/2006 Sb.) Změna zákoníku práce č.262/2006 Sb. (náhrady mzdy) Změna z. o vojácích z povolání č.221/1999 Sb Změna z. o služebním poměru přísl.bezp.sborů č.361/2003 Sb Změna z. o platu představitelů státní moci č.236/1995 Sb Změna z. o platu státních zástupců Změna zákona o obcích č.128/2000 Sb Změna zákona o krajích č.129/200 Sb Změna z. o hl. městě Praze č.131/2000 Sb Změna služebního zákona č.218/2002 Sb Změna zákona o zaměstnanosti č.435/2004 Sb Příspěvek na zvýšené životní náklady zrušen Změna zákona č.585/2006 Sb.(v části 6 čl. VI body 1, 5, 7 a 10 zrušeny) Změna zákona o vysokých školách č.111/1998 Sb.(stipendium) Změna z.o veř.zdrav.pojištění č.48/1997 Sb.(VZ, poplatky: 16a 130) Změna z.o pojistném na všeob.zdrav.pojištění č.592/1992 Sb.(max.VZ) 3231

3 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: Změna z.o Všeob.zdrav.pojišťovně ČR č.551/1991 Sb Změna z. o resortních, obor., podn. a dalších zdrav.poj. č. 280/1992 Sb Změna zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb Daň ze zemního a dalších plynů (domácnosti osvobozeny) Daň z pevných paliv Daň z elektřiny Změna zákona o působnosti orgánů ČR v oblasti cen č. 265/1991 Sb Změna z. o cenách č.526/1990 Sb Změna z. o účetnictví č.563/1991 Sb. (obrat pro FO z 15 na 25 mil.kč) Zrušení zákona č.494/2006 Sb. (registrační pokladny) Zrušení Nařízení vlády č.588/2006 Sb. (úprava výp.základů nemoc.poj.) Účinnost jednotlivých částí a ustanovení 3259 Pozn.: Další změny ve více jak 100 zákonech přináší novela insolvenčního zákona většinou však v souvislosti s průběhem insolvenčního řízení (parlamentní tisk č.224). 2. Daně z příjmů po reformě veřejných financí Právnické osoby Sazba daně z příjmů pro rok 2008: 21% pro rok 2009: 20% pro rok 2010: 19% V případě hospodářského roku odlišného od kalendářního bude uplatněna sazba platná na počátku zdaňovacího období (doposud to byla sazba platná na konci období). Daňová sazba pro srážkovou daň nerezidentům se snižuje od roku 2008 z 25% na 15%. Od roku 2009 se obecně snižuje srážková daň z 15% na 12,5% (uplatňovaná např. na dividendy, podíly na zisku, vypořádací podíly, majetkové další podíly z transformace, likvidační zůstatky). Osvobození příjmů z dividend přijímanými českými mateřskými společnostmi od dceřiných společností v EU bylo rozšířeno také na příjmy dividend od dceřiných společností se sídlem ve státě, s nímž má ČR uzavřenu smlouvu o dvojím zdanění (viz 19 odst.9: podíl min.10% po 12 měsíců). Vedle osvobození příjmů z dividend od dceřiné společnosti zavádí ZoDP nově i možnost osvobození příjmů z prodeje podílů na dceřiných společnostech (= prodej akcií či obchodních podílů) (viz 19 odst.1 písm.ze2), 19 odst.6). Pokud jde o dceřinou společnost z EU, musí být splněny stejné podmínky jako pro osvobození dividend ( 19 odst.3: typ společnosti: a.s., s.r.o., družstvo + další podmínky). Pozor na změnu: U takto v případě prodeje osvobozených akciových účastí pak není jejich případné výsledkové přecenění na reálnou hodnotu od daňově relevantní. Pozn.: Stále (a tím spíše a přísněji) platí daňová neuznatelnost nákladů spojených s držbou podílu na dceřiné společnosti (podíl 10%) podle 25 odst.1 zk).

4 Strana: 4 Daňové dopady reformy veřejných financí Obecně pro podniky - právnické osoby i OSVČ: Základ daně se zvyšuje (poprvé za rok 2008) o hodnotu neuhrazených závazků, které jsou promlčeny nebo jsou 36 měsíců po splatnosti ( 23 odst.3 a12 ZoDP platí pro PÚ, 7 a 9): - platí pro závazky, které při svém vzniku snížily základ daně (byly účtovány do daňových nákladů) - netýká se závazků, o něž se vede (průkazně) soudní či rozhodčí či správní řízení (až do doby pravomocného rozhodnutí), - pokud bude následně takto již zdaněný závazek zaplacen či započten, lze o takto uhrazenou částku opět snížit základ daně. Pozn.: týká se tedy i nepromlčených obchodních závazků (ty se promlčují až po 48 měsících) okamžitým nápravným opatřením může být dohoda s věřitelem o splátkovém kalendáři, kterou se zaktualizuje splatnost (nebude v prodlení po 36 měsících). Základ daně ( 23/2a): nově se zjišťuje a upravuje nejen podle vybraných nákladů a výnosů, ale také podle změn ve složkách vlastního kapitálu. Pozn.: Jedná se o reakci na účetní návrhy opravovat chyby minulých období přímo proti hospodářskému výsledku minulých let, příp. účtovat některé transakce proti VK (viz diskuze v odborných účetních časopisech a návrh Národní účetní rady) i takové operace mohou ovlivnit (zvýšit) základ daně, což bude správce daně hlídat. Daňové opravné položky k pohledávkám lze vytvářet od i v základní výši 20% (po 6 měsících po splatnosti) bez zahájení soudního či jiného řízení proti dlužníkovi pouze na pohledávky, jejichž hodnota nepřevyšuje ,- Kč (v okamžiku vzniku pohledávky - zavádí změna 8a Zákona o rezervách). Pozn: Pohledávky nad 200 tisíc Kč se považují za natolik významné, že věřiteli by mělo stát za to se o ně soudit pokud ne, nemůže k nim nově vytvářet žádné daňové opravné položky (již vytvořené do zůstanou daňové až do vyřešení či promlčení pohledávky). Naproti tomu pohledávky nepřevyšující ,- Kč (při svém vzniku) je možno i nadále plně zohlednit (po 12 měsících od splatnosti) 100% daňovou opravnou položkou (a v následném období tedy daňově odepsat). Opravné položky k těmto drobným pohledávkám se doporučuje ještě za rok 2007 vytvářet až ke dni (a v roce 2008 je následně odepsat). Změna zákona o rezervách pro rok 2008 dovoluje vytvářet tyto opravné položky i v průběhu zdaňovacího období, avšak tak, že vůči jednomu dlužníkovi můžeme za rok zohlednit maximálně 30 tisíc Kč v úhrnu ( 8c- úvodní ustanovení a písm.d ZoR). Rezervy na opravy majetku nezavádí se původně navrhovaná povinnost skládat peníze na zvláštní účet (ta stále platí pro dosud již vymezené rezervy na rekultivace, odbahnění rybníků a na pěstební činnost) Finanční výdaje (náklady) z úvěrů a půjček 23/4e), 23/7, 24/2h2, 24/2zc, 24/4, 25/1w, 25/1zm, 25/3, 36/1b: ZoDP zavádí nově nedaňovou složku finančních nákladů následovně:

5 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: 5 Finanční výdaje (náklady) = úroky z úvěrů a půjček a související výdaje (náklady) na zajištění, zpracování úvěrů, poplatků za záruky 25 odst.1 w): Nedaňové finanční výdaje (náklady) jsou (viz 1 až 5 platí nezávisle na sobě): 1. - ty, které přesáhnou za zdaňovací období částku = = (jednotná úroková míra + 4%) x průměrný stav úvěrů a půjček kde: jednotná úroková míra = průměr sazby 12M PRIBOR (pro úvěry v Kč) Pozn.: 12M PRIBOR je úroková sazba v ČR určená tuzemským finančním trhem mezibankovních depozit se splatností 12 měsíců (nabídkou a poptávkou významných bankovních ústavů viz u zahraničních úvěrů (EURA) bude použit LIBOR (určený Londýnskou burzou). Roční průměr se ovšem dozvíme vždy až po skončení roku a nelze jej určit předem (poslední hodnota za září/2007 = 3,82% a vykazuje růst). 2. a 3. - které vyplývají z tzv. podřízených úvěrů a půjček (tzn. které jsou podřízeny ostatním závazkům dlužníka nebo kde je smluvena závislost úroků či splatnosti na dosažení zisku u dlužníka), Pozn.: Tato závislost vyplyne ze znění uzavřené úvěrové smlouvy či smlouvy o půjčce obecně však hrozí, že takto budou posuzovány všechny smlouvy, v nichž nebude např. uveden jednoznačný a bezpodmínečný termín splatnosti. 4. a 5. ty, které plynou z úvěrů a půjček, jejichž hodnota přesahuje hranici daňové úvěrové přiměřenosti, což je poměr: úhrn úvěrů a půjček za zdaňovací období / vlastní kapitál firmy Pro tento poměr je podle ZoDP limitní hodnota při úvěrech a půjčkách od cizích subjektů : 6 od roku od roku 2009 u úhrnu úvěrů a půjček od spojených osob nebo takových, které spojená osoba zajišťuje: 2 od roku 2008 (banky a pojišťovny v pozici dlužníků mají stanoven poměr 3) Pozn.: Osoby spojené viz 23 odst.7 ZoDP: kapitálově spojené osoby = mající přímo či nepřímo podíl na kapitálu nebo hlasovacích právech 25% a více, jinak spojené osoby = podíl na vedení nebo kontrole, osoby blízké, ovládající a ovládané (i navzájem). Nedaňové finanční výdaje se ale netýkají: - finančních nákladů zahrnutých do vstupní ceny dlouhodobého majetku (tj. do okamžiku jeho zařazení, pokud jej účetní jednotka do VC zahrne) - finančních nákladů v úhrnu do 1 mil. Kč ročně za úvěry a půjčky od nespojených osob bez omezení Pozn.: Toto omezení vychází údajně ze skutečnosti, že pro většinu společností je daňově výhodnější cizí kapitál (úvěr s úroky, které jsou daňovým nákladem) nežli vlastní kapitál (za který musí vyplácet dividendy, které nejsou daňovým nákladem firmy). Toto pojetí převažuje u velkých společností, proto je zaveden absolutní limit 1 miliónu Kč úroků, v jehož rámci se uplatňují úroky daňově bez omezení.

6 Strana: 6 Daňové dopady reformy veřejných financí Přechodná opatření k finančním nákladům (bod 14 přech.opatření) Od se ustanovení 25 odst.1 w) použije v plném rozsahu na nově uzavírané smlouvy o úvěru či půjčce (tj. uzavřené od ). Pro již uzavřené smlouvy se použije nové ustanovení poprvé od roku Pozn.: Staré smlouvy tak mají dvouletou ochrannou lhůtu jakmile však k nim bude uzavřen dodatek měnící výši jistiny nebo úrokovou sazbu, je třeba na ně toto ustanovení uplatnit. Platí pro ně však dosavadní režim (roku 2007), což znamená, že limitní poměr 4 se týká úvěru a půjček od spojených osob. Obvyklý úrok mezi spojenými osobami stanovený jako 140% diskontní sazby ČNB končí k (vypuštěno z 23 odst.7) nově třeba uplatňovat obvyklý úrok doložený prakticky! Leasing viz samostatný příspěvek Pozn.: Protože leasing je jednou z forem úvěrového financování, zavádí pro něj ZoDP obdobné omezení za úrokovou složku přitom považuje 1% z úhrnu splátek leasingu, jež definuje jako nedaňové finanční výdaje (tedy bez pojistného, pokud je i pojistné součástí splátek). Zavedení limitu 1 miliónu Kč pro finanční výdaje znamená, že toto omezení neplatí pro firmy, u kterých náklady leasingu za rok nepřevýší 100 miliónů Kč. Odepisování dlouhodobého majetku Osobní automobily M1 i automobily skupiny N1 (= kombi s mřížkou s odpočtem DPH ) budou náležet do odpisové skupiny 2, tzn. s dobou odepisování 5 let. Odpisová skupina 1a se zrušuje to znamená, že i dosavadní osobní auta a auta skupiny N1 bude nutno přeřadit od do odpisové skupiny 2 (viz body 241 až 243 novely). Ruší se limit vstupní ceny osobních automobilů (1,5 miliónu Kč), doposud pořízená auta nad tento limit však doběhnou v dosavadním omezujícím režimu (přech. opatření bod 8). 28(1) Právo pokračovat v odepisování mají i společnosti po rozdělení. 29(1) Náklady vynaložené mimo pořízení vlastního hmotného majetku následně např. na převáděné liniové stavby na obce (tzv. vyvolané investice) se mohou se stát součástí vstupní ceny majetku, s nímž výstavba souvisela (a být tak s ním odepisovány). Pozn.: Jedná se o obdobu případů zvyšování energetického příkonu při rekonstrukci stavby, kdy náklady na zajištění vyššího příkonu el.energie zvyšují cenu stavby. Likvidace zásob na vrub daňově uznatelných nákladů ZoDP zavádí v 24(2zg) možnost provést po řádné protokolizaci likvidaci neprodejných zásob materiálu, zboží, NV, polotovarů a výrobků, a to na vrub daňově uznatelných nákladů (poprvé v roce 2008 u léků, léčiv a potravin pouze položky s prošlou lhůtou použitelnosti). Pozn: Doposud byly vždy náklady na likvidaci zásob nedaňové (na rozdíl od likvidace odpisovaného dlouhodobého majetku, která byla daňová) řešení se proto hledala v odprodeji takových zásob za minimální cenu (ztráta z prodeje pak byla daňová). Šrotace nepotřebných kovových zásob (odprodej do Kovošrotu) se přitom považuje za prodej. Závazná posouzení správcem daně

7 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: 7 Zavádí se tzv. editační povinnost finančního úřadu nově i pro případy 24b Využívání nemovitosti zčásti pro podnikání či pronájem (příjmy podle 7 a 9) 24a Klíčování výdajů (především pro neziskové organizace) 33a Zásahy do majetku (otázka opravy x technické zhodnocení) lze žádat pro dokončené i plánované akce 34a Výdaje na realizaci projektů výzkumu a vývoje (příznivý závěr lze promítnout dodatečném přiznání) - vše za poplatek 10 tis.kč, lhůta pro vyřízení dle pokynu MF ČR je do 6 měsíců 38na Odečet ztrát minulých let omezení po podstatné změně vlastnictví firmy (25%) Upřesňují se podmínky vyhodnocení změny: u s.r.o jen zvýšení a nabytí podílů (dříve zvýšení i snížení) Při posuzování shody činnosti: - tržby za vlastní výkony a zboží (namísto příjmů zaúčtovaných do výnosů) - poprvé na podstatné změny vlastnictví od r i na poplatníky bez investičních pobídek! Pozn.: Zde zákonodárce přebíjí rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, podle něhož lze uplatnit prodloužení promlčecí doby na doměření daně jen na poplatníky, kteří využili tzv. investiční pobídky. Nově tedy bude možno v případě vykázaných daňových ztrát umožněno správci daně doměřovat daň i za období, za něž byla vykázána daňová ztráta (prodloužení lhůty let). Obdobně se prodloužení může týkat i dlouhodobých leasingů. Fyzické osoby zaměstnanci, příp. OSVČ: Sjednocená daňová sazba FO bez progrese od : 15% (od r.2009: 12,5%) 4/1/y: Osvobození úroků z HZL (hypotéčních zástavních listů) zrušeno (týká se HZL emitovaných po ) Pozn.: předpokládá se obecně dopad této změny na zvýšení úroků z hypotéčních úvěrů o cca +0,5% ročně) 4/1/zn Nově: Osvobozen je příjem dle 7 plynoucí úpadci ve zdaň.období povolení reorganizace a v následujícím období (pokud nebude reorganizace skončena). Pozn.: Jde o vazbu na nový zákon o insolvenci, účinný od Bohužel pro FO nepodnikatele se při režimu oddlužení žádné osvobození nezavádí. Samostatný základ daně příjmů z kapitálového majetku ze zahraničí 16 odst.2 zrušen. (také 35ba/2), 35bc/4) Pozn.: Sazba daně se u těchto příjmů uplatňovala ve výši 15, příp. 20%. 5/10): prominuté penále, pokuty a úroky z prodlení nezvyšují základ daně Pozn.: Pouze se potvrzuje stávající režim, shodný s postupem v podvojném účetnictví. Končí společné zdanění manželů (naposledy bude možno provést za rok 2007). Zrušena možnost výpočtu daně za více zdaňovacích období (příjmy z těžby dřeva apod.) Pozn.: to vše pozbývá smyslu, je- li jednotná sazba bez progrese.

8 Strana: 8 Daňové dopady reformy veřejných financí Končí minimální základ daně pro OSVČ naposledy za rok 2007 ve výši ,- Kč. Příjmy z prodeje akcií (a jiných cenných papírů), které nejsou obchodovány veřejně (tzn. nejsou vedeny na burze, v RM systému a nejsou investičními nástroji kolektivního investování (např. podílové listy podílových fondů)) jsou osvobozeny až po 5 letech držení (doposud po 6 měsících). Lhůta 6 měsíců přitom zůstává u investičních cenných papírů a cenných papírů kolektivního investování na kapitálovém trhu, pokud podíl vlastníka nebyl větší jak 5% po dobu 24 měsíců před prodejem ( 4 odst.1 písm.r a w). Lhůta 6 měsíců zůstává také u akcií a cenných papírů nabytých do (přech.ustanovení bod 2). Pozn.: U akcií běžných akciových společností (jejichž akcie nejsou na burze ani v RM-systému vedeny) bude tedy záležet na datu jejich nabytí u akcionáře. Je tedy na zvážení, zda není na místě v některých případech zemědělských podniků transformovaných na a.s. vyzvat oprávněné osoby k převzetí akcií ještě do konce roku po novém roce bude pro ně platit nová pětiletá lhůta pro osvobození (namísto 6měsíční lhůty), tzn. při prodeji těchto akcií do pěti let budou povinny přiznat příjem podle 10 z prodeje akcií ve vlastním daňovém přiznání a uplatnit proti příjmu výdaj ve výši nabývací hodnoty akcií). OSVČ - zaplacené pojistné sociální a zdravotní se stává od nedaňovým výdajem a nesnižuje tedy základ daně z příjmů (= obdoba superhrubé mzdy zaměstnanců) - i pro OSVČ platí jednotná sazba daně z příjmů 15% (2008: 12,5%) - ruší se minimální základ daně (tzn. naposledy bude uplatněn za rok 2007) Cestovní náhrady u OSVČ ( 24/2k2, 2k3)) Nově z hlediska daňově uznatelných nákladů platí pro OSVČ od možno uplatňovat v daňových nákladech cestovní náhrady v max. přípustné výši jako pro státní organizace (viz Zákoník práce) tzn. náhrady přiznané nad limit nejsou daňovým nákladem OSVČ + předčasné ukončení zem.činnosti: převzetí majetku potomkem již nebude předmětem DzP ( 3 odst.4) je tedy předmětem daně darovací Avšak nový 27(1ch) ZoDP říká: Nelze odepisovat majetek, jehož nabytí bylo předmětem daně darovací a bylo od ní v době nabytí osvobozeno. Poznámka: Pokud tedy bude darování majetku u I. a II.skupiny příbuzných od daně darovací osvobozeno, nelze hodnotu majetku následně odepisovat či uplatnit do nákladů (což nevadí u pozemků, které se neodepisují). Ostatní odepisovaný majetek je tedy zřejmě vhodnější převést kupní smlouvou, aby se mohl dále daňově odepisovat. Příjem likvidátorů od roku 2008 podléhá zdanění jako závislá činnost podle 6 23/14: Pokud FO přechází z podvojného účetnictví na paušální výdaje: musí v roce předcházejícím zvýšit ZD o zásoby a pohledávky, které ještě nezahrnul do ZD Nehmotný majetek v daň.evidenci 24(2zn): výdajem jsou i výdaje na pořízení a TZ NM.

9 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: 9 3. Zdanění mezd a platů od Jednotná sazba 15% bude uplatněna u všech příjmů fyzických osob: u zaměstnanců však: ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o pojistné hrazené za zaměstnance firmou (tedy obvykle hrubá mzdy x 1,35) - určuje 6 odst.13 ZoDP tzn. hrubá mzda: určuje vyměřovací základ pro pojistné superhrubá mzda: je základem pro daň z příjmů pozor však: změnou vyměřovacích základů pro pojistné se jedná prakticky o ultrasuperhrubou mzdu (viz dále Zaměstnanecké benefity) Pro fyzické osoby: zaměstnance i OSVČ se od roku 2008 zároveň zavádí se strop pro odvod pojistného (maximální vyměřovací základ) (jenž byl dosud zaveden pouze u OSVČ). Strop pro placení pojistného pro zaměstnance je 48násobek průměrné mzdy, vyhlášené nařízením vlády. Dosažení limitu se tedy posuzuje nábalem v kalendářním ročním období. Pro rok 2008 je touto hodnotou částka 48 x = Kč (odpovídající hrubá mzda je tedy v průměru nad Kč měsíčně). Jakmile si tedy zaměstnanec v průběhu kalendářního roku vydělá více nežli činí tento limit (i od více zaměstnavatelů), z částky přesahující tento strop se žádné pojistné nemusí odvádět (to platí pro zaměstnance i zaměstnavatele, pro zdravotní i sociální pojištění). Tzn., že se také již nemusí zvyšovat měsíční hrubá odměna na superhrubou pro stanovení základu daně (bere se jen hrubá odměna). Pozn.: Odtud lze očekávat problémy při ročním zúčtování mezd. Podle současného výkladu nebude možno přeplatky jednoduše vyúčtovat k vrácení: pokud firma přeplatí zbytečně pracovníkovi odvody pojistného, bude stát na základě ročního vyúčtování vracet pouze pojistné sražené z hrubé mzdy nad limit zaměstnanci (např. i při odměnách od více firem). Firmám se odvedené pojistné nad limit nemá vracet, rovněž se nemá vracet ani zaměstnanci přeplatek daně z příjmů, vzniklý odvodem daně se superhrubé mzdy nad limit (namísto z hrubé mzdy). 6/4: Příjem do 5000,- Kč zdaňovaný bez podepsání prohlášení srážkovou daní 15%: zvýší se ZD o fiktivní částku pojistného (35%), pokud podléhá odvodům pojistného a pojistné sražené zaměstnanci (12,5%) nebude snižovat ZD. Pozn.: u odměn za dohody o provedení práce do 150 hodin ročně se nebude zvyšování na superhrubou mzdu provádět, neboť z těchto odměn se pojistné neodvádí. Honoráře autorů za články ( 7/6) i zde sazba 15% (namísto dosavadních 10%), zvyšuje se však limitní výše pro toto zdanění z 3000,- Kč na 7000,- Kč. Částky slev na dani od : ročně tj. měsíčně 35ba) Základní sleva ,- Kč ročně tj. 2070,- Kč měsíčně (1b) manžel(ka) bez příjmů ,- (1cde) část.invalidní důchod 2.520,- (plný inval ,- ZTP/P ,-) (1f) student 4.020,- 335,- Kč měsíčně 35c zvýhodnění+bonus na dítě ,- /dítě 890,- Kč měsíčně/dítě max. bonus: 52200,- ročně

10 Strana: 10 Daňové dopady reformy veřejných financí Pracující důchodci od i pro ně platí základní sleva na dani Pozn.: pro rok 2009 je zatím v zákoně připraveno snížení těchto částek slev na dani (ve vazbě na snížení sazby daně na 12,5%). FO nerezidenti s příjmy podle 6 režim od : - 38h/12: nelze u nich uplatnit měsíčně slevy na dani podle 35ba ani zvýhodnění na děti podle 35c - 38g/2: mají povinnost podat daňové přiznání, v něm tyto slevy uplatí 4. Nemocenské dávky v roce 2008 Účinnost nového zákona o nemocenském pojištění č.187/2006 Sb. (viz Audop 4/2006) byla znovu o rok odložena, rovněž tak změny v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení 589/1992 Sb. (část 23 reformního balíčku). Princip poskytování náhrady za prvých 14 dnů pracovní neschopnosti zaměstnancům z nákladů firmy se tedy o další rok odkládá (a měl by začít platit od ) a procentní sazby odvodů pojistného se proto pro rok 2008 nemění. Určité podmínky pro poskytování nemocenské se ale podle novely původního, dosud účinného zákona o nemocenském pojištění zaměstnanců č.54/1956 Sb. (ve znění novelizací) v rámci reformního balíčku (tj. v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů) zpřísňují viz dále (změny jsou podtrženy). Od se tak mění redukce při výpočtu DVZ (denního vyměřovacího základu) a postup výpočtu nemocenské a dalších dávek! Výpočet DVZ (ze zjištěného hrubého příjmu na jeden kalendářní den): redukční hranice 550,- a 790,- Kč zůstávají, avšak počítá se: z částky do 550,- Kč 90% (doposud sice 90%, ale od 15 kal.dne PN 100%) od 551 do 790 Kč 495 Kč + 60% od 791 Kč 639 Kč + 0% (doposud až 694 Kč) Průběh stanovení dávek Nemocenské (při prac. neschopnosti a karanténě, při ošetřování člena rodiny): Za prvé tři kalendářní dny 0% DVZ (tedy 0 Kč) (doposud 25% DVZ) od 4.dne do 30.dne 60% DVZ (max.384 Kč)(doposud 69% DVZ) od 31. dne do 60.dne 66% DVZ (max.422 Kč) od 61.dne 72% DVZ (max. 461 Kč) Podpora při ošetřování člena rodiny: 60% DVZ Poskytuje se nejvýše po dobu 9 kal.dnů, u osamělého rodiče s dítětem do skončení povinné školní docházky nejvýše 16 kal.dnů.. U poživatelů starobního důchodu a plného invalidního důchodu nejdéle však do dne, jimž končí zaměstnání. Peněžitá pomoc v mateřství 69% DVZ (studentkám a žákyním 254,- Kč za kal.den) Redukce DVZ: z částky do 550,- Kč 100%

11 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: 11 (dále pak 60% a 0% jako u nemocenské) Pokud zaměstnankyni vznikne za trvání téhož pracovního poměru nárok na další peněžitou pomoc v mateřství v období do 4 let věku předchozího dítěte, pak se za DVZ považuje DVZ použitý pro předchozí pomoc v mateřství, pokud je vyšší nežli DVZ zjištěný nově. Poskytuje se max. 28 týdnů, popř. 37 týdnů v případě žen, které porodily více dětí současně a starají se alespoň o dvě z nich (ne již osamělým). Při převzetí dítěte do trvalé péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu nebo jehož matka zemřela nebo při převzetí do péče manželem ženy, která ze zdravotních důvodů nemůže o dítě pečovat a sama nepobírá peněžitou pomoc v mateřství se poskytuje se po dobu 22 týdnů, popř. 31 týdnů, nedéle však do věku 8 měsíců dítěte (v případě převzetí trvalé péče o dítě do 7 let věku pak 22 týdnů bez limitu 8 měsíců věku dítěte). Uchazečům o zaměstnání peněžitá pomoc v mateřství nenáleží. Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství výše je dána rozdílem DVZ zjištěnému ke dni převedení a průměru započitatelných příjmů připadajících na 1 kalendářní den po převedení na jinou práci. Poskytuje se nejdéle do nástupu ženy na mateřskou dovolenou a po jejím ukončení nedéle do konce devátého měsíce po porodu nebo do skončení kojení. Ochranná lhůta (kdy vzniká i po skončení nemocenského pojištění nárok na nemocenskou - doposud to bylo 42 dnů po skončení pracovního poměru) se snižuje na 7 dnů, příp. při pracovním poměru kratším 7 dnů jen tolik dnů, kolik trvalo zaměstnání. Podpora při ošetřování člena rodiny z ochranné lhůty nenáleží. Podpůrčí doba u nemocenského max. 1 rok avšak: u poživatelů starobního důchodu a plného invalidního důchodu 81 kal. dnů (při neschopnosti z důvodů nemoci či nepracovního úrazu). Při více pracovních neschopnostech v kal. roce činí v úhrnu 81 kal. dnů, nejdéle však do dne, jimž končí zaměstnání. Přechod mezi rokem 2007 a 2008 Vznikl-li nárok již v roce 2007 a trvá i po , poskytují se dávky nadále podle předpisů účinných před Ochranná lhůta, která začala běžet před , činí nejvýše 42 dnů (avšak u zaměstnání ukončeného dne , kdy ochranná lhůta začíná dne , činí již pouze 7 dnů). U žen, které v době skončení zaměstnání byly těhotné, činí ochranná lhůta nadále 6 měsíců.

12 Strana: 12 Daňové dopady reformy veřejných financí 5. Zaměstnanecké benefity od Ing.Bohumír Holeček (zdroj: Tabulky MF ČR stav od ) U firmy Obecně pro firmu platí princip podle 24 odst.2 písm.j) ZoDP, podle něhož jsou daňovými náklady firmy náklady vynaložené na pracovní a sociální podmínky, jmenovitě pak podle bodu 5: na práva zaměstnanců vyplývající z kolektivní smlouvy, vnitřního předpisu, pracovní nebo jiné smlouvy, pokud ZoDP nestanoví jinak. Z tohoto pohledu již ZoDP nemusí potvrzovat, že daňovými náklady firmy jsou např. náklady na příspěvky na penzijní pojištění (doposud 24 odst.2 zj), na pojistné na soukromé životní pojištění (doposud 24 odst.2 zo), náklady na přechodné ubytování zaměstnanců (doposud 24 odst.2 zu), na dopravu do a ze zaměstnání (doposud 24 odst.2 zg). Všechna tato ustanovení z novely ZoDP od roku 2008 vypadávají, což však neznamená, že se změnila daňová uznatelnost těchto nákladů. Tu omezuje ve vybraných ustanoveních 24 a 25, příp. další ustanovení ZoDP. Závodní stravování ( 24(2j) příspěvek na stravenky zůstal daňovým nákladem firmy (stravování má povinnost firma zaměstnancům umožnit, nemá však povinnost ho zabezpečovat) 25/1zn): poskytování nealkoh. nápojů ke spotřebě na pracovišti je pro firmu daňově neuznatelným nákladem (ochranné nápoje zůstávají daňovým nákladem, pokud vycházejí z povinnosti dané platnými předpisy) Pitná voda i balená, v barelech = daňový náklad firmy dle vyjádření MF ČR Pozn.: podle tohoto postupu lze kupodivu dovodit, že pitná voda není nealkoholický nápoj? U zaměstnanců Základním problémem je stanovit, zda příslušný zaměstnanecký benefit nepodléhá zdanění na straně zaměstnance a zda také nepodléhá odvodu sociálního a zdravotního pojištění, podle tzv. principu triády buď: daň. náklad firmy = zdanění u zaměstnance + odvod pojistného - nebo: nedaň.náklad firmy (příp. ze SF) = nezdaněno u zaměstnance, bez odvodu pojistného Tento princip platí, pokud ustanovení ZoDP (zejména v 6, 24 a 25) neurčuje speciální řešení. Změny v osvobozených příjmech zaměstnanců: 6(9a): Doškolování zaměstnanců osvobozen pro pracovníka je příjem plynoucí z toho, že mu firma zaplatí školení spojené s odborným rozvojem a rekvalifikací, související s předmětem činnosti firmy osvobozeny však nejsou obdobné náklady firmy vynaložené na zvýšení kvalifikace pracovníka (i když budou v souladu s potřebou zaměstnavatele i další VŠ) Tzn. při zvyšování kvalifikace (stupně vzdělání) pracovníka případné náklady (např. školného) firma: - hradí z nedaňových nákladů (např. ze sociálního fondu) a poskytuje pracovníkovi nepeněžně pak je u pracovníka osvobozeno od daně z příjmů, - pokud firma zahrne do daňových nákladů (podle 24/2j5), pak se jedná u pracovníka o

13 Daňové dopady reformy veřejných financí Strana: 13 zdanitelný příjem, podléhající i odvodu pojistného. 6(9e): sociální a zdravotní pojištění placené firmou (zrušeno od ) Pozn.: sociální a zdravotní pojištění hrazené firmou nově již není u zaměstnance osvobozeno, neboť zvyšuje základ daně zaměstnance (na superhrubou mzdu). 6(9f): příjmy členů byt.družstev z osobního plnění osvobození končí. Pozn.: družstevní výstavba svépomocí už není aktuální není potřeba 6(9i): Přechodné ubytování: osvobození u pracovníka limitováno částkou 3500 Kč měsíčně, převyšující částka podléhá zdanění a odvodu pojistného Pozn.: pro firm, tj. zaměstnavatele: plně daňově uznatelný náklad v jakékoliv výši podle 24(2j5) (již může být poskytnuto i v bytě, rodinném domku apod.) 6(9p): Příspěvky firmy na životní a penzijní pojištění zaměstnanců: úhrnný limit Kč ročně je u pracovníka osvobozen (za obě pojištění dohromady) Pozn.: Nebude tedy třeba porovnávat u penzijního příplatku s měsíčním VZ pracovníka, bude možno posílat penzijnímu fondu dříve, již před zúčtováním mezd. U firmy jsou tyto příspěvky daňovým nákladem podle kol.smlouvy či vnitřního předpisu viz výše. Přechod na nový režim - za prosinec 2007: doporučuje se zaslat v lednu 2008 podle dosavadních pravidel (a provést kontrolu na 5% VZ viz bod 7 přech. opatření), nově je však možno už v lednu 2008 poslat příspěvek na leden ( 38/ h12 zrušen). Důvodová zpráva k reformě potvrzuje, že pro firmu jsou tyto příspěvky daňově uznatelné i v nadlimitní výši (tzn. snižují základ daně firmy, z čehož bude určitý výpadek v příjmech DzPPO). 6 (9s): Náhrada mzdy za prvých 14 dnů neschopnosti osvobozena (přesun z 4 do 6 odst.9) nově jen do výše základní náhrady podle DVZ, vyšší náhrady budou příjmem zaměstnance (připraveno pro režim od r.2009) 6(14) Příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů v zahraničí u rezidentů ČR definice základu daně: Příjmy ze smluvního státu: příjem zvýšený o pojistné placené zaměstnavatelem a snížený o daň, která nebyla započtena v předchozím období podle 38f. Příjmy z bezesmluvního státu: daň odvedená v zahraničí snižuje základ daně v běžném roce Odečet úroků ze stavebního úvěru ( 15 odst.4): pro splnění podmínek pro užívání stavby postačuje nově oznámení o užívání stavby, jejíž užívání nebylo stavebním úřadem zakázáno podle zákona č.183/2006 Sb. nový stavební zákon není tedy vždy nutné kolaudační rozhodnutí (platí zpětně již pro rok 2007). 15(6): Odečet zaplaceného pojistného u pracovníka : životní pojištění nově je možný i pro pojišťovny usazené v v členských státech EU nebo EHP (tzn. nesídlící zde a mající zde pouze pobočku). 15 (9): odečet zaplacených úroků mohou uplatnit i nerezidenti, pokud úhrn jejich příjmů v ČR činí nejméně 90% všech jejich příjmů (pouze úroky ze smluv uzavřených po )

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční :

Slevy na dani Přehled slev na dani roční / měsíční : 1) Daň z příjmů a) Daň z příjmů fyzických osob 6 (1) a,b Příjmy ze závislé činnosti (zaměstnanci, společníci s. r. o. apod.) Základem daně je superhrubá mzda (nebo také mzdový náklad) Co je to superhrubá

Více

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK

Úvodní slovo. Nové použití symbolů. Připravujeme ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 3-4 Vydává Oswald a.s. V Bohuňovicích dne 21. prosince 2007 108 stran 2007 Dnes na téma: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Úvodní slovo Vážené kolegyně,

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY. Ročník 2007 PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů Stránka č. 1 z 187 Ročník 2007 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul předpisu: Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů PROFIL PŘEDPISU: Citace: 261/2007 Sb. Částka: 85/2007 Sb. Na straně (od-do): 3154-5259

Více

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

ZÁKON DANI Z PŘÍJMŮ. č. 586/1992 Sb. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ III. - Daň z příjmu. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ZÁKON ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. O DANI Z PŘÍJMŮ č. 586/1992 Sb.

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK 2012 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 17. 1. 2012 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I

261/2007 Sb. zákon. ze dne 19. září 2007. o stabilizaci veřejných rozpočtů ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o daních z příjmů. Čl.I 261/2007 Sb. zákon ze dne 19. září 2007 o stabilizaci veřejných rozpočtů Změna: 2/2009 Sb. Změna: 206/2009 Sb. Změna: 282/2009 Sb. Změna: 292/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb. Změna: 329/2011

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK

Daň z příjmů ze závislé činnosti. Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK 2013 Daň z příjmů ze závislé činnosti Olomouc 24. 1. 2013 Milan LOŠŤÁK Přehled legislativy, předpisy, literatura Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ( již více než 100 změn) Zákon č. 280/2009 Sb.,

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009

VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 METODICKÁ SMĚRNICE SPOLEČNOSTI AÚ - ÚČETNICTVÍ A DANĚ, SPOL. S R.O. VÝKLADY KE ZMĚNÁM V DAŇOVÉ LEGISLATIVĚ V PRŮBĚHU ROKU 2009 Ing. Lucie Knyblová LEDEN 2010 www.auditucetnictvi.cz Brno, Příkop 6, 602

Více

Změny daňových předpisů 2008/2009

Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daňových předpisů 2008/2009 Změny daně silniční od 1.1.2009 (částečně 2008) Ohlédnu za již účinnými vybranými změnami daňových předpi sů pro rok 2008 se zaměřením na změny podstatné pro účetní závěrku

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

5. Ze soudních síní - transformace 31

5. Ze soudních síní - transformace 31 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům vedle mzdy a jejich daňové dopady v roce 2007 1 2. Změny v oblastí účetnictví a daní 2007-2008 20 3. Sloučení

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1

Časopis pro uživatele programů ZEIS 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 0. NOVINKY - ÚČETNICTVÍ A DANĚ V ROCE 2010 1 Daň z příjmů 1 Účetnictví 2 Pojistné na sociální zabezpečení 4 Zdravotní pojištění 5 Silniční daň 5 Daň z nemovitostí

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 62 Rozeslána dne 3. června 2008 Cena Kč 111, O B S A H : 193. Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn Strana

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 158 Rozeslána dne 30. prosince 2011 Cena Kč 138, O B S A H : 458. Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz 9788089364633 Daně z příjmů Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. MZDY 1 1.1. Zákoník práce 1 1.1.1. Technická novela zákoníku práce 1 1.1.2. Zvýšení redukčních hranic pro náhradu při pracovní neschopnosti 2 1.2. Zákon o zaměstnanosti

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20.

Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002. Neoficiální úplné znění zákona. ze dne 20. Text úpln. zn. předpisu č. 586/1992 Sb. (4121/2002 Sb.p), s úč. 8.2.2002 586 Neoficiální úplné znění zákona ze dne 20. listopadu 1992 č. 586/1992 Sb.; o daních z příjmů; ve znění zákona č. 35/1993 Sb.

Více

Zákon České národní rady o daních z příjmů

Zákon České národní rady o daních z příjmů Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: 586/1992 Sb Zákon o daních z příjmů Ve znění: 362/2007 Znění platné od 1.1.2008 do 31.12.2008 Zákon České národní rady o daních z příjmů 1 Tento zákon upravuje

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA

NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 1 NOVÁ PRACOVNĚPRÁVNÍ ÚPRAVA A DAŇOVÁ POLITIKA INFORMAČNÍ BROŽURA srpen 2007 PROJEKT JE FINANCOVÁN MPSV ČR 2007 Čornejova 9.8.2007 14:00 Stránka 2 OBSAH I. Úvod 1.1. Změny

Více

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2013 praktický návod k sestavení 1. Úvod Cílem tohoto příspěvku je vytvoření praktické pomůcky pro sestavení daňového přiznání ve standardních podmínkách

Více