červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři,"

Transkript

1 červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři, počasí se nám postupně lepší a mnozí z Vás již pomalu s koncem školního roku míří na letní dovolenou. Stejně tak i poslanecká sněmovna dočasně zavírá svůj krám. Chystaných zákonných úprav je ale celá řada, a i když bych si osobně nerad kazil letní měsíce přemýšlením, co a jak dopadne, některé z nich by Vám rozhodně neměly uniknout. Vaší pozornosti doporučuji především informaci o nových pravidlech Evropské unie snižujících veřejnou podporu pro firmy, která vstupují v platnost již 1. července. Investiční společnosti by se měly seznámit s chystanou novelou zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Značnou část tohoto vydání Finančních aktualit pak věnujeme problematice převodních cen: novým směrnicím Evropské komise k transferovým cenám a zkušenostem z praxe, které jen dokládají zvýšený zájem o tuto oblast. Takže odpočívejte, užívejte, relaxujte a ve volné chvilce si nezapomeňte přečíst naše červencové aktuality. Přeji Vám pěkné léto Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády Zásadní změnu, kterou návrh přináší, představuje znovuzavedení možnosti individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání. Ministerstvo financí navrhuje druhou sníženou sazbu DPH a další změny Od 1. ledna 2016 navrhuje ministerstvo financí zavést tzv. kontrolní výkaz, který by plátci podávali společně s daňovým přiznáním a v němž by uváděli detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních podle jednotlivých daňových dokladů. Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech Návrh přináší řadu upřesnění pro obhospodařovatele a administrátory investičních fondů. Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu Finanční správa zřídila všem subjektům disponujícím datovou schránkou daňovou informační schránku, do níž mohou subjekty vstupovat i bez použití elektronického podpisu. DOTACE A INVESTIČNÍ POBÍDKY Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014 V souvislosti s novým nařízením EU pro veřejnou podporu připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona o investičních pobídkách, která se snaží i přes sníženou míru podpory investiční pobídky pro investory zatraktivnit. Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemí a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemí a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé společnosti neodporují pravidlům Evropské unie upravujícím státní podporu. EU a OECD Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám S ohledem na řízení rizik v oblasti převodních cen připravuje česká finanční správa na příští rok novou přílohu k daňovému přiznání, ve které by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: význam účetnictví pro stanovení daně nelze bagatelizovat Nejvyšší správní soud zdůraznil, že nelze bagatelizovat význam účetnictví pro stanovení daně, neboť se jedná o jeden z primárních důkazních prostředků. Česká daňová legislativa v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly je v rozporu s právem EU Daňové předpisy stanovující českým společnostem povinnost srážet zálohy na daň z příjmů za pracovníky pronajaté zahraničními agenturami práce, které v České republice vyvíjejí činnost prostřednictvím své pobočky, je v rozporu se svobodou volného pohybu služeb. SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH v druhom čítaní Podle současného znění daňového řádu vymaže Finančné riaditeľstvo SR ze seznamu tzv. nespolehlivých subjektů plátce DPH, pokud odpadly důvody, na jejichž základě byl v tomto seznamu zveřejněn a současně v období 12 měsíců neporušil své povinnosti. Tato lhůta se má zkrátit na 6 měsíců.

3 LEGISLATIVA Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády V červnových Finančních aktualitách jsme shrnuli změny, které v rámci návrhu novel zákona o daních z příjmů, daňového řádu, zákona o rezervách a dalších zákonů připravilo ministerstvo financí. Koncem června bylo ukončeno připomínkové řízení a návrh byl do velké míry upraven. Významné oblasti, které doznaly změn oproti textu postoupenému do připomínkového řízení, shrnujeme níže: Daň z příjmů fyzických osob Sleva na dani na druhé a další dítě se zvyšuje ještě více, a to o Kč ročně na druhé dítě, u třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte pak činí roční nárůst Kč. Omezení zaměstnaneckých benefitů bylo z návrhu vypuštěno a zůstává v podstatě beze změn. Absolutní výše paušálních nákladů pro osoby se samostatnou činností byla doplněna nejen u odpočtu 60 %, ale i u odpočtu 80 % (zemědělství a řemeslné činnosti). Omezení pro osoby používající paušální náklady se pro rok 2015 nemění, není tudíž možno uplatnit slevu na manželku a dítě. Od úpravy, která by neumožňovala použít základní slevu, se upustilo. Povinnost podat daňové přiznání při solidárním zvýšení daně bude platit pouze v případě, že se u poplatníka bude o solidární zvýšení navyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha. Navrhuje se významné omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění v případech, kdy část pojistného slouží k investování s investičním rizikem pojistníka. Investiční fondy Návrh opouští princip, podle něhož by byl daňový režim investičních fondů determinován vlastnickou strukturou. Podle finálního návrhu se mezi základní investiční fondy zahrnuje mimo jiné otevřený podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem či fond převážně investující do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. U tohoto základního investičního fondu by se i nadále uplatňovala 5% sazba daně. Ostatní fondy by podléhaly standardnímu zdanění. Daňový řád Zásadní změnu představuje znovuzavedení možnosti individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání. Prominutí se nebude týkat pokuty za opožděné podání daňového tvrzení. Základní podmínkou prominutí bude ve všech případech úhrada samotné daňové povinnosti. Při promíjení penále zohlední správce daně zejména míru součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k dodatečnému stanovení daně. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání by pak mělo záviset na tom, zda správce daně bude

4 považovat důvody a okolnosti vedoucí k opožděné úhradě daně za ospravedlnitelné. Zatím není zřejmé, zda k promíjení příslušenství daně vydá ministerstvo financí nebo Generální finanční ředitelství metodický pokyn vymezující případy, v nichž lze prominutí příslušenství přiznat. Dle navržených přechodných ustanovení by se prominutí mělo vztahovat pouze na příslušenství daně vzniklé po nabytí účinnosti novely. Návrh novely opustil dříve avizovaný záměr snížit sazbu úroku z vratitelného přeplatku a úroku z neoprávněného jednání správce daně, na které má daňový subjekt v určitých případech nárok. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Lze předpokládat, že návrh ještě v průběhu projednávání ve Sněmovně dozná změn. Ladislav Malůšek, tel.: Eva Doložílková, tel.: Lenka Fialková, tel.: Ministerstvo financí navrhuje druhou sníženou sazbu DPH a další změny Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se již o druhý návrh novely, přičemž obsažené změny by měly z velké části nabýt účinnosti 1. ledna O prvním návrhu, který implementuje zejména požadavky evropské směrnice, jsme Vás již informovali v minulých číslech Finančních aktualit. Tento návrh již prošel prvním čtením ve sněmovně (číslo tisku 214). Mezi hlavní změny této novely patří: Zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty Návrh novely předpokládá zavedení druhé snížené sazby daně. Vedle současné patnáctiprocentní by tak v budoucnu mohla být aplikována rovněž sazba ve výši deseti procent. Tato druhá snížená sazba se má uplatnit v případě nenahraditelné dětské výživy, léků a knih, tak jak je uvedeno v příloze zákona. S ohledem na text směrnice nepřichází vláda s návrhem, aby některá ze snížených sazeb byla nově uplatňována i u dětských plen. Zavedení kontrolního výkazu Od 1. ledna 2016 by měl být dle návrhu zaveden tzv. kontrolní výkaz. Povinnost předkládat společně s daňovým přiznáním i kontrolní výkaz by se vztahovala na všechny plátce, pokud uskutečnili či přijali zdanitelné plnění v tuzemsku. Tuto povinnost by neměly osoby identifikované k dani a neplátci. V rámci výkazu by plátci měli uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních (včetně záloh) podle jednotlivých daňových dokladů. Výkaz by nezahrnoval transakce, v jejichž rámci byl vydán pouze zjednodušený daňový doklad. Zároveň s tím má být zrušena povinnost předkládat správci daně některé další evidence, které jsou v souvislosti s režimem přenesené daňové povinnosti v současné době podávány společně s daňovým přiznáním (vztahuje se na investiční zlato, stavební práce, šrot apod.).

5 Změny v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Návrh novely rozšiřuje uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle 56 odst. 4 zákona o DPH. Zároveň se navrhují dvě možnosti, jak ze strany státu zavést dočasný režim přenesení daňové povinnosti. U vybraných plnění by bylo možné zavést režim přenesené daňové povinnosti nařízením vlády. Tak by tomu bylo například v případě dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v 7a odst. 2 zákona o DPH, dodání certifikátů plynu a elektřiny, poskytnutí telekomunikačních služeb, převodu povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. Druhou možností by měl být tzv. mechanismus rychlé reakce. V tomto případě by se používání uvedeného režimu stanovilo nařízením vlády a omezilo na dobu maximálně devíti měsíců, a to u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti jejich použití při dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí dané služby nemá námitky. Rozsah plnění, která by mohla být pokryta mechanismem rychlé reakce, není konkrétně stanoven a může být průběžně rozšiřován. Další změny Některé další změny reagují na nepřesnosti a nejasnosti, které vznikly implementací novely k 1. lednu 2014 zejména v oblasti nemovitostí. Lze očekávat že tato oblast bude v rámci připomínkového řízení dále komentována a dozná dalších změn. Výše obratu pro povinnou registraci se nebude snižovat Navrhuje se zrušit snížení výše obratu pro povinnou registraci plátce z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Zároveň mají být zrušeny i body právní úpravy bezdlužnosti obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. O změnách návrhu v průběhu legislativního projednávání Vás budeme informovat. Petr Toman, tel.: Veronika Svobodová, tel.: Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF ), a některé další zákony týkající se kapitálového trhu. Původní návrh novely připravený v únoru 2014 doznal během připomínkového řízení několika zejména upřesňujících změn. Významná část souvisí s postavením obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů.

6 Obhospodařovatel nově nebude moci pověřit výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování toho, u koho může dojít ke střetu zájmů se společnými zájmy investorů fondu. Nepřihlíží se při tom k zájmům jednotlivých investorů, nýbrž k zájmům investorů dotčeného fondu jako celku, a to včetně investorů potenciálních. U fondů kolektivního investování se rozšiřuje možnost určení úplaty za obhospodařování i jiným způsobem než tomu bylo doposud, například kombinací výsledku hospodaření a podílu z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období. Návrh novely ZISIF dále upřesňuje, že obhospodařovatelem nesamosprávného fondu s právní osobností bude jeho statutární orgán (investiční společnost), nikoliv fond sám. V důsledku toho postačí, pokud bude požadavek na řídící a kontrolní systém splněn u investiční společnosti. K výkonu činnosti obhospodařování však v tomto případě nelze využít vnitřní zdroje investičního fondu, např. zaměstnance. Dle návrhu musí mít všechny podfondy jednoho investičního fondu jednoho obhospodařovatele. V případě výčtu činností administrátora došlo k terminologickým změnám, aby bylo zřejmé, za co nese administrátor odpovědnost. Administrátor tak například bude zodpovědný za poskytování právních služeb, a to i tehdy, bude-li je poskytovat prostřednictvím třetí osoby. Administrátor fondu, který je současně jeho obhospodařovatelem, bude moci oceňovat majetek a dluhy fondu za předpokladu, že zavedl odpovídající opatření k řízení střetů zájmů (tzv. čínské zdi). K odstranění pochybností se výslovně doplňuje možnost administrátora poskytovat vedle compliance i interní audit. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.: Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu Novelou daňového řádu účinnou od 1. ledna 2014 bylo uzákoněno, že všem subjektům, které mají datovou schránku, zřídí finanční správa daňovou informační schránku, do níž nebudou subjekty muset vstupovat za pomoci elektronického podpisu. Namísto toho využijí přístupové údaje, které používají při vstupu do datové schránky. Nyní finanční správa oznámila, že správce daně z moci úřední daňovou informační schránku k 1. dubnu 2014 všem dotčeným subjektům zřídil a zprovoznil na daňovém portálu příslušnou funkcionalitu. Tu lze využít k níže uvedeným účelům: Podání datové zprávy přes portál EPO Nahlížení do osobního daňového účtu u správce daně a Vracení DPH v rámci EU. Ke vstupu do těchto aplikací již tedy není potřeba elektronický podpis. Subjekt se do nich může přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů používaných pro datovou schránku. Obecně lze říci, že tuto možnost mají k dnešnímu datu více méně všechny právnické osoby, daňoví poradci, advokáti a fyzické osoby, které si zřídily datovou schránku na vlastní žádost. Má-li subjekt zájem této funkcionality využít, musí si podat elektronickou žádost o nahlížení do daňové informační schránky na portále finanční správy

7 Tuto žádost podepíše přístupovými údaji do datové schránky. Správce daně má pak 60 dnů na to, aby daňovou informační schránku zpřístupnil. Vzhledem k tomu, že účel datové schránky (v podstatě poštovní schránka ) a účel daňové informační schránky (účet a spis u správce daně) je zcela odlišný, vyvstává v této souvislosti řada otázek. Ty vyplývají z toho, že subjekt může mít více přístupových údajů do jedné datové schránky (například jednatel právnické osoby má pověřenou osobu, která má vlastní přístupové údaje), nebo jedna fyzická osoba má více datových schránek (daňový poradce profesní a privátní), zatímco z logiky věci bude mít jeden subjekt u správce daně jednu daňovou informační schránku. Není rovněž jisté, jak bude fungovat vstup do daňové informační schránky u subjektu zastupovaného daňovým poradcem. Na tyto otázky čekáme v nejbližší době odpověď ze strany finanční správy. Pokud byste potřebovali poradit s jakýmikoliv problémy týkajícími se zprovoznění daňové informační schránky, můžete se na nás obrátit. Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: DOTACE A INVESTIČNÍ POBÍDKY Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014 Upozornění k investičním pobídkám Připomínáme, že o investiční pobídky pro projekty rozšíření nebo zavedení výroby, technologického centra nebo strategických služeb lze žádat i nadále na základě stávajícího znění zákona. Obecně platí, že žádost je nutné podat před zahájením prací na projektu. Na rozdíl od fondů EU se možnost podání žádosti neváže na konkrétní období. Nařízení o blokových výjimkách Od 1. července bude účinné nové nařízení Evropské komise obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen nařízení ) upravující pravidla pro veřejnou podporu. Oproti původním návrhům je toto nařízení méně restriktivní. Šance na získání investičních pobídek tedy zůstává pro významnou část investorů i po uvedeném datu. Podstatnou změnou je omezení míry veřejné podpory, kterou nařízení v případě velkých podniků snižuje z aktuálních až 40 % na 25 %. Investiční pobídky nebudou dostupné pro firmy, které v posledních dvou letech uzavřely podnik s podobnou činností v rámci EHP nebo podobný krok v následujících dvou letech plánují. Velké investiční projekty s náklady převyšujícími 100 mil. EUR by i nadále měly podléhat individuálnímu schválení Evropskou komisí; u menších projektů probíhá schvalování na úrovni českých institucí.

8 Výše uvedená pravidla platí pro všechny projekty, jimž budou investiční pobídky uděleny po 1. červenci Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách V souvislosti s nařízením připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž cílem je, aby byly investiční pobídky i přes sníženou míru podpory pro investory atraktivní. Stávající návrh obsahuje například následující změny: U strategických investičních akcí by se měla zvýšit hmotná podpora v peněžních prostředcích na pořízení dlouhodobého majetku z 5 % na 10 až 12,5 % z hodnoty pořízeného majetku. Expandující společnosti budou nově uplatňovat výhodnější srovnávací základnu (daňové povinnosti), a to nejnižší základnu z předcházejících tří období. Tím bude nahrazeno současné pravidlo, které stanovilo srovnávací základnu na úroveň vyšší ze dvou předcházejících období. Rozšíření území, na kterém bude možné poskytovat hmotnou podporu (dotaci) na vytváření pracovních míst a rekvalifikaci. Navýšení hmotné podpory na vytváření pracovních míst ve vybraných lokalitách až na Kč za každé vytvořené pracovní místo. Zavedení nového typu pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech. Snížení limitů pro minimální počet nově vytvořených míst v případě technologických center. Požadavek na vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst pro investiční projekty ve výrobě. Za určitých předpokladů umožnění fúze společnosti, která čerpala investiční pobídky. Snížení sankcí za nesprávné nastavení převodních cen. Schválení novely zákona o investičních pobídkách se předpokládá na konci roku Většina změn bude platit pouze pro žádosti podané po účinnosti novely. Nebudou se tedy vztahovat na projekty, u nichž bude žádost podána před nabytím účinnosti novely. Některé procesní změny by se však měly dotknout i stávajících příjemců investičních pobídek. Fondy EU V současnosti se rovněž připravují nové operační programy poskytující podporu ve formě dotací na vybrané aktivity. V předchozím programovém období se jednalo např. o operační program Podnikání a inovace, na jehož základě bylo možné čerpat podporu v rámci jednotlivých programů Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Eko-energie a další. Dotace z nových programů by měly být určeny opět i pro velké podniky. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2014 a O plánovaném vyhlašování výzev a novelizaci zákona o investičních pobídkách Vás budeme i nadále pravidelně informovat. Tomáš Kroupa, tel.: Karin Osinová, tel.:

9 Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemí a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemí a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé nadnárodní společnosti neodporují pravidlům EU o státní podpoře. Impulsem pro vyšetřování byly zprávy médií o údajném využívání rozhodnutí správců daně některými společnostmi za účelem získání významných daňových úlev (týká se např. společností Apple a Starbucks). Dle Evropské komise nejsou problematická rozhodnutí správců daně jako taková, neboť posláním těchto rozhodnutí je poskytnout daňovému poplatníkovi určitou jistotu vzhledem k jeho daňové povinnosti či interpretaci zákonů. Nicméně Evropská komise dodává, že některá rozhodnutí správců daně mohou obsahovat jistou formu státní podpory, pokud udělují selektivní výhodu určité společnosti či skupině společností, a spadají tak pod pravidla EU o státní podpoře. Podle Smlouvy o fungování Evropské unie je podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelná s vnitřním trhem EU. Nový úhel pohledu Evropské komise lze do jisté míry považovat za překvapující. Jedním z možných nepřímých dopadů obdobných šetření může být zvýšená neochota správců daně vydávat posouzení v daňových otázkách a následně i větší nejistota daňového poplatníka. Celou oficiální zprávu Evropské komise v originálním znění naleznete na následujícím odkazu: Daniel Szmaragowski, tel.: Jan Kiss, tel.: Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám EU a OECD Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen JTPF ), za období od července 2012 do ledna Hlavními výstupy této expertní skupiny byla doporučení ke třem oblastem: sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám (tj. úpravám cen po konci roku). Sekundární úpravy zahrnují situace, kdy je z důvodu prvotní úpravy převodních cen zdaněna i sekundární transakce, např. překlasifikace úpravy převodních cen na skrytou výplatu zisku. Výsledkem pak může být dodatečně doměřená srážková daň a s ní související penále a úrok z prodlení. Evropská komise ve svém doporučení navrhla omezit dodatečné zdanění u těchto sekundárních transakcí, zejména pokud se jedná o transakce v rámci EU. Doporučení k řízení rizik v oblasti převodních cen obsahuje především rady, jak efektivně provést kontrolu převodních cen z pohledu správce daně. Zpráva zdůrazňuje možnost využít dostupné

10 alternativní nástroje, jako je výměna informací mezi členskými státy či jako jsou koordinované kontroly správců daně z různých států a mechanismy pro řešení sporů (arbitrážní úmluva). V této souvislosti jsme zaznamenali, že česká finanční správa rozšiřuje metodické postupy pro identifikaci rizikových transakcí z hlediska převodních cen. Na příští rok dále připravuje novou přílohu k daňovému přiznání, v níž by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině. Vyrovnávací platby jednorázově upravují původně fakturované převodní ceny v průběhu zdaňovacího období za účelem dosažení tržně obvyklého výsledku za období jako celek. Doporučení pracovní skupiny JTPF specifikuje podmínky, za kterých by členské státy měly tyto vyrovnávací platby akceptovat. Doporučení Evropské komise není závazným předpisem. Proto pracovní skupina JTPF monitoruje, zda a jakým způsobem jsou doporučení v jednotlivých členských státech implementována, aby tak zajistila bezbariérové fungování vnitřního trhu EU. Více informací naleznete na následujícím odkazu: Daniel Szmaragowski, tel.: Tomáš Drašar, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: význam účetnictví pro stanovení daně nelze bagatelizovat V nedávné době byl publikován rozsudek, v němž se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k významu účetnictví jakožto důkazního prostředku pro stanovení daně z příjmů. Toto rozhodnutí (č. j. 9 Afs 26/ ze dne 22. května 2014) se týkalo sporu, jehož předmětem bylo určení okamžiku uhrazení smluvní pokuty. Fakturu na smluvní pokutu vystavil dodavatel v prosinci Podle související smluvní dokumentace měly být na úhradu smluvní pokuty přednostně použity platby provedené společností za období předcházející vyúčtování této smluvní pokuty s tím, že smluvní pokuta bude v takovém případě považována za uhrazenou v den následující po vystavení faktury na smluvní pokutu. Společnost však ve svém účetnictví k 31. prosinci 2006 evidovala fakturu na smluvní pokutu v rozporu se smluvním ujednáním s dodavatelem jako neuhrazenou a zaúčtovala k ní nerealizovaný kurzový rozdíl. V roce 2007 pak vystavila výdajové pokladní doklady na úhradu faktury a obdržela konfirmace dodavatele o přijetí plateb na úhradu faktury. Až v průběhu daňové kontroly v roce 2009 pak předložila potvrzení dodavatele, že předmětná smluvní pokuta byla v souladu se smluvním ujednáním uhrazena v prosinci Podle názoru orgánů finanční správy byla smluvní pokuta uhrazena až v roce 2007, a předmětný výdaj byl tudíž za zdaňovací období roku 2006 posouzen jako daňově neuznatelný. Společnost v následném soudním sporu argumentovala, že správce daně nedostatečně hodnotil smluvní ujednání týkající se úhrady smluvní pokuty a potvrzení o úhradě smluvní pokuty v roce 2006

11 vydané dodavatelem. NSS se s tímto argumentem neztotožnil. Podle názoru soudu byly v rámci daňového řízení předloženy rozporuplné důkazní prostředky, přičemž důkazní hodnota potvrzení dodavatele z roku 2009 o úhradě smluvní pokuty v roce 2006 je vzhledem k časovému odstupu a rozporu s dříve vydanými konfirmaceni oslabena. Orgány finanční správy podle soudu dostatečně odůvodnily, proč v daném případě vycházely z toho, jak společnost o úhradě smluvní pokuty účtovala. V této souvislosti NSS zdůraznil, že nelze bagatelizovat význam účetnictví pro stanovení daně, neboť se jedná o jeden z primárních důkazních prostředků. Doposud jsme se setkávali spíše s tím, že správci daně i správní soudy v případech rozporu mezi smluvním ujednáním a způsobem zaúčtování stavěli své závěry spíše na právním posouzení smluvních vztahů, přičemž nesprávné účetní zachycení určité operace bylo zpravidla podružné. Uvedená judikatura však potvrzuje důležitost správného účetního zachycení jednotlivých transakcí. Pokud účetní zachycení neodpovídá smluvní dokumentaci, může tato skutečnost významně zkomplikovat důkazní pozici poplatníků. Nelze přitom spoléhat na to, že v rámci daňového a případného soudního řízení bude ke smluvním ujednáním nezohledněným v účetnictví odpovídajícím způsobem přihlédnuto. Proto je vhodné věnovat způsobu účtování o významných transakcích zvýšenou pozornost. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Česká daňová legislativa v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly je v rozporu s právem EU V minulých měsících tohoto roku jsme Vás informovali o žádosti Nejvyššího správního soudu podané k Soudnímu dvoru EU (SDEU) o zodpovězení předběžné otázky, zda je úprava českého daňového práva v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly v souladu se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. Jedná se o situaci, kdy česká daňová legislativa zachází rozdílně s českými a zahraničními agenturami práce. Pronajímá-li si česká společnost pracovníky od zahraniční agentury, má povinnost odvádět za ně zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Ovšem v případě, kdy si pronajímá pracovníky od české agentury práce, tuto povinnost nemá a odvody za pracovníky provádí agentura práce sama. Soudní dvůr EU minulý měsíc rozhodl, že česká právní úprava mezinárodního pronájmu pracovní síly brání svobodě volného pohybu služeb, resp. může diskriminovat zahraniční agentury práce. Daňová legislativa stanovující českým společnostem povinnost srážet zálohy na daň z příjmů za pracovníky pronajaté zahraničními agenturami práce, které v České republice vyvíjejí činnost prostřednictvím své pobočky, je tedy dle rozhodnutí SDEU v rozporu se svobodou volného pohybu služeb. SDEU připustil, že v případech naléhavého společenského zájmu povoluje unijní právo členským státům, aby uplatňovaly určitá omezení volného pohybu služeb. Nicméně konstatoval, že v tomto případě není omezení opodstatněné. Zástupce Ministerstva financí ČR reagoval na rozsudek v tom smyslu, že jej ministerstvo musí ještě důkladně prostudovat. Nicméně nevyloučil, že bude příslušný daňový zákon pozměněn. O dalším vývoji v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly Vás proto budeme i nadále informovat.

12 Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Návrh novely zákona o DPH v druhom čítaní SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH posunul parlament v máji 2014 do druhého čítania. Uvádzame nasledovné zmeny, ktoré by mala priniesť nepriama novelizácia Daňového poriadku a zákonov o spotrebných daniach zahrnutá v návrhu novely zákona o DPH. Čiastkový protokol Podľa súčasného znenia zákona o DPH, ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. V záujme zabezpečenia vyššej flexibility pri vrátení nadmerného odpočtu sa navrhuje, aby správca dane mal možnosť počas daňovej kontroly vyhotoviť tzv. čiastkový protokol, na základe ktorého by vrátil preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Inštitút čiastkového protokolu by sa mal zaviesť na základe nepriamej novely Daňového poriadku s predpokladanou účinnosťou od 1. januára Doručením čiastkového protokolu nebude daňová kontrola ukončená. Po skončení daňovej kontroly sa vráti rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a časťou nadmerného odpočtu vráteného na základe čiastkového protokolu. Čiastkový protokol nebude môcť správca dane vyhotoviť, ak kontrolovaný daňový subjekt bude zverejnený v zozname tzv. nespoľahlivých platiteľov dane alebo sa daňová kontrola bude vykonávať na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní. Obdobie zverejnenia platiteľa dane v zozname nespoľahlivých subjektov Podľa súčasného znenia Daňového poriadku Finančné riaditeľstvo SR vymaže platiteľa DPH zo zoznamu nespoľahlivých subjektov, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neporušil svoje povinnosti. Obdobie tohto časového testu sa navrhuje s účinnosťou od 1. januára 2015 skrátiť z 12 mesiacov na 6 mesiacov. Elvíra Ungerová, tel.:

13 KRÁTCE Rada ministrů financí a hospodářství (ECOFIN) schválila novelu směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností. Americká daňová správa (Internal Revenue Service) vydala konečnou verzi instrukcí k zákonu FATCA. Poslanecká sněmovna schválila zákon o dětských skupinách a vyšší valorizace důchodů od ledna Návrh zákona o dětských skupinách upravuje novou službu hlídání a péče o děti od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky. Pokud novelu podpoří Senát, mohla by začít platit již od letošního září. Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách informaci k dani z nabytí nemovitých věcí při nabytí vlastnického práva k nemovité věci směnou a upozornění k podávání daňových přiznání v souvislosti s množícími se případy záměny daně z převodu nemovitostí a daně z nabytí nemovitých věcí. Informace zde obsažené jsou obecného charakteru a nejsou určeny k řešení situace konkrétní osoby či subjektu. Ačkoliv se snažíme zajistit, aby poskytované informace byly přesné a aktuální, nelze zaručit, že budou odpovídat skutečnosti k datu, ke kterému jsou doručeny, či že budou platné i v budoucnosti. Bez důkladného prošetření konkrétní situace a řádné odborné konzultace by neměla být na základě těchto informací činěna žádná opatření.

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015

Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 Informace klientům k aplikaci režimu přenesené daňové povinnosti platné k 1.4.2015 V návaznosti na směrnici Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 v platném znění, dochází počínaje dnem 1. 4. 2015

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25

ČÁST PRVNÍ Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu... 15. 1. Úvodní ustanovení... 16. 2. Obecná část o správě daní... 25 OBSAH ÚVOD....................................................................9 Úvod k CD........................................................... 10 Konstrukce daňového řádu.............................................

Více

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15

ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11. ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 OBSAH ÚVOD 9 Úvod k CD 10 Konstrukce daňového řádu 11 ČÁST PRVNÍ - Komentář k vybraným ustanovením daňového řádu 15 1. Úvodní ustanovení 16 1.1 Vymezení předmětu a účelu zákonné úpravy správy daní 16 2.

Více

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí

ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Opatřen ení v daňov ové oblasti 19. března 2014. náměstek ministra financí I. náměstek ministra financí Nejbližší aktivity Přehled vybraných daňových příjmp jmů STÁTN TNÍHO ROZPOČTU v mld. Kč 2006 2007

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky

XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky XVII. Celostátní finanční konference Svaz měst a obcí České republiky Další vývoj finanční správy a hlavní změny v daňových zákonech pro rok 2015 Praha, 4. prosince 2014 Ing. Jiří Fojtík, Ing. Jarmila

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 05_2014 červenec 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 05_2014 červenec

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

NEWSLETTER 1/2015. Vážení,

NEWSLETTER 1/2015. Vážení, NEWSLETTER 1/2015 NEWSLETTER 1/2015 Vážení, obracíme se na Vás se stručným shrnutím změn v níže uvedených právních oblastech, které považujeme pro počátek roku 2015 za zásadní. I. Občanské a obchodní právo

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH

1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH ZMĚNY V ZÁKONĚ O DPH 1. Změny přijaté tzv. implementační novelou zákona o DPH Tato novela obsahuje pouze změny, které jsou povinnou implementací předpisů platných pro členské státy EU (část ustanovení

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2015 srpen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2015 srpen 2015

Více

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013

Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Rejstřík Finančního, daňového a účetního bulletinu ročník 2013 Legenda Číslo před lomítkem označuje číslo časopisu, číslo za lomítkem označuje stranu v daném vydání. Daň z přidané hodnoty Ing. Václav Benda

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH

Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí. Směrnice k DPH Vnitřní směrnice é.l/2012 starosty obecního úřadu Nový Kramolin kterou se řídí Směrnice k DPH 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Základní legislativní východiska a další základní relevantní materiály MFČRaGFŘ zákon

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce:

Tematická oblast: Daňová soustava (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová. Vytvořeno: březen - prosinec 2013. Anotace: Využití ve výuce: Tematická oblast: (VY_32_INOVACE_07_3_EK) Autor: Ing. Hana Volencová Vytvořeno: březen - prosinec 2013 Anotace: Digitální učební materiály slouží k seznámení se s daňovou problematikou ČR vymezení základních

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 397 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření je účastník

Více

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah

ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU. Ustanovení Obsah CELEX č. Ustanovení Obsah ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PŘEDPISU ČR S LEGISLATIVOU EU Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších Bod 15 15. V 29 odst. 3 písm. b) se slova rozsah plnění a zrušují. 32006L0112

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ

397/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 397/2012 Sb. ZÁKON ze dne 7. září 2012 o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJISTNÉ 1 Poplatník Poplatníkem pojistného na důchodové spoření

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. VIII. SETKÁNÍ STAROSTŮ ÚSTECKÉHO KRAJE 28. ÚNORA 2013 ÚSTÍ NAD LABEM PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 CO MŮŽEME NABÍDNOUT OBCÍM * zpracování daňových přiznání

Více

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011

Obchodování s finančními futures a související daňové dopady. Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Obchodování s finančními futures a související daňové dopady Štěpán Karas Jana Antošová 13. dubna 2011 Agenda DPH aspekty obchodů s finančními futures na elektřinu Dopady na DPH agendu a vstupy obchodníka

Více

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

Účtování o příjmech. (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/9-1. Příjmy Účtování o příjmech (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 1.1. Prodej a jiné příjmy (par. 7) Tímto příkazem lze zaúčtovat veškeré příjmy pokud požadujete, aby je program považoval za daňově

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

www. danovezakony.cz

www. danovezakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 1 Aktualizační servis 2014 DE IURE DAŇOVÉ ZÁKONY www. danovezakony.cz 365.cz 06_2014 www.danove zakony.cz Informace: www.danove zakony.cz DAŇOVÉ ZÁKONY 2 Aktualizační

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX

Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smlouva o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu č. TD02XXXX Smluvní strany: Česká republika Technologická agentura České republiky se sídlem Evropská 2589/33b, 160 00 Praha 6 IČ: 72050365

Více

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně

Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně ZÁKON O DPH S KOMENTÁŘEM str. 1 Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně Úplné znění Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně (1) Plátce prokazuje nárok na odpočet daně daňovým dokladem, který

Více

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika

Právní novinky. listopad 2014. Deloitte Česká republika Právní novinky Deloitte Česká republika Možnost individuálního a úroků z prodlení znovu Součástí navrhovaných změn daňových a pojistných zákonů, které Poslanecká sněmovna schválila na konci září (sněmovní

Více

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené

Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené ZVÝŠENÍ SAZBY DANĚ A PROBLÉMY S TÍM SPOJENÉ I str. 1 Zvýšení sazby daně a problémy s tím spojené Ing. Ivana Pilařová 21, 37, 37a, 42 a 47 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění,

Více

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015

Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Přehled změn v daňové oblasti od 1. 1. 2015 Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty Změny zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH ) s účinností od 1. ledna

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13

Obsah. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13. Úvod...10. ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 Obsah Úvod...10 Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, s komentářem... 13 ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení ( 1 9)...13 HLAVA I Předmět a účel úpravy ( 1 4)...13 HLAVA II Základní zásady správy daní ( 5 9)...24

Více

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014

Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí. Ministerstvo financí červen 2014 Financování obcí a aktuální vývoj veřejných financí Ministerstvo financí červen 2014 Obsah 1. Výsledky hospodaření obcí za rok 2013 2. Rozpočtové určení daní od roku 2013 3. Kritérium počet dětí MŠ a žáků

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 10.09.2015 čas: 14.17 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení

TAX FORUM 2016. Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení TAX FORUM 2016 Převodní ceny reporting převodních cen finančním úřadům, rizika a jejich řešení Převodní ceny v ČR oblasti kontrolní činnosti Kontrola správnosti uplatňování smluv o zamezení dvojího zdanění

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí

Příloha č. 1 - Rozvaha ZÁKLADNí MÚZO Praha Sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 05032012 čas: 1034 Příloha č 1 - Rozvaha ZÁKLADNí IČO: 00057266 Název organizace: Národní filmový archiv Právní forma: příspěvková organizace Sídlo: Malešická

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU)

Opis číselníku syntetických a analytických účtů (SU/AU) 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 Software 014 Ocenitelná práva 015 Povolenky na emise a preferenční limity 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 021 Stavby

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1. DODATEK č. 6 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 čj. 33/13 Praha, 17. 1. 2013 DODATEK č. 6 k Opatření ředitele č. 16/2012 - Oběh účetních a neúčetních dokladů a podpisových vzorů 1. Tímto

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání

K 34 odst. 5 Období, ve kterém lze odpočet na podporu odborného vzdělávání uplatnit Dodatečné daňové přiznání K 34f odst. 2 Odborné vzdělávání Informace Ministerstva financí, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva průmyslu a obchodu k uplatňování odpočtu na podporu odborného vzdělávání od základu daně z příjmů podle zákona

Více

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011

NEWS Nr. 1/2011. News 1/2011 News 1/2011 Od 1.4.2011 vstupuje v platnost novela zákona o DPH původně plánovaná s platností od 1.1.2011. Dovolujeme si Vám připomenout některé nejvýznamnější změny. Nárok na odpočet Plátce může uplatnit

Více

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby

Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Praktické rady a informace pro podnikající právnické i fyzické osoby Bc. Lenka Rigo / daňový poradce 19. srpna 2015 1. Kontrolní hlášení z pohledu účetnictví Jaké základní údaje musíme mít k dispozici

Více

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD

Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD Deset důležitých splněných závazků z volebního programu ČSSD 1. Zvýšení minimální mzdy o 700 korun na 9 200 Kč 15. 9. 2014 vláda schválila návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část)

Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) Tématické okruhy problematiky finančního práva ke zkoušce z předmětu Finanční právo (obecná část) 1/ Finance a finanční činnost státu. Předmět a systém finančního práva. Věda o finančním právu 2/ Finanční

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události

Informace Finanční správy ČR. K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Informace Finanční správy ČR K rozhodnutí ministra financí o prominutí úhrady daně z příjmů a příslušenství daně z příjmů z důvodu mimořádné události Za účelem zmírnění dopadů mimořádných událostí (povodní

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více