červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři,"

Transkript

1 červenec 2014 Úvodní slovo Pavla Rochowanského Vážení čtenáři, počasí se nám postupně lepší a mnozí z Vás již pomalu s koncem školního roku míří na letní dovolenou. Stejně tak i poslanecká sněmovna dočasně zavírá svůj krám. Chystaných zákonných úprav je ale celá řada, a i když bych si osobně nerad kazil letní měsíce přemýšlením, co a jak dopadne, některé z nich by Vám rozhodně neměly uniknout. Vaší pozornosti doporučuji především informaci o nových pravidlech Evropské unie snižujících veřejnou podporu pro firmy, která vstupují v platnost již 1. července. Investiční společnosti by se měly seznámit s chystanou novelou zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Značnou část tohoto vydání Finančních aktualit pak věnujeme problematice převodních cen: novým směrnicím Evropské komise k transferovým cenám a zkušenostem z praxe, které jen dokládají zvýšený zájem o tuto oblast. Takže odpočívejte, užívejte, relaxujte a ve volné chvilce si nezapomeňte přečíst naše červencové aktuality. Přeji Vám pěkné léto Pavel Rochowanski

2 LEGISLATIVNÍ NOVINKY Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády Zásadní změnu, kterou návrh přináší, představuje znovuzavedení možnosti individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání. Ministerstvo financí navrhuje druhou sníženou sazbu DPH a další změny Od 1. ledna 2016 navrhuje ministerstvo financí zavést tzv. kontrolní výkaz, který by plátci podávali společně s daňovým přiznáním a v němž by uváděli detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních podle jednotlivých daňových dokladů. Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech Návrh přináší řadu upřesnění pro obhospodařovatele a administrátory investičních fondů. Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu Finanční správa zřídila všem subjektům disponujícím datovou schránkou daňovou informační schránku, do níž mohou subjekty vstupovat i bez použití elektronického podpisu. DOTACE A INVESTIČNÍ POBÍDKY Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014 V souvislosti s novým nařízením EU pro veřejnou podporu připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona o investičních pobídkách, která se snaží i přes sníženou míru podpory investiční pobídky pro investory zatraktivnit. Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemí a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemí a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé společnosti neodporují pravidlům Evropské unie upravujícím státní podporu. EU a OECD Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám S ohledem na řízení rizik v oblasti převodních cen připravuje česká finanční správa na příští rok novou přílohu k daňovému přiznání, ve které by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině. JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: význam účetnictví pro stanovení daně nelze bagatelizovat Nejvyšší správní soud zdůraznil, že nelze bagatelizovat význam účetnictví pro stanovení daně, neboť se jedná o jeden z primárních důkazních prostředků. Česká daňová legislativa v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly je v rozporu s právem EU Daňové předpisy stanovující českým společnostem povinnost srážet zálohy na daň z příjmů za pracovníky pronajaté zahraničními agenturami práce, které v České republice vyvíjejí činnost prostřednictvím své pobočky, je v rozporu se svobodou volného pohybu služeb. SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH v druhom čítaní Podle současného znění daňového řádu vymaže Finančné riaditeľstvo SR ze seznamu tzv. nespolehlivých subjektů plátce DPH, pokud odpadly důvody, na jejichž základě byl v tomto seznamu zveřejněn a současně v období 12 měsíců neporušil své povinnosti. Tato lhůta se má zkrátit na 6 měsíců.

3 LEGISLATIVA Návrh novely zákona o daních z příjmů půjde do vlády V červnových Finančních aktualitách jsme shrnuli změny, které v rámci návrhu novel zákona o daních z příjmů, daňového řádu, zákona o rezervách a dalších zákonů připravilo ministerstvo financí. Koncem června bylo ukončeno připomínkové řízení a návrh byl do velké míry upraven. Významné oblasti, které doznaly změn oproti textu postoupenému do připomínkového řízení, shrnujeme níže: Daň z příjmů fyzických osob Sleva na dani na druhé a další dítě se zvyšuje ještě více, a to o Kč ročně na druhé dítě, u třetího a každého dalšího vyživovaného dítěte pak činí roční nárůst Kč. Omezení zaměstnaneckých benefitů bylo z návrhu vypuštěno a zůstává v podstatě beze změn. Absolutní výše paušálních nákladů pro osoby se samostatnou činností byla doplněna nejen u odpočtu 60 %, ale i u odpočtu 80 % (zemědělství a řemeslné činnosti). Omezení pro osoby používající paušální náklady se pro rok 2015 nemění, není tudíž možno uplatnit slevu na manželku a dítě. Od úpravy, která by neumožňovala použít základní slevu, se upustilo. Povinnost podat daňové přiznání při solidárním zvýšení daně bude platit pouze v případě, že se u poplatníka bude o solidární zvýšení navyšovat celoroční daň, nikoliv měsíční záloha. Navrhuje se významné omezení daňového zvýhodnění soukromého životního pojištění v případech, kdy část pojistného slouží k investování s investičním rizikem pojistníka. Investiční fondy Návrh opouští princip, podle něhož by byl daňový režim investičních fondů determinován vlastnickou strukturou. Podle finálního návrhu se mezi základní investiční fondy zahrnuje mimo jiné otevřený podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem či fond převážně investující do vybraných aktiv, typicky cenných papírů či účastí v kapitálových společnostech. U tohoto základního investičního fondu by se i nadále uplatňovala 5% sazba daně. Ostatní fondy by podléhaly standardnímu zdanění. Daňový řád Zásadní změnu představuje znovuzavedení možnosti individuálního prominutí penále, úroku z prodlení a úroku z posečkání. Prominutí se nebude týkat pokuty za opožděné podání daňového tvrzení. Základní podmínkou prominutí bude ve všech případech úhrada samotné daňové povinnosti. Při promíjení penále zohlední správce daně zejména míru součinnosti daňového subjektu v rámci postupu vedoucího k dodatečnému stanovení daně. Prominutí úroku z prodlení a úroku z posečkání by pak mělo záviset na tom, zda správce daně bude

4 považovat důvody a okolnosti vedoucí k opožděné úhradě daně za ospravedlnitelné. Zatím není zřejmé, zda k promíjení příslušenství daně vydá ministerstvo financí nebo Generální finanční ředitelství metodický pokyn vymezující případy, v nichž lze prominutí příslušenství přiznat. Dle navržených přechodných ustanovení by se prominutí mělo vztahovat pouze na příslušenství daně vzniklé po nabytí účinnosti novely. Návrh novely opustil dříve avizovaný záměr snížit sazbu úroku z vratitelného přeplatku a úroku z neoprávněného jednání správce daně, na které má daňový subjekt v určitých případech nárok. O dalším vývoji Vás budeme informovat. Lze předpokládat, že návrh ještě v průběhu projednávání ve Sněmovně dozná změn. Ladislav Malůšek, tel.: Eva Doložílková, tel.: Lenka Fialková, tel.: Ministerstvo financí navrhuje druhou sníženou sazbu DPH a další změny Ministerstvo financí předložilo do připomínkového řízení návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty. Jedná se již o druhý návrh novely, přičemž obsažené změny by měly z velké části nabýt účinnosti 1. ledna O prvním návrhu, který implementuje zejména požadavky evropské směrnice, jsme Vás již informovali v minulých číslech Finančních aktualit. Tento návrh již prošel prvním čtením ve sněmovně (číslo tisku 214). Mezi hlavní změny této novely patří: Zavedení druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty Návrh novely předpokládá zavedení druhé snížené sazby daně. Vedle současné patnáctiprocentní by tak v budoucnu mohla být aplikována rovněž sazba ve výši deseti procent. Tato druhá snížená sazba se má uplatnit v případě nenahraditelné dětské výživy, léků a knih, tak jak je uvedeno v příloze zákona. S ohledem na text směrnice nepřichází vláda s návrhem, aby některá ze snížených sazeb byla nově uplatňována i u dětských plen. Zavedení kontrolního výkazu Od 1. ledna 2016 by měl být dle návrhu zaveden tzv. kontrolní výkaz. Povinnost předkládat společně s daňovým přiznáním i kontrolní výkaz by se vztahovala na všechny plátce, pokud uskutečnili či přijali zdanitelné plnění v tuzemsku. Tuto povinnost by neměly osoby identifikované k dani a neplátci. V rámci výkazu by plátci měli uvádět detailní informace o přijatých či poskytnutých zdanitelných plněních (včetně záloh) podle jednotlivých daňových dokladů. Výkaz by nezahrnoval transakce, v jejichž rámci byl vydán pouze zjednodušený daňový doklad. Zároveň s tím má být zrušena povinnost předkládat správci daně některé další evidence, které jsou v souvislosti s režimem přenesené daňové povinnosti v současné době podávány společně s daňovým přiznáním (vztahuje se na investiční zlato, stavební práce, šrot apod.).

5 Změny v režimu přenesení daňové povinnosti v tuzemsku Návrh novely rozšiřuje uplatnění režimu přenesené daňové povinnosti na dodání vybrané nemovité věci, pokud se plátce rozhodne uplatnit daň podle 56 odst. 4 zákona o DPH. Zároveň se navrhují dvě možnosti, jak ze strany státu zavést dočasný režim přenesení daňové povinnosti. U vybraných plnění by bylo možné zavést režim přenesené daňové povinnosti nařízením vlády. Tak by tomu bylo například v případě dodání plynu a elektřiny obchodníkovi vymezenému v 7a odst. 2 zákona o DPH, dodání certifikátů plynu a elektřiny, poskytnutí telekomunikačních služeb, převodu povolenek na emise skleníkových plynů, dodání mobilních telefonů, zařízení s integrovanými obvody, dodání herních konzolí, tabletů a laptopů, dodání obilovin a technických plodin, včetně olejnatých semen a cukrové řepy, dodání surových či polozpracovaných kovů, včetně drahých kovů. Druhou možností by měl být tzv. mechanismus rychlé reakce. V tomto případě by se používání uvedeného režimu stanovilo nařízením vlády a omezilo na dobu maximálně devíti měsíců, a to u plnění, u nichž Evropská komise za účelem boje proti daňovým únikům potvrdila, že proti jejich použití při dodání konkrétního zboží nebo poskytnutí dané služby nemá námitky. Rozsah plnění, která by mohla být pokryta mechanismem rychlé reakce, není konkrétně stanoven a může být průběžně rozšiřován. Další změny Některé další změny reagují na nepřesnosti a nejasnosti, které vznikly implementací novely k 1. lednu 2014 zejména v oblasti nemovitostí. Lze očekávat že tato oblast bude v rámci připomínkového řízení dále komentována a dozná dalších změn. Výše obratu pro povinnou registraci se nebude snižovat Navrhuje se zrušit snížení výše obratu pro povinnou registraci plátce z 1 mil. Kč na 750 tis. Kč. Zároveň mají být zrušeny i body právní úpravy bezdlužnosti obsažené v zákoně č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa. O změnách návrhu v průběhu legislativního projednávání Vás budeme informovat. Petr Toman, tel.: Veronika Svobodová, tel.: Návrh novely zákona o investičních společnostech a investičních fondech Poslanecká sněmovna projednala v prvním čtení vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen ZISIF ), a některé další zákony týkající se kapitálového trhu. Původní návrh novely připravený v únoru 2014 doznal během připomínkového řízení několika zejména upřesňujících změn. Významná část souvisí s postavením obhospodařovatelů a administrátorů investičních fondů.

6 Obhospodařovatel nově nebude moci pověřit výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování toho, u koho může dojít ke střetu zájmů se společnými zájmy investorů fondu. Nepřihlíží se při tom k zájmům jednotlivých investorů, nýbrž k zájmům investorů dotčeného fondu jako celku, a to včetně investorů potenciálních. U fondů kolektivního investování se rozšiřuje možnost určení úplaty za obhospodařování i jiným způsobem než tomu bylo doposud, například kombinací výsledku hospodaření a podílu z průměrné hodnoty fondového kapitálu za účetní období. Návrh novely ZISIF dále upřesňuje, že obhospodařovatelem nesamosprávného fondu s právní osobností bude jeho statutární orgán (investiční společnost), nikoliv fond sám. V důsledku toho postačí, pokud bude požadavek na řídící a kontrolní systém splněn u investiční společnosti. K výkonu činnosti obhospodařování však v tomto případě nelze využít vnitřní zdroje investičního fondu, např. zaměstnance. Dle návrhu musí mít všechny podfondy jednoho investičního fondu jednoho obhospodařovatele. V případě výčtu činností administrátora došlo k terminologickým změnám, aby bylo zřejmé, za co nese administrátor odpovědnost. Administrátor tak například bude zodpovědný za poskytování právních služeb, a to i tehdy, bude-li je poskytovat prostřednictvím třetí osoby. Administrátor fondu, který je současně jeho obhospodařovatelem, bude moci oceňovat majetek a dluhy fondu za předpokladu, že zavedl odpovídající opatření k řízení střetů zájmů (tzv. čínské zdi). K odstranění pochybností se výslovně doplňuje možnost administrátora poskytovat vedle compliance i interní audit. Martin Kofroň, tel.: Iva Šteflová, tel.: Do daňové informační schránky lze vstupovat bez elektronického podpisu Novelou daňového řádu účinnou od 1. ledna 2014 bylo uzákoněno, že všem subjektům, které mají datovou schránku, zřídí finanční správa daňovou informační schránku, do níž nebudou subjekty muset vstupovat za pomoci elektronického podpisu. Namísto toho využijí přístupové údaje, které používají při vstupu do datové schránky. Nyní finanční správa oznámila, že správce daně z moci úřední daňovou informační schránku k 1. dubnu 2014 všem dotčeným subjektům zřídil a zprovoznil na daňovém portálu příslušnou funkcionalitu. Tu lze využít k níže uvedeným účelům: Podání datové zprávy přes portál EPO Nahlížení do osobního daňového účtu u správce daně a Vracení DPH v rámci EU. Ke vstupu do těchto aplikací již tedy není potřeba elektronický podpis. Subjekt se do nich může přihlásit prostřednictvím přihlašovacích údajů používaných pro datovou schránku. Obecně lze říci, že tuto možnost mají k dnešnímu datu více méně všechny právnické osoby, daňoví poradci, advokáti a fyzické osoby, které si zřídily datovou schránku na vlastní žádost. Má-li subjekt zájem této funkcionality využít, musí si podat elektronickou žádost o nahlížení do daňové informační schránky na portále finanční správy

7 Tuto žádost podepíše přístupovými údaji do datové schránky. Správce daně má pak 60 dnů na to, aby daňovou informační schránku zpřístupnil. Vzhledem k tomu, že účel datové schránky (v podstatě poštovní schránka ) a účel daňové informační schránky (účet a spis u správce daně) je zcela odlišný, vyvstává v této souvislosti řada otázek. Ty vyplývají z toho, že subjekt může mít více přístupových údajů do jedné datové schránky (například jednatel právnické osoby má pověřenou osobu, která má vlastní přístupové údaje), nebo jedna fyzická osoba má více datových schránek (daňový poradce profesní a privátní), zatímco z logiky věci bude mít jeden subjekt u správce daně jednu daňovou informační schránku. Není rovněž jisté, jak bude fungovat vstup do daňové informační schránky u subjektu zastupovaného daňovým poradcem. Na tyto otázky čekáme v nejbližší době odpověď ze strany finanční správy. Pokud byste potřebovali poradit s jakýmikoliv problémy týkajícími se zprovoznění daňové informační schránky, můžete se na nás obrátit. Petr Toman, tel.: Lenka Fialková, tel.: DOTACE A INVESTIČNÍ POBÍDKY Investiční pobídky a nová pravidla pro veřejnou podporu od 1. července 2014 Upozornění k investičním pobídkám Připomínáme, že o investiční pobídky pro projekty rozšíření nebo zavedení výroby, technologického centra nebo strategických služeb lze žádat i nadále na základě stávajícího znění zákona. Obecně platí, že žádost je nutné podat před zahájením prací na projektu. Na rozdíl od fondů EU se možnost podání žádosti neváže na konkrétní období. Nařízení o blokových výjimkách Od 1. července bude účinné nové nařízení Evropské komise obecné nařízení o blokových výjimkách (dále jen nařízení ) upravující pravidla pro veřejnou podporu. Oproti původním návrhům je toto nařízení méně restriktivní. Šance na získání investičních pobídek tedy zůstává pro významnou část investorů i po uvedeném datu. Podstatnou změnou je omezení míry veřejné podpory, kterou nařízení v případě velkých podniků snižuje z aktuálních až 40 % na 25 %. Investiční pobídky nebudou dostupné pro firmy, které v posledních dvou letech uzavřely podnik s podobnou činností v rámci EHP nebo podobný krok v následujících dvou letech plánují. Velké investiční projekty s náklady převyšujícími 100 mil. EUR by i nadále měly podléhat individuálnímu schválení Evropskou komisí; u menších projektů probíhá schvalování na úrovni českých institucí.

8 Výše uvedená pravidla platí pro všechny projekty, jimž budou investiční pobídky uděleny po 1. červenci Připravovaná novela zákona o investičních pobídkách V souvislosti s nařízením připravuje ministerstvo průmyslu a obchodu novelu zákona o investičních pobídkách, jejímž cílem je, aby byly investiční pobídky i přes sníženou míru podpory pro investory atraktivní. Stávající návrh obsahuje například následující změny: U strategických investičních akcí by se měla zvýšit hmotná podpora v peněžních prostředcích na pořízení dlouhodobého majetku z 5 % na 10 až 12,5 % z hodnoty pořízeného majetku. Expandující společnosti budou nově uplatňovat výhodnější srovnávací základnu (daňové povinnosti), a to nejnižší základnu z předcházejících tří období. Tím bude nahrazeno současné pravidlo, které stanovilo srovnávací základnu na úroveň vyšší ze dvou předcházejících období. Rozšíření území, na kterém bude možné poskytovat hmotnou podporu (dotaci) na vytváření pracovních míst a rekvalifikaci. Navýšení hmotné podpory na vytváření pracovních míst ve vybraných lokalitách až na Kč za každé vytvořené pracovní místo. Zavedení nového typu pobídky ve formě osvobození od daně z nemovitých věcí v relevantních případech. Snížení limitů pro minimální počet nově vytvořených míst v případě technologických center. Požadavek na vytvoření minimálně 20 nových pracovních míst pro investiční projekty ve výrobě. Za určitých předpokladů umožnění fúze společnosti, která čerpala investiční pobídky. Snížení sankcí za nesprávné nastavení převodních cen. Schválení novely zákona o investičních pobídkách se předpokládá na konci roku Většina změn bude platit pouze pro žádosti podané po účinnosti novely. Nebudou se tedy vztahovat na projekty, u nichž bude žádost podána před nabytím účinnosti novely. Některé procesní změny by se však měly dotknout i stávajících příjemců investičních pobídek. Fondy EU V současnosti se rovněž připravují nové operační programy poskytující podporu ve formě dotací na vybrané aktivity. V předchozím programovém období se jednalo např. o operační program Podnikání a inovace, na jehož základě bylo možné čerpat podporu v rámci jednotlivých programů Inovace, Potenciál, ICT a strategické služby, Eko-energie a další. Dotace z nových programů by měly být určeny opět i pro velké podniky. Vyhlášení prvních výzev se předpokládá nejdříve na přelomu roku 2014 a O plánovaném vyhlašování výzev a novelizaci zákona o investičních pobídkách Vás budeme i nadále pravidelně informovat. Tomáš Kroupa, tel.: Karin Osinová, tel.:

9 Rozhodnutí správců daně Irska, Nizozemí a Lucemburska pod drobnohledem Evropské komise Evropská komise zahájila hloubkové šetření, zda rozhodnutí vydané správci daně Irska, Nizozemí a Lucemburska ve věci stanovení daňové povinnosti pro některé nadnárodní společnosti neodporují pravidlům EU o státní podpoře. Impulsem pro vyšetřování byly zprávy médií o údajném využívání rozhodnutí správců daně některými společnostmi za účelem získání významných daňových úlev (týká se např. společností Apple a Starbucks). Dle Evropské komise nejsou problematická rozhodnutí správců daně jako taková, neboť posláním těchto rozhodnutí je poskytnout daňovému poplatníkovi určitou jistotu vzhledem k jeho daňové povinnosti či interpretaci zákonů. Nicméně Evropská komise dodává, že některá rozhodnutí správců daně mohou obsahovat jistou formu státní podpory, pokud udělují selektivní výhodu určité společnosti či skupině společností, a spadají tak pod pravidla EU o státní podpoře. Podle Smlouvy o fungování Evropské unie je podpora, která narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňuje určité podniky nebo určitá odvětví výroby, neslučitelná s vnitřním trhem EU. Nový úhel pohledu Evropské komise lze do jisté míry považovat za překvapující. Jedním z možných nepřímých dopadů obdobných šetření může být zvýšená neochota správců daně vydávat posouzení v daňových otázkách a následně i větší nejistota daňového poplatníka. Celou oficiální zprávu Evropské komise v originálním znění naleznete na následujícím odkazu: Daniel Szmaragowski, tel.: Jan Kiss, tel.: Evropská komise vydala sdělení k převodním cenám EU a OECD Evropská komise vydala sdělení shrnující výsledky pracovní skupiny pro převodní ceny, tzv. Společného fóra EU pro převodní ceny (EU Joint Transfer Pricing Forum, dále jen JTPF ), za období od července 2012 do ledna Hlavními výstupy této expertní skupiny byla doporučení ke třem oblastem: sekundárním úpravám, řízení rizik převodních cen a vyrovnávacím platbám (tj. úpravám cen po konci roku). Sekundární úpravy zahrnují situace, kdy je z důvodu prvotní úpravy převodních cen zdaněna i sekundární transakce, např. překlasifikace úpravy převodních cen na skrytou výplatu zisku. Výsledkem pak může být dodatečně doměřená srážková daň a s ní související penále a úrok z prodlení. Evropská komise ve svém doporučení navrhla omezit dodatečné zdanění u těchto sekundárních transakcí, zejména pokud se jedná o transakce v rámci EU. Doporučení k řízení rizik v oblasti převodních cen obsahuje především rady, jak efektivně provést kontrolu převodních cen z pohledu správce daně. Zpráva zdůrazňuje možnost využít dostupné

10 alternativní nástroje, jako je výměna informací mezi členskými státy či jako jsou koordinované kontroly správců daně z různých států a mechanismy pro řešení sporů (arbitrážní úmluva). V této souvislosti jsme zaznamenali, že česká finanční správa rozšiřuje metodické postupy pro identifikaci rizikových transakcí z hlediska převodních cen. Na příští rok dále připravuje novou přílohu k daňovému přiznání, v níž by poplatníci měli kvantifikovat vybrané transakce s jednotlivými podniky ve skupině. Vyrovnávací platby jednorázově upravují původně fakturované převodní ceny v průběhu zdaňovacího období za účelem dosažení tržně obvyklého výsledku za období jako celek. Doporučení pracovní skupiny JTPF specifikuje podmínky, za kterých by členské státy měly tyto vyrovnávací platby akceptovat. Doporučení Evropské komise není závazným předpisem. Proto pracovní skupina JTPF monitoruje, zda a jakým způsobem jsou doporučení v jednotlivých členských státech implementována, aby tak zajistila bezbariérové fungování vnitřního trhu EU. Více informací naleznete na následujícím odkazu: Daniel Szmaragowski, tel.: Tomáš Drašar, tel.: JUDIKATURA Nejvyšší správní soud: význam účetnictví pro stanovení daně nelze bagatelizovat V nedávné době byl publikován rozsudek, v němž se Nejvyšší správní soud (NSS) vyjádřil k významu účetnictví jakožto důkazního prostředku pro stanovení daně z příjmů. Toto rozhodnutí (č. j. 9 Afs 26/ ze dne 22. května 2014) se týkalo sporu, jehož předmětem bylo určení okamžiku uhrazení smluvní pokuty. Fakturu na smluvní pokutu vystavil dodavatel v prosinci Podle související smluvní dokumentace měly být na úhradu smluvní pokuty přednostně použity platby provedené společností za období předcházející vyúčtování této smluvní pokuty s tím, že smluvní pokuta bude v takovém případě považována za uhrazenou v den následující po vystavení faktury na smluvní pokutu. Společnost však ve svém účetnictví k 31. prosinci 2006 evidovala fakturu na smluvní pokutu v rozporu se smluvním ujednáním s dodavatelem jako neuhrazenou a zaúčtovala k ní nerealizovaný kurzový rozdíl. V roce 2007 pak vystavila výdajové pokladní doklady na úhradu faktury a obdržela konfirmace dodavatele o přijetí plateb na úhradu faktury. Až v průběhu daňové kontroly v roce 2009 pak předložila potvrzení dodavatele, že předmětná smluvní pokuta byla v souladu se smluvním ujednáním uhrazena v prosinci Podle názoru orgánů finanční správy byla smluvní pokuta uhrazena až v roce 2007, a předmětný výdaj byl tudíž za zdaňovací období roku 2006 posouzen jako daňově neuznatelný. Společnost v následném soudním sporu argumentovala, že správce daně nedostatečně hodnotil smluvní ujednání týkající se úhrady smluvní pokuty a potvrzení o úhradě smluvní pokuty v roce 2006

11 vydané dodavatelem. NSS se s tímto argumentem neztotožnil. Podle názoru soudu byly v rámci daňového řízení předloženy rozporuplné důkazní prostředky, přičemž důkazní hodnota potvrzení dodavatele z roku 2009 o úhradě smluvní pokuty v roce 2006 je vzhledem k časovému odstupu a rozporu s dříve vydanými konfirmaceni oslabena. Orgány finanční správy podle soudu dostatečně odůvodnily, proč v daném případě vycházely z toho, jak společnost o úhradě smluvní pokuty účtovala. V této souvislosti NSS zdůraznil, že nelze bagatelizovat význam účetnictví pro stanovení daně, neboť se jedná o jeden z primárních důkazních prostředků. Doposud jsme se setkávali spíše s tím, že správci daně i správní soudy v případech rozporu mezi smluvním ujednáním a způsobem zaúčtování stavěli své závěry spíše na právním posouzení smluvních vztahů, přičemž nesprávné účetní zachycení určité operace bylo zpravidla podružné. Uvedená judikatura však potvrzuje důležitost správného účetního zachycení jednotlivých transakcí. Pokud účetní zachycení neodpovídá smluvní dokumentaci, může tato skutečnost významně zkomplikovat důkazní pozici poplatníků. Nelze přitom spoléhat na to, že v rámci daňového a případného soudního řízení bude ke smluvním ujednáním nezohledněným v účetnictví odpovídajícím způsobem přihlédnuto. Proto je vhodné věnovat způsobu účtování o významných transakcích zvýšenou pozornost. Alena Švecová, tel.: Eva Doložílková, tel.: Česká daňová legislativa v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly je v rozporu s právem EU V minulých měsících tohoto roku jsme Vás informovali o žádosti Nejvyššího správního soudu podané k Soudnímu dvoru EU (SDEU) o zodpovězení předběžné otázky, zda je úprava českého daňového práva v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly v souladu se základními svobodami vnitřního trhu EU, zejména se svobodou volného pohybu služeb a sekundárně též volného pohybu pracovníků. Jedná se o situaci, kdy česká daňová legislativa zachází rozdílně s českými a zahraničními agenturami práce. Pronajímá-li si česká společnost pracovníky od zahraniční agentury, má povinnost odvádět za ně zálohy na daň z příjmů fyzických osob. Ovšem v případě, kdy si pronajímá pracovníky od české agentury práce, tuto povinnost nemá a odvody za pracovníky provádí agentura práce sama. Soudní dvůr EU minulý měsíc rozhodl, že česká právní úprava mezinárodního pronájmu pracovní síly brání svobodě volného pohybu služeb, resp. může diskriminovat zahraniční agentury práce. Daňová legislativa stanovující českým společnostem povinnost srážet zálohy na daň z příjmů za pracovníky pronajaté zahraničními agenturami práce, které v České republice vyvíjejí činnost prostřednictvím své pobočky, je tedy dle rozhodnutí SDEU v rozporu se svobodou volného pohybu služeb. SDEU připustil, že v případech naléhavého společenského zájmu povoluje unijní právo členským státům, aby uplatňovaly určitá omezení volného pohybu služeb. Nicméně konstatoval, že v tomto případě není omezení opodstatněné. Zástupce Ministerstva financí ČR reagoval na rozsudek v tom smyslu, že jej ministerstvo musí ještě důkladně prostudovat. Nicméně nevyloučil, že bude příslušný daňový zákon pozměněn. O dalším vývoji v oblasti mezinárodního pronájmu pracovní síly Vás proto budeme i nadále informovat.

12 Iva Krákorová, tel.: Mária Marhefková, tel.: Návrh novely zákona o DPH v druhom čítaní SLOVENSKO Návrh novely zákona o DPH posunul parlament v máji 2014 do druhého čítania. Uvádzame nasledovné zmeny, ktoré by mala priniesť nepriama novelizácia Daňového poriadku a zákonov o spotrebných daniach zahrnutá v návrhu novely zákona o DPH. Čiastkový protokol Podľa súčasného znenia zákona o DPH, ak daňový úrad v lehote na vrátenie nadmerného odpočtu začne daňovú kontrolu, vráti nadmerný odpočet do desiatich dní od skončenia daňovej kontroly, a to vo výške zistenej daňovým úradom. V záujme zabezpečenia vyššej flexibility pri vrátení nadmerného odpočtu sa navrhuje, aby správca dane mal možnosť počas daňovej kontroly vyhotoviť tzv. čiastkový protokol, na základe ktorého by vrátil preverenú časť nadmerného odpočtu ešte pred ukončením daňovej kontroly. Inštitút čiastkového protokolu by sa mal zaviesť na základe nepriamej novely Daňového poriadku s predpokladanou účinnosťou od 1. januára Doručením čiastkového protokolu nebude daňová kontrola ukončená. Po skončení daňovej kontroly sa vráti rozdiel medzi nadmerným odpočtom vo výške zistenej daňovým úradom a časťou nadmerného odpočtu vráteného na základe čiastkového protokolu. Čiastkový protokol nebude môcť správca dane vyhotoviť, ak kontrolovaný daňový subjekt bude zverejnený v zozname tzv. nespoľahlivých platiteľov dane alebo sa daňová kontrola bude vykonávať na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní. Obdobie zverejnenia platiteľa dane v zozname nespoľahlivých subjektov Podľa súčasného znenia Daňového poriadku Finančné riaditeľstvo SR vymaže platiteľa DPH zo zoznamu nespoľahlivých subjektov, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v tomto zozname zverejnený a súčasne v období 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neporušil svoje povinnosti. Obdobie tohto časového testu sa navrhuje s účinnosťou od 1. januára 2015 skrátiť z 12 mesiacov na 6 mesiacov. Elvíra Ungerová, tel.:

PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku.

PS: Pokud byste rádi něco napínavého na čtení přes svátky, nabízím svázaný výtisk návrhu zákona o prokazování původu majetku. prosinec 2014 Úvodní slovo Radka Halíčka Vážení čtenáři, blíží se Vánoce, čas dárků. A nadělovat se bude i v daních. Určitě nepřehlédnete rozšíření daňového přiznání, v němž se budou uvádět všechny transakce

Více

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři,

listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, listopad 2014 Úvodní slovo Petra Tomana Vážení čtenáři, konec roku je obvykle ve znamení daňových změn, zdá se, že ani letošní nebude výjimkou. Publikace některých novel ve Sbírce zákonů proběhne zcela

Více

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI)

Novinky v oblasti dotací z operačního programu Podnikání a Inovace (OPPI) Duben 2011 Vítám Vás v dubnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministr financí představil

Více

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300

Daňovou reformu bude nyní projednávat Senát GFŘ publikovalo novelizovaný pokyn D-300 prosinec 2011 V prosincovém vydání Finančních aktualit patří k nejdůležitějším informacím aktuální stav daňové reformy a novel zákonů souvisejících se zavedením Jednotného inkasního místa a dále změny,

Více

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát.

Myslím, že si zasloužíte vědět, proč bude od 1. ledna 2014 tolik věcí jinak. A taky k čemu to vlastně je a kolik Vás to bude stát. únor 2013 Vážení čtenáři, minulý týden vznesl v tisku známý podnikatel a filantrop Václav Dejčmar otázku, jaká ekonomická teorie aktuálně řídí kroky vlády. Stejnou otázku je možné položit ve vztahu k legislativní

Více

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU

Definice skutečného vlastníka příjmů SLOVENSKO Zdanenie nepeňažných príjmov poskytnutých zamestnancom a ich rodinným príslušníkom JEDNOU VĚTOU Červen 2011 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

březen 2015 Vážení čtenáři,

březen 2015 Vážení čtenáři, březen 2015 Vážení čtenáři, je to již rok a půl, co OECD přišla s iniciativou BEPS. V tomto čísle Finančních aktualit přinášíme krátké komentáře k dalším pracovním výstupům publikovaným v rámci BEPS. Poprvé

Více

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení

Poskytnutí služeb zahraničním osobám s registrací k DPH v České republice Nejvyšší správní soud: postavení prokuristy v daňovém řízení Září 2010 Vítám Vás v zářijovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika, zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V tomto čísle přinášíme

Více

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel,

říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, říjen 2013 Vážení pasažéři ve vlaku (vleku) daňových novel, taženi lokomotivou ministerstva financí se jako každý rok řítíme do propasti zcela nového daňového režimu, přičemž název cílové stanice bude

Více

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa

Plán vlády: od roku 2013 výběr daní a pojistného prostřednictvím jednoho místa Červenec 2011 Vítáme Vás v červencovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Ministerstvo financí

Více

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační.

Ústavní soud rozhodl v otázce nemožnosti uplatnění slevy na dani u penzistů a dal za pravdu těm, kteří považovali toto ustanovení za diskriminační. září 2014 Úvodní slovo Jana Bartyzalové Vážení čtenáři, léto je nenávratně pryč a je třeba se těšit na babí léto a užít si podzim plný barev. V zářijových aktualitách Vám přinášíme koktejl informací z

Více

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi.

Věříme, že Vám i toto vydání Finančních aktualit přinese podnětné informace, které využijete v praxi. Květen 2010 Vítám Vás v květnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Tentokrát přinášíme

Více

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona

Právo věřitelů popírat pohledávky v insolvenčním řízení Novela devizového zákona Únor 2011 Vítám Vás v únorovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Senát vrátil návrh novely

Více

květen 2014 Vážení čtenáři,

květen 2014 Vážení čtenáři, květen 2014 Vážení čtenáři, jak jsme psali v minulém vydání Finančních aktualit, ministerstvo financí připravuje návrh novel některých daňových zákonů, především zákona o daních z příjmů, a to s účinností

Více

srpen 2012 Vážení čtenáři,

srpen 2012 Vážení čtenáři, srpen 2012 Vážení čtenáři, jako obvykle bychom Vás rádi informovali o pozitivních změnách v daňové legislativě a nových vzrušujících zážitcích z oblasti zdanění vůbec. Tentokrát Vás ale i přes naši velkou

Více

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011

Informace ministerstva financí ke změnám ve stavebním spoření od 1. ledna 2011 Leden 2011 Vítám Vás v lednovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Začátkem roku 2011 nastala

Více

únor 2015 Vážení čtenáři,

únor 2015 Vážení čtenáři, únor 2015 Vážení čtenáři, řada z Vás se po vánočních svátcích ponořila do zpracování účetních závěrek a leden je nenávratně pryč. Naštěstí napadl sníh a my můžeme s dětmi oslavit pololetní vysvědčení zimními

Více

duben 2014 Vážení přátelé,

duben 2014 Vážení přátelé, duben 2014 Vážení přátelé, v polovině března představil ministr financí opatření, která plánuje v daňové oblasti na období let 2015 a 2016. Klíčovým bodem je dle našeho názoru sdělení, že nebude spuštěn

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu

Projednávání vládních návrhů zákonů, jejichž cílem jsou úsporná opatření ve státním rozpočtu Listopad 2010 Vítám Vás v listopadovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. Na říjnové schůzi

Více

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat.

Projednávání v Poslanecké sněmovně a další legislativní vývoj pro Vás budeme nadále sledovat. květen 2013 Vážení čtenáři, v dubnu předložila vláda Poslanecké sněmovně dlouho diskutované rekodifikační novely daňových zákonů (předpis se dotýká více než čtyřiceti daňových a souvisejících zákonů).

Více

DAŇOVÉ NOVINKY PRÁVNÍ NOVINKY MEZINÁRODNÍ OKÉNKO Z JUDIKATURY. Sledujte nás

DAŇOVÉ NOVINKY PRÁVNÍ NOVINKY MEZINÁRODNÍ OKÉNKO Z JUDIKATURY. Sledujte nás Daňové a právní 07 aktuality 1 Úvodní slovo Patricka Leonarda Vážení čtenáři, nastává období, kdy si daňoví poradci mohou konečně vydechnout poté, co splnili nelehký úkol: připravit do 1. července daňová

Více

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly.

Přeji všem osobám a firmám, které byly letošními povodněmi postiženy, aby se s následky povodní brzy vyrovnaly. červen 2013 Vážení čtenáři, česká ekonomika zažívá bohužel již šest čtvrtletí v řadě recesi, která je nejdelší za dobu existence České republiky, ačkoli hospodářství okolních zemí mírně roste. Řada podnikatelů

Více

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska.

Aktuální trend snahy o zvýšení příjmů státních rozpočtů je pak patrný i v příspěvku ze Slovenska. říjen 2012 Vážení čtenáři, vítejte na stránkách prvního poprázdninového vydání Finančních aktualit. Na půdě Sněmovny se v září opět rozhořel boj ohledně schválení vládních návrhů úsporných opatření s plánovanou

Více

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011

HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 HORIZONTY Čtvrtletník pro top management / Duben 2011 Jan Žůrek: Existuje vůbec optimální daňový systém? Dále v tomto vydání: Základ daně z příjmů právnických osob Návrh směrnice právě předložen Novinky

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část IV. Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

Důvodová zpráva. I. Obecná část

Důvodová zpráva. I. Obecná část Důvodová zpráva I. Obecná část 1. Zhodnocení platného právního stavu Daňová soustava v České republice se skládá z daní (v užším slova smyslu), které jsou upraveny následujícími zákony: Daně: Přímé daně:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU

Návrh Komise EU na zjednodušení elektronické fakturace od roku 2013 JEDNOU VĚTOU Červen 2010 Vítám Vás v červnovém vydání Finančních aktualit, měsíčníku společnosti KPMG Česká republika zaměřeného na novinky v českých i evropských daňových a účetních předpisech. V nedávné době postihla

Více