Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR"

Transkript

1 Vnitřní předpis 3/2013 Centra sportu Asociace školních sportovních klubů ČR Schváleno VV AŠSK ČR (jednotlivé články předpisu podléhají Stanovám AŠSK ČR, schválených XV. sněmem a platnému Organizačnímu řádu AŠSK ČR) s účinností od: 26.června 2013 Čl. I. Vznik Centra sportu při školním sportovním klubu AŠSK ČR 1. Centrum sportu (CS) vzniká při školním sportovním klubu (ŠSK) na školském zařízení v ČR. Centra sportu nabízí podmínky pro pravidelné pohybové aktivity žákům z územně si blízkých škol, které nemají pro sportovní činnost materiální nebo personální podmínky. 2. Přihlášky do projektu Centra sportu se předkládají Výkonnému výboru AŠSK ČR prostřednictvím Komise centra sportu, která doporučuje zařazení ŠSK do projektu CS. Členové komise jsou jmenováni výkonným výborem. Přihláška musí být doručena na sekretariát AŠSK ČR od ledna do 5. června kalendářního roku. Přihláška musí být vyplněna ve všech bodech a doplněna fotodokumentací sportovišť, na kterých bude probíhat činnost CS. Přihláška ŠSK do projektu CS je přílohou č. 1 toto vnitřního předpisu. 3. Žádost o zařazení do projektu CS mohou podávat ŠSK, které jsou členy AŠSK ČR nejméně 3 roky, výjimku lze udělit pouze v případě doporučení příslušné okresní rady. 4. Žádost o opětovné zařazení do projektu CS mohou podávat CS, která již byla finančně podporována AŠSK ČR a bez finanční podpory z centra AŠSK ČR byla činnost CS vyvíjena nepřetržitě posledních 5 let, což dokládají odevzdáním Aktualizace údajů centra sportu ve školním roce. Aktualizace údajů - příloha č Výkonný výbor na svém zasedání v červnu daného roku, na základě doporučení Komise CS, rozhodne o ustanovení CS na ŠSK, aby CS mohla být finančně podporována od nového školního roku. O počtu ŠSK, která budou zařazena do projektu CS v daném roce rozhoduje výkonný výbor na základě schváleného rozpočtu AŠSK ČR. 6. CS jsou finančně podporována obvykle po období tří let, o výši dotace rozhoduje výkonný výbor v souladu s rozpočtem AŠSK ČR. 1

2 Čl. II. Povinnosti Centra sportu s vlastním IČ, kterým jsou přidělovány finančními prostředky AŠSK ČR Ustanovené Centrum sportu při ŠSK může být samostatně hospodařícím subjektem AŠSK ČR, pouze pokud má zřízeno IČ(má vlastní právní subjektivitu). Předseda ŠSK při CS, které má vlastní IČ zodpovídá a plní tyto povinnosti vůči VV AŠSK ČR: 1. Předloží na sekretariát AŠSK ČR doklad o přidělení vlastního IČ centru sportu. 2. Dbá dodržování platných vnitřních předpisů AŠSK ČR, dodržování zákona o účetnictví, zákoníku práce, zákona o daních z příjmu a dále platných právních norem. 3. Zodpovídá za vedení evidence členů CS, včetně evidence členů ze spádových škol, které se projektu zúčastňují. 4. Zodpovídá za vybírání a evidenci členských příspěvků a to nejméně 100,-Kč/ člen CS za školní rok a to v období přidělování dotací z centra. Členské, případně také klubové příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu a je ve výlučné pravomoci výboru CS, jak s nimi naloží. Členské a klubové příspěvky nemusí být užity v kalendářním roce, ve kterém byly vybrány. 5. Zodpovídá za založení a vedení bankovního účtu ŠSK, zaslání fotokopie smlouvy ŠSK s bankovní institucí na sekretariát AŠSK ČR, aby přidělené dotace CS mohly být na tento účet převedeny sekretariátem AŠSK ČR. 6. Je povinen předložit sekretariátu AŠSK ČR podepsanou hmotnou odpovědnost. 7. Je povinen předložit sekretariátu AŠSK ČR podpisový vzor členů výboru Centra sportu. 8. Zodpovídá za účelné čerpání finančních prostředků, umožňujících činnost CS (státní, dotace, nestátní prostředky). 9. Zodpovídá za vyúčtování státních dotací Centra sportu v daných termínech hlavní účetní AŠSK ČR v předepsané formě, za používání účetního programu AŠSK ČR 6k. Přidělené státní dotace AŠSK ČR bude účtovat v zakázce A Předkládá pracovníkovi zodpovědnému za projekt Center sportu spolu s vyúčtováním dotací na sekretariát AŠSK ČR fotokopie všech účetních dokladů. 11. Zodpovídá za vedení evidence a provádění inventarizace majetku podle pravidel uvedených v platném vnitřním předpisu Zásady hospodaření, bod E. Majetek. 12. Zodpovídá za zaslání Aktualizace činnosti. na sekretariát AŠSK ČR v daných termínech. Pro CS s podporou je zaslání aktualizace povinné. 2

3 13. Předepsaným způsobem dále CS každoročně zasílá hlášenku ŠSK (s heslem) sekretariátu AŠSK ČR 14. Zástupce CS se pravidelně zúčastňuje seminářů Center sportu, které pořádá sekretariát AŠSK ČR. 15. V případě změny předsedy ŠSK při CS je povinnost doložit: 1. zápis o předání funkce, 2. provést mimořádnou fyzickou inventarizaci majetku, doložit zápisem 3. provést mimořádnou účetní závěrku, doložit zápisem 4. provést zápis o předání majetku, 5. předložit na sekretariát AŠSK ČR podepsanou hmotnou novým předsedou ŠSK 6. předložit nový podpisový vzor CS Administrativní úkony je nutné provést v co nejkratším termínu po uskutečněné volbě předsedy ŠSK. Pokud se tak nestane a změna na pozici předsedy ŠSK nebude sekretariátu AŠSK ČR oznámena, bude toto důvodem pro nepřidělení následné dotace. 16. Na základě porušení povinností a zodpovědností předsedy nebo jeho zástupce centra sportu vůči VV AŠSK ČR může tento orgán rozhodnout o odejmutí dotací a může učinit další rozhodnutí vůči CS. 17. V případě zániku centra sportu veškerý majetek je fyzicky předán vyššímu článku organizační struktury AŠSK ČR (okresní radě), který rozhodne o jeho dalším užití. Čl. III. Kompetence Centra sportu při ŠSK AŠSK ČR 1. CS zajišťuje sportovní a pohybové aktivity v rozsahu své působnosti. 2. Přidělením IČ centru sportu je CS samostatně hospodařícím subjektem. 3. Předseda ŠSK při CS spolu s dalšími pověřenými osobami mají podpisové právo v rámci vlastní činnosti a to v rozsahu, stanoveném výborem CS. 4. Prezident AŠSK ČR vydává Pověření předsedům školního sportovního klubu při centru sportu k úkonům, jež jsou v jeho působnosti. Založení, disponování a zrušení bankovního účtu CS Podpisováním dohod o provedení práce Podpisováním cestovních příkazů a smluv uzavíraných dle 51 Občanského zákoníku mezi AŠSK ČR a účastníky její činnosti za účelem vyplácení cestovních náhrad. Podpisováním smluv uzavíraných na podporu činnosti AŠSK ČR. Jednání s orgány státní správy a místní samosprávy. 3

4 Čl. lv. Centrum sportu bez vlastního IČ, kterým jsou přidělovány finančními prostředky prostřednictvím příslušné okresní rady AŠSK ČR Školní sportovní klub, který bude zařazen do projektu Centra sportu a nebude mít zájem o přidělení vlastního IČ a na základě souhlasu příslušné okresní rady bude Centrum sportu nadále fungovat jako organizační jednotka okresní rady, musí v tomto případě předseda příslušné okresní rady převzít zodpovědnost za činnost centra sportu vůči VV AŠSK ČR jako dosud. Čerpání a účtování přidělených dotací centra sportu probíhá prostřednictvím příslušné okresní rady, která vůči CS dodržuje platný vnitřní předpis Zásady hospodaření. Povinnosti výboru CS: 1. Zodpovídá za vedení evidence členů CS, včetně evidence členů ze spádových škol, které se projektu zúčastňují. 2. Zodpovídá za vybírání a evidenci členských příspěvků a to nejméně 100,-Kč/ člen CS za školní rok a to v období přidělování dotací z centra. Členské, případně také klubové příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmu a je ve výlučné pravomoci výboru CS, jak s nimi naloží. 3. Členské příspěvky centra sportu musí projít účetnictvím příslušné okresní rady. Po té budou předány zpět CS. 4. Majetek zakoupený pro činnost CS z dotací AŠSK ČR 1. Veškeré sportovní vybavení zakoupené z dotace pro centrum sportu je majetkem příslušné okresní rady AŠSK ČR. CS má zakoupený majetek v zápůjčce OR. Sportovní materiál pořízený z dotací CS musí být demontovatelný. Při pořizování sportovního materiálu musí být vždy příjemcem a plátcem faktur příslušná okresní rada AŠSK ČR. 2. Při ukončení finanční podpory centra sportu ze strany AŠSK ČR a pokračuje-li CS v činnosti, majetek nadále zůstává v zápůjčce ŠSK při němž je CS provozováno. Je-li činnost CS ukončena, musí být majetek vrácen příslušné OR. Čl. V. Využití přidělených dotací AŠSK ČR na činnost center sportu 1. nákup sportovního materiálu pro pravidelnou činnost (ve sportech uvedených v projektu) 70% - 100% 2. odměny vedoucím kroužků až 30% 3. nájmy sportovních zařízení až 30% 4. ostatní výdaje podle platných předpisů AŠSK ČR Zásady hospodaření Vnitřní předpis 4

5 Čl. VI. Bezpečnost a ochrana zdraví dětí, žáků a studentů při činnosti Centra sportu Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Činnost Centra sportu, které bylo ustanoveno při příslušné škole, nebo školském zařízení podléhá platnému vnitřnímu předpisu o bezpečnosti a ochraně zdraví dětí, žáků a studentů příslušné školy, nebo školského zařízení. Čl. VII. Různé 1. Platby vyšších částek : Při nákupu sportovního materiálu, jehož cena je vyšší než ,- Kč musí být prodejcem vystavena faktura, nelze použít účtenku jako daňový doklad. 1. Opravy majetku: Dotace lze použít pouze na opravy majetku v evidenci CS nebo opravu majetku v evidenci příslušné okresní rady. 2. Centrum sportu má možnost podat na příslušnou krajskou radu žádost o přidělení investičního majetku do dlouhodobé zápůjčky. O přidělení rozhoduje VV AŠSK ČR na základě přidělení státních dotací na nákup investic. 3. Dohody o provedení práce - odměny vedoucím kroužků 300 hod./rok Při proplácení dohod o provedení práce pro vedoucí kroužků CS je povinností odvádět 15% srážkovou daň příslušnému Finančnímu úřadu do 5.000,-/měsíc, dále také 15% zálohou daň při výplatě vyšší než 5.000,- do ,-. Částky nad ,- měsíčně nelze proplácet. Dohody uzavírá za zaměstnavatele předseda CS (při zřízení vlastního IČ), nebo předseda příslušné okresní rady. 4. Dohoda o pracovní činnosti Nelze uzavírat. Z dohody o pracovní činnosti se odvádí zdravotní a sociální pojištění. 5. Pojištění žáků při činnosti Centra sportu Doporučujeme, aby žáci, studenti měli uzavřeno individuální pojištění (úraz, odpovědnost). Úraz žáka je také možno řešit z pojistky kmenové školy. Odpovědnost za škody způsobené při činnosti CS lze řešit z pojistky AŠSK ČR (sekretariát Praha). Poznámky: K výkladu předpisu je oprávněna osoba, která má v kompetenci projekt center sportu a generální sekretář AŠSK ČR. Ruší se Vnitřní předpis 1/2010 Centra sportu, schválený VV AŠSK ČR

6 6

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem

Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 15/2013 Poskytování dotací v rámci programů vyhlášených městem Dvůr Králové nad Labem Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento předpis upravuje způsob poskytování

Více

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007

Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti sportu pro rok 2007 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Č. j.: 26 667/2006-50 V Praze dne 12. prosince 2006 Zveřejnění vzorů rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky v oblasti

Více

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR

PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3 http://osz.cmkos.cz E-mail: osz_cr@cmkos.cz PROVÁDĚCÍ POKYNY KE STANOVÁM OS ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE ČR Obsah: Prováděcí pokyn k čl. 16 stanov OS včetně příloh 1-8

Více

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle

Pro účely těchto pravidel a podmínek: a) žadatelem o dotaci se rozumí poskytovatel sociálních služeb, registrovaný podle Pravidla a podmínky pro poskytnutí dotace hlavního města Prahy v sociální oblasti pro rok 2010 prostřednictvím Městské části Praha 16 V. Program Podpora městských částí v sociální oblasti Městská část

Více

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s.

pro činnost Základní odborové organizace České rafinerské a.s. pro činnost Schváleno na konferenci dne 6. dubna 2011 v Litvínově. O B S A H 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 1 2 NÁZEV A SÍDLO ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE... 1 3 PRÁVNÍ POSTAVENÍ ZOO ČER... 2 4 VZNIK ZÁKLADNÍ

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR)

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) ZÁSADY HOSPODAŘENÍ ZO (MO) ČMOS PHCR (PO VII. SJEZDU ČMOS PHCR) Finanční zdroje Činnost základních organizací je zabezpečována z těchto zdrojů: a) z odborových členských příspěvků b) z peněžních darů a

Více

Pracovně právní vztahy

Pracovně právní vztahy Pracovně právní vztahy - vznik a skončení pracovního poměru č. 08/2014 Domov mládeže a školní jídelna Pardubice Rožkova 331 530 02 Pardubice IČ 48161071 Č. j. DM-020/745/2014 Originál: Sekretariát Elektronická

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009

Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 Hospodaření základních organizací, daně a účetnictví v roce 2009 1. Základní principy... 2 2. Zdroje finančních prostředků... 2 Členské příspěvky... 2 Příjem z kapitálového majetku - úroků... 3 Příjem

Více

Metodický pokyn. v roce 2006

Metodický pokyn. v roce 2006 Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Č.j.: 33 391/2005-50 Metodický pokyn pro hospodaření s neinvestičními dotacemi ze státního rozpočtu České republiky v nestátních neziskových organizacích v oblasti

Více

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád

Česká asociace telekomunikací. Organizační řád Česká asociace telekomunikací Organizační řád Organizační řád byl projednán a schválen Valnou hromadou ČAT dne 17.4.2004 Čl. 1 - Účel Organizačního řádu ČAT 1) Účelem tohoto řádu je stanovit základní organizační

Více

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4

RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 MĚSTSKÁ ČÁST PRA H A 4 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 usnesení 6. zasedání ze dne 18.2.2009 číslo 6R-140/2009 k vyhlášení dotace městské části Praha 4 z rozpočtu hlavního města Prahy na poskytování vybraných

Více

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČL. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Tělovýchovná jednota Turnov, o.s. (dále jen TJ ) je sdružením fyzických a právnických osob založeným podle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů. 2. Sídlem TJ je Skálova

Více

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015

Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Pravidla dotačního řízení Městské části Praha 13 v oblasti sociálních služeb pro rok 2015 Základní informace Městská část Praha 13 podporuje poskytovatele sociálních služeb působící v zájmu klientů s trvalým

Více

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2

MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Odbor sociálních služeb a sociálního začleňování Na Poříčním právu 1 128 01 Praha 2 Příloha č. 1 k Metodice vydává podle 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014

Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 MĚSTO TŘINEC Zásady pro program Podpora v oblasti kulturních a sportovních aktivit z rozpočtu města Třince na rok 2014 Účinnost od: 18.11.2013 Účinnost do: 31.12.2014 Schváleno: Radou města Třince dne

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10

POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 POKYNY K VYÚČTOVÁNÍ DOTACÍ NA ROK 2007-10 Dotační prostředky na rok 2007-2010 jsou zahrnuty v programech: I. organizované děti II. neorganizované děti Dotace podléhají vyúčtování MŠMT, pokyny jsou platné

Více

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví

DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ. Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví DOKUMENTY ODBOROVÉHO SDRUŢENÍ ŢELEZNIČÁŘŮ 6 Zásady hospodaření pro OSŢ zaměřené na jednoduché účetnictví ZÁSADY HOSPODAŘENÍ PRO ZO OSŢ ZAMĚŘENÉ NA JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ (metodika) Schválená Ústředím OSŢ

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ

ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ Město Česká Skalice S M Ě R N I C E RADY MĚSTA ČESKÁ SKALICE č.4/2004 ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ - 1 - l. Úvod 1.1. Pro výkon vybraných činností, které jsou zpravidla neziskové a jejichž obsah, struktura

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013

Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 ÚVOD Státní podpora sportu pro rok 2014 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 2. července 2013 pod č.j. MŠMT-21943/2013 Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014.

Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Pravidla a podmínky grantového řízení Městské části Praha 21 v oblasti sociálních služeb pro rok 2014. Městská část Praha 21 vyhlašuje grantový program pro rok 2014 na podporu dvou druhů sociálních služeb

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice

Vnitřní směrnice TJ Sokol Palkovice č.1/2010. Vnitřní směrnice. Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Vnitřní směrnice Interní předpis upravující postup činnosti TJ Sokol Palkovice Čl. 1 Obecně Směrnice slouží k vnitřní potřebě činnosti výboru 1 TJ Sokol Palkovice, jeho jednotlivých oddílů a odborů. Jednací

Více

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD

O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD T J S L A V O J ČESKÝ BROD o.s. OBSAH: Organizační řád TJ Slavoj Český Brod, o.s Přílohy : 1) Organizační struktura TJ SLAVOJ Český Brod 2) Charakteristika činnosti zaměstnanců správy

Více