SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN"

Transkript

1 DOMOV KYTÍN poskytovatel sociální péče SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY SOCIÁLNÍ PÉČE V DOMOVĚ KYTÍN Níže uvedeného dne, měsíce a roku u z a v ř e l i 1) Poskytovatel: D o m o v K y t í n zastoupený: Ing. Petr Kordule, pověřený vedením adresa: Kytín 2, Mníšek pod Brdy v textu této smlouvy dále jen "Poskytovatel" a 2) Klient: Pan (paní) JMÉNO PŘÍJMENÍ, dat. Nar. DAT.MĚS.ROK bytem: ULICE Čp, PSČ MĚSTO v textu této smlouvy dále jen "Klient" zastoupený(á) v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách tuto smlouvu o poskytnutí služby sociální péče v Domově Kytín podle 49 cit. zák. (v textu této smlouvy dále jen "Smlouva"): I. Rozsah poskytování sociální služby (1) Poskytovatel se zavazuje poskytovat Klientovi v Domově Kytín a) ubytování, b) stravování, c) úkony péče. (2) Poskytovatel s klientem se dále dohodli, že poskytovatel klienta podpoří a bude s ním spolupracovat při realizaci jeho osobních cílů, kterých chce klient dosáhnout při využívání poskytované sociální služby. (1) Klientovi se poskytuje ubytování: II. Ubytování

2 V dvoulůžkovém pokoji číslo se samostatným sociálním zařízením. (2) Pokoj je vybaven následujícím zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň, prádelník, stůl, dvě židle, světlo stropní, lampička. Po dohodě s Poskytovatelem si může Klient pokoj dovybavit také vlastním drobným nábytkem (křeslo, lampa a pod). (3) Mimo pokoj a prostory uvedené v předchozím odstavci může Klient způsobem obvyklým užívat společně s ostatními Klienty v Domově Kytín také: a) jídelnu, b) knihovnu s čítárnou, c) společenskou místnost, d) zahradu. (4) Ubytování zahrnuje také topení, teplou a studenou vodu, elektrický proud, úklid, praní, drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení a žehlení. (5) Poskytovatel je povinen udržovat prostory k ubytování a k užívání ve stavu způsobilém pro řádné ubytování a užívání a zajistit nerušený výkon práv Klienta spojených s užíváním těchto prostor. (6) Klient je povinen užívat prostory vyhrazené jemu k ubytování a k užívání řádně; v prostorách nesmí Klient bez souhlasu Poskytovatele provádět žádné změny ani tyto prostory využívat k ubytování dalších osob. (7) Klient má možnost využívat společnou místnost pro praní a žehlení prádla. (8) Klient může používat společné sociální zařízení a koupelny v areálu domova. III. Stravování (1) Klient má právo požádat Poskytovatele o poskytnutí stravy. (2) Stravování probíhá na základě a podle pravidel předem zveřejněného jídelního lístku v počtu 5 jídel denně. (3) V případě potřeby Poskytovatel zajistí stravování podle individuálního dietního režimu Klienta. (4) Strava je podávána ve společné jídelně v budově A a ve společné jídelně v budově B. (5) Doba výdeje je stanovena vnitřním režimem, lze ji však po dohodě upravit. IV. Péče Poskytovatel se zavazuje a je povinen poskytovat Klientovi, tyto základní činnosti: a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění strav, d) poskytnutí ubytování, e) vzdělávací a aktivizační činnosti, f) sociální poradenství,

3 g) sociálně terapeutické činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí V. Osobní cíl (1)Poskytovatel se zavazuje a je povinen klienta podpořit při realizaci jeho osobních cílů, kterých chce klient dosáhnout při využívání poskytované sociální služby. (2)Klient si stanoví při nástupu do zařízení své prvotní osobní cíle, na kterých dále spolupracuje s přiděleným klíčovým pracovníkem. Klíčový pracovník zodpovídá na naplňování osobních cílů klienta, zjišťování nových osobních cílů a jejich evidenci a tvorbě individuálních plánů. (3)Bližší informace o práci s osobními cíli klienta jsou detailně popsány ve Standardu kvality sociální péče poskytovatele č. 3 a 5. (4)Klient si při nástupu do zařízení souhlasí, aby si mohl postupně v průběhu adaptační doby vymezit cíl služby podle postupů Standardu č. 5 - Plánování a průběh služby. VI. Místo a čas poskytování sociální služby (1) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje v Domově Kytín provozovaném Poskytovatelem v Kytíně, čp. 2. (2) Služba sjednaná v čl. I. Smlouvy se poskytuje nepřetržitě, a to každý den po dobu platnosti Smlouvy. VII. Výše úhrady a způsob jejího placení (1) Klient se zavazuje uhradit úhradu za sjednané služby podle 73 zákona. (1) Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce -----,- Kč/denně za dvoulůžkový pokoj se samostatným soc. příslušenstvím a úhradu za stravu v částce -----,- Kč/denně podle počtu kalendářních dní v měsíci. (2) Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Při kratší době pobytu než 1 měsíc denní úhradu za péči v částce 1/30, 1/31 či 1/28 měsíční výše přiznaného příspěvku dle aktuálního měsíce (počtu jeho dní), a to každý započatý den. (5) Celková denní úhrada bod (1) ubytování a strava -----,-Kč + bod /3/ příspěvek na péči (denní poměrná část) + fakultativní služby (jsou-li) (6) Poskytovatel se může dohodnout s příbuznými Klienta o doplatku úhrady v případě nižšího příjmu než činí úhradu za pobyt a stravu. Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku mezi Poskytovatelem a příbuzným Klienta tvoří nedílnou součást této smlouvy. (7) Klient, který při nástup do Domova Kytín nebude mít přiznaný příspěvek na péči a tento mu bude přiznán zpětně, je povinen tento hradit ode dne nástupu do Domova. Klient, který požádá o příspěvek na péči již v průběhu pobytu v domově, je povinen tento příspěvek hradit Domovu Kytín ode dne nároku na příspěvek na péči. (8)Neuhradí-li Klient zcela nebo z části úhrady za ubytování a stravu dle odstavců výše uvedených tohoto článku, nároky Poskytovatele ne jejich doplacení nezanikají. Poskytovatel vede přehled dlužných úhrad Klienta.

4 (9) Poskytovatel je povinen předložit Klientovi vyúčtování úhrady za kalendářní měsíc, jestliže o to Klient požádá, a to do 8 dnů od podání žádosti. (10) Klient se zavazuje a je povinen platit úhradu podle tohoto článku: a) Bezhotovostním převodem na účet Poskytovatele č , kód banky 0800, vedeného u ČS v Mníšku pod Brdy nebo v hotovosti v pokladně Poskytovatele. Úhrada musí být připsána na účet poskytovatele nebo složena do posledního dne měsíce, za který má být úhrada zaplacena. b) převodem důchodu Klienta na účet Poskytovatele od ČSSZ Praha, Křížová 25, Důchody klientů jsou na společné sjetině, kterou zasílá ČSSZ a úhrada za pobyt a stravu je placena k 15. dni v měsíci a zároveň je k tomuto datu vypláceno Klientovi kapesné ve výši 15% zůstatku z důchodu. (11) Klient je povinen doložit Poskytovateli výši svého příjmu ve smyslu 7 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Výši příjmu je Klient povinen doložit při nástupu do Domova Kytín a dále při každé změně příjmu. Oznámení o změně ve výši příjmu musí Poskytovatel obdržet nejpozději do 8. dnů po posledním dni kalendářního měsíce, za který se platí úhrada. (12) Vrácení úhrady mimo Domov se řídí vnitřním předpisem Poskytovatele, který je nedílnou součástí smlouvy. (13) Výše částky za přeplatky (vratky) na úhradách u Klienta, který má dluh u Domova, bude převedena na úhradu dluhu Domova. Přeplatky (vratky) se budou vyúčtovávat pouze za cenu potravin, což činí Kč 89,- denně. Přeplatky (vratky) za pobyt v nemocnici nejsou časově omezeny (dáno ve vnitřním předpisu Domova). Finanční příspěvek mezi Poskytovatelem a příbuzným Klienta (je-li sjednán) bude vyúčtován v hotovosti k rukám Klienta a k v roce. (14) Dojde-li ke zvýšení cen energií, potravin nebo dalších surovin či zdrojů oproti stavu ke dni uzavření smlouvy, je Poskytovatel oprávněn písemně zvýšit úhrady. Nesouhlasí-li Klient se zvýšením úhrady, je oprávněn od smlouvy odstoupit. (15) Zamlčel-li Klient skutečnou výši svého příjmu při jeho doložení podle odst. 12 tohoto článku, je povinen doplatit úhradu do částky stanovené podle skutečné výše jejího příjmu. VIII. Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených Domovem Kytín pro poskytování sociálních služeb Klient prohlašuje, že byl seznámen s vnitřními pravidly Domova Kytín, v němž se poskytuje sociální služba podle této Smlouvy. Klient prohlašuje, že vnitřní pravidla mu byla předána v písemné podobě, že tato pravidla přečetl a že jim plně porozuměl. Klient se zavazuje a je povinen tato pravidla dodržovat. IX. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty (1) Klient může Smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpovědní lhůta pro výpověď Klientem činí 30 dní (2) Poskytovatel může Smlouvu vypovědět pouze z těchto důvodů: a) jestliže Klient hrubě porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy. Za hrubé porušení Smlouvy se považuje zejména: 1. zamlčení výše příjmu nebo jeho změn. 2. nezaplacením úhrady, pokud byla úhrada za ubytování a stravu stanovena podle odst. 1 čl. VII. Smlouvy. b) jestliže Klient i po opětovném napomenutí hrubě poruší povinnosti, které mu vyplývají z vnitřních pravidel

5 Domova Kytín. (3) Výpovědní lhůta pro výpověď danou Poskytovatelem z důvodů uvedených v odst. 2 písm. a) a b) zní: dle občanského zákoníku může být neplatící osoba považována za neplatiče až při neuhrazení tří dlužných nájmů (ustanovení 711 odst. 2 písm. b OZ). Uplynutím výpovědní lhůty pozbývá smlouva platnosti. Na počítání a průběh výpovědní lhůty se používají obecná pravidla o počítání času dle Občanského zákoníku. XI. Doba platnosti smlouvy (1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti jejím uzavřením, tj. okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami. (2) Doba platnosti a účinnosti smlouvy je sjednána od okamžiku jejího podpisu oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Klient nemůže práva z této Smlouvy postoupit na jinou osobu. XII. (1) Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. (2) Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze písemně. (3) Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a že Smlouvu neuzavřely v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. (4) Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, jejímu obsahu rozumí a s jejím obsahem úplně a bezvýhradně souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. (5) Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, které jsou potřeba k jeho pobytu v Domově Kytín /viz. vnitřní směrnice/. (6) Ochrana práv Klientů se řídí dle obecně závazných norem a pravidel občanského soužití, platných zákonů ČR, zejména Listiny základních práv a svobod a etického kodexu organizace. Ochrana osobních údajů se řídí dle zákona č. 101/2000 Sb. Přílohy: - Domácí průvodce -vnitřní směrnice Poskytovatele -smlouva o poskytnutí finančního příspěvku /bude-li sjednán/ - vnitřní předpis Poskytovatele -ceník fakultativních služeb S účinností od V Kytíně dne (podpis poskytovatele) (podpis Klienta)

6

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba -

Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - Smluvní strany Smlouva o poskytování sociální služby číslo /2015 - odlehčovací služba - 1. Paní: Datum narození: Bydliště: Zastoupen/a: zástupcem na základě plné moci ze dne paní/panem.trvalé bydliště

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ CHARITNÍ PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Smlouva je uzavřena dle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky

- 1 - Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací vydané v souladu s ust. 273 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů,

Více

Smlouva o podnájmu nebytových prostor

Smlouva o podnájmu nebytových prostor Strana 1 (celkem 11) Smlouva o podnájmu nebytových prostor číslo smlouvy nájemce:. I. článek - Smluvní strany ČEZ, a. s. Se sídlem: Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany:

Smlouva o podnájmu. Smluvní strany: Smlouva o podnájmu Smluvní strany: společnost Saquaro, s.r.o., IČ: 015 70 595 se sídlem Kolovratská 110/4, Praha 10, PSČ: 100 00 zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíle C, vložka 208498 zastoupená

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ

Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Domov důchodců Kobylá nad Vidnavkou, příspěvková organizace PRAVIDLA SOUŽITÍ Pravidla soužití slouží uživatelům sociálních služeb ( dále jen uživatelé ) i zaměstnancům Domova důchodců (dále jen DD) k seznámení

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb Internet společnosti JHComp, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1.1 Tento dokument stanovuje všeobecné obchodní podmínky, za kterých společnost JHComp s.r.o.

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY Příloha č. 5 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena tato: (VZOR) SMLOUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění mezi následujícími

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o

Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o 1. Předmět Podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování služeb společnosti Wolfstein s.r.o. stanovují podmínky uzavření Smlouvy a poskytování služeb elektronických komunikací společnosti Wolfstein s.r.o..

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ (Obecná část Všeobecných podmínek) 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby poskytovatele ( Všeobecné podmínky ) upravují práva a

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ OtavaNet s. r. o. 1. Předmět Všeobecných podmínek a definice pojmů 1.1. Všeobecné podmínky jsou tyto Všeobecné podmínky poskytování služeb

Více

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací

Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací 1. Předmět Všeobecných podmínek 1.1. Všeobecné podmínky poskytování veřejně dostupné služby elektronických komunikací společnosti

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

II. Úvodní ustanovení

II. Úvodní ustanovení vzorová nájemní smlouva k pronájmu bytů dle III.1. písm. a), d) / kritérium dle písm.d) může být ve spojení s kritérii dle písm. e), f)/, g), j), l) N Á J E M N Í S M L O U V A uzavřená v souladu s rozhodnutím

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení

UBYTOVACÍ ŘÁD. Článek 1. Základní ustanovení UBYTOVACÍ ŘÁD Článek 1. Základní ustanovení 1. Studentská Residence Slezská, a. s. (dále jen residence) je účelovým zařízením, které slouží k ubytování studentů a dalších osob v rámci volné lůžkové kapacity.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SÍTĚ SMARTBOX Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost SMARTBOX CB s.r.o., se sídlem České Budějovice, B. Smetany 43, 370 01, IČO: 24683477 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o.

Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. Článek 1 Všeobecné podmínky společnosti sledovanitv.cz s.r.o. (dále jen VPS ) Definice pojmů účinné od 18. 8. 2014 1.1. Pro účely VPS mají následující výrazy a fráze níže uvedený význam, pokud není v kontextu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Účinné od 1. 1. 2014 Úvod (1) Společnost Sberbank CZ, a.s., IČO: 25083325, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 4353 (dále jen Banka

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015

Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 Všeobecné obchodní podmínky Pioneer Investments účinné od 14. 2. 2015 1. Úvodní ustanovení 1.1. Pioneer Asset Management, a.s., se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00, IČ 256 84 558, zapsaná

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB s účinností od 8.2.2014 1. Úvodní ustanovení Všeobecné podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky ) stanovují a upravují práva a povinnosti smluvních

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2

Čl. 1. Družstvo přijalo název Rozvoj, stavební bytové družstvo a má sídlo Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05. Čl. 2 Stanovy Rozvoje, stavebního bytového družstva, Opava, U Cukrovaru 1282/9, PSČ 747 05, přijaté shromážděním delegátů dne 13.4.1991, ve znění změn a doplňků ze dne 9.12.1991, 28.11.1992, 20.4.1993, 21.4.1994,

Více

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11

Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 1 /11 Obchodní podmínky pro zřizování a vedení účtů vydané bankou Fio banka, a.s., IČ: 61858374, Praha 1, V Celnici 1028/10, PSČ: 117 21, vedená rejstříkovým soudem v Praze, oddíl B, vložka 2704 Čl. I. Předmět

Více