NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54"

Transkript

1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2007

2 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, IČ: Telefonní a faxové spojení: tel: , fax: Adresa elektronické pošty: Webové stránky: Otevírací hodiny: Pracoviště - výpůjční protokoly Adresa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Čítárna časopisů tel Sokolská 31 Praha 2 1.patro Výpůjční protokol - svázané časopisy, od r do r. 2002(3) + vyzvedávání kopií z časopisů do r (včetně) tel Sokolská 31 Praha 2 2. patro Výpůjční protokol - knihy tel Sokolská 54 Praha Rešeršní oddělení tel Sokolská 54 Praha Výpůjční protokol - časopisy, od r tel Revmatologický ústav Na Slupi 4 Praha a a Knihovna OVI MZ ČR tel Palackého nám. 4 Praha b) způsob zřízení: zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j /2001 ze dne název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

3 3 c) organizační struktura k Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení automatizace Oddělení vnější spolupráce a rozvoje Oddělení vnitřní spolupráce a rozvoje Oddělení doplňování fondů Oddělení služeb čtenářům Oddělení ochrany a revize fondů Oddělení bibliografie a katalogizace Řešeršní oddělení Publikační oddělení Oddělení vědeckých informací při MZ ČR Zdravotnické muzeum Ekonomické oddělelní Oddělení technicko provozní

4 4 d) základní personální údaje zpracované do tabulek dle přílohy č.1 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 Počet osob nástupy 10 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 7 6 nad 20 let celkem

5 5 5. jazykové znalosti zaměstnanců V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované jazykové zkoušky. anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky Počet vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkový počet stanovených poţadavků na pracovní místa e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku, pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které byli věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Celková hodnota majetku: tis. Kč Národní lékařská knihovna jako organizační sloţka státu majetek neodepisuje. Národní lékařská knihovna nemá ţádná věcná břemena na svém majetku. Celková výše na pohledávkových účtech činí ,39 tis. Kč z toho ,92 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 9,47 tis. Kč jedná se převáţně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2007: 23,47 tis. Kč jednalo se o nevyloţitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě dozhodnutí inventarizační komise NLK. Celková výše závazků ke byla 89 tis. Kč. Důvodem neuhrazení faktur je obdrţení po termínu moţném k uskutečnění plateb v ČNB f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č.2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou ke zprávě připojeny jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem.

6 6 1.Celkové výsledky hospodaření za rok 2007 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 0, , ,93 99,80 z toho čerpací účet 916 0, , ,93 99,80 jiný čerpací inv.účet (908) Objem výdajů neinvestičních z toho mzdové prostředky pojistné a příděl do FKSP neinv.výdaje ISPROFIN , , ,96 99, , , ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 493, ,00 100,00 Objem příjmů celkem 1 400, , ,90 79,21 z toho třída ,84 pol ,84 pol Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 0 Kč z toho: prostředky na výzkum z jiných zdrojů: 0 Kč použití rezervního fondu: 0 Kč Ke zvýšení rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2007 celkem: 0 Kč 3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 0 Kč z toho: prostředky na výzkum z jiných zdrojů: 0 Kč použití rezervního fondu: 0 Kč

7 7 4. Použité účetní metody (podle 7 odst.3 aţ 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Pouţité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních směrnicích. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách dle interní směrnice 6. Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Veškeré inventarizace provedené v roce 2007 v NLK byly bez závad. 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: 8. Uskutečněné převody úspor rozpočt. prostředků do rezervního fondu v závěru roku v souladu s 47 zák. č. 218/2000 Sb. vč. odůvodnění: (uveďte z jakého čerpacího účtu ČNB byly prostředky převedeny) (u účtu 4028 rozepište kolik připadá na platy, ost. platby za provedenou práci a pojistné) (zvlášť uveďte příp. převod prostředků na výzkum a vývoj) Nebylo převedeno. 9. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): 10. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo prostředky v rámci předvstupních nástrojů PHARE, ISPA a SAPARD, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: NLK takové prostředky v roce 2007 neobdrţela. 11. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2007 v tis. Kč: (v příloze uveďte bliţší specifikaci) V roce 2007 NLK ţádný takový majetek neobdrţela

8 8 12. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2007 v tis. Kč: (v příloze uveďte bliţší specifikaci) V roce 2007 NLK ţádný majetek nedarovala. 13. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: Důvod neproplacení: 14. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Kč Důvod: 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 16. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 17. Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Celková výše na pohledávkových účtech činí ,39 tis. Kč z toho ,92 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 9,47 tis. Kč jedná se převáţně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2007: 23,47 tis. Kč jednalo se o nevyloţitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě dozhodnutí inventarizační komise NLK. 18. Zásoby: Odůvodnění: Stav zásob k : 0 Kč Stav zásob k : 0 Kč 19. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp další zahraniční aktivity celkem 127,97 tis. Kč z toho zahraniční cesty v rámci grantů 0 tis. Kč

9 9 20. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2007, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2007 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ. V roce 2007 proběhly v NLK následující kontroly: 1. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, provedená Praţskou správou sociálního zabezpečení v Praze 8 ve dnech za období od do Výsledek: Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění zjištěn nedoplatek 78 Kč při vyplácení dávky nemocenského pojištění. Částka byla doplacena v únorovém výplatním termínu v souladu s doporučením kontroly. Kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění nezjištěn ţádný nedostatek, opravná opatření nebyla doporučena. 2. Finanční kontrola hospodaření organizační sloţky státu provedená v době od do Finančním ředitelstvím pro hlavní město Prahu za roky 2005 a Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 44 písm a). Jednalo se o nákup stravenek a navýšení kreditu do frankovacího stroje na další účetní období. Tento závěr v současné době prověřuje kontrola Finančního úřadu pro Prahu 2 zahájená v prosinci roku Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): Ţádný takový převod se v roce 2007 v NLK neuskutečnil. 22. Vývoj nákladovosti OSS v letech vyplněná přiloţená tabulka. Odůvodnění: 23. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů ( a z kterých ) přínos jejich realizace, V roce 2007 NLK nebyly přímo financovány ţádné projekty vědy a výzkumu. Program 1N Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Národní program výzkumu 2. průřezový podprogram, VII.2 Informační infrastruktura výzkumu 4. rok řešení: Seznam projektů 1N Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, kde je NLK spoluřešitelem, nebo na základě prohlášení spolupracuje na řešení a vyuţívání výsledku projektu:

10 10 1N04171 Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd (Fyziologický ústav Akademie věd ČR). 1N04183 Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR ( Univerzita Karlova Praha) - databáze Embase, Micromedex, časopisy LWW-High Impact Collection - 51 e- journals. 1N04124 Primární EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum ( Státní technická knihovna) - konsorciální licence Science Direct, Wiley- Interscience. 1N04129 Databáze EIFL-Direct (EBSCO) ( Národní knihovna Praha). 1N04144 Multilicence na vstup do databází Web of Knowledge a JCR (Knihovna Akademie věd ČR). 1N04167 OCLC First Search Service (Národní knihovna Praha) Účastí na těchto projektech jsou pro uţivatele NLK přístupné informační zdroje, jejichţ nákup vyţaduje investice v miliónech korun, a které by nebyly bez finanční podpory MŠMT pro NLK dostupné. 24.výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování V roce 2007 NLK prováděla následující investiční akcen v reţimu ISPROFIN: Reg. číslo , název NLK Praha rekonstrukce budovy Sokolská 54 v celkové částce 3 mil. Kč Kč.Akce se týkala dodávky oken a dveří, otopných těles a nátěru fasády budovy v Sokolské 54, Praha 2. Finanční prostředky budou v souladu s plánem akce a s uzavřenými smlouvami ze dne čerpány v roce Reg. číslo , název NLK Praha ICT pro knihovnicko-informační služby v celkové částce 2 mil. Kč. Akce se týkala rozvoje a obnovy ICT pro knihovnické a informační sluţby, které má v gesci NLK. V roce 2007 bylo čerpáno celkem: investiční prostředky ,34 Kč, zbytek 4 067,66 Kč byl na konci roku převeden do státního rozpočtu operací ČNB, účet je k nulový (viz výpis ČNB). neinvestiční ,00 Kč, zbytek 15 Kč byl na konci roku převeden do státního rozpočtu operací ČNB, účet je k nulový (viz výpis ČNB). Převod investičních prostředků, které budou čerpány v roce 2008 činí 291 tis. Kč. Technologie nakoupené v souladu s investičním záměrem NLK byly plánovány pro potřeby, které NLK v rámci své působnosti zajišťuje. Jde jak o potřeby zajištění činnosti multiknihovního systému Medvik, který vyuţívá v různém typu kooperace celá síť zdravotnických knihoven v čele s NLK, tak i pro další důleţité návazné aplikace a sluţby, které NLK potřebuje nutně zprovoznit, aby bylo moţno poskytovat moderní knihovnicko-informační sluţby pro celou oblast zdravotnictví. Pořízení dalších poloţek investičního záměru řešilo obnovu stávajících systémů a technologií NLK.

11 dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány, NLK neposkytuje ţádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 26. přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu, NLK neobdrţela v roce 2006 ţádné prostředky na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. g) spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích. NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na konferencích EAHILu. Ředitelka NLK je od členkou Výkonného výboru (Executive Boardu) European Association for Health Information and Libraries Association (EAHIL). Zúčastnila se jednání výboru v únoru 2007 v Londýně ve Velké Británii a v Krakově v Polsku. Personální členství v EAHILu (European association for Health Information and Libraries) je bezplatné. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru mezinárodní konference Infórum 2007 konané v květnu 2007 v Praze a moderovala sekci lékařských knihoven. Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). h) Zahraniční cesty pracovníků Národní lékařské knihovny v roce EAHIL Executive Board, Londýn , Velká Británie PhDr. Helena Bouzková

12 12 Dne se zúčastnila ředitelka NLK jednání Výkonnného výboru (Executive Board) European Association of Health Information and Libraries (EAHIL), jehoţ je členkou od roku Jednání se konalo ve společnosti Elsevier Science, 84 Theobald s Road, London WC1 a řídoila je prezitentka EAHILu Suzanne Bakker. ( Dále přítomni: Arne Jacobsson, Sally Wood Lamont, Tony McSean, Helena Bouzková, Linda Lisgarten, Manuela Colombi, Meile Kretavicine, Enrika Veronesi, Pirjo Rajakiilio, Benoit Thirion) 2. INFOS 2007 mezinárodní informatické sympózium , Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovenská republika PhDr. Helena Bouzková, Mgr. Filip Kříţ, Mgr. Ondřej Horsák Téma: Kniţnice pilierte vedomostnej spoločnosti Pořadatel: Spolok slovenských knihovníkov Prezentace přednášky dne : MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zpřístupnění vědeckých zdravotnických informací ve znalostní společnosti autorů NLK : Bouzková, Helena - Horsák, Ondřej - Kříţ, Filip - Maixnerová, Lenka. Jednání ve všech sekcích bylo přínosné, ředitelka NLK se setkala se zástupci Slovenské lekárské kniţnicea dalších slovenských lékařských knihoven, aby domluvila spolupráci pro příští období. 3. VIII. Medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, , Martin, Slovenská republika Mgr. Ludmila Cuřínová, Mgr. Šimon Krýsl Pořadatel: Ústav cudzích jazykov, Ústav ošetrovateľstva a Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin Odd. histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Bratislava Prezentace přednášek: V rámci dopoledního zasedání konference 28.6, v sekci týkající se historie vzdělávání porodníků, pediatrů a porodních asistentek, přednesla Mgr. Cuřínová příspěvek na téma Antonín Jungmann a první česká učebnice babictví. Odpoledne vystoupil Mgr. Krýsl s příspěvkem o Počátcích Lékařského muzea v Praze v zrcadle dobového tisku. Příspěvek je součástí dlouhodobé snahy o reflexi dějin instituce muzea v rámci sebeustavování českého zejména jazykově českého lékařského stavu v první polovině 20. století a zároveň úsilí zachytit v pramenech, uspořádat a na různých fórech prezentovat počátky, historii a sooučasnost Zdravotnického muzea. Obecným tématem konference byly dějiny lékařského a veterinárního vzdělávání především ve středoevropském prostoru. Další příspěvky pokrývaly celé spektrum této problematiky: od dějin lékařského školství v uţším slova smyslu přes dějiny odborných asociací (příspěvek Mgr. E. Těšínské o radiologických kongresech 20. let) a

13 13 stavovského ţivota po dějiny zdravotnické výchovy širší populace, včetně myšlenkových a ideologických proudů, které se tu prosazovaly. 4. Konference Digitálna knižnica stratégie, technológie, znalosti, Jasná, Slovenská republika, Mgr. Lenka Maixnerová, Bc. Monika Strýčková Téma konference: trendy v oblasti digitalizace, uchovávání a zpřístupňování digitálních dat, prezentace úspěšných projektů domácích i zahraničních (Rakouská národní knihovna, Národní knihovna ČR, Slovenská národní knihovna, Francouzská národní knihovna atd.), prezentace technologií pouţívaných na řešení úloh spojených z digitalizací a zpřístupněním digitálního obsahu na Internetu, národní workshop projektu MInerva EC určený pro šírení informací o tomto projektu v rámci programu econtentplus na podporu Evropské digitální knihovny, moţnost čerpání financí z Evropských fondů a fondů Norska. 5. Informatio Medicata, Budapešť, Maďarsko, Mgr. Filip Kříţ, Mgr. Ondřej Horsák Pořadatel: Svaz maďarských lékařských knihovníků Prezentace přednášky: MEDVIK Portal - an integrated environment for medical information services in Czech Republic. Autoři : Kříţ, Filip; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena; Maixnerová, Lenka. Další jednání proběhlo s kolegy z Debrecínské univerzity a týkalo se moţností spolupráce pči vyuţívání informačních technologií této univerzity. 6. Realizace výstavy Evropa, kolébka vědeckého porodnictví, Brusel, Belgie Mgr. Šimon Krýsl Účel cesty: realizace (stavba, otevření a následně sloţení) výstavy Evropa, kolébka vědeckého porodnictví v Evropském parlamentu, Brussel, Belgie Pořadatel výstavy: 1. LF UK v Praze; Národní muzeum Praha; Zdravotnické muzeum NLK Praha; pod záštitou doc. MUDr. J. Zvěřiny, MEP; za sponzorské spolupráce Glaxo Smith Kline Výstava Evropa, kolébka vědeckého porodnictví (Europe, the Cradle of Scientific Obstetrics), podle scénáře prof. A. Doleţala a dr. V. Kuţelky a pod záštitou doc. J. Zvěřiny, poslance Evropského parlamentu, byla od počátku připravována ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem NLK. Řada výstavních předmětů byla zapůjčena ze sbírek ZM, pracovníci muzea se podíleli na přípravě od výběru předmětů a zpracování scénáře, přes překlady a korektury scénáře a panelů aţ po balení a přípravu výstavních materiálů k transportu. Mgr. Krýsl pracoval v Bruselu jak na prostorovém pojetí, při instalaci a při opětném skládání výstavy, tak především jako tlumočník - i na vernisáţi a při komunikaci s médii (rozhovor prof. Doleţala s BBC Radio). Výstava představila jak zrod a dějiny vědeckého porodnictví jako procesu evropského rozměru, tak místo české vědy a praţské lékařské fakulty v těchto dějinách, poslancům, pracovníkům a

14 14 návštěvníkům evropských institucí v Bruselu. Zároveň je seznámila s prací českých historiků medicíny, kteří se na výstavě účastnili, a s českými sbírkami dějin medicíny, včetně Zdravotnického muzea.. Z budovy Evropského parlamentu se výstava přesouvá do Praţského domu v Bruselu (kde byla uvedena přednáškou prof. Doleţala, ). V příštím roce je plánováno představení výstavy jakmile bude dokončena její česká verze po místních muzeích v Čechách a posléze, v rozšířené podobě, v Národním muzeu v Praze. 7. EAHIL Workshop PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce, Krakow, Polská republika, PhDr. Helena Bouzková (účast od zasedáná EAHIL Executive Boardu), Mgr. Lenka Maixnerová, RNDr. Alena Šímová Prezentace: 1. Eva Lesenková, Helena Bouzková, Alena Drdulová, Lenka Maixnerová: Information Literacy: Know-How in the Area of Effective Information Services for Medical Librarians and their Customers in the Czech Republic (Přednáška). 2. Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Adela Jarolímková, Helena Bouzková: MediGrid as a Scientific Publication. (Poster) Ze vzdělávacích kursů se zúčastnily 2 pracovnice nlk celodenního kursu Using the MeSH translation Maintenance System, který vedl Start J. Nelson a Jacque-Lynne Schulman z NLM Bethesda. Oddělení bibliografie a katalogizace NLK je zodpovědné za překlad tezauru MeSH do češtiny, Maintenance System pro překlad se v NLK pouţívá jiţ 2 roky. Česká republika byla uvedena jako jeden z nejlepších příkladů aktivní spolupráce v MTMS. Na závěr konference se uskutečnilo valné shromáţdění EAHIL. Příspěvky z workshopu jsou přístupné na h) údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce, V roce 2006 NLK nepřevedla ţádné prostředky do rezervního fondu ani ţádné prostředky z minulých let nevyuţila. i) přehled hospodářských činností a jiných činností, NLK nemá hospodářskou činnost. j)údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2007 informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční

15 15 literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních zdrojů poskytovala v roce 2007 veřejné knihovnické a informační sluţby především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb (knihovní zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. zdraví pro všechny do 21. století zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních sluţeb v oblasti medicíny a příbuzných oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím veřejné knihovnické sluţby ve zdravotnictvím, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, Národní knihovna, Státní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. Spolupracovala např. se Státní technickou knihovnou při poskytování sluţby dokument delivery service (DDS) v systému Virtuální polytechnické knihovny. Pomocí moderních prostředků výpočetní a komunikační techniky knihovnický portál MEDVIK a software HAN byl zabezpečen lokální i vzdálený přístup uţivatele, který mu umoţňuje vyuţívání informačních zdrojů z oboru medicíny. Systém umoţňuje i kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních sluţeb v ČR i do zahraničí. Na konci roku 2007 rozšířila bylo rozšířeno portálové řešení systému MEDVIK o nadstavbu Seriále Solutions modul AMS. Dále byly realizovány kroky pro práci zdravotnických knihoven, které jsou zapojeny v integrovaném systému Medvik. Systém MEDVIK 1.0, který je implementován v datovém centru NLK. Pracovníci NLK zabezpečovali nezbytnou odbornou metodickou podporu kvalifikovaných pracovníků NLK. Uvedení Portálu MEDVIK do provozu umoţňuje ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních sluţeb, která umoţní poskytovat zdravotnické informace a sluţby 24 denně 7 dní v týdnu. Technické a funkční řešení portálu je v souladu se standardy přístupnosti a doporučeními W3C. Portál tvořen jednotným WWW rozhraním, které umoţní uţivatelům prohledávat různé informační zdroje - databáze a katalogy NLK, katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické databáze, internetové zdroje a vyuţívat návazné sluţby. Portál MEDVIK je orientován na dvě základní skupiny uţivatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu MEDVIK poskytnou uţivateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i elektronické podobě. Vyuţití autentifikačního nástroje HAN umoţňuje všem autorizovaným uţivatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. Pro institucionální uţivatele umoţňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních sluţeb, sluţby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní obory. Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK tvorba národní lékařské bibliografie BMČ, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, publikační činnost a další.

16 16 Oddělení vědeckých informací NLK je odborným pracovištěm zajišťujícím akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a zpřístupňování pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR. Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea, které je oddělením NLK. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími, zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). Pro zdravotnické knihovny ČR, které projevily zájem, byl realizován Projekt Nákup skupinové licence produktů firem OVID a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR.Na základě dotazníkové akce, kterou bylo osloveno 135 pracovišť sítě VISZ v lednu 2007, byl vyjádřen zájem 27mi zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných produktů elektronických informačních zdrojů OVID a ProQuest Medical Libray. Na základě přidělení dotace byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými institucemi a dodavatelskou firmou. k) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Průběţně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích ( Infórum 2007, Medsoft 2007, EAHIL workshop 2007 ) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je a je vydáván v tištěné i elektronické verzi. V Praze dne PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Ing. Kateřina Ţďárská vedoucí ekonomického oddělení NLK

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA

R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA Č.j. 7/2007-HC Dukla Počet listů: 6 Schvaluji: Mgr.Vladimír Orság V Praze dne : 20.4.2007 R O Č N Í Z P R Á V A HC DUKLA PRAHA P R A H A 2007 V souladu s ustanovením 21 odstavec 3 zákona č. 218/2000 Sb.,

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH

IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008

Doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2008 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 IČO: 71009256 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D.

KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004-2010 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA V PRAZE PHDR.HELENA BOUZKOVÁ PHDR.EVA LESENKOVÁ,PH.D. KONCEPCE ROZVOJE KNIHOVEN V ČESKÉ REPUBLICE 2004 2010: realizace ve

Více

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Kapitola: Ministerstvo zdravotnictví ČR Příloha č. 1 OSS: Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČ: 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 centrum@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura

ROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti a hospodaření za rok 2005. Část I. Organizační struktura ROČNÍ ZPRÁVA o činnosti a hospodaření za rok 2005 zpracovaná v souladu s 21 zákona č.218/2000 Sb., O rozpočtových pravidlech Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby České republiky Praha Adresa sídla:

Více

8.30-12.00 a 12.30-17.00

8.30-12.00 a 12.30-17.00 Roční zpráva Národní lékařské knihovny za rok 2005 a) Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, 121 32 IČ: 23825 Telefonní a faxové spojení: tel: 296 33 59

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2006 V Olomouci dne: 29. 1. 2007 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy

Roční zpráva. Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Roční zpráva 3 Zpracovala: Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy Údaje o zpracovateli Zpracovatel: Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace Adresa sídla zpracovatele:

Více

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007

Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. Valentinská 91/1 110 00 Praha 1 Příloha č. 1 c Příloha k účetní závěrce k 31. prosinci 2007 Tato příloha je zpracována podle hlavy IV., druhé části Vyhlášky Ministerstva

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna.tloskov@seznam.cz Diagnostický ústav

Více

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky

MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky MEDVIK Medicínská virtuální knihovna - integrované informační prostředí pro zdravotnické knihovny České republiky Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Lenka Maixnerová Národní lékařská knihovna,

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2007 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.

Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov. ROČNÍ ZPRÁVA dle vyhlášky č. 323/2005 Sb. Diagnostický ústav sociální péče v Tloskově, Tloskov 2, 257 56 Neveklov IČO 00640841 Tel.: 317740111 Fax: 317740113 podatelna@tloskov.cz Diagnostický ústav sociální

Více

9.00-19.00 9.00-19.00 19.00 19.00. 8.30-12.00 a 12.30-17.00

9.00-19.00 9.00-19.00 19.00 19.00. 8.30-12.00 a 12.30-17.00 Roční zpráva Národní lékařské knihovny za rok 2006 a) Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, 121 32 IČ: 23825 Telefonní a faxové spojení: tel: 296 33 59

Více

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1

Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Roční zpráva dle vyhlášky č. 323/2005 Sb 1 Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně Králově Poli 612 47 Brno, Kociánka 2 IČO : 00093378 Tel : 515504111 FAX : 515504333 kocianka@mbox.vol.cz

Více

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví

PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA. ČLS JEP Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví Vědecké zdravotnické informační zdroje a jejich vyhledávání PhDr.Helena BOUZKOVÁ PhDr.Eva LESENKOVÁ NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA, PRAHA Osnova způsoby vyhledávání služby pro veřejnost knihovny zdravotnické

Více

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010

Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Roční zpráva státní příspěvkové organizace za rok 2010 Název zpracovatele: Tiskárna Ministerstva vnitra, státní příspěvková organizace Adresa sídla: Bartůňkova 4/1159, 149 01 Praha 4 - Chodov IČ: 60498005

Více

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2008 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE B/ VYHODNOCENÍ

Více

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE

ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE ZDRAVOTNICKÉ KNIHOVNY V ČESKÉ REPUBLICE Helena Bouzková, Národní lékařská knihovna v Praze Článek charakterizuje stručně organizaci národní sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví a poskytovaných

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011. Část I. Organizační struktura Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011 Zpracovatel Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u želče 118,390 02 Tábor Identifikační číslo: 659 979 99 Telefonní spojení: 3812633300

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet konečný

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv

Virtuáln. lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Virtuáln lní knihovny přístup k dokumentům a službám kdykoliv a odkudkoliv Jitka Stejskalová Ústav vědeckých informací 1. LF UK od klasické knihovny k virtuální za vše mohou počítače a Internet relační

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A. o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12, (IČ 47813229) Z P R Á V A o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2007. Mgr. Gajdušek Zdeněk V Opavě dne 28.2.2008 Vypracoval : Bc. Renáta

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (dále jen KHS ZK ) Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 468 45 VELKÉ HAMRY 600 IČ: 712 200 03 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE - JITKA SEMENCOVÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010

Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Roční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2010 Název zpracovatele: Zotavovna Vězeňské služby ČR Pracov Adresa sídla: Radimovice u Želče 118 Identifikační číslo: 659 979 99 Poštovní adresa: Poštovní

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Rozvojový projekt na rok 2009

Rozvojový projekt na rok 2009 VYSOKÁ ŠKOLA: UNIVERZITA KARLOVA PRAHA LÉKAŘSKÁ FAKULTA PLZEŇ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA PLZEŇ, FAKULTA EKONOMICKÁ Program: Podprogram: Rozvojový projekt na rok 2009 Formulář pro závěrečnou zprávu 6. Program

Více

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Lenka Maixnerová, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Helena Bouzková 1. Hrozba ztráty tištěných dokumentů způsobená degradací kyselého papíru, který se používal téměř 150 let a poškozením dokumentů častým používáním

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI A 1 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. A 2 Informace podle 7 odst. 4 zákona

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006

Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Roční zpráva o činnosti a hospodaření Ústavu termomechaniky AV ČR za rok 2006 Název pracoviště: Ústav termomechaniky Akademie věd České republiky Adresa: Dolejškova 5, Praha 8, 182 00. IČ: 61388998 Tel.:

Více

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2009 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006

Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 Příloha tvořící součást závěrky dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní období od 1.1.2006 do 31.12.2006 1. Údaje o účetní jednotce Název účetní jednotky Sídlo IČO Právní forma I. Obecné údaje Diecézni charita

Více

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ

P ř í l o h a ZÁKLADNÍ : A1 Informace podle 7 odst 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání A2 Informace podle 7 odst 4 zákona (TEXT) V roce 2014 začala banka srážet

Více

Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR

Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR Zkušenosti s hodnocením získaného efektu elektronického vzdělávání lékařských knihovníků ČR Eva Lesenková, Helena Bouzková, Adéla Jarolímková, Jitka Feberová Národní lékařská knihovna Veřejná specializovaná

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti:

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Obec Třebešov Sídlo: Třebešov Třebešov Právní forma: územní samosprávný celek Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku

ROČNÍ ZPRÁVA 2008. Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku ROČNÍ ZPRÁVA 2008 Organizační složka státu Střední odborná škola požární ochrany a Vyšší odborná škola požární ochrany v Frýdku-Místku A. Základní identifikační údaje: Střední odborná škola požární ochrany

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2009 DOMOV SLUNEČNÍ DVUR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 47161 JESTŘEBÍ, IČ: 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003

Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10. Liberec 1 IČO 25916751. Příloha. dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Společnost pro Jizerské hory o.p.s. U Jezu 10 460 01 Liberec 1 IČO 25916751 Příloha dle vyhlášky 504/2002 SB platné od 1.1.2003 Příloha obsahuje alespoň informace o a) vzniku právní subjektivity a místě

Více

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova

Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Příloha č. 7 vyhlášky - Směrná účtová osnova Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem odbor kontroly JID: Jednací číslo.: 189/2014/KUUK 201/KON/2013 Stejnopis č. 1 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obec Chotiněves,

Více

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám.

VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) ZŠ Miličín, Tyršovo nám. IČO: Kapitola: Právní forma: Okamžik sestavení: 71006648 700 Příspěvková organizace 25.2.2015 7:30:22 VÝKAZNICTVÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ PŘÍLOHA Sestavená k 31.12.2014 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková

NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková NOVÉ MOŽNOSTI PŘÍSTUPU K PLNOTEXTOVÝM INFORMACÍM : DIGITÁLNÍ ARCHIV NLK Seminář IPVZ 2.9.2010 Filip Kříž, Lenka Maixnerová, Ondřej Horsák, Helena Bouzková Dlouhodobá ochrana ~ digital preservation (DPE

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2012 Obsah A) Základní údaje o organizaci k 31. 12. 2012 3 B) Vyhodnocení závazných ukazatelů 4 1. Dotace z rozpočtu MŠMT 4 2. Dotace

Více

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

Příloha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ sestavený k 312012 IČO: 71011196 Název: Mateřská škola Prosečné Sídlo: Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné A. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34

A. Stálá aktiva pol. 09+15+26+33+41+206 001 215,784.21 227,031.34 MÚZO PRAHA - 2009/4Q VÝKAZNICTVÍ ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU Strana: 1/ 5 Název nadřízeného orgánu: Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. (v tis. KČ na dvě des.místa) Ústavní soud ve znění pozdějších

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2010: 1. Použité postupy odpisování: Při uvedení dlouhodobého majetku do užívání je vyhotoven

Více

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha

Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Celoživotní vzdělávání knihovníků a informačních pracovníků pro praxi Helena Bouzková Národní lékařská knihovna Praha Potřeba vzdělávání Odborné povolání knihovníka i informačního pracovníka vyţaduje technicky,

Více

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu

Část 1 Obsah dokumentace podprogramu Příloha č. 1 k vyhlášce č. 231/2005 Sb. Údaje dokumentace programu Část 1 Obsah dokumentace podprogramu 1. Identifikační údaje a systém řízení podprogramu na formuláři S05 210. 2. Harmonogram přípravy

Více

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML

PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML PŘÍLOHA - OPIS DÁVKY XML územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč) Období: 12 / 2014 IČO: 00275808 Název: A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje ve své

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE Licence: KULB XCRGUM60 / B60 (14022008 10:52 / 200801281040) ÚČETNÍ ZÁVĚRKA - ROZVAHA - BILANCE organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV SLUNEČNÍ DVŮR, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, JESTŘEBÍ 126, 471 61 JESTŘEBÍ, IČ. 48282936 ZASTOUPENÁ ŘEDITELEM ING. PAVLEM KOSEM ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Domov

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s.

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Příloha k účetní závěrce za rok 212 Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. I. Obecné informace 1. Popis účetní jednotky Název: Společnost Waldorfské školy Příbram o.s. Sídlo: Hornická 327, 261 1 Příbram

Více

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS

PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS PŘÍLOHA Č. 13C POPIS ŘÁDKŮ EDS Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 16 č.řádku INVESTIČNÍ POTŘEBY 60 10 Náklady dokumentace k registraci projektu 60 11 Náklady dokumentace projektu

Více

Efektivita knihovnicko- -informačních služeb ve zdravotnictví

Efektivita knihovnicko- -informačních služeb ve zdravotnictví Inforum 2004, 25.-5.-27.5. 2004, VŠE, Praha Efektivita knihovnicko- -informačních služeb ve zdravotnictví Eva Lesenková Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, Praha Helena Bouzková Národní

Více

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D.

Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Speciální informační služby pro zdravotníky v Národní lékařské knihovně PhDr. Eva Lesenková, Ph.D. Mgr. Adéla Jarolímková, Ph.D. Národní lékařská knihovna Praha specializovaná veřejná knihovna (Knihovní

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2013 Základní údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována výroční zpráva školy. Tyto údaje jsou členěny do následujících

Více

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011

Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 Závěrečný účet obce Chuchelna za rok 2011 1) Plnění příjmů a výdajů v roce 2011 (v tis. Kč): schválený rozpočet upravený rozpočet plnění v tis. Kč plnění v % PŘÍJMY: Tř. 1 daňové příjmy 7.741,5 7.741,5

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0116/13/Gro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Jizerské hory, IČ: 70693544 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VYŽLOVKA ZA ROK 2014 - NÁVRH Obsah: 1. Schválený rozpočet na r. 2014 a rozpočtový výhled na r.2014-17 Rozpočtová opatření Inventarizační zpráva Stavy na bankovních účtech Údaje o plnění

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009: Název organizace: Endokrinologický ústav Národní 8 116 94 Praha 1 Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2009: 1. Použité účetní metody (podle 7 odst. 3 až 5 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění): Endokrinologický

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Příloha č. 7. Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb. Směrná účtová osnova 2013 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 NADAČNÍ FOND STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY PRŮMYSLOVÉ V HRANICÍCH STUDENTSKÁ 1384 75301 HRANICE VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2010 Březen 2011 Za SR NF: Ing. Lenka Kandlerová ZÁKLADNÍ ÚDAJE O NADAČNÍM FONDU Nadační fond

Více

Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009

Rozpočet a doplňující údaje k účetní závěrce za r o k 2009 IČO: 71009256 Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze Rytířská 12, 110 01 Praha 1 DIČ: CZ 71009256 Organizace není plátce DPH Bankovní spojení: 19-65825-011/0710 Tel.: 296 336 700, Fax:

Více

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008

Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice za rok 2008 Základní škola Dolní Tošanovice a Mateřská škola Horní Tošanovice - příspěvková organizace, Dolní Tošanovice č.22, 739 53 Hnojník Zpráva o hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Dolní Tošanovice

Více

Bibliografické a rešeršní služby

Bibliografické a rešeršní služby Bibliografické a rešeršní služby Bibliografie Seznam dokumentů zpracovaných podle určitých zásad, pravidel a hledisek. Účelem je informovat o existenci informačních pramenů. Nauka o seznamech dokumentů,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Finanční odbor Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Urbanice, IČ: 00580490 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 8.9.2011 24.1.2012 na základě zákona č.

Více

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková

PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková PhDr. E. Lesenková, Ph.D. Mgr. A. Jarolímková, Ph.D. PhDr. H. Bouzková Proč e-learning? Výhody pro vás - potenciální účastníky školení Alternativa ke klasickým kurzům a seminářům pořádaným v NLK či IPVZ

Více

Příloha účetní závěrky. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Příloha účetní závěrky. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Příloha účetní závěrky sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín Sídlo: Náměstí 1. máje 62 349 58 Černošín Právní forma: územní

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2009 H. Souhrn závěrečných účtů kapitol Sešit 3. Kapitoly 353-398 O b s a h Kapitola č. 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 355 Ústav pro studium

Více

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY PŘÍLOHA III USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY Uspořádání a označování položek rozvahy (bilance) Příloha č. 1 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika

Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková. Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika Lenka Maixnerová, Alena Šímová, Helena Bouzková, Filip Kříž, Ondřej Horsák, Marie Votípková Národní lékařská knihovna, Praha, Česká republika MeSH Medical Subject Headings (MeSH) je kontrolovaný slovník

Více