NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54"

Transkript

1 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2007

2 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha 2, IČ: Telefonní a faxové spojení: tel: , fax: Adresa elektronické pošty: Webové stránky: Otevírací hodiny: Pracoviště - výpůjční protokoly Adresa Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Čítárna časopisů tel Sokolská 31 Praha 2 1.patro Výpůjční protokol - svázané časopisy, od r do r. 2002(3) + vyzvedávání kopií z časopisů do r (včetně) tel Sokolská 31 Praha 2 2. patro Výpůjční protokol - knihy tel Sokolská 54 Praha Rešeršní oddělení tel Sokolská 54 Praha Výpůjční protokol - časopisy, od r tel Revmatologický ústav Na Slupi 4 Praha a a Knihovna OVI MZ ČR tel Palackého nám. 4 Praha b) způsob zřízení: zřizovací listina Národní lékařské knihovny vydaná ministrem zdravotnictví pod č.j /2001 ze dne název zřizovatele: Ministerstvo zdravotnictví ČR

3 3 c) organizační struktura k Ředitel Sekretariát ředitele Oddělení automatizace Oddělení vnější spolupráce a rozvoje Oddělení vnitřní spolupráce a rozvoje Oddělení doplňování fondů Oddělení služeb čtenářům Oddělení ochrany a revize fondů Oddělení bibliografie a katalogizace Řešeršní oddělení Publikační oddělení Oddělení vědeckých informací při MZ ČR Zdravotnické muzeum Ekonomické oddělelní Oddělení technicko provozní

4 4 d) základní personální údaje zpracované do tabulek dle přílohy č.1 1. Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví stav k věk muži ženy celkem % do 20 let let let let let let a více celkem % Celkový údaj o průměrných platech k celkem průměrný hrubý měsíční plat Celkový údaj o vzniku a skončení pracovních a služebních poměrů zaměstnanců v roce 2007 Počet osob nástupy 10 odchody Trvání pracovního a služebního poměru zaměstnanců stav k Doba trvání Počet % do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let 7 6 nad 20 let celkem

5 5 5. jazykové znalosti zaměstnanců V NLK není stanoven počet míst, pro která by byl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované jazykové zkoušky. anglický jazyk německý jazyk francouzský jazyk další jazyky Počet vybraných míst, pro které byl stanoven kvalifikační poţadavek standardizované jazykové zkoušky, seřazených podle úrovně znalostí 1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 4. stupeň Celkový počet stanovených poţadavků na pracovní místa e) údaje o majetku, s nímž je zpracovatel příslušný hospodařit, zejména údaje o jeho využití, účetní metodě odpisování majetku, pokud majetek odepisuje, věcných břemenech spojených s nemovitostmi, skutečnostech souvisejících s převody vlastnictví k nemovitostem, celkových pohledávkách a závazcích, zejména celkové hodnotě pohledávek po lhůtě splatnosti, zajištění těchto pohledávek za dlužníky v konkursním řízení, celkové hodnotě pohledávek, které byli věřiteli přihlášeny do vyrovnání, a údaje o celkové hodnotě odepsaných pohledávek. Nezveřejňují se údaje, jejichž zveřejnění by mohlo být v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. Celková hodnota majetku: tis. Kč Národní lékařská knihovna jako organizační sloţka státu majetek neodepisuje. Národní lékařská knihovna nemá ţádná věcná břemena na svém majetku. Celková výše na pohledávkových účtech činí ,39 tis. Kč z toho ,92 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 9,47 tis. Kč jedná se převáţně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2007: 23,47 tis. Kč jednalo se o nevyloţitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě dozhodnutí inventarizační komise NLK. Celková výše závazků ke byla 89 tis. Kč. Důvodem neuhrazení faktur je obdrţení po termínu moţném k uskutečnění plateb v ČNB f) údaje o rozpočtu příjmů a výdajů v rozsahu závazných ukazatelů zpracované v tabulce podle přílohy č.2, je-li zpracovatel organizační složkou státu, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu správců kapitol, organizačních složek státu a státních fondů 3), jež bude připojen ke zprávě jako příloha, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem, a údaje v rozsahu roční účetní závěrky 4), jež budou ke zprávě připojeny jako přílohy, je-li zpracovatel organizační složkou státu nebo státním fondem.

6 6 1.Celkové výsledky hospodaření za rok 2007 (v tis. Kč + 2 desetin.místa): schválený upravený skutečnost % plnění rozpočet rozpočet k uprav. v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč rozpočtu Objem výdajů na investice 0, , ,93 99,80 z toho čerpací účet 916 0, , ,93 99,80 jiný čerpací inv.účet (908) Objem výdajů neinvestičních z toho mzdové prostředky pojistné a příděl do FKSP neinv.výdaje ISPROFIN , , ,96 99, , , ,00 100, , , ,00 100,00 0,00 493, ,00 100,00 Objem příjmů celkem 1 400, , ,90 79,21 z toho třída ,84 pol ,84 pol Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných investičních výdajích v tis. Kč: 0 Kč z toho: prostředky na výzkum z jiných zdrojů: 0 Kč použití rezervního fondu: 0 Kč Ke zvýšení rozpočtu na investice bylo na účet MZ s předčíslím 4714 poukázáno v roce 2007 celkem: 0 Kč 3. Podíl mimorozpočtových prostředků na uskutečněných neinvestičních výdajích v tis. Kč: 0 Kč z toho: prostředky na výzkum z jiných zdrojů: 0 Kč použití rezervního fondu: 0 Kč

7 7 4. Použité účetní metody (podle 7 odst.3 aţ 5 zák.č.563/1991 Sb. v platném znění): Pouţité účetní metody vycházejí z platných zákonů a standardů a jsou konkretizovány v interních směrnicích. 5. Použité způsoby oceňování a vedení účetnictví dlouhodobého majetku, zásob, závazků a pohledávek ( 7 odst. 4, 25 a 26 zák. č. 563/1991 Sb.): Dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, závazky i pohledávky jsou oceňovány v pořizovacích cenách dle interní směrnice 6. Výsledky inventarizací proúčtování inventarizačních rozdílů : Veškeré inventarizace provedené v roce 2007 v NLK byly bez závad. 7. Odůvodnění příp. minusových položek v účetním výkaze Rozvaha: 8. Uskutečněné převody úspor rozpočt. prostředků do rezervního fondu v závěru roku v souladu s 47 zák. č. 218/2000 Sb. vč. odůvodnění: (uveďte z jakého čerpacího účtu ČNB byly prostředky převedeny) (u účtu 4028 rozepište kolik připadá na platy, ost. platby za provedenou práci a pojistné) (zvlášť uveďte příp. převod prostředků na výzkum a vývoj) Nebylo převedeno. 9. Další závažné informace k účetní závěrce ( 19 odst. 5 zák. č. 563/1991 Sb.): 10. Pokud organizace obdržela fin. prostředky na společné programy nebo projekty spolufinancované z rozpočtu EU, v rámci programu Transition Facility nebo prostředky v rámci předvstupních nástrojů PHARE, ISPA a SAPARD, je třeba uvést druh prostředků, částku a zhodnocení splnění věcných záměrů programu nebo projektu: NLK takové prostředky v roce 2007 neobdrţela. 11. Hodnota neinvestičního majetku darovaného organizaci v roce 2007 v tis. Kč: (v příloze uveďte bliţší specifikaci) V roce 2007 NLK ţádný takový majetek neobdrţela

8 8 12. Hodnota investičního majetku darovaného organizaci v roce 2007 v tis. Kč: (v příloze uveďte bliţší specifikaci) V roce 2007 NLK ţádný majetek nedarovala. 13. Nezaplacené neinvestiční faktury dodavatelů k celkem: Důvod neproplacení: 14. Nezaplacené investiční faktury dodavatelů k celkem: 0 Kč Důvod: 15. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce neinvestičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých zálohových plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvláštním listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 16. Uskutečněné zálohové platby na dodávky a práce investičního charakteru (nevypořádané k ) celkem: 0 Kč Rozpis jednotlivých plateb vč. zdůvodnění uveďte na zvl. listě. Celková výše záloh musí odpovídat údajům v účetních výkazech. 17. Celková výše nezaplacených pohledávek k v tis. Kč: (uveďte zdůvodnění) Celková výše na pohledávkových účtech činí ,39 tis. Kč z toho ,92 tis. Kč jsou poskytnuté zálohy dodavatelům jako předplatné časopisů. Pohledávky za rozpočtovanými příjmy činí a ostatní pohledávky činí 9,47 tis. Kč jedná se převáţně o neuhrazené faktury k Výše příp. odepsaných pohledávek během roku 2007: 23,47 tis. Kč jednalo se o nevyloţitelné pohledávky a odpis byl proveden na základě dozhodnutí inventarizační komise NLK. 18. Zásoby: Odůvodnění: Stav zásob k : 0 Kč Stav zásob k : 0 Kč 19. Výdaje na zahraniční pracovní cesty, příp další zahraniční aktivity celkem 127,97 tis. Kč z toho zahraniční cesty v rámci grantů 0 tis. Kč

9 9 20. Přehled všech vnějších kontrol zaměřených na hospodaření, provedených v organizaci v letech 2007, přijatá opatření k odstranění zjištěných závad, a zhodnocení jejich plnění: (Podrobné výsledky kontrolních zjištění za rok 2007 zasílejte přímo odboru kontroly MZ.) Zvýšenou pozornost je třeba věnovat zjištěním NKÚ. V roce 2007 proběhly v NLK následující kontroly: 1. Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění, provedená Praţskou správou sociálního zabezpečení v Praze 8 ve dnech za období od do Výsledek: Kontrola pojistného, plnění povinností v nemocenském pojištění a výplaty dávek nemocenského pojištění zjištěn nedoplatek 78 Kč při vyplácení dávky nemocenského pojištění. Částka byla doplacena v únorovém výplatním termínu v souladu s doporučením kontroly. Kontrola plnění povinností v důchodovém pojištění nezjištěn ţádný nedostatek, opravná opatření nebyla doporučena. 2. Finanční kontrola hospodaření organizační sloţky státu provedená v době od do Finančním ředitelstvím pro hlavní město Prahu za roky 2005 a Bylo zjištěno porušení rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 44 písm a). Jednalo se o nákup stravenek a navýšení kreditu do frankovacího stroje na další účetní období. Tento závěr v současné době prověřuje kontrola Finančního úřadu pro Prahu 2 zahájená v prosinci roku Informace o bezúplatných převodech majetku (např. převody na církve, neziskové organizace apod. v podobě restitucí): Ţádný takový převod se v roce 2007 v NLK neuskutečnil. 22. Vývoj nákladovosti OSS v letech vyplněná přiloţená tabulka. Odůvodnění: 23. Výdaje nebo náklady na výzkum a vývoj, počty programů, realizovaných projektů, grantů a výzkumných záměrů financovaných ze státního rozpočtu, případně z jiných zdrojů ( a z kterých ) přínos jejich realizace, V roce 2007 NLK nebyly přímo financovány ţádné projekty vědy a výzkumu. Program 1N Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR Národní program výzkumu 2. průřezový podprogram, VII.2 Informační infrastruktura výzkumu 4. rok řešení: Seznam projektů 1N Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR, kde je NLK spoluřešitelem, nebo na základě prohlášení spolupracuje na řešení a vyuţívání výsledku projektu:

10 10 1N04171 Licence na on-line přístup do periodik z oblasti biologických a lékařských věd (Fyziologický ústav Akademie věd ČR). 1N04183 Informační pokrytí výzkumu a vývoje v medicíně v ČR ( Univerzita Karlova Praha) - databáze Embase, Micromedex, časopisy LWW-High Impact Collection - 51 e- journals. 1N04124 Primární EIZ z oblasti technických a aplikovaných přírodních věd pro vědu a výzkum ( Státní technická knihovna) - konsorciální licence Science Direct, Wiley- Interscience. 1N04129 Databáze EIFL-Direct (EBSCO) ( Národní knihovna Praha). 1N04144 Multilicence na vstup do databází Web of Knowledge a JCR (Knihovna Akademie věd ČR). 1N04167 OCLC First Search Service (Národní knihovna Praha) Účastí na těchto projektech jsou pro uţivatele NLK přístupné informační zdroje, jejichţ nákup vyţaduje investice v miliónech korun, a které by nebyly bez finanční podpory MŠMT pro NLK dostupné. 24.výdaje nebo náklady účelově určené na financování programů reprodukce majetku vedených v informačním systému programového financování V roce 2007 NLK prováděla následující investiční akcen v reţimu ISPROFIN: Reg. číslo , název NLK Praha rekonstrukce budovy Sokolská 54 v celkové částce 3 mil. Kč Kč.Akce se týkala dodávky oken a dveří, otopných těles a nátěru fasády budovy v Sokolské 54, Praha 2. Finanční prostředky budou v souladu s plánem akce a s uzavřenými smlouvami ze dne čerpány v roce Reg. číslo , název NLK Praha ICT pro knihovnicko-informační služby v celkové částce 2 mil. Kč. Akce se týkala rozvoje a obnovy ICT pro knihovnické a informační sluţby, které má v gesci NLK. V roce 2007 bylo čerpáno celkem: investiční prostředky ,34 Kč, zbytek 4 067,66 Kč byl na konci roku převeden do státního rozpočtu operací ČNB, účet je k nulový (viz výpis ČNB). neinvestiční ,00 Kč, zbytek 15 Kč byl na konci roku převeden do státního rozpočtu operací ČNB, účet je k nulový (viz výpis ČNB). Převod investičních prostředků, které budou čerpány v roce 2008 činí 291 tis. Kč. Technologie nakoupené v souladu s investičním záměrem NLK byly plánovány pro potřeby, které NLK v rámci své působnosti zajišťuje. Jde jak o potřeby zajištění činnosti multiknihovního systému Medvik, který vyuţívá v různém typu kooperace celá síť zdravotnických knihoven v čele s NLK, tak i pro další důleţité návazné aplikace a sluţby, které NLK potřebuje nutně zprovoznit, aby bylo moţno poskytovat moderní knihovnicko-informační sluţby pro celou oblast zdravotnictví. Pořízení dalších poloţek investičního záměru řešilo obnovu stávajících systémů a technologií NLK.

11 dotace a návratné finanční výpomoci, jestliže je zpracovatel oprávněn je poskytovat, zejména údaje o tom, kolik finančních prostředků na ně bylo použito a na jaké účely, zda jsou návratné finanční výpomoci včas a řádně spláceny, zda bylo dosaženo účelu, na který byla dotace nebo návratná finanční výpomoc poskytnuta, a o výsledcích podpory, za jejím účelem jsou dotace nebo návratné finanční výpomoci poskytovány, NLK neposkytuje ţádné dotace ani návratné finanční výpomoci. 26. přehled o čerpání finančních prostředků na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, pokud je organizace realizátorem nebo účastníkem takového programu nebo projektu, NLK neobdrţela v roce 2006 ţádné prostředky na programy a projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie. g) spolupráce se zahraničím, zejména údaj, je-li zpracovatel členem mezinárodních organizací, v jaké výši platí příspěvky za toto členství a zdůvodnění účasti České republiky v těchto mezinárodních organizacích. NLK plní funkci Dokumentačního centra WHO a tato aktivita je aktivně prezentována na konferencích EAHILu. Ředitelka NLK je od členkou Výkonného výboru (Executive Boardu) European Association for Health Information and Libraries Association (EAHIL). Zúčastnila se jednání výboru v únoru 2007 v Londýně ve Velké Británii a v Krakově v Polsku. Personální členství v EAHILu (European association for Health Information and Libraries) je bezplatné. Ředitelka NLK byla členkou Programového výboru mezinárodní konference Infórum 2007 konané v květnu 2007 v Praze a moderovala sekci lékařských knihoven. Zdravotnické muzeum NLK je členem Středoevropské unie technických muzeí (MUT). h) Zahraniční cesty pracovníků Národní lékařské knihovny v roce EAHIL Executive Board, Londýn , Velká Británie PhDr. Helena Bouzková

12 12 Dne se zúčastnila ředitelka NLK jednání Výkonnného výboru (Executive Board) European Association of Health Information and Libraries (EAHIL), jehoţ je členkou od roku Jednání se konalo ve společnosti Elsevier Science, 84 Theobald s Road, London WC1 a řídoila je prezitentka EAHILu Suzanne Bakker. ( Dále přítomni: Arne Jacobsson, Sally Wood Lamont, Tony McSean, Helena Bouzková, Linda Lisgarten, Manuela Colombi, Meile Kretavicine, Enrika Veronesi, Pirjo Rajakiilio, Benoit Thirion) 2. INFOS 2007 mezinárodní informatické sympózium , Stará Lesná, Vysoké Tatry, Slovenská republika PhDr. Helena Bouzková, Mgr. Filip Kříţ, Mgr. Ondřej Horsák Téma: Kniţnice pilierte vedomostnej spoločnosti Pořadatel: Spolok slovenských knihovníkov Prezentace přednášky dne : MEDVIK - medicínská virtuální knihovna integrované informační prostředí pro zpřístupnění vědeckých zdravotnických informací ve znalostní společnosti autorů NLK : Bouzková, Helena - Horsák, Ondřej - Kříţ, Filip - Maixnerová, Lenka. Jednání ve všech sekcích bylo přínosné, ředitelka NLK se setkala se zástupci Slovenské lekárské kniţnicea dalších slovenských lékařských knihoven, aby domluvila spolupráci pro příští období. 3. VIII. Medzinárodné sympózium o dejinách medicíny, farmácie a veterinárnej medicíny, , Martin, Slovenská republika Mgr. Ludmila Cuřínová, Mgr. Šimon Krýsl Pořadatel: Ústav cudzích jazykov, Ústav ošetrovateľstva a Ústav verejného zdravotníctva, Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin Odd. histórie medicíny a zdravotníctva Ústavu sociálneho lekárstva a lekárskej etiky, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK, Praha Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice Slovenská spoločnosť pre dejiny vied a techniky pri SAV, Bratislava Prezentace přednášek: V rámci dopoledního zasedání konference 28.6, v sekci týkající se historie vzdělávání porodníků, pediatrů a porodních asistentek, přednesla Mgr. Cuřínová příspěvek na téma Antonín Jungmann a první česká učebnice babictví. Odpoledne vystoupil Mgr. Krýsl s příspěvkem o Počátcích Lékařského muzea v Praze v zrcadle dobového tisku. Příspěvek je součástí dlouhodobé snahy o reflexi dějin instituce muzea v rámci sebeustavování českého zejména jazykově českého lékařského stavu v první polovině 20. století a zároveň úsilí zachytit v pramenech, uspořádat a na různých fórech prezentovat počátky, historii a sooučasnost Zdravotnického muzea. Obecným tématem konference byly dějiny lékařského a veterinárního vzdělávání především ve středoevropském prostoru. Další příspěvky pokrývaly celé spektrum této problematiky: od dějin lékařského školství v uţším slova smyslu přes dějiny odborných asociací (příspěvek Mgr. E. Těšínské o radiologických kongresech 20. let) a

13 13 stavovského ţivota po dějiny zdravotnické výchovy širší populace, včetně myšlenkových a ideologických proudů, které se tu prosazovaly. 4. Konference Digitálna knižnica stratégie, technológie, znalosti, Jasná, Slovenská republika, Mgr. Lenka Maixnerová, Bc. Monika Strýčková Téma konference: trendy v oblasti digitalizace, uchovávání a zpřístupňování digitálních dat, prezentace úspěšných projektů domácích i zahraničních (Rakouská národní knihovna, Národní knihovna ČR, Slovenská národní knihovna, Francouzská národní knihovna atd.), prezentace technologií pouţívaných na řešení úloh spojených z digitalizací a zpřístupněním digitálního obsahu na Internetu, národní workshop projektu MInerva EC určený pro šírení informací o tomto projektu v rámci programu econtentplus na podporu Evropské digitální knihovny, moţnost čerpání financí z Evropských fondů a fondů Norska. 5. Informatio Medicata, Budapešť, Maďarsko, Mgr. Filip Kříţ, Mgr. Ondřej Horsák Pořadatel: Svaz maďarských lékařských knihovníků Prezentace přednášky: MEDVIK Portal - an integrated environment for medical information services in Czech Republic. Autoři : Kříţ, Filip; Horsák, Ondřej; Bouzková, Helena; Maixnerová, Lenka. Další jednání proběhlo s kolegy z Debrecínské univerzity a týkalo se moţností spolupráce pči vyuţívání informačních technologií této univerzity. 6. Realizace výstavy Evropa, kolébka vědeckého porodnictví, Brusel, Belgie Mgr. Šimon Krýsl Účel cesty: realizace (stavba, otevření a následně sloţení) výstavy Evropa, kolébka vědeckého porodnictví v Evropském parlamentu, Brussel, Belgie Pořadatel výstavy: 1. LF UK v Praze; Národní muzeum Praha; Zdravotnické muzeum NLK Praha; pod záštitou doc. MUDr. J. Zvěřiny, MEP; za sponzorské spolupráce Glaxo Smith Kline Výstava Evropa, kolébka vědeckého porodnictví (Europe, the Cradle of Scientific Obstetrics), podle scénáře prof. A. Doleţala a dr. V. Kuţelky a pod záštitou doc. J. Zvěřiny, poslance Evropského parlamentu, byla od počátku připravována ve spolupráci se Zdravotnickým muzeem NLK. Řada výstavních předmětů byla zapůjčena ze sbírek ZM, pracovníci muzea se podíleli na přípravě od výběru předmětů a zpracování scénáře, přes překlady a korektury scénáře a panelů aţ po balení a přípravu výstavních materiálů k transportu. Mgr. Krýsl pracoval v Bruselu jak na prostorovém pojetí, při instalaci a při opětném skládání výstavy, tak především jako tlumočník - i na vernisáţi a při komunikaci s médii (rozhovor prof. Doleţala s BBC Radio). Výstava představila jak zrod a dějiny vědeckého porodnictví jako procesu evropského rozměru, tak místo české vědy a praţské lékařské fakulty v těchto dějinách, poslancům, pracovníkům a

14 14 návštěvníkům evropských institucí v Bruselu. Zároveň je seznámila s prací českých historiků medicíny, kteří se na výstavě účastnili, a s českými sbírkami dějin medicíny, včetně Zdravotnického muzea.. Z budovy Evropského parlamentu se výstava přesouvá do Praţského domu v Bruselu (kde byla uvedena přednáškou prof. Doleţala, ). V příštím roce je plánováno představení výstavy jakmile bude dokončena její česká verze po místních muzeích v Čechách a posléze, v rozšířené podobě, v Národním muzeu v Praze. 7. EAHIL Workshop PATHWAYS TO NEW ROLES: The Education, Training and Continuing Development of the Health Library & Information Workforce, Krakow, Polská republika, PhDr. Helena Bouzková (účast od zasedáná EAHIL Executive Boardu), Mgr. Lenka Maixnerová, RNDr. Alena Šímová Prezentace: 1. Eva Lesenková, Helena Bouzková, Alena Drdulová, Lenka Maixnerová: Information Literacy: Know-How in the Area of Effective Information Services for Medical Librarians and their Customers in the Czech Republic (Přednáška). 2. Petr Lesný, Kryštof Slabý, Jan Vejvalka, Adela Jarolímková, Helena Bouzková: MediGrid as a Scientific Publication. (Poster) Ze vzdělávacích kursů se zúčastnily 2 pracovnice nlk celodenního kursu Using the MeSH translation Maintenance System, který vedl Start J. Nelson a Jacque-Lynne Schulman z NLM Bethesda. Oddělení bibliografie a katalogizace NLK je zodpovědné za překlad tezauru MeSH do češtiny, Maintenance System pro překlad se v NLK pouţívá jiţ 2 roky. Česká republika byla uvedena jako jeden z nejlepších příkladů aktivní spolupráce v MTMS. Na závěr konference se uskutečnilo valné shromáţdění EAHIL. Příspěvky z workshopu jsou přístupné na h) údaje o převodu úspor rozpočtových prostředků do rezervního fondu a údaje o prostředcích převedených do rezervního fondu v minulých letech a jejich použití v hodnoceném roce, V roce 2006 NLK nepřevedla ţádné prostředky do rezervního fondu ani ţádné prostředky z minulých let nevyuţila. i) přehled hospodářských činností a jiných činností, NLK nemá hospodářskou činnost. j)údaje o hlavních skupinách příjemců služeb zpracovatele, které využívají výsledky jeho práce Národní lékařská knihovna zajišťovala v průběhu roku 2007 informační podporu rozvoje vědy a vzdělávání v oblasti medicíny a příbuzných oborů. Vytvářela, odborně spravovala, ochraňovala a zpřístupňovala státem dotovaný fond domácí a zahraniční

15 15 literatury i dalších informačních zdrojů z oblasti medicíny a příbuzných věd. Na základě vlastních knihovních fondů a dalších informačních zdrojů poskytovala v roce 2007 veřejné knihovnické a informační sluţby především zdravotnickému výzkumu, vývoji a vzdělávání, a to fyzickým a právnickým osobám se sídlem v České republice a v zahraničí a plnila další úkoly v souladu se statutem NLK. Informační zdroje NLK byly v souladu se Zákonem o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních sluţeb (knihovní zákon) 257/2001 Sb. a v souladu s cílem 19. materiálu Zdraví 21. zdraví pro všechny do 21. století zpřístupňovány zdravotníkům, ostatním profesionálům i veřejnosti. NLK plnila funkci centra meziknihovních a meziknihovních mezinárodních výpůjčních sluţeb v oblasti medicíny a příbuzných oborů a zpřístupňovala archivní zdroje především zdravotnickým knihovnám ČR, poskytujícím veřejné knihovnické sluţby ve zdravotnictvím, popřípadě dalším knihovnám v ČR (Akademie věd, Národní knihovna, Státní technická knihovna atd.) a v případě potřeby i do zahraničí. Spolupracovala např. se Státní technickou knihovnou při poskytování sluţby dokument delivery service (DDS) v systému Virtuální polytechnické knihovny. Pomocí moderních prostředků výpočetní a komunikační techniky knihovnický portál MEDVIK a software HAN byl zabezpečen lokální i vzdálený přístup uţivatele, který mu umoţňuje vyuţívání informačních zdrojů z oboru medicíny. Systém umoţňuje i kooperaci zdravotnických knihoven, sdílení informačních zdrojů a poskytování kvalitních knihovnických a informačních sluţeb v ČR i do zahraničí. Na konci roku 2007 rozšířila bylo rozšířeno portálové řešení systému MEDVIK o nadstavbu Seriále Solutions modul AMS. Dále byly realizovány kroky pro práci zdravotnických knihoven, které jsou zapojeny v integrovaném systému Medvik. Systém MEDVIK 1.0, který je implementován v datovém centru NLK. Pracovníci NLK zabezpečovali nezbytnou odbornou metodickou podporu kvalifikovaných pracovníků NLK. Uvedení Portálu MEDVIK do provozu umoţňuje ucelenou prezentaci všech dostupných informačních zdrojů ve zdravotnictví a návazných knihovnických informačních sluţeb, která umoţní poskytovat zdravotnické informace a sluţby 24 denně 7 dní v týdnu. Technické a funkční řešení portálu je v souladu se standardy přístupnosti a doporučeními W3C. Portál tvořen jednotným WWW rozhraním, které umoţní uţivatelům prohledávat různé informační zdroje - databáze a katalogy NLK, katalogy českých a zahraničních knihoven, bibliografické databáze, internetové zdroje a vyuţívat návazné sluţby. Portál MEDVIK je orientován na dvě základní skupiny uţivatelů: individuální a institucionální. Nástroje Portálu MEDVIK poskytnou uţivateli zajištění maximální dostupnosti potřebných informací v tištěné i elektronické podobě. Vyuţití autentifikačního nástroje HAN umoţňuje všem autorizovaným uţivatelům vzdálený přístup k licencovaným elektronickým informačním zdrojům - databázím, online časopisům, e-books apod. Pro institucionální uţivatele umoţňuje portál zajištění kooperace v oblasti poskytování meziknihovních výpůjčních sluţeb, sluţby dodávání dokumentů a zejména kooperace knihoven na budování souborného katalogu v ČR dostupné literatury pro oblast zdravotnictví a související vědní obory. Dále byly plněny úkoly vyplývající ze statutu NLK tvorba národní lékařské bibliografie BMČ, překlad amerického tezauru MeSH do české verze, metodická činnost, publikační činnost a další.

16 16 Oddělení vědeckých informací NLK je odborným pracovištěm zajišťujícím akvizici informačních zdrojů, jejich zpracování a zpřístupňování pro pracovníky Ministerstva zdravotnictví ČR. Informační zdroje NLK obsahují i sbírky Zdravotnického muzea, které je oddělením NLK. Pracovníci tohoto oddělení se podíleli na pořádání výstav např. ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími, zpřístupňovali sbírky odborné veřejnosti pořádali prezentace pro střední a vyšší zdravotnické školy a další zájemce (např. z lékařských fakult). Pro zdravotnické knihovny ČR, které projevily zájem, byl realizován Projekt Nákup skupinové licence produktů firem OVID a ProQuest pro zdravotnické knihovny ČR.Na základě dotazníkové akce, kterou bylo osloveno 135 pracovišť sítě VISZ v lednu 2007, byl vyjádřen zájem 27mi zdravotnických knihoven o účast na skupinové licenci vybraných produktů elektronických informačních zdrojů OVID a ProQuest Medical Libray. Na základě přidělení dotace byly uzavřeny smlouvy s jednotlivými institucemi a dodavatelskou firmou. k) odkazy na informace o organizaci zveřejněné jiným způsobem Průběţně jsou informace o činnosti NLK prezentovány na webových stránkách činnost NLK byla také prezentována pracovníky knihovny na národních i mezinárodních konferencích ( Infórum 2007, Medsoft 2007, EAHIL workshop 2007 ) a také je obsahem časopisu Lékařská knihovna - časopis pro odborné knihovny a informační střediska ve zdravotnictví, který NLK vydává. ISSN časopisu je a je vydáván v tištěné i elektronické verzi. V Praze dne PhDr. Helena Bouzková ředitelka NLK Ing. Kateřina Ţďárská vedoucí ekonomického oddělení NLK

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54

NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA. 121 32 Praha 2, Sokolská 54 NÁRODNÍ LÉKAŘSKÁ KNIHOVNA 121 32 Praha 2, Sokolská 54 ROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KNIHOVNY ZA ROK 2009 2 a) základní údaje Název organizační složky státu: Národní lékařská knihovna Adresa: Sokolská 54, Praha

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009

za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Plán Roční hlavních zpráva úkolů 2009 za rok 2009 Studijní a vědecká a knihovna Plzeňského kraje kraje Plzeň 2009 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje č. j. 45/2010 Roční zpráva za rok 2009 Vypracovaly:

Více

R o č n í z p r á v a 2005

R o č n í z p r á v a 2005 Česká geologická služba - GEOFOND Česká geologická služba Geofond R o č n í z p r á v a 2005 Březen 2006 Obsah: Úvod 1 Část 1 - Roční zpráva 2005 podle vyhlášky Ministerstva financí č. 232/2005 Sb., kterou

Více

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Roční zpráva za rok 2006 Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Zpracovatel: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem Moskevská 15 Ústí nad Labem

Více

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva

Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje. Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Roční zpráva Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje čj. 69/2008 Roční zpráva Vypracovali: PhDr. Ivanka Horáková pí Ludmila Papežová pověřená zastupováním

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Obsah: Úvod...2 Základní údaje...8 Způsob zřízení...8 Organizační struktura a hlavní činnosti NFA...9 Základní personální údaje...10 Pohledávky:...13 Údaje o rozpočtu příjmů

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010

ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010 ROZBOR HOSPODAŘENÍ DZS za období 1. 1. 2010 31. 12. 2010 Část I Textová část O B S A H : 1 ÚVOD údaje o organizaci... 4 2 Hodnocení závazných ukazatelů... 5 2.1 Přehled příspěvku poskytnutého zřizovatelem

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2014 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2015 OBSAH Strana Hlavní

Více

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005

MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA. Výroční zpráva 2005 MORAVSKÁ ZEMSKÁ KNIHOVNA Výroční zpráva 2005 Výroční zpráva 2005 Moravská zemská knihovna v Brně Redakce: Jaromír Kubíček Technická a grafická úprava: Michaela Shejbalová ISBN 80-7051-166-4 OBSAH Obsah

Více

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010

USNESENÍ. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679. o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 USNESENÍ I. VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 7. července 2004 č. 679 o Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta 2004 až 2010 Vláda I. schvaluje Koncepci rozvoje knihoven v České republice na léta

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2012 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu březen 2013 OBSAH Strana Hlavní

Více

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013:

Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně Doplňující údaje k účetní závěrce za rok 2013: 1. Celkové výsledky hospodaření za rok 2013 (v Kč) schválený rozpočet upravený rozpočet konečný

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2007 podle 21 odst. 2 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech OBSAH 1. Úvodní slovo ředitele 2. Údaje o organizaci 3. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 OBSAH Významné události v knihovně v průběhu roku 2014 4 Identifikační údaje 5 Zřizovatel 6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 7 I.Sekce

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 KAPITOLA 381 NEJVYŠŠÍ KONTROLNÍ ÚŘAD BŘEZEN 2015 Nejvyšší kontrolní úřad Sp. zn.: 132/15-NKU150/85/15 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Kapitola 381 Nejvyšší kontrolní úřad Předkládá:

Více

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006

Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Roční zpráva o hospodaření za rok 2006 Sestavil: Ing. Moslerová, Odbor financí a analýz Schválil: Ing. Lampartová, náměstek pro ekonomiku a finance MUDr. Svatopluk Němeček, MBA. ředitel 31. března 2007

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2012 ISBN 978-80-87261-80-4 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK

Z Á V Ě R E Č N Ý ZA ROK ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ Kapitola: 344 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T ZA ROK 2011 Předkládá Zpracoval Mgr. Ing. Josef Kratochvíl předseda Ing. Igor Hejný správce rozpočtu únor 2012 OBSAH Strana Hlavní

Více

Roční zpráva za rok 2005

Roční zpráva za rok 2005 Národohospodářský ústav AV ČR Roční zpráva za rok 2005 Název pracoviště Národohospodářský ústav AV ČR Adresa jeho sídla Politických vězňů 936/7, Praha 1, 111 01 IČ: 67985998 Tel.: 224 005 123, 224 005

Více

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008

CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Roční zpráva 2008 1. ÚDAJE O ORGANIZACI 2. ZÁKLADNÍ PERSONÁLNÍ ÚDAJE 3. FINANCOVÁNÍ 4. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ, POHLEDÁVKY, ZÁVAZKY, STAV MAJETKU 5. VYHODNOCENÍ

Více

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005

Roční zpráva. Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 Roční zpráva Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci za rok 2005 V Olomouci dne : 23.ledna 2006 MUDr. Zdeněk Nakládal ředitel Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY

VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY VÝROČNÍ ZPRÁVA NÁRODNÍHO ÚSTAVU LIDOVÉ KULTURY ZA ROK 2014 ISBN 978-80-88107-00-2 2 OBSAH: I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZPRACOVATELI. 4 1. Zpracovatel Národní ústav lidové kultury 2. Zřizovatel, způsob zřízení

Více

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR JIHOMORAVSKÉHO KRAJE Zubatého 1, 614 00 BRNO ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ V JIHOMORAVSKÉM KRAJI ZA ROK 2007 Předkládá: plk. Ing. Zdeněk Vlkojan ředitel Hasičského záchranného

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Kolářská 451/13, 746 01 Opava telefon: 950 179 101, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok 2013

Více

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI. jako moderní resortní informační centrum. Ústav zemědělské ekonomiky a informací

Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI. jako moderní resortní informační centrum. Ústav zemědělské ekonomiky a informací Zemědělská a potravinářská knihovna ÚZEI jako moderní resortní informační centrum Ústav zemědělské ekonomiky a informací Ústav zemědělské ekonomiky a informací M. Kvítek et al. ZEMĚDĚLSKÁ A POTRAVINÁŘSKÁ

Více

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY

výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY výroční zpráva S TÁTNÍ TECHNICKÉ KNIHOVNY 2 0 0 5 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A S T K 2 0 0 5 Ú V O D............................................................................5 T V O R B A F O N D Ů................................................................7

Více

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA,

ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, ROČNÍ ZPRÁVA 2010 CENIA, česká informační agentura životního prostředí Litevská 8, 100 05 Praha 10, tel.: +420 267 225 111, fax: +420 271 742 306, http://www.cenia.cz IČ: 45249130, DIČ: CZ45249130 (není

Více

Národní Technické Knihovny

Národní Technické Knihovny 120 stran 3,7422 m² Výroční zpráva Národní zpráva Technické Knihovny 2010 Národní Technické Knihovny 2010 50 6 14.083 N, 14 23 26.365 E Národní technická knihovna National Technical Library 84 652 znaků

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK

ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK Dům zahraničních služeb MŠMT ROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ORGANIZACE ZA ROK 2005 Projednáno a schváleno : O B S A H : Strana Úvod 1 Činnost v roce 2005 2-14 Vypořádání finančního vztahu DZS k rozpočtu zřizovatele

Více