ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martina TOMANÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada DANDOVÁ Znojmo, 2011

2

3

4

5 Abstrakt Tato práce je zaměřená na způsoby odměňování společníků a jednatelů ve společnosti s ručením omezeným. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Čtenáře této práce má seznámit se způsoby výpočtu jednotlivých odvodů a zdanění odměňování společníků a jednatelů. Je zde také srovnáváno daňového zatížení u těchto typů odměn. Práce se zaměřuje i na výpočet podílu na zisku a jeho zdanění. Součástí této práce je i znázornění ukončení účasti společníka na společnosti s ručením omezeným. Zobrazuje tuto problematiku jak po daňové tak i po účetní stránce. Má seznámit čtenáře jak společnost vypočítá vypořádací podíl a jak může naložit s uvolněným obchodním podílem. Tyto situace jsou znázorněny na výkazech společnosti Kondice s. r. o. pro lepší pochopení problematiky. Abstrakt Diese Abschlussarbeit ist nach der Art und Weise der Entlohnnungen der Gesellschaftern und der Geschäftsleitern in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gerichtet. Sie enthaltet den teoretischen, sowohl auch den praktischen Teil. In meiner Abschlussarbeit sollen sich die Leser mit den jeweiligen Methoden des Berechnungsverfahrens der einzelnen Abführungen, Abzügen und den Entlohnungen der Gesellschafter vertraut machen. Es wird hier auch die Steuerbelastung, bei den jeweiligen Entlohnungstypen verglichen. Diese Abschlussarbeit richtet sich auch nach der Berechnung der Gewinnanteilen und denen Versteuerung. Diese Arbeit stellt auch eine Teilnahme an der Beendung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung dar. Diese Problematik wird nicht nur von der steuerlichen Sicht, sondern auch von der Buchhaltungsseite gezeigt. Man soll sich vorstellen können, wie sich eine Gesellschaft ihren Anteil bei einem Ausgleich berechnet und wie könnte sie dann damit disponieren. Um besser diese Problematik zu verstehen, werden genannte Beispiele an der Firma Kondice s.r.o. simuliert.

6 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Právní úprava s. r. o Založení a vznik společnosti Práva a povinnosti společníků Valná hromada Dozorčí rada Jednatelé Rezervní fond Výkon funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele Jednatel versus ředitel Podíl na zisku Výplata podílu na zisku Zdanění podílu na zisku Výplata podílu na zisku v cizí měně Podíly na zisku vyplacené do zahraničí Osvobození od zdanění podílu na zisku Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady Odměna jednatele Odměna společníka Odměna členů dozorčí rady Shrnutí sociálního a zdravotního pojištění u společníků a jednatelů Shrnutí způsobu zdanění u společníků a jednatelů Ukončení účasti společníka ve společnosti Způsoby ukončení účasti společníka Vypořádací podíl Uvolnění obchodního podílu Praktická část Seznámení se společností Kondice s. r. o Výpočet u odměňování Výpočet odměny společníka (jednatele) a účtování této odměny Výpočet odměny členů dozorčí rady Výplata podílu na zisku společníkům Srovnání daňového zatížení Srovnání odměňování za práci a výplata podílu na zisku Srovnání daňového zatížení u společníků spol. s. r. o. a OSVČ Ukončení účasti společníka ve společnosti, způsoby výpočtu Vyplacení vypořádacího podílu v peněžní formě Vyplacení vypořádacího podílu v nepeněžní formě Uvolněný obchodní podíl z pohledu společnosti Prodej obchodního podílu Závěr Použité zdroje Přílohy...57

7 1. Úvod Společnost s ručením omezeným je nejčastějším typem obchodní společnosti v České republice. Je to z důvodu omezeného ručení za závazky společníků této společnosti. Společníci nemusí ručit svým soukromým majetkem a společnost s. r. o. může založit i jedna fyzická osoba. Ani výše základního kapitálu, která musí činit alespoň Kč, není příliš vysoká. Společníci vkládají část svého majetku (ať už v peněžní či nepeněžní formě) do společnosti za účelem jeho zhodnocení. Pokud společnost dosáhne zisku, společníci se mohou rozhodnout tento zisk si rozdělit. Společníci se však nemusí svou účastí ve společnosti podílet pouze na zisku společnosti, ale mnohdy také konají práci pro společnost, podílí se na řízení společnosti jako jednatelé apod. Za jejich práci jim také mnohdy náleží odměna. Proto je velmi důležité i posoudit, jaký způsob odměňování zvolit, jak správně vypočítat odvody na pojistné a daň z těchto odměn. V průběhu,,života společnosti s. r. o. můžou nastat i změny ve složení společníků. Společník se může rozhodnout, že už se nechce účastnit na společnosti, nebo k zániku této účasti mohou vést i různé životní události. V takovém případě je pro společnost velmi důležité společníka spravedlivě a v souladu se zákonem vypořádat. Vzhledem k tomu, že vypořádání společníka je starostí společnosti, musí správně vypořádání zdanit, zaúčtovat, ale také včas naložit s uvolněným podílem. Ukončení účasti společníka na společnosti není častý jev. U některých společností se vyskytne třeba jen jednou za celou dobu,,života společnosti. 7

8 2. Cíl práce a metodika Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se způsoby odměňování společníků a jednatelů, a také s příslušnými odvody z těchto odměn. V teoretické části popisuji společnost s ručením omezeným a seznamuji čtenáře se základními pojmy, které se společností souvisí. Dále se zaměřuji na způsob určení odměňování u společníků a jednatelů podle legislativní úpravy. Rozdíl není pouze ve způsobech zdanění, ale také v odvodech na zdravotní a sociální pojistné. Společníci a jednatelé mohou také využívat různých slev a zvýhodnění na dani, které jsou rovněž v teoretické části popsány. Čtenáře chci seznámit s jednotlivými typy odvodů a jejich výší. Častým případem ve společnosti s. r. o. je výplata podílu na zisku. V teoretické části je popsáno, jak se tento podíl na zisku počítá a zdaňuje. V souvislosti se společníky mohou také nastat i situace, kdy jejich účast na společnosti zanikne. Teoretická část popisuje důvody zániku účasti společníka ve společnosti, vyplacení vypořádacího podílu a jak by měla společnost naložit s uvolněným obchodním podílem. Praktická část je zaměřena na srovnání daňového zatížení odměňování a výpočet jednotlivých odvodů z odměn. Jsou zde uvedeny fiktivní výše odměn, na kterých zobrazuji postup výpočtů. Dále znázorňuji výpočet podílu na zisku a jeho zdanění. V praktické části jsem rovněž popsala zánik účasti společníka na společnosti. Zde se zaměřuji na výpočet vypořádacího podílu, účtování a zdanění. Naložení s uvolněným obchodním podílem je znázorněno účetně. Podíl na zisku a vypořádací podíl je znázorněn podle výkazů společnosti Kondice s. r. o. pro lepší ilustraci problematiky. V teoretické části a při způsobech výpočtu jsem používala platné legislativní sazby, které byly aktuální pro rok

9 3. Teoretická část 3.1. Právní úprava s. r. o Založení a vznik společnosti Firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným nebo spol. s. r. o. nebo pouze zkráceně s. r. o. Společnost s. r. o. může být založena jedním společníkem, maximálně však může mít padesát společníků. Společnost s. r. o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s. r. o. Jedna fyzická osoba může být současně společníkem maximálně ve třech společnostech s. r. o. Společnost je založena v případě jednoho společníka zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou u více společníků. Základní kapitál společnosti je alespoň Kč. Do se používal název základní jmění a činil alespoň Kč. Proto se někdy setkáváme se spol. s. r. o., kde není základní kapitál Kč, ale Kč. Výše vkladu jednoho společníka je nejméně Kč a vklad musí být dělitelný na celé tisíce. Vklad společníka může mít nepeněžitou i peněžitou formu. Pokud se společník rozhodne vložit nepeněžitý vklad, musí být oceněn znalcem a být splacen před zápisem do obchodního rejstříku, tedy před vznikem společnosti. Nepeněžitý vklad je dost často učiněn i z toho důvodu, že společník doposud působil jako OSVČ a převádí tak materiální hodnoty svého původního podnikání do společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu může být dlouhodobý hmotný majetek (osobní automobil, výrobní stroje), zásoby i pohledávky. Peněžitý vklad musí být splacen před vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) ve výši nejméně 30 % na každý peněžitý vklad, celkově spolu se splaceným nepeněžitým vkladem alespoň Kč, jestliže však má společnost pouze jednoho společníka, musí být splacen ve výši 100 %. Rozdíl mezi peněžitým vkladem, který společník složil před vznikem společnosti a výši svého vkladu do základního kapitálu, je povinen společník doplatit dle 9

10 společenské smlouvy, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti. Peněžité vklady se ukládají na speciální účet zřízený správcem vkladu a slouží k úhradě zřizovacích výdajů. Nepeněžité vklady musí být splaceny před zápisem do obchodního rejstříku v plné výši. Za závazky společnosti ručí společníci do výše všech svých nesplacených vkladů Práva a povinnosti společníků Každý společník má právo účastnit se na řízení společností, právo podílet se na zisku, právo nahlížet do dokladů společnosti, právo na vypořádací podíl při ukončení účasti ve společnosti a právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Povinnost společníka pak především spočívá vlastní činností realizovat účel založení společnosti a splacení svého vkladu v řádné lhůtě (BĚHOUNEK, 2009, s. 16). Pokud by společník porušoval své povinnosti, lze společníka ze společnosti vyloučit rozhodnutím valné hromady a při závažném porušování povinností lze společníka ze společnosti vyloučit na základě rozhodnutí soudu (viz. kapitola 3.5.1) Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada se svolává minimálně jednou ročně, pokud ve společenské smlouvě nebo ve stanovách společnosti není uvedeno něco jiného. Valná hromada schvalující účetní závěrku musí být svolána nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada se svolává písemně a to nejméně patnáct dní před konáním. Na pozvánce je uveden program valné hromady. Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina hlasů společníků, pokud si však společenská smlouva nevyžaduje jiný počet hlasů. Jestliže by se měl projednávat jiný bod (program), než je uveden na pozvánce, je nutná účast všech společníků. Jednatel je povinen zajistit zápis z valné hromady. 10

11 Dozorčí rada Dalším výkonným orgánem společnosti s. r. o. je dozorčí rada. Dozorčí rada musí vzniknout, stanoví-li to společenská smlouva nebo zvláštní zákon, jinak je to orgán pro společnost s. r. o. dobrovolný. Musí být alespoň tříčlenná a členové jsou voleni valnou hromadou. Účastní se valné hromady a kontrolují doklady, závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a činnost jednatelů. Podávají zprávy valné hromadě ve lhůtě, která je uvedena ve společenské smlouvě. Jestliže toto ustanovení společenská smlouva neobsahuje, pak jednou ročně. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy dozorčí rady se vztahuje též zákaz konkurence Jednatelé Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti s. r. o. Jmenuje je valná hromada. Je pouze na společnosti jaký počet jednatelů si zvolí (jestli jednoho nebo dva ), jestli mohou činit právní kroky samostatně nebo závisle na sobě (smlouvu musí podepsat vždy dva jednatelé). Na jednatele se vztahuje přísný zákaz konkurence. Jednatel nesmí vykonávat stejnou nebo obdobnou činnost, jako společnost, ve které vystupuje jako jednatel. Nesmí působit ani jako statutární orgán v jiné společnosti, která by měla stejnou nebo obdobnou činnost jako společnost, kde již statutárním orgánem je Rezervní fond Každá společnost s. r. o. musí mít vytvořen rezervní fond až do výše 10 % základního kapitálu. Společenská smlouva může stanovit i vyšší tvorbu rezervního fondu, avšak pokud společenská smlouva tuto klauzuli neobsahuje, řídí se společnosti zpravidla podle OBCHZ a to do výše 10 % základního kapitálu. Není-li rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti nebo již není naplněn, je společnost povinna jej tvořit při dosažení zisku až po jeho naplnění. To znamená, že z hospodářského výsledku období, ve kterém bylo dosaženo poprvé zisku, musí provést povinný příděl do rezervního fondu. Příděl musí být alespoň 11

12 10 % ze zisku dosaženého v účetním období, nesmí však překročit částku vyšší než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku v minimální výši 5 % z čistého zisku až do dosažení zákonné výše rezervního fondu (BĚHOUNEK, 2009, s. 96). Zvýší-li se základní kapitál, musí se zvýšit i rezervní fond. Společnost smí provést výplatu podílu na zisku až teprve tehdy, je-li učiněn povinný příděl do rezervního fondu a splněny ostatní omezující podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro výplatu podílu na zisku Výkon funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele V praxi je často funkce jednatele vykonávaná na základě pracovní smlouvy, jejímž předmětem je výkon funkce jednatele. Tato smlouva je podle již ustálené judikatury jako pracovní smlouva pochopitelně neplatná, změna pracovního práva od na tomto závěru nemůže nic změnit (BĚHOUNEK, 2009, s. 141). Dále bývá výkon funkce jednatele v praxi vykonáván na základě mandátní smlouvy (BĚHOUNEK, 2009, s. 141). To také není zcela správné řešení. Výkon funkce u jednatele začíná jmenováním do funkce, takže kdyby se řídil vztah mandátní smlouvou, tak by výkon funkce vznikl nabytím účinnosti smlouvy. Což je v rozporu s OBCHZ. Mandatáři vzniká povinnost vykonávat účel smlouvy s odbornou péčí, zatímco jednatel svou funkci vykonává s péčí řádného hospodáře (BĚHOUNEK, 2009, s. 142). Podle OBCHZ se uzavírá smlouva o výkonu funkce, která má písemnou formu a použijí se pouze některá ustanovení z mandátní smlouvy, ale o mandátní smlouvu nejde. To potvrzuje i to, že oproti mandátní smlouvě, smlouva o výkonu funkce nemusí vzniknout jmenováním konkrétního jednatele. Může být uzavřena před jeho jmenování nebo dodatečně. Ve smlouvě o výkonu funkce se uvedou konkrétní nároky a povinnosti jednatele. Může v ní být uvedena i odměna jednatele. Výši odměny jednatele stanoví valná hromada. Ve smlouvě je lepší vyvarovat se toho, že bude uvedeno, že jednatel koná svou funkci 12

13 bezplatně. Odměna jednatele je příjmem ze závislé činnosti dle 6 ZDP, tak jako vyplácení nároku z pracovněprávního vztahu, i když se v tomto případě jedná o vztah, který upravuje OBCHZ. Odměna jednatele jako statutárního orgánu je pro společnost, na rozdíl od odměn členů statutárních orgánů, tj. odměn členů dozorčích rad v s. r. o. i a. s. nebo členů představenstev v a. s., daňově uznatelným nákladem včetně pojistného odvedeného za společnost Jednatel versus ředitel Vztah jednatele a společnosti bývá tedy upraven podle OBCHZ. Někdy ve snaze založení účasti na důchodovém pojištění (u jednatelů vzniká u odměny od Kč) nebo nemocenského pojištění (jednatelé nejsou nemocensky pojištěni) je s jednateli uzavírána pracovní smlouva. To je v souladu s platnou právní úpravou pouze za předpokladu, že předmět výkonu práce sjednaný v pracovní smlouvě není shodný s funkcí a povinností jednatele. Jednodušeji řečeno, jednatel může být na základě pracovněprávního vztahu např. prodavač, lékárník, svářeč, ale nikoli např. ředitel, obchodní ředitel apod., protože je tento výkon činnosti součástí výkonu funkce jednatele. Pracovní smlouva, kde je uveden výkon funkce ředitel a tento ředitel je současně jednatelem této společnosti, je neplatná. Potvrzují to i rozsudky Nejvyššího soudu ČR. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 26 Cdo 781/2005 (BĚHOUNEK, 2009, str ) : Podstatou sporu byla neplatnost dohody o pracovní činnosti na výkon práce ředitele autoservisu podle 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (neplatnost právního úkonu). Nejvyšší soud ČR zaujal názor, že činnost ředitele autoservisu spočívající v organizaci práce, zajišťování zákazníků, zajišťování materiálu na opravy, starosti o ekonomiku provozovny a ve sjednávání zakázek, je součástí výkonu funkce jednatele. V daném případě je tedy dohoda o pracovní činnosti neplatným právním úkonem. Aktuálně způsobil velký rozruch mezi odbornou veřejností i podnikateli rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 3 ADS 119/ z 9. Prosince Jeho zveřejnění vyvolalo jednání MPSV i MF ČR. MPSV poskytlo příslib zavedení změny do připravované novely zákona o nemocenském pojištění. Generální finanční ředitelství dle 13

14 svého sdělení nebude za minulá období postihovat firmy v případě, že předmět činnosti jednatelů v pracovní smlouvě nebude prokazatelně zcela shodný s funkcí jednatele Podíl na zisku Výplata podílu na zisku Po skončení účetního období je povinností jednatele, aby zajistil do 6 měsíců od posledního dne účetního období svolání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku. Pokud by tak neučinila, nelze příslušný zisk rozdělit. Společnost nesmí vyplácet ani zálohy na podíly na zisku (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 258). O vyplácení podílu na zisku rozhoduje valná hromada. Pokud schválí ve stanoveném termínu účetní závěrku, rozhodne v tomto termínu i o rozdělení zisku. Předmětem rozdělení může být i zisk z předchozích let. Rozhodující podmínky pro výplatu zisku jsou: zůstatková cena zřizovacích výdajů, výše neuhrazené ztráty z minulých let, povinný příděl do rezervního fondu. Zřizovací výdaje musí být účetně odepsány nejpozději do 5 let od vzniku společnosti. Podíly na zisku by šlo v tomto případě vyplácet pouze tehdy, že by disponibilní zdroje společnosti pokrývaly zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů. Matematicky vyjádřeno: součet fondů vytvořených ze zisku, které účetní jednotka může používat podle svých interně stanovených předpisů, a součet nerozdělených zisků minulých let musí alespoň dosahovat účetní a zůstatkové ceny zřizovacích výdajů (PILAŘOVÁ, 2009, str ). V případě ztráty se nesmí společnost vyplácet podíly na zisku. Na druhé straně tato podmínka umožňuje valné hromadě rozhodnout o výplatě podílu na zisku ze zisku předchozích let. Je to v případech, že za schvalované účetní období vznikne ztráta, avšak z předchozích let má společnost dostatečně vysoký nerozdělený zisk (ŠEBESTÍKOVÁ, 14

15 2009, s. 264). Součet fondů vytvořených ze zisku, které účetní jednotka může používat podle svých vnitřních předpisů, nerozdělených zisků minulých let a čistého zisku posledního účetního období, tvoří použitelné zdroje. Součet neuhrazených ztrát minulých let, ztráty posledního účetního období a povinného přídělu rezervnímu fondu pak tvoří položky, které zdroje vážou. Zdroje musí vždy převyšovat položky, které zdroje vážou. Rozdíl těchto dvou veličin je maximální možná výše podílu na zisku, kterou může valná hromada svým rozhodnutím určit k rozdělení mezi společníky (PILAŘOVÁ, 2008, s. 112). Poslední podmínka je povinný příděl do rezervního fondu ve výši nejméně 10 % ze zisku, ne však více než 5 % z hodnoty základního kapitálu v prvním roce a nejméně 5 % ze zisku v následujících letech. Příklad tvorby rezervního fondu: Společnost XY vznikla v roce 2008, má základní kapitál Kč a nemá doposud vytvořený rezervní fond. V roce 2008 činí HV po zdanění Kč. Jak bude společnost XY tvořit rezervní fond? Předpokládejme, že HV po zdanění v roce 2009 bude stejný. a) rok 2008: Konečná výše rezervního fondu bude Kč, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Za rok 2008 činí příděl do rezervního fondu 10 % ze zisku po zdanění, což je částka Kč, ne však výše než 5 % ZK, což je částka pouze Kč. Za rok 2008 se přidělí do fondu částka Kč. Účtování: 431 / Kč. b) rok 2009: rezervní fond společnost se doplní o 5 % z čistého zisku, což je Kč, ale tvoří se do výše 10 % ZK, takže v roce 2009 společnost přidělí do rezervního fondu rovněž Kč. Účtování je stejné jako v 1. roce. Časová podmínka rozhodnutí valné hromady pro možnost oprávněného rozdělení zisku obchodní společnosti byla předmětem rozhodnutí Nejvyššího soudu z č. 29 Cdo 4284/2007, publikovaného ve sbírce pod č. A 88/2010. Soud v tomto rozhodnutí zaujal názor, že jestliže valná hromada, v tomto případě akciové společnosti, konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není 15

16 oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku. Lhůta šesti měsíců od posledního dne účetního období je tedy nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou sloužit jako reálný obraz účetnictví, na jehož základě mohou kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku (viz. 29 Cdo 4284/2007) Zdanění podílu na zisku Splatnost podílu na zisku se řídí společenskou smlouvou. Pokud zde není splatnost uvedena, řídí se podle 123, který odkazuje na 178 odst. 7 OBCHZ, kde je splatnost podílu na zisku do třech měsíců, kdy bylo přijato usnesení valnou hromadou o rozdělení zisku. Tento termín je velmi důležitý z pohledu srážkové daně. Jelikož výplata podílu na zisku podléhá srážkové sazbě daně ve výši 15 % a ta musí být odvedena nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo ke sražení daně. Daň je plátce povinen srazit: při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (v případě tuzemských společníků), nejpozději v den, kdy se o závazku účtuje (v případě zahraničních společníků) (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, s. 260). Co se týká zahraničních společníků je zdanění upraveno dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jestliže je splatnost podílu na zisku upravena společenskou smlouvou a lhůta je delší než, kterou upravuje OBCHZ, musí být srážka daně provedena podle 38d ZDP nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Sražená daň se musí odvést do měsíce od sražení Výplata podílu na zisku v cizí měně Valná hromada schvaluje vyplacení podílu na zisku v Kč. Pokud však společník vyžaduje vyplacení svého podílu na zisku v cizí měně, třeba z toho důvodu, že je daňovým nerezidentem, použije se kurz, který používá společnost v účetnictví. Takže pro výpočet základu daně pro odvod srážkové daně využije právě tento zmíněný kurz k datu provedení srážky. 16

17 Podíly na zisku vyplacené do zahraničí Výplata podílu na zisku společníkovi se zdaňuje srážkovou sazbou daně ve výši 15 % podle ZDP. Zákonu o dani z příjmu jsou však nadřazeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je-li tedy společník rezidentem státu, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se podle smlouvy. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění velice často přesouvají zdanění do státu rezidence společníka např. německému společníkovi, nebude podle smlouvy česká dceřiná společnost zdaňovat buď vůbec, anebo jen 5 % srážkovou daní (platí jen v případě, je-li společník právnickou osobou) (BĚHOUNEK, 2009, str. 114) Osvobození od zdanění podílu na zisku Osvobození se vztahuje na výplatu podílu na zisku mezi mateřskou společností a dceřinou společností. To znamená, že pokud splní určité podmínky, nemusejí odvádět z podílu na zisku 15 % srážkovou daň. U výplaty podílu mezi dceřinou společností a mateřskou společnosti je jedno, jestli jde o tuzemské společnosti nebo o společnosti, kde je jedna ze společností tuzemská a druhá rezidentem Evropské unie nebo Švýcarské konfederace. Musí mít však srovnatelnou právní úpravu jako s. r. o. (např. GmbH). Další podmínkou je, že podléhá obdobné dani z příjmu právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12 % (PILAŘOVÁ, 2008, str. 117). Musí být splněna podmínka 10 % podílu na základním kapitálu a to po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě. Osvobození lze uplatnit při splnění podmínky 10 % podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 měsíců nepřetržitého trvání, avšak následně musí být tato podmínka splněna. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy a uplatní se osvobození, daň musí být zaplacena dodatečně včetně sankcí (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 262). 17

18 3.4. Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady Odměna jednatele Žádná společnost nemůže fungovat bez jednatele. První jednatel je ustanoven společenskou smlouvou, k následné změně jednatelů dochází na základě rozhodnutí valné hromady (BĚHOUNEK, 2009, s. 126). Funkce jednatele se řídí obchodním zákoníkem, nejde v žádném případě o pracovněprávní vztah, proto nemůže být sjednán pracovní poměr na funkci jednatele. Taková smlouva by byla z právního hlediska neplatná, jak už bylo popisováno v předchozích kapitolách. Protože odměna jednatele není vyplacena na základě pracovněprávního předpisu, může být i nepravidelná, v různé výši, bez závislosti na zákoníku práce (neřídí se např. minimální mzdou) (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 268). Podle ZDP se postupuje při zdanění však stejně, jako by šlo o příjem ze závislé činnosti podle 6 ZDP. To znamená, že jednatel může u společnosti podepsat prohlášení k dani a využívat různé slevy na dani a daňové zvýhodnění. Základ daně se stanoví dle současného znění daňového zákona z takzvané superhrubé mzdy. V praxi jsem se velmi často setkala s tím, že při výpočtu odvodu daně z odměny jednatele, u odměny nepřekračující za kalendářní měsíc částku 5000 Kč, se použil samostatný základ daně a daň se srazila srážkovou sazbou. Tenhle postup je naprosto chybný a jde o nesprávné pochopení zákona. Na zdanění příjmů jednatele se totiž nevztahuje 6 odst. 4 ZDP, to znamená, že se na něj nevztahuje uplatnění daně srážkovou sazbou podle 36 odst. 2 v případě příjmů nepřesahující za kalendářní měsíc částku 5000 Kč (MACHÁČEK, 2009). Z odměn jednatelů se vždy odvádí záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti. Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a použije se sazba daně ve výši 15 %, tj. zálohová daň. V případě, že jednatel podepsal prohlášení k dani, provede se na požádání roční zúčtování. Pokud má jednatel ještě jiné příjmy, může mu vzniknout povinnost podat daňové přiznání. Od je specifikem výkonu funkce jednatele (obdobně v případě výkonu práce společníka pro společnost mimo pracovněprávní vztah) také to, že odměňování za výkon funkce jednatele nemůže založit účast na nemocenském pojištění a účast na důchodovém 18

19 pojištění zakládá podle jiných principů, než jaké platí pro pracovněprávní vztahy (BĚHOUNEK, 2009, s. 127). Od se z odměny jednatele odvádí zdravotní pojištění vždy (i když nepřekročí částku Kč) a u sociálního pojištění se od odvádí pojistné z částky Kč a vyšší (částka pro rok 2010, v roce 2009 byl vyměřovací základ Kč). Jedná se o odvod na důchodové pojištění. Maximální vyměřovací základ u pojistného činí v roce Kč. Pokud by však jednatel chtěl být pojištěn nejen důchodově, ale také nemocensky, je potřeba sjednat pracovní poměr na činnost, která se však nekryje s činností jednatele (vrátný). Odměna jednatele je daňovým uznatelným nákladem, zatímco odměny členů představenstva u akciové společnosti jsou daňově nákladem neuznatelným. To se týká také cestovních náhrad, penzijního připojištění apod. Nahlíží na ně totiž z hlediska uznatelnosti stejně jako na pracovněprávní vztahy. Společnost může s jednatelem sjednat určité typy odměny. Buď měsíční, kdy je odměna jednateli vyplacena i v případě nepřítomnosti jednatele (dovolená) a nebo může být závislá na zisku společnosti. Způsob odměňování závisí vždy na tom, co je uvedeno ve smlouvě o výkonu funkce nebo vnitřním předpise nebo co schválí valná hromada. Je i velmi důležité jak je forma odměny uvedena, jak znázorňuje následující příklad. Příklad rozdílu výpočtu odměny (BĚHOUNEK, 2009, s. 131): Společnost dosáhla hospodářského výsledku Kč. Do hospodářského výsledku není zahrnuta DZPPO a odměna jednatele. Jednatel má nárok na odměnu ve výši: a) 10 % hospodářského výsledku před zdaněním (HV) zvýšeného o odměnu, nejméně však Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání funkce jednatele, b) 10 % hospodářského výsledku před zdaněním (HV), nejméně však Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání funkce jednatele. Jaká bude výše roční odměny? ad. a) odměna = 10 % z = Kč kontrola: HV = = Kč HV zvýšený o odměnu= = Kč ad. b) odměna = 10 % z ( odměna) odměna = % odměny odměna = : 110 %= Kč 19

20 kontrola: HV = = Kč odměna = 10 % HV = Kč Odměna společníka Odměnou společníka za to, že vložil své peníze do společnosti, je také podíl na zisku (viz. kapitola 3.3.). Než si společníci rozdělí zisk ve schvalovacím řízení, musí být splněny tyto podmínky: povinný příděl do rezervního fondu, disponibilní zdroje společnosti musí pokrýt zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů, neuhrazená ztráta musí být uhrazena. Valná hromada, která rozhoduje o rozdělení zisku, musí zjistit, zda tyto podmínky splňuje, teprve poté lze zisk rozdělit. Při rozdělení zisku se postupuje obdobně jako u akciové společnosti nebo družstva. Společníci si rozdělují již zdaněný zisk daní z příjmů právnických osob podle svých podílů a poté ho znovu,,daní srážkovou sazbou daně. Rozdílný způsob rozdělení zisku je například u veřejné obchodní společnosti, kde si společníci rozdělí své příjmy podle svých podílů na společnosti a samostatně zdaní svůj podíl daní z příjmů fyzických osob, ale,,daní pouze jednou. Po rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mezi společníky se jejich podíl zdaní podle 36 ZDP (v současné době 15 %). Společnost, jejíž zisk je určen k rozdělení, je plátcem srážkové daně, je tedy její povinností správně daň vypočítat, srazit a odvést správci daně, a to vše v zákonem stanovených termínech (PILAŘOVÁ, 2009, s. 62). Základ pro výpočet srážkové daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Srážková daň se totiž podle 38 odst. 3 ZDP odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla být srážka provedena (BĚHOUNEK, 2009, s. 107). Pokud odvod a povinnost srazit daň vychází na sobotu nebo neděli, je odvod přesunut na následující pracovní den. 20

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o.

Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Účetní a daňová specifika ve společnosti ZEOS UNI,

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE

ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH OSOB S DOPADEM NA MZDU ZAMĚSTNANCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ROZBOR NEZDANITELNÝCH ČÁSTEK A SLEV NA DANI FYZICKÝCH

Více

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ

1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1. OBLAST ZDRAVOTNÍHO A SOCIÁLNÍHO POJIŠTĚNÍ 1.1. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 1.1.1. Zvýšení minimální mzdy Díky úpravě minimální mzdy dochází ke změně v zákonu 592/92 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní

Více

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností

Porovnání vedení účetnictví jednotlivých obchodních společností JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání

Více

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company

DIPLOMOVÁ PRÁCE. Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným. Transformation of trade on limited liability company ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ DIPLOMOVÁ PRÁCE Transformace živnosti na společnost s ručením omezeným Transformation of trade on limited liability company Bc. Vlasta Hulcová Plzeň 2012-1

Více

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek

Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků jednotek SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Založení a vedení účetnictví Společenství vlastníků

Více

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION

OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION OPTIMIZATION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES OPTIMALIZACE ZDANĚNÍ STUDENTŮ STUDENTS TAXATION

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Studijní obor: Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM

Více

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika SROVNÁVACÍ STUDIE ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ V ČR A V RAKOUSKU

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES PŘÍJMY AUTORŮ A JEJICH ZDANĚNÍ INCOMES OF AUTHORS

Více

Jak si poradit s daňovým přiznáním

Jak si poradit s daňovým přiznáním OPřiznání 1/E06 6.2.2006 14:09 Stránka 1 Příloha týdeníku Ekonom 6/2006 Jak si poradit s daňovým přiznáním Rychle se blíží konec března a s ním termín podání daňového přiznání za rok 2005. Při jeho vyplňování

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE

VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE DAŇOVÉ ZÁTĚŽE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Z HLEDISKA OPTIMALIZACE

Více

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS

OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012. Časopis pro uživatele programů ZEIS Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH DAŇOVÉ NOVINKY ROKU 2012 Daň z příjmů 1 Dohody o provedení práce v roce 2012 3 Výše cestovních náhrad v roce 2012 5 Pojistné na sociální zabezpečení 5 Zdravotní

Více

1. OZNÁMENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH

1. OZNÁMENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH 1. OZNÁMENÍ O PRÁVNÍCH PŘEDPISECH Změna diskontní úrokové sazby ČNB v lednu 2003 Pro informaci v tabulce naleznete přehled změn diskontní úrokové sazby od roku 1990: Vývoj diskontní sazby ČNB Platná od

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Změny ve zdanění příjmů fyzických osob v ČR a jejich důsledky Changes in Natural Person Income taxation in the CZ and thein consequences

Více

Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících fyzických osob

Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících fyzických osob SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Optimalizace daňového zatížení dani z příjmu u podnikajících

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Jakub Končitík Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Jakub Končitík Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce je psána na téma optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Práce je rozdělena do dvou

Více

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů

Připravujeme do příštího věstníku Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů ÚČETNICTVÍ DANĚ OBCHODNÍ ZÁKONÍK Věstník Oswald 2 Vydává Oswald a.s. V Olomouci dne 10. října 2007 18 stran 2007 Dnes na téma: Pokyn D-300 k zákonu o daních z příjmu Ministerstvo financí ČR zveřejnilo

Více

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob

Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Optimalizace daně z příjmů fyzických osob při využití spolupracujících osob Diplomová práce Autor: Bc. Silvie Létalová Finance Vedoucí práce: Ing.

Více

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI

MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika MZDOVÁ ÚČETNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI BAKALÁŘSKÁ

Více

Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod. Radmila Halová

Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod. Radmila Halová Analýza mezd ve firmě Česká zbrojovka a. s. Uherský Brod Radmila Halová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá analýzou mezd ve společnosti Česká zbrojovka a.s. Uherský Brod při

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Společnost s ručením omezeným Bakalářská práce Autor: Gabriela Vukanovičová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing. Hana Baštová

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Právní, účetní a daňové aspekty odměňování zaměstnanců Legal, accounting and tax aspects of employees remuneration Štěpánka Erbenová Plzeň

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 LIBOR PĚKNÝ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně UKONČENÍ PODNÍKÁNÍ U JEDNOTLIVÝCH PRÁVNÍCH FOREM

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Hana FATĚNOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VÝPOČET MEZD, ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ A OPTIMALIZACE

Více

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová

Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným. Monika Janásová Problematika v založení a vzniku společnosti s ručením omezeným Monika Janásová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou založení a vzniku společnosti s ručením

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více