ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O."

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové účetnictví, daně a personalistika ZPŮSOBY A MOŽNOSTI ODMĚŇOVÁNÍ V S. R. O. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Martina TOMANÍKOVÁ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Milada DANDOVÁ Znojmo, 2011

2

3

4

5 Abstrakt Tato práce je zaměřená na způsoby odměňování společníků a jednatelů ve společnosti s ručením omezeným. Obsahuje teoretickou a praktickou část. Čtenáře této práce má seznámit se způsoby výpočtu jednotlivých odvodů a zdanění odměňování společníků a jednatelů. Je zde také srovnáváno daňového zatížení u těchto typů odměn. Práce se zaměřuje i na výpočet podílu na zisku a jeho zdanění. Součástí této práce je i znázornění ukončení účasti společníka na společnosti s ručením omezeným. Zobrazuje tuto problematiku jak po daňové tak i po účetní stránce. Má seznámit čtenáře jak společnost vypočítá vypořádací podíl a jak může naložit s uvolněným obchodním podílem. Tyto situace jsou znázorněny na výkazech společnosti Kondice s. r. o. pro lepší pochopení problematiky. Abstrakt Diese Abschlussarbeit ist nach der Art und Weise der Entlohnnungen der Gesellschaftern und der Geschäftsleitern in einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung gerichtet. Sie enthaltet den teoretischen, sowohl auch den praktischen Teil. In meiner Abschlussarbeit sollen sich die Leser mit den jeweiligen Methoden des Berechnungsverfahrens der einzelnen Abführungen, Abzügen und den Entlohnungen der Gesellschafter vertraut machen. Es wird hier auch die Steuerbelastung, bei den jeweiligen Entlohnungstypen verglichen. Diese Abschlussarbeit richtet sich auch nach der Berechnung der Gewinnanteilen und denen Versteuerung. Diese Arbeit stellt auch eine Teilnahme an der Beendung einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung dar. Diese Problematik wird nicht nur von der steuerlichen Sicht, sondern auch von der Buchhaltungsseite gezeigt. Man soll sich vorstellen können, wie sich eine Gesellschaft ihren Anteil bei einem Ausgleich berechnet und wie könnte sie dann damit disponieren. Um besser diese Problematik zu verstehen, werden genannte Beispiele an der Firma Kondice s.r.o. simuliert.

6 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Právní úprava s. r. o Založení a vznik společnosti Práva a povinnosti společníků Valná hromada Dozorčí rada Jednatelé Rezervní fond Výkon funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele Jednatel versus ředitel Podíl na zisku Výplata podílu na zisku Zdanění podílu na zisku Výplata podílu na zisku v cizí měně Podíly na zisku vyplacené do zahraničí Osvobození od zdanění podílu na zisku Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady Odměna jednatele Odměna společníka Odměna členů dozorčí rady Shrnutí sociálního a zdravotního pojištění u společníků a jednatelů Shrnutí způsobu zdanění u společníků a jednatelů Ukončení účasti společníka ve společnosti Způsoby ukončení účasti společníka Vypořádací podíl Uvolnění obchodního podílu Praktická část Seznámení se společností Kondice s. r. o Výpočet u odměňování Výpočet odměny společníka (jednatele) a účtování této odměny Výpočet odměny členů dozorčí rady Výplata podílu na zisku společníkům Srovnání daňového zatížení Srovnání odměňování za práci a výplata podílu na zisku Srovnání daňového zatížení u společníků spol. s. r. o. a OSVČ Ukončení účasti společníka ve společnosti, způsoby výpočtu Vyplacení vypořádacího podílu v peněžní formě Vyplacení vypořádacího podílu v nepeněžní formě Uvolněný obchodní podíl z pohledu společnosti Prodej obchodního podílu Závěr Použité zdroje Přílohy...57

7 1. Úvod Společnost s ručením omezeným je nejčastějším typem obchodní společnosti v České republice. Je to z důvodu omezeného ručení za závazky společníků této společnosti. Společníci nemusí ručit svým soukromým majetkem a společnost s. r. o. může založit i jedna fyzická osoba. Ani výše základního kapitálu, která musí činit alespoň Kč, není příliš vysoká. Společníci vkládají část svého majetku (ať už v peněžní či nepeněžní formě) do společnosti za účelem jeho zhodnocení. Pokud společnost dosáhne zisku, společníci se mohou rozhodnout tento zisk si rozdělit. Společníci se však nemusí svou účastí ve společnosti podílet pouze na zisku společnosti, ale mnohdy také konají práci pro společnost, podílí se na řízení společnosti jako jednatelé apod. Za jejich práci jim také mnohdy náleží odměna. Proto je velmi důležité i posoudit, jaký způsob odměňování zvolit, jak správně vypočítat odvody na pojistné a daň z těchto odměn. V průběhu,,života společnosti s. r. o. můžou nastat i změny ve složení společníků. Společník se může rozhodnout, že už se nechce účastnit na společnosti, nebo k zániku této účasti mohou vést i různé životní události. V takovém případě je pro společnost velmi důležité společníka spravedlivě a v souladu se zákonem vypořádat. Vzhledem k tomu, že vypořádání společníka je starostí společnosti, musí správně vypořádání zdanit, zaúčtovat, ale také včas naložit s uvolněným podílem. Ukončení účasti společníka na společnosti není častý jev. U některých společností se vyskytne třeba jen jednou za celou dobu,,života společnosti. 7

8 2. Cíl práce a metodika Cílem této práce bylo seznámit čtenáře se způsoby odměňování společníků a jednatelů, a také s příslušnými odvody z těchto odměn. V teoretické části popisuji společnost s ručením omezeným a seznamuji čtenáře se základními pojmy, které se společností souvisí. Dále se zaměřuji na způsob určení odměňování u společníků a jednatelů podle legislativní úpravy. Rozdíl není pouze ve způsobech zdanění, ale také v odvodech na zdravotní a sociální pojistné. Společníci a jednatelé mohou také využívat různých slev a zvýhodnění na dani, které jsou rovněž v teoretické části popsány. Čtenáře chci seznámit s jednotlivými typy odvodů a jejich výší. Častým případem ve společnosti s. r. o. je výplata podílu na zisku. V teoretické části je popsáno, jak se tento podíl na zisku počítá a zdaňuje. V souvislosti se společníky mohou také nastat i situace, kdy jejich účast na společnosti zanikne. Teoretická část popisuje důvody zániku účasti společníka ve společnosti, vyplacení vypořádacího podílu a jak by měla společnost naložit s uvolněným obchodním podílem. Praktická část je zaměřena na srovnání daňového zatížení odměňování a výpočet jednotlivých odvodů z odměn. Jsou zde uvedeny fiktivní výše odměn, na kterých zobrazuji postup výpočtů. Dále znázorňuji výpočet podílu na zisku a jeho zdanění. V praktické části jsem rovněž popsala zánik účasti společníka na společnosti. Zde se zaměřuji na výpočet vypořádacího podílu, účtování a zdanění. Naložení s uvolněným obchodním podílem je znázorněno účetně. Podíl na zisku a vypořádací podíl je znázorněn podle výkazů společnosti Kondice s. r. o. pro lepší ilustraci problematiky. V teoretické části a při způsobech výpočtu jsem používala platné legislativní sazby, které byly aktuální pro rok

9 3. Teoretická část 3.1. Právní úprava s. r. o Založení a vznik společnosti Firma společnosti musí obsahovat označení společnost s ručením omezeným nebo spol. s. r. o. nebo pouze zkráceně s. r. o. Společnost s. r. o. může být založena jedním společníkem, maximálně však může mít padesát společníků. Společnost s. r. o. s jediným společníkem nemůže být jediným zakladatelem nebo jediným společníkem jiné společnosti s. r. o. Jedna fyzická osoba může být současně společníkem maximálně ve třech společnostech s. r. o. Společnost je založena v případě jednoho společníka zakladatelskou listinou nebo společenskou smlouvou u více společníků. Základní kapitál společnosti je alespoň Kč. Do se používal název základní jmění a činil alespoň Kč. Proto se někdy setkáváme se spol. s. r. o., kde není základní kapitál Kč, ale Kč. Výše vkladu jednoho společníka je nejméně Kč a vklad musí být dělitelný na celé tisíce. Vklad společníka může mít nepeněžitou i peněžitou formu. Pokud se společník rozhodne vložit nepeněžitý vklad, musí být oceněn znalcem a být splacen před zápisem do obchodního rejstříku, tedy před vznikem společnosti. Nepeněžitý vklad je dost často učiněn i z toho důvodu, že společník doposud působil jako OSVČ a převádí tak materiální hodnoty svého původního podnikání do společnosti. Předmětem nepeněžitého vkladu může být dlouhodobý hmotný majetek (osobní automobil, výrobní stroje), zásoby i pohledávky. Peněžitý vklad musí být splacen před vznikem společnosti (zápisem do obchodního rejstříku) ve výši nejméně 30 % na každý peněžitý vklad, celkově spolu se splaceným nepeněžitým vkladem alespoň Kč, jestliže však má společnost pouze jednoho společníka, musí být splacen ve výši 100 %. Rozdíl mezi peněžitým vkladem, který společník složil před vznikem společnosti a výši svého vkladu do základního kapitálu, je povinen společník doplatit dle 9

10 společenské smlouvy, nejpozději však do pěti let od vzniku společnosti. Peněžité vklady se ukládají na speciální účet zřízený správcem vkladu a slouží k úhradě zřizovacích výdajů. Nepeněžité vklady musí být splaceny před zápisem do obchodního rejstříku v plné výši. Za závazky společnosti ručí společníci do výše všech svých nesplacených vkladů Práva a povinnosti společníků Každý společník má právo účastnit se na řízení společností, právo podílet se na zisku, právo nahlížet do dokladů společnosti, právo na vypořádací podíl při ukončení účasti ve společnosti a právo podílet se na likvidačním zůstatku společnosti. Povinnost společníka pak především spočívá vlastní činností realizovat účel založení společnosti a splacení svého vkladu v řádné lhůtě (BĚHOUNEK, 2009, s. 16). Pokud by společník porušoval své povinnosti, lze společníka ze společnosti vyloučit rozhodnutím valné hromady a při závažném porušování povinností lze společníka ze společnosti vyloučit na základě rozhodnutí soudu (viz. kapitola 3.5.1) Valná hromada Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Valná hromada se svolává minimálně jednou ročně, pokud ve společenské smlouvě nebo ve stanovách společnosti není uvedeno něco jiného. Valná hromada schvalující účetní závěrku musí být svolána nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valná hromada se svolává písemně a to nejméně patnáct dní před konáním. Na pozvánce je uveden program valné hromady. Valná hromada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina hlasů společníků, pokud si však společenská smlouva nevyžaduje jiný počet hlasů. Jestliže by se měl projednávat jiný bod (program), než je uveden na pozvánce, je nutná účast všech společníků. Jednatel je povinen zajistit zápis z valné hromady. 10

11 Dozorčí rada Dalším výkonným orgánem společnosti s. r. o. je dozorčí rada. Dozorčí rada musí vzniknout, stanoví-li to společenská smlouva nebo zvláštní zákon, jinak je to orgán pro společnost s. r. o. dobrovolný. Musí být alespoň tříčlenná a členové jsou voleni valnou hromadou. Účastní se valné hromady a kontrolují doklady, závěrku, návrh na rozdělení zisku nebo úhradu ztráty a činnost jednatelů. Podávají zprávy valné hromadě ve lhůtě, která je uvedena ve společenské smlouvě. Jestliže toto ustanovení společenská smlouva neobsahuje, pak jednou ročně. Členem dozorčí rady nemůže být jednatel a na členy dozorčí rady se vztahuje též zákaz konkurence Jednatelé Jednatelé jsou statutárním orgánem společnosti s. r. o. Jmenuje je valná hromada. Je pouze na společnosti jaký počet jednatelů si zvolí (jestli jednoho nebo dva ), jestli mohou činit právní kroky samostatně nebo závisle na sobě (smlouvu musí podepsat vždy dva jednatelé). Na jednatele se vztahuje přísný zákaz konkurence. Jednatel nesmí vykonávat stejnou nebo obdobnou činnost, jako společnost, ve které vystupuje jako jednatel. Nesmí působit ani jako statutární orgán v jiné společnosti, která by měla stejnou nebo obdobnou činnost jako společnost, kde již statutárním orgánem je Rezervní fond Každá společnost s. r. o. musí mít vytvořen rezervní fond až do výše 10 % základního kapitálu. Společenská smlouva může stanovit i vyšší tvorbu rezervního fondu, avšak pokud společenská smlouva tuto klauzuli neobsahuje, řídí se společnosti zpravidla podle OBCHZ a to do výše 10 % základního kapitálu. Není-li rezervní fond vytvořen při vzniku společnosti nebo již není naplněn, je společnost povinna jej tvořit při dosažení zisku až po jeho naplnění. To znamená, že z hospodářského výsledku období, ve kterém bylo dosaženo poprvé zisku, musí provést povinný příděl do rezervního fondu. Příděl musí být alespoň 11

12 10 % ze zisku dosaženého v účetním období, nesmí však překročit částku vyšší než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Tento fond se ročně doplňuje o částku v minimální výši 5 % z čistého zisku až do dosažení zákonné výše rezervního fondu (BĚHOUNEK, 2009, s. 96). Zvýší-li se základní kapitál, musí se zvýšit i rezervní fond. Společnost smí provést výplatu podílu na zisku až teprve tehdy, je-li učiněn povinný příděl do rezervního fondu a splněny ostatní omezující podmínky stanovené obchodním zákoníkem pro výplatu podílu na zisku Výkon funkce jednatele Smlouva o výkonu funkce jednatele V praxi je často funkce jednatele vykonávaná na základě pracovní smlouvy, jejímž předmětem je výkon funkce jednatele. Tato smlouva je podle již ustálené judikatury jako pracovní smlouva pochopitelně neplatná, změna pracovního práva od na tomto závěru nemůže nic změnit (BĚHOUNEK, 2009, s. 141). Dále bývá výkon funkce jednatele v praxi vykonáván na základě mandátní smlouvy (BĚHOUNEK, 2009, s. 141). To také není zcela správné řešení. Výkon funkce u jednatele začíná jmenováním do funkce, takže kdyby se řídil vztah mandátní smlouvou, tak by výkon funkce vznikl nabytím účinnosti smlouvy. Což je v rozporu s OBCHZ. Mandatáři vzniká povinnost vykonávat účel smlouvy s odbornou péčí, zatímco jednatel svou funkci vykonává s péčí řádného hospodáře (BĚHOUNEK, 2009, s. 142). Podle OBCHZ se uzavírá smlouva o výkonu funkce, která má písemnou formu a použijí se pouze některá ustanovení z mandátní smlouvy, ale o mandátní smlouvu nejde. To potvrzuje i to, že oproti mandátní smlouvě, smlouva o výkonu funkce nemusí vzniknout jmenováním konkrétního jednatele. Může být uzavřena před jeho jmenování nebo dodatečně. Ve smlouvě o výkonu funkce se uvedou konkrétní nároky a povinnosti jednatele. Může v ní být uvedena i odměna jednatele. Výši odměny jednatele stanoví valná hromada. Ve smlouvě je lepší vyvarovat se toho, že bude uvedeno, že jednatel koná svou funkci 12

13 bezplatně. Odměna jednatele je příjmem ze závislé činnosti dle 6 ZDP, tak jako vyplácení nároku z pracovněprávního vztahu, i když se v tomto případě jedná o vztah, který upravuje OBCHZ. Odměna jednatele jako statutárního orgánu je pro společnost, na rozdíl od odměn členů statutárních orgánů, tj. odměn členů dozorčích rad v s. r. o. i a. s. nebo členů představenstev v a. s., daňově uznatelným nákladem včetně pojistného odvedeného za společnost Jednatel versus ředitel Vztah jednatele a společnosti bývá tedy upraven podle OBCHZ. Někdy ve snaze založení účasti na důchodovém pojištění (u jednatelů vzniká u odměny od Kč) nebo nemocenského pojištění (jednatelé nejsou nemocensky pojištěni) je s jednateli uzavírána pracovní smlouva. To je v souladu s platnou právní úpravou pouze za předpokladu, že předmět výkonu práce sjednaný v pracovní smlouvě není shodný s funkcí a povinností jednatele. Jednodušeji řečeno, jednatel může být na základě pracovněprávního vztahu např. prodavač, lékárník, svářeč, ale nikoli např. ředitel, obchodní ředitel apod., protože je tento výkon činnosti součástí výkonu funkce jednatele. Pracovní smlouva, kde je uveden výkon funkce ředitel a tento ředitel je současně jednatelem této společnosti, je neplatná. Potvrzují to i rozsudky Nejvyššího soudu ČR. Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne , sp. zn. 26 Cdo 781/2005 (BĚHOUNEK, 2009, str ) : Podstatou sporu byla neplatnost dohody o pracovní činnosti na výkon práce ředitele autoservisu podle 242 odst. 1 písm. a) zákoníku práce (neplatnost právního úkonu). Nejvyšší soud ČR zaujal názor, že činnost ředitele autoservisu spočívající v organizaci práce, zajišťování zákazníků, zajišťování materiálu na opravy, starosti o ekonomiku provozovny a ve sjednávání zakázek, je součástí výkonu funkce jednatele. V daném případě je tedy dohoda o pracovní činnosti neplatným právním úkonem. Aktuálně způsobil velký rozruch mezi odbornou veřejností i podnikateli rozsudek Nejvyššího správního soudu č. 3 ADS 119/ z 9. Prosince Jeho zveřejnění vyvolalo jednání MPSV i MF ČR. MPSV poskytlo příslib zavedení změny do připravované novely zákona o nemocenském pojištění. Generální finanční ředitelství dle 13

14 svého sdělení nebude za minulá období postihovat firmy v případě, že předmět činnosti jednatelů v pracovní smlouvě nebude prokazatelně zcela shodný s funkcí jednatele Podíl na zisku Výplata podílu na zisku Po skončení účetního období je povinností jednatele, aby zajistil do 6 měsíců od posledního dne účetního období svolání valné hromady, která schvaluje účetní závěrku. Pokud by tak neučinila, nelze příslušný zisk rozdělit. Společnost nesmí vyplácet ani zálohy na podíly na zisku (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 258). O vyplácení podílu na zisku rozhoduje valná hromada. Pokud schválí ve stanoveném termínu účetní závěrku, rozhodne v tomto termínu i o rozdělení zisku. Předmětem rozdělení může být i zisk z předchozích let. Rozhodující podmínky pro výplatu zisku jsou: zůstatková cena zřizovacích výdajů, výše neuhrazené ztráty z minulých let, povinný příděl do rezervního fondu. Zřizovací výdaje musí být účetně odepsány nejpozději do 5 let od vzniku společnosti. Podíly na zisku by šlo v tomto případě vyplácet pouze tehdy, že by disponibilní zdroje společnosti pokrývaly zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů. Matematicky vyjádřeno: součet fondů vytvořených ze zisku, které účetní jednotka může používat podle svých interně stanovených předpisů, a součet nerozdělených zisků minulých let musí alespoň dosahovat účetní a zůstatkové ceny zřizovacích výdajů (PILAŘOVÁ, 2009, str ). V případě ztráty se nesmí společnost vyplácet podíly na zisku. Na druhé straně tato podmínka umožňuje valné hromadě rozhodnout o výplatě podílu na zisku ze zisku předchozích let. Je to v případech, že za schvalované účetní období vznikne ztráta, avšak z předchozích let má společnost dostatečně vysoký nerozdělený zisk (ŠEBESTÍKOVÁ, 14

15 2009, s. 264). Součet fondů vytvořených ze zisku, které účetní jednotka může používat podle svých vnitřních předpisů, nerozdělených zisků minulých let a čistého zisku posledního účetního období, tvoří použitelné zdroje. Součet neuhrazených ztrát minulých let, ztráty posledního účetního období a povinného přídělu rezervnímu fondu pak tvoří položky, které zdroje vážou. Zdroje musí vždy převyšovat položky, které zdroje vážou. Rozdíl těchto dvou veličin je maximální možná výše podílu na zisku, kterou může valná hromada svým rozhodnutím určit k rozdělení mezi společníky (PILAŘOVÁ, 2008, s. 112). Poslední podmínka je povinný příděl do rezervního fondu ve výši nejméně 10 % ze zisku, ne však více než 5 % z hodnoty základního kapitálu v prvním roce a nejméně 5 % ze zisku v následujících letech. Příklad tvorby rezervního fondu: Společnost XY vznikla v roce 2008, má základní kapitál Kč a nemá doposud vytvořený rezervní fond. V roce 2008 činí HV po zdanění Kč. Jak bude společnost XY tvořit rezervní fond? Předpokládejme, že HV po zdanění v roce 2009 bude stejný. a) rok 2008: Konečná výše rezervního fondu bude Kč, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Za rok 2008 činí příděl do rezervního fondu 10 % ze zisku po zdanění, což je částka Kč, ne však výše než 5 % ZK, což je částka pouze Kč. Za rok 2008 se přidělí do fondu částka Kč. Účtování: 431 / Kč. b) rok 2009: rezervní fond společnost se doplní o 5 % z čistého zisku, což je Kč, ale tvoří se do výše 10 % ZK, takže v roce 2009 společnost přidělí do rezervního fondu rovněž Kč. Účtování je stejné jako v 1. roce. Časová podmínka rozhodnutí valné hromady pro možnost oprávněného rozdělení zisku obchodní společnosti byla předmětem rozhodnutí Nejvyššího soudu z č. 29 Cdo 4284/2007, publikovaného ve sbírce pod č. A 88/2010. Soud v tomto rozhodnutí zaujal názor, že jestliže valná hromada, v tomto případě akciové společnosti, konaná do šesti měsíců od posledního dne účetního období projednala účetní závěrku za ono účetní období a na jejím základě rozhodla o rozdělení zisku, pak mimořádná valná hromada konaná v témže roce po uplynutí šesti měsíců od posledního dne účetního období není 15

16 oprávněna na základě téže účetní závěrky rozhodnout o jiném rozdělení zisku. Lhůta šesti měsíců od posledního dne účetního období je tedy nejzazší lhůtou, ve které lze výsledky účetní závěrky sloužící pro jednání řádné valné hromady pokládat za ty, jež mohou sloužit jako reálný obraz účetnictví, na jehož základě mohou kvalifikovaně rozhodovat o rozdělení zisku (viz. 29 Cdo 4284/2007) Zdanění podílu na zisku Splatnost podílu na zisku se řídí společenskou smlouvou. Pokud zde není splatnost uvedena, řídí se podle 123, který odkazuje na 178 odst. 7 OBCHZ, kde je splatnost podílu na zisku do třech měsíců, kdy bylo přijato usnesení valnou hromadou o rozdělení zisku. Tento termín je velmi důležitý z pohledu srážkové daně. Jelikož výplata podílu na zisku podléhá srážkové sazbě daně ve výši 15 % a ta musí být odvedena nejpozději do konce následujícího měsíce po měsíci, kdy došlo ke sražení daně. Daň je plátce povinen srazit: při výplatě, poukázání nebo připsání úhrady ve prospěch poplatníka (v případě tuzemských společníků), nejpozději v den, kdy se o závazku účtuje (v případě zahraničních společníků) (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, s. 260). Co se týká zahraničních společníků je zdanění upraveno dle smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Jestliže je splatnost podílu na zisku upravena společenskou smlouvou a lhůta je delší než, kterou upravuje OBCHZ, musí být srážka daně provedena podle 38d ZDP nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž valná hromada rozhodla o rozdělení zisku. Sražená daň se musí odvést do měsíce od sražení Výplata podílu na zisku v cizí měně Valná hromada schvaluje vyplacení podílu na zisku v Kč. Pokud však společník vyžaduje vyplacení svého podílu na zisku v cizí měně, třeba z toho důvodu, že je daňovým nerezidentem, použije se kurz, který používá společnost v účetnictví. Takže pro výpočet základu daně pro odvod srážkové daně využije právě tento zmíněný kurz k datu provedení srážky. 16

17 Podíly na zisku vyplacené do zahraničí Výplata podílu na zisku společníkovi se zdaňuje srážkovou sazbou daně ve výši 15 % podle ZDP. Zákonu o dani z příjmu jsou však nadřazeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Je-li tedy společník rezidentem státu, se kterým má ČR uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, postupuje se podle smlouvy. Smlouvy o zamezení dvojího zdanění velice často přesouvají zdanění do státu rezidence společníka např. německému společníkovi, nebude podle smlouvy česká dceřiná společnost zdaňovat buď vůbec, anebo jen 5 % srážkovou daní (platí jen v případě, je-li společník právnickou osobou) (BĚHOUNEK, 2009, str. 114) Osvobození od zdanění podílu na zisku Osvobození se vztahuje na výplatu podílu na zisku mezi mateřskou společností a dceřinou společností. To znamená, že pokud splní určité podmínky, nemusejí odvádět z podílu na zisku 15 % srážkovou daň. U výplaty podílu mezi dceřinou společností a mateřskou společnosti je jedno, jestli jde o tuzemské společnosti nebo o společnosti, kde je jedna ze společností tuzemská a druhá rezidentem Evropské unie nebo Švýcarské konfederace. Musí mít však srovnatelnou právní úpravu jako s. r. o. (např. GmbH). Další podmínkou je, že podléhá obdobné dani z příjmu právnických osob, u níž sazba daně není nižší než 12 % (PILAŘOVÁ, 2008, str. 117). Musí být splněna podmínka 10 % podílu na základním kapitálu a to po dobu nejméně 12 měsíců nepřetržitě. Osvobození lze uplatnit při splnění podmínky 10 % podílu na základním kapitálu, i před splněním podmínky 12 měsíců nepřetržitého trvání, avšak následně musí být tato podmínka splněna. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy a uplatní se osvobození, daň musí být zaplacena dodatečně včetně sankcí (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 262). 17

18 3.4. Odměňování společníků, jednatelů a členů dozorčí rady Odměna jednatele Žádná společnost nemůže fungovat bez jednatele. První jednatel je ustanoven společenskou smlouvou, k následné změně jednatelů dochází na základě rozhodnutí valné hromady (BĚHOUNEK, 2009, s. 126). Funkce jednatele se řídí obchodním zákoníkem, nejde v žádném případě o pracovněprávní vztah, proto nemůže být sjednán pracovní poměr na funkci jednatele. Taková smlouva by byla z právního hlediska neplatná, jak už bylo popisováno v předchozích kapitolách. Protože odměna jednatele není vyplacena na základě pracovněprávního předpisu, může být i nepravidelná, v různé výši, bez závislosti na zákoníku práce (neřídí se např. minimální mzdou) (ŠEBESTÍKOVÁ, 2009, str. 268). Podle ZDP se postupuje při zdanění však stejně, jako by šlo o příjem ze závislé činnosti podle 6 ZDP. To znamená, že jednatel může u společnosti podepsat prohlášení k dani a využívat různé slevy na dani a daňové zvýhodnění. Základ daně se stanoví dle současného znění daňového zákona z takzvané superhrubé mzdy. V praxi jsem se velmi často setkala s tím, že při výpočtu odvodu daně z odměny jednatele, u odměny nepřekračující za kalendářní měsíc částku 5000 Kč, se použil samostatný základ daně a daň se srazila srážkovou sazbou. Tenhle postup je naprosto chybný a jde o nesprávné pochopení zákona. Na zdanění příjmů jednatele se totiž nevztahuje 6 odst. 4 ZDP, to znamená, že se na něj nevztahuje uplatnění daně srážkovou sazbou podle 36 odst. 2 v případě příjmů nepřesahující za kalendářní měsíc částku 5000 Kč (MACHÁČEK, 2009). Z odměn jednatelů se vždy odvádí záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti. Základ daně se zaokrouhlí na celé stokoruny nahoru a použije se sazba daně ve výši 15 %, tj. zálohová daň. V případě, že jednatel podepsal prohlášení k dani, provede se na požádání roční zúčtování. Pokud má jednatel ještě jiné příjmy, může mu vzniknout povinnost podat daňové přiznání. Od je specifikem výkonu funkce jednatele (obdobně v případě výkonu práce společníka pro společnost mimo pracovněprávní vztah) také to, že odměňování za výkon funkce jednatele nemůže založit účast na nemocenském pojištění a účast na důchodovém 18

19 pojištění zakládá podle jiných principů, než jaké platí pro pracovněprávní vztahy (BĚHOUNEK, 2009, s. 127). Od se z odměny jednatele odvádí zdravotní pojištění vždy (i když nepřekročí částku Kč) a u sociálního pojištění se od odvádí pojistné z částky Kč a vyšší (částka pro rok 2010, v roce 2009 byl vyměřovací základ Kč). Jedná se o odvod na důchodové pojištění. Maximální vyměřovací základ u pojistného činí v roce Kč. Pokud by však jednatel chtěl být pojištěn nejen důchodově, ale také nemocensky, je potřeba sjednat pracovní poměr na činnost, která se však nekryje s činností jednatele (vrátný). Odměna jednatele je daňovým uznatelným nákladem, zatímco odměny členů představenstva u akciové společnosti jsou daňově nákladem neuznatelným. To se týká také cestovních náhrad, penzijního připojištění apod. Nahlíží na ně totiž z hlediska uznatelnosti stejně jako na pracovněprávní vztahy. Společnost může s jednatelem sjednat určité typy odměny. Buď měsíční, kdy je odměna jednateli vyplacena i v případě nepřítomnosti jednatele (dovolená) a nebo může být závislá na zisku společnosti. Způsob odměňování závisí vždy na tom, co je uvedeno ve smlouvě o výkonu funkce nebo vnitřním předpise nebo co schválí valná hromada. Je i velmi důležité jak je forma odměny uvedena, jak znázorňuje následující příklad. Příklad rozdílu výpočtu odměny (BĚHOUNEK, 2009, s. 131): Společnost dosáhla hospodářského výsledku Kč. Do hospodářského výsledku není zahrnuta DZPPO a odměna jednatele. Jednatel má nárok na odměnu ve výši: a) 10 % hospodářského výsledku před zdaněním (HV) zvýšeného o odměnu, nejméně však Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání funkce jednatele, b) 10 % hospodářského výsledku před zdaněním (HV), nejméně však Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání funkce jednatele. Jaká bude výše roční odměny? ad. a) odměna = 10 % z = Kč kontrola: HV = = Kč HV zvýšený o odměnu= = Kč ad. b) odměna = 10 % z ( odměna) odměna = % odměny odměna = : 110 %= Kč 19

20 kontrola: HV = = Kč odměna = 10 % HV = Kč Odměna společníka Odměnou společníka za to, že vložil své peníze do společnosti, je také podíl na zisku (viz. kapitola 3.3.). Než si společníci rozdělí zisk ve schvalovacím řízení, musí být splněny tyto podmínky: povinný příděl do rezervního fondu, disponibilní zdroje společnosti musí pokrýt zůstatkovou cenu zřizovacích výdajů, neuhrazená ztráta musí být uhrazena. Valná hromada, která rozhoduje o rozdělení zisku, musí zjistit, zda tyto podmínky splňuje, teprve poté lze zisk rozdělit. Při rozdělení zisku se postupuje obdobně jako u akciové společnosti nebo družstva. Společníci si rozdělují již zdaněný zisk daní z příjmů právnických osob podle svých podílů a poté ho znovu,,daní srážkovou sazbou daně. Rozdílný způsob rozdělení zisku je například u veřejné obchodní společnosti, kde si společníci rozdělí své příjmy podle svých podílů na společnosti a samostatně zdaní svůj podíl daní z příjmů fyzických osob, ale,,daní pouze jednou. Po rozhodnutí valné hromady o rozdělení zisku mezi společníky se jejich podíl zdaní podle 36 ZDP (v současné době 15 %). Společnost, jejíž zisk je určen k rozdělení, je plátcem srážkové daně, je tedy její povinností správně daň vypočítat, srazit a odvést správci daně, a to vše v zákonem stanovených termínech (PILAŘOVÁ, 2009, s. 62). Základ pro výpočet srážkové daně se zaokrouhluje na celé koruny dolů. Srážková daň se totiž podle 38 odst. 3 ZDP odvádí do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém měla být srážka provedena (BĚHOUNEK, 2009, s. 107). Pokud odvod a povinnost srazit daň vychází na sobotu nebo neděli, je odvod přesunut na následující pracovní den. 20

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

24 VYBRANÉ PROBLÉMY ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Charakteristika společnosti s ručením omezeným VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24 24 VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.1 CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM 24.2 ZAHAJOVACÍ ROZVAHA 24.3

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO

Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Roční zúčtování daně, daňové přiznání k DPFO Motto: Jen hlupák platí něco, co platit nemusí. Jen blbec platí daně, které platit nemusí. Po skončení roku je velmi často možné dostat vrácenu část daní (záloh),

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení

STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení STANOVY bytového družstva 1 Základní ustanovení 1.1 Preambule Bytové družstvo (dále jen družstvo ) je společenstvím osob založeným za účelem pořízení staveb a pozemkových parcel (dále jen soubor nemovitostí

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu)

Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) Společenská smlouva o založení společnosti Roset s.r.o. ------------------- (úplné znění zakladatelského dokumentu) ----------------------------------- I. - Doba trvání společnosti ---------------------------------------------

Více

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha

Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody. Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Daně z příjmů fyzických osob a jim podobné odvody Ing. Jakub Fischer VŠE Praha Struktura přednášky Daň z příjmů fyzických osob Pojistné na veřejné zdravotní pojištění Pojistné na sociální zabezpečení Daň

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným I. Úvodní ustanovení Společníci:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. pan xxxxxx

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

S p o l e č e n s k á s m l o u v a

S p o l e č e n s k á s m l o u v a strana první S p o l e č e n s k á s m l o u v a Z a p r v é : Společníky společnosti s ručením omezeným jsou, za podmínek dále touto společenskou smlouvou stanovených, Ing. Zdeněk K o u b a r.č. 68 09

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout!

1 1.1. 1 Pracovní právo. 1.1 Zákoník práce. Pomůžeme Vám lépe se zorientovat v bludišti zákonných norem a žádnou změnu nepřehlédnout! Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 1. Pracovní právo 1.1 Zákoník práce Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr Dohoda o provedení práce 77 odst. 1 ZP předepsaná forma, ve které musí

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti

2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti 2.6 Příjmy ze samostatné činnosti ( 7 ZDP) 2.6.1 Vymezení příjmů ze samostatné činnosti Příjmy ze samostatné činnosti zahrnují: příjmy z činností vykonávaných na základě povolení, registrace nebo jiného

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Společenská smlouva o založení s.r.o.

Společenská smlouva o založení s.r.o. Společenská smlouva o založení s.r.o. Úplné znění, obsahující změny schválené valnou hromadou společnosti, konané dne... Níže uvedené smluvní strany dospěly v zájmu realizace společných hospodářských zájmů

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Daň z příjmů fyzických osob (I) 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození příjmů od daně. 4. Metodika stanovení základu daně. 5. Nezdanitelné

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé

Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Školící centrum akreditované MŠMT ČR Účetní senior Účetnictví pro pokročilé Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2012 Příklad č.22: Opravné položky k pohledávkám Společnost

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

N á v r h Nové znění stanov

N á v r h Nové znění stanov N á v r h Nové znění stanov 1. Firma a sídlo Družstva- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 Obchodní firma Družstva je: Družstvo vlastníků Batelov-

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ÚČETNICTVÍ 3 5. KAPITOLA: SPECIFIKA ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM A AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians

Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Stanovy Družstva fanoušků Bohemians Čl. 1 Obchodní firma, sídlo a předmět činnosti družstva 1. Obchodní firma družstva je "Družstvo fanoušků Bohemians". 2. Sídlem družstva je Praha, 3. Předmětem činnosti

Více

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072].

případy, kdy toto nemusí činit, rozebíráme v [ 1072]. 1273 Č á s t i da ň z p ř í j m ů f y z i c k ý c h O s O b je subjektem s daňovou povinností v tuzemsku, ale výdaje na závislou činnost jdou k tíži stálé provozovny umístěné ve státě, s nímž Česká republika

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Přímé daně 2011 1. Daň z příjmů Právní úprava a charakteristika

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍSPĚVKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ SE STÁTNÍM PŘÍSPĚVKEM A PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ Podle 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDP ) lze od základu daně

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Sociální pojištění od 1. 1. 2009

Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Sociální pojištění od 1. 1. 2009 Obsah 1. Zaměstnavatelé - sazby... 2 2. Zaměstnanci - sazby... 2 3. Změny při zdaňování příjmů zaměstnanců od 1. 1. 2009... 2 3.1. Pojistné placené zaměstnavatelem... 3

Více

Daň z příjmu a DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ FO Zpracoval: Daniel Vančura Pro výuku předmětu Fiktivní firma Daň z příjmů fyzických osob Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní přímou. Je stanovena zákonem o daních

Více

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Daňová soustava. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689

Leden 2007. Obsah: Locke & Hobbes, a.s. Na Florenci 19, Praha 1 Tel.: + 420 221 733 347 Fax: + 420 224 812 689 Leden 2007 Obsah: Sociální a zdravotní pojištění v r. 2006 a 2007 str. 1 Stravné v tuzemsku a v cizí měně od 1.1.2007 str. 2 Průměrné ceny pohonných hmot a sazby za používání vozidel od 1.1.2007 str. 3

Více

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme

snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance můžeme Zaměstnanecké benefity - obecné principy RNDr. Ivan BRYCHTA snahou zaměstnavatele je udržet si schopné zaměstnance motivace mzdou je sice účinná, ale je drahá jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte?

http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? http://www.podnikatel.cz/clanky/jak-dostat-penize-z-firmy-kterouspoluvlastnite/ Jak můžete dostat peníze z firmy, kterou spoluvlastníte? Poradíme vám 25. 7. Daniel Morávek Takřka všichni spolumajitelé

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více