MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, 155 21 Praha Zličín"

Transkript

1 MČ Praha-Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín vyhlašuje usnesením Zastupitelstva MČ Praha Zličín ze dne PROGRAM PODPORY ČINNOSTI PRO VOLNÝ ČAS DĚTÍ A MLÁDEŽE 1. Jednorázové akce ve volném čase pro organizované děti a mládež 2. Jednorázové akce pro neorganizované děti a mládež 3. Podpora pravidelné činnosti pro děti a mládež KONKRETIZACE PODMÍNEK: Program je určen pro děti a mládež do 26 let Žádost bude obsahovat: rozpočet akce, předpokládaný počet dětí, předpokládaný termín akce, u pobytových akcí uvést délku trvání akcí Minimální počet dětí či mládeže do 26 let na jednotlivé akce je 10 Z programu nebudou hrazeny mezinárodní akce Přílohy: Č. 1 - Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha Zličín k podpoře činnosti pro využití volného času dětí a mládeže roce 2015 Č. 2 - Formulář žádosti o udělení grantu MČ Praha Zličín na rok 2015 Č. 3 - Formulář pro vyúčtování grantu

2 Příloha č. 1 Pravidla pro poskytnutí grantu MČ Praha Zličín k podpoře činnosti pro využití volného času dětí a mládeže roce 2015 Čl. I. Obecné podmínky 1. O granty se mohou ucházet subjekty, které vyvíjí svoji činnost v oblasti zájmových aktivit dětí a mládeže, jejichž činnost se váže k MČ Praha Zličín, nebo sdružují děti z MČ Praha - Zličín, a to nestátní neziskové právnické osoby, které vznikly v souladu s právním řádem ČR. V grantovém programu se může ucházet o grant také příspěvková organizace ZŠ a MŠ Zličín. 2. O grant se subjekty ucházejí na základě předloženého projektu, který tematicky odpovídá některému z vyhlášených grantových programů a bude realizován v roce Přidělení grantu není nárokovatelné a je závislé na výši schválených finančních prostředků pro předmětnou oblast v rámci rozpočtu MČ Praha Zličín na rok Čl. II. Podání žádosti 1. Žádost o udělení grantu musí být podána na jednotném formuláři, který je k dispozici na ÚMČ Praha - Zličín a na stránkách MČ Praha - Zličín ( Nedílnou součástí žádosti je podrobný popis a položkový rozpočet projektu, dále údaje o dosavadní činnosti žadatele. 2. K žádosti musí být předloženy úředně ověřené kopie, následujících dokumentů: platný doklad o právní subjektivitě žadatele a stanovy nebo zakládací listinu nebo jiný interní předpis dokladu o přidělení IČ, pokud není součástí dokladu o registraci, pověření osoby, oprávněné jednat za žadatele, doklad o zřízení účtu u finančního ústavu. Tyto doklady nepředkládá příspěvková organizace, zřízená MČ Praha-Zličín. Pokud žadatel přihlašuje v oblasti zájmových aktivit více projektů, přiloží uvedené ověřené kopie listin pouze k jedné žádosti. 3. Žádost, včetně požadovaných příloh, musí být doručena nejpozději do do hod. do podatelny ÚMČ Praha - Zličín, Tylovická 207, Praha Zličín. Datum doručení platí i pro žádosti zasílané poštou. 2

3 Čl. III. Posuzování žádostí 1. Grantová komise RMČ prověří a posoudí, zda předložené žádosti splňují všechny formální náležitosti. S jejím stanoviskem pak budou žádosti předloženy Radě MČ. O přidělení grantu rozhodne Zastupitelstvo MČ. Čl. IV. Čerpání grantu a vyúčtování 1. S příjemcem grantu bude uzavřena smlouva o poskytnutí finančního příspěvku s vymezením účelu jeho použití podle předloženého projektu. 2. Smlouva bude obsahovat mimo jiné: a) závazek příjemce vyhotovit vyhodnocení akce závěrečnou zprávou doloženou vyúčtováním příspěvku na předepsaném formuláři; vč. toto vyúčtování předložit spolu s kopiemi daňových dokladů ÚMČ do data uvedeného ve smlouvě, akce uskutečněné v prosinci nejdéle do následujícího roku. V závěrečné zprávě u pobytových akcí bude uvedena výše příspěvku rodičů na jedno dítě. b) závazek příjemce umožnit pověřeným zástupcům MČ Praha Zličín vykonání kontroly využití poskytnutých finančních prostředků, včetně ověření na místě. 3. Příspěvek musí být vyčerpán v termínu uvedeném ve smlouvě, nejpozději však V případě nevyčerpání musí být příslušné finanční prostředky vráceny poskytovateli do data určeného ve smlouvě. 3

4 Žádost o poskytnutí grantu MČ Praha Zličín na rok 2015 Název projektu: Číslo a název grantového programu: Příloha č. 2 Žadatel: (uveďte přesný název právnické osoby a její právní formu) IČ: Sídlo: Kontaktní adresa (uveďte, pokud je odlišná od sídla): Statutární zástupce: (kdo je oprávněn podepsat smlouvu o přidělení grantu) Kontaktní osoba, pověřena jednáním s MČ: (uveďte pokud je odlišná od statutárního zástupce) Telefonní spojení: Peněžní ústav: Popis projektu, položkový rozpočet: Fax: Číslo účtu: Uvést na druhé straně tohoto formuláře Předpokládaný počet účastníků/počet dětí: /... Termín akce: Místo akce... Celkové náklady na projekt:.. Výše požadovaného příspěvku MČ Praha Zličín: Na předložený projekt je zároveň žádán grant od: Prohlášení: souhlasíme s tím, aby veškeré údaje obsažené v této mnou podané žádosti, byly zveřejněny v rámci vyhodnocování a rozhodování příslušných orgánů MČ Praha- Zličín o této žádosti. Případné změny v žádosti budou nahlášeny MČ před zahájením akce. Datum: Podpis oprávněné osoby, razítko K žádosti je nutné přiložit (i když bylo předloženo v loňském roce): platný doklad o právní subjektivitě žadatele a stanovy nebo zakládací listinu nebo jiný interní předpis dokladu o přidělení IČ, pokud není součástí dokladu o registraci, pověření osoby, oprávněné jednat za žadatele, doklad o zřízení účtu u finančního ústavu 4

5 Vyúčtování grantu č.. / 2015 Název projektu.. Výše poskytnutého příspěvku Příjemce grantu: Počet účastníků:.... z toho děti a mládež do 26 let Akce se konala ve dnech:.... Místo akce:..... U pobytových akcí uvést příspěvek rodičů za 1 dítě:. Závěrečná zpráva se zhodnocením akce: (možno pokračovat na další straně) Komentář k přiloženým kopiím očíslovaných daňových dokladů: (možno pokračovat na další straně) Č.dokladu Částka v Kč Použití na celkem Datum: Podpis oprávněné osoby, razítko 5

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015

Program města Česká Lípa pro poskytování dotací na obnovu památkově hodnotných nemovitostí na území městské památkové zóny Česká Lípa pro rok 2015 1/14 Město vyhlašuje v oblasti památkové péče program pro poskytování dotací na městské památkové zóny pro rok 2015. Čl. I. FINANČNÍ PROSTŘEDKY 1. Celkový finanční objem prostředků vyčleněných v rozpočtu

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Město Hranice QI 61-01-10

Město Hranice QI 61-01-10 Město Hranice QI 61-01-10 Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám 1 753 01 Hranice, IČ: 00301311 QI 61-01-10 Zpracoval : MgA Jarmila Vrtalová, referent OŠK Podpis - datum: Ověřil: Mgr Vojtěch Bušina VO

Více

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu pro veřejné vysoké školy pro rok 2016 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedený centralizovaný

Více

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014

Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež. Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu. z EHP fondů 2009 2014 Program CZ 04 Ohrožené děti a mládež Výzva k předkládání žádostí o grant v rámci Malého grantového schématu z EHP fondů 2009 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí Partner programu (zprostředkovatel

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje:

A. Specifické podmínky stručný popis registrovaného investičního záměru, jiné údaje: Příloha k Registraci akce/rozhodnutí o poskytnutí dotace PROGRAM 133510 Podpora materiálně technické základny sportu Závazné podmínky čerpání prostředků státního rozpočtu Registrace akce a Rozhodnutí o

Více

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky

Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Výzva - oblast intervence 3.1, aktivita c) investiční podpora sociální ekonomiky Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky vyhlašuje dne 10. 4.2009 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014

Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 Státní podpora sportu pro rok 2015 Projednáno poradou vedení MŠMT dne 10. července 2014 pod č.j. MŠMT-18969/2014 ÚVOD Odbor sportu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) předložil

Více

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY

DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY MIMOŘÁDNÁ GRANTOVÁ VÝZVA PROGRAMU DEJME (ŽE)NÁM ŠANCI PROGRAMOVÁ OBLAST: DOMÁCÍ NÁSILÍ A NÁSILÍ ZALOŽENÉ NA POHLAVÍ VELKÉ GRANTY ČÍSLO VÝZVY: 63 302-2014-5 NORSKÉ FONDY 2009 2014 NADACE OPEN SOCIETY FUND

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST Střední škola - Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v souladu s 9, 12 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č.

Zastupitelstvo kraje Vysočina. Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol. ze dne 18. 9. 2007. č. Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu certifikace středních škol ze dne 18. 9. 2007 č. 14/07 1 Čl. 1 Úvodní ustanovení (1) V zájmu zkvalitnění řídících a organizačních

Více

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP

Čl.1. Akreditační komise pro DVPP Pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k vydávání osvědčení o způsobilosti vzdělávacího zařízení k pořádání vzdělávacích akcí v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. 11 031/2001-25

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory

B) Kvantitativní a kvalitativní analýzy zaměřené na výzkum užívání menšinových jazyků, indikaci oblastí jejich podpory a návrhy forem této podpory Rada vlády pro národnostní menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR vyhlašuje dotační řízení na rok 2015 k programu Podpora implementace Evropské charty regionálních či menšinových jazyků Vymezení programu:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343 ve znění usnesení vlády ČR ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ČR ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více