Návrhu územního plánu MĚRUNICE. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhu územního plánu MĚRUNICE. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ Návrhu územního plánu MĚRUNICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, ve změnách daných přílohou k zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zpracovali: p.g. Jiří Maňour, CSc. (držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) RNDr. Milada Maňourová Praha, únor 2011, doplněno leden 2013

2 OBSAH 1. Úvod Obsah a cíle návrhu územního plánu Zhodnocení vztahu návrhu územního plánu k cílům ochrany životního prostředí a koncepcím územního rozvoje Rozsah navrhovaného územního plánu ve vztahu k územně plánovacím dokumentacím vyššího stupně Vztah územní ochrany životního prostředí k navrhovanému územnímu plánu Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územně plánovací dokumentace Stav životního prostředí březenské souvrství (svrchní coniac) vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce teplické souvrství (spodní střední coniac); silicifikované jílovité vápence a slínovce starosedelské souvrství (paleogén neogén), tufity, ojediněle s polohami diatomitu a nebo uhelných sedimentů mostecké souvrství (spodní miocén), jíly, písčité jíly mostecké souvrství (spodní miocén), písky mostecké souvrství (spodní miocén), jíly, písky, písčité jíly Předpokládaný vývoj území v případě nezpracování územního plánu Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územně plánovací dokumentace významně ovlivněny Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhované varianty územně plánovací dokumentace Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení Popis navrhovaných opatření Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územně plánovací dokumentace na životní prostředí Netechnické shrnutí výše uvedených údajů Závěr Návrh stanoviska

3 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Rozvojové plochy pro bydlení a jejich postupné užití... 5 Tabulka 2: Plochy pro rozvoj aktivit mimo bydlení... 6 Tabulka 3: Průměrné měsíční teploty ve C, stanice Kopisty v letech Tabulka 4: Průměrné měsíční úhrny srážek v mm, stanice e (období ) Tabulka 5: Charakteristika klimatických regionů dle vyhlášky 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění Tabulka 6: Některé klimatické parametry území podle měření na meteorologické stanici Doksany v roce Tabulka 7: Imisní koncentrace SO2 v roce Tabulka 8: Imisní koncentrace PM10 v roce Tabulka 9: Imisní koncentrace NO2 v roce Tabulka 10: Imisní koncentrace NOx v roce Tabulka 11: Imisní koncentrace troposférického O3 v roce Tabulka 12: Zastoupení různých druhů povrchů ve správním zemí Tabulka 13: Charakteristiky zemědělské půdy v ploše pro založení rybníka Tabulka 14: Orná půda na území plochy M6 navržené ke sportovně rekreačnímu využití SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Území evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v širším okolí (hranice správních celků jsou vyznačeny fialovou linií) Obrázek 2: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Obrázek 3: Dobývací prostory (modrá šrafa) a poddolovaná území (hnědá šrafa) Obrázek 4: Chráněné ložiskové území e Obrázek 5: Klimatické oblasti ČR v širší oblasti správního území (v červeném oválu) dle členění ČHMÚ Obrázek 6: Výřez ze Základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Obr. 7: Půdy v širším okolí Obrázek 8: Podrobná geologická mapa s vysvětlivkami Obrázek 9: Sesuvná území ve správním území a v okolí

4 1. Úvod Dokumentem, který stanovuje potřebu zpracování SEA na nově zpracovaný územní plán sídelního útvaru e je stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j. 2911/ZPZ/2009/SEA ze dne Požadavek upřesňuje okruhy problémů, jimiž se má SEA zabývat takto: Zpracovatel se zaměří na vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativného ovlivnění složek životního prostředí: Plocha pro rekreaci s využitím vodních ploch, rybníků a Lužické nádrže. Plocha pro sportoviště včetně přístupové a pracovaní zóny. Plocha pro rozvoj agroturistiky. Plochy pro výstavbu ubytovacích a turistických zařízení. Výrobních ploch pro rozvoj malého a středního podnikání. Rozšíření zemědělských areálů. Plochy pro těžbu písku (p.p.č. 861/2, k.ú. e). Založení nových vodních ploch. Z tohoto přehledu nejsou v návrhu územního plánu zařazeny výrobní plochy pro rozvoj malého a středního podnikání a plocha pro rozvoj agroturistiky a záměry plocha pro rekreaci s využitím vodních ploch, rybníků a Lužické nádrže a plochy pro těžbu písku jsou navrženy jako územní rezerva, což zajišťuje ochranu plochy pro uvedený způsob využití, ale neumožňuje jeho realizaci bez změny územního plánu, takže nejsou v tomto vyhodnocení podrobněji reflektovány. Již na základě zadání vydala Správa CHKO České středohoří Litoměřice stanovisko, že návrh územního plánu obce e nebude mít vliv na evropsky významné lokality v řešeném ani navazujícím území nejsou žádné evropsky významné lokality, záměr nepřesáhne nadregionální měřítko, na území CHKO nejsou zřízeny žádné ptačí oblasti. Dále vyjádřila požadavek na dohodu o návrzích využití ploch pro záměr těžby písku, vytvoření rekreačního místa na vodní nádrži Lužice II a využití areálu azylového tábora Červený Újezd. Prvé dva případy vymezil návrh ÚP jako územní rezervy, takže pro jejich případnou realizaci by bylo nutno zpracovat změnu územního plánu. Areál azylového tábora v Červeném Újezdě patří do Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Je zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s legislativou, tedy do specifických ploch dle 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 1 Rizika 1 Plochy specifické se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, 4

5 vyplývající z případné potřeby změny funkčního využití jsou eliminována požadavkem na prověření změny využití území územní studií. Teprve po jejím zpracování bude případně provedena změna územního plánu. 2. Obsah a cíle návrhu územního plánu Územní plán je zaměřen na umožnění celkového rozvoje obce. Podpora možností výstavby nových rodinných domů, vedoucí ke zvýšení komfortu bydlení a celkovému zkvalitnění života v obci, doprovázenému zvýšenou pohodou obyvatel. Posílení atraktivity obce pro její obyvatele by měl přinést rozvoj možností jednak zaměstnání v místě, jednak umožnění rekreace a sportovního vyžití v místě. K umožnění dlouhodobého rozvoje bydlení směřuje návrh využití několika území pro výstavbu rodinných domů ve 3 časových etapách a ještě s územní rezervou pro výstavbu v pozdější době. Jedná se celkem o 114 rodinných domů, z toho 83 v ích a 31 v Žichově. Návrh předpokládá počet domů v jednotlivých etapách, ale ne v územní rezervě, ten však lze odhadnout podle rozlohy území (viz též tab. č. 1). Výstavba v 1. etapě je navržena v ích pro 60 rodinných domů, z toho 25 v jediném rozvojovém území M7, v dalších 5 územích pro zbývajících 35 domů. V 2. etapě je vyčleněna plocha pro výstavbu 38 rodinných domů. V Žichově je v 1. etapě navržena plocha pro výstavbu 19 rodinných domů, z toho 16 ve dvou souvislých územích. Ve 2. etapě je navrženo území pro výstavbu dalších 12 rodinných domů. Tabulka 1: Rozvojové plochy pro bydlení a jejich postupné užití 2 (kódy ploch jsou stejné jako na výkresech územního plánu; ÚR územní rezerva) Plocha Etapa 1 Etapa1 Etapa 2 Etapa 2 ÚR ÚR (ha) (ha) (počet RD) (ha) (počet RD) (počet RD * ) M2 0,83 6 2,07 14 M3 1, ,75 25 M4 1, ,81 6 M5 0, M7 3, ,51 18 M8 0, Z1 1,26 8 0,54 3 Z3 0,21 2-0,37 3 Z4 0,11 1-0,1 1 vězeňství, sklady nebezpečných látek; do těchto ploch lze zahrnout pozemky související technické a dopravní infrastruktury. 2 Na základě výsledku společného jednání a pokynů pro úpravu došlo v rámci úpravy návrhu územního plánu k redukci a úpravě vymezení ploch M6, M7, Z5 a Z1 a k úplnému vypuštění ploch M3, M4, M5, M9, Z3 a Z4. 5

6 Z5 1,24 8 1,38 9 *Odhad, není stanoveno návrhem ÚP Jak je patrno z rozsahu navrhované 1. etapy výstavby rodinných domů, reagující bezprostředně na aktuální požadavky obce, u kterých je možno soudit, že vycházejí z aktuálních potřeb obyvatel, existuje na rozvoj bydlení značný tlak, který po uspokojení požadavků místních obyvatel na změnu bydlení opadne. Dojde-li k rozvoji nejen v oblasti bydlení, ale také nabídky pracovních příležitostí a v terciární sféře, je i další rozvoj obydlenosti obou obcí na správním území možno pokládat za reálný. Nabídku pracovních míst lze očekávat v důsledku využití ploch navržených pro rozšíření zemědělských areálů (území navazující na plochy současné zemědělské výroby v rozloze 1,11 ha), s možností využití pro zemědělskou výrobu i nově navrženou vodní plochu (chov vodní drůbeže nebo ryb), primárně sloužící jako krajinotvorný a ekostabilizační prvek. Významnou nabídkou pracovních míst by mohla být i nová rekreační zóna s ubytovacími možnostmi u vodní nádrže Loučná, o jejíž využití zatím není aktuální zájem. Menší význam by v tomto ohledu mělo sportovně rekreační území u obce, sloužící pravděpodobně pouze pro místní obyvatele. K pohodě obyvatel by měla přispět jednak výstavba ČOV pro Žichov a vytvoření hnojiště mimo obce a veřejné komunikace. S postupným využitím po etapách se mimo záměry bydlení uvažuje pouze v případě sportovně rekreačního areálu u rybníka v ích. Plochy pro umožnění těžby písku a pro hromadnou rekreaci u vodní nádrže Loučná jsou navrženy jako územní rezerva (viz též tab. č. 2). Tabulka 2: Plochy pro rozvoj aktivit mimo bydlení Plocha Funkce Plocha (ha) ÚR celkem M1 ZV + veřejná zeleň 1, ,11 M6 rekreace, sport 2,15 1,93 3,25-7,33 M9 ZV - hnojiště 0, ,82 M10 vodní plocha 2, ,77 M11 těžba písku ,96 2,96 Z2 ČOV 0, ,21 Z6 hromadná rekreace * ,5 5,50 * ZV zemědělská výroba; ** s ubytováním (hotel, bungalovy, karavany), celkem 150 lůžek 6

7 3. Zhodnocení vztahu návrhu územního plánu k cílům ochrany životního prostředí a koncepcím územního rozvoje 3.1. Rozsah navrhovaného územního plánu ve vztahu k územně plánovacím dokumentacím vyššího stupně Návrh územního plánu je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Usteckého kraje (ZUR UK vydané na základě usnesení ZUK Č. 23/25ZJ201 1 ze dne a účinné od ZÚR ÚK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko, ve které je zahrnuto území řešené návrhem UP. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ve specifické oblasti ZUR UK zpřesňují úkoly územního plánování stanovené v PÚR 2008, které jsou v předložené dokumentaci respektovány a v textové části odůvodnění podrobně vyhodnoceny. V obecné poloze je v souladu s PÚR ČR, požadující ve Specifické oblasti Mostecko SOB5 prioritně: - obnovu krajiny včetně vodního režimu, obnovy dopravního systému a polyfunkčního využití krajiny a zastavěného území v případě, že dojde k rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí - stanovení regulativů pro ochranu přírody a krajiny a zastavěného území - vymezení a ochranu ploch nezbytných pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny, což se promítá do návrhu území pro sportovně rekreační využití přilehlého k rybníku v ích, vzniku nové vodní plochy, vymezení lokálního územního systému ekologické stability a respektování historických krajinných vazeb v návrzích na nové plochy pro individuální bydlení venkovského typu. Vznik a rozvoj nových lesních porostů by byl v kolizi s ochranou zemědělského půdního fondu, půdy ve správním území jsou mimo současné lesy zpravidla vysoké bonity. V dlouhodobé perspektivě vznikne specifický lesní porost revitalizací lomu na Stříbrníku, jež je umístěn v dobývacím prostoru, jenž je územním rozhodnutím předcházejícím návrh územního plánu. Návrh rekreačního území s ubytováním do 150 lůžek u vodní nádrže Lužice, prezentovaný ve fázi územní rezervy, je jediným tématem vykazujícím nadmístní 3 Údaje o vydaných ZÚR Ústeckého kraje byly dodatečně aktualizovány. 7

8 rozsah. Lze k němu vztáhnout požadavek polyfunkčního využití krajiny regionu SOB5 ve vazbě na blízká průmyslová města s nedostatkem rekreačních příležitostí pro jejich obyvatele. Návrh ÚP upřesňuje v řešeném území koridor cyklostezky C25 Chemnitz Most Doksy a stanovuje územní ochranu koridoru pro dvojnásobné vedení 400 kv, TR Chotějovice TR Výškov. Koridor je sledován v ZUR UK jako územní rezerva ER5 se stanovenou šířkou koridoru v místech novostavby 1 000m, v místech souběhu se stávajícím vedením 400m. Návrh UP rovněž zpřesňuje plochy a koridory USES regionální úrovně: RBK 588 Jánský vrch, Spičák Velký a Malý Vraník a RBK 589 Velký a Malý Vraník K13, které jsou situovány na jihozápadní hranici řešeného území. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nastolují požadavky na revitalizaci nedostatečně využitých a zanedbaných areálů a ploch typu brownfields a podporu rozvoje místních ekonomických aktivit prostředky územního plánování při zohledňování požadavků ochrany přírody a krajiny, včetně jiných žádoucích forem využití území zejména rekreace a cestovního ruchu. Těmto požadavkům návrh ÚP vyhovuje, i když se v tomto smyslu nejedná o zásadní území z hlediska kraje, kterým je bezpochyby pánevní oblast s těžbou uhlí a navazujícím průmyslem. Návrh ÚP nevybočuje ani z hranic daných požadavky na uchování rázu krajinných celků, které zasahují do řešeného území. Úkoly pro upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje uvedené v ZUR UK jsou návrhem UP naplněny akceptováním ochranného režimu na úseku ochrany přírody a vymezením USES s tím, že pozornost zaměřuje zejména na podmínky využívání zemědělských území. Řešení návrhu UP ve svém odůvodnění konstatuje soulad s plánem péče o CHKO řešení respektuje jeho zónování a eliminuje nežádoucí zásahy do hodnot území. Dílčí kroky k naplňování charakteristiky krajiny a krajinných celků (5a a 5b) jsou řešením návrhu UP respektovány a naplněny takto: 1. CHKO České středohoří Lounské středohoří (5b), kde ZÚR navrhuje následující dílčí kroky: - Preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot. o Návrh ÚP není v rozporu s plánem péče o CHKO, respektuje zónování CHKO. - Stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, mj. cestou uvážlivé podpory cestovního ruchu, turistiky, rekreace, v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny, a diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku. o Pro stabilizaci obyvatelstva bylo navrženo odpovídající množství zastavitelných ploch. Pro tradiční formy zemědělství jsou v ÚP vymezeny plochy zemědělské výroby s přiměřeným prostorem rozvoje. - Podporovat vhodné tradiční formy zemědělství - zejména ovocnářství, pastevectví 8

9 o Návrh ploch pro zemědělství, jejich značný rozsah v řešeném území a návrh ploch výroby vytváří předpoklady i pro tradiční formy zemědělství. - Individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních. o Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu, které by mohly být ovlivněny v souvislosti s návrhem ploch je součástí územního plánu vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. - Zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (vulkanity). o Územní plán nenavrhuje podobné záměry - Zamezit umisťování vertikálních staveb nadmístního významu a pohledově exponovaných lokalitách (elektrické vedení, telekomunikační zařízení, větrné elektrárny apod.). o Elektrické vedení je navrhováno v trase stávajícího vedení jeho zkapacitněním. Jiné takto významné stavby nejsou územním plánem navrhovány. 2. CHKO České středohoří Milešovské a Verneřické středohoří (5a), kde ZÚR navrhuje následující dílčí kroky: - preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast) o Návrh ÚP není v rozporu s plánem péče o CHKO, respektuje zónování CHKO. - ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a posílení biologické diverzity. o Tento požadavek se nedá naplnit v rámci územního plánování, lze podpořit akceptací limitů na úseku ochrany přírody, vymezením ÚSES a vymezením PRZV na nezastavěných územích. - stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou podporou cestovního ruchu, turistiky, rekreace i výrobních funkcí (zejména tradičních forem zemědělství), v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, o Pro stabilizaci obyvatelstva bylo navrženo odpovídající množství zastavitelných ploch. Pro tradiční formy zemědělství jsou v ÚP vymezeny ploch zemědělské výroby s přiměřeným prostorem rozvoje. - zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (zejména se jedná o čediče, znělce, štěrkopísky), o ÚP nenavrhuje podobné záměry. 9

10 - individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních. o Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu, které by mohly být ovlivněny v souvislosti s návrhem ploch je součástí územního plánu vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. - koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových parametrů Labské vodní cesty mezinárodního významu. o Požadavek je mimo řešené území Vztah územní ochrany životního prostředí k navrhovanému územnímu plánu Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni Klimatické změny Ochrana klimatu, spočívající v omezování emisí skleníkových plynů a zejména oxidu uhličitého se dotýká pouze velkých emitentů. Ve správním území se podniky, dotčené smluvním omezováním emisí CO2, nevyskytují. Ochrana přírody Cílem ochrany na mezinárodní úrovni jsou území, vymezená v soustavě Natura 2000 zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb. V řešeném správním území se taková území nevyskytují. Nejbližší evropsky významné lokality (dále též EVL) soustavy Natura 2000 jsou (viz též obr. 1): - Hořenec - Číčov (kód CZ ) se nachází asi 1 km jižně od hranice správního území na rozloze 20,8310 ha ve výšce m n. m.; částečně se překrývá s přírodní rezervací Číčov; prioritním druhem ochrany je zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). - Sinutec - Dlouhý kopec (kód CZ ) nachází se asi 2,5 km jižně hranice správního území a 1 km jižně od předchozí EVL, na ploše 31,5786 ha, ve výšce m n. m.; prioritním druhem ochrany je i zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). 10

11 - Všechlapy - Kamýk (kód CZ ) se nachází asi 0,8 km jižně od hranice správního území na ploše 12,0851 ha, ve výšce m n. m.; prioritním druhem ochrany je i zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). - Vrch Milá (kód CZ ) se nachází asi 6 km na JV od hranice správního území, na ploše 5,4900 ha, ve výšce m n. m.; částečně se překrývá s přírodní rezervací Milá; prioritním druhem ochrany je saranče (Stenobothrus eurasius). Obrázek 1: Území evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v širším okolí (hranice správních celků jsou vyznačeny fialovou linií) 11

12 Ochrana životního prostředí na vnitrostátní úrovni Ochrana ovzduší Zákon o ochraně ovzduší tuto problematiku řeší v 7 pojednávajícím o zvláštní ochraně ovzduší. V odstavci 1 zavádí pojem oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Katastrální území e leží v zóně Ústeckého kraje a spadá do oblasti stavebního úřadu Bílina. Podle dat z roku 2008 bylo odborem ochrany ovzduší MŽP zpracováno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou vzduchu. V oblast stavebního úřadu v Bílině, pod který e spadají, nebyla dle tohoto vyhodnocení zaznamenána zhoršená kvalita ovzduší ve sledovaných parametrech PM10 % (denní imisní limit), NO2 (roční imisní limit) a B(a)P (cílový imisní limit). Z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace jsou sledovány odlišné parametry znečištění. V CHKO České středohoří bylo zaznamenáno překročení imisních nebo cílových limitů znečištění na 99,2 % plochy, převážně v důsledku překročení cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) na 98,4% plochy CHKO. U dalších sledovaných polutantů NOx a SO2 nedošlo v okolí k překročení imisních limitů, v celé CHKO došlo k překročení ročního imisního limitu na 4,1 % plochy v případě NOx a 0,04 % jak v případě ročního imisního limitu, tak zimního průměru u SO2. Ochrana vod Hlavním vodním tokem protékajícím správním územím je Lužický potok s malým levostranným přítokem od Žichova (viz též obr. 2), řazený Nařízením vlády č. 71/2003 Sb., v platném znění, o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, mezi kaprové vody. Kmenovým tokem je Bílina, u které jsou novelou Nařízení č. 169/2006 Sb. uvedeny jako ukazatele s nesplněnou hodnotou Programu snížení znečištění povrchových vod amonné ionty, volný amoniak a rozpuštěný kyslík pokles koncentrace pod 6 mg/l. Podle vyhlášky 470/2001 Sb. není Lužický potok zařazen mezi významné vodní toky. 12

13 Obrázek 2: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Podzemní vody, využívané jako vodní zdroje v oblasti pod vrchem Plešivec a v nivě Žichovského potoka, nemají stanovena ochranná pásma. Správní území se nepřekrývá s žádnou chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. CHOPAV se nenachází ani v širším okolí. Ochrana půd Ochrana zemědělské půdy je reálně založena na ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále též ZPF) jako jedné ze základních složek životního prostředí. Požaduje se zejména (viz 4 v části III cit. zákona) použít pro nezemědělské účely především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí půdy ze ZPF, je nutno zejména: a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu, 13

14 d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace. Při územně plánovací činnosti je nutno vycházet z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu a respektovat povinnosti této ochrany uvedené v části IV, 5 a odst. (1) cit. zákona: Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů (stavební zákon) zajištěna, jsou pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany ( 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. V řešeném území je nutno připomenout existenci aktivního dobývacího prostoru a těžby nerostů jako činnosti, pro kterou jsou rovněž stanovena pravidla ochrany ZPF nebo půdy určené pro plnění funkcí lesa (dále též PUPFL) s akcentem na možnost rekultivace půdy k původním účelům. Ochrana PUPFL je dána zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon). Vychází se z definice, že les je národním bohatstvím, tvořícím nenahraditelnou složku životního prostředí. Základní zásadou je, že Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.(cit. 13, odst. 1 lesního zákona). Dále jsou stanoveny podmínky, jež je potřeba dodržovat při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům. Ochrana přírody a krajiny Zvláště chráněné oblasti Dominantní roli v ochraně přírody a krajiny ve správním území hraje Chráněná krajinná oblast České středohoří, v jejíž západní části e leží. Území leží z velké části ve IV. zóně ochrany (nejnižší stupeň ochrany), na sv. katastru se uplatňují i III. a II. zóna ochrany (viz příloha koordinační výkres). Chráněná krajinná oblast České středohoří byla vyhlášena v roce Svou rozlohou 1063 km 2 zaujímá převážnou část stejnojmenného geomorfologického celku 14

15 (1265 km 2 ). Je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Jejím posláním je uchovat jedinečné přírodní hodnoty a krajinný ráz tohoto rozsáhlého území na severu Čech. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny, většinou čedičového typu a dále trachytické a andezitické horniny do tvaru kup nebo mimo okolí řešeného území také příkrovů. Území se nachází u západního okraje středohoří a je obklopeno méně nápadnými vrchy. Z mineralogického hlediska je oblast světově proslulá výskytem českého granátu na Třebenicku a Třebívlicku, nacházel se ale také u. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Lesnatost území je menší než 30 % přičemž porosty bývají mozaikovitě rozdrobeny do menších ploch. Velké lesní komplexy chybějí. V původním složení převažovaly dubohabrové háje, květnaté bučiny, subxerofilní a acidofilní doubravy. Dnešní porosty si zachovaly do jisté míry přirozenou druhovou skladbu, která uchránila středohorské lesy před zničujícím účinkem donedávna působícího imisního zatížení. Živočišstvo odpovídá druhovou rozmanitostí širokému spektru přirozených stanovišť, kterými je České středohoří známé. Nejzajímavější zástupce bychom našli mezi bezobratlými, zvláště mezi hmyzem a měkkýši, ale za pozornost stojí i někteří obratlovci, např. ještěrka zelená, vydra říční, čáp černý, bobr evropský a mihule potoční. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami. V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 maloplošných chráněných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Nacházejí se vesměs mimo správní území. Nejbližší jsou uvedeny níže: Jánský vrch národní přírodní památka, cca 3 km z. hranice správního území, v níž je na ploše 11,9 ha chráněn plochý čedičový hřbet s výskytem vzácných sucho- a teplomilných společenstev. Vyskytuje se tu ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa joannis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec bezlodyžný (Astragalus 15

16 excapus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Prokázán je také výskyt ohrožených druhů motýlů vázaných na bezlesí nebo lesostep, jako jsou např. soumračník skořicový (Spialia sertorius), ostruháček trnkový (Satyrium spini) nebo bělásek ovocný (Aporia crataegi). Číčov přírodní rezervace, cca 1,2 km jz. od j. hranice správního území, částečně se překrývá s EVL Hořenec - Číčov (viz výše). Vedle výskytu prioritně chráněného přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) je lokalita významná výskytem teplomilných společenstev stepního charakteru se silně ohroženým koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a dalšími chráněnými zástupci, jako je kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hipomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), dále pak rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), mochna písečná (Potentilla arenaria) aj. Lokalita je rovněž chráněna pro výskyt minerálů, zejména výskytem vínově až světle medově žlutých, často průzračných krystalů aragonitu až 30 cm dlouhých. Milá již dosti vzdálená přírodní rezervace (asi 6,5 km na JZ) se částečně kryje s EVL Vrch Milá (viz výše). Jde o skalnatý čedičový vrch, kde jsou vedle prioritně chráněného sarančete (Stenobothrus eurasius) chráněna teplomilná skalní a stepní společenstva s výskytem chráněných a vzácných rostlin jako hlaváček jarní (Adonis vernalis), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) nebo modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). Tobiášův vrch přírodní památka ležící cca 1,5 km od j. hranice správního území. Ochrana je na bezlesém pahorku o výměře necelých 2 ha zaměřena především na obnovu a uchování podmínek pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, mezi nimi i kriticky ohroženého koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) s hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), kavylem Ivanovým (Stipa pennata) a modřencem květinovým. Zjištěn byl rovněž výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix /L./), motáka pilicha (Circus cyaneus), strnada zahradního (Emberiza hortulana) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Kuzov přírodní památka, cca 4,5 km v. hranice správního území je z části zalesněný tefritový kopec, představující útočiště pro chráněné teplomilné rostliny. Roste zde např. tařice skalní (Aurinia saxatilis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis 16

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ

NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU LÁNOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘE DÍ podle 10i a přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚNANOV NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho přílohy, podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í

ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC. V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMNÍ PLÁN SVĚTEC V y h o d n o c e n í v l i v ů n a u d r ž i t e l n ý r o z v o j ú z e m í č á s t A v y h o d n o c e n í v l i v ů n a ž i v o t n í p r o

Více

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš

ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST. PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERNOUČEK (KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: ČERNOUČEK) ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU - TEXTOVÁ ČÁST PAFF - architekti Ing. arch. Ladislav Bareš ČERVENEC 2010 POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem adresa: Městský

Více

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí

Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí Vyhodnocení vlivu změny č. 1 územního plánu obce Nehvizdy na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu březen 2010 U-24 s.r.o. Objednatel: Městys Nehvizdy

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TUKLATY VYHODNOCENÍ KONCEPCE Z HLEDISKA VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., Zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění

Více

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění

Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění Vyhodnocení vlivů návrhu změny č. 2 územního plánu obce Strážné na životní prostředí podle přílohy zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE II.C. VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU MIKULOVICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (ČÁST A-F) ČERVENEC 2010 ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOVICE OBJEDNATEL : OBEC MIKULOVICE POŘIZOVATEL : OBECNÍ ÚŘAD

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE SPRÁVNÍHO ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ BÍLINA DHV CR spol. s r.o., prosinec 2010 DHV CR spol. s r.o., 2010 1 Zadavatel Město Bílina Městský úřad Bílina, úřad

Více

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA

Farm Projekt Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Projektová a poradenská činnost, dokumentace a posudky EIA Ing. Miroslav Vraný, Jindřišská 1748, 53002 Pardubice tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 602 434 897; e-mail: farmprojekt@volny.cz Vyhodnocení

Více

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop

Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj. www.strukturalni-fondy.cz/iop Spolufinancováno z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop PODKLADY PRO ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ PRO ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY PRO SPRÁVNÍ OBVOD OBCE S

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

Více

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Část A VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ LÖW & spol., s.r.o. Studie, plány a projekty pro krajinu a vesnici Vranovská 102, 614 00 Brno Tel.: 545 575 250, 545 576 740 Fax.: 545 576 250 E-mail: lowaspol@lowaspol.cz IČ: 46990798 DIČ: CZ 46990798

Více

Územně analytické podklady ORP MOST

Územně analytické podklady ORP MOST Územně analytické podklady ORP MOST 3. úplná aktualizace 2014 Pořizovatel: Magistrát města Mostu Odbor rozvoje a dotací Adresa: Radniční 1 434 01 Most Zhotovitel 3. úplné aktualizace: Magistrát města Mostu

Více

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE

VYHODNOCENÍ KONCEPCE. (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SEZEMICE VYHODNOCENÍ KONCEPCE (územně plánovací dokumentace) Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 19 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA

Více

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora

Jirsíkova 157, 285 09 Kácov. Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora Předkladatel: Pořizovatel změny č. 6 ÚP: Zpracovatel: Městys Kácov Jirsíkova 157, 285 09 Kácov Městský úřad Kutná Hora Odbor regionálního rozvoje a územního plánování Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná

Více

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje

K O S T N Í K Y ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ. BRNO, říjen 2011. Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje ÚZEMNÍ PLÁN K O S T N Í K Y - ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Moravské Budějovice, odbor regionálního rozvoje Orgán územního plánování: obec Kostníky Schvalující orgán: Zpracovatel: Zastupitelstvo

Více

Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace

Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace Vyhodnocení vlivů Územního plánu velkého územního celku Karlovarského kraje na životní prostředí Část II. základní dokumentace (dokumentace dle přílohy č. 9 zákona č. 100/2001 Sb.) Liberec 200 Odpovědný

Více

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech.

C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. C. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevů obsažených v územně analytických podkladech. Jevy jsou vyhodnoceny v tématických okruzích v souladu s

Více

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území

Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem. Rozbor udržitelného rozvoje území Aktualizace projektu, který byl spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj www.strukturalni-fondy.cz/iop Územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem

Více

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí

III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb. O posuzování vlivů na životní prostředí Obchvat Kralupy nad Vltavou včetně mostu, jako součást aglomeračního okruhu - I. etapa (DÚR) (Přeložka silnice II/101 varianta B v úseku km 11,86 15,14) III. Zjišťovací řízení dle 7 zákona 100/2001 Sb.

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 ČESKÝ TĚŠÍN ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY AKTUALIZACE Č. 3 pro správní obvod obce s rozšířenou působností města Český Těšín Pořizovatel: Zpracovatel: Městský úřad Český Těšín, odbor územního rozvoje náměstí

Více

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF

3.úplná aktualizace územně analytických podkladů. Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF 3.úplná aktualizace územně analytických podkladů 2014 Správní obvod obce s rozšířenou působností VARNSDORF Pořizovatel: Úřad územního plánování Městský úřad Varnsdorf Náměstí E.Beneše 470 407 47 Varnsdorf

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU JAVORNÍK NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Vyhodnocení vlivů na životní prostředí ZADAVATEL ÚP: ZPRACOVAL: MĚSTO JAVORNÍK

Více

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013

Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Územně analytické podklady Ústeckého kraje 2. úplná aktualizace - 2013 Pořizovatel: Krajský úřad Ústeckého Kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel: KÚ ÚK UPS a PROCES Centrum pro

Více

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE

A t e l i e r V OBSAH PRÁCE OBSAH PRÁCE 1 ÚVOD, CÍL, SPECIFICKÉ OTÁZKY A POSTUP POSOUZENÍ...3 1.1 Úvod, východiska a cíl posouzení...3 1.2 Specifické otázky hodnocení - legislativní rámec...3 1.3 Specifické otázky hodnocení - odborný

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU

OZNÁMENÍ KONCEPCE STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA CHEBU OZNÁMENÍ KONCEPCE podle 10c zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. a zákona č. 163/2006 Sb., v rozsahu podle přílohy č. 7 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE

Více

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM

DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM ČÍSLO ZAKÁZKY: 09/05/69 DÁLNICE D1, STAVBA 01191 STARÝ LÍSKOVEC BRNO, JIH; MÚK BRNO, CENTRUM OZNÁMENÍ DLE 6 ZÁKONA Č. 100/2001 SB. O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Projektová kancelář pro dopravní

Více

Oznámení záměru stavby

Oznámení záměru stavby Přestavba železničního uzlu Brno, Zajištění průchodu Severojižního kolejového diametru dle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o posuzování vlivů na životní prostředí INVESTOR:

Více

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020

OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 OZNÁMENÍ KONCEPCE dle zákona č. 100/2001 Sb. VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DLE PŘÍLOHY Č. 7 CITOVANÉHO ZÁKONA) Program rozvoje Ústeckého kraje 2014-2020 ÚSTÍ NAD LABEM Duben 2013 OBSAH Strana ÚVOD... 5

Více