Návrhu územního plánu MĚRUNICE. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrhu územního plánu MĚRUNICE. o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění,"

Transkript

1 VYHODNOCENÍ VLIVŮ Návrhu územního plánu MĚRUNICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ A NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ podle 10i zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění, ve změnách daných přílohou k zákonu č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Zpracovali: p.g. Jiří Maňour, CSc. (držitel autorizace ke zpracování dokumentací a posudků podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí) RNDr. Milada Maňourová Praha, únor 2011, doplněno leden 2013

2 OBSAH 1. Úvod Obsah a cíle návrhu územního plánu Zhodnocení vztahu návrhu územního plánu k cílům ochrany životního prostředí a koncepcím územního rozvoje Rozsah navrhovaného územního plánu ve vztahu k územně plánovacím dokumentacím vyššího stupně Vztah územní ochrany životního prostředí k navrhovanému územnímu plánu Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územně plánovací dokumentace Stav životního prostředí březenské souvrství (svrchní coniac) vápnité jílovce, slínovce, vápnité prachovce teplické souvrství (spodní střední coniac); silicifikované jílovité vápence a slínovce starosedelské souvrství (paleogén neogén), tufity, ojediněle s polohami diatomitu a nebo uhelných sedimentů mostecké souvrství (spodní miocén), jíly, písčité jíly mostecké souvrství (spodní miocén), písky mostecké souvrství (spodní miocén), jíly, písky, písčité jíly Předpokládaný vývoj území v případě nezpracování územního plánu Charakteristiky životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územně plánovací dokumentace významně ovlivněny Současné problémy a jevy životního prostředí, které by mohly být uplatněním politiky územně plánovací dokumentace významně ovlivněny, zejména s ohledem na zvláště chráněná území a ptačí oblasti Zhodnocení stávajících a předpokládaných vlivů navrhované varianty územně plánovací dokumentace Porovnání zjištěných nebo předpokládaných kladných a záporných vlivů podle jednotlivých variant řešení a jejich zhodnocení Popis navrhovaných opatření Zhodnocení způsobu zapracování cílů ochrany životního prostředí do územně plánovací dokumentace Návrh ukazatelů pro sledování vlivu politiky územně plánovací dokumentace na životní prostředí Netechnické shrnutí výše uvedených údajů Závěr Návrh stanoviska

3 SEZNAM TABULEK Tabulka 1: Rozvojové plochy pro bydlení a jejich postupné užití... 5 Tabulka 2: Plochy pro rozvoj aktivit mimo bydlení... 6 Tabulka 3: Průměrné měsíční teploty ve C, stanice Kopisty v letech Tabulka 4: Průměrné měsíční úhrny srážek v mm, stanice e (období ) Tabulka 5: Charakteristika klimatických regionů dle vyhlášky 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, v platném znění Tabulka 6: Některé klimatické parametry území podle měření na meteorologické stanici Doksany v roce Tabulka 7: Imisní koncentrace SO2 v roce Tabulka 8: Imisní koncentrace PM10 v roce Tabulka 9: Imisní koncentrace NO2 v roce Tabulka 10: Imisní koncentrace NOx v roce Tabulka 11: Imisní koncentrace troposférického O3 v roce Tabulka 12: Zastoupení různých druhů povrchů ve správním zemí Tabulka 13: Charakteristiky zemědělské půdy v ploše pro založení rybníka Tabulka 14: Orná půda na území plochy M6 navržené ke sportovně rekreačnímu využití SEZNAM OBRÁZKŮ Obrázek 1: Území evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v širším okolí (hranice správních celků jsou vyznačeny fialovou linií) Obrázek 2: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Obrázek 3: Dobývací prostory (modrá šrafa) a poddolovaná území (hnědá šrafa) Obrázek 4: Chráněné ložiskové území e Obrázek 5: Klimatické oblasti ČR v širší oblasti správního území (v červeném oválu) dle členění ČHMÚ Obrázek 6: Výřez ze Základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Obr. 7: Půdy v širším okolí Obrázek 8: Podrobná geologická mapa s vysvětlivkami Obrázek 9: Sesuvná území ve správním území a v okolí

4 1. Úvod Dokumentem, který stanovuje potřebu zpracování SEA na nově zpracovaný územní plán sídelního útvaru e je stanoviska odboru životního prostředí a zemědělství, Krajského úřadu Ústeckého kraje, č.j. 2911/ZPZ/2009/SEA ze dne Požadavek upřesňuje okruhy problémů, jimiž se má SEA zabývat takto: Zpracovatel se zaměří na vlivy záměrů na poměry dotčené oblasti s ohledem na možnost celkového negativného ovlivnění složek životního prostředí: Plocha pro rekreaci s využitím vodních ploch, rybníků a Lužické nádrže. Plocha pro sportoviště včetně přístupové a pracovaní zóny. Plocha pro rozvoj agroturistiky. Plochy pro výstavbu ubytovacích a turistických zařízení. Výrobních ploch pro rozvoj malého a středního podnikání. Rozšíření zemědělských areálů. Plochy pro těžbu písku (p.p.č. 861/2, k.ú. e). Založení nových vodních ploch. Z tohoto přehledu nejsou v návrhu územního plánu zařazeny výrobní plochy pro rozvoj malého a středního podnikání a plocha pro rozvoj agroturistiky a záměry plocha pro rekreaci s využitím vodních ploch, rybníků a Lužické nádrže a plochy pro těžbu písku jsou navrženy jako územní rezerva, což zajišťuje ochranu plochy pro uvedený způsob využití, ale neumožňuje jeho realizaci bez změny územního plánu, takže nejsou v tomto vyhodnocení podrobněji reflektovány. Již na základě zadání vydala Správa CHKO České středohoří Litoměřice stanovisko, že návrh územního plánu obce e nebude mít vliv na evropsky významné lokality v řešeném ani navazujícím území nejsou žádné evropsky významné lokality, záměr nepřesáhne nadregionální měřítko, na území CHKO nejsou zřízeny žádné ptačí oblasti. Dále vyjádřila požadavek na dohodu o návrzích využití ploch pro záměr těžby písku, vytvoření rekreačního místa na vodní nádrži Lužice II a využití areálu azylového tábora Červený Újezd. Prvé dva případy vymezil návrh ÚP jako územní rezervy, takže pro jejich případnou realizaci by bylo nutno zpracovat změnu územního plánu. Areál azylového tábora v Červeném Újezdě patří do Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. Je zařazen do ploch s rozdílným způsobem využití v souladu s legislativou, tedy do specifických ploch dle 19 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 1 Rizika 1 Plochy specifické se obvykle samostatně vymezují za účelem zajištění zvláštních podmínek, které vyžadují zejména pozemky staveb a zařízení pro obranu a bezpečnost státu, civilní ochranu, 4

5 vyplývající z případné potřeby změny funkčního využití jsou eliminována požadavkem na prověření změny využití území územní studií. Teprve po jejím zpracování bude případně provedena změna územního plánu. 2. Obsah a cíle návrhu územního plánu Územní plán je zaměřen na umožnění celkového rozvoje obce. Podpora možností výstavby nových rodinných domů, vedoucí ke zvýšení komfortu bydlení a celkovému zkvalitnění života v obci, doprovázenému zvýšenou pohodou obyvatel. Posílení atraktivity obce pro její obyvatele by měl přinést rozvoj možností jednak zaměstnání v místě, jednak umožnění rekreace a sportovního vyžití v místě. K umožnění dlouhodobého rozvoje bydlení směřuje návrh využití několika území pro výstavbu rodinných domů ve 3 časových etapách a ještě s územní rezervou pro výstavbu v pozdější době. Jedná se celkem o 114 rodinných domů, z toho 83 v ích a 31 v Žichově. Návrh předpokládá počet domů v jednotlivých etapách, ale ne v územní rezervě, ten však lze odhadnout podle rozlohy území (viz též tab. č. 1). Výstavba v 1. etapě je navržena v ích pro 60 rodinných domů, z toho 25 v jediném rozvojovém území M7, v dalších 5 územích pro zbývajících 35 domů. V 2. etapě je vyčleněna plocha pro výstavbu 38 rodinných domů. V Žichově je v 1. etapě navržena plocha pro výstavbu 19 rodinných domů, z toho 16 ve dvou souvislých územích. Ve 2. etapě je navrženo území pro výstavbu dalších 12 rodinných domů. Tabulka 1: Rozvojové plochy pro bydlení a jejich postupné užití 2 (kódy ploch jsou stejné jako na výkresech územního plánu; ÚR územní rezerva) Plocha Etapa 1 Etapa1 Etapa 2 Etapa 2 ÚR ÚR (ha) (ha) (počet RD) (ha) (počet RD) (počet RD * ) M2 0,83 6 2,07 14 M3 1, ,75 25 M4 1, ,81 6 M5 0, M7 3, ,51 18 M8 0, Z1 1,26 8 0,54 3 Z3 0,21 2-0,37 3 Z4 0,11 1-0,1 1 vězeňství, sklady nebezpečných látek; do těchto ploch lze zahrnout pozemky související technické a dopravní infrastruktury. 2 Na základě výsledku společného jednání a pokynů pro úpravu došlo v rámci úpravy návrhu územního plánu k redukci a úpravě vymezení ploch M6, M7, Z5 a Z1 a k úplnému vypuštění ploch M3, M4, M5, M9, Z3 a Z4. 5

6 Z5 1,24 8 1,38 9 *Odhad, není stanoveno návrhem ÚP Jak je patrno z rozsahu navrhované 1. etapy výstavby rodinných domů, reagující bezprostředně na aktuální požadavky obce, u kterých je možno soudit, že vycházejí z aktuálních potřeb obyvatel, existuje na rozvoj bydlení značný tlak, který po uspokojení požadavků místních obyvatel na změnu bydlení opadne. Dojde-li k rozvoji nejen v oblasti bydlení, ale také nabídky pracovních příležitostí a v terciární sféře, je i další rozvoj obydlenosti obou obcí na správním území možno pokládat za reálný. Nabídku pracovních míst lze očekávat v důsledku využití ploch navržených pro rozšíření zemědělských areálů (území navazující na plochy současné zemědělské výroby v rozloze 1,11 ha), s možností využití pro zemědělskou výrobu i nově navrženou vodní plochu (chov vodní drůbeže nebo ryb), primárně sloužící jako krajinotvorný a ekostabilizační prvek. Významnou nabídkou pracovních míst by mohla být i nová rekreační zóna s ubytovacími možnostmi u vodní nádrže Loučná, o jejíž využití zatím není aktuální zájem. Menší význam by v tomto ohledu mělo sportovně rekreační území u obce, sloužící pravděpodobně pouze pro místní obyvatele. K pohodě obyvatel by měla přispět jednak výstavba ČOV pro Žichov a vytvoření hnojiště mimo obce a veřejné komunikace. S postupným využitím po etapách se mimo záměry bydlení uvažuje pouze v případě sportovně rekreačního areálu u rybníka v ích. Plochy pro umožnění těžby písku a pro hromadnou rekreaci u vodní nádrže Loučná jsou navrženy jako územní rezerva (viz též tab. č. 2). Tabulka 2: Plochy pro rozvoj aktivit mimo bydlení Plocha Funkce Plocha (ha) ÚR celkem M1 ZV + veřejná zeleň 1, ,11 M6 rekreace, sport 2,15 1,93 3,25-7,33 M9 ZV - hnojiště 0, ,82 M10 vodní plocha 2, ,77 M11 těžba písku ,96 2,96 Z2 ČOV 0, ,21 Z6 hromadná rekreace * ,5 5,50 * ZV zemědělská výroba; ** s ubytováním (hotel, bungalovy, karavany), celkem 150 lůžek 6

7 3. Zhodnocení vztahu návrhu územního plánu k cílům ochrany životního prostředí a koncepcím územního rozvoje 3.1. Rozsah navrhovaného územního plánu ve vztahu k územně plánovacím dokumentacím vyššího stupně Návrh územního plánu je v souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací, kterou jsou Zásady územního rozvoje Usteckého kraje (ZUR UK vydané na základě usnesení ZUK Č. 23/25ZJ201 1 ze dne a účinné od ZÚR ÚK zpřesňují vymezení specifické oblasti SOB5 Specifická oblast Mostecko, ve které je zahrnuto území řešené návrhem UP. Pro plánování a usměrňování územního rozvoje ve specifické oblasti ZUR UK zpřesňují úkoly územního plánování stanovené v PÚR 2008, které jsou v předložené dokumentaci respektovány a v textové části odůvodnění podrobně vyhodnoceny. V obecné poloze je v souladu s PÚR ČR, požadující ve Specifické oblasti Mostecko SOB5 prioritně: - obnovu krajiny včetně vodního režimu, obnovy dopravního systému a polyfunkčního využití krajiny a zastavěného území v případě, že dojde k rozšíření povrchové těžby hnědého uhlí - stanovení regulativů pro ochranu přírody a krajiny a zastavěného území - vymezení a ochranu ploch nezbytných pro vytvoření souvislých veřejně přístupných zelených pásů, vhodných pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny, což se promítá do návrhu území pro sportovně rekreační využití přilehlého k rybníku v ích, vzniku nové vodní plochy, vymezení lokálního územního systému ekologické stability a respektování historických krajinných vazeb v návrzích na nové plochy pro individuální bydlení venkovského typu. Vznik a rozvoj nových lesních porostů by byl v kolizi s ochranou zemědělského půdního fondu, půdy ve správním území jsou mimo současné lesy zpravidla vysoké bonity. V dlouhodobé perspektivě vznikne specifický lesní porost revitalizací lomu na Stříbrníku, jež je umístěn v dobývacím prostoru, jenž je územním rozhodnutím předcházejícím návrh územního plánu. Návrh rekreačního území s ubytováním do 150 lůžek u vodní nádrže Lužice, prezentovaný ve fázi územní rezervy, je jediným tématem vykazujícím nadmístní 3 Údaje o vydaných ZÚR Ústeckého kraje byly dodatečně aktualizovány. 7

8 rozsah. Lze k němu vztáhnout požadavek polyfunkčního využití krajiny regionu SOB5 ve vazbě na blízká průmyslová města s nedostatkem rekreačních příležitostí pro jejich obyvatele. Návrh ÚP upřesňuje v řešeném území koridor cyklostezky C25 Chemnitz Most Doksy a stanovuje územní ochranu koridoru pro dvojnásobné vedení 400 kv, TR Chotějovice TR Výškov. Koridor je sledován v ZUR UK jako územní rezerva ER5 se stanovenou šířkou koridoru v místech novostavby 1 000m, v místech souběhu se stávajícím vedením 400m. Návrh UP rovněž zpřesňuje plochy a koridory USES regionální úrovně: RBK 588 Jánský vrch, Spičák Velký a Malý Vraník a RBK 589 Velký a Malý Vraník K13, které jsou situovány na jihozápadní hranici řešeného území. Zásady územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR) nastolují požadavky na revitalizaci nedostatečně využitých a zanedbaných areálů a ploch typu brownfields a podporu rozvoje místních ekonomických aktivit prostředky územního plánování při zohledňování požadavků ochrany přírody a krajiny, včetně jiných žádoucích forem využití území zejména rekreace a cestovního ruchu. Těmto požadavkům návrh ÚP vyhovuje, i když se v tomto smyslu nejedná o zásadní území z hlediska kraje, kterým je bezpochyby pánevní oblast s těžbou uhlí a navazujícím průmyslem. Návrh ÚP nevybočuje ani z hranic daných požadavky na uchování rázu krajinných celků, které zasahují do řešeného území. Úkoly pro upřesnění podmínek koncepce ochrany a rozvoje přírodních, kulturních a civilizačních hodnot kraje uvedené v ZUR UK jsou návrhem UP naplněny akceptováním ochranného režimu na úseku ochrany přírody a vymezením USES s tím, že pozornost zaměřuje zejména na podmínky využívání zemědělských území. Řešení návrhu UP ve svém odůvodnění konstatuje soulad s plánem péče o CHKO řešení respektuje jeho zónování a eliminuje nežádoucí zásahy do hodnot území. Dílčí kroky k naplňování charakteristiky krajiny a krajinných celků (5a a 5b) jsou řešením návrhu UP respektovány a naplněny takto: 1. CHKO České středohoří Lounské středohoří (5b), kde ZÚR navrhuje následující dílčí kroky: - Preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot. o Návrh ÚP není v rozporu s plánem péče o CHKO, respektuje zónování CHKO. - Stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech, mj. cestou uvážlivé podpory cestovního ruchu, turistiky, rekreace, v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny, a diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku. o Pro stabilizaci obyvatelstva bylo navrženo odpovídající množství zastavitelných ploch. Pro tradiční formy zemědělství jsou v ÚP vymezeny plochy zemědělské výroby s přiměřeným prostorem rozvoje. - Podporovat vhodné tradiční formy zemědělství - zejména ovocnářství, pastevectví 8

9 o Návrh ploch pro zemědělství, jejich značný rozsah v řešeném území a návrh ploch výroby vytváří předpoklady i pro tradiční formy zemědělství. - Individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování vysoké hodnoty krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních. o Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu, které by mohly být ovlivněny v souvislosti s návrhem ploch je součástí územního plánu vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. - Zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (vulkanity). o Územní plán nenavrhuje podobné záměry - Zamezit umisťování vertikálních staveb nadmístního významu a pohledově exponovaných lokalitách (elektrické vedení, telekomunikační zařízení, větrné elektrárny apod.). o Elektrické vedení je navrhováno v trase stávajícího vedení jeho zkapacitněním. Jiné takto významné stavby nejsou územním plánem navrhovány. 2. CHKO České středohoří Milešovské a Verneřické středohoří (5a), kde ZÚR navrhuje následující dílčí kroky: - preferovat ochranu a konzervaci dochovaných hodnot krajinného celku (způsoby a formy ochrany i rozvoje těchto hodnot jsou určeny zákonem, vyhlašovacím předpisem a plánem péče o chráněnou krajinnou oblast) o Návrh ÚP není v rozporu s plánem péče o CHKO, respektuje zónování CHKO. - ve vybraných částech krajinného celku preferovat ekologicky zaměřené lesní hospodářství a extenzivní zemědělství pro podporu hodnot krajinného rázu a posílení biologické diverzity. o Tento požadavek se nedá naplnit v rámci územního plánování, lze podpořit akceptací limitů na úseku ochrany přírody, vymezením ÚSES a vymezením PRZV na nezastavěných územích. - stabilizovat obyvatelstvo ve stávajících sídlech uvážlivou podporou cestovního ruchu, turistiky, rekreace i výrobních funkcí (zejména tradičních forem zemědělství), v souladu s veřejným zájmem na ochraně přírody a krajiny a diferencovaně dle významu konkrétní lokality v rámci krajinného celku, o Pro stabilizaci obyvatelstva bylo navrženo odpovídající množství zastavitelných ploch. Pro tradiční formy zemědělství jsou v ÚP vymezeny ploch zemědělské výroby s přiměřeným prostorem rozvoje. - zamezit otvírce nových lokalit těžby nerostných surovin (zejména se jedná o čediče, znělce, štěrkopísky), o ÚP nenavrhuje podobné záměry. 9

10 - individuálně posuzovat všechny záměry, které by krajinný ráz mohly negativně ovlivnit, s ohledem na potřebu uchování krajinného rázu s harmonickým zastoupením složek přírodních a kulturních. o Pro ochranu dochovaných hodnot krajinného rázu, které by mohly být ovlivněny v souvislosti s návrhem ploch je součástí územního plánu vymezení architektonicky nebo urbanisticky významných staveb, pro které může vypracovávat architektonickou část projektové dokumentace jen autorizovaný architekt. - koordinovat rozvoj krajiny s dosažením cílových parametrů Labské vodní cesty mezinárodního významu. o Požadavek je mimo řešené území Vztah územní ochrany životního prostředí k navrhovanému územnímu plánu Ochrana životního prostředí na mezinárodní úrovni Klimatické změny Ochrana klimatu, spočívající v omezování emisí skleníkových plynů a zejména oxidu uhličitého se dotýká pouze velkých emitentů. Ve správním území se podniky, dotčené smluvním omezováním emisí CO2, nevyskytují. Ochrana přírody Cílem ochrany na mezinárodní úrovni jsou území, vymezená v soustavě Natura 2000 zákonem č. 114/1992 Sb. ve znění zákona č. 218/2004 Sb. V řešeném správním území se taková území nevyskytují. Nejbližší evropsky významné lokality (dále též EVL) soustavy Natura 2000 jsou (viz též obr. 1): - Hořenec - Číčov (kód CZ ) se nachází asi 1 km jižně od hranice správního území na rozloze 20,8310 ha ve výšce m n. m.; částečně se překrývá s přírodní rezervací Číčov; prioritním druhem ochrany je zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). - Sinutec - Dlouhý kopec (kód CZ ) nachází se asi 2,5 km jižně hranice správního území a 1 km jižně od předchozí EVL, na ploše 31,5786 ha, ve výšce m n. m.; prioritním druhem ochrany je i zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). 10

11 - Všechlapy - Kamýk (kód CZ ) se nachází asi 0,8 km jižně od hranice správního území na ploše 12,0851 ha, ve výšce m n. m.; prioritním druhem ochrany je i zde přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria). - Vrch Milá (kód CZ ) se nachází asi 6 km na JV od hranice správního území, na ploše 5,4900 ha, ve výšce m n. m.; částečně se překrývá s přírodní rezervací Milá; prioritním druhem ochrany je saranče (Stenobothrus eurasius). Obrázek 1: Území evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000 v širším okolí (hranice správních celků jsou vyznačeny fialovou linií) 11

12 Ochrana životního prostředí na vnitrostátní úrovni Ochrana ovzduší Zákon o ochraně ovzduší tuto problematiku řeší v 7 pojednávajícím o zvláštní ochraně ovzduší. V odstavci 1 zavádí pojem oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší jako území v rámci zóny nebo aglomerace, kde je překročena hodnota imisního limitu u jedné nebo více znečišťujících látek. Katastrální území e leží v zóně Ústeckého kraje a spadá do oblasti stavebního úřadu Bílina. Podle dat z roku 2008 bylo odborem ochrany ovzduší MŽP zpracováno vymezení oblastí se zhoršenou kvalitou vzduchu. V oblast stavebního úřadu v Bílině, pod který e spadají, nebyla dle tohoto vyhodnocení zaznamenána zhoršená kvalita ovzduší ve sledovaných parametrech PM10 % (denní imisní limit), NO2 (roční imisní limit) a B(a)P (cílový imisní limit). Z hlediska ochrany ekosystémů a vegetace jsou sledovány odlišné parametry znečištění. V CHKO České středohoří bylo zaznamenáno překročení imisních nebo cílových limitů znečištění na 99,2 % plochy, převážně v důsledku překročení cílového imisního limitu pro troposférický ozon (AOT40) na 98,4% plochy CHKO. U dalších sledovaných polutantů NOx a SO2 nedošlo v okolí k překročení imisních limitů, v celé CHKO došlo k překročení ročního imisního limitu na 4,1 % plochy v případě NOx a 0,04 % jak v případě ročního imisního limitu, tak zimního průměru u SO2. Ochrana vod Hlavním vodním tokem protékajícím správním územím je Lužický potok s malým levostranným přítokem od Žichova (viz též obr. 2), řazený Nařízením vlády č. 71/2003 Sb., v platném znění, o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, mezi kaprové vody. Kmenovým tokem je Bílina, u které jsou novelou Nařízení č. 169/2006 Sb. uvedeny jako ukazatele s nesplněnou hodnotou Programu snížení znečištění povrchových vod amonné ionty, volný amoniak a rozpuštěný kyslík pokles koncentrace pod 6 mg/l. Podle vyhlášky 470/2001 Sb. není Lužický potok zařazen mezi významné vodní toky. 12

13 Obrázek 2: Výřez ze základní vodohospodářské mapy 1: Bílina Podzemní vody, využívané jako vodní zdroje v oblasti pod vrchem Plešivec a v nivě Žichovského potoka, nemají stanovena ochranná pásma. Správní území se nepřekrývá s žádnou chráněnou oblastí přirozené akumulace vod. CHOPAV se nenachází ani v širším okolí. Ochrana půd Ochrana zemědělské půdy je reálně založena na ustanovení zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (dále též ZPF) jako jedné ze základních složek životního prostředí. Požaduje se zejména (viz 4 v části III cit. zákona) použít pro nezemědělské účely především nezemědělskou půdu, zejména nezastavěné a nedostatečně využité pozemky v současně zastavěném území obce nebo na nezastavěných plochách stavebních pozemků, stavební proluky a plochy získané zbořením přežilých budov a zařízení. Musí-li však v nezbytných případech dojít k odnětí půdy ze ZPF, je nutno zejména: a) co nejméně narušovat organizaci zemědělského půdního fondu, hydrologické a odtokové poměry v území a síť zemědělských účelových komunikací, b) odnímat jen nejnutnější plochu zemědělského půdního fondu, c) při umisťování směrových a liniových staveb co nejméně ztěžovat obhospodařování zemědělského půdního fondu, 13

14 d) po ukončení povolení nezemědělské činnosti neprodleně provést takovou terénní úpravu, aby dotčená půda mohla být rekultivována a byla způsobilá k plnění dalších funkcí v krajině podle schváleného plánu rekultivace. Při územně plánovací činnosti je nutno vycházet z podmínek ochrany zemědělského půdního fondu a respektovat povinnosti této ochrany uvedené v části IV, 5 a odst. (1) cit. zákona: Aby ochrana zemědělského půdního fondu byla při územně plánovací činnosti prováděné podle zvláštních předpisů (stavební zákon) zajištěna, jsou pořizovatelé a zpracovatelé územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů povinni řídit se zásadami této ochrany ( 4), navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond, a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. V řešeném území je nutno připomenout existenci aktivního dobývacího prostoru a těžby nerostů jako činnosti, pro kterou jsou rovněž stanovena pravidla ochrany ZPF nebo půdy určené pro plnění funkcí lesa (dále též PUPFL) s akcentem na možnost rekultivace půdy k původním účelům. Ochrana PUPFL je dána zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon). Vychází se z definice, že les je národním bohatstvím, tvořícím nenahraditelnou složku životního prostředí. Základní zásadou je, že Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle tohoto zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. O výjimce z tohoto zákazu může rozhodnout orgán státní správy lesů na základě žádosti vlastníka lesního pozemku nebo ve veřejném zájmu.(cit. 13, odst. 1 lesního zákona). Dále jsou stanoveny podmínky, jež je potřeba dodržovat při využití pozemků určených k plnění funkcí lesa k jiným účelům. Ochrana přírody a krajiny Zvláště chráněné oblasti Dominantní roli v ochraně přírody a krajiny ve správním území hraje Chráněná krajinná oblast České středohoří, v jejíž západní části e leží. Území leží z velké části ve IV. zóně ochrany (nejnižší stupeň ochrany), na sv. katastru se uplatňují i III. a II. zóna ochrany (viz příloha koordinační výkres). Chráněná krajinná oblast České středohoří byla vyhlášena v roce Svou rozlohou 1063 km 2 zaujímá převážnou část stejnojmenného geomorfologického celku 14

15 (1265 km 2 ). Je druhou největší chráněnou krajinnou oblastí v České republice. Jejím posláním je uchovat jedinečné přírodní hodnoty a krajinný ráz tohoto rozsáhlého území na severu Čech. Pro České středohoří typické kuželovité tvary kopců jsou výsledkem třetihorní vulkanické činnosti, která vytlačila vyvřeliny, většinou čedičového typu a dále trachytické a andezitické horniny do tvaru kup nebo mimo okolí řešeného území také příkrovů. Území se nachází u západního okraje středohoří a je obklopeno méně nápadnými vrchy. Z mineralogického hlediska je oblast světově proslulá výskytem českého granátu na Třebenicku a Třebívlicku, nacházel se ale také u. Specifické přírodní podmínky jsou důvodem, proč je České středohoří jedna z nejbohatších oblastí na množství druhů rostlin a živočichů v České republice. Charakteristická jsou teplomilná stepní společenstva a společenstva sutí a na ně vázaný výskyt několika desítek druhů, které jsou v rámci státu prohlášeny za kriticky nebo silně ohrožené. Lesnatost území je menší než 30 % přičemž porosty bývají mozaikovitě rozdrobeny do menších ploch. Velké lesní komplexy chybějí. V původním složení převažovaly dubohabrové háje, květnaté bučiny, subxerofilní a acidofilní doubravy. Dnešní porosty si zachovaly do jisté míry přirozenou druhovou skladbu, která uchránila středohorské lesy před zničujícím účinkem donedávna působícího imisního zatížení. Živočišstvo odpovídá druhovou rozmanitostí širokému spektru přirozených stanovišť, kterými je České středohoří známé. Nejzajímavější zástupce bychom našli mezi bezobratlými, zvláště mezi hmyzem a měkkýši, ale za pozornost stojí i někteří obratlovci, např. ještěrka zelená, vydra říční, čáp černý, bobr evropský a mihule potoční. Díky vhodným přírodním podmínkám bylo České středohoří velmi brzy osídleno a kultivováno člověkem. Během staletí se tu vyvinula svérázná, harmonicky utvářená krajina, typického reliéfu, krajina ovocných sadů, protkaná množstvím drobných sídel s lidovou zástavbou a vznosnými historickými památkami. V rámci chráněné krajinné oblasti je vyhlášeno 43 maloplošných chráněných území s přísnějším režimem ochrany (5 národních přírodních rezervací, 8 národních přírodních památek, 12 přírodních rezervací a 18 přírodních památek). Nacházejí se vesměs mimo správní území. Nejbližší jsou uvedeny níže: Jánský vrch národní přírodní památka, cca 3 km z. hranice správního území, v níž je na ploše 11,9 ha chráněn plochý čedičový hřbet s výskytem vzácných sucho- a teplomilných společenstev. Vyskytuje se tu ovsíř stepní (Helictotrichon desertorum), kavyl Ivanův (Stipa joannis), bělozářka liliovitá (Anthericum liliago), hlaváček jarní (Adonis vernalis), kozinec bezlodyžný (Astragalus 15

16 excapus), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) a koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica). Prokázán je také výskyt ohrožených druhů motýlů vázaných na bezlesí nebo lesostep, jako jsou např. soumračník skořicový (Spialia sertorius), ostruháček trnkový (Satyrium spini) nebo bělásek ovocný (Aporia crataegi). Číčov přírodní rezervace, cca 1,2 km jz. od j. hranice správního území, částečně se překrývá s EVL Hořenec - Číčov (viz výše). Vedle výskytu prioritně chráněného přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) je lokalita významná výskytem teplomilných společenstev stepního charakteru se silně ohroženým koniklecem lučním českým (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) a dalšími chráněnými zástupci, jako je kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl vláskovitý (Stipa capillata), hlaváč žlutavý (Scabiosa ochroleuca), sesel fenyklový (Seseli hipomarathrum), pryšec chvojka (Euphorbia cyparissias), dále pak rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), mateřídouška časná pravá (Thymus praecox subsp. praecox), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), mochna písečná (Potentilla arenaria) aj. Lokalita je rovněž chráněna pro výskyt minerálů, zejména výskytem vínově až světle medově žlutých, často průzračných krystalů aragonitu až 30 cm dlouhých. Milá již dosti vzdálená přírodní rezervace (asi 6,5 km na JZ) se částečně kryje s EVL Vrch Milá (viz výše). Jde o skalnatý čedičový vrch, kde jsou vedle prioritně chráněného sarančete (Stenobothrus eurasius) chráněna teplomilná skalní a stepní společenstva s výskytem chráněných a vzácných rostlin jako hlaváček jarní (Adonis vernalis), vlnice chlupatá (Oxytropis pilosa) nebo modřenec tenkokvětý (Muscari tenuiflorum). Tobiášův vrch přírodní památka ležící cca 1,5 km od j. hranice správního území. Ochrana je na bezlesém pahorku o výměře necelých 2 ha zaměřena především na obnovu a uchování podmínek pro výskyt zvláště chráněných druhů rostlin, mezi nimi i kriticky ohroženého koniklece otevřeného (Pulsatilla patens) s hlaváčkem jarním (Adonis vernalis), kavylem Ivanovým (Stipa pennata) a modřencem květinovým. Zjištěn byl rovněž výskyt křepelky polní (Coturnix coturnix /L./), motáka pilicha (Circus cyaneus), strnada zahradního (Emberiza hortulana) a bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra). Kuzov přírodní památka, cca 4,5 km v. hranice správního území je z části zalesněný tefritový kopec, představující útočiště pro chráněné teplomilné rostliny. Roste zde např. tařice skalní (Aurinia saxatilis), koniklec luční (Pulsatilla pratensis 16

17 subsp. bohemica), kavyl Ivanův (Stipa pennata), bělozářka liliová (Anthericum liliago) či česnek tuhý (Allium strictum). Faunu zastupuje např. liška obecná (Vulpes vulpes), káně lesní (Buteo buteo) či zmije obecná (Vipera berus). Na úpatí Kuzova jsou vyvinuty granátové štěrky s pyropem (český granát). Významné krajinné prvky V řešeném území se nevyskytují regostrované významné krajinné prvky (VKP). VKP definované zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se zde neuplatňují, protože celé zemí je chráněno vyšší formou ochrany v rámci CHKO České středohoří. Územní systém ekologické stability Územní systém ekologické stability (dále ÚSES) je podle 3 písmene a) zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Je realizován ve třech hierarchicky uspořádaných úrovních, z nichž je do návrhu územního plánu implementována část regionální sítě (skladebné části nadregionální úrovně se nevyskytují) a komplexně navržena síť lokální úrovně, navazující na návrh lokálního ÚSES zpracovaného v Generelu lokálního ÚSES v roce Ze skladebných prvků regionální úrovně zasahuje na území Měrunib velmi malou plochou regionální biocentrum (RBC) 1325 Malý a Velký Vraník, nacházející se většinou jižně od k.ú. e. Jde o území lesních i nelesních (stepních) společenstev s významným podílem rozptýlené zeleně na mezích a kolem cest. Je směrem k západu propojeno regionálním biokoridorem (RBK) 255 Janský vrch M. a V. Vraník, určeným především k migraci xerotermních a subxerotermních společenstev s RBC Janský vrch, jež se nalézá již mimo území. Velmi malou částí se na území uplatňuje rovněž subxerotermní až mezofilní lesní RBK M. a V. Vraník K 13. Na místní úrovni bylo vymezeno celkem 9 lokálních biocenter (LBC). Jsou většinou situovány u okraje území na zalesněných vrších, charakterizovaných jako biocentra habrových a bukových doubrav, event. dubových bučin (II. a III. vegetační stupeň). V LBC 8 je lesní část (drobné lesíky) kombinovaná se dvěma malými rybníky na Lužickém potoce a jeho malém přítoku, jejich břehovými porosty a zarůstajícími loukami. Na vrchu Granátka je vymezeno 17

18 částečně funkční LBC 4 v území tvořeném mozaikou habrové doubravy s nelesními stepními společenstvy a teplomilnými křovinami v místech bývalé těžby granátů. Kolem vodní nádrže Lužice II je navrženo LBC, tvořené habrovou doubravou v kombinaci s luhem úzké potoční nivy, vodní nádrží a nelesními plochami v krátkých prudkých sesuvných svazích. Jediným LBC umístěným centrálně v řešeném území je plocha luhu úzké potoční nivy Lužického potoka nad soutokem se Šachetní strouhou včetně zarůstající plochy luk i bývalých polí s mezemi v mírném svahu nad potokem (LBC je funkčí jen částečně). Propojení jednotlivých LBC je zajištěno lokálními biokoridory (LBK). Jsou vázány na malé vodní toky - Lužický potok a ký potok a Šachetní strouhu, nebo lemují okraje lesních mezofilních společenstev, což je vzhledem k umístění LBC hojnější případ. V místech, kde nebylo možno vymezit z metodických důvodů LBK, jsou jako propojení celého systému navrženy interakční prvky, liniové přírodní prvky v krajině vázané v daném případě převážně na břehový doprovod drobných vodních toků a na stromořadí kolem cest. Interakční prvek navržený kolem severního okraje zastává izolační a hygienickou funkci. Přírodní parky Správní území ani jeho blízké okolí neleží v prostoru žádného přírodního parku. Nejvíce se k němu blíží přírodní park Dolní Poohří (cca 15 km jv.), dále pak přírodní park Džbán (cca 18 km jižně) a přírodní park Východní Krušné hory (cca 25 km sev.). Památné stromy Jako památné stromy jsou v ích registrovány dvě lípy v centru obce u kostela sv. Stanislava. U západní zdi kostela je to lípa velkolistá (Tilia platyphyllos) s obvodem kmene 380 cm a s výškou cca 20 m. Na straně proti budobě obecního úřadu se jedná o lípu srdčitou (Tilia cordata) s obvodem kmene 285 cm a s výškou cca 16 m. Velmi dobře utvářená je rovněž lípa v zahradě u domu č.p. 52. V severní části obce a dále podél potoka jsou soustředěny statné jírovce. V parkové úpravě u břehů rybníka v jižní části se nacházejí méně obvyklé morušovníky. Na rozlehlé návsi v Žichově je statný javor klen a další vzrostlé stromy (lípy, jírovce) působící v centru obce velmi dobře. 18

19 Ochrana horninového prostředí a surovinových zdrojů V současnosti je předmětem těžby těleso olivinického nefelinitu ( čediče ) tvořící vrch Stříbrník. Jde o výhradní ložisko B e, pro jehož ochranu jsou stanoveny dva dobývací prostory e I a e a chráněné ložiskové území e (viz obr. 3 a 4). V tříetážovém zahloubeném lomu se dobývá stavební kamenivo. Obrázek 3: Dobývací prostory (modrá šrafa) a poddolovaná území (hnědá šrafa) Obrázek 4: Chráněné ložiskové území e 19

20 4. Údaje o současném stavu životního prostředí v řešeném území a jeho předpokládaném vývoji, pokud by nebyla uplatněna politika územně plánovací dokumentace 4.1. Stav životního prostředí Klimatické poměry Podle rajonizace klimatických oblastí (QUITT, 1973) se správní území nachází v mírně teplé podoblasti MT 11, která je charakterizována dlouhým, teplým a suchým létem, krátkým a mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou a velmi suchou zimou s krátkým trváním sněhové pokrývky. Charakteristika klimatické oblasti MT 11 (teploty v ºC a srážky v mm): - Počet letních dnů Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10 C Počet mrazových dnů Počet ledových dnů Průměrná teplota v lednu Průměrná teplota v červenci Průměrná teplota v dubnu Průměrná teplota v říjnu Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více Srážkový úhrn ve vegetačním období Srážkový úhrn v zimním období Počet dnů se sněhovou pokrývkou Počet dnů zamračených Počet dnů jasných Tabulka 3: Průměrné měsíční teploty ve C, stanice Kopisty v letech (Vzdálenost cca 25 km). měsíc rok Øteplota -1,5-0,5 3,5 8,2 13,6 16,5 18,1 17,5 14,0 8,3 3,3-0,2 8,4 Řešené území se nachází v oblasti s průměrnou teplotou nad celorepublikovým průměrem. Roční srážkový úhrn se pohybuje naopak pod celorepublikovým průměrem. Rozložení srážek v průběhu roku ukazuje následující tabulka. 20

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh

změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh změna č. 1 územního plánu Dolní Hořice návrh Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Dolní Hořice Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Obec Dolní Hořice Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU ČEČELOVICE TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Projektant: Ing.arch. Štěpánka Ťukalová, UA PROJEKCE, Boleslavova 30, 370 06 České Budějovice Pořizovatel: Městský úřad Blatná, odbor výstavby

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice Stránka č. 1 z 9 Rozbor udržitelného rozvoje území obce Petrovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY

ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAŽIČKY Pořizovatel: Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje, Žižkovo nám.2, 39002 Tábor Určený zastupitel: starosta obce Milan Mrázek Březen 2012 1 OBSAH A)

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP POŘIZOVATEL: Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor majetku a rozvoje města, úřad územního plánování PROJEKTANT: AUA - Agrourbanistický ateliér

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MUKAŘOV Červenec 2010 Obsah odůvodnění 1) Textová část 2) Grafická část 2a) Koordinační výkres 1:5000 2b) Výkres širších vztahů 1:10000 2c) Výkres záborů ZPF 1: 5000 1 Odůvodnění

Více

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1

Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí. Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Vyhodnocení vlivů ZÚR MSK na životní prostředí Tabulka 2.4: ÚPN VÚC PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA - ZÁMĚRY PŘEVZATÉ ZE SCHVÁLENÝCH ÚPN VÚC PO1 Retenční nádrž Vřesina na Porubce, ochrana Poruby a Svinova Ostrava

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH)

ZADÁNÍ ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC (NÁVRH) ZADÁNÍ (NÁVRH) ZMĚNY Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE RADVANEC Pořizovatel: Městský úřad Nový Bor stavební úřad a úřad územního plánování Nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor návrh ZADÁNÍ pro zpracování změny č.3 územního

Více

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora

Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora Odůvodnění změny č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora a) Postup při pořízení a zpracování změny č. 1 územního plánu Změna č. 1 územního plánu Zhoř u Tábora byla pořizována v souladu se zákonem č. 183/2006

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Stránka č. 1 z 5 Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně

Více

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA

HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č. 1. (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) TEXTOVÁ ČÁST KA * KA HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u Zábřehu) ZMĚNA Č. 1 TEXTOVÁ ČÁST KA * KA KA * KA projektový ateliér, Tuřice 32, 294 74 Předměřice n. Jizerou HYNČINA ÚZEMNÍ PLÁN (k.ú. Hynčina, Křižanov u

Více

Územní plán obce Rohozec, 2000

Územní plán obce Rohozec, 2000 Územní plán obce Rohozec, 2000 Širší vztahy: -VRT vysokorychlostní trať Praha Brno - vojenské letiště Chotusice-Čáslav (ochranná hluková pásma) - regionální ÚSES -vedení vysokého napětí - vysokotlaký plynovod

Více

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103

NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE. Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 MIŘETICE NÁVRH ZMĚNY Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU MIŘETICE Zpracovatel: Ing. arch. Jan Linha, Jihozápadní III/1176, 141 00 Praha 4 Autorizace ČKA 01 103 Pořizovatel: MěÚ Vlašim, Jana Masaryka 302, 258 01 Vlašim

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE. Pořizovatel: Městský úřad Jičín ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP ÚDRNICE Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing.arch.Karel Novotný Brožíkova 1684, 50012 Hradec Králové Tel.: 604566916,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE ZMĚNA č.1 pořizovatel Městský úřad Kroměříž odbor rozvoje města Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž datum 05/2008 zakázkové číslo 2008-021-07 kopie strana 1/6 OBSAH 1. VYMEZENÍ

Více

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY

ODŮVODNĚNÍ SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ODOLENY VODY pro společné jednání dle zákona č.183/2006 Sb. pořizovatel: M Ú O d o l e n a V o d a BŘEZEN

Více

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník

Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník Obec Hnačov Změna č. 1 územního plánu krajinného celku Hnačovský rybník ZÁZNAM O ÚČINNOSTI a) označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Hnačov b) údaje o vydání: datum nabytí

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník

OLEŠNÍK. Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru. stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ. katastrální území Olešník Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru OLEŠNÍK stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území Olešník pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování a architektury březen

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov

Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov Návrh zadání Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov 1 Na základě návrhu vlastníka pozemku (občana obce) schválilo zastupitelstvo obce na svém zasedání rozhodnutí o pořízení Změny č. 1 Územního plánu Ruprechtov.

Více

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly

ZMĚNA č. 1. územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly ZMĚNA č. 1 územního plánu DOBROČOVICE NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Dobročovice Dobročovice 38, 250 82 Úvaly Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti

Více

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY

Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Změna č. 2 územního plánu Trhové Sviny NÁVRH ZADÁNÍ Změna č. 2 územního plánu TRHOVÉ SVINY Pořizovatel: Městský úřad Trhové Sviny, odbor výstavby, kulturních památek a územního plánování Datum: leden 2013

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE N Á V R H Z A D Á N Í Plzeň, 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE VŘESKOVICE NÁMĚT Č.1 NÁVRH ZADÁNÍ Zpracoval pořizovatel: MěÚ Klatovy odbor výstavby a územního

Více

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa

PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ (K. Ú. PĚTIPSY) Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa zdroj: http://cs.wikipedia.org PĚTIPSY ÚZEMNÍ PLÁN (K. Ú. PĚTIPSY) ODŮVODNĚNÍ Vyhodnocení předpokládaných záborů zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa KA * KA KA * KA projektový

Více

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování

OBSAH DOKUMENTACE. Městský úřad Nový Jičín. Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče. Oddělení úřad územního plánování 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče Oddělení úřad územního plánování Určený zastupitel: Ing. Marie Ježková ZPRACOVATEL: Svatopluka Čecha 513,

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU KLADEK Zadání změny č.1 územního plánu Kladek (dále jen zadání ) zpracované dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů

Více

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje

SLUŠTICE. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání. Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje SLUŠTICE ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 3 - návrh zadání Objednatel: Obec Sluštice Starosta obce: Jaroslav Pavlíček Pořizovatel: Městský úřad v Říčanech odbor územního plánování a regionálního rozvoje Duben

Více

Záznam o účinnosti :

Záznam o účinnosti : STUDIO KAPA ARCHITEKTURA, URBANISMUS, INTERIER, DESIGN -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

ZMĚNA č. 4. územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky ZMĚNA č. 4 územního plánu sídelního útvaru ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Roztoky Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály

Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Problematika lokalizace velkoplošných sportovních a rekreačních zařízení v přírodním prostředí: Lesní území v Praze a golfové areály Případová

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most

Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Hodnocení lokálních změn kvality ovzduší v průběhu napouštění jezera Most Ing. Jan Brejcha, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., brejcha@vuhu.cz Voda a krajina 2014 1 Projekt č. TA01020592 je řešen s finanční

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Klánovice B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší

Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Zpráva o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Svatý Jan nad Malší dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu

Více

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Zákon 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny Účelem zákona je přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření

Více

Zadání územního plánu obce DYMOKURY

Zadání územního plánu obce DYMOKURY Zadání územního plánu obce DYMOKURY ( návrh ) Listopad 2007 1 Objednatel: Obec Dymokury (zastoupena p.jaroslavem Červinkou starostou obce ) Revoluční 97 289 01 Dymokury Pořizovatel: Městský úřad Poděbrady

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Územní plán města Znojma a obcí Dobšice, Kuchařovice, Nový Šaldorf-Sedlešovice a Suchordly II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÝ ŠALDORF - SEDLEŠOVICE Název díla : ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA ZNOJMA

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE TĚŠETICE Akce T Ě Š E T I C E ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE Pořizovatel: Objednavatel : Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Těšetice Zpracovatel

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE. místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ZMĚNA č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU STRÁŽKOVICE místní část Řevňovice vydaná zastupitelstvem obce Strážkovice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Tato Změna č.1 ÚP byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Strážkovice (usnesení č.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí)

NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) NÁVRH ZADÁNÍ Změna č.1 Územního plánu Kočí (dále jen Změna č.1 ÚP Kočí) ZADÁNÍ OBSAHUJE HLAVNÍ CÍLE A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU ZMĚNY č.1 ÚPO KOČÍ Zadání vypracoval: Městský úřad Chrudim odbor územního

Více

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh

Změna č. 7/A. Územní plán sídelního útvaru Hory. k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka. návrh Územní plán sídelního útvaru Hory Změna č. 7/A návrh k.ú. Hory plochy dopravy - cyklostezka Obec: Obec Hory, Hory 47, 362 11 Jenišov zastoupená p. starostou Jiřím Paterou IČ: 0049750500 Datum: červenec

Více

I. NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MIŘEJOVICE

I. NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MIŘEJOVICE I. NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MIŘEJOVICE A) VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Zastavěné území vymezené v územním plánu obce Miřejovice se nemění. B) KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ OBCE, OCHRANY JEHO HODNOT Změnou

Více

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1

ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 ÚZEMNÍ PLÁN Pěčín změna č.1 katastrální území : Pěčín u Rychnova nad Kněžnou A. TEXTOVÁ ČÁST B. GRAFICKÁ ČÁST ARCHTEAM, Weyrova 3, 547 01 Náchod Vedoucí projektant : Ing.arch. Milan Rak, Ph.D. Vypracoval

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch

Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch Zpráva o uplatňování Územního plánu Svratouch za období 9/2010-8/2014 návrh určený k projednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem Pardubického kraje, sousedními obcemi a veřejností dle ustanovení 55

Více

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO

Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO Ú Z E M N Í P L Á N O B C E O B R A T A Ň Z M Ě N A Č. 1 N Á V R H POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: ING.ARCH. IVAN PLICKA IVAN PLICKA STUDIO ČERVENEC 2007 AUTORISACE Pořizovatel:

Více

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou

Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Materiál pro jednání 5.03 Zastupitelstva města Rychnov u Jablonce nad Nisou Jednání ZM dne: 29.3.2010 Věc: Schválení upraveného zadání 1. změny platného územního plánu Rychnov u Jablonce nad Nisou Předkládá:

Více

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1

Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Územní plán obce Mokrovousy Změna č.1 Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 textová část 2 hlavní výkres Odůvodnění Změny 1 textová část 2 výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Více

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání

ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ. srpen 2015 pro společné jednání ZMĚNA č. 5 ÚPNSÚ KOSOŘ srpen 2015 pro společné jednání Záznam o účinnosti Změny č. 5 ÚPNSÚ Kosoř vydávající správní orgán: datum vydání: číslo usnesení: datum nabytí účinnosti: pořizovatel: jméno oprávněné

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MICHALOVICE V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE

ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE ZMĚNA Č. 02 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE BOBNICE (týká se k.ú. Bobnice - okres Nymburk) TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ PAFF - architekti LISTOPAD 2009 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: MěÚ Nymburk - odbor výstavby

Více

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE

NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE NÁVRH ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JAMOLICE Akce: Pořizovatel: Zhotovitel: Projektant: Změna č. 3 územního plánu obce Jamolice Městský úřad Moravský Krumlov, Odbor výstavby a územního plánování úřad

Více

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Chotěbudice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám.

NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice. Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. NÁVRH DODATKU ZADÁNÍ Změny č. 1 Územního plánu Studnice Pořizovatel: Městský úřad Vyškov, odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov Datum: Srpen 2011 1 Obsah zadání: a) Požadavky

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STARÉ SEDLO v souladu s ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a s ust. 15 Vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně

Více

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH

Zadání změny č.1 územního plánu Sušice ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚPN SUŠICE NÁVRH Zadání změny č. 1 územního plánu Sušice určený k projednání v souladu s ust. 55 odst. 2, tj. přiměřeně podle ust. 47 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) -

Úsek územního plánování OBSAH DOKUMENTACE. Odůvodnění změny č.4 Územního plánu obce Životice u Nového Jičína obsahuje: (schéma dokumentace ZÚR MSK) - ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nový Jičín Odbor územního plánování a stavebního řádu Úsek územního plánování Určený zastupitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE projekce a zajištění staveb, geodetické práce Riegrovo náměstí 138 767 01 Kroměříž ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HONĚTICE C. VYHODNOCENÍ DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ZPF Kroměříž 11/2002 OBSAH Vyhodnocení předpokládaných

Více

NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU

NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU NÁVRH ZMĚNY č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU POŘIZOVATEL: Městský úřad Varnsdorf PROJEKTANT: březen 2015 Název územně plánovací dokumence: Změna č. 2 územního plánu Jiřetín pod Jedlovou Řešené

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY. prosinec 2007. Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU HAVRANÍKY prosinec 2007 Návrh Zadání ÚP Havraníky Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor rozvoje (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Havraníky pořizuje

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín ZMĚNA č. 2 územního plánu obce ZLONÍN NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Zlonín Zlonín 8, 250 64 Zlonín Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle

Více

Změna č. 1 územního plánu. Návrh

Změna č. 1 územního plánu. Návrh Změna č. 1 územního plánu HARTMANICE Návrh Změna č.1 ÚP Hartmanice Tato změna č. 1 územního plánu byla vydána usnesením Zastupitelstva obce Hartmanice Změna územního plánu nabyla účinnosti dne: Pořizovatel:

Více

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4

B2 Odů vodně ní ÚP Zně tínek Textová č ást zpracovaná pořizovatelem strana 1 z 4 a) Postup při pořízení územního plánu Zastupitelstvo obce Znětínek rozhodlo dne 07.02.2007 o pořízení územního plánu. Na žádost obce Znětínek ze dne 02.04.2007 se stal Městský úřad Žďár nad Sázavou pořizovatelem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM zpracovaný v souladu s ustanovením 11 a s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

Více

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková

Návrh územních systémů ekologické stability. Sestavila: Eva Boucníková Návrh územních systémů ekologické stability Sestavila: Eva Boucníková ÚSES je vybraná soustava ekologicky stabilnějších částí krajiny, účelně rozmístěných podle funkčních a prostorových kritérií: Rozmanitost

Více

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY

Zpráva. o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY Zpráva o uplatňování Územního plánu BŘEŽANY návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Jihomoravského kraje dle ust. 55 odst. 1 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE :

LOM OPATOVICE. Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL LOKALIZACE : LOM OPATOVICE Studie následného využití dobývacího prostoru OBJEDNATEL ZPRACOVATEL Českomoravské štěrkovny a.s. Mokrá 359 664 04 Mokrá Arvita P spol. s r.o. Otrokovice Příčná 1541 765 02 Otrokovice LOKALIZACE

Více

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY

IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY IX. VLIVY NA ZÁJMY OCHRANY PŘÍRODY Zájmy ochrany přírody a krajiny ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb. jsou v daném měřítku zpracování zastoupeny ve formě: maloplošných a velkoplošných zvláště chráněných

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013

Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Zpráva o uplatňování Územního plánu Trubín období 10/2009 07/2013 Pořizovatel: Městský úřad Beroun, odbor územního plánování a regionálního rozvoje Husovo náměstí 68 266 43 Beroun Zpráva o uplatňování

Více

NÁMITKA č. 184 184-1

NÁMITKA č. 184 184-1 NÁMITKA č. 184 184-1 Námitka č. 184 184-2 K námitce č. 184, podané panem Kotalou Lubošem, bytem Lumírova 18, Ostrava, dne 15.8.2013, kterou se požaduje, mimo zastavěné území obce v k. ú. Krásné Pole, změna

Více

změna č. 1 územního plánu Vráto

změna č. 1 územního plánu Vráto změna č. 1 územního plánu Vráto zpracovaný v souladu s 47 odst. (1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů stupeň dokumentace NÁVRH

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY

NÁVRH ZADÁNÍ. ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BISKOUPKY Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Zdeněk Přichystal určený

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MIKULČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU Změna č.2 II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Více