Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary"

Transkript

1 Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Vydáno: srpen 2014 Číslo: 2/2014 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Karlovy Vary ve spolupráci s odborem financí a ekonomiky Magistrátu města Karlovy Vary a odborem kultury, školství a tělovýchovy Magistrátu města Karlovy Vary

2 Obsah I. Úvod 3 II. Následné veřejnosprávní kontroly 3 a) Veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací 3 b) Veřejnosprávní kontroly provedené u příjemců dotací 5 III. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary IV. Zásady odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary V. Změna závazného ukazatele finančních plánů příspěvkových organizací Statutárního města Karlovy Vary VI. Účtování o investičním a rezervním fondu vybrané příklady 7 VII. Bezúplatné příjmy v podmínkách příspěvkových organizací od VIII. Úroky z běžných účtů u příspěvkových organizací od IX. Legislativa 10 Informační bulletin č. 2/2014 stránka 2 z 10

3 I. Úvod Informační bulletin č. 2/2014 obsahuje obecné informace o výsledcích veřejnosprávních kontrol provedených pracovníky odboru vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Karlovy Vary za I. pololetí Informace o výsledcích kontrol jsou v souladu s ustanovením 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění, zveřejněny rovněž na webových stránkách Magistrátu města Karlovy Vary (http://www.mmkv.cz/index.asp?menu=89) pod odkazem související dokumenty odboru vnitřního auditu a kontroly. Součástí bulletinu jsou dále aktuality vztahující se k oblasti poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, informace k finančnímu hospodaření příspěvkových organizací a přehled změn vybraných právních předpisů. II. Následné veřejnosprávní kontroly Na základě ročního plánu kontrolní činnosti bylo za I. pololetí 2014 provedeno zaměstnanci odboru vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města Karlovy Vary celkem osm následných veřejnosprávních kontrol na místě. Kontroly byly v souladu s ustanovením 9 odst. 1 a 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, vykonány u příspěvkových organizací v působnosti Statutárního města Karlovy Vary a u příjemců dotací. Při veřejnosprávních kontrolách bylo zkontrolováno u vybraných vzorků operací celkem tis. Kč veřejných příjmů a tis. Kč veřejných výdajů. a) Veřejnosprávní kontroly provedené u příspěvkových organizací Předmětem veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací bylo přezkoumání finančních a majetkových operací ve smyslu ustanovení 11 odst. 4 a 5 zákona o finanční kontrole. Provedené veřejnosprávní kontroly: Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11, příspěvková organizace, Základní škola Karlovy Vary, Konečná 25, příspěvková organizace, Základní škola a Základní umělecká škola Karlovy Vary, Šmeralova 336/15, příspěvková organizace, Lázeňské lesy Karlovy Vary, příspěvková organizace. Mezi hlavní zjištěné nedostatky z veřejnosprávních kontrol provedených u příspěvkových organizací v uplynulém období patřilo: porušení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o účetnictví ), porušení Českého účetního standardu č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku (dále také ČÚS č. 708 ), Informační bulletin č. 2/2014 stránka 3 z 10

4 porušení vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění (dále také vyhláška o inventarizaci majetku a závazků ), porušení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále také zákon o rozpočtových pravidlech ), porušení Zásad pro zadávání veřejných zakázek Statutárním městem Karlovy Vary s účinností od , které se rovněž vztahují na příspěvkové organizace (dále také zásady pro zadávání veřejných zakázek ), porušení interní směrnice pro nakládání s majetkem příspěvkové organizace. Zjištěné nedostatky jsou uvedeny v následující tabulce: P.č. Zjištění Porušení právního předpisu 1 záměr o uzavření nájemního smluvního vztahu nezveřejnila příspěvková organizace na úřední desce zřizovatele a způsobem přiměřeným na internetové adrese příspěvkové organizace 2 u veřejné zakázky na dodávky a služby od Kč do Kč bez DPH příspěvková organizace prokazatelně nevyzvala písemnou nebo ovou formou minimálně 5 dodavatelů s cílem zajistit zaslání jednoduché nabídky minimálně od 3 zájemců 3 při účtování o odpisech nebyl příspěvkovou organizací dodržen počátek odpisování nově pořízeného dlouhodobého hmotného majetku dle schváleného odpisového plánu, tj. měsíc následující po měsíci, ve kterém došlo k jeho zařazení do užívání 4 příspěvková organizace uplatnila u nově zařazeného dlouhodobého hmotného majetku vyšší odpisy, než umožňoval schválený odpisový plán a do svého investičního fondu převedla více finančních prostředků, než stanoví zákon o rozpočtových pravidlech a rozhodl zřizovatel ustanovením Čl. 3 směrnice pro nakládání s majetkem příspěvkové organizace ustanovení Čl. 9 odst. 4 zásad pro zadávání veřejných zakázek ustanovení 31 odst. 1 písm. a) zákona o rozpočtových pravidlech; ustanovení bodu 4.3. ČÚS č. 708 porušení rozpočtové kázně dle ustanovení 28 odst. 7 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlech Informační bulletin č. 2/2014 stránka 4 z 10

5 5 při inventarizaci majetku a závazků k neověřila příspěvková organizace výsledek zjištěný inventarizací se stavem účetním skutečný stav majetku neodpovídal stavu majetku vedeného v účetnictví a příspěvková organizace inventarizační rozdíl nezjistila ustanovení 29 a 30 zákona o účetnictví; ustanovení 3 odst. 4 vyhlášky o inventarizaci majetku a závazků b) Veřejnosprávní kontroly provedené u příjemců dotací Následné veřejnosprávní kontroly na místě provedené u příjemců dotací byly zaměřeny na kontrolu nakládání s dotacemi, především na kontrolu dodržení účelu přidělených finančních prostředků a na kontrolu závěrečného finančního vyúčtování dotací včetně ověření všech skutečností, které měly vztah k poskytovaným dotacím. Provedené veřejnosprávní kontroly: Římskokatolická farnost Karlovy Vary Stará Role, JAZZOVÝ KRUH, HVĚZDÁRNA a RADIOKLUB LÁZEŇSKÉHO MĚSTA KARLOVY VARY o.p.s., Farní Charita Karlovy Vary. V rámci veřejnosprávních kontrol u uvedených příjemců dotací nebyly zjištěny nedostatky. III. Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary Dne byly usnesením Zastupitelstva města Karlovy Vary s účinností od schváleny nové Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary (dále také Zásady ). Účelem Zásad je stanovit jednotný postup při poskytování dotací (transferů) z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary ve smyslu podpory a rozvoje činností zejména v oblastech: a) kultury, b) mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit, c) sociální péče a zdravotnictví, d) prevence kriminality a protidrogové prevence, e) mezinárodních vztahů a propagace města, f) lázeňství a cestovního ruchu, g) požární ochrany, h) vzdělávání a vědy, i) ochrany životního prostředí. Informační bulletin č. 2/2014 stránka 5 z 10

6 Mezi nejvýznamnější změny v nových Zásadách lze zařadit: a) posunutí termínu pro podávání žádostí o poskytnutí dotace dotace na plánované projekty a činnosti na následující kalendářní rok termín pro podávání žádostí je do včetně kalendářního roku předcházejícího roku čerpání dotace, přičemž rozhodující je datum přijetí podatelnou Magistrátu města Karlovy Vary, dotace na významné projekty, které se nedaly plánovat v předstihu o dotaci lze požádat s dostatečným předstihem odpovídajícím významu akce, před zahájením realizace projektu. b) stanovení pravidel publicity při projektech spolufinancovaných z rozpočtu města Rozsah zajištění povinné publicity je stanoven v závislosti na výši poskytnuté dotace z finančních prostředků města. Povinnost příjemce bude považována za splněnou, pokud příjemce uskuteční propagaci města: v případě poskytnutí dotace do max. výše 100 tis. Kč, alespoň jedním způsobem, v případě poskytnutí dotace vyšší než 100 tis. Kč, maximálně však 500 tis. Kč, alespoň dvěma způsoby, v případě poskytnutí dotace vyšší než 500 tis. Kč, alespoň třemi způsoby. S ohledem na skutečnost, že některé příspěvkové organizace jsou též žadateli o poskytnutí dotace na podporu konkrétního projektu z rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary, upozorňujeme dále na nejčastější nedostatky při podání žádosti: žádost o poskytnutí dotace není podána na předepsaném formuláři, žádost o poskytnutí dotace neobsahuje předepsané přílohy, dotace je žádána na období školního roku, při podání žádosti o poskytnutí dotace na plánovaný, pravidelný a opakující se projekt není dodržen stanovený termín (dříve , nově kalendářního roku předcházejícího roku čerpání dotace). IV. Zásady odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary Rada města Karlovy Vary v pozici zřizovatele příspěvkových organizací města (dále také PO ) vydala dne Zásady odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary. V těchto zásadách stanovila: a) závazný postup pro odpisování majetku v PO zřízených Statutárním městem Karlovy Vary, b) závazný postup pro určení, zda investiční fondy PO jsou kryty finančními prostředky a postup účtování v případě, že toto krytí není zajištěno. Informační bulletin č. 2/2014 stránka 6 z 10

7 V. Změna závazného ukazatele finančních plánů příspěvkových organizací Statutárního města Karlovy Vary Zastupitelstvo města Karlovy Vary na jednání dne částečně revokovalo usnesení č. ZM/428/12/13 ze dne , kde se odstavec 2 v bodě č. 2 Závazné ukazatele finančních plánů PO města mění z: mzdové náklady a náklady související vč. počtu zaměstnanců (mimo PO ZŠ a MŠ, kde tyto náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu formou neinvestičních dotací zasílaných přímo na přísl. PO a nejsou zahrnuty v rozpočtu města Karlovy Vary) na osobní náklady CELKEM, zahrnující mzdové náklady, ostatní osobní náklady, zákonné soc. a zdrav. pojištění, FKSP a jiné sociální náklady, vč. počtu zaměstnanců (mimo PO ZŠ a MŠ, kde tyto náklady jsou hrazeny ze státního rozpočtu formou neinvestičních dotací zasílaných přímo na přísl. PO a nejsou zahrnuty v rozpočtu Statutárního města Karlovy Vary). VI. Účtování o investičním a rezervním fondu vybrané příklady Vybrané příklady účtování o investičním fondu (IF): Odpis nekrytého IF (dle Zásad odpisování majetku u příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Karlovy Vary), tato účetní operace lze provést pouze k účetního období, není možné tuto operaci provádět z důvodu vybalancování výsledku hospodaření, tento postup by byl považován za zkreslení účetní závěrky: SU AU MD D 416 X 648 X Čerpání IF k financování investičních výdajů: SU AU MD D 416 X 401 X Poznámka: investiční výdaje z IF nejsou vázány na termín dokončení dané investice, resp. datum zařazení do majetku; k účtování výdajů IF dochází vždy v den úhrady jednotlivých investičních výdajů z bankovního účtu PO. Opravy a údržba: Ustanovení 31 odst. 2 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uvádí, že IF se používá k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který PO používá pro svou činnost, proto přednostně tyto výdaje budou proúčtovány na stranu MD účtu 416 Investiční fond se souvztažným zápisem na stranu Dal účtu 648 Čerpání fondů. Informační bulletin č. 2/2014 stránka 7 z 10

8 Vybrané příklady účtování o rezervním fondu (RF): Čerpání RF k dalšímu rozvoji organizace: SU AU MD D X 648 X Poznámka: PO uvede v komentáři rozpis čerpání nákladů s upřesněním účelu (konkretizace rozvojového cíle) použití finančních prostředků převedených z rezervního fondu. Čerpání RF k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady: SU AU MD D 414 X 648 X Vrácení prostředků do RF po pominutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady v běžném roce: SU AU MD D 414 X 648 X VII. Bezúplatné příjmy v podmínkách příspěvkových organizací od V souvislosti s rekodifikací soukromého práva zanikl zákon upravující daň dědickou a daň darovací. Od tyto bezúplatné příjmy podléhají režimu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále také ZDP ). Rozhodujícím okamžikem pro zdanění je okamžik přijetí příjmu, nikoliv až jeho následného zúčtování do výnosů. Příspěvkové organizace jsou veřejně prospěšným poplatníkem ve smyslu ustanovení 17a odst. 1 ZDP. Příjmy z nabytí dědictví nebo odkazu Jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob [ 19b odst. 1 písm. a) ZDP]. Příjmy z veřejné sbírky Jsou osvobozeny od daně z příjmu právnických osob [ 19b odst. 2 písm. c) a d) ZDP]. Příjmy z dotací, příspěvků, podpor nebo jiných podobných plnění z veřejných rozpočtů Nejsou u veřejně prospěšného poplatníka předmětem daně [ 18a odst. 1 písm. b) ZDP]. Peněžní dary na provoz (neinvestiční) a) pokud se jedná o dar poskytnutý na účely vymezené v 20 odst. 8 ZDP (např. kultura, školství, policie, účely sociální, tělovýchova a sport...), je možné uplatnit osvobození Informační bulletin č. 2/2014 stránka 8 z 10

9 od daně z příjmu [ 19b odst. 2 písm. b) bod 1. ZDP]. U ostatních darů je povinnost zahrnout je mezi obecně zdaňované příjmy (a samozřejmě dále testovat, zda nedojde k naplnění podmínek pro jiné vynětí daných příjmů ze základu daně zejména ve vazbě na testování toho, zda zdaňované výnosy z hlavní činnosti převyšují či nepřevyšují související daňové náklady), b) pokud se PO rozhodne využít možnosti osvobození daru od daně z příjmu, je povinna provést vyloučení souvisejících nákladů z daňových nákladů, c) podle 19b odst. 3 ZDP dané osvobození PO mohou, ale nemusí uplatnit, což je dále rozvedeno v důvodové zprávě k ZDP: Ustanovení odst. 3 dává veřejně prospěšnému poplatníkovi možnost výběru, zda bude mít bezúplatný příjem osvobozený od daně, v tom případě se náklady (výdaje) související s bezúplatným příjmem nebudou považovat za daňové ve smyslu 25 odst. 1 písm. i) nebo pro bezúplatný příjem neuplatní osvobození od daně a potom budou související výdaje/náklady daňové. Peněžní dary na investice Dle ustanovení 29 odst. 1 ZDP (předposlední věta), se vstupní cena hmotného majetku pro daňové účely snižuje nejen o přijaté investiční dotace, ale nově od také o účelové dary přijaté na pořízení dlouhodobého majetku (bez ohledu na účel, ke kterému je příslušný majetek využíván). Přijatý dar je zaúčtován na SÚ 403, není tedy nutnost jej zahrnout do zdaňovaných příjmů (zvýšení základu daně). Naopak tento dar sníží vstupní cenu majetku pro daňové účely a výsledkem jsou nižší daňové odpisy (tím je logicky vyloučen výnos na SÚ 672 vzniklý ze zápisu MD 403/D 672). Bezúplatné nabytí dlouhodobého majetku Pokud je možné doložit účel zakládající nárok na osvobození od daně z příjmu ( 20 odst. 8 ZDP) a toto osvobození je uplatněno, jedná se následně o majetek vyloučený z daňového odpisování. Pokud osvobození není uplatněno, bude zdaněno nabytí daného majetku (v ocenění reprodukční cenou) a následně budou odpisy daňově účinné. To vše samozřejmě platí za podmínky, že daná činnost PO je předmětem daně z příjmů. VIII. Úroky z běžných účtů u příspěvkových organizací od Od jsou úroky z účtu u příspěvkových organizací předmětem daně z příjmů. Pro podmínky příspěvkových organizací je nově aplikována srážková daň ve výši 19 %, to znamená, že sice bude prvotně úrok vypočten v celé (brutto) výši, nicméně okamžitě se na výpisu dále objeví mínusem srážková daň, kterou za PO odvede banka. Ekonomickým výsledkem pak tedy je, že příspěvkové organizaci z těch úroků bude vždy odečtena daň (srážková daň je daní konečnou, plátcem daně je banka, PO je pouze poplatníkem a nemůže ji nějak započítávat na obecnou daňovou povinnost v rámci přiznání k dani z příjmů). Je na každé organizaci, aby si vybrala vlastní způsob účtování a ten zařadila do vnitřních směrnic organizace, a to do doby, než případně dojde ke stanovení režimu závazným ČÚS platným pro příspěvkové organizace. Informační bulletin č. 2/2014 stránka 9 z 10

10 OFE doporučuje příspěvkovým organizacím v případech úroků z účtů, které podléhají srážkové dani, účtovat analogicky s ČÚS pro podnikatele č. 019 (bod 4.1.2) v základní variantě tedy pouze do výnosů na účet 662 v netto hodnotě (úrok snížený o sraženou daň). Ilustrativní příklad: Banka připsala na účtu úrok za leden 2014 ve výši 100 Kč a hned z něj provedla srážku ve výši 19 Kč. Z hlediska daňového připsaných 100 Kč již nebude podléhat zdanění (daň byla již zdaněna srážkovou daní), a proto dojde k vynětí tohoto výnosu ze zdanění (proto je doporučeno u všech úroků, u nichž se srážková daň objevuje, používat samostatný analytický účet 662). IX. Legislativa V období od 1. ledna 2014 do 30. června 2014 byly ve Sbírce zákonů mimo jiné vyhlášeny následující změny právních předpisů: Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. května Zákon č. 56/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2014 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 7. dubna Zákon č. 60/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 22. dubna 2014, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 18, který nabývá účinnosti dnem 1. ledna Zákon č. 109/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2014, s výjimkou části páté, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna Informační bulletin č. 2/2014 stránka 10 z 10

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary

Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Karlovy Vary Informační bulletin o kontrolních zjištěních a doporučeních pro příspěvkové organizace Statutárního města Vydáno: leden 2015 Číslo: 1/2015 Vydává: odbor vnitřního auditu a kontroly Magistrátu města ve

Více

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ).

Pravidla pro poskytování a vypořádání finanční podpory z rozpočtu města Mikulov (dále jen Pravidla ). Město Mikulov Zastupitelstvo města Mikulov dle 85 písm. c) a 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů schvaluje tato Pravidla pro poskytování a vypořádání

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín PRA PRA PRA PRA HA GUE GA G HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR KONTROLNÍCH ČiNNOSTÍ Stejnopis č.3 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městské části Praha - Zličín podle ustanovení

Více

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003

z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 z p r á v y Ministerstva financí České republiky pro finanční orgány obcí a krajů Ročník: 2003 Číslo: 1 V Praze dne 28. ledna 2003 http://denik.obce.cz OBSAH: strana 1. Stanovisko Ministerstva financí

Více

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013

Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013. A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 Zápis z porady ekonomů krajských Š/ŠZ 2. a 4. 12. 2013 I. Rozpočet a financování A) Rozpočet přímých nákladů na vzdělávání na rok 2013 - úpravy rozpočtu k 15. 10. a 25. 11. 2013 - převody mezi ukazateli,

Více

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování

VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. www.mzp.cz OBSAH. 3. Dodatek č. 15 ke Směrnici MŽP č. 6/2010 o poskytování VĚSTNÍK MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ www.mzp.cz Ročník XIII, Červenec 2013, Částka 7 OBSAH 1. Dodatek č. 2 ke Směrnici MŽP č. 7/2010 o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního

Více

Část I. Úvodní ustanovení

Část I. Úvodní ustanovení Metodika pro poskytování dotací poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2015 (v rámci dotačního titulu Plzeňského kraje realizovaného v souladu s 101a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve

Více

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR.

Metodická pomůcka. pro audit nevýdělečných organizací. Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Metodická pomůcka pro audit nevýdělečných organizací Pomůcku zpracovali členové Výboru pro veřejný sektor KA ČR. Aplikace této metodické pomůcky není při auditu nevýdělečných organizací pro auditory závazná.

Více

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX

Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Příloha č. 1 k Rozhodnutí o poskytnutí dotace z kapitoly 313 MPSV státního rozpočtu na rok 20XX Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům a Hlavnímu

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK-0236/13/Her Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zlatá Olešnice, IČ 00262625 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 18.9.2013 a

Více

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb.

Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Metodická pomůcka pro přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve smyslu zákona č. 420/2004 Sb. Na zpracování příručky se podíleli členové Výboru pro veřejný sektor

Více

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM

ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM PARDUBICKÝ KRAJ Krajský úřad Směrnice ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ KRAJE K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ZŘIZOVANÝM PARDUBICKÝM KRAJEM VNITŘNÍ NORMA VN/1/2013 Platí od 24. 1. 2013 Účinná od 1. 4. 2013 Platí do Závazná

Více

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ

1 z 28. Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Dodatek č.3 ZÁSADY VZTAHŮ ZŘIZOVATELE A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ POJMY A USTANOVENÍ Čl. 1 Působnost a vymezení pojmů (1) Tyto zásady upravují vztahy k příspěvkovým organizacím, které

Více

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části

Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Statutární město Brno MĚSTSKÁ ČÁST BRNO Starý Lískovec Rada městské části Zásady vztahu orgánů MČ Brno-Starý Lískovec k jí zřízeným příspěvkovým organizacím Obsah: 1. Úvodní ustanovení 2. Základní ustanovení

Více

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí:

Příloha č. 1. Základní definice a přehled podporovaných opatření. Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: Příloha č. 1 Základní definice a přehled podporovaných opatření Pro potřeby Programu Zelená úsporám (dále jen Program ) se rozumí: pověřeným subjektem Státní fond životního prostředí ČR (dále jen Fond

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 750 ze dne 10.12.2012 č.j.: 835/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 750 ze dne 10.12.2012 Návrh Směrnice k nakládání s majetkem Rada městské části I. r u š í 1. usnesení Rady městské části

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem

ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem 10 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ RADA KRAJE ZÁSADY vztahů orgánů kraje k příspěvkovým organizacím, které byly zřízeny krajem nebo byly na kraj převedeny zvláštním zákonem Úplné znění k 1. 1. 2014 Schváleno radou

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ K METODICE 231, 232 A 235 ČÍSLO: MP/29/OEKO ZMĚNA.: Č.1 PLATNÝ OD: 1.1.2007 ROZSAH PŮSOBNOSTI: Obce a města používající tuto metodiku účtování v

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

Příloha P7. Příručka pro příjemce finanční podpory projektů. Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Příloha P7 Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha IDENTIFIKAČNÍ KÓD: MAD 75 revize: 4 Strana 1 z 131 Vážení přátelé,

Více

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015

Směrnice pro poskytování grantů v sociální oblasti na rok 2015 Označení dokumentu: S/21/2014 Skartační zn.: A/5 Účinnost od: 18.11.2014 Typ dokumentu: směrnice Revize/datum: Účinnost do: Stav dokumentu: platná Zveřejnění na www: ano Počet stran/příloh: MĚSTO TŘINEC

Více

Úřad vlády České republiky

Úřad vlády České republiky Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Směrnice vedoucího Úřadu vlády České republiky č. 24/2014 o poskytování neinvestičních dotací k financování programů v oblasti lidských práv Část první

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI METODICKÁ PŘÍRUČKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ PRO PROGRAMY SPOLUFINANCOVANÉ ZE STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ A FONDU SOUDRŽNOSTI NA PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2007 2013

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ).

Kontrolovanou osobou bylo Ministerstvo zemědělství (dále také MZe ). Informace z kontrolní akce NKÚ č. 13/38 Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2013, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva zemědělství za rok 2013 Kontrolní akce

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013

Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 61529/2013 OKP Č. j.: JMK 61529/2013 Z P R Á V A o výsledku přezkoumání

Více

Část III. Přehled vyhlašovaných programů

Část III. Přehled vyhlašovaných programů Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb pro rok 2007 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb Část I. Úvodní

Více