Účtování cenných papírů ve finančních institucích

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování cenných papírů ve finančních institucích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů ve finančních institucích Diplomová práce Autor: Andrea Volínová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Andrea Volínová 2

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala paní Mgr. Aleně Klumparové za odborný dohled a vedení při přípravě a dokončení této diplomové práce. 3

4 Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku cenných papírů a jejich účtování ve finančních institucích. Předsevzetím je seznámit s těmito nástroji jednoduchým shrnutím současných přístupů k používání cenných papírů a popsat jejich účtování. V první části je uveden popis jednotlivých druhů cenných papírů, jejich nejčastější členění a dále navazují právní a koncepční aspekty cenných papírů. Hlavní část práce je zaměřena na cenné papíry z hlediska jejich účtování včetně příkladů, přičemž předmětem samostatných kapitol jsou repo obchody a obchody s cennými papíry pro klienty. V závěru práce je stručně popsáno vykazování a zdanění cenných papírů. Klíčová slova: cenný papír, finanční nástroj, finanční aktivum, finanční závazek, kapitálový nástroj, reálná hodnota, naběhlá hodnota, repo obchod. Abstract: This thesis deals with the issue of securities and securities accounting methodology in financial institutions. The aim is to introduce these instruments by providing a simple overview of the currently applied approaches to securities and to describe which accounting methods are applied. The first part of the thesis provides and overview of individual forms of securities, their most usual classifications, as well as legal and conceptual aspects of securities. The main part of the thesis then deals with securities with respect to accounting, including examples, while particular chapters of this part focus on repo transactions and securities trading on behalf of clients. The thesis concludes by a short description of the processes of declaration and taxation of securities. Keywords: Security, Financial instrument, Financial asset, Financial liability, Capital instrument, Real value, Amortised cost, Repo transaction 4

5 Obsah Úvod Kategorie a druhy cenných papírů Definice cenných papírů Základní rozdělení cenných papírů Nejběžnější cenné papíry Akcie Dluhopis (obligace) Hypoteční zástavní listy Pokladniční poukázky Depozitní certifikáty Směnky Podílové listy Legislativní a koncepční rámec cenných papírů Obecné právní prameny Zvláštní právní prameny Právní prameny upravující práva a povinnosti účastníků kapitálového trhu Koncepční a právní rámec účetnictví Hlavní aspekty v účetnictví cenných papírů Základní účetní metody pro cenné papíry Finanční aktivum, finanční závazek a kapitál podle IFRS Kategorie finančních aktiv a finančních závazků podle IFRS Oceňování cenných papírů Reálná hodnota Naběhlá hodnota a naběhlý úrok Cenné papíry přeceňované na reálnou hodnotu Cenné papíry přeceňované na naběhlou hodnotu Opravné položky k cenným papírům Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Držení vlastních dluhopisů Maržové obchody Repo obchody

6 4.1 Právní formy repo obchodů Základní účetní otázka Repo obchody s Českou národní bankou Krátký prodej Repo obchody v širším pojetí Obchody s cennými papíry pro klienty Obstarání koupě a prodeje cenných papírů Úschova cenných papírů Správa cenných papírů Uložení cenných papírů Obhospodařování cenných papírů Obstarání emise cenných papírů Vykazování cenných papírů Položky rozvahy Položky výkazu zisku a ztráty Zdanění cenných papírů Zdanění výnosů z cenných papírů Zdanění úroků poskytnutých v České republice Závěr Seznam použité literatury a dalších pramenů: Příloha č Příloha č Příloha č

7 Úvod Tato diplomová práce je věnována teoretickým a praktickým otázkám cenných papírů zejména z pohledu účetnictví finančních institucí. Práce uvádí definice, druhy, kategorie, legislativu, účtování, vykazování a zdanění cenných papírů. Hlavní zaměření je však na účetní problematiku cenných papírů. Předsevzetím, tedy cílem, je seznámit s těmito nástroji jednoduchým shrnutím současných přístupů k používání cenných papírů, tj. k obchodování, a popsat jejich účtování. Správné účtování cenných papírů je neobyčejně důležité. Poskytuje danému subjektu, akcionářům, finančním úřadům a široké veřejnosti informace o tom, jaký dopad mají tyto aktivity na finanční situaci daného subjektu. Účtování o cenných papírech včetně jejich daňových dopadů je velmi komplexní problematikou. Tato situace je ještě více umocněna dynamickým vývojem finančních trhů a zaváděním nových komplexních finančních instrumentů. Text je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a pojednává o definici cenných papírů, druzích a kategoriích cenných papírů. Obsahem druhé kapitoly jsou právní aspekty cenných papírů. Třetí kapitola o hlavních aspektech v účtování cenných papírů začíná základními účetními metodami pro cenné papíry, následuje oceňování cenných papírů, opravné položky k cenným papírům a další výklad od přesunů mezi jednotlivými kategoriemi cenných papírů až po maržové obchody. Předmětem samostatných kapitol jsou repo obchody a obchody s cennými papíry pro klienty. Šestá kapitola se zabývá vykazováním cenných papírů. Poslední kapitola popisuje zdanění cenných papírů, jejímž předmětem je pouze rozhodující daň týkající se cenných papírů v České republice, kterou je daň z příjmu fyzických a právnických osob, stručně rozebrán je také specifický problém srážkové daně u některých finančních kontraktů s nerezidenty. Téma účtování cenných papírů ve finančních institucích jsem zvolila z toho důvodu, že se s danou problematikou často setkávám, byť ne zcela přímo, nicméně pokládám tuto oblast za velmi zajímavou a vidím v ní velké rezervy pro další rozvoj zejména v České republice. 7

8 1 Kategorie a druhy cenných papírů V této úvodní kapitole je popsána definice, základní členění a nejběžnější druhy cenných papírů. Předmětem této kapitoly nejsou operace s cennými papíry pro klienty a repo obchody, tyto operace jsou předmětem jiných kapitol. 1.1 Definice cenných papírů Vůbec na začátku studia cenných papírů je třeba co nejpřesněji vymezit samotný pojem cenný papír. Právního pojmu cenný papír bylo poprvé významnějším způsobem použito ve Všeobecném německém obchodním zákoníku vyhlášeném ve sbírce říšských zákonů pod. č. 1/1863 ř.z. a od té doby se již několik právních generací snaží tento pojem definovat. Z hlediska alespoň české právní teorie v současnosti jsou spíše objevovány a oprašovány definice z přelomu 19. a 20. století, které se přizpůsobují novým podmínkám. 1 Cenné papíry jsou v jejich obecnějším slova smyslu vymezovány jako jakékoli dokumenty, které dokládají vznik nějakého práva, jsou nutné k uplatnění nějakého práva, případně jsou základem a integrální součástí některého práva. Cenné papíry v tomto širším slova smyslu mohou zahrnovat i dokumenty, jako jsou například společenské smlouvy, jmenování, smlouvy o dílo a podobně. Užší skupinou cenných papírů jsou cenné papíry pojaté způsobem, jak vystupují na kapitálovém trhu, tedy cenné papíry v užším slova smyslu. Zde se jedná již jen o cenné papíry vtělující do sebe určité právo nebo práva a poskytující možnost jeho držiteli nebo majiteli tato práva užívat a používat, případně s nimi disponovat. V soudobé praxi se již vůbec nemusí jednat o dokumenty v listinné podobě, ale může jít i o datové záznamy tato práva obsahující jiným způsobem pak se jedná o zaknihovanou podobu. 1 Kotásek, J.; Pihera, V.; Pokorná, J.; Radan, P.; Vítek, J. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, str

9 V ČR neexistuje všeobecná legální definice cenného papíru uvedená v zákoně. Existují definice partikulární (částečné, dílčí) použitelné pro jednotlivé zákony konkrétně jde o partikulární legální definici v devizovém zákoně pouze pro účely tohoto zákona, která cenné papíry pojímá jako listiny nebo nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění. 2 Jak lze usoudit z této definice, počítá již s cennými papíry zaknihované podoby, které bychom podřadili pod zápisy nahrazující listiny. Účinný zákon o cenných papírech poskytuje demonstrativní výčet druhů cenných papírů (pro jeho uvození je užito slovo zejména). Z toho vyplývá, že i další instituty mohou být cennými papíry (tzn. i jiné druhy, pokud splňují teoretickou definici cenného papíru). Musí však být vydány na základě ustanovení právního řádu. Konkrétní výčet druhů cenných papírů je uveden v kapitole 1.3. Teoretickoprávní definice cenného papíru jej nahlíží jako objekt mající čtyři znaky cenný papír je listina (1) o právu (2), se kterou je toto právo těsně spjato (3) a toto právo je soukromoprávní majetkové právo (4). Tato definice by ale nezahrnovala zaknihované cenné papíry tvořené položkami v centrální evidenci Střediska cenných papírů 3 nebo centrálního depozitáře. Tento definiční nedostatek lze vyřešit nahrazením listiny termínem nosič, po jehož použití by již definice zahrnovala jak listinné, tak i zaknihované cenné papíry. Je důležité zdůraznit rozdíl mezi cennými papíry a investičními nástroji, který nemusí být na první pohled zjevný. Cenné papíry jsou v českém právu delší dobu existující institut, který nalezneme již v zákoně č. 67/1875 ř. z., jenž se týče organizace burs. Naproti tomu investiční nástroje byly do českého právního prostředí zavedeny až v rámci harmonizace s právem Evropského společenství zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 2 1 písm. e) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 3 Středisko cenných papírů dočasně zajišťuje centrální evidenci cenných papírů v zaknihované podobě pro české kapitálové trhy po dobu, kdy ještě není v provozu centrální depozitář (jeho založení nyní připravuje společnost UNIVYC, a. s., protože stále panují nejasnosti s oceněním existujících záznamů o zaknihovaných cenných papírech uchovávaných ve Středisku cenných papírů pro účely jejich převodu. 9

10 trhu, ve znění pozdějších předpisů. Primárně tedy pojem investičních nástrojů nalezneme ve směrnicích Evropského společenství, odkud byl transponován do českých zákonů. Jako další příbuzný pojem jsou zavedeny instrumenty finančního trhu jako předměty obchodování na finančních trzích. Tento pojem je nejobecnější a zahrnuje všechny investiční nástroje i nástroje, které nejsou investičními nástroji, ale používají se při obchodování na finančních trzích. Zmíněné tři skupiny nástrojů je nutné striktně rozlišovat, přičemž cenné papíry jsou pojmem nejužším, instrumenty finančního trhu nejširším a na pomezí mezi nimi se nacházejí investiční nástroje Základní rozdělení cenných papírů Cenné papíry lze dělit z několika různých pohledů. Jednotlivé kategorie dělení mají právním řádem stanovená pojmenování, která nelze zaměňovat, protože každé dělení nazírá na cenné papíry z kompletně jiného úhlu pohledu. Cílem tohoto příspěvku je zanalyzovat různé kategorizace cenných papírů. V úvahu je bráno několik různých způsobů rozdělení, jak je zná současné české právo a je přihlédnuto i k teoretickým poznatkům v této oblasti. Základním členěním cenných papírů je členění podle ztělesněného práva v cenném papíru. Podle tohoto kritéria rozlišujeme zbožové papíry, papíry peněžního trhu a papíry kapitálového trhu. Zbožovými cennými papíry jsou skladní listy, lodní listy, konosamenty atd. V těchto papírech je vyjádřeno, komu patří určité zboží a kdo má právo s tímto zbožím disponovat. Tyto cenné papíry nepředstavují investiční instrument, nýbrž ztělesňují právo na určitou věc

11 Do cenných papírů peněžního trhů patří státní pokladniční poukázky, komerční papíry a depozitní certifikáty. Tyto papíry jsou investičními instrumenty a ztělesňují krátkodobé pohledávky. Cenné papíry kapitálového trhu ztělesňují pohledávky nebo podíly. Tyto cenné papíry lze dělit podle různých hledisek (obr. 1.1): Z hlediska druhu práv se cenné papíry člení na dluhové cenné papíry, akcie a podílové listy. Dluhové cenné papíry se dále dělí na bezkuponové dluhopisy, kuponové dluhopisy, směnky a cenné papíry zajištěné aktivy. Cenným papírem zajištěným aktivy se rozumí cenný papír vzniklý v procesu sekuritizace, tzn. Při transformaci různých aktiv, např. úvěrů včetně hypotečních úvěrů, pohledávek z úvěrových karet apod., na cenné papíry. Nejedná se však o hypoteční zástavní listy. 5 Cenné papíry zajištěné aktivy se zařazují do cenných papírů k obchodování, k prodeji nebo do cenných papírů držených do splatnosti. Nezahrnují se mezi dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování; Podle převoditelnosti rozlišujeme cenné papíry na doručitele (na majitele), na jméno a na řad. U cenného papíru na doručitele se za vlastníka považuje ten, kdo cenné papíry předloží, zaručují nejvyšší stupeň převoditelnosti, protože změna vlastnictví se realizuje pouhým předáním cenného papíru. Cenné papíry na jméno, na kterých je uvedeno jméno oprávněného a převod vlastnického práva se uskutečňuje cesí, přičemž je třeba o této skutečnosti uvědomit emitenta. Na cenném papíru na řad (order papír) je vyznačeno jméno oprávněné osoby (nebo názvu firmy) s doložkou na řad, převod práva na plnění se uskutečňuje zvláštním písemným prohlášením zpravidla na rubu cenného papíru indosamentem (rubopisem); Podle formy výnosů lze dělit cenné papíry na cenné papíry s pevným zúročením, u kterých je emitent povinen platit pravidelně peněžní částky, k nimž se zavázal. Mezi cenné papíry s pevným výnosem se zařazují cenné papíry s pevnou úrokovou 5 JÍLEK, J.; SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí 2008, str

12 mírou a proměnlivou úrokovou mírou, je-li její proměnlivost předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím. Typickým představitelem cenného papíru s pevnou úrokovou mírou je dluhopis (úroková sazba je u něj známa již při emisi nebo se stanovuje v pevně daném termínu předem známým způsobem). U cenných papírů s proměnlivým zúročením se Obr. 1.1 Členění cenných papírů Dle druhu práv Dle převoditelnosti Dluhové CP Majetkové CP CP dispozičního charakteru CP na doručitele Bezkuponové dluhopisy Kuponové dluhopisy Směnky CP zajištěné aktivy CP na jméno Klasifikace cenných papírů Dle formy výnosu Dle emitenta Dle podoby CP na řad CP variabilně úročené CP pevně úročené CP neúročené CP emitované státem CP emitované jinými veřejnoprávními subjekty CP emitované ostatními subjekty Listinné CP Zaknihované CP Jiná členění CP cirkulační CP ukládací CP zastupitelné CP nezastupitelné CP obchodovatelné CP neobchodovatelné ší členění dle měny, splatnosti, platby výnosů, zástavního práva, dle likvidity, daňových hledisek aj. Zdroj: vlastní úpravy 12

13 v pravidelných časových intervalech provádí přizpůsobení nominálního zúročení aktuální úrokové úrovni. Cenné papíry s nulovými platbami dosahují výnosu rozdílem mezi emisním a umořovacím kursem. Cenné papíry s proměnlivým výnosem mají platby závislé na výsledku hospodaření emitenta (např. akcie); 6 Dle povahy emitenta lze rozlišovat cenné papíry emitované státem, tedy veřejné, cenné papíry emitované jinými veřejnoprávními subjekty a cenné papíry emitované ostatními subjekty, tedy soukromé; 7 Dle podoby se cenné papíry dělí na cenné papíry listinné a zaknihované. Listinné cenné papíry jsou listiny (hmotné substráty), cenný papír ztělesňující (např. směnka). Zaknihované cenné papíry jsou cenné papíry nehmotné (dematerializované), existující v podobě zápisu v evidenci Střediska cenných papírů a jejichž účelem je nahradit listinné cenné papíry (zejména z praktických důvodů); Jiná členění cenných papírů na cenné papíry cirkulační (na doručitele, na řad) a ukládací (na jméno). Cenné papíry zastupitelné (stejného druhu) a nezastupitelné. šími druhy jsou zejména cenné papíry obchodovatelné (které je možno získat na primárním i na sekundárním trhu cenných papírů) a neobchodovatelné (které je možno získat jen na primárním trhu, tj. přímo od emitenta); 8 V dalším členění je možné dělit cenné papíry dle měny, splatnosti, platby výnosů, zástavního práva, dle likvidity, daňových hledisek aj. 6 KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví bank a finančních institucí, str. 152 a KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví, str

14 1.3 Nejběžnější cenné papíry V současnosti účinné české právo rozeznává následující druhy cenných papírů: - Akcie, - Zatímní listy, - Poukázky na akcie, - Podílové listy, - Dluhopisy, - Investiční kupóny, - Kupóny, - Opční listy, - Směnky, - Šeky, - Náložné listy, - Skladištní listy, - Zemědělské skladní listy 9 V této kapitole popíšeme nejdůležitější z nich Akcie Akcie jsou majetkové obchodovatelné cenné papíry. Jsou emitovány akciovými společnostmi, které si tak zajišťují základní kapitál pro svou podnikatelskou činnost. Emitent akcie je zavázán plnit práva majitele akcie. Majitel akcie (akcionář) disponuje následujícími právy: - právem podílet se na řízení akciové společnosti (je však nutno chápat v souvislosti s výší akciového podílu), realizovaným právem účasti na valné hromadě akcionářů, - právem dostupnosti informací, - právem majetkovým, tzn. právem podílu na vytvořeném zisku, právem upsat nově emitované akcie, právem podílet se na vyrovnání likvidačního zůstatku v případě zániku akciové společnosti. 9 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 Držba akcie nedává akcionáři právo požadovat vrácení podílu od akciové společnosti. Akcii, kterou drží, může proměnit na peníze jen tím, že ji prodá na sekundárním kapitálovém trhu. Akcie lze členit dle různých kritérií, z nichž nejčastějšími jsou: technické provedení - akcie listinné (podobu upravuje obchodní zákoník), - akcie dematerializované (v zaknihované podobě upravuje zákon o cenných papírech); převoditelnost - akcie na doručitele (nejvyšší převoditelnost, obchodovatelnost), - akcie na jméno (např. zaměstnanecké), - akcie na řad; práva akcionářů - kmenové (dividenda je pohyblivá, zpravidla větší pohyb tržní hodnoty kurzu), - přednostní (prioritní s pevným výnosem, mnohdy bez hlasovacího práva apod.); doba emise - nové akcie (vstupují na primární trh), - staré akcie (obchodovány na sekundárním trhu); sídlo emitenta - akcie tuzemských subjektů, - akcie zahraničních subjektů. Náležitosti listinné akcie jsou upraveny zákonem. Jsou to obchodní jméno a sídlo společnosti, číselné označení akcie a její jmenovitá hodnota, označení převoditelnosti (na majitele, na jméno, na řad), výše základního jmění a počet akcií v době vydání akcie, datum vydání akcie a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost (podpisy nejsou obsaženy u zaknihovaných akcií) a povolení příslušného orgánu (ministerstva financí) k emisi. Listinná akcie má dvě části, plášť a kuponový arch s talonem. Obě části nesou uvedené náležitosti. Kupony jsou poukázkou na výplatu dividendy, talon poukazem na nový 15

16 kuponový arch. Tyto součásti jsou bezpředmětné u zaknihovaných cenných papírů. Zákon o cenných papírech také výslovně vylučuje některé náležitosti týkající se listinné akcie a ostatních cenných papírů v této listinné formě. Jsou to číselné označení, podpisy představitelů emitenta a údaj o povolení emise (uveden v žádosti o zaknihování ve Středisku cenných papírů). Na primárním trhu se umisťují nové akcie, přičemž se může postupovat několika způsoby: - veřejná nabídka při fixní ceně informace o emisi nových akcií jsou k dispozici široké veřejnosti, do určitého data mohou zájemci zaslat objednávku na libovolné množství akcií. Pokud poptávka převýší nabídku, jsou akcie rozděleny mezi zájemce podle předem připraveného klíče, - tender (= nabídka) jsou dány minimální podmínky a čeká se na nabídky jednotlivých investorů. Nejprve jsou uspokojováni ti investoři, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky, - aukce probíhá na předem určeném místě, draží se určitá standardní množství akcií, tzv. loty (např. 1 lot = 100 kusů akcií), - neveřejný prodej akcie jsou prodány jednomu či několika předem vytipovaným investorům Dluhopis (obligace) Termín obligace z latinského obligatio (závazek) je širší než termín dluhopis, který používá náš zákon o dluhopisech. Anglický výraz je bond, označuje střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech (dále jen zákon o dluhopisech ) vymezuje dluhopis jako cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné (emitenta) tyto závazky plnit. Dále uvádí eventuální jiná práva spojená s dluhopisem (např. právo na výměnu), upřesnění jmenovité hodnoty a kurzu (kurzem je cena, za kterou je dluhopis prodáván). Termín obligace používá citovaný zákon jen pro zvláštní druh dluhopisů, a to pro komunální obligace. Emitent si emisí dluhopisů opatřuje finanční zdroje převážně pro uskutečnění svých investičních záměrů, krytí schodku hospodaření či získání zdrojů pro další operace a 16

17 využití. Investorům naopak slouží dluhopis k uložení kapitálu a úspor. Nemohou žádat jeho splacení před stanoveným datem, pokud se k tomu emitent výslovně nezavázal. Dluhopisy mohou být vydávány jako listinné i jako zaknihované cenné papíry. Listinný dluhopis se obdobně jako akcie skládá ze dvou částí, tj. z pláště a kuponového archu s legitimačním talonem. Na plášti i kuponech jsou vyznačeny náležitosti dluhopisu, a sice označení emitenta, jmenovitá hodnota dluhopisu, název a číselné označení dluhopisu, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu v určitém termínu či termínech a vyplácet určitý výnos ve stanovených termínech, způsob těchto výplat a určení platebního místa, jméno prvního majitele u dluhopisů znějících na jméno, údaje o povolení emise dluhopisů, datum vydání dluhopisu a otisk podpisů představitelů emitenta, povolovací údaje, jsou-li předepsány. Kuponový arch obsahuje poukázky (kupony) na výplatu výnosu. Počet kuponů je závislý na délce období splatnosti dluhopisu. U většiny dluhopisů se zpravidla výnosy vyplácejí pololetně nebo ročně (ale záleží na podmínkách emitenta, jakou četnost výplat výnosů zvolí). U zaknihovaných dluhopisů je emitent povinen zveřejnit náležitosti předepsaným způsobem. Povolení k emisi dluhopisů vydává ministerstvo financí se souhlasem české národní banky. Podle zákona o dluhopisech mohou být emitenty pouze právnické a fyzické osoby, které mají podnikatelské oprávnění. V žádosti o povolení emise musí emitent uvést účel použití požadované emise, svou současnou a předpokládanou budoucí finanční situaci a prohlášení, že je schopen zabezpečit návratnost požadované emise, u dluhopisů, za jejichž splácení převzala záruku jiná právnická osoba, též údaje o ručiteli a jeho finanční situaci, způsob zveřejnění emisních podmínek a ročních výsledků svého hospodaření. Dluhopisy je možné umístit na trhu několika způsoby: veřejné upsání investor musí během upisovací doby vyplnit upisovací list, ve kterém se zaváže k odběru určitého množství dluhopisů za určitý kurz, který se 17

18 zpravidla liší od jmenovité hodnoty. Kurz dluhopisu se uvádí v procentech jmenovité hodnoty: tržní cena dluhopisu na sekundárním trhu Kurz dluhopisu v % = x 100 jmenovitá cena dluhopisu prodej z volné ruky investoři přímo nakupují dluhopisy až do jejich rozprodání za tržní kurz, tender může být cenový nebo zaměřený na množství. Při cenovém tendru emitent vyhlásí minimální emisní cenu a potenciální investoři pak nabízejí cenu. Přednostně jsou uspokojeni ti, kteří nabízeli nejvíce. Při tendru orientovaném na množství dluhopisů je cena fixní, ale licituje se množství dluhopisů, které je investor ochoten nakoupit. Při nákupu většího množství totiž klesají transakční náklady. Dělení dluhopisů je možné z mnoha hledisek. Uvedeny jsou jen nejčastěji používané: Podle osoby dlužníka rozeznáváme: - průmyslové dluhopisy vydávají je průmyslové společnosti a financují jimi investiční potřeby, dlouhodobější potřeby oběžného majetku, nové zdroje mohou použít ke splácení dříve přijatých bankovních úvěrů, případně i pro další účely, - bankovní dluhopisy emitují je peněžní ústavy s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované peněžní zdroje k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů, - státní a veřejné dluhopisy vydává je vláda, města, obce a další veřejnoprávní instituce k opatření dodatečných zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu, na financování větších investičních projektů, na rozvoj a opravu infrastruktury, - eurodluhopisy jsou vydávány v cizí měně na daném území. 18

19 Podle stanovení výnosu rozeznáváme: - pevně úročené dluhopisy emitent vyplácí majiteli dluhopisu úrok vyjádřený stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty dluhopisu ve stanovených termínech, tento úrok je pevně stanoven po celou dobu trvání (platnosti) dluhopisu, - variabilně úročené dluhopisy úrok se obvykle skládá ze dvou částí, první část je proměnlivá, například diskontní nebo tržní úroková sazba určitého trhu, která odráží momentální situaci, druhá část je fixní v podobě pevně určeného procenta, - neúročené dluhopisy (diskontované), z nichž emitent nevyplácí průběžně výnos, prodává je však za nižší než jmenovitou hodnotu (tzv. pod pari). Jiná členění: - prioritní dluhopisy skýtají přednostní právo na upisování nově vydávaných akcií společnosti, - vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy skýtají právo na výměnu za akcii společnosti nebo za jiný dluhopis, - zaměstnanecké dluhopisy výlučně jen pro vlastní pracovníky emitenta, - zvláštním druhem jsou dluhopisy nazývané perpetuity, též věčná renta, nemají datum splatnosti, úrok je navždy vyplácen Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem o dluhopisech, přičemž se jedná o dluhopisy, u kterých je nárok na proplacení jmenovité hodnoty a výnosu dluhopisu zajištěn zástavním právem na nemovitostech čili hypotékou. Obsahují výslovné potvrzení emitenta v textu dluhopisu, že má pro závazky obsažené v dluhopisu krytí v hypotéce. Hypoteční zástavní listy jsou zajištěny dvojitě. Jednak, stejně jako u ostatních dluhopisů, ručí výstavce za jejich splácení svým jměním. Kromě toho jsou majitelé zástavních listů jištěni zastavenými nemovitostmi hypotečních dlužníků. Dluhopisy tohoto druhu emitují výhradně banky, které k tomu dostaly oprávnění od centrální banky, resp. ministerstva financí. Výtěžek z vydání a prodeje hypotečních 19

20 zástavních listů používá emitent výhradně k poskytování hypotečních úvěrů. Tyto dluhopisy bývají vzhledem k dobrému zajištění úročeny níže než ostatní dluhopisy. Majitel hypotečního zástavního listu nemůže požadovat jejich splacení před lhůtou splatnosti. Může je však prodat na sekundárním trhu dluhopisů. Zástavní právo k nemovitostem, které zajišťuje proplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vzniká vkladem do registru nemovitostí na základě žádosti vlastníka nemovitosti a hypoteční banky. Jmenovitá hodnota hypotečních zástavních listů se pohybuje přibližně kolem 60% ceny zastavené nemovitosti Pokladniční poukázky Pokladniční poukázky jsou dluhopisy, které vydává stát ke krytí krátkodobých potřeb státního rozpočtu. Podobné poukázky vydává i centrální banka pro potřeby řízení měnového vývoje, v ČR pod názvem poukázky ČNB. Stát (centrální banka) vystupuje v roli dlužníka, majitel pokladniční poukázky je věřitelem. Stát (centrální banka) v pokladniční poukázce potvrzuje, že držitel pokladniční poukázky půjčil emitentovi určitý peněžní obnos na určité období, zpravidla 30 až 60 dnů (nejdéle rok). Stát prodává pokladniční poukázky většinou prostřednictvím centrální banky, zpravidla aukčním způsobem Krátká doba splatnosti pokladničních poukázek a státní záruka za ně jsou důvodem jejich nižšího úročení, než je úročení například státních dluhopisů či dluhopisů privátních společností. Výnos z nich mnohdy nepodléhá zdanění. Banky mohou ještě před dobou splatnosti vyměnit pokladniční poukázky zpět za hotové peníze, avšak v takovém případě je úrok diskontován. Pokladniční poukázka je vystavena zpravidla na majitele, a je proto snadno obchodovatelným cenným papírem na peněžním trhu. 20

21 1.3.5 Depozitní certifikáty Depozitní certifikát je krátkodobý obchodovatelný a zúročitelný cenný papír, který vydávají obchodní banky za termínovaná depozita. Je většinou vydáván na majitele s udáním jmenovité hodnoty, data splatnosti a výše úrokové sazby. V depozitním certifikátu banka potvrzuje, že jeho majitel složil v bance jistou peněžní částku na určitou stanovenou dobu a za určitý sjednaný úrok. Jejich účelem je aktivizovat dočasně volné peněžní prostředky soukromých společností a obyvatelstva. Depozitní certifikáty mají obvykle splatnost od 30 dnů do několika měsíců. Pokud majitel depozitního certifikátu potřebuje likvidní peníze před stanoveným termínem, prodá depozitní certifikát zpět bance, která vyplatí sjednanou částku sníženou o diskont. Výnosy z depozitních certifikátů mohou být vyplaceny dvěma způsoby. V den splatnosti je vyplacena vložená částka, zvýšená o úrok, nebo jmenovitá hodnota uvedená na depozitním certifikátu, ale vkladatel složil při nákupu depozitního certifikátu částku o něco nižší (tzv. vklad pod pari). Tím je úročení jaksi skryto, což v zemích, kde úroky podléhají zdanění, může skýtat určité daňové výhody. Emise depozitních certifikátů umožňuje obchodní bance zapojit do akumulace úspor širší veřejnost než jen své klienty. Likvidita depozitních certifikátů přispívá ke zlepšení likvidity banky, neboť jí zajišťuje úvěrové zdroje pro předem známé období a v určité výši. Banka je přitom iniciátorem podmínek depozitních certifikátů Směnky Směnka je písemný dlužnický závazek sepsaný v přesně stanovené době, poskytující majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky na směnce uvedené. Základní typy směnek jsou směnka vlastní a směnka cizí. Výstavce vlastní směnky dává závazný platební slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený směnečný obnos. V cizí směnce výstavce směnky vyzývá jinou právnickou nebo fyzickou osobu, aby třetí osobě uvedené ve směnce vyplatila sumu na směnce uvedenou. Vyzývaným bývá také obchodní banka, která spravuje účet výstavce směnky. 21

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. VY_32_INOVACE_261_ESP_11 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Finanční trhy Finanční trh je založený na nabídce relativně

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Seznam studijní literatury

Seznam studijní literatury Seznam studijní literatury Zákon o účetnictví, Vyhlášky 500 a 501/2002 České účetní standardy (o CP) Kovanicová, D.: Finanční účetnictví, Světový koncept, Polygon, Praha 2002 nebo později Standard č. 28,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle FINANČNÍ TRHY - specifický trh, na kterém se obchodují peníze - peníze - můžou mít různou podobu hotovost, devizy, cenné papíry - funkce oběživa, platidla, dají se

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami.

Bezkuponové dluhopisy centrálních bank Poukázky České národní banky a bezkupónové dluhopisy vydané zahraničními centrálními bankami. POPIS ČÍSELNÍKU : : BA0088 Druhy cenných papírů a odvozených kontraktů (derivátů) Hierarchická klasifikace druhů cenných papírů podle jejich ekonomické formy a obsahu (věcného charakteru) s návazností

Více

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová

Cenné papíry a majetkové podíly. Michal Řičař Sandra Parmová Cenné papíry a majetkové podíly Michal Řičař Sandra Parmová Obsah Úvod Legislativní východiska Daňové souvislosti Pravidla oceňování Daňové dopady Daň vybíraná srážkou podle zvláštní sazby daně Účetní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_EKO148 Název školy Obchodní akademie, Střední pedagogická škola

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 j Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek:

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy

Účtování provozu banky. dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy Účtování provozu banky dlouhodobý majetek, zásoby, zúčtovací vztahy - dlouhodobý majetek hmotný, nehmotný - účty dlouhodobého majetku, pořízení dlouhodobého majetku a oprávek = 43. skup. účtů - účtování

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ. 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.6 KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze Krátkodobý finanční majetek je ten, u něhož má účetní jednotka

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 2) Audit finanční majetek Detailní část provádění auditu A. dlouhodobý FM = finanční investice (realizovatelné CP, majetkové účasti = CP a podíly s podstatným nebo rozhodujícím vlivem, dluhopisy, půjčky

Více

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka

Právní úprava cenných papírů. Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka Právní úprava cenných papírů Tereza Hološková Michal Špicar Jan Tobolka DLUHOPIS Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech I. Část: základní ustanovení II. Část: zvláštní druhy dluhopisů III. Část: státní dozor

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování

Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Krátkodobý finanční majetek a jeho účtování Které CP patří do krátkodobého fin. majetku? Majetkové CP zakládající podíl na majetku vlastněné společnosti (akcie, podílové listy) Dlužné cenné papíry představují

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011

Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Informace o ekonomické situaci UniCredit Bank Czech Republic, a.s. ke dni 30. 9. 2011 Vydáno dne 15. listopadu 2011 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 Informace o ekonomické

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem

53 684 953 47 278 722 Aktiva celkem Obchodní firma: ING Bank N.V., organizační složka sídlo: Praha 5, Nádražní 344/25 identifikační číslo: 291 798 66 předmět podnikání: banka okamžik sestavení účetní závěrky: 27.4.2005 kód banky: 3500 ROZVAHA

Více

Financování obchodní banky

Financování obchodní banky VY_32_INOVACE_BAN_105 Financování obchodní banky Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona VI/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice

Více

Nástroj vlastního kapitálu

Nástroj vlastního kapitálu IAS 32, IAS 39 FINANČNÍ NÁSTROJE Finanční nástroj - smlouva, kterou vzniká finanční aktivum jedné jednotky a zároveň finanční závazek nebo nástroj vlastního kapitálu jednotky jiné. Finanční aktivum - peněžní

Více

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období

Rozvaha AKTÍVA 2011 2010. Minulé účetní období číslo. Bežné účetní období Rozvaha Poštová banka, a.s., pobočka Česká republika Praha 8, Sokolovská 17, 186 00 IČO: 289 92 610 Organizační složka podniku zahraniční osoby Předmět podnikání: Bankovní služby Kód banky: 2240 AKTÍVA

Více

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová

PE 301 Podniková ekonomika 2. Eva Kislingerová. Hodnota kmenových akcií a. obligací. Téma 2. Eva Kislingerová PE 301 Podniková ekonomika 2 Eva Kislingerová Téma 2 obligací Hodnota kmenových akcií a Téma 2 2-2 Struktura přednášky Cenné papíry akcie, obligace Tržní míra kapitalizace (market capitalization rate)

Více

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.,

Bankovní právo - 8. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Obsah: Podílové listy pojem, vydání podílových listů, převody podílových

Více

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky;

Použitý IAS/IFRS: IAS 32 Finančním aktivem rozumíme: hotovost; kapitálový nástroj jiné účetní jednotky; fi nanční aktivum / F F Financování Financing activities Použitý IAS/IFRS: IAS 7 Financováním (dle IAS 7) rozumíme činnosti, které vedou ke změnám v rozsahu a skladbě vloženého vlastního kapitálu a zápůjček

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo

Cenné papíry obecně. Listiny do kterých je vtěleno právo Jaromír Kožiak Cenné papíry obecně Listiny do kterých je vtěleno právo Právo sdílí osud listiny předání, zničení Definice CP v NOZ listina, se kterou je právo spojeno tak, že je nelze po vydání bez této

Více

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST

FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST FINANČNÍ TRH, CENNÉ PAPÍRY - TEST Autor Ing. Věra Holíková Anotace Žáci si ověří své znalosti o finančním trhu, o jeho členění, o cenných papírech na finančních trzích. Zopakují si, co jsou to kapitálové

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

6. Dodatek Základního prospektu

6. Dodatek Základního prospektu Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 15 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let 6. Dodatek Základního prospektu Tento dokument aktualizuje Základní prospekt

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS

Výkaz zisků a ztrát. 3.čtvrtletí 2001. Změna ROZVAHA KOMERČNÍ BANKY PODLE CAS Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět.

Cenný papír. Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro. Pokud osoba listinu nemá, nemůže právo s ní spojené vykonávat ani převádět. Cenný papír Je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést. ( 514 NOZ) Právo vázne na listině, listina je nezbytná pro

Více

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013

Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Fio Banka, a.s. V Celnici 1028/10 117 21 Praha 1 IČO : 61858374 Výkazy k 30.6.2013 Základní rozvaha - RIS15_01 - Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Údaj nekompenzo vaný o opravné položky

Více

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika:

Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Rizika v oblasti pasivních obchodů banky Banka podstupuje při svých pasivních obchodech níže uvedená rizika: Riziko likvidity znamená pro banku možný nedostatek volných finančních prostředků k pokrytí

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky

Opravné položky a oprávky. Údaj nekompenzova ný o opravné položky a oprávky. Údaj kompenzovaný o opravné položky a oprávky Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění Opravné kompenzovaný o opravné Rezidenti Nerezidenti Rezidenti Nerezidenti Všechny měny A B 1 2 3 4 5 10 Aktiva 1 3478 3478 Pokladní

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUM Ročník VY_32_INOVACE_Úč24.02 První a druhý Tematická oblast a předmět Název učebního

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech

FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech FINANČNÍ TRH místo, kde se D x S po VOLNÝCH finančních prostředcích, instrumentech, produktech - fce: alokační, redistribuční (soustřeďuje, přerozděluje, rozmisťuje) - peněžní: KRÁTKODOBÉ peníze, fin.

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU

FINANČNÍ TRHY. je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích STRUKTURA FINANČNÍHO TRHU FINANČNÍ TRHY je to místo, kde se nabídka setkává s poptávkou po určité specifické komoditě po finančních prostředcích Osnova: Struktura finančního trhu Finanční instituce působící na finančním trhu Peněžní

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace

ÚcFi typové příklady. 1. Hotovostní a bezhotovostní operace ÚcFi typové příklady 1. Hotovostní a bezhotovostní operace 1. Přijat vklad na běžný účet klienta 10 000,- 2. Klient vybral z běžného účtu 25 000,- 3. Banka přijala v hot. vklad na termínovaný účet 50 000,-

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

Rozvaha obchodníka s cennými papíry

Rozvaha obchodníka s cennými papíry ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: OCP (ČNB) 10-04 / ROCOS10 Rozvaha obchodníka s cennými papíry Část 1: Základní rozvaha Datová oblast: RIS15_01 Aktiva vykazujícího subjektu v základním členění nekompenzov aný

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu

CENNÉ PAPÍRY. Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu CENNÉ PAPÍRY Libor Kyncl, Michal Radvan Podzim 2011 MV932K Právo kapitálového trhu Kontakt JUDr. Bc. Libor Kyncl Ústav práva a technologií Místnost č. s61 Tel.: +420 549 494 612 Email: libor.kyncl@law.muni.cz

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci

Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Základní informace Datum Informace ke dni 31.12.2009 Investiční společnost IČO Název 00676900 HARVARD CAPITAL and CONSULTING investiční společnost a.s. v likvidaci Investiční společnost Dne Zpracovatel

Více

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění

Rozvaha a podrozvaha ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA Výkaz: FIS (ČNB) 10-12 / FISIFE10 Rozvaha a podrozvaha Část 1: Základní rozvaha k 30.9.2014 Datová oblast: FIS10_11 Aktiva v základním členění P0186 [24] - Účetní FIN0001 - Aktiva celkem

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody)

4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) 4. Přednáška Systematizace bankovních produktů, úvěrový proces, úvěrové produkty (aktivní bankovní obchody) BANKOVNÍ PRODUKT je veškerá služba, kterou banka poskytuje svým klientům ve formě úvěrů, přijímání

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5%

Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Sdělení BENETT, a.s. ze dne 15. listopadu 2012, jímž se určují emisní podmínky pro podnikový dluhopis BENETT I. 2012 2032, FIX 8,5% Akciová společnost BENETT, a.s. vydává dluhopisy v rozsahu stanoveném

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Komerční bankovnictví 7

Komerční bankovnictví 7 Komerční bankovnictví 7 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, PhD., vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: 1) Obecná východiska 2) Zástavní

Více

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank

Aktivní 011 Pohledávky za Mezinárodním měnovým fondem. Aktivní 012 Pohledávky za bankami Evropského systému. Aktivní centrálních bank Charakteristika: Směrná účtová osnova pro banky a některé finanční instituce podle vyhlášky č. 501/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991, o účetnictví,

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09

ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127. Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09 Zkouškové termíny ST 14.1. 8:00, E 127 PO 19.1. 16:00, E 127 ČT 22.1. 8:00, E 127 ST 28.1. 16:00, E 127 1 Vymezení cenných papírů (CP) CP jsou v zákoně vymezeny výčtem: Akcie, zatímní listy, poukázky na

Více

Komerční bankovnictví v České republice

Komerční bankovnictví v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Komerční bankovnictví v České republice Stanislava Půlpánová 2007 Obsah Obsah Uvod 9 1. Finanční systém 11 1.1 Banky jako součást FSI 11 1.2 Regulace finančního systému

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ

PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ PŘÍRUČKA K ÚČTOVÁNÍ SLUŽEB SPOLEČNOSTI AKCENTA CZ DOPORUČENÉ POSTUPY PRO ÚČTOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH FINANČNÍCH DERIVÁTŮ POSKYTOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ AKCENTA CZ OBSAH ÚVOD Vážení klienti, jsme si vědomi toho, že

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s.

Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30. 6. 2014 1 Účetní závěrka Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti, a. s. k 30. 6. 2014 2 rozvaha k 30. 6. 2014

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více