Účtování cenných papírů ve finančních institucích

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účtování cenných papírů ve finančních institucích"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů ve finančních institucích Diplomová práce Autor: Andrea Volínová Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben,

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a s použitím uvedené literatury. V Praze dne Andrea Volínová 2

3 Poděkování: Ráda bych poděkovala paní Mgr. Aleně Klumparové za odborný dohled a vedení při přípravě a dokončení této diplomové práce. 3

4 Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na problematiku cenných papírů a jejich účtování ve finančních institucích. Předsevzetím je seznámit s těmito nástroji jednoduchým shrnutím současných přístupů k používání cenných papírů a popsat jejich účtování. V první části je uveden popis jednotlivých druhů cenných papírů, jejich nejčastější členění a dále navazují právní a koncepční aspekty cenných papírů. Hlavní část práce je zaměřena na cenné papíry z hlediska jejich účtování včetně příkladů, přičemž předmětem samostatných kapitol jsou repo obchody a obchody s cennými papíry pro klienty. V závěru práce je stručně popsáno vykazování a zdanění cenných papírů. Klíčová slova: cenný papír, finanční nástroj, finanční aktivum, finanční závazek, kapitálový nástroj, reálná hodnota, naběhlá hodnota, repo obchod. Abstract: This thesis deals with the issue of securities and securities accounting methodology in financial institutions. The aim is to introduce these instruments by providing a simple overview of the currently applied approaches to securities and to describe which accounting methods are applied. The first part of the thesis provides and overview of individual forms of securities, their most usual classifications, as well as legal and conceptual aspects of securities. The main part of the thesis then deals with securities with respect to accounting, including examples, while particular chapters of this part focus on repo transactions and securities trading on behalf of clients. The thesis concludes by a short description of the processes of declaration and taxation of securities. Keywords: Security, Financial instrument, Financial asset, Financial liability, Capital instrument, Real value, Amortised cost, Repo transaction 4

5 Obsah Úvod Kategorie a druhy cenných papírů Definice cenných papírů Základní rozdělení cenných papírů Nejběžnější cenné papíry Akcie Dluhopis (obligace) Hypoteční zástavní listy Pokladniční poukázky Depozitní certifikáty Směnky Podílové listy Legislativní a koncepční rámec cenných papírů Obecné právní prameny Zvláštní právní prameny Právní prameny upravující práva a povinnosti účastníků kapitálového trhu Koncepční a právní rámec účetnictví Hlavní aspekty v účetnictví cenných papírů Základní účetní metody pro cenné papíry Finanční aktivum, finanční závazek a kapitál podle IFRS Kategorie finančních aktiv a finančních závazků podle IFRS Oceňování cenných papírů Reálná hodnota Naběhlá hodnota a naběhlý úrok Cenné papíry přeceňované na reálnou hodnotu Cenné papíry přeceňované na naběhlou hodnotu Opravné položky k cenným papírům Přesuny mezi kategoriemi cenných papírů Držení vlastních dluhopisů Maržové obchody Repo obchody

6 4.1 Právní formy repo obchodů Základní účetní otázka Repo obchody s Českou národní bankou Krátký prodej Repo obchody v širším pojetí Obchody s cennými papíry pro klienty Obstarání koupě a prodeje cenných papírů Úschova cenných papírů Správa cenných papírů Uložení cenných papírů Obhospodařování cenných papírů Obstarání emise cenných papírů Vykazování cenných papírů Položky rozvahy Položky výkazu zisku a ztráty Zdanění cenných papírů Zdanění výnosů z cenných papírů Zdanění úroků poskytnutých v České republice Závěr Seznam použité literatury a dalších pramenů: Příloha č Příloha č Příloha č

7 Úvod Tato diplomová práce je věnována teoretickým a praktickým otázkám cenných papírů zejména z pohledu účetnictví finančních institucí. Práce uvádí definice, druhy, kategorie, legislativu, účtování, vykazování a zdanění cenných papírů. Hlavní zaměření je však na účetní problematiku cenných papírů. Předsevzetím, tedy cílem, je seznámit s těmito nástroji jednoduchým shrnutím současných přístupů k používání cenných papírů, tj. k obchodování, a popsat jejich účtování. Správné účtování cenných papírů je neobyčejně důležité. Poskytuje danému subjektu, akcionářům, finančním úřadům a široké veřejnosti informace o tom, jaký dopad mají tyto aktivity na finanční situaci daného subjektu. Účtování o cenných papírech včetně jejich daňových dopadů je velmi komplexní problematikou. Tato situace je ještě více umocněna dynamickým vývojem finančních trhů a zaváděním nových komplexních finančních instrumentů. Text je rozdělen do sedmi kapitol. První kapitola je úvodní a pojednává o definici cenných papírů, druzích a kategoriích cenných papírů. Obsahem druhé kapitoly jsou právní aspekty cenných papírů. Třetí kapitola o hlavních aspektech v účtování cenných papírů začíná základními účetními metodami pro cenné papíry, následuje oceňování cenných papírů, opravné položky k cenným papírům a další výklad od přesunů mezi jednotlivými kategoriemi cenných papírů až po maržové obchody. Předmětem samostatných kapitol jsou repo obchody a obchody s cennými papíry pro klienty. Šestá kapitola se zabývá vykazováním cenných papírů. Poslední kapitola popisuje zdanění cenných papírů, jejímž předmětem je pouze rozhodující daň týkající se cenných papírů v České republice, kterou je daň z příjmu fyzických a právnických osob, stručně rozebrán je také specifický problém srážkové daně u některých finančních kontraktů s nerezidenty. Téma účtování cenných papírů ve finančních institucích jsem zvolila z toho důvodu, že se s danou problematikou často setkávám, byť ne zcela přímo, nicméně pokládám tuto oblast za velmi zajímavou a vidím v ní velké rezervy pro další rozvoj zejména v České republice. 7

8 1 Kategorie a druhy cenných papírů V této úvodní kapitole je popsána definice, základní členění a nejběžnější druhy cenných papírů. Předmětem této kapitoly nejsou operace s cennými papíry pro klienty a repo obchody, tyto operace jsou předmětem jiných kapitol. 1.1 Definice cenných papírů Vůbec na začátku studia cenných papírů je třeba co nejpřesněji vymezit samotný pojem cenný papír. Právního pojmu cenný papír bylo poprvé významnějším způsobem použito ve Všeobecném německém obchodním zákoníku vyhlášeném ve sbírce říšských zákonů pod. č. 1/1863 ř.z. a od té doby se již několik právních generací snaží tento pojem definovat. Z hlediska alespoň české právní teorie v současnosti jsou spíše objevovány a oprašovány definice z přelomu 19. a 20. století, které se přizpůsobují novým podmínkám. 1 Cenné papíry jsou v jejich obecnějším slova smyslu vymezovány jako jakékoli dokumenty, které dokládají vznik nějakého práva, jsou nutné k uplatnění nějakého práva, případně jsou základem a integrální součástí některého práva. Cenné papíry v tomto širším slova smyslu mohou zahrnovat i dokumenty, jako jsou například společenské smlouvy, jmenování, smlouvy o dílo a podobně. Užší skupinou cenných papírů jsou cenné papíry pojaté způsobem, jak vystupují na kapitálovém trhu, tedy cenné papíry v užším slova smyslu. Zde se jedná již jen o cenné papíry vtělující do sebe určité právo nebo práva a poskytující možnost jeho držiteli nebo majiteli tato práva užívat a používat, případně s nimi disponovat. V soudobé praxi se již vůbec nemusí jednat o dokumenty v listinné podobě, ale může jít i o datové záznamy tato práva obsahující jiným způsobem pak se jedná o zaknihovanou podobu. 1 Kotásek, J.; Pihera, V.; Pokorná, J.; Radan, P.; Vítek, J. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, str

9 V ČR neexistuje všeobecná legální definice cenného papíru uvedená v zákoně. Existují definice partikulární (částečné, dílčí) použitelné pro jednotlivé zákony konkrétně jde o partikulární legální definici v devizovém zákoně pouze pro účely tohoto zákona, která cenné papíry pojímá jako listiny nebo nahrazující zápisy, s nimiž je spojeno právo účasti na majetku nebo právo na peněžní plnění. 2 Jak lze usoudit z této definice, počítá již s cennými papíry zaknihované podoby, které bychom podřadili pod zápisy nahrazující listiny. Účinný zákon o cenných papírech poskytuje demonstrativní výčet druhů cenných papírů (pro jeho uvození je užito slovo zejména). Z toho vyplývá, že i další instituty mohou být cennými papíry (tzn. i jiné druhy, pokud splňují teoretickou definici cenného papíru). Musí však být vydány na základě ustanovení právního řádu. Konkrétní výčet druhů cenných papírů je uveden v kapitole 1.3. Teoretickoprávní definice cenného papíru jej nahlíží jako objekt mající čtyři znaky cenný papír je listina (1) o právu (2), se kterou je toto právo těsně spjato (3) a toto právo je soukromoprávní majetkové právo (4). Tato definice by ale nezahrnovala zaknihované cenné papíry tvořené položkami v centrální evidenci Střediska cenných papírů 3 nebo centrálního depozitáře. Tento definiční nedostatek lze vyřešit nahrazením listiny termínem nosič, po jehož použití by již definice zahrnovala jak listinné, tak i zaknihované cenné papíry. Je důležité zdůraznit rozdíl mezi cennými papíry a investičními nástroji, který nemusí být na první pohled zjevný. Cenné papíry jsou v českém právu delší dobu existující institut, který nalezneme již v zákoně č. 67/1875 ř. z., jenž se týče organizace burs. Naproti tomu investiční nástroje byly do českého právního prostředí zavedeny až v rámci harmonizace s právem Evropského společenství zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém 2 1 písm. e) zákona č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. 3 Středisko cenných papírů dočasně zajišťuje centrální evidenci cenných papírů v zaknihované podobě pro české kapitálové trhy po dobu, kdy ještě není v provozu centrální depozitář (jeho založení nyní připravuje společnost UNIVYC, a. s., protože stále panují nejasnosti s oceněním existujících záznamů o zaknihovaných cenných papírech uchovávaných ve Středisku cenných papírů pro účely jejich převodu. 9

10 trhu, ve znění pozdějších předpisů. Primárně tedy pojem investičních nástrojů nalezneme ve směrnicích Evropského společenství, odkud byl transponován do českých zákonů. Jako další příbuzný pojem jsou zavedeny instrumenty finančního trhu jako předměty obchodování na finančních trzích. Tento pojem je nejobecnější a zahrnuje všechny investiční nástroje i nástroje, které nejsou investičními nástroji, ale používají se při obchodování na finančních trzích. Zmíněné tři skupiny nástrojů je nutné striktně rozlišovat, přičemž cenné papíry jsou pojmem nejužším, instrumenty finančního trhu nejširším a na pomezí mezi nimi se nacházejí investiční nástroje Základní rozdělení cenných papírů Cenné papíry lze dělit z několika různých pohledů. Jednotlivé kategorie dělení mají právním řádem stanovená pojmenování, která nelze zaměňovat, protože každé dělení nazírá na cenné papíry z kompletně jiného úhlu pohledu. Cílem tohoto příspěvku je zanalyzovat různé kategorizace cenných papírů. V úvahu je bráno několik různých způsobů rozdělení, jak je zná současné české právo a je přihlédnuto i k teoretickým poznatkům v této oblasti. Základním členěním cenných papírů je členění podle ztělesněného práva v cenném papíru. Podle tohoto kritéria rozlišujeme zbožové papíry, papíry peněžního trhu a papíry kapitálového trhu. Zbožovými cennými papíry jsou skladní listy, lodní listy, konosamenty atd. V těchto papírech je vyjádřeno, komu patří určité zboží a kdo má právo s tímto zbožím disponovat. Tyto cenné papíry nepředstavují investiční instrument, nýbrž ztělesňují právo na určitou věc

11 Do cenných papírů peněžního trhů patří státní pokladniční poukázky, komerční papíry a depozitní certifikáty. Tyto papíry jsou investičními instrumenty a ztělesňují krátkodobé pohledávky. Cenné papíry kapitálového trhu ztělesňují pohledávky nebo podíly. Tyto cenné papíry lze dělit podle různých hledisek (obr. 1.1): Z hlediska druhu práv se cenné papíry člení na dluhové cenné papíry, akcie a podílové listy. Dluhové cenné papíry se dále dělí na bezkuponové dluhopisy, kuponové dluhopisy, směnky a cenné papíry zajištěné aktivy. Cenným papírem zajištěným aktivy se rozumí cenný papír vzniklý v procesu sekuritizace, tzn. Při transformaci různých aktiv, např. úvěrů včetně hypotečních úvěrů, pohledávek z úvěrových karet apod., na cenné papíry. Nejedná se však o hypoteční zástavní listy. 5 Cenné papíry zajištěné aktivy se zařazují do cenných papírů k obchodování, k prodeji nebo do cenných papírů držených do splatnosti. Nezahrnují se mezi dluhové cenné papíry pořízené v primárních emisích neurčené k obchodování; Podle převoditelnosti rozlišujeme cenné papíry na doručitele (na majitele), na jméno a na řad. U cenného papíru na doručitele se za vlastníka považuje ten, kdo cenné papíry předloží, zaručují nejvyšší stupeň převoditelnosti, protože změna vlastnictví se realizuje pouhým předáním cenného papíru. Cenné papíry na jméno, na kterých je uvedeno jméno oprávněného a převod vlastnického práva se uskutečňuje cesí, přičemž je třeba o této skutečnosti uvědomit emitenta. Na cenném papíru na řad (order papír) je vyznačeno jméno oprávněné osoby (nebo názvu firmy) s doložkou na řad, převod práva na plnění se uskutečňuje zvláštním písemným prohlášením zpravidla na rubu cenného papíru indosamentem (rubopisem); Podle formy výnosů lze dělit cenné papíry na cenné papíry s pevným zúročením, u kterých je emitent povinen platit pravidelně peněžní částky, k nimž se zavázal. Mezi cenné papíry s pevným výnosem se zařazují cenné papíry s pevnou úrokovou 5 JÍLEK, J.; SVOBODOVÁ, J. Účetnictví bank a finančních institucí 2008, str

12 mírou a proměnlivou úrokovou mírou, je-li její proměnlivost předem určena ve vztahu k mírám používaným na trhu k určeným datům nebo obdobím. Typickým představitelem cenného papíru s pevnou úrokovou mírou je dluhopis (úroková sazba je u něj známa již při emisi nebo se stanovuje v pevně daném termínu předem známým způsobem). U cenných papírů s proměnlivým zúročením se Obr. 1.1 Členění cenných papírů Dle druhu práv Dle převoditelnosti Dluhové CP Majetkové CP CP dispozičního charakteru CP na doručitele Bezkuponové dluhopisy Kuponové dluhopisy Směnky CP zajištěné aktivy CP na jméno Klasifikace cenných papírů Dle formy výnosu Dle emitenta Dle podoby CP na řad CP variabilně úročené CP pevně úročené CP neúročené CP emitované státem CP emitované jinými veřejnoprávními subjekty CP emitované ostatními subjekty Listinné CP Zaknihované CP Jiná členění CP cirkulační CP ukládací CP zastupitelné CP nezastupitelné CP obchodovatelné CP neobchodovatelné ší členění dle měny, splatnosti, platby výnosů, zástavního práva, dle likvidity, daňových hledisek aj. Zdroj: vlastní úpravy 12

13 v pravidelných časových intervalech provádí přizpůsobení nominálního zúročení aktuální úrokové úrovni. Cenné papíry s nulovými platbami dosahují výnosu rozdílem mezi emisním a umořovacím kursem. Cenné papíry s proměnlivým výnosem mají platby závislé na výsledku hospodaření emitenta (např. akcie); 6 Dle povahy emitenta lze rozlišovat cenné papíry emitované státem, tedy veřejné, cenné papíry emitované jinými veřejnoprávními subjekty a cenné papíry emitované ostatními subjekty, tedy soukromé; 7 Dle podoby se cenné papíry dělí na cenné papíry listinné a zaknihované. Listinné cenné papíry jsou listiny (hmotné substráty), cenný papír ztělesňující (např. směnka). Zaknihované cenné papíry jsou cenné papíry nehmotné (dematerializované), existující v podobě zápisu v evidenci Střediska cenných papírů a jejichž účelem je nahradit listinné cenné papíry (zejména z praktických důvodů); Jiná členění cenných papírů na cenné papíry cirkulační (na doručitele, na řad) a ukládací (na jméno). Cenné papíry zastupitelné (stejného druhu) a nezastupitelné. šími druhy jsou zejména cenné papíry obchodovatelné (které je možno získat na primárním i na sekundárním trhu cenných papírů) a neobchodovatelné (které je možno získat jen na primárním trhu, tj. přímo od emitenta); 8 V dalším členění je možné dělit cenné papíry dle měny, splatnosti, platby výnosů, zástavního práva, dle likvidity, daňových hledisek aj. 6 KOLEKTIV AUTORŮ. Účetnictví bank a finančních institucí, str. 152 a KOLEKTIV AUTORŮ. Bankovnictví, str

14 1.3 Nejběžnější cenné papíry V současnosti účinné české právo rozeznává následující druhy cenných papírů: - Akcie, - Zatímní listy, - Poukázky na akcie, - Podílové listy, - Dluhopisy, - Investiční kupóny, - Kupóny, - Opční listy, - Směnky, - Šeky, - Náložné listy, - Skladištní listy, - Zemědělské skladní listy 9 V této kapitole popíšeme nejdůležitější z nich Akcie Akcie jsou majetkové obchodovatelné cenné papíry. Jsou emitovány akciovými společnostmi, které si tak zajišťují základní kapitál pro svou podnikatelskou činnost. Emitent akcie je zavázán plnit práva majitele akcie. Majitel akcie (akcionář) disponuje následujícími právy: - právem podílet se na řízení akciové společnosti (je však nutno chápat v souvislosti s výší akciového podílu), realizovaným právem účasti na valné hromadě akcionářů, - právem dostupnosti informací, - právem majetkovým, tzn. právem podílu na vytvořeném zisku, právem upsat nově emitované akcie, právem podílet se na vyrovnání likvidačního zůstatku v případě zániku akciové společnosti. 9 1 odst. 1 zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů. 14

15 Držba akcie nedává akcionáři právo požadovat vrácení podílu od akciové společnosti. Akcii, kterou drží, může proměnit na peníze jen tím, že ji prodá na sekundárním kapitálovém trhu. Akcie lze členit dle různých kritérií, z nichž nejčastějšími jsou: technické provedení - akcie listinné (podobu upravuje obchodní zákoník), - akcie dematerializované (v zaknihované podobě upravuje zákon o cenných papírech); převoditelnost - akcie na doručitele (nejvyšší převoditelnost, obchodovatelnost), - akcie na jméno (např. zaměstnanecké), - akcie na řad; práva akcionářů - kmenové (dividenda je pohyblivá, zpravidla větší pohyb tržní hodnoty kurzu), - přednostní (prioritní s pevným výnosem, mnohdy bez hlasovacího práva apod.); doba emise - nové akcie (vstupují na primární trh), - staré akcie (obchodovány na sekundárním trhu); sídlo emitenta - akcie tuzemských subjektů, - akcie zahraničních subjektů. Náležitosti listinné akcie jsou upraveny zákonem. Jsou to obchodní jméno a sídlo společnosti, číselné označení akcie a její jmenovitá hodnota, označení převoditelnosti (na majitele, na jméno, na řad), výše základního jmění a počet akcií v době vydání akcie, datum vydání akcie a podpisy dvou členů představenstva oprávněných podepisovat za společnost (podpisy nejsou obsaženy u zaknihovaných akcií) a povolení příslušného orgánu (ministerstva financí) k emisi. Listinná akcie má dvě části, plášť a kuponový arch s talonem. Obě části nesou uvedené náležitosti. Kupony jsou poukázkou na výplatu dividendy, talon poukazem na nový 15

16 kuponový arch. Tyto součásti jsou bezpředmětné u zaknihovaných cenných papírů. Zákon o cenných papírech také výslovně vylučuje některé náležitosti týkající se listinné akcie a ostatních cenných papírů v této listinné formě. Jsou to číselné označení, podpisy představitelů emitenta a údaj o povolení emise (uveden v žádosti o zaknihování ve Středisku cenných papírů). Na primárním trhu se umisťují nové akcie, přičemž se může postupovat několika způsoby: - veřejná nabídka při fixní ceně informace o emisi nových akcií jsou k dispozici široké veřejnosti, do určitého data mohou zájemci zaslat objednávku na libovolné množství akcií. Pokud poptávka převýší nabídku, jsou akcie rozděleny mezi zájemce podle předem připraveného klíče, - tender (= nabídka) jsou dány minimální podmínky a čeká se na nabídky jednotlivých investorů. Nejprve jsou uspokojováni ti investoři, kteří nabídli nejvýhodnější podmínky, - aukce probíhá na předem určeném místě, draží se určitá standardní množství akcií, tzv. loty (např. 1 lot = 100 kusů akcií), - neveřejný prodej akcie jsou prodány jednomu či několika předem vytipovaným investorům Dluhopis (obligace) Termín obligace z latinského obligatio (závazek) je širší než termín dluhopis, který používá náš zákon o dluhopisech. Anglický výraz je bond, označuje střednědobé a dlouhodobé dluhopisy. Zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech (dále jen zákon o dluhopisech ) vymezuje dluhopis jako cenný papír, s nímž je spojeno právo majitele požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a vyplácení výnosů z něj k určitému datu a povinnost osoby oprávněné (emitenta) tyto závazky plnit. Dále uvádí eventuální jiná práva spojená s dluhopisem (např. právo na výměnu), upřesnění jmenovité hodnoty a kurzu (kurzem je cena, za kterou je dluhopis prodáván). Termín obligace používá citovaný zákon jen pro zvláštní druh dluhopisů, a to pro komunální obligace. Emitent si emisí dluhopisů opatřuje finanční zdroje převážně pro uskutečnění svých investičních záměrů, krytí schodku hospodaření či získání zdrojů pro další operace a 16

17 využití. Investorům naopak slouží dluhopis k uložení kapitálu a úspor. Nemohou žádat jeho splacení před stanoveným datem, pokud se k tomu emitent výslovně nezavázal. Dluhopisy mohou být vydávány jako listinné i jako zaknihované cenné papíry. Listinný dluhopis se obdobně jako akcie skládá ze dvou částí, tj. z pláště a kuponového archu s legitimačním talonem. Na plášti i kuponech jsou vyznačeny náležitosti dluhopisu, a sice označení emitenta, jmenovitá hodnota dluhopisu, název a číselné označení dluhopisu, způsob stanovení výnosu, závazkové prohlášení emitenta splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu v určitém termínu či termínech a vyplácet určitý výnos ve stanovených termínech, způsob těchto výplat a určení platebního místa, jméno prvního majitele u dluhopisů znějících na jméno, údaje o povolení emise dluhopisů, datum vydání dluhopisu a otisk podpisů představitelů emitenta, povolovací údaje, jsou-li předepsány. Kuponový arch obsahuje poukázky (kupony) na výplatu výnosu. Počet kuponů je závislý na délce období splatnosti dluhopisu. U většiny dluhopisů se zpravidla výnosy vyplácejí pololetně nebo ročně (ale záleží na podmínkách emitenta, jakou četnost výplat výnosů zvolí). U zaknihovaných dluhopisů je emitent povinen zveřejnit náležitosti předepsaným způsobem. Povolení k emisi dluhopisů vydává ministerstvo financí se souhlasem české národní banky. Podle zákona o dluhopisech mohou být emitenty pouze právnické a fyzické osoby, které mají podnikatelské oprávnění. V žádosti o povolení emise musí emitent uvést účel použití požadované emise, svou současnou a předpokládanou budoucí finanční situaci a prohlášení, že je schopen zabezpečit návratnost požadované emise, u dluhopisů, za jejichž splácení převzala záruku jiná právnická osoba, též údaje o ručiteli a jeho finanční situaci, způsob zveřejnění emisních podmínek a ročních výsledků svého hospodaření. Dluhopisy je možné umístit na trhu několika způsoby: veřejné upsání investor musí během upisovací doby vyplnit upisovací list, ve kterém se zaváže k odběru určitého množství dluhopisů za určitý kurz, který se 17

18 zpravidla liší od jmenovité hodnoty. Kurz dluhopisu se uvádí v procentech jmenovité hodnoty: tržní cena dluhopisu na sekundárním trhu Kurz dluhopisu v % = x 100 jmenovitá cena dluhopisu prodej z volné ruky investoři přímo nakupují dluhopisy až do jejich rozprodání za tržní kurz, tender může být cenový nebo zaměřený na množství. Při cenovém tendru emitent vyhlásí minimální emisní cenu a potenciální investoři pak nabízejí cenu. Přednostně jsou uspokojeni ti, kteří nabízeli nejvíce. Při tendru orientovaném na množství dluhopisů je cena fixní, ale licituje se množství dluhopisů, které je investor ochoten nakoupit. Při nákupu většího množství totiž klesají transakční náklady. Dělení dluhopisů je možné z mnoha hledisek. Uvedeny jsou jen nejčastěji používané: Podle osoby dlužníka rozeznáváme: - průmyslové dluhopisy vydávají je průmyslové společnosti a financují jimi investiční potřeby, dlouhodobější potřeby oběžného majetku, nové zdroje mohou použít ke splácení dříve přijatých bankovních úvěrů, případně i pro další účely, - bankovní dluhopisy emitují je peněžní ústavy s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované peněžní zdroje k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů, - státní a veřejné dluhopisy vydává je vláda, města, obce a další veřejnoprávní instituce k opatření dodatečných zdrojů ke krytí rozpočtového deficitu, na financování větších investičních projektů, na rozvoj a opravu infrastruktury, - eurodluhopisy jsou vydávány v cizí měně na daném území. 18

19 Podle stanovení výnosu rozeznáváme: - pevně úročené dluhopisy emitent vyplácí majiteli dluhopisu úrok vyjádřený stanoveným procentem ze jmenovité hodnoty dluhopisu ve stanovených termínech, tento úrok je pevně stanoven po celou dobu trvání (platnosti) dluhopisu, - variabilně úročené dluhopisy úrok se obvykle skládá ze dvou částí, první část je proměnlivá, například diskontní nebo tržní úroková sazba určitého trhu, která odráží momentální situaci, druhá část je fixní v podobě pevně určeného procenta, - neúročené dluhopisy (diskontované), z nichž emitent nevyplácí průběžně výnos, prodává je však za nižší než jmenovitou hodnotu (tzv. pod pari). Jiná členění: - prioritní dluhopisy skýtají přednostní právo na upisování nově vydávaných akcií společnosti, - vyměnitelné (konvertibilní) dluhopisy skýtají právo na výměnu za akcii společnosti nebo za jiný dluhopis, - zaměstnanecké dluhopisy výlučně jen pro vlastní pracovníky emitenta, - zvláštním druhem jsou dluhopisy nazývané perpetuity, též věčná renta, nemají datum splatnosti, úrok je navždy vyplácen Hypoteční zástavní listy Hypoteční zástavní listy jsou upraveny zákonem o dluhopisech, přičemž se jedná o dluhopisy, u kterých je nárok na proplacení jmenovité hodnoty a výnosu dluhopisu zajištěn zástavním právem na nemovitostech čili hypotékou. Obsahují výslovné potvrzení emitenta v textu dluhopisu, že má pro závazky obsažené v dluhopisu krytí v hypotéce. Hypoteční zástavní listy jsou zajištěny dvojitě. Jednak, stejně jako u ostatních dluhopisů, ručí výstavce za jejich splácení svým jměním. Kromě toho jsou majitelé zástavních listů jištěni zastavenými nemovitostmi hypotečních dlužníků. Dluhopisy tohoto druhu emitují výhradně banky, které k tomu dostaly oprávnění od centrální banky, resp. ministerstva financí. Výtěžek z vydání a prodeje hypotečních 19

20 zástavních listů používá emitent výhradně k poskytování hypotečních úvěrů. Tyto dluhopisy bývají vzhledem k dobrému zajištění úročeny níže než ostatní dluhopisy. Majitel hypotečního zástavního listu nemůže požadovat jejich splacení před lhůtou splatnosti. Může je však prodat na sekundárním trhu dluhopisů. Zástavní právo k nemovitostem, které zajišťuje proplacení jmenovité hodnoty dluhopisu, vzniká vkladem do registru nemovitostí na základě žádosti vlastníka nemovitosti a hypoteční banky. Jmenovitá hodnota hypotečních zástavních listů se pohybuje přibližně kolem 60% ceny zastavené nemovitosti Pokladniční poukázky Pokladniční poukázky jsou dluhopisy, které vydává stát ke krytí krátkodobých potřeb státního rozpočtu. Podobné poukázky vydává i centrální banka pro potřeby řízení měnového vývoje, v ČR pod názvem poukázky ČNB. Stát (centrální banka) vystupuje v roli dlužníka, majitel pokladniční poukázky je věřitelem. Stát (centrální banka) v pokladniční poukázce potvrzuje, že držitel pokladniční poukázky půjčil emitentovi určitý peněžní obnos na určité období, zpravidla 30 až 60 dnů (nejdéle rok). Stát prodává pokladniční poukázky většinou prostřednictvím centrální banky, zpravidla aukčním způsobem Krátká doba splatnosti pokladničních poukázek a státní záruka za ně jsou důvodem jejich nižšího úročení, než je úročení například státních dluhopisů či dluhopisů privátních společností. Výnos z nich mnohdy nepodléhá zdanění. Banky mohou ještě před dobou splatnosti vyměnit pokladniční poukázky zpět za hotové peníze, avšak v takovém případě je úrok diskontován. Pokladniční poukázka je vystavena zpravidla na majitele, a je proto snadno obchodovatelným cenným papírem na peněžním trhu. 20

21 1.3.5 Depozitní certifikáty Depozitní certifikát je krátkodobý obchodovatelný a zúročitelný cenný papír, který vydávají obchodní banky za termínovaná depozita. Je většinou vydáván na majitele s udáním jmenovité hodnoty, data splatnosti a výše úrokové sazby. V depozitním certifikátu banka potvrzuje, že jeho majitel složil v bance jistou peněžní částku na určitou stanovenou dobu a za určitý sjednaný úrok. Jejich účelem je aktivizovat dočasně volné peněžní prostředky soukromých společností a obyvatelstva. Depozitní certifikáty mají obvykle splatnost od 30 dnů do několika měsíců. Pokud majitel depozitního certifikátu potřebuje likvidní peníze před stanoveným termínem, prodá depozitní certifikát zpět bance, která vyplatí sjednanou částku sníženou o diskont. Výnosy z depozitních certifikátů mohou být vyplaceny dvěma způsoby. V den splatnosti je vyplacena vložená částka, zvýšená o úrok, nebo jmenovitá hodnota uvedená na depozitním certifikátu, ale vkladatel složil při nákupu depozitního certifikátu částku o něco nižší (tzv. vklad pod pari). Tím je úročení jaksi skryto, což v zemích, kde úroky podléhají zdanění, může skýtat určité daňové výhody. Emise depozitních certifikátů umožňuje obchodní bance zapojit do akumulace úspor širší veřejnost než jen své klienty. Likvidita depozitních certifikátů přispívá ke zlepšení likvidity banky, neboť jí zajišťuje úvěrové zdroje pro předem známé období a v určité výši. Banka je přitom iniciátorem podmínek depozitních certifikátů Směnky Směnka je písemný dlužnický závazek sepsaný v přesně stanovené době, poskytující majiteli směnky nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžní částky na směnce uvedené. Základní typy směnek jsou směnka vlastní a směnka cizí. Výstavce vlastní směnky dává závazný platební slib, že na stanoveném místě a ve stanovenou dobu vyplatí stanovený směnečný obnos. V cizí směnce výstavce směnky vyzývá jinou právnickou nebo fyzickou osobu, aby třetí osobě uvedené ve směnce vyplatila sumu na směnce uvedenou. Vyzývaným bývá také obchodní banka, která spravuje účet výstavce směnky. 21

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví

Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Cenné papíry a jejich zobrazení v účetnictví Diplomová práce Autor: Libuše Krátká Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová

Více

Účtování cenných papírů

Účtování cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Účtování cenných papírů Diplomová práce Autor: Bc. Alena Lásková, DiS. Finance Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Duben, 2010 Prohlášení:

Více

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra

Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení. Florová Petra Zhodnocení rizik při investování volných finančních prostředků a navržení vhodného řešení Florová Petra Bakalářská práce 2007 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta managementu a ekonomiky Vyšší odborná

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Finanční majetek a daně Jan Franc

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Finanční majetek a daně Jan Franc Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Finanční majetek a daně Jan Franc Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem

Více

Dlouhodobý finanční majetek

Dlouhodobý finanční majetek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Dlouhodobý finanční majetek Bakalářská práce Autor: Kateřina Kyselová bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Alena Klumparová Praha Červen,

Více

Finanční majetek podniku

Finanční majetek podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Finanční majetek podniku Diplomová práce Autor: Eva Doležalová Finance, Finance a hospodaření územní samosprávy Vedoucí práce:

Více

D i p l o mo vá práce

D i p l o mo vá práce F a kulta právnická D i p l o mo vá práce Finančněprávní aspekty podnikání na kapitálovém trhu z hlediska subjektů Lukáš Drahovzal Plzeň 2013 Zá p a d očeská univerzita v Plzni F a kulta právnická Katedra

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra obchodu a financí Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra obchodu a financí Bakalářská práce Současnost a budoucnost evidence investičních instrumentů v ČR Jakub Šulc 2011 ČZU v Praze Čestné

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry

Bankovní institut vysoká škola Praha. Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Cenné papíry o obchodování s cennými papíry Bakalářská práce Autor: Studijní obor: Jaroslav Dzyurak Bankovní managment Vedoucí

Více

Regulace trhu cenných papírů

Regulace trhu cenných papírů Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Regulace trhu cenných papírů Bakalářská práce Autor: Martina Fottová Bankovní management, Investiční bankovnictví Vedoucí práce: Ing. Naděžda

Více

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta

Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Návrh investičního portfolia pro rizikově tolerantního klienta Diplomová práce Autor: Bc. Jan Heřmanský Finance Vedoucí práce:

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Akcie, jejich právní povaha a možnost využití v ekonomické praxi

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Akcie, jejich právní povaha a možnost využití v ekonomické praxi ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Akcie, jejich právní povaha a možnost využití v ekonomické praxi Shares, their legal nature and possible use in economic practice Jakub

Více

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice

Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice 4. Obchodní bankovnictví Jedním z nejvýznamnějších finančních zprostředkovatelů v každé tržní ekonomice jsou obchodní banky. Tato kapitola vysvětluje základních principy činnosti bank, institucionální

Více

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů

Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti. Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů Produkty ČSOB AM: Účetní a daňové souvislosti Obecná informace o účtování a zdanění výnosů z cenných papírů 2015 OBSAH: 1. PRODUKTY ČSOB AM... 2 2. ÚČETNÍ SOUVISLOSTI... 3 2.1. ZÁKLADNÍ ÚČETNÍ ČLENĚNÍ

Více

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku

Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Financí a ekonomie Možnosti využití cizích zdrojů v kapitálové struktuře podniku Diplomová práce Autor: Bc. Barbora Kubíková Finance Vedoucí práce: Ing. Leopold Tanner,

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce

HYPOTEČNÍ ÚVĚR. Mortgage. Diplomová práce Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání HYPOTEČNÍ ÚVĚR Mortgage Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Dalibor PÁNEK Autor: Mgr. Petr PISKOVSKÝ Brno, červen

Více

FZ03/2004. České účetní standardy

FZ03/2004. České účetní standardy FZ03/2004 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "České účetní standardy pro finanční instituce") Ministerstvo financí

Více

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM

INVESTIČNÍ NÁSTROJE A RIZIKA SPOJENÁ S INVESTOVÁNÍM Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 63999463 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3544 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

Obchodování s cennými papíry v ČR

Obchodování s cennými papíry v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Obchodování s cennými papíry v ČR Bakalářská práce Autor: Miloš Veinlich bankovní management Vedoucí práce: Ing. Vladimír Šuchman

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 ALEŠ KORDULÍK Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně MOŽNOST INVESTOVÁNÍ VOLNÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

Více

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL

ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance ÚČTOVÁNÍ O VLASTNÍM KAPITÁLU PODLE ČESKÝCH A MEZINÁRODNÍCH PRAVIDEL Recognition of Equity According to Czech and International Rules

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S.

ČESKÁ EXPORTNÍ BANKA, A.S. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ÚČETNÍ ZÁVĚRKA OBSAH: OBSAH:...1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY...3 ROZVAHA...4

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2003 Jan Kos Evropský polytechnický institut, s.r.o. KAITÁLOVÝ TRH V ČR, ZAMĚŘENÍ PRAŽSKÁ BURZA (bakalářská práce) Autor:Jan Kos Vedoucí práce:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Bankovní produkty a jejich význam pro podniky Daniela Čálková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Leasingové financování - účetní a daňové aspekty Michaela Horníková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů.

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů. Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Vyhodnocení nabídky studentských bankovních účtů a jejich obliba u studentů Lucie Kosmáková Bakalářská práce 2012 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více